Sociální šetření jako součást sociální práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální šetření jako součást sociální práce"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální šetření jako součást sociální práce Sociální práce Vypracovala: Lenka Chlumová Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Čelákovice 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích, 29. dubna Lenka Chlumová 2

3 Poděkování Poděkování je především určeno paní Mgr. Aleně Bicanové za její návrhy ke zlepšení kvality této práce a kolektivu sociálních pracovnic oddělení sociálních věci Měú Semily za jejich ochotu při mé praxi. 3

4 OBSAH ÚVOD CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE HLAVNÍ CÍLE DÍLČÍ CÍLE TEORETICKÁ PRÁCE SOCIÁLNÍ PRÁCE HISTORIE OSOBNOST SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA Podmínky pro výkon povolání sociálního pracovníka SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ Příprava pracovníka na návštěvu: Základní metody sociálního šetření Rozhovor: Doprovod: Pomoc s doklady: Možnosti provádění sociálního šetření: Typy klientů ZÁKON Č. 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Příspěvek na péče Změna od Názor na sociální šetření v rámci příspěvku na péči pracovnic Měú Semily ZÁKON Č. 111/2006 SB. O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ ZÁKON Č. 359/1999 SB. O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ULICI (STREETWORK) Streetworker pracující v nízkoprahových centrech provádí: Česká asociace streetwork ČAS SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ PŘI ŽÁDOSTECH O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA SENIORŮ

5 2.10 SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ U OSOB BEZ PŘÍSTŘEŠÍ DALŠÍ TYP SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ PRAKTICKÁ ČÁST ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ KAZUISTIKY KLIENTŮ Kazuistika č Kazuistika č Kazuistika č Kazuistika č DISKUZE...50 ZÁVĚR...52 BIBLIOGRAFIE...53 SUMMARY...55 PŘÍLOHY...1 PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č

6 ÚVOD K výběru tématu absolventské práce přispěla praxe na Městském úřadě v Semilech, kterou jsem absolvovala ve 2. ročníku a pokračovala v ní i v ročníku třetím. Byla pro mě velmi přínosná i díky pracovnicím odboru sociálních věcí, které mě často braly s sebou do terénu a ochotně mě seznamovaly se sociální problematikou, jak při ní postupovat a jaké jsou možnosti řešení za spolupráce klientů. Seznámila jsem se s mnoha velmi zajímavými sociálními osudy, které mě zaujaly a proto jsem si vybrala téma Sociální šetření jako součást sociální práce abych se sociálnímu šetření mohla více věnovat. Tato práce bude rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zaměřím na sociální práci všeobecně, její historii a metody, na osobnost sociálního pracovníka, jenž je oprávněný k výkonu sociálního šetření. Zaměřím se také na práci na ulici streetwork, na terénní práci z různých oddělení odboru sociálních věcí. V praktické části chci ukázat několik kasuistik a záznamů ze sociálních šetření, kde je vidět postup sociální pracovnice od úplného začátku až k zásadním změnám u klienta. Také zde uvedu průzkum, který jsem provedla u klientů pomocí dotazníků na téma Sociální šetření, ten by měl zjistit, zda je sociální šetření pro klienty dostatečné, přispělo ke změně či klienti mají potřebu být v kontaktu se sociální pracovnicí častěji než při pravidelných návštěvách. Účastnila jsem se mnoha sociálních šetření s pracovnicemi z různých oddělení odboru sociálních věcí, proto některé informace budu čerpat přímo od nich, z jejich praktických zkušeností, ale také z literatury týkající se sociální práce, terénní sociální práce a metod sociální práce. 6

7 1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 1.1 HLAVNÍ CÍLE - seznámit s metodou sociální šetření - zjistit užitečnosti a odlišnosti technik sociálního šetření 1.2 DÍLČÍ CÍLE - poukázat teoreticky na sociální práci - vysvětlit co je sociální šetření - ukázat význam sociálního šetření pro kontrolu klientů ze strany sociálních pracovnic - zmínit se o z. 108/2006 Sb. o sociálních službách, z. č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, z. č. 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně a to ve vztahu k sociálnímu šetření - poukázat na sociální práci na ulici 7

