Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/ Die Tschechische Republik 2. Deutschland 3. Österreich 4. Die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg 5. Prag die Hauptstadt der Tschechischen Republik 6. Meine Heimat und Studienstadt 7. Wien und andere österreichische Städte 8. Schule und Bildung 9. Reisen, Verkehr 10. Feste und Bräuche 11. Natur und Umwelt 12. Gesundheit 13. Berlin und andere deutsche Städte 14. Probleme der Jugend 15. Werbung und Konsum 16. Die grö3ten deutschen Schriftsteller bis zum 20. Jahrhundert 17. Lebenslauf, mein zukünftiger Beruf 18. Die Europäische Union 19. Neue Medien 20. Kulturelles Leben 21. Essen und Trinken 22. Deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts 23. Deutschgeschriebene Literatur in Böhmen und Mähren 24. Österreichische und schweizerische Literatur 25. Deutschland im 20. Jahrhundert

2 Maturitní témata z latiny pro školní rok 2006/ T. Maccius Plautus, jeho literární tvorba a římské divadlo 2. T. Lucretius Carus, jeho filozofické dílo, vývoj římské filozofie 3. C. Valerius Catullus, jeho tvorba, postavení ženy a svatba v antickém Římě 4. M. Tullius Cicero, jeho život a dílo, římské státní zřízení 5. Cornelius Nepos, jeho tvorba, římské vojsko 6. C.Iulius Caesar, jeho život a dílo, římský kalendář 7. C. Sallustius Crispus a oděv, obuv, účesy a péče o tělo u starověkých Římanů 8. P. Vergilius Maro, život a dílo, římské zemědělství 9. Q. Horatius Flaccus, jeho tvorba, gladiátorské zápasy 10. Náhrobní nápisy a chronogramy, smrt a pohřby u Římanů 11. Římský nápis v Trenčíně, cesty a dopravní prostředky v Římě 12. P. Ovidius Naso, jeho život a dílo, římské pohanské náboženství 13. Titus Livius, jeho tvorba, římské domy a bydlení 14. Phaedrus a jeho bajky, otroctví a postavení otroků v Římě 15. Život a dílo L. A. Seneky, řemeslo, průmysl a mince u Římanů 16. C. Plinius Secundus a jeho dopisy, písmo, knihy a knihovny u Římanů 17. Literární dílo P. Cornelia Tacita, nabývání občanství ve starém Římě 18. Wipo, duchovní poezie středověké latiny 19. Biblia sacra vulgata, Hieronymus, římský stát a křesťanství 20. Kosmas, počátky latinské kultury v našich zemích 21. Kristián, česko-latinská hagiografie stol. 22. Karel IV., konstitutivní prvky středověké latiny 23. Komenský, jeho dílo, výchova a vzdělání ve starém Římě 24. Aurelius Augustinus, apologetika 25. Karel Veliký a Einhard, Karolinská renesance a další humanistická hnutí

3 Maturitní témata z jazyka francouzského pro školní rok 2006/ Devant la carte de la France Pořádek slov ve větě, tvoření otázek 2. La France un des plus importanis payes en Europe Časování pravidelných sloves, slovesné třídy 3. L histoire de la France I Passé composé, pomocná slovesa, typy shody 4. L histoire de la France II Imparfait, plus-que-parfait 5. Paris Zvratná slovesa, zvláštnosti 6. Le français dans le monde, la Francophonie Zájmena přivlastňovací samostatná a nesamostatná 7. Les pays francophones en Europe Zájmena ukazovací samostatná a nesamostatná 8. A travers la République Tchègue Zvláštnosti v časování sloves 1.třídy 9. Une promenade à travers Praque Číslovky, tvoření číslovek řadových, rozdíly v užití vzhledem k češtině 10. La ville de Kroměříž Budoucí časy 11. Le système scolaire en France Podmínková souvětí 12. On fait du sport, les Jeux Olympiques Členy ve francouzštině 13. Les fêtes en France et chez nous Souslednost časová 14. La France pays du tourisme Participe présent, participe passé 15. Santé, maladies, on va chez le médecin Nepravidelná slovesa 16. Loisirs, vacances Les loisirs des Français Tvoření záporu, zvláštnosti 17. La littérature française (9e siècle 1789) Passé simple 18. La littérature française du 19e siècle Přídavná jména postavení, stupňování, tvoř. ženského rodu a množného čísla 19. La littérature française du 20e siècle Tvoření množ. čísla podstatných jmen, zvláštnosti 20. L art plastique et la musique en France Zájmena vztažná a tázací 21. Le français en Amérique, en Afrigue et en Océanie Zájmena neurčitá 22. Notre famille, notre logement Zájmena osobní samostatná a nesamostatná 23. Mes intérêts, mes projets d avenir Tvoření a užití subjonctivů 24. La cuisine en France et chez nous Trpný rod 25. Les problèmes du monde actuel Zájmenná příslovce en, y, postavení ve větě, užití

