Přehled akcí na měsíc květen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc květen 2010"

Transkript

1 Přehled akcí na měsíc květen Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga 5. část Metoda dobrého startu Neubliţuj mi modelové řešení šikany 1. část pro učitelský sbor ZŠ Luţice Škola plná zábavy aneb Naše škola a projekty Vlastní hodnocení školy dle Modelu zvyšování kvality školy pro MŠ Zajímavá literární výchova Nové náměty a metody ve vlastivědě Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga 6. část Motivační náměty ve výuce zeměpisu Vyuţití Excelu v praxi ředitele školy Regionální kolo soutěţe Občan Pythagoriáda okresní kolo Taneční kurz Salsa 1. část Neubliţuj mi modelové řešení šikany 2. část pro učitelský sbor ZŠ Luţice Kurz lektorských dovedností Za logopedií na Znojemsko Návaznost předškolního a základního vzdělávání 1. část Návaznost předškolního a základního vzdělávání 2. část Fyzika-technika-příroda v experimentech a projektech Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga 7. část Vítejte u nás (spolu - pracujeme kaţdý den) 1. st. ZŠ Školení řidičů Cesty do minulosti VIII Svět čokolády - ukázka práce s textem Taneční kurz Salsa 2. část Klima třídy pro ŠD Schůzka členů kabinetu 1. stupně ZŠ Projekt: Informatorium MŠ Emocionální a sociální rozvoj osobnosti 1. skupina Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga 8. část Projekt: Informatorium MŠ Emocionální a sociální rozvoj osobnosti 2. skupina Taneční kurz Salsa 3. část Syndrom vyhoření a pracovní výkon Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga 9. část

2 INFORMACE Výchovní poradci Připomínáme výchovným poradcům, ţe mají moţnost se přihlásit na doplňkové studium pro výchovné poradce. Výchovné poradenství A a B začínáme ukončení prosinec V jiném termínu toto studium zatím nebudeme organizovat. Prázdninové e-learningové kurzy Opět vyhlašujeme další vlnu e-learningových kurzů, tentokrát na prázdniny. MS Excel 2007, MS PowerPoint 2007, MS Word 2007 (různé úrovně), Čeština pro nečeštináře (nový) bliţší informace najdete na dalších stránkách tohoto Informačního zpravodaje. Společná informační schůzka se bude konat na ZŠ Hodonín, Mírové náměstí. Pokud se jí nezúčastníte, budou Vám bliţší informace zaslány na Vaši ovou adresu. Mimořádná nabídka SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín se podařilo zajistit seminář Škola plná zábavy aneb Naše škola a projekty, jehoţ lektorem je ředitel školy. Tento seminář je výbornou inspirací pro učitele 1. stupně ZŠ a pedagogy z malotřídních škol. Seminář se nebude opakovat a je finančně nenáročný. Připojení WiFi pro účastníky vzdělávacích akcí SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín se podařilo zajistit pro účastníky seminářů stálé WiFi připojení. Pokud budete mít zájem, můţete internetové připojení na vzdělávacích akcích vyuţívat. Notebooky si noste vlastní. Kabinet 1. stupně ZŠ Dne se koná ve hodin na SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín schůzka kabinetu 1. stupně ZŠ. Program: Zhodnocení roku a příprava vzdělávacích akcí na příští školní rok.

