Multilevel Marketing jako forma přímého prodeje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multilevel Marketing jako forma přímého prodeje"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Multilevel Marketing jako forma přímého prodeje Diplomová práce Autor: Kateřina Vernerová Ekonomika a management, Finance Vedoucí práce: Ing. Pavel Pešek, CSc. Odborný konzultant: Ing. Zdeňka Suchomelová Praha Duben, 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Libochovicích 11. dubna 2011 Kateřina Vernerová

3 Poděkování Za vedení své práce bych ráda poděkovala Ing. Pavlovi Peškovi, CSc.. Dále bych ráda poděkovala Kateřině Drobné, za ochotu a trpělivost, se kterou mi poskytovala informace. Poděkování patří i těm, kteří mi během zpracovávání práce pomáhali.

4 Anotace Tématem diplomové práce je Multilevel Marketing jako forma přímého prodeje. V první kapitole je definován pojem Multilevel Marketing (MLM) a popsán jeho historický vývoj. Ve druhé kapitole je provedena komparace s tradičním marketingem a jsou rozvedena specifika současného MLM. Dále je upozorněno na moţná rizika spojená s tímto systémem. Praktická část je zaměřena na rozbor dvou vybraných společností podnikajících systémem MLM. Pozornost je věnována SWOT analýzám podnikání v těchto společnostech, na jejichţ základě jsou předloţeny návrhy na zlepšení některých problémů. Závěrem práce je posouzen nejvhodnější způsob fungování MLM. Annotation The topic of this thesis is "Multilevel Marketing as a Form of Direct Selling. The first chapter defines a concept of Multilevel Marketing (MLM) and describes its historical development. In the second chapter is performed a comparison with traditional marketing and are elaborated specifics of nowadays MLM. It also points out the risks associated with this system. The practical part is focused on analyses of two selected companies doing business through MLM system. Attention is paid to SWOT analyses of enterpreneurship in these companies, on which basis improvements of these problems are proposed. As a conclusion, the most appropriate way of MLM is proposed, based on previous comparison.

5 OBSAH Úvod Pojem Multilevel Marketing a jeho historický vývoj Specifika současného Multilevel Marketingu Komparace MLM s tradičním marketingem Jak nastartovat MLM Výhody podnikání v oblasti MLM Začátky MLM podnikání Školení Provizní systém Budování sítě Nástrahy na cestě za úspěchem Myšlení lidí (Ne)etické/nelegální chování firem Informační mýtus a dezinformace Principy Multilevel Marketingu uplatňované ve vybraných společnostech Mary Kay Filozofie firmy a její historie Produkty firmy Mary Kay Kariéra SWOT analýza podnikání a návrhy na řešení Společnost XY O společnosti Kariéra SWOT analýza podnikání a návrhy na řešení Zhodnocení prodeje Modelová situace Komparace za účelem nalezení nejvhodnějšího způsobu fungování MLM Závěr Seznam použité literatury

6 Úvod Věřím, ţe s fenoménem Multilevel Marketing se setkal jiţ kaţdý z nás a někdy i cestou aniţ by věděl, ţe se o MLM vlastně jedná. Ti schopní jedinci, kteří dokázali plně vyuţít všech moţností, který tento propracovaný systém skýtá, o něm hovoří jako o nepřekonatelném a jedinečném. Existuje však i skupina osob, které mají negativní zkušenost s tímto systémem a pak také osoby, které se s pojmem MLM nikdy nesetkaly, tedy neví, co znamená, jak funguje, čím je specifický, co nám můţe nabídnout a jaká jsou jeho úskalí. Kdyţ jsem se o tento systém začala hlouběji zajímat, zjistila jsem, ţe získat kvalitní a ucelené informace není vůbec jednoduché. O všech specifikách MLM pojednává jen velmi malý počet autorů odborné literatury, nesetkáme se s jeho prezentací v odborných televizních pořadech, nedočteme se o jeho struktuře a principech v odborném ani denním tisku. Napadá mne otázka, proč není přímo prezentován a medializován? Ţijeme ve světě ovládaném médii, a přesto o MLM víme jen velmi málo. Všechny tyto nezodpovězené otázky a skutečnosti mne přivedly k zamyšlení a sepsání diplomové práce právě na toto téma. V mé práci představuji systém Multilevel Marketing, který je povaţován za jednu z celosvětově nejúspěšnějších metod prodeje. Tento desítkami let prověřený obchodní model vyuţívá v České republice a zvláště pak v zahraničí bezpočet společností. U nás patří mezi nejznámější OVB, Amway, Partners, Just, Vorwerk a jiné. Pomocí této metody dochází k distribuci produktů prostřednictvím sítě distributorů, coţ samo o sobě není aţ tak revoluční. Jeho jedinečnost spočívá v tom, ţe členi mohou do systému zapojovat další osoby a získávat provize z jejich úspěšných prodejů. Díky variabilitě této metody lze vyuţít MLM v podstatě ve všech oborech. Nejčastěji se prodávají finanční produkty, drogerie, doplňky do domácnosti, potravinové doplňky a jiné. Dále provádím charakteristiku jeho vývoje, blíţe vysvětluji jak funguje, objasňuji proč lidé vstupují do MLM společností a na co by si měli dát pozor. Zvláštní pozornost věnuji dvěma vybraným společnostem vyuţívajících tuto specifickou formu přímého prodeje ke svému podnikání. S vyuţitím metody SWOT provádím analýzy podnikání v těchto společnostech a na základě jejich výstupů, předkládám návrhy, které by podle mého názoru mohly vést ke zlepšení podmínek podnikání a zároveň pozitivně přispět k rozvoji 6

