Přehled akcí na měsíc květen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc květen 2010"

Transkript

1 Přehled akcí na měsíc květen Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga 5. část Metoda dobrého startu Neubliţuj mi modelové řešení šikany 1. část pro učitelský sbor ZŠ Luţice Škola plná zábavy aneb Naše škola a projekty Vlastní hodnocení školy dle Modelu zvyšování kvality školy pro MŠ Zajímavá literární výchova Nové náměty a metody ve vlastivědě Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga 6. část Motivační náměty ve výuce zeměpisu Vyuţití Excelu v praxi ředitele školy Regionální kolo soutěţe Občan Pythagoriáda okresní kolo Taneční kurz Salsa 1. část Neubliţuj mi modelové řešení šikany 2. část pro učitelský sbor ZŠ Luţice Kurz lektorských dovedností Za logopedií na Znojemsko Návaznost předškolního a základního vzdělávání 1. část Návaznost předškolního a základního vzdělávání 2. část Fyzika-technika-příroda v experimentech a projektech Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga 7. část Vítejte u nás (spolu - pracujeme kaţdý den) 1. st. ZŠ Školení řidičů Cesty do minulosti VIII Svět čokolády - ukázka práce s textem Taneční kurz Salsa 2. část Klima třídy pro ŠD Schůzka členů kabinetu 1. stupně ZŠ Projekt: Informatorium MŠ Emocionální a sociální rozvoj osobnosti 1. skupina Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga 8. část Projekt: Informatorium MŠ Emocionální a sociální rozvoj osobnosti 2. skupina Taneční kurz Salsa 3. část Syndrom vyhoření a pracovní výkon Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga 9. část

2 INFORMACE Výchovní poradci Připomínáme výchovným poradcům, ţe mají moţnost se přihlásit na doplňkové studium pro výchovné poradce. Výchovné poradenství A a B začínáme ukončení prosinec V jiném termínu toto studium zatím nebudeme organizovat. Prázdninové e-learningové kurzy Opět vyhlašujeme další vlnu e-learningových kurzů, tentokrát na prázdniny. MS Excel 2007, MS PowerPoint 2007, MS Word 2007 (různé úrovně), Čeština pro nečeštináře (nový) bliţší informace najdete na dalších stránkách tohoto Informačního zpravodaje. Společná informační schůzka se bude konat na ZŠ Hodonín, Mírové náměstí. Pokud se jí nezúčastníte, budou Vám bliţší informace zaslány na Vaši ovou adresu. Mimořádná nabídka SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín se podařilo zajistit seminář Škola plná zábavy aneb Naše škola a projekty, jehoţ lektorem je ředitel školy. Tento seminář je výbornou inspirací pro učitele 1. stupně ZŠ a pedagogy z malotřídních škol. Seminář se nebude opakovat a je finančně nenáročný. Připojení WiFi pro účastníky vzdělávacích akcí SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín se podařilo zajistit pro účastníky seminářů stálé WiFi připojení. Pokud budete mít zájem, můţete internetové připojení na vzdělávacích akcích vyuţívat. Notebooky si noste vlastní. Kabinet 1. stupně ZŠ Dne se koná ve hodin na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín schůzka kabinetu 1. stupně ZŠ. Program: Zhodnocení roku a příprava vzdělávacích akcí na příští školní rok.

