Sem vložte zadání Vaší práce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sem vložte zadání Vaší práce."

Transkript

1 Sem vložte zadání Vaší práce.

2

3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Uživatelské prostředí pro manažerský systém MediGain Tomáš Krabač Vedoucí práce: Ing. Daniel Šubrt 12. května 2013

4

5 Poděkování Chtěl bych především poděkovat všem zaměstnancům společnosti Medicalc software s.r.o., se kterými jsem strávil 8 týdnů v Plzni. Jmenovitě mému vedoucímu práce Ing. Danielu Šubrtovi, bez kterého bych se k tomuto projektu vůbec nedostal, za jeho cenné rady a podporu. Také bych rád poděkoval Ing. Zdeňku Mukenšnáblovi za velkou pomoc a trpělivost při testování s Plánovačem úloh. Dále Ing. Romaně Omáčkové, která přinesla zajímavé nápady v Uživatelském prostředí MediGain a pečlivě ho testovala. Nesmím zapomenout na vývojářský tým této společnosti, který mi pomáhal se začátky v C++ Builderu a s jejich informačním systémem WinMedicalc. Samozřejmě musím poděkovat i rodině a přátelům za podporu během studia i při psaní této práce.

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, zejména skutečnost, že České vysoké učení technické v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona. V Praze dne 12. května

8 České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií c 2013 Tomáš Krabač. Všechna práva vyhrazena. Tato práce vznikla jako školní dílo na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií. Práce je chráněna právními předpisy a mezinárodními úmluvami o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. K jejímu užití, s výjimkou bezúplatných zákonných licencí, je nezbytný souhlas autora. Odkaz na tuto práci Krabač, Tomáš. Uživatelské prostředí pro manažerský systém MediGain. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, 2013.

9 Abstract This bachelor thesis deals with interconnection of two information systems. It is intended to Medicalc Software s.r.o. It may be of interest to someone who wants to learn about OLE technology from Microsoft or DBMS_SCHEDULER package from Oracle. Keywords WinMedicalc, MediGain, OLE, DBMS_SCHEDULER Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá propojením dvou informačních systémů. Přínos má především pro společnost Medicalc Software s.r.o., pro kterou je práce určena. Může zaujmout i někoho, kdo se chce něco dozvědět o technologii OLE od společnosti Microsoft nebo o balíku DBMS_SCHEDULER od společnosti Oracle. Klíčová slova WinMedicalc, MediGain, OLE, DBMS_SCHEDULER ix

10

11 Obsah Úvod 1 1 Popis problému 3 2 Současný stav Prohlížení dat z MediGainu Přesun dat z WinMedicalcu do MediGainu Požadavky Uživatelské prostředí MediGain Služba MediGain Plánovač úloh Analýza Uživatelské prostředí MediGain Služba MediGain Plánovač úloh Použité nástroje a technologie C++ Builder OLE Oracle Database DBMS_SCHEDULER Excel Návrh Uživatelské prostředí MediGain xi

12 6.2 Služba MediGain Plánovač úloh Implementace Uživatelské prostředí MediGain Služba MediGain Plánovač úloh Testování Průběh testování Uživatelské prostředí MediGain Služba MediGain Plánovač úloh Výhled do budoucna Uživatelské prostředí MediGain Služba MediGain Plánovač úloh Závěr 47 Literatura 49 A Seznam použitých zkratek 53 B Obsah přiloženého CD 55 xii

13 Seznam obrázků 1.1 Schéma propojení WM s MG Uživatelské prostředí MediGain Diagram případu užití Formulář se sešitem Excelu DBMS_Scheduler Diagram tříd Architektura Diagram tříd Uživatelské prostředí MediGain Databázová tabulka Uživatelské prostředí MediGain Diagram tříd Služba MediGain Diagram aktivit Vytváření potomků Diagram aktivit Služba MediGain Diagram tříd Plánovač úloh Diagram tříd Průběh testování xiii

14

15 Seznam tabulek 4.1 Viditelnost sešitů Atributy sešitu Kdo může měnit atributy a jakého jsou typu Funkce OLE Automation Uživatelské prostředí MediGain Popis tříd Nastavení v INI souboru Uživatelské prostředí MediGain Popis tříd Uživatelské prostředí MediGain Popis tříd xv

16

17 Úvod Tato bakalářská práce se týká společnosti Medicalc Software s.r.o. (dále jen MC ) se sídlem v Plzni, která se specializuje na vývoj, implementaci a podporu informačních systémů pro nemocnice a nemocniční zařízení. Její hlavní produkt je WinMedicalc [8] (dále jen WM ). Jedná se o informační systém, který slouží k běžnému provozu nemocnice. Další produkt společnosti MC, který je významný pro tuto bakalářskou práci, se jmenuje MediGain [7] (dále jen MG ). Podle [7] je MG manažerský systém, který sbírá informace a data z více informačních systémů ve zdravotnickém zařízení nebo ve skupině zdravotnických zařízení. Cílem práce je propojit výše zmíněné informační systémy způsobem, který společnost MC zadala. 1

18

19 Kapitola 1 Popis problému V této kapitole bude popsáno, co propojení WinMedicalcu s MediGainem prakticky znamená. Vše znázorňuje schéma 1.1, kde jsou vidět informační systémy, tok dat a části, které je třeba realizovat, aby byly splněny cíle bakalářské práce. MG sbírá data z WM a jiných 1 informačních systémů, která ukládá do svého datového skladu. Získaná data je potřeba v rozumné formě zobrazovat 1 Například ekonomický informační systém. Obrázek 1.1: Schéma propojení WM s MG 3