7 společností. Závěrem práce porovnávám nejpodstatnější prvky MLM systémů vybraných společností. Všemi těmito kroky bych chtěla dosáhnout naplnění cíle práce: Posoudit nejvhodnější způsob fungování Multilevel Marketingu ve vybraných společnostech a předloţit návrhy na řešení problémů. Pro vypracování této práce jsem vyuţila metody deskripce, dedukce, indukce analýzy, a závěrem metodu syntézy zjištěných poznatků. 7

8 1. Pojem Multilevel Marketing a jeho historický vývoj Multilevel Marketing (MLM) pro někoho Strašák pro jiného příleţitost, ostatně jak sám píše ve svých knihách Toman. 1 Názory na tuto prodejní metodu jsou velmi rozdílné. Lidé, kteří se MLM systémem ţiví, si jej nemohou vynachválit. Hovoří o něm jako o něčem, co jim od základu změnilo ţivot a poskytlo jim příleţitost k osobnímu rozvoji. Ovšem nelze říci, ţe takto MLM vnímají všichni. Druhou stranu mince tvoří její odpůrci. Jedná se o osoby, které se s MLM buď přímo setkali, nebo jej znají z doslechu. Tak či onak, jsou reakce těchto lidí povětšinou více negativní nebo neutrální neţ pozitivní. Důvodem toho, je spojení MLM s dnes jiţ nelegálním způsobem podnikání, kterého někteří byli svědky, byli do něj sami zapojeni, nebo se o těchto nekalých praktikách dozvěděli prostřednictvím médií. Řeč je o letadle někdy téţ pyramidě, tedy o nezákonném způsobu podnikání, který lidem zapojeným do tohoto systému způsobil psychickou újmu a připravil je i o mnoho peněţních prostředků. Na MLM dodnes bývá pohlíţeno ve špatném světle, a to zejména zásluhou vychytralých lidí, kteří jej zneuţili ve svůj prospěch, nikoliv tedy MLM systémem jako takovým. Během psaní své diplomové práce jsem se setkala i s mylnou představou některých lidí, ţe systém MLM je vlastně reklamou. Jaký je tedy vůbec význam tohoto sofistikovaného slovního spojení Multilevel Marketing? Následující definice by měly vysvětlit tento pojem, neboť se jedná o definice uvedené v odborné literatuře. Definice MLM podle Clothiera: Metoda prodeje zboží přímo spotřebitelům prostřednictvím sítě tvořené nezávislými distributory, kteří do ní uvádějí další distributory; důchod je tvořen maloobchodními a velkoobchodními zisky z plateb založených na celkovém prodeji skupiny vystavěné kolem jednoho distributora. 2 Ludbrook ve své knize Nová příleţitost definuje MLM následovně: MLM je forma network marketingu založená na přímém prodeji, kde samostatně výděleční 1 TOMAN, Ivo. Multilevel marketing strašák nebo příležitost? TAXUS Internetional, CLOTHIER, Peter. MULTI-LEVEL MARKETING. Pelikán s.r.o., 1995, str. 47 8

9 networkeři(nazývaní distributoři nebo poradci) nakupují od společnosti zboží a prodávají je za maloobchodní zisk přímo zákazníkovi. 3 Asociací osobního prodeje (AOP) je MLM definován jako: Přímý prodej výrobků a služeb prováděný osobně přímo spotřebitelům v jejich domácnostech nebo v místě mimo stálou provozovnu prostřednictvím nezávislých distributorů nebo prodejců, kteří mohou získávat svoji odměnu jednak za vlastní prodejní obrat, jednak v závislosti na prodejním obratu těch, které k tomuto podnikání oni nebo jiné osoby přivedli. 4 Osobně se přikláním k obecné definici Asociace osobního prodeje. Povaţuji ji za nejvýstiţnější a snáze pochopitelnou. Vývoj MLM v letech Základní koncepce MLM se praktikuje jiţ desítky let, kdo přesně ale přišel na myšlenku vícestupňového zhodnocování produktu, to se dnes jiţ nedozvíme. Některé zdroje uvádí, ţe samotné principy tohoto systému se začaly vytvářet jiţ v 20. letech minulého století ve Spojených státech amerických. V té době byl ustanoven zákaz výroby a prodeje alkoholu. Prohibice, která tenkrát platila, se ale minula svým účinkem. Ze zákazu totiţ těţili pašerácké gangy, které s vidinou rychlého zbohatnutí začaly do USA pašovat alkohol z okolních zemí. Dychtivost po penězích samotných bossů těchto gangů byla natolik silná, ţe je nutila neustále přemítat nad způsoby, jak dosáhnout navýšení prodejů. Aniţ by to tehdy tušili, povedlo se jim vymyslet systém prodeje, který se rychle šířil, byl dlouhodobý a hlavně motivující. Pašeráci byli nově odměňováni podle tří kritérií, a sice: kolik sami prodají, kolik seţenou kompliců, kteří by byli ochotni se tímto způsobem ţivit, a kolik tito nový kumpáni sami prodají. Jiţ toto byl v podstatě počátek MLM systému, samozřejmě nelegální. Jedno mu ale nelze odepřít, fungoval výborně. Prodávalo se pětkrát více alkoholu neţli na začátku prohibice, coţ vedlo po několika letech k jejímu úplnému zrušení. 5 S vyuţitím legálního vícestupňového distributorského systému přišla ve 40. letech 20. století americká firma California Vitamins, časem přejmenovaná na Nutrilite. Tato 3 LUDBROOK, Edward. Nová příležitost, proč network marketing prožívá konjunkturu a co to pro vás znamená. Nakladatelství Alman, 1999, str Dostupné z: <http://www.osobniprodej.cz/primy-prodej-vs-nepoctive-obchodni-praktiky> 5 TOMAN, Ivo. Jak začít multilevel marketing strašák nebo příležitost? TAXUS International,

