T T. Think Together Michaela Štádlerová, Ladislav Pilař THINK TOGETHER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2012. Michaela Štádlerová, Ladislav Pilař THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 a mentoringové funkce v akademickém prostředí Type and Mentoring Function in an Academic Environment Michaela Štádlerová, Ladislav Pilař 162

2 Abstrakt Hlavním cílem předkládaného příspěvku je ověřit spojitost mezi genderem a mentoringovými funkcemi v akademickém prostředí. Jednotlivé proměnné byly sestaveny na základě teoretických poznatků. Pro redukci proměnných byla zvolena metoda explorační faktorové analýzy. Proměnné, které vysvětlují faktory, byly testovány. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 112 respondentů, studentů v doktorském programu. Na základě faktorové analýzy a testování jejich proměnných u jednotlivých genderových rolí tj. same gender/cross gender, byly provedeny závěry uvedené v příspěvku. Klíčová slova Mentoring, Formy mentoringu, Mentorignové funkce,, Same-gender, Cross-gender Abstract The aim of this paper examines the relationship between gender type and mentoring functions in an academic environment. Individual variables were used on the basis of theoretical knowledge. The variables were reduced by exploratory factor analysis. The explanatory variables of factors were tested. The results of paper were used 112 usable questionnaires gathered from Phd. Students. Based on the results of exploratory factor analysis and testing of their variables for each gender, ie. samegender/cross-gender were discussed and elaborated. Key Words Úvod Jak uvádí (Brumlovská 2010; Kram 1983; Kram 1985; Allen 2004; Carrins 2008, Darling et al. 2002) pojem mentoring, je společenský fenomén, který se objevuje v celé řadě oborů. Dle odborníků z akademického prostředí a praxe je definován jako individuální, mezigenerační vztah mezi dvěma jedinci, mentee/ protégé a zkušenějším členem dané organizace, mentorem, který poskytuje kariérní a sociálně-emoční podporu. Mentoring je znám od pradávna. Podobně jako Samuel (1999), většina autorů (např. Kram 1983; Kram 1985; Wood 1997; Carrell 2000) odborných publikací, se snaží pojem mentoring vysvětlit pomocí odkazů na mýty. Prvopočátek pojmu mentoring je spojován s řeckou mytologií (Woodd, 1997). Jak uvádí Carrell (2000), v době Trojské války je Odysseus odsouzen putovat a jeho syn, Télemachos, se ho snaží za pomoci bohyně Athény nalézt. Bohyně Athéna vystupuje v přestrojení Mentora, který je považován za zkušenou a moudrou osobu. V 18. a 19. století se objevily první publikace týkající se podpory méně zkušených jedinců (Woodd, 1997) a pojem mentoring, mentor, mentee byl předmětem mnoha výzkumných záměrů, především ve Velké Británii a USA. Velký zájem ve vědě o mentoring, byl zaznamenán především v 70. a 80. letech 19. století jako formu rozvoje jedinců v celé řadě oborů. Jak uvádí Zachary (2005), mentoring je součástí organizační kultury a zdrojem organizační vitality, která přispívá k budoucnosti celé organizace. Mentoring, Form of mentoring, Mentoring functions,, Same-gender, Cross-gender Think Together 2012 Dostupné z:

3 Cíl a metodika práce Hlavním cílem předkládaného příspěvku je ověřit závislost mezi generovými rolemi a proměnnými, které vysvětlují funkce, zjištěné faktorovu analýzou v rámci mentorského procesu v podmínkách českého vysokoškolského vzdělávání. Dílčím cílem je na základě teoretických poznatků identifikovat mentorský proces v akademickém prostředí, především z hlediska genderové problematiky a mentorských funkcí. Podkladem pro zpracování tohoto příspěvku jsou odborné práce dle Ragins (1997), Shea (1992), Rowe (1989), Kram (1985). Podkladem pro zpracování dotazníkového šetření se staly studie dle Ismall et al. (2011), Allen (2003), Kram (1983, 1985). V rámci dotazníkového šetření byly pro úplnost a srozumitelnost identifikovány respondentům pojmy jako je mentoring, mentor a mentee. Autoři práce vychází z teoretických poznatků, především z dostupné anglosaské literatury, kdy pojem mentoring je užíván v rámci vysokoškolského vzdělávání jako vztah studenta a pedagoga/školitele (Allen, McManus, Russell, 1999; Cambell, Cambell,1997). Ke sběru dat bylo zvoleno standardizované dotazníkové šetření, které patří ve vědních oborech k tradičním technikám. Dotazníkové šetření se uskutečnilo pomocí metodou CAMI, resp. ovým dotazováním. Návratnost dotazníkového šetření činila 52 %. Mezi škálovací postupy byla zvolena Likertova metoda, ve které respondent vyjadřuje pomocí hodnotící škály stupeň souhlasu s předloženými výroky. V předkládaném článku je míra souhlasu stanovena od 1 do 5 (od plného souhlasu po plného nesouhlasu) a byla ověřena reliabilita, tzv. Cronbach Alfa. Projekt výzkumu je zaměřen na studenty doktorského programu, který je dle Pelikán (2011) nazýván jako vzorek. Autoři práce vychází z dosavadních poznatků a také možností pro uskutečnění výzkumného záměru. Předmětem zkoumání se stali studenti prezenčního doktorského programu na jednotlivých nejmenovaných fakultách v Praze. Jednotlivé fakulty byly oborově zaměřeny na ekonomii a management. Na základě faktorové analýzy, byly posléze jednotlivé proměnné vysvětlující daný faktor zpracovány do kontingenčních tabulek, které byly testovány tzv. Chí-kvadrátem testem, pro ověření statistické průkaznosti. Hladina významnosti byla zvolena α = 0,05. Získaná data byla zpracována ve statistickém programu SPSS, kde je užívána tzv. p-hodnota, ze které vyplývá, že pokud je vypočtená hodnota p menší než α = 0,05, nulová hypotéze je zamítnuta na 5% hladině významnosti. V programu SPSS a v soboru Excel, byly jednotlivé znaky upraveny dle kódového klíče. Pro znaky mentor-mentee dle genderové role 1 tj. muž-muž/žena-žena byl stanoven kódovací klíč 1. Pro znaky mentor mentee dle genderové role tj. mužžena/žena-muž byl stanoven kódovací klíč 2. Kódovací klíč 1 zahrnuje stejné generové role tzv. same gender. Kódovací klíč 2 zahrnuje smíšené generové role tzv. cross-gender. Byly stanoveny nulové hypotézy, které předpokládají, neprůkazný vztah mezi alternativními znaky. Nulová hypotéza tvrdí, že stejné genderové role tzv. same gender a smíšené genderové role tzv. cross-gender neovlivňují danou proměnnou z psychosociální a kariérní funkci v mentoringu. 1 Pro účely předkládaného článku je užíván pojem genderové role, které je definována dle Křížíková, Pavlica (2004) jako soubor předpisů a očekávání spojených s chováním a jednáním mužů a žen v rámci procesu socializace. ISBN:

4 Literární rešerše Význam mentoringu je tak různorodé jako pojetí mentor a mentee/protége 2. Dle Applebaum (2000) je mentoring proces, který zhodnocuje osobní a odborné znalosti jedinců. Jedná se o komplexní, interaktivní proces, který probíhá mezi jedinci s odlišnými odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou propojeny s interpersonálním, psychologicko-sociálním a kariérním vývojem (Kram 1983; Kram 1985; Carruthers 1993). Mentoringový vztah zajišťuje významný pokrok pro mentora, mentee/protége i celou organizaci (Beardwell, Holden 1994). Definice mentoringu jsou různorodé dle oboru. Pro účely tohoto příspěvku, je uvedena definice mentoringu z oblasti managementu, kde pojem mentoring je chápán jako dlouhodobý vztah, který má vliv na kariéru, profesionální a psycho-sociální vývoj jedinců v pracovním prostředí (Kram 1983). Mentor poskytuje mentee odborné rady, podporuje a motivuje je v pracovním prostředí (Applebaum 2000). Bylo zjištěno, že mentoring realizovaný ve vysokoškolském prostředí vykazuje pozitivní vliv na všechny zúčastněné jedince (Cambell, Cambell 1997). Jedná se o osobnost, která nebývá přímým nadřízeným svého svěřence. Pomáhá mu lépe poznat vlastní potenciál a schopnosti (Falwarczová 2010). Mentee v akademickém prostředí v roli studenta doktorských programů dosahuje lepších studijních výsledků (Cambell Cambell, 1997) a lépe se socializuje do odborné společnosti (Allen, McManus, Russell 1999). Mentor v roli školitele rozvíjí 2 Pro účely předkládaného článku je užíván pojem mentee. V odborných publikacích se lze však setkat s ekvivalentem protégé, které pochází z francouzského původu. Mezi oběma uváděnými pojmy nejsou uvedeny žádné významné rozdíly. své osobní vztahy (Eby, Lockwood 2005, Eby 2007) a také svůj vlastní profesionální rozvoj (Scott, 2001). Tradiční pojetí mentoringu je chápáno jako neformální. V neformálních vztazích existuje přirozená přitažlivost mezi jedinci, tj. mentor-mentee. Jedná se osobní vztah, který vede k vysoké míře intimity a probíhá v dané organizaci, přestože to není pravidlem, spontánně (Clark 1995). Formální mentoring je na rozdíl od neformálního mentoringu realizován na základě stanoveného programu v dané organizaci, kde je přesně určena délka trvání a struktura vztahu (Hegstad 2004, Ragins, Cotton 1999). Výzkumy, které se zabývají odlišnostmi, mezi těmito formami mentoringu úzce souvisí s výsledky těchto vztahů (Kram 1985). Jak uvádí Bennetts (2003), formální mentoring je vytvářen za účelem kompenzace nedostatku přirozených vztahů v organizaci. Formální programy jsou významné pro ty organizace, které tímto způsobem zvyšují dostupnost vzdělávání těm, kteří nemají dostatek dovedností, znalostí a také příležitostí rozvíjet vztah, který je posune v kariéře. Naopak tímto způsobem dochází ke spojení dvou jedinců s různými znalostmi, které mohou jimi výrazně ovlivnit změny v organizaci (Coombe 1995, Halle 2004). Clutterbuck (2004) ve svých odborných publikacích zmiňuje skutečnost, že není za všech okolností vždy možné vytvořit pomyslnou dělící linii mezi formálním a neformálním mentoringem. Přestože je stále otázkou akademických debat, zda a do jaké míry předurčují biologické faktory charakterové a jiné vlastnosti jedinců ve společnosti, většina odborníků z řad sociologie se domnívá, že pojem gender je společensky konstruován (, rovné příležitosti, výzkum, 2000). Pojem gender dle Křížkové (2004) se v oblasti managementu objevuje od počátku 60. let 20. století a odkazuje na sociální rozdíly mezi muži a ženami. Jak bylo zmíněno výše, rozdíly ISBN:

