ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka"

Transkript

1 ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka

2 1. Všeobecná ustanovení O čem jsou tyto podmínky Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděli všechno potřebné JAKÉ PRODUKTY MŮŽETE OD ZUNO ZÍSKAT Všeobecně KREDITKA PLATINOVÁ KREDITKA CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VÁŠ START s KREDITKOU ANEB JAK ČERPAT ÚVĚR NA KREDITCE Jak získat KREDITKU Jak čerpat Úvěr na KREDITCE Jak se starat o KREDITKU VÁŠ ŽIVOT s KREDITKOU ANEB JAK SPLÁCET KREDITKU/Úvěr na KREDITCE Splácení KREDITKY/Úvěru na KREDITCE Informace vždy víte, jak na tom jste CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY Co je problém Jaké jsou následky, když se vyskytne Problém při poskytnutí KREDITKY/Úvěru na KREDITCE Za kolik můžete KREDITKU získat Úrok Úrok z prodlení Poplatky Smluvní pokuta Roční procentní sazba nákladů (RPSN) u KREDITKY Společná ustanovení k úrokům a poplatkům a započtení Různé Vaše prohlášení a povinnosti Důvěrné informace Komunikace, reklamace a doručování Závěrečná ustanovení Změna Smlouvy o KREDITCE a ÚPK Jak lze Smlouvu o KREDITCE ukončit Důsledky ukončení Smlouvy o KREDITCE Rozhodné právo a řešení sporů Jazyk Definice Platnost a účinnost...8

3 1. Všeobecná ustanovení 1.1 O čem jsou tyto podmínky Tyto úvěrové podmínky pro KREDITKY ZUNO BANK AG, organizační složka, (ÚPK) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi ZUNO BANK AG působící v České republice prostřednictvím ZUNO BANK AG, organizační složka, (pokud chcete vědět více o tom, co je ZUNO, jaká je naše korespondenční adresa, kde jsme zapsáni do obchodního rejstříku a jiné potřebné informace, dozvíte se o nich v článku Všeobecných obchodních podmínek ZUNO) (ZUNO nebo My) a Vámi, (a) klientem ZUNO, který/která jste vykonal/a jakékoli kroky k uzavření nebo jste již uzavřel/a na dálku (a) smlouvu o poskytnutí KREDITKY nebo PLATINOVÉ KREDITKY (Smlouvu o KREDITCE), nebo (b) jako osobou, která vstoupila do postavení dlužníka ze Smlouvy o KREDITCE, např. na základě právního nástupnictví, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, přechodu nebo převodu závazku. 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděli všechno potřebné Náš vztah týkající se KREDITKY/Úvěru na KREDITCE se řídí (i) Smlouvou o KREDITCE, jejíž nedílnou součástí jsou Ceník, Úrokové sazby, Rámcová smlouva, tyto ÚPK a Všeobecné obchodní podmínky ZUNO (VOP), a (ii) ustanoveními právních předpisů v České republice, od nichž se naší dohodou nemůžeme odchýlit obsaženými např. v Obchodním zákoníku, Zákonu o bankách, zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (Zákon o spotřebitelském úvěru), Zákonu o platebním styku. Pokud ze Smlouvy o KREDITCE výslovně nevyplývá jinak, jiná ustanovení právních předpisů (tj. ta, která můžeme naší dohodou měnit nebo jejich použití pro náš vztah vyloučit) se na náš vztah týkající se KREDITKY/Úvěru na KREDITCE nepoužijí V případě rozporu mezi jednotlivými součástmi Smlouvy o KREDITCE platí, že mají přednost ustanovení té součásti, která je uvedena v článku (i) ÚPK dříve V případě, že jste si vybrali PLATINOVOU KREDITKU, tak se na Vás na základě Vašeho přistoupení k Rámcové pojistné smlouvě pro cestovní pojištění č. ZT 1/2012 vztahuje i Rámcová smlouva o pojištění mezi ZUNO a společností BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., (Cardif) se sídlem Praha 2, Nové Město, Na Rybníčku 1329/5, PSČ , IČ: (Rámcová smlouva o cestovním pojištění) a pojistné podmínky Cardif, které tvoří její nedílnou součást a které jsou uvedeny na www. zuno. cz (Pojistné podmínky) Každý pojem s velkým počátečním písmenem, který je použit v těchto ÚPK a Smlouvě o KREDITCE, má význam, jaký mu naši právníci přiřadili v těchto ÚPK a/nebo VOP. Přehled definic naleznete v článku 8.6 ÚPK. 2. JAKÉ PRODUKTY MŮŽETE OD ZUNO ZÍSKAT 2.1 Všeobecně Od ZUNO můžete získat (i) KREDITKU nebo (ii) PLATINOVOU KREDITKU vydanou společností MasterCard. Získáním KREDITKY se z Vás stává držitel KREDITKY. 2.2 KREDITKA ZUNO poskytuje revolvingový bezúčelový úvěr (tj. úvěr obnovovaný každou uhrazenou splátkou) prostřednictvím platebního prostředku kreditní karty s logem MasterCard (KREDITKA) fyzickým osobám nepodnikatelům, starším 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, které (i) jsou majiteli ÚČTU v Kč v ZUNO, (ii) podaly žádost o KREDITKU, která obsahovala výši úvěrového rámce KREDITKY (Úvěrový limit), (iii) platně uzavřely Smlouvu o KREDITCE, (iv) splnily podmínky podle Smlouvy o KREDITCE a článku ÚPK a (v) u kterých nenastaly okolnosti, které opravňují ZUNO neposkytnout KREDITKU Na uzavření Smlouvy o KREDITCE ani na poskytnutí Úvěru na KREDITCE není právní nárok. ZUNO má právo Vám na základě jednostranného uvážení poskytnout úvěrový limit v nižší výši, než jste uvedl/a v žádosti o KREDITKU KREDITKU poskytuje ZUNO jen k jednomu Vašemu ÚČTU v Kč. ZUNO neposkytuje žádné dodatkové kreditní karty pro další osoby. 2.3 PLATINOVÁ KREDITKA ZUNO poskytuje i revolvingový bezúčelový úvěr prostřednictvím platinové kreditní karty s logem MasterCard (PLATINOVÁ KREDITKA) fyzickým osobám nepodnikatelům, které splní podmínky pro vydání KREDITKY podle článku a v žádosti o KREDITKU uvedou, že mají zájem o vydání tohoto druhu kreditní karty Pokud se v tomto dokumentu hovoří o KREDITCE, myslí se tím KREDITKA tak, jak je definovaná v článku 2.2.1, jako i PLATINOVÁ KREDITKA tak, jak je definovaná v článku 2.3.1, pokud výslovně není v ÚPK uvedeno jinak. 2.4 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PLATINOVOU KREDITKU můžete získat spolu s cestovním pojištěním. Pojištění můžete získat na základě Vaší žádosti, pokud splňujete podmínky stanovené pojišťovnou Cardif, se kterou má ZUNO uzavřenou Rámcovou smlouvu o cestovním pojištění. Všechny tyto podmínky můžete najít na Poplatek za pojištění bude splatný spolu s měsíčním poplatkem za PLATINOVOU KREDITKU. 3. VÁŠ START s KREDITKOU ANEB JAK ČERPAT ÚVĚR NA KREDITCE 3.1 Jak získat KREDITKU ZUNO Vám povolí čerpat finanční prostředky a poskytne Vám je formou KREDITKY/Úvěru na KREDITCE do výše Úvěrového limitu bezhotovostně připsáním na Váš Kartový účet v Pracovní den banky, v němž došlo ke splnění poslední z níže uvedených podmínek, a všechny podmínky jsou dodržovány (Den čerpání): 1

