Sociální šetření jako součást sociální práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální šetření jako součást sociální práce"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální šetření jako součást sociální práce Sociální práce Vypracovala: Lenka Chlumová Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Čelákovice 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích, 29. dubna Lenka Chlumová 2

3 Poděkování Poděkování je především určeno paní Mgr. Aleně Bicanové za její návrhy ke zlepšení kvality této práce a kolektivu sociálních pracovnic oddělení sociálních věci Měú Semily za jejich ochotu při mé praxi. 3

4 OBSAH ÚVOD CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE HLAVNÍ CÍLE DÍLČÍ CÍLE TEORETICKÁ PRÁCE SOCIÁLNÍ PRÁCE HISTORIE OSOBNOST SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA Podmínky pro výkon povolání sociálního pracovníka SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ Příprava pracovníka na návštěvu: Základní metody sociálního šetření Rozhovor: Doprovod: Pomoc s doklady: Možnosti provádění sociálního šetření: Typy klientů ZÁKON Č. 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Příspěvek na péče Změna od Názor na sociální šetření v rámci příspěvku na péči pracovnic Měú Semily ZÁKON Č. 111/2006 SB. O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ ZÁKON Č. 359/1999 SB. O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ULICI (STREETWORK) Streetworker pracující v nízkoprahových centrech provádí: Česká asociace streetwork ČAS SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ PŘI ŽÁDOSTECH O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA SENIORŮ

5 2.10 SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ U OSOB BEZ PŘÍSTŘEŠÍ DALŠÍ TYP SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ PRAKTICKÁ ČÁST ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ KAZUISTIKY KLIENTŮ Kazuistika č Kazuistika č Kazuistika č Kazuistika č DISKUZE...50 ZÁVĚR...52 BIBLIOGRAFIE...53 SUMMARY...55 PŘÍLOHY...1 PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č

6 ÚVOD K výběru tématu absolventské práce přispěla praxe na Městském úřadě v Semilech, kterou jsem absolvovala ve 2. ročníku a pokračovala v ní i v ročníku třetím. Byla pro mě velmi přínosná i díky pracovnicím odboru sociálních věcí, které mě často braly s sebou do terénu a ochotně mě seznamovaly se sociální problematikou, jak při ní postupovat a jaké jsou možnosti řešení za spolupráce klientů. Seznámila jsem se s mnoha velmi zajímavými sociálními osudy, které mě zaujaly a proto jsem si vybrala téma Sociální šetření jako součást sociální práce abych se sociálnímu šetření mohla více věnovat. Tato práce bude rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zaměřím na sociální práci všeobecně, její historii a metody, na osobnost sociálního pracovníka, jenž je oprávněný k výkonu sociálního šetření. Zaměřím se také na práci na ulici streetwork, na terénní práci z různých oddělení odboru sociálních věcí. V praktické části chci ukázat několik kasuistik a záznamů ze sociálních šetření, kde je vidět postup sociální pracovnice od úplného začátku až k zásadním změnám u klienta. Také zde uvedu průzkum, který jsem provedla u klientů pomocí dotazníků na téma Sociální šetření, ten by měl zjistit, zda je sociální šetření pro klienty dostatečné, přispělo ke změně či klienti mají potřebu být v kontaktu se sociální pracovnicí častěji než při pravidelných návštěvách. Účastnila jsem se mnoha sociálních šetření s pracovnicemi z různých oddělení odboru sociálních věcí, proto některé informace budu čerpat přímo od nich, z jejich praktických zkušeností, ale také z literatury týkající se sociální práce, terénní sociální práce a metod sociální práce. 6

7 1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 1.1 HLAVNÍ CÍLE - seznámit s metodou sociální šetření - zjistit užitečnosti a odlišnosti technik sociálního šetření 1.2 DÍLČÍ CÍLE - poukázat teoreticky na sociální práci - vysvětlit co je sociální šetření - ukázat význam sociálního šetření pro kontrolu klientů ze strany sociálních pracovnic - zmínit se o z. 108/2006 Sb. o sociálních službách, z. č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, z. č. 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně a to ve vztahu k sociálnímu šetření - poukázat na sociální práci na ulici 7

