Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu"

Transkript

1 Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/ Metodika pro kurz: Tvorba a evauace E-earningu Progresivní Pastové Konstrukce AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Obsah Evauace e-earningu 3 Vymezení pojmu evauace 3 Formuace specifických výstupů 3 Znaosti a porozumění 4 Dovednosti 4 Hodnoty a postoje 6 Chování 7 Druhy Evauace 7 Design evauace 8 Sběr dat 12 Anaýza a interpretace dat 16 Metodika tvorby 20 Učení jako přenos informace 20 Paměť 21 Názornost zásady názorného vyučování 23 Moderní přístupy ke strukturování učiva 24 Teorie grafů a strukturání anaýzu učiva 25 Metodika pro tvorbu e-earningu 27

2 Úvod 27 Vytvoření kurzu a zákadní funkce 27 VÝKLAD 27 Zákadní funkce v editaci kurzu a testu 27 Navigační stránky 31 Akce stránky 32 Historie 32 Pojmy 32 Editace 33 Vkádání příoh 33 Obrázek nebo fash 33 YouTube video 34 Odkaz 34 Zvuk 34 Ostatní 35 Daší funkce a nastavení 35 Import a export kurzů 35 Daší nastavení 36 Testy a testování 36 Pokročiá editace otázek 36 Bazén otázek 37 Reporty 37 Administrace a uživateské roe 38 Přidávání a zvaní uživateů 39 Často kadené otázky 40 2

3 Evauace e-earningu Pravděpodobně byste o programu výchovy ke čtení neřeki, že je úspěšný, pokud na jeho konci většina účastníků neumí číst, nebo o řidičském kurzu že je uspokojivý, pokud jeho absoventi neumějí řídit auto. Přesto je mnoho vedoucích ekocenter, kteří tvrdí, že mají kompetní program environmentání výchovy, i když většina dětí po jeho ukončení neděá nic pro to, aby méně zatěžovay Zemi. (Matre, 1999: 16). Vymezení pojmu evauace Evauace je výzkumný proces sběru a anaýzy dat, ze kterého se vyvozují závěry. Tím hodnotí efektivitu a kvaitu programů. Evauace systematicky a objektivně anayzuje cíe programu, získává informace o aktivitách, výstupech a v neposední řadě pomáhá ke zdokonaení programu. Také napomáhá ektorovi programu, jenž chce učit efektivněji, a to se také odráží na kvaitě a důvěryhodnosti programů. Evauace není jednorázová záežitost, nýbrž proces, který se vyvíjí na zákadě průběžně získaných dat. Evauace může rovněž posuzovat úspornost programu, neboť program může být efektivní, avšak neúsporný. Může být také výstupem pro zřizovatee, sponzory a zároveň také může poskytovat informace pro cíovou skupinu a tím Pubic Reations (Mertens, 2010; Bennett, 1984; Department of Environment and Conservation, 2004; Stokking, H.; van Aert, L.; Meijberg, W; Kaskens, A, 1999). Formuace specifických výstupů Na úpném začátku je potřeba správně formuovat cíe, které po té budou moci projít evauací. Pro formuaci specifických očekávaných výstupů existuje někoika sad pravide, které se v řadě ohedů setkávají. Asi nejznámější je doporučení, aby výstupy byy tzv. SMART (Henton, 1996): Specifické (Specific) Měřitené (Measurabe) Dosažitené (Achieveabe) Reevantní (Reevant) Zpětně sedovatené (Trackabe). Někteří autoři formuují zásady SMART s díčími odišnostmi. Simmons (2008) vymezuje A a T jako Účastníci (Audience) definovat výstupy z pohedu účastníka; Časové ohraničení (Time-Bounded) jasné vymezení časového rámce 3

4 Stokking et. a. (Stokking, van Aert, Meijberg, & Kaskens, 1999) doporučují držet se násedujících zásad: Nedefinuj tématem, ae aktivitou studenta; Nepopisuj aktivitu učitee, ae studenta; Nepopisuj to, co se po žácích chce v průběhu ekce; Neodkazuj se na učebnice, ae přesně vymez, co student spní; Výstupy formuuj přesně a jednoznačně, aby nebyy předmětem interpretací; Používej krátké a jednoduché věty; Rozděuj sožité ceky na jednoduché; Užívej taková sovesa, které referují k pozorovateným úspěchům; Upřesni podmínky, za kterých ze úko považovat za spněný. Příkady vhodných formuací specifických očekávaných výstupů se v jednotivých metodických zdrojích trochu iší. Někteří autoři (zejména Bennett, 1989; W.K. Keog Foundation, 2004) specifikují výstupy takovým způsobem, že mohou být využity i jako indikátory. V takovém případě jsou ve výstupech přesně vymezena kritéria jejich dosažení. Jiní autoři (např. Marcinkowski, 1997, Stokking, van Aert, Meijberg, & Kaskens, 1999; Simmons, 2004) ve vymezení výstupu nekvantifikují a předpokádají jejich zpřesnění pro účey evauace pomocí navazujících indikátorů. Znaosti a porozumění Osvojení určitých znaostí bývá jedním z nejčastějších cíů programů. Znaosti chápeme jako zvnitřněné poznatky, které zpravida ověřujeme schopností žáka vybavit si je ve vhodné situaci. Oproti tomu porozumění je již určitou kognitivní dovedností předpokádající schopnost interpretace znaostí. (Průcha, Waterová & Mareš, 2003) V angičtině se dáe používá pojem awareness, který je překádán jako uvědoměost či uvědomění si (Mareš & Gavora, 1999), případně vědomí, povědomí. Dovednosti Na dovednostní cíe se díváme ze dvou hedisek. První je vztah dovedností k jednotivým cíovým obastem. Zde rozišujeme mezi výzkumnými dovednostmi zařazenými do Úrovně 3 a souvisejícími s vastnickými proměnnými a akčními dovednostmi zařazenými do Úrovně 4 a souvisejícími s proměnnými vivu (Hungerford, Peyton a Wike, 1980). Pode druhého hediska bychom mohi rozišit kognitivní (myšenkové) dovednosti od manuáních. Kognitivní dovednosti žáků jsou často odvozovány od Boomovy taxonomie kognitivních cíů, resp. od jejích vyšších úrovní. Protože původní Boomova taxonomie bya revidována, je dnes uváděna v různých verzích (Hudecová, 2003; Forehand, 2005). Marcinkowski (1997) spojuje kognitivní dovednosti s teorií Hungerforda a Vokové (1990) a uvádí jako havní obasti dovednosti související s anaýzou environmentáních probémů a konfiktů a s reaizací akčních strategií. 4