3 Vážení kolegové, víme, že snížené rozpočty škol v letošním roce Vám neumožňují navštěvovat vzdělávací akce v takovém rozsahu, jak byste si přáli. Věřím, že proto využijete nabídku MŠMT a budete čerpat finance prostřednictvím projektu EU peníze školám. V této souvislosti jsme pro Vás připravili nabídku vzdělávacích akcí, které jsou akreditovány nebo podány k akreditaci na MŠMT ČR a kterou jsme vám již minulý měsíc do škol poslali. Záměrně jsme zatím neuvedli cenu jednotlivých seminářů, neboť čekáme na definitivní verzi šablon, abychom mohli kurzovné přizpůsobit (o této definitivní nabídce Vás včas budeme informovat). Pokud v zaslaném seznamu vzdělávacích akcí nenajdete to, co byste pro Vaši školu v rámci DVPP potřebovali, jsme připraveni podat k akreditaci vzdělávací program podle Vašich představ. Proto nás v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat (tel , Jsem ráda, že se nám podařilo zajistit z prostředků EU i zdarma vzdělávání pro pedagogy z mateřských škol. Na motivačním semináři v Hodoníně byl dne 19. dubna 2010 představen projekt Informatorium školy mateřské (zaměřený na implementaci ŠVP PV do praxe), jehož realizátorem je Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín a garantem pro Jihomoravský kraj naše zařízení. O průběhu tohoto projektu i o možnostech zapojení do vzdělávání Vás budeme i prostřednictvím Informačního zpravodaje průběžně informovat. Přicházíme i s další nabídkou. Aby byly vzdělávací akce co nejlevnější a abyste mohli studovat ve svém tempu, prostředí i čase, připravujeme pro Vás řadu nových e-learningových kurzů. Např. v tomto IZ najdete nabídku pro ty z vás, kteří i čas dovolené prázdniny - chcete využít k vlastnímu sebevzdělávání. Kromě už oblíbených počítačových kurzů otevíráme i Češtinu pro nečeštináře a tzv. Manažerské minimum cestovní náhrady určené nejen pro vedoucí pracovníky. Tyto kurzy probíhají ve velmi přátelském a jednoduchém prostředí Moodle. Možná, že po absolvování některého z těchto kurzů zjistíte, že LMS Moodle, který je zdarma ke stažení, budete chtít používat na své škole stejně, jako to dělají téměř všechny vysoké a řada středních i základních škol. Jaké možnosti skýtá Moodle pro školy Vás naučíme v našich kurzech, které otevřeme na podzim a které můžete financovat i z šablon. Hana Krojzlová

4 neakreditováno Metoda dobrého startu Praktický seminář je určen pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ Účastníci se seznámí s teoretickými východisky rozvoje psychomotoriky. Budou informování o základních zásadách metody dobrého startu, která je pouţívána k nápravě a stimulační práci s dětmi. Pochopí, jak s pomocí této metody rozvíjet u dětí koncentraci, motorické a sluchové vnímání a jak podpořit harmonický rozvoj grafomotoriky. Metoda je vhodná pro vstupní etapu trivia, pro pouţití v poslední třídě MŠ, pro děti s diagnózou SPU. Metoda dobrého startu je: 1. preventivní program, který napomáhá připravovat děti na bezproblémový vstup do ZŠ, 2. cílené předcházení moţným poruchám učení v ZŠ, 3. rozvíjející cvičení pro děti před nástupem do ZŠ. Témata: 1. Vliv metody dobrého startu (MDS) na rozvoj psychomotoriky. 2. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní. 3. Cvičení MDS u dětí s poruchami vývoje. 4. Metodika a modelové situace. Lektorka: Termín: PhDr. Jana Swierkoszová (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Kurzovné: 790,- Kč UPOZORNĚNÍ: p. lektorka doporučuje nákup souboru MDS (metodika, pracovní listy a CD) v hodnotě 500,- Kč, který je pro samostatný výcvik důleţitý. Lze ho koupit na semináři a jeho cena není zahrnuta v kurzovném. Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Metoda dobrého startu

5 neakreditováno Škola plná zábavy aneb Naše škola a projekty Seminář je inspirací nejen pro malotřídní školy. Témata: 1. Naše škola a projekty (etwinning). 2. Virtuální komunikace a pouţívání multimediálních prostředků na 1. stupni ZŠ. 3. Tvorba projektů a volba partnerů. 4. Prezentace projektu. 5. Podstata úspěchu. Poznámka: etwinningový projekt je projekt, postavený na vyuţití informačních a komunikačních technologií (ICT), který mohou společně uskutečnit školy (MŠ, ZŠ, SŠ) minimálně ze dvou zemí EU. Lektor: PaedDr. Pavel Vrtěl, ředitel ZŠ Termín: (čtvrtek) Mimořádná nabídka! hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Kurzovné: 70,- Kč Kurzovné budete hradit u prezence. Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Škola plná zábavy aneb Naše škola a projekty

