Sem vložte zadání Vaší práce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sem vložte zadání Vaší práce."

Transkript

1 Sem vložte zadání Vaší práce.

2

3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Uživatelské prostředí pro manažerský systém MediGain Tomáš Krabač Vedoucí práce: Ing. Daniel Šubrt 12. května 2013

4

5 Poděkování Chtěl bych především poděkovat všem zaměstnancům společnosti Medicalc software s.r.o., se kterými jsem strávil 8 týdnů v Plzni. Jmenovitě mému vedoucímu práce Ing. Danielu Šubrtovi, bez kterého bych se k tomuto projektu vůbec nedostal, za jeho cenné rady a podporu. Také bych rád poděkoval Ing. Zdeňku Mukenšnáblovi za velkou pomoc a trpělivost při testování s Plánovačem úloh. Dále Ing. Romaně Omáčkové, která přinesla zajímavé nápady v Uživatelském prostředí MediGain a pečlivě ho testovala. Nesmím zapomenout na vývojářský tým této společnosti, který mi pomáhal se začátky v C++ Builderu a s jejich informačním systémem WinMedicalc. Samozřejmě musím poděkovat i rodině a přátelům za podporu během studia i při psaní této práce.

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, zejména skutečnost, že České vysoké učení technické v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona. V Praze dne 12. května

8 České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií c 2013 Tomáš Krabač. Všechna práva vyhrazena. Tato práce vznikla jako školní dílo na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií. Práce je chráněna právními předpisy a mezinárodními úmluvami o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. K jejímu užití, s výjimkou bezúplatných zákonných licencí, je nezbytný souhlas autora. Odkaz na tuto práci Krabač, Tomáš. Uživatelské prostředí pro manažerský systém MediGain. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, 2013.

9 Abstract This bachelor thesis deals with interconnection of two information systems. It is intended to Medicalc Software s.r.o. It may be of interest to someone who wants to learn about OLE technology from Microsoft or DBMS_SCHEDULER package from Oracle. Keywords WinMedicalc, MediGain, OLE, DBMS_SCHEDULER Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá propojením dvou informačních systémů. Přínos má především pro společnost Medicalc Software s.r.o., pro kterou je práce určena. Může zaujmout i někoho, kdo se chce něco dozvědět o technologii OLE od společnosti Microsoft nebo o balíku DBMS_SCHEDULER od společnosti Oracle. Klíčová slova WinMedicalc, MediGain, OLE, DBMS_SCHEDULER ix

10

11 Obsah Úvod 1 1 Popis problému 3 2 Současný stav Prohlížení dat z MediGainu Přesun dat z WinMedicalcu do MediGainu Požadavky Uživatelské prostředí MediGain Služba MediGain Plánovač úloh Analýza Uživatelské prostředí MediGain Služba MediGain Plánovač úloh Použité nástroje a technologie C++ Builder OLE Oracle Database DBMS_SCHEDULER Excel Návrh Uživatelské prostředí MediGain xi

12 6.2 Služba MediGain Plánovač úloh Implementace Uživatelské prostředí MediGain Služba MediGain Plánovač úloh Testování Průběh testování Uživatelské prostředí MediGain Služba MediGain Plánovač úloh Výhled do budoucna Uživatelské prostředí MediGain Služba MediGain Plánovač úloh Závěr 47 Literatura 49 A Seznam použitých zkratek 53 B Obsah přiloženého CD 55 xii

13 Seznam obrázků 1.1 Schéma propojení WM s MG Uživatelské prostředí MediGain Diagram případu užití Formulář se sešitem Excelu DBMS_Scheduler Diagram tříd Architektura Diagram tříd Uživatelské prostředí MediGain Databázová tabulka Uživatelské prostředí MediGain Diagram tříd Služba MediGain Diagram aktivit Vytváření potomků Diagram aktivit Služba MediGain Diagram tříd Plánovač úloh Diagram tříd Průběh testování xiii

14

15 Seznam tabulek 4.1 Viditelnost sešitů Atributy sešitu Kdo může měnit atributy a jakého jsou typu Funkce OLE Automation Uživatelské prostředí MediGain Popis tříd Nastavení v INI souboru Uživatelské prostředí MediGain Popis tříd Uživatelské prostředí MediGain Popis tříd xv

16

17 Úvod Tato bakalářská práce se týká společnosti Medicalc Software s.r.o. (dále jen MC ) se sídlem v Plzni, která se specializuje na vývoj, implementaci a podporu informačních systémů pro nemocnice a nemocniční zařízení. Její hlavní produkt je WinMedicalc [8] (dále jen WM ). Jedná se o informační systém, který slouží k běžnému provozu nemocnice. Další produkt společnosti MC, který je významný pro tuto bakalářskou práci, se jmenuje MediGain [7] (dále jen MG ). Podle [7] je MG manažerský systém, který sbírá informace a data z více informačních systémů ve zdravotnickém zařízení nebo ve skupině zdravotnických zařízení. Cílem práce je propojit výše zmíněné informační systémy způsobem, který společnost MC zadala. 1

18

19 Kapitola 1 Popis problému V této kapitole bude popsáno, co propojení WinMedicalcu s MediGainem prakticky znamená. Vše znázorňuje schéma 1.1, kde jsou vidět informační systémy, tok dat a části, které je třeba realizovat, aby byly splněny cíle bakalářské práce. MG sbírá data z WM a jiných 1 informačních systémů, která ukládá do svého datového skladu. Získaná data je potřeba v rozumné formě zobrazovat 1 Například ekonomický informační systém. Obrázek 1.1: Schéma propojení WM s MG 3