4 (a) Prostřednictvím Online Bankingu jste řádně vyplnil/a žádost o KREDITKU/PLATINOVOU KREDITKU (b) Prostřednictvím Online Bankingu jste poskytl/a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů tak, jak je uvedeno v článku 9.4 VOP a 7.2 ÚPK (c) Pokud jste ženatý/vdaná, získal/a jste souhlas se získáním KREDITKY/Úvěru na KREDITCE od Vaší manželky/vašeho manžela a jste schopen/schopna ho ZUNO prokázat (d) ZUNO ověřilo všechny Vámi uvedené informace v žádosti o KREDITKU, jejichž hodnověrnost posoudilo dle vlastního uvážení na základě svých interních předpisů, a rozhodlo se poskytnout Vám požadovanou KREDITKU (e) Získal/a jste předsmluvní informace o KREDITCE/PLATINOVÉ KREDITCE formou předsmluvního formuláře Standardní informace o spotřebitelském úvěru (Předsmluvní formulář) v PDF formátu a uložil/a jste si je ve svém počítači, tj. na trvalém nosiči dat (f) Pokud jste požádal/a o PLATINOVOU KREDITKU, získal/a jste i informace o cestovním pojištění v PDF formátu a uložil/a jste si je ve svém počítači, tj. na trvalém nosiči dat, zejména jste dostal/a: Informaci ZUNO o cestovním pojištění, Informace o vybraném pojištění, tak, jak jsou uvedeny na stránce www. zuno. cz (g) Všechna Vaše prohlášení podle Smlouvy o KREDITCE, článku 7.1 ÚPK a žádosti o KREDITKU jsou pravdivá (h) Poskytl/a jste ZUNO všechny vyžádané dokumenty (např. doklad totožnosti, výpis z bankovního účtu, potvrzení o příjmu, potvrzení o zaplacení daně a jiné) a vykonal/a jste převod finančních prostředků v stanovené výši do ZUNO (i) Byla uzavřena platná Smlouva o KREDITCE, kterou jste podepsal/a SMS heslem jako náhradou svého podpisu, a uložil/a jste si ji ve svém počítači (j) Na Váš ÚČET je zasílán Váš pravidelný příjem (k) Byl uzavřen platný dodatek ke Smlouvě o KREDITCE, pokud jste byl/a vyzván/a k jeho uzavření z důvodu zvýšeného rizika jako výsledku dodatečného ověření Vámi uvedených informací v žádosti o KREDITKU, jejichž hodnověrnost ZUNO posoudilo dle vlastního uvážení na základě svých interních předpisů (l) Byla Vám řádně doručena KREDITKA i PIN ke KREDITCE a KREDITKU jste si aktivoval/a dle pokynů ZUNO Pokud některá z podmínek podle článku ÚPK nebude splněna, bude Vás o tom ZUNO informovat prostřednictvím Komunikačních kanálů. 3.2 Jak čerpat Úvěr na KREDITCE Po splnění všech podmínek pro zahájení čerpání Úvěru na KREDITCE podle článku ÚPK Vám ZUNO poskytne na Váš Kartový účet peněžní prostředky až do výše Úvěrového limitu, přičemž s Úvěrem na KREDITCE jste oprávněn/a disponovat okamžikem jeho poskytnutí. Číslo Kartového účtu Vám ZUNO oznámí v prvním výpisu z Kartového účtu. Pokud přečerpáte Úvěr na KREDITCE, dojde k Nepovolenému přečerpání. Více o Nepovoleném přečerpání naleznete v článku 6.1 VOP. Kdykoli po dobu, kdy máte KREDITKU k dispozici, můžete ZUNO požádat prostřednictvím Komunikačních kanálů a ZUNO ZÓN o zrušení Úvěru na KREDITCE KREDITKU můžete po její aktivaci a řádné identifikaci (např. prostřednictvím PINu anebo jinak) používat na (i) bezhotovostní platby za zboží a služby u obchodníků, (ii) hotovostní platební operace, např. na výběry z bankomatů a bank doma i v zahraničí, anebo (iii) bezhotovostní převody, a to na vrub Kartového účtu z prostředků Úvěru na KREDITCE anebo z vlastních zdrojů zaslaných na Kartový účet Berete na vědomí, že KREDITKA Vám poskytuje prostřednictvím bezkontaktní technologie PayPass možnost vykonávat transakce nízké hodnoty bez použití PINu (do sumy definované pro jednotlivou transakci společností MasterCard, která je v současnosti 500 Kč) u obchodníků, jejichž POS terminály podporují tuto službu. PIN budete muset zadat pouze v případě, že Vaše platby KREDITKOU u obchodníků přesáhnou limit pro jednotlivou transakci stanovený společností MasterCard a/ nebo limit pro celkové transakce stanovený ZUNO Souhlasíte, že ZUNO je oprávněno stanovit limity pro použití KREDITKY (např. pro hotovostní výběry, výběry z bankomatu atd.). o limitech Vás bude ZUNO vždy informovat prostřednictvím www. zuno. cz a ZUNO ZÓN Před uplynutím platnosti KREDITKY, která je na ní uvedena, Vám ZUNO vydá obnovenou KREDITKU, pokud jste předtím nepožádal/a o zrušení KREDITKY anebo o vypovědění Smlouvy o KREDITCE Pokud vložíte na Kartový účet peněžní prostředky ve výši přesahující výši Dlužné částky, rozdíl mezi těmito peněžními prostředky a Dlužnou částkou se nebude úročit. Budete však oprávněný/oprávněná s těmito prostředky nakládat prostřednictvím KREDITKY. 3.3 Jak se starat o KREDITKU Pokud není v ÚPK uvedeno jinak, na KREDITKU se použijí všechny ustanovení VOP přiměřeně jako na KARTU, zejména, ale nejen, články 3, 6.2, 7 a 9.5 VOP. Proto, pokud Vám byla vydána KREDITKA nebo PLATINOVÁ KREDITKA, jste povinen/ povinna dodržovat všechny povinnosti podle těchto ÚPK a povinnosti stanovené pro Držitele karty podle VOP, zejména, ale nejen, práva a povinnosti ohledně zúčtování plateb na KREDITCE, ochrany/uchovávání KREDITKY a PINu, obnovy a opětovného vydání KREDITKY, řešení problémů s KREDITKOU, blokování/odblokování nebo zrušení KREDITKY. 4 VÁŠ ŽIVOT s KREDITKOU ANEB JAK SPLÁCET KREDITKU/Úvěr na KREDITCE 4.1 Splácení KREDITKY/Úvěru na KREDITCE Úvěr na KREDITCE včetně jeho Příslušenství jste povinen/povinna splácet podle podmínek dohodnutých ve Smlouvě o KREDITCE v pravidelných minimálních měsíčních splátkách po dobu období splácení ode dne vzniku povinnosti splácet Úvěr na KREDITCE do dne úplného splacení Úvěru na KREDITCE při dohodnuté výši úrokové sazby, obsahující částku určenou na vrácení jistiny Úvěru na KREDITCE a částku pro zaplacení příslušného úroku i smluvních sankcí (Minimální splátky), a to v den splatnosti příslušné Minimální splátky stanovený ve Smlouvě o KREDITCE (Den splatnosti) anebo splacením celé Dlužné sumy. ZUNO může kdykoli prohlásit Úvěr na KREDITCE za splatný. O tom Vás bude informovat písemně. 2