20 1. Popis problému ve WM. V tomto případě jsou pro interpretaci dat použity sešity Excelu [17](dále jen sešity ), které umí získávat data z MG. Prvním úkolem je sešity zobrazovat, dovolit jejich správu ve WM a zajistit, aby byly aktuální. Dalším úkolem je realizovat prostředí pro přesun dat z WM do MG. Aby bylo možné propojit WM s MG popsaným způsobem, je potřeba zajistit tři části, pro které budou dále použity následující označení: 1. Uživatelské prostředí MediGain dovoluje zobrazovat a spravovat sešity, které obsahují kontingenční tabulky 2, zobrazující manažerská data o chodu zdravotnického zařízení 2. Služba MediGain stará se o aktuálnost sešitů, vytváření nových sešitů a exporty 3. Plánovač úloh dovoluje řídit přesun dat z WM do MG Uživatelské prostředí MediGain je hlavní část. Podle ní se jmenuje tato bakalářská práce. Zbylé dvě části jsou podpůrné. Bez Služby Medi- Gain by data nebyla aktuální a bez Plánovače úloh by v databázi MG nebyla data z WM. Koncový uživatel, který převážně pracuje s WM, si bude moci zobrazovat aktuální 3 manažerská data z více informačních systémů na jednom místě ve WM. Díky používaným sešitům Excelu mohou uživatelé s daty jednoduše pracovat, filtrovat je, porovnávat mezi sebou a používat jiné pokročilejší funkce, které jim jsou dobře známy, protože s Excelem většina cílových uživatelů umí pracovat na pokročilejší úrovni. 2 Podle [20] slouží kontingenční tabulka k shrnutí, analýze, zkoumání a prezentaci souhrnu dat na listu nebo zdroji externích dat 3 Za aktuální jsou považována data, která nejsou starší než jeden den. 4

21 Kapitola 2 Současný stav V současnosti jsou oba systémy WinMedicalc a MediGain propojeny. Pro společnost MC je stávající řešení nevyhovující. Tato práce pomáhá realizovat nové propojení, dle požadavků společnosti MC. V této kapitole bude popsáno, jak je v současné době řešeno toto propojení. 2.1 Prohlížení dat z MediGainu K získávání dat z MG a jejich interpretaci je použit program MediGain, který není součástí WM. Je založen na sadě nástrojů Oracle Discoverer [27]. S tímto prostředím jsem se přímo nesetkal, proto bych o něm neuváděl neověřené informace. Podle obrázků [7] z tohoto prostředí lze říci, že vypadá jinak a má jiný styl ovládání než WM, na který jsou uživatelé zvyklí. Jeho náhradou bude Uživatelské prostředí MediGain a Služba MediGain. 2.2 Přesun dat z WinMedicalcu do MediGainu Následující část popisuje způsob, jak se v současnosti řeší přesun dat z WM do MG. Někde na disku jsou umístěny PL/SQL procedury, které obsahují příkazy pro manipulaci s daty. Spolu s WM běží služba, která v zadaném čase tyto PL/SQL procedury spustí. Tím dojde mimo jiné 4 k přesunu dat. Jedná se o nepřehledný a těžko udržovatelný mechanismus, jehož náhradou bude Plánovač úloh. 4 SQL procedury se například starají i o zavírání klinických událostí. 5

22

23 Kapitola 3 Požadavky Požadavky byly v jiné formě součástí zadání od společnosti MC. V této kapitole jsou uvedeny stručné výpisy z těchto dokumentů s některými úpravami pro lepší porozumění. 3.1 Uživatelské prostředí MediGain K vypracování požadavků byl použit interní dokument [34] společnosti MC Funkční požadavky 1. Prostředí zobrazí seznam sešitů v databázi WM. 2. Prostředí dovolí přidání, smazaní a změnu nastavení atributů Se sešitem půjdou dělat následující činnosti: zobrazení a případné uložení provedených změn uvnitř sešitu export do vybraných formátů (XLSX, HTML, MHTML 6, SQL 7 ) vynucená aktualizace dat 4. Sešity budou viditelné podle: uživatelské role 5 Atributy, které jsou ke každému sešitu uměle vytvořeny (např. cesta exportu sešitu ). To znamená, že nejsou přímou součástí sešitu. 6 Ve výsledku stejné jako HTML, ale jedná se o jeden soubor. 7 SQL příkaz, který v sobě má sešit a jeho atributy, bude sloužit podpoře pro distribuci sešitů do dalších zdravotnických zařízení. 7

24 3. Požadavky pracovního poměru uživatele na kliniku/oddělení 8 zdravotnického zařízení uživatele 5. Prostředí bude signalizovat, že sešity obsahují stará data. 6. Prostředí zobrazí logo MediGain před načtením Nefunkční požadavky 1. Prostředí bude součástí WM. 2. Prostředí bude naprogramováno v C++ Builderu Prostředí bude pracovat se sešity pro Excel 2007/ Služba MediGain K vypracování požadavků byl použit interní dokument [34] společnosti MC Funkční požadavky 1. Služba aktualizuje nastavené sešity. 2. Služba exportuje nastavené sešity. 3. Služba zaznamená svou činnost. 4. Služba vytvoří nové sešity, které budou zobrazovat omezená data oproti původnímu sešitu. 5. Služba bude mít dva režimy: vizuální režim pro ladění režim na pozadí pro běžnou činnost 8 Podle nápovědy WM je klinika/oddělení část nemocnice, zabývající se určitým oborem medicíny, např.: interní oddělení, chirurgické oddělení apod. Používání pojmů klinika a oddělení je závislé na velikosti a zaměření nemocnice. WM proto používá názvy oba klinika/oddělení. 9 Vývojové prostředí, které je rozebráno v kapitole

25 3.3. Plánovač úloh Nefunkční požadavky 1. Služba bude naprogramována v C++ Builderu. 2. Služba bude pracovat se sešity pro Excel 2007/ Plánovač úloh K vypracování požadavků byl použit interní dokument [36] společnosti MC Funkční požadavky 1. Plánovač zobrazí seznam úloh. 2. Plánovač dovolí přidání, smazání a editaci úloh. 3. S úlohou půjdou dělat následující činnosti: nastavení, co se má provést nastavení základní operace plánování (start, konec a jak často) povolení/zakázání manuální spouštění 4. Plánovač umožní prohlížení a mazaní logů úloh. 5. Plánovač umožní export úloh do PL/SQL. 6. Plánovač bude signalizovat, že se některá úloha nepovedla Nefunkční požadavky 1. Plánovač bude součástí WM. 2. Plánovač bude naprogramován v C++ Builderu. 3. Plánovač bude využívat balík DBMS_SCHEDULER [24] od společnosti Oracle. 9

