Dokument popisující validitu diagnosticko-intervenčního systému Barvy života a metody barvových asociací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokument popisující validitu diagnosticko-intervenčního systému Barvy života a metody barvových asociací"

Transkript

1 Dokument popisující validitu diagnosticko-intervenčního systému Barvy života a metody barvových asociací Zpracoval: Jiří Šimonek promovaný psycholog, Ing. Robert Bohoněk, Mgr. Jiří Šimonek, Mgr. Ernest Páleník

2 Obsah Úvod... 3 Diagnosticko-intervenční systém Barvy života... 6 Teoretická východiska CA method(metody barvových asociací)... 6 Skládá se z... 7 Model OKAV - Základní postuláty pojetí vědomí... 7 Technika CA Dálkové snímání dat (internetový snímač) Validita prováděná nad modelem OKAV Konzistence preferenčních barvových škál Oční strategie pro slovní objekt Já Základní popis Sebepojetí, Odměny a Školy Věková analýza slovního objektu PÍŠU v závislosti na věku a pohlaví 6 až 16 let Konstruktová validita procesů STUDU a VINY Trendy obsahově síťových vazeb lidského vědomí Validace Faktoru vlivu Validační proces o vlivu počtu používaných slovních objektů ve snímacím modulu Asociační procesy a sémantická síť v somatickém subsystému vědomí Analýza slovního objektu Rodina a potvrzení statistickými funkcemi Časová stabilita CA profilů Simulace vztahu objektu Moje práce a věku Ukázka reliability položky Stimulace Paralelní výzkumy Antonio Damasio Martin Lindstrom Odkazy DAP Services a.s. 2

3 Úvod Úkolem tohoto dokumentu je demonstrovat kvalitu použitého modelu OKAV. V první části popisujeme diagnosticko-intervenční systém Barvy života, jak systém funguje a z čeho vychází. V druhé části pak provádíme validitu a reliabilitu některých zvolených parametrů, které dokazují kvalitu modelu. V tomto dokumentu jsou popsány některé parametry z hlediska validity a reliability, všechny měřené parametry ve všech profilech jsou vytvářeny a validovány stejným způsobem. Tento dokument však validitu všech parametrů neobsahuje. Pro konkrétní důkazy platnosti produktů doporučujeme sledovat konkrétní webové stránky jednotlivých projektů. Pokud narazíte na něco, co zde dle Vás nesmí chybět, napište nám, rádi to doplníme. Definice validity a reliability dle Doc. PhDr. Martina Kreidla, M.A., Ph.D.: Kvalita kvantitativního sociálního výzkumu závisí kritickým způsobem na kvalitě dat. Kvalita dat má dvě klíčové složky: reprezentativitu a kvalitu měření. Reprezentativita vypovídá o vztahu výběrového souboru a základní populace výzkumu, zatímco kvalita měření je klasicky posuzována pomocí konceptů reliability a validity. Rozumějme reliabilitou přesnost, konzistentnost měření, tj. schopnost dosáhnout stejného výsledku měření v případě, že se stav pozorovaného předmětu nezměnil, a validitou schopnost měřit koncept, který skutečně zamýšlíme měřit. Reliabilita je podmínkou nutnou, nicméně nepostačující k dosažení validity. Protože jsou nástroje k měření reliability poněkud snáze dostupné, testují někdy výzkumníci pouze reliabilitu měřících instrumentů, ale nikoli už jejich validitu. Mezi základní čtveřici nástrojů ke zhodnocení reliability patří metoda v čase opakovaného měření (například Quasi-simplex model), která je založená na předpokladu, že se stav objektu v krátkém časovém intervalu nemění a proto by opakovaná měření měla dospět ke stejnému výsledku. Druhou poměrně rozšířenou metodou měření reliability je mezi-položková reliabilita, neboli konzistence v odpovědích na baterii otázek určovaná například pomocí indexu Cronbachovo alfa. Další běžnou metodou je reliabilita zjišťovaná pomocí alternativních forem jedné otázky, která se liší například formulací úvodního stimulu, množstvím nebo řazením nabízených odpovědí a podobně. Alternativní verze téže otázky se buď mohou objevit v tomtéž otazníku, kde na ně odpovídají titíž respondenti, nebo je každá verze nabídnuta jen části respondentů v tzv. split-halves designu. Konečně poslední metodou zjišťování reliability je porovnání více pozorovatelů, kteří hodnotí stejnou situaci, nebo věc. Tato metoda je často používána např. ve školách, kdy je každá zkouška hodnocena nezávisle více než jedním hodnotitelem s použitím stejného nástroje, např. hodnotících instrukcí. Čím vyšší je mezi hodnotiteli shoda, tím lepší je reliabilita použitého nástroje. Nástroje a postupy k měření validity jsou obecně vzácnější. Asi nejběžnější, nicméně také nejsnazší a nejméně uspokojivá je metoda zjevné validace. Zjevná validita je založena na intuitivním předpokladu, že výsledek měření skutečně odráží výzkumníkův koncept. Přístupy spoléhající na zjevnou validaci jsou zpravidla neuspokojivé, Disman (Jak se vyrábí sociologická znalost) je dokonce přesvědčen, že zjevná validace je jen eufemismem pro situace, kdy kontrola validity vůbec nebyla provedena. Pojem obsahové validity se zaměřuje na úplnost významové domény jevu, který zkoumáme. Jak zjevná, tak obsahová validita nemohou být zkoumány jinak, než odkazem na existující literaturu, teorii daného jevu, předchozí empirický výzkum a mínění expertů. Třetí ze skupiny nástrojů k určení validity, kriteriální validita, je naproti tomu objektivněji měřitelná, a to porovnáním s nějakým objektivním, již validovaným kritériem, a tu buď souběžně (tzv. DAP Services a.s. 3

4 souběžná validita), nebo prospektivně (prediktivní validita). Například volební prognóza může být validována skutečnými volebními výsledky. Slabinou přístupů založených na kriteriální validitě je absence validovaných kritérií. Posledním přístupem k určení validity je konstruktová validita. Konstruktová validita je doložena, pokud je v datech zjištěn takový vztah mezi daným indikátorem a dalšími proměnnými, jaký bychom a priori očekávali na základě teorie. Konvergentní validity je dosaženo, pokud je jeden indikátor zkoumaného konceptu asociován s dalšími, nicméně odlišnými, indikátory téhož konceptu. Diskriminační validity je naproti tomu dosaženo v případě, že hodnoty proměnné měřící daný koncept nejsou příliš silně asociovány s měřením odlišných, nicméně příbuzných konceptů. Základním nástrojem k měření konvergentní a diskriminační validity jsou explorační a konfirmační faktorová analýza a jejich různé aspekty. Posledním, a teoreticky i metodologicky nejnáročnějším, přístupem k měření konstruktové validity je potom tzv. MIMIC model, který umisťuje zkoumaný měřící nástroj, zpravidla škálu, do kontextu jak konceptuálně příbuzných tak odlišných proměnných, přesně specifikuje možné kauzální vazby mezi proměnnými a kontrastuje v datech zjištěný vzorec vztahů s teorií. Pokud jsou v datech zjištěny vztahy odpovídající teorii, je toto zjištění bráno jako potvrzení konstruktové validity zkoumané proměnné. Jak dosahujeme kvality při definici parametrů: Representativu zaručuje velké množství již získaných snímků. V následujících grafech jsou počty absolvovaných snímání dle věku a pohlaví. Počty jsou získány ke dni DAP Services a.s. 4

5 Měření reliability provádíme buď porovnáním opakovaného měření, nebo zkonstruováním rozložení nad souborem dat. Ukázky jednotlivých měření naleznete například v podkapitolách Časová stabilita CA profilů nebo Ukázka reliability položky Stimulace. Součástí dokumentu jsou také ukázky validace některých parametrů OKAV. Způsoby validace jsou různé, některé se opírají o teorii, některé patří do kategorií zjevných validací apod. Model OKAV pracuje se čtyřmi subsystémy vědomí a proto porovnání s již existujícími výsledky měření jinými metodami, které pracují s menším počtem subsystémů, je nemožné, výsledky budou vždy rozdílné. DAP Services a.s. 5

