Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Soukup Možnosti publikace informací z databáze Microsoft Office Access na web Bakalářská práce 2010

2

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu bakalářské práce Ing. Davidu Klimánkovi, Ph.D. za čas věnovaný při konzultačních hodinách a některé připomínky k práci. Dále děkuji rodině za podporu a trpělivost.

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Možnosti publikace informací z databáze Microsoft Office Access na web zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis

5 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá možnostmi publikace informací z databáze Microsoft Office Access 2003 na web. Cílem této práce je popsat dostupná řešení pro manipulaci s daty a dále způsob, jakým se dají data publikovat na webovou stránku. V práci popisuji některé vlastnosti databáze Microsoft Office Access související s tématem, technickou specifikaci databáze, dále některé z programových metod pro přístup k databázi. Součástí práce je praktická ukázka, která ověřuje teoretický rozbor problematiky. Pro praktické řešení úlohy využívám jednak technologie lokálního serveru IIS osobního počítače od společnosti Microsoft, dále používám veřejné webové servery s implementovanou technologií ASP.NET, ASP a PHP. Abstract This bachelor thesis focuses on opportunitiy of publishing information from the Microsof Office Access 2003 database on web. The first aim of this thesis is to describe available solution for manipulating with data and the second is to find a way, how the data can be published on web sites. In this thesis I describe some attribute of database Microsoft Office Access related to the theme, technic specification of database, and next some of programe methods for access to database. A part of the thesis is a demonstration, which tests a teorethical analyse of problems. For a demonstration of this theme I use techlonogy of local server IIS on local computer from the Microsoft Corporation, next I use technology Public Web Servers with implementated technology ASP.NET, ASP and PHP.

6 1 Obsah 1 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI O PRODUKTU MS ACCESS MS Access jako RDBMS Architektura MS Access NATIVNÍ ZPŮSOBY PREZENTACE DAT NA WEB Z DATABÁZE MS ACCESS Statické webové stránky Dynamické webové stránky Datová stránka SharePoint XML PRAKTICKÁ ČÁST NÁVRH A VYTVOŘENÍ DATABÁZE Určení účelu databáze Specifikace úloh, které bude databáze vykonávat (Analýza úloh) Konceptuální model databáze Určení primárních klíčů Vytvoření relací mezi tabulkami Fyzický model databáze Vytvoření databáze Receptář STRUKTURA A UMÍSTĚNÍ WEBOVÉ APLIKACE Analýza serverových technologií pro publikaci webové aplikace Popis webové aplikace Struktura webové aplikace PREZENTACE V PROSTŘEDÍ ASP.NET Přístup k databázi MS Access v prostředí ASP.NET PREZENTACE V PROSTŘEDÍ PHP Přístup k databázi MS Access v prostředí PHP PREZENTACE V PROSTŘEDÍ ASP Přístup k databázi MS Access v prostředí ASP ZÁVĚR ZHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT NA WEBU MOŽNOSTI POUŽITÍ JINÝCH DATABÁZOVÝCH ZDROJŮ

7 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ PŘÍLOHY

8 2 Úvod Implementace databází do internetového prostředí je nezbytnou nutností pro snadnější práci s velkým množstvím informací. Současné elektronické datové základny jsou vysoce inteligentními a efektivními nástroji pro práci s daty. Využití databází v tržní společnosti usnadňuje prognózu budoucího vývoje podnikatelských subjektů. Databáze jsou využívány k operacím s daty pro business analýzy, orientaci ve výsledcích nebo pro plánování budoucích rozhodnutí společností. Možnost umístění databáze na internetovou síť přinesl až pokrok ve vývoji dynamických webových aplikací spolupracujících s databázemi. Hlavní podstata tématu mé práce spočívá v možnostech publikace dat z databáze Microsoft Office Access na web. K řešení tohoto úkolu využívám databázi Microsoft Office Access Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Praktická část se věnuje názorné ukázce. K ověření funkcionality zadaného tématu používám dostupné technologie operačních systémů Windows XP Professional a Windows 7. Testování webové aplikace provádím na lokálním serveru osobního počítače Microsoft IIS. Publikaci webové aplikace provádím na veřejných serverech s implementací technologie ASP.NET, ASP a PHP. 8