26

27 Kapitola 4 Analýza V této kapitole bude postupně popsáno Uživatelské prostředí Medi- Gain, Služba MediGain a Plánovač Úloh. Opět byly použity dokumenty od společnosti MC, kde byly uvedeny hlavní myšlenky. V každé části jsou to stejné dokumenty, ze kterých byly vytvořeny požadavky, proto zde nejsou znovu uvedeny. 4.1 Uživatelské prostředí MediGain Jak bylo zmíněno dříve, prostředí bude sloužit ke správě a zobrazování sešitů Excelu, které obsahují kontingenční tabulky zobrazující manažerská data o chodu zdravotnického zařízení. Data budou získávána z databáze MG. Uživatel uvidí seznam sešitů, které si bude moci prohlížet a provádět v nich změny. Změnami je myšleno, že si například změní filtr dat z roku 2013 na rok Jaké funkce bude moci uživatel používat, omezují uživatelské role, jak ukazuje diagram případu užití 4.1. WM zná mimo jiné role správce a lékaře. Role ostatní bude určena tak, že pokud uživatel nebude ani správce ani lékař, tak spadá pod roli ostatní. Protože sešity obsahují citlivá data, nebude si moci každý uživatel zobrazit všechny sešity. Viditelnost sešitů bude omezena uživatelskými rolemi, jak ukazuje tabulka 4.1. Za zmínku stojí, že správce a lékař mají téměř stejné pravomoci, ale lékař má omezenou viditelnost sešitů. V tabulce je zmíněno omezení na pracovní poměr. Každý uživatel WM má pracovní poměr kliniky/oddělení a je součástí zdravotnického zařízení. Výjimkou je například správce, který podobná omezení mít nemusí. Každý sešit si s sebou ponese atributy z tabulky 4.2, které budou uloženy v databázové tabulce spolu se sešitem. Jakého jsou typu a kdo může tyto 11

28 4. Analýza Sešit Správce Lékař Ostatní hlavní vidí nevidí nevidí omezen na kliniku/oddělení vidí vidí, pokud má pracovní poměr klini- vidí, pokud má pracovní poměr klini- ky/oddělení ky/oddělení omezen na vidí vidí, pokud je součástí zdr. zařízení zdr. zařízení ostatní vidí vidí vidí Tabulka 4.1: Viditelnost sešitů vidí, pokud je součástí zdr. zařízení atributy měnit, ukazuje tabulka 4.3. Z poslední tabulky je vidět, že atribut typ nemůže nikdo nastavit. Bude to fungovat tak, že při přidání sešitu bude nastaven typ na uživatelský. Typ na výchozí bude nastavovat podpora společnosti MC v databázi. Předpokládá se, že typ sešitu se určí na začátku a pak se nebude měnit. Myšlenka je taková, že společnost MC definuje některé sešity, které budou mít typ nastaven na výchozí. Tyto sešity pak uživatel nemůže měnit. Uživatelé si je mohou duplikovat tím, že je exportují, znovu přidají a pak si s nimi mohou dělat, co potřebují. Pokud bude sešit starý, tj. datum poslední aktualizace sešitu nebo datum poslední aktualizace datového skladu je starší než jeden den, tak dané datum bude podbarveno červeně. Tím se dává uživateli na vědomí, že data nemusí být aktuální. 4.2 Služba MediGain Nutno podotknout, že se nejedná o klasickou službu, kterou používají Windows [15]. Služba MediGain bude program, který při svém spuštění provede požadované činnosti a pak se ukončí. Prvním úkolem Služby MediGain bude udržovat aktuální sešity. Sešity by se sice mohly aktualizovat sami při otevření v Uživatelském rozhraní MediGain, ale celý proces by mohl trvat desítky minut. Druhým úkolem bude zajistit, že se při jejím spuštění data uvnitř sešitu aktualizují. Bude aktualizovat pouze sešity, které mají nastavený atribut. Třetím úkolem bude export sešitů do formátu MHTML. Sešit bude exportován, pokud bude úspěšná aktualizace sešitu a zároveň bude mít nastaven atribut export do. Posledním úkolem Služby MediGain je vytváření Potomků z Hlavních sešitů. Tento proces popisuje podrobněji následující část. 12

29 4.2. Služba MediGain Název atributu kód název datum aktualizace sešitu datum aktualizace skladu typ aktualizovat název zdr. zařízení název kliniky/oddělení rozpad Popis Pomocný kód sešitu. Údaj pro správce sešitů. Název sešitu. Datum poslední úspěšné aktualizace sešitu. Datum poslední úspěšné aktualizace datového skladu MediGain. uživatelský: Sešitu se může měnit nastavení, jde editovat a smazat. výchozí: Sešit definovaný společností MC. Nemůže se mu měnit žádné nastavení. Nejde smazat. Nastavení, jestli má Služba MediGain sešit automaticky aktualizovat. Omezení zobrazení dat pro konkrétní zdravotnické zařízení. Pokud je nastaven Hlavní sešit (sekce 4.2.1) a má nastaven rozpad, tak Služba MediGain tento atribut nastaví při vytváření nového sešitu pro konkrétní zdravotnické zařízení. Omezení zobrazení dat pro konkrétní kliniku- /oddělení. Pokud je nastaven Hlavní sešit a má nastaven rozpad, tak Služba MediGain tento atribut nastaví při vytváření nového sešitu pro konkrétní kliniku/oddělení. Pokud je nastaven rozpad, tak Služba MediGain z tohoto sešitu vytvoří nové sešity. rozpad na kliniku/oddělení: Vytvoří sešity pro všechny kliniky/oddělení. rozpad na zdr. zařízení: Vytvoří sešity pro všechna zdr. zařízení. export do Nastavení cesty, kam má Služba Medi- Gain ze sešitu ukládat exporty ve formátu MHTML. Tabulka 4.2: Atributy sešitu 13

30 4. Analýza Obrázek 4.1: Uživatelské prostředí MediGain Diagram případu užití Hlavní sešit a jeho Potomci Pro větší komfort správce sešitů je zaveden tzv. Hlavní sešit a jeho Potomci. Hlavní sešit bude zobrazovat všechna data a jeho Potomci budou zobrazovat buď data konkrétní kliniky/oddělení nebo data konkrétního zdravotnického zařízení. Potomci nebudou omezovat zobrazení dat pro kliniku/oddělení a současně zdravotnické zařízení. V praxi to znamená, že správce sešitů vytvoří Hlavní sešit a nastaví mu tzv. rozpad, pro který existuje atribut sešitu (tabulka 4.2). Rozpad může být buď na kliniku/oddělení nebo na zdravotnické zařízení. V případě nastavení rozpadu na kliniku/oddělení vytvoří Služba MediGain nový sešit pro každou kliniku/oddělení, která je v databázi WM a 14