6 Diagnosticko-intervenční systém Barvy života Teoretická východiska CA method(metody barvových asociací) Autor metody Jiří Šimonek vybral slovo JÁ, které používá drtivá většina současných živých jazyků na světě k vyjadřování různorodých individuálních kvalit sama sebe, názorů, stanovisek, hodnocení, postojů, dovedností a zvláště pak jako výraz významové (sémantické) identifikace sama sebe jako jedinečného člověka, již od útlého dětství bez ohledu na pohlaví či národnost. Vedle toho vybral 8 různých barev, které se liší svým přesně měřitelným vlnovým rozpětím (včetně identifikovatelnosti tzv. barevného prostoru viz.materiál Popis barev a základy barvových prostorů - a tvořily základ tzv. Malého Lüscherova barvového testu(viz. Pro experimentální zjišťování reakcí lidí na tyto dva předkládané podněty autor společně s programátory vytvořil speciálně strukturované percepční pole tzv. snímací masku - (viz. + podrobné položky v podmenu). Každé barvě autor přiřadil číselné označení, aby bylo možno jednodušeji a strojově zaznamenávat konkrétní reakce (odpovědi) lidí v kombinované podobě tří barvových reakcí na dané slovo, přičemž jde o nucenou volbu z hlediska pořadí (není možno volit jednu a tutéž barvu vícekrát k jednomu slovu). Takto vzniká možná škála 56 reakcí (barvových trojkombinací) na jedno konkrétní slovo. Možnost využít takto vytvořený nástroj pro zjišťování reakcí člověka je položen na základě doložené existence tzv. asociačních oblastí (viz ve kterých leží Brocovo motorické a Wernickeovo senzorické centrum řeči. Základ techniky barvově slovních asociací je tedy důsledně položen na neurobiologické rovině lidského mozku (strukturálně funkční) a nikoli na základě jakékoli psychologické teorie. Potud snad lze jasně rozeznat, že data jsou data opakovaně ověřitelná, kvantifikovatelná, třiditelná, porovnávatelná atd. (viz. 8 kritérií kvality metody a poznávání - F. Koukolík Přednášky o třetí kultuře, Praha 2004). Zásadní potíž nastala až v následné chvíli, kdy byly data zaznamenána a uspořádána do kontingenční (či speciální asociační) tabulky (teorie asociačních tabulek - Ta bývá v běžných experimentech a měřeních používána jako tabulka 2x2. Naše škála měřitelných reakcí však může mít 56 konkrétních údajů, čili v detailní podobě nepracuje na bázi generalizovaného rozlišování pouhého ANO NE. Bylo tedy nutno použít jiný přístup. Ten vyplynul z možností kvantitativně velkého sběru dat pro vyjádření frekvenčních podílů výskytu každé barvové trojice. Příklad: Autor shromáždil minimálně 1000 reakcí na slovo Já od různých konkrétních subjektů stejného chronologického věku a pohlaví v co nejkratším čase. Počítačově internetová forma získávání dat to umožňuje velmi dobře a rychle. Takto získanou frekvenční škálu 56 barvových trojkombinací autor nazval věkovým barvově asociačním profilem (BSA profil pro slovo Já). V této podobě se již dá vytvořit kontingenční tabulka o dvou sloupcích s typickou frekvencí použití 56 barvových trojic např. pro věk 4 let a 8 let. Jestli a jak se tyto dva BSA profily liší, anebo shodují lze pak dostatečně vyjádřit korelačním koeficientem. Naprosto stejným způsobem byly získány BSA profily na další sémantické slovní pojmy, které jsou nazvány slovními moduly. Takže např. užitím slovního modulu o 60 slovech popisujících základní životní realitu (používány jsou v naprosté většině slovní druhy podstatných jmen a sloves, tedy lexikálně gramatických slov) lze získat typický sumovaný frekvenční BSA profil pro každý věk i pohlaví. Uspořádáme-li popsaný BSA profil ryze podle frekvenčního kvantitativního podílu použitých reakcí, můžeme využít pro určení spolehlivosti a trendu získaných dat tzv. spojnice trendu. Běžný Microsoft Excel jich v současné době nabízí celkem 6. U naprosté většiny použitých slov jsou v BSA profilu naměřeny spojnice trendu mocninného, exponenciálního a logaritmického typu s dostatečnou hodnotou spolehlivosti R 2 (nad 0,9300), které se zcela běžně vyskytují a používají v biologii, medicíně, neurobiologii a podobně. Pouze zcela výjimečně typu lineárního (takovou vyjímkou je např. slovo Konkurence), která avizují klasickou distribuční křivku rozložení. Následuje konkrétní případ slova JÁ. DAP Services a.s. 6

7 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 %podíl výskytu voleb u slova JÁ (ženy 4 až 55 let) R² = 0, %podíl výskytu voleb u slova JÁ (ženy 4 až 55 let) Mocninný (%podíl výskytu voleb u slova JÁ (ženy 4 až 55 let)) Těmito statistickými výpočty lze dokladovat jak smysluplnost, tak důvěryhodnost získávaných dat i měření bez ohledu, na jakoukoli psychologickou teorii či školu v rámci kvantitativních ukazatelů pro výpočty interpretačních norem. Specificky sestavená a pevná struktura pořadí 56 barvových trojic podle výkladového modelu vědomí (OKAV tedy nejen kvantitativní, ale i kvalitativní rovina měření) je pak již ryzím know-how naší soukromé společnosti a záležitostí současného mezinárodního patentování. Z logiky věci tedy není veřejně dávána k dispozici a ověřování jiným subjektům. Skládá se z 1. Metoda OKAV (objektově komunikační analýza vědomí) 2. Technika CA (barevné asociace) 3. Dálkové snímání dat 4. Vyhodnocení nad modelem OKAV Model OKAV - Základní postuláty pojetí vědomí Vycházíme z tvrzení Evoluční psychologie, která formuluje požadavky života v souladu s tím, jaké bio-psycho-socio (kosmo) požadavky vytvářel dlouhodobý lidský vývoj. Stručně uvádíme základní body, které OKAV splňuje. 1. Primárními postuláty života vždy byly a jsou růst (expanze), sebezáchova a reprodukce (replikace). 2. Směr vývoje jde neustále dvěma směry složité (spíše multivariabilní ve smyslu složitý a obtížný) jednoduché (skupinově prosté, snadné a účelné). V OKAV se jedná o směry individualistických asociačních stereotypů pomocí synergismů do skupinových dynamismů (složité jednoduché) a zpětně z inovovaných skupinových asociačních dynamismů za pomoci interference do velkého množství individualizovaných variant (jednoduché složité). Zákon dvojí kauzality vývoje. 3. Jsou užívány jednotlivé předmětné, specifické (doménové) mechanismy a podle toho se zapojují různé typy učení (jeho formy). V OKAV se jedná o mechanismy 4 systémů vědomí (somatický, energetický, mentální a sociální) v návaznosti na bod 9 a dva paralelní procesy učení, individuální a skupinový (spontánní a formální = poznávám + přejímám). 4. Souhra bodu má přinést dostatečný a vyvážený úspěch (realizační efektivita - účelový užitek jedinci, účelný užitek skupině - druhu). DAP Services a.s. 7

