Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010"

Transkript

1 Přehled akcí na měsíce červen - srpen Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí zaloţení školy. Prezentace Gymnázia Hodonín Specifické poruchy v hodinách cizího jazyka I. pro účastníky projektu Podpora rozvoje kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků na Slovácku Závěrečná pedagogická rada Svět energie Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga Projekty z naší kuchyně absolventské práce ţáků Informativní schůzka pro prázdninové e-learningové kurzy - Moodle Novinky v problematice spisové sluţby a archivace MŠ, ZŠ a ZUŠ Novinky v problematice spisové sluţby a archivace SŠ Umění prezentovat aneb zaujmout, motivovat a přesvědčit pro účastníky projektu Podpora rozvoje kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků na Slovácku Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga závěrečné zkoušky Sardinie poznávací zájezd Metody aktivního učení pro učitelský sbor ZŠ Vnorovy INFORMACE XIV. veletrh vzdělávání Ve dnech 13. a 14. října 2010 připravuje SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín tradiční XIV. veletrh vzdělávání, který se bude konat v prostorách KD Hodonín, Horní Valy. Prázdninové e-learningové kurzy Nabízíme poslední moţnost přihlásit se do prázdninových kurzů - MS Excel 2007, MS Power- Point 2007, MS Word 2007 (různé úrovně), Čeština pro nečeštináře a Manaţerské minimum cestovní náhrady. Společná informační schůzka se bude konat na ZŠ Hodonín, Mírové náměstí. Pokud se jí nezúčastníte, budou Vám bliţší informace zaslány na Vaši ovou adresu. 1

2 Knihovna Odborná knihovna při SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín bude během prázdnin uzavřena, a to od 1. července do 30. července 2010 včetně. Prosíme, abyste do konce června vrátili knihy, které jiţ nebudete potřebovat. Regionální soutěţ OBČAN Dne se konal v Hodoníně VI. ročník regionální soutěţe Občan za účasti 30 ţáků ze ZŠ Břeclav, Slovácká, ZŠ Hodonín, Očovská, ZŠ Hodonín, U Červených domků, ZŠ Hodonín, Vančurova, Gymnázium Hodonín, ZŠ Svatobořice-Mistřín a MZŠ Ţdánice. Téma soutěţe T. G. Masaryk a jeho doba. Hlavními organizátory bylo SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín, Město Hodonín, které věnovalo hodnotné ceny pro vítěze a Masarykovo muzeum Hodonín. Děkujeme všem pedagogům, kteří své ţáky připravovali na tuto soutěţ. Výsledkovou listinu vítězných druţstev najdete v tomto IZ. Jazykové kurzy SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín připravuje pro příští školní rok (od října 2010) nabídku jazykových kurzů angličtiny. Jazykově-konverzační kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé II. Intenzivní konverzační kurz anglického jazyka ( s rodilým mluvčím) Tématický kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Bliţší informace najdete na našich webových stránkách a v dnešním IZ. Pouze podrobnosti k Tématickému kurzu anglického jazyka pro mírně pokročilé najdete aţ v zářijovém IZ. Den pro chemiky Pro učitele chemie připravujeme na dva praktické semináře - den pro chemiky. Aktivizační metody práce v chemii prostředky, projekty a hry pro výuku. Jednoduché netradiční chemické experimenty. Seminář povedou lektorky RNDr. Renata Šulcová, PhD. a Mgr. Barbora Zákostelná z UK Praha, katedra učitelství a didaktiky chemie. Bliţší informace najdete na našich webových stránkách a v zářijovém IZ. 2