6 akreditace č. j.: / Vlastní hodnocení školy dle Modelu zvyšování kvality školy Seminář je určen ředitelkám mateřských škol. Účastníci: získají informace, týkající se problematiky hodnocení školy, budou informování o evaluaci jako procesu systematické analýzy informací podle určitých kritérií, pochopí význam autoevaluace, získají praktické zkušenosti s autoevaluací.. Tematické okruhy: 1. Východiska autoevaluace. 2. Zkušenosti autoevaluace v zemích EU. 3. Autoevaluace v ČR. 4. Diagnostické nástroje autoevaluace. 5. Praktický nácvik autoevaluace. 6. Informační systém IS Autoeval Lektor: Termín: Mgr. Martin Rangl (pátek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Kurzovné: 980,- Kč Součástí kurzovného je kvalitně zpracovaný metodický materiál a on-line přístup do programu Evaluace. Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Vlastní hodnocení školy dle Modelu zvyšování kvality školy

7 akreditace č. j.: 7729/ Nové náměty a metody ve vlastivědě Praktický seminář je určen nejen pro učitele vlastivědy na 1. stupni ZŠ, kteří absolvovali 1. část semináře v červnu 2009, ale i pro nové zájemce. Témata: 1. Motivace ve škole a motivační hry. 2. Netradiční techniky v jednotlivých fázích výuky jak dělat jinak motivaci, expozici, fixaci a diagnostiku. 3. Soubor her - doplnění. 4. Vyuţití didaktických technologií internet ve výuce, prezentace v programu PowerPoint. 5. Příprava hodiny - metody pro rozvoj klíčových dovedností. 6. Metody zjišťování znalostí ţáků. 7. Organizování vlastivědných vycházek a soutěţí. 8. Tvorba portfolia. Lektor: Termín: Kurzovné: Mgr. Václav Bělík (pondělí) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 480,- Kč Seminář je přeloţen ze září 2009 Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Nové náměty a metody ve vlastivědě

8 akreditace č. j.: / Zajímavá literární výchova Seminář je určen svými tématy pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ. Účastníci: se seznámí s rozmanitými aktivitami, které vycházejí z her s jazykem, pochopí důleţitost propojení jednotlivých sloţek českého jazyka, literatury a slohu, získají nové náměty, jak netradičně opakovat učivo, budou informování o tom, jak netradičně vysvětlovat novou látku, se naučí pracovat s typy cvičení, které obohacují slovní zásobu dětí, se naučí, jak rozvíjet komunikační dovednosti u dětí. Témata: 1. Starší česká literatura v kontextu s hudbou a výtvarným uměním. 2. Testy, kříţovky a rozmanité hry k opakování učiva. 3. Převod textu do jiného ţánru. 4. Droodles. 5. Kaligramy. 6. Práce s obrazovým materiálem. 7. Komiks. Lektorka: Termín: Mgr. Jarmila Sulovská (pondělí) hodin Kurzovné: SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 550,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Zajímavá literární výchova

9 neakreditováno Vyuţití Excelu v praxi ředitele školy Lektor je zkušený ředitel školy, který se rád podělí o své zkušenosti s kolegy ostatních škol. Seznámí je s formou vypracovaných excelových tabulek, pomocí kterých vede školní agendu. Témata: 1. Platové výměry: a) výpočet doby praxe b) kontrola - platových postupů, výše příplatků a zaručené mzdy c) jednoduchá simulace výše mzdy 2. Mzdový rozpočet: a) simulace ročního čerpání b) aktuální přehled o čerpání 3. Cestovní příkaz: a) vyuţití databáze b) tisk před cestou a dotisk po cestě c) automatické výpočty náhrad 4. Pronájmy: a) smlouva, průvodní list smlouvy, změna smlouvy b) faktura c) evidenční přehled d) rozvrhy tělocvičen 5. Evidence odpracovaných směn: a) automatický kalendář b) přehledy 6. Pomůcky s vyuţitím databáze: a) hospitační záznam b) lékařské prohlídky c) náhrady vedlejších prázdnin d) další vzdělávání Kaţdý účastník obdrţí CD s předchystanými tabulkami, týkajícími se jednotlivých oblastí řízení školy. Lektor: PaedDr. Zdeněk Šebesta Termín: (úterý) hodin ZŠ Hodonín, Vančurova Kurzovné: 100,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Vyuţití Excelu v praxi ředitele školy