9 3 Teoretická část 3.1 Ohlédnutí do minulosti Na úvod teoretické části práce si dovolím ohlédnout se několik let zpět na počátky publikace informací na web. Začátkem tohoto vývoje byl výzkum komunikace mezi počítači na území USA. Počítačová síť byla zprvu vyvíjena pro armádní a akademické účely v období 50. let. V roce 1969 byla vytvořena síť ARPANET [18] využívající technologii přepojování paketů, považujeme ji za základní kámen sítě Internet, označovaného často termínem World Wide Web. Informace na Internetu jsou publikovány a zobrazovány pomocí informačního systému hypertextu, hypertextových dokumentů, které umožňují snadné zobrazování, údržbu a vyhledávání informací a obsahují další odkazy na zdroje informací [4]. Internet je v dnešní době celosvětově rozšířené a enormně obsáhlé informační médium, sloužící jako zdroj informací také k obchodní činnosti nebo jako nástroj pro finanční subjekty. Tady nachází své uplatnění kromě staticky zobrazených textů právě možnost dynamického přístupu a práce s daty, která se ukládají do databází. Databáze se tedy stávají také zdrojem informací pro webové stránky. Je vytvářena řada aplikací pracujících nad databázemi. Existence dynamických nástrojů pro vytváření webových stránek umožňuje autorům stránek, společnostem publikujících své stránky a konečně ostatním uživatelům Internetu přinášet neustále nové čerstvé informace ze světa. Webové stránky spolupracující s databázemi informují denně potenciální zákazníky o nových výrobcích a jejich dostupnosti. Obecně lze databázi definovat jako nástroj pro shromáždění a uspořádání informací nebo uspořádanou množinu prvků (dat, informací, atd.) uloženou na paměťovém médiu. Za historickou primitivní databázi, jenž je dávným předchůdcem dnešních databází, je považována i tzv. kartotéka [2]. Obsahuje řazení objektů dle abecedy a souhrn všemožných informací na nosném médiu - papíře. Od papírových databází - kartoték směřoval vývoj ke zpracování dat stroji. Jako jedno z významných strojových zpracování velkého množství dat lze považovat sčítání lidu v USA roku Data byla zpracovávána na elektromechanických strojích. Paměťovým médiem byl děrný štítek. Budoucnost vývoje hromadného zpracování dat plynula vpřed a vývoj přinesl jazyky, kterými jsou ovládána elektronická databázová 9

10 úložiště dnes. Jedním z jazyků byl programovací jazyk Cobol, od roku 1960 se stal po mnoho dalších let nejrozšířenějším jazykem pro hromadné zpracování dat[16]. Od roku 1974 se vyvíjejí první verze dotazovacího jazyka SQL[5]. Na technologii SQL je založena řada databázových systémů, které se dnes využívají jako úložiště dat pro internetové aplikace. Jmenujme např. MySQL, databázový systém, volně šiřitelný software, hodně dnes používaný pro snadnou implementovatelnost na různé operační systémy (Linux, MS Windows). Jmenujme dále MS SQL Server, relační databázový a analytický systém využívaný často v internetových obchodech. Nesmíme zapomenout na vysoce výkonný moderní multiplatformní systém Oracle nebo SyBase. Cílem této práce je vyzkoušet možnosti práce s daty na Internetu také pomocí databázového systému Microsoft Office Access (dále MS Access). 3.2 O Produktu MS Access Databáze MS Access je součástí kancelářského balíku MS Office sady Professional od edice Office 97 nebo dostupná jako samostatný produkt[9]. Následující tabulka zobrazuje aktuální edice MS Office Obr Edice MS Office 2007[10] Téma této práce je zpracováno na databázi MS Access O některých podstatných sledovaných změnách ve srovnání s novější verzí produktu MS Access 2007 se v práci také zmiňuji. 10