3 Vážení kolegové, podle počasí to nevypadá, ale datum v kalendáři napovídá, že se opravdu blíží léto, do konce školního roku zbývá poslední měsíc a vytoužené dovolené jsou už za dveřmi. Máme poslední měsíc na ohlédnutí za školním rokem 2009/2010 i na dokončení všech úkolů, které jsme si předsevzali, že letos určitě zvládneme. Nevím jak vám, ale mně se zdá, že ať se snažím, jak chci, pořád mám stůl plný papírů, ovou schránku přehlcenou zprávami, hlavu plnou starostí, co udělat dřív a jak to zařídit, abych na něco nezapomněla. Měsíc červen je pro nás pracovníky SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín - dobou, kdy pomalu připravujeme vzdělávací nabídku pro další školní rok a kdy uzavíráme oblast organizace olympiád a soutěží. Proto bych chtěla jménem pracovníků SSŠ a zařízení pro DVPP Hodonín poděkovat všem, se kterými jsme se po celý rok setkávali vedoucím a členům jednotlivých kabinetů, lektorům i Vám účastníkům seminářů a kurzů. Obzvlášť ze srdce děkuji vedení škol, učitelům a provozním zaměstnancům, kteří nám poskytli prostory své školy, třídy, jídelny a umožnili tak hladký průběh řady vzdělávacích akcí i okresních kol olympiád a soutěží. Přejeme Vám příjemné prožití letní dovolené a v září na shledanou. Hana Krojzlová 3

4 SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín pořádá XIV. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Během dvou dnů mají školy a školská zařízení možnost představit rodičům, žákům a široké veřejnosti svou činnost, učební a studijní možnosti i nadstandardní nabídku a usnadnit dětem i jejich rodičům rozhodování o volbě školy, vzdělávacího zařízení či budoucího povolání. Letošní ročník bude opět dvoudenní (středa, čtvrtek), 13. a 14. října 2010 Termín konání: Místo konání: října 2010 (středa, čtvrtek) Dům kultury Hodonín, Horní Valy Předběţný program: úterý: hod. - instalace výstavních stánků středa: hod. - dokončení instalace (drahá technika) hod. - slavnostní zahájení veletrhu pro pozvané hosty hod. - otevřeno pro veřejnost čtvrtek: hod. - otevřeno pro veřejnost hod. - kompletní likvidace výstavy Od středy bude zajištěna i v nočních hodinách bezpečnostní a hlídací služba. Moţnosti účasti: 1. Výstavní stánek o rozměrech cca 2,80 m x 2,80 m 2. Prezentace pouze na panelu (panely do stánků nedodáváme) 3. Kulturní vystoupení Cena za jeden výstavní stánek o rozměrech 2,80 m x 2,80 m Firmy 2 000,- Kč/ 1 den (3 500,- Kč/ za 2 dny) SŠ, SOU a VOŠ 2 800,- Kč/ jednotná cena Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 10. října Způsoby úhrady: osobně na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín (bude vystaven příjmový pokladní doklad) fakturou Pokračování na další straně. Pokračování z předchozí strany. 4

5 Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 30. června 2010 na adresu: Další pokyny budou zaslány přímo přihlášeným zájemcům. SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Dobrovolského Hodonín PaedDr. Hana Krojzlová ředitelka Závazná přihláška na XIV. veletrh vzdělávání - (13. a ) Škola:..... Adresa:. IČO:.. Kontaktní osoba.. Tel./ mobil: . Fakturační adresa: Prezentace touto formou: 1. Výstavní stánek (přibliţně 2,80 m x 2,80 m) počet: 1* 2* 3* jednotlivé stánky: oddělit* neoddělovat* 2. Jednostranný panel pro samostatnou prezentaci místo stánku: vlastní * zapůjčený* 3. Kulturní vystoupení* Požadavky na zapůjčení: ks stolů ks ţidlí další poţadavky : Platba: fakturou* osobně * Razítko a podpis ředitele školy: *Údaje, které platí, prosím, zakrouţkujte. akreditace č. j.: 3376/ MS Excel 2007 pro začátečníky 5