10 akreditace č. j.: / Motivační náměty ve výuce zeměpisu Seminář je přeloţen z 30. září Účastníci budou mít moţnost: 1. seznámit se s různými motivačními náměty, 2. vyzkoušet si další netradiční techniky v jednotlivých fázích hodiny, 3. seznámit se s vyuţitím internetu a PowerPointu v zeměpisu a práce s GPS v zeměpisu, 4. seznámit se s organizováním zeměpisných soutěţí, 5. vyuţít ukázky projektů, které propojují zeměpis do ostatních předmětů v rámci RVP, 6. seznámit se s novými moţnostmi zeměpisných exkurzí, 7. vyuţít dalších didaktických technologií v zeměpisu, 8. vyuţít nových metod zjišťování zeměpisných znalostí ţáků základních škol. Lektor: Termín: Kurzovné: Mgr. Václav Bělík (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 580,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Motivační náměty ve výuce zeměpisu *Nehodící se škrtněte.

11 neakreditováno Taneční kurz Salsa ( tři setkání) Podmanivá hudba, ovlivněna mnoha kulturami a historií, skloubená s pohybem - to je Salsa. Do tajů vás zasvětí taneční mistr Bc. Marek Černý, M. C. se svou partnerkou z Taneční školy Progress Olomouc. Taneční mistr je také choreograf, bývalý tanečník mezinárodní třídy ve standardních i latinskoamerických tancích, trenér, porotce a člen Svazu učitelů tance. Náplň kurzu: 1. základní kroky, otáčky a další krokové variace, 2. bohatý koktejl rytmů, výběr hudby, 3. odreagování a pobavení se, 4. doplnění učiva pro zpestření výuky Hv a Tv Seminář je určen pro všechny, kteří mohou taneční Salsu vyuţít v hodinách tělesné a hudební výchovy, ve školních druţinách a klubech, při přípravě kulturních vystoupení nebo pro vlastní relax a potěšení. Vezměte s sebou: pohodlné civilní nebo lehce sportovní oblečení, sportovní obuv Lektor: Termín: Kurzovné: Bc. Marek Černý s partnerkou 12., 19. a (středy) hodin ZŠ Kyjov, Újezd 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Taneční kurz Salsa *Nehodící se škrtněte.

12 akreditace č. j.: / Kurz lektorských dovedností Dvoumodulový kurz Účastníci: získají základní poznatky o přípravě, realizaci a evaluaci vzdělávací akce se naučí, jak organizovat a vést vzdělávací akci budou informováni, jak předávat odborné znalosti kolegům analyzují hlavní chyby při předávání poznatků dospělým vyzkoušejí odborné dovednosti z pozice vzdělavatele dospělých - lektora budou informováni, jaké jsou poţadavky na lektora analyzují a zhodnotí vlastní zkušenosti z praxe Témata: 1. Terminologický úvod. 2. Plánování a realizace vzdělávání dospělých. 3. Cíle, stanovování cílů, cíle a scénář. 4. Příprava a realizace lekce. 5. Příprava materiálů. 6. Trendy ve vzdělávání dospělých. 7. Učení dospělých. 8. Pozice lektora. 9. Specifika práce lektora, poţadavky a chyby. 10. Typy účastníků. 11. Problematika rezistence. 12. Reflexe praxe. Lektoři: Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Prof. PhDr. Milan Pol, CSc. Termín: (čtvrtek) - 1. část, 2. část bude domluvena na prvním setkání. Účastníci obdrţí osvědčení pouze při absolvování obou částí kurzu hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Kurzovné: 2 090,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Kurz lektorských dovedností

