I. Úvodní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 STANOVY

2 I. Úvodní ustanovení Název sdružení: Odborová organizace Dopravního podniku Metro. Odborová organizace Dopravního podniku Metro je nezávislým, otevřeným sdružením zaměstnanců a je právním nástupcem ZO Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy registrované pod. č Na základě dobrovolnosti sdružuje zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., případně dalších firem a podniků v odvětví dopravy, bez ohledu na jejich sociální postavení, národnost, politickou příslušnost, náboženské vyznání, rasu a pohlaví. Svojí činnost rozvíjí politicky, ekonomicky a organizačně nezávisle na státních a hospodářských orgánech, občanských sdruženích a iniciativách v souladu s potřebami a zájmy členů. Vůči politickým stranám a hnutím vystupuje nadstranicky. Hlavním posláním a cílem odborové organizace je obhajoba a prosazování sociálních, pracovních, mzdových, životních a ekologických potřeb, profesních zájmů svých členů a ochrana jejich práv. Sídlem organizace je Praha. II. Členství v organizaci Členem organizace může být každý občan, který je v pracovním, zaměstnaneckém, smluvním, učebním či jiném obdobném poměru, který projeví o členství zájem, ztotožňuje se s programem a stanovami organizace a řádně platí stanovené členské příspěvky. O přijetí za člena rozhoduje příslušný odborový orgán. Schválí li přijetí, vzniká členství dnem podání písemné přihlášky. Do doby členství se započítává doba výkonu vojenské služby a doba členství v odborových organizacích jiných odborových organizací (svazů). Odchodem do důchodu členství nezaniká. Pokud důchodci členství z jakýchkoliv důvodů zaniklo, může požádat znovu o přijetí. Pozastavení členství: Člen, který byl jmenován vedoucím pracovníkem podniku (ředitel, náměstek, ved. služby) má možnost požádat ZV o pozastavení svého členství po dobu vykonávané funkce. Žádost předá písemně ZV. Od počátku měsíce, následujícího po datu, kdy ZV žádost obdržel, přestává tento člen platit členské příspěvky a nemůže se podílet na jakékoliv výhodě vyplývající z členství v organizaci. Záznam o pozastaveném členství mu bude vyznačen v záznamu v elektronické podobě. Členský průkaz si ponechá. Pokud skončí jeho vedoucí funkce, požádá písemně o pokračování členství a strhávání příspěvků. Pozastavené členství mu bude započítáno do délky členství v organizaci. Členství zaniká: dobrovolným rozhodnutím člena o ukončení členství (podáním písemného oznámení) úmrtím člena vyloučením na základě usnesení závodního výboru pro hrubé porušení Stanov, při zavinění škody zpronevěrou odborových peněz nebo pro jednání člena vážně poškozujícího zájmy odborů. Usnesením závodního výboru odborové organizace a po přezkoumání usnesení revizní komise o vyloučení, zanikají všechna práva člena. členové, kteří neplatí řádně příspěvky déle než dva měsíce a nezaplatili je ani ve lhůtě, ke které byli prokazatelně vyzváni budou z členství rovněž vyloučeni. Současně zanikají všechna práva člena. O vyloučení těchto členů rozhoduje příslušný odborový orgán. Dokladem členství je členský průkaz organizace. 2

3 III. Práva a povinnosti členů Všichni členové odborové organizace jsou si rovni. Mají stejná práva a povinnosti. Každý člen, který plní své členské povinnosti má tato práva: svobodně a demokraticky vyjadřovat svoje názory, být informován o všech zásadních otázkách, které základní organizace řeší a vyjadřovat se k nim. Toto právo nezbavuje člena povinnosti aktivně se zajímat o dění v odborech, účasti na jednáních a povinnosti nezkresleně přenášet informace pro další členy, volit a být volen do všech odborových orgánů, na ochranu při výkonu odborové funkce i po skončení funkčního období v souladu s kolektivní smlouvou a zákoníkem práce, uplatňovat právo kritiky a kontroly, dotazů, podnětů a stížností, požadovat na orgánech organizace ochranu a podporu svých práv a oprávněných zájmů v případech, kdy zaměstnavatel poruší pracovní řád, kolektivní smlouvu, platné předpisy v otázkách pracovněprávních, mzdových, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci apod., osobně se zúčastnit jednání, na němž odborová organizace rozhoduje o jeho činnosti nebo chování. žádat o sociální výpomoc v případě nezaviněné sociální tísně, využívat dalších práv a výhod, které pro členy organizace poskytuje. Člen je povinen: dodržovat Stanovy odborové organizace, plnit usnesení orgánů odborové organizace, hájit zájmy odborové organizace, řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen, platit řádně a včas členské příspěvky, účastnit se stávky, když před tím pro ni hlasoval, pokud mu v tom nebrání vážné důvody, odevzdat členský průkaz odborové organizaci při zániku členství. IV. Zásady jednání a rozhodování Odborová organizace a její jednotlivé orgány rozvíjejí svojí činnost na demokratickém základě, což znamená: nezadatelné právo každého člena se naprosto svobodně vyjadřovat k řešení úkolů a problémů a předkládat návrhy a stanoviska, na které, pokud jsou učiněny písemnou formou, je příslušný orgán povinen bezprostředně, nejpozději však do 30 ti dnů, odpovědět, svobodu kritiky kteréhokoliv člena, funkcionáře odborové organizace, přijímat usnesení po kolektivním posouzení, demokratické diskusi a výměně názorů a pravidelně kontrolovat jejich plnění. Podmínky rozhodování jsou následující: odborová organizace a její orgány jsou usnášení schopné a mohou právoplatně rozhodovat je li jednání přítomna nadpoloviční většina členů (zvolených delegátů) odborové organizace a orgánu odborové organizace, usnesení jsou právoplatná, hlasovala li pro ně nadpoloviční většina členů (zvolených delegátů) přítomných na jednání, není li konference odborové organizace usnášení schopná, svolá ZV náhradní konferenci tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat konference původně svolaná. Náhradní konference musí mít stejný program jednání a je usnášení schopná prostou většinou. 3