5 4.2 Informace vždy víte, jak na tom jste ZUNO Vás o Vámi čerpaném Úvěru na KREDITCE, tj. o pohybech a zůstatku na Vašem kartovém účtu, který pro Vás vede a na jehož vrub, resp. v jehož prospěch se vypořádávají všechny splátky Úvěru na KREDITCE, jakož i všechny transakce, poplatky, úroky a jiné pohledávky ZUNO vůči Vám z titulu Úvěru na KREDITCE (Kartový účet), informuje bezplatně výpisem z Kartového účtu, kde je přehled obratů a zúčtování na Kartovém účtu, v elektronické podobě v dohodnuté periodicitě, minimálně jednou měsíčně ke dni uzávěrky po skončení dohodnutého zúčtovacího cyklu, pokud se nedohodneme jinak. ZUNO Vám vždy poskytne výpis z Kartového účtu a vypočítá Dlužnou sumu za poslední zúčtovací cyklus v den uzávěrky. ZUNO může změnit způsob a periodicitu vyhotovování výpisů z Vašeho Kartového účtu v případě změny obchodní politiky ZUNO, o čemž Vás informuje v posledním zasílaném výpisu z Kartového účtu před změnou Ke dni vyhotovení výpisu z Kartového účtu (tj. ke dni uzávěrky) Vás bude ZUNO vždy informovat o výši zůstatku čerpaného Úvěru na KREDITCE, úroku a příslušných poplatcích podle Ceníku (Dlužná suma) a o Minimální splátce. Dlužná suma se vždy zvyšuje o zůstatek neuhrazených částek z předcházejících období. Dlužnou sumu můžete splácet v měsíčních pravidelných splátkách, přičemž jejich výše je volitelná, avšak musí být uhrazena alespoň ve výši Minimální splátky. Dnem úhrady se rozumí den připsání peněžních prostředků na Kartový účet. Nedoručení výpisu Vás nezbavuje povinnosti uhradit Minimální splátku V případě splacení celého Úvěru na KREDITCE spolu s Příslušenstvím a ostatních dlužných sum souvisejících s KREDITKOU Vám ZUNO poskytne informaci o splacení Úvěru na KREDITCE a stavu Kartového účtu v závěrečném výpisu z Kartového účtu. Jiné potvrzení o splacení Úvěru na KREDITCE a stavu Kartového účtu Vám ZUNO zašle jen na základě Vaší žádosti Pokud vůči Vám bude ZUNO evidovat v souvislosti se Smlouvou o KREDITCE pohledávky po splatnosti, bude Vás o tom informovat prostřednictvím sms, ové zprávy, telefonicky nebo prostřednictvím písemného oznámení Máte právo kdykoli bezplatně požádat ZUNO o výpis z Kartového účtu a ZUNO Vám ho poskytne v rámci Online Bankingu. 5. CO KDYŽ SE OBJEVÍ PROBLÉMY 5.1 Co je problém ZUNO považuje za problém, když nastane jakákoli událost, která znamená či vyvolá podstatnou změnu podmínek, za nichž byla Smlouva o KREDITCE uzavřená, a která může podle posouzení ZUNO ohrozit včasné a úplné splnění Vašich závazků vyplývajících ze Smlouvy o KREDITCE, a to zejména každá z následujících událostí: (a) Dostanete se do prodlení s úhradou jedné Minimální splátky po dobu delší než 3 měsíce a byl/a jste k zaplacení vyzván/a s upozorněním na právo ZUNO uvedené v bodě 5.2 níže (b) Dostanete se do prodlení s úhradou více než dvou Minimálních splátek (c) Dostanete se do prodlení se splacením jakékoli jiné pohledávky ZUNO vyplývající ze Smlouvy o KREDITCE nebo s plněním Vašich závazků vůči třetím osobám (d) Porušíte kterýkoli ze svých peněžních nebo nepeněžních závazků vůči ZUNO uvedených v Rámcové smlouvě o poskytování produktů a služeb (Rámcová smlouva), Smlouvě o KREDITCE, těchto ÚPK nebo VOP, zejména dojde-li k jakémukoli podvodnému jednání (e) Vaše prohlášení nebo informace, které jste poskytl/a ZUNO v žádosti o KREDITKU nebo při podpisu Smlouvy o KREDITCE podle článku 7.1 ÚPK, jsou nepravdivé nebo nepřesné (f) Bylo proti Vám zahájeno exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí, insolvenční řízení, byl/a jste vzat/a do vazby nebo jste nastoupil/a výkon trestu odnětí svobody (g) Dojde k negativním změnám ve Vaší majetkové nebo finanční situaci (h) ZUNO bude mít právo na okamžité ukončení Rámcové smlouvy podle článku VOP (i) Ukončíte smluvní vztah mezi Vámi a ZUNO vyplývající z Rámcové smlouvy, na jejímž základě Vám ZUNO vede ÚČET, prostřednictvím kterého splácíte KREDITKU, nebo zemřete/byl/a jste prohlášen/a za mrtvého (Každý jako Problém). 5.2 Jaké jsou následky, když se vyskytne Problém při poskytnutí KREDITKY/Úvěru na KREDITCE Když nastane třeba jen jeden Problém, ZUNO je kdykoli jednostranně oprávněno: (a) Odmítnout poskytnutí KREDITKY/Úvěru na KREDITCE. (b) Omezit/snížit nebo zastavit čerpání KREDITKY/Úvěru na KREDITCE. (c) Zablokovat Váš ÚČET v Kč, KREDITKU/PLATINOVOU KREDITKU a všechny Vaše ostatní účty a podúčty v ZUNO (zejména neprovádět Vaše platební příkazy a nevyplácet hotovost) ještě před splatností Vašich závazků, jejichž splacení je ohroženo. (d) Použít zůstatky na Vašem ÚČTU v Kč a jakýchkoli dalších Vašich účtech/podúčtech na splacení Vašich již splatných závazků na základě Smlouvy o KREDITCE (Započtení). (e) V případě, že nastal některý z Problémů podle článku (a) a (e) až (i), protože tyto důvody se považují za vážné objektivní důvody, které ZUNO nezapříčinilo, nemohlo předvídat ani odvrátit a které mu brání v plnění Smlouvy o KREDITCE, prohlásit předčasnou splatnost Úvěru na KREDITCE včetně jeho Příslušenství nebo všechny pohledávky z poskytnuté KREDITKY za splatné, a to prostřednictvím Vám doručeného písemného oznámení prostřednictvím doporučené zásilky do vlastních rukou na Vaši adresu pro doručování písemností uvedenou ve Smlouvě o KREDITCE. Jestliže se zásilka vrátí ZUNO jako nedoručitelná, bude považována za doručenou dnem podání k poštovní přepravě. v oznámení ZUNO určí (i) den předčasné splatnosti Úvěru na KREDITCE/KREDITKY tj. den, kdy se všechny Vaše pohledávky z poskytnuté KREDITKY/Úvěru na KREDITCE včetně Příslušenství stávají splatnými, (ii) sumu splatných pohledávek a (iii) den, ve který nejpozději jste povinen/povinna tyto pohledávky ZUNO splatit. (f) Postoupit nebo převést na třetí osobu jakákoli svoje práva, nároky nebo závazky vůči Vám podle článku (k) VOP, vždy tak, aby nedošlo ke zhoršení vymahatelnosti nebo zajištění Vašich pohledávek. 3