8 2 TEORETICKÁ PRÁCE 2.1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je vědní obor, který se snaží řešit problémy jednotlivců, skupin či komunit, pouze do té míry, aby neopadl jejich zájem pomáhat si vlastním přičiněním. Sociální práce využívá mnoho poznatků z různých odvětví jako je psychologie, sociologie, ekonomie, pedagogika, právo, lékařské a jiné disciplíny. Proto také nebyla dosud jednoznačně definována. Přesto jak je sociální práce rozsáhlá, má vymezitelný cíl. [www.socialniprace.cz, 1] Cílem je zmírňování, odhalování a řešení sociálních problémů (nezaměstnanosti, zanedbávání výchovy, diskriminace určitých skupin, delikvence mládeže, chudoba ). Dále zprostředkovat kontakt se zařízeními, které poskytují služby, zdroje či potřebné příležitosti pro klienta. [MATOUŠEK, 2003] Sociální práce je založená na přesvědčení, že cílenými kroky lze snížit nepříznivý sociální vliv, popřípadě výskyt takových jevů, jako je např. zanedbávání a týrání dětí, podvýživa, špatné hygienické návyky, nedostatečná integrace postižených dětí a dospělých do většinové společnosti, delikvence mladistvých, závislosti na alkoholu nebo drogách, konfliktní partnerské soužití, chudoba, nezaměstnanost, osamělost nebo zločinnost. [ŘEZNÍČEK, 2000, s.39] Tuto činnost provádí sociální pracovník, který by měl klienta vést, radit a konzultovat s ním způsoby řešení. Klientům, kteří se již nemohou společensky uplatnit se sociální práce snaží o podporu v co nejdůstojnější způsob života. Mezi způsoby pomoci patří klinická sociální práce, skupinová sociální práce, rodinná terapie, pomoc k získání služeb a zdrojů, ze kterých mohou čerpat a především poradenství. [MATOUŠEK, 2003] Sociální práce se také zaměřuje na společenské nerovnosti, nespravedlnosti a bariéry. Sociální práce je realizována v sociálních službách, či na ulici, neboli streetwork. 8

9 2.2 HISTORIE Sociální práce má své kořeny již v boji společnosti proti chudobě, ale první oficiální pokusy o vzdělávání sociálních pracovníků byly na konci 19. a počátku 20. století. Je velmi spjata s myšlenkou charitativní činnosti, to znamená, že sociální práce má také své kořeny ve všech hlavních světových náboženstvích. [www.wikipedia.org, 5] U nás roku 1911 založila Dr. Alice Masaryková při Svazu vysokoškolského studentstva Sociologickou sekci. Zde spolu s Dr. E. Benešem přednášela a vedla praktický seminář. Učila studenty sociálnímu cítění a kritickému posuzování sociálních situací. Její studenti chodili vyšetřovat do rodin se zanedbanými dětmi a nalezenci jako důvěrníci Okresní péče o mládež na Smíchově. Dobré zkušenosti se studenty ji vedlo k založení Ženské vyšší školy pro sociální péči, která byla jednoletým studiem. Už před první světovou válkou se začíná prosazovat metoda skupinové a komunitní práce, jejíž průkopnicí byla Octavia Hillová. Hillová se také snažila o zlepšení postavení velkoměstské chudiny, pomocí zakládání klubů, hřišť a zdravých bytů. [MATOUŠEK, 2001] Ženská vyšší škola pro sociální péči se roku 1918 osamostatnila a doba studia se prodloužila na čtyři léta. Její název byl změněn na Vyšší škola sociální péče v Praze. Absolventi této školy pracovali nejčastěji v oblasti péče o mládež, poradenství pro volbu povolání, v chudinské oblasti a v ústavní péči o mládež a dospělé. [MATOUŠEK, 2003] Postupně začaly vznikat další sociálně zaměřené školy, jako Brněnská sociální škola, či Masarykova sociální škola v Praze. Během války školy nebyly zrušeny, pouze omezeny a budovy byly používány pro jiné úkoly. Po válce r byla potřeba vzdělávat pracovníky na vedoucí pozice, proto byla založena Vysoká škola politická a sociální v Praze. V průběhu dalších několika let se název vysokých škol neustále měnil. [MATOUŠEK, 2003] Po roce 1948 byli studenti dále vzděláváni v oboru sociální práce již po ukončení povinné školní docházky, jejich studium bylo zakončeno maturitou. Roku 1951 byl přerušen vývoj sociálních pracovníků na základě představy o tom, že se změnou společenského řádu se odstraní i sociální problémy lidí. [MATOUŠEK, 2003] 9