5 Manuání dovednosti souvisí s praktickými činnostmi, které žáci vykonávají zejména v souvisosti se zkoumáním určitého probému. Často se týkají zvádnutí určitého mechanického postupu či práce s měřící či jinou technikou. Z hediska Boomovy taxonomie se zpravida jedná o rovinu apikace. Marcinkowski (1997) dáe zmiňuje afektivní dovednosti, které zahrnují hodnocení, organizaci hodnot do systému či integraci hodnot do světového názoru. Po ukončení programu když žáci dostanou seznam zásad, jak vést veřejné diskuse, 75 procent z nich je seřadí pode míry efektivity se správností aespoň 80 procent (apikace);... při četbě názorů týkajících se řešení environmentáních probémů bude 75 procent žáků schopno rozpoznat zmatené nebo chybné předpokady jejich autorů (anaýza);... žáci anayzují zadané příkady environmentáních probémů a určí, koho se týkají, jakou pozici jednotiví aktéři k probému zaujímají a jaký k tomu mají důvod (anaýza); procent žáků vytvoří pán na zkrášení škoních pozemků, který bude vyhovovat daným minimáním standardům (syntéza, resp. tvoření) procent žáků vyhodnotí, zda se jednotivé zadané typy půdy hodí k daným způsobům jejího využití (evauace);... žáci vysvětí a odůvodní svůj vastní názor na řešení daného environmentáního probému (evauace).... když žáci dostanou potřebné vybavení, 60 procent z nich správně naměří hodnoty rozpuštěného kysíku (manuání dovednost, apikace);... při práci v terénu žáci najdou na mapě svoji pozici a dojdou pode ní na daší stanoviště (manuání dovednost, apikace);... žáci správně zformuují výzkumnou otázku (apikace);... v rámci škoní prezentace žáci přesvědčivě obhájí výsedky vastního výzkumu (apikace). 5

6 Hodnoty a postoje Afektivní rovina cíů zahrnuje hodnoty a postoje žáků. Hart (1993) definuje postoje jako skony ustáeným způsobem reagovat na předměty, osoby, situace a na sebe sama. Hodnoty pak jako názory na to, co je žádoucí, dobré, a co nežádoucí, zé. V angofonní iteratuře, která je kíčová např. pro teorii environmentání výchovy, se ae dostáváme s touto definicí do konfiktu, neboť koreace mezi postoji a chováním je zpravida hodnocená jako pravděpodobná, ae ne zcea jasná. (Hungerford & Vok, 1990) V textu se proto budeme držet Marcinkowského (1997) vymezení postojů jako pozitivních, negativních, neutráních či ambivaentních názorů na objekty. Druhý probém se týká způsobu měření postojových a hodnotových posunů žáků a souvisejících formuací očekávaných výstupů. Bennett (1989) doporučuje vyjadřovat a vyhodnocovat afektivní výstupy pomocí chování. To je postup využívaný napříkad pro měření environmentání senzitivity. Jinou možností je použití psychoogických testů zaožených napříkad na Likertově škáe. Ta se používá také pro měření interního či externího ohniska kontroy. Po ukončení programu procent studentů se dobrovoně zúčastní brigády na stavbu ptačích budek;... počet výpůjček knih o divoké přírodě ve škoní knihovně vzroste o 25 procent;... třetina studentů si vybere jako téma závěrečné práce přírodu Liberecka; procent žáků si na pětibodové stupnici indikující míru jejich přesvědčení o možnosti pomoci divoké přírodě v Liberci vybere hodnoty čtyři či pět 6

7 Chování Při stanovení změny chování jako cíe výchovy je důežité uvědomit si jistý paradox. Afektivní dispozice, nemohou být nikdy povinně vyžadovány a hodnoceny, rozhodnutí k určitému chování je chápáno jako svobodný akt jednotivce. Na druhé straně, pro evauaci programů environmentání výchovy je stanovení výstupů na rovině chování zcea reevantní (Marcinkowski, 1997). V rámci programů proto sice usiujeme o změnu chování žáků, tuto změnu ae nevynucujeme a ponecháváme ji na svobodném rozhodnutí absoventů programu. Měsíc po ukončení programu......žáci dooží, že v průběhu posedního týdne aespoň jednou použii na poznámky jednostranně potištěný papír. Druhy Evauace Nástroje pro hodnocení efektivity environmentání výchovy se dají rozděit do dvou havních kategorií: Formativní evauace: probíhá v průběhu programu za účeem zkvaitnění a zvýšení efektivity programu. Snaží se o impementaci změn programu, aby co nejefektivněji dosahova vytyčených cíů (Mertens, 2010). Sumativní evauace: probíhá po skončení programu, aby vyhodnotia efektivitu procesu napňování cíu s ohedem na využívání prostředků, kterými se jich dosahuje (Mertens, 2010). Spokojenost Učení Chování Dopady Obrázek: Rozděení evauací de obastí měření a náročnosti na jejich zjištění 7