8 5. Soustavně a stále více působí spolupráce, sdílení hodnot, pomoc, ochrana a altruismus (tedy skupinově sociální faktory, postoje a role). 6. Socializace (rozvoj citů + morálky) + výběrové sociální dovednosti a zkušenosti dodávají teprve úspěšnost pro intelektovou kapacitu. Pomocí OKAV modelu dokážeme změřit podíl a kvalitu skupinového vědomí a zvládání rolí. 7. Neustále dochází k interaktivním střetům tendence k setrvačnosti myšlenkových konstruktů (střety individuálních dynamických asociačních stereotypů přebrané ze skupinového vědomí jako snadné a jednoduché = variabilní postoje individuálního druhu) versus rychlé změny okolního prostředí (potřeba tvorby inovovaných skupinových asociačních stereotypů ve vědomí). Dále existují body, které vycházejí z Evoluční psychologie, pouze jsou modifikovány. 8. Osobní potenciál jedince je dlouhodobě položen na Energii, Čase a Teritoriu = Prostoru. Riziko je pouze modifikovaný atribut všech tří složek (triáda ČEP). ČEP je zákonitost, která umožňuje primární měřitelnost obsahu vědomí na bázi asociací, Riziko je východiskový atribut evolučního vývoje, podobně jako selektivní výběr a jeho obsah i míra je závislá na té trojici měřitelných položek jako jejich důsledek 9. Na rozdíl od Evoluční psychologie, která pracuje pouze s útokem nebo útěkem, model OKAV rozšiřuje mechanismy útoku (zničení = 7, obrany = 6 a útěku = 0) ve spojení s motivačními moduly (typy konstruktivních forem asociací Logika, Vitalita, Ambice, Kooperace, Participace a Dominance), což vede cílově k řešení problému. Pokud by rozhodnutí bylo pouze na jednom subsystému vědomí (krizové situace), pak bychom v tomto bodě odpovídali Evoluční psychologii (viz: Je Nejlepší obranou útok?) 10. Attachment - připoutávání + vazba blízkosti (Časová a Prostorová identifikace) umožňuje rozvoj každodenních interakcí (celková interaktivní komunikace = OKAV), tedy aktivní oboustranné oslovování. Doplňující postulát Jiřího Šimonka st.: 11. Mechanismus vědomí Já a Ne-Já vylučuje skupinově nepoužitelné. Další obory, které napomáhali vzniku OKAV: 1. Sociální psychologie ze Sociální psychologie využíváme hlavně postoje, role, poznatky sociální genetiky a skupinovou dynamiku. Přičemž se za ta léta ukázalo, že existují dynamické asociační struktury shodné pro malé i velké skupiny lidí, které jsou kotveny k Jáství, primárním sociálním skupinám, obývanému teritoriu, času apod. To představuje skupinové vědomí, které pak vyjadřujeme v rámci skupin ve sportu u družstva, ve škole u třídy. Pan C.G. Jung (JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla. 1. vyd. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, , sv ISBN ) měl pravdu, že ve skupinách a společnostech existují shodné rysy, které fungují, ale to nepotřebujeme mít označováno za archetypy a skupinové podvědomí, které je velmi špatně měřitelné a navíc se dá většinou analyzovat až zpětně z důsledků a událostí. Soustředíme se na psychometricky podloženou analýzu, predikci a co nejpřesnější grafické a psychometrické výstupy. 2. Projektivní techniky - jsou zdrojem daleko hlubšího a kvalitativnějšího uchopení osobnosti člověka (tady se soustředíme na vyvrácení mýtu, že u těchto technik nejde nic psychometricky měřit), přičemž využívají druhově asociačních procesů (podíl skupinového vědomí) a projekce (aktivní část tvorby individuálního vědomí). Je Nejlepší obranou útok? Behavioristi, kognitivci, evolucionisti a možná i řada dalších odborníků, včetně běžných lidí zná a používá ve svém životě tři typy reakcí, chování a někdy i dokonce celé životní strategie. Útok, Obranu a Útěk. Všechny tři druhy chování jsou navíc považovány za nosné trio sebezáchovných aktivit, které DAP Services a.s. 8

9 mají jak svůj oprávněný důvod, tak vysvětlitelný smysl. Největší problémy v komunikaci, životě, práci anebo partnerství s těmito druhy chování nevznikají ani tak proto, že je lidé mezi sebou používají, ale spíše z toho důvodu, že jsou nevhodně použity v kontextu různých životních situací a často jsou druhou stranou nebo okolím neočekávané, včetně následků pro jedince samotného. Pojďme se spolu podívat do nitra českých dospělých hlav, jak jsou tyto tři druhy chování v našem vědomí asociačně klíčovány, v jakých souvztažnostech a podílech se objevují a jaké mají nakonec dopady. Nejdřív si představme to, že v naší hlavě jsou uloženy a využívány všechny životní informace a ty tvoří jeden fungující celek. Ten si pak zkusme představit jako složený z pomyslných 100 životních dílků. To didakticky proto, ať se nám to lépe počítá a chápe. Útok, nebo útočné a nátlakové formy chování jsou připraveny se podílet na 43 dílcích. Útěk, nebo úhybné a ústupové formy chování jsou připraveny se podílet na 51 dílcích. Obrana, nebo defenzivní a obhajovací formy chování jsou připraveny se podílet na 57 dílcích. Sebezáchovné asociační mechanismy vědomí Útok Útěk Obrana Kauzální logici už tady začnou křičet. Co je to za blbost, jestli má něco 100 dílků, tak součet výše popsaných tří forem se do sta musí vejít. Jde přece o banální procenta. A tady je součet 151. Ano, bylo by tomu tak, pokud bychom naše vědomí a jeho práci viděli jako kupecké počty a ještě u všech lidí stejně fungujících a složené z pevných škatulek. Ono naštěstí pracuje jako souvztažná síť a dovoluje i to, že se nám všechny tři formy uplatňují současně třeba v jednom celkovém postoji, který vyjádříme např. v názoru na peníze. Uhneme (zcela pomineme) v něm před tím, že někdo je nemá vůbec, zaútočíme na ty, kteří jich mají daleko víc než já a ty svoje si bráníme zuby nehty. Není to nic nepředstavitelného a známe to v různých podobách všichni. Stačí si to jen přiznat. Naměřené hodnoty však avizují ještě jednu skutečnost. Budeme-li při sebezáchově využívat pouze některou její formu, byť třeba ve zbytnělé a vyhraněné formě, celkový rozsah sebezáchovy života se nám tím obsáhnout nepovede. Jednotlivé DAP Services a.s. 9

