Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11"

Transkript

1 Dotační analýza pro Městskou část Prahy 11

2 Prioritní oblasti dotačních titulů Operační program Životní prostředí Operační program Praha pól růstu Zelená úsporám Státní fond rozvoje bydlení

3 Operační program Životní prostředí ( ) Energetické úspory Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Typy podporovaných projektů: A. Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: zateplení obvodového pláště budovy výměna a renovace (repase) otvorových výplní realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla realizace systémů využívajících odpadní teplo výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s instalovaným výkonem do 5 MW, využívajícího fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (mikrokogenerace) využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn instalace solárně termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody Budovy (mimo památkově chráněné) musí projít celkovou energeticky úspornou renovací. Dotace by měla být poskytována zejména pro opatření s delší ekonomickou návratností, tj. především zateplení objektů. Pouhé zateplení objektu však není dostatečné pro optimální snížení spotřeby energie. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. B. Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody, instalace solárně termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Cílové území: celá ČR městské části hl. města Prahy příspěvkové organizace školy a školská zařízení nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) vypadly obchodní společnosti vlastněné veřejnými subjekty Očekávaná výše podpory: až 60 % celkových způsobilých výdajů (v režimu de minimis až 85%) Termín příjmu žádostí: až

4 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika Prevence vzniku odpadu Podporované aktivity: podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů zavádění tzv. systému door to door Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Podporované aktivity: výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné budování systémů odděleného sběru bioodpadů podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů zařízení na úpravu nebo využívání ostatních odpadů technologie pro zpracování stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování stavebního polystyrénu, stavebních prvků z PVC ) budování zařízení na energetické využití komunálních odpadů (ZEVO) zařízení pro tepelné zpracování odpadů výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů, či jejich modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, či jejich modernizace rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách podnikatelské subjekty i veřejný sektor (dle typu projektu) Cílové území: území celé České republiky Výše podpory: u projektů, které nezakládají veřejnou podporu až 85 % ze způsobilých výdajů Termín příjmu žádostí: až

5 Rekultivace starých skládek Podporované aktivity: rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb. Termín příjmu žádostí: až Dokončení inventarizace a odstranění ekologické zátěže Podporované aktivity: v rámci inventarizace a prioritizace bude pokračovat plnění databáze kontaminovaných míst a průběžná aktualizace údajů u již evidovaných lokalit realizace detailních průzkumů potenciálně kontaminovaných lokalit, u nichž není znám původce znečištění a to včetně zpracování analýz rizik a hodnocení prioritizace realizace sanačních zásahů u nejvážněji kontaminovaných lokalit, u nichž míra kontaminace představuje riziko pro lidské zdraví či ekosystémy podnikatelské subjekty i veřejný sektor (dle typu projektu) Cílové území: území celé České republiky Výše podpory: v případě sanací ekologických zátěží až 85 % ze způsobilých výdajů Termín příjmu žádostí: až

6 Operační program Praha pól růstu ČR Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride) může jít nejen o parkoviště úrovňové, ale i v nadzemním, případně v podzemním objektu; doplňkově mohou být v rámci nového záchytného parkoviště zřízena jako součást systému P+R parkovací místa s možností dobíjení elektromobilů; do rámce podpory může být kromě jednotného standardního vybavení areálu nebo objektu parkoviště P+R zahrnutý také nový (případně upravený) příjezd z místní uliční sítě k realizovanému parkovišti P+R, nový (případně upravený) bezbariérový pěší přístup od realizovaného parkoviště P+R k návazné drážní dopravě (tj. ke vstupu do stanice metra, ke vstupu do železniční stanice, k železniční nebo tramvajové zastávce) a také příslušnému účelu odpovídající rozsah osvětlení a značení (tj. dopravního značení a naváděcího značení k realizovanému záchytnému parkovišti P+R, případně i k úschovně jízdních kol B+R nebo k dobíjecímu místu, které jsou součástí objektu tohoto parkoviště) Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu: realizace nového oddělení tramvajového pásu od uličního provozu, realizace nebo vyznačení vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, úpravy světelných signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro preferenci autobusů (s využitím systému aktivní detekce); k těmto opatřením mohou být v řešených úsecích případně doplňkově uplatněna opatření k rychlejšímu a bezpečnějšímu nástupu a výstupu na zastávkách tramvají a autobusů (tzv. vídeňské zastávky, zastávkové mysy, časové ostrůvky, zvýšení nástupních hran apod., přičemž součástí těchto doplňkových opatření mohou být také bezprostředně související úpravy pro zajištění chybějícího bezbariérového přístupu k řešeným zastávkám a také úpravy tohoto přístupu a řešených zastávek k usnadnění jejich používání osobami se specifickým tělesným postižením, zejména se zrakovým postižením), případně úpravy dopravního značení a úpravy režimu parkování směřující k plynulejšímu průjezdu tramvají nebo autobusů uvedené aktivity nesmějí znamenat celkovou rekonstrukci tramvajové trati nebo komunikace; doplňkově může být také instalováno zařízení pro aktivní detekci v autobusech městské veřejné dopravy nasazovaných do provozu na řešených úsecích Organizace zřízené městskými částmi hl. m. Prahy