20 1. Popis problému ve WM. V tomto případě jsou pro interpretaci dat použity sešity Excelu [17](dále jen sešity ), které umí získávat data z MG. Prvním úkolem je sešity zobrazovat, dovolit jejich správu ve WM a zajistit, aby byly aktuální. Dalším úkolem je realizovat prostředí pro přesun dat z WM do MG. Aby bylo možné propojit WM s MG popsaným způsobem, je potřeba zajistit tři části, pro které budou dále použity následující označení: 1. Uživatelské prostředí MediGain dovoluje zobrazovat a spravovat sešity, které obsahují kontingenční tabulky 2, zobrazující manažerská data o chodu zdravotnického zařízení 2. Služba MediGain stará se o aktuálnost sešitů, vytváření nových sešitů a exporty 3. Plánovač úloh dovoluje řídit přesun dat z WM do MG Uživatelské prostředí MediGain je hlavní část. Podle ní se jmenuje tato bakalářská práce. Zbylé dvě části jsou podpůrné. Bez Služby Medi- Gain by data nebyla aktuální a bez Plánovače úloh by v databázi MG nebyla data z WM. Koncový uživatel, který převážně pracuje s WM, si bude moci zobrazovat aktuální 3 manažerská data z více informačních systémů na jednom místě ve WM. Díky používaným sešitům Excelu mohou uživatelé s daty jednoduše pracovat, filtrovat je, porovnávat mezi sebou a používat jiné pokročilejší funkce, které jim jsou dobře známy, protože s Excelem většina cílových uživatelů umí pracovat na pokročilejší úrovni. 2 Podle [20] slouží kontingenční tabulka k shrnutí, analýze, zkoumání a prezentaci souhrnu dat na listu nebo zdroji externích dat 3 Za aktuální jsou považována data, která nejsou starší než jeden den. 4

21 Kapitola 2 Současný stav V současnosti jsou oba systémy WinMedicalc a MediGain propojeny. Pro společnost MC je stávající řešení nevyhovující. Tato práce pomáhá realizovat nové propojení, dle požadavků společnosti MC. V této kapitole bude popsáno, jak je v současné době řešeno toto propojení. 2.1 Prohlížení dat z MediGainu K získávání dat z MG a jejich interpretaci je použit program MediGain, který není součástí WM. Je založen na sadě nástrojů Oracle Discoverer [27]. S tímto prostředím jsem se přímo nesetkal, proto bych o něm neuváděl neověřené informace. Podle obrázků [7] z tohoto prostředí lze říci, že vypadá jinak a má jiný styl ovládání než WM, na který jsou uživatelé zvyklí. Jeho náhradou bude Uživatelské prostředí MediGain a Služba MediGain. 2.2 Přesun dat z WinMedicalcu do MediGainu Následující část popisuje způsob, jak se v současnosti řeší přesun dat z WM do MG. Někde na disku jsou umístěny PL/SQL procedury, které obsahují příkazy pro manipulaci s daty. Spolu s WM běží služba, která v zadaném čase tyto PL/SQL procedury spustí. Tím dojde mimo jiné 4 k přesunu dat. Jedná se o nepřehledný a těžko udržovatelný mechanismus, jehož náhradou bude Plánovač úloh. 4 SQL procedury se například starají i o zavírání klinických událostí. 5

22

23 Kapitola 3 Požadavky Požadavky byly v jiné formě součástí zadání od společnosti MC. V této kapitole jsou uvedeny stručné výpisy z těchto dokumentů s některými úpravami pro lepší porozumění. 3.1 Uživatelské prostředí MediGain K vypracování požadavků byl použit interní dokument [34] společnosti MC Funkční požadavky 1. Prostředí zobrazí seznam sešitů v databázi WM. 2. Prostředí dovolí přidání, smazaní a změnu nastavení atributů Se sešitem půjdou dělat následující činnosti: zobrazení a případné uložení provedených změn uvnitř sešitu export do vybraných formátů (XLSX, HTML, MHTML 6, SQL 7 ) vynucená aktualizace dat 4. Sešity budou viditelné podle: uživatelské role 5 Atributy, které jsou ke každému sešitu uměle vytvořeny (např. cesta exportu sešitu ). To znamená, že nejsou přímou součástí sešitu. 6 Ve výsledku stejné jako HTML, ale jedná se o jeden soubor. 7 SQL příkaz, který v sobě má sešit a jeho atributy, bude sloužit podpoře pro distribuci sešitů do dalších zdravotnických zařízení. 7

24 3. Požadavky pracovního poměru uživatele na kliniku/oddělení 8 zdravotnického zařízení uživatele 5. Prostředí bude signalizovat, že sešity obsahují stará data. 6. Prostředí zobrazí logo MediGain před načtením Nefunkční požadavky 1. Prostředí bude součástí WM. 2. Prostředí bude naprogramováno v C++ Builderu Prostředí bude pracovat se sešity pro Excel 2007/ Služba MediGain K vypracování požadavků byl použit interní dokument [34] společnosti MC Funkční požadavky 1. Služba aktualizuje nastavené sešity. 2. Služba exportuje nastavené sešity. 3. Služba zaznamená svou činnost. 4. Služba vytvoří nové sešity, které budou zobrazovat omezená data oproti původnímu sešitu. 5. Služba bude mít dva režimy: vizuální režim pro ladění režim na pozadí pro běžnou činnost 8 Podle nápovědy WM je klinika/oddělení část nemocnice, zabývající se určitým oborem medicíny, např.: interní oddělení, chirurgické oddělení apod. Používání pojmů klinika a oddělení je závislé na velikosti a zaměření nemocnice. WM proto používá názvy oba klinika/oddělení. 9 Vývojové prostředí, které je rozebráno v kapitole

25 3.3. Plánovač úloh Nefunkční požadavky 1. Služba bude naprogramována v C++ Builderu. 2. Služba bude pracovat se sešity pro Excel 2007/ Plánovač úloh K vypracování požadavků byl použit interní dokument [36] společnosti MC Funkční požadavky 1. Plánovač zobrazí seznam úloh. 2. Plánovač dovolí přidání, smazání a editaci úloh. 3. S úlohou půjdou dělat následující činnosti: nastavení, co se má provést nastavení základní operace plánování (start, konec a jak často) povolení/zakázání manuální spouštění 4. Plánovač umožní prohlížení a mazaní logů úloh. 5. Plánovač umožní export úloh do PL/SQL. 6. Plánovač bude signalizovat, že se některá úloha nepovedla Nefunkční požadavky 1. Plánovač bude součástí WM. 2. Plánovač bude naprogramován v C++ Builderu. 3. Plánovač bude využívat balík DBMS_SCHEDULER [24] od společnosti Oracle. 9

