T T. Think Together Michaela Štádlerová, Ladislav Pilař THINK TOGETHER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2012. Michaela Štádlerová, Ladislav Pilař THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 a mentoringové funkce v akademickém prostředí Type and Mentoring Function in an Academic Environment Michaela Štádlerová, Ladislav Pilař 162

2 Abstrakt Hlavním cílem předkládaného příspěvku je ověřit spojitost mezi genderem a mentoringovými funkcemi v akademickém prostředí. Jednotlivé proměnné byly sestaveny na základě teoretických poznatků. Pro redukci proměnných byla zvolena metoda explorační faktorové analýzy. Proměnné, které vysvětlují faktory, byly testovány. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 112 respondentů, studentů v doktorském programu. Na základě faktorové analýzy a testování jejich proměnných u jednotlivých genderových rolí tj. same gender/cross gender, byly provedeny závěry uvedené v příspěvku. Klíčová slova Mentoring, Formy mentoringu, Mentorignové funkce,, Same-gender, Cross-gender Abstract The aim of this paper examines the relationship between gender type and mentoring functions in an academic environment. Individual variables were used on the basis of theoretical knowledge. The variables were reduced by exploratory factor analysis. The explanatory variables of factors were tested. The results of paper were used 112 usable questionnaires gathered from Phd. Students. Based on the results of exploratory factor analysis and testing of their variables for each gender, ie. samegender/cross-gender were discussed and elaborated. Key Words Úvod Jak uvádí (Brumlovská 2010; Kram 1983; Kram 1985; Allen 2004; Carrins 2008, Darling et al. 2002) pojem mentoring, je společenský fenomén, který se objevuje v celé řadě oborů. Dle odborníků z akademického prostředí a praxe je definován jako individuální, mezigenerační vztah mezi dvěma jedinci, mentee/ protégé a zkušenějším členem dané organizace, mentorem, který poskytuje kariérní a sociálně-emoční podporu. Mentoring je znám od pradávna. Podobně jako Samuel (1999), většina autorů (např. Kram 1983; Kram 1985; Wood 1997; Carrell 2000) odborných publikací, se snaží pojem mentoring vysvětlit pomocí odkazů na mýty. Prvopočátek pojmu mentoring je spojován s řeckou mytologií (Woodd, 1997). Jak uvádí Carrell (2000), v době Trojské války je Odysseus odsouzen putovat a jeho syn, Télemachos, se ho snaží za pomoci bohyně Athény nalézt. Bohyně Athéna vystupuje v přestrojení Mentora, který je považován za zkušenou a moudrou osobu. V 18. a 19. století se objevily první publikace týkající se podpory méně zkušených jedinců (Woodd, 1997) a pojem mentoring, mentor, mentee byl předmětem mnoha výzkumných záměrů, především ve Velké Británii a USA. Velký zájem ve vědě o mentoring, byl zaznamenán především v 70. a 80. letech 19. století jako formu rozvoje jedinců v celé řadě oborů. Jak uvádí Zachary (2005), mentoring je součástí organizační kultury a zdrojem organizační vitality, která přispívá k budoucnosti celé organizace. Mentoring, Form of mentoring, Mentoring functions,, Same-gender, Cross-gender Think Together 2012 Dostupné z:

3 Cíl a metodika práce Hlavním cílem předkládaného příspěvku je ověřit závislost mezi generovými rolemi a proměnnými, které vysvětlují funkce, zjištěné faktorovu analýzou v rámci mentorského procesu v podmínkách českého vysokoškolského vzdělávání. Dílčím cílem je na základě teoretických poznatků identifikovat mentorský proces v akademickém prostředí, především z hlediska genderové problematiky a mentorských funkcí. Podkladem pro zpracování tohoto příspěvku jsou odborné práce dle Ragins (1997), Shea (1992), Rowe (1989), Kram (1985). Podkladem pro zpracování dotazníkového šetření se staly studie dle Ismall et al. (2011), Allen (2003), Kram (1983, 1985). V rámci dotazníkového šetření byly pro úplnost a srozumitelnost identifikovány respondentům pojmy jako je mentoring, mentor a mentee. Autoři práce vychází z teoretických poznatků, především z dostupné anglosaské literatury, kdy pojem mentoring je užíván v rámci vysokoškolského vzdělávání jako vztah studenta a pedagoga/školitele (Allen, McManus, Russell, 1999; Cambell, Cambell,1997). Ke sběru dat bylo zvoleno standardizované dotazníkové šetření, které patří ve vědních oborech k tradičním technikám. Dotazníkové šetření se uskutečnilo pomocí metodou CAMI, resp. ovým dotazováním. Návratnost dotazníkového šetření činila 52 %. Mezi škálovací postupy byla zvolena Likertova metoda, ve které respondent vyjadřuje pomocí hodnotící škály stupeň souhlasu s předloženými výroky. V předkládaném článku je míra souhlasu stanovena od 1 do 5 (od plného souhlasu po plného nesouhlasu) a byla ověřena reliabilita, tzv. Cronbach Alfa. Projekt výzkumu je zaměřen na studenty doktorského programu, který je dle Pelikán (2011) nazýván jako vzorek. Autoři práce vychází z dosavadních poznatků a také možností pro uskutečnění výzkumného záměru. Předmětem zkoumání se stali studenti prezenčního doktorského programu na jednotlivých nejmenovaných fakultách v Praze. Jednotlivé fakulty byly oborově zaměřeny na ekonomii a management. Na základě faktorové analýzy, byly posléze jednotlivé proměnné vysvětlující daný faktor zpracovány do kontingenčních tabulek, které byly testovány tzv. Chí-kvadrátem testem, pro ověření statistické průkaznosti. Hladina významnosti byla zvolena α = 0,05. Získaná data byla zpracována ve statistickém programu SPSS, kde je užívána tzv. p-hodnota, ze které vyplývá, že pokud je vypočtená hodnota p menší než α = 0,05, nulová hypotéze je zamítnuta na 5% hladině významnosti. V programu SPSS a v soboru Excel, byly jednotlivé znaky upraveny dle kódového klíče. Pro znaky mentor-mentee dle genderové role 1 tj. muž-muž/žena-žena byl stanoven kódovací klíč 1. Pro znaky mentor mentee dle genderové role tj. mužžena/žena-muž byl stanoven kódovací klíč 2. Kódovací klíč 1 zahrnuje stejné generové role tzv. same gender. Kódovací klíč 2 zahrnuje smíšené generové role tzv. cross-gender. Byly stanoveny nulové hypotézy, které předpokládají, neprůkazný vztah mezi alternativními znaky. Nulová hypotéza tvrdí, že stejné genderové role tzv. same gender a smíšené genderové role tzv. cross-gender neovlivňují danou proměnnou z psychosociální a kariérní funkci v mentoringu. 1 Pro účely předkládaného článku je užíván pojem genderové role, které je definována dle Křížíková, Pavlica (2004) jako soubor předpisů a očekávání spojených s chováním a jednáním mužů a žen v rámci procesu socializace. ISBN:

4 Literární rešerše Význam mentoringu je tak různorodé jako pojetí mentor a mentee/protége 2. Dle Applebaum (2000) je mentoring proces, který zhodnocuje osobní a odborné znalosti jedinců. Jedná se o komplexní, interaktivní proces, který probíhá mezi jedinci s odlišnými odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou propojeny s interpersonálním, psychologicko-sociálním a kariérním vývojem (Kram 1983; Kram 1985; Carruthers 1993). Mentoringový vztah zajišťuje významný pokrok pro mentora, mentee/protége i celou organizaci (Beardwell, Holden 1994). Definice mentoringu jsou různorodé dle oboru. Pro účely tohoto příspěvku, je uvedena definice mentoringu z oblasti managementu, kde pojem mentoring je chápán jako dlouhodobý vztah, který má vliv na kariéru, profesionální a psycho-sociální vývoj jedinců v pracovním prostředí (Kram 1983). Mentor poskytuje mentee odborné rady, podporuje a motivuje je v pracovním prostředí (Applebaum 2000). Bylo zjištěno, že mentoring realizovaný ve vysokoškolském prostředí vykazuje pozitivní vliv na všechny zúčastněné jedince (Cambell, Cambell 1997). Jedná se o osobnost, která nebývá přímým nadřízeným svého svěřence. Pomáhá mu lépe poznat vlastní potenciál a schopnosti (Falwarczová 2010). Mentee v akademickém prostředí v roli studenta doktorských programů dosahuje lepších studijních výsledků (Cambell Cambell, 1997) a lépe se socializuje do odborné společnosti (Allen, McManus, Russell 1999). Mentor v roli školitele rozvíjí 2 Pro účely předkládaného článku je užíván pojem mentee. V odborných publikacích se lze však setkat s ekvivalentem protégé, které pochází z francouzského původu. Mezi oběma uváděnými pojmy nejsou uvedeny žádné významné rozdíly. své osobní vztahy (Eby, Lockwood 2005, Eby 2007) a také svůj vlastní profesionální rozvoj (Scott, 2001). Tradiční pojetí mentoringu je chápáno jako neformální. V neformálních vztazích existuje přirozená přitažlivost mezi jedinci, tj. mentor-mentee. Jedná se osobní vztah, který vede k vysoké míře intimity a probíhá v dané organizaci, přestože to není pravidlem, spontánně (Clark 1995). Formální mentoring je na rozdíl od neformálního mentoringu realizován na základě stanoveného programu v dané organizaci, kde je přesně určena délka trvání a struktura vztahu (Hegstad 2004, Ragins, Cotton 1999). Výzkumy, které se zabývají odlišnostmi, mezi těmito formami mentoringu úzce souvisí s výsledky těchto vztahů (Kram 1985). Jak uvádí Bennetts (2003), formální mentoring je vytvářen za účelem kompenzace nedostatku přirozených vztahů v organizaci. Formální programy jsou významné pro ty organizace, které tímto způsobem zvyšují dostupnost vzdělávání těm, kteří nemají dostatek dovedností, znalostí a také příležitostí rozvíjet vztah, který je posune v kariéře. Naopak tímto způsobem dochází ke spojení dvou jedinců s různými znalostmi, které mohou jimi výrazně ovlivnit změny v organizaci (Coombe 1995, Halle 2004). Clutterbuck (2004) ve svých odborných publikacích zmiňuje skutečnost, že není za všech okolností vždy možné vytvořit pomyslnou dělící linii mezi formálním a neformálním mentoringem. Přestože je stále otázkou akademických debat, zda a do jaké míry předurčují biologické faktory charakterové a jiné vlastnosti jedinců ve společnosti, většina odborníků z řad sociologie se domnívá, že pojem gender je společensky konstruován (, rovné příležitosti, výzkum, 2000). Pojem gender dle Křížkové (2004) se v oblasti managementu objevuje od počátku 60. let 20. století a odkazuje na sociální rozdíly mezi muži a ženami. Jak bylo zmíněno výše, rozdíly ISBN:

5 jsou kulturním a sociálním konstruktem, tzn. že jejich pojetí a definice se v čase mění z hlediska stupně vývoje samotných sociálních vztahů. Rowe (1989) ve svém výzkumném záměru potvrzuje, že muži v roli mentora dokážou poskytnout větší pomoc a podporu ženám. Odborníci předpokládali, že muži v roli mentora/mentee budou přirozenou cestou spárováni s jedincem stejné genderu, které sdílí podobné hodnoty. Obdobně tato myšlenka platila pro ženy. Ragins (1997) vychází ze svého výzkumného záměru, ze kterého vyplývá, že stejný gender v mentorském procesu pozitivně ovlivňuje mentorské funkce, tzn. psychosociální a kariérní popsané dle Kram (1983). Psychosociální funkce je takový proces, kdy mentor poskytuje mentee rady nejen po stránce profesionální ale i osobní. Na základě tohoto procesu dochází mezi oběma stranami k vzájemné důvěře a schopnosti lépe naslouchat v problematických situacích. Zahrnuje interpersonální aspekty vedení. Kariérní funkce je proces, kdy mentor podporuje mentee v rámci organizačního postupu. Funkce mentorů se staly předmětem dalšího zkoumání a byly rozšířeny o další funkce. Noe (1988), Burke (1984) identifikovali rolovou funkci. Dle Blackwell (1989) jsou uváděny funkce; osvojení znalostí, informace o programech v rámci prostředí, socializace jedince, poskytnutí emocionální podpory, motivace, podpora k profesionální etice, ochrana, kolegialita. Stammers (1992) uvádí, že výběr mentora/mentee z hlediska genderu je třeba řešit na počátku mentoringového procesu. Důvodů vedoucí k této úvaze, je celá řada. Například Shea (1992) uvádí úskalí, která jsou dána odlišností mezi gendem a rolí jedince v mentoringovém procesu. Odborná literatura užívá pojmů same-gender 3 a cross-gender 4. Kram (1985) uvádí, že samegender může vést ke stereotypnímu mentorskému vztahu, na druhou stranu lze tento vztah z hlediska případných stejných zájmů o danou problematiku (Rowe 1989) považovat za efektivní mentoringový proces, ve kterém jsou všichni účastníci spokojeni. Jak uvádí odborná literatura same-gender vykazuje vyšší úroveň psychosociální a kariérní podpory, než tomu je u cross-gender. Jak uvádí Wanger et al. (2003) a Eby et al. (2003), cross-gender může vést k neshodám v oblasti rozdílného vnímání hodnot osobností a stylu práce, stejně tak může být tento mentorský vztah spojen s rizikem sexuálních návrhů. Dle Clawson, Kram (1984) a Viranyj et al. (1992) mohou cross-gender působit jako mentorský vztah nedůvěryhodně a nespolehlivě při potřebě k dosažení stanoveného cíle. Z těchto důvodů byly dle Kram (1985) identifikovány hlavní kategorie složitosti, které vyplývají z mentoringových cross-gender vztahů: tajná ujednání, omezené funkce, intimita a sexualita, veřejná kontrola, vzájemné neshody mezi vrstevníky. 5 3 Pojem same-gender je užíván v zahraniční odborné literatuře. V mentoringovém procesu je pohlaví jedinců na straně mentora a mentee stejné. 4 Pojem cross-gender je užíván v zahraniční odborné literatuře. V mentoringovém procese je pohlaví jedinců na straně mentora a mentee odlišné. 5 V odborné literatuře se lze v rámci fenoménu mentoring setkat s tzv. peer mentoringem. Peer mentoring je forma mentoringu, ve kterém jsou významní vrstevníci mentee, kteří si předávají zkušenosti. ISBN:

6 Výsledky a diskuse Na základě dat, byla provedena faktorová analýza, která patří dle Disman (1993) mezi nástroje vícerozměrné analýzy, která se zabývá mnoha proměnnými, redukující počet znaků. Data, byla zpracována ve statistickém programu SPSS. Výstupem faktorové analýzy je matice korelačních koeficientů. Největší korelační koeficient je uveden u proměnných komunita a sdílení znalostí. Bartlett s Test of Sphericity a Keiser-Meyer- Olkin jsou uvedeny v tabulce č. 1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy..792 Tabulka č. 1 KMO a Bartlett s Test KMO test adekvátnosti výběru (0,792) poukazuje na vhodnost použití faktorové analýzy. Jak uvádí Kaiser (1974) KMO může nabývat hodnot od 0 1. Užití faktorové analýzy dle Kaiser (1974) připadá v úvahu, kdy hodnota nabývá od 0,9 (skvělý), od 0,8 (vysoký), od 0,7 (střední), od 0,6 (nízký), od 0,5 (špatný). Barlett s test sféricity vyvrací hypotézu, že je korelační matice maticí jednotkovou <0,001), vztahy mezi jednotlivými proměnnými, které vycházejí z odborné literatury a výzkumů existují. Metoda hlavních komponent, která byla provedena u kumunality a extrakci faktorů, je vysvětlena více jak z poloviny. Nejlépe je metodou extrakce faktorů vysvětlena proměnná Podpora k sebehodnocení, nejhůře je vysvětlena proměnná Specifické znalosti. Níže uvedená tabulka č. 2 Total Variance Explained vysvětluje výsledky hlavních komponent. Uvedená vlastní čísla korelační matice udávají rozptyl vyčerpaný faktorem. Jednotlivé hodnoty jsou udávány v absolutní, procentuální a komulované hodnotě. Jak je patrné z tabulky č. 2 Total Variance Explained, z původně 15 proměnných došlo k redukci na 3 nezávislé faktory, které popisují podstatnou část souboru. Tyto faktory popisují 65,736 % rozdílnosti ve výchozím souboru. Jak je patrné první faktor popisuje 48,073 % proměnlivosti v datech, druhý faktor 10, 182 % a třetí faktor 7, 482 %. Jak je známo z odborné literatury, vlastní čísla jsou rozlišovacím kritériem při výběru faktorů. Component Total Initial Eigenvalues % of Variance Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Extraction Method: Principal Component Analysis. Tabulka č. 2 Total Variance Explained Z tabulky č. 3 Rolated Component Matrix vyplývá, že proměnná Sdílení znalostí silně koreluje s faktorem 1, podobně jako proměnné Sebehodnocení, Rozvoj kompetencí, Zpětná vazba a nekoreluje s faktorem 2. Na základě korelujících proměnných lze faktor 1 nazvat kariérní funkcí, obsahující ISBN:

7 tyto znaky. V případě faktoru 2 jsou silně korelující proměnné Přátelství, Podpora, Respekt, Komunita, které lze nazvat jako psychosociální funkci. Pro přehlednost autoři práce uvádí nejvíce korelovanou proměnnou Sdílení znalostí, která má následující lineární funkci: Sdílení znalostí = 0,883 (Faktor 1) - 0,094 (Faktor 2) + 0,135 (Faktor 3) +U Sdílení znalostí Proměnná Vlastní identita koreluje s faktorem 3, který lze nazvat jako rolová funkce. Uvědomění si vlastní identity v organizaci v rámci mentorského vztahu může vést k rolové funkci, kde mohou být částečně přebírány nebo sledovány způsoby chování mentora. Na základě výsledků z tabulky č. 3 Rolated Component Matrix, byly faktorové zátěže autory práce stanoveny na hodnotu vyšší jak 0,6 v absolutní hodnotě. Hodnota byla stanovena na základě studia odborných publikací, kde nejčastější uváděná hodnota autory je stanovena od 0,5-0,7 (Blahuš, 1985). Vysoké faktorové zátěže jsou označeny v tabulce č. 3 Rolated Component Matrix tučně. Spolehlivost faktorů 1 Kariérní funkce, faktor 2 Psychosociální funkce, faktor 3 Rolová funkce byla ověřena položkovou reliabilitou tzv. Cronbach Alfa, které nabývá hodnot od 0 1. Zjištěné hodnoty vykazovaly vysokou konzistenci. Component Sdílení znalosti Specifické dovednosti Sebehodnocení Rozvoj kompetencí Odpovědnost Budování ostatních sítí Kritická reflexe Vlastní identita Přátelství Podpora Zpětná vazba Poradenství Respekt Komunita Motivace Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Rotation converged in 6 interations. Tabulka č. 3 Rolated Component Matrix Vysvětlující znaky/proměnné výše uvedených faktorů, byly testovány Chí-kvadrátem testem. Testování vycházelo z kontingenční tabulky, která zachycovala závislou vysvětlovanou proměnnou a nezávislou vysvětlující proměnnou, v tomto případě gender, které bylo rozděleno na stejným genderem (tzv. same gender) a smíšené genderem (tzv. cross gender). Z hlediska variability, byli účastníci mentorského vztahu autory příspěvku sdruženi záměrně do těchto dvou skupin. Z celkového počtu respondentů tj. 112, ISBN:

8 byly tvořeny z 58 % páry stejného genderu a z 42 % páry smíšného genderu, Zdroj: Vlastní zpracování Obrázek č. 1 Struktura pohlaví v mentorském procesu mentor-mentee Tabulka č. 4 Case Processing Summary informuje o počtu platných případů. Na jednotlivé otázky (4 z 15) odpověděli všichni respondenti, jejichž počet dosáhl 112. Tabulka č. 5 Chí- Square Tests testuje proměnné z faktoru 1 Kariérní funkce. Jednotlivé proměnné tj. Sdílení znalostí, Sebehodnocení, Rozvoj kompetencí, Zpětná vazba byly testovány s nezávislou vysvětlující proměnnou. Na základě stanovené nulové hypotézy; ová role účastníků v mentorském vztahu nezávisí na sdílení znalostí, sebehodnocení, rozvoji kompetencí a poskytování zpětné vazby., vyplývá, že závislost mezi jednotlivými proměnnými a genderovými rolemi účastníků mentorského vztahu není statisticky významná na 5 % hladině významnosti. K interpretaci jednotlivých kontingenčních tabulek, byly autory příspěvku, vybrány pouze největší četnosti u zvolené škály v dané otázce. Na otázku, zda jsou v mentoringu sdíleny znalosti, plně souhlasilo 48,5 % respondentů, jejichž mentor je opačné genderové role a 51,5 % respondentů, jejichž mentor je stejné genderové role. V jakémkoliv procesu rozvoje, jsou jedinci hodnoceni nejen z hlediska osobního ale především pracovního života. V rámci sebehodnocení si lze uvědomit své schopnosti a vlastí docility. Tvrzení, zda v mentorském procesu probíhá sebehodnocení, nejen z hlediska přirozenosti ale i na popud druhých, spíše souhlasilo 44,4 % respondentů ve vztahu k opačné genderové role a 55,6 % respondentů ve vztahu ke stejné genderové role. Jak je známo, kompetence vzniká propojením celé řady poznatků. Zda mentoři jsou schopni vybavit své mentee, klíčovými kompetencemi, které jsou nutné pro jejich další rozvoj a uplatnění v akademickém prostředí spíše nesouhlasilo 48,8 % respondentů ve vztahu k opačné genderové roli a 51,2 % respondentů ve vztahu ke stejné genderové roli. Na tvrzení, zda je respondentům poskytnuta konstruktivní zpětná vazba v rámci mentorského vztahu, která má vliv zlepšení spolupráce a komunikace mezi jedinci spíše nesouhlasilo 46,4 % respondentů ve vztahu k opačné genderové roli a 53,6 % ve vztahu ke stejné genderové roli. ISBN:

9 Sdílení znalostí * Sebehodnocení * Rozvoj kompetencí * Zpětná vazba * Zdroj: Vlastní zpracování Sdílení znalostí * Sebehodnocení * Rozvoj kompetencí * Zpětná vazba * Zdroj: Vlastní zpracování Cases Valid Missing Total N Percent N Percent N Percent Tabulka č. 4 Case Processing Summary Chi-Square Tests Pearson Chi- -Square Pearson Chi- -Square Pearson Chi- -Square Pearson Chi- -Square Value Tabulka č. 5 Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2-sided) a a a a Tabulka č. 6 Case Processing Summary informuje o počtu platných případů pro Faktor 2 Psychosociální funkce a Faktor 3 Rolová funkce. Je patrné, že na otázky, zahrnující proměnné Přátelství, Podpora, Respekt, Komunita, které na základě faktorové analýzy vysvětlují Faktor 2 Psychosociální funkce a proměnnou Vlastní identita, která vysvětluje Faktor 3 Rolová funkce, odpověděli všichni respondenti. Podobně jako v předchozím případě, byly jednotlivé proměnné z Faktoru 2 Psychosociální funkce a Faktoru 3 Rolová funkce testována Chí-kvadrátem testem, které testují nulovou hypotézu; účastníků v mentorském vztahu nezávisí na vzniku přátelství mezi jedinci. účastníků v mentorském vztahu nezávisí na poskytované podpoře jedinci. účastníků v mentorském vztahu nezávisí na navázání vztahů v komunitě jedinců v dané organizaci. Cases Valid Missing Total N Percent N Percent N Percent Přátelství * Podpora * Respekt * Komunita * Vlastní identita * Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 6 Case Processing Summary pro proměnné z Faktoru 2 Psychosociální funkce a Faktoru 3 Rolová funkce ISBN:

10 Na základě stanovených nulových hypotéz a provedeného Chí-kvadrát testu vyplývá, že závislost mezi jednotlivými proměnnými tj. Přátelství, Podpora, Respekt, Komunita (Faktor 2 Psychosociální funkce) a Vlastní identita (Faktor 3 Rolová funkce) není statisticky významná na 5 % hladině významná. Podobně jako v předchozím případu, jsou autory práce vybrány pouze největší četnosti u zvolené škály v dané otázce. Na tvrzení, zda jedinci v mentorském procesu navázali bližší vztah podobný přátelství (nebyla zohledněna délka vztahu) neutrálně odpovědělo celkově 50 % respondentů bez ohledu na genderovou problematiku, spíše souhlasilo 20 % respondentů ve vztahu k opačné genderové roli a 24 % respondentů ve vztahu ke stejné genderové roli. Zda jsou respondenti podporováni ve své činnosti v akademickém prostředí, spíše souhlasilo 12 % respondentů ve vztahu k opačném genderové roli 18 % respondentů ve vztahu ke stejné genderové roli. Nutno podotknout, že celková hodnota tj. 30 % byla naměřena u neutrální odpovědi souhlasu, kde se jednotlivé procentuální odpovědi mírně lišili z pohledu gender, tj. cross gender a same gender. Na tvrzení, zda v mentorském vztahu je vzájemný respekt a uznání mezi jedinci, neutrálně souhlasili ve stejném procentuálním vyjádření respondenti jak ve vztahu k opačné tak i stejné genderové roli. Na tvrzení, zda mentor má vliv na integraci do místní a jiné akademické komunity, neutrálně souhlasilo celkově 32 % respondentů. Vlastní identita, která je chápána v mentorském procesu jako uvědomění si sám sebe v socializačním procesu, především z hlediska vlivu integrity osobnosti. Na základě tvrzení, zda si jedinci v mentorském vztahu uvědomují svou vlastní identitu, spíše souhlasilo 14 % respondentů ve vztahu k opačnému genderové roli a 15 % respondentů ve vztahu ke stejné genderové roli. Na základě celkového vyhodnocení kontingenčních tabulek, které nebyly zahrnuty z hlediska rozsáhlosti do příspěvku, lze učinit závěr, že interakce mezi jedinci stejné genderové role je procentuálně nepatrně vyšší než mezi jedinci smíšené genderové roli. Přátelství * Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Value df Asymp. Sig. (2-sided) a Podpora * a Respekt * a Komunita * a Vlastní identita * a Zdroj: Vlastní zpracování Tabulka č. 7 Chi-Square Test Závěr Hlavním cílem předkládaného příspěvku bylo ověřit závislost mezi genderem a proměnnými, které vysvětlují Faktor 1 Kariérní funkce, Faktor 2 Psychosociální funkce, Faktor 3 Rolové funkce. Dílčím cílem bylo identifikovat proměnné formou faktorové analýzy, která je zaměřena na vytváření nových proměnných snížením rozsahu, resp. redukcí dat ale s co nejmenší ztrátou informace. Kariérní funkce a psychosociální funkce byly identifikovány významnou autorkou Kram (1984), která na základě předchozích studií došla k závěru, že mentor má výrazný vliv na zvýšení pracovní výkonnosti a spokojenosti z dosažené práce mentee. Na základě této skutečnosti dle Kram (1984) byly identifikovány dvě dimenze mentoringu; odborná a psychosociální. Tyto studie byly dále rozšířeny a staly se předmětem dalšího zkoumání. Dle studií Noe (1988) a Burke (1984) byla faktorovou analýzou zjištěna třetí dimenze, která ISBN:

11 byla dle autorů nazvána jako rolová funkce mentoringu. Jak bylo řečeno v metodice příspěvku, jednotlivé proměnné byly sestaveny na základě teoretické roviny ze studia odborných publikací zabývající se funkcemi mentoringu a byly formou faktorové analýzy zkoumány v akademickém prostředí. Tři faktory mentoringu v akademickém prostředí, které vycházejí z rotovaných proměnných, autoři práce nazývají stejně jako Kram (1985), která identifikovala ve svých studiích dva faktory a Noe (1988), Burke (1984) ji rozšířili o třetí faktor. Funkce mentoringu byly však předmětem zkoumání v podnikatelském prostředí. Jak je patrné, z faktorové analýzy provedené autory příspěvku, byly identifikovány tři faktory v akademickém prostředí, které se v porovnání s proměnnými v podnikatelském prostředí nepatrně liší. Funkce poskytované mentorem se od organizace k organizaci liší (Kram 1985; Noe 1988). V podnikatelském prostředí byly například dle Kram (1985), Bernard (1996) identifikovány nejvýrazněji proměnné u kariérní funkce; význam převzetí odpovědnosti, kritická reflexe, poskytnutí pracovních příležitosti a u psychosociální funkce; schopnost citlivě reagovat na pocity mentee, schopnost umět povzbuzovat; důvěra; sdílení pracovních problémů. Rolová funkce je chápána jako alternativní vzor jedince. Lze konstatovat, že čím větší je počet poskytovaných funkcí mentorem, tím kvalitnější je mentorský vztah považován ze strany mentee. Tato skutečnost může být předmětem dalšího zkoumání. Zkoumaný vliv genderu, tj. same gender a cross gender na funkce obsahující vysvětlované proměnné, není statisticky významný. Při interpretaci kontingenčních tabulek, byly autory práce vybrány pouze nejvyšší procentuální hodnoty zastoupené u genderových rolí v dané kontingenční tabulce. Jedním z důvodů statisticky nevýznamných výsledků, může být skutečnost, že jednotlivé proměnné nebyly do testování zahrnuty, např. Tabulka č. 3 Rolated Component Matrix, zohledňuje faktorové zátěže u jednotlivých faktorů vyšší 0,6. Jak uvádí výše zmiňovaný Blahuš (1985), nejčastěji uváděná absolutní hodnota faktorových zátěží může být již od 0,5. Jak je uvedeno v odborné literatuře dle Levesque et al. (2005) stejná genderová role tzv. same gender mentoring vykazuje větší interakci mezi jedinci. Předmětem dalšího zkoumání pro zjištění spojitosti pohlaví a mentoringovými funkcemi v akademickém prostředí, lze zhodnotit například délku mentorského vztahu, postavení mentora v organizaci, věkovou strukturu jedinců v mentorském procesu, forma mentoringu (formální/neformální) a výsledky plynoucí z mentoringového procesu v akademickém prostředí, např. počet publikací, účast na odborných konferencích. Tyto aspekty v rámci příspěvku, nebyly zohledněny a mohou být důsledkem výsledků, které se nepodařilo statisticky potvrdit. Literatura Allen, T.D., Eby, L.T., Poteet, M.L., Lentz, E., Lima, L. (2004): Career Benefits Associated with Mentoring For Prote Ge S: A Meta-Analysis.Journal of Applied Psychology, 89, Allen, T.D., Mcmanus, S.E., & Russell, J.E.A. (1999): Newcomer Socialization and Stress: Formal Peer Relationships as a Source Of Support. Journal of Vocational Behavior, 54, Blackwell, James E. (1989): Mentoring: An Action Strategy For Increasing Minority Faculty. Academe 75(5):8 14. Burke, R. J. (1984): Mentors In Organizations. Group And Organization Studies, 9, Cairns, A. (2008): My Mentor. Personnel Today, 33, 3 March. Campbell, T.A., & Campbell, D.E. (1997): Faculty/Student Mentor Program: Effects on Academic Performance and Retention. Research In Higher Education, 38(6), ISBN:

12 Carrell, Michael R.; Elbert, Norbert F.; Hatfield, Robert D. (2000): Human Resource Management : Strategies For Managing A Diverse and Global Workforce. Florida : Harcourt,Inc.; Isbn Clawson, J.G., Kram, K. (1984) Managing Cross Mentoring, Business Horizons, 27(3), Clutterbuck, D.(2004): Everyone Needs A Mentor. 4. London: Chartered Institute of Personnel and Development. Isbn Darling, N., Hamilton, S., Toyokawa, T., Matsuda, S. (2002): Naturally Occurring Mentoring in Japan and The United States: Social Roles and Correlates. American Journal of Community Psychology. 30, Disman, M. (1993). Jak Se Vyrábí sociologická znalost. Universita Karlova, Vydavatelství Karolinum. Praha. Isbn EBY, L. T. (2007). Understanding relational problems in mentoring. A review and proposed investment model. In B.E. Ragins & K.E. Kram (Eds.), The Handbook of Mentoring at Work (pp ). Eby, L. T., Lockwood, A., Butts, M., Brinley, A. (2003): Predictors Of Negative Mentoring Experiences From The Protégé s Perspective, Paper Presented At The National Meetings Of The Society For Industrial And Organizational Psychology, Orlando, Fl, April. Eby, L.T., & Lockwood, A. (2005): Protégés and Mentors Reactions to Participating In Formal Mentoring Programs: A Qualitative Investigation. Journal of Vocational Behavior, 67, Rovné Příležitosti. (2000). v sociologii. Available At Www: <Http://Www.online.Cz/ Download/Rocnik01_4_2000.Pdf>. (Accessed 2011september). Hale, R. (2004). Mentorship of nurses: An assessment of the first year of licensure. Retrieved from ProQuest Digital Dissertations. Hegstad, C. D., & Wentling, R. M. (2004). The development and maintenance of exemplary formal mentoring programs in Fortune 500 companies. Human Resource Development Quarterly, 15: Kaiser, H. F. And Rice, J. (1974): Little Jiffy, Mark Iv. Educational and Psychological Measurement, 34, Kram, K.E. (1983): Phases Of The Mentor Relationship. Academy of Management Journal, 26, Kram, K.E. (1985): Mentoring At Work: Developmental Relationships in Organizational Life, Glenview, Il: Scott, Foresman. Křížková, A., Pavlica, K. (2004): Management genderových vztahů: Postavení žen a mužů v Organizaci. Praha: Management Press. Levesque, L.L., O Neill, R.M., Nelson, T., Dumas, C., (2005): Sex differences in the perceived importance of mentoring functions. Career Development International. pp Noe, R.A. (1988): Women And Mentoring: A Review and Research Agenda. Academy Of Management Review. 13(1), Pelikán, J. (2011): Základy Empirického výzkumu pedagogických Jevů. Praha: Univerzita Karlova. Rose, G. L. (2003): Enhancement of mentor selection using the Ideal Mentor Scale. Research in Higher Education. 44(4), ISBN:

T T. Think Together 2013. Michaela Štádlerová, Ladislav Pilař THINK TOGETHER

T T. Think Together 2013. Michaela Štádlerová, Ladislav Pilař THINK TOGETHER Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 2013 T T THINK TOGETHER Think Together 2013 Peer mentoring v akademickém prostředí Peer mentoring in

Více

LEKCE12 FAKTOROVÁ ANALÝZA vzorový výsledek cvičení

LEKCE12 FAKTOROVÁ ANALÝZA vzorový výsledek cvičení 1 LEKCE12 FAKTOROVÁ ANALÝZA vzorový výsledek cvičení 12.1 Pokuste se najít v položkách na nichž respondenti oceňovali jednotlivé prvky vybavenosti AQUAPARKU příbuznost voleb. Identifikujte v položkách

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

{ } ( 2) Příklad: Test nezávislosti kategoriálních znaků

{ } ( 2) Příklad: Test nezávislosti kategoriálních znaků Příklad: Test nezávislosti kategoriálních znaků Určete na hladině významnosti 5 % na základě dat zjištěných v rámci dotazníkového šetření ve Šluknově, zda existuje závislost mezi pohlavím respondenta a

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

Analýza dat z dotazníkových šetření

Analýza dat z dotazníkových šetření Analýza dat z dotazníkových šetření Cvičení 6. Rozsah výběru Př. Určete minimální rozsah výběru pro proměnnou věk v souboru dovolena, jestliže 95% interval spolehlivost průměru proměnné nemá být širší

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ Anotace: Příspěvek se zabývá

Více

1 Cíl a oblast výzkumu

1 Cíl a oblast výzkumu 1 Cíl a oblast výzkumu Cílem této bakalářské práce je analýza cafeteria systému ve velkých firmách v ČR. Využívání cafeteria systému bude zjišťováno pomocí marketingového výzkumu. Z tohoto důvodu byly

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Statistické testování hypotéz II

Statistické testování hypotéz II PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 9 Statistické testování hypotéz II Přehled testů, rozdíly průměrů, velikost účinku, síla testu Základní výzkumné otázky/hypotézy 1. Stanovení

Více

Stav Svobodný Rozvedený Vdovec. Svobodná 37 10 6. Rozvedená 8 12 8. Vdova 5 8 6

Stav Svobodný Rozvedený Vdovec. Svobodná 37 10 6. Rozvedená 8 12 8. Vdova 5 8 6 1. Příklad Byly sledovány rodinné stavy nevěst a ženichů při uzavírání sňatků a byla vytvořena následující tabulka četností. Stav Svobodný Rozvedený Vdovec Svobodná 37 10 6 Rozvedená 8 12 8 Vdova 5 8 6

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Marie CHRÁSKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci, Česka Republika Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Úvod Zkoumání postojů bylo a

Více

Krauthammer International

Krauthammer International living performance Současné trendy v analýze vzdělávacích potřeb Richard DOBEŠ, Krauthammer International Managing Partner Central Europe richard_dobes@krauthammer.com Krauthammer International Založena

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH REFLEXE V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 1 Developmental Tendencies in Financial Performance Measurements and Its Impact on Management Accounting Úvod Zbyněk

Více

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Soňa Lemrová Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP Olomouc lemrovas@ff.upol.cz Abstrakt Volbu zaměstnání

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

Explorační faktorová analýza - analýza hlavních komponent

Explorační faktorová analýza - analýza hlavních komponent Explorační faktorová analýza - analýza hlavních komponent Faktorová analýza (FA) - ve své explorační verzi není primárně určena k meritorní analýze, to je neslouží k testování hypotéz ani k měření souvislostí

Více

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina Testování hypotéz Analýza dat z dotazníkových šetření Kuranova Pavlina Statistická hypotéza Možné cíle výzkumu Srovnání účinnosti různých metod Srovnání výsledků různých skupin Tzn. prokázání rozdílů mezi

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách

Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách Rovnováha pracovní a rodinné oblasti v českých rodinách Soňa Lemrová sona.lemrova@upol.cz Irena Sobotková irena.sobotkova@upol.cz Veronika Schenková a Kateřina Hurníková Konference Psychologie práce a

Více

Statistické metody v ekonomii. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Statistické metody v ekonomii. Ing. Michael Rost, Ph.D. Statistické metody v ekonomii Ing. Michael Rost, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Test χ 2 v kontingenční tabulce typu 2 2 Jde vlastně o speciální případ χ 2 testu pro čtyřpolní tabulku.

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

Zpracování studie týkající se průzkumu vlastností statistických proměnných a vztahů mezi nimi.

Zpracování studie týkající se průzkumu vlastností statistických proměnných a vztahů mezi nimi. SEMINÁRNÍ PRÁCE Zadání: Data: Statistické metody: Zpracování studie týkající se průzkumu vlastností statistických proměnných a vztahů mezi nimi. Minimálně 6 proměnných o 30 pozorováních (z toho 2 proměnné

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 10

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 10 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 10 regresní analýza - vícenásobná lineární regrese korelační analýza Př. 10.1 Máte zadaný výstup regresní analýzy závislosti závisle proměnné Y na nezávisle proměnné X. Doplňte

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Závěrečný workshop Praha, 16. června 2015 (TA ČR č. projektu TD020134) Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12 Vícerozměrné metody Schematický úvod Co je na slově statistika tak divného, že jeho vyslovení tak často způsobuje napjaté ticho? William Kruskal

Více

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Podkladové údaje Korelační matice Odhad lineárního regresního modelu (LRM) Verifikace modelu PEF ČZU Praha Určeno pro posluchače předmětu Ekonometrie Needitovaná

