Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Soukup Možnosti publikace informací z databáze Microsoft Office Access na web Bakalářská práce 2010

2

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu bakalářské práce Ing. Davidu Klimánkovi, Ph.D. za čas věnovaný při konzultačních hodinách a některé připomínky k práci. Dále děkuji rodině za podporu a trpělivost.

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Možnosti publikace informací z databáze Microsoft Office Access na web zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis

5 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá možnostmi publikace informací z databáze Microsoft Office Access 2003 na web. Cílem této práce je popsat dostupná řešení pro manipulaci s daty a dále způsob, jakým se dají data publikovat na webovou stránku. V práci popisuji některé vlastnosti databáze Microsoft Office Access související s tématem, technickou specifikaci databáze, dále některé z programových metod pro přístup k databázi. Součástí práce je praktická ukázka, která ověřuje teoretický rozbor problematiky. Pro praktické řešení úlohy využívám jednak technologie lokálního serveru IIS osobního počítače od společnosti Microsoft, dále používám veřejné webové servery s implementovanou technologií ASP.NET, ASP a PHP. Abstract This bachelor thesis focuses on opportunitiy of publishing information from the Microsof Office Access 2003 database on web. The first aim of this thesis is to describe available solution for manipulating with data and the second is to find a way, how the data can be published on web sites. In this thesis I describe some attribute of database Microsoft Office Access related to the theme, technic specification of database, and next some of programe methods for access to database. A part of the thesis is a demonstration, which tests a teorethical analyse of problems. For a demonstration of this theme I use techlonogy of local server IIS on local computer from the Microsoft Corporation, next I use technology Public Web Servers with implementated technology ASP.NET, ASP and PHP.

6 1 Obsah 1 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI O PRODUKTU MS ACCESS MS Access jako RDBMS Architektura MS Access NATIVNÍ ZPŮSOBY PREZENTACE DAT NA WEB Z DATABÁZE MS ACCESS Statické webové stránky Dynamické webové stránky Datová stránka SharePoint XML PRAKTICKÁ ČÁST NÁVRH A VYTVOŘENÍ DATABÁZE Určení účelu databáze Specifikace úloh, které bude databáze vykonávat (Analýza úloh) Konceptuální model databáze Určení primárních klíčů Vytvoření relací mezi tabulkami Fyzický model databáze Vytvoření databáze Receptář STRUKTURA A UMÍSTĚNÍ WEBOVÉ APLIKACE Analýza serverových technologií pro publikaci webové aplikace Popis webové aplikace Struktura webové aplikace PREZENTACE V PROSTŘEDÍ ASP.NET Přístup k databázi MS Access v prostředí ASP.NET PREZENTACE V PROSTŘEDÍ PHP Přístup k databázi MS Access v prostředí PHP PREZENTACE V PROSTŘEDÍ ASP Přístup k databázi MS Access v prostředí ASP ZÁVĚR ZHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT NA WEBU MOŽNOSTI POUŽITÍ JINÝCH DATABÁZOVÝCH ZDROJŮ

7 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ PŘÍLOHY

8 2 Úvod Implementace databází do internetového prostředí je nezbytnou nutností pro snadnější práci s velkým množstvím informací. Současné elektronické datové základny jsou vysoce inteligentními a efektivními nástroji pro práci s daty. Využití databází v tržní společnosti usnadňuje prognózu budoucího vývoje podnikatelských subjektů. Databáze jsou využívány k operacím s daty pro business analýzy, orientaci ve výsledcích nebo pro plánování budoucích rozhodnutí společností. Možnost umístění databáze na internetovou síť přinesl až pokrok ve vývoji dynamických webových aplikací spolupracujících s databázemi. Hlavní podstata tématu mé práce spočívá v možnostech publikace dat z databáze Microsoft Office Access na web. K řešení tohoto úkolu využívám databázi Microsoft Office Access Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Praktická část se věnuje názorné ukázce. K ověření funkcionality zadaného tématu používám dostupné technologie operačních systémů Windows XP Professional a Windows 7. Testování webové aplikace provádím na lokálním serveru osobního počítače Microsoft IIS. Publikaci webové aplikace provádím na veřejných serverech s implementací technologie ASP.NET, ASP a PHP. 8