4 menšina se vždy podřizuje většině, má však právo formulovat své stanovisko a ponechat si svůj názor a na základě nových poznatků žádat o jeho opětovné posouzení a projednání, usnesení konference odborové organizace a závodního výboru jsou závazná pro všechny nižší orgány (dílenské výbory), usnesení konference odborové organizace jsou závazná pro členskou základnu s vyjímkou účasti člena ve stávce (viz část III.). Orgány odborové organizace: a) konference b) závodní výbor c) revizní komise d) dílenské výbory V. Organizační členění Nejvyšším orgánem odborové organizace je konference, která rozhoduje o všech důležitých otázkách života a práce organizace (např. schvaluje změny Stanov, Zásad hospodaření a rozpočet, zprávu o hospodaření, zprávu revizní komise apod.). Výkonným orgánem v období mezi jednotlivými konferencemi je závodní výbor. Závodní výbor zabezpečuje ve spolupráci se zástupci dílenských výborů veškerou činnost (vyjma působnosti konference) a je partnerem zaměstnavateli. Svolává konferenci odborové organizace minimálně dvakrát ročně. Musí svolat mimořádnou konferenci, pokud o to požádá nadpoloviční počet dílenských výborů. Rozhoduje v souladu s platnými Zásadami hospodaření a odsouhlaseným rozpočtem o použití finančních prostředků, volí ze svého středu předsedu, místopředsedu(y), rozhoduje o počtu uvolněných funkcionářů a pracovníků pro práci v ZV a schvaluje jim odměnu. Rozhoduje o delegování kompetencí na nižší orgány odborové organizace dílenské výbory, které řeší problematiku a jsou partnery hospodářského vedení na této úrovni. Závodní výbor může pro řešení specializovaných činností ustavovat odborné komise. Závodní výbor odpovídá za svoji činnost konferenci odborové organizace. Pro zabezpečení revizní a kontrolní činnosti volí členská základna dále revizní komisi, která si ze svého středu volí předsedu. Předmětem její činnosti je především kontrola hospodárného nakládání s finančními a hmotnými prostředky odborové organizace. Sleduje a kontroluje vedení výkazů a účetnictví. Revizní komise pracuje nezávisle na závodním výboru a z provedených kontrol předkládá písemné zprávy konferenci. Dále sleduje vyřizování stížností a podnětů členů, střeží uplatňování zásad demokracie a plnění Stanov. Zástupce revizní komise má právo zúčastňovat se jednání závodního výboru. VI. Zásady pro volby v orgánech odborové organizace Pro volby se stanoví tyto základní zásady: všechny orgány jsou voleny demokratickým způsobem zdola nahoru tajným hlasováním, zpravidla z většího počtu kandidátů, volby jsou právoplatné, zúčastní li se jich nadpoloviční většina členů (delegátů). Zvoleni jsou ti, kteří obdrželi největší počet hlasů, nejméně však nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů nebo delegátů a dále dle platných pravidel voleb. Funkční období pro všechny orgány je stanoveno na 5 let. 4

5 VII. Volební řády. V o l e b n í ř á d 1. Volby do závodního výboru, revizní komise při ZV a dílenských výborů vyhlašuje závodní výbor a proběhnou před skončením funkčního období stávajících členů těchto orgánů, nebo formou doplňujících voleb v průběhu funkčního období. 2. Volby proběhnou demokratickým způsobem tajným hlasováním z většího počtu kandidátů. 3. Volby jsou právoplatné, zúčastní li se jich nadpoloviční většina členů (delegátů)do. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi největší počet hlasů, nejméně však nadpoloviční většinu hlasů voličů zúčastněných při volbách. 4. Funkční období pro nově zvolené členy ZV, RK a DV je pět let. 5. DV provedou prostřednictvím volebních komisí volby do ZV a revizní komise při ZV dle klíče o kterém rozhodne závodní výbor. 6. DV provedou prostřednictvím volebních komisí volby do DV nejvýše v počtu 9 osob, nejméně však Dílenské výbory provedou prostřednictvím volebních komisí doplňující volby do závodního výboru, revizní komise při ZV a dílenských výborů. Doplňující volby jsou právoplatné, nezúčastní li se jich nadpoloviční většina a kandidáti jsou zvoleni prostou většinou hlasů. 8. Člen volební komise nemůže současně kandidovat ve volbách. 9. Před uskutečněním voleb budou zpracovány a zveřejněny kandidátky (seznamy kandidátů) pro volby do ZV a revizní komise při ZV a pro volby do DV. 10. O provedení a výsledku voleb budou zpracovány protokoly, které po ukončení voleb budou předány na ZV (kopii si ponechá příslušný DV). Protokol podepíší členové volební komise. 5