6 Chcete se naučit pracovat s programem Excel 2007? Pracujete raději sami, v klidu u svého počítače, v prostředí domova nebo ve škole, bez časového omezení? Pak je to kurz pro Vás. Potřebujete jen vlastní PC s nainstalovaným Excelem 2007 a internetové připojení. Účastníci: se naučí vytvářet tabulky v Excelu získají informace, jak tabulky plnit daty a data formátovat se naučí tabulky graficky upravovat budou provádět výpočty pomocí jednoduchých vzorců budou seznámeni se základy tvorby a formátování grafů Jednotlivé lekce: 1. Úvod do práce s Excelem. 2. Vkládání a úprava dat. 3. Pohyb po tabulce a základní nastavení. 4. Označování oblastí. 5. Manipulace s oblastmi. 6. Vkládání a odstraňování oblastí. 7. Formátování textu a vzhledu buněk. 8. Kontrola pravopisu. 9. Základní nastavení Excelu a práce s nápovědou. 10. Práce s nápovědou. 11. Závěrečný test. Forma kurzu: Kombinovaná na úvodní informační schůzce se zájemci naučí přihlašovat do Moodlu, budou seznámeni s ovládáním programu a vyzkoušejí si první lekce vlastní kurz bude probíhat distanční formou (tj. kaţdý na svém PC ve svém tempu, čase), v případě potřeby bude k dispozici lektor, který poradí. Pokud se nezúčastníte zahajovací informativní schůzky, budou Vám informace zaslány na Vámi uvedenou ovou adresu. Tento poţadavek vyplňte v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín zahájení: (středa) informativní schůzka Čas: hodin Místo: ZŠ Hodonín, Mírové náměstí Kurzovné: 500,- Kč Ukončení kurzu: nejpozději Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: MS Excel 2007 pro začátečníky Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Zúčastním se informativní schůzky: ANO NE Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 6

7 akreditace č. j.: 3376/ MS Excel 2007 pro středně pokročilé Chcete se naučit pracovat s programem Excel 2007? Pracujete raději sami, v klidu u svého počítače, v prostředí domova nebo ve škole, bez časového omezení? Pak je to kurz pro Vás. Potřebujete jen vlastní PC s nainstalovaným Excelem 2007 a internetové připojení. Účastníci: se naučí pokročilejším technikám zpracování údajů v Excelu (formátování, zamykání, pouţívání šablon, rozšířené kopírování apod.) budou sestavovat sloţitější vzorce budou pouţívat funkce z kategorií datum a čas, text, funkce logické, finanční a databázové se pokusí filtrovat seznamy na lištu a vytvářet kontingenční tabulky si vyzkoušejí pokročilejší úpravy grafů Jednotlivé lekce: 1. Zámek. 2. Pokročilejší moţnosti formátování buněk. 3. Podmíněné formátování a vlastní formát. 4. Šablony. 5. Vlastnosti sešitu a práce s listy. 6. Sdílení a slučování sešitů. 7. Komentáře a porovnání sešitů. 8. Moţnosti kopírování, řady a seznamy. 9. Vytváření vzorců a absolutní odkazy. 10. Chyby a závislosti vzorců. 11. Propojené sešity. 12. Funkce KDYŢ, MIN a POČET. 13. Funkce a vzorce pro práci s údaji typu datum a čas. 14. Funkce pro práci s textem. 15. Zaokrouhlování. 16. Finanční funkce. 17. Techniky práce s relační tabulkou. 18. Ověření a řazení. 19. Přejít na, najít a nahradit. 20. Tisk rozsáhlejších tabulek. 21. Automatický filtr, seznam. 22. Kriteriální tabulka a rozšířený filtr. 23. Databázové funkce. 24. Přehledy a souhrny. 25. Rozklad textu do sloupců. Pokračování na následující stránce. 7

8 Pokračování z předchozí stránky. 26. Vytvoření kontingenční tabulky. 27. Úprava kontingenčních tabulek a kontingenční graf. 28. Pokročilejší úpravy grafů. 29. Závěrečný test. Kaţdá lekce obsahuje: výklad, cvičení, otázky Forma kurzu: Kombinovaná na úvodní informační schůzce se zájemci naučí přihlašovat do Moodlu, budou seznámeni s ovládáním programu a vyzkoušejí si první lekce, vlastní kurz bude probíhat distanční formou (tj. kaţdý na svém PC ve svém tempu, čase), v případě potřeby bude k dispozici lektor, který poradí. Pokud se nezúčastníte zahajovací informativní schůzky, budou Vám informace zaslány na Vámi uvedenou ovou adresu. Tento poţadavek vyplňte v přihlášce. Lektor: Termín zahájení: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Roman Valášek (středa) informativní schůzka hodin ZŠ Hodonín, Mírové náměstí 500,- Kč Ukončení kurzu: nejpozději Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: MS Excel 2007 pro středně pokročilé Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Zúčastním se informativní schůzky: ANO NE Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 8