3 Vážení kolegové, víme, že snížené rozpočty škol v letošním roce Vám neumožňují navštěvovat vzdělávací akce v takovém rozsahu, jak byste si přáli. Věřím, že proto využijete nabídku MŠMT a budete čerpat finance prostřednictvím projektu EU peníze školám. V této souvislosti jsme pro Vás připravili nabídku vzdělávacích akcí, které jsou akreditovány nebo podány k akreditaci na MŠMT ČR a kterou jsme vám již minulý měsíc do škol poslali. Záměrně jsme zatím neuvedli cenu jednotlivých seminářů, neboť čekáme na definitivní verzi šablon, abychom mohli kurzovné přizpůsobit (o této definitivní nabídce Vás včas budeme informovat). Pokud v zaslaném seznamu vzdělávacích akcí nenajdete to, co byste pro Vaši školu v rámci DVPP potřebovali, jsme připraveni podat k akreditaci vzdělávací program podle Vašich představ. Proto nás v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat (tel , Jsem ráda, že se nám podařilo zajistit z prostředků EU i zdarma vzdělávání pro pedagogy z mateřských škol. Na motivačním semináři v Hodoníně byl dne 19. dubna 2010 představen projekt Informatorium školy mateřské (zaměřený na implementaci ŠVP PV do praxe), jehož realizátorem je Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín a garantem pro Jihomoravský kraj naše zařízení. O průběhu tohoto projektu i o možnostech zapojení do vzdělávání Vás budeme i prostřednictvím Informačního zpravodaje průběžně informovat. Přicházíme i s další nabídkou. Aby byly vzdělávací akce co nejlevnější a abyste mohli studovat ve svém tempu, prostředí i čase, připravujeme pro Vás řadu nových e-learningových kurzů. Např. v tomto IZ najdete nabídku pro ty z vás, kteří i čas dovolené prázdniny - chcete využít k vlastnímu sebevzdělávání. Kromě už oblíbených počítačových kurzů otevíráme i Češtinu pro nečeštináře a tzv. Manažerské minimum cestovní náhrady určené nejen pro vedoucí pracovníky. Tyto kurzy probíhají ve velmi přátelském a jednoduchém prostředí Moodle. Možná, že po absolvování některého z těchto kurzů zjistíte, že LMS Moodle, který je zdarma ke stažení, budete chtít používat na své škole stejně, jako to dělají téměř všechny vysoké a řada středních i základních škol. Jaké možnosti skýtá Moodle pro školy Vás naučíme v našich kurzech, které otevřeme na podzim a které můžete financovat i z šablon. Hana Krojzlová

4 neakreditováno Metoda dobrého startu Praktický seminář je určen pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ Účastníci se seznámí s teoretickými východisky rozvoje psychomotoriky. Budou informování o základních zásadách metody dobrého startu, která je pouţívána k nápravě a stimulační práci s dětmi. Pochopí, jak s pomocí této metody rozvíjet u dětí koncentraci, motorické a sluchové vnímání a jak podpořit harmonický rozvoj grafomotoriky. Metoda je vhodná pro vstupní etapu trivia, pro pouţití v poslední třídě MŠ, pro děti s diagnózou SPU. Metoda dobrého startu je: 1. preventivní program, který napomáhá připravovat děti na bezproblémový vstup do ZŠ, 2. cílené předcházení moţným poruchám učení v ZŠ, 3. rozvíjející cvičení pro děti před nástupem do ZŠ. Témata: 1. Vliv metody dobrého startu (MDS) na rozvoj psychomotoriky. 2. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní. 3. Cvičení MDS u dětí s poruchami vývoje. 4. Metodika a modelové situace. Lektorka: Termín: PhDr. Jana Swierkoszová (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Kurzovné: 790,- Kč UPOZORNĚNÍ: p. lektorka doporučuje nákup souboru MDS (metodika, pracovní listy a CD) v hodnotě 500,- Kč, který je pro samostatný výcvik důleţitý. Lze ho koupit na semináři a jeho cena není zahrnuta v kurzovném. Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Metoda dobrého startu

5 neakreditováno Škola plná zábavy aneb Naše škola a projekty Seminář je inspirací nejen pro malotřídní školy. Témata: 1. Naše škola a projekty (etwinning). 2. Virtuální komunikace a pouţívání multimediálních prostředků na 1. stupni ZŠ. 3. Tvorba projektů a volba partnerů. 4. Prezentace projektu. 5. Podstata úspěchu. Poznámka: etwinningový projekt je projekt, postavený na vyuţití informačních a komunikačních technologií (ICT), který mohou společně uskutečnit školy (MŠ, ZŠ, SŠ) minimálně ze dvou zemí EU. Lektor: PaedDr. Pavel Vrtěl, ředitel ZŠ Termín: (čtvrtek) Mimořádná nabídka! hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Kurzovné: 70,- Kč Kurzovné budete hradit u prezence. Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Škola plná zábavy aneb Naše škola a projekty