8 2 TEORETICKÁ PRÁCE 2.1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je vědní obor, který se snaží řešit problémy jednotlivců, skupin či komunit, pouze do té míry, aby neopadl jejich zájem pomáhat si vlastním přičiněním. Sociální práce využívá mnoho poznatků z různých odvětví jako je psychologie, sociologie, ekonomie, pedagogika, právo, lékařské a jiné disciplíny. Proto také nebyla dosud jednoznačně definována. Přesto jak je sociální práce rozsáhlá, má vymezitelný cíl. [www.socialniprace.cz, 1] Cílem je zmírňování, odhalování a řešení sociálních problémů (nezaměstnanosti, zanedbávání výchovy, diskriminace určitých skupin, delikvence mládeže, chudoba ). Dále zprostředkovat kontakt se zařízeními, které poskytují služby, zdroje či potřebné příležitosti pro klienta. [MATOUŠEK, 2003] Sociální práce je založená na přesvědčení, že cílenými kroky lze snížit nepříznivý sociální vliv, popřípadě výskyt takových jevů, jako je např. zanedbávání a týrání dětí, podvýživa, špatné hygienické návyky, nedostatečná integrace postižených dětí a dospělých do většinové společnosti, delikvence mladistvých, závislosti na alkoholu nebo drogách, konfliktní partnerské soužití, chudoba, nezaměstnanost, osamělost nebo zločinnost. [ŘEZNÍČEK, 2000, s.39] Tuto činnost provádí sociální pracovník, který by měl klienta vést, radit a konzultovat s ním způsoby řešení. Klientům, kteří se již nemohou společensky uplatnit se sociální práce snaží o podporu v co nejdůstojnější způsob života. Mezi způsoby pomoci patří klinická sociální práce, skupinová sociální práce, rodinná terapie, pomoc k získání služeb a zdrojů, ze kterých mohou čerpat a především poradenství. [MATOUŠEK, 2003] Sociální práce se také zaměřuje na společenské nerovnosti, nespravedlnosti a bariéry. Sociální práce je realizována v sociálních službách, či na ulici, neboli streetwork. 8

9 2.2 HISTORIE Sociální práce má své kořeny již v boji společnosti proti chudobě, ale první oficiální pokusy o vzdělávání sociálních pracovníků byly na konci 19. a počátku 20. století. Je velmi spjata s myšlenkou charitativní činnosti, to znamená, že sociální práce má také své kořeny ve všech hlavních světových náboženstvích. [www.wikipedia.org, 5] U nás roku 1911 založila Dr. Alice Masaryková při Svazu vysokoškolského studentstva Sociologickou sekci. Zde spolu s Dr. E. Benešem přednášela a vedla praktický seminář. Učila studenty sociálnímu cítění a kritickému posuzování sociálních situací. Její studenti chodili vyšetřovat do rodin se zanedbanými dětmi a nalezenci jako důvěrníci Okresní péče o mládež na Smíchově. Dobré zkušenosti se studenty ji vedlo k založení Ženské vyšší školy pro sociální péči, která byla jednoletým studiem. Už před první světovou válkou se začíná prosazovat metoda skupinové a komunitní práce, jejíž průkopnicí byla Octavia Hillová. Hillová se také snažila o zlepšení postavení velkoměstské chudiny, pomocí zakládání klubů, hřišť a zdravých bytů. [MATOUŠEK, 2001] Ženská vyšší škola pro sociální péči se roku 1918 osamostatnila a doba studia se prodloužila na čtyři léta. Její název byl změněn na Vyšší škola sociální péče v Praze. Absolventi této školy pracovali nejčastěji v oblasti péče o mládež, poradenství pro volbu povolání, v chudinské oblasti a v ústavní péči o mládež a dospělé. [MATOUŠEK, 2003] Postupně začaly vznikat další sociálně zaměřené školy, jako Brněnská sociální škola, či Masarykova sociální škola v Praze. Během války školy nebyly zrušeny, pouze omezeny a budovy byly používány pro jiné úkoly. Po válce r byla potřeba vzdělávat pracovníky na vedoucí pozice, proto byla založena Vysoká škola politická a sociální v Praze. V průběhu dalších několika let se název vysokých škol neustále měnil. [MATOUŠEK, 2003] Po roce 1948 byli studenti dále vzděláváni v oboru sociální práce již po ukončení povinné školní docházky, jejich studium bylo zakončeno maturitou. Roku 1951 byl přerušen vývoj sociálních pracovníků na základě představy o tom, že se změnou společenského řádu se odstraní i sociální problémy lidí. [MATOUŠEK, 2003] 9

