Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Výroční zpráva 2009 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: Mírové nám. 3d/519 fax: OSTRAVA - VÍTKOVICE

7 Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo Obsah I. Zpráva vedení II. Základní údaje o společnosti III. Údaje o orgánech společnosti IV. Informace o činnosti společnosti 1. Informace o významných skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne 2. Informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti 3. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 4. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích 5. Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí 6. Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, obchodních podílů ovládající osoby a důvodech jejich pořízení 7. Ostatní informace požadované podle zvláštních právních předpisů 8. Informace o cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty 9. Informace o cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena 10. Pojistné produkty 11. Předepsané pojistné 12. Likvidace pojistných událostí 13. Zajištění 14. Pojistně-technické rezervy 15. Hospodářský výsledek 16. Solventnost V. Zpráva kontrolní komise VI. Účetní výkazy VII. Příloha roční účetní závěrky k VIII. Zpráva o vztazích mezi osobou ovládanou a ovládající ve smyslu 66a Obchodního zákoníku IX. Zpráva auditora Strana 1 (celkem 41)

8 Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo I. Zpráva vedení Dovoluji si Vám předložit výroční zprávu Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo za rok 2009, která shrnuje výsledky činnosti společnosti v oblasti poskytování cestovního pojištění. Cestovní pojišťovna ADRIA Way provozuje výhradně pojistné odvětví neživotního pojištění a to odvětví 18 Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého trvalého bydliště. I nadále zůstane naším nosným programem cestovní pojištění. Našim cílem v příštím roce zvýšit předpis pojistného z uzavřeného pojištění po internetu, a dále včasným poskytování pojistného plnění a dalším rozšiřováním asistenčních služeb klientovi v případě potíží, chceme nabízet co nejkvalitnější služby spojené s poskytováním cestovního pojištění. Podrobné informace o dílčích oblastech činnosti pojišťovny jsou předmětem dalších částí této výroční zprávy a orgány společnosti věří, že informační otevřenost přesvědčí stávající i potenciální partnery o finančním zdraví a důvěryhodnosti společnosti. Chtěl bych proto i touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na dobrých výsledcích roku 2009 s přáním, abychom ani v budoucnu nezklamali důvěru, kterou jsme od našich klientů získali. Ing. Zdeněk Honek předseda družstva Strana 2 (celkem 41)

9 II. Základní údaje o společnosti Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo Obchodní firma: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo Sídlo firmy: Mírové nám. 3d/519, OSTRAVA VÍTKOVICE Právní forma: družstvo Identifikační číslo: Předmět podnikání: Provozování pojišťovací činnosti a činností souvisejících - 1. pojišťovací činnost dle 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistného odvětví 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, - 2. činnost související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví. Datum vzniku: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo byla zapsána do obchodního rejstříku 15.února Zápis byl proveden u Krajského obchodního soudu v Ostrava, oddíl Dr, vložka Dne 4. listopadu 1999 obdržela povolení k podnikání v pojišťovnictví na základě rozhodnutí Ministerstva financí podle 8 odst. 1 zákona č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů. Na základě rozhodnutí č.j. 322/24338/2002 ze dne 11.března 2002 Ministerstvo financí jako orgán státního dozoru v pojišťovnictví udělil povolení Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k provozování pojišťovací činnosti ve smyslu ustanovení 42 odst. 5 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů. Pojišťovna obdržela povolení k provozování pojišťovací činnosti podle přílohy k zákonu o pojišťovnictví - Část B, odvětví neživotních pojištění, odvětví 18 Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého trvalého bydliště. Informace o základním kapitálu Zapisovaný základní kapitál družstva je tis. Kč a tento byl v plném rozsahu splacen. Zapisovaný základní kapitál družstva sestává ze dvou základních členských vkladů členů družstva po 25 tis. Kč v celkové výši 50 tis. Kč, z dalšího členského vkladu společnosti CPAW HOLDING a.s. ve výši tis. Kč, který přešel na společnost CPAW HOLDING a.s. v rámci schválené přeměny společnosti VÍTKOVICE TOURS s.r.o. rozdělením odštěpením s účinností k a z dalšího členského vkladu společnosti CPAW HOLDING a.s. ve výši tis. Kč. Strana 3 (celkem 41)