6 akreditace č. j.: / Vlastní hodnocení školy dle Modelu zvyšování kvality školy Seminář je určen ředitelkám mateřských škol. Účastníci: získají informace, týkající se problematiky hodnocení školy, budou informování o evaluaci jako procesu systematické analýzy informací podle určitých kritérií, pochopí význam autoevaluace, získají praktické zkušenosti s autoevaluací.. Tematické okruhy: 1. Východiska autoevaluace. 2. Zkušenosti autoevaluace v zemích EU. 3. Autoevaluace v ČR. 4. Diagnostické nástroje autoevaluace. 5. Praktický nácvik autoevaluace. 6. Informační systém IS Autoeval Lektor: Termín: Mgr. Martin Rangl (pátek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Kurzovné: 980,- Kč Součástí kurzovného je kvalitně zpracovaný metodický materiál a on-line přístup do programu Evaluace. Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Vlastní hodnocení školy dle Modelu zvyšování kvality školy

7 akreditace č. j.: 7729/ Nové náměty a metody ve vlastivědě Praktický seminář je určen nejen pro učitele vlastivědy na 1. stupni ZŠ, kteří absolvovali 1. část semináře v červnu 2009, ale i pro nové zájemce. Témata: 1. Motivace ve škole a motivační hry. 2. Netradiční techniky v jednotlivých fázích výuky jak dělat jinak motivaci, expozici, fixaci a diagnostiku. 3. Soubor her - doplnění. 4. Vyuţití didaktických technologií internet ve výuce, prezentace v programu PowerPoint. 5. Příprava hodiny - metody pro rozvoj klíčových dovedností. 6. Metody zjišťování znalostí ţáků. 7. Organizování vlastivědných vycházek a soutěţí. 8. Tvorba portfolia. Lektor: Termín: Kurzovné: Mgr. Václav Bělík (pondělí) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 480,- Kč Seminář je přeloţen ze září 2009 Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Nové náměty a metody ve vlastivědě

8 akreditace č. j.: / Zajímavá literární výchova Seminář je určen svými tématy pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ. Účastníci: se seznámí s rozmanitými aktivitami, které vycházejí z her s jazykem, pochopí důleţitost propojení jednotlivých sloţek českého jazyka, literatury a slohu, získají nové náměty, jak netradičně opakovat učivo, budou informování o tom, jak netradičně vysvětlovat novou látku, se naučí pracovat s typy cvičení, které obohacují slovní zásobu dětí, se naučí, jak rozvíjet komunikační dovednosti u dětí. Témata: 1. Starší česká literatura v kontextu s hudbou a výtvarným uměním. 2. Testy, kříţovky a rozmanité hry k opakování učiva. 3. Převod textu do jiného ţánru. 4. Droodles. 5. Kaligramy. 6. Práce s obrazovým materiálem. 7. Komiks. Lektorka: Termín: Mgr. Jarmila Sulovská (pondělí) hodin Kurzovné: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 550,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Zajímavá literární výchova

9 neakreditováno Vyuţití Excelu v praxi ředitele školy Lektor je zkušený ředitel školy, který se rád podělí o své zkušenosti s kolegy ostatních škol. Seznámí je s formou vypracovaných excelových tabulek, pomocí kterých vede školní agendu. Témata: 1. Platové výměry: a) výpočet doby praxe b) kontrola - platových postupů, výše příplatků a zaručené mzdy c) jednoduchá simulace výše mzdy 2. Mzdový rozpočet: a) simulace ročního čerpání b) aktuální přehled o čerpání 3. Cestovní příkaz: a) vyuţití databáze b) tisk před cestou a dotisk po cestě c) automatické výpočty náhrad 4. Pronájmy: a) smlouva, průvodní list smlouvy, změna smlouvy b) faktura c) evidenční přehled d) rozvrhy tělocvičen 5. Evidence odpracovaných směn: a) automatický kalendář b) přehledy 6. Pomůcky s vyuţitím databáze: a) hospitační záznam b) lékařské prohlídky c) náhrady vedlejších prázdnin d) další vzdělávání Kaţdý účastník obdrţí CD s předchystanými tabulkami, týkajícími se jednotlivých oblastí řízení školy. Lektor: PaedDr. Zdeněk Šebesta Termín: (úterý) hodin ZŠ Hodonín, Vančurova Kurzovné: 100,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Vyuţití Excelu v praxi ředitele školy