11 Databáze MS Access poskytuje uživatelům jedno z nejjednodušších a nejflexibilnějších RDBMS 1 na trhu. Jedná se o typ souborové databáze, což přináší jistou výhodu v manipulaci, přenosu databáze např. pomocí flashdisku nebo jiného média. Databázi je možné použít buď jako samostatný systém RDBMS na jedné pracovní stanici nebo ve sdíleném režimu klient / server dostupnou pro více stanic. Databáze tak může být zdrojem informací pro webovou stránku. Při práci s větším množstvím dat či sdílení databázové aplikace s dalšími uživateli MS Access je možnost vytvořit nad databází projekt, pomocí něhož lze sdílet data v daleko mocnějším datovém úložišti MS SQL Serveru. Koncepce Accesovské databáze, popřípadě databázového projektu, zahrnuje výhodu spolupracovat v rámci balíku MS Office s ostatními programy. Podporovaná je aplikace Word, Excel, Outlook, jiná databáze Access, PowerPoint ale i obyčejný textový soubor. V tomto smyslu je možné např. z aplikace Word připravit definici dat pro samotnou databázi. Produkt MS Access patří k těm, které umožňují velmi rychlý vývoj aplikací s minimálními programátorskými znalostmi. Aplikace může posloužit uživatelům při kancelářských pracích, které nevyžadují odborné znalosti práce s databází. Některé z dalších výhod produktu MS Access: Znatelná úspora času při tvorbě administrace Rychlejší odezva Tvorba reportů Snadná tvorba maker Jednoduchost ovládání Možnost integrace se stávajícími aplikacemi v MS Access Avšak jako produkt, který by měl být nasazený jako zdroj dat pro webovou aplikaci, převládá mnoho zásadních omezení. Pokud chcete mít vaší webovou aplikaci skutečně rychlou, vyvarujte se použití (.mdb) souboru - tzv. Access databázi. Access databáze totiž není koncipována pro webové nasazení a jako taková nedisponuje patřičným výkonem. Například 1 RDBMS - viz kap

12 už jen proto, že jde o soubor a nikoli o plnohodnotnou databázi, do ní nelze souběžně zapisovat. Čili pokud by dva návštěvníci vašich stránek chtěli zapsat do této databáze, první provede zápis a druhý již musí čekat. Což může v konečném důsledku znamenat i toto: pokud by bylo na vašich stránkách více zákazníků najednou, nemusel by poslední vydržet čekat a vy o něj přijdete[3]. Další nevýhodou (.mdb) databáze je skutečnost, že i pro vyhledání jediného záznamu je nutno otevřít celý soubor. Kromě vyššího zatížení serveru z toho vyplývá i další zpomalení oproti plnohodnotné databázi, jakou je například MSSQL, PostgreSQL nebo MySQL[3]. Poslední skrytou, ale často významnou nevýhodou je, že v případě použití (.mdb) souboru zpracovává všechny úkoly webový server. Tedy pouze jeden stroj. Při použití plnohodnotné databáze však část, kdy se pracuje s daty z databáze vykoná databázový server. V podstatě pak pracují dva servery [3] MS Access jako RDBMS Jedná se o databázový systém založený na relačních modelech, systém pro řízení relační databáze, spravující databázi, umožňující komunikaci s klienty (lokálními nebo vzdálenými), umožňující vstupy a výstupy dat a jejich integritu. RDBMS tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty [20], [6]. Praktické realizace systémů RDBMS: DB/2 Firebird Microsoft SQL Server MySQL Oracle PostgreSQL Sybase RDBMS [20], [6] pracuje na principu matematické teorie relací. Hodnoty v databázi jsou uspořádány do dvojdimenzionálních tabulek. Tabulka obsahuje jednak 12

13 sloupce - pole (fields) a řádky - záznamy (rows). S dalšími podpůrnými informacemi jako (indexy, triggery, constraints apod.) tabulky dohromady tvoří databázi. Obr Tabulka v relačním modelu dat Typ RDBMS databáze umožňuje mezi tabulkami vytvářet vazby, které jsou reprezentovány relačními vztahy (relace). Vazba může nabývat nejrůznějších podob a vždy záleží na dalších okolnostech a podmínkách její existence. Jednou z hlavních podmínek pro definování vztahu je existence nejméně dvou tabulek [20]. Relační vztahy Relační vztahy slouží ke svázání dat, která spolu souvisejí, ale jsou umístěny v různých databázových tabulkách. Pak můžeme snadno vyhledávat hodnoty v souvisejících tabulkách, integrovat sloupce z více tabulek do jedné kontingenční tabulky, kontingenčního grafu nebo filtrovat data v jedné tabulce podle sloupců dat v souvisejících tabulkách atd. Spojení tabulek se provádí pomocí primárních klíčů, pokud jsou definovány. Rozlišujeme mezi čtyřmi typy tzv. kardinalit vztahů [7]. Kategorie Dokumenty ID Long integer 1:N ID kategorieid Long integer Long integer Obr Ukázka kardinality vztahu 1:N Mezi daty v tabulkách není žádná spojitost, proto nedefinujeme žádný vztah. Relace 1:1 každému záznamu tabulky A odpovídá právě jeden záznam v tabulce B a naopak. 13