10 hodnoty samy o sobě se spíš pohybují na rovině, která se dá připodobnit tomu, že si můžeme hodit korunou a výsledek bude stejný. Prostě panna nebo orel, ano nebo ne, rub a líc či pravděpodobnost půl na půl. Když dáme všechny tři druhy aktivit souladně dohromady (asociační profily klíčových slov to reálně matematicky dovolují) pak se celkově sebezáchovné aktivity podílejí na 65 životních dílcích. Jasně tedy už říkají, sebezáchova je pro člověka určitě důležitá a různě propojené formy těch základních tří aktivit mají v našem životě své nezastupitelné místo. Nejsnáze je pak rozpoznatelná obrana, protože se v ní lidé více sobě podobají (57 dílků), pak útěk (51 dílků) a nejméně čitelné, tedy více individualizované, budou formy chování útočného (43 dílků). Pokud bych měl už teď odpovědět na otázku položenou v nadpisu, pak bude odpověď znít následovně: Český dospělý člověk si obranou připravuje životní terén, pokud může tak se vyhne přímému konfliktu a když to nejde jinak, tak vyrazí do málo předvídatelného útoku a to jak kdy, jak proti komu a jak kde. Pokud si tento obecně naměřený podíl aplikujeme např. na fotbalovou oblast (fotbal jako týmová činnost), pak nejsnáze společně využitelný proces lidské sebezáchovy (neprohrát, nebýt poražen) je Obrana. Daleko hůře je společně (týmově) využitelný Útok. Nejúčinnější mechanismus je ovšem komplexní sebezáchova (65 dílků), tedy využití kombinace všech tří sebezáchovných mechanismů. Když se na stejný problém podíváme z hlediska pohlaví, tak se v tom muži a ženy hodně výrazně liší. U mužů je to celých 85 pomyslných životních dílků sebezáchovy, které jsou aktivně propojeny do celkového chování, kdežto u žen je to jen 51 dílků. Dalo by se říci, že mužům jde o sebe a uhájení si svého místa na slunci daleko více než ženám a jsou si v tom taky mnohem podobnější. Ženy jako lidská skupina prostě už od přírody tak unifikované anebo ještě moderněji řečeno předprogramované na sebezáchovu, nejsou. Možná, že si to nejlépe asi představíte na takovém příkladu, jakým je jedna z nejagresivnějších forem skupinové sebezáchovy a to válka. Muži do ní jako skupina prostě půjdou velmi snadno, budou se podobněji chovat i myslet a dělat podobné věci, a to v dobrém i zlém. Oněch 85 životních dílků je už tak veliký podíl, že si tím můžeme být v jakémkoli čase (minulém, současném a bohužel i budoucím) a na kterémkoli místě aspoň v ČR jisti. Proto se tak ve zmiňovaném konkrétním případě fotbalu setkáváme s tím, že je u mužů jednak daleko masovější jak co do aktivních sportovců, tak co do fanoušků a nejoblíbenějším heslem je bojovat! Vedle toho takový vysoký podíl zaručuje i to, že muži budou jako skupina docela řiditelní a formovatelní. Tak proč takového skupinového potenciálu (celkové připravenosti k sebezáchově) nevyužít, že? Třeba ve formě taktiky a strategie, muži jsou v tom mnohem jako skupina tvárnější a evolučně vybavenější. Prostě boj a všechny tři sebezáchovné mechanismy jsou jim vlastnější (85 dílků) a vykazují vyšší unifikaci v jejich vědomí. Naštěstí celý civilizovaný svět se snaží posouvat od skutečných válek (včetně směru profesionalizace armád, tedy odklon od automatické branné povinnosti všech mužů) k válkám spíše pomyslným a přeneseným. Tedy formám soupeření a soutěžení v rámci pravidel a bez tělesné likvidace. A tady se právě muži docela jako sociální skupina vyžívají ve velkém. Nejviditelnější je samozřejmě sport a hlavně kolektivní, ale co podnikání, politika, věda, tam se přece taky konkurenčně soupeří a soutěží jak může. Na druhé straně je potřeba zase vzít do úvahy naměřený fakt o ženách. Neustálé lkaní nad tím, že je v různých oblastech profesního života (viz oblasti mužské soupeřivosti) málo žen, že jsou vlastně ze strany mužů diskriminovány až tak pravdivým pojetím není. Prostě ženy mají obsahově formy sebezáchovy nasměrovány přirozeně jinam, a to směrem k zachování života, pečujícím a ochraňujícím profesím apod. Tedy směrem, kterému se dá souhrnně říci zamezování individuálních vnitřních ztrát. DAP Services a.s. 10

11 Přirozeně tedy balancují na vyrovnanosti individuální sebezáchovy a sebeodměny. To muži jako sociální skupina prostě neumí a těžko v dohledné době i umět budou. Pro základní životní potřebu vývoje a růstu člověka se ukazuje jako nejvýhodnější oba modely sebezáchovy propojit. Když to simulačně profilově provedeme (přirozeně by takovým potenciálem mohla disponovat rodina, kde se ženské a mužské pojetí může společně doplňovat a obohacovat), tak nám vyjde výsledek 73 životních dílků orientovaných na sebezáchovu. A to je jednoznačně víc než co ukázala sebezáchova jako obecný jev (viz 65 životních dílků), o hodně víc než co ukázala sebezáchova u žen (51 dílků) a konečně méně než co ukázalo příliš vysoké a unifikované pojetí sebezáchovy u mužů. Jedině v úplné rodině tedy můžeme vývojově získat jak vyhraněné modely pojetí sebezáchovy z hlediska pohlaví, tak model kombinovaný, který je výhodný a efektivní pro lidské skupiny. Technika CA Předložením jakéhokoliv podnětu (obrázek, video, zvuk, napsané slovo, které si člověk přečte ) vyvoláme v člověku asociaci, jejíž vznik člověk vědomě nemůže ovlivnit, zastrašit či zastavit. U člověka se tato asociace dostaví v nanosekundě. Z hlediska neuro-anatomického podkladu se ve své podstatě jedná o aktivaci konkrétních neuronálních drah a propojení. Tento proces nelze racionálně zastavit. Asociace - myšlenka tedy vzniká v každém případě, a to bezprostředně po předložení podnětu. Tuto asociaci pak člověk rozumově koriguje např. na základě své minulé zkušenosti nebo očekávání ostatních. Klade si otázky: Jak je správné nyní reagovat? Co mám odpovědět, abych to bylo dobře? Když toto řeknu, jaké to bude mít následky? Pokud se však zabýváme necenzurovanými původními asociacemi, získáme zcela jiný, výrazně hlubší a celistvější pohled. Technika CA je jedna z mála metod, které se zabývají měřením a vyhodnocováním právě těchto původních necenzurovaných asociací. Díky této metodě je možné člověku předkládat podněty v nejrůznější formě (slova, obrázky, filmy, zvuky, popř. vůně). Tyto u něj vyvolávají asociace, na které ho necháváme reagovat prostřednictvím barev. Vyhodnocením jeho odpovědí a porovnáním s normami pak dokážeme přesně popsat psychologické charakteristiky jeho asociací. Jak je možné toho dosáhnout pomocí osmi barev, resp. osmi barevných koulí? Barvy zde v této diagnostické metodě nepoužíváme proto, aby ukazovaly na symboliku barev, jak si často lidé myslí. Nejsou tu proto, aby reprezentovaly barvu modrou, červenou, žlutou atd. jako takovou. Důvodem používání barev při zjišťování asociací a jejich vzájemné psychologické dynamiky ve složitě strukturovaném psychologickém poli je to, že každá z vybraných barev reprezentuje část fyzikálně exaktně měřitelného frekvenčního pole vyzařování barev. Proto mají barvy pro člověka rozlišovací schopnost. Není ani podstatné, jak člověk danou barvu pojmenuje. Nezáleží na tom, zda konkrétní barevnou kouli člověk pojmenuje jako rudou, červenou, oranžovou nebo ohnivou. Podstatné je, že barevné frekvenční vlnění projde lidským okem až do mozku. Prostřednictvím barev a podnětových objektů, respektive analýzy jejich asociačního propojení, je člověk schopen poskytnout specializovaným odborníkům podklady k tomu, aby bylo možné popsat dynamiku jeho vnitřního prožívání a zpracovávání jeho životní reality. DAP Services a.s. 11