8 Dáe také můžeme rozděit evauace pode jejich cíů a obasti působení (Simmons, 2008). Zde patí, že čím níže jdeme k zákadně pyramidy, tím těžší a náročnější výzkum čeká na evauátora: Reaktivní a krátkodobá rovina spokojenosti. Probíhá bezprostředně po ukončení programu nebo jeho části. Zjišťuje spokojenost účastníků, resp. míru, s jakou akce napnia jejich očekávání. Součástí jsou dotazy na návrhy změn pro příští program. Rovina učení. Měří, jak byy napněny očekávané výstupy programu v rovině znaostí, dovedností a postojů. Rovina chování. Měří míru transferu programu do vastního života, tedy především změny v jednání účastníků. Rovina dopadů. Poměřuje nákady a zisky programu a zaměřuje se na douhodobé dopady programu např. zvýšení kvaity práce (Činčera, 2010). Design evauace Po vyjasnění cíů evauace a indikátorů je daším krokem rozhodnutí o designu evauace. Tím se rozumí rozhodnutí o typu sbíraných dat a postupu pro jejich sběr. Z hediska typu dat můžeme muvit o designu kvantitativním, kvaitativním či smíšeném. Kvantitativní přístup je charakteristický využíváním numerických dat a statistických metod. Standardní postup kvantitativního pedagogického výzkumu postupuje od stanovení probému k formuaci hypotéz a jejich testování k vyvození závěrů. Tomu v evauačním procesu odpovídá sekvence jeho čtyř zákadních fází (Barch, Duva, Higgs; Woske & Zint, 2007; Chrástka, 2007). V kvantitativním designu evauace používáme přesně formuované indikátory a specifické očekávané výstupy. Nejpoužívanější formou jsou dotazníky či testy absoventů. Kvantitativně orientovaná evauace nám odpoví na otázky typu Do jaké míry byo dosaženo očekávaných výstupů programu? Je vhodná zejména tehdy, pokud máme reativně standardizovaný program, který se opakuje ve více skupinách a umožňuje nám proto sebrat větší množství dat. Programy, pro které se používá kvantitativní evauace jsou zpravida orientovány na výstupy, nikoiv na procesy. Kvaitativní přístup užívá v evauaci narativní formy, jako jsou vyjádření pocitů či myšenek účastníků programu. Kvaitativní výzkumy zpravida nejsou chápány jako ověřování hypotéz, ae začínají sběrem dat ze zkoumaného prostředí a postupují formuování nových hypotéz či teorií. (Švaříček & Šeďová, 2007) Data jsou často sbírána pomocí pozorování, rozhovorů či videonahrávek. 8

9 Kvaitativně orientovaná evauace nám např. odpoví na otázky: Proč účastníci reagovai při programu tak, jak reagovai? Jak účastníci interpretují to, co se dozvěděi? Kvaitativní přístup je vhodný zejména tehdy, pokud chceme anayzovat program do houbky, nebo když pracujeme s reativně maými skupinami a program neze dostatečně standardizovat, aby by opakovatený. Kvaitativní přístup je vhodný také tehdy, pokud program používá obecné očekávané výstupy či pracuje s výstupy, které jsou průběžně definovány ve spoupráci s žáky. Programy, které je vhodné vyhodnocovat kvaitativně, se ve své metodice zpravida soustředí na proces, nikoiv na výstupy. Design evauace Design evauace můžeme dáe rozděit pode postupu, v jakém jsou sbírána data. Můžeme rozišit násedující typy designu (které se mohou dáe vzájemně kombinovat): (Bennett, 1989; Barch, Duva, Higgs,Woske & Zint, 2007) Program Posttest Obrázek: Evauační design program-posttest Vemi jednoduchý design vhodný pro krátké programy a v situacích, kdy omezené zdroje a časové možnosti neumožňují zvoit jinou možnost. Nevýhodou je zejména to, že nemůžeme ověřit, zda se hodnoty naměřené posttestem iší od předchozích znaostí, postojů, hodnot a dovedností účastníků, ani zda (v případě deších programů) nemoha být změna vyvoána jiným faktorem. Design je často reaizován tak, že jako posttest je využit úko či aktivita na konci programu. Využívá se zde posední fáze procesu učení, kterou může být v závisosti na využitém modeu učení (Činčera, 2007b) apikace nově naučeného konceptu (např. mode IAA), refektivní přeformuování původního konceptu (mode EUR) nebo debriefing. Výhodou je nenásiné zapracování evauace do toku programu. Sabinou je naopak určité smísení procesu učení s evauací. Lze předpokádat, že např. při prezentaci nového porozumění probematice (v EUR modeu) dochází ve skupině stáe ještě k ujasňování nově konstruovaného významu a monitorované výsedky nemusí proto přesně odrážet skutečný cíový stav. Určitou aternativou k program posttestu designu je varianta, kdy v posttestu žádáme účastníky, aby sami hodnotii svůj posun oproti stavu před programem. V dotaznících se k tomu někdy používají dopňovací tvrzení typu 9

10 Nauči jsem se... Nové pro mě byo,... Pro některé účastníky ae může být takové vyjádření obtížné, často se objevují odpovědi: Asi nic, všechno už jsem znaa. Jenom jsem si uvědomia, že... Program s formativním testováním a posttestem Program Posttest Obrázek: Evauační design s formativním testováním a posttestem. Formativní evauace je výhodná zejména pro deší programy, protože nám umožňuje zaznamenávat postupný pokrok účastníků programu. V navrženém modeu budou pravděpodobně špatně odišitené ostatní faktory nesouvisející s programem. Může být vhodné kombinovat kvaitativní metody měření ve formativní evauaci s kvantitativními v sumativní, tj. např. v průběhu pracovat s pozorováním, rozhovory, refexemi či měřením spokojenosti účastníků a po ukončení programu zvoit určitou formu dotazníku či testu. Pretest-program-posttest Pretest Program Posttest Obrázek: Evauační design pretest- program-posttest Varianta umožňující jednoduše vyhodnotit posun účastníků v měřených znaostech, postojích či dovednostech. Stejně jako v předešém modeu není ae ani zde zřejmé, zda za naezeným rozdíem nemohou být nějaké jiné příčiny. Pokud upatňujeme kvaitativní postupy, mohou účastníci v posttestu paradoxně vyjádřit horší míru sebehodnocení. To proto, že se účastníci před programem často z důvodu neznaosti tématiky nadhodnocují a teprve v jeho průběhu si uvědomují zjednodušenost svých prekonceptů. V takovém případě posttestem de facto zjišťujeme, zda došo k narušení původních prekonceptů a k důežité zpochybňující fázi procesu učení. 10