4 Maturitní témata z českého jazyka a literatury pro školní rok 2006/ Antická literatura a její význam pro evropské písemnictví. 2. Staroorientální literatura. Bible a její inspirační vliv. 3. Evropská středověká literatura. Počátky slovanského písemnictví. 4. Vznik česky psané literatury, její rozkvět v době Karla IV. 5. Mistr Jan Hus, literatura doby husitské. 6. Renesance a její odraz v evropském písemnictví. 7. Humanismus v české literatuře. J. A. Komenský. 8. Baroko v evropské a české literatuře. 9. Od osvícenského klasicismu k preromantismu. 10. Rozvoj vědy a literatury v době českého národního obrození. 11. Romantický hrdina v evropských literaturách. 12. Období romantismu v české literatuře. 13. Význam divadla pro českou společnost 19. století. 14. Vliv všestranné osobnosti J. Nerudy na generaci májovců. 15. Ruchovci a lumírovci. 16. Kritický realismus ve světovém písemnictví. 17. Kritický realismus v české próze a dramatu druhé poloviny 19. století. 18. Moderní umělecké směry konce 19. století, jejich vliv na literaturu. Prokletí básníci. 19. Česká poezie a próza na přelomu 19. a 20. století. 20. Odraz války v české a světové literatuře. 21. Světová meziválečná próza. 22. Česká meziválečná próza. 23. Česká poezie mezi dvěma světovými válkami. 24. Česká poezie od roku 1945 po současnost. 25. Karel Čapek a demokratický proud české literatury. 26. České divadlo 20. století. 27. Česká próza let 20. století. 28. Oficiální česká literatura 70. a 80. let. 29. Exilová a samizdatová literatura. 30. Světová literatura od roku 1945 po současnost.

5 Maturitní témata ze zeměpisu pro školní rok 2006/ Geografie jako věda, geografické objevy 2. Země jako vesmírné těleso 3. Geografická kartografie 4. Atmosférická složka FGS 5. Hydrosférická složka FGS světový oceán 6. Hydrosférická složka FGS vodstvo pevnin 7. Litosférická složka FGS 8. Georeliéf 9. Pedosférická složka FGS 10. Biosférická složka FGS 11. Geografické základy ochrany a tvorby životního prostředí 12. Prostorové rozrůznění socioekonomické sféry 13. Geografie obyvatelstva, sídla 14. Geografie světového hospodářství průmysl 15. Geografie světového hospodářství doprava 16. Geografie světového hospodářství zemědělství 17. Problematika světového hospodářství, obslužná sféra 18. Světové organizace význam, sídla, účast ČR 19. Geografické aspekty ekonomiky státy EU 20. Geografické aspekty ekonomiky státy ESVO 21. Geografické aspekty ekonomiky USA, Kanada 22. Geografické aspekty ekonomiky Japonsko 23. Geografické aspekty ekonomiky země střední a východní Evropy 24. Geografické aspekty ekonomiky země Latinské Ameriky 25. Geografické aspekty ekonomiky Afrika 26. Geografické aspekty ekonomiky Asie 27. Geografické aspekty ekonomiky SNS 28. Geografické aspekty ekonomiky ČR 29. Hospodářská mapa světa 30. Geografické aspekty ekonomiky - Austrálie

