Multilevel Marketing jako forma přímého prodeje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multilevel Marketing jako forma přímého prodeje"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Multilevel Marketing jako forma přímého prodeje Diplomová práce Autor: Kateřina Vernerová Ekonomika a management, Finance Vedoucí práce: Ing. Pavel Pešek, CSc. Odborný konzultant: Ing. Zdeňka Suchomelová Praha Duben, 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Libochovicích 11. dubna 2011 Kateřina Vernerová

3 Poděkování Za vedení své práce bych ráda poděkovala Ing. Pavlovi Peškovi, CSc.. Dále bych ráda poděkovala Kateřině Drobné, za ochotu a trpělivost, se kterou mi poskytovala informace. Poděkování patří i těm, kteří mi během zpracovávání práce pomáhali.

4 Anotace Tématem diplomové práce je Multilevel Marketing jako forma přímého prodeje. V první kapitole je definován pojem Multilevel Marketing (MLM) a popsán jeho historický vývoj. Ve druhé kapitole je provedena komparace s tradičním marketingem a jsou rozvedena specifika současného MLM. Dále je upozorněno na moţná rizika spojená s tímto systémem. Praktická část je zaměřena na rozbor dvou vybraných společností podnikajících systémem MLM. Pozornost je věnována SWOT analýzám podnikání v těchto společnostech, na jejichţ základě jsou předloţeny návrhy na zlepšení některých problémů. Závěrem práce je posouzen nejvhodnější způsob fungování MLM. Annotation The topic of this thesis is "Multilevel Marketing as a Form of Direct Selling. The first chapter defines a concept of Multilevel Marketing (MLM) and describes its historical development. In the second chapter is performed a comparison with traditional marketing and are elaborated specifics of nowadays MLM. It also points out the risks associated with this system. The practical part is focused on analyses of two selected companies doing business through MLM system. Attention is paid to SWOT analyses of enterpreneurship in these companies, on which basis improvements of these problems are proposed. As a conclusion, the most appropriate way of MLM is proposed, based on previous comparison.

5 OBSAH Úvod Pojem Multilevel Marketing a jeho historický vývoj Specifika současného Multilevel Marketingu Komparace MLM s tradičním marketingem Jak nastartovat MLM Výhody podnikání v oblasti MLM Začátky MLM podnikání Školení Provizní systém Budování sítě Nástrahy na cestě za úspěchem Myšlení lidí (Ne)etické/nelegální chování firem Informační mýtus a dezinformace Principy Multilevel Marketingu uplatňované ve vybraných společnostech Mary Kay Filozofie firmy a její historie Produkty firmy Mary Kay Kariéra SWOT analýza podnikání a návrhy na řešení Společnost XY O společnosti Kariéra SWOT analýza podnikání a návrhy na řešení Zhodnocení prodeje Modelová situace Komparace za účelem nalezení nejvhodnějšího způsobu fungování MLM Závěr Seznam použité literatury

6 Úvod Věřím, ţe s fenoménem Multilevel Marketing se setkal jiţ kaţdý z nás a někdy i cestou aniţ by věděl, ţe se o MLM vlastně jedná. Ti schopní jedinci, kteří dokázali plně vyuţít všech moţností, který tento propracovaný systém skýtá, o něm hovoří jako o nepřekonatelném a jedinečném. Existuje však i skupina osob, které mají negativní zkušenost s tímto systémem a pak také osoby, které se s pojmem MLM nikdy nesetkaly, tedy neví, co znamená, jak funguje, čím je specifický, co nám můţe nabídnout a jaká jsou jeho úskalí. Kdyţ jsem se o tento systém začala hlouběji zajímat, zjistila jsem, ţe získat kvalitní a ucelené informace není vůbec jednoduché. O všech specifikách MLM pojednává jen velmi malý počet autorů odborné literatury, nesetkáme se s jeho prezentací v odborných televizních pořadech, nedočteme se o jeho struktuře a principech v odborném ani denním tisku. Napadá mne otázka, proč není přímo prezentován a medializován? Ţijeme ve světě ovládaném médii, a přesto o MLM víme jen velmi málo. Všechny tyto nezodpovězené otázky a skutečnosti mne přivedly k zamyšlení a sepsání diplomové práce právě na toto téma. V mé práci představuji systém Multilevel Marketing, který je povaţován za jednu z celosvětově nejúspěšnějších metod prodeje. Tento desítkami let prověřený obchodní model vyuţívá v České republice a zvláště pak v zahraničí bezpočet společností. U nás patří mezi nejznámější OVB, Amway, Partners, Just, Vorwerk a jiné. Pomocí této metody dochází k distribuci produktů prostřednictvím sítě distributorů, coţ samo o sobě není aţ tak revoluční. Jeho jedinečnost spočívá v tom, ţe členi mohou do systému zapojovat další osoby a získávat provize z jejich úspěšných prodejů. Díky variabilitě této metody lze vyuţít MLM v podstatě ve všech oborech. Nejčastěji se prodávají finanční produkty, drogerie, doplňky do domácnosti, potravinové doplňky a jiné. Dále provádím charakteristiku jeho vývoje, blíţe vysvětluji jak funguje, objasňuji proč lidé vstupují do MLM společností a na co by si měli dát pozor. Zvláštní pozornost věnuji dvěma vybraným společnostem vyuţívajících tuto specifickou formu přímého prodeje ke svému podnikání. S vyuţitím metody SWOT provádím analýzy podnikání v těchto společnostech a na základě jejich výstupů, předkládám návrhy, které by podle mého názoru mohly vést ke zlepšení podmínek podnikání a zároveň pozitivně přispět k rozvoji 6