26

27 Kapitola 4 Analýza V této kapitole bude postupně popsáno Uživatelské prostředí Medi- Gain, Služba MediGain a Plánovač Úloh. Opět byly použity dokumenty od společnosti MC, kde byly uvedeny hlavní myšlenky. V každé části jsou to stejné dokumenty, ze kterých byly vytvořeny požadavky, proto zde nejsou znovu uvedeny. 4.1 Uživatelské prostředí MediGain Jak bylo zmíněno dříve, prostředí bude sloužit ke správě a zobrazování sešitů Excelu, které obsahují kontingenční tabulky zobrazující manažerská data o chodu zdravotnického zařízení. Data budou získávána z databáze MG. Uživatel uvidí seznam sešitů, které si bude moci prohlížet a provádět v nich změny. Změnami je myšleno, že si například změní filtr dat z roku 2013 na rok Jaké funkce bude moci uživatel používat, omezují uživatelské role, jak ukazuje diagram případu užití 4.1. WM zná mimo jiné role správce a lékaře. Role ostatní bude určena tak, že pokud uživatel nebude ani správce ani lékař, tak spadá pod roli ostatní. Protože sešity obsahují citlivá data, nebude si moci každý uživatel zobrazit všechny sešity. Viditelnost sešitů bude omezena uživatelskými rolemi, jak ukazuje tabulka 4.1. Za zmínku stojí, že správce a lékař mají téměř stejné pravomoci, ale lékař má omezenou viditelnost sešitů. V tabulce je zmíněno omezení na pracovní poměr. Každý uživatel WM má pracovní poměr kliniky/oddělení a je součástí zdravotnického zařízení. Výjimkou je například správce, který podobná omezení mít nemusí. Každý sešit si s sebou ponese atributy z tabulky 4.2, které budou uloženy v databázové tabulce spolu se sešitem. Jakého jsou typu a kdo může tyto 11

28 4. Analýza Sešit Správce Lékař Ostatní hlavní vidí nevidí nevidí omezen na kliniku/oddělení vidí vidí, pokud má pracovní poměr klini- vidí, pokud má pracovní poměr klini- ky/oddělení ky/oddělení omezen na vidí vidí, pokud je součástí zdr. zařízení zdr. zařízení ostatní vidí vidí vidí Tabulka 4.1: Viditelnost sešitů vidí, pokud je součástí zdr. zařízení atributy měnit, ukazuje tabulka 4.3. Z poslední tabulky je vidět, že atribut typ nemůže nikdo nastavit. Bude to fungovat tak, že při přidání sešitu bude nastaven typ na uživatelský. Typ na výchozí bude nastavovat podpora společnosti MC v databázi. Předpokládá se, že typ sešitu se určí na začátku a pak se nebude měnit. Myšlenka je taková, že společnost MC definuje některé sešity, které budou mít typ nastaven na výchozí. Tyto sešity pak uživatel nemůže měnit. Uživatelé si je mohou duplikovat tím, že je exportují, znovu přidají a pak si s nimi mohou dělat, co potřebují. Pokud bude sešit starý, tj. datum poslední aktualizace sešitu nebo datum poslední aktualizace datového skladu je starší než jeden den, tak dané datum bude podbarveno červeně. Tím se dává uživateli na vědomí, že data nemusí být aktuální. 4.2 Služba MediGain Nutno podotknout, že se nejedná o klasickou službu, kterou používají Windows [15]. Služba MediGain bude program, který při svém spuštění provede požadované činnosti a pak se ukončí. Prvním úkolem Služby MediGain bude udržovat aktuální sešity. Sešity by se sice mohly aktualizovat sami při otevření v Uživatelském rozhraní MediGain, ale celý proces by mohl trvat desítky minut. Druhým úkolem bude zajistit, že se při jejím spuštění data uvnitř sešitu aktualizují. Bude aktualizovat pouze sešity, které mají nastavený atribut. Třetím úkolem bude export sešitů do formátu MHTML. Sešit bude exportován, pokud bude úspěšná aktualizace sešitu a zároveň bude mít nastaven atribut export do. Posledním úkolem Služby MediGain je vytváření Potomků z Hlavních sešitů. Tento proces popisuje podrobněji následující část. 12

29 4.2. Služba MediGain Název atributu kód název datum aktualizace sešitu datum aktualizace skladu typ aktualizovat název zdr. zařízení název kliniky/oddělení rozpad Popis Pomocný kód sešitu. Údaj pro správce sešitů. Název sešitu. Datum poslední úspěšné aktualizace sešitu. Datum poslední úspěšné aktualizace datového skladu MediGain. uživatelský: Sešitu se může měnit nastavení, jde editovat a smazat. výchozí: Sešit definovaný společností MC. Nemůže se mu měnit žádné nastavení. Nejde smazat. Nastavení, jestli má Služba MediGain sešit automaticky aktualizovat. Omezení zobrazení dat pro konkrétní zdravotnické zařízení. Pokud je nastaven Hlavní sešit (sekce 4.2.1) a má nastaven rozpad, tak Služba MediGain tento atribut nastaví při vytváření nového sešitu pro konkrétní zdravotnické zařízení. Omezení zobrazení dat pro konkrétní kliniku- /oddělení. Pokud je nastaven Hlavní sešit a má nastaven rozpad, tak Služba MediGain tento atribut nastaví při vytváření nového sešitu pro konkrétní kliniku/oddělení. Pokud je nastaven rozpad, tak Služba MediGain z tohoto sešitu vytvoří nové sešity. rozpad na kliniku/oddělení: Vytvoří sešity pro všechny kliniky/oddělení. rozpad na zdr. zařízení: Vytvoří sešity pro všechna zdr. zařízení. export do Nastavení cesty, kam má Služba Medi- Gain ze sešitu ukládat exporty ve formátu MHTML. Tabulka 4.2: Atributy sešitu 13

30 4. Analýza Obrázek 4.1: Uživatelské prostředí MediGain Diagram případu užití Hlavní sešit a jeho Potomci Pro větší komfort správce sešitů je zaveden tzv. Hlavní sešit a jeho Potomci. Hlavní sešit bude zobrazovat všechna data a jeho Potomci budou zobrazovat buď data konkrétní kliniky/oddělení nebo data konkrétního zdravotnického zařízení. Potomci nebudou omezovat zobrazení dat pro kliniku/oddělení a současně zdravotnické zařízení. V praxi to znamená, že správce sešitů vytvoří Hlavní sešit a nastaví mu tzv. rozpad, pro který existuje atribut sešitu (tabulka 4.2). Rozpad může být buď na kliniku/oddělení nebo na zdravotnické zařízení. V případě nastavení rozpadu na kliniku/oddělení vytvoří Služba MediGain nový sešit pro každou kliniku/oddělení, která je v databázi WM a 14