6 Maturitní témata z biologie pro školní rok 2006/ Buňka, buněčný cyklus 2. Morfologie a anatomie rostlinných orgánů 3. Rozmnožování rostlin a hub 4. Životní projevy rostlin 5. Fyziologie živočichů a člověka 6. Houby, nižší a výtrusné rostliny 7. Semenné rostliny 8. Bezobratlí prvoci a dvoulistí živočichové 9. Bezobratlí trojlistí živočichové 10. Nižší strunatci a bezblanní obratlovci 11. Blanatí obratlovci 12. Rozmnožování živočichů 13. Histologie a rostlinná pletiva 14. Kosterní a svalová soustava 15. Cévní soustava, krev 16. Trávicí soustava 17. Dýchací soustava 18. Rozmnožovací soustava 19. Vylučovací soustava 20. Nervová soustava 21. Molekulární podstata dědičnosti 22. Obecná genetika 23. Obecná ekologie, člověk a přírodní prostředí 24. Metabolické děje u rostlin 25. Smyslové orgány živočichů a člověka

7 Maturitní témata z dějepisu pro školní rok 2006/ Pravěk, jeho periodizace, archeologické památky 2. Starověký Orient 3. Řecko archaické a klasické, Makedonie, nástupnické státy 4. Řím královský, republikánský, císařský 5. Raně středověké státy Evropy, české dějiny do konce 13. století 6. Kultura raného středověku, katolická církev v období feudalismu, evropská kultura do konce 16. století 7. Evropa v období vrcholného feudalismu 8. Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků 9. Český stát v době husitské a poděbradské 10. Zámořské objevy, vznik kolonizačního systému 11. Český stát v době jagellonské, vytvoření habsburského soustátí, doba předbělohorská 12. Reformace v Evropě, třicetiletá válka 13. Kulturní a společenský přehled století 14. Habsburská monarchie po třicetileté válce, osvícenský absolutismus v Čechách 15. Novověké revoluce, velká francouzská revoluce, doba Napoleona Bonaparte 16. Evropa po vídeňském kongresu, průmyslová revoluce, revoluční rok 1848 v Evropě a Čechách, národní obrození 17. Amerika století, boj za nezávislost, občanská válka 18. Evropa druhé poloviny 19. století až po první světovou válku 19. Česká politika druhé poloviny 19. století až po první světovou válku 20. První světová válka, český odboj, legie 21. První republika Svět po první světové válce, 20. a 30. léta 20. století 23. Rusko 19. a 20. století, bolševická revoluce, budování socialismu, konec stalinismu 24. Druhá světová válka, český odboj ve válce 25. Svět po druhé světové válce až do 60. let, cesta ke komunistickému převratu v ČSR 26. Třetí svět dekolonizace, ohniska napětí 27. Svět léta 28. Komunistický převrat 1948 vývoj v Československu do roku Pražské jaro 1968, okupace ČSR, normalizace 70. let, disent, sametová revoluce, vyhlášení ČR 30. Mezinárodní politické otázky 90. let Jugoslávie, Afghánistán, Irák, rozpad socialistické soustavy, vznik a vývoj EU