13 neakreditováno Za logopedií na Znojemsko Exkurze volně navazuje na kurz Logopedická prevence a podpora správného vývoje řeči, který jiţ v minulosti proběhl a aktuálně bude opět realizován v září Program exkurze: 1. Prohlídka několikatřídní MŠ ve Znojmě, kde je poskytována odborná speciálně- pedagogická péče i ve dvou logopedických třídách. 2. Seznámení se nejen se způsoby práce a vybavením zařízení, ale zhlédnutí ukázky logopedické intervence. 3. Při přátelském posezení výměna poznatků, dojmů a zejména vlastních zkušeností týkajících se problematiky realizace logopedické péče v MŠ. 4. Příjemným zpestřením bude dle zájmu účastníků prohlídka historického města Znojma. Odjezd: Hodonín: 6.00 hodin z parkoviště u Finančního úřadu Kyjov: 6.20 hodin z autobusového nádraţí Předběţný návrat: hodin Pro všechny účastníky je zajištěn oběd a pohoštění v hodnotě 150,- Kč (úhrada na místě). Můţete vzít s sebou drobnosti pro děti v navštívené MŠ. Lektorky: Mgr. Dagmar Krýsová, Mgr. Alena Horáková Termín: (čtvrtek) hodin MŠ Znojmo, Praţská Kurzovné: 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Za logopedií na Znojemsko Rodné číslo:

14 akreditace č. j.: dodáme Návaznost předškolního a základního vzdělávání Seminář je určen učitelkám MŠ, případně 1. st. ZŠ. Účastníci získají představu o propojenosti školského systému vzdělávání a jeho hlavních cílech prezentovaných v Rámcových vzdělávacích programech s důrazem položeným na základy celoživotního učení v předškolním vzdělávání. Účastníci si také osvojí vědomosti, které by měly pomoci při plánování s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí, zejména v posledním roce docházky a v prvním roce docházky do ZŠ. Témata: 1. Zásady vzdělávání vyplývající ze Školského zákona. 2. Vzdělávací strategie společné pro Rámcové vzdělávací programy. 3. Specifika RVP PV. 4. Návaznost RVP ZV na RVP PV. Lektorky: Termíny konání: Kurzovné: Mgr. Zora Syslová, PaedDr. Hana Sedláčková hodin (pátek) hodin (sobota) SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 1 200,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Návaznost předškolního a základního vzdělávání

15 akreditace č. j.: 4127/ Fyzika-technika-příroda v experimentech a projektech Seminář je novinka pro učitele fyziky. Účastníci: získají informace o integrovaném pojetí výuky fyziky, si objasní moţnosti aplikace fyziky v praxi, pochopí principy mezipředmětové výuky, si prakticky nacvičí experimentální činnosti z oblasti mechaniky, elektřiny a magnetismu, optiky a biomechaniky, solárních článků a měření izolačních vlastností materiálů. Témata: 1. Prezentace námětů k projektům z oblasti aplikace fyziky v technice a přírodě. 2. Sady jednoduchých experimentů pro potřebu výuky fyziky na ZŠ v rámci integrovaného přístupu k přírodovědnému vzdělávání. 3. Praktické experimenty, návody, otázky a vzorové odpovědi pro ţáky. Lektorka je spoluautorkou knihy Fyzika pro každého. Ve svých dalších publikacích se zabývá také problémy současné fyziky. Lektorka: Termín: Kurzovné: RNDr. Renata Holubová, CSc (pondělí) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 580,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Fyzika-technika-příroda v experimentech a projektech *Nehodící se škrtněte.

16 neakreditováno Školení řidičů Kurz je určen pro učitele i zaměstnance škol. Podle zákoníku práce je jednoznačné, ţe se školení řidičů a ověření znalostí musí zúčastnit kaţdý zaměstnanec, který fyzicky vozidlo řídí. V praxi to znamená řízení vozidla sluţebního, ale i soukromého, které je pro sluţební cestu pouţito např.: se ţákem k lékaři, na soutěţe, pro peníze a jiné sluţební účely určené vedením školy. Bude záleţet pouze na zaměstnavateli, v jakém rozsahu a obsahu, vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnancem zabezpečí provedení jeho školení a po jeho ukončení ověření získaných znalostí. Školení může provádět pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem profesního osvědčení. Každý účastník obdrží průkaz o školení. Lektor: Termín: Kurzovné: Autoškola Mazal, Kyjov (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 90,- Kč Přineste si s sebou řidičský průkaz. Na přihlášku do poznámek napište číslo svého řidičského průkazu. Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Školení řidičů Číslo řidičského průkazu:

17 akreditace č. j.: 3376/ Vítejte u nás (spolu - pracujeme kaţdý den) Seminář je určen pedagogům 1. stupně ZŠ. Tématická nabídka školy: 1. Ukázky námětů pro práci ve skupinách ve všech předmětech. 2. Ukázková hodina - praktické činnosti s dětmi. 3. Rozvoj klíčových kompetencí a propojení učiva s průřezovými tématy (při integraci do jednotlivých předmětů). 4. Seznámení se ZŠ Kyjov, Újezd 5. Beseda a výměna zkušeností. Lektorka: Mgr. Jovanka Rybová Termín: (úterý) přeloţeno z Kurzovné: hodin ZŠ Kyjov, Újezd 360,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Vítejte u nás (spolu - pracujeme kaţdý den) *Nehodící se škrtněte.

18 akreditace č. j.: / Cesty do minulosti VIII Seminář je určen učitelům dějepisu. Účastníci: se seznámí s metodami a formami práce, které vedou ţáky k aktivnímu způsobu zvládání výuky historie, se naučí, jak posílit mezipředmětové vztahy, si vyzkoušejí v roli ţáka komunikativní hry, hraní rolí, práci s dokumenty, literárními nebo hudebními dobovými ukázkami, budou pracovat s historickými dokumenty, literárními ukázkami a dobovou hudbou, se naučí, jak historická fakta předat a jak si osvojené vědomosti upevnit. Témata: 1. Jan Ţiţka Jan Ţiţka - rozporuplná postava. Rodokmen Jana Ţiţky. Plánek dvorce Trocnova, archeologická zpráva a listy, které Ţiţka diktoval svému písaři. Víme, co znamená slovo Ţiţka a jaký opravdu byl? Ţiţkovy ostatky. 2. Zlá léta Zlá léta justice, likvidace, industrializace, krize. Poválečná euforie a poválečný stav. Citace a rozbor tisku a dopisů z hradu i z cel smrti. Nezájem, neznalost a nedůvěra jako hrozné zbraně. Lektor: Mgr. Ivan Bauer Termín: (středa) PŘELOŢENO ZE hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín Kurzovné: 490,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Cesty do minulosti VIII

19 akreditace č. j.: / Svět čokolády - ukázka práce s textem Seminář je inspirací pro učitele češtiny 2. stupně ZŠ. Účastníci: si osvojí nové metody a formy práce, jak naučit ţáky kriticky myslet a učit se, se naučí nové metody porozumění, zpracování a prezentace odborného textu, se seznámí s moţnostmi, jak klást otázky k textu, si vyzkoušejí náměty, jak lze písemně vyjádřit myšlenky a zpracovat odborný text. Náplň semináře: 1. Pastelkový test jak se dnes cítím. 2. Čokoláda - vytvoření myšlenkové mapy. 3. Práce s odborným textem metody porozumění: frontálně práce ve dvojici individuálně ve skupině 4. Písemné zpracování textu. 5. Reflexe. Lektorka: Termín: Kurzovné: PhDr. Vladimíra Neuţilová (středa) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 470,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Svět čokolády - ukázka práce s textem

20 akreditace č. j.: 3376/ Klima třídy Seminář je určen vychovatelkám školních druţin a klubů. Seminář slouží jako praktická pomoc pedagogům ve školních družinách a klubech. Témata: 1. Rozbor konkrétních případů. 2. Způsoby řešení případových studií. 3. Rozbor šikany z hlediska agresora. 4. Učení se rozhovorům s agresorem. Lektorka: Termín: Kurzovné: Mgr. Renata Jeţková (čtvrtek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 570,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce obratem. Závazná přihláška: Klima třídy