10 Kapitalistické a socialistické společnosti v padesátých a šedesátých letech financovaly pomocné profese ve víře, že jejich rozvoj napomůže ke zvládání a omezování sociálních problémů. Avšak tyto společnosti v sedmdesátých a osmdesátých letech skepticky pohlížely na řešení problémů osob se sociálními problémy tak, že se pouze snažili rozšiřovat služby nebo okruhy dávek a důchodů, protože narazili na své finanční možnosti. Mezi tím se posunulo chápání sociálních problémů do sféry rodinné a soukromé od té celospolečenské. Po roce 1990 začíná docházet k opačným změnám a přibývá počet nezaměstnaných, osob bez přístřeší, nezaopatřených osob a osob závislých na drogách. Sociální problémy se spíše prohlubují, než by mizely. Sociální pracovníci v té době hráli velmi důležitou integrující úlohu. Stále pomoc sociálního pracovníka není samozřejmá, o pomoc si lidé žádali, až když na sociální problémy nestačila sama jejich rodina. V dobách Československa v ústavních zařízeních nejvíce času zabírala úřední agenda a samotná práce s klientem byla velmi malá. Proto se také často poukazovalo na to, že pro sociální práci nebylo dostatek lidí a pro příslušná zařízení dostatek financí. Sociální práci u nás jsme mohli také vytknout nekoordinovanost a nedůslednost. Také ve vzdělávání nastávaly problémy, protože nastal jistý paradox v tom, že budoucí absolventi byli vzděláváni s určitým předstihem. Pro styl a obsah práce, pro který byly vzdělávány nebyly v praxi dostatečné podmínky. [ŘEZNÍČEK, 2000] V dnešní době lze studovat sociální práci na soukromých i státních vysokých i vyšších odborných školách. Studium bývá z pravidla 3leté. 10

11 2.3 OSOBNOST SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA Sociální pracovník je osoba, která pracuje s klienty, jejich rodinami, skupinami, ale i jednotlivci. Dále spolupracuje s organizacemi, které poskytují sociální služby a místními komunitami. Sociální pracovník provádí sociální šetření, sociální poradenství a sociální rehabilitaci, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, poskytování krizové prevence, depistážní činnost, sociální agendy ( řešení hmotné nouze nebo sociálně právních problémů v zařízeních sociální péče). [SOKOL, TREFILOVA, 2008] Předtím, když se vyskytla nějaká nepříznivá sociální situace, řešila ji rodina nebo blízcí přátelé. Pokud byla situace vážnějšího charakteru, existovaly pro její řešení církevní organizace. Avšak s vývojem společnosti byla potřeba řešit nové a nové nepříznivé situace, tato pomoc se stala samostatnou lidskou profesí sociální pracovník. Samotné církevní organizace už nedokázaly tyto problémy řešit, proto bylo nutné zajištění nových institucí. Sociální pracovník se snaží zlepšovat narušené sociální vztahy v přirozeném prostředí, snaží se učit správnému životnímu postoji a chování. Mnoho lidí dosud spojuje povolání sociálního pracovníka s administrativní a sekretářskou prací. Ale tomu tak není. Osobní nasazení sociálního pracovníka při řešení problémů je specifikem profese. Tato profese také klade velké nároky na emocionální rovnováhu a výkonovou výdrž pracovníka. Sociální pracovníci se musí naučit, že nesmí přenášet problémy klientů na svá bedra, že jim mohou pomáhat pouze částečně. Proto není možnost dosáhnout potřebných výsledků s nespolupracujícími klienty smířenými se skutečností. Důležitým předpokladem pro práci sociálního pracovníka je empatie, vřelost a opravdovost. Sociální pracovník při řešení problémů s klientem musí používat jednoznačnou komunikaci, mít zájem pomoci problém řešit a respektovat ho. Tím klienta motivujeme ke spolupráci. Pracovník musí být i tvořivý, protože problém klienta může být řešen několika způsoby. Musí se naučit adekvátně zvažovat a hodnotit sdělené informace klientů, k čemuž je potřeba zkušenost a zralost, především pocházejí-li 11