12 Použití barev: Barvy jsou využívány v oblasti psychologie již velice dlouho. Použití barev navazuje na myšlenky starých čínských a sumerských myslitelů a dále na práci Johanna Wolfganga von Goetha, Maxe Plancka a Prof. Dr. Maxe Lüschera. Důvěryhodnost jeho výzkumů dokládají i nejnovější studie neuronových sítí provedených Antoniem Damasiem v USA. Barvy jsou univerzální a transkulturní podnět dovolující osahávat energeticko-somatický systém, tedy primárně realizační kapacitu vědomí. Objekty (obrázek, video, zvuk, napsané slovo, které si člověk přečte ) jsou specificky lidské abstraktně významové konstrukty, které zase dovolují osahávat mentálně-sociální systém, tedy významovou orientaci a hierarchii vědomí = hodnotovou kapacitu. Přitom je můžeme variabilně nadefinovat tak, aby přesně vyjadřovaly oblast, kterou chceme snímat. Všechny čtyři systémy komunikují uvnitř i navenek jako jeden celek. Nehomogenní barvová plocha místo plné homogenní barvy (Lüscher): Tato specifika byla zvolena ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je to, že v empirické realitě okolního světa (princip Non-Já), vyloučíme-li výtvory člověka, se téměř žádné homogenní barevné plochy nevyskytují, takže evolučně se lidský mozek v takovém prostředí funkčně nevytvářel. Takto barvově vyjadřovaný okolní svět, který v současnosti na člověka působí, je sice již neodmyslitelný, ale doba po kterou tomu tak je, je z evolučního hlediska zcela zanedbatelná a pranepatrná. Do budoucnosti tomu tak zřejmě nebude, ale ta je jednak závislá na tom, jestli lidstvo ještě dostatečně dlouho bude fungovat a třeba taky na tom, jestli si lidé náhodou neuvědomí ten fakt, že vyrábět, produkovat a snažit se o absolutní dokonalost může být z vývojového hlediska cestou slepou a vedoucí k ukončení existence člověka jako živého druhu. Druhým důvodem je to, že ani při snaze o dokonalost stejně žádnou spektrálně čistou barvu nevytvoříme, protože vždy jde o užší, nebo širší vlnové pásmo a to podle toho, jakým způsobem interaguje světelný zdroj s prostředím. Vedle toho nové výzkumy mozku prokázaly, že pro vnímání barev existuje speciální distribuovaná (rozvětvená v mnoha částech mozku) neuronová síť, která neustále dekóduje a hlídá dva mozkové vyhodnocovací procesy (nejde tedy primárně o to, co a jak vidí naše oko, to je jen vstupní branou pro tyto procesy). Jednak stálost barvového spektra i jednotlivých barev (vlnové pásmo té které barvy) a jednak velikost odchylek v samotném vlnovém pásmu v rámci paměťově uložených záznamů o barvách okolního světa. Na základě těchto poznatků jsou pak pochopitelné a vysvětlitelné i tak rozdílné psychické jevy, jako je vidění barev i bez jejich přímého působení na naše oko (pouze v představě), ale i to, že i za velkého šera vidíme listy stromů jako zelené, i když už dávno oku takto nepřipadají. Ty listy jsou totiž připravené na to, že jsou stále zelené (pokud se nezmění jejich vnitřní struktura a tím pádem nezačnou interagovat se světelným zdrojem jinak), stačí jen použít v běžné tmě modifikovaný okulár a listy jsou opět viděny lidským okem jako zelené. Vzhledem k tomu, že technika CA se snaží využívat asociačního spojení barev a objektů (obrázek, video, zvuk, napsané slovo, které si člověk přečte), je výhodnější ke stimulaci těchto asociačních propojení využívat co nejširší vlnové pásmo pro jednotlivé barvy. Určitě si dokážete představit, že se velmi obtížně může při vývoji lexikální stránky jazyka stát to, že k jeho učení a ukládání informací dochází přesně stejným způsobem u všech jedinců. Jednak je již dokázán fakt, že žádný mozek nepracuje identicky a zrovna tak je pochopitelné, že podmínky okolního světa, při jehož interakcích k učení dochází, jsou natolik variabilní (svou pestrostí, proměnlivostí, časovými intervaly působení, četností atd.), že mozkový záznam ani identický být nemůže. Podnětový objekt je tím pádem použit pro škálu obecných lexikálních významů (ani tady však nikdy nejde jen o jeden výklad) a nehomogenní barva (spíše celé její pásmo) je ponecháno pro záznam celé šířky individuální variability asociace v čase a prostoru. DAP Services a.s. 12

13 Tvar simulované koule namísto čtverce (Lüscher): Tato záměna byla zvolena z důvodu toho, že vědní obory jako astronomie, fyzika, chemie, biologie i další prokazují, že v reálně zobrazitelném a vnímatelném prostoru, kde zároveň dochází k různorodým dynamickým pohybům, změnám a interakcím, existuje výrazně zastoupený a přirozený tvar oblých bolidů. Tedy různorodých nepřesných koulí. Nikoli dvourozměrných ploch, nýbrž trojrozměrných těles. Z úhlu pohledu evolučně vývojových principů pro čas, energii a prostor (respektování asociační triády ČEP) tedy předpokládám, že technika CA a metoda OKAV by měla tuto zákonitost respektovat taktéž, pokud má stimulovat a mapovat psychické procesy vázané na neuronální mozkový systém a tvar samotný má vyvolávat co nejméně percepčních obran. Jako nezanedbatelnou pak považuji i takovou maličkost, že velká část všemožných sportovních a zábavných her, kde je pohyb a prostor primární součástí herního prostředí, taktéž využívá východ a přijatelnosti koule. Hra, jako princip lidské činnosti, je jednak v realitě velmi často a emočně pozitivně přijímána i využívána v průběhu celého života a jednak jde o činnost, u které zásadně nepřevažují uvědomované a řízené racionální procesy, nýbrž celostní, integrované ponoření či vtažení do hry. Vlastní charakter stimulačního materiálu pro CA, stejně tak jako instrukce ke snímání, by tak tyto specifiky měly pokud možno navozovat a využívat. Popisovaný aspekt je pak nabídnut i na úvodní obrazovce. Lidé, kteří snímání absolvovali bez ohledu na věk, velmi často aspekt hry (místo zátěžové zkoušky, tedy klasického testu, čím technika CA není a ani neaspiruje být) sami avizovali a popisovali. Dálkové snímání dat (internetový snímač) Pro techniku CA došlo ke změnám Lüscherova barvového testu. Hlavním cílem navržené a nyní již rutinně používané verze internetového snímače bylo změnit a přizpůsobit percepční pole při zadávání a volbě kombinovaných barvových asociací tak, aby snímací maska co nejvíce eliminovala percepční obrany pokud možno nenavozovala prostorově percepční stereotypy a tvarově i barvovou plochou více vycházela či napodobovala přírodní empirii než lidské výtvory Jak toho dosahujeme v internetovém snímači: Nehomogenní barvová plocha Tvar simulované koule Koule uspořádány do tvaru kruhu Objekt uprostřed kruhu Nehomogenní barvová plocha, Tvar simulované koule: Popis je výše v kapitole technika CA. Koule uspořádány do tvaru kruhu: Tato záměna byla zvolena hlavně z důvodu toho, aby se neprosazoval pouze naučený percepčně pohybový okohybný stereotyp vznikající při čtení a psaní. Nelze jej využít ani z jednoho kulturně demografického prostředí Evropy, Ameriky, Asie, Afriky apod., tedy podle druhu písma (znakové, obrázkové), ani podle plošného postupu shora zleva doprava dolů, ale ani toho opačného, jaký je použit např. v hebrejštině. Toto uspořádání může vést pouze k nápodobě stereotypu zobrazování času na hodinách, tedy v postupné rotaci doprava. Rotace doprava je ovšem jedním z univerzálních a téměř stoprocentně přítomných přirozených pohybů hmotného světa. (viz Richard P. Feynman: O povaze fyzikálních zákonů, Aurora 2001). Předpokládáme, že by tedy neměla tvořit nepřirozený percepčně pohybový požadavek, který by inicioval zvýšený počet obranných mechanismů. DAP Services a.s. 13