7 společností. Závěrem práce porovnávám nejpodstatnější prvky MLM systémů vybraných společností. Všemi těmito kroky bych chtěla dosáhnout naplnění cíle práce: Posoudit nejvhodnější způsob fungování Multilevel Marketingu ve vybraných společnostech a předloţit návrhy na řešení problémů. Pro vypracování této práce jsem vyuţila metody deskripce, dedukce, indukce analýzy, a závěrem metodu syntézy zjištěných poznatků. 7

8 1. Pojem Multilevel Marketing a jeho historický vývoj Multilevel Marketing (MLM) pro někoho Strašák pro jiného příleţitost, ostatně jak sám píše ve svých knihách Toman. 1 Názory na tuto prodejní metodu jsou velmi rozdílné. Lidé, kteří se MLM systémem ţiví, si jej nemohou vynachválit. Hovoří o něm jako o něčem, co jim od základu změnilo ţivot a poskytlo jim příleţitost k osobnímu rozvoji. Ovšem nelze říci, ţe takto MLM vnímají všichni. Druhou stranu mince tvoří její odpůrci. Jedná se o osoby, které se s MLM buď přímo setkali, nebo jej znají z doslechu. Tak či onak, jsou reakce těchto lidí povětšinou více negativní nebo neutrální neţ pozitivní. Důvodem toho, je spojení MLM s dnes jiţ nelegálním způsobem podnikání, kterého někteří byli svědky, byli do něj sami zapojeni, nebo se o těchto nekalých praktikách dozvěděli prostřednictvím médií. Řeč je o letadle někdy téţ pyramidě, tedy o nezákonném způsobu podnikání, který lidem zapojeným do tohoto systému způsobil psychickou újmu a připravil je i o mnoho peněţních prostředků. Na MLM dodnes bývá pohlíţeno ve špatném světle, a to zejména zásluhou vychytralých lidí, kteří jej zneuţili ve svůj prospěch, nikoliv tedy MLM systémem jako takovým. Během psaní své diplomové práce jsem se setkala i s mylnou představou některých lidí, ţe systém MLM je vlastně reklamou. Jaký je tedy vůbec význam tohoto sofistikovaného slovního spojení Multilevel Marketing? Následující definice by měly vysvětlit tento pojem, neboť se jedná o definice uvedené v odborné literatuře. Definice MLM podle Clothiera: Metoda prodeje zboží přímo spotřebitelům prostřednictvím sítě tvořené nezávislými distributory, kteří do ní uvádějí další distributory; důchod je tvořen maloobchodními a velkoobchodními zisky z plateb založených na celkovém prodeji skupiny vystavěné kolem jednoho distributora. 2 Ludbrook ve své knize Nová příleţitost definuje MLM následovně: MLM je forma network marketingu založená na přímém prodeji, kde samostatně výděleční 1 TOMAN, Ivo. Multilevel marketing strašák nebo příležitost? TAXUS Internetional, CLOTHIER, Peter. MULTI-LEVEL MARKETING. Pelikán s.r.o., 1995, str. 47 8

9 networkeři(nazývaní distributoři nebo poradci) nakupují od společnosti zboží a prodávají je za maloobchodní zisk přímo zákazníkovi. 3 Asociací osobního prodeje (AOP) je MLM definován jako: Přímý prodej výrobků a služeb prováděný osobně přímo spotřebitelům v jejich domácnostech nebo v místě mimo stálou provozovnu prostřednictvím nezávislých distributorů nebo prodejců, kteří mohou získávat svoji odměnu jednak za vlastní prodejní obrat, jednak v závislosti na prodejním obratu těch, které k tomuto podnikání oni nebo jiné osoby přivedli. 4 Osobně se přikláním k obecné definici Asociace osobního prodeje. Povaţuji ji za nejvýstiţnější a snáze pochopitelnou. Vývoj MLM v letech Základní koncepce MLM se praktikuje jiţ desítky let, kdo přesně ale přišel na myšlenku vícestupňového zhodnocování produktu, to se dnes jiţ nedozvíme. Některé zdroje uvádí, ţe samotné principy tohoto systému se začaly vytvářet jiţ v 20. letech minulého století ve Spojených státech amerických. V té době byl ustanoven zákaz výroby a prodeje alkoholu. Prohibice, která tenkrát platila, se ale minula svým účinkem. Ze zákazu totiţ těţili pašerácké gangy, které s vidinou rychlého zbohatnutí začaly do USA pašovat alkohol z okolních zemí. Dychtivost po penězích samotných bossů těchto gangů byla natolik silná, ţe je nutila neustále přemítat nad způsoby, jak dosáhnout navýšení prodejů. Aniţ by to tehdy tušili, povedlo se jim vymyslet systém prodeje, který se rychle šířil, byl dlouhodobý a hlavně motivující. Pašeráci byli nově odměňováni podle tří kritérií, a sice: kolik sami prodají, kolik seţenou kompliců, kteří by byli ochotni se tímto způsobem ţivit, a kolik tito nový kumpáni sami prodají. Jiţ toto byl v podstatě počátek MLM systému, samozřejmě nelegální. Jedno mu ale nelze odepřít, fungoval výborně. Prodávalo se pětkrát více alkoholu neţli na začátku prohibice, coţ vedlo po několika letech k jejímu úplnému zrušení. 5 S vyuţitím legálního vícestupňového distributorského systému přišla ve 40. letech 20. století americká firma California Vitamins, časem přejmenovaná na Nutrilite. Tato 3 LUDBROOK, Edward. Nová příležitost, proč network marketing prožívá konjunkturu a co to pro vás znamená. Nakladatelství Alman, 1999, str Dostupné z: <http://www.osobniprodej.cz/primy-prodej-vs-nepoctive-obchodni-praktiky> 5 TOMAN, Ivo. Jak začít multilevel marketing strašák nebo příležitost? TAXUS International,