31 4.3. Plánovač úloh Název atributu Typ Správce Lékař Ostatní kód volitelný x x - název povinný x x - datum aktualizace sešitu generovaný datum aktualizace skladu generovaný typ povinný aktualizovat povinný x - - název zdr. zařízení volitelný x - - název kliniky/oddělení volitelný x - - rozpad volitelný x - - export do volitelný x x - Tabulka 4.3: Kdo může měnit atributy a jakého jsou typu ještě nemá vytvořeného Potomka. Takto vytvořený Potomek bude zobrazovat data pouze za svou kliniku/oddělení. Zároveň, pokud uživatel nemá roli správce (tabulka 4.1), uvidí v Uživatelském rozhraní MediGain pouze sešity za svou kliniku/oddělení. Analogicky to funguje i pro nastavení rozpadu na zdravotnická zařízení. Nápad, díky kterému vznikly Hlavní sešity a jejich Potomci, přinesla Ing. Romana Omáčková ze společnosti MC. 4.3 Plánovač úloh Plánovač úloh bude sloužit ke správě úloh, které budou přesouvat data z MG do WM. Analýza byla převážně o balíku DBMS_SCHEDULER, kterému je věnována kapitola 5.4. Proto zde není tato část rozebrána podrobněji. 15

32

33 Kapitola 5 Použité nástroje a technologie Při tvorbě bakalářské práce byla použita řada nástrojů a technologií. V této kapitole jsou některé z nich popsány detailněji. 5.1 C++ Builder Podle výrobce [2] je C++ Builder [1] vývojové prostředí a framework pro rychlý vývoj GUI aplikací. Při vývoji jsou hodně využívány vizuální komponenty. Ve společnosti MC se používá verze C++ Builder 5 Enterprise. V současné době se přechází na novější verzi C++ Builder XE Professional. Přechod ovlivnil i tuto bakalářskou práci. WM se pro novější verzi vývojového prostředí teprve připravuje. Vývoj pokračuje ve starším C++ Builderu 5, ale už se používají jistá omezení [33] pro novější verzi, kterých bylo třeba se držet. Služba MediGain je naprogramována v novém C++ Builderu XE. To bylo možné, protože není součástí WM. Proč je použit právě tento programovací jazyk a toto vývojové prostředí? Důvodem je, že většina softwaru od společnosti MC je napsána v C++ Builderu. Pokud by bylo použito něco jiného, dost by se tím komplikoval budoucí vývoj. V případě Uživatelského prostředí MediGain a Plánovače úloh by to bylo téměř nemožné, protože jsou součástí WM, který je vyvíjen právě v C++ Builderu. 5.2 OLE Touto technologií jsem se zabýval nejvíc a strávil s ní většinu času. Proto je jí věnována delší část. Pokud by něco z této bakalářské práce mohlo mít 17

34 5. Použité nástroje a technologie přínos i pro někoho jiného, tak by to mohla být právě tato část Teorie Technologie OLE pochází od společnosti Microsoft. Zkratka OLE znamená Object Linking and Embedding. Jak již název napovídá, slouží pro propojování a vkládání objektů mezi aplikacemi. OLE těmto objektům říká dokumenty. Dokumentem je například obrázek v Malování [19] nebo sešit Excelu. Vývojář může ve svém programu (OLE klient) použít dokument jiné aplikace (OLE server). A nejenže může dokument zobrazit, ale může uživateli dovolit i jeho editaci, pokud to OLE server podporuje. Mechanismus, který dovoluje používat funkce OLE serveru, se nazývá OLE Automation. Například lze pomocí OLE Automation exportovat všechny sešity Excelu ve zvolené složce do formátu HTML. Technologie OLE má jednu velkou nevýhodu. Program, který má OLE server, musí být nainstalován na stanici, kde se používá program s OLE klientem. Pro tento projekt to znamená, že Excel musí být nainstalován všude, kde se bude Uživatelské prostředí MediGain a Služba Medi- Gain používat. Informace o teorii k OLE pocházejí z článku [4] a z knihy [5] OLE a C++ Builder Zobrazování OLE dokumentu Pro zobrazování dokumentu lze použít mechanismus OLE Automation, ale ten je spíše určený pro automatizaci činností. Proto se v C++ Builderu používá komponenta TOleContainer, která bude rozebrána detailněji. Vývojář si může vybrat, jestli se dokument do komponenty načte (embedded object), nebo jestli se bude používat dokument uložený někde na disku (linked object). Při linked object se v C++ Builderu při spuštění otevře okno OLE serveru, alespoň v případě Excelu. Embedded object v C++ Builderu funguje tak, že se při návrhu GUI vytvoří formulář, na něj se umístí komponenta TOleContainer a v něm se při spuštění bude zobrazovat dokument, například sešit Excelu. Dokonce se tam zobrazí i Ribbon 10. Jak může vypadat embedded object v C++ Builderu je vidět na obrázku 5.1. Dal jsem přednost variantě s embedded object, protože s vlastním formulářem se podle mne lépe pracuje. 10 Ovládací menu pro Microsoft Office, také známé jako Pás karet. 18

35 5.2. OLE Obrázek 5.1: Formulář se sešitem Excelu OLE Automation v C++ Builderu V C++ Builderu, ale i v jiných vývojových prostředích, se dá k OLE Automation přistupovat dvěma způsoby. První používá časnou a druhý pozdní vazbu. Společnost Microsoft doporučuje ve svém článku [21] pro většinu případů časnou vazbu. Jako hlavní důvody uvádí, že je rychlejší a typově bezpečná. C++ Builder má k dispozici komponenty pro práci s Excelem, které časnou vazbu používají. Naproti tomu pozdní vazba není doporučována, protože během kompilace nejsou známy názvy konstant a funkcí. Výhodou pozdní vazby v C++ Builderu je, že na to není potřeba žádná komponenta. Zdrojový kód pro otevření sešitu při použití časné vazby je v ukázce 5.1. To samé s použitím pozdní vazby je v ukázce TExcelApplication *xapp ; 2 xapp >Workbooks >Open( StringToOleStr ( "D: \ \ t e s t. x l s x " ) ) ; 3 xapp >V i s i b l e [LOCALE_USER_DEFAULT] = true ; Zdrojový kód 5.1: OLE Automation Časná vazba 19