7 Udržitelná mobilita a energetické úspory Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy (např. zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel, renovace osvětlovacích soustav s využitím pokročilejších úsporných zdrojů vč. inteligentní regulace osvětlení, instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie a jiné) Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy [např. snížení energetické náročnosti technických zařízení městských silničních tunelů (úsporná ventilace a osvětlení atd.), úsporné osvětlení parkovišť P+R, svislého dopravního značení (velkých dálkových návěstí) a přechodů pro chodce, snížení energetické náročnosti světelných signalizačních zařízení a jiné] Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných veřejných budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov příprava konceptu inteligentní budovy vstupní analýza potřeb uživatelů budovy, projektová dokumentace zateplení obálky budov (fasády, střechy, podlahy, stropní konstrukce atd.) výměna nebo renovace výplní stavebních otvorů (oken, dveří) instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a další modernizace systémů HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie (např. tepelná čerpadla, kotle na biomasu, solárně termické kolektory, fotovoltaické panely na střechách a jiných pevných konstrukcích objektů) integrace inteligentních BMS (Building Management System) na bázi IT řešení instalace systémů využití šedé (voda z umývání bez fekálií) a dešťové vody instalace bezpečnostních systémů instalace energeticky efektivního systému osvětlení Vlastníci a uživatelé objektů, ve kterých budou realizována energetická úsporná opatření. Termín příjmu žádostí: zatím nebyl stanoven

8 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci Zvyšování kapacit služeb pro bezdomovce a osoby ohrožené bezdomovectvím Zvyšování kapacit nízkoprahových a kulturně komunitních a sportovně komunitních center poskytujících kulturně integrační služby. Služby pro klíčové skupiny ohrožené sociálním vyloučením (senioři, příslušníci menšin, bezdomovci, osoby ohrožené bezdomovectvím, osoby se zdravotním omezením) Realizace diferencovaných forem sociálního bydlení: azylové domy, domy na půl cesty, chráněné bydlení pro znevýhodněné osoby Organizace zřízené a městskými částmi hl. m. Prahy Posílení infrastruktury pro sociální podnikání Vznik a rozvoj sociálních podniků poskytujících pracovní příležitosti pro znevýhodněné a obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatel v Praze (včetně chráněných dílen) Organizace zřízené a založené městskými částmi hl. m. Prahy

9 Posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci Rozvoj kulturně komunitních a sportovně komunitních center a projektů sociálně kulturní a sociálně sportovní integrace: budou podpořeny projekty přispívající k propojování jednotlivých typů služeb Organizace zřízené a založené městskými částmi hl. m. Prahy Rozvoj sociálních podniků místních komunit Provoz, zakládání a rozšiřování sociálních podniků včetně projevů v oblasti zaměstnávání sociálně ohrožených v rámci kulturně komunitních center a návazných aktivit Organizace zřízené a založené městskými částmi hl. m. Prahy

10 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti Dosažení dostatečné kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních pro poskytování péče o děti do 3 let v denním režimu, nebo v objektech mateřských škol Podpora alternativní formy nerodičovské předškolní péče (včetně dětí do 3 let): dětské skupiny, firemní školky, jesle, zejména v institucích zřizovaných hl. městem Praha Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech vzdělávacích zařízení, zejména mateřských a základních škol, za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let Zvýšení kvality vybavení tříd a učeben s důrazem na osobní a inkluzívní výuku v mateřských, základních i středních školách a vybudování, modernizace a vybavení zařízení na podporu rozvoje kinestetické inteligence a pohybových aktivit jako druhu neformálního vzdělávání Organizace zřízené a založené městskými částmi hl. m. Prahy Vzdělávací zařízení Zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání Podpora spolupráce vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a středních) s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu Rozšíření vzdělávacích programů o rozvoj sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření ve vzdělávacím procesu Vzdělávání pedagogických pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku Organizace zřízené a založené městskými částmi hl. m. Prahy Vzdělávací zařízení

11 Nová Zelená úsporám 2015 Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů dotace na zateplení obálky budovy výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem na instalaci solárních termických systémů na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích Zahájení příjmu žádostí: 15. května 2015 Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace (finančních prostředků) nebo nejpozději do 12:00 hod. dne 31. října 2015 Alokace finančních prostředků: Kč Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 20 % Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy: společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ") bytová družstva (dále jen BD") města a obce (včetně městských částí) případně další právnické osoby Způsob podání žádosti: Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách Programu Základní pravidla: 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. 2. Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 20 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této Výzvy stanovena na 10 mil. Kč. 4. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

12 Finanční nástroje podpora bytové politiky Státní fond rozvoje bydlení Program Panel Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz je kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. Úrok již od Referenční sazby Evropské Unie, minimálně však 0,75% Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let. Zajištění standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru Program Výstavby nájemních domů Cílem programu je podpořit nejen novou výstavbu nájemních bytů, především pro vymezené skupiny obyvatel, ale také umožnit přestavby a rekonstrukce již existujících objektů, které původně nebyly určeny k bydlení nebo v nich nejsou byty způsobilé k bydlení. Dále je možné využít nízkoúročený úvěr na stavební úpravy stávajícího velkého bytu, díky kterým vznikne alespoň jeden další nájemní byt. Smyslem je pomoci zajistit dostupnost malometrážních bytů. Změnila se také velikost bytů, které lze z úvěru hradit od 25m2 do 90m2. Snížení velikosti z původních 35m2 je možností jak postavit dostupné, malé byty například pro jednočlenné domácnosti. Náklady na stavbu se tak pozitivně projeví na odpovídající výši nájemného. Základní parametry úvěru: výše úroku 2% p.a. v případě realizace nájemních bytů pro vymezené skupiny (seniory, zdravotně či sociálně ohrožené skupiny) fixace po celou dobu splácení, kterou lze nastavit až na 30 let. úrok od 3,5% p.a. při výstavbě pro ostatní skupiny, se stejnou možností nastavení doby splatnosti až na 30 let. Výše úroku bude posuzována podle bonity žadatele a dalších kritérií.

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 Oblast intervence 5.2 podporované aktivity příjemci podpory způsobilé výdaje Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (192,5 mil. EUR z ERDF)

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více