11 Pretest program posttest 1 posttest 2 Pretest Program Posttest 1 Posttest 2 Obrázek: Evauační design pretest- program-posttest posttest 2 Vhodná varianta pro měření střednědobých výstupů a douhodobých dopadů programu. Důežitá zejména tehdy, pokud kademe důraz na změny v chování účastníků programu nebo na dopady programu. Srovnání s kontroní skupinou Pretest Program Posttest Pretest Posttest Obrázek: Evauační design experimentání skupina kontroní skupina Srovnání účastníků programu a srovnatené skupiny, která programem neproša, je metoda umožňující dobře vyhodnotit efektivitu programu a současně eiminovat riziko vedejších faktorů nezahrnutých do evauace. Předpokadem je, že máme možnost najít skupinu, která je ve všech důežitých parametrech srovnatená (např. věk, počet, škoa atd.). 11

12 Šaamounův test čtyř skupin Pretest Program Posttest Pretest Posttest Program Posttest Posttest Obrázek: Evauační design Šaamounův test čtyř skupin Tento typ testu doporučuje pro evauace environmentání výchovy Smith-Sebasto (2005). Je výhodný zejména tehdy, pokud můžeme očekávat, že výsedky posttestu testovaných skupin budou ovivněny předchozím pretestem. Program prokáže svoji efektivitu tehdy, pokud obě experimentání skupiny projeví statisticky významné rozdíy v posttestu oproti pretestu, výsedky přitom budou srovnatené. Současně budou srovnatené výsedky obou kontroních skupin. Sběr dat Písemné dotazníky a studentské zprávy Používají se nejčastěji pro měření postojů, hodnot, výpovědí respondentů o jejich chování. Přestože se v nich nejčastěji používají uzavřené otázky (např. různé škáy) vhodné ke kvantitativnímu zpracování, zpravida se dopňují i otázkami otevřenými, jejichž zpracování může být částečně kvaitativní. Výhodou dotazníků je snadná administrace, nevýhodou náročnost jejich vytvoření. Daší nevýhodou je vyšší časová i finanční náročnost evauace. Nevýhodou může být také určité zkresení výpovědí (Bennett, 1989; Stokking, van Aert, Meijberg, & Kaskens, 1999; Simmons, 2008). 12

13 Typem dotazníku je tzv. studentská zpráva (earner report). Studentské zprávy se zpravida používají bezprostředně po ukončení programu nebo jeho části. Jejich cíem je zjistit, jak účastník hodnotí svoji zkušenost s programem a co se domnívá, že se v rámci programu nauči. Jejich využití je tedy zejména na reaktivní úrovni evauace. Využívají buď uzavřené (výběrové), otevřené (Co jsi se v programu nauči?) nebo semi-otevřené otázky (Nauči jsem se, že..., Tři nové věci, které jsem si uvědomi, jsou...) (Stokking, van Aert, Meijberg, & Kaskens, 1999; Cachein, Paisey & Banchard, 2009). Testy Testy můžeme rozděit na písemné vědomostní a dovednostní testy. Písemné vědomostní testy se používají k měření znaostí a kognitivních dovedností. Výhody i nevýhody jsou obdobné, jako u písemných dotazníků. Testy a dotazníky mohou být administrovány obdobným způsobem, dotazník někdy může obsahovat testové otázky. Typické příkady otázek jsou otázky s vícečetným výběrem (mutipe choice), otázky pravda / nepravda, dopňovací otázky, přiřazování a daší. Jiným typem jsou otázky zaožené na amaýze textu nebo probémové úkoy (Bennett, 1989; Stokking, van Aert, Meijberg, & Kaskens, 1999; Simmons, 2008; Marcinkowski, 1997). Dovednostní testy se používají pro evauaci praktických dovedností, tj. v kontextu environmentání výchovy např. měření, zpracovávání vzorků, orientace v terénu (Bennett, 1989). Rozhovory a ohniskové skupiny Rozhovory i ohniskové skupiny jsou typicky kvaitativní nástroje, jejichž cíem je porozumět pocitům, prožitkům či houbce porozumění účastníka. Zatímco rozhovory se vedou s jednotivými účastníky, ohniskové skupiny jsou zaoženy na řízeném rozhovoru mezi maou skupinou vybraných účastníků programu. V obou případech je nezbytností úpný záznam, který potom bude dáe zpracováván (Simmons, 2008; Frechting, 2002). Pozorování Cenná technika zejména pro formativní hodnocení nebo pro měření dovedností. Bennett (1989) rozišuje mezi systematickým pozorováním, zaoženým na práci s připraveným seznamem kritérií, které pozorovate hodnotí, a informáním pozorováním, ve kterém si pozorovate poznamenává zaznamenané postřehy. Aternativou k písemnému zaznamenávání pozorovaného může být použití videozáznamu nebo zvukové nahrávky. Systematické (standardizované) pozorování je zpravida zaoženo na principu ratingu, kde pozorovate hodnotí míru pozorovaných jevů do předem připraveného formuáře přiřazováním určitých kvantitativních jevů. (Chráska, 2007) 13