10 Kapitalistické a socialistické společnosti v padesátých a šedesátých letech financovaly pomocné profese ve víře, že jejich rozvoj napomůže ke zvládání a omezování sociálních problémů. Avšak tyto společnosti v sedmdesátých a osmdesátých letech skepticky pohlížely na řešení problémů osob se sociálními problémy tak, že se pouze snažili rozšiřovat služby nebo okruhy dávek a důchodů, protože narazili na své finanční možnosti. Mezi tím se posunulo chápání sociálních problémů do sféry rodinné a soukromé od té celospolečenské. Po roce 1990 začíná docházet k opačným změnám a přibývá počet nezaměstnaných, osob bez přístřeší, nezaopatřených osob a osob závislých na drogách. Sociální problémy se spíše prohlubují, než by mizely. Sociální pracovníci v té době hráli velmi důležitou integrující úlohu. Stále pomoc sociálního pracovníka není samozřejmá, o pomoc si lidé žádali, až když na sociální problémy nestačila sama jejich rodina. V dobách Československa v ústavních zařízeních nejvíce času zabírala úřední agenda a samotná práce s klientem byla velmi malá. Proto se také často poukazovalo na to, že pro sociální práci nebylo dostatek lidí a pro příslušná zařízení dostatek financí. Sociální práci u nás jsme mohli také vytknout nekoordinovanost a nedůslednost. Také ve vzdělávání nastávaly problémy, protože nastal jistý paradox v tom, že budoucí absolventi byli vzděláváni s určitým předstihem. Pro styl a obsah práce, pro který byly vzdělávány nebyly v praxi dostatečné podmínky. [ŘEZNÍČEK, 2000] V dnešní době lze studovat sociální práci na soukromých i státních vysokých i vyšších odborných školách. Studium bývá z pravidla 3leté. 10

11 2.3 OSOBNOST SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA Sociální pracovník je osoba, která pracuje s klienty, jejich rodinami, skupinami, ale i jednotlivci. Dále spolupracuje s organizacemi, které poskytují sociální služby a místními komunitami. Sociální pracovník provádí sociální šetření, sociální poradenství a sociální rehabilitaci, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, poskytování krizové prevence, depistážní činnost, sociální agendy ( řešení hmotné nouze nebo sociálně právních problémů v zařízeních sociální péče). [SOKOL, TREFILOVA, 2008] Předtím, když se vyskytla nějaká nepříznivá sociální situace, řešila ji rodina nebo blízcí přátelé. Pokud byla situace vážnějšího charakteru, existovaly pro její řešení církevní organizace. Avšak s vývojem společnosti byla potřeba řešit nové a nové nepříznivé situace, tato pomoc se stala samostatnou lidskou profesí sociální pracovník. Samotné církevní organizace už nedokázaly tyto problémy řešit, proto bylo nutné zajištění nových institucí. Sociální pracovník se snaží zlepšovat narušené sociální vztahy v přirozeném prostředí, snaží se učit správnému životnímu postoji a chování. Mnoho lidí dosud spojuje povolání sociálního pracovníka s administrativní a sekretářskou prací. Ale tomu tak není. Osobní nasazení sociálního pracovníka při řešení problémů je specifikem profese. Tato profese také klade velké nároky na emocionální rovnováhu a výkonovou výdrž pracovníka. Sociální pracovníci se musí naučit, že nesmí přenášet problémy klientů na svá bedra, že jim mohou pomáhat pouze částečně. Proto není možnost dosáhnout potřebných výsledků s nespolupracujícími klienty smířenými se skutečností. Důležitým předpokladem pro práci sociálního pracovníka je empatie, vřelost a opravdovost. Sociální pracovník při řešení problémů s klientem musí používat jednoznačnou komunikaci, mít zájem pomoci problém řešit a respektovat ho. Tím klienta motivujeme ke spolupráci. Pracovník musí být i tvořivý, protože problém klienta může být řešen několika způsoby. Musí se naučit adekvátně zvažovat a hodnotit sdělené informace klientů, k čemuž je potřeba zkušenost a zralost, především pocházejí-li 11