9 3 Teoretická část 3.1 Ohlédnutí do minulosti Na úvod teoretické části práce si dovolím ohlédnout se několik let zpět na počátky publikace informací na web. Začátkem tohoto vývoje byl výzkum komunikace mezi počítači na území USA. Počítačová síť byla zprvu vyvíjena pro armádní a akademické účely v období 50. let. V roce 1969 byla vytvořena síť ARPANET [18] využívající technologii přepojování paketů, považujeme ji za základní kámen sítě Internet, označovaného často termínem World Wide Web. Informace na Internetu jsou publikovány a zobrazovány pomocí informačního systému hypertextu, hypertextových dokumentů, které umožňují snadné zobrazování, údržbu a vyhledávání informací a obsahují další odkazy na zdroje informací [4]. Internet je v dnešní době celosvětově rozšířené a enormně obsáhlé informační médium, sloužící jako zdroj informací také k obchodní činnosti nebo jako nástroj pro finanční subjekty. Tady nachází své uplatnění kromě staticky zobrazených textů právě možnost dynamického přístupu a práce s daty, která se ukládají do databází. Databáze se tedy stávají také zdrojem informací pro webové stránky. Je vytvářena řada aplikací pracujících nad databázemi. Existence dynamických nástrojů pro vytváření webových stránek umožňuje autorům stránek, společnostem publikujících své stránky a konečně ostatním uživatelům Internetu přinášet neustále nové čerstvé informace ze světa. Webové stránky spolupracující s databázemi informují denně potenciální zákazníky o nových výrobcích a jejich dostupnosti. Obecně lze databázi definovat jako nástroj pro shromáždění a uspořádání informací nebo uspořádanou množinu prvků (dat, informací, atd.) uloženou na paměťovém médiu. Za historickou primitivní databázi, jenž je dávným předchůdcem dnešních databází, je považována i tzv. kartotéka [2]. Obsahuje řazení objektů dle abecedy a souhrn všemožných informací na nosném médiu - papíře. Od papírových databází - kartoték směřoval vývoj ke zpracování dat stroji. Jako jedno z významných strojových zpracování velkého množství dat lze považovat sčítání lidu v USA roku Data byla zpracovávána na elektromechanických strojích. Paměťovým médiem byl děrný štítek. Budoucnost vývoje hromadného zpracování dat plynula vpřed a vývoj přinesl jazyky, kterými jsou ovládána elektronická databázová 9

10 úložiště dnes. Jedním z jazyků byl programovací jazyk Cobol, od roku 1960 se stal po mnoho dalších let nejrozšířenějším jazykem pro hromadné zpracování dat[16]. Od roku 1974 se vyvíjejí první verze dotazovacího jazyka SQL[5]. Na technologii SQL je založena řada databázových systémů, které se dnes využívají jako úložiště dat pro internetové aplikace. Jmenujme např. MySQL, databázový systém, volně šiřitelný software, hodně dnes používaný pro snadnou implementovatelnost na různé operační systémy (Linux, MS Windows). Jmenujme dále MS SQL Server, relační databázový a analytický systém využívaný často v internetových obchodech. Nesmíme zapomenout na vysoce výkonný moderní multiplatformní systém Oracle nebo SyBase. Cílem této práce je vyzkoušet možnosti práce s daty na Internetu také pomocí databázového systému Microsoft Office Access (dále MS Access). 3.2 O Produktu MS Access Databáze MS Access je součástí kancelářského balíku MS Office sady Professional od edice Office 97 nebo dostupná jako samostatný produkt[9]. Následující tabulka zobrazuje aktuální edice MS Office Obr Edice MS Office 2007[10] Téma této práce je zpracováno na databázi MS Access O některých podstatných sledovaných změnách ve srovnání s novější verzí produktu MS Access 2007 se v práci také zmiňuji. 10

11 Databáze MS Access poskytuje uživatelům jedno z nejjednodušších a nejflexibilnějších RDBMS 1 na trhu. Jedná se o typ souborové databáze, což přináší jistou výhodu v manipulaci, přenosu databáze např. pomocí flashdisku nebo jiného média. Databázi je možné použít buď jako samostatný systém RDBMS na jedné pracovní stanici nebo ve sdíleném režimu klient / server dostupnou pro více stanic. Databáze tak může být zdrojem informací pro webovou stránku. Při práci s větším množstvím dat či sdílení databázové aplikace s dalšími uživateli MS Access je možnost vytvořit nad databází projekt, pomocí něhož lze sdílet data v daleko mocnějším datovém úložišti MS SQL Serveru. Koncepce Accesovské databáze, popřípadě databázového projektu, zahrnuje výhodu spolupracovat v rámci balíku MS Office s ostatními programy. Podporovaná je aplikace Word, Excel, Outlook, jiná databáze Access, PowerPoint ale i obyčejný textový soubor. V tomto smyslu je možné např. z aplikace Word připravit definici dat pro samotnou databázi. Produkt MS Access patří k těm, které umožňují velmi rychlý vývoj aplikací s minimálními programátorskými znalostmi. Aplikace může posloužit uživatelům při kancelářských pracích, které nevyžadují odborné znalosti práce s databází. Některé z dalších výhod produktu MS Access: Znatelná úspora času při tvorbě administrace Rychlejší odezva Tvorba reportů Snadná tvorba maker Jednoduchost ovládání Možnost integrace se stávajícími aplikacemi v MS Access Avšak jako produkt, který by měl být nasazený jako zdroj dat pro webovou aplikaci, převládá mnoho zásadních omezení. Pokud chcete mít vaší webovou aplikaci skutečně rychlou, vyvarujte se použití (.mdb) souboru - tzv. Access databázi. Access databáze totiž není koncipována pro webové nasazení a jako taková nedisponuje patřičným výkonem. Například 1 RDBMS - viz kap