14 Pozorování je při evauaci zpravida tzv. zúčastněné (Švaříček & Šeďová, 2007) Při pném zúčastněném pozorování je pozorovate přímo součástí dění a je v pné interakci s účastníky. Častější je ae situace, kdy se pozorovate neúčastní přímo aktivit a seduje chování skupiny. Chráska (2007) rozišuje jako pozorování standardizované a nestandardizované, případně Švaříček & Šeďová (2007) muví o pozorování strukturovaném a nestrukturovaném. O nezúčastněném pozorovatei by skupina neměa vědět může být např. skrytě snímána kamerou. V praxi jsou často jako výstupy z pozorování využívány postřehy pedagoga. To je ae probematická metoda, protože pro vedoucího programu je vemi náročné, aby současně program ved, monitorova a děa zápis z pozorování. Praxe ukazuje, že postřehy vedoucího programu a pozorovatee jsou často rozdíné. Je proto vemi vhodné, aby pozorovateem by někdo jiný než pedagog, který program vede. Nevýhodou pozorování také je, že přítomnost pozorovatee může ovivnit chování skupiny (Simmons, 2008). To patí zejména tehdy, pokud je z pozorování pořizován fimový záznam. Anaýza artefaktů V rámci programů environmentání výchovy studenti často vyrábí různé artefakty, které demonstrují určitý stupeň porozumění probematice, zvádnutí kognitivních či manuáních dovedností či osvojení určitých postojů. Artefakty mohou být napříkad postery, které účastníci prezentují v závěru programu, eektronické prezentace, nástěnky, studentské noviny či čánky v nich, výtvarná día, sohové práce, eseje či voný text na dané téma, zkrášený škoní pozemek, vyrobené cedue naučné stezky atd. Zajímavým typem evauace je využití pojmových map, které umožňují kompexně zachytit porozumění určitému jevu a související postoje (Simmons, 2008). Pro využití v kvantitativní evauaci je třeba připravit seznam hodnocených kritérií (např. prezentovaných dovedností) s hodnotící škáou. (Bennett, 1989) Průběžné písemné refexe Zejména v rámci deších programů jsou účastníci často požádáni o vedení určité formy samostatných písemných refexí. Ty se zpravida označují jako ogbook či portfoio. Logbook je strukturovaný či nestrukturovaný sešit, do kterého si účastník zapisuje, jaké programy absovova a refektuje je (Stokking, van Aert, Meijberg, & Kaskens, 1999). Příkadem strukturovaného ogbooku jsou napříkad pasažérské pasy, používané v programu Sunship Earth (Matre, 1979). 14

15 Portfoia mohou mít více typů, ae zpravida se chápou jako sožka materiáů, vytvářená studentem, dokumentující jeho posun v obasti, nejepší práce, proces řešení projektu, atd. (Jančaříková, 2007). Portfoia i ogbook umožňují sedování douhodobého vývoje žáka a jejich význam eží především ve využití pro kvaitativní evauaci. Pro krátké programy může podobnou úohu hrát závěrečná písemná zpětná vazba, do které účastníci formou voného textu píší své pocity a objevy z programu. Zpětné vazby by pak měy být anayzovány kvaitativním způsobem na principu kategorizace. Neobtěžující metody Určitým typem pozorování jsou metody, při kterých je zaznamenáváno chování studentů mimo program. Příkadem může být např. evidence výpůjček knih o environmentání tématice ve škoní knihovně, přehed zboží zakoupeného ve škoním bufetu, účast na nepovinném kroužku či akci. Některé situace, vyžadující po studentech samostatné rozhodování, mohou být učiteem předem připraveny např. na trávník, koem kterého děti půjdou, může učite umístit odpadky a pak vyhodnocovat, zda je děti samy od sebe začnou sbírat (Bennett, 1989). Evauační aktivity V rámci programů se často používají aktivity, které umožňují účastníkům přímo se vyjadřovat k programu. U programů ovivněných metodikou Prázdninové škoy Lipnice (Franc, Zounková & Martin, 2007; Hoec, 1994) je obvyké bodování programu pode spokojenosti účastníků či jiných kritérií, tzv. hitace. Technika je tedy určena pro hodnocení na reaktivní rovině. Jiné metody mohou souviset s upatněním Kobova cyku, resp. cyku učení prožitkem (Kob, 1984; Henton, 1996). Pode tohoto modeu učení je účastník veden od konkrétní zkušenosti k jejímu refektivnímu a zobecňujícímu zpracování až k pánování dašího postupu. Konkrétní techniky procesu zpracovávání zkušenosti, tzv. debriefingu je možné využít i pro evauaci získaných znaostí, dovedností či postojů z ceého programu. (Činčera, 2007b; Reitmayerová & Broumovská, 2007). Např. při technice 4F (Greenaway, 2007) účastníci postupně formuují, jaká fakta (Facto) a emoce (Feeings) se v programu objeviy, co pro ně byo nové (Findings) a jaké změny na zákadě programu pánují uděat (Future). Debriefingových technik je veké množství a není možné se zde jimi podrobně zabývat. Je ae třeba si uvědomit, že debriefing je součástí cyku učení, protože pomáhá účastníkům formuovat nové porozumění a pán příštích kroků. Ve využití pro evauaci programu je nezbytné pokusit se postřehy účastníků z této fáze zaznamenávat, např. metodou pozorování. 15