6 5.2.2 Jestliže nastane třeba jen jeden Problém, ZUNO je kdykoli jednostranně oprávněno na základě Rámcové smlouvy o cestovním pojištění zrušit poskytování cestovního pojištění od počátku Oprávnění uvedená v tomto článku 5 ÚPK nevylučují ani neomezují použití dalších oprávnění, zejména uplatnění nároku na náhradu škody a smluvní sankce, která má ZUNO podle platných právních předpisů, Rámcové smlouvy nebo Smlouvy o KREDITCE. 6. Za kolik můžete KREDITKU získat 6.1 Úrok Úrok u KREDITKY: Vámi čerpané peněžní prostředky z KREDITKY jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou pro KREDITKU, kterou ZUNO zveřejňuje v ZUNO ZÓNÁCH a na www. zuno. cz Úrok z vyčerpaného Úvěru na KREDITCE je počítán na základě skutečných denních stavů čerpání Úvěru na KREDITCE od prvního dne čerpání Úvěru na KREDITCE do dne předcházejícího úplnému splacení, i během prodlení. Úrok u KREDITKY je splatný v Den splatnosti. ZUNO může stanovit, že během určitého období, které je stanoveno ve Smlouvě o KREDITCE, nebudete muset platit úroky za čerpané peněžní prostředky z KREDITKY (Bezúroční období) ZUNO má právo kdykoli měnit typ a výši úrokové sazby pro KREDITKU i termíny splatnosti úroků, které Vám vždy oznamuje ve výpisu z ÚČTU nebo Kartového účtu, v ZUNO ZÓNÁCH a na www. zuno. cz, a to z Důvodů uvedených v článku ÚPK. Jestliže s návrhem nové úrokové sazby nesouhlasíte a jestliže se nedohodneme jinak, jste povinen/povinna tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit. Oznámení musí být ZUNO doručeno nejpozději do 2 měsíců od Zveřejnění nové úrokové sazby a považuje se za Vaši výpověď Smlouvy o KREDITCE. V období od skončení platnosti dohodnuté úrokové sazby do splacení celé výše dlužné sumy Vám ZUNO účtuje úrok v dosud dohodnuté výši. Dohodli jsme se, že když uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, bude čerpaný Úvěr na KREDITCE uplynutím výše uvedené lhůty úročen touto novou úrokovou sazbou Jestliže Úvěrový limit KREDITKY nedovoleně přečerpáte, bude suma, o kterou byl Úvěrový limit přečerpán, úročena debetní úrokovou sazbou uplatňovanou pro ÚČET, kterou ZUNO zveřejňuje v ZUNO ZÓNÁCH a na www. zuno. cz podle článku 6.1 VOP. Suma, o kterou byl Váš Úvěrový limit přečerpán, i k ní příslušející úrok, jsou splatné ihned. 6.2 Úrok z prodlení Jestliže se dostanete do prodlení se zaplacením jakýchkoli peněžních závazků podle Smlouvy o KREDITCE, je ZUNO oprávněno účtovat Vám z dlužné sumy úrok z prodlení od prvního dne prodlení až do zaplacení dlužné částky použitím sazby, která je uvedena ve Smlouvě o KREDITCE, nebo smluvní pokutu stanovenou v Ceníku. Úroky z prodlení jsou splatné měsíčně ke Dni splatnosti Splátky jistiny/minimální splátky po termínu splatnosti se budou nadále úročit úrokovou sazbou uvedenou ve Smlouvě o KREDITCE a navíc se mohou úročit i sazbou úroku z prodlení. Úroky a poplatky, jako i další splatné a nesplacené závazky související se Smlouvou o KREDITCE v termínech jejich splatnosti, se budou úročit jen sazbou úroku z prodlení. 6.3 Poplatky ZUNO má právo účtovat Vám za své služby poplatky. Jednotlivé poplatky související s KREDITKOU a s uzavřením Smlouvy o KREDITCE jsou uvedeny v Ceníku platném v den účtování příslušného poplatku, který je dostupný v ZUNO ZÓNÁCH a na www. zuno. cz Pokud není dohodnuto jinak, poplatky jsou splatné dnem uvedeným v Ceníku, a když v Ceníku není uvedený den, tak v den, kdy byl zpoplatňovaný úkon vykonán ZUNO má právo Ceník kdykoli změnit, a to z Důvodů uvedených v článku ÚPK. Jestliže s návrhem nového Ceníku nesouhlasíte a jestliže se nedohodneme jinak, jste povinen/povinna tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit. Oznámení musí být ZUNO doručeno nejpozději do 2 měsíců od Zveřejnění nového Ceníku na www. zuno. cz a v ZUNO ZÓNÁCH a považuje se za výpověď Smlouvy o KREDITCE. v období od skončení platnosti předchozího Ceníku do splacení celé výše dlužné částky Vám ZUNO účtuje poplatky v dosud dohodnuté výši. Dohodli jsme se, že když uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, bude pro Vás uplynutím výše uvedené lhůty nový Ceník závazný. 6.4 Smluvní pokuta ZUNO má právo uplatňovat za Vaše porušení povinností na základě Smlouvy o KREDITCE smluvní pokutu. Jednotlivé smluvní pokuty (jejich výše i důvod jejich uplatnění) související s KREDITKOU a s uzavřením Smlouvy o KREDITCE jsou uvedeny v Ceníku platném v den účtování příslušné smluvní pokuty, který je dostupný v ZUNO ZÓNÁCH a na www. zuno. cz Smluvní pokuty jsou splatné měsíčně ke Dni splatnosti anebo ke dni uvedenému ZUNO v oznámení o uplatnění smluvní pokuty. 6.5 Roční procentní sazba nákladů (RPSN) u KREDITKY RPSN je procentní podíl celkových nákladů spojených s KREDITKOU z výše Úvěrového limitu Úvěru na KREDITCE, které jste povinen/povinna zaplatit ZUNO za období jednoho roku a který je vypočítán podle vzorce uvedeného v Zákonu o spotřebitelských úvěrech RPSN je vypočítána na základě výšky úroku, měsíčního poplatku a poplatků za výběr, za předpokladu, že (i) celková výška Úvěru na KREDITCE je vyčerpaná okamžitě a v plné výšce nejběžnějším typem čerpání t. j. výběrem z bankomatu 15. ledna příslušného roku. Úvěrový limit se splatí ve dvanácti stejných splátkách v měsíčních intervalech do jednoho roka, splátky Úvěrového rámce se provedou vždy 25. dne v příslušnémé měsíci, po uplynutí jednoho roku se Úvěrový rámec už nevyužije, vybraný zúčtovací cyklus skončí na konci měsíce a úroková sazba Úvěru na KREDITCE a ostatní platby se během období splácení nemění. ZUNO je oprávněno upravovat RPSN v souvislosti se změnou výšky poplatků uvedených v Ceníku Celková suma, kterou budete muset zaplatit za poskytnutý Úvěrový rámec, je vypočítána na základě stejných předpokladů. 4