14 Relace 1:N každému záznamu v tabulce A odpovídá množina záznamů v tabulce B, ale každý záznam v tabulce B přísluší k nejvýše jednomu záznamu v tabulce A. Jedná se o nejčastěji realizovaný typ relace, neboť odpovídá mnoha situacím v reálném životě. Relace M:N - každému záznamu tabulky A odpovídá množina záznamů tabulky B a naopak každému záznamu tabulky B odpovídá množina záznamů tabulky A. V databázové praxi bývá tento vztah z praktických důvodů nejčastěji realizován kombinací dvou vztahů 1:N a 1:M, které ukazují do pomocné tabulky složené z kombinace obou použitých klíčů tzv. spojovací tabulka. Relační databáze jsou obecně nejrozšířenějším typem zejména pro tyto vlastnosti: Výhody Jednoduchost a pochopitelnost databáze Základ v matematické teorii Široké rozšíření Implementace standardizovaných jazyků SQL, QBE Logická a fyzická nezávislost dat na databázové aplikaci Nevýhody Malá modelovací síla Zjednodušení reality Jednoduché datové typy Oddělení objektů od chování, které oproti tomu obsahují výše zmíněné ostatní typy datových úložišť V informačním prostředí nalezneme nejenom typy databází relačních. Rozlišujeme další typy databází: Objektově orientované Deduktivní Temporární Objektově relační a jiné. 14

15 3.2.2 Architektura MS Access MS Access [20] obsahuje několik hlavních objektů v rámci databáze. Oproti jiným systémům sem musíme zařadit i všechny další objekty týkající se uložených dat, objekty které jsou definovány pro automatizaci činností. Zmíněnými hlavními objekty jsou Tabulka, Dotaz, Formulář, Sestava, Datová stránka, Makro, Modul. MS Access dále zajišťuje hlavní potřebné funkce pro tyto operace: Definice dat Manipulace s daty Řízení dat Definování dat data definition MS Access [20] umožňuje definovat druh dat (např. čísla nebo znaky), se kterými chceme pracovat a způsob, jakým mají být uložena. Dále poskytuje definice pravidel pro zajištění integrity, způsob, jak mají být data formátována nebo jak mají být ověřována. Můžeme definovat platné hodnoty či rozsahy dat. MS Access nabízí výběr z devíti datových typů[20]. Přehled datových typů Text Memo Číslo Datový typ Použití Velikost Určen pro text nebo Umožňuje uložení až 255 kombinaci textu a čísel. znaků. Maximální počet Lze jej použít rovněž pro znaků, které lze zadat, je čísla, která se nepoužívají určen vlastností Velikost v matematických pole. výpočtech Určen pro delší texty a čísla Umožňuje uložení až znaků Slouží k ukládání dat Umožňuje uložení 1, 2, 4 určených pro matematické nebo 8 bajtů. výpočty s výjimkou 2 Důležitou změnou ve verzi Microsoft Access 2007 je změna datových typů, jaké používá standardizovaný jazyk SQL.[11] 15

16 výpočtů zahrnujících peněžní hodnoty Datum/čas Určen pro datum a čas Velikost je 8 bajtů Měna Tento typ slouží k ukládání Velikost je 8 bajtů peněžních hodnot. Zabraňuje zaokrouhlování v průběhu výpočtů Automatické číslo Pole tohoto typu obsahují Velikost je 4 bajty jedinečná po sobě jdoucí čísla (s přírůstkem 1) nebo náhodná čísla, která jsou vkládána automaticky při přidání záznamu Ano/Ne Určen pro data, která Velikost je 1 bit mohou nabývat pouze jedné ze dvou možných hodnot, jako je Ano/Ne, Pravda/Nepravda, Zapnuto/Vypnuto Objekt OLE Určen pro objekty OLE (například dokumenty aplikace Microsoft Word, Maximální velikost je 1 gigabajt (je omezena též místem na disku) tabulky aplikace Microsoft Excel, obrázky, zvukové soubory nebo jiné binární soubory s daty) vytvořené v jiných programech prostřednictvím OLE Hypertextový odkaz Slouží k ukládání hypertextových odkazů Umožňuje uložení až znaků Průvodce vyhledáváním Slouží k vytváření polí, která posléze umožňují vybrat hodnotu z jiné Tento typ vyžaduje stejnou velikost jako primární klíč odpovídající 16