31 4.3. Plánovač úloh Název atributu Typ Správce Lékař Ostatní kód volitelný x x - název povinný x x - datum aktualizace sešitu generovaný datum aktualizace skladu generovaný typ povinný aktualizovat povinný x - - název zdr. zařízení volitelný x - - název kliniky/oddělení volitelný x - - rozpad volitelný x - - export do volitelný x x - Tabulka 4.3: Kdo může měnit atributy a jakého jsou typu ještě nemá vytvořeného Potomka. Takto vytvořený Potomek bude zobrazovat data pouze za svou kliniku/oddělení. Zároveň, pokud uživatel nemá roli správce (tabulka 4.1), uvidí v Uživatelském rozhraní MediGain pouze sešity za svou kliniku/oddělení. Analogicky to funguje i pro nastavení rozpadu na zdravotnická zařízení. Nápad, díky kterému vznikly Hlavní sešity a jejich Potomci, přinesla Ing. Romana Omáčková ze společnosti MC. 4.3 Plánovač úloh Plánovač úloh bude sloužit ke správě úloh, které budou přesouvat data z MG do WM. Analýza byla převážně o balíku DBMS_SCHEDULER, kterému je věnována kapitola 5.4. Proto zde není tato část rozebrána podrobněji. 15

32

33 Kapitola 5 Použité nástroje a technologie Při tvorbě bakalářské práce byla použita řada nástrojů a technologií. V této kapitole jsou některé z nich popsány detailněji. 5.1 C++ Builder Podle výrobce [2] je C++ Builder [1] vývojové prostředí a framework pro rychlý vývoj GUI aplikací. Při vývoji jsou hodně využívány vizuální komponenty. Ve společnosti MC se používá verze C++ Builder 5 Enterprise. V současné době se přechází na novější verzi C++ Builder XE Professional. Přechod ovlivnil i tuto bakalářskou práci. WM se pro novější verzi vývojového prostředí teprve připravuje. Vývoj pokračuje ve starším C++ Builderu 5, ale už se používají jistá omezení [33] pro novější verzi, kterých bylo třeba se držet. Služba MediGain je naprogramována v novém C++ Builderu XE. To bylo možné, protože není součástí WM. Proč je použit právě tento programovací jazyk a toto vývojové prostředí? Důvodem je, že většina softwaru od společnosti MC je napsána v C++ Builderu. Pokud by bylo použito něco jiného, dost by se tím komplikoval budoucí vývoj. V případě Uživatelského prostředí MediGain a Plánovače úloh by to bylo téměř nemožné, protože jsou součástí WM, který je vyvíjen právě v C++ Builderu. 5.2 OLE Touto technologií jsem se zabýval nejvíc a strávil s ní většinu času. Proto je jí věnována delší část. Pokud by něco z této bakalářské práce mohlo mít 17

34 5. Použité nástroje a technologie přínos i pro někoho jiného, tak by to mohla být právě tato část Teorie Technologie OLE pochází od společnosti Microsoft. Zkratka OLE znamená Object Linking and Embedding. Jak již název napovídá, slouží pro propojování a vkládání objektů mezi aplikacemi. OLE těmto objektům říká dokumenty. Dokumentem je například obrázek v Malování [19] nebo sešit Excelu. Vývojář může ve svém programu (OLE klient) použít dokument jiné aplikace (OLE server). A nejenže může dokument zobrazit, ale může uživateli dovolit i jeho editaci, pokud to OLE server podporuje. Mechanismus, který dovoluje používat funkce OLE serveru, se nazývá OLE Automation. Například lze pomocí OLE Automation exportovat všechny sešity Excelu ve zvolené složce do formátu HTML. Technologie OLE má jednu velkou nevýhodu. Program, který má OLE server, musí být nainstalován na stanici, kde se používá program s OLE klientem. Pro tento projekt to znamená, že Excel musí být nainstalován všude, kde se bude Uživatelské prostředí MediGain a Služba Medi- Gain používat. Informace o teorii k OLE pocházejí z článku [4] a z knihy [5] OLE a C++ Builder Zobrazování OLE dokumentu Pro zobrazování dokumentu lze použít mechanismus OLE Automation, ale ten je spíše určený pro automatizaci činností. Proto se v C++ Builderu používá komponenta TOleContainer, která bude rozebrána detailněji. Vývojář si může vybrat, jestli se dokument do komponenty načte (embedded object), nebo jestli se bude používat dokument uložený někde na disku (linked object). Při linked object se v C++ Builderu při spuštění otevře okno OLE serveru, alespoň v případě Excelu. Embedded object v C++ Builderu funguje tak, že se při návrhu GUI vytvoří formulář, na něj se umístí komponenta TOleContainer a v něm se při spuštění bude zobrazovat dokument, například sešit Excelu. Dokonce se tam zobrazí i Ribbon 10. Jak může vypadat embedded object v C++ Builderu je vidět na obrázku 5.1. Dal jsem přednost variantě s embedded object, protože s vlastním formulářem se podle mne lépe pracuje. 10 Ovládací menu pro Microsoft Office, také známé jako Pás karet. 18

35 5.2. OLE Obrázek 5.1: Formulář se sešitem Excelu OLE Automation v C++ Builderu V C++ Builderu, ale i v jiných vývojových prostředích, se dá k OLE Automation přistupovat dvěma způsoby. První používá časnou a druhý pozdní vazbu. Společnost Microsoft doporučuje ve svém článku [21] pro většinu případů časnou vazbu. Jako hlavní důvody uvádí, že je rychlejší a typově bezpečná. C++ Builder má k dispozici komponenty pro práci s Excelem, které časnou vazbu používají. Naproti tomu pozdní vazba není doporučována, protože během kompilace nejsou známy názvy konstant a funkcí. Výhodou pozdní vazby v C++ Builderu je, že na to není potřeba žádná komponenta. Zdrojový kód pro otevření sešitu při použití časné vazby je v ukázce 5.1. To samé s použitím pozdní vazby je v ukázce TExcelApplication *xapp ; 2 xapp >Workbooks >Open( StringToOleStr ( "D: \ \ t e s t. x l s x " ) ) ; 3 xapp >V i s i b l e [LOCALE_USER_DEFAULT] = true ; Zdrojový kód 5.1: OLE Automation Časná vazba 19