21 akreditace č. j.: / Syndrom vyhoření a pracovní výkon Seminář je určen učitelkám mateřských škol. Cílem semináře je: nabídnout základní informace o syndromu vyhoření, jak ho můţeme poznat, identifikovat včas zátěţové situace, které přináší profesní výkon. Okruhy zabývající se syndromem vyhoření: 1. Syndrom vyhoření a pomáhající profese. 2. Rizikové faktory pro jeho vznik. 3. Projevy vyhoření. 4. Moţnosti pomoci, psychohygiena. 5. Význam stresu v práci učitele. Lektorka: Termín: Kurzovné: Mgr. Mária Slamková (čtvrtek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Syndrom vyhoření a pracovní výkon

22 akreditace č. j.: / SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín ve spolupráci s energetickou společností ČEZ a. s. připravuje seminář SVĚT ENERGIE Seminář je určen učitelům fyziky a přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ. Obsah: Seznámení se s nabídkou vzdělávacího programu ČEZ pro školy. Moţnosti naplnění klíčových kompetencí a průřezových témat ve fyzice i v jiných přírodovědných předmětech. Způsob hodnocení (konkrétní ukázky práce s metodickými materiály). Ukázky experimentů ze vzdělávacích publikací Svět energie. Diskuze a příleţitost k vzájemné výměně zkušeností. Kaţdý účastník zdarma dostanete nové výukové materiály, které můţete plně vyuţít při své výuce, např. publikace Hrátky s obnovitelnými zdroji, Hrátky s magnetismem nebo Jaderné hrátky, které obsahují řadu návodů na zajímavé pokusy. Lektorka: Termín: Kurzovné: Mgr. Karla Surá (pátek) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín zdarma - včetně občerstvení a oběda Kapacita kurzu je omezena na 20 účastníků, v případě zájmu proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve na nejpozději do Případné dotazy zodpovíme na tel: nebo mobilu: Vzdělávací seminář je akreditovaný MŠMT ČR jako DVPP, získáte osvědčení o absolvování kurzu.

23 akreditace č. j.: / Projekty z naší kuchyně - (absolventské práce ţáků) Seminář je určen třídním učitelům, zástupcům ředitelů, výchovným poradcům a ostatním zájemcům z řad pedagogů ZŠ. Účastníci: budou informování o podstatě a smyslu individuálních projektů u ţáků, získají informace o absolventských pracích ţáků 9. tříd, pochopí význam absolventských prací jako příleţitost pro ţáky si uvědomit své individuální schopnosti a potřeby a moţnost se smysluplně realizovat během školní výuky. Témata: 1. Podstata individuálních projektů. 2. Absolventské práce jako individuální projekt. 3. Prezentace a hodnocení těchto projektů. 4. Poţadavky k absolventským pracím. 5. Absolventské práce a ŠVP. Lektorky: Termín: Kurzovné: Mgr. Ivana Kramářová, Mgr. Miroslava Zmrzlíková (úterý) hodin SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín 390,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: Projekty z naší kuchyně - (absolventské práce ţáků)

24 akreditace č. j.: 3376/ MS Excel 2007 pro začátečníky Chcete se naučit pracovat s programem Excel 2007? Pracujete raději sami, v klidu u svého počítače, v prostředí domova nebo ve škole, bez časového omezení? Pak je to kurz pro Vás. Potřebujete jen vlastní PC s nainstalovaným Excelem 2007 a internetové připojení. Účastníci: se naučí vytvářet tabulky v Excelu získají informace, jak tabulky plnit daty a data formátovat se naučí tabulky graficky upravovat budou provádět výpočty pomocí jednoduchých vzorců budou seznámeni se základy tvorby a formátování grafů Jednotlivé lekce: 1. Úvod do práce s Excelem. 2. Vkládání a úprava dat. 3. Pohyb po tabulce a základní nastavení. 4. Označování oblastí. 5. Manipulace s oblastmi. 6. Vkládání a odstraňování oblastí. 7. Formátování textu a vzhledu buněk. 8. Kontrola pravopisu. 9. Základní nastavení Excelu a práce s nápovědou. 10. Práce s nápovědou. 11. Závěrečný test. Forma kurzu: Kombinovaná na úvodní informační schůzce se zájemci naučí přihlašovat do Moodlu, budou seznámeni s ovládáním programu a vyzkoušejí si první lekce vlastní kurz bude probíhat distanční formou (tj. kaţdý na svém PC ve svém tempu, čase), v případě potřeby bude k dispozici lektor, který poradí. Pokud se nezúčastníte zahajovací informativní schůzky, budou Vám informace zaslány na Vámi uvedenou ovou adresu. Tento poţadavek vyplňte v přihlášce. Lektor: Mgr. Roman Valášek Termín zahájení: (středa) informativní schůzka hodin ZŠ Hodonín, Mírové náměstí Kurzovné: 500,- Kč Ukončení kurzu: nejpozději Kurzovné uhraďte nejpozději do Přihlašujte se poštou nebo prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce nejpozději do Závazná přihláška: MS Excel 2007 pro začátečníky Zúčastním se informativní schůzky: ANO NE