9 akreditace č. j.: 3376/ MS PowerPoint 2007 pro začátečníky Chcete se naučit pracovat s programem PowerPoint 2007? Pracujete raději sami, v klidu u svého počítače, v prostředí domova nebo ve škole, bez časového omezení? Pak je to kurz pro Vás. Potřebujete jen vlastní PC s nainstalovaným PowerPointem 2007 a internetové připojení. Účastníci: se naučí vytvářet prezentace s texty, obrázky, grafy, tabulkami, diagramy a dalšími objekty, budou vyuţívat jiţ připravená rozloţení snímků, se naučí prezentaci jednoduše promítat. Jednotlivé lekce: 1. Základní orientace v okně PowerPointu. 2. Práce s nápovědou. 3. Pouţití automatických oprav a korekčních nástrojů. 4. Kontrola pravopisu. 5. Tvorba nové prezentace a práce s textovými poli. 6. Tvorba nové prezentace a formátování textu. 7. Text s odráţkami. 8. Automatické tvary. 9. Pokročilejší úpravy grafických objektů. 10. Obrázky a práce s více prezentacemi. 11. Videoklipy a animované obrázky. 12. Snímek s tabulkou. 13. Modifikace tabulky a tabulky z jiných aplikací. 14. Snímek s grafem. 15. Formátování grafu 16. Organizační diagram. 17. Cyklický diagram. 18. Diagramy, objekty a symboly. 19. Závěrečný test. Kaţdá lekce bude obsahovat: výklad, cvičení, otázky Po ukončení kurzu získají účastníci osvědčení. Pokračování na následující stránce. 9

10 Pokračování z předchozí stránky. Forma kurzu: Kombinovaná na úvodní informační schůzce se zájemci naučí přihlašovat do Moodlu, budou seznámeni s ovládáním programu a vyzkoušejí si první lekce vlastní kurz bude probíhat distanční formou (tj. kaţdý na svém PC ve svém tempu, čase), v případě potřeby bude k dispozici lektor, který poradí. Pokud se nezúčastníte zahajovací informativní schůzky, budou Vám informace zaslány na Vámi uvedenou ovou adresu. Tento poţadavek vyplňte v přihlášce. Lektor: Termín zahájení: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Roman Valášek (středa) informativní schůzka hodin ZŠ Hodonín, Mírové náměstí 500,- Kč Ukončení kurzu: nejpozději Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: MS PowerPoint 2007 pro začátečníky Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Zúčastním se informativní schůzky: ANO NE Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 10

11 akreditace č. j.: 3376/ MS PowerPoint 2007 pro středně pokročilé Chcete se naučit pracovat s programem PowerPoint 2007? Pracujete raději sami, v klidu u svého počítače, v prostředí domova nebo ve škole, bez časového omezení? Pak je to kurz pro Vás. Potřebujete jen vlastní PC s nainstalovaným PowerPointem 2007 a internetové připojení. Účastníci: se naučí pokročilejším technikám formátování a promítání prezentací, budou pouţívat a vytvářet šablony, barevná schémata a předlohy, se pokusí nastavovat vlastnosti promítané prezentace včetně přechodů, animačních efektů, časování a poznámek, se pokusí prezentace revidovat, tisknout, exportovat a importovat. Jednotlivé lekce: 1. Výchozí šablony a úprava formátování. 2. Záměna písma a kopie formátu. 3. Pozadí snímku. 4. Předloha snímku. 5. Zápatí snímků a číslování. 6. Příprava vlastní šablony prezentace. 7. Přechody snímků. 8. Animační efekty. 9. Nastavení prezentace a úprava časování. 10. Přiřazení akce objektu. 11. Moţnosti promítání. 12. Publikování prezentace na webu. 13. Revize prezentace. 14. Tisk. 15. Import. 16. Uloţení prezentace v různých formátech. 17. Závěrečný test. Kaţdá lekce bude obsahovat: výklad, cvičení, otázky Po ukončení kurzu získají účastníci osvědčení. Pokračování na následující stránce. 11