12 klienti z jiného kulturního prostředí. Také by měli posuzovat a hodnotit situaci aniž by odsuzovali klienta nebo jeho jednání, měli by navrhovat jiné jednání v problému a poukazovat na problémy v chování. [ŘEZNÍČEK, 2000] Podmínky pro výkon povolání sociálního pracovníka Způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní a odborná způsobilost podle zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odborná způsobilost pracovníka je podmíněna dosažením, a) vyššího odborného vzdělání v oborech sociální práce, sociální pedagogika, humanitární práce, sociálně právní činnost, charitativní a sociální činnost. b) vysokoškolského vzdělání studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu. A to v oboru sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, speciální pedagogika. c) absolvováním akreditovaných vzdělávacích kurzů v písmenech a) a b), o rozsahu nejméně 200 hodin a praxe nejméně 5 let při výkonu povolání sociálního pracovníka. Pouze za podmínek ukončeného vysokoškolského studia v jiném oboru než je uvedeno v písmenu b). d) absolvováním akreditovaných vzdělávacích kurzů v písmenech a) a b), o rozsahu nejméně 200 hodin a praxe nejméně 10 let při výkonu povolání sociálního pracovníka. Pouze za podmínek ukončeného středoškolského vzdělání s maturitou v oboru sociálně právní, nejpozději ukončené do konce roku Sociální pracovník má povinnost celoživotního vzdělávání. Dalším vzděláváním si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Toto vzdělávání probíhá v akreditovaných kurzech, odborných stážích a školících akcích. [www.portal.gov.cz, 4] Vzdělání je pro sociálního pracovníka velmi důležité, jeho rozhodnutí musí být velmi profesionální. Tito pracovníci často rozhodují o radikálních změnách v životech lidí. Rozhodují v systémech sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, sociálních služeb, státní sociální podpory.[sokol, TREFILOVA, 2008] 12

13 Za stejně podstatné odborné znalosti se pokládají i talent a náklonnost k sociální práci. Je tomu tak proto, že má sociální práce málo svých teoretických poznatků. [ŘEZNÍČEK, 2000] 13

14 2.4 SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ Sociální šetření je metoda, kterou používá sociální pracovník ke zjištění potřebných informací o klientovi. Obvykle je prováděno v přirozeném prostředí klientů. V tomto prostředí se klient dobře vyzná a cítí se bezpečně. Pocit bezpečí patří do základních potřeb pro přežití, a proto si každý svůj domov chráníme. Chráněný prostor je promítnut do Listiny základních práv a svobod v čl. 12. Sociální pracovník nemá dovoleno do obydlí vstupovat bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Souhlas musí žadatel dát, ať jde o návštěvu první nebo některou další v průběhu řešení jeho sociálních problémů. Avšak sociální pracovník má právo na sociální šetření v domácnosti osoby, je to nedílnou součástí práce, při rozhodování o různých typech dávek sociální péče nebo hmotné nouze. [KRÁLOVÁ, 2008] Cílem sociálního šetření je seznámit se s domácím prostředím a potřebami rodiny s jejich ekonomickými, fyzickými a psychickými potřebami tak, aby mohly být v optimálním rozsahu nabídnuty sociální služby, které by tyto potřeby byly schopny uspokojit. Nelze však při sociálním šetření kontrolovat pouze údaje, které jsou uvedeny v žádosti. Obvykle se zjišťuje materiální zabezpečení, hygienické prostředí, zda je zajištěna dostatečná strava a řádná výchova. [METODICKÝ POKYN Č. 5/2009] Návštěva sociálního pracovníka v bytě klienta je průnikem do soukromí klientů. Členové jejich rodin můžou takovouto návštěvu odmítat. Odmítnout mohou přímo či nepřímo. Nepřítomnost nebo ukrývání se v neveřejných částech bytu je nejčastějším nepřímým projevem odmítnutí sociálního šetření. Na sociální šetření by pracovník neměl chodit sám z důvodu bezpečnosti, objektivity, i nutnosti přítomnosti svědka. Jeden z nich může také zaujmout roli pozorovatele a druhý se více věnuje klientovi. Ale ze své praxe vím, že není vždy možné, aby byla návštěva prováděna alespoň ve dvojici, zejména z personálních důvodů. V případě, kdy by mohlo být ohroženo zdraví pracovníka se sociální šetření provádí za přítomnosti městské policie. Důležité při sociálním šetření je také zvolení vhodného času pro návštěvu. Čas ve kterém je možné klienta nejlépe i s jeho rodinou v jeho domácnosti zastihnout. 14