10 III. Údaje o orgánech družstva Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo Členové družstva CPAW HOLDING a.s. Mírové nám. 3d-519, Ostrava Vítkovice IČO: Základní členský vklad 25 tis. Kč Další členské vklady tis. Kč Podíl na základním kapitál 99,96 % ADRIATIC CURATIO s.r.o. IČO: Mírové nám. 3d/519, Ostrava Vítkovice Základní členský vklad 25 tis. Kč Podíl na základním kapitál 0,04 % Organizační struktura Členská schůze Působnost členské schůze se řídí zejména ustanovením 239 odst. 4) obchodního zákoníku a dále do působnosti náleží: a) schvalovat pravidla pro tvorbu a užití fondů družstva, b) rozhodovat o výši příspěvků členu na činnost družstva, c) rozhodovat o způsobu použití nedělitelného fondu tím není dotčeno zákonné omezení nedělitelného fondu ve smyslu ustanovení 235 obchodního zákoníku. Členská schůze se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Statutární orgán Statutárním orgánem je předseda družstva Ing. Zdeněk Honek. Jménem družstva jedná a podepisuje předseda, a to ve všech věcech samostatně. Jménem družstva se jednající podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Kontrolní komise Kontrolní komise se řídí zejména ustanovením 244 a následujících obchodního zákoníku. Kontrolní komise má tři členy: MUDr. Petr Honek Ing. arch. David Honek Marie Štenzlová Hlasování Každý člen družstva má 1 hlas na každých 1 000,- Kč svého členského vkladu. Strana 4 (celkem 41)

11 IV. Informace o činnosti společnosti Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo 1. Informace o významných skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne Nejsou nám známy události nebo skutečnosti, které jako nejisté nebo ohrožující podmínky či situace existovaly ke konce rozvahového dne nebo nastaly do data zpracování této výroční zprávy, a jejichž důsledky by významným způsobem změnily pohled na finanční situaci společnosti. Návrh na rozdělení zisku v souladu se stanovami společnosti: Hospodářský výsledek za rok 2009 Příděl do rezervního fondu Příděly do ostatních fondů Převod na nerozdělený zisk minulých let tis. Kč 549 tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč 2. Informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti Základní kapitál, finanční umístění V souladu s rozhodnutím členské schůze v druhé polovině roku 2009 došlo k navýšení základního kapitálu Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo o tis. Kč na celkovou částku tis. Kč. Navýšení základního kapitálu bylo důležité z hlediska splnění legislativních požadavků v roce 2010 daných novým zákonem o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb., zejména v oblasti splnění výše garančního fondu, který pojišťovna musí zajistit v návaznosti na provozovaná pojistná odvětví. Součástí základního kapitálu Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo je provozní nemovitost, konkrétně budova a pozemek. K datu bylo provedeno tržní ocenění provozní nemovitosti pojišťovny zpracované odborným znalcem. Tržní hodnota budovy byla stanovena ve výši tis. Kč a tržní hodnota pozemku byla stanovena ve výši 987 tis. Kč. V roce 2010 nepředpokládá Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo změny ve výši základního kapitálu. V oblasti finančního umístění bude i nadále využíváno v souladu s platnou legislativou a vnitřními směrnicemi pojišťovny umístění do dluhopisů ČR držených do splatnosti a termínovaných vkladů min. čtyř bankovních ústavů, tak aby se podařilo dosáhnout zajímavého zhodnocení a současně udržet vysokou likviditu vyžadovanou členy družstva. Pojistné produkty, řízení rizik Cestovní pojištění, které Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo poskytuje, objemově vzrostlo meziročně o cca 16 %. Nejvýznamnější byla spolupráce s cestovní kanceláří VÍTKOVICE TOURS, která zajistila cca 98 % produkce. V roce 2009 došlo k nárůstu elektronického uzavírání pojistných smluv, a to meziročně o cca 800%. Na základě požadavků klientů a partnerů byly aktualizovány smluvní pojistné podmínky pro cestovní pojištění s platností od Formou navýšení pojistných částek u jednotlivých rizik se pojišťovna snaží pro další období zajistit konkurenceschopnost. Dále došlo rozšíření poskytovaných asistenčních služeb a zlepšení formy elektronické komunikace mezi asistenční společností a pojišťovnou, hlavně v oblasti analýzy pojistných událostí, tvorby rezerv a vyplácení pojistných plnění. I nadále pojišťovna bude využívat zajištění pojistných rizik ve spolupráci se zajišťovnou Liberty Syndicates. Spolupráce, komunikace V roce 2010 je záměrem nabídnou kvalitní, cenově výhodné produkty služby pro klienty cestovních kanceláří i pro individuální zákazníky. Dosáhnout toho je možné na základě spolupráce s cestovními kancelářemi, jejichž počet plánuje pojišťovna v roce 2010 zvýšit a dále posílením komunikace s jednotlivými klienty, a to za předpokladu, že počet zaměstnanců se nezmění a bude maximálně využíván outsorcing. Strana 5 (celkem 41)