10 firma nebyla v oblasti přímého prodeje jediná na trhu, nicméně byla první, která umoţnila svým lidem, aby přivedli další zájemce o tzv. sponzorství do oblasti prodeje vitamínů a potravinových doplňků. Firma byla přesvědčena, ţe více distributorů by jí mohlo přinést větší příjmy, tudíţ nabídli partnerství stávajícím spokojeným zákazníkům, jejichţ převáţnou část tvořili přátelé a rodinní příslušníci distributorů. Tímto krokem se začala v podstatě vytvářet nezávislá organizace distributorů, která nejenţe si řídila sama své prodejní aktivity, ale taktéţ si školila své nové prodejce. Kaţdá osoba tak měla příleţitost vybudovat si svou vlastní prodejní síť a získat za práci nově přivedených lidí 3% bonus. Společnosti se dařilo aţ do konce 50. let, poté začala stagnovat. Hromadící se potíţe uvnitř společnosti, týkající se jejího vedení a správy, měly dopad i na obchody samotných distributorů. Prodejci, kteří během cca 10 let vybudovali ty největší distributorské týmy, se začali intenzivně zajímat o zajištění plynulého zásobování těchto skupin. S tím souvisela i obava nejen o jejich vlastní budoucnost, ale i o budoucnost lidí, které do obchodování zapojili. K podstatné změně došlo aţ v roce 1959, kdy se dva vedoucí prodejci se svými skupinami distributorů od společnosti oddělili a naplánovali zrod nového podniku. Měli v úmyslu pustit se do výroby vlastního zboţí a svým lidem zamýšleli poskytnout kromě ziskovosti také bezpečnost, respektive jistotu zaměstnání, kterou u předešlé firmy tolik postrádali. Rich De Vos a Jay Van Andel zaloţili vlastní firmu The Amway Corporation, která se později stala jednou z největších společností network marketingu na světě. Amway byla zaloţena na stejném konceptu síťového marketingu jako Nutrilite (všichni distributoři byli odměňováni podle výsledků svých prodejů), avšak spustila výrobu naprosto odlišných výrobků, soustředila se pouze na čisticí prostředky pro domácnosti. Ironií osudu však bylo, ţe o pár let později Amway, jakoţto úspěšná a rozvíjející se společnost, odkoupila Nutrilite a později začala vyrábět i základní potravinové články. Marketingový plán, který byl vypracován v 50. letech společností Nutrilite za účelem zvýšení odbytu společnosti, se stal inspirací i pro ostatní společnosti fungující na principu přímého odbytu. Pro pouţívání podobných technik se rozhodlo i několik úspěšných distributorů společnosti Stanley Home Products, kteří od firmy odešli a zaloţili si po vzoru 10