36 5. Použité nástroje a technologie 1 Variant xapp, xworkbooks ; 2 xapp = Variant : : CreateObject ( " Excel. A p p l i c a t i o n " ) ; 3 xworkbooks = xapp. OlePropertyGet ( " Workbooks " ) ; 4 xworkbooks >OleProcedure ( " Open ", "D: \ \ t e s t. x l s x " ) ; 5 xapp. OlePropertySet ( " V i s i b l e ", true ) ; Zdrojový kód 5.2: OLE Automation Pozdní vazba Rozhodl jsem se pro pozdní vazbu. I přestože C++ Builder má své komponenty pro práci v Excelu, které používají časnou vazbu. Komponenty jsou dělané pro Excel 2000, ale fungují i pro Excel Bylo zde riziko, že nastane situace, kdy bude potřeba funkce/proměnná z verze Excelu K této situaci došlo a komponenty pro Excel 2000 funkce/proměnné z Excelu 2007 nemají. Zmíněný problém by bylo možné vyřešit pomocí pozdní vazby, což mě vzhledem k mým malým zkušenostem s touto technologií bohužel nenapadlo. Co jsem zjistil až při sepisování této práce je, že C++ Builder umí importovat type library 11 nainstalovaného Excelu a udělat z nich novou komponentu. Stejným způsobem byly pravděpodobně vytvořeny komponenty pro Excel 2000 a jdou tímto způsobem vytvořit i pro jiné OLE servery. Vzhledem k tomu, že jsem již použil k programování pozdní vazbu, práci jsem nepředělával. Důvodem bylo, že implementace s pozdní vazbou je funkční, otestovaná a převod na časnou vazbu by neměl významný přínos. Pokud se společnost MC rozhodne, že bude tento produkt dál rozšiřovat a ovlivní to část, kde se používá OLE Automation, tak by předělání za využití časné vazby bylo dle mého názoru na místě. Vývoj by se tím urychlil, protože jsem hodně času strávil hledáním, jak se daná funkce jmenuje, dělal překlepy a vše zjistil až při běhu aplikace. Na druhou stranu je možné, že se zde objeví jiné komplikace, se kterými jsem se při mém krátkém testování časné vazby nesetkal. V tabulce 5.1 jsou popsány základní funkce použití pozdní vazby. Pro zjednodušení se nejedená o kompletní definice. Uvedené funkce se v jiné podobě mohou vyskytovat i v jiných programovacích jazycích. Velkou nevýhodou pozdní vazby je, že se během překladu nepozná, jestli daná funkce Excelu je zapsaná správně. Kvůli tomu jsem k testování využíval makra [16] v Excelu, která používají stejné funkce a proměnné jako OLE Automation. Dobrým zdrojem byla i programátorská příručka [12]. Makra umí reagovat na události. Nepřišel jsem na jednoduchý způsob, jak toho docílit s použitím pozdní vazby. Nakonec se ukázalo, že v tomto projektu lze problém vyřešit jinak, proto jsem reakce na události hlouběji nezkoumal. 11 Podle [10] obsahuje informace o veřejných proměnných a metodách, ke kterým může druhá aplikace přistupovat. 20

37 5.3. Oracle Database Funkce Popis void CreateObject(String, bool) vytvoření OLE objektu Variant OlePropertyGet(String) získání atributu void OlePropertySet(String) nastavení atributu void OleProcedure(String) volání procedury Variant OleFunction(String) volání funkce Tabulka 5.1: Funkce OLE Automation Jak již bylo zmíněno, pozdní vazba má přeci jenom jednu výhodu. Nejsou k tomu potřeba komponenty, což má za následek, že se nemusí mezi ostatní vývojáře distribuovat nově vytvořená komponenta. Nakonec by bylo dobré zmínit, že existují knihovny pro práci s Excelem, ať už komerční [32] nebo zdarma [3]. Zmíněné knihovny ani nepotřebují mít nainstalovaný Excel, ale práce s nimi je omezena na práci s buňkami, listy aj. Jejich využití není pro tento projekt vhodné z důvodu, že byla například potřeba aktualizace sešitu s databází. To zmíněné knihovny neumožňují, protože nepoužívají OLE Automation. 5.3 Oracle Database WM i MG používají ke svému chodu relační databázi Oracle Database 11g [26]. V případě MG se v tomto projektu přistupuje pouze k databázi. Oracle má pro C++ Builder komponenty, které dovolují pracovat s Oracle Database. Společnost MC má pro to své komponenty, které jsou zděděné od komponent společnosti Oracle. 5.4 DBMS_SCHEDULER DBMS_SCHEDULER [24] je balík funkcí pro plánování úloh od společnosti Oracle. Úlohy mohou spouštět mimo jiné PL/SQL procedury v databázi Oracle. Úloha může například každý den v zadaný čas vložit data z jedné databáze do druhé. Podle dokumentace [24] nabízí balík bohatou funkčnost a v Plánovači úloh je využita jen malá část. Co konkrétně je využito, znázorňuje diagram tříd 5.2. V Plánovači úloh jsou použity české termíny, proto jsou doplněny i v diagramu tříd. Z obrázku je vidět, že každá Úloha 12 se v tomto případě 12 Dále je v textu Úloha s velkým počátečním písmenem a kurzívou myšlena jako úloha z balíku DBMS_SCHEDULER. To samé platí pro Program, Plánovač a Profil. 21