36 5. Použité nástroje a technologie 1 Variant xapp, xworkbooks ; 2 xapp = Variant : : CreateObject ( " Excel. A p p l i c a t i o n " ) ; 3 xworkbooks = xapp. OlePropertyGet ( " Workbooks " ) ; 4 xworkbooks >OleProcedure ( " Open ", "D: \ \ t e s t. x l s x " ) ; 5 xapp. OlePropertySet ( " V i s i b l e ", true ) ; Zdrojový kód 5.2: OLE Automation Pozdní vazba Rozhodl jsem se pro pozdní vazbu. I přestože C++ Builder má své komponenty pro práci v Excelu, které používají časnou vazbu. Komponenty jsou dělané pro Excel 2000, ale fungují i pro Excel Bylo zde riziko, že nastane situace, kdy bude potřeba funkce/proměnná z verze Excelu K této situaci došlo a komponenty pro Excel 2000 funkce/proměnné z Excelu 2007 nemají. Zmíněný problém by bylo možné vyřešit pomocí pozdní vazby, což mě vzhledem k mým malým zkušenostem s touto technologií bohužel nenapadlo. Co jsem zjistil až při sepisování této práce je, že C++ Builder umí importovat type library 11 nainstalovaného Excelu a udělat z nich novou komponentu. Stejným způsobem byly pravděpodobně vytvořeny komponenty pro Excel 2000 a jdou tímto způsobem vytvořit i pro jiné OLE servery. Vzhledem k tomu, že jsem již použil k programování pozdní vazbu, práci jsem nepředělával. Důvodem bylo, že implementace s pozdní vazbou je funkční, otestovaná a převod na časnou vazbu by neměl významný přínos. Pokud se společnost MC rozhodne, že bude tento produkt dál rozšiřovat a ovlivní to část, kde se používá OLE Automation, tak by předělání za využití časné vazby bylo dle mého názoru na místě. Vývoj by se tím urychlil, protože jsem hodně času strávil hledáním, jak se daná funkce jmenuje, dělal překlepy a vše zjistil až při běhu aplikace. Na druhou stranu je možné, že se zde objeví jiné komplikace, se kterými jsem se při mém krátkém testování časné vazby nesetkal. V tabulce 5.1 jsou popsány základní funkce použití pozdní vazby. Pro zjednodušení se nejedená o kompletní definice. Uvedené funkce se v jiné podobě mohou vyskytovat i v jiných programovacích jazycích. Velkou nevýhodou pozdní vazby je, že se během překladu nepozná, jestli daná funkce Excelu je zapsaná správně. Kvůli tomu jsem k testování využíval makra [16] v Excelu, která používají stejné funkce a proměnné jako OLE Automation. Dobrým zdrojem byla i programátorská příručka [12]. Makra umí reagovat na události. Nepřišel jsem na jednoduchý způsob, jak toho docílit s použitím pozdní vazby. Nakonec se ukázalo, že v tomto projektu lze problém vyřešit jinak, proto jsem reakce na události hlouběji nezkoumal. 11 Podle [10] obsahuje informace o veřejných proměnných a metodách, ke kterým může druhá aplikace přistupovat. 20

37 5.3. Oracle Database Funkce Popis void CreateObject(String, bool) vytvoření OLE objektu Variant OlePropertyGet(String) získání atributu void OlePropertySet(String) nastavení atributu void OleProcedure(String) volání procedury Variant OleFunction(String) volání funkce Tabulka 5.1: Funkce OLE Automation Jak již bylo zmíněno, pozdní vazba má přeci jenom jednu výhodu. Nejsou k tomu potřeba komponenty, což má za následek, že se nemusí mezi ostatní vývojáře distribuovat nově vytvořená komponenta. Nakonec by bylo dobré zmínit, že existují knihovny pro práci s Excelem, ať už komerční [32] nebo zdarma [3]. Zmíněné knihovny ani nepotřebují mít nainstalovaný Excel, ale práce s nimi je omezena na práci s buňkami, listy aj. Jejich využití není pro tento projekt vhodné z důvodu, že byla například potřeba aktualizace sešitu s databází. To zmíněné knihovny neumožňují, protože nepoužívají OLE Automation. 5.3 Oracle Database WM i MG používají ke svému chodu relační databázi Oracle Database 11g [26]. V případě MG se v tomto projektu přistupuje pouze k databázi. Oracle má pro C++ Builder komponenty, které dovolují pracovat s Oracle Database. Společnost MC má pro to své komponenty, které jsou zděděné od komponent společnosti Oracle. 5.4 DBMS_SCHEDULER DBMS_SCHEDULER [24] je balík funkcí pro plánování úloh od společnosti Oracle. Úlohy mohou spouštět mimo jiné PL/SQL procedury v databázi Oracle. Úloha může například každý den v zadaný čas vložit data z jedné databáze do druhé. Podle dokumentace [24] nabízí balík bohatou funkčnost a v Plánovači úloh je využita jen malá část. Co konkrétně je využito, znázorňuje diagram tříd 5.2. V Plánovači úloh jsou použity české termíny, proto jsou doplněny i v diagramu tříd. Z obrázku je vidět, že každá Úloha 12 se v tomto případě 12 Dále je v textu Úloha s velkým počátečním písmenem a kurzívou myšlena jako úloha z balíku DBMS_SCHEDULER. To samé platí pro Program, Plánovač a Profil. 21