11 R.D.Vose a J.V.Andela své vlastní MLM společnosti Mary Kay Cosmetics, Home Interiors and Gifts, Tupperware. 6 Vývoj v letech Mezi lety fungovalo na trhu zhruba třicet společností, které pouţívaly systém MLM. V té době se na scéně obchodního odvětví MLM objevila také výrazná a nezapomenutelná osobnost, jeţ dokázala ovlivnit myšlení mnoha tisíců lidí. Tou osobou byl Glen Turner, vynikající řečník a motivátor, který nabízel lidem kolem sebe nový ţivot. S vidinou svého ohromného úspěchu se Glen Turner pustil do budování vlastního podniku, tehdy známého jako Turner Enterprises. Tato společnost zastřešovala řadu menších MLM firem s rozsáhlým sortimentem zboţí. Jejím prostřednictvím byly však nabízeny produkty, které byly nanejvýš diskutabilní nebo neexistovaly vůbec. Peníze, se kterými se v tomto podnikání disponovalo, nepocházely z prodeje výrobků, jak by tomu mělo být, ale z náboru nových členů. Legislativa, která měla usměrňovat tento druh podnikání, bohuţel stále chyběla, proto pan Turner mohl i nadále pokračovat ve svém podnikání. S postupem času se ale okolnosti začaly měnit. Díky tomu, ţe vstoupili v platnost nové zákony, zaměřující se na tento problém, byl Turner nakonec stíhán a později skončil i ve vězení. 7 Přelomový rok 1975 FTC napadlo odvětví MLM Odvětví Multilevel Marketingu se rozvíjelo aţ do sedmdesátých let, kdy bylo soudně napadeno Federal Trade Commission (FTC) tzv. Pyramidovým zákonem. Amway stála v čele boje za zlegalizování tohoto systému. Soudní spory se táhly celé čtyři roky a stály několik milionů dolarů. Zlom nastal v roce 1979, kdy soud rozhodl ve prospěch obţalovaných MLM společností a prohlásil tento způsob obchodování za zcela legální. 8 Vývoj po roce 1980 Úspěch společnosti Amway způsobil první konjunkturu odvětví mezi léty 1979 aţ Tato doba dala vzniknout stovkám novým společností formou MLM. Podle Americké asociace přímého prodeje se tehdy do odvětví zapojilo přes milion lidí. Díky úspěchům, které slavil network marketing v Americe se společnosti začaly rozšiřovat dále do světa. 6 CLOTHIER, Peter. MULTI-LEVEL MARKETING. Pelikán s.r.o., Dostupné z: <http://www.mlm-marketing.cz/> 8 Tamtéţ 11

12 Rozmach v tomto odvětví nastal nejdříve v Austrálii, Japonsku a Velké Británii. Později zasáhl i Evropský kontinent, dále Rusko, Asii, Střední a Jiţní Ameriku a nakonec Afriku. Zasaţena tímto trendem tak byla téměř celá planeta. Ne vše bylo ale tak jednoduché, jak se mohlo na první pohled zdát. Razit cestu novému odvětví nebyl snadný úkol a tak není divu, ţe se průkopníci dopouštěli spousty chyb. Na místo investování do rozvoje svých systémů, které by umoţnili uspět kaţdému, se zaměřovali na zapojení co největšího počtu lidí. Důsledkem toho bylo, ţe příliš mnoho lidí neuspělo, a proto také docházelo k velké fluktuaci a k očerňování MLM systému. Leadeři (zakladatelé MLM společností) se díky této nešťastné situaci dostali do boje o samotné přeţití. Začali se zaměřovat na své vlastní výdělky a ponoukali distributory k nákupu velkého mnoţství výrobků na sklad. Důsledky těchto jednání na sebe nenechali dlouho čekat a po roce 1984 došlo v USA k výraznému zpomalení boomu network marketingu. Pro některé leadery se stala tato skutečnost výzvou. Hledali nové nápady a technologie, aby své programy MLM zefektivnili. Jejich snaha nepřišla nazmar a lidé začali opět vstupovat do řad prodejců. Nová konjunktura začala rokem 1994 a celkový počet zapojených lidí vzrostl během několika málo let o miliony. Lze tedy konstatovat, ţe i přes počáteční problémy se MLM prosadil a byl nakonec přijat širokou veřejností. Nic jiţ dále nebránilo jeho dalšímu rozvoji. 9 Nejvyspělejší společnosti začali klást v posledních letech důraz především na zjednodušení svých systémů a díky vyuţívání nejmodernějších technologií došlo také k ulehčení práce distributorů. Ti nejsou nuceni v současné době hromadit tak velké skladové zásoby, jako tomu bylo dříve, stejně tak se starat o papírování a jiné podobné aktivity. Většinu těchto činností dnes jiţ zajišťuje společnost, nikoliv distributor. Díky těmto změnám se objevily mezery, které umoţnily další zvyšování produktivity práce jednotlivých networkerů, jejichţ posláním se stalo především rozvíjení strategií, řešení problémů a navazování vztahů s jinými lidmi LUDBROOK, Edward. Nová příležitost, proč network marketing prožívá konjunkturu a co to pro vás znamená. Nakladatelství Alman, POE, Richard. Třetí vlna nová epocha network marketingu- Nakladatelství Alman,