12 už jen proto, že jde o soubor a nikoli o plnohodnotnou databázi, do ní nelze souběžně zapisovat. Čili pokud by dva návštěvníci vašich stránek chtěli zapsat do této databáze, první provede zápis a druhý již musí čekat. Což může v konečném důsledku znamenat i toto: pokud by bylo na vašich stránkách více zákazníků najednou, nemusel by poslední vydržet čekat a vy o něj přijdete[3]. Další nevýhodou (.mdb) databáze je skutečnost, že i pro vyhledání jediného záznamu je nutno otevřít celý soubor. Kromě vyššího zatížení serveru z toho vyplývá i další zpomalení oproti plnohodnotné databázi, jakou je například MSSQL, PostgreSQL nebo MySQL[3]. Poslední skrytou, ale často významnou nevýhodou je, že v případě použití (.mdb) souboru zpracovává všechny úkoly webový server. Tedy pouze jeden stroj. Při použití plnohodnotné databáze však část, kdy se pracuje s daty z databáze vykoná databázový server. V podstatě pak pracují dva servery [3] MS Access jako RDBMS Jedná se o databázový systém založený na relačních modelech, systém pro řízení relační databáze, spravující databázi, umožňující komunikaci s klienty (lokálními nebo vzdálenými), umožňující vstupy a výstupy dat a jejich integritu. RDBMS tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty [20], [6]. Praktické realizace systémů RDBMS: DB/2 Firebird Microsoft SQL Server MySQL Oracle PostgreSQL Sybase RDBMS [20], [6] pracuje na principu matematické teorie relací. Hodnoty v databázi jsou uspořádány do dvojdimenzionálních tabulek. Tabulka obsahuje jednak 12

13 sloupce - pole (fields) a řádky - záznamy (rows). S dalšími podpůrnými informacemi jako (indexy, triggery, constraints apod.) tabulky dohromady tvoří databázi. Obr Tabulka v relačním modelu dat Typ RDBMS databáze umožňuje mezi tabulkami vytvářet vazby, které jsou reprezentovány relačními vztahy (relace). Vazba může nabývat nejrůznějších podob a vždy záleží na dalších okolnostech a podmínkách její existence. Jednou z hlavních podmínek pro definování vztahu je existence nejméně dvou tabulek [20]. Relační vztahy Relační vztahy slouží ke svázání dat, která spolu souvisejí, ale jsou umístěny v různých databázových tabulkách. Pak můžeme snadno vyhledávat hodnoty v souvisejících tabulkách, integrovat sloupce z více tabulek do jedné kontingenční tabulky, kontingenčního grafu nebo filtrovat data v jedné tabulce podle sloupců dat v souvisejících tabulkách atd. Spojení tabulek se provádí pomocí primárních klíčů, pokud jsou definovány. Rozlišujeme mezi čtyřmi typy tzv. kardinalit vztahů [7]. Kategorie Dokumenty ID Long integer 1:N ID kategorieid Long integer Long integer Obr Ukázka kardinality vztahu 1:N Mezi daty v tabulkách není žádná spojitost, proto nedefinujeme žádný vztah. Relace 1:1 každému záznamu tabulky A odpovídá právě jeden záznam v tabulce B a naopak. 13