10 firma nebyla v oblasti přímého prodeje jediná na trhu, nicméně byla první, která umoţnila svým lidem, aby přivedli další zájemce o tzv. sponzorství do oblasti prodeje vitamínů a potravinových doplňků. Firma byla přesvědčena, ţe více distributorů by jí mohlo přinést větší příjmy, tudíţ nabídli partnerství stávajícím spokojeným zákazníkům, jejichţ převáţnou část tvořili přátelé a rodinní příslušníci distributorů. Tímto krokem se začala v podstatě vytvářet nezávislá organizace distributorů, která nejenţe si řídila sama své prodejní aktivity, ale taktéţ si školila své nové prodejce. Kaţdá osoba tak měla příleţitost vybudovat si svou vlastní prodejní síť a získat za práci nově přivedených lidí 3% bonus. Společnosti se dařilo aţ do konce 50. let, poté začala stagnovat. Hromadící se potíţe uvnitř společnosti, týkající se jejího vedení a správy, měly dopad i na obchody samotných distributorů. Prodejci, kteří během cca 10 let vybudovali ty největší distributorské týmy, se začali intenzivně zajímat o zajištění plynulého zásobování těchto skupin. S tím souvisela i obava nejen o jejich vlastní budoucnost, ale i o budoucnost lidí, které do obchodování zapojili. K podstatné změně došlo aţ v roce 1959, kdy se dva vedoucí prodejci se svými skupinami distributorů od společnosti oddělili a naplánovali zrod nového podniku. Měli v úmyslu pustit se do výroby vlastního zboţí a svým lidem zamýšleli poskytnout kromě ziskovosti také bezpečnost, respektive jistotu zaměstnání, kterou u předešlé firmy tolik postrádali. Rich De Vos a Jay Van Andel zaloţili vlastní firmu The Amway Corporation, která se později stala jednou z největších společností network marketingu na světě. Amway byla zaloţena na stejném konceptu síťového marketingu jako Nutrilite (všichni distributoři byli odměňováni podle výsledků svých prodejů), avšak spustila výrobu naprosto odlišných výrobků, soustředila se pouze na čisticí prostředky pro domácnosti. Ironií osudu však bylo, ţe o pár let později Amway, jakoţto úspěšná a rozvíjející se společnost, odkoupila Nutrilite a později začala vyrábět i základní potravinové články. Marketingový plán, který byl vypracován v 50. letech společností Nutrilite za účelem zvýšení odbytu společnosti, se stal inspirací i pro ostatní společnosti fungující na principu přímého odbytu. Pro pouţívání podobných technik se rozhodlo i několik úspěšných distributorů společnosti Stanley Home Products, kteří od firmy odešli a zaloţili si po vzoru 10

11 R.D.Vose a J.V.Andela své vlastní MLM společnosti Mary Kay Cosmetics, Home Interiors and Gifts, Tupperware. 6 Vývoj v letech Mezi lety fungovalo na trhu zhruba třicet společností, které pouţívaly systém MLM. V té době se na scéně obchodního odvětví MLM objevila také výrazná a nezapomenutelná osobnost, jeţ dokázala ovlivnit myšlení mnoha tisíců lidí. Tou osobou byl Glen Turner, vynikající řečník a motivátor, který nabízel lidem kolem sebe nový ţivot. S vidinou svého ohromného úspěchu se Glen Turner pustil do budování vlastního podniku, tehdy známého jako Turner Enterprises. Tato společnost zastřešovala řadu menších MLM firem s rozsáhlým sortimentem zboţí. Jejím prostřednictvím byly však nabízeny produkty, které byly nanejvýš diskutabilní nebo neexistovaly vůbec. Peníze, se kterými se v tomto podnikání disponovalo, nepocházely z prodeje výrobků, jak by tomu mělo být, ale z náboru nových členů. Legislativa, která měla usměrňovat tento druh podnikání, bohuţel stále chyběla, proto pan Turner mohl i nadále pokračovat ve svém podnikání. S postupem času se ale okolnosti začaly měnit. Díky tomu, ţe vstoupili v platnost nové zákony, zaměřující se na tento problém, byl Turner nakonec stíhán a později skončil i ve vězení. 7 Přelomový rok 1975 FTC napadlo odvětví MLM Odvětví Multilevel Marketingu se rozvíjelo aţ do sedmdesátých let, kdy bylo soudně napadeno Federal Trade Commission (FTC) tzv. Pyramidovým zákonem. Amway stála v čele boje za zlegalizování tohoto systému. Soudní spory se táhly celé čtyři roky a stály několik milionů dolarů. Zlom nastal v roce 1979, kdy soud rozhodl ve prospěch obţalovaných MLM společností a prohlásil tento způsob obchodování za zcela legální. 8 Vývoj po roce 1980 Úspěch společnosti Amway způsobil první konjunkturu odvětví mezi léty 1979 aţ Tato doba dala vzniknout stovkám novým společností formou MLM. Podle Americké asociace přímého prodeje se tehdy do odvětví zapojilo přes milion lidí. Díky úspěchům, které slavil network marketing v Americe se společnosti začaly rozšiřovat dále do světa. 6 CLOTHIER, Peter. MULTI-LEVEL MARKETING. Pelikán s.r.o., Dostupné z: <http://www.mlm-marketing.cz/> 8 Tamtéţ 11