13 2. Specifika současného Multilevel Marketingu Základní a velmi důleţitou informací pro pochopení koncepce Multilevel Marketingu je fakt, ţe toto podnikání probíhá formou přímého prodeje. Jedná se o metodu, která poloţila základy MLM a od níţ se v průběhu desetiletí následně odvinul. Ráda bych proto věnovala pár následujících řádků této nejstarší prodejní technice na světě. Přímý prodej vznikl jako vedlejší produkt průmyslové revoluce. V dřívějších dobách neexistovala hustá doprava mezi centry populace, a tak rodiny ţily, pracovaly a umíraly v místech svého rodiště. Veškeré potřebné věci se vyráběly, směňovaly a spotřebovávaly mezi příslušníky tamějších společenství. S příchodem industrializace a díky masové produkci výrobků se tato střediska postupně rozvíjela, zlepšovala se doprava i obchod. Velká část populace však stále ţila v malých vesnicích, nedotčena těmito změnami. Vysvobozením se pro ně stali aţ cestující obchodníci. Ti přinesli moderní svět továrenských výrobků spotřebitelům přímo do domu. Vznikla tak koncepce prodeje z očí do očí, která se uchytila jako etický a úspěšný způsob uskutečňování obchodu. 11 Nyní jiţ víme, ţe systém víceúrovňového marketingu se nechal inspirovat zákonitostmi převzatými z přímého prodeje. Tím mám na mysli především princip jediného prostředníka mezi společností a spotřebitelem. Ovšem pro úplnost je nutné doplnit, ţe MLM ovlivnila ještě jiná prodejní metoda, a sice frančízing, která je podle některých nazývaná téţ lidovou variantou síťového marketingu. Frančízing je zjednodušeně řečeno způsob obchodní činnosti a marketing výrobků nebo služeb, který je používán v různých odvětvích průmyslu a obchodu. Jedná se o poskytnutí práva užívat obchodní známku a znalosti vlastněné nějakou korporací pro své vlastní podnikání. 12 Z frančízy byl přejat pro účely MLM princip nezávislé distribuce prováděné v úzkém vztahu k výrobci. Spojením typických vlastností z těchto dvou výše zmíněných prodejních metod se systému MLM podařilo eliminovat jejich jednotlivé nevýhody. K zahájení podnikání MLM systémem není potřeba tak vysoký kapitál, jako pro zakoupení frančízové licence a prodejní metody nezávislých distributorů se zase liší od metod podomních obchodníků. 11 LUDBROOK, Edward. Nová příležitost proč network marketing prožívá konjunkturu a co to pro vás znamená. Nakladatelství Alman, Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/fran%c4%8d%c3%adza> 13

14 2.1 Komparace MLM s tradičním marketingem MLM je jedním z mnoha způsobů odbytové politiky ve smyslu prodeje zboţí a sluţeb. Tuto úspěšnou a přímočarou odbytovou koncepci lze aplikovat v podstatě na jakýkoliv výrobek či sluţbu. Existuje několik zákonitostí, které odlišují tuto metodu od jiných konvenčních metod distribuce výrobků. Pro jednoduší pochopení a nastínění těchto principů vyuţiji dvou následujících schémat s popisy. Obrázek č. 1 dokumentuje obvyklý způsob prodeje. Snahou výrobce, který je v tomto zjednodušeném schématu na vrcholu, je prodat co největší mnoţství svých výrobků a samozřejmě s co největším ziskem. Nic se však neprodá samo o sobě, proto musí výrobce zaměstnat odbytové pracovníky. Tímto krokem se výrobce krom nákladů na výrobu daného produktu potýká ještě s dalšími náklady, a sice na mzdy, na distribuci, reţii, reklamu a další. V momentě, kdy výrobky doputují do velkoobchodů, nastává ten samý problém. Velkoobchod musí zajistit (pokud chce být ziskový) prodej co největšího mnoţství výrobků, v této fázi jiţ maloobchodníkům a ti opět řeší tu samou situaci. Obrázek č. 1 Grafické znázornění distribuční cesty od výrobce ke spotřebiteli VÝROBCE VELKOOBCHOD MALOOBCHOD SPOTŘEBITELÉ Náklady na: mzdy, prostory, zásoby, režii, reklamu apod. Pramen: CLOTHIER, Peter. MULTI-LEVEL MARKETING, Pelikán s.r.o., Upraveno autorem DP. 14

15 Kaţdý stupeň distribučního kanálu si ţádá investice do zařízení, inventáře, prostor a dalších nezbytně nutných věcí od výroby přes uskladnění a dopravu aţ po konečné předání výrobku spotřebiteli. Náklady na jednotlivých stupních se musí nutně promítnout do ceny výrobků. Kaţdé zvýšení ceny představuje tzv. přidanou hodnotu. Obecně také platí, ţe čím větší odběry distributoři provádí, tím větší slevy jsou jim od zásobovatele poskytovány, coţ je pro kaţdého ţádoucí, jelikoţ všichni vykonávají svou činnost za účelem dosaţení zisku. Zvýšit svou ziskovost mohou také neustálým hledáním nových odběratelů a zákazníků, jeţ by mohli v budoucnu zásobovat. Distribuční síť u MLM vypadá v základech stejně jako u tradičního marketingu. Při pohledu na obrázek č. 2 je opět výrobce nejvyšším článkem ve schématu, nicméně velkoobchodníci a maloobchodníci jsou zde jiţ nahrazeni distributory dané MLM společnosti. Další patrný rozdíl je také v tom, ţe kaţdý distributor můţe zásobovat jak zákazníky, tak sebe samého. Nezávislý distributoři, kteří jsou samostatnými podnikateli, prodávají výrobky na kaţdé organizační úrovni, přičemţ od tohoto principu je odvozen termín Multilevel Marketing, jinak řečeno víceúrovňový prodej. Obrázek č. 2 Grafické znázornění distribuční cesty v MLM Pramen: CLOTHIER, Peter. MULTI-LEVEL MARKETING, Pelikán s.r.o., Upraveno autorem DP. 15