38 5. Použité nástroje a technologie Obrázek 5.2: DBMS_Scheduler Diagram tříd skládá ze tří částí Program, Plánovač a Profil. Rozdělení na tři části má výhodu, že se každá část dá znovu použít v nové nebo již existující Úloze. Program obsahuje PL/SQL proceduru. Může obsahovat i cestu ke spustitelnému souboru, ale to není v Plánovači úloh využito. V Plánovači se nastaví, kdy se má Program spustit, jak často se má spouštět aj. Jeho možnosti jsou v Plánovači úloh velmi omezené. Profil slouží k dalšímu nastavení Úlohy, jako je například úroveň logování, délka logu, omezení využití zdrojů aj. V Plánovači úloh jsou Profily předdefinované Jak vytvářet úlohy Úlohy se dají vytvářet více způsoby. Uživatel může Úlohu vytvořit jiným programem, například SQL Developerem [28]. Pak nastává otázka, proč vytvářet nový plánovač úloh. SQL Developer je rozsáhlejší aplikace a neslouží jen jako plánovač úloh. Společnost MC chtěla jednoduchý plánovač úloh, protože uživateli budou zaměstnanci společnosti MC, kteří budou dané úlohy spravovat. Další možnost vytvoření Úloh je pomocí PL/SQL procedur, které jsou popsány v dokumentaci [24]. Tímto způsobem jsou vytvářeny Úlohy v Plánovači úloh. V C++ Builderu jsou pro realizaci využity komponenty společnosti MC a občas bylo potřeba použít i komponenty společnosti Oracle. 22

39 5.5. Excel V Plánovači úloh se nejdřív vytvoří Program a Plánovač. Aby byla Úloha kompletní, je potřeba ještě vytvořit Profil. Ten si uživatel v tomto případě může vybrat z pevně daných. Nakonec se vše spojí do jedné Úlohy. Tímto je docíleno znovupoužití Programu, Plánovače a Profilu. Existuje možnost vytvořit celou Úlohu najednou bez vytvoření nebo znovupoužití Programu, Plánovače a Profilu. Tento způsob má jinou definici PL/SQL procedury. Kvůli zjednodušení je tento typ Úlohy v Plánovači úloh pouze zobrazen Atribut repeat_interval třídy Plánovač Atribut repeat_interval je trochu složitější, a proto si zaslouží nějaký popis. Atribut vzniká skládáním řetězců oddělených středníkem, kterým lze například říci, že se má Úloha spouštět každý druhý týden ve středu v 19:00. Tento atribut se zapíše takto: FREQ=WEEKLY;INTERVAL=2;BYDAY=WED;BYHOUR=19 FREQ je vždy povinný, INTERVAL má defaultní hodnotu 1, ostatní jsou volitelné a dají se kombinovat. Atributů je více a v Plánovači úloh jsou použity jen INTERVAL, BYDAY, BYMONTH, BYMONTHDAY, BYHOUR a BYMINUTE. 5.5 Excel Co je to Excel Společnost Microsoft popisuje Excel na svých stránkách [9] následovně: Excel je aplikace systému Microsoft Office určená pro práci s tabulkami. Pomocí aplikace Excel můžete vytvářet a formátovat sešity (což jsou kolekce tabulek), které vám umožní analyzovat data a přijímat kvalifikovanější podnikatelská rozhodnutí. Aplikaci Excel můžete konkrétně využít ke sledování dat, sestavování modelů pro analýzu dat, vytváření vzorců provádějících výpočty s těmito daty, k zobrazení dat z různých perspektiv a k jejich prezentaci pomocí řady profesionálně vypadajících grafů Proč sešity Excelu? Bylo by dobré vysvětlit, proč jsou pro interpretaci manažerských dat použity právě sešity Excelu. Pro vedoucí pracovníky, kteří jsou cílovou skupinou Uživatelského prostředí MediGain, se tento produkt společnosti Microsoft stal velmi populárním. Tito uživatelé Excel denně používají a umí s ním 23

40 5. Použité nástroje a technologie pracovat na pokročilejší úrovni. Zároveň je to velmi silný nástroj a pokud bychom chtěli něco podobného nabídnout uživateli, tak by to stálo mnoho času stráveného na vývoji Podporované verze Podpora Uživatelského prostředí MediGain je pro verze Excelu 2007 a Předchozí verze už je 10 let stará a má omezení [13], která by se mohla v blízké době projevit. Například řádků v jednom sešitu je v dnešní době nedostatečné. Je možné, že podpora Uživatelského prostředí MediGain se rozšíří i pro nové verze Excelu, pokud budou zpětně kompatibilní Propojení sešitů s MG Jak bylo zmíněno v kapitole 1, sešit umí získávat data z MG do svých kontingenčních tabulek. Každý sešit je propojen s databází MG pomocí připojovacího řetězce (connection string) a SQL dotazu, který definuje, jaká data má sešit zobrazit. To znamená, že lze vzít samotný sešit, otevřít ho v Excelu, aktualizovat a jsou vidět potřebná data. K tomu, aby mohl sešit komunikovat s databází, je potřeba ODBC 13 ovladač. V tomto případě se používá ODBC ovladač od společnosti Oracle. Při svém testování jsem používal ODBC ovladač, který je součástí Instant Clienta [25]. O vytváření nových sešitů, tedy hlavně vytváření SQL dotazů, se stará Ing. Romana Omáčková ze společnosti MC. 13 ODBC (Open DataBase Connectivity) je podle [18] standardní API pro přístup k datům v databázi. 24

41 Kapitola 6 Návrh Nejdříve je třeba něco říci o architektuře WM. Část architektury, která je důležitá pro tuto práci, je znázorněna na diagramu tříd 6.1. V kořeni stromu je třída TTreeMenu, ta se stará o sjednocení modulů. Týká se pouze modulů, které se dají zobrazit. Pod ní je třída TNazevModulu, která sjednocuje prezenční (TfrmNazevModulu) a datovou vrstvu (TdmNazevModulu). Obě vrstvy mají své šablony 14, které se dají zdědit. To znamená, že implementace základní funkcionality 15 je poměrně jednoduchá a hodně věcí 16 je dáno. Šablon existuje více podle toho, k čemu má modul sloužit. V modulu se mohou vyskytovat i některé další pomocné třídy (TNazevPomocneTridy). Samozřejmě, že celé je to mnohem složitější a toto je zjednodušený pohled na část, která se týká této práce. Opět byly použity dokumenty od společnosti MC. Jedná o stejné dokumenty, jako v předchozích dvou částech, proto zde nejsou znovu uvedeny. Návrh, jak mají jednotlivé části vypadat a co mají dělat, byl z větší části zadán společností MC. Já se věnoval převážně technologii OLE a konkrétnímu návrhu tříd. 6.1 Uživatelské prostředí MediGain K zobrazování sešitů a manipulování s nimi je použita technologie OLE, která byla detailněji rozebrána v předchozí kapitole 5.2. Sešity obsahují citlivá data, proto se nemohou dát uživatelům. Kvůli tomu budou sešity fyzicky uloženy v databázové tabulce 6.2, odkud se budou načítat a zobrazovat uživatelům pomocí WM, kam se každý uživatel 14 Třídy, které používají šablonové metody podle [30]. 15 Přidat, smazat, editovat, Základní logika, základní vzhled,... 25