7 6.6 Společná ustanovení k úrokům a poplatkům a započtení Úrok, úrok z prodlení, případná smluvní pokuta, poplatky podle Ceníku, jakož i náklady spojené s uplatněním a vymáháním pohledávek, představují příslušenství pohledávky (Příslušenství) V den splatnosti poskytnutého Úvěru na KREDITCE (Jistina) (včetně Dne splatnosti Minimální splátky), den splatnosti Příslušenství nebo jakékoli jiné pohledávky ZUNO vůči Vám jste povinen/povinna zajistit na Vašem ÚČTU v Kč dostatek peněžních prostředků postačujících k úhradě sumy splatné v příslušný den splatnosti a ZUNO má právo použít peněžní prostředky (provést započtení) z Vašeho ÚČTU na úhradu takové splatné sumy Dohodli jsme se, že úroky, náklady ZUNO a poplatky na základě Smlouvy o KREDITCE nebo těchto ÚPK se dnem jejich splatnosti dohodnutým ve Smlouvě o KREDITCE nebo těchto ÚPK mohou na základě rozhodnutí ZUNO stát součástí Jistiny ZUNO má právo jakoukoli Vaši Minimální splátku anebo jinou splátku na plnění peněžního závazku ze Smlouvy o KREDITCE započíst nejdříve na dlužné splatné Příslušenství (nejdříve na splatné poplatky, smluvní pokuty, poplatky z prodlení, úroky z prodlení a až následně na řádné úroky) od nejdříve splatného závazku a až potom na dlužnou splatnou Jistinu od nejdříve splatné Jistiny, a to i tehdy, jestliže Vy určíte jinak ZUNO má právo zcela nebo částečně uhradit jakékoli Vaše splatné závazky ze Smlouvy o KREDITCE i použitím zůstatků ze všech Vašich účtů/podúčtů, včetně VKLADŮ v ZUNO Pokud není v těchto ÚPK výslovně uvedeno jinak, ustanovení článku 8.6 VOP se použije na započtení pohledávek ze Smlouvy o KREDITCE přiměřeně Úrok i úrok z prodlení v případě KREDITKY budou vypočítávány a účtovány na bázi roku s 365 dny a měsíce se skutečným počtem kalendářních dnů. 7. Různé 7.1 Vaše prohlášení a povinnosti Prohlašujete, že Vaše součinnost se ZUNO během marketingové komunikace, která spočívala ve zpětné reakci, např. v podání, vyplnění nebo podepsání žádostí, formulářů, návrhů smluv, jejich odeslání apod., se považuje za Vaši žádost uzavřít se ZUNO příslušný obchod, pokud se neprokáže opak Prohlašujete, že před uzavřením Smlouvy o KREDITCE jste: (a) V přiměřeném časovém předstihu dostal a pozorně si přečetl a posoudil Předsmluvní formulář a informace o pojištění, jestliže jste si zvolil PLATINOVOU KREDITKU, které Vám byly zpřístupněny v pdf formátu a které jste si mohl uložit ve svém počítači t. j. na trvalém nosiči dat; (b) Bylo Vám poskytnuto náležité vysvětlení na www. zuno. cz nebo prostřednictvím Komunikačních kanálů, abyste posoudil/a, zda podmínky sjednané ve Smlouvě o KREDITCE splňují Vaše potřeby a odpovídají Vaší finanční situaci, a vliv, který na Vás může mít neplnění Smlouvy o KREDITCE Prohlašujete, že v době uzavření Smlouvy o KREDITCE, tj. před poskytnutím KREDITKY/Úvěru na KREDITCE a kdykoli po celou dobu trvání jakéhokoli Vašeho závazku ze Smlouvy o KREDITCE: (a) Jste plně způsobilý/způsobilá k právním úkonům. (b) Smlouva o KREDITCE je pro Vás platnou smlouvou a Vaše plnění povinností a závazků ze Smlouvy o KREDITCE není v rozporu s jinými Vašimi povinnostmi nebo závazky, ať už zákonnými, nebo smluvními. Její ustanovení jsou pro Vás jasná, určitá a srozumitelná a neobsahuje pro Vás nepřijatelné podmínky. (c) Smlouvu o KREDITCE považujete za uzavřenou v písemné formě a Smlouva o KREDITCE Vám byla dostupná před podpisem v PDF formátu v rámci Online Bankingu, tj. na trvalém nosiči dat. (d) Budete své povinnosti podle Smlouvy o úvěru plnit řádně a včas. (e) Nemáte splatné a nezaplacené závazky vůči svým věřitelům, které by měly negativní vliv na Vaši schopnost splnit závazky ze Smlouvy o KREDITCE, zejména nemáte splatné a nezaplacené závazky vůči daňovým úřadům, celním úřadům, zdravotním pojišťovnám a jiným věřitelům. (f) Nebyl vůči Vám podán návrh na vyhlášení konkurzu nebo návrh na zahájení exekučního řízení a ani není vůči Vám zahájeno nebo vedeno žádné jiné soudní nebo jiné řízení, např. i trestní stíhání, jehož důsledkem by mohlo být (i) podstatné ztížení Vaší schopnosti splácet jakékoli Vaše peněžní závazky, (ii) omezení nakládání s Vaším majetkem a/ nebo (iii) způsobit, že byste mohl/a přijít o podstatnou část svého majetku. (g) Nejste ve zkušební době, jestliže jste zaměstnán/a v pracovním poměru, nedal/a jste ani jste nedostal/a výpověď z pracovního poměru, nezrušil/a jste se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani s Vámi zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě nezrušil, nedostal/a jste ani jste nedal/a návrh na ukončení pracovního poměru dohodou, pokud jste v žádosti o KREDITKU nebo v souvislosti s ní neuvedl/a jinak. (h) Nejste politicky exponovaná osoba podle 4 odst. 5 Zákona proti legalizaci výnosů z trestní činnosti, pokud jste v žádosti o KREDITKU nebo v souvislosti s ní neuvedl jinak. (i) Použijete na obchody spočívající v plnění závazků ze Smlouvy o KREDITCE výlučně peněžní prostředky, které jsou Vaším vlastnictvím, a tyto obchody budete provádět na svůj vlastní účet. (j) Neuzavíráte Smlouvu o KREDITCE v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, tuto smlouvu, jakož i její všechny neoddělitelné součásti jste si řádně přečetl/a, porozuměl/a jejich obsahu, s nímž souhlasíte, a na důkaz toho ji podepisujete Každé prohlášení podle bodu se považuje za pravdivé a zopakované při každém čerpání Úvěru na KREDITCE a je platné až do doby jeho písemného odvolání. Vždy, když se bude mít za to, že opakujete své prohlášení, potvrzuje ZUNO, že Vaše prohlášení je pravdivé a správné a platí na okolnosti, které existují v době jeho opakování Dohodli jsme se, že promlčecí dobu pro pohledávky a jiná práva ZUNO a Vás vzniklá ze Smlouvy o KREDITCE prodlužujeme na dobu 10 let od doby, kdy začala poprvé běžet Po celou dobu trvání Smlouvy o KREDITCE, tj. až do úplného splnění všech závazků z ní vyplývajících, jste povinen/povinna: 5