16 2.2 Jak nastartovat MLM Jak přesně funguje Multilevel Marketing? To je otázka, na kterou mnoho lidí nezná odpověď, ačkoliv se dennodenně s touto metodou prodeje setkává. Nastiňme si nyní zjednodušeně, co vše je nezbytně nutné, aby společnost, rozhodnutá obchodovat systém víceúrovňového prodeje, udělala v začátcích svého podnikání. Předpokládejme také, ţe společnost jiţ disponuje kvalitním výrobkem, který hodlá tímto způsobem distribuovat. V prvé řadě je potřeba najít a obklopit se mnoha nadšenými lidmi, kteří se stanou distributory společnosti v její základní linii. Bez těchto lidí by ţádná MLM společnost neměla reálnou šanci vůbec rozběhnout své podnikání. V momentě, kdy je tento úkol splněn, dostává se společnost do další fáze a tou je nutnost proškolení samotných networkerů. Bez kvalitních informací, jak o produktech, tak o pouţitém marketingovém plánu a o strategii firmy nevyjímaje, by prodejci jen těţko obstáli na současném konkurenčním trhu, kdy zákazníci častěji neţ kdy dříve vyţadují nejen kompletní informace, ale téţ 100% servis. Následně je nutné, aby společnost vytvořila kvalitní zázemí pro své prodejce a mohla tak poskytovat distributorům v základní linii asistenci při získávání nových prodejců a jejich sponzorování. K usnadnění jejich práce by měla také pořádat nejrůznější semináře a mítinky. Úspěch společnosti zcela jistě závisí na úspěchu její distribuční sítě při prodeji výrobků, sponzorování a zaučování nových distributorů. Je tedy nutné mít na paměti, ţe vše, co společnost pro své distributory udělá, se jí několikanásobně vrátí. Nyní si proberme detailně jednotlivé kroky, které by nás jako jedince neznalého tohoto oboru, mohly zajímat v momentě, kdy bychom se s některou MLM společností setkali a uvaţovali nad tím, zdali začít s touto firmou spolupracovat, respektive, zdali se stát jejím distributorem Výhody podnikání v oblasti MLM V této části své DP předkládám důvody k zamyšlení nad tím, proč bychom vlastně měli zváţit moţnost podnikání v oblasti MLM. Co nám MLM jako takový můţe vůbec nabídnout? Kaţdý z nás jistě od této podnikatelské příleţitosti bude očekávat něco jiného, 16

17 viz. důvody rozebrané dále. Obecně lze ovšem konstatovat, ţe podnikat v MLM můţe kaţdý, bez ohledu na jeho finanční situaci, věk, zdraví, pohlaví, vzdělání či sociální postavení. MLM nikoho nediskriminuje. Samozřejmě ti, jeţ mají s obchodováním zkušenosti, případně jsou znalí v oboru, ve kterém zároveň působí i MLM společnost, budou mít nepochybně lepší startovací podmínky. Nicméně nic z toho není vyloţeně podmínkou pro to, abychom se mohli stát distributorem určité společnosti. Tyto společnosti mají většinou dveře otevřené pro všechny, kteří projeví zájem o spolupráci. Záleţí na kaţdém individuálně, zda má dostatečné odhodlání pro takovýto krok, coţ je v podstatě jediný faktor, který vám můţe stát v cestě. Důleţité je také zmínit, ţe zisky se stejně jako v kaţdém jiném podnikání odvíjí pouze a jen od vašeho vynaloţeného úsilí. Jaké jsou hlavní důvody podnikání v MLM? Finanční možnosti Asi kaţdý znáte větu: peníze hýbou světem. Někteří tvrdí, ţe tomu tak není, já se však domnívám, ţe toto tvrzení má svůj opodstatněný smysl. S MLM podnikáním je spojen neomezený potenciál, coţ je pro mnohé zajisté jedno z velkých lákadel. Podle slov lidí působících v tomto oboru, neexistuje horní hranice příjmu, jako je tomu například u zaměstnaneckého poměru. Společnost nemá ţádný důvod omezovat vaše příjmy, a jestliţe by tak činila, byla by pouze sama proti sobě. Nehledě na to, ţe právě snaha získat více finančních prostředků je pro mnohé právě tím stimulem k rozjetí jejich MLM podnikání. Úspěch distributorů jak na poli prodeje výrobků, tak později např. i při akvizici a vedení nových členů bývá MLM společnostmi zpravidla náleţitě oceněn. Těm jedincům, kterým se podaří dokonce i vybudovat velkou distributorskou síť, se můţe vyplnit přání brzkého odchodu do důchodu. Nejsou nuceni jiţ dále pracovat, jelikoţ jejich příjmy jsou vytvářeny pracujícími distributory pod v hierarchii pod nimi. Samozřejmě nelze říct, ţe tohoto bodu dosáhne kaţdý, ovšem příleţitost se o to pokusit není nikomu odepřena. Více času Jednou z největší výhod úspěšného podnikání systémem MLM je to, ţe nám můţe poskytnout dostatek dnes tolik vzácného času. Na začátku podnikání je moţné, ţe distributor, který např. stále ještě pracuje v jiném zaměstnání, bude pociťovat pravý opak. To jest normální jev, který se nedotýká jen této činnosti, ale zpravidla všeho, co děláme, respektive činností, které děláme poprvé. 17