12 Pokračování z předchozí stránky. Forma kurzu: Kombinovaná na úvodní informační schůzce se zájemci naučí přihlašovat do Moodlu, budou seznámeni s ovládáním programu a vyzkoušejí si první lekce, vlastní kurz bude probíhat distanční formou (tj. kaţdý na svém PC ve svém tempu, čase), v případě potřeby bude k dispozici lektor, který poradí. Pokud se nezúčastníte zahajovací informativní schůzky, budou Vám informace zaslány na Vámi uvedenou ovou adresu. Tento poţadavek vyplňte v přihlášce. Lektor: Termín zahájení: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Roman Valášek (středa) informativní schůzka hodin ZŠ Hodonín, Mírové náměstí 500,- Kč Ukončení kurzu: nejpozději Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: MS PowerPoint 2007 pro středně pokročilé Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Zúčastním se informativní schůzky: ANO NE Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 12

13 akreditace č. j.: / MS Word 2007 pro začátečníky Chcete se naučit pracovat s programem Word 2007? Pracujete raději sami, v klidu u svého počítače, v prostředí domova nebo ve škole, bez časového omezení? Pak je to kurz pro Vás. Potřebujete jen vlastní PC s nainstalovaným Wordem 2007 a internetové připojení. Účastníci: se seznámí s prostředím aplikace Word se naučí zapisovat text do dokumentu, opravovat a mazat jej budou provádět různé techniky výběru textu, jeho kopírování a přesun získají znalosti o formátování odstavců a formátování znaků se naučí pracovat s tiskem dokumentu se naučí pracovat s nápovědou se naučí přihlašovat se do Moodlu. budou seznámeni se stavbou kurzu. provedou vstupní test a úvodní lekci. Jednotlivé lekce: 1. Úvod do práce s Wordem. 2. Pohyb v dokumentu. 3. Zápis textu. 4. Práce s dokumentem a okny pro více dokumentů. 5. Pouţití automatických oprav a korekčních nástrojů. 6. Kontrola pravopisu. 7. Techniky pro výběr textu. 8. Přesuny a kopírování textu. 9. Nastavení stránky. 10. Formátování odstavců. 11. Formátování znaků. 12. Tisk dokumentu. 13. Ohraničení a stínování 14. Odráţky a číslované seznamy. 15. Řazení záznamů, převod textu na tabulku. Pokračování na následující stránce. 13

14 Pokračování z předchozí stránky. 16. Úprava vícestránkového dokumentu. 17. Záhlaví a zápatí. 18. Práce s nápovědou. 19. Závěrečný test. Kaţdá lekce bude obsahovat: výklad, cvičení, otázky. Forma kurzu: Kombinovaná na úvodní informační schůzce se zájemci naučí přihlašovat do Moodlu, budou seznámeni s ovládáním programu a vyzkoušejí si první lekce, vlastní kurz bude probíhat distanční formou (tj. kaţdý na svém PC ve svém tempu, čase), v případě potřeby bude k dispozici lektor, který poradí. Pokud se nezúčastníte zahajovací informativní schůzky, budou Vám informace zaslány na Vámi uvedenou ovou adresu. Tento poţadavek vyplňte v přihlášce. Lektor: Termín zahájení: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Roman Valášek (středa) informativní schůzka hodin ZŠ Hodonín, Mírové náměstí 500,- Kč Ukončení kurzu: nejpozději Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: MS Word 2007 pro začátečníky Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Zúčastním se informativní schůzky: ANO NE Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 14