12 Rozmach v tomto odvětví nastal nejdříve v Austrálii, Japonsku a Velké Británii. Později zasáhl i Evropský kontinent, dále Rusko, Asii, Střední a Jiţní Ameriku a nakonec Afriku. Zasaţena tímto trendem tak byla téměř celá planeta. Ne vše bylo ale tak jednoduché, jak se mohlo na první pohled zdát. Razit cestu novému odvětví nebyl snadný úkol a tak není divu, ţe se průkopníci dopouštěli spousty chyb. Na místo investování do rozvoje svých systémů, které by umoţnili uspět kaţdému, se zaměřovali na zapojení co největšího počtu lidí. Důsledkem toho bylo, ţe příliš mnoho lidí neuspělo, a proto také docházelo k velké fluktuaci a k očerňování MLM systému. Leadeři (zakladatelé MLM společností) se díky této nešťastné situaci dostali do boje o samotné přeţití. Začali se zaměřovat na své vlastní výdělky a ponoukali distributory k nákupu velkého mnoţství výrobků na sklad. Důsledky těchto jednání na sebe nenechali dlouho čekat a po roce 1984 došlo v USA k výraznému zpomalení boomu network marketingu. Pro některé leadery se stala tato skutečnost výzvou. Hledali nové nápady a technologie, aby své programy MLM zefektivnili. Jejich snaha nepřišla nazmar a lidé začali opět vstupovat do řad prodejců. Nová konjunktura začala rokem 1994 a celkový počet zapojených lidí vzrostl během několika málo let o miliony. Lze tedy konstatovat, ţe i přes počáteční problémy se MLM prosadil a byl nakonec přijat širokou veřejností. Nic jiţ dále nebránilo jeho dalšímu rozvoji. 9 Nejvyspělejší společnosti začali klást v posledních letech důraz především na zjednodušení svých systémů a díky vyuţívání nejmodernějších technologií došlo také k ulehčení práce distributorů. Ti nejsou nuceni v současné době hromadit tak velké skladové zásoby, jako tomu bylo dříve, stejně tak se starat o papírování a jiné podobné aktivity. Většinu těchto činností dnes jiţ zajišťuje společnost, nikoliv distributor. Díky těmto změnám se objevily mezery, které umoţnily další zvyšování produktivity práce jednotlivých networkerů, jejichţ posláním se stalo především rozvíjení strategií, řešení problémů a navazování vztahů s jinými lidmi LUDBROOK, Edward. Nová příležitost, proč network marketing prožívá konjunkturu a co to pro vás znamená. Nakladatelství Alman, POE, Richard. Třetí vlna nová epocha network marketingu- Nakladatelství Alman,

13 2. Specifika současného Multilevel Marketingu Základní a velmi důleţitou informací pro pochopení koncepce Multilevel Marketingu je fakt, ţe toto podnikání probíhá formou přímého prodeje. Jedná se o metodu, která poloţila základy MLM a od níţ se v průběhu desetiletí následně odvinul. Ráda bych proto věnovala pár následujících řádků této nejstarší prodejní technice na světě. Přímý prodej vznikl jako vedlejší produkt průmyslové revoluce. V dřívějších dobách neexistovala hustá doprava mezi centry populace, a tak rodiny ţily, pracovaly a umíraly v místech svého rodiště. Veškeré potřebné věci se vyráběly, směňovaly a spotřebovávaly mezi příslušníky tamějších společenství. S příchodem industrializace a díky masové produkci výrobků se tato střediska postupně rozvíjela, zlepšovala se doprava i obchod. Velká část populace však stále ţila v malých vesnicích, nedotčena těmito změnami. Vysvobozením se pro ně stali aţ cestující obchodníci. Ti přinesli moderní svět továrenských výrobků spotřebitelům přímo do domu. Vznikla tak koncepce prodeje z očí do očí, která se uchytila jako etický a úspěšný způsob uskutečňování obchodu. 11 Nyní jiţ víme, ţe systém víceúrovňového marketingu se nechal inspirovat zákonitostmi převzatými z přímého prodeje. Tím mám na mysli především princip jediného prostředníka mezi společností a spotřebitelem. Ovšem pro úplnost je nutné doplnit, ţe MLM ovlivnila ještě jiná prodejní metoda, a sice frančízing, která je podle některých nazývaná téţ lidovou variantou síťového marketingu. Frančízing je zjednodušeně řečeno způsob obchodní činnosti a marketing výrobků nebo služeb, který je používán v různých odvětvích průmyslu a obchodu. Jedná se o poskytnutí práva užívat obchodní známku a znalosti vlastněné nějakou korporací pro své vlastní podnikání. 12 Z frančízy byl přejat pro účely MLM princip nezávislé distribuce prováděné v úzkém vztahu k výrobci. Spojením typických vlastností z těchto dvou výše zmíněných prodejních metod se systému MLM podařilo eliminovat jejich jednotlivé nevýhody. K zahájení podnikání MLM systémem není potřeba tak vysoký kapitál, jako pro zakoupení frančízové licence a prodejní metody nezávislých distributorů se zase liší od metod podomních obchodníků. 11 LUDBROOK, Edward. Nová příležitost proč network marketing prožívá konjunkturu a co to pro vás znamená. Nakladatelství Alman, Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/fran%c4%8d%c3%adza> 13