10 akreditace č. j.: / Motivační náměty ve výuce zeměpisu Seminář je přeloţen z 30. září Účastníci budou mít moţnost: 1. seznámit se s různými motivačními náměty, 2. vyzkoušet si další netradiční techniky v jednotlivých fázích hodiny, 3. seznámit se s vyuţitím internetu a PowerPointu v zeměpisu a práce s GPS v zeměpisu, 4. seznámit se s organizováním zeměpisných soutěţí, 5. vyuţít ukázky projektů, které propojují zeměpis do ostatních předmětů v rámci RVP, 6. seznámit se s novými moţnostmi zeměpisných exkurzí, 7. vyuţít dalších didaktických technologií v zeměpisu, 8. vyuţít nových metod zjišťování zeměpisných znalostí ţáků základních škol. Lektor: Termín: Kurzovné: Mgr. Václav Bělík (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 580,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Motivační náměty ve výuce zeměpisu *Nehodící se škrtněte.

11 neakreditováno Taneční kurz Salsa ( tři setkání) Podmanivá hudba, ovlivněna mnoha kulturami a historií, skloubená s pohybem - to je Salsa. Do tajů vás zasvětí taneční mistr Bc. Marek Černý, M. C. se svou partnerkou z Taneční školy Progress Olomouc. Taneční mistr je také choreograf, bývalý tanečník mezinárodní třídy ve standardních i latinskoamerických tancích, trenér, porotce a člen Svazu učitelů tance. Náplň kurzu: 1. základní kroky, otáčky a další krokové variace, 2. bohatý koktejl rytmů, výběr hudby, 3. odreagování a pobavení se, 4. doplnění učiva pro zpestření výuky Hv a Tv Seminář je určen pro všechny, kteří mohou taneční Salsu vyuţít v hodinách tělesné a hudební výchovy, ve školních druţinách a klubech, při přípravě kulturních vystoupení nebo pro vlastní relax a potěšení. Vezměte s sebou: pohodlné civilní nebo lehce sportovní oblečení, sportovní obuv Lektor: Termín: Kurzovné: Bc. Marek Černý s partnerkou 12., 19. a (středy) hodin ZŠ Kyjov, Újezd 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Taneční kurz Salsa *Nehodící se škrtněte.

12 akreditace č. j.: / Kurz lektorských dovedností Dvoumodulový kurz Účastníci: získají základní poznatky o přípravě, realizaci a evaluaci vzdělávací akce se naučí, jak organizovat a vést vzdělávací akci budou informováni, jak předávat odborné znalosti kolegům analyzují hlavní chyby při předávání poznatků dospělým vyzkoušejí odborné dovednosti z pozice vzdělavatele dospělých - lektora budou informováni, jaké jsou poţadavky na lektora analyzují a zhodnotí vlastní zkušenosti z praxe Témata: 1. Terminologický úvod. 2. Plánování a realizace vzdělávání dospělých. 3. Cíle, stanovování cílů, cíle a scénář. 4. Příprava a realizace lekce. 5. Příprava materiálů. 6. Trendy ve vzdělávání dospělých. 7. Učení dospělých. 8. Pozice lektora. 9. Specifika práce lektora, poţadavky a chyby. 10. Typy účastníků. 11. Problematika rezistence. 12. Reflexe praxe. Lektoři: Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Prof. PhDr. Milan Pol, CSc. Termín: (čtvrtek) - 1. část, 2. část bude domluvena na prvním setkání. Účastníci obdrţí osvědčení pouze při absolvování obou částí kurzu hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Kurzovné: 2 090,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Kurz lektorských dovedností