6 Pravidla voleb ZV na volbu předsedy ZV a místopředsedů ZV. 1. Volba předsedy ZV. 2. Volba 2 místopředsedů ZV. 3. Volba proběhne tajným hlasováním členů ZV. 4. Volby proběhnou na zasedání ZV. Právo volit mají řádně zvolení členové ZV. 5. ZV navrhne členy volební komise v počtu minimálně 3 členy. 6. Každý člen ZV z řádně zvolených členů obdrží kandidátku s možností zapsat se jako kandidát pro volbu na místo předsedy ZV a místopředsedy ZV. Kandidátky budou předány členům ZV. Při nepřítomnosti člena ZV bude kandidátka členu doručena. Řádně vyplněné kandidátky se předají na ZV. Ukončení doručení kandidátek se stanovuje rozhodnutím ZV. 7. Před volbou bude umožněno všem kandidátům veřejně vystoupit. 8. Voleb se musí zúčastnit nadpoloviční většina ZV. 9. První kolo volby předsedy ZV: Předsedou je zvolen ten kandidát, který obdrží největší počet hlasů, nejméně však nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů ZV; Nedostane li žádný z kandidátů nadpoloviční počet hlasů z přítomných členů ZV, volba prvního kola se opakuje; Nedostane li žádný z kandidátů nadpoloviční počet hlasů ani v opakované volbě prvního kola, postupují do druhého kola volby dva kandidáti s největším počtem hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje volební komise losem. 10. Druhé kolo volby předsedy ZV Předsedou je zvolen ten kandidát, který získal největší počet hlasů prostou většinou. 11. První kolo volby místopředsedů místopředsedy ZV V případě, že kandidát, který souhlasil současně s kandidaturou na předsedu a na místopředsedu, a byl v první části voleb již zvolen předsedou, volební komise má povinnost zrušit jeho kandidaturu (vyškrtne jeho jméno) ze seznamu kandidátů na funkci místopředsedů; Zvoleni jsou dva kandidáti, v případě jeden kandidát s největším počtem hlasů prostou většinou; Při rovnosti hlasů většího počtu kandidátů proběhne druhé kolo volby stejným systémem jako při volbě prvního kola; Dojde li k rovnosti hlasů většího počtu kandidátů i po druhém kole, rozhodne volební komise losem. VIII. Zásady hospodaření Zásady hospodaření jsou koncipovány tak, aby členská základna na základě ekonomického rozboru příjmů a vydání rozhodla o efektivním vynakládání finančních prostředků ve prospěch členů. Odborová organizace má právo vyvíjet vlastní hospodářskou činnost v souladu s platnými právními normami s cílem vylepšit svou vlastní finanční situaci. 6

7 Majetek odborové organizace se skládá z majetku, který odborová organizace vykazuje ve výkazu o hospodaření. Dále může odborová organizace nabývat majetek: pořízením z vlastních prostředků převodem darováním Odborová organizace hradí své náklady z vlastních finančních prostředků. Finanční prostředky odborové organizace se tvoří z: členských příspěvků vlastních příjmů souvisejících s činností odborové organizace příjmů z vlastní podnikatelské činnosti dobrovolných příspěvků a darů úroků prostředků ze sociálních fondů Výše členských příspěvků se stanoví na 1 % z čistého příjmu. U žen na mateřské a další dovolené a u nepracujících důchodců se stanoví udržovací příspěvek ve výši 5, Kč měsíčně. Žáci SOU jsou od placení příspěvků osvobozeni. Hospodaření odborové organizace se řídí rozpočtem, který schvaluje konference. V období mezi konferencemi rozhoduje o využití finančních prostředků závodní výbor. O pravomocích předsedy, místopředsedů a hospodáře při rozhodování o výši čerpání finančních částek a účelnosti rozhodne závodní výbor. V souladu se schváleným rozpočtem používá odborová organizace finanční prostředky zejména na zabezpečení : hospodářsko organizačních výdajů vybavení a investic tvorby účelových fondů rekreace a rekreačních zájezdů sociální oblasti kulturně vzdělávacích akcí a schůzové činnosti tělovýchovy, sportu a zdravotní péče Odborová organizace vede o hospodaření řádnou evidenci peněžní deník. Hospodaření a finanční prostředky kontroluje revizní komise, která je povinna seznámit s výsledky kontroly členskou základnu prostřednictvím konference nejméně dvakrát ročně. Její povinností je dbát dodržování Zásad hospodaření s odborovými prostředky. Odborová organizace pravidelně informuje členy o stavu a využívání finančních zdrojů. IX. Právní postavení odborové organizace Odborová organizace Dopravního podniku Metro je právním subjektem se všemi právy, povinnostmi a zodpovědností dle platných právních norem. Jejím jménem v právních vztazích vystupují a jednají: závodní výbor předseda, místopředsedové a zástupci pověření ZV ZV může delegovat přenesení pravomocí na nižší orgány. 7