15 Sociální pracovník musí navázat kontakt i s dalšími přítomnými členy a uvědomovat si, jak na ně působí svým nonverbálním chováním. Musí klientovi aktivně naslouchat a v žádném případě se klienti nesmí cítit jako u výslechu. Další důležitou věcí je, aby pracovník dle svého uvážení zvolil, zda svoji návštěvu klientovi oznámí či ne. Neohlášená návštěva je vhodná například u problémových rodin, které při takto zvolených návštěvách můžeme zastihnout v nedbalkách. Naopak ohlášená návštěva je vhodná například u rodiny, jejíž členové chodí do zaměstnání a nemají vážné problémy. Návštěva také hodně napoví jak je rodina schopná přijímat cizí lidi. [KRÁLOVÁ, 2008] Příprava pracovníka na návštěvu: - Pracovník si musí ujasnit, jaký je cíl jeho návštěvy. - Z informací které se při návštěvě dozví, by neměl vyvozovat okamžité závěry. - Sestavit si přehled toho, co vše o rodině ví na co se mám zaměřit, co nesmí opomenout. - Být otevřený ke stanovení hranic, co je přijatelné a nepřijatelné, normální či abnormální. - Měl by si uvědomit, že to není soukromá návštěva, ale že zde zastupuje organizaci ve které pracuje. - Dělat si písemný záznam o návštěvě. [KRÁLOVÁ, 2008] - Seznámit se s charakteristikami problému svých klientů mít znalosti o jejich původu, u odlišných etnických národností se seznámit s jejich kulturou, - U osob se zdravotním postižením znát vliv na základní životní činnosti, případné zhoršení či náprava Základní metody sociálního šetření Mezi základní metody pro získávání informací patří rozhovor, existující dokumentace a pozorování především zázemí klientů. 15

16 Často záleží na prvním kontaktu sociálního pracovníka s klientem. Klient by měl zjistit jaké je poslání zařízení pro něž pracovník pracuje, v jakých oblastech je mu schopen pomoci. Pracovník by měl od klienta zjistit, co od něho očekává, jestli nemá nereálné představy a především diagnostikovat jeho sociální problém. Někdy klienti přicházejí s více problémy najednou, v takovém případě je důležité určit pořadí závažnosti řešení. Pokud je problém akutní, snažit se ho řešit co nejdříve. Sociální pracovník by měl mít zájem motivovat klienta ke změně životních podmínek i chování. Ten může být v situaci, kdy se jakýchkoli změn obává a není připraven jednat s pracovníkem, natož otevřeně mluvit o svých soukromých věcech. Pracovník musí počítat s určitou obranou, proto by měl hned při prvním kontaktu navodit rozhovor tak, aby se klient necítil nepříjemně, nespěchat, kontrolovat své reakce, pečlivě naslouchat. Rozhovor by měl přizpůsobit specifickým rysům klienta (klientův věk, postižení, stáří či původ ). Vysvětlit klientovi výhody a nevýhody spolupráce, aby nechápal sociální šetření jako nutné zlo. Vysvětlit, že následujících několik setkání bude velmi důležitých pro prozkoumání a zhodnocení problémové situace. Klient by se měl také v začátcích dozvědět, jakou zodpovědnost vůči sobě a pracovníkovi ponese, a jak bude nakládáno se sdělenými informacemi. A především sdělit pracovníkovi informace důležité pro další spolupráci. Sociální pracovník objasní, jaká je jeho role, poslání, a to, že je vázán mlčenlivostí. Aby mohl pracovník jednat v zájmu nápravy klienta, musí před zasažením do jeho problému vyhodnotit získané informace. [ŘEZNÍČEK, 2000] O každém klientovi, se kterým pracovník pracuje, je povinen vést spis, který zahrnuje především: - jméno, adresu a datum narození klienta, rodinný stav, jména a adresy nejbližších, popis sociálního problému, na kterém chtějí se sociální pracovnicí spolupracovat, zaměstnání a ekonomická situace, bytové podmínky, popřípadě zdravotní podmínky a hlavně celkový dojem z klienta. Přestože je to mnoho údajů a další v průběhu řešení přibývají by pracovníci měli tyty informace zpracovávat přehledně, stručně, v jednoduchém a logickém souhrnu, avšak dodržovat zásadu ochrany osobnosti. 16