13 neakreditováno Za logopedií na Znojemsko Exkurze volně navazuje na kurz Logopedická prevence a podpora správného vývoje řeči, který jiţ v minulosti proběhl a aktuálně bude opět realizován v září Program exkurze: 1. Prohlídka několikatřídní MŠ ve Znojmě, kde je poskytována odborná speciálně- pedagogická péče i ve dvou logopedických třídách. 2. Seznámení se nejen se způsoby práce a vybavením zařízení, ale zhlédnutí ukázky logopedické intervence. 3. Při přátelském posezení výměna poznatků, dojmů a zejména vlastních zkušeností týkajících se problematiky realizace logopedické péče v MŠ. 4. Příjemným zpestřením bude dle zájmu účastníků prohlídka historického města Znojma. Odjezd: Hodonín: 6.00 hodin z parkoviště u Finančního úřadu Kyjov: 6.20 hodin z autobusového nádraţí Předběţný návrat: hodin Pro všechny účastníky je zajištěn oběd a pohoštění v hodnotě 150,- Kč (úhrada na místě). Můţete vzít s sebou drobnosti pro děti v navštívené MŠ. Lektorky: Mgr. Dagmar Krýsová, Mgr. Alena Horáková Termín: (čtvrtek) hodin MŠ Znojmo, Praţská Kurzovné: 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Za logopedií na Znojemsko Rodné číslo:

14 akreditace č. j.: dodáme Návaznost předškolního a základního vzdělávání Seminář je určen učitelkám MŠ, případně 1. st. ZŠ. Účastníci získají představu o propojenosti školského systému vzdělávání a jeho hlavních cílech prezentovaných v Rámcových vzdělávacích programech s důrazem položeným na základy celoživotního učení v předškolním vzdělávání. Účastníci si také osvojí vědomosti, které by měly pomoci při plánování s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí, zejména v posledním roce docházky a v prvním roce docházky do ZŠ. Témata: 1. Zásady vzdělávání vyplývající ze Školského zákona. 2. Vzdělávací strategie společné pro Rámcové vzdělávací programy. 3. Specifika RVP PV. 4. Návaznost RVP ZV na RVP PV. Lektorky: Termíny konání: Kurzovné: Mgr. Zora Syslová, PaedDr. Hana Sedláčková hodin (pátek) hodin (sobota) SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 1 200,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Návaznost předškolního a základního vzdělávání

15 akreditace č. j.: 4127/ Fyzika-technika-příroda v experimentech a projektech Seminář je novinka pro učitele fyziky. Účastníci: získají informace o integrovaném pojetí výuky fyziky, si objasní moţnosti aplikace fyziky v praxi, pochopí principy mezipředmětové výuky, si prakticky nacvičí experimentální činnosti z oblasti mechaniky, elektřiny a magnetismu, optiky a biomechaniky, solárních článků a měření izolačních vlastností materiálů. Témata: 1. Prezentace námětů k projektům z oblasti aplikace fyziky v technice a přírodě. 2. Sady jednoduchých experimentů pro potřebu výuky fyziky na ZŠ v rámci integrovaného přístupu k přírodovědnému vzdělávání. 3. Praktické experimenty, návody, otázky a vzorové odpovědi pro ţáky. Lektorka je spoluautorkou knihy Fyzika pro každého. Ve svých dalších publikacích se zabývá také problémy současné fyziky. Lektorka: Termín: Kurzovné: RNDr. Renata Holubová, CSc (pondělí) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 580,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Fyzika-technika-příroda v experimentech a projektech *Nehodící se škrtněte.