8 X. Závěrečná ustanovení Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány odborové organizace. Změny Stanov může provádět pouze konference Odborové organizace Dopravního podniku Metro. Všechny další dokumenty, řády, statuty a zásady stanovující podrobně pravidla pro jednotlivé oblasti činnosti odborové organizace musí vycházet z ustanovení těchto Stanov. Odborová organizace Dopravního podniku Metro zanikne, usnese li se na jejím zániku konference odborové organizace. V případě zániku rozhoduje o majetku konference odborové organizace nebo jí pověřený orgán. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení konferencí Odborové organizace Dopravního podniku Metro, tj. dnem 24. února

9 STATUTY Podpůrného fondu Rezervního fondu Stávkového fondu 9

10 STATUT Podpůrného fondu Podpůrný fond (dále jen fond) je výrazem solidarity odborářů DP M při nezaviněné ztrátě zaměstnání člena odborové organizace. Fond se tvoří z prostředků Odborové organizace DP M, je evidován na zvláštním účtu. O výši a pravidlech jeho používání rozhoduje konference organizace. Z fondu lze vyplatit jednorázový příspěvek při nezaviněné ztrátě zaměstnání člena z důvodu organizačních změn a to pouze členům Odborové organizace Dopravního podniku Metro, kteří jsou členy této organizace před obdržením vyrozumění zaměstnavatele o skončení jeho pracovního poměru nebo výpovědi nepřetržitě nejméně 6 měsíců. Příspěvek činí: za každý ukončený rok členství v Odborové organizaci Dopravního podniku Metro Kč 100, (započítává se součet všech dob členství v této organizaci) za každé nezaopatřené dítě v péči člena Kč 300, Při odchodu člena do starobního, předčasného starobního a invalidního důchodu se příspěvek neposkytuje. Kontrolu čerpání fondu a dodržování postupu při výplatách provádí revizní komise, která pravidelně informuje ZV a jedenkrát za rok seznámí se stavem fondu a jeho čerpáním konferenci. Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení konferencí Odborové organizace DP Metro tj. dnem Tímto dnem se zároveň ruší statut podpůrného fondu schválený dne Příloha č. 1. Postup při výplatách z fondu Příloha č. 2 Vzor žádosti o příspěvek Postup při výplatách z podpůrného fondu odborářů Příloha č. 1. Dostane li člen Odborové organizace DP Metro vyrozumění o skončení pracovního poměru anebo výpověď z důvodu organizačních změn, vyžádá si u svého dílenského výboru formuláře Postup při výplatách z podpůrného fondu a Žádost o příspěvek z podpůrného fondu. Příspěvek z fondu si může vyzvednout u hospodářky ZV teprve při potvrzování Výstupního listu, a to proti předložení svého OP, Výstupního listu a řádně vyplněné a potvrzené Žádosti o příspěvek, v níž musí být uveden: údaj o délce nepřetržitého členství (nejméně 6 měsíců) a o celkové délce členství v Odborové organizaci DP Metro. údaj o počtu nezaopatřených dětí v péči člena potvrzený mzdovou účtárnou (u členů, kde přídavky na děti pobírá jiná osoba, musí tento údaj žadatel prokázat potvrzením zaměstnavatele této osoby). Příspěvek bude vyplacen pouze žadateli (nikoli na plnou moc) a to v hotovosti. 10

11 Příloha č. 2 Odborová organizace Dopravního podniku Metro Žádost o příspěvek z odborářského podpůrného fondu při ukončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn Jméno:... sl.č.... bytem:... č. OP:... Členem Odborové organizace DP Metro od (měsíc/rok) :... (zaměstnanec musí být členem ke dni obdržení vyrozumění zaměstnavatele o skončení prac. poměru nebo výpovědi z důvodu org. změn nepřetržitě nejméně 6 měsíců!) Celkový součet dob členství v Odbor. organizaci DP Metro (ukončené roky):... nezaopatřené děti v péči pracovníka:... razítko a podpis místopředsedy ZV jméno... dat. nar Podpis žadatele :... Datum:... Přiznaná podpora v částce Kč: razítko a podpis mzd. účtárny Datum: razítko a podpis hosp. OO 11

12 STATUT Rezervního fondu Rezervní fond je účelovým fondem vytvářeným Odborovou organizací Dopravního podniku Metro v souladu se zněním Stanov. Tento fond slouží k případnému překlenutí období nedostatku finančních prostředků. O výši tvorby a jeho použití rozhoduje konference Odborové organizace Dopravního podniku Metro. Kontrolu čerpání rezervního fondu provádí revizní komise. O stavu fondu informuje ZV a konferenci předkládá zprávu o čerpání v rámci projednávání rozpočtu Odborové organizace Dopravního podniku Metro. Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení konferencí Odborové organizace DP Metro, tj. dnem STATUT Stávkového fondu Stávkový fond (dále jen fond) je předpokladem nezávislého postavení odborů ve společnosti. Slouží jako finanční zdroj pro výplatu podpory členům Odborové organizace Dopravního podniku Metro, kteří se zúčastňují nebo se účastnili vyhlášené stávky. O výši tvorby fondu rozhoduje konference Odborové organizace Dopravního podniku Metro. Čerpání fondu: Podpora je vyplácena stávkujícím, kteří jsou členy Odborové organizace Dopravního podniku Metro déle jak 6 měsíců a platí členské příspěvky ve stanovené výši. Podpora se nevyplácí u krátkodobých stávek trvajících až jeden den. Výše podpory za celý den stávky je stanovena ve výši průměrného měsíčního členského příspěvku zjištěného za období posledních šesti měsíců před stávkou. Počet dnů, za které je podpora vyplácena, se řídí stavem zůstatku ve fondu. Podpora vyplácená členům z tohoto fondu nepodléhá odvodu daně ze mzdy. Zprávy o stavu a čerpání fondu jsou součástí Zprávy o čerpání rozpočtu organizace. Závodní výbor může prohlásit částky zůstatku za důvěrné. Čerpání fondu kontroluje revizní komise. Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení konferencí Odborové organizace Dopravního podniku Metro, tj. dnem