12 klienti z jiného kulturního prostředí. Také by měli posuzovat a hodnotit situaci aniž by odsuzovali klienta nebo jeho jednání, měli by navrhovat jiné jednání v problému a poukazovat na problémy v chování. [ŘEZNÍČEK, 2000] Podmínky pro výkon povolání sociálního pracovníka Způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní a odborná způsobilost podle zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odborná způsobilost pracovníka je podmíněna dosažením, a) vyššího odborného vzdělání v oborech sociální práce, sociální pedagogika, humanitární práce, sociálně právní činnost, charitativní a sociální činnost. b) vysokoškolského vzdělání studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu. A to v oboru sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, speciální pedagogika. c) absolvováním akreditovaných vzdělávacích kurzů v písmenech a) a b), o rozsahu nejméně 200 hodin a praxe nejméně 5 let při výkonu povolání sociálního pracovníka. Pouze za podmínek ukončeného vysokoškolského studia v jiném oboru než je uvedeno v písmenu b). d) absolvováním akreditovaných vzdělávacích kurzů v písmenech a) a b), o rozsahu nejméně 200 hodin a praxe nejméně 10 let při výkonu povolání sociálního pracovníka. Pouze za podmínek ukončeného středoškolského vzdělání s maturitou v oboru sociálně právní, nejpozději ukončené do konce roku Sociální pracovník má povinnost celoživotního vzdělávání. Dalším vzděláváním si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Toto vzdělávání probíhá v akreditovaných kurzech, odborných stážích a školících akcích. [www.portal.gov.cz, 4] Vzdělání je pro sociálního pracovníka velmi důležité, jeho rozhodnutí musí být velmi profesionální. Tito pracovníci často rozhodují o radikálních změnách v životech lidí. Rozhodují v systémech sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, sociálních služeb, státní sociální podpory.[sokol, TREFILOVA, 2008] 12

13 Za stejně podstatné odborné znalosti se pokládají i talent a náklonnost k sociální práci. Je tomu tak proto, že má sociální práce málo svých teoretických poznatků. [ŘEZNÍČEK, 2000] 13

14 2.4 SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ Sociální šetření je metoda, kterou používá sociální pracovník ke zjištění potřebných informací o klientovi. Obvykle je prováděno v přirozeném prostředí klientů. V tomto prostředí se klient dobře vyzná a cítí se bezpečně. Pocit bezpečí patří do základních potřeb pro přežití, a proto si každý svůj domov chráníme. Chráněný prostor je promítnut do Listiny základních práv a svobod v čl. 12. Sociální pracovník nemá dovoleno do obydlí vstupovat bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Souhlas musí žadatel dát, ať jde o návštěvu první nebo některou další v průběhu řešení jeho sociálních problémů. Avšak sociální pracovník má právo na sociální šetření v domácnosti osoby, je to nedílnou součástí práce, při rozhodování o různých typech dávek sociální péče nebo hmotné nouze. [KRÁLOVÁ, 2008] Cílem sociálního šetření je seznámit se s domácím prostředím a potřebami rodiny s jejich ekonomickými, fyzickými a psychickými potřebami tak, aby mohly být v optimálním rozsahu nabídnuty sociální služby, které by tyto potřeby byly schopny uspokojit. Nelze však při sociálním šetření kontrolovat pouze údaje, které jsou uvedeny v žádosti. Obvykle se zjišťuje materiální zabezpečení, hygienické prostředí, zda je zajištěna dostatečná strava a řádná výchova. [METODICKÝ POKYN Č. 5/2009] Návštěva sociálního pracovníka v bytě klienta je průnikem do soukromí klientů. Členové jejich rodin můžou takovouto návštěvu odmítat. Odmítnout mohou přímo či nepřímo. Nepřítomnost nebo ukrývání se v neveřejných částech bytu je nejčastějším nepřímým projevem odmítnutí sociálního šetření. Na sociální šetření by pracovník neměl chodit sám z důvodu bezpečnosti, objektivity, i nutnosti přítomnosti svědka. Jeden z nich může také zaujmout roli pozorovatele a druhý se více věnuje klientovi. Ale ze své praxe vím, že není vždy možné, aby byla návštěva prováděna alespoň ve dvojici, zejména z personálních důvodů. V případě, kdy by mohlo být ohroženo zdraví pracovníka se sociální šetření provádí za přítomnosti městské policie. Důležité při sociálním šetření je také zvolení vhodného času pro návštěvu. Čas ve kterém je možné klienta nejlépe i s jeho rodinou v jeho domácnosti zastihnout. 14