14 2.1 Komparace MLM s tradičním marketingem MLM je jedním z mnoha způsobů odbytové politiky ve smyslu prodeje zboţí a sluţeb. Tuto úspěšnou a přímočarou odbytovou koncepci lze aplikovat v podstatě na jakýkoliv výrobek či sluţbu. Existuje několik zákonitostí, které odlišují tuto metodu od jiných konvenčních metod distribuce výrobků. Pro jednoduší pochopení a nastínění těchto principů vyuţiji dvou následujících schémat s popisy. Obrázek č. 1 dokumentuje obvyklý způsob prodeje. Snahou výrobce, který je v tomto zjednodušeném schématu na vrcholu, je prodat co největší mnoţství svých výrobků a samozřejmě s co největším ziskem. Nic se však neprodá samo o sobě, proto musí výrobce zaměstnat odbytové pracovníky. Tímto krokem se výrobce krom nákladů na výrobu daného produktu potýká ještě s dalšími náklady, a sice na mzdy, na distribuci, reţii, reklamu a další. V momentě, kdy výrobky doputují do velkoobchodů, nastává ten samý problém. Velkoobchod musí zajistit (pokud chce být ziskový) prodej co největšího mnoţství výrobků, v této fázi jiţ maloobchodníkům a ti opět řeší tu samou situaci. Obrázek č. 1 Grafické znázornění distribuční cesty od výrobce ke spotřebiteli VÝROBCE VELKOOBCHOD MALOOBCHOD SPOTŘEBITELÉ Náklady na: mzdy, prostory, zásoby, režii, reklamu apod. Pramen: CLOTHIER, Peter. MULTI-LEVEL MARKETING, Pelikán s.r.o., Upraveno autorem DP. 14

15 Kaţdý stupeň distribučního kanálu si ţádá investice do zařízení, inventáře, prostor a dalších nezbytně nutných věcí od výroby přes uskladnění a dopravu aţ po konečné předání výrobku spotřebiteli. Náklady na jednotlivých stupních se musí nutně promítnout do ceny výrobků. Kaţdé zvýšení ceny představuje tzv. přidanou hodnotu. Obecně také platí, ţe čím větší odběry distributoři provádí, tím větší slevy jsou jim od zásobovatele poskytovány, coţ je pro kaţdého ţádoucí, jelikoţ všichni vykonávají svou činnost za účelem dosaţení zisku. Zvýšit svou ziskovost mohou také neustálým hledáním nových odběratelů a zákazníků, jeţ by mohli v budoucnu zásobovat. Distribuční síť u MLM vypadá v základech stejně jako u tradičního marketingu. Při pohledu na obrázek č. 2 je opět výrobce nejvyšším článkem ve schématu, nicméně velkoobchodníci a maloobchodníci jsou zde jiţ nahrazeni distributory dané MLM společnosti. Další patrný rozdíl je také v tom, ţe kaţdý distributor můţe zásobovat jak zákazníky, tak sebe samého. Nezávislý distributoři, kteří jsou samostatnými podnikateli, prodávají výrobky na kaţdé organizační úrovni, přičemţ od tohoto principu je odvozen termín Multilevel Marketing, jinak řečeno víceúrovňový prodej. Obrázek č. 2 Grafické znázornění distribuční cesty v MLM Pramen: CLOTHIER, Peter. MULTI-LEVEL MARKETING, Pelikán s.r.o., Upraveno autorem DP. 15

16 2.2 Jak nastartovat MLM Jak přesně funguje Multilevel Marketing? To je otázka, na kterou mnoho lidí nezná odpověď, ačkoliv se dennodenně s touto metodou prodeje setkává. Nastiňme si nyní zjednodušeně, co vše je nezbytně nutné, aby společnost, rozhodnutá obchodovat systém víceúrovňového prodeje, udělala v začátcích svého podnikání. Předpokládejme také, ţe společnost jiţ disponuje kvalitním výrobkem, který hodlá tímto způsobem distribuovat. V prvé řadě je potřeba najít a obklopit se mnoha nadšenými lidmi, kteří se stanou distributory společnosti v její základní linii. Bez těchto lidí by ţádná MLM společnost neměla reálnou šanci vůbec rozběhnout své podnikání. V momentě, kdy je tento úkol splněn, dostává se společnost do další fáze a tou je nutnost proškolení samotných networkerů. Bez kvalitních informací, jak o produktech, tak o pouţitém marketingovém plánu a o strategii firmy nevyjímaje, by prodejci jen těţko obstáli na současném konkurenčním trhu, kdy zákazníci častěji neţ kdy dříve vyţadují nejen kompletní informace, ale téţ 100% servis. Následně je nutné, aby společnost vytvořila kvalitní zázemí pro své prodejce a mohla tak poskytovat distributorům v základní linii asistenci při získávání nových prodejců a jejich sponzorování. K usnadnění jejich práce by měla také pořádat nejrůznější semináře a mítinky. Úspěch společnosti zcela jistě závisí na úspěchu její distribuční sítě při prodeji výrobků, sponzorování a zaučování nových distributorů. Je tedy nutné mít na paměti, ţe vše, co společnost pro své distributory udělá, se jí několikanásobně vrátí. Nyní si proberme detailně jednotlivé kroky, které by nás jako jedince neznalého tohoto oboru, mohly zajímat v momentě, kdy bychom se s některou MLM společností setkali a uvaţovali nad tím, zdali začít s touto firmou spolupracovat, respektive, zdali se stát jejím distributorem Výhody podnikání v oblasti MLM V této části své DP předkládám důvody k zamyšlení nad tím, proč bychom vlastně měli zváţit moţnost podnikání v oblasti MLM. Co nám MLM jako takový můţe vůbec nabídnout? Kaţdý z nás jistě od této podnikatelské příleţitosti bude očekávat něco jiného, 16