13 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 13

14 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ Tyto Zásady vycházejí z platných Stanov Odborové organizace Dopravního podniku Metro. Zásady použití odborových finančních prostředků Finanční prostředky a majetek jsou určeny členům odborové organizace a jejich rodinným příslušníkům. Finanční prostředky poskytované ze sociálního fondu a limitu sociálních nákladů mohou být použity i pro ostatní zaměstnance DP, a.s. Za rodinného příslušníka člena odborové organizace se považuje manžel (manželka), druh (družka), děti do skončení povinné školní docházky a poté do doby, kdy se soustavně připravují na své budoucí povolání studiem nebo jiným předepsaným výcvikem a děti, které se nemohou připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo trvale nepříznivý zdravotní stav (zdravotně postižené děti) a to do 18 let věku dítěte. Práce s dětmi: Odborová organizace (dále jen OO) pro děti našich členů hradí náklady krátkodobých prázdninových pobytů a výletů organizovaných komisí dětí. Příspěvek rodičů je cca 30 % nákladů. OO hradí do výše 600, Kč příspěvek na pobyt dítěte člena ve škole v přírodě a na lyžařském výcviku pořádaném MŠ, ZŠ, SŠ a to nejvýše jedenkrát v průběhu školního roku. Pobyt dítěte musí být doložen potvrzením MŠ, ZŠ, SŠ o účasti a úhradě pobytu. Pro starší děti organizuje obdobně jako v předcházejícím bodě turistické výlety a pobyty mimo Prahu a jednodenní lyžařské zájezdy. Rodičům zdravotně postižených dětí OO hradí náklady na dětské akce organizované jinou organizací pro děti zdravotně postižené, a to 50 % ceny, nejvýše však 1.500, Kč na jedno dítě. Žadatel předloží hospodářce OO doklad o umístění dítěte na konkrétní akci potvrzenou lékařem, kde je uvedena cena a číslo účtu organizátora akce. Protože nelze přispívat v hotovosti, OO uhradí ze svého účtu plnou výši ceny a rodič uhradí OO částku přesahující výši příspěvku OO. Sociální podpory: ZV může poskytnout sociální podporu do výše , Kč v mimořádných případech tíživé životní situace člena. Podle potřeby si ZV vyžádá účast žadatele na jednání. S poskytnutím podpory seznámí členy na nejbližší konferenci. V případě sociální výpomoci poskytnuté z důvodu dlouhodobé nemoci (trvající déle než tři měsíce) činí částka 500, Kč/měsíc, maximálně 5000, Kč. Sociální výpomoc se netýká dlouhodobé nemoci z důvodu pracovního úrazu. Žádost o tuto sociální výpomoc je nutné uplatnit nejdéle do tří měsíců od ukončení pracovní neschopnosti. Podpory při úmrtí: Při úmrtí člena v pracovním poměru má pozůstalý, který hradil pohřební výlohy, možnost obdržet podporu ve výši 5000, Kč. Při úmrtí rodinného příslušníka může člen v pracovním poměru obdržet podporu ve výši 2500, Kč. Podmínkou výplaty těchto podpor je prokázané řádné placení členských příspěvků a kopie faktur za pohřební výlohy. Dary a příspěvky: Při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu. Člen má nárok na peněžní dar 500, Kč. Výplata není závislá na doporučení DV. 14