38 5. Použité nástroje a technologie Obrázek 5.2: DBMS_Scheduler Diagram tříd skládá ze tří částí Program, Plánovač a Profil. Rozdělení na tři části má výhodu, že se každá část dá znovu použít v nové nebo již existující Úloze. Program obsahuje PL/SQL proceduru. Může obsahovat i cestu ke spustitelnému souboru, ale to není v Plánovači úloh využito. V Plánovači se nastaví, kdy se má Program spustit, jak často se má spouštět aj. Jeho možnosti jsou v Plánovači úloh velmi omezené. Profil slouží k dalšímu nastavení Úlohy, jako je například úroveň logování, délka logu, omezení využití zdrojů aj. V Plánovači úloh jsou Profily předdefinované Jak vytvářet úlohy Úlohy se dají vytvářet více způsoby. Uživatel může Úlohu vytvořit jiným programem, například SQL Developerem [28]. Pak nastává otázka, proč vytvářet nový plánovač úloh. SQL Developer je rozsáhlejší aplikace a neslouží jen jako plánovač úloh. Společnost MC chtěla jednoduchý plánovač úloh, protože uživateli budou zaměstnanci společnosti MC, kteří budou dané úlohy spravovat. Další možnost vytvoření Úloh je pomocí PL/SQL procedur, které jsou popsány v dokumentaci [24]. Tímto způsobem jsou vytvářeny Úlohy v Plánovači úloh. V C++ Builderu jsou pro realizaci využity komponenty společnosti MC a občas bylo potřeba použít i komponenty společnosti Oracle. 22

39 5.5. Excel V Plánovači úloh se nejdřív vytvoří Program a Plánovač. Aby byla Úloha kompletní, je potřeba ještě vytvořit Profil. Ten si uživatel v tomto případě může vybrat z pevně daných. Nakonec se vše spojí do jedné Úlohy. Tímto je docíleno znovupoužití Programu, Plánovače a Profilu. Existuje možnost vytvořit celou Úlohu najednou bez vytvoření nebo znovupoužití Programu, Plánovače a Profilu. Tento způsob má jinou definici PL/SQL procedury. Kvůli zjednodušení je tento typ Úlohy v Plánovači úloh pouze zobrazen Atribut repeat_interval třídy Plánovač Atribut repeat_interval je trochu složitější, a proto si zaslouží nějaký popis. Atribut vzniká skládáním řetězců oddělených středníkem, kterým lze například říci, že se má Úloha spouštět každý druhý týden ve středu v 19:00. Tento atribut se zapíše takto: FREQ=WEEKLY;INTERVAL=2;BYDAY=WED;BYHOUR=19 FREQ je vždy povinný, INTERVAL má defaultní hodnotu 1, ostatní jsou volitelné a dají se kombinovat. Atributů je více a v Plánovači úloh jsou použity jen INTERVAL, BYDAY, BYMONTH, BYMONTHDAY, BYHOUR a BYMINUTE. 5.5 Excel Co je to Excel Společnost Microsoft popisuje Excel na svých stránkách [9] následovně: Excel je aplikace systému Microsoft Office určená pro práci s tabulkami. Pomocí aplikace Excel můžete vytvářet a formátovat sešity (což jsou kolekce tabulek), které vám umožní analyzovat data a přijímat kvalifikovanější podnikatelská rozhodnutí. Aplikaci Excel můžete konkrétně využít ke sledování dat, sestavování modelů pro analýzu dat, vytváření vzorců provádějících výpočty s těmito daty, k zobrazení dat z různých perspektiv a k jejich prezentaci pomocí řady profesionálně vypadajících grafů Proč sešity Excelu? Bylo by dobré vysvětlit, proč jsou pro interpretaci manažerských dat použity právě sešity Excelu. Pro vedoucí pracovníky, kteří jsou cílovou skupinou Uživatelského prostředí MediGain, se tento produkt společnosti Microsoft stal velmi populárním. Tito uživatelé Excel denně používají a umí s ním 23

40 5. Použité nástroje a technologie pracovat na pokročilejší úrovni. Zároveň je to velmi silný nástroj a pokud bychom chtěli něco podobného nabídnout uživateli, tak by to stálo mnoho času stráveného na vývoji Podporované verze Podpora Uživatelského prostředí MediGain je pro verze Excelu 2007 a Předchozí verze už je 10 let stará a má omezení [13], která by se mohla v blízké době projevit. Například řádků v jednom sešitu je v dnešní době nedostatečné. Je možné, že podpora Uživatelského prostředí MediGain se rozšíří i pro nové verze Excelu, pokud budou zpětně kompatibilní Propojení sešitů s MG Jak bylo zmíněno v kapitole 1, sešit umí získávat data z MG do svých kontingenčních tabulek. Každý sešit je propojen s databází MG pomocí připojovacího řetězce (connection string) a SQL dotazu, který definuje, jaká data má sešit zobrazit. To znamená, že lze vzít samotný sešit, otevřít ho v Excelu, aktualizovat a jsou vidět potřebná data. K tomu, aby mohl sešit komunikovat s databází, je potřeba ODBC 13 ovladač. V tomto případě se používá ODBC ovladač od společnosti Oracle. Při svém testování jsem používal ODBC ovladač, který je součástí Instant Clienta [25]. O vytváření nových sešitů, tedy hlavně vytváření SQL dotazů, se stará Ing. Romana Omáčková ze společnosti MC. 13 ODBC (Open DataBase Connectivity) je podle [18] standardní API pro přístup k datům v databázi. 24

41 Kapitola 6 Návrh Nejdříve je třeba něco říci o architektuře WM. Část architektury, která je důležitá pro tuto práci, je znázorněna na diagramu tříd 6.1. V kořeni stromu je třída TTreeMenu, ta se stará o sjednocení modulů. Týká se pouze modulů, které se dají zobrazit. Pod ní je třída TNazevModulu, která sjednocuje prezenční (TfrmNazevModulu) a datovou vrstvu (TdmNazevModulu). Obě vrstvy mají své šablony 14, které se dají zdědit. To znamená, že implementace základní funkcionality 15 je poměrně jednoduchá a hodně věcí 16 je dáno. Šablon existuje více podle toho, k čemu má modul sloužit. V modulu se mohou vyskytovat i některé další pomocné třídy (TNazevPomocneTridy). Samozřejmě, že celé je to mnohem složitější a toto je zjednodušený pohled na část, která se týká této práce. Opět byly použity dokumenty od společnosti MC. Jedná o stejné dokumenty, jako v předchozích dvou částech, proto zde nejsou znovu uvedeny. Návrh, jak mají jednotlivé části vypadat a co mají dělat, byl z větší části zadán společností MC. Já se věnoval převážně technologii OLE a konkrétnímu návrhu tříd. 6.1 Uživatelské prostředí MediGain K zobrazování sešitů a manipulování s nimi je použita technologie OLE, která byla detailněji rozebrána v předchozí kapitole 5.2. Sešity obsahují citlivá data, proto se nemohou dát uživatelům. Kvůli tomu budou sešity fyzicky uloženy v databázové tabulce 6.2, odkud se budou načítat a zobrazovat uživatelům pomocí WM, kam se každý uživatel 14 Třídy, které používají šablonové metody podle [30]. 15 Přidat, smazat, editovat, Základní logika, základní vzhled,... 25