8 Maturitní témata základy společenských věd pro školní rok 2006/ Orientální filosofie. 2. Filosofie (pojem, zdroje a podněty, vztah k ostatním vědám, rozdělení). Filosofie starověku předsokratovské období. 3. Filosofie starověku Sokrates, Platon, Aristoteles, helenistické období. 4. Filosofie středověku. 5. Filosofie v období renesance, reformace a 17. století. 6. Filosofie 18. století. 7. Filosofie 19. století. 8. Moderní filosofie konce 19. a 20. století. 9. Úvod do politologie. Mezinárodní organizace (EU, Světová banka aj.) 10. Třídění psychických jevů, psychické procesy (čití a vnímání, představivost, paměť, myšlení a řeč). 11. Vlastnosti osobnosti. Psychické stavy (pozornost, emoce). 12. Předmět psychologie. Z historie psychologie.vývoj, jeho fáze, činitelé. 13. Období prenatální, kojenecké, batolecí, předškolní. 14. Období mladší školní, pubescence, adolescence, dospělost, stáří. 15. Psychopatologie. 16. Psychologie zdraví. 17. Sociální psychologie, role, socializace, sociální učení. 18. Sociální komunikace, konflikt. 19. Sociální skupina, její struktura a kompozice. Vlivy skupiny na její členy. 20. Sociologie jako věda. Vybrané sociální jevy (kultura, sociální struktura společnosti, normální a patologické ve společnosti). 21. Základy teorie práva (řád, normy, předpisy a vztahy). Realizace práva, druhy práva. 22. Veřejné právo. Volby a volební systémy. 23. Soukromé právo. 24. Základy státoprávní teorie (občan a stát, státní moc, formy státu, druhy státu). 25. Ústavní právo a Ústava ČR. 26. Trh a tržní mechanismus. 27. Výrobní faktory (půda, práce, trh práce, nezaměstnanost, formy kapitálu, akumulace kapitálu). 28. Hospodářská politika. Národní hospodářství a jeho ukazatelé.

9 Maturitní témata z matematiky pro školní rok 2006/ Výroková logika 2. Množinové operace 3. Funkce 4. Lineární funkce 5. Kvadratická funkce 6. Mocninné funkce 7. Exponenciální funkce 8. Logaritmická funkce 9. Goniometrické funkce 10. Společné postupy v řešení rovnic 11. Komplexní čísla 12. Shodná a podobná zobrazení v rovině 13. Stereometrie 14. Analytická geometrie přímky 15. Analytická geometrie kuželoseček 16. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky v rovině 17. Analytická geometrie v prostoru 18. Kombinatorika a pravděpodobnost 19. Posloupnosti a řady 20. Limita funkce 21. Derivace funkce 22. Průběhy funkcí 23. Primitivní funkce 24. Matematické důkazy 25. Praktické úlohy s užitím diferenciálního a integrálního počtu