15 Sociální pracovník musí navázat kontakt i s dalšími přítomnými členy a uvědomovat si, jak na ně působí svým nonverbálním chováním. Musí klientovi aktivně naslouchat a v žádném případě se klienti nesmí cítit jako u výslechu. Další důležitou věcí je, aby pracovník dle svého uvážení zvolil, zda svoji návštěvu klientovi oznámí či ne. Neohlášená návštěva je vhodná například u problémových rodin, které při takto zvolených návštěvách můžeme zastihnout v nedbalkách. Naopak ohlášená návštěva je vhodná například u rodiny, jejíž členové chodí do zaměstnání a nemají vážné problémy. Návštěva také hodně napoví jak je rodina schopná přijímat cizí lidi. [KRÁLOVÁ, 2008] Příprava pracovníka na návštěvu: - Pracovník si musí ujasnit, jaký je cíl jeho návštěvy. - Z informací které se při návštěvě dozví, by neměl vyvozovat okamžité závěry. - Sestavit si přehled toho, co vše o rodině ví na co se mám zaměřit, co nesmí opomenout. - Být otevřený ke stanovení hranic, co je přijatelné a nepřijatelné, normální či abnormální. - Měl by si uvědomit, že to není soukromá návštěva, ale že zde zastupuje organizaci ve které pracuje. - Dělat si písemný záznam o návštěvě. [KRÁLOVÁ, 2008] - Seznámit se s charakteristikami problému svých klientů mít znalosti o jejich původu, u odlišných etnických národností se seznámit s jejich kulturou, - U osob se zdravotním postižením znát vliv na základní životní činnosti, případné zhoršení či náprava Základní metody sociálního šetření Mezi základní metody pro získávání informací patří rozhovor, existující dokumentace a pozorování především zázemí klientů. 15

16 Často záleží na prvním kontaktu sociálního pracovníka s klientem. Klient by měl zjistit jaké je poslání zařízení pro něž pracovník pracuje, v jakých oblastech je mu schopen pomoci. Pracovník by měl od klienta zjistit, co od něho očekává, jestli nemá nereálné představy a především diagnostikovat jeho sociální problém. Někdy klienti přicházejí s více problémy najednou, v takovém případě je důležité určit pořadí závažnosti řešení. Pokud je problém akutní, snažit se ho řešit co nejdříve. Sociální pracovník by měl mít zájem motivovat klienta ke změně životních podmínek i chování. Ten může být v situaci, kdy se jakýchkoli změn obává a není připraven jednat s pracovníkem, natož otevřeně mluvit o svých soukromých věcech. Pracovník musí počítat s určitou obranou, proto by měl hned při prvním kontaktu navodit rozhovor tak, aby se klient necítil nepříjemně, nespěchat, kontrolovat své reakce, pečlivě naslouchat. Rozhovor by měl přizpůsobit specifickým rysům klienta (klientův věk, postižení, stáří či původ ). Vysvětlit klientovi výhody a nevýhody spolupráce, aby nechápal sociální šetření jako nutné zlo. Vysvětlit, že následujících několik setkání bude velmi důležitých pro prozkoumání a zhodnocení problémové situace. Klient by se měl také v začátcích dozvědět, jakou zodpovědnost vůči sobě a pracovníkovi ponese, a jak bude nakládáno se sdělenými informacemi. A především sdělit pracovníkovi informace důležité pro další spolupráci. Sociální pracovník objasní, jaká je jeho role, poslání, a to, že je vázán mlčenlivostí. Aby mohl pracovník jednat v zájmu nápravy klienta, musí před zasažením do jeho problému vyhodnotit získané informace. [ŘEZNÍČEK, 2000] O každém klientovi, se kterým pracovník pracuje, je povinen vést spis, který zahrnuje především: - jméno, adresu a datum narození klienta, rodinný stav, jména a adresy nejbližších, popis sociálního problému, na kterém chtějí se sociální pracovnicí spolupracovat, zaměstnání a ekonomická situace, bytové podmínky, popřípadě zdravotní podmínky a hlavně celkový dojem z klienta. Přestože je to mnoho údajů a další v průběhu řešení přibývají by pracovníci měli tyty informace zpracovávat přehledně, stručně, v jednoduchém a logickém souhrnu, avšak dodržovat zásadu ochrany osobnosti. 16