15 akreditace č. j.: / MS Word 2007 pro středně pokročilé Chcete se naučit pracovat s programem Word 2007? Pracujete raději sami, v klidu u svého počítače, v prostředí domova nebo ve škole, bez časového omezení? Pak je to kurz pro Vás. Potřebujete jen vlastní PC s nainstalovaným Wordem 2007 a internetové připojení. Účastníci: se naučí pracovat se styly a šablonami, si osvojí formátování dlouhých dokumentů, se naučí pracovat s tabulkami, včetně moţností výpočtů, budou pracovat s grafy a naučí se vkládat grafické prvky. Obsah bude rozdělen do následujících lekcí: 1. Základní nastavení Wordu. 2. Práce s okny dokumentu. 3. Styly. 4. Šablony. 5. Rychlý přístup a klávesové zkratky. 6. Tvorba tabulek. 7. Formátování tabulek. 8. Třídění a výpočty v tabulkách. 9. Návrh tabulky. 10. Tvorba grafů. 11. Automatický text. 12. Řízení toku textu. 13. Vyhledávání v dokumentu. 14. Sledování změn. 15. Oddíly dokumentu. 16. Sloupcová sazba. 17. Grafika v dokumentech. 18. Práce se symboly. 19. Pokročilejší techniky číslování odstavců. 20. Uloţení souboru v různých formátech. 21. Závěrečný test. Pokračování na následující stránce. 15

16 Pokračování z předchozí stránky. Kaţdá lekce bude obsahovat: výklad, cvičení, otázky. Po ukončení kurzu získají účastníci osvědčení. Forma kurzu: Kombinovaná na úvodní informační schůzce se zájemci naučí přihlašovat do Moodlu, budou seznámeni s ovládáním programu a vyzkoušejí si první lekce, vlastní kurz bude probíhat distanční formou (tj. kaţdý na svém PC ve svém tempu, čase), v případě potřeby bude k dispozici lektor, který poradí. Pokud se nezúčastníte zahajovací informativní schůzky, budou Vám informace zaslány na Vámi uvedenou ovou adresu. Tento poţadavek vyplňte v přihlášce. Lektor: Termín zahájení: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Roman Valášek (středa) informativní schůzka hodin ZŠ Hodonín, Mírové náměstí 500,- Kč Ukončení kurzu: nejpozději Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: MS Word 2007 pro středně pokročilé Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Zúčastním se informativní schůzky: ANO NE Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 16

17 akreditace č. j.: / MS Word 2007 pro pokročilé Chcete se naučit pracovat s programem Word 2007? Pracujete raději sami, v klidu u svého počítače, v prostředí domova nebo ve škole, bez časového omezení? Pak je to kurz pro Vás. Potřebujete jen vlastní PC s nainstalovaným Wordem 2007 a internetové připojení. Účastníci: si osvojí pokročilé techniky práce s dlouhými dokumenty, se naučí vytvářet obsah, rejstřík a seznamy obrázků a tabulek, budou umět vytvářet obálky, štítky a katalog pomocí hromadné korespondence, se naučí pracovat s grafikou a diagramy, osvojí si základy formulářů, budou informování, jak pouţívat pole, se seznámí s formou maker, formátem XML a jeho pouţitím ve Wordu, zabezpečením a řízením oprávnění pro přístup k dokumentům. Jednotlivé lekce: 1. Záhlaví a oddíly dokumentu. 2. Zobrazení osnovy a rozdělení dlouhého dokumentu. 3. Hlavní dokument s vnořenými dokumenty. 4. Vytváření obsahu. 5. Tvorba rejstříku. 6. Seznam obrázků a tabulek a další přehledy. 7. Obálky a štítky. 8. Formulářový dopis v hromadné korespondenci. 9. Práce se zdrojem dat v hromadné korespondenci. 10. Obálky a štítky v hromadné korespondenci. 11. Katalog. 12. Propojování a vkládání objektů. 13. Organizační diagram. 14. Cyklický diagram a ozdobné nadpisy. 15. Kreslení a práce s grafickými objekty. 16. Práce s poli. 17. Poznámky pod čarou a vysvětlivky. 18. Záloţky. Pokračování na následující stránce. 17