16 Pro evauaci pak je dáe možné využít diskusní aktivity, ve kterých studenti vyjadřují své postoje. Příkadem jsou u nás vemi známé aktivity krok vpřed či idské kontinuum, při kterém se účastníci staví na pomysnou čáru vyjadřující míru jejich souhasu či nesouhasu s prezentovaným tvrzením (Thomson & Hoffman, 2008). V modeu EUR (Činčera, 2007b; Grecmanová & Urbanovská, 2007), který u nás používá v programech někoik středisek ekoogické výchovy, může být tato aktivita se stejnými otázkami použita v evokační a v refektivní fázi. Tím máme šanci měřit případný posun účastníků na čáře. Předpokadem je ae opět možnost prvotní a konečné postavení studenta zaznamenat. Zajímavou evauační technikou vhodnou napříkad na měření postojů je také využití řízené imaginace žáků. Metoda bya vyzkoušena napříkad pro evauaci programu zaměřeného na probematiku mokřadů. Žáci si představovai cestu mokřadem a pak zaznamenávai své pocity. Výzkumníci ae narazii na obtíže v rozišení mezi prožitkem imaginárního a skutečného mokřadu (Cachein, Paisey & Banchard, 2009). V České repubice tuto metodu použi napříkad Krajhanz (2007). Anaýza a interpretace dat Po naměření či získání dat pro evauaci je třeba je vhodným způsobem zpracovat. Zpracování dat pro kvantitativní design vychází ze statistických metod, zatímco v kvaitativním výzkumu zpravida anayzujeme texty, kategorizujeme a interpretujeme. V kvantitativních evauacích se používají dva druhy statistiky: deskriptivní a inferenční (Benett, 1989; Barch, Duva, Higgs; Woske & Zint, 2007). Deskriptivní statistika se zabývá popisem dat. Ta mohou mít charakter buď: nominání (také kategorický), ve kterých čísa nemají kvantitativní význam a jsou používána jako náepky pro určité charakteristiky; ordinání (pořadový), ve kterých čísa vyjadřují pořadí určitého kritéria; metrický či intervaový, kdy čísa vyjadřují rozdíy mezi objekty (Chráska, 2007). V rámci deskriptivní statistiky zpravida vyhodnocujeme četnost a modus (pro nominání data), pro metrická data dáe aritmetický průměr, median a směrodatnou (také standardní) odchyku. Deskriptivní statistika může být v některých případech pro anaýzu dat dostačující. To patí zejména tehdy, pokud jsme specifické očekávané výstupy programu formuovai tak, že v sobě zahrnují procentuáně vyjádřený minimání stupeň úspěšnosti. Takovému kritériu se někdy říká také miník (Department of Environment and Conservation, 2004). Vrátíme-i se k již uvedenému příkadu specifického výstupu, vidíme, že k jeho ověření nám stačí prostý aritmetický průměr: Pokud skupina obdrží set kartiček s obrázky environmentáních probémů a kartiček s obrázky idí, kteří se podíejí na jejich řešení, přiřadí 70 procent studentů správně k sobě 75 procent kartiček (Bennett, 1989). 16

17 Pokud používáme evauační design typu pretest program posttest nebo srovnání s kontroní skupinou, budeme potřebovat nástroje inferenční statistiky pro porovnání výsedků před programem a po něm a mezi experimentání a kontroní skupinou. Nejčastěji porovnáváme, s jakou pravděpodobností mohy naměřené rozdíy mezi průměry či četnostmi obou či více skupin vzniknout náhodně (a jsou-i tedy rozdíy tzv. statisticky významné) a zda jsou podstatné či zanedbatené (tzv. veikost efektu, effect size). Obecný postup při vyhodnocování je takový, že rozhodujeme, zda je oprávněné zamítnout tzv. nuovou hypotézu (mezi oběma skupinami není žádný statisticky významný rozdí) ve prospěch hypotézy aternativní (v měřené proměnné existuje mezi skupinami statisticky významný rozdí). Při vyhodnocování mohou nastat chyby dvou typů: může se stát, že neoprávněně odmítneme nuovou hypotézu ve prospěch aternativní (myně tvrdíme, že mezi oběma skupinami je rozdí), nebo že naopak neoprávněně odmítneme hypotézu aternativní ve prospěch nuové (myně tvrdíme, že mezi skupinami není rozdí). Protože ve statistických výzkumech nemáme jistoty, ae pouze větší či menší míru pravděpodobnosti, musíme nejprve určit tzv. hadinu významnosti (α), která vyjadřuje maximání přípustnou míru rizika, že neoprávněně odmítneme nuovou hypotézu. V evauačních výzkumech se zpravida hadina významnosti stanovuje na α=0,05 (pravděpodobnost, že omyem přijmeme aternativní hypotézu je maximáně pět procent), případně α=0,01 (Chráska, 2007; Barch, Duva, Higgs; Woske & Zint, 2007). 17

18 Před samotným výzkumem či zpětně po fázi sběru dat je možné určit ještě tzv. síu testu (power anaysis, β), která určuje pravděpodobnost vzniku chyby druhého typu (myné odmítnutí aternativní hypotézy ve prospěch nuové) při dané hadině α, veikosti výzkumného vzorku a použité technice zpracování dat.za vhodnou hodnotu se považuje β>0,8. Zvýšit síu testu je možné použitím jiné metody zpracování dat, ae zejména zvětšením vzorku (Barch, Duva, Higgs; Woske & Zint, 2007). Pro vyhodnocení míry statistické významnosti rozdíů mezi skupinami se při evauaci programů používá někoik typů testů v závisosti na počtu testovaných skupin a charakteru měřených dat. Pro porovnávání procentuání míry četnosti dvou či více skupin nomináních (kategorických) dat se nejčastěji používá chí kvadrát, kontingenční tabuka nebo Fisherův test. Pro práci s pořadovými daty se často používá Wicoxonův test nebo Mann-Whitneyho test. Pro srovnání průměrů dvou skupin intervaových dat se nejčastěji používá t-test. Porovnáváme-i více skupin, než dvě, používá se zpravida ANOVA či ANCOVA. Výstupem testů statistické významnosti je vypočtená hodnota pravděpodobnosti (p), že rozdíy mezi skupinami mohy vzniknout náhodně. Je-i hodnota p rovna či nižší než zvoená hadina statistické významnosti, můžeme naměřený rozdí považovat za signifikantní. Testy statistické významnosti ae nehodnotí, jakou váhu statisticky významný rozdí má. Tu měří tzv. veikost efektu. Veikost efektu se počítá jako rozdí průměrů obou skupin děený směrodatnou odchykou kontroní skupiny. Výsedná hodnota se zpravida interpretuje pode rozmezí (Barch, Duva, Higgs; Woske & Zint, 2007): <0.1 triviání efekt 0,1-0,3 maý efekt 0,3-0,5 střední efekt >0.5 veký efekt. Pro všechny uvedené funkce je možné na internetu najít řadu voně přístupných kakuátorů. T-test i některé daší testy mohou být tzv. jednostranné či oboustranné. Oboustranné testy se používají tehdy, pokud aternativní hypotéza bya formuována tak, že výsedky experimentání skupiny mohou být stejné, vyšší i nižší, než skupiny kontroní. Jednostranné testy předpokádají, že patit může pouze jedna z možností. Při evauaci programů je vhodnější uvažovat raději o oboustranných testech. T-test dáe může být párový a nepárový. Nepárový test užíváme pro porovnání dvou různých skupin, tj. např. experimentání a kontroní. Párový test se užívá při opakovaném měření na stejné skupině, tj. např. pretest-posttest. (Chráska, 2007) ANOVA na porovnání rozptyu mezi skupinami s rozptyem uvnitř skupin. ANCOVA se používá při vícenásobném měření. 18