15 Při dosažení životního jubilea 50 let a každých dalších 5 let věku může být členovi na návrh DV předán peněžní dar 500, Kč, je li dlouhodobým funkcionářem odborů 600, Kč. Při životním jubileu a současném odchodu do důchodu lze dary kumulovat. Při narození dítěte lze poskytnout příspěvek ve výši 3000, Kč na základě předložení rodného listu. Každý řádně platící člen obdrží vánoční dárek v hotovosti do výše 500, Kč. U nepracujících důchodců lze dárek poskytnout pouze podle finančních možností daných odsouhlaseným rozpočtem organizace. Příspěvek na kulturu, formou finanční spoluúčasti OO např.: pořádání parníku a tanečních sedánků. Za mimořádné plnění úkolů člena pro odborovou organizaci lze poskytnout peněžní dar do výše 700, Kč. Návrh na tento dar předkládá člen ZV a podléhá schválení ZV. Dobrovolným funkcionářům DV může být vyplacen čtvrtletně příspěvek na telefonování z mobilních sítí do výše 1800, Kč/DV. Návrh předkládá předseda DV a podléhá schválení ZV. Rekreace: OO přispívá na dětské akce pořádané pro zdravotně postižené děti podle podmínek viz kapitola "Práce s dětmi". OO vyplácí členům příspěvek ve výši 1000, Kč na týdenní pobyt v RS Kamýk n/vlt. Příspěvek se neposkytuje členům s udržovacím členským příspěvkem a důchodcům. OO přispívá na zájezdy pořádané a organizované pro členy Odborové organizace a jejich rodinné příslušníky. Školení a vzdělávání: OO může hradit náklady odborného školení a seminářů, odborné publikace, překlady apod. nutné k práci funkcionářů. Hospodářsko organizační výdaje: OO: nakupuje tisk a odborné publikace (periodické) pro práci komisí ZV, ZV a DV, hradí nevyhnutelné náklady spojené např. s návštěvou tuzem. i zahr. delegací a s návštěvou našich delegací u jiných partnerských organizací, hradí materiální a investiční náklady pro zabezpečení činnosti odborové organizace, hradí věcné náklady na činnost, náklady na provoz ZV(nájem místností, režii provozu, poplatky za telefonní linky a služby), kancelářské potřeby, propagační materiály, tiskopisy, poštovné, bankovní poplatky, razítka, pojištění majetku, dopravné, daně apod., vyplácí náhrady cestovného za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách podle platných předpisů, zabezpečuje úhradu mzdových nákladů funkcionářů a pracovníků ve smyslu platných předpisů, hradí odměny za práci konanou podle dohod o provedení práce nebo činnosti ve smyslu platných předpisů, hradí náklady provozu motor. vozidla, spotřebu PHM a provozních kapalin, oprav a udržování, havarijní a zákonné pojištění, ostatní nutné hospodářsko organizační náklady může přispívat v souladu se zákonem o dani z příjmu na činnost jiné nevýdělečné právnické osoby. Přispění (dar) musí být účelově vázán. Vybavení a investice: OO hradí náklady pořízení investic a vybavení pro zabezpečení činnosti v rámci schváleného rozpočtu. Kulturní činnost, zájezdy a dary nepracujících důchodců: 15

16 Samospráva důchodců organizuje pro nepracující důchodce zájezdy a vycházky s návštěvou kulturních památek, výstav a muzeí. Dopravu event. manipulační poplatky CK a vstupenky může hradit OO. Účastníci zájezdů hradí Kč 20, za osobu do pokladny ZV. Cizí účastníci hradí náklady v plné výši sami. Jedenkrát do roka (obvykle před vánocemi) pořádá samospráva důchodců slavnostní shromáždění pro nepracující důchodce členy OO. Důchodci mohou obdržet drobný dárek a pohoštění do výše 100, Kč/osobu. Při ŽJ (70 a každých dalších 5 let) mohou důchodci prostřednictvím samosprávy obdržet dar ve výši 500, Kč. Dar může být peněžní. Podpůrný a stávkový fond: Zásady použití finančních prostředků z těchto fondů jsou obsaženy ve zvláštních Statutech. Použití finančních prostředků ze sociálního fondu a limitu sociálních nákladů: Zásady použití těchto prostředků stanoví konference Odborové organizace DP Metro vždy pro každý rok zvlášť. Konference může zmocnit Závodní výbor společně se zástupci DV k rozhodnutí o použití zbývající části těchto prostředků s ohledem na dopady zákonných norem a na další jednání s DP, a.s. Rozhodování, pravomoc a odpovědnost v otázkách hospodaření Předseda ZV: Předseda organizuje práci ZV, odpovídá za správné a řádné projednávání a rozhodování v otázkách hospodaření. S jeho funkcí souvisí i pravomoc a odpovědnost v konkrétním provádění finanční politiky a hospodářsko finanční agendy. Předseda zejména: spolu s hospodářem, popř. jinými pověřenými členy ZV má dispoziční oprávnění s peněžními prostředky organizace uloženými na účtech u peněžních ústavů, podepisuje v souladu s pravidly pro pokladní operace příkazy k úhradám výdajů organizace, schvaluje mimo rozpočet jednotlivé výdaje do částky 5.000, Kč (nad 5.000, Kč ZV), vede evidenci příjmových pokladních dokladů, vydává je na potvrzení hospodáři, použité bloky přebírá zpět a archivuje je, rovněž vydává výdajové pokladní doklady a použité bloky přebírá zpět k archivaci, dbá na řádné vedení hospodářsko finanční agendy v organizaci, vyžaduje na revizní komisi pravidelnou kontrolu, sleduje realizaci opatření k odstranění závad zjištěných rev. komisí. Hospodář : Hospodář odpovídá za správu majetku organizace a vede účetnictví. Zejména: organizuje a zabezpečuje placení a zúčtování členských příspěvků, spolupodepisuje hospodářské dispozice společně s předsedou ZV, provádí pokladní operace, dbá na správnost účetních dokladů, společně s předsedou ZV schvaluje výdaje do částky stanovené těmito Zásadami, pokud nebyly jednotlivě schváleny již v rozpočtu, připravuje návrh rozpočtu organizace a předkládá ho k projednání ZV, připravuje zprávy o hospodaření organizace a vyhotovuje výkazy o hospodaření, dbá na dodržování finanční a rozpočtové kázně v organizaci, Předseda ZV a hospodář mají právo pozastavit výkon rozhodnutí ZV v případech, kdy dojde k porušení finanční nebo rozpočtové kázně nebo Zásad hospodaření, popř. usnesení konference. Je li hospodářská agenda vykonávaná uvolněným pracovníkem, sepíše s ním ZV dohodu o hmotné odpovědnosti podle zákoníku práce. V ostatních případech odpovídá předseda, 16