16 neakreditováno Školení řidičů Kurz je určen pro učitele i zaměstnance škol. Podle zákoníku práce je jednoznačné, ţe se školení řidičů a ověření znalostí musí zúčastnit kaţdý zaměstnanec, který fyzicky vozidlo řídí. V praxi to znamená řízení vozidla sluţebního, ale i soukromého, které je pro sluţební cestu pouţito např.: se ţákem k lékaři, na soutěţe, pro peníze a jiné sluţební účely určené vedením školy. Bude záleţet pouze na zaměstnavateli, v jakém rozsahu a obsahu, vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnancem zabezpečí provedení jeho školení a po jeho ukončení ověření získaných znalostí. Školení může provádět pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem profesního osvědčení. Každý účastník obdrží průkaz o školení. Lektor: Termín: Kurzovné: Autoškola Mazal, Kyjov (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 90,- Kč Přineste si s sebou řidičský průkaz. Na přihlášku do poznámek napište číslo svého řidičského průkazu. Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Školení řidičů Číslo řidičského průkazu:

17 akreditace č. j.: 3376/ Vítejte u nás (spolu - pracujeme kaţdý den) Seminář je určen pedagogům 1. stupně ZŠ. Tématická nabídka školy: 1. Ukázky námětů pro práci ve skupinách ve všech předmětech. 2. Ukázková hodina - praktické činnosti s dětmi. 3. Rozvoj klíčových kompetencí a propojení učiva s průřezovými tématy (při integraci do jednotlivých předmětů). 4. Seznámení se ZŠ Kyjov, Újezd 5. Beseda a výměna zkušeností. Lektorka: Mgr. Jovanka Rybová Termín: (úterý) přeloţeno z Kurzovné: hodin ZŠ Kyjov, Újezd 360,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Vítejte u nás (spolu - pracujeme kaţdý den) *Nehodící se škrtněte.

18 akreditace č. j.: / Cesty do minulosti VIII Seminář je určen učitelům dějepisu. Účastníci: se seznámí s metodami a formami práce, které vedou ţáky k aktivnímu způsobu zvládání výuky historie, se naučí, jak posílit mezipředmětové vztahy, si vyzkoušejí v roli ţáka komunikativní hry, hraní rolí, práci s dokumenty, literárními nebo hudebními dobovými ukázkami, budou pracovat s historickými dokumenty, literárními ukázkami a dobovou hudbou, se naučí, jak historická fakta předat a jak si osvojené vědomosti upevnit. Témata: 1. Jan Ţiţka Jan Ţiţka - rozporuplná postava. Rodokmen Jana Ţiţky. Plánek dvorce Trocnova, archeologická zpráva a listy, které Ţiţka diktoval svému písaři. Víme, co znamená slovo Ţiţka a jaký opravdu byl? Ţiţkovy ostatky. 2. Zlá léta Zlá léta justice, likvidace, industrializace, krize. Poválečná euforie a poválečný stav. Citace a rozbor tisku a dopisů z hradu i z cel smrti. Nezájem, neznalost a nedůvěra jako hrozné zbraně. Lektor: Mgr. Ivan Bauer Termín: (středa) PŘELOŢENO ZE hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Kurzovné: 490,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Cesty do minulosti VIII

19 akreditace č. j.: / Svět čokolády - ukázka práce s textem Seminář je inspirací pro učitele češtiny 2. stupně ZŠ. Účastníci: si osvojí nové metody a formy práce, jak naučit ţáky kriticky myslet a učit se, se naučí nové metody porozumění, zpracování a prezentace odborného textu, se seznámí s moţnostmi, jak klást otázky k textu, si vyzkoušejí náměty, jak lze písemně vyjádřit myšlenky a zpracovat odborný text. Náplň semináře: 1. Pastelkový test jak se dnes cítím. 2. Čokoláda - vytvoření myšlenkové mapy. 3. Práce s odborným textem metody porozumění: frontálně práce ve dvojici individuálně ve skupině 4. Písemné zpracování textu. 5. Reflexe. Lektorka: Termín: Kurzovné: PhDr. Vladimíra Neuţilová (středa) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 470,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Svět čokolády - ukázka práce s textem