17 Sociální pracovník musí z každého setkání, telefonického rozhovoru, či zprávy od jiné osoby ať je to anonymní, zaznamenat zápis, který vkládá do spisu klienta [ŘEZNÍČEK, 2000] Rozhovor: Důležitým pomocníkem při prováděném šetření je správně vedený rozhovor. Například při terapeutickém rozhovoru by se měl klient co nejaktivněji účastnit, vyjadřovat své postoje a názory k probírané problematice. Významnou skutečností je také, že si pracovník rozhovorem ujasní, jak klient informace pochopil a co si z toho zapamatoval. Rozhovor by si měl pracovník předem připravit a ujasnit si jeho účel a cíle. Významné je také aktivně poslouchat Doprovod: Dalším důležitou metodou je doprovod, kdy pracovník v nejnutnějších chvílích může klienta doprovázet na úřady, do institucí, do zaměstnání či do školy. Tato metoda se využívá, když chceme docílit toho, že se klient na určené místo dostaví Pomoc s doklady: Sociální pracovník vyplňuje nebo může svému klientovi pomoci při vyplňování či sepisování některých dokumentů, týkajících se jeho případu. Pracovník je povinen klientovi vysvětlit obsah dokumentu, k čemu a proč je potřebný. Před podepsáním by se pracovník měl ujistit, zda klient obsahu rozumí a nepoškodí podpisem své zájmy. [KOLÁŘOVÁ, 2011] Možnosti provádění sociálního šetření: Sociální šetření v rámci mé praxe na Městském úřadě v Semilech bylo nejčastěji prováděno u klientů s nezletilými dětmi. U těchto klientů se šetření provádí z několika důvodů, a to: - když je podezření že dětem není zajištěna řádná výchova a výživa, 17

18 - rodiče děti neposílají pravidelně do školy, - když se rodiče chtějí rozvést - nezletilé dítě se stane rodičem atd. Sociální šetření z dalších oddělení se provádí v rámci hmotné nouze pro zjištění majetkových poměrů, vybavenosti bytu. Sociální šetření je dále prováděno při žádostech o příspěvek na péči, které se předem s klientem termínově dohodne. V neposlední řadě se sociální šetření uskutečňuje u klientů se zdravotním postižením, kteří žádají o příspěvky např. příspěvek na úpravu bytu. Sociální šetření si u klientů může vyžádat i soud, který požádá příslušný úřad o prošetření poměrů u klientů zbavených svéprávnosti, kteří jsou v péči opatrovníka. Sociální šetření může v některých rodinách trvat opakovaně po dobu několik let. Často se stává, že sociální pracovník pracující s nezletilým dítětem pracoval již s jeho rodiči, když byli ve stejném věku. Mnohdy se po celé generace řeší stejný problém, který, když se podaří vyřešit, se znovu objeví u klientových potomků. [ŘEZNÍČEK, 2000] Typy klientů Sociální pracovník se setká s různými lidmi, kteří odlišně spolupracují, nebo nespolupracují. Např.: NEDOBROVOLNÝ KLIENT Je i mnoho nedobrovolných klientů, za kterými sociální pracovník dochází například z nařízení soudu. Při práci s těmito klienty je nutná nekompromisní autorita, dát najevo, co o situaci ví, a jak chce postupovat k dosažení cíle, ale hlavně jednat otevřeně, věcně a stanovovat pevné dohody. KLIENT ZÁVISLÝ NA DROGÁCH ČI ALKOHOLU Závislí klienti jsou více nedůvěřiví a nespolehliví, často se u nich vyskytují zdravotní, právní či sociální problémy. Objevuje se i zkreslování situací, proto musí být pracovník důsledný v ověřování sdělených informací. Práce s těmito klienty je velmi 18