10 Maturitní témata z chemie pro školní rok 2006/ Základní chemické pojmy, Periodická soustava prvků Látkové množství, relativní atomová a molekulová hmotnost, atomová hmotní jednotka, skutečná hmotnost atomů, molární hmotnost, chemicky čistá látka, prvek, molekula, sloučenina, nuklid, izotop, názvy a značky prvků, názvosloví sloučenin, typy vzorců, chemická rovnice, základní chemické zákony. Mendělejevův periodický zákon, periody a skupiny, s, p, d, f prvky, souvislost elektronové konfigurace s periodickou soustavou prvků, valenční elektrony 2. Stavba atomů Složení atomového jádra, elektronový obal, nukleony, protonové a nukleové číslo, nuklid, izotop, radioaktivita, vývoj modelu atomu. 3. Elektronový obal Orbitaly, kvantová čísla, základní a excitovaný stav atomu, Pauliho princip, výstavbový princip, Hundovo pravidlo, elektronové konfigurace prvků uvést. 4. Chemická vazba Valenční elektrony, elektronegativita, vazebná energie, disociační energie, délka chemické vazby, typy chemických vazeb, mezimolekulární síly, л vazba a σ vazba, násobné vazby, vaznost atomů. 5. Chemická reakce Podstata chemické reakce, chemická rovnice, energetické změny při průběhu chemických reakcí, reakce homogenní a heterogenní, základní typy chemických reakcí slučovací, rozkladné, podvojná záměna, substituční, redoxní, protolytické, komplexotvorné, adice, eliminace, přesmyk,.. 6. Chemická kinetika a chemická rovnováha Rychlost chemické reakce, rychlostní konstanta, faktory ovlivňující rychlost chem. reakce, katalyzátor a inhibitor, chem. termodynamika, termodynamické zákony, reakce exotermická a endotermická, chemická rovnováha, Guldbergův a Waageův zákon, rovnovážná konstanta, Brönstedova teorie kyselin a zásad, vodíkový exponent ph. 7. Vodík, kyslík, peroxidy, roztoky Výskyt, vlastnosti, výroba a použití vodíku a kyslíku, vody a peroxidů, rozpustnost látek, složení roztoků, dělení roztoků podle skupenství, podle velikosti částic emulze, suspenze, aerosol, pěna, molární koncentrace, hmotnostní a objemová koncentrace, ředění a směšování roztoků. 8. s prvky Výskyt, vlastnosti, výroba a použití nejdůležitějších prvků I. a II. A skupiny, nejdůležitější sloučeniny těchto prvků, jejich výroba a použití 9. p5 prvky Výskyt, vlastnosti, výroba a použití halogenů, kyslíkaté a bezkyslíkaté sloučeniny halogenů. 10. p4 prvky Výskyt, vlastnosti, výroba a použití chalkogenů, kyslíkaté a bezkyslíkaté sloučeniny síry, výroba kyseliny sírové 11. p3 prvky Dusík jeho výskyt, vlastnosti, výroba a použití, amoniak, výroba amoniaku, kyslíkaté sloučeniny dusíku, výroba kyseliny dusičné, fosfor jeho vlastnosti, výroba, použití, sloučeniny. 12. p2 prvky Výskyt, vlastnosti, výroba a použití prvků skupiny uhlíku, jejich sloučeniny, výroba skla, sklářský průmysl. 13. p1 prvky Výskyt, vlastnosti, výroba a sloučeniny prvků skupiny boru. 14. d prvky Vlastnosti d - prvků, obecné způsoby výroby kovů, chrom, mangan, prvky skupiny železa, výroba železa a oceli, sloučeniny železa, koroze, prvky skupiny mědi, prvky skupiny zinku, názvosloví komplexních sloučenin 15. Nasycené uhlovodíky Alkany a cykloalkany, názvosloví rozvětvených alkanů a cykloalkanů, zdroje, výroba a reakce alkanů a cykloalkanů, přehled alkanů a cykloalkanů. 16. Nenasycené uhlovodíky Názvosloví alkenů, příprava a reakce alkenů, nejdůležitější alkeny, alkadieny, polymerace alkadienů, názvosloví alkinů, příprava a reakce alkinů, nejdůležitější alkiny. 17. Aromatické uhlovodíky Teorie benzenového jádra, názvosloví arenů, příprava arenů, reakce arenů, nejdůležitější areny.