17 Sociální pracovník musí z každého setkání, telefonického rozhovoru, či zprávy od jiné osoby ať je to anonymní, zaznamenat zápis, který vkládá do spisu klienta [ŘEZNÍČEK, 2000] Rozhovor: Důležitým pomocníkem při prováděném šetření je správně vedený rozhovor. Například při terapeutickém rozhovoru by se měl klient co nejaktivněji účastnit, vyjadřovat své postoje a názory k probírané problematice. Významnou skutečností je také, že si pracovník rozhovorem ujasní, jak klient informace pochopil a co si z toho zapamatoval. Rozhovor by si měl pracovník předem připravit a ujasnit si jeho účel a cíle. Významné je také aktivně poslouchat Doprovod: Dalším důležitou metodou je doprovod, kdy pracovník v nejnutnějších chvílích může klienta doprovázet na úřady, do institucí, do zaměstnání či do školy. Tato metoda se využívá, když chceme docílit toho, že se klient na určené místo dostaví Pomoc s doklady: Sociální pracovník vyplňuje nebo může svému klientovi pomoci při vyplňování či sepisování některých dokumentů, týkajících se jeho případu. Pracovník je povinen klientovi vysvětlit obsah dokumentu, k čemu a proč je potřebný. Před podepsáním by se pracovník měl ujistit, zda klient obsahu rozumí a nepoškodí podpisem své zájmy. [KOLÁŘOVÁ, 2011] Možnosti provádění sociálního šetření: Sociální šetření v rámci mé praxe na Městském úřadě v Semilech bylo nejčastěji prováděno u klientů s nezletilými dětmi. U těchto klientů se šetření provádí z několika důvodů, a to: - když je podezření že dětem není zajištěna řádná výchova a výživa, 17

18 - rodiče děti neposílají pravidelně do školy, - když se rodiče chtějí rozvést - nezletilé dítě se stane rodičem atd. Sociální šetření z dalších oddělení se provádí v rámci hmotné nouze pro zjištění majetkových poměrů, vybavenosti bytu. Sociální šetření je dále prováděno při žádostech o příspěvek na péči, které se předem s klientem termínově dohodne. V neposlední řadě se sociální šetření uskutečňuje u klientů se zdravotním postižením, kteří žádají o příspěvky např. příspěvek na úpravu bytu. Sociální šetření si u klientů může vyžádat i soud, který požádá příslušný úřad o prošetření poměrů u klientů zbavených svéprávnosti, kteří jsou v péči opatrovníka. Sociální šetření může v některých rodinách trvat opakovaně po dobu několik let. Často se stává, že sociální pracovník pracující s nezletilým dítětem pracoval již s jeho rodiči, když byli ve stejném věku. Mnohdy se po celé generace řeší stejný problém, který, když se podaří vyřešit, se znovu objeví u klientových potomků. [ŘEZNÍČEK, 2000] Typy klientů Sociální pracovník se setká s různými lidmi, kteří odlišně spolupracují, nebo nespolupracují. Např.: NEDOBROVOLNÝ KLIENT Je i mnoho nedobrovolných klientů, za kterými sociální pracovník dochází například z nařízení soudu. Při práci s těmito klienty je nutná nekompromisní autorita, dát najevo, co o situaci ví, a jak chce postupovat k dosažení cíle, ale hlavně jednat otevřeně, věcně a stanovovat pevné dohody. KLIENT ZÁVISLÝ NA DROGÁCH ČI ALKOHOLU Závislí klienti jsou více nedůvěřiví a nespolehliví, často se u nich vyskytují zdravotní, právní či sociální problémy. Objevuje se i zkreslování situací, proto musí být pracovník důsledný v ověřování sdělených informací. Práce s těmito klienty je velmi 18

19 náročná a zdlouhavá. Vyžaduje spolupráci jiných zařízení (protialkoholní a protidrogové léčebny, detox.) [ŘEZNÍČEK, 2000] MANIPULATIVNÍ KLIENT Nejvíce se pracovník musí připravovat na spolupráci s manipulativním klientem, který se snaží o nadvládu nad ním, usiluje o výhody, snaží se o navázání kamarádského vztahu, až zkorumpování pracovníka. Především s tímto klientem je vhodné pracovat alespoň ve dvojici nebo v týmu. NEBEZPEČNÝ KLIENT Na setkání s nebezpečným klientem je třeba upozornit své spolupracovníky. V případě návštěvy v prostředí klienta ho navštěvovat pouze v doprovodu, nejlépe městské policie. Pracovník musí sledovat jeho chování, zvláště agresivitu, zvýšenou emocionalitu a výhružky. Vyvarovat se tělesného kontaktu a stále si držet odstup. NONVERBÁLNÍ KLIENT Velmi důležitá je nonverbální komunikace obzvláště výraz tváře, očí a hlasu. Nedostatek očního kontaktu může být překážkou, oční kontakt naznačuje ochotu ke komunikaci. Z tónu hlasu můžeme slyšet obavy, agresi či nedostatek zájmu.neverbální projevy poukazují na nevyjádřené projevy, například poklepávání, zaťaté pěsti, zkřížené nohy. KLIENT, KTERÝ SVÉ STANOVENÉ CÍLE PLNÍ PO MALÝCH ČÁSTECH Vhodné je i zadávání domácích úkolů klientům. Tento přístup napomáhá k odpoutání se od sociálního pracovníka, klient se snaží řešit problém sám, ale přesto má pracovník možnost kontroly. Splnění úkolů jeitermínované. Možnost zpětné vazby, jak se při plnění úkolu oni nebo jejich blízcí cítily. [ŘEZNÍČEK, 2000] 19