12 3. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo V roce 2009 byla pozornost věnována elektronickému on-line uzavírání pojistných smluv na cestovní pojištění. V průběhu roku byla tato aplikace pro uzavírání pojistných smluv na internetu inovována, aby poskytovala v současné době klientům lepší uživatelské prostředí. Zlepšením poskytovaného online produktu a posílením internetové reklamy bylo dosaženo nárůstu předpisu pojistného z elektronicky uzavřených pojistných smluv oproti roku 2008 o 171 tis. Kč. Objem předepsaného pojistného z pojistných smluv uzavřených on-line se na celkovém pojistném podílel v roce 2009 cca 2%. 4. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích Hospodaření s odpady, které jsou během roku produkovány Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo je zajištěno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V roce 2009 měla Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo celkem 3 zaměstnance. S ohledem na velikost, význam a potřeby řešení situací spojených s provozováním pojišťovací činnosti pojišťovna standardně využívá outsorcing. V oblasti hlášení a vyřizování pojistných události je významná hlavně spolupráce s asistenční společností. V oblasti správy nemovitosti, jejímž je pojišťovna vlastníkem, je rovněž spolupracováno s řadou firem formou outsorcingu. Systém přináší minimalizaci fixních nákladů a je efektivní. 5. Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 6. Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, obchodních podílů ovládající osoby a důvodech jejich pořízení Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo nevlastní zatímní listy, poukázky na akcie, opční listy, vyměnitelné a prioritní dluhopisy nebo podobné cenné papíry a práva s nimi spojená. 7. Ostatní informace požadované podle zvláštních právních předpisů Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo se řídí při své činnosti zejména zákony č. 363/199 Sb., č. 37/2004 Sb., č. 38/2004 Sb., vyhláškami č. 303/2004 Sb.ve znění platných právních předpisů. Účetnictví je vedeno dle platného znění zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 502/2002 Sb. a Českými účetním i standardy pro pojišťovny. V souladu s požadavky Sekce regulace a dohledu na pojišťovnami ČNB probíhá kontrolování činnosti pojišťovny a to ve formě pravidelně vyplňovaných statistických výkazů prostřednictvím internetové aplikace SDNS. Výkazy jsou zpracovávány měsíčně, čtvrtletně, pololetně a celoročně v písemné formě na základě požadavků uvedených ve Věstníku ČNB pro příslušné období. 8. Informace o cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo uvedené deriváty nepoužívá. 9. Informace o cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo upřednostňuje v této oblasti obezřetný a konzervativní přístup, který je kontrolován ze strany kontrolní komise. Volná část základního kapitálu byla během roku uložena v české měně na termínované vklady, které byly založeny u čtyř bankovních ústavů. S ohledem na situaci na českém finančním trhu došlo k poklesu úrokového výnosu oproti roku 2008 Strana 6 (celkem 41)