11 18. Heterocyklické sloučeniny Názvosloví, nejdůležitější heterocyklické sloučeniny a jejich reakce, alkaloidy. 19. Halogenderiváty Názvosloví, příprava, reakce, nejdůležitější halogenderiváty. 20. Dusíkaté deriváty uhlovodíků nitrosloučeniny, aminy Názvosloví nitrosloučenin, příprava, reakce, nejdůležitější nitrosloučeniny, rozdělení aminů, názvosloví aminů, příprava, reakce, nejdůležitější aminy. 21. Hydroxyderiváty, ethéry, thioly, thiofenoly Rozdělení alkoholů, názvosloví, příprava a reakce alkoholů, nejdůležitější alkoholy, názvosloví fenolů, příprava a reakce fenolů, nejdůležitější fenoly. 22. Karbonylové sloučeniny Názvosloví, příprava a reakce aldehydů, aldolová kondenzace a Cannizzarova reakce, nejdůležitější aldehydy, názvosloví a reakce ketonů, nejdůležitější ketony, keteny. 23. Karboxylové kyseliny Rozdělení, názvosloví, acylové zbytky, reakce karboxylových kyselin, funkční deriváty karboxylových kyselin halogenidy, anhydridy, amidy, estery, substituční deriváty kyselin halogenkarboxylové kyseliny, hydroxykyseliny, aminokyseliny. 24. Proteiny a nukleové kyseliny Funkce proteinů, aminokyseliny struktura a vlastnosti, peptidy, peptidová vazba, struktura proteinů, vlastnosti proteinů. 25. Sacharidy a lipidy Acyklické struktury monosacharidů, cyklické struktury monosacharidů, chemické vlastnosti monosacharidů, oligosacharidy, polysacharidy. 26. Enzymy, vitamíny a hormony Klasifikace a názvosloví, složení a funkce enzymů, vliv některých faktorů na aktivaci, regulace enzymatické aktivity. 27. Energetika biochemického procesu, metabolismus látek Rozdělení organismů podle typu metabolismu, fotosyntéza, energetika heterotrofních buněk, respirační řetězec, oxidační fosforylace Metabolismus sacharidů, regulace metabolismu sacharidů, metabolismus lipidů, vztah metabolismu lipidů a sacharidů, metabolismus bílkovin 28. Makromolekulární sloučeniny Přírodní a syntetické polymery, přehled nejdůležitějších plastů a elastomerů, jejich vlastnosti, výroba a použití. 29. Analytická chemie Základní pojmy, kvantitativní a kvalitativní analýza gravimetrie, volumetrie, přístrojová analýza. Pomůcky: Periodická tabulka prvků, kalkulačka, matematické, fyzikální a chemické tabulky.

12 Maturitní témata z fyziky pro školní rok 2006/ Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů 3. Energie hmotných bodů 4. Mechanika tuhého tělesa 5. Mechanika kapalin a plynů 6. Gravitační pole a pohyb tělesa v gravitačním poli 7. Základy molekulové a statistické fyziky 8. Teplota, teplo, první termodynamický zákon 9. Tepelné děje v plynech, kruhový děj, druhý termodynamický zákon 10. Struktura a vlastnosti kapalin 11. Struktura a vlastnosti pevných látek 12. Fázové změny 13. Harmonický kmitavý pohyb 14. Mechanické vlnění a akustika 15. Elektrostatické pole 16. Elektrický proud v kovech 17. Elektrický proud v kapalinách, plynech a vakuu 18. Elektrický proud v polovodičích 19. Stacionární magnetické pole 20. Nestacionární magnetické pole 21. Střídavý proud 22. Vlastnosti světla a vlnová optika 23. Optické zobrazení a optické soustavy 24. Fotometrie a elektromagnetické záření 25. Základy kvantové fyziky 26. Fyzika elektronového obalu 27. Jaderná fyzika 28. Astronomie

13 Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2006/ The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Geography, climate, history, places to visit, the system of government, industry, agriculture, population, sports, traditions, interesting facts 2. The United States of America Geography, climate, history, places to visit, the system of government, industry, agriculture, population, sports, traditions, interesting facts 3. Canada Geography, climate, history, places to visit, the system of government, industry, agriculture, population, sports, traditions, interesting facts 4. Australia and New Zealand Geography, climate, history, places to visit, the system of government, industry, agriculture, population, sports, traditions, interesting facts 5. The Czech Republic Geography, climate, history, places to visit, the system of government, industry, agriculture, typical Czech trade marks, population, sports, traditions, interesting facts 6. Capitals and Other Big Cities Over the plans of these cities, important sights, cultural centres, city transport, social problems 7. The Place Where I Live And Study Introducing my town/village to a foreign friend (geography, history, current state, important monuments, industry, community activities, its problems, city transport) 8. Comparing Cultures Different lifestyles (America vs. Europe, First World vs. Third World), ways of living, national traditions (national meals, cuisine, religion, sports), stereotypes, culture shock, country you have visited 9. An Important Period of Countries A historical period or event of countries and its representatives 10. My Favourite British or American Book And Its Author My bookcase, my favourite books and writers, the period, the background and contents of some literary work, literary genres 11. Course of the Year Seasons typical facts, weather during the year, natural disasters, climate, Christian feasts during the year 12. Leisure Time Activities Different ways of spending time, my favourite sports and games, winter and summer sports and games, typical English and American sports, games and activities (how they are played, scored) 13. An Overview of Political Systems The political system in the Czech Republic, GB and the USA, its advantages and disadvantages, party systems, your opinion about politics 14. My Life Story and My Family Your birth, memoirs of the family, family festivals, weekends, pets, our house, our flat, housework, family relations, generation gap 15. My School an Education School subjects, teachers, system of education in the Czech Republic and Great Britain, history of education, importance of education, my future career 16. Learning Foreign Languages English lessons, my foreign languages, the influence of English, history and future of English, regional differences, the reasons to study foreign languages 17. Culture and Media Theatres, cinemas, galleries, my favourite actor, painter, singer, musician or composer, advantages and disadvantages of TV, radio, newspapers, Internet, future of media 18. Problems in Society Global problems (emigration, corruption, unemployment, illiteracy, drug abuse, crime), healthy lifestyle, national minorities, the third world, starvation, prejudice 19. Travel and Transport Advantages and disadvantages of different methods of travel, my holidays travel, problems with travel, at a railway station / bus station / airport 20. Health and Medical Care Healthy living conditions, how to be fit, seeing a doctor, medical practitioners, illnesses and their symptoms, classical and alternative medicine, man s body