19 náročná a zdlouhavá. Vyžaduje spolupráci jiných zařízení (protialkoholní a protidrogové léčebny, detox.) [ŘEZNÍČEK, 2000] MANIPULATIVNÍ KLIENT Nejvíce se pracovník musí připravovat na spolupráci s manipulativním klientem, který se snaží o nadvládu nad ním, usiluje o výhody, snaží se o navázání kamarádského vztahu, až zkorumpování pracovníka. Především s tímto klientem je vhodné pracovat alespoň ve dvojici nebo v týmu. NEBEZPEČNÝ KLIENT Na setkání s nebezpečným klientem je třeba upozornit své spolupracovníky. V případě návštěvy v prostředí klienta ho navštěvovat pouze v doprovodu, nejlépe městské policie. Pracovník musí sledovat jeho chování, zvláště agresivitu, zvýšenou emocionalitu a výhružky. Vyvarovat se tělesného kontaktu a stále si držet odstup. NONVERBÁLNÍ KLIENT Velmi důležitá je nonverbální komunikace obzvláště výraz tváře, očí a hlasu. Nedostatek očního kontaktu může být překážkou, oční kontakt naznačuje ochotu ke komunikaci. Z tónu hlasu můžeme slyšet obavy, agresi či nedostatek zájmu.neverbální projevy poukazují na nevyjádřené projevy, například poklepávání, zaťaté pěsti, zkřížené nohy. KLIENT, KTERÝ SVÉ STANOVENÉ CÍLE PLNÍ PO MALÝCH ČÁSTECH Vhodné je i zadávání domácích úkolů klientům. Tento přístup napomáhá k odpoutání se od sociálního pracovníka, klient se snaží řešit problém sám, ale přesto má pracovník možnost kontroly. Splnění úkolů jeitermínované. Možnost zpětné vazby, jak se při plnění úkolu oni nebo jejich blízcí cítily. [ŘEZNÍČEK, 2000] 19

20 Sociální šetření se provádí na základě několika zákonů: zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů zákon 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů zákon 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně ve znění pozdějších předpisů 2.5 ZÁKON č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů Hlavním cílem zákona je vytvoření podmínek pro uspokojování přirozených potřeb lidí, a to formou podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu, v soběstačnosti nezbytné pro plnohodnotný život a v životních situacích, které mohou člověka vyřazovat z běžného života společnosti. Sociální služby umožňují člověku ohroženém sociálním vyloučením participovat na každodenním životě společnosti, čímž se míní přístup ke vzdělání, zaměstnání, kulturnímu a společenskému životu. K naplnění těchto principu nabízí zákon několik zásadních nástrojů: - bezplatné sociální poradenství pro každého - státem poskytována sociální dávka příspěvek na péči pro osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby při péči o sebe a v soběstačnosti. - zákon také zaručuje, že poskytované služby budou pro občany bezpečné, profesionální a přizpůsobené potřebám lidí. Jsou různé příčiny nepříznivé sociální situace, proto existuje celá řada sociálních služeb. Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách vymezuje tři základní oblasti služeb: - Sociální poradenství jako nedílnou součást všech sociálních služeb. - Služby sociální péče jako služby, jejichž cílem je zabezpečovat základní životní potřeby lidí, které nemohou být zajištěny bez péče jiného člověka. - Služby sociální prevence, které slouží k předcházení a zabraňování sociálnímu vyloučení lidí ohrožených sociálně negativními jevy. 20

21 Sociální služby jsou také děleny podle místa, kde jsou plněny terénní služby - ty jsou poskytovány v přirozeném prostředí klienta, v jeho bydlišti, práci, ambulantní služby klient dochází do specializovaných zařízeních (kontaktní centra, denní stacionáře, ) pobytové služby jsou poskytovány v zařízeních, ve kterých klient aktuálně dlouhodobě či celoročně žije (azylové domy, domovy pro seniory). [ČSSZ, 2007] Příspěvek na péče Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka, která je určena osobě o kterou má být pečováno. Příspěvek je určen na úhradu poskytovaných sociálních služeb. Výhodou příspěvku je, že se klient může sám rozhodnout pro jakou sociální službu se zvolí, jaká odpovídá jeho individuálním požadavkům. Klient příspěvek na péči může použít na zaplacení registrované služby, či soukromé osobě, která je ochotna klientovi pomoci k zajištění jeho potřeb. Jsou dvě kategorie věku pro posuzování. Osoby mladší 18 ti let a osoby nad 18 let věku. V obou kategorii je příspěvek rozdělen do čtyř stupňů. Osoba mladší 18 ti let věku se považuje za závislou na pomoci jiné osoby: a) lehká závislost osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 4 úkonech o vlastní osobu, (náleží příspěvek ve výši 3000 Kč). b) středně těžká závislost osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled pří více než 10 úkonech, (příspěvek ve výši 5000 Kč). c) těžká závislost - osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled pří více než 15 úkonech, (příspěvek ve výši 9000 Kč). d) úplná závislost - osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled pří více než 20 úkonech, (výše příspěvku je Kč). 21