13 Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo v návaznosti na výši úroku. Průměrný úrokový výnos z termínovaných vkladů byl 2 % p.a. Finanční umístění bylo v souladu s platnou legislativou a směrnicí pojišťovny realizováno prostřednictvím nákupu cenných papíru, resp. státních dluhopisů ČR držených do splatnosti v hodnotě tis. Kč v amortizované pořizovací ceně. Tržní hodnota těchto dluhopisů činí tis. Kč. 10. Pojistné produkty V roce 2009 byla Cestovní pojišťovnou ADRIA Way družstvo zajišťována již desátým rokem pojistná ochrana zákazníků cestovních kanceláří a také individuálních zákazníků Cestovním pojištěním. Cestovní pojištění obsahuje následující jednotlivá pojištění a služby: 1. pojištění léčebných výloh včetně asistenčních služeb, 2. pojištění storna cesty, 3. pojištění cestovních zavazadel, 4. pojištění odpovědnosti za škodu občana, 5. úrazové pojištění za dobu nezbytného léčení, za trvalé následky úrazu, za smrt způsobenou úrazem. 11. Předepsané pojistné Struktura předepsaného pojistného v letech 2009 a 2008 podle druhů pojištění v tis. Kč: Druh pojištění Index 2009/2008 Pojištění léčebných výloh ,17 Pojištění storna cesty ,14 Pojištění cestovních zavazadel ,16 Pojištění odpovědnosti za škodu ,15 Úrazové pojištění ,16 Celkem ,16 Podíl jednotlivých druhů pojištění na předepsaném pojistném (v %): Skutečnost 2009 Pojištění cestovních zavazadel 3,00% Pojištění odpovědnosti za škodu 8,40% Úrazové pojištění 10,89% Pojištění léčebných výloh 43,09% Pojištění storna cesty 34,61% Strana 7 (celkem 41)

14 Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo Pojištění cestovních zavazadel 3,00% Pojištění odpovědnosti za škodu 8,42% Skutečnost 2008 Úrazové pojištění 10,85% Pojištění léčebných výloh 42,64% 12. Likvidace pojistných událostí Pojištění storna cesty 35,09% V roce 2009 bylo nahlášeno celkem 285 pojistných událostí. Zlikvidováno bylo celkem 270 pojistných událostí. K je nezlikvidovaných 39 pojistných událostí, které byly nahlášeny v roce Na pojistném plnění bylo vyplaceno tis. Kč. Vývoj nahlášených pojistných událostí podle druhů pojištění v ks: Druh pojištění Pojištění léčebných výloh Pojištění storna cesty Pojištění cestovních zavazadel 2 3 Pojištění odpovědnosti za škodu 6 1 Úrazové pojištění 13 4 Celkem Vývoj zlikvidovaných pojistných událostí podle druhů pojištění v ks: Druh pojištění Pojištění léčebných výloh Pojištění storna cesty Pojištění cestovních zavazadel 1 3 Pojištění odpovědnosti za škodu 4 1 Úrazové pojištění 7 4 Celkem Strana 8 (celkem 41)

15 Pojištění cestovních zavazadel 0,37% Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo Struktura zlikvidovaných pojistných událostí (v %) podle druhu pojistného rizika za rok 2009 Pojištění odpovědnosti za škodu 1,48% Úrazové pojištění 2,59% Pojištění léčebných výloh 40,37% ojištění storna cesty 55,19% Vývoj pojistného plnění z pojistných událostí podle druhů pojištění v tis. Kč: Druh pojištění Pojištění léčebných výloh Pojištění storna cesty Pojištění cestovních zavazadel Pojištění odpovědnosti za škodu 20 0 Úrazové pojištění Celkem Struktura pojistného plnění z pojistných událostí (v %) podle druhu pojistných rizik za rok 2009 Pojištění cestovních zavazadel 1,05% Pojištění odpovědnosti za škodu 1,05% Úrazové pojištění 3,22% Pojištění léčebných výloh 34,00% Pojištění storna cesty 60,67% Strana 9 (celkem 41)