5 jsou kulturním a sociálním konstruktem, tzn. že jejich pojetí a definice se v čase mění z hlediska stupně vývoje samotných sociálních vztahů. Rowe (1989) ve svém výzkumném záměru potvrzuje, že muži v roli mentora dokážou poskytnout větší pomoc a podporu ženám. Odborníci předpokládali, že muži v roli mentora/mentee budou přirozenou cestou spárováni s jedincem stejné genderu, které sdílí podobné hodnoty. Obdobně tato myšlenka platila pro ženy. Ragins (1997) vychází ze svého výzkumného záměru, ze kterého vyplývá, že stejný gender v mentorském procesu pozitivně ovlivňuje mentorské funkce, tzn. psychosociální a kariérní popsané dle Kram (1983). Psychosociální funkce je takový proces, kdy mentor poskytuje mentee rady nejen po stránce profesionální ale i osobní. Na základě tohoto procesu dochází mezi oběma stranami k vzájemné důvěře a schopnosti lépe naslouchat v problematických situacích. Zahrnuje interpersonální aspekty vedení. Kariérní funkce je proces, kdy mentor podporuje mentee v rámci organizačního postupu. Funkce mentorů se staly předmětem dalšího zkoumání a byly rozšířeny o další funkce. Noe (1988), Burke (1984) identifikovali rolovou funkci. Dle Blackwell (1989) jsou uváděny funkce; osvojení znalostí, informace o programech v rámci prostředí, socializace jedince, poskytnutí emocionální podpory, motivace, podpora k profesionální etice, ochrana, kolegialita. Stammers (1992) uvádí, že výběr mentora/mentee z hlediska genderu je třeba řešit na počátku mentoringového procesu. Důvodů vedoucí k této úvaze, je celá řada. Například Shea (1992) uvádí úskalí, která jsou dána odlišností mezi gendem a rolí jedince v mentoringovém procesu. Odborná literatura užívá pojmů same-gender 3 a cross-gender 4. Kram (1985) uvádí, že samegender může vést ke stereotypnímu mentorskému vztahu, na druhou stranu lze tento vztah z hlediska případných stejných zájmů o danou problematiku (Rowe 1989) považovat za efektivní mentoringový proces, ve kterém jsou všichni účastníci spokojeni. Jak uvádí odborná literatura same-gender vykazuje vyšší úroveň psychosociální a kariérní podpory, než tomu je u cross-gender. Jak uvádí Wanger et al. (2003) a Eby et al. (2003), cross-gender může vést k neshodám v oblasti rozdílného vnímání hodnot osobností a stylu práce, stejně tak může být tento mentorský vztah spojen s rizikem sexuálních návrhů. Dle Clawson, Kram (1984) a Viranyj et al. (1992) mohou cross-gender působit jako mentorský vztah nedůvěryhodně a nespolehlivě při potřebě k dosažení stanoveného cíle. Z těchto důvodů byly dle Kram (1985) identifikovány hlavní kategorie složitosti, které vyplývají z mentoringových cross-gender vztahů: tajná ujednání, omezené funkce, intimita a sexualita, veřejná kontrola, vzájemné neshody mezi vrstevníky. 5 3 Pojem same-gender je užíván v zahraniční odborné literatuře. V mentoringovém procesu je pohlaví jedinců na straně mentora a mentee stejné. 4 Pojem cross-gender je užíván v zahraniční odborné literatuře. V mentoringovém procese je pohlaví jedinců na straně mentora a mentee odlišné. 5 V odborné literatuře se lze v rámci fenoménu mentoring setkat s tzv. peer mentoringem. Peer mentoring je forma mentoringu, ve kterém jsou významní vrstevníci mentee, kteří si předávají zkušenosti. ISBN:

6 Výsledky a diskuse Na základě dat, byla provedena faktorová analýza, která patří dle Disman (1993) mezi nástroje vícerozměrné analýzy, která se zabývá mnoha proměnnými, redukující počet znaků. Data, byla zpracována ve statistickém programu SPSS. Výstupem faktorové analýzy je matice korelačních koeficientů. Největší korelační koeficient je uveden u proměnných komunita a sdílení znalostí. Bartlett s Test of Sphericity a Keiser-Meyer- Olkin jsou uvedeny v tabulce č. 1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy..792 Tabulka č. 1 KMO a Bartlett s Test KMO test adekvátnosti výběru (0,792) poukazuje na vhodnost použití faktorové analýzy. Jak uvádí Kaiser (1974) KMO může nabývat hodnot od 0 1. Užití faktorové analýzy dle Kaiser (1974) připadá v úvahu, kdy hodnota nabývá od 0,9 (skvělý), od 0,8 (vysoký), od 0,7 (střední), od 0,6 (nízký), od 0,5 (špatný). Barlett s test sféricity vyvrací hypotézu, že je korelační matice maticí jednotkovou <0,001), vztahy mezi jednotlivými proměnnými, které vycházejí z odborné literatury a výzkumů existují. Metoda hlavních komponent, která byla provedena u kumunality a extrakci faktorů, je vysvětlena více jak z poloviny. Nejlépe je metodou extrakce faktorů vysvětlena proměnná Podpora k sebehodnocení, nejhůře je vysvětlena proměnná Specifické znalosti. Níže uvedená tabulka č. 2 Total Variance Explained vysvětluje výsledky hlavních komponent. Uvedená vlastní čísla korelační matice udávají rozptyl vyčerpaný faktorem. Jednotlivé hodnoty jsou udávány v absolutní, procentuální a komulované hodnotě. Jak je patrné z tabulky č. 2 Total Variance Explained, z původně 15 proměnných došlo k redukci na 3 nezávislé faktory, které popisují podstatnou část souboru. Tyto faktory popisují 65,736 % rozdílnosti ve výchozím souboru. Jak je patrné první faktor popisuje 48,073 % proměnlivosti v datech, druhý faktor 10, 182 % a třetí faktor 7, 482 %. Jak je známo z odborné literatury, vlastní čísla jsou rozlišovacím kritériem při výběru faktorů. Component Total Initial Eigenvalues % of Variance Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Extraction Method: Principal Component Analysis. Tabulka č. 2 Total Variance Explained Z tabulky č. 3 Rolated Component Matrix vyplývá, že proměnná Sdílení znalostí silně koreluje s faktorem 1, podobně jako proměnné Sebehodnocení, Rozvoj kompetencí, Zpětná vazba a nekoreluje s faktorem 2. Na základě korelujících proměnných lze faktor 1 nazvat kariérní funkcí, obsahující ISBN:

7 tyto znaky. V případě faktoru 2 jsou silně korelující proměnné Přátelství, Podpora, Respekt, Komunita, které lze nazvat jako psychosociální funkci. Pro přehlednost autoři práce uvádí nejvíce korelovanou proměnnou Sdílení znalostí, která má následující lineární funkci: Sdílení znalostí = 0,883 (Faktor 1) - 0,094 (Faktor 2) + 0,135 (Faktor 3) +U Sdílení znalostí Proměnná Vlastní identita koreluje s faktorem 3, který lze nazvat jako rolová funkce. Uvědomění si vlastní identity v organizaci v rámci mentorského vztahu může vést k rolové funkci, kde mohou být částečně přebírány nebo sledovány způsoby chování mentora. Na základě výsledků z tabulky č. 3 Rolated Component Matrix, byly faktorové zátěže autory práce stanoveny na hodnotu vyšší jak 0,6 v absolutní hodnotě. Hodnota byla stanovena na základě studia odborných publikací, kde nejčastější uváděná hodnota autory je stanovena od 0,5-0,7 (Blahuš, 1985). Vysoké faktorové zátěže jsou označeny v tabulce č. 3 Rolated Component Matrix tučně. Spolehlivost faktorů 1 Kariérní funkce, faktor 2 Psychosociální funkce, faktor 3 Rolová funkce byla ověřena položkovou reliabilitou tzv. Cronbach Alfa, které nabývá hodnot od 0 1. Zjištěné hodnoty vykazovaly vysokou konzistenci. Component Sdílení znalosti Specifické dovednosti Sebehodnocení Rozvoj kompetencí Odpovědnost Budování ostatních sítí Kritická reflexe Vlastní identita Přátelství Podpora Zpětná vazba Poradenství Respekt Komunita Motivace Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Rotation converged in 6 interations. Tabulka č. 3 Rolated Component Matrix Vysvětlující znaky/proměnné výše uvedených faktorů, byly testovány Chí-kvadrátem testem. Testování vycházelo z kontingenční tabulky, která zachycovala závislou vysvětlovanou proměnnou a nezávislou vysvětlující proměnnou, v tomto případě gender, které bylo rozděleno na stejným genderem (tzv. same gender) a smíšené genderem (tzv. cross gender). Z hlediska variability, byli účastníci mentorského vztahu autory příspěvku sdruženi záměrně do těchto dvou skupin. Z celkového počtu respondentů tj. 112, ISBN:

8 byly tvořeny z 58 % páry stejného genderu a z 42 % páry smíšného genderu, Zdroj: Vlastní zpracování Obrázek č. 1 Struktura pohlaví v mentorském procesu mentor-mentee Tabulka č. 4 Case Processing Summary informuje o počtu platných případů. Na jednotlivé otázky (4 z 15) odpověděli všichni respondenti, jejichž počet dosáhl 112. Tabulka č. 5 Chí- Square Tests testuje proměnné z faktoru 1 Kariérní funkce. Jednotlivé proměnné tj. Sdílení znalostí, Sebehodnocení, Rozvoj kompetencí, Zpětná vazba byly testovány s nezávislou vysvětlující proměnnou. Na základě stanovené nulové hypotézy; ová role účastníků v mentorském vztahu nezávisí na sdílení znalostí, sebehodnocení, rozvoji kompetencí a poskytování zpětné vazby., vyplývá, že závislost mezi jednotlivými proměnnými a genderovými rolemi účastníků mentorského vztahu není statisticky významná na 5 % hladině významnosti. K interpretaci jednotlivých kontingenčních tabulek, byly autory příspěvku, vybrány pouze největší četnosti u zvolené škály v dané otázce. Na otázku, zda jsou v mentoringu sdíleny znalosti, plně souhlasilo 48,5 % respondentů, jejichž mentor je opačné genderové role a 51,5 % respondentů, jejichž mentor je stejné genderové role. V jakémkoliv procesu rozvoje, jsou jedinci hodnoceni nejen z hlediska osobního ale především pracovního života. V rámci sebehodnocení si lze uvědomit své schopnosti a vlastí docility. Tvrzení, zda v mentorském procesu probíhá sebehodnocení, nejen z hlediska přirozenosti ale i na popud druhých, spíše souhlasilo 44,4 % respondentů ve vztahu k opačné genderové role a 55,6 % respondentů ve vztahu ke stejné genderové role. Jak je známo, kompetence vzniká propojením celé řady poznatků. Zda mentoři jsou schopni vybavit své mentee, klíčovými kompetencemi, které jsou nutné pro jejich další rozvoj a uplatnění v akademickém prostředí spíše nesouhlasilo 48,8 % respondentů ve vztahu k opačné genderové roli a 51,2 % respondentů ve vztahu ke stejné genderové roli. Na tvrzení, zda je respondentům poskytnuta konstruktivní zpětná vazba v rámci mentorského vztahu, která má vliv zlepšení spolupráce a komunikace mezi jedinci spíše nesouhlasilo 46,4 % respondentů ve vztahu k opačné genderové roli a 53,6 % ve vztahu ke stejné genderové roli. ISBN:

9 Sdílení znalostí * Sebehodnocení * Rozvoj kompetencí * Zpětná vazba * Zdroj: Vlastní zpracování Sdílení znalostí * Sebehodnocení * Rozvoj kompetencí * Zpětná vazba * Zdroj: Vlastní zpracování Cases Valid Missing Total N Percent N Percent N Percent Tabulka č. 4 Case Processing Summary Chi-Square Tests Pearson Chi- -Square Pearson Chi- -Square Pearson Chi- -Square Pearson Chi- -Square Value Tabulka č. 5 Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2-sided) a a a a Tabulka č. 6 Case Processing Summary informuje o počtu platných případů pro Faktor 2 Psychosociální funkce a Faktor 3 Rolová funkce. Je patrné, že na otázky, zahrnující proměnné Přátelství, Podpora, Respekt, Komunita, které na základě faktorové analýzy vysvětlují Faktor 2 Psychosociální funkce a proměnnou Vlastní identita, která vysvětluje Faktor 3 Rolová funkce, odpověděli všichni respondenti. Podobně jako v předchozím případě, byly jednotlivé proměnné z Faktoru 2 Psychosociální funkce a Faktoru 3 Rolová funkce testována Chí-kvadrátem testem, které testují nulovou hypotézu; účastníků v mentorském vztahu nezávisí na vzniku přátelství mezi jedinci. účastníků v mentorském vztahu nezávisí na poskytované podpoře jedinci. účastníků v mentorském vztahu nezávisí na navázání vztahů v komunitě jedinců v dané organizaci. Cases Valid Missing Total N Percent N Percent N Percent Přátelství * Podpora * Respekt * Komunita * Vlastní identita * Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 6 Case Processing Summary pro proměnné z Faktoru 2 Psychosociální funkce a Faktoru 3 Rolová funkce ISBN:

10 Na základě stanovených nulových hypotéz a provedeného Chí-kvadrát testu vyplývá, že závislost mezi jednotlivými proměnnými tj. Přátelství, Podpora, Respekt, Komunita (Faktor 2 Psychosociální funkce) a Vlastní identita (Faktor 3 Rolová funkce) není statisticky významná na 5 % hladině významná. Podobně jako v předchozím případu, jsou autory práce vybrány pouze největší četnosti u zvolené škály v dané otázce. Na tvrzení, zda jedinci v mentorském procesu navázali bližší vztah podobný přátelství (nebyla zohledněna délka vztahu) neutrálně odpovědělo celkově 50 % respondentů bez ohledu na genderovou problematiku, spíše souhlasilo 20 % respondentů ve vztahu k opačné genderové roli a 24 % respondentů ve vztahu ke stejné genderové roli. Zda jsou respondenti podporováni ve své činnosti v akademickém prostředí, spíše souhlasilo 12 % respondentů ve vztahu k opačném genderové roli 18 % respondentů ve vztahu ke stejné genderové roli. Nutno podotknout, že celková hodnota tj. 30 % byla naměřena u neutrální odpovědi souhlasu, kde se jednotlivé procentuální odpovědi mírně lišili z pohledu gender, tj. cross gender a same gender. Na tvrzení, zda v mentorském vztahu je vzájemný respekt a uznání mezi jedinci, neutrálně souhlasili ve stejném procentuálním vyjádření respondenti jak ve vztahu k opačné tak i stejné genderové roli. Na tvrzení, zda mentor má vliv na integraci do místní a jiné akademické komunity, neutrálně souhlasilo celkově 32 % respondentů. Vlastní identita, která je chápána v mentorském procesu jako uvědomění si sám sebe v socializačním procesu, především z hlediska vlivu integrity osobnosti. Na základě tvrzení, zda si jedinci v mentorském vztahu uvědomují svou vlastní identitu, spíše souhlasilo 14 % respondentů ve vztahu k opačnému genderové roli a 15 % respondentů ve vztahu ke stejné genderové roli. Na základě celkového vyhodnocení kontingenčních tabulek, které nebyly zahrnuty z hlediska rozsáhlosti do příspěvku, lze učinit závěr, že interakce mezi jedinci stejné genderové role je procentuálně nepatrně vyšší než mezi jedinci smíšené genderové roli. Přátelství * Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Value df Asymp. Sig. (2-sided) a Podpora * a Respekt * a Komunita * a Vlastní identita * a Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 7 Chi-Square Test Závěr Hlavním cílem předkládaného příspěvku bylo ověřit závislost mezi genderem a proměnnými, které vysvětlují Faktor 1 Kariérní funkce, Faktor 2 Psychosociální funkce, Faktor 3 Rolové funkce. Dílčím cílem bylo identifikovat proměnné formou faktorové analýzy, která je zaměřena na vytváření nových proměnných snížením rozsahu, resp. redukcí dat ale s co nejmenší ztrátou informace. Kariérní funkce a psychosociální funkce byly identifikovány významnou autorkou Kram (1984), která na základě předchozích studií došla k závěru, že mentor má výrazný vliv na zvýšení pracovní výkonnosti a spokojenosti z dosažené práce mentee. Na základě této skutečnosti dle Kram (1984) byly identifikovány dvě dimenze mentoringu; odborná a psychosociální. Tyto studie byly dále rozšířeny a staly se předmětem dalšího zkoumání. Dle studií Noe (1988) a Burke (1984) byla faktorovou analýzou zjištěna třetí dimenze, která ISBN:

11 byla dle autorů nazvána jako rolová funkce mentoringu. Jak bylo řečeno v metodice příspěvku, jednotlivé proměnné byly sestaveny na základě teoretické roviny ze studia odborných publikací zabývající se funkcemi mentoringu a byly formou faktorové analýzy zkoumány v akademickém prostředí. Tři faktory mentoringu v akademickém prostředí, které vycházejí z rotovaných proměnných, autoři práce nazývají stejně jako Kram (1985), která identifikovala ve svých studiích dva faktory a Noe (1988), Burke (1984) ji rozšířili o třetí faktor. Funkce mentoringu byly však předmětem zkoumání v podnikatelském prostředí. Jak je patrné, z faktorové analýzy provedené autory příspěvku, byly identifikovány tři faktory v akademickém prostředí, které se v porovnání s proměnnými v podnikatelském prostředí nepatrně liší. Funkce poskytované mentorem se od organizace k organizaci liší (Kram 1985; Noe 1988). V podnikatelském prostředí byly například dle Kram (1985), Bernard (1996) identifikovány nejvýrazněji proměnné u kariérní funkce; význam převzetí odpovědnosti, kritická reflexe, poskytnutí pracovních příležitosti a u psychosociální funkce; schopnost citlivě reagovat na pocity mentee, schopnost umět povzbuzovat; důvěra; sdílení pracovních problémů. Rolová funkce je chápána jako alternativní vzor jedince. Lze konstatovat, že čím větší je počet poskytovaných funkcí mentorem, tím kvalitnější je mentorský vztah považován ze strany mentee. Tato skutečnost může být předmětem dalšího zkoumání. Zkoumaný vliv genderu, tj. same gender a cross gender na funkce obsahující vysvětlované proměnné, není statisticky významný. Při interpretaci kontingenčních tabulek, byly autory práce vybrány pouze nejvyšší procentuální hodnoty zastoupené u genderových rolí v dané kontingenční tabulce. Jedním z důvodů statisticky nevýznamných výsledků, může být skutečnost, že jednotlivé proměnné nebyly do testování zahrnuty, např. Tabulka č. 3 Rolated Component Matrix, zohledňuje faktorové zátěže u jednotlivých faktorů vyšší 0,6. Jak uvádí výše zmiňovaný Blahuš (1985), nejčastěji uváděná absolutní hodnota faktorových zátěží může být již od 0,5. Jak je uvedeno v odborné literatuře dle Levesque et al. (2005) stejná genderová role tzv. same gender mentoring vykazuje větší interakci mezi jedinci. Předmětem dalšího zkoumání pro zjištění spojitosti pohlaví a mentoringovými funkcemi v akademickém prostředí, lze zhodnotit například délku mentorského vztahu, postavení mentora v organizaci, věkovou strukturu jedinců v mentorském procesu, forma mentoringu (formální/neformální) a výsledky plynoucí z mentoringového procesu v akademickém prostředí, např. počet publikací, účast na odborných konferencích. Tyto aspekty v rámci příspěvku, nebyly zohledněny a mohou být důsledkem výsledků, které se nepodařilo statisticky potvrdit. Literatura Allen, T.D., Eby, L.T., Poteet, M.L., Lentz, E., Lima, L. (2004): Career Benefits Associated with Mentoring For Prote Ge S: A Meta-Analysis.Journal of Applied Psychology, 89, Allen, T.D., Mcmanus, S.E., & Russell, J.E.A. (1999): Newcomer Socialization and Stress: Formal Peer Relationships as a Source Of Support. Journal of Vocational Behavior, 54, Blackwell, James E. (1989): Mentoring: An Action Strategy For Increasing Minority Faculty. Academe 75(5):8 14. Burke, R. J. (1984): Mentors In Organizations. Group And Organization Studies, 9, Cairns, A. (2008): My Mentor. Personnel Today, 33, 3 March. Campbell, T.A., & Campbell, D.E. (1997): Faculty/Student Mentor Program: Effects on Academic Performance and Retention. Research In Higher Education, 38(6), ISBN:

12 Carrell, Michael R.; Elbert, Norbert F.; Hatfield, Robert D. (2000): Human Resource Management : Strategies For Managing A Diverse and Global Workforce. Florida : Harcourt,Inc.; Isbn Clawson, J.G., Kram, K. (1984) Managing Cross Mentoring, Business Horizons, 27(3), Clutterbuck, D.(2004): Everyone Needs A Mentor. 4. London: Chartered Institute of Personnel and Development. Isbn Darling, N., Hamilton, S., Toyokawa, T., Matsuda, S. (2002): Naturally Occurring Mentoring in Japan and The United States: Social Roles and Correlates. American Journal of Community Psychology. 30, Disman, M. (1993). Jak Se Vyrábí sociologická znalost. Universita Karlova, Vydavatelství Karolinum. Praha. Isbn EBY, L. T. (2007). Understanding relational problems in mentoring. A review and proposed investment model. In B.E. Ragins & K.E. Kram (Eds.), The Handbook of Mentoring at Work (pp ). Eby, L. T., Lockwood, A., Butts, M., Brinley, A. (2003): Predictors Of Negative Mentoring Experiences From The Protégé s Perspective, Paper Presented At The National Meetings Of The Society For Industrial And Organizational Psychology, Orlando, Fl, April. Eby, L.T., & Lockwood, A. (2005): Protégés and Mentors Reactions to Participating In Formal Mentoring Programs: A Qualitative Investigation. Journal of Vocational Behavior, 67, Rovné Příležitosti. (2000). v sociologii. Available At Www: <Http://Www.online.Cz/ Download/Rocnik01_4_2000.Pdf>. (Accessed 2011september). Hale, R. (2004). Mentorship of nurses: An assessment of the first year of licensure. Retrieved from ProQuest Digital Dissertations. Hegstad, C. D., & Wentling, R. M. (2004). The development and maintenance of exemplary formal mentoring programs in Fortune 500 companies. Human Resource Development Quarterly, 15: Kaiser, H. F. And Rice, J. (1974): Little Jiffy, Mark Iv. Educational and Psychological Measurement, 34, Kram, K.E. (1983): Phases Of The Mentor Relationship. Academy of Management Journal, 26, Kram, K.E. (1985): Mentoring At Work: Developmental Relationships in Organizational Life, Glenview, Il: Scott, Foresman. Křížková, A., Pavlica, K. (2004): Management genderových vztahů: Postavení žen a mužů v Organizaci. Praha: Management Press. Levesque, L.L., O Neill, R.M., Nelson, T., Dumas, C., (2005): Sex differences in the perceived importance of mentoring functions. Career Development International. pp Noe, R.A. (1988): Women And Mentoring: A Review and Research Agenda. Academy Of Management Review. 13(1), Pelikán, J. (2011): Základy Empirického výzkumu pedagogických Jevů. Praha: Univerzita Karlova. Rose, G. L. (2003): Enhancement of mentor selection using the Ideal Mentor Scale. Research in Higher Education. 44(4), ISBN:

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12 Vícerozměrné metody Schematický úvod Co je na slově statistika tak divného, že jeho vyslovení tak často způsobuje napjaté ticho? William Kruskal

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Návod na statistický software PSPP část 2. Kontingenční tabulky

Návod na statistický software PSPP část 2. Kontingenční tabulky Návod na statistický software PSPP část 2. Kontingenční tabulky Jiří Šafr FHS UK poslední revize 31. srpna 2010 Logika kontingenčních tabulek... 2 Postup vytváření kontingenčních tabulek v PSPP (SPSS)....

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

EFEKTIVITA ELEARNINGOVÝCH KURZŮ

EFEKTIVITA ELEARNINGOVÝCH KURZŮ EFEKTIVITA ELEARNINGOVÝCH KURZŮ PETRA POULOVÁ 1, MILOSLAVA ČERNÁ 1 A MILAN KŘENEK 2 Univerzita Hradec Králové 1, Univerzita Karlova v Praze 2 Abstrakt: Příspěvek Efektivita elearningových kurzů se zabývá

Více

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13 Příklad 1 Máme k dispozici výsledky prvního a druhého testu deseti sportovců. Na hladině významnosti 0,05 prověřte, zda jsou výsledky testů kladně korelované. 1.test : 7, 8, 10, 4, 14, 9, 6, 2, 13, 5 2.test

Více

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Josef Hanibal M.Prášilová, R.Zeipelt, Česká zemědělská univerzita, katedra statistiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol J.Hanibal,Výzkumný

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

Explorační faktorová analýza - analýza hlavních komponent

Explorační faktorová analýza - analýza hlavních komponent Explorační faktorová analýza - analýza hlavních komponent Faktorová analýza (FA) - ve své explorační verzi není primárně určena k meritorní analýze, to je neslouží k testování hypotéz ani k měření souvislostí

Více

Počítačová analýza vícerozměrných dat v oborech přírodních, technických a společenských věd

Počítačová analýza vícerozměrných dat v oborech přírodních, technických a společenských věd Počítačová analýza vícerozměrných dat v oborech přírodních, technických a společenských věd Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. (Univerzita Pardubice, Pardubice) 20.-24. června 2011 Tato prezentace je spolufinancována

Více

Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti

Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti OVĚŘOVÁNÍ PŘEDPOKLADU NORMALITY Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. Ing. Jan Král Používané metody statistické testy: Chí-kvadrát test dobré shody Kolmogorov -Smirnov

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Krajská hygienická stanice v Ostravě GRANT IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Šlachtová H., Šplíchalová

Více

Josef Basl. 24. února 2010

Josef Basl. 24. února 2010 Vzdělanostní aspirace žáků základních a středních škol včr v mezinárodním srovnání - kdo má zájem o studium přírodovědných a technických oborů a kdo v nich skutečně studuje? Josef Basl 24. února 2010 Osnova

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení Přednáška 9 Testy dobré shody Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení χ 2 test dobré shody ověření, zda jsou relativní četnosti jednotlivých variant rovny číslům π 01 ;

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ SVATOPLUK SLOVÁK, PAVEL DOSTÁL Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek informuje o studijních oborech realizovaných

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2105 Název projektu: Hrubá motorika žáků s lehkým mentálním postižením Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: PhDr. Pavel

Více

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky / GENDER TOOLBOX Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky podle Geritt Kaschuby / Karin Derichs-Kunstmann 1. Dimenze obsahy Gendrové perspektivy v oblasti práce s dětmi a mládeží jako téma Jsou genderové

Více

Krauthammer International

Krauthammer International living performance Současné trendy v analýze vzdělávacích potřeb Richard DOBEŠ, Krauthammer International Managing Partner Central Europe richard_dobes@krauthammer.com Krauthammer International Založena

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer

A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer Vypracoval: Peter Šourek ( sourepet@fel.cvut.cz ) Obsah 1Úvod...3 1.1Cíl testování...3 1.2Proměnné...3

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické Československá psychologie 0009-062X Metodologické požadavky na výzkumné studie METODOLOGICKÉ POŽADAVKY NA VÝZKUMNÉ STUDIE Výzkumné studie mají přinášet nová konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými

Více

Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Frederick Lorenz, Gang Lee. Prof. J. Hraba, Doc. F. Lorenz, G. Lee, Iowa State University

Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Frederick Lorenz, Gang Lee. Prof. J. Hraba, Doc. F. Lorenz, G. Lee, Iowa State University EKONOMICKÁ ZMĚNA V ČESKÉ REPUBLICE A NEROVNOST V ŽIVOTNÍCH ŠANCÍCH Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Frederick Lorenz, Gang Lee katedra psychologie PEF, Vysoká škola zemědělská Praha Prof. J. Hraba, Doc.