42 6. Návrh Obrázek 6.1: Architektura Diagram tříd přihlašuje pod svým jménem a heslem. Ve WM se dá zjistit, jakou roli uživatel má. Uživatelské role a jejich omezení byly vysvětleny v analýze 4.1. Návrh tříd je znázorněn na obrázku 6.3. Pro zjednodušení jsou zobrazeny jen třídy a jejich veřejné metody, u kterých jsem autorem. Krátký popis k jednotlivým třídám je uveden v tabulce 6.1. Většina věcí byla uvedena v analýze 4.1, proto další odstavec jen doplňuje chybějící informace. Pokud není nainstalován Excel, tak se v Uživatelském prostředí MediGain při stisku tlačítek vyžadujících Excel zobrazí varovné hlášení. Dále je třeba zajistit, aby exportovaný sešit neměl nastavené platné uživatelské jméno a heslo k databázi MG. 26

43 6.1. Uživatelské prostředí MediGain Obrázek 6.2: Uživatelské prostředí MediGain Databázová tabulka Třída Popis TMediGain2 sjednocuje prezentační a datovou vrstvu TfrmMediGain2 prezentační vrstva, zobrazuje seznam sešitů TdmMediGain2 datová vrstva, pracuje s databází a soubory TfrmMediGain2SplashScreen zobrazuje logo MediGain TfrmMediGain2ExcelSesit zobrazuje sešit TExcelOleAutomation pomocná třída pro práci s Excelem Tabulka 6.1: Uživatelské prostředí MediGain Popis tříd 27

44 6. Návrh Obrázek 6.3: Uživatelské prostředí MediGain Diagram tříd 6.2 Služba MediGain Služba MediGain má za úkol aktualizovat, exportovat a vytvářet Potomky z Hlavního sešitu, který byl vysvětlen v kapitole Služba MediGain není přímou součástí WM. Služba MediGain bude mít dva režimy. V běžném provozu se bude používat režim na pozadí. Bude fungovat tak, že se jednou spustí a sám provede požadovanou činnost. O spouštění se postará jiná služba, která běží spolu s WM. Pro ladění se bude používat vizuální režim, kde bude vidět, co se právě děje. V diagramu aktivit 6.4 je popsáno, co bude Služba MediGain dělat. Služba MediGain bude svou činnost logovat, k tomu se využije jiná třída od společnosti MC. Budou se vytvářet dva logy. Do jednoho se zaznamenává vše, do druhého pouze chyby. Logy se budou zaznamenávat v obou režimech do souborů. Ve vizuálním režimu se budou logy navíc i zobrazovat. Aktualizace a export se bude provádět pomocí OLE Automation. To znamená, že na serveru, kde Služba MediGain poběží, je nutné mít na- 28

45 6.2. Služba MediGain Obrázek 6.4: Služba MediGain Diagram aktivit instalovaný Excel minimální verze Pro uchování nastavení se použije INI soubor 17, který bude mít strukturu podle tabulky Hlavní sešit a jeho Potomci Jaký je účel Hlavního sešitu a jeho Potomků, bylo popsáno v analýze Nyní bude vysvětleno, čím se liší Hlavní sešit od běžného sešitu. Hlavní sešit má speciálně upravený SQL dotaz, který definuje, jaká data bude sešit zobrazovat. Konkrétně obsahuje navíc komentář v jeho SQL dotazu v sekci WHERE, který pak Služba MediGain nahradí za konkrétní kliniku/oddělení nebo zdravotnické zařízení. Pro zjednodušení nebudou mít sešity omezení zároveň pro kliniku/oddělení a zdravotnické zařízení, proto existují dva komentáře. Hlavní sešit určí správce sešitů přidáním komentáře. 17 Textový soubor, který má danou strukturu [11]. Často slouží pro uchování nastavení. C++ Builder s ním umí snadno pracovat. 29

46 6. Návrh Kategorie Atribut Popis Database Database název databáze, kde jsou uloženy sešity UserName přihlašovací jméno Password heslo Database název databáze MediGain DatabaseMediGain Driver název ODBC ovladače pro stažení dat z databáze MediGain do sešitu Excelu UserName přihlašovací jméno Password heslo Config InteractiveMode vizuální/režim na pozadí Tabulka 6.2: Nastavení v INI souboru Jak může vypadat SQL dotaz Hlavního sešitu je v ukázce 6.1. SQL dotaz jeho Potomka je v ukázce 6.2. Vyplývá z toho omezení, že správce sešitů musí při návrhu SQL dotazu sešitu počítat s tím, jakou náhradu Služba MediGain udělá. 1 SELECT 2 * 3 FROM 4 MIS.TABULKA_S_KLINODD DAT, 5 MIS.JINA_TABULKA TAB 6 WHERE 7 TAB.DATUM < TRUNC(SYSDATE) 8 /* KlinOddIDParam */ SQL dotaz 6.1: Hlavního sešit (definovaný správcem sešitů) 1 SELECT 2 * 3 FROM 4 MIS.TABULKA_S_KLINODD DAT, 5 MIS.JINA_TABULKA TAB 6 WHERE 7 TAB.DATUM < TRUNC(SYSDATE) 8 AND DAT. KLINODD_ID = 1 SQL dotaz 6.2: Potomek (upravený Službou MediGain) Průběh vytváření Potomků z Hlavního sešitu popisuje diagram aktivit 6.5. Vyplývá z toho fakt, že pokud by zanikla klinika/oddělení, tak sešit Potomka zůstane v databázi WM. Zároveň pokud by někdo smazal Potomka, 30