16 13. Zajištění Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo Tak jako v předešlém roce bylo i v roce 2009 uplatněno zajištění s ohledem na skladbu rizik přijímaných pojišťovnou do pojištění. Oblasti zajištění je v pojišťovně věnována mimořádná pozornost, neboť jsme si vědomi, že jde o významný nástroj k zabezpečení finanční stability pojišťovny. Zajištění pojistné ochrany u pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za škodu a úrazového pojištění smluvně poskytovala zajišťovna Liberty Syndicates, Germany on behalf of Liberty Syndicates Management Syndicate No 4472 (llib). Výše zajistného v tis. Kč: Druh pojištění Pojištění léčebných výloh Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové pojištění Celkem Struktura zajištění v roce 2009 podle pojistných rizik (v %) Úrazové pojištění 16,42% Pojištění odpovědnosti za škodu 10,58% Pojištění léčebných výloh 73,01% 14. Pojistně-technické rezervy Pojistně-technické rezervy Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo jsou tvořeny v souladu ze zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, a vyhláškou Ministerstva financí č. 303/2004 Sb. v platném znění, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví. V roce 2009 byly vytvořeny pojistně-technické rezervy v objemu tis. Kč. Prostředky těchto rezerv byly k uloženy v souladu s výše citovanou vyhláškou, a to zejména do dluhopisů vydaných členským státem a do vkladů a vkladů potvrzených vkladovým certifikátem. Prioritou vedení v této oblasti byla orientace na bezpečné finanční instrumenty s důrazem na dosažení vysoké míry likvidity při optimální diverzifikaci a rentabilitě prostředků rezerv. Technické rezervy k v tis. Kč Druh rezervy Brutto Podíl zajistitele Netto Rezerva na pojistná plnění Rezerva RBNS Rezerva IBNR Rezerva na nezasl. pojistné Technické rezervy celkem Poznámka: RBNS rezerva na pojistná plnění k nahlášeným pojistným událostem, ale nezlikvidovaným IBNR rezerva na pojistná plnění k vzniklým a dosud nenahlášeným pojistným událostem Strana 10 (celkem 41)

17 15. Hospodářský výsledek Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo Vývoj nákladů a výnosů technického účtu neživotního pojištění pojišťovny za roky 2009 a 2008 v tis. Kč: Technický účet neživotního pojištění Předepsané pojistné Převedené výnosy z finančního umístění Náklady na pojistná plnění Čistá výše provozních výdajů Změna stavu ostatních technických rezerv Výsledek technického účtu neživotního pojištění Vývoj nákladů a výnosů netechnického účtu pojišťovny za roky 2009 a 2008 v tis. Kč: Netechnický účet Výnosy z finančního umístění Náklady na finanční umístění 1 6 Opravné položky k finančnímu umístění 0 0 Ostatní výnosy Ostatní náklady Výsledek netechnického účtu Hospodářský výsledek Výsledek technického účtu neživotního pojištění Výsledek technického účtu životního pojištění 0 0 Výsledek netechnického účtu Daň z příjmu Ostatní daně a poplatky Hospodářský výsledek Solventnost Solventnost pojišťovny je schopnost pojišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji plnění závazků vyplývajících z uzavřených pojistných smluv. Povinnost každoročně vykazovat její hodnoty je upravena zákonem o pojišťovnictví ve znění jeho dodatků a změn. Při výpočtu solventnosti je určována jednak disponibilní míra solventnosti, která vyjadřuje hodnotu vlastních zdrojů pojišťovny. Dále je výpočtem stanovena požadovaná míra solventnosti prvním výsledkem vycházejícím z předepsaného hrubého pojistného a druhým výsledkem vyplývajícím z nákladů na pojistná plnění. Jednu třetinu požadované míry solventnosti tvoří garanční fond, který však nesmí být nižší než zákonem stanovená hodnota. Ta u Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo podle provozovaného pojistného odvětví představuje částku 90 mil. Kč. Vývoj solventnosti v tis. Kč: Název Disponibilní míra solventnosti Požadovaná míra solventnosti za poslední uzavřené účetní období Požadovaná míra solventnosti Zákonná výše garančního fondu Strana 11 (celkem 41)