14 21. Meals and Eating Habits Daily meals in our country in comparison to Great Britain, typical Czech and English/American cuisine, my eating habits, meals good for health, at a school canteen, at a restaurant, at a café, my favourite meals and how to prepare them, junk food 22. Clothes, Fashion and Shopping Your attitude to clothes, various clothing for various occasions, ladies and men s wear, at a department store, everyday shopping, different kinds of shops, hypermarket vs. specialised shops 23. Nature and the Environment Nature, environmental problems (global warming, air pollution, acid rain, the green house effect), problems in my region, alternative ways of energy, endangered species, organisations 24. Holidays and Festivals Notable events in the Czech, British and American calendar 25. Technology and Science History of technology, great discoveries and inventions, means of communication, Internet, misuse of technology

15 Maturitní témata z IVT školní rok 2006/ Hardware základní součásti skříně počítače a jejich funkce 2. Hardware periferní zařízení 3. Operační systémy základní informace, zavádění OS, srovnání, výhody a nevýhody různých OS 4. Spolupráce Win aplikací, OLE, ODBC, ukázka čtyř propojení aplikací 5. Počítačové sítě základní pojmy, rozdělení, topologie sítí 6. Internet historie, způsoby připojení, služby Internetu (elektronická pošta, diskusní skupiny, elektronické nástěnky, chat, telnet, ftp, gopher) 7. Vyhledávání informací na Internetu, www 8. Tvorba www stránek, jazyk HTML 9. Viry, antivirové programy 10. Význam, vytváření a úprava stylů v textových editorech, zásady tvorby rozsáhlých dokumentů 11. Generování obsahu, práce s osnovou, hromadná korespondence 12. Číslování nadpisů, křížové odkazy, hypertextové odkazy, tvorba seznamu obrázků, rovnic a grafů v textovém editoru 13. Tabulkový editor vzorce, vnořené vzorce, ukázka 10 vzorců uživatelské funkce, uživatelem vytvořené vzorce 14. Tvorba grafu v tabulkovém editoru, sdílení sešitu 15. Automatický filtr, filtrování databáze v tabulkovém editoru, souhrny, řady, vytváření vlastních řad 16. Kontingenční tabulka využití, graf z kontingenční tabulky 17. Tvorba a základní úpravy maker Windows, Word, Excel, VBA 18. Databázový systém, databáze, SŘBD, modely dat (vysvětlit na vlastním příkladu v MS Access) 19. Tvorba DB systému, vysvětlení pojmů struktura dat, tabulka, záznam, atribut (vysvětlit na vlastním příkladu v MS Access) 20. Tvorba pohledů, význam jednotlivých složek pohledu, tisk pohledu (vysvětlit na vlastním příkladu v MS Access) 21. Tvorba dotazů, vytvoření dotazu splňujícího zadané podmínky (vysvětlit na vlastním příkladu MS Access) 22. Algoritmizace algoritmus, vlastnosti a zápis algoritmu, tvorba algoritmů podle zadání 23. Programování technologie programování, nižší a vyšší programovací jazyky a jejich využití, překladače 24. Programovací jazyk Pascal struktura programu, datové typy, výrazy, výpočty (ve vlastním ilustračním programu provést změny podle zadání) 25. Strukturované programování realizace sekvence a selekce v Pascalu (ve vlastním ilustračním programu provést změny podle zadání) 26. Typy cyklů a jejich realizace v Pascalu (ve vlastním ilustračním programu provést změny podle zadání) 27. Procedurální programování procedury a funkce v Pascalu (ve vlastním ilustračním programu provést změny podle zadání) 28. Power Point tvorba podkladů pro prezentaci, spolupráce s Excelem 29. Vektorové a bitmapové grafické editory, princip scanneru, scanování