42 6. Návrh Obrázek 6.1: Architektura Diagram tříd přihlašuje pod svým jménem a heslem. Ve WM se dá zjistit, jakou roli uživatel má. Uživatelské role a jejich omezení byly vysvětleny v analýze 4.1. Návrh tříd je znázorněn na obrázku 6.3. Pro zjednodušení jsou zobrazeny jen třídy a jejich veřejné metody, u kterých jsem autorem. Krátký popis k jednotlivým třídám je uveden v tabulce 6.1. Většina věcí byla uvedena v analýze 4.1, proto další odstavec jen doplňuje chybějící informace. Pokud není nainstalován Excel, tak se v Uživatelském prostředí MediGain při stisku tlačítek vyžadujících Excel zobrazí varovné hlášení. Dále je třeba zajistit, aby exportovaný sešit neměl nastavené platné uživatelské jméno a heslo k databázi MG. 26

43 6.1. Uživatelské prostředí MediGain Obrázek 6.2: Uživatelské prostředí MediGain Databázová tabulka Třída Popis TMediGain2 sjednocuje prezentační a datovou vrstvu TfrmMediGain2 prezentační vrstva, zobrazuje seznam sešitů TdmMediGain2 datová vrstva, pracuje s databází a soubory TfrmMediGain2SplashScreen zobrazuje logo MediGain TfrmMediGain2ExcelSesit zobrazuje sešit TExcelOleAutomation pomocná třída pro práci s Excelem Tabulka 6.1: Uživatelské prostředí MediGain Popis tříd 27

44 6. Návrh Obrázek 6.3: Uživatelské prostředí MediGain Diagram tříd 6.2 Služba MediGain Služba MediGain má za úkol aktualizovat, exportovat a vytvářet Potomky z Hlavního sešitu, který byl vysvětlen v kapitole Služba MediGain není přímou součástí WM. Služba MediGain bude mít dva režimy. V běžném provozu se bude používat režim na pozadí. Bude fungovat tak, že se jednou spustí a sám provede požadovanou činnost. O spouštění se postará jiná služba, která běží spolu s WM. Pro ladění se bude používat vizuální režim, kde bude vidět, co se právě děje. V diagramu aktivit 6.4 je popsáno, co bude Služba MediGain dělat. Služba MediGain bude svou činnost logovat, k tomu se využije jiná třída od společnosti MC. Budou se vytvářet dva logy. Do jednoho se zaznamenává vše, do druhého pouze chyby. Logy se budou zaznamenávat v obou režimech do souborů. Ve vizuálním režimu se budou logy navíc i zobrazovat. Aktualizace a export se bude provádět pomocí OLE Automation. To znamená, že na serveru, kde Služba MediGain poběží, je nutné mít na- 28

45 6.2. Služba MediGain Obrázek 6.4: Služba MediGain Diagram aktivit instalovaný Excel minimální verze Pro uchování nastavení se použije INI soubor 17, který bude mít strukturu podle tabulky Hlavní sešit a jeho Potomci Jaký je účel Hlavního sešitu a jeho Potomků, bylo popsáno v analýze Nyní bude vysvětleno, čím se liší Hlavní sešit od běžného sešitu. Hlavní sešit má speciálně upravený SQL dotaz, který definuje, jaká data bude sešit zobrazovat. Konkrétně obsahuje navíc komentář v jeho SQL dotazu v sekci WHERE, který pak Služba MediGain nahradí za konkrétní kliniku/oddělení nebo zdravotnické zařízení. Pro zjednodušení nebudou mít sešity omezení zároveň pro kliniku/oddělení a zdravotnické zařízení, proto existují dva komentáře. Hlavní sešit určí správce sešitů přidáním komentáře. 17 Textový soubor, který má danou strukturu [11]. Často slouží pro uchování nastavení. C++ Builder s ním umí snadno pracovat. 29

46 6. Návrh Kategorie Atribut Popis Database Database název databáze, kde jsou uloženy sešity UserName přihlašovací jméno Password heslo Database název databáze MediGain DatabaseMediGain Driver název ODBC ovladače pro stažení dat z databáze MediGain do sešitu Excelu UserName přihlašovací jméno Password heslo Config InteractiveMode vizuální/režim na pozadí Tabulka 6.2: Nastavení v INI souboru Jak může vypadat SQL dotaz Hlavního sešitu je v ukázce 6.1. SQL dotaz jeho Potomka je v ukázce 6.2. Vyplývá z toho omezení, že správce sešitů musí při návrhu SQL dotazu sešitu počítat s tím, jakou náhradu Služba MediGain udělá. 1 SELECT 2 * 3 FROM 4 MIS.TABULKA_S_KLINODD DAT, 5 MIS.JINA_TABULKA TAB 6 WHERE 7 TAB.DATUM < TRUNC(SYSDATE) 8 /* KlinOddIDParam */ SQL dotaz 6.1: Hlavního sešit (definovaný správcem sešitů) 1 SELECT 2 * 3 FROM 4 MIS.TABULKA_S_KLINODD DAT, 5 MIS.JINA_TABULKA TAB 6 WHERE 7 TAB.DATUM < TRUNC(SYSDATE) 8 AND DAT. KLINODD_ID = 1 SQL dotaz 6.2: Potomek (upravený Službou MediGain) Průběh vytváření Potomků z Hlavního sešitu popisuje diagram aktivit 6.5. Vyplývá z toho fakt, že pokud by zanikla klinika/oddělení, tak sešit Potomka zůstane v databázi WM. Zároveň pokud by někdo smazal Potomka, 30