14 Relace 1:N každému záznamu v tabulce A odpovídá množina záznamů v tabulce B, ale každý záznam v tabulce B přísluší k nejvýše jednomu záznamu v tabulce A. Jedná se o nejčastěji realizovaný typ relace, neboť odpovídá mnoha situacím v reálném životě. Relace M:N - každému záznamu tabulky A odpovídá množina záznamů tabulky B a naopak každému záznamu tabulky B odpovídá množina záznamů tabulky A. V databázové praxi bývá tento vztah z praktických důvodů nejčastěji realizován kombinací dvou vztahů 1:N a 1:M, které ukazují do pomocné tabulky složené z kombinace obou použitých klíčů tzv. spojovací tabulka. Relační databáze jsou obecně nejrozšířenějším typem zejména pro tyto vlastnosti: Výhody Jednoduchost a pochopitelnost databáze Základ v matematické teorii Široké rozšíření Implementace standardizovaných jazyků SQL, QBE Logická a fyzická nezávislost dat na databázové aplikaci Nevýhody Malá modelovací síla Zjednodušení reality Jednoduché datové typy Oddělení objektů od chování, které oproti tomu obsahují výše zmíněné ostatní typy datových úložišť V informačním prostředí nalezneme nejenom typy databází relačních. Rozlišujeme další typy databází: Objektově orientované Deduktivní Temporární Objektově relační a jiné. 14

15 3.2.2 Architektura MS Access MS Access [20] obsahuje několik hlavních objektů v rámci databáze. Oproti jiným systémům sem musíme zařadit i všechny další objekty týkající se uložených dat, objekty které jsou definovány pro automatizaci činností. Zmíněnými hlavními objekty jsou Tabulka, Dotaz, Formulář, Sestava, Datová stránka, Makro, Modul. MS Access dále zajišťuje hlavní potřebné funkce pro tyto operace: Definice dat Manipulace s daty Řízení dat Definování dat data definition MS Access [20] umožňuje definovat druh dat (např. čísla nebo znaky), se kterými chceme pracovat a způsob, jakým mají být uložena. Dále poskytuje definice pravidel pro zajištění integrity, způsob, jak mají být data formátována nebo jak mají být ověřována. Můžeme definovat platné hodnoty či rozsahy dat. MS Access nabízí výběr z devíti datových typů[20]. Přehled datových typů Text Memo Číslo Datový typ Použití Velikost Určen pro text nebo Umožňuje uložení až 255 kombinaci textu a čísel. znaků. Maximální počet Lze jej použít rovněž pro znaků, které lze zadat, je čísla, která se nepoužívají určen vlastností Velikost v matematických pole. výpočtech Určen pro delší texty a čísla Umožňuje uložení až znaků Slouží k ukládání dat Umožňuje uložení 1, 2, 4 určených pro matematické nebo 8 bajtů. výpočty s výjimkou 2 Důležitou změnou ve verzi Microsoft Access 2007 je změna datových typů, jaké používá standardizovaný jazyk SQL.[11] 15

16 výpočtů zahrnujících peněžní hodnoty Datum/čas Určen pro datum a čas Velikost je 8 bajtů Měna Tento typ slouží k ukládání Velikost je 8 bajtů peněžních hodnot. Zabraňuje zaokrouhlování v průběhu výpočtů Automatické číslo Pole tohoto typu obsahují Velikost je 4 bajty jedinečná po sobě jdoucí čísla (s přírůstkem 1) nebo náhodná čísla, která jsou vkládána automaticky při přidání záznamu Ano/Ne Určen pro data, která Velikost je 1 bit mohou nabývat pouze jedné ze dvou možných hodnot, jako je Ano/Ne, Pravda/Nepravda, Zapnuto/Vypnuto Objekt OLE Určen pro objekty OLE (například dokumenty aplikace Microsoft Word, Maximální velikost je 1 gigabajt (je omezena též místem na disku) tabulky aplikace Microsoft Excel, obrázky, zvukové soubory nebo jiné binární soubory s daty) vytvořené v jiných programech prostřednictvím OLE Hypertextový odkaz Slouží k ukládání hypertextových odkazů Umožňuje uložení až znaků Průvodce vyhledáváním Slouží k vytváření polí, která posléze umožňují vybrat hodnotu z jiné Tento typ vyžaduje stejnou velikost jako primární klíč odpovídající 16