19 Pro zpracování kvaitativních dat v evauaci programů existuje více doporučených postupů. Některé jsou zaoženy na převodu textu do kvantifikovatené podoby, jiné se snaží získaná data uspořádat a interpretovat. Stokking et. a. (Stokking, van Aert, Meijberg, & Kaskens, 1999) doporučuje odpovědi na otevřené otázky kategorizovat, tj. rozděit do cca 5-8 kategorií a v nich pak kvantifikovat četnost. Daší postup pak může být anaogický, jako u zpracování kvantitativních dat. Pro hodnocení testů kognitivních znaostí či esejů je vhodné používat předem připravené hodnotící kategorie, pode kterých jsou pracím přiděeny body, které pak mohou být dáe porovnávány. Pro kvaitativní výzkum Barch et. a. (2007) uvádí násedující doporučený postup: Redukce dat výběr významových ceků, korespondujících s evauačními otázkami; Zobrazení dat v takové organizaci či uspořádání, které umožňuje identifikovat spoečné motivy, struktury a vazby; Shrnutí závěrů a ověření. Při obsahové anaýze se doporučuje všímat si především opakujících se motivů, vzorců a toho, jak se vztahují k evauačním otázkám, odišnostem, zajímavostem, shodám či rozdíům oproti iteratuře, atd. Spoečným jmenovateem metod je opět kategorizace textu. Kategorie mohou být vytvořeny před zpracováváním textu nebo mohou být vytvářeny postupně (emerging categories) (Tayor-Powe & Renner, 2003). Často se využívá prvků tzv. zakotvené teorie (Švaříček & Šeďová, 2007), ve které se k významově nosným částem textu nejprve přiřazují tématicky odpovídající kódy, ty jsou dáe shukovány do obecnějších kategorií, mezi kterými jsou nakonec hedány vztahy a souvisosti, vedoucí k formuování nových teorií. Z kategorií je pak vybrána jedna centrání, která umožňuje interpretovat vztahy mezi ostatními kategoriemi. 19

20 Metodika tvorby Na začátek je potřeba vymezit některé pojmy a určit si zákadní cíe výuky a tudíž výukového textu. Učení jako přenos informace Na předávání poznatků při výuce se ze hedět jako na výměnu informací mezi učiteem a žákem. Pedagogické jevy, které odrážejí jistou formu myšenkových pochodů v typických pedagogických situacích, ze kvantifikovat pomocí nástrojů z oboru teorie systémů a teorie informací. Zákadním parametrem pro kvantitativní úvahy je přitom veičina, kterou v teorii informací nazýváme informace, épe řečeno míra množství informace I. Škoní výuku ze - jak již byo řečeno - z hediska teorie informací charakterizovat jako výměnu údajů mezi prvky informačního systému, mezi učiteem a žáky. Smysem výměny údajů je přitom přenos informace I od učitee k žákovi, přičemž informace je v teorii definována jako reace mezi údajem a stavem apriorní znaosti příjemce (prof. Vček: Informační systémy,1997). Přeoženo do pedagogické terminoogie můžeme definovat výsedek učení veičinou zvanou množství informace Ip, která určuje míru, respektive množství nových poznatků přenesených z učitee na žáka v průběhu vyučovacího procesu. Proces přenosu informace znázorňuje násedující obrázek. šum Učite zdroj informace Přenášená I Přenášená I Žák (žáci) příjemce V schématu je vyznačena známá zkušenost, že žák (přijímač) nepřijme obecně tu informaci, kterou vyše učite(vysíač). Část vysíané informace se ztratí v průběhu přenosu šumy. Komunikační šumy ( informační ztráty) jsou energetické ztráty vznikající v komunikačních kanáech v průběhu reáného přenosu informace. Diagnostika výuky z hediska teorie informací spočívá ve stanovení poměrného množství přenesené informace od učitee k žákovi, v určení míry informačních ztrát. Spnění výukových cíů předpokádá v průběhu výuky co nejvíce eiminovat informační šumy a je jedním z aspektů pedagogického mistrovství. Jedním ze zákadních předpokadů, který vede ke snižování informačních ztrát je jazyková srozumitenost přenášených informací. 20

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Scia Engineer - popis modulu

Scia Engineer - popis modulu Scia Engineer - popis moduu Nástroje produktivity esa.06 Nástroje produktivity nabízejí řadu funkcí pro usnadnění práce a zvýšení produktivity. Ty zasahují do všech částí návrhu konstrukce - definování

Více

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky 1 Pracovní úkoy 1. Změřte závisost stočení poarizační roviny na koncentraci vodního roztoku gukozy v rozmezí 0 500 g/. Pro jednu zvoenou koncentraci proveďte 5 měření úhu stočení poarizační roviny. Jednu

Více

Název: Studium kmitání matematického kyvadla

Název: Studium kmitání matematického kyvadla Název: Studium kmitání matematického kyvada Autor: Doc. RNDr. Mian Rojko, CSc. Název škoy: Gymnázium Jana Nerudy, škoa h. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biooie Ročník: 3. (1. ročník

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by OCHRANA PROTI HLUKU V DŘEVOSTAVBÁCH Úvod do probematiky ochrany proti huku v dřevostavbách by mě projektantům, zhotoviteům a investorům v obasti dřevostaveb poskytnout všeobecný zákad pro diskuzi a objasnění

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.19 Název: Měření s torzním magnetometrem

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.19 Název: Měření s torzním magnetometrem Odděení fyzikáních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. úohač.19 Název: Měření s torzním magnetometrem Pracova: Lukáš Ledvina stud.skup.14 dne:16.10.2009 Odevzdadne: Možný počet

Více

Fáze a techniky marketingového výzkumu

Fáze a techniky marketingového výzkumu VY_32_INOVACE_MAR_91 Fáze a techniky marketingového výzkumu Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