17 viz. důvody rozebrané dále. Obecně lze ovšem konstatovat, ţe podnikat v MLM můţe kaţdý, bez ohledu na jeho finanční situaci, věk, zdraví, pohlaví, vzdělání či sociální postavení. MLM nikoho nediskriminuje. Samozřejmě ti, jeţ mají s obchodováním zkušenosti, případně jsou znalí v oboru, ve kterém zároveň působí i MLM společnost, budou mít nepochybně lepší startovací podmínky. Nicméně nic z toho není vyloţeně podmínkou pro to, abychom se mohli stát distributorem určité společnosti. Tyto společnosti mají většinou dveře otevřené pro všechny, kteří projeví zájem o spolupráci. Záleţí na kaţdém individuálně, zda má dostatečné odhodlání pro takovýto krok, coţ je v podstatě jediný faktor, který vám můţe stát v cestě. Důleţité je také zmínit, ţe zisky se stejně jako v kaţdém jiném podnikání odvíjí pouze a jen od vašeho vynaloţeného úsilí. Jaké jsou hlavní důvody podnikání v MLM? Finanční možnosti Asi kaţdý znáte větu: peníze hýbou světem. Někteří tvrdí, ţe tomu tak není, já se však domnívám, ţe toto tvrzení má svůj opodstatněný smysl. S MLM podnikáním je spojen neomezený potenciál, coţ je pro mnohé zajisté jedno z velkých lákadel. Podle slov lidí působících v tomto oboru, neexistuje horní hranice příjmu, jako je tomu například u zaměstnaneckého poměru. Společnost nemá ţádný důvod omezovat vaše příjmy, a jestliţe by tak činila, byla by pouze sama proti sobě. Nehledě na to, ţe právě snaha získat více finančních prostředků je pro mnohé právě tím stimulem k rozjetí jejich MLM podnikání. Úspěch distributorů jak na poli prodeje výrobků, tak později např. i při akvizici a vedení nových členů bývá MLM společnostmi zpravidla náleţitě oceněn. Těm jedincům, kterým se podaří dokonce i vybudovat velkou distributorskou síť, se můţe vyplnit přání brzkého odchodu do důchodu. Nejsou nuceni jiţ dále pracovat, jelikoţ jejich příjmy jsou vytvářeny pracujícími distributory pod v hierarchii pod nimi. Samozřejmě nelze říct, ţe tohoto bodu dosáhne kaţdý, ovšem příleţitost se o to pokusit není nikomu odepřena. Více času Jednou z největší výhod úspěšného podnikání systémem MLM je to, ţe nám můţe poskytnout dostatek dnes tolik vzácného času. Na začátku podnikání je moţné, ţe distributor, který např. stále ještě pracuje v jiném zaměstnání, bude pociťovat pravý opak. To jest normální jev, který se nedotýká jen této činnosti, ale zpravidla všeho, co děláme, respektive činností, které děláme poprvé. 17

18 Čas je jediná nutná investice, kterou tento byznys vyţaduje. Mnoho lidí jej proto v začátcích provozuje na částečný úvazek a obětují třeba jen několik hodin týdně. Pracují po večerech nebo o víkendech, jednoduše jak jim vyhovuje. Pouze na nás samotných záleţí s kolika zákazníky a v jakou hodinu si domluvíme schůzku. Na rozdíl od klasického zaměstnání, nejsme nuceni pracovat určitý počet hodin. Obchod se jednoduše přizpůsobuje nám samotným. Ţádná jiná činnost provozovaná za účelem dosaţení zisku není tak pruţná jako MLM. Čas je jediné, čeho máme všichni stejně, a jen na nás záleţí, jak jej vyuţijeme. Uznání V kaţdém aspektu našeho ţivota je uznání více neţ potřebné. Motivuje nás k vyšším výkonům a je nejlepší odměnou za vynaloţené úsilí, často mnohem významnější neţli peníze. Bohuţel v praxi není častým jevem, aby nás někdo pochválil za odvedenou práci, případně nás dával za vzor jiným lidem. V systému MLM to ale funguje naprosto odlišně. Jelikoţ nejsme zaměstnanci firmy, nýbrţ pracujeme sami na sebe, soudcem je nám pouze naše vlastní svědomí. V MLM společnostech bývá pravidlem, ţe pokud se vám podaří dosáhnout některé z úrovní moţného postupu (např. díky vysokým prodejům nebo budování úspěšných týmů), bude váš úspěch veřejně uznán a zviditelněn. Moţností je mnoho a záleţí vţdy na konkrétní společnosti, jakou formu vyuţije k tomu, aby vyzdvihla vaše zásluhy. Nejčastěji se však k tomuto účelu vyuţívá firemní časopis, ve kterém budete dáváni za vzor jiným distributorům, běţně se také udělují různá osvědčení a medaile a v neposlední řadě téţ různé hmotné dary (v závislosti na motivačních programech). Touha mít své vlastní podnikání Finanční risk při zahájení MLM podnikání je v případě pozorného výběru solidní společnosti zanedbatelný. Riziko v podstatě nemůţe být větší, neţli je náklad na počáteční nákup příruček, předváděcího zboţí, apod. Krom toho většina MLM společností je ke svým distributorům natolik vstřícná, ţe jim dokonce nabízí i zpětný odkup výrobků (neprodaných zásob) a jiných pomůcek nakoupených od společnosti k výkonu dané činnosti 13. Jsme-li začínající distributor, nehrozí nám tedy, ţe bychom zkrachovali nebo se zadluţili, jako by tomu mohlo být v případě klasického podnikání. Naopak, u zavedených MLM firem jiţ byly všechny procesy, týkající se tohoto podnikání, předem vyzkoušeny a upraveny tak, aby mohl podnikat kaţdý a jeho začátky tak byly 13 Platí za určitých společností předem stanovených podmínek, např. zboţí musí být nepoškozené, originálně zabalené a pouze např. do půl roku od nákupu zboţí od společnosti. 18