18 Pokračování z předchozí stránky. 19. Kříţové odkazy. 20. Hypertextové odkazy. 21. Prezentace na webu. 22. Pole formuláře. 23. Ochrana a tisk formuláře. 24. Makra. 25. Zabezpečení dokumentu. 26. Řízení oprávnění. 27. Seznámení s XML. 28. Práce s daty ve formátu XML. 29. Závěrečný test. Kaţdá lekce bude obsahovat výklad, cvičení, otázky. Po ukončení kurzu získají účastníci osvědčení. Lektor: Termín zahájení: Čas: Místo: Kurzovné: Mgr. Roman Valášek (středa) informativní schůzka hodin ZŠ Hodonín, Mírové náměstí 500,- Kč Ukončení kurzu: nejpozději Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: MS Word 2007 pro pokročilé Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Zúčastním se informativní schůzky: ANO NE Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 18

19 akreditace č. j.: 4127/ Čeština pro nečeštináře Chcete se zopakovat nebo prohloubit češtinářské vědomosti? Pracujete raději sami, v klidu u svého počítače, v prostředí domova nebo ve škole, bez časového omezení? Pak je to kurz pro Vás. Potřebujete jen vlastní PC s nainstalovaným Wordem 2007 a internetové připojení. Účastníci si procvičí základní mluvnická pravidla pravopisu, tvarosloví, skladby a stylistiky. Seznamí se základními pravidly psaní úředních dopisů, pravidly psaní textu v elektronické podobě podle normy ČSN Úvodní část kurzu bude probíhat prezenčně v učebně výpočetní techniky. (4 hodiny) Pokud se nebudete moci zúčastnit informativního semináře, budou Vám materiály zaslány na Vaši ovou adresu. Účastníci se naučí přihlašovat se do Moodlu. Budou seznámeni se stavbou kurzu. Následující část kurzu bude probíhat distanční formou (e- learning v prostředí Moodle). Témata: 1. Poznámky k administrativnímu stylu Psaní adres na úřední korespondenci Formální stránka úředního dopisu Akademické tituly, vědecko-pedagogické hodnosti adresáta Oslovení. 2. Pravopis Psaní velkých písmen na začátku slov a slovních spojení - základní pravidla Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze Předloţky s, se, z, ze Psaní přejatých slov Zdvojené souhlásky Skupiny hlásek ve slově Hranice slov v písmu, příslovečné spřeţky, psaní spojovací čárky Psaní zkratek a značek Psaní i a y po obojetných souhláskách Psaní u, ů, ú Psaní skupin bě, pě, vě, mě. 3. Tvarosloví Podstatná jména - skloňování, psaní koncovek podle vzorů Podstatná jména, označující části lidského těla Přídavná jména - tvoření, stupňování, uţití jmenných tvarů Zájmena - skloňování, tvary mě-mně Zájmena - jenţ, týţ-tentýţ Číslovky - sloţené číslovky, uţití v textu. Pokračování na následující stránce. 19

20 Pokračování z předchozí stránky Číslovky - dvě, obě, tři, čtyři Slovesa - nejčastější chyby, podmiňovací způsob, pravopis v příčestí Slovesa - psaní koncovek v příčestí Shoda přísudku s podnětem. 4. Skladba Čárka ve větě jednoduché Větné členy Čárka v souvětí souřadném Čárka v souvětí souřadném Čárka před spojkami "a, jako, neţ" Vloţené věty. 5. Stylistika Hlavní zásady a doporučení Opakování slov a jak se tomu vyhnout Vhodné a nevhodné formulace Sloveso - důleţitý článek věty Jak na zájmena a předloţky 5.6. Neosobní vyjadřování a nelogická stylizace Správně sestavená věta a souvětí. Kaţdá lekce obsahuje: výklad, cvičení, otázky a závěrečný test. Součástí je i evaluační dotazník. Po ukončení kurzu získají účastníci osvědčení. V přihlášce potvrďte vaši účast na informativní schůzce. Lektorka: Termín zahájení: Čas: Místo: Kurzovné: PaedDr. Hana Krojzlová (středa) informativní schůzka hodin ZŠ Hodonín, Mírové náměstí 500,-Kč Ukončení kurzu: nejpozději Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Čeština pro nečeštináře Titul, jméno a příjmení: Datum narození: Škola: telefon/ Souhlasím, aby tyto údaje byly pouţity k evidenci mé účasti na vzdělávací akci organizované SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Zúčastním se informativní schůzky: ANO NE Podpis účastníka: Razítko a podpis ředitele: Platba: fakturou* sloţenkou* * Nehodící se škrtněte. 20