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata

Více

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Žák si na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů: matematika český jazyk anglický jazyk německý

Více

Gymnázium Joachima Barranda Beroun

Gymnázium Joachima Barranda Beroun Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2,26601 tel., +420 (311) 623435, +420 (311) 621232, fax: +420 (311) 623435 lidinsky@gymberoun.cz, IČ: 47558407, č.ú. 775 711 0297 / 0100 u KB Beroun

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2. The United States of America 3. The English-Speaking Countries (Canada, Australia ) 4. Our Mother Country

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 TÉMATA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK V PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/30/GY/Př MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA V Pardubicích 23.9.

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15

Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15 Gymnázium Františka Martina Pelcla, Hrdinů odboje 36, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15 Anglický jazyk... 2 Francouzský jazyk...

Více

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012 2011-2012 Anglický jazyk 1. Housing 2. Czech Republic 3. Hobbies, After-school Activities, My Daily Programme 4. Family, Friends, Future Plans 5. United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Fine Arts

Více

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části 19/2014 (Zkoušky společné části maturitní

Více

Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12

Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Ředitelka Trojského gymnázia Sv. Čecha určuje podle 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA LITERATURA 1. Antické umění jako základ evropské kultury 2. Česká literatura 10. 15. století jako odraz společenských změn 3. Humanismus a renesance v evropských literaturách 4.

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014 profilová (školní) část Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Obsah Maturitní

Více

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Žák maturuje povinně ze čtyř různých předmětů. Státní část Státní část má dva předměty povinné: ČJ (český jazyk) a CJ (cizí jazyk) nebo ČJ a M (matematika).

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09 GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09 Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ústní formou ve školním roce 2010/2011 (jarní i podzimní zkušební období) Anglický jazyk - 4. A (Md) 1.

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky

Témata profilové části maturitní zkoušky Témata profilové části maturitní zkoušky 1. Anglický jazyk.... 2 2. Francouzský jazyk.. 4 3. Německý jazyk.. 5 4. Ruský jazyk. 6 5. Základy společenských věd. 8 6. Dějepis.. 9 7. Zeměpis. 10 8. Matematika

Více

Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část

Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení

Více

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Maturitní témata 75-31-M005/Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M01/Předškolní a mimoškolní pedagogika Český jazyk a literatura

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY pro jarní a podzimní termín 2014/2015 MATURITNÍ OKRUHY 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42

Více

Toxikologie a ekologie

Toxikologie a ekologie Toxikologie a ekologie Semestr: 1. Zajištuje ústav: organické technologie, organické chemie, chemie ochrany prostredí 2/0 z, Zk 1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmu. 2. Klasifikace jedu

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Předmět délka testu podoba Český jazyk 45 min didaktický test Anglický jazyk 60 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 60 min didaktický

Více

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPNĚ - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace literatura Cizí jazyk 1 1 1 1 Matematika a její aplikace Informační

Více