20 akreditace č. j.: 3376/ Klima třídy Seminář je určen vychovatelkám školních druţin a klubů. Seminář slouží jako praktická pomoc pedagogům ve školních družinách a klubech. Témata: 1. Rozbor konkrétních případů. 2. Způsoby řešení případových studií. 3. Rozbor šikany z hlediska agresora. 4. Učení se rozhovorům s agresorem. Lektorka: Termín: Kurzovné: Mgr. Renata Jeţková (čtvrtek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 570,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Klima třídy

21 akreditace č. j.: / Syndrom vyhoření a pracovní výkon Seminář je určen učitelkám mateřských škol. Cílem semináře je: nabídnout základní informace o syndromu vyhoření, jak ho můţeme poznat, identifikovat včas zátěţové situace, které přináší profesní výkon. Okruhy zabývající se syndromem vyhoření: 1. Syndrom vyhoření a pomáhající profese. 2. Rizikové faktory pro jeho vznik. 3. Projevy vyhoření. 4. Moţnosti pomoci, psychohygiena. 5. Význam stresu v práci učitele. Lektorka: Termín: Kurzovné: Mgr. Mária Slamková (čtvrtek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Syndrom vyhoření a pracovní výkon

22 akreditace č. j.: / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín ve spolupráci s energetickou společností ČEZ a. s. připravuje seminář SVĚT ENERGIE Seminář je určen učitelům fyziky a přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ. Obsah: Seznámení se s nabídkou vzdělávacího programu ČEZ pro školy. Moţnosti naplnění klíčových kompetencí a průřezových témat ve fyzice i v jiných přírodovědných předmětech. Způsob hodnocení (konkrétní ukázky práce s metodickými materiály). Ukázky experimentů ze vzdělávacích publikací Svět energie. Diskuze a příleţitost k vzájemné výměně zkušeností. Kaţdý účastník zdarma dostanete nové výukové materiály, které můţete plně vyuţít při své výuce, např. publikace Hrátky s obnovitelnými zdroji, Hrátky s magnetismem nebo Jaderné hrátky, které obsahují řadu návodů na zajímavé pokusy. Lektorka: Termín: Kurzovné: Mgr. Karla Surá (pátek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zdarma - včetně občerstvení a oběda Kapacita kurzu je omezena na 20 účastníků, v případě zájmu proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve na nejpozději do Případné dotazy zodpovíme na tel: nebo mobilu: Vzdělávací seminář je akreditovaný MŠMT ČR jako DVPP, získáte osvědčení o absolvování kurzu.

23 akreditace č. j.: / Projekty z naší kuchyně - (absolventské práce ţáků) Seminář je určen třídním učitelům, zástupcům ředitelů, výchovným poradcům a ostatním zájemcům z řad pedagogů ZŠ. Účastníci: budou informování o podstatě a smyslu individuálních projektů u ţáků, získají informace o absolventských pracích ţáků 9. tříd, pochopí význam absolventských prací jako příleţitost pro ţáky si uvědomit své individuální schopnosti a potřeby a moţnost se smysluplně realizovat během školní výuky. Témata: 1. Podstata individuálních projektů. 2. Absolventské práce jako individuální projekt. 3. Prezentace a hodnocení těchto projektů. 4. Poţadavky k absolventským pracím. 5. Absolventské práce a ŠVP. Lektorky: Termín: Kurzovné: Mgr. Ivana Kramářová, Mgr. Miroslava Zmrzlíková (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 390,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Projekty z naší kuchyně - (absolventské práce ţáků)