19 co nejjednodušší. Společnost jiţ dopředu zabezpečila vše od výroby po zásobování, vzorky, literaturu, školení a jiné podpůrné systémy nutné k výstavbě vlastního podnikání. Kaţdý nový zájemce tak od společnosti, respektive od jejích nejzkušenějších distributorů, dostane uţitečné rady o tom, jak postupovat v samotných začátcích podnikání, čeho se vyvarovat, na co se soustředit apod. Některými společnostmi mohou být tyto rady prezentovány jako návod vedoucí k úspěchu. Samozřejmě to ale nelze brát doslovně, jelikoţ velkou roli v tomto ohledu hrají naše schopnosti, myšlení, vůle, odhodlanost. Svoboda v rozhodování Systém MLM vyuţívá formy úplné obchodní nezávislosti, coţ znamená, ţe firma nemá ţádné zaměstnance. Kaţdý obchoduje sám na sebe a téţ nese vlastní odpovědnost za své činy. Sponzoři se nestaví do role našich nadřízených, z pohledu začínajícího distributora jsou s námi v rovnoprávném postavení. Jejich úkolem není nás kontrolovat a ani přímo ovlivňovat běh našeho obchodování, jako je tomu u klasického zaměstnání. Naopak měli by nás motivovat, stát se našimi pomocníky a rádci. Jejich zájmem je naše úspěšnost, jelikoţ od toho se odvíjí jak naše tak i jejich provize a také postup na vyšší post v hierarchickém ţebříčku společnosti Začátky MLM podnikání Do obchodní příleţitosti pracovat pro MLM firmu nás v převáţně většině případů zasvětí distributor, tedy člověk, který jiţ v této oblasti nějakou dobu podniká. Tato osoba na nás získá kontakt zpravidla od našich přátel či známých, kteří jsou jejími zákazníky. Samozřejmě nebývá to pravidlem, distributora MLM společnosti, která nás zaujala, si můţeme vyhledat a následně kontaktovat sami. Nutno ale připustit, ţe k tomuto kroku se uchylují spíše lidé, kteří jiţ s tímto druhem podnikání mají určité zkušenosti a jsou např. rozhodnuti rozšířit nebo změnit oblast svého působení v MLM. Podaří-li se distributorovi nás přesvědčit, abychom vstoupili do společnosti, stává se dotyčný/á naším sponzorem. V druhém případě, pokud naváţeme kontakt sami, určí sponzora společnost. Jeho úkolem a téţ v jeho zájmu je podporovat nás v začátcích našeho podnikání. Později nás vede při budování naší obchodní sítě a předává nám jeho vlastní zkušenosti. V praxi se tato činnost nazývá sponzorováním. 19

20 Prvním krokem k tomu, abychom se mohli stát distributorem je podepsání smlouvy s danou společností. Svým podpisem se zavazujeme k dodrţování společností stanovených pravidel, jimiţ si firma zajistí ochranu svého dobrého jména. Na druhou stranu společnost se uzavřením smlouvy zavazuje, ţe nám bude dodávat výrobky, vyplácet provize a případně poskytovat podpůrné sluţby přislíbené v plánu prodeje (např. školení). Rovněţ by se smlouvou mělo stvrdit, ţe obchod je uskutečňován na legálních a etických principech. U některých společností souběţně s podpisem smlouvy zaplatíme vstupní poplatek, který pokrývá náklady na zaškolení a základní pracovní materiály, jako jsou obchodní příručky, informace o výrobcích, objednávkové tiskopisy, noviny nebo časopisy společnosti, letáky a jiné reklamní prospekty. Součástí této sady někdy bývají i vzorky výrobků, avšak ve většině případů je platíme zvlášť Školení Poté, co uzavřeme smlouvu se společností a staneme se jejím distributorem, by mělo následovat proškolení. Je samozřejmé, ţe pokud jsme úplnými začátečníky v oboru (tzn. nikdy jsme nepracovali pro ţádnou MLM společnost, nemáme ani předchozí zkušenosti s obchodem a ani jsme se nikdy předtím nesetkali s podobnými produkty), jistě pro nás bude důleţité, aby nám společnost poskytla co nejvíce informací o výrobcích, prodejních taktikách, případně aby nás seznámila s jinými nezbytně nutnými záleţitostmi, které nám pomohou nastartovat naše podnikání. Pro tyto účely jsou pořádány nejrůznější školení a motivační semináře. Tato podpora ze strany společnosti by měla být poskytována nejen začínajícím distributorům, ale kompletně všem lidem, jeţ jsou zapojeni v distribuční síti, a to bez ohledu na délku jejich působnosti v ní. Pro úspěšné obchodování je nezbytně nutné pravidelné vzdělávání distributorů, podpora jejich prodeje a jejich neustálá motivace. Tyto prvky platí dvojnásobně právě v MLM. Firma dále vyuţívá jako podpůrné prostředky broţury, zahrnující detailní popis veškerých výrobků, někdy téţ videonahrávky, informační bulletiny a jiné interní zprávy, díky nimţ lze získat nové a aktuální informace. Následně poté, co získáme dostatek potřebných informací, by se dalo říci, ţe nestojí jiţ nic v cestě začátkům našeho obchodování. Přirozeně nám nemůţe nikdo bránit v tom, abychom si sami začali hledat své zákazníky a nabízeli jim produkty firmy dle našeho zváţení. Na základě proškolení, pověří konkrétního sponzora, aby nám pomohl 20