18 Čas je jediná nutná investice, kterou tento byznys vyţaduje. Mnoho lidí jej proto v začátcích provozuje na částečný úvazek a obětují třeba jen několik hodin týdně. Pracují po večerech nebo o víkendech, jednoduše jak jim vyhovuje. Pouze na nás samotných záleţí s kolika zákazníky a v jakou hodinu si domluvíme schůzku. Na rozdíl od klasického zaměstnání, nejsme nuceni pracovat určitý počet hodin. Obchod se jednoduše přizpůsobuje nám samotným. Ţádná jiná činnost provozovaná za účelem dosaţení zisku není tak pruţná jako MLM. Čas je jediné, čeho máme všichni stejně, a jen na nás záleţí, jak jej vyuţijeme. Uznání V kaţdém aspektu našeho ţivota je uznání více neţ potřebné. Motivuje nás k vyšším výkonům a je nejlepší odměnou za vynaloţené úsilí, často mnohem významnější neţli peníze. Bohuţel v praxi není častým jevem, aby nás někdo pochválil za odvedenou práci, případně nás dával za vzor jiným lidem. V systému MLM to ale funguje naprosto odlišně. Jelikoţ nejsme zaměstnanci firmy, nýbrţ pracujeme sami na sebe, soudcem je nám pouze naše vlastní svědomí. V MLM společnostech bývá pravidlem, ţe pokud se vám podaří dosáhnout některé z úrovní moţného postupu (např. díky vysokým prodejům nebo budování úspěšných týmů), bude váš úspěch veřejně uznán a zviditelněn. Moţností je mnoho a záleţí vţdy na konkrétní společnosti, jakou formu vyuţije k tomu, aby vyzdvihla vaše zásluhy. Nejčastěji se však k tomuto účelu vyuţívá firemní časopis, ve kterém budete dáváni za vzor jiným distributorům, běţně se také udělují různá osvědčení a medaile a v neposlední řadě téţ různé hmotné dary (v závislosti na motivačních programech). Touha mít své vlastní podnikání Finanční risk při zahájení MLM podnikání je v případě pozorného výběru solidní společnosti zanedbatelný. Riziko v podstatě nemůţe být větší, neţli je náklad na počáteční nákup příruček, předváděcího zboţí, apod. Krom toho většina MLM společností je ke svým distributorům natolik vstřícná, ţe jim dokonce nabízí i zpětný odkup výrobků (neprodaných zásob) a jiných pomůcek nakoupených od společnosti k výkonu dané činnosti 13. Jsme-li začínající distributor, nehrozí nám tedy, ţe bychom zkrachovali nebo se zadluţili, jako by tomu mohlo být v případě klasického podnikání. Naopak, u zavedených MLM firem jiţ byly všechny procesy, týkající se tohoto podnikání, předem vyzkoušeny a upraveny tak, aby mohl podnikat kaţdý a jeho začátky tak byly 13 Platí za určitých společností předem stanovených podmínek, např. zboţí musí být nepoškozené, originálně zabalené a pouze např. do půl roku od nákupu zboţí od společnosti. 18

19 co nejjednodušší. Společnost jiţ dopředu zabezpečila vše od výroby po zásobování, vzorky, literaturu, školení a jiné podpůrné systémy nutné k výstavbě vlastního podnikání. Kaţdý nový zájemce tak od společnosti, respektive od jejích nejzkušenějších distributorů, dostane uţitečné rady o tom, jak postupovat v samotných začátcích podnikání, čeho se vyvarovat, na co se soustředit apod. Některými společnostmi mohou být tyto rady prezentovány jako návod vedoucí k úspěchu. Samozřejmě to ale nelze brát doslovně, jelikoţ velkou roli v tomto ohledu hrají naše schopnosti, myšlení, vůle, odhodlanost. Svoboda v rozhodování Systém MLM vyuţívá formy úplné obchodní nezávislosti, coţ znamená, ţe firma nemá ţádné zaměstnance. Kaţdý obchoduje sám na sebe a téţ nese vlastní odpovědnost za své činy. Sponzoři se nestaví do role našich nadřízených, z pohledu začínajícího distributora jsou s námi v rovnoprávném postavení. Jejich úkolem není nás kontrolovat a ani přímo ovlivňovat běh našeho obchodování, jako je tomu u klasického zaměstnání. Naopak měli by nás motivovat, stát se našimi pomocníky a rádci. Jejich zájmem je naše úspěšnost, jelikoţ od toho se odvíjí jak naše tak i jejich provize a také postup na vyšší post v hierarchickém ţebříčku společnosti Začátky MLM podnikání Do obchodní příleţitosti pracovat pro MLM firmu nás v převáţně většině případů zasvětí distributor, tedy člověk, který jiţ v této oblasti nějakou dobu podniká. Tato osoba na nás získá kontakt zpravidla od našich přátel či známých, kteří jsou jejími zákazníky. Samozřejmě nebývá to pravidlem, distributora MLM společnosti, která nás zaujala, si můţeme vyhledat a následně kontaktovat sami. Nutno ale připustit, ţe k tomuto kroku se uchylují spíše lidé, kteří jiţ s tímto druhem podnikání mají určité zkušenosti a jsou např. rozhodnuti rozšířit nebo změnit oblast svého působení v MLM. Podaří-li se distributorovi nás přesvědčit, abychom vstoupili do společnosti, stává se dotyčný/á naším sponzorem. V druhém případě, pokud naváţeme kontakt sami, určí sponzora společnost. Jeho úkolem a téţ v jeho zájmu je podporovat nás v začátcích našeho podnikání. Později nás vede při budování naší obchodní sítě a předává nám jeho vlastní zkušenosti. V praxi se tato činnost nazývá sponzorováním. 19