18 Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo V. Zpráva kontrolní komise Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo k roční účetní závěrce za rok 2009 Kontrolní komise Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo vykonávala své úkoly v souladu s Obchodním zákoníkem v platném znění a v souladu se Stanovami družstva. Vedení družstva pravidelně předkládalo kontrolní komisy podklady o činnosti družstva, její finanční situaci a obchodních záměrech. Kontrolní komise kontroluje průběžně likvidace pojistných událostí a ekonomické ukazatele pojišťovny ve vazbě na likviditu a ekonomickou efektivnost činností v pojišťovně prováděných. Kontrolní komise sděluje, že neshledala v činnosti družstva a v její činnosti porušení obecně závazných právních předpisů. Kontrolní komise přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2009 včetně návrhu na rozdělení zisku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, přijala výsledky auditu roční účetní závěrky za stejné období a doporučila členské schůzi jejich schválení.. Projednáno v kontrolní komisi dne Kontrolní komise je zvolena ve složení: MUDr. Petr Honek Ing. arch. David Honek Marie Štenzlová Strana 12 (celkem 41)

19 Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo VI. Účetní výkazy Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo Strana 13 (celkem 41)

20 Strana 14 (celkem 41) Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo

21 Strana 15 (celkem 41) Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo

22 Strana 16 (celkem 41) Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo

23 Strana 17 (celkem 41) Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo

24 Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo VII. Příloha roční účetní závěrky Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo k Strana 18 (celkem 41)

25 Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo Příloha roční účetní závěrky k Čl. I Informace k jednotlivých položkám rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty dle odst. (2) 22 vyhlášky č. 502/2002 Sb. v platném znění a) Informace o obchodní firmě Obchodní firma a sídlo pojišťovny Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo Mírové nám 3d/ Ostrava - Vítkovice Identifikační číslo Předmět podnikání - Provozování pojišťovací činnosti a činností souvisejících - 1. pojišťovací činnost dle 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistného odvětví 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví, - 2. činnost související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví, - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví. Povolení k provozování pojišťovací činnosti Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo nabyla rozhodnutím Ministerstva financí dne 4. listopadu Pojišťovací činnost je provozována výhradně pro pojistná odvětví neživotního pojištění. Právní forma pojišťovny družstvo Jména a bydliště nebo firma a sídlo osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy s uvedením způsobu, jakým jednají jménem pojišťovny Ing. Zdeněk Honek předseda družstva Družstvo je oprávněn zastupovat jako statutární orgán předseda družstva. Informace o základním kapitálu Zapisovaný základní kapitál družstva je tis.kč a tento byl v plném rozsahu splacen. Zapisovaný základní kapitál družstva sestává ze dvou základních členských vkladů členů družstva po 25 tis.kč v celkové výši 50 tis. Kč, z dalšího členského vkladu společnosti CPAW HOLDING a.s. ve výši tis. Kč, který přešel na společnost CPAW HOLDING as. v rámci schválené přeměny společnosti VÍTKOVICE TOURS s.r.o. rozdělením odštěpením s účinností k a z dalšího členského vkladu společnosti CPAW HOLDING a.s. ve výši tis. Kč. Strana 19 (celkem 41)