24 akreditace č. j.: 3376/ MS Excel 2007 pro začátečníky Chcete se naučit pracovat s programem Excel 2007? Pracujete raději sami, v klidu u svého počítače, v prostředí domova nebo ve škole, bez časového omezení? Pak je to kurz pro Vás. Potřebujete jen vlastní PC s nainstalovaným Excelem 2007 a internetové připojení. Účastníci: se naučí vytvářet tabulky v Excelu získají informace, jak tabulky plnit daty a data formátovat se naučí tabulky graficky upravovat budou provádět výpočty pomocí jednoduchých vzorců budou seznámeni se základy tvorby a formátování grafů Jednotlivé lekce: 1. Úvod do práce s Excelem. 2. Vkládání a úprava dat. 3. Pohyb po tabulce a základní nastavení. 4. Označování oblastí. 5. Manipulace s oblastmi. 6. Vkládání a odstraňování oblastí. 7. Formátování textu a vzhledu buněk. 8. Kontrola pravopisu. 9. Základní nastavení Excelu a práce s nápovědou. 10. Práce s nápovědou. 11. Závěrečný test. Forma kurzu: Kombinovaná na úvodní informační schůzce se zájemci naučí přihlašovat do Moodlu, budou seznámeni s ovládáním programu a vyzkoušejí si první lekce vlastní kurz bude probíhat distanční formou (tj. kaţdý na svém PC ve svém tempu, čase), v případě potřeby bude k dispozici lektor, který poradí. Pokud se nezúčastníte zahajovací informativní schůzky, budou Vám informace zaslány na Vámi uvedenou ovou adresu. Tento poţadavek vyplňte v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín zahájení: (středa) informativní schůzka hodin ZŠ Hodonín, Mírové náměstí Kurzovné: 500,- Kč Ukončení kurzu: nejpozději Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: MS Excel 2007 pro začátečníky Zúčastním se informativní schůzky: ANO NE

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA)

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů pod Windows, především půjde o použití pokročilejších

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2011

Přehled akcí na měsíc květen 2011 Přehled akcí na měsíc květen 2011 od 1. 4. 2011 Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice Výstava fotografií Pomoraví,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

Tematická oblast: Textové procesory (VY_32_INOVACE_10_2_AP) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červen 2013 až leden 2014

Tematická oblast: Textové procesory (VY_32_INOVACE_10_2_AP) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červen 2013 až leden 2014 Tematická oblast: Textové procesory (VY_32_INOVACE_10_2_AP) Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červen 2013 až leden 2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení s možnostmi a s prací v

Více

Přeh1ed akcí na měsíc duben 2010

Přeh1ed akcí na měsíc duben 2010 duben 2010 strana 1 Přeh1ed akcí na měsíc duben 2010 1. 4. 31. 5. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka 1. 4. 2010 Jak sestavit individuální

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Aplikační software B

Aplikační software B Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Dále se naučí zpracovávat prezentace

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 5 Název kurzu Moderní využití výpočetní techniky v oblasti sociálních služeb (pro pokročilé) Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci,

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Aplikační software 2

Aplikační software 2 Metodické listy pro předmět Aplikační software 2 Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů patřících do balíku programů MS Office 2003. Studenti se

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2013 www.profesim.cz Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na semináře konané v Olomouci a v Brně. Akreditované

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Přílohy: Publikační činnost:

Přílohy: Publikační činnost: Mgr. Radek Maca Kontakt Bydliště: Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 mobil: 774 696 160 e-mail: rama@inforama.cz stránky: http://www.inforama.cz, http://www.evzdelavani.net Zaměstnání: Gymnázium

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 1IKT2 Textové

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Závěrečná pedagogická rada

Závěrečná pedagogická rada 10/2005-1 - červen 2005 PŘEHLED AKCÍ PEDAGOGICKÉHO STŘEDISKA na měsíc červen 2005 1. 6. 30. 8. 2005 Minigalerie a Galerie na schodech Petr Včelka a 5 mladých výtvarnic Minisérie od malby po grafiku 2.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Příloha č. 1. Pořadové číslo 1 Název kurzu Změny v účetnictví od roku 2010 Počet osob 2 Minimální rozsah kurzu

Příloha č. 1. Pořadové číslo 1 Název kurzu Změny v účetnictví od roku 2010 Počet osob 2 Minimální rozsah kurzu Pořadové číslo 1 Změny v účetnictví od roku 2010 Novinky v oblasti účtování Propojení účtování se změnou legislativy - převážně daňových zákonů Změny ve výpočtu mezd, praktické ukázky a příklady Pořadové

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více