47 6.2. Služba MediGain Obrázek 6.5: Vytváření potomků Diagram aktivit tak by ho Služba MediGain vždy znovu vytvořila. Návrh tříd je znázorněn na obrázku 6.6. Pro zjednodušení jsou opět zobrazeny jen třídy a jejich veřejné metody, u kterých jsem autorem. Krátký popis k jednotlivým třídám je uveden v tabulce 6.3. Za zmínku stojí, že třída TExcelOleAutomation je stejná jako v Uživatelském prostředí MediGain, a proto se zvažuje její přidání mezi knihovny společnosti MC. 31

48 6. Návrh Obrázek 6.6: Služba MediGain Diagram tříd Třída Popis TfrmMediGain2Service prezentační vrstva, zobrazuje aktuální činnost prováděných akcí TdmMediGain2Service datová vrstva, pracuje s databází a soubory TLogger stará se o záznam logu do souboru a formuláře TKonfig stará se o ukládání/načítání nastavení z INI souboru TExcelOleAutomation pomocná třída pro práci s Excelem Tabulka 6.3: Uživatelské prostředí MediGain Popis tříd 6.3 Plánovač úloh Uživateli se zobrazí tabulka s Úlohami. Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole 5.4, je využit balík DBMS_SCHEDULER. Uživateli je dovoleno definovat Program, Plánovač a budou existovat předdefinované Profily, ze kterých si uživatel bude vybírat. Tím vznikne jedna Úloha, která je naplánována a spustitelná. Každá část musí mít svůj jedinečný název, proto byla zavedena následující konvence. Název Úlohy si zvolí uživatel sám. Zbytek se mu vygeneruje následujícím způsobem. Program se bude jmenovat název Úlohy + _PRG. Plánovač se bude jmenovat název Úlohy + _SCH. Zvolené pojmenování má svůj význam. Uživatel pro svou Úlohu nemusí pokaždé vytvářet nový Program a Plánovač, ale může použít již stávající. Díky zavedené konvenci uživatel ví, ke které Úloze Program nebo Plánovač 32

49 6.3. Plánovač úloh patří a to dovoluje lepší znovupoužití Programů a Plánovačů. Například je vytvořena nová Úloha, která se nazve ULOHA. Pokud je k ní vytvořen nový Program, bude se jmenovat ULOHA_PRG. Stejně pokud je vytvořen nový Plánovač, tak se bude jmenovat ULOHA_SCH. Většinu atributů Úlohy si uživatel bude nastavovat přes editboxy (např. job_name). Některé jsou napevno ve zdrojovém kódu (např. program_type). Atribut repeat_interval, který byl popsán v předchozí kapitole 5.4.2, to má složitější. Řetězec je dán dohromady pomocí hodnot z checkboxů, editboxů a comboboxu. Díky tomu je Plánovač úloh zjednodušený v tom, co by mohl umět. Pro účely společnosti MC je to však dostačující. Aby měl uživatel přehled, která Úloha používá daný Program nebo Plánovač, tak mu je umožněn pohled na závislosti. To znamená, že uživatel si vytvoří Úlohu a k ní uvidí, kde se její Program nebo Plánovač používá. Tuto myšlenku přinesl Ing. Filip Horáček ze společnosti MC. Pokud uživatel změní jeden Program, projeví se to všude, kde byl tento Program použit. To samé platí pro Plánovač. Pokud by se uživatel snažil změnit Program nebo Plánovač, který se používá i jinde, tak je upozorněn. Upozornění také nastane v situaci, kdy se uživatel snaží smazat Úlohu, která právě probíhá. Každá Úloha se automaticky loguje. O to se stará DBMS_SCHEDULER. Uživateli je umožněno tyto logy pro každou Úlohu prohlížet. Na seznamu Úloh bude sloupeček se stavem, který slouží pro signalizaci, že se stala chyba. Stav je určen na základě logů. Jsou rozlišeny 4 stavy, přičemž každý má svou barvu: 1. zelená Vše je v pořádku. 2. oranžová Během posledních 30 dnů nastala chyba. 3. červená Poslední záznam v logu je chybový. 4. bílá Stav nebyl určen, protože úloha ještě neběžela. Návrh tříd je znázorněn na obrázku 6.7. Pro zjednodušení jsou opět zobrazeny jen třídy a jejich veřejné metody, u kterých jsem autorem. Krátký popis k jednotlivým třídám je uveden v tabulce

50 6. Návrh Obrázek 6.7: Plánovač úloh Diagram tříd Třída Popis TOracleJobs sjednocuje prezentační a datovou vrstvu TfrmOracleJobs prezentační vrstva, zobrazuje úlohy TdmOracleJobs datová vrstva, pracuje s databází Tabulka 6.4: Uživatelské prostředí MediGain Popis tříd 34

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

3MA481 Propojení Accessu a Excelu David Hach

3MA481 Propojení Accessu a Excelu David Hach Popis práce Tato práce se zabývá propojením aplikací MS Office s pomocí kódů ve VBA. V tomto konkrétním příkladě je znázorněn případ komunikace mezi programy MS Access 2007 a MS Excel 2007. Díky možnostem

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip ISWIN X Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC Princip Součástí aplikace je databáze, která obsahuje aktuální stav insolvenčního rejstříku, tj. insolvenční věci, osoby dlužníků,

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Employee Surveillance - Uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Použití produtku CESS... 2 2.1. Administrace CESS... 3 2.1.1.

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

modul programu SSB2000

modul programu SSB2000 modul programu SSB2000 Obsah 1. O modulu...3 1.1. Co je to modul SSBlog?...3 1.2. Je modul SSBlog součástí programu SSB2000?...3 1.3. Co modul zaznamenává?...3 1.4. Co modul nezaznamenává?...3 1.5. Ovlivní

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 28. 11. 2011 Verze: 1.2 2011 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Datové schránky. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Datové schránky. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Datové schránky manuál 2010 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí Obsah 1.Princip činnosti...3 2.Nastavení uživatelských práv a příkazů...3 3.Popis uživatelského prostředí...7 3.1.Detail upozornění...7

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2)

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) Program byl vytvořený za účelem uchovávání artiklů (položek) a jejich cen. Základním cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemné prostředí s mnoha funkcemi ve

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více