26 Členové družstva Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo CPAW HOLDING a.s. Mírové nám. 3d-519, Ostrava Vítkovice IČO: Základní členský vklad 25 tis. Kč Další členské vklady tis. Kč Podíl na základním kapitál 99,96 % ADRIATIC CURATIO s.r.o. IČO: Mírové nám. 3d/519, Ostrava Vítkovice Základní členský vklad 25 tis. Kč Podíl na základním kapitál 0,04 % Organizační struktura Členská schůze Působnost členské schůze se řídí zejména ustanovením 239 odst. 4)obchodního zákoníku a dále do působnosti náleží: a) schvalovat pravidla pro tvorbu a užití fondů družstva, b) rozhodovat o výši příspěvků členů na činnost družstva, c) rozhodovat o způsobu použití nedělitelného fondu tím není dotčeno zákonné omezení nedělitelného fondu ve smyslu ustanovení 235 obchodního zákoníku. Členská schůze se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Statutární orgán Statutárním orgánem je předseda družstva Ing. Zdeně Honek. Jménem družstva jedná a podepisuje předseda, a to ve všech věcech samostatně. Jménem družstva se jednající podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Kontrolní komise Kontrolní komise se řídí zejména ustanovením 244 a následujících obchodního zákoníku. Kontrolní komise má tři členy: MUDr. Petr Honek Ing. arch. David Honek Marie Štenzlová Hlasování Každý člen družstva má 1 hlas na každých 1 000,- Kč svého členského vkladu. Datum vzniku pojišťovny Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo byla zapsána do obchodního rejstříku 15.února Zápis byl proveden u Krajského obchodního soudu v Ostrava, oddíl Dr, vložka Dne 4. listopadu 1999 obdržela povolení k podnikání v pojišťovnictví na základě rozhodnutí Ministerstva financí podle 8 odst. 1 zákona č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů. Na základě rozhodnutí č.j. 322/24338/2002 ze dne 11.března 2002 Ministerstvo financí jako orgán státního dozoru v pojišťovnictví udělil povolení Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k provozování pojišťovací činnosti ve smyslu ustanovení 42 odst. 5 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů. Pojišťovna obdržela povolení k provozování pojišťovací činnosti podle přílohy k zákonu o pojišťovnictví - Část B, odvětví neživotních pojištění, odvětví 18 Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého trvalého bydliště. Strana 20 (celkem 41)

27 Výroční zpráva za rok 2009 Cestovní pojišťovny ADRIA Way družstvo b) Informace o způsobech oceňování, o postupech tvorby a použití opravných položek nebo postupů odpisování, kurzu použitém pro přepočet cizí měny na českou měnu Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v souladu se zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, se zákonem č. 37/2004., o pojistné smlouvě, v platném znění, se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí včetně příslušných prováděcích vyhlášek a dalšími platnými právními předpisy. Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky společnost postupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou ministerstva financí č. 502/2002 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, opatřením ministerstva financí č. 430/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny, v platném znění, a opatřením Ministerstva financí č. 380/1992, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven, v platném znění. Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Účetní závěrka společnosti je sestavena za období ÚČETNÍ METODY Předepsané pojistné Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky pojistného uvedené v pojistných smlouvách, nezávisle na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím. Náklady na pojistná plnění Náklady na pojistná plnění se účtují ve výši částek přiznaných k výplatě pojistných plnění z titulu zlikvidovaných pojistných událostí a dále zahrnují externí náklady pojišťovny spojené s likvidací pojistných událostí. O nákladech na pojistná plnění se účtuje v okamžiku ukončení likvidace pojistné události a stanovení výše plnění. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé i nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavírám pojistných smluv. Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy Časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují část nákladů vzniklých při uzavírání pojistných smluv v průběhu běžného účetního období, která se vztahuje k výnosům následujících účetních období. Ke konci účetního období společnost posuzuje přiměřenost výše časově rozlišených pořizovacích nákladů. Rezerva na nezasloužené pojistné Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo vytvořila rezervu na nezasloužené pojistné brutto ve výši tis. Kč. Podíl zajistitelů na pojistně technických rezervách Zajistitel se podílí na technické rezervě na nezasloužené pojistné ve výši 134 tis. Kč. Finanční umístění Jednotlivé položky uvedené v rozvaze pojišťovny jako finanční umístění (investice) zahrnují: Pozemky a stavby (nemovitosti) V roce 2009 bylo provedeno tržní ocenění provozní nemovitosti pojišťovny zpracované odborným znalcem. Tržní hodnota budovy byla k datu stanovena ve výši Strana 21 (celkem 41)

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let v řadě byla naše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

AEGON Pojišťovna, a. s.

AEGON Pojišťovna, a. s. AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 investice pojištění penze OBSAH STRANA 2 STRANA 4 STRANA 11 STRANA 14 Úvodní slovo Profil společnosti orgány společnosti zpráva dozorčí rady 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ Úspěšný růst pojistného v roce 2012. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012 Aktivní podpora zdravotní prevence. Jasná volba v oblasti

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012

Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012 Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012 Obsah Úvodní slovo 3 Vrcholové orgány pojišťovny 4 Zálohy, pohledávky a závazky 5 Ekonomické informace a výsledky Rozvaha pojišťovny 6 Ekonomické informace

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více