22 Osoba nad 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné osoby: a) lehká závislost osoby jsou částečně bezmocné, potřebují každodenní pomoc nebo dohled při více než 12ti úkonech. Těmto lidem náleží příspěvek ve výši (dříve 2000 Kč, od byl snížen na 800 Kč). b) středně těžká závislost jde o osoby převážně bezmocné, potřebují každodenní pomoc nebo dohled při více než 18ti úkonech, ( příspěvek ve výši 4000 Kč). c) těžká závislost jde o osoby úplně bezmocné, potřebují každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech, (příspěvek ve výši 8000 Kč). d) úplná závislost jde o osoby které potřebují každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech, (příspěvek ve výši Kč). [KOLÁŘOVÁ, 2009] Nárok na příspěvek na péči má každá osoba, která potřebuje fyzickou pomoc, dohled druhé osoby nebo sociální službu k tomu, aby mohl žít běžným důstojným způsobem. Sociální šetření u klientů žádající o příspěvek na péči provádí sociální pracovník při obecním úřadě s rozšířenou působností. Žadatel o příspěvek je povinen se podrobit sociálnímu šetření, v případě nepodrobení se, jsou splněny důvody pro nepřiznání příspěvku na péči. Sociální šetření se provádí v přirozeném prostředí v domácnosti jeho rodiny. Pokud v době, kdy má být sociální šetření provedenl, je žadatel mimo svůj domov, je sociální šetření prováděno nejen v jeho domácnosti, ale také v místě skutečného pobytu. [KOLÁŘOVÁ, 2009] Sociální pracovník plánuje sociální šetření na dobu, kdy mu bude umožněno mluvit se všemi relevantními osobami. Avšak při kontrole využívání příspěvku je rozhodnutí, zda oznámit šetření, či ne, jen na sociálním pracovníkovi. Hlavním cílem sociálního šetření při žádosti o příspěvek na péči je objektivní posuzování schopnosti pečovat o vlastní osobu a jeho soběstačnost. Realizuje se v rámci zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Důležitým cílem je zjištění, zda je řádně zabezpečena péče o klienta a zda je poskytovaný příspěvek využíván na zajištění pomoci. [KOLÁŘOVÁ, 2009] 22

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH EFEKTIVITA K POTŘEBÁM KLIENTA (VOZÍČKÁŘE)

STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH EFEKTIVITA K POTŘEBÁM KLIENTA (VOZÍČKÁŘE) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií JANA KRÁČMAROVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika sociální práce STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 108/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Občanská sdružení mají ještě

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

ZPRAVODAJ DUBEN - 2010

ZPRAVODAJ DUBEN - 2010 ZPRAVODAJ DUBEN - 2010 a k t u á l n ě... ROLNIČKA NABÍRÁ NOVÉ ŽÁKY 12.3.2010, Mladá fronta DNES Rolnička nabírá nové žáky praktické školy Středisko Rolnička nabízí pro žáky s těžším stupněm zdravotního

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Sociální pracovník jako streetworker

Sociální pracovník jako streetworker Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Sociální pracovník jako streetworker Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Zuzana Šidlichovská Vypracovala: Denisa Vacková

Více

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA K 46. ČÍSLU BULLETINU DOTEKY 2 Milí čtenáři Doteků, den 14. březen 2006 se stal jak pro Vás uživatele, tak pro nás poskytovatele sociálních služeb

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Sociální služby v sociálním zabezpečení

Sociální služby v sociálním zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální služby v sociálním zabezpečení Lucie Vrbová Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Integrace a možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jana Kremlová

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘÍPADOVÁ STUDIE CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA Bakalářská

Více

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola M I L L S, s. r. o. Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Vypracovala: Kamila Kloučková Čelákovice 2011 Čestné

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Oblastní charita Znojmo jako sociální pomoc osobám v hmotné nouzi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce:

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více