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2011

Přehled akcí na měsíc květen 2011 Přehled akcí na měsíc květen 2011 od 1. 4. 2011 Prezentace MŠ Kyjov, Za Stadionem Výstava prací ţáků CZŠ Veselí nad Moravou Výstava prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice Výstava fotografií Pomoraví,

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Přeh1ed akcí na měsíc duben 2010

Přeh1ed akcí na měsíc duben 2010 duben 2010 strana 1 Přeh1ed akcí na měsíc duben 2010 1. 4. 31. 5. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka 1. 4. 2010 Jak sestavit individuální

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA)

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů pod Windows, především půjde o použití pokročilejších

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

E-learningové školení IT znalostí

E-learningové školení IT znalostí E-learningové školení IT znalostí Rádi bych Vás informovali, že od 1. 6. 2011 začíná e-learningové testování IT znalostí v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců JAMU, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0044, financovaného

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 8/2012/1.3 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.06/04.0002 Název projektu: ICT kompetence pedagogických

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Aplikační software 2

Aplikační software 2 Metodické listy pro předmět Aplikační software 2 Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů patřících do balíku programů MS Office 2003. Studenti se

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

VÝSTAVA výtvarných prací studentů Gymnázia Hodonín Tak trochu jiný svět

VÝSTAVA výtvarných prací studentů Gymnázia Hodonín Tak trochu jiný svět Přehled akcí na měsíc květen 2013 2. 5. 2013 2. 5. 2013 Setkání s pohádkou ICT ve výuce finanční gramotnosti SŠ 2. část 6. 5. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí předškolního věku 7. 5. 2013 Inspirace

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 11 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Český jazyk. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 1IKT2 Textové

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr. Tematický plán Vyučující: Mgr. Kijonková Jana 1. r o č n í k 3 h o d i n y t ý d n ě, c e l k e m 1 0 2 h o d i n Počet hodin Z á ř í 1. Operační systém Windows 6 1.1. Práce se soubory (vytvoření, uložení,

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 138 1.ročník:

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009

Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009 10/ 2009-1 - červen 2009 Přehled akcí na měsíc červen srpen 2009 1. 4. - 30. 6. 2009 Galerie na schodech a Minigalerie výstava výtvarných prací Mgr. Hany Češkové ze SPUŠ a SOŠ Hodonín 3. června 2009 Studium

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2007

Přehled akcí na měsíc květen 2007 9/ 2007-1 - květen Přehled akcí na měsíc květen 2007 1. 5. 31. 5. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 2. května 2007

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, 737 01 Český Těšín, příspěvková organizace získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 O které kurzy

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

který se měl konat 27. 1. 2015 se překládá na 18. 5. 2015. Přihlášky zůstávají v platnosti.

který se měl konat 27. 1. 2015 se překládá na 18. 5. 2015. Přihlášky zůstávají v platnosti. Přehled vzdělávacích akcí ÚNOR 2. 2. 3. 2. 4. 2. 5. 2. 5. 2. 9. 2. 9. 2. 10. 2. 11. 2. 12. 2. 12. 2. 16. 2. 17. 2. 17. 2. 18. 2. 19. 2. 19. 2. 19. 2. 23. 2. Ho Ho Ho Ho Ho Ho Bř Bř Ho Ho Ho Ho Bř Ho Ho

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více