8 (a) Neprodleně informovat ZUNO o všech skutečnostech, které by mohly jakkoli negativně ovlivnit Vaši schopnost splácet Úvěr na KREDITCE, zejména o změnách ve Vaší finanční a majetkové situaci, o úmyslu převzít další finanční závazky, zastavit, prodat nebo převést svůj majetek ve prospěch třetích osob, poskytnout záruky za závazky třetích osob (b) Předkládat ZUNO na požádání, resp. hned, jakmile to bude možné, takové dokumenty, které může ZUNO rozumně vyžadovat (c) Řádně plnit všechny své peněžité závazky, a to zejména závazky vyplývající z daňových předpisů, a současně neprodleně písemně informovat ZUNO v případě, že proti Vám bude vedeno exekuční nebo soudní řízení, které by mohlo postihnout Váš majetek (d) Neprodleně písemně informovat ZUNO o změně Vaší adresy, o všech dalších změnách a okolnostech, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že jejich následkem může dojít ke změně smluvně dohodnutých podmínek 7.2 Důvěrné informace V souvislosti s uzavřením nebo žádostí o uzavření smlouvy mezi Vámi a ZUNO (dále jen Smlouva ) souhlasíte s tím, aby ZUNO za níže uvedeným účelem shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje, včetně Vašeho rodného čísla (dále jen osobní údaje ), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen Informační Memorandum ). Účelem zpracování Vašich osobních údajů na základě tohoto souhlasu je zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací (dále jen BRKI ) a Nebankovního registru klientských informací (dále jen NRKI ) o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů BRKI a NRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu. Tento souhlas udělujete na dobu 1 roku ode dne jeho udělení. v případě, že mezi Vámi a ZUNO byla nebo bude uzavřena Smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let (i) od data splnění veškerých Vašich finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, nebo (ii) od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. Před udělením tohoto souhlasu jste se seznámil/a s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci BRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů BRKI a/nebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před udělením tohoto souhlasu jste byl/a rovněž ZUNO informován/a, že aktuální znění Informačního Memoranda můžete kdykoli získat na www. zuno. cz, na klientském centru provozovatele BRKI nebo na internetových stránkách Souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v registrech sdružení SOLUS a s tím, aby: (a) ZUNO shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo Vaše osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (dále jen Poučení ), zejména Vaše rodné číslo. (b) ZUNO Vaše osobní údaje dále předávalo k dalšímu zpracování Sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČO: (dále jen Sdružení SOLUS ), které je správcem Pozitivního registru sdružení SOLUS (dále jen Pozitivní registr ) a Registru FO Sdružení SOLUS (dále jen Registr FO ), k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru a Registru FO. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů. (c) Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor Vašich osobních údajů od všech svých členů, případně též společně s dalšími Vašimi veřejně dostupnými osobními údaji (např. Vaše osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru Vašich osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení Vaší bonity a důvěryhodnosti. (d) Sdružení SOLUS Vaše osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních Vaší bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou online dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i ZUNO, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedených pro každý z těchto registrů v Poučení. (e) ZUNO získávalo informace o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru a Registru FO. (f) Všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO, kterým byly zpřístupněny Vaše osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími Vašimi osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají. Účelem zpracování osobních údajů je: (a) Splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů ZUNO (b) Zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce (c) Posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO, a to i opakovaně (d) Ochrana práv ZUNO a ostatních členů sdružení SOLUS Doba trvání souhlasu Tento souhlas udělujete na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. v případě, že mezi Vámi a ZUNO bude uzavřena smlouva, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých Vašich závazků vůči ZUNO. Prohlášení Prohlašujete, že před udělením tohoto souhlasu jste měl/a možnost detailně se seznámit s dokumentem POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS, jehož obsahem je (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr a Registr FO, (ii) definice dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru a Registru FO, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování, a (v) poučení o Vašich právech ( 11 a 12 Zákona o ochraně osobních údajů a nárocích, 21 téhož zákona) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS. Byl/a jste informován/a, 6