17 tabulky nebo ze seznamu hodnot pomocí pole se seznamem. Zvolíte-li tuto možnost ze seznamu datových typů, spustí se průvodce, který dané pole nadefinuje podle vašich pokynů vyhledávacímu poli MS Access dále umožňuje nastavit některé z vlastností vztahující se na zvolený datový typ: Formát pole Počet desetinných míst Vstupní maska Titulek Výchozí hodnota Ověřovací pravidlo Ověřovací text Pro zajištění jedinečnosti pole MS Access používá primární klíč datový typ Automatické číslo. Z některých dalších vlastností umožňují nastavení vztahující se na tabulku její výslednou podobu zobrazení (datový list, kontingenční tabulka, graf), popis tabulky, zobrazení při tisku a další. Manipulace s daty data manipulation Kromě nástrojů, pomocí nichž MS Access data řadí (vzestupně, sestupně), prohledává, vyhledává hodnoty mezi daty, či je dokáže filtrovat, MS Access využívá pro komunikaci s databázovým systémem standardizovaný dotazovací jazyk SQL [20]. Dotaz lze v prostředí aplikace vytvořit i pomocí grafického návrhového prostředí. Začínající uživatel tak nemusí nutně ovládat syntaxi jazyka SQL. Nicméně specifické složitější dotazy SQL není možné v návrhovém prostředí vytvořit. 17

18 Dotaz SQL lze složit v jednom ze dvou typů syntaxe jazyka SQL - ANSI-89 3 nebo ANSI Výchozím nastavením pro nové databáze MS Access je režim ANSI-89 - tradiční syntaxe SQL. Výchozí režim ANSI dotazu SQL pro MS Access 2003 je ANSI-89. Řízení dat data control Mezi funkce řízení dat můžeme zařadit zajištění integrity dat, zabezpečení dat. MS Access [20] umožňuje definovat, kteří uživatelé nebo skupiny budou mít přístup k objektům databáze. MS Access [20] řídí souběžné zpracování dat v případě umístění databáze na síťový server nebo do sdílené složky. Informace čerpá ze souboru (.ldb) Pokud otevřeme soubor databáze MS Access (.mdb) v režimu sdílení, aplikace MS Access vytvoří soubor informací o uzamčení (.ldb), který obsahuje název počítače a jméno každého uživatele, který sdílí databázi. Pokud dojde k úpravě stejného záznamu více osobami MS Access zobrazí informativní zprávy, které pomohou při řešení konfliktu. Výstup jednoho nebo více databázových objektů můžeme zobrazovat ve statických nebo dynamických stránkách. Datovou stránkou můžeme zobrazit či upravit data uložená v databázi, přidat data nebo s nimi jinak manipulovat. Stránka může zahrnovat také data z dalších zdrojů, např. Excel. Uživatelé, pracující na různých pracovištích na vlastních replikách databáze, mohou kopie po skončení práce synchronizovat přes síť. V následující tabulce je přehled oprávnění, které je možné přiřadit jednak k databázi jako celku nebo k jednotlivým objektům v rámci databáze [20]. 3 Režim ANSI-89 popisuje tradiční syntaxi jazyka SQL stroje Jet (Databázový stroj Microsoft Jet: Část databázového systému aplikace Access, která načítá a ukládá data z uživatelských a systémových databází. Lze si ho představit jako správce dat, na kterém jsou vytvořeny databázové systémy, například aplikace Access). Tento režim do značné míry odpovídá specifikaci ANSI-89 Level 1, ale není s touto specifikací zcela kompatibilní. Určité funkce specifikace ANSI-89 dotazu SQL nejsou implementovány a zástupné znaky odpovídají specifikaci jazyka Visual Basic for Applications (VBA), nikoli specifikaci SQL.[12] 4 Režim ANSI-92 používá nová vyhrazená slova, syntaktická pravidla a zástupné znaky, které zvyšují možnosti vytváření dotazů, filtrů a příkazů SQL. Tento režim do značné míry odpovídá specifikaci ANSI- 92 Level 1, ale není s touto specifikací zcela kompatibilní. Tento režim dotazu se více podobá syntaxi ANSI a zástupné znaky odpovídají specifikaci SQL.[12] 18