14 Uzavřený kruh navíc nemá svůj percepčně stabilní prostorový začátek, ten si první volbou klient určuje a musí určovat sám. Pro vyjádření vlivu tohoto mechanismu je ve Snímači nastaven vnitřní kontrolní mechanismus záznamu volby preferenčních škál barev (úvodní a závěrečný výběr barev), který psychometricky sleduje podíl výskytu preferenčních barových škál volených souvislým, postupně hodinovým stereotypem. Tvar kruhu zůstává v náznaku nadále přítomen i po provedené volbě a zmizení barvové koule, aby tento prvotně vnímaný tvar, alespoň zčásti zabraňoval lehkému vzniku tvarů neuzavřených v pracovní paměti. Řazení barvových koulí v kruhu je uspořádáno tak, aby pokud možno souvisle nekopírovalo nejobvyklejší a nejčastější preferenční řazení barev v populaci, a to ani na počátku, ani na konci takových řad. Stejně tak se vedle sebe nevyskytují barvy, které při vlastní volbě barvových trojkombinací na podněty vykazují statisticky silně zvýšený výskyt (barvová trojice Červená, Žlutá, Fialová; a barvová trojice Hnědá, Šedá, Černá). Není tedy podporován princip snadnosti a prostorově pohybové úlevy ani v rozhodovací fázi volby, ani při pohybovém výběru myší či prstem na dotekové obrazovce. Při vlastním průběhu snímání dochází po určitém počtu podnětových objektů k pootočení celého kruhu barev o 90 úhlových stupňů doprava. Důvodem je narušení a nepodporování vznikajícího prostorově trvalého záznamu uspořádání barvových koulí v pracovní paměti. Vzhledem k tomu, že je průběžně sledován reakční čas při všech operacích snímání, lze po dostatečném množství snímků vyhodnotit, zda při pootočení dochází či nedochází k asociačním zárazům a změnám reakčních časů na následný podnětový objekt a tím nebyla znehodnocována vlastní informace o asociačních zárazech na různé objekty. Objekt uprostřed kruhu: Z hlediska prostorového je snaha udělat z podnětového objektu pomyslný percepční střed (dominantu) od něhož by existovala podstatně si podobnější vzdálenost k jednotlivým barvám, než je tomu v případě dřívějšího způsobu zobrazování. Měla by tím být opět oslabována tendence k využití principu percepční snadnosti a prostorově pohybové úlevy rozdílnou blízkostí v rozhodovací fázi volby i při pohybovém výběru myší či dotekem na obrazovce. Pokud bychom se zamysleli nad tím, jaký směr vykazuje proces při vzniku individuálního záznamu podnětového objektu a spojení barev v mozku, pak půjde převážně o postupné dostředné ukládání záznamů z mnoha detailů (barev) do jednoho obecného středu (podnětový objekt). Vzhledem k tomu, že technika i metoda je projektivního rázu a pokouší se mapovat i respektovat individuální odlišnosti procesů uvnitř jedince, které pak onen jedinec používá pro interakci a komunikaci se světem (celý model objektově komunikačního vědomí je takto koncipován), bude mít proces projekce právě opačný prostorový směr. Tedy od středu (podnětový objekt) variabilně do okolí (barvy). V duchu tohoto úhlu pohledu jsou koncipovány i oba výběry barvových škál (úvodní a závěrečný). Ten úvodní se více blíží pojetí toho, jak a z čeho se skládá interakce okolního světa se mnou, ten závěrečný pak odpovídá více pojetí toho, jak a čím na interakci světa odpovídám já sám ze sebe, protože je sestavován až po proběhnutí stimulací všemi podnětovými objekty zvoleného snímacího modulu. Při zachování této prostorové konzistence pro oba výběry i vlastní barvové asociace lze předpokládat, že je ve výstupech zachycen jak proces toho z čeho se učím, tak proces toho co projikujeme (produkujeme a používáme) z naučeného. DAP Services a.s. 14

15 Validita prováděná nad modelem OKAV Konzistence preferenčních barvových škál V září roku 2005 byla spuštěna inovovaná forma podnětového pole internetového Snímače firmy DAPS pro využívání techniky CA (barvových asociací). Zásadní úpravy oproti dříve používané snímací masce se týkaly jednak prostorového rozmístění barvové škály do kruhu, simulovaného 3D zobrazení barev v podobě koule, využití velkého rozpětí odstínů v každé vlnové délce jednotlivé barvy a umístění podnětového slova (objektu) doprostřed kruhu barev. Všechny úpravy měly společného jmenovatele. Snížit výskyt uvědomovaných i neuvědomovaných percepčních obran, které ovlivňují plynulost a autenticitu asociačních mozkových procesů a tím zvýšit, či zpřesnit vypovídací schopnost výstupů. Ke dni 10. srpna 2006 bylo využito této inovované masky k nasnímání individuálních protokolů ve věkovém pásmu od 3 do 68 let. Subjektů ženského pohlaví bylo a mužského pohlaví 7 159, což poměrově činí 48,1 ku 51,9 procentům. Převážná část vzorku je koncentrována do věkového rozpětí od 10 do 19 let věku (zhruba 75% respondentů), takže abychom byli přesnější, jde o konzistenci preferenčních škál dětí a dospívající mládeže v ČR (demograficky jsou zastoupeny všechny kraje, nejvyšší zastoupení pak tvoří kraj Moravskoslezský a Ústecký). Z uváděného grafu lze vidět, že používaných 8 barev pro výběr preferenčních škál vytváří zhruba 4 kvalitativní skupiny. Nejvyšší konzistenci rozložení podle pořadí vykazují čtyři barvy v pořadí Žlutá, Černá, Šedá, Hnědá. Samostatnou kvalitativní skupin tvoří barva Červená. Třetí kvalitativní skupinu tvoří dvě barvy v pořadí Modrá, Zelená a čtvrtou kvalitativní skupinu s nejvyšší odlišností pak opět jedna barva, a to barva Fialová. Můžeme tedy konstatovat, že navržený interakční, objektově komunikační model lidského vědomí bude vykazovat nejvyšší konzistence a stabilitu v neustálé INTERAKTIVITĚ (nespecifická barva žlutá) mezi částmi VNĚJŠÍHO materializovaného (barva černá) i nematerializovaného (barva šedá) SVĚTA a celým vstupním somatosenzorickým subsystémem JEDINCE (barva hnědá). DAP Services a.s. 15

16 Další, ještě stále výrazně konzistentní a stabilní prvek navrženého interakčního modelu lidského vědomí pak tvoří emočně ENERGETICKÝ subsystém (barva červená), který společně se somatickým subsystémem (barva hnědá) vytváří existenční základ autonomie člověka vzhledem k vnějšímu prostředí. Kvalitativně již méně konzistentní a méně stabilní části navrženého modelu lidského vědomí vytvářejí společně subsystémy SOCIÁLNÍ (barva modrá) a MENTÁLNÍ (barva zelená), které jsou tzv. přesahového typu a umožňují individuální existenční autonomii člověka obhájit, spojit i rozvíjet v rámci sociálních skupin (vztahově i rozumově). Poslední, nejméně konzistentní i nejméně stabilní součást interakčního modelu vědomí pak avizuje barva fialová, která je druhou nespecifickou barvou navrženého modelu a představuje ASOCIAČNÍ PROCESY či interakčně informační toky uvnitř individuálního vědomí člověka. Z naměřených výsledků tedy můžeme vyvodit jakousi stabilizační škálu lidského vědomí, která vypadá následovně: 1. neustálý interakční KONTAKT mezi vnějším a vnitřním světem 2. podporovaný stabilním ENERGETICKÝM hospodářstvím lidského organismu 3. umožňující co nejkvalitnější a nejstabilnější prosazení VZTAHOVĚ MENTÁLNÍ úrovně jedince v sociálních SKUPINÁCH 4. se zachováním ROZMANITOSTI, variability i kolísavosti a nestability vnitřních ASOCIAČNÍCH PROCESŮ jedince. Má-li mít navržený model obecnou uplatnitelnost, neměla by se tato základní linie lišit z hlediska pohlaví. Podívejme se tedy na totéž rozložení z hlediska obou pohlaví. V případě mužského pohlaví nedochází k výraznějším rozdílům u první kvalitativní skupiny tří barev Žlutá, Černá a Šedá co do naměřených hodnot. Nedošlo ani k posunům v pořadí měřených barev. Druhá konzistentní skupina se ovšem vytvořila ze dvou barev, a to reprezentantky somatického subsystému (barva hnědá) a energetického subsystému (barva červená). Daleko výrazněji se tak spojily subsystémy zajišťující existenční autonomii člověka. Co do naměřených hodnot zůstává i pořadí stability stejné. DAP Services a.s. 16