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ IVA KIROVOVÁ VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu Abstrakt: Význam vzdělávání je v současnosti všeobecně akceptován. Jeho přínos je zřejmý, v souvislosti se znalostní

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

DEFINICE PODLE TZURIELA

DEFINICE PODLE TZURIELA DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ DEFINICE PODLE TZURIELA způsob diagnostiky, jež se uskutečňuje prostřednictvím aktivního učení, sleduje vnímání dítěte, jeho učení, přemýšlení a řešení problémů Celý proces se zaměřuje

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Modul 7: Třídění druhého stupně. Kontingenční tabulky Co se dozvíte v tomto modulu? Co je třídění druhého stupně Jak vytvořit a interpretovat kontingenční

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Opakování: Mějme náhodné veličiny X a Y uspořádané do kontingenční tabulky. Řekli jsme, že nulovou hypotézu H 0 : veličiny X, Y jsou nezávislé zamítneme, když

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Seznam oceněných projektů Keeping on track

Seznam oceněných projektů Keeping on track Seznam oceněných projektů Keeping on track mature@eu: Supporting Employers Recruiting and Selecting Mature Aged Persons (mature@eu: Podpora zaměstnavatelů při najímání a výběru osob ve zralém věku) - předkladatel:

Více

Krizový management lidský aspekt

Krizový management lidský aspekt 3MA427 Krizový management lidský aspekt Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Rok studia (dopor.) Semestr ECTS kredity 6 Garant Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti) Zákazy

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

V delávání. be hranic NABÍDKA KURZŮ

V delávání. be hranic NABÍDKA KURZŮ V delávání be hranic NABÍDKA KURZŮ Manažerské dovednosti Náev kuru/aměření Termín konání Cena Leadership Komplexní dlouhodobý kur 10 900 Kč OTEVŘENÉ KURZY Vhodné pro všechny cílové skupiny Náev kuru/aměření

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová Navrhování experimentů a jejich analýza Eva Jarošová Obsah Základní techniky Vyhodnocení výsledků Experimenty s jedním zkoumaným faktorem Faktoriální experimenty úplné 2 N dílčí 2 N-p Experimenty pro studium

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce Navazování spolupráce s vysokou školou v USA Jakub Tesař Studijní poradce Rozhodující faktory Vzájemně odpovídající profily škol (fit) Osobní kontakty Dohoda o spolupráci Převoditelnost kreditů Propagace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 TESTY PRO NOMINÁLNÍ A ORDINÁLNÍ PROMĚNNÉ NEPARAMETRICKÉ METODY... a to mělo, jak sám vidíte, nedozírné následky. Smrť Analýza četností hodnot

Více

ADDS cvičení 7. Pavlína Kuráňová

ADDS cvičení 7. Pavlína Kuráňová ADDS cvičení 7 Pavlína Kuráňová Analyzujte závislost věku obyvatel na místě kde nejčastěji tráví dovolenou. (dotazník dovolená, sloupce Jaký je Váš věk a Kde nejčastěji trávíte dovolenou) Analyzujte závislost

Více

Vztah mladé generace k přírodovědným oborům a související vědeckovýzkumné činnosti Attitude of the youth to natural sciences and to working in R&D

Vztah mladé generace k přírodovědným oborům a související vědeckovýzkumné činnosti Attitude of the youth to natural sciences and to working in R&D Vztah mladé generace k přírodovědným oborům a související vědeckovýzkumné činnosti Attitude of the youth to natural sciences and to working in R&D Kateřina Chabičovská, Iva Galvasová, Jana Legátová GaREP,

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

(Certified. Protection Professional)

(Certified. Protection Professional) Zkušenosti s přípravou p pravou na zkoušku ku CPP (Certified Protection Professional) Mgr. Radek Havliš,, MBA, CPP, FSyI Agenda Co je zkouška CPP a její struktura Předpoklady připuštění Jak se připravit

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic

Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic 2 nd Central European Conference in Regional Science CERS, 2007 862 Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic PETR ŘEHOŘ, DARJA HOLÁTOVÁ Jihočeská

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PODLE PMI. Petr Řeháček

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PODLE PMI. Petr Řeháček PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PODLE PMI Petr Řeháček Recenzenti: Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. Doc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc. Dr. Ing. Jiří Chuchro, MBA Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství.

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU INOVACE CESTA KE ZVYŠOVÁNÍ KONKUREČNÍ SCHOPNOSTI A ROZVOJE REGIONŮ

VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU INOVACE CESTA KE ZVYŠOVÁNÍ KONKUREČNÍ SCHOPNOSTI A ROZVOJE REGIONŮ VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU INOVACE CESTA KE ZVYŠOVÁNÍ KONKUREČNÍ SCHOPNOSTI A ROZVOJE REGIONŮ Adam Černý, Marie Gabryšová Klíčová slova: vzdělávání, evropský projekt,

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE Analýza kvantitativních dat II. Děti a závislost četby na jejich prospěchu. Revize (opravy a poznámky) Jiří Šafr

SEMINÁRNÍ PRÁCE Analýza kvantitativních dat II. Děti a závislost četby na jejich prospěchu. Revize (opravy a poznámky) Jiří Šafr SEMINÁRNÍ PRÁCE Analýza kvantitativních dat II. Děti a závislost četby na jejich prospěchu Revize (opravy a poznámky) Jiří Šafr ANONYMIZOVÁNO FHS HISO 2.ročník 31.8.14 1 Obsah 1. Úvod do problematiky,

Více

hlavní výstupy výzkumného projektu

hlavní výstupy výzkumného projektu Vysoká škola ekonomická v Praze Akademický výzkumný projekt IGA 2012 Fakulta financí a účetnictví číslo projektu Empirické ověření gramotnosti studentů vysokých škol Finanční gramotnost vysokoškoláků hlavní

Více

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU PSY112 / PSY452 / PSY704 METODOLOGIE PSYCHOLOGIE (KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP) Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU POUŽITÁ LITERATURA Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu.

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více