19 Oprávnění Povolují uživateli Otevírání/spouštění Otevření databáze, formuláře nebo sestavy nebo spuštění makra v databázi Výhradní přístup Otevření databáze pro výhradní přístup Čtení návrhu Zobrazení tabulek, dotazů, formulářů, sestav nebo maker v návrhovém zobrazení Změna návrhu Zobrazení a změny návrhu tabulek, dotazů, formulářů, sestav nebo maker nebo odstranění těchto objektů Správa Pro databáze změny hesla databáze, replikace databáze a změna vlastností po spuštění Čtení dat Aktualizace dat Vyhledání dat Odstraňování dat Pro tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra plný přístup k těmto objektům včetně možnosti přidělovat oprávnění Zobrazení dat v tabulkách a dotazech Zobrazení a změna, nikoli však vložení nebo odstranění dat v tabulkách a dotazech Zobrazení a vložení, nikoli však změna nebo odstranění dat v tabulkách a v dotazech Zobrazení a odstranění, nikoli však změna nebo vložení dat v tabulkách a v dotazech Uživatelské a skupinové účty uživatelů databází poskytují jednotlivým uživatelům různé kombinace oprávnění pro přístup k informacím a prostředkům obsaženým v databázi. 3.3 Nativní způsoby prezentace dat na web z databáze MS Access Databázové aplikace byly mezi posledními, které se objevily na síti WWW. Nicméně jsou dnes nejčastějším typem webových aplikací. MS Access nabízí několik možností, jak informace uložené v databázi publikovat na Internet nebo Intranet. V této části bych se chtěl zaměřit na jednotlivé vlastní nástroje MS Access pro prezentaci na webové stránky. 19

20 3.3.1 Statické webové stránky Statické webové stránky fungují na principu zobrazení statických dat. Jsou to stránky s neměnným obsahem, někdy nazývané jako ploché stránky. Data jsou aktuální pouze v době vytvoření statické HTML stránky. V případné spolupráci s databází pokud bude databáze rozšířena o nové hodnoty, statická stránka nezobrazí žádné změny, zůstane tedy neaktuální. Pro aktualizaci je nutné znovu stránku vytvořit nebo exportovat. V případě, že bychom chtěli být informováni o změnách v databázi, jsou statické stránky pro tuto funkci nedostatečné. MS Access [20] nabízí jednoduchý způsob, jakým umístit data z databáze na web. Je jím generování statických stránek. Pomocí nástroje Export dat vyexportujeme hodnoty uložené v databázi do stránky (.html) souboru. MS Access umožňuje exportovat objekty Tabulka, Dotaz, Formulář a Sestava. Protože generovaná stránka nevypadá mnohdy dle našich představ, MS Access nabízí definovat tzv. Možnosti výstupu HTML. Do stránky je možné připojit šablonu v podobě stylu CSS z již předpřipravených šablon od Microsoft nebo vlastní Dynamické webové stránky Rozdíl mezi statickými a dynamickými stránkami spočívá v tom, že statické stránky nemění svůj obsah od okamžiku vytvoření, zatímco dynamické stránky vznikají znovu a znovu právě v okamžiku jejich vyvolání. Obsah HTML stránky již není staticky umístěný v souboru, ale je generován. Jde tedy o dynamicky generované stránky. Dynamické webové stránky se velmi hodí pro zpřístupňování rozsáhlých databází, podnikových informačních systémů ovládaných pouze pomocí webového prohlížeče. Jestliže chceme, aby naše stránka vyexportovaná z databáze zobrazovala často aktualizované informace, MS Access [20] poskytuje nástroj pro export dat do stránek ASP. Umožňuje exportovat objekty Tabulka, Dotaz a Sady záznamů pro Formuláře. K provozování stránky ASP musíme splnit tyto požadavky: Webový server IIS verze 3.0 a vyšší Webová stránka musí mít příponu.asp Stránka musí být umístěna ve složce, která je určena pro webový server Webový server musí mít ovladače ODBC 20

21 Export informací do stránky ASP v MS Access vyžaduje definovat název zdroje dat, z kterého bude stránka čerpat. Pokud máme databázi zabezpečenou, můžeme zadat přihlašovací údaje - uživatelské jméno a heslo. Protože se jedná o skriptovací technologie ASP, musíme uvést výchozí server pro zpracování skriptů, kde bude stránka publikována. Na Obr. 4. je vidět nastavení lokálního serveru počítače. Obr Nastavení možností výstupu ASP stránek Stejně tak jako u statických stránek, můžeme nastavit vzhled dokumentu dle šablony nebo v možnostech nastavení vzhledu datových stránek. Pokud sdílíme databázi na síti, je dále nutné definovat systémový zdroj dat Systémové DSN z důvodu použití služby operačním systémem a pro připojení vzdálených uživatelů. Název zdroje dat Systémové DSN se musí shodovat s definovaným zdrojem při exportu stránky ASP. 21