17 hospodář a ostatní funkcionáři, kteří spravují odborový majetek podle občanskoprávních předpisů. Hospodářsko finanční agenda organizace Rozpočet: Organizace hospodaří podle vlastního ročního rozpočtu. Rozpočet je připravován na základě návrhů z dílenských výborů. Po schválení konferencí je závaznou směrnicí pro hospodaření organizace. Všechny zásadní změny v rozpočtu organizace v průběhu kalendářního roku podléhají předchozímu schválení konferencí. ZV připraví rozpočet, aby mohl pokrýt všechny požadavky v průběhu kalendářního roku. Pokud není možné schválit rozpočet před začátkem roku na který je předložen, hospodaří ZV do doby jeho schválení podle návrhu, nejdéle však do běžného roku. Pokladní operace: Provádění pokladních operací a dispozic s peněžními prostředky na běžném účtě se provádí podle zákona o účetnictví a předpisů navazujících. Archivace dokumentů o hospodaření se rovněž řídí platnými předpisy o archivnictví. Výdaje spojené s účastí členů při akcích musí být doloženy seznamem účastníků s vyznačením výše poplatků a podpisem účastníků. Organizace vede o svém hospodaření účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictví. Finanční hospodaření v peněžním deníku (popř. pomocí výpočetní techniky). Hmotný majetek je veden v inventární knize. Organizace provádí nejméně jednou za dva roky inventarizaci hmotného majetku. Organizace může mít jeden i více běžných účtů, termínované účty, vklad. listy a depozitní certifikáty. Organizace nemůže ukládat finanční prostředky na vkladní knížky. Organizace může mít jen jednu pokladnu, může však ceniny uschovat v sejfové schránce peněžního ústavu. V pokladně nelze přenechávat peníze nebo ceniny, které nejsou majetkem odborové organizace. Předání agendy: Při změně funkcionářů, kteří bezprostředně odpovídají za hospodaření organizace, je nutno zabezpečit protokolární předání agendy a ověření stavu předávaných finančních prostředků i ostatního majetku. Protokol musí být vypracován ke dni předání funkce a musí být podepsán předávajícím i přebírajícím funkcionářem a předsedou ZV. O předání agendy informuje předseda ZV spolu s předsedou revizní komise na schůzi ZV. Dispozice s majetkem při sloučení, rozdělení nebo zániku organizace Dojde li ke sloučení nebo rozdělení organizace vypracují příslušné odborové orgány společně s revizními komisemi dohody o uspořádání finančních a majetkových poměrů a po projednání a schválení s nimi seznámí nejbližší konferenci. Zásady při slučování: Převod finančních prostředků i nemovitého majetku se provede písemně na základě protokolu za účasti zástupců zúčastněných organizací po schválení konferencemi. Protokoly musí obsahovat zejména dohodu o převzetí a předání finančních prostředků a nemovitého majetku, který je předmětem převodu. Zásady při rozdělování: Finanční prostředky a nemovitý majetek se rozdělí mezi příslušné odborové organizace poměrnou částí podle počtu převáděných členů. Finanční prostředky se převádějí na běžný účet příslušné organizace. Podmínkou pro rozdělení finančních prostředků ve prospěch členů převáděných do odborové organizace spadající pod OS dopravy, silničního hospodářství a 17

18 autoopravárenství Čech a Moravy je předchozí finanční a majetkové vyrovnání Odborové organizace Dopravního podniku Metro s OS dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy. Při rozdělování majetku je nutno přihlížet vedle počtu přecházejících členů k zásadě, že majetek bude zachován jako celek, aby mohl být plně využíván k účelu, pro který byl pořízen. Převod majetku se uskutečňuje na základě písemných protokolů za účasti pověřených členů organizací a jejich RK. Převod hmotného majetku se provádí hospodářskou smlouvou. Zásady při zániku: Dojde li k zániku organizace provede ZV tato opatření: vyrovná finanční závazky a zabezpečí pohledávky vyplývající z dosavadní činnosti organizace, zajistí ke dni zrušení výběr členských příspěvků a jejich zúčtování, provede inventarizaci movitého a nemovitého majetku organizace, odvede pokladní hotovost na běžný účet, předloží konferenci ke schválení návrh na další použití movitého i nemovitého majetku, vypracuje likvidační účetní uzávěrku organizace, kterou prověří revizní komise. Za řádné vypořádání majetkových poměrů organizace při změnách nebo zániku odpovídá ZV. Za dodržování těchto pokynů a řádnou a včasnou realizaci všech opatření s tím spojených odpovídá předseda ZV a hospodář organizace. Revizní komise spoluodpovídá za správný postup a dodržování tohoto postupu. Sleduje realizaci majetkového vypořádání a provede ke dni změny revizi hospodaření a majetku. Zprávu o revizi a projednání likvidační účetní uzávěrky přednese na konferenci. Při převodech nemovitého majetku je povinností zúčastněných zajistit registraci převodu nemovitostí u příslušných úřadů. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem schválení konferencí Odborové organizace DP Metro, tj. dnem Tímto dnem se zároveň ruší Zásady hospodaření schválené dne

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové Článek I Název a sídlo 1. Název Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové (dále jen DTJ) 2. Sídlo DTJ je Hradec Králové, Labské

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 1 Základní ustanovení (1) Sdružení Ski klub Ústí nad Orlicí o.s., které vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s.