7 Mezní stavy použitelnosti

7 Mezní stavy použitelnosti 7 Mezní stavy použitenosti Cekové užitné vastnosti konstrukcí mají spňovat dva zákadní požadavky. Prvním požadavkem je bezpečnost, která je zpravida vyjádřena únosností. Druhým požadavkem je použitenost,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH

PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH PŘÍČNÉ LISOVANÉ ZTUŽIDLO VE STŘEŠNÍ ROVINĚ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ S KOVOVÝMI DESKAMI S PROLISOVANÝMI TRNY Petr Kukík 1, Micha Grec 2, Aeš Tajbr 3 Abstrakt Timber trusses with punched meta pate

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger Určování geografického původu hudby Petr Pako Mária Běhaová Jan Hak Vácav Steiger O čem budeme muvit? I. Formuace probému II. Řešení probému III.Diskuze výsedků I. Formuace probému Naezení geografické

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN 73 1701

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN 73 1701 I Stabi Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných pochých třísek - OSB Navrhování nosníků na účinky zatížení pode ČSN 73 1701 Část A Část B Část C Část D Výchozí předpokady, statické

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv Národní digitání archiv Jiří Bernas, Mian Vojáček Národní archiv NDA ve 20 minutách Digitání archiváie vers. digitání data Životní cykus e-dokumentu Zákadní požadavky na archivaci Východiska projektu NDA

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

Psychologie výchovy a vzdělávání. Učení z obrazového materiálu

Psychologie výchovy a vzdělávání. Učení z obrazového materiálu Psychologie výchovy a vzdělávání Učení z obrazového materiálu Učení z textu Pedagogický text, didaktický text Verbální složka Teoreticky rozpracováno téměř 100 let (Průcha, Gavora, Michovský) Neverbální

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STUKTUA A VLASTNOSTI KAPALIN. Povrchové napětí a) yzikání jev Povrch kapain se chová jako napjatá pružná membrána (důkaz vodoměrka, maé kapičky koue)

Více

charakteristika skautingu

charakteristika skautingu ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SKAUTINGU Zákadní charakteristika skautingu OBSAH n Podí na výchově madých idí... 58 n pomocí systému postupné sebevýchovy... 64 n zaožené na souboru hodnot... 73 n Hnutí... 75

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Zpracovate: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionáního rozvoje odděení strategického rozvoje ve spoupráci

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Barevná řešení. Produktivita pracovní skupiny. Laserová barevná multifunkční zařízení Lexmark řady X548

Barevná řešení. Produktivita pracovní skupiny. Laserová barevná multifunkční zařízení Lexmark řady X548 Laserová barevná mutifunkční zařízení Lexmark řady X548 Barevná řešení. Produktivita pracovní skupiny. Řada Lexmark X548 Řada Lexmark X548 přináší středně vekým pracovním skupinám vynikající funkce barevného

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM Abstrakt Inter-operationa transport and materia handing Do. Ing. Zdeněk Čujan, CS. Vysoká škoa ogistiky Přerov, katedra ogistiky a tehnikýh disipin e-mai:

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Svaz průmysu a dopravy ČR Úvod Svaz průmysu a dopravy ČR představuje největší zaměstnavateskou organizaci v České repubice. Za třináct et svého působení si díky siné a odborně zdatné čenské zákadně vybudova

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

METODIKA K ANALÝZE ŠVP

METODIKA K ANALÝZE ŠVP METODIKA K ANALÝZE ŠVP I ÚVOD Pro hodnocení ŠVP z hlediska podpory rozvoje čtenářské gramotnosti byl pracovní skupinou PedF UK 1 vytvořen základní nástroj hodnocení, který vychází z definice pojmu čtenářská

Více

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmysová škoa a Vyšší odborná škoa technická Brno, Sokoská 1 Šabona: Inovace a zkvaitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číso: Anotace: echanika, pružnost pevnost Nosníky stejné

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení Stažení programu Program Jazyky bez bariér pro smartphone, iphone, tablety s operačním systémem Android a ipad si můžete zdarma stáhnout www.jazyky-bez-barier.cz/download pro mobily, tablety a internet

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

dvouměsíčník/ročník 8 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 8 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso14.qxd 5.2.2014 11:22 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Vzduchové trysky. vzduchové clony ofukování a vyfukování čištění chlazení sušení zahřívání dopravování a mnohem více...

Vzduchové trysky. vzduchové clony ofukování a vyfukování čištění chlazení sušení zahřívání dopravování a mnohem více... Vzduchové trysky Vzduchové trysky vzduchové cony ofukování a vyfukování čištění chazení sušení zahřívání dopravování a mnohem více Vzduchové trysky V zásadě můžete každou trysku s pochým nebo s tenkým

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Mediální opora v rámci vysokoškolského vzdělávání jako nástroj pro hodnocení (kvality) výuky

Mediální opora v rámci vysokoškolského vzdělávání jako nástroj pro hodnocení (kvality) výuky Mediální opora v rámci vysokoškolského vzdělávání jako nástroj pro hodnocení (kvality) výuky Tomáš Svatoš, Martina Maněnová Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Hodnocení vyučování - historický

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP RNDr Jan Z a j í c, CSc, 005 4 MAGNETICKÉ JEVY 4 NESTACIONÁRNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Marketing Marketingový výzkum

Marketing Marketingový výzkum Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Tvar dat a nástroj přeskupování

Tvar dat a nástroj přeskupování StatSoft Tvar dat a nástroj přeskupování Chtěli jste někdy použít data v jistém tvaru a STATISTICA Vám to nedovolila? Jistě se najde někdo, kdo se v této situaci již ocitl. Není ale potřeba propadat panice,

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy Nová kvaita bydení Hiníkové okenní systémy 2 Schüco Hiníkové okenní systémy Obsah Schüco 3 Voný výhed, trvaá hodnota Obsah Okna zajišťují prosvětené obytné prostory, voný výhed do okoí a současně chrání

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více