22 Obr Definování systémového zdroje dat v Správci zdrojů dat ODBC Datová stránka Další způsob prezentace dat z MS Access umožňuje Datová stránka. Datová stránka [13] byla poprvé představena ve verzi MS Access 2000 a objevila se i ve verzích MS Access 2002 a Nynější verze 2007 již datové stránky nepodporuje [13]. Datové stránky umožňují interaktivně pracovat s daty z webového prohlížeče v prostředí osobního počítače nebo Intranetu. Nejsou určeny pro rozšíření na celosvětovém webu. Svým chováním připomínají stránky ASP, neboť zobrazují aktuální data. Rozdíl mezi stránkou ASP a Datovou stránkou je, že datová stránka nevyžaduje nezbytné umístění na server. Stránka může být umístěna kdekoli v souborovém systému. Výsledný soubor exportované Datové stránky je typu (.htm). MS Access [20], [13] používá k sestavení Datové stránky kombinaci různých technologií, ke kterým patří datové formuláře HTML, Office Web Components a MS Office Data Source ActiveX aktivované z dynamického HTML. V konečné podobě je však standardně sestavena pomocí značek HTML pro webový prohlížeč. 22

23 Obr Logická architektura datové stránky[20] Datové stránky tvoříme buď nástroji pro vytváření stránek v Návrhovém zobrazení, nebo pomocí Průvodce návrhem. Další možností je programování bez použití již zmiňovaného interaktivního prostředí MS Access jazykem VBScript. Stejně jako stránka ASP, musí mít Datové stránky definovaný přístup k databázi. Pokud je databáze sdílena v prostředí sítě, cestu k databázi definujeme v UNC formátu. V případě, že databázi nesdílíme, postačí nastavení tzv. absolutní cesty. Nastavení přístupu k databázi najdeme ve vlastnostech řetězce ConnectionFile a ConnectionString. Tyto řetězce jsou součástí objektu - ovládacího prvku zdroje MSODSC [20], který je připojen ke každé Datové stránce formou jazyka XML. Příklad kódu - ukázka řetězce ConnectionString datové stránky: <a:connectionstring> Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; User ID=Admin; Data Source=C:\Bakalarska prace\bakalar.mdb; Mode=Share Deny None; Extended Properties=&quot;&quot;; Persist Security Info=False; Jet OLEDB:System database=&quot;&quot;; Jet OLEDB:Registry Path=&quot;&quot;; Jet OLEDB:Database Password=&quot;&quot;; Jet OLEDB:Engine Type=0; Jet OLEDB:Database Locking Mode=1; Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2; 23

24 Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1; Jet OLEDB:New Database Password=&quot;&quot;; Jet OLEDB:Create System Database=False; Jet OLEDB:Encrypt Database=False; Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False; Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False; Jet OLEDB:SFP=False </a:connectionstring> Datová stránka obsahuje hlavní komponentu - ovládací panel. Panel je sestaven z několika objektů ADO [14], které používá MSODSC [20] k načtení dat pomocí databázového stroje JET 5, nebo odesláním SQL příkazů v případě MS SQL Serveru. Pomocí tohoto panelu se můžeme pohybovat informacemi v databázi. Při vylepšení stránek, například rozšířením stránek vlastním kódem, je možné se na kterýkoliv ovládací prvek odkázat a individuálně mu nastavit výchozí funkčnost. Obr Ovládací panel datové stránky Zdroj dat může stránka získat nejenom z interních zdrojů databáze MS Access, ale i z MS SQL Serveru verze 6.5 nebo vyšší. Omezení použití této stránky je v podpoře webového prohlížeče. Stránku lze zobrazit pouze pomocí MS Internet Explorer 5.0 a vyšší. Zabezpečení datové stránky např. před neoprávněným přístupem můžeme provést jednak zabezpečením odkazu datové stránky nebo zabezpečením vlastního souboru stránky. Pokud bychom potřebovali chránit data, která jsou k dispozici prostřednictvím stránky, musíme zabezpečit databázi, ke které je stránka připojena, nebo nastavit možnosti zabezpečení aplikace Internet Explorer [20] SharePoint Technologie SharePoint je početná skupina komponent v interakci, která podporuje MS Access od verze 2002 [20]. Kladným aspektem SharePoint technologie 5 Databázový stroj Microsoft Jet: Část databázového systému aplikace Access, která načítá a ukládá data z uživatelských a systémových databází. Lze si ho představit jako správce dat, na kterém jsou vytvořeny databázové systémy, například aplikace Access. viz. 24