17 tabulky nebo ze seznamu hodnot pomocí pole se seznamem. Zvolíte-li tuto možnost ze seznamu datových typů, spustí se průvodce, který dané pole nadefinuje podle vašich pokynů vyhledávacímu poli MS Access dále umožňuje nastavit některé z vlastností vztahující se na zvolený datový typ: Formát pole Počet desetinných míst Vstupní maska Titulek Výchozí hodnota Ověřovací pravidlo Ověřovací text Pro zajištění jedinečnosti pole MS Access používá primární klíč datový typ Automatické číslo. Z některých dalších vlastností umožňují nastavení vztahující se na tabulku její výslednou podobu zobrazení (datový list, kontingenční tabulka, graf), popis tabulky, zobrazení při tisku a další. Manipulace s daty data manipulation Kromě nástrojů, pomocí nichž MS Access data řadí (vzestupně, sestupně), prohledává, vyhledává hodnoty mezi daty, či je dokáže filtrovat, MS Access využívá pro komunikaci s databázovým systémem standardizovaný dotazovací jazyk SQL [20]. Dotaz lze v prostředí aplikace vytvořit i pomocí grafického návrhového prostředí. Začínající uživatel tak nemusí nutně ovládat syntaxi jazyka SQL. Nicméně specifické složitější dotazy SQL není možné v návrhovém prostředí vytvořit. 17

18 Dotaz SQL lze složit v jednom ze dvou typů syntaxe jazyka SQL - ANSI-89 3 nebo ANSI Výchozím nastavením pro nové databáze MS Access je režim ANSI-89 - tradiční syntaxe SQL. Výchozí režim ANSI dotazu SQL pro MS Access 2003 je ANSI-89. Řízení dat data control Mezi funkce řízení dat můžeme zařadit zajištění integrity dat, zabezpečení dat. MS Access [20] umožňuje definovat, kteří uživatelé nebo skupiny budou mít přístup k objektům databáze. MS Access [20] řídí souběžné zpracování dat v případě umístění databáze na síťový server nebo do sdílené složky. Informace čerpá ze souboru (.ldb) Pokud otevřeme soubor databáze MS Access (.mdb) v režimu sdílení, aplikace MS Access vytvoří soubor informací o uzamčení (.ldb), který obsahuje název počítače a jméno každého uživatele, který sdílí databázi. Pokud dojde k úpravě stejného záznamu více osobami MS Access zobrazí informativní zprávy, které pomohou při řešení konfliktu. Výstup jednoho nebo více databázových objektů můžeme zobrazovat ve statických nebo dynamických stránkách. Datovou stránkou můžeme zobrazit či upravit data uložená v databázi, přidat data nebo s nimi jinak manipulovat. Stránka může zahrnovat také data z dalších zdrojů, např. Excel. Uživatelé, pracující na různých pracovištích na vlastních replikách databáze, mohou kopie po skončení práce synchronizovat přes síť. V následující tabulce je přehled oprávnění, které je možné přiřadit jednak k databázi jako celku nebo k jednotlivým objektům v rámci databáze [20]. 3 Režim ANSI-89 popisuje tradiční syntaxi jazyka SQL stroje Jet (Databázový stroj Microsoft Jet: Část databázového systému aplikace Access, která načítá a ukládá data z uživatelských a systémových databází. Lze si ho představit jako správce dat, na kterém jsou vytvořeny databázové systémy, například aplikace Access). Tento režim do značné míry odpovídá specifikaci ANSI-89 Level 1, ale není s touto specifikací zcela kompatibilní. Určité funkce specifikace ANSI-89 dotazu SQL nejsou implementovány a zástupné znaky odpovídají specifikaci jazyka Visual Basic for Applications (VBA), nikoli specifikaci SQL.[12] 4 Režim ANSI-92 používá nová vyhrazená slova, syntaktická pravidla a zástupné znaky, které zvyšují možnosti vytváření dotazů, filtrů a příkazů SQL. Tento režim do značné míry odpovídá specifikaci ANSI- 92 Level 1, ale není s touto specifikací zcela kompatibilní. Tento režim dotazu se více podobá syntaxi ANSI a zástupné znaky odpovídají specifikaci SQL.[12] 18