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Krajská hygienická stanice v Ostravě GRANT IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Šlachtová H., Šplíchalová

Více

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 4, p. 83 91 OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW MICHAL FRAINŠIC, JAN KASTNER Katedra sportů

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Analýza dat z dotazníkových šetření. Zdrojová data: dotazník http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/konzumace-ryb-a-rybich-vyrob/

Analýza dat z dotazníkových šetření. Zdrojová data: dotazník http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/konzumace-ryb-a-rybich-vyrob/ Analýza dat z dotazníkových šetření Cvičení 3. - Jednorozměrné třídění Zdrojová data: dotazník http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/konzumace-ryb-a-rybich-vyrob/ - Seznamte se s dotazníkem a strukturou

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Developing Interactive and Communicative Competences in Students of Health and Social Nonmedical Specializations at Tertiary Level with the Help of E-learning Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Interakce mezi uživatelem a počítačem. Human-Computer Interaction

Interakce mezi uživatelem a počítačem. Human-Computer Interaction Interakce mezi uživatelem a počítačem Human-Computer Interaction Václav Ždímal * Abstrakt HCI (Human-Computer Interaction) je multidisciplinární obor zabývající se vztahem existujícím mezi lidským uživatelem

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

ZX510 Pokročilé statistické metody geografického výzkumu. Téma: Měření síly asociace mezi proměnnými (korelační analýza)

ZX510 Pokročilé statistické metody geografického výzkumu. Téma: Měření síly asociace mezi proměnnými (korelační analýza) ZX510 Pokročilé statistické metody geografického výzkumu Téma: Měření síly asociace mezi proměnnými (korelační analýza) Měření síly asociace (korelace) mezi proměnnými Vztah mezi dvěma proměnnými existuje,

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer

A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer A7B39TUR Úloha B Kvantitativní testování ZS 2013/2014 Software MS Office Word a Open Office Writer Vypracoval: Peter Šourek ( sourepet@fel.cvut.cz ) Obsah 1Úvod...3 1.1Cíl testování...3 1.2Proměnné...3

Více

2. Teoretická část 2.1. Přehled literatury a teorií Společenské vlivy

2. Teoretická část 2.1. Přehled literatury a teorií Společenské vlivy . Úvod Ve své práci na vědecko-výzkumnou propedeutiku jsem se rozhodl věnovat pití alkoholu zejména mezi mladými lidmi a tomu, které faktory jej ovlivňují. V první, teoretické části, se věnuji přehledu

Více

FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA CESTUJÍCÍ V DOPRAVNÍM SYSTÉMU FACTORS WHICH HAVE EFFECT ON PASSENGERS IN TRANSPORT SYSTEM

FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA CESTUJÍCÍ V DOPRAVNÍM SYSTÉMU FACTORS WHICH HAVE EFFECT ON PASSENGERS IN TRANSPORT SYSTEM FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA CESTUJÍCÍ V DOPRAVNÍM SYSTÉMU FACTORS WHICH HAVE EFFECT ON PASSENGERS IN TRANSPORT SYSTEM Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Pro uskutečňování svých cest si lidé vybírají různé způsoby, a

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Kontingenční tabulky, korelační koeficienty

Kontingenční tabulky, korelační koeficienty Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Mějme kategoriální proměnné X a Y. Vytvoříme tzv. kontingenční tabulku. Budeme tedy testovat hypotézu

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

MSA-Analýza systému měření

MSA-Analýza systému měření MSA-Analýza systému měření Josef Bednář Abstrakt: V příspěvku je popsáno provedení analýzy systému měření v technické praxi pro spojitá data. Je zde popsáno provedení R&R studie pomocí analýzy rozptylu

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13 Příklad 1 Máme k dispozici výsledky prvního a druhého testu deseti sportovců. Na hladině významnosti 0,05 prověřte, zda jsou výsledky testů kladně korelované. 1.test : 7, 8, 10, 4, 14, 9, 6, 2, 13, 5 2.test

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

respondent se nemohl vracet zpět k vyplněným otázkám povinné otázky, filtrační otázky, otevřené otázky

respondent se nemohl vracet zpět k vyplněným otázkám povinné otázky, filtrační otázky, otevřené otázky Budoucí vývoj FF UP - vybrané souvislosti - restrukturalizace - (Test významnosti rozdílů mezi dvěma procentuálně vyjádřenými veličinami pro velké nezávislé soubory; statistický kritérium hodnocení významnosti

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

Příklad 2: Určení cihlářských surovin na základě chemické silikátové analýzy

Příklad 2: Určení cihlářských surovin na základě chemické silikátové analýzy Příklad 2: Určení cihlářských surovin na základě chemické silikátové analýzy Zadání: Deponie nadložních jílových sedimentů SHP byla testována za účelem využití v cihlářské výrobě. Z deponie bylo odebráno

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic Verze 1.0 13. 12. 2010 Správa verze Dokument zpracovala: Vydal: Kontrolu provedl:

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Next Generation Leadership

Next Generation Leadership 1) Která je hlavní oblast změn nebo problém či výzva v zaměření, kultuře, systémech či podnikatelském prostředí Vaší organizace, která vyžaduje strategický přístup k vedení / vůdcovství? Příprava nové

Více

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová Anotace: V letošním akademickém roce provedly autorky již potřetí průzkum mezi studenty I.

Více

Význam interní komunikace a její stav v českých firmách. Jana Holá FZS, Univerzita Pardubice

Význam interní komunikace a její stav v českých firmách. Jana Holá FZS, Univerzita Pardubice Význam interní komunikace a její stav v českých firmách Jana Holá FZS, Univerzita Pardubice Interní komunikace ve firmě Interní komunikace v organizaci je často opomíjeným manažerským nástrojem. Interní

Více