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. (dále jen sdružení ) bylo založeno podle zákona

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku Spolek SEDM KRÁS STANOVY SPOLKU zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějším předpisů čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek SEDM KRÁS (dále jen spolek ) 2.

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Jednací řád Republikové rady seniorů ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ (dále jen OSŽ) upravuje

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ RADY A ÚSTŘEDÍ Verze: Dne: Schválil: Vypracoval: Článek I. Úvodní ustanovení

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Stanovy

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Stanovy POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Stanovy 1 Plný název občanského sdružení je POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Zkrácený název občanského sdružení je POHODA.

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í I. Název MAS Šluknovsko II. Sídlo sdružení Mariánská 475, Varnsdorf, PSČ 407 47 III. Důvody vzniku sdružení Občanské sdružení MAS Šluknovsko ( MAS - Místní

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Ing. arch. Jiřina Vinterová, bytem Musílkova 488/12, 150 00 Praha 5 nar. 3. 4. 1983 r. č. 835403/4183 (dále jen Zřizovatel ) jako zřizovatel nadačního fondu

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule 1. SK Újezd Praha 4, z.s. (dále jen Klub; či SK ) je dobrovolný, samosprávný svazek členů založený za účelem podpory sportovních aktivit svých členů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona. 1 Jednací řád zastupitelstva Obce Havlovice Zastupitelstvo Obce HAVLOVICE (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle 96 zákona Parlamentu ČR č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Název spolku DIČ Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku Nejvyšší orgán spolku Myslivecký spolek M i č o v i c e CZ 47260521 383 01 Mičovice Jihočeský Česká

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název a sídlo společenství vlastníků jednotek Název: Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.2232-2229 v Nedvězské ulici, Praha 10

Více

MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC

MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC Stránka 1 z 9 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Žatce (dále jen zastupitelstvo města ) tímto ve smyslu 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS)

Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS) Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS) Čl. I - Úvod 1. Název sdružení je "Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky." 2. Zkratka spolku je AZKS" Čl. II - Základní

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Stanovy občanského sdružení Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s.

Stanovy občanského sdružení Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. Stanovy občanského sdružení Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. Část první Základní ustanovení Článek I. Název a sídlo 1. Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. (dále jen

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva S T A N O V Y Preambule : Tyto STANOVY upravují právní poměry družstva, založeného zemědělskými prvovýrobci a podnikateli dle příslušných ustanovení zákona za účelem uplatnění vlivu prvovýroby v oblasti

Více

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Název společenství vlastníků jednotek: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170-1174, Praha 6 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Praha 6 - Řepy, Vondroušova

Více

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR)

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Oddíl I. Základní členění WRC ČR. Článek. 1. Postavení WRC. 1. Western Riding Club České republiky, z.s. (dále jen WRC) je nezávislým

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obecního úřadu Horní Moštěnice Rozdělovník výtisků Název funkce Jméno Výtisk č. 1 starosta obce Ing. Vladimír Martínek Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem obce

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec: Staré Hradiště Adresa: Staré Hradiště 155 533 52 Staré Hradiště Směrnici zpracovala: Lucie Kotrčová Směrnici schválil: starosta obce Ing. Miroslav Čepčář Směrnice

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

PLAVECKÉHO KLUBU P SEK. Článek 10 Základní ustanovení

PLAVECKÉHO KLUBU P SEK. Článek 10 Základní ustanovení PLAVECKÉHO KLUBU P SEK -------------------------~---------------- Registr~cc provedena ~J10} 1f"90' dne. Článek 10 Základní ustanovení -~--------------------~-------- Plavecký klub je sportovní organizací,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Vnitřní řád LLM. 1. Valná hromada (dále jen VH)

Vnitřní řád LLM. 1. Valná hromada (dále jen VH) Vnitřní řád LLM Obsahem Vnitřního řádu LLM jsou závazné podmínky pro činnost LLM, které rozšiřují a upřesňují Stanovy LLM. Vnitřní řád platí pro všechny členy LLM. Pravidla obsažená ve Vnitřním řádu nesmí

Více

Stanovy spolku INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s.

Stanovy spolku INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s. Stanovy spolku INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s. (dále jen stanovy ) Preambule: Založení Inovačního centra Ústeckého kraje vychází z Regionální inovační strategie Ústeckého kraje schválené zastupitelstvem

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2006 pod

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 pro dům zapsaný v katastru nemovitostí Brno-venkov Okres: 3703 Brno - venkov Obec: 583391 Modřice katastrální území: 697931 Modřice číslo popisné: 574 Ulice:

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A. Česká republika - Ministerstvo vnitra zastoupené ministrem vnitra na straně jedné

K O L E K T I V N Í S M L O U V A. Česká republika - Ministerstvo vnitra zastoupené ministrem vnitra na straně jedné Úplné znění k 1. lednu 2010 Změny vyznačeny tučným písmem K O L E K T I V N Í S M L O U V A Česká republika - Ministerstvo vnitra zastoupené ministrem vnitra na straně jedné 1. základní odborová organizace

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. B 2/PSOV - 2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. B 2/PSOV - 2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více