47 6.2. Služba MediGain Obrázek 6.5: Vytváření potomků Diagram aktivit tak by ho Služba MediGain vždy znovu vytvořila. Návrh tříd je znázorněn na obrázku 6.6. Pro zjednodušení jsou opět zobrazeny jen třídy a jejich veřejné metody, u kterých jsem autorem. Krátký popis k jednotlivým třídám je uveden v tabulce 6.3. Za zmínku stojí, že třída TExcelOleAutomation je stejná jako v Uživatelském prostředí MediGain, a proto se zvažuje její přidání mezi knihovny společnosti MC. 31

48 6. Návrh Obrázek 6.6: Služba MediGain Diagram tříd Třída Popis TfrmMediGain2Service prezentační vrstva, zobrazuje aktuální činnost prováděných akcí TdmMediGain2Service datová vrstva, pracuje s databází a soubory TLogger stará se o záznam logu do souboru a formuláře TKonfig stará se o ukládání/načítání nastavení z INI souboru TExcelOleAutomation pomocná třída pro práci s Excelem Tabulka 6.3: Uživatelské prostředí MediGain Popis tříd 6.3 Plánovač úloh Uživateli se zobrazí tabulka s Úlohami. Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole 5.4, je využit balík DBMS_SCHEDULER. Uživateli je dovoleno definovat Program, Plánovač a budou existovat předdefinované Profily, ze kterých si uživatel bude vybírat. Tím vznikne jedna Úloha, která je naplánována a spustitelná. Každá část musí mít svůj jedinečný název, proto byla zavedena následující konvence. Název Úlohy si zvolí uživatel sám. Zbytek se mu vygeneruje následujícím způsobem. Program se bude jmenovat název Úlohy + _PRG. Plánovač se bude jmenovat název Úlohy + _SCH. Zvolené pojmenování má svůj význam. Uživatel pro svou Úlohu nemusí pokaždé vytvářet nový Program a Plánovač, ale může použít již stávající. Díky zavedené konvenci uživatel ví, ke které Úloze Program nebo Plánovač 32

49 6.3. Plánovač úloh patří a to dovoluje lepší znovupoužití Programů a Plánovačů. Například je vytvořena nová Úloha, která se nazve ULOHA. Pokud je k ní vytvořen nový Program, bude se jmenovat ULOHA_PRG. Stejně pokud je vytvořen nový Plánovač, tak se bude jmenovat ULOHA_SCH. Většinu atributů Úlohy si uživatel bude nastavovat přes editboxy (např. job_name). Některé jsou napevno ve zdrojovém kódu (např. program_type). Atribut repeat_interval, který byl popsán v předchozí kapitole 5.4.2, to má složitější. Řetězec je dán dohromady pomocí hodnot z checkboxů, editboxů a comboboxu. Díky tomu je Plánovač úloh zjednodušený v tom, co by mohl umět. Pro účely společnosti MC je to však dostačující. Aby měl uživatel přehled, která Úloha používá daný Program nebo Plánovač, tak mu je umožněn pohled na závislosti. To znamená, že uživatel si vytvoří Úlohu a k ní uvidí, kde se její Program nebo Plánovač používá. Tuto myšlenku přinesl Ing. Filip Horáček ze společnosti MC. Pokud uživatel změní jeden Program, projeví se to všude, kde byl tento Program použit. To samé platí pro Plánovač. Pokud by se uživatel snažil změnit Program nebo Plánovač, který se používá i jinde, tak je upozorněn. Upozornění také nastane v situaci, kdy se uživatel snaží smazat Úlohu, která právě probíhá. Každá Úloha se automaticky loguje. O to se stará DBMS_SCHEDULER. Uživateli je umožněno tyto logy pro každou Úlohu prohlížet. Na seznamu Úloh bude sloupeček se stavem, který slouží pro signalizaci, že se stala chyba. Stav je určen na základě logů. Jsou rozlišeny 4 stavy, přičemž každý má svou barvu: 1. zelená Vše je v pořádku. 2. oranžová Během posledních 30 dnů nastala chyba. 3. červená Poslední záznam v logu je chybový. 4. bílá Stav nebyl určen, protože úloha ještě neběžela. Návrh tříd je znázorněn na obrázku 6.7. Pro zjednodušení jsou opět zobrazeny jen třídy a jejich veřejné metody, u kterých jsem autorem. Krátký popis k jednotlivým třídám je uveden v tabulce

50 6. Návrh Obrázek 6.7: Plánovač úloh Diagram tříd Třída Popis TOracleJobs sjednocuje prezentační a datovou vrstvu TfrmOracleJobs prezentační vrstva, zobrazuje úlohy TdmOracleJobs datová vrstva, pracuje s databází Tabulka 6.4: Uživatelské prostředí MediGain Popis tříd 34

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ACCESS_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Strana 2 Versiondog 3.1.0 Nová verze systému Versiondog 3.1.0 přináší oproti předchozí verzi 3.0.3 celou řadu nových funkčností. Zásadní změnou

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí Obsah 1.Princip činnosti...3 2.Nastavení uživatelských práv a příkazů...3 3.Popis uživatelského prostředí...7 3.1.Detail upozornění...7

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích 2 Money Dnes Publisher Uživatelská příručka Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích Tento step-by-step manuál vás provede korektním nastavením ovladače Money Dnes Publisher pomocí přiloženého

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Projekt do předmětu PAS. Textový editor

Projekt do předmětu PAS. Textový editor Projekt do předmětu PAS Textový editor 1. prosince 2005 Kamil Dudka, xdudka00@gmail.com Fakulta informačních technologií Vysoké Učení Technické v Brně Obsah 1 Úvod 1 2 Návrh 1 2.1 Uživatelskérozhraní.....

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Programování v jazyku C# II. 5.kapitola

Programování v jazyku C# II. 5.kapitola Programování v jazyku C# II. 5.kapitola Obsah O ADO.NET Spojení s DB Příkazy Jednoduché čtení DataSet 2/28 ADO.NET ADO - ActiveX Data Object Orientováno na webové aplikace neexistence stavu v HTTP Obecný

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Frilo Control Center správa projektů

Frilo Control Center správa projektů Frilo Control Center správa projektů Programy Frilo používají odlišný způsob třídění a práce s vytvořenými projekty. Tento tutoriál má uživateli přiblížit, jak nejlépe vytvářet, mazat, exportovat, importovat,

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více