17 Třetí kvalitativní skupina barev se ovšem rozpadla. Zhruba na stejné kvalitativní úrovni zůstala barva Modrá (sociální subsystém), výrazný kvalitativní pokles však zaznamenala barva Zelená (mentální subsystém). I tady zůstává pořadí co do naměřené hodnoty identické s navrženým obecným modelem. Nejnižší konzistenci pak vykázala barva Fialová (asociační procesy), tak jako v celém vzorku, ovšem ještě s výraznějším kvalitativním poklesem. V případě ženského pohlaví vykazují naměřené hodnoty celkově podstatně menší kvalitativní rozdíly v konzistenci výběrů u všech využívaných barev (všechny hodnoty korelací naměřeny nad 0,9). Můžeme tedy říci, že barvové škály jsou vnitřně pevnější, konzistentnější a jednoznačně kvalitativně kompaktnější než je tomu u mužů, ale i celkově oproti navrženému obecně lidskému modelu vědomí. Liší se tím jak od hodnot celkového vzorku, tak hlavně velmi výrazně od naměřené konzistence výběrů u mužského pohlaví. Kvalitativně pak vzniká pořadí barev Žlutá, Černá, Šedá, Hnědá, Zelená, Modrá, Červená a Fialová. První čtyři prvky navrženého interakčního modelu lidského vědomí jsou tedy identické co do naměřených hodnot i pořadí (obecně celkově, u mužů i žen) a zaručují tak platnost základní premisy nebo osy neustálého KONTAKTU mezi vnějším a vnitřním světem. Stejně tak zůstává i z hlediska pohlaví identická pozice posledního, nejméně stabilního prvku vědomí, a to variability asociačních procesů. Mezi pohlavími jsou tak viditelné základní rozdíly u tří vnitřních prvků modelu vědomí. Mužské pohlaví vykazuje postupně oslabující konzistenci od energetického subsystému (barva červená) přes sociální subsystém (barva modrá) až k mentálnímu (barva zelená). Ženské pohlaví vykazuje konzistenci od mentálního subsystému (barva zelená) přes sociální subsystém (barva modrá) až k energetickému (barva červená). Předpokládaná vnitřní integrita vědomí (viz principy funkční definice vědomí) má tak rozdílnou mužskou a ženskou variantu. Integrita mužů stojí na barvové kombinaci 312 (červená-modrá-zelená), integrita ženského varianty pak stojí na barvové kombinaci 213(zelená-modrá-červená). Jen tak, jakoby náhodou vytvářejí komplementární zrcadlový jev s vazbovou barvou modrou (1), tedy sociálním subsystémem. Hodně zjednodušeně se tedy dá říci asi následující. Chcete konzistentní a DAP Services a.s. 17

18 smysluplný model lidského vědomí i kvality života? Spojte do interakčního celku specifiky ženské a mužské varianty integrity vědomí přes sociální pojítka a máte po starostech. Analyzujeme-li rozdíly mezi pohlavími na základě největších naměřených rozdílů, pak muži (chlapci) a ženy (dívky) se nejvíce liší ve výběrových barvových škálách u barvy Zelené (mentální subsystém) a ještě vyhraněněji u barvy Fialové (asociační procesy), kde rozdíl v naměřených korelacích činí 0,2497 v neprospěch mužů (chlapců), tedy kvalitativně výrazně snížené konzistence a zvýšené variability asociačních informačních mozkových toků (procesů). Z hlediska navrženého a ověřovaného objektově komunikačního modelu vědomí, jde o obě barvy, které se podílejí na monitorování vnitřního prostoru vědomí člověka. Barva zelená je dominantní barvou pro mentální subsystém, který navíc patří do dvojice se sociálním subsystémem (dominantní barva modrá) k tzv. přesahovým subsystémům vědomí pro interakce s vnějším světem, strukturaci vědomí, poznávací (učící) a integračně stabilizační funkce. Zvláště pak je významná pro využívání vnitřní řeči, pro procesy formálního (skupinového) učení a celkovou kvalitu životní seberealizace. Barva Fialová je barvou nespecifickou a zastupuje systémové ladění probíhajících asociačních toků v celém integrovaném celku vědomí, ovšem jen v jeho vnitřní individualizované části. Z pohledu technického lze tedy konstatovat, že klíčovými barvami z hlediska pohlaví, jsou u mužů 1,5,2 (modrá, fialová a zelená) s integrační variantou barvové trojice 312, u žen pak 1,5,3 (modrá, fialová a červená) s integrační variantou barvové trojice 213. Z naměřených odlišností by tedy vyplývalo, že asociační mozkové procesy mužů (chlapců) ve vědomí jsou: výrazně individualizovanější, a to hlavně v oblasti udržení souladu celkové vnitřní integrity vědomí (snadnost, plynulost, soudržnost a unifikovanost asociačně informačních toků ve vědomí), přičemž tato individualizace se bude kvalitativně a rozdílně nejvíce manifestovat v oblasti mentální i řečově myšlenkové výkonnosti a při celkové seberealizaci v rámci formalizovaných (skupinových) procesů učení a vzdělávání. Porovnáme-li toto zjištění s empirickými daty a běžnou životní realitou nejen v ČR, ale minimálně v Evropě, nelze přehlédnout např. taková fakta jako jsou: výrazně vyšší a dlouhodobé zastoupení mužského pohlaví v oblasti heuristiky (objevy, patenty, vynálezy) i superiorních výsledků v oblasti učení, ale také výrazně vyšší a dlouhodobé zastoupení mužského pohlaví v rovině poškození výše zmíněných procesů (vady řeči a výslovnosti, specifické výukové poruchy), či výrazně vyšší zastoupení mužského pohlaví v celkově degradační či rezignační strategii na seberealizaci (bezdomovci, gamblerství, majetkové či agresivní delikty, alkoholismus apod.). Závěrem tedy lze konstatovat, že konzistence preferenčních barvových škál reflektuje: jak celkové interakčně vývojové (evoluční) procesy probíhající druhově v lidském mozku = obecný model tak jasné specifiky obou pohlaví = varianty vnitřní integrity vědomí. Je-li již experimentálně dokázáno, že neuronové sítě pro barvy jsou neurobiologicky transkulturní, pak celý navržený Objektově komunikační model lidského vědomí může být obecně využitelný k diferenciální diagnostice psychických (mozkových) procesů, bez ohledu na teritoriální rozdílnosti. DAP Services a.s. 18

19 Oční strategie pro slovní objekt Já Nechali jsme si udělat analýzu internetového snímače z pohledu oční strategie. Pro analýzu jsme využili nástroj 3M Visual Attention Service, Nástroj na základě algoritmu predikuje výsledky snímáním oční kamerou (85-90% přesnost v porovnání s oční kamerou). Validační studie nástroje je k dispozici na stránkách poskytovatele nástroje. Analyzovaný obrázek: Rozložení pozornosti v prvních 3-5ti vteřinách (tepelná mapa): Pravděpodobnostní mapa, kde skončí oční kontakt v prvních 3-5ti vteřinách: DAP Services a.s. 19

20 Nejčastější oční cesta při sledování obrázku: Pro porovnání jsme zjistili volby ke slovnímu objektu Já z databáze DAP Services a.s.: Doba sběru dat: databáze DAP Services a.s až 2011 Forma sběru dat: Internetový snímač DAP Services a.s. Věk: 6 až 20 let, ZŠ a SŠ v ČR, každá věková kategorie 3000 osob Počet žáků: ; populační ročníky 2007/2011, každý ročník osob Počty, podle pohlaví: Mužů (49,8%), Žen (50,2%) Zjištěná frekvence volených trojic: ,9% ,1% ,8% ,2% ,9% Základní popis Sebepojetí, Odměny a Školy DAP Services a.s. 20

Základní principy psychologické diagnostiky

Základní principy psychologické diagnostiky Základní principy psychologické diagnostiky Psychodiagnostika dětí a mládeže Psychodiagnostika dětí a mládeže, PSY 403 Přednáška 1 Prof. PhDr. I. Čermák,CSc. Obsah přednášky 1. Psychologická diagnostika

Více

Přehled výzkumných metod

Přehled výzkumných metod Přehled výzkumných metod Kateřina Vlčková Přednášky k Základům pedagogické metodologie PdF MU Brno 1 Definice výzkumné metody Výzkumná metoda Obecný metodologický nástroj k získávání a zpracování dat Systematický

Více

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Teoretická východiska empirického zkoumání pedagogických jevů. Typy výzkumů, jejich různá pojetí. Základní terminologie

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

DAPS aneb BARVY ŽIVOTA pro školy

DAPS aneb BARVY ŽIVOTA pro školy DAPS aneb BARVY ŽIVOTA pro školy Mgr. František Halada = Diagnosticko Analytické Psychologické Služby Systém umožňuje školám a institucím lépe zjistit a pochopit individuální a skupinové postoje. Bez správného

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Modul 3 Indikátory ke sledování jazykové gramotnosti

Modul 3 Indikátory ke sledování jazykové gramotnosti Modul 3 Indikátory ke sledování jazykové gramotnosti Modul 3 popisuje základní přístup k volbě nových indikátorů pro sledování podpory rozvoje jazykové gramotnosti, uvádí východiska pro jejich výběr, jejich

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr StatSoft Intervalový odhad Dnes se budeme zabývat neodmyslitelnou součástí statistiky a to intervaly v nejrůznějších podobách. Toto téma je také úzce spojeno s tématem testování hypotéz, a tedy plynule

Více

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D.