21 akreditace č. j.: dodáme Manaţerské minimum cestovní náhrady Je určeno nejen vedoucím pracovníkům, ale i učitelům ze všech typů škol. Chcete se seznámit s právními předpisy, které se vztahují k poskytování cestovních náhrad a chcete být informováni o povinnostech školy při vysílání zaměstnanců na tuzemské a zahraniční cesty, případně jaké jsou zákonné nároky zaměstnanců na náhrady cestovních výdajů a jaké jsou základní postupy při vypořádání nároků zaměstnanců? Chcete se naučit, jak vypočítat cestovní náhrady a jak cestovní náhrady uplatňovat, jakým způsobem se cestovní náhrady proplácejí a co vše je možno do cestovních výloh zahrnout? A to vše v klidu, z Vašeho domácího prostředí od Vašeho PC s internetovým připojením. Témata: 1. Základní právní předpisy vztahující se k poskytování cestovních náhrad. - obecné zásady a principy zákoníku práce v oblasti cestovních náhrad (Zákoník práce, sedmá část, ustanovení 151 aţ 190), - prováděcí vyhlášky MPSV a MF. 2. Komu lze cestovní náhrady poskytnout: - hlavní zásady poskytování cestovních náhrad, - daňově uznatelné cestovní náhrady. 3. Důleţité pojmy: - pracovní cesta, - zahraniční pracovní cesta, - přeloţení, - pravidelné pracoviště, - doba trvání pracovní cesty, - doba strávená na pracovní cestě jinak neţ plněním pracovních úkolů. 4. Pracovní cesta, výkon práce a průběh pracovní cesty: - pracovní cesta - počátek, konec, délka trvání pracovní cesty, - místo výkonu práce a pravidelné pracoviště, - výkon práce, - školení a vzdělávání zaměstnanců, - průběh pracovní cesty, - místo nástupu a ukončení pracovní cesty, - doba trvání pracovní cesty, - přerušení pracovní cesty, - práce přesčas, - způsob dopravy, - více pracovních cest v jednom dni. 5. Náhrady při tuzemských cestách: - náhrada jízdních výdajů, - veřejná hromadná doprava, - pouţití jiného neţ určeného dopravního prostředku, - silniční motorová vozidla, - náhrada výdajů za ubytování, - zvýšené stravovací výdaje - stravné, - nutné a vedlejší výdaje, - vyúčtování a zaúčtování tuzemské pracovní cesty. Pokračování na následující straně. 21

Přehled akcí na měsíc květen 2011

Přehled akcí na měsíc květen 2011 Přehled akcí na měsíc květen 2011 od 1. 4. 2011 Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice Výstava fotografií Pomoraví,

Více

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové,

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové, 10/ 2007-1 - červen Přehled akcí na měsíc červen 2007 1. 6. 30. 8. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 4. června

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 8/2012/1.3 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.06/04.0002 Název projektu: ICT kompetence pedagogických

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2007

Přehled akcí na měsíc květen 2007 9/ 2007-1 - květen Přehled akcí na měsíc květen 2007 1. 5. 31. 5. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 2. května 2007

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno p r o s i n e c 2 0 1 4 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Francouzština

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/26.00192 Obsah 1 Charakteristika

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Niţší stupeň vzdělávání I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Osmileté všeobecné studium pro niţší stupeň vzdělávání

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Přehled akcí DUBEN 2014

Přehled akcí DUBEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více