25 je efektivní spolupráce v rámci podniku nebo jednotlivců online. Ve zkratce uvedu některé z funkcí této technologie: Vytvoření samostatných pracovních prostorů pro skupiny Přiřazení uživatelů jednotlivým skupinám Správa práv (nastavení práv jiné skupině k úpravám dat nebo posílání příspěvků) Informace o projektech, jejich stav, úkoly Fulltextové prohledávání dokumentů Jednoduché zadávání a presentace informací Pouze webový prohlížeč pro práci Přístup odkudkoliv z internetu a firemní sítě Způsob spolupráce aplikací SharePoint a MS Access 2003 [20] je založen na třech základních postupech pro práci s informacemi - import, export a propojení se službou SharePoint Services. Forma exportu dat databáze probíhá pomocí průvodce, kterému zadáváme přístupové údaje jako adresu našeho webu v SharePoint. Můžeme nastavit popisek exportovaného objektu nebo jeho název. Adresu webu píšeme standardně do protokolu, například Vytvořenou kopii dat na serveru v podobě seznamů můžeme sdílet s ostatními uživateli. Při importu dat z SharePoint do MS Access musíme vybrat cílovou databázi, do které chceme importovat obsah z SharePoint taktéž pomocí průvodce. A rovněž jako u exportu dat vyplníme cestu na web SharePoint a vybereme, který seznam chceme importovat. Propojení SharePoint a MS Access provede připojení k seznamu na SharePoint. Při změnách v MS Access jsou změny uloženy taktéž na serveru. Pokud propojíme exportovanou tabulku zpět, uživatelé tak mohou provádět změny, které jsou aktualizovány v obou aplikacích. Zabezpečení dat na SharePoint je řízeno pomocí oprávnění. MS Office SharePoint Server 2007 zahrnuje již 32 oprávnění rozdělené do tří kategorií[26]: List permissions Site permissions Personal permissions 25

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Kapitola 1: Co je Microsoft Access? 27 Kapitola 2: Mnoho tváří aplikace Microsoft Access 41 Kapitola 3: Návrh databázové aplikace 75

Kapitola 1: Co je Microsoft Access? 27 Kapitola 2: Mnoho tváří aplikace Microsoft Access 41 Kapitola 3: Návrh databázové aplikace 75 Stručný obsah Část 1 Základy aplikace Microsoft Access Kapitola 1: Co je Microsoft Access? 27 Kapitola 2: Mnoho tváří aplikace Microsoft Access 41 Kapitola 3: Návrh databázové aplikace 75 Část 2 Vytváření

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12 Obsah Úvod 9 Poděkování 12 1 Základy práce s databází 13 Microsoft Access úvodní teoretické informace 14 Co je Microsoft Access 14 Kdy je vhodné použít Access 14 Jednoduché vysvětlení, co je databáze 15

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Kurz Databáze. Přechod na SQL server. Obsah. Vytvoření databáze. Lektor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Přechod na SQL server. Obsah. Vytvoření databáze. Lektor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Kurz Databáze Přechod na SQL server Lektor: Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Vytvoření databáze. Konverze databáze z MS-Access na SQL Server. Konverzní předpis pro pozdější použití. Definice schématu

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Statistica, kdo je kdo?

Statistica, kdo je kdo? Statistica, kdo je kdo? Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Typy instalací Typ článku: Teorie Někteří z vás používají univerzitní licence, někteří síťové, podnikové atd. V tomto článku Vám představíme,

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do databází Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Co je databáze? Množina záznamů a souborů, které jsou organizovány za určitým účelem. Jaké má mít přínosy? Rychlost Spolehlivost Přesnost Bezpečnost

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč Nové jazykové brány do Caché Daniel Kutáč O čem budeme mluvit.net T/SQL Perl Python MultiValue Basic Téma.NET provider .NET Provider Co lze již dnes Factory / VisM ODBC.NET Web Services Factory a VisM

Více

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 2. a 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká: 2. soustředění 16.1.2009

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_02 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

Access Tabulka letní semestr 2013

Access Tabulka letní semestr 2013 MS Access Tabulka letní semestr 2013 Tvorba nové tabulky importem dat propojením externího souboru pomocí Průvodce v návrhovém zobrazení Návrh struktury tabulky Tabulka záznam pole záznamu Jmeno RodCislo

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Relační databázové systémy (3. část)

Relační databázové systémy (3. část) C3 T1 Relační databázov zové systémy Relační databázové systémy (3. část) 1. Prostřed edí programu 2. Tabulky 3. Formuláře 4. Sestavy 5. Dotazy 6. Příklad 2 Pracovní prostřed edí Prostřed edí programu

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. 1 Kurz Databáze Zpracování dat Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Druhy dotazů, tvorba dotazu, prostředí QBE (Query by Example). Realizace základních relačních operací selekce, projekce a spojení. Agregace

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

1.13 ACCESS popis programu

1.13 ACCESS popis programu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více