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu Vysoká škola finanční a správní Praha 2010 Presentuje: Jan Stránský Amway manager pro vnější vztahy Česká asociace

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ REVOLUČNÍ MARKETING - nejpoužívanější on-line vzdělávací systém pro síťový marketing v Česku a na Slovensku. REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ Naučte se pomocí transformačního a zároveň jednoduchého a velice účinného

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz Poradce Portfolia Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce www.vhi.cz Čím se ve Viktor Hostinský Investments odlišujeme: Upřednostňuj zájmy ostatních nad zájmy své vlastní, a to i v případě, že to pro tebe

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Naše vize: Před deseti lety neměla většina lidí mobil či osobní počítač. Stejně se svět změní v následujících deseti letech Steve Ballmer,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 Obsah O yourchance o.p.s.... 3 Hodnoty společnosti yourchance o.p.s.... 3 Základní údaje o společnosti... 3 Organizační struktura společnosti... 3 Správní rada...

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně, Ekonomická informatika SOFTWAROVÝ AUDIT (Bakalářská

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys CÍLEM JE ÚSPĚCH lidí ve firmě Petr Hrubý V roce 1998 založil společnost Broker Consulting, z níž se za 17 let stal přední hráč na tuzemském trhu finančních konzultantů. Dnes přichází firma na trh s projektem

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Obchod a efektivita investic pohled regionálního řetězce. Karel Hruzík, Hruška

Obchod a efektivita investic pohled regionálního řetězce. Karel Hruzík, Hruška Obchod a efektivita investic pohled regionálního řetězce Karel Hruzík, Hruška ZMĚNA STRATEGIE OBCHODNÍCH FIREM, VLIVY KRIZE V důsledku vzniklé globální finanční krize v průběhu posledního čtvrt roku pozorujeme,

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

WOR(l)D GLOBAL NETWORK PRAVIDLA A PODMÍNKY VYPLÁCENÍ PROVIZÍ PRVNÍ A JEDINÝ PASIVNÍ RESIDUÁLNÍ SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ

WOR(l)D GLOBAL NETWORK PRAVIDLA A PODMÍNKY VYPLÁCENÍ PROVIZÍ PRVNÍ A JEDINÝ PASIVNÍ RESIDUÁLNÍ SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ WOR(l)D GLOBAL NETWORK PRAVIDLA A PODMÍNKY VYPLÁCENÍ PROVIZÍ PRVNÍ A JEDINÝ PASIVNÍ RESIDUÁLNÍ SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ WOR(l)D, JE BUDOUCNOST Naši partneři jsou středem naší pozornosti. Vážíme si vás a proto

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Úkol 1: Obchodní rozpětí

Úkol 1: Obchodní rozpětí Obchodní rozpětí Úkol 1: Obchodní rozpětí obchodní rozpětí = rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou U kterých z následujících produktů je obvykle obchodní rozpětí v maloobchodě relativně nízké a u kterých

Více

Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně

Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně Toto firemní školení vychází ze stejnojmenné publikace a přináší nejnovější poznatky z oblasti prodeje a psychologie zákazníka. Je určeno zejména

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů. Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů. Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM

Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů. Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů. Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM Vklady do balíků vhodné pro výrobce a distributory FMCG,

Více

INSPIRACE K PODNIKÁNÍ, CO JE CVIČNÁ FIRMA

INSPIRACE K PODNIKÁNÍ, CO JE CVIČNÁ FIRMA EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND INSPIRACE K PODNIKÁNÍ, CO JE CVIČNÁ FIRMA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Petra Koťátková, Lenka Omelková Inspirace k podnikání Co je cvičná firma, obsah kurzu, trocha

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem:

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem: SMARTRATING je systém, který průběžně shromažďuje a vyhodnocuje zkušenosti zákazníků se službami poskytovanými živnostníky a firmami. Tato hodnocení a komentáře průběžně publikuje na webu SMARTRATING s

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz 6 tipů pro Strategii k radosti Michal Kolář www.kolami.cz Do rukou se Vám dostává ebook 6 tipů pro Strategii k radosti s tipy, které dokáží posunout affiliate spolupráci v kombinaci s PPC reklamou na jiný

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební TEORIE ŘÍZENÍ ČVUT Fakulta stavební FREDERICK HERZBERG ZNAMENANÝ Zdeněk ŠVESTKA Tomáš CHALOUPKOVÁ Kamila * 18. 4. 1923 Lynn Massachusetts t 19. 1. 2000 Salt Lake City - Utah FREDERICK IRVING HERZBERG Obsah

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím projektový management Projektový management UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru,

Více

Základní provize v systému MLM ZetClub

Základní provize v systému MLM ZetClub Základní provize v systému MLM ZetClub Každý prodejce může pod sebou zaregistrovat dalšího prodejce, ten zas dalšího atd. Každý prodejce, tedy může být buď zaregistrován přímo pod firmou, nebo má nad sebou

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více