19 Oprávnění Povolují uživateli Otevírání/spouštění Otevření databáze, formuláře nebo sestavy nebo spuštění makra v databázi Výhradní přístup Otevření databáze pro výhradní přístup Čtení návrhu Zobrazení tabulek, dotazů, formulářů, sestav nebo maker v návrhovém zobrazení Změna návrhu Zobrazení a změny návrhu tabulek, dotazů, formulářů, sestav nebo maker nebo odstranění těchto objektů Správa Pro databáze změny hesla databáze, replikace databáze a změna vlastností po spuštění Čtení dat Aktualizace dat Vyhledání dat Odstraňování dat Pro tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra plný přístup k těmto objektům včetně možnosti přidělovat oprávnění Zobrazení dat v tabulkách a dotazech Zobrazení a změna, nikoli však vložení nebo odstranění dat v tabulkách a dotazech Zobrazení a vložení, nikoli však změna nebo odstranění dat v tabulkách a v dotazech Zobrazení a odstranění, nikoli však změna nebo vložení dat v tabulkách a v dotazech Uživatelské a skupinové účty uživatelů databází poskytují jednotlivým uživatelům různé kombinace oprávnění pro přístup k informacím a prostředkům obsaženým v databázi. 3.3 Nativní způsoby prezentace dat na web z databáze MS Access Databázové aplikace byly mezi posledními, které se objevily na síti WWW. Nicméně jsou dnes nejčastějším typem webových aplikací. MS Access nabízí několik možností, jak informace uložené v databázi publikovat na Internet nebo Intranet. V této části bych se chtěl zaměřit na jednotlivé vlastní nástroje MS Access pro prezentaci na webové stránky. 19

20 3.3.1 Statické webové stránky Statické webové stránky fungují na principu zobrazení statických dat. Jsou to stránky s neměnným obsahem, někdy nazývané jako ploché stránky. Data jsou aktuální pouze v době vytvoření statické HTML stránky. V případné spolupráci s databází pokud bude databáze rozšířena o nové hodnoty, statická stránka nezobrazí žádné změny, zůstane tedy neaktuální. Pro aktualizaci je nutné znovu stránku vytvořit nebo exportovat. V případě, že bychom chtěli být informováni o změnách v databázi, jsou statické stránky pro tuto funkci nedostatečné. MS Access [20] nabízí jednoduchý způsob, jakým umístit data z databáze na web. Je jím generování statických stránek. Pomocí nástroje Export dat vyexportujeme hodnoty uložené v databázi do stránky (.html) souboru. MS Access umožňuje exportovat objekty Tabulka, Dotaz, Formulář a Sestava. Protože generovaná stránka nevypadá mnohdy dle našich představ, MS Access nabízí definovat tzv. Možnosti výstupu HTML. Do stránky je možné připojit šablonu v podobě stylu CSS z již předpřipravených šablon od Microsoft nebo vlastní Dynamické webové stránky Rozdíl mezi statickými a dynamickými stránkami spočívá v tom, že statické stránky nemění svůj obsah od okamžiku vytvoření, zatímco dynamické stránky vznikají znovu a znovu právě v okamžiku jejich vyvolání. Obsah HTML stránky již není staticky umístěný v souboru, ale je generován. Jde tedy o dynamicky generované stránky. Dynamické webové stránky se velmi hodí pro zpřístupňování rozsáhlých databází, podnikových informačních systémů ovládaných pouze pomocí webového prohlížeče. Jestliže chceme, aby naše stránka vyexportovaná z databáze zobrazovala často aktualizované informace, MS Access [20] poskytuje nástroj pro export dat do stránek ASP. Umožňuje exportovat objekty Tabulka, Dotaz a Sady záznamů pro Formuláře. K provozování stránky ASP musíme splnit tyto požadavky: Webový server IIS verze 3.0 a vyšší Webová stránka musí mít příponu.asp Stránka musí být umístěna ve složce, která je určena pro webový server Webový server musí mít ovladače ODBC 20