20 Sociální šetření se provádí na základě několika zákonů: zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů zákon 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů zákon 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně ve znění pozdějších předpisů 2.5 ZÁKON č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů Hlavním cílem zákona je vytvoření podmínek pro uspokojování přirozených potřeb lidí, a to formou podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu, v soběstačnosti nezbytné pro plnohodnotný život a v životních situacích, které mohou člověka vyřazovat z běžného života společnosti. Sociální služby umožňují člověku ohroženém sociálním vyloučením participovat na každodenním životě společnosti, čímž se míní přístup ke vzdělání, zaměstnání, kulturnímu a společenskému životu. K naplnění těchto principu nabízí zákon několik zásadních nástrojů: - bezplatné sociální poradenství pro každého - státem poskytována sociální dávka příspěvek na péči pro osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby při péči o sebe a v soběstačnosti. - zákon také zaručuje, že poskytované služby budou pro občany bezpečné, profesionální a přizpůsobené potřebám lidí. Jsou různé příčiny nepříznivé sociální situace, proto existuje celá řada sociálních služeb. Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách vymezuje tři základní oblasti služeb: - Sociální poradenství jako nedílnou součást všech sociálních služeb. - Služby sociální péče jako služby, jejichž cílem je zabezpečovat základní životní potřeby lidí, které nemohou být zajištěny bez péče jiného člověka. - Služby sociální prevence, které slouží k předcházení a zabraňování sociálnímu vyloučení lidí ohrožených sociálně negativními jevy. 20

21 Sociální služby jsou také děleny podle místa, kde jsou plněny terénní služby - ty jsou poskytovány v přirozeném prostředí klienta, v jeho bydlišti, práci, ambulantní služby klient dochází do specializovaných zařízeních (kontaktní centra, denní stacionáře, ) pobytové služby jsou poskytovány v zařízeních, ve kterých klient aktuálně dlouhodobě či celoročně žije (azylové domy, domovy pro seniory). [ČSSZ, 2007] Příspěvek na péče Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka, která je určena osobě o kterou má být pečováno. Příspěvek je určen na úhradu poskytovaných sociálních služeb. Výhodou příspěvku je, že se klient může sám rozhodnout pro jakou sociální službu se zvolí, jaká odpovídá jeho individuálním požadavkům. Klient příspěvek na péči může použít na zaplacení registrované služby, či soukromé osobě, která je ochotna klientovi pomoci k zajištění jeho potřeb. Jsou dvě kategorie věku pro posuzování. Osoby mladší 18 ti let a osoby nad 18 let věku. V obou kategorii je příspěvek rozdělen do čtyř stupňů. Osoba mladší 18 ti let věku se považuje za závislou na pomoci jiné osoby: a) lehká závislost osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 4 úkonech o vlastní osobu, (náleží příspěvek ve výši 3000 Kč). b) středně těžká závislost osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled pří více než 10 úkonech, (příspěvek ve výši 5000 Kč). c) těžká závislost - osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled pří více než 15 úkonech, (příspěvek ve výši 9000 Kč). d) úplná závislost - osoba potřebuje každodenní pomoc nebo dohled pří více než 20 úkonech, (výše příspěvku je Kč). 21