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Pedagogicko psychologická diagnostika PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Základní studijní literatura Svoboda (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Portál Úvodní kapitoly cca po stranu 50 plus adekvátní

Více

Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš

Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš vědy exaktní X sociální tvrzení deterministického charakteru univerzální platnost experiment prokazování kauzality tvrzení pravděpodobnostního charakteru

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Stanovisko Unie psychologických asociací ČR k metodě barvových asociací a diagnostickointervenčnímu

Stanovisko Unie psychologických asociací ČR k metodě barvových asociací a diagnostickointervenčnímu Stanovisko Unie psychologických asociací ČR k metodě barvových asociací a diagnostickointervenčnímu systému Barvy života Společnost DAP Services, a.s. předložila mnoho desítek stran souborů v elektronické

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

Souběžná validita testů SAT a OSP

Souběžná validita testů SAT a OSP Souběžná validita testů SAT a OSP www.scio.cz 15. ledna 2013 Souběžná validita testů SAT a OSP Abstrakt Pro testování obecných studijních dovedností existuje mnoho testů. Některé jsou všeobecně známé a

Více

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice 7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí Jednou z úloh statistiky je odhad (výpočet) hodnot statistického znaku x i,

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností,

1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností, KMA/SZZS1 Matematika 1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností, operace s limitami. 2. Limita funkce

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY Metodický aparát logistiky jedná se o metody sloužící k rozhodování při logistických problémech Metodu = použijeme, v případě vzniku problému. Problém = vzniká v okamžiku, když

Více

Technika barvově slovních asociací (BSA) autor Jiří Šimonek

Technika barvově slovních asociací (BSA) autor Jiří Šimonek Technika barvově slovních asociací (BSA) autor Jiří Šimonek DAP Services a.s. 1 Obsah 1. Metody založené na preferenci barev 2. Popis techniky BSA 3. Snímač a způsob sběru dat 4. Kalibrované soubory slov

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 4 Validita a reliabilita

Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 4 Validita a reliabilita Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 4 Validita a reliabilita pedagogického výzkumu 1 Validita = platnost Měříme skutečně to, co se domníváme, že měříme??? Z výsledku vědomostního testu usuzujeme

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

Postoje. Měření postojů

Postoje. Měření postojů Postoje Měření postojů Postoje Relativně stálé tendence k jednání Naučené Týkají se příznivých nebo nepříznivých reakcí Souvisí s jednáním a činností Dimenze postojů Kognitivní -názory a myšlenky Afektivní

Více

Dolování dat z dotazníků. Ondřej Takács

Dolování dat z dotazníků. Ondřej Takács Dolování dat z dotazníků Ondřej Takács Úvod Součást projektu, který se zabývá individualizovaným e-learningem virtuální učitel, který svůj výklad přizpůsobuje statickým či dynamicky se měnícím vlastnostem

Více

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. INVESTICE Institut DO biostatistiky ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a analýz VII. SYSTÉMY ZÁKLADNÍ POJMY SYSTÉM - DEFINICE SYSTÉM (řec.) složené, seskupené (v

Více

Pearsonův korelační koeficient

Pearsonův korelační koeficient I I.I Pearsonův korelační koeficient Úvod Předpokládejme, že náhodně vybereme n objektů (nebo osob) ze zkoumané populace. Často se stává, že na každém z objektů měříme ne pouze jednu, ale několik kvantitativních

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Jednofaktorová analýza rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu I I.I Jednofaktorová analýza rozptylu Úvod Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) se využívá při porovnání několika středních hodnot. Často se využívá ve vědeckých a lékařských experimentech, při kterých

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

1. Přednáška. Ing. Miroslav Šulai, MBA

1. Přednáška. Ing. Miroslav Šulai, MBA N_OFI_2 1. Přednáška Počet pravděpodobnosti Statistický aparát používaný ve financích Ing. Miroslav Šulai, MBA 1 Počet pravděpodobnosti -náhodné veličiny 2 Počet pravděpodobnosti -náhodné veličiny 3 Jevy

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 Teorie měření a regulace Praxe názvy 1. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. OBECNÝ ÚVOD - praxe Elektrotechnická měření mohou probíhat pouze při

Více

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ POJMY Statistika Statistický soubor Statistická jednotky Statistický znak STATISTIKA Vědní obor, který se zabývá hromadnými jevy Hromadné jevy

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Kartografické stupnice. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografické stupnice. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografické stupnice Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 16. 10. 2012 Stupnice

Více

Obsah Úvod Kapitola 1 Než začneme Kapitola 2 Práce s hromadnými daty před analýzou

Obsah Úvod Kapitola 1 Než začneme Kapitola 2 Práce s hromadnými daty před analýzou Úvod.................................................................. 11 Kapitola 1 Než začneme.................................................................. 17 1.1 Logika kvantitativního výzkumu...........................................

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Vývoj vědeckého myšlení

Vývoj vědeckého myšlení Vývoj vědeckého myšlení Systémovost logistického řešení je spjata se schopností řešit komplexy navzájem souvisejících úkolů. V rámci vývoje vědeckého myšlení uvádí americký autor Waren Weaver tři vývojová

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

MĚŘENÍ, TYPY VELIČIN a TYPY ŠKÁL

MĚŘENÍ, TYPY VELIČIN a TYPY ŠKÁL MĚŘENÍ, TYPY VELIČIN a TYPY ŠKÁL Matematika a stejně i matematická statistika a biometrie s námi hovoří řečí čísel. Musíme tedy vlastnosti nebo intenzitu vlastností jedinců změřit kvantifikovat. Měřením

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Co je vlastně psychologie? Jak lze jednoduše a srozumitelně definovat psychologii? R. Atkinsonová

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Analýza dat na PC I.

Analýza dat na PC I. CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Analýza dat na PC I. Popisná analýza v programu Statistica IBA výuka Základní popisná statistika Popisná statistika

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Inženýrská statistika pak představuje soubor postupů a aplikací teoretických principů v oblasti inženýrské činnosti.

Inženýrská statistika pak představuje soubor postupů a aplikací teoretických principů v oblasti inženýrské činnosti. Přednáška č. 1 Úvod do statistiky a počtu pravděpodobnosti Statistika Statistika je věda a postup jak rozvíjet lidské znalosti použitím empirických dat. Je založena na matematické statistice, která je

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně Fyzikální veličiny - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny Obecně Fyzika zkoumá objektivní realitu - hmotu - z určité stránky. Zabývá se její látkovou formou

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance 3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=10 I tento experiment patří mezi další původní experimenty autora práce. Stejně jako v předešlém experimentu

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Dobývání znalostí. Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Dobývání znalostí. Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Dobývání znalostí Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Dobývání znalostí Pravděpodobnost a učení Doc. RNDr. Iveta Mrázová,

Více

Cíle korelační studie

Cíle korelační studie Korelační studie Cíle korelační studie cíle výzkumu v psychologii deskripce predikce explanace kontrola korelační studie popisuje vztah (ko-relaci) mezi proměnnými cíle - deskripce, příp. predikce První

Více