21 Export informací do stránky ASP v MS Access vyžaduje definovat název zdroje dat, z kterého bude stránka čerpat. Pokud máme databázi zabezpečenou, můžeme zadat přihlašovací údaje - uživatelské jméno a heslo. Protože se jedná o skriptovací technologie ASP, musíme uvést výchozí server pro zpracování skriptů, kde bude stránka publikována. Na Obr. 4. je vidět nastavení lokálního serveru počítače. Obr Nastavení možností výstupu ASP stránek Stejně tak jako u statických stránek, můžeme nastavit vzhled dokumentu dle šablony nebo v možnostech nastavení vzhledu datových stránek. Pokud sdílíme databázi na síti, je dále nutné definovat systémový zdroj dat Systémové DSN z důvodu použití služby operačním systémem a pro připojení vzdálených uživatelů. Název zdroje dat Systémové DSN se musí shodovat s definovaným zdrojem při exportu stránky ASP. 21

22 Obr Definování systémového zdroje dat v Správci zdrojů dat ODBC Datová stránka Další způsob prezentace dat z MS Access umožňuje Datová stránka. Datová stránka [13] byla poprvé představena ve verzi MS Access 2000 a objevila se i ve verzích MS Access 2002 a Nynější verze 2007 již datové stránky nepodporuje [13]. Datové stránky umožňují interaktivně pracovat s daty z webového prohlížeče v prostředí osobního počítače nebo Intranetu. Nejsou určeny pro rozšíření na celosvětovém webu. Svým chováním připomínají stránky ASP, neboť zobrazují aktuální data. Rozdíl mezi stránkou ASP a Datovou stránkou je, že datová stránka nevyžaduje nezbytné umístění na server. Stránka může být umístěna kdekoli v souborovém systému. Výsledný soubor exportované Datové stránky je typu (.htm). MS Access [20], [13] používá k sestavení Datové stránky kombinaci různých technologií, ke kterým patří datové formuláře HTML, Office Web Components a MS Office Data Source ActiveX aktivované z dynamického HTML. V konečné podobě je však standardně sestavena pomocí značek HTML pro webový prohlížeč. 22

23 Obr Logická architektura datové stránky[20] Datové stránky tvoříme buď nástroji pro vytváření stránek v Návrhovém zobrazení, nebo pomocí Průvodce návrhem. Další možností je programování bez použití již zmiňovaného interaktivního prostředí MS Access jazykem VBScript. Stejně jako stránka ASP, musí mít Datové stránky definovaný přístup k databázi. Pokud je databáze sdílena v prostředí sítě, cestu k databázi definujeme v UNC formátu. V případě, že databázi nesdílíme, postačí nastavení tzv. absolutní cesty. Nastavení přístupu k databázi najdeme ve vlastnostech řetězce ConnectionFile a ConnectionString. Tyto řetězce jsou součástí objektu - ovládacího prvku zdroje MSODSC [20], který je připojen ke každé Datové stránce formou jazyka XML. Příklad kódu - ukázka řetězce ConnectionString datové stránky: <a:connectionstring> Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; User ID=Admin; Data Source=C:\Bakalarska prace\bakalar.mdb; Mode=Share Deny None; Extended Properties=&quot;&quot;; Persist Security Info=False; Jet OLEDB:System database=&quot;&quot;; Jet OLEDB:Registry Path=&quot;&quot;; Jet OLEDB:Database Password=&quot;&quot;; Jet OLEDB:Engine Type=0; Jet OLEDB:Database Locking Mode=1; Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2; 23

24 Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1; Jet OLEDB:New Database Password=&quot;&quot;; Jet OLEDB:Create System Database=False; Jet OLEDB:Encrypt Database=False; Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False; Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False; Jet OLEDB:SFP=False </a:connectionstring> Datová stránka obsahuje hlavní komponentu - ovládací panel. Panel je sestaven z několika objektů ADO [14], které používá MSODSC [20] k načtení dat pomocí databázového stroje JET 5, nebo odesláním SQL příkazů v případě MS SQL Serveru. Pomocí tohoto panelu se můžeme pohybovat informacemi v databázi. Při vylepšení stránek, například rozšířením stránek vlastním kódem, je možné se na kterýkoliv ovládací prvek odkázat a individuálně mu nastavit výchozí funkčnost. Obr Ovládací panel datové stránky Zdroj dat může stránka získat nejenom z interních zdrojů databáze MS Access, ale i z MS SQL Serveru verze 6.5 nebo vyšší. Omezení použití této stránky je v podpoře webového prohlížeče. Stránku lze zobrazit pouze pomocí MS Internet Explorer 5.0 a vyšší. Zabezpečení datové stránky např. před neoprávněným přístupem můžeme provést jednak zabezpečením odkazu datové stránky nebo zabezpečením vlastního souboru stránky. Pokud bychom potřebovali chránit data, která jsou k dispozici prostřednictvím stránky, musíme zabezpečit databázi, ke které je stránka připojena, nebo nastavit možnosti zabezpečení aplikace Internet Explorer [20] SharePoint Technologie SharePoint je početná skupina komponent v interakci, která podporuje MS Access od verze 2002 [20]. Kladným aspektem SharePoint technologie 5 Databázový stroj Microsoft Jet: Část databázového systému aplikace Access, která načítá a ukládá data z uživatelských a systémových databází. Lze si ho představit jako správce dat, na kterém jsou vytvořeny databázové systémy, například aplikace Access. viz. 24