22 Osoba nad 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné osoby: a) lehká závislost osoby jsou částečně bezmocné, potřebují každodenní pomoc nebo dohled při více než 12ti úkonech. Těmto lidem náleží příspěvek ve výši (dříve 2000 Kč, od byl snížen na 800 Kč). b) středně těžká závislost jde o osoby převážně bezmocné, potřebují každodenní pomoc nebo dohled při více než 18ti úkonech, ( příspěvek ve výši 4000 Kč). c) těžká závislost jde o osoby úplně bezmocné, potřebují každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech, (příspěvek ve výši 8000 Kč). d) úplná závislost jde o osoby které potřebují každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech, (příspěvek ve výši Kč). [KOLÁŘOVÁ, 2009] Nárok na příspěvek na péči má každá osoba, která potřebuje fyzickou pomoc, dohled druhé osoby nebo sociální službu k tomu, aby mohl žít běžným důstojným způsobem. Sociální šetření u klientů žádající o příspěvek na péči provádí sociální pracovník při obecním úřadě s rozšířenou působností. Žadatel o příspěvek je povinen se podrobit sociálnímu šetření, v případě nepodrobení se, jsou splněny důvody pro nepřiznání příspěvku na péči. Sociální šetření se provádí v přirozeném prostředí v domácnosti jeho rodiny. Pokud v době, kdy má být sociální šetření provedenl, je žadatel mimo svůj domov, je sociální šetření prováděno nejen v jeho domácnosti, ale také v místě skutečného pobytu. [KOLÁŘOVÁ, 2009] Sociální pracovník plánuje sociální šetření na dobu, kdy mu bude umožněno mluvit se všemi relevantními osobami. Avšak při kontrole využívání příspěvku je rozhodnutí, zda oznámit šetření, či ne, jen na sociálním pracovníkovi. Hlavním cílem sociálního šetření při žádosti o příspěvek na péči je objektivní posuzování schopnosti pečovat o vlastní osobu a jeho soběstačnost. Realizuje se v rámci zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Důležitým cílem je zjištění, zda je řádně zabezpečena péče o klienta a zda je poskytovaný příspěvek využíván na zajištění pomoci. [KOLÁŘOVÁ, 2009] 22

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007 Příspěvek na péči Je určen osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 533/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 533/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 533/0 Návrh poslanců Jany Hnykové, Marka Černocha, Miroslavy Strnadlové, Radky Maxové, Víta Kaňkovského, Hany Aulické Jírovcové, Adolfa

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Podání žádosti: č.j., datum: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná Tel.: 383 413 121, 383 413 102 - soc. pracovnice E-mail: info@domovpetra.cz Internet:

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí plní úkoly v rámci samostatné působnosti i přenesené působnosti (státní správu) v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, vykonává funkci

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC 4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 4a ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY MÁ V RÁMCI STANOVENÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY URČEN POČET PRACOVNÍCH MÍST A ZPRACOVANÉ

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Poskytovatel: KSK centrum o.p.s., adresa sídla: Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary IČO: 708 00 812 Sociální služba: Terénní programy (dále jen TP ) Telefon: 724

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Pilotní výuka studijního předmětu ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výuka

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně Z obsahového hlediska je nejvýznamnější ustanovení odst. 2, z něhož vyplývá 7 kritérií, která si lze představit jako následující dvourozměrnou tabulku. Rozpoznání potřeby Provedení fyzicky obvyklým způsobem

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociální a zdravotní oddělení sociálně právní ochrany, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociální a zdravotní oddělení sociálně právní ochrany, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociální a zdravotní oddělení sociálně právní ochrany, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou V Rychnově nad Kněžnou dne 9.3.2007 Úkoly zdravotnických zařízení

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Záznam ze sociálního šetření

Záznam ze sociálního šetření Záznam ze sociálního šetření Jméno a příjmení žadatele o službu:.... Datum narození: Trvalé bydliště (případně místo pobytu v době šetření):..... Svéprávnost/zástupce:..... Žadatel o sociální službu: Domov

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU I. Úvod 1) Směrnice je určena pro sociální službu terénní program, kterou

Více

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská

Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Popis realizace poskytované sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi Budečská Tento dokument je soubor informací o této sociální službě. Další informace je možno poskytnout a dotazy zodpovědět telefonicky,

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který změní celý systém sociálních služeb. Doposud byly sociální služby upraveny zastaralou legislativou

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Doručovací razítko: Datum přijetí žádosti: Název zařízení: Centrin CZ s.r.o. poskytovatel sociálních služeb Požadovaná sociální služba: Domov pro seniory Domov se

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Metodika ke standardu č. 8

Metodika ke standardu č. 8 Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor sociálních věcí Orgán sociálně-právní ochrany dětí náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Metodika ke standardu č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V S 1 Rodina v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci Základní stabilizace Základní informace, možnost poradit se Materiální pomoc Možnost

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více