20 Prvním krokem k tomu, abychom se mohli stát distributorem je podepsání smlouvy s danou společností. Svým podpisem se zavazujeme k dodrţování společností stanovených pravidel, jimiţ si firma zajistí ochranu svého dobrého jména. Na druhou stranu společnost se uzavřením smlouvy zavazuje, ţe nám bude dodávat výrobky, vyplácet provize a případně poskytovat podpůrné sluţby přislíbené v plánu prodeje (např. školení). Rovněţ by se smlouvou mělo stvrdit, ţe obchod je uskutečňován na legálních a etických principech. U některých společností souběţně s podpisem smlouvy zaplatíme vstupní poplatek, který pokrývá náklady na zaškolení a základní pracovní materiály, jako jsou obchodní příručky, informace o výrobcích, objednávkové tiskopisy, noviny nebo časopisy společnosti, letáky a jiné reklamní prospekty. Součástí této sady někdy bývají i vzorky výrobků, avšak ve většině případů je platíme zvlášť Školení Poté, co uzavřeme smlouvu se společností a staneme se jejím distributorem, by mělo následovat proškolení. Je samozřejmé, ţe pokud jsme úplnými začátečníky v oboru (tzn. nikdy jsme nepracovali pro ţádnou MLM společnost, nemáme ani předchozí zkušenosti s obchodem a ani jsme se nikdy předtím nesetkali s podobnými produkty), jistě pro nás bude důleţité, aby nám společnost poskytla co nejvíce informací o výrobcích, prodejních taktikách, případně aby nás seznámila s jinými nezbytně nutnými záleţitostmi, které nám pomohou nastartovat naše podnikání. Pro tyto účely jsou pořádány nejrůznější školení a motivační semináře. Tato podpora ze strany společnosti by měla být poskytována nejen začínajícím distributorům, ale kompletně všem lidem, jeţ jsou zapojeni v distribuční síti, a to bez ohledu na délku jejich působnosti v ní. Pro úspěšné obchodování je nezbytně nutné pravidelné vzdělávání distributorů, podpora jejich prodeje a jejich neustálá motivace. Tyto prvky platí dvojnásobně právě v MLM. Firma dále vyuţívá jako podpůrné prostředky broţury, zahrnující detailní popis veškerých výrobků, někdy téţ videonahrávky, informační bulletiny a jiné interní zprávy, díky nimţ lze získat nové a aktuální informace. Následně poté, co získáme dostatek potřebných informací, by se dalo říci, ţe nestojí jiţ nic v cestě začátkům našeho obchodování. Přirozeně nám nemůţe nikdo bránit v tom, abychom si sami začali hledat své zákazníky a nabízeli jim produkty firmy dle našeho zváţení. Na základě proškolení, pověří konkrétního sponzora, aby nám pomohl 20

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Finanční poradenství v ČR a ve světě

Finanční poradenství v ČR a ve světě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Finanční poradenství v ČR a ve světě diplomová práce Autor: Bc. Petra Zvolská Finance Vedoucí práce: Ing. Musil Petr, Ph.D. Praha červen,

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli

Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli Diplomová práce Autor: Bc. Jan Froněk Finance Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Čapek

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra podnikání a oceňování Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Hotový Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora,

Více

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization.

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization Kateřina Kindlová Cheb 2013 Čestné

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bakalářská práce Autor: Diana Šťastná Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci B a k a l á ř s k á p r á c e Daniela Zemanová duben 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Více

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Magisterská diplomová práce Mgr. Martina Pětová

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru

Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru Bankovní institut vysoká škola Praha Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru Bakalářská práce Konstantin Podolyak 2012 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a

Více

Místní akční skupina Vyhlídka o.s.

Místní akční skupina Vyhlídka o.s. Místní akční skupina Vyhlídka o.s. MARKETING MÍSTNÍCH PRODUKTŮ 26.6. a 28.6.2009 II. (studijní materiály) Vzdělávací program č. 08/005/3310a/452/001700 Kunštátský sekáč, který byl podpořen z EAFRD Evropský

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků Autor BP: Josef Palata Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně 2012 Praha ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s.

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bakalářská práce Autor: Kateřina Lajnová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Habigerová Monika Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Procesně řízený podnik

Procesně řízený podnik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Procesně řízený podnik Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Klíma, DiS. Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Petr Špinar

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Petr Špinar METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petr Špinar METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní obchod BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MIKROFINANCE OBECNÁ ANALÝZA A ZISKOVOST MICROFINANCE GENERAL ANALYSIS AND

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Markéta PEZLOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podniková strategie vybrané firmy Business

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více