25 je efektivní spolupráce v rámci podniku nebo jednotlivců online. Ve zkratce uvedu některé z funkcí této technologie: Vytvoření samostatných pracovních prostorů pro skupiny Přiřazení uživatelů jednotlivým skupinám Správa práv (nastavení práv jiné skupině k úpravám dat nebo posílání příspěvků) Informace o projektech, jejich stav, úkoly Fulltextové prohledávání dokumentů Jednoduché zadávání a presentace informací Pouze webový prohlížeč pro práci Přístup odkudkoliv z internetu a firemní sítě Způsob spolupráce aplikací SharePoint a MS Access 2003 [20] je založen na třech základních postupech pro práci s informacemi - import, export a propojení se službou SharePoint Services. Forma exportu dat databáze probíhá pomocí průvodce, kterému zadáváme přístupové údaje jako adresu našeho webu v SharePoint. Můžeme nastavit popisek exportovaného objektu nebo jeho název. Adresu webu píšeme standardně do protokolu, například Vytvořenou kopii dat na serveru v podobě seznamů můžeme sdílet s ostatními uživateli. Při importu dat z SharePoint do MS Access musíme vybrat cílovou databázi, do které chceme importovat obsah z SharePoint taktéž pomocí průvodce. A rovněž jako u exportu dat vyplníme cestu na web SharePoint a vybereme, který seznam chceme importovat. Propojení SharePoint a MS Access provede připojení k seznamu na SharePoint. Při změnách v MS Access jsou změny uloženy taktéž na serveru. Pokud propojíme exportovanou tabulku zpět, uživatelé tak mohou provádět změny, které jsou aktualizovány v obou aplikacích. Zabezpečení dat na SharePoint je řízeno pomocí oprávnění. MS Office SharePoint Server 2007 zahrnuje již 32 oprávnění rozdělené do tří kategorií[26]: List permissions Site permissions Personal permissions 25

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Bursa Zavedení systému pro evidenci strojů ve firmě Doosan Bobcat Bakalářská práce 2012

Více

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II P. Burian, P. Dvořák Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká

Více

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Evidence návštěv na pracovišti

Evidence návštěv na pracovišti Evidence návštěv na pracovišti Accounting of visitors on working place Mgr. Marcela Tučková Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Obsahem diplomové práce je tvorba databázové aplikace v prostředí Microsoft Access

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Libor KIMPL PROSTOROVÉ NADSTAVBY NEKOMERČNÍCH DATABÁZÍ VSTUP A SPRÁVA GEOOBJEKTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vilém

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE Bc. Petr Altmann Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Tato diplomová práce zkoumá možnosti vývoje webových služeb a snaží se

Více

Návrh webového systému řízení malé společnosti

Návrh webového systému řízení malé společnosti České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Návrh webového systému řízení malé společnosti Vladimír Macek Vedoucí práce: RNDr. Štěpán Kvapilík Studijní program: Elektrotechnika

Více

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ RICH INTERNET APPLICATION ADOBE AIR

TVORBA INTERNETOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ RICH INTERNET APPLICATION ADOBE AIR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Plzeň, 2012 Václav Javorský Zadání

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Generování webových stránek z XML dokumentů pomocí jazyka XSL Vypracoval: Martin Burda Vedoucí

Více

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Klient pro správu databází MySQL Zbyněk Munzar Vedoucí práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Datové řezy a anonymizace Petr Smítka Vedoucí práce:

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění Bc. Jana Klváčková Diplomová práce 2006 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více