9 že aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na www. zuno. cz, na informační lince Sdružení SOLUS a na www. solus.cz Souhlasíte s tím, aby pojistník předal pojišťovně Cardif veškeré údaje a podklady, které jste poskytl/a pojistníkovi v souvislosti se Smlouvou o KREDITCE. Souhlasíte s tím, aby pojišťovna Cardif zpracovávala ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů Vaše osobní a citlivé údaje v rámci pojišťovací činnosti, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze sjednaného smluvního vztahu. Souhlas ke zpracování dáváte po celou dobu trvání závazku plynoucího ze sjednaného typu pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Berete na vědomí, že souhlas můžete kdykoli odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu adresovaného pojišťovně Cardif. Souhlasíte s tím, že je pojišťovna Cardif oprávněna požadovat údaje o Vašem zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle 50 ods. 1 Zákona o pojistné smlouvě, a to i po Vašem úmrtí. Zároveň zmocňujete pojišťovnu Cardif k jednání s příslušnými institucemi (lékaři, nemocnice, jiná zdravotnická zařízení, bývalý nebo současný zaměstnavatel) a v případě potřeby zbavujete tyto instituce povinnosti zachovávat mlčenlivost a dáváte jim svůj souhlas na vyhotovení a vydání lékařských zpráv, výpisů ze zdravotní dokumentace či jejich zapůjčení, a to i po Vašem úmrtí Jste si vědom/a, že: (a) Podle Zákona o bankách může ZUNO zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, zejména za účelem zjištění Vaší totožnosti a zjištění Vašich majetkových poměrů, nabídky, uzavírání, provádění a dokumentování obchodů a dále ochrany práv ZUNO v rozsahu požadovaném obecně závaznými a interními právními předpisy. Souhlasíte, že za účelem ověření údajů uvedených v žádosti o úvěr může ZUNO kontaktovat Vašeho zaměstnavatele a požadovat potvrzení Vašich údajů. (b) ZUNO zpracovává Vaše osobní údaje v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a informovalo Vás o Vašem právu požadovat informace o zpracování Vašich osobních údajů, opis Vašich zpracovávaných osobních údajů, opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních údajů a likvidaci Vašich osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování a uplynuly lhůty pro archivaci údajů a/nebo dokumentů, v nichž jsou Vaše osobní údaje uvedeny. (c) Tento souhlas uvedený v článku 7.2 UOP dáváte podle Zákona o ochraně osobních údajů a Zákona o bankách na dobu 10 let od podpisu žádosti o KREDITKU nebo 10 let od vyrovnání závazkového vztahu mezi Vámi a ZUNO, přičemž jste oprávněn/a odvolat svůj souhlas písemným oznámením nejdříve po jednom roce od zániku závazkového vztahu nebo od udělení souhlasu pro případ, že smlouva nevznikne. 7.3 Komunikace, reklamace a doručování Dohodli jsme se, že komunikace, včetně doručování a reklamací, na základě Smlouvy o KREDITCE bude probíhat v souladu s článkem 4 VOP a článkem VOP. Pro spojení s Call centrem ohledně otázek týkajících se KREDITKY prosíme volejte na číslo Závěrečná ustanovení 8.1 Změna Smlouvy o KREDITCE a ÚPK Smlouvu o KREDITCE lze změnit formou (a) dodatků podepsaných ZUNO a Vámi na základě Vaší žádosti nebo akceptace nabídky ZUNO stejnou formou, jako byla podepsána Smlouva o KREDITCE, pokud ve Smlouvě o KREDITCE nebo těchto ÚPK není uvedeno jinak, zpoplatněných podle Ceníku nebo (b) jednostranného oznámení ZUNO, které se stává nedílnou součástí Smlouvy o KREDITCE, jestliže dojde ke změně úrokové sazby Úvěru na KREDITCE, poplatků nebo Ceníku ZUNO má právo jednostranně měnit nebo zcela nahradit tyto ÚPK, VOP, Ceník a Úrokové sazby, měnit nebo zrušit cestovní pojištění (pro PLATINOVOU KREDITKU) a další podmínky Smlouvy o KREDITCE v případě (a) změny obchodní politiky ZUNO, (b) změny na trhu poskytování spotřebitelských úvěrů, (c) změny právních předpisů týkajících se ZUNO (např. Zákona o bankách, Zákona o platebním styku), (d) jiné podstatné změny na peněžním a/nebo kapitálovém trhu, (d) změny na bankovním trhu nebo (e) změny úrokové sazby PRIBOR (Důvody). Všechny Důvody se považují za vážný a objektivní důvod. o této změně Vás ZUNO informuje zpravidla ve výpisu z ÚČTU, Kartového účtu, jakož i zveřejněním v (i) ZUNO ZÓNÁCH a (ii) na www. zuno. cz a/nebo (iii) jinou vhodnou formou, čímž informace vůči Vám nabude účinky v ní uvedené (Zveřejnění). Zároveň Vás ZUNO informuje o tom, že máte právo bezplatně a s okamžitou účinností Smlouvu o KREDITCE vypovědět Jestliže s návrhem změny podle článku nesouhlasíte a jestliže se nedohodneme jinak, jste povinen/povinna tuto skutečnost ZUNO písemně oznámit formou doporučené zásilky. Oznámení musí být ZUNO doručeno nejpozději do 2 měsíců od Zveřejnění změny a pokládá se za výpověď Smlouvy o KREDITCE. Dohodli jsme se, že pokud uvedeným způsobem a ve stanovené lhůtě nevyjádříte svůj nesouhlas, stávají se tyto změny uplynutím výše uvedené lhůty pro Vás závaznými. 8.2 Jak lze Smlouvu o KREDITCE ukončit Jestliže ZUNO jednostranně změní podmínky Smlouvy o KREDITCE a jestliže Vás o této změně i o možnosti vypovědět Smlouvu bez zbytečného odkladu informuje, např. i formou výpisu z ÚČTU, Kartového účtu, máte právo bezplatně a s okamžitou účinností písemně vypovědět Smlouvu o KREDITCE ZUNO i Vy máte právo Smlouvu o KREDITCE písemně vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je dva měsíce pro ZUNO a jeden měsíc pro Vás a začíná plynout dnem, kdy byla výpověď doručena druhé straně Jste oprávněn/a odstoupit od Smlouvy o KREDITCE bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o KREDITCE. Tato lhůta se považuje za dodrženou, jestliže oznámení o odstoupení pošlete nejpozději v poslední den této lhůty. Pokud uplatníte právo odstoupit od Smlouvy, jste povinen/povinna: (a) Vrátit poskytnuté peněžní prostředky (b) Zaplatit ZUNO úrok z Úvěru na KREDITCE ode dne jeho poskytnutí až do dne jeho splacení 7

10 (c) Zaplatit případnou kompenzaci nevratných poplatků, které ZUNO zaplatilo orgánu veřejné správy v souvislosti s KREDITKOU To vše bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů po zaslání oznámení o odstoupení od Smlouvy o KREDITCE V případě, že jste si požádal/a o PLATINOVOU KREDITKU, cestovní pojištění zanikne v případě odstoupení od Smlouvy o KREDITCE podle článku od počátku Oznámení o odstoupení od Smlouvy o KREDITCE musíte zaslat ZUNO na adresu: Na Rybníčku 1329/5, Praha 2, písemně, a to nejpozději v poslední den uvedené lhůty ZUNO je oprávněno vypovědět Smlouvu o KREDITCE bez výpovědní lhůty, jestliže nastane Problém uvedený v čl (a) a (e) až (i) těchto ÚPK, protože tyto důvody se považují za vážné objektivní důvody, které ZUNO nezapříčinilo, nemohlo předvídat ani odvrátit a které mu brání v plnění Smlouvy o KREDITCE. Jestliže tato situace nastane, budete o ní bez zbytečného odkladu písemně informován/a Smlouva o KREDITCE se ukončí i předčasnou splatností Úvěru na KREDITCE podle článku ÚPK nebo žádostí ZUNO o splacení Úvěru na KREDITCE podle článku ÚPK. 8.3 Důsledky ukončení Smlouvy o KREDITCE V případě výpovědi Vám ZUNO zastaví možnost čerpání Úvěru na KREDITCE. Poslední den výpovědní lhůty je dnem konečné splatnosti Úvěru na KREDITCE. Nejpozději v tento den jste povinen/povinna uhradit aktuálně čerpanou sumu Úvěru na KREDITCE a jeho Příslušenství V případě odstoupení, předčasné splatnosti Úvěru na KREDITCE, resp. výpovědi s okamžitou účinností, se stávají všechny Vaše závazky vůči ZUNO okamžitě splatnými a jste povinen/povinna je neprodleně uhradit Účinností ukončení Smlouvy o PLATINOVÉ KREDITCE dochází i ke zrušení cestovního pojištění, kromě případu uvedeného v článku 8.2.4, kdy cestovní pojištění zanikne od počátku Doručením výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy o KREDITCE ztrácíte právo používat KREDITKU. 8.4 Rozhodné právo a řešení sporů Smlouva o KREDITCE a všechny mimosmluvní závazky mezi Vámi a námi se řídí českým právem. Není-li mezi ZUNO a Vámi písemně dohodnuto jinak nebo nestanoví-li zákon jinak, tímto sjednáváme změnu místní soudní příslušnosti tak, že k rozhodování o jakýchkoli sporech vyplývajících ze smluvních vztahů mezi námi je místně příslušným Obvodní soud pro Prahu 1. Celá komunikace probíhající mezi Vámi a ZUNO bude vedena v českém jazyce, kromě případů, kdy se dohodneme jinak. Tyto ÚPK mohou být vyhotoveny v různých jazykových verzích. v případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi bude mít přednost české znění. 8.5 Jazyk Veškerá komunikace probíhající mezi Vámi a ZUNO bude vedena v českém jazyce kromě případů, kdy se dohodneme jinak. Tyto ÚPK mohou být vyhotoveny v různých jazykových verzích. v případě rozporu bude mít přednost české znění. 8.6 Definice Význam pojmů s velkým počátečním písmenem použitých v těchto ÚPK naleznete v následujících ustanoveních těchto ÚPK, případně ve VOP, Rámcové smlouvě a Smlouvě o KREDITCE. Cardif (1.2.3 ÚPK), CCBC (7.2.3 ÚPK), Ceník (8.3.1 VOP), Den čerpání (3.1.1 ÚPK), Den splatnosti (4.1.1 ÚPK), Dlužná suma (4.2.2 ÚPK), Důvody (8.1.2 ÚPK), Jistina (6.6.2 ÚPK), Kartový účet (4.2.1 ÚPK), KREDITKA (2.2.1 ÚPK), Minimální splátka (4.1.1 ÚPK), My (1.1.1 ÚPK), Obchodní zákoník (1.1.1 VOP), Online Banking (4.1.2 VOP), PLATINOVÁ KREDITKA (2.3.1 ÚPK), Pojistné podmínky (1.2.3 ÚPK), Pozitivní registr (7.2.2 ÚPK), Pracovní den banky (2.2.1 VOP), Předsmluvní formulář (3.1.1 ÚPK), Příslušenství (6.6.1 ÚPK), Problém (5.1.1 ÚPK), Rámcová smlouva (5.1.1 ÚPK), Rámcová smlouva o cestovním pojištění (1.2.3 ÚPK), Registr FO (7.2.2 ÚPK), RPSN (6.5 ÚPK), SMS (4.3.1 VOP), Termín splatnosti KREDITKY (4.2.1 ÚPK), ÚPK (1.1.1 ÚPK), ÚČET (2.1.1 VOP), Úrokové sazby (8.1.1 VOP), Úvěrový limit (2.2.1 ÚPK), VOP (1.1.1 VOP), Započtení (5.2.1 ÚPK), Zákon o bankách (9.4.1 VOP), Zákon o spotřebitelském úvěru (1.2.1 ÚPK), Sdružení (7.2.2 ÚPK), Smlouva o KREDITCE (1.1.1 ÚPK), ZUNO (1.1.1 ÚPK), ZUNO ZÓNA (4.1.4 VOP), Zveřejnění (8.1.2 ÚPK). 8.7 Platnost a účinnost Tyto ÚPK nabývají platnost a účinnost ZUNO BANK AG, organizační složka 8

11

12

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBSAH 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ISS112 úvěrové podmínky platné od 1. 4. 2012 Svým podpisem smlouvy prohlašujete, že uvedl-li jste jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, nejste ve zkušební době, není s Vámi vedeno jednání o ukončení pracovního

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Co byste měli vědět o svém úvěru?

Co byste měli vědět o svém úvěru? Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v ruce, jsou poměrně rozsáhlý dokument. Řada ustanovení, která jsou

Více

Úvěrové podmínky. Hotovostní úvěr. Kód úvěrových podmínek: ISH113

Úvěrové podmínky. Hotovostní úvěr. Kód úvěrových podmínek: ISH113 Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ISH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH311 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ISS214

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ISS214 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ISS214 DĚKUJEME za Váš zájem uzavřít Úvěrovou smlouvu se společností Home Credit. SEZNAMTE SE před uzavřením smlouvy s: Předsmluvním formulářem Úvěrovou smlouvou

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ISS114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ISS114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ISS114 DĚKUJEME za Váš zájem uzavřít Úvěrovou smlouvu se společností Home Credit. SEZNAMTE SE před uzavřením smlouvy s: Předsmluvním formulářem Úvěrovou smlouvou

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny

Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě České pojišťovny. Úvěrové podmínky, které držíte v ruce, jsou poměrně rozsáhlý dokument. Řada

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. AUTO/MOTO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. AUTO/MOTO Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou smluvními podmínkami ve smyslu 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník ). Jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy na financování

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

Podmínky pro používání hypotéky

Podmínky pro používání hypotéky Podmínky pro používání hypotéky Neodkládejte čtení podmínek na zítra Chápeme, že čtení podmínek pro používání hypotéky není žádná zábava. Zkuste si ale, prosím, najít čas a přečíst si je. Nastavují pravidla

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Příloha ke smlouvě o hotovostním úvěru Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen smlouva ) uzavírané mezi Vámi

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Představení karty Premia karta Home Credit výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: IZK114P Co byste měli vědět o Vaší

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení......................................................... 3 2. Pravidla jednání s

Více