Doporuèené vedení prezentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporuèené vedení prezentace"

Transkript

1 Doporuèené vedení prezentace Vá ení pøátelé, pøedkládáme Vám nìkolik rad, jak úspìšnì vést prezentaci produktù øady Alga spring. Toto doporuèení je slo eno ze základních bodù, které je dùle ité dále rozvést podle dalších propagaèních materiálù, které Vám jsou k dispozici. Nejvíce znalostí však mù ete získat osobní úèastí na semináøích. Ve Vaší práci Vám pøejeme co nejvíce obchodních úspìchù. Doporuèené vedení prezentace produktù Alga spring Úvod: (nemìl by trvat déle ne 2 minuty) 1) pøedstavení pøednášejících 2) pøivítání úèastníkù 3) maximální trvání prezentace 25 minut, ádost o vypnutí mobilních telefonù 4) dotazy budou zodpovìzeny po skonèení prezentace 5) Alga spring, Alga spring Mystery - èeský pøírodní produkt, speciální sladkovodní øasa, je vhodné ukázat produkty jak vypadají ve skuteènosti 6) sami si zvolte, èím zaujmete posluchaèe jednou vìtou - šokující prohlášení, øeènická otázka Støed prezentace: (doba trvání max. 20 minut) 1) jednobunìèná øasa Chlorella kessleri 2) proces dezintegrace - patent spoleènosti 3) zvýšení úèinnosti øasy z 25 a na 80% 4) výzkum úèinkù na lidský organismus více ne 40 let 5) tvùrce produktù Doc. Ing. Václav Kotrbáèek CSc., garant za výrobu Mgr. Tomáš Volný 6) Zdravotní úèinky a) regulace cholesterolu v krvi => regulace krevního tlaku => prevence proti srdeèním a cévním onemocnìním b) posílení imunity a protirakovinový úèinek c) pozitivnì ovlivòuje stav kù e, vlasù a nehtù d) stimuluje sexuální funkce e) dodává organismu energii a vitalitu f) je zde samozøejmá oèista organismu a zároveò dodává organismu vitamíny a minerály 7) osobní zkušenost nebo zkušenost tøetí osoby s produkty Alga spring 8) upozornit na to, e se na èeském trhu vyskytují také další produkty z øas, je dùle ité upozornit na rozdíl v kvalitì a tomu odpovídající cenový rozdíl, v duchu obchodní etiky se však nezmiòujeme o konkrétních výrobcích konkrétních firem Závìr: (krátký, rázný, výsti ný max. 3 minuty) 1) produkty Alga spring pùsobí velice komplexnì bílkoviny, vitamíny, stopové prvky a minerály 2) z toho vyplývá vysoká biologická vyu itelnost ve srovnání se syntetickými vitamíny 1

2 Doporuèené vedení prezentace 3) prodává se systémem referenèního marketingu cena pro zaregistrovaného èlena (místo distributorské smlouvy je pou íván název slevová smlouva ) pouze Alga spring 850,- Kè, Alga spring Plus 1.420,- Kè nebo Alga spring Mystery 1.275,- Kè. 4) podìkování za pozornost a VÝZVA K UZAVØENÍ SMLOUVY A K NÁKUPU PRODUKTÙ Po ukonèení prezentace Marketingový plán Tento bod platí pouze v pøípadì, e nìkteøí z úèastníkù projeví zájem o vysvìtlení systému odmìòování - marketingového plánu spoleènosti. Nìkolik u iteèných rad pro úspìšné vedení prezentace IMAGE: Nezapomeòte, e Sedm sekund staèí, abyste zaujal. Co ovlivòuje image? 1) vzhled 2) vystupování 3) dodr ování spoleèenských zvyklostí 4) temperament Lidé, kteøí dobøe vypadají a dobøe se cítí, mají dobré výsledky. NIKDO NENÍ DOKONALÝ PØEDNES: 1) dobøe se pøipravte 2) buïte sami sebou 3) vzbuïte dobrý dojem, nadšení a energii Úspìch Vašeho pøednesu závisí - na jeho obsahu z - na jeho podání z Kdo chce zapalovat, musí sám hoøet. 20% 80% 1) øeknìte proè jste se sešli 2) zaènìte bombou 3) stanovte si 3 dùle ité bloky: a) øeknìte co chcete øíct - øeknìte v bodech Vašim posluchaèùm co se všechno pøi Vaší prezentaci doví b) øeknìte to - následuje podrobné rozvedení jednotlivých bodù, o kterých jste se zmínili na zaèátku c) øeknìte co jste øekli - proveïte krátké shrnutí toho co jste všechno øekli 4) vytvoøte si grafické a zvukové pomùcky 5) podpoøte svou prezentaci pomocí osobních zkušeností, zkušeností ostatních, pøirovnání, pøíkladù 6) v ijte se do pøednesu avšak nehrajte 7) buïte pøipraveni reagovat efektivnì na otázky a námitky 8) pøednes zakonèete výzvou Nezapomeòte, e Váš sponzor a spoleènost Chirfa s.r.o. jsou pøipraveni Vám kdykoliv ochotnì poskytnou radu i pomoc. 2

3 Doporuèené vedení prezentace O tvùrcích produktu Alga spring V USA, Japonsku, Izraeli a SRN vznikla výzkumná pracovištì, jejich cílem bylo ovìøit zda a v jaké míøe by bylo mo né kulturu øas øízenì pìstovat. Ji v roce 1960 bylo zalo eno obdobné pracovištì také u nás pøi Mikrobiologickém ústavu Akademie vìd. Byly zde vypracovány napøíklad postupy rùstu Chlorelly v bioreaktorech, biogeneraèních cyklech na palubách kosmických lodí i unikátní technologie velkoobjemové produkce øas v solárních jednotkách. Tyto postupy jsou chránìny více ne 20 svìtovými patenty. Ve spolupráci s Fyziologickým ústavem Veterinární a farmaceutické university v Brnì, jmenovitì s Doc. Ing. Václavem Kotrbáèkem, CSc., se v posledních 10 letech podaøilo experimentálnì dolo it, které funkce organismu Chlorella jako doplnìk vý ivy nejvíce ovlivòuje. Na základì tìchto teoretických poznatkù byl navr en produkt Alga spring, který je chránìn patentem a ochrannou známkou. Rozbití celulózního obalu buòky Chlorelly tzv. dezintegrace pøinesla zásadní obrat ve stravitelnosti øasové biomasy. Dlu no øíci, e ne všichni zahranièní producenti Chlorelly tento postup dobøe ovládají. Bì ný zákazník, který není informován se bohu el o této skuteènosti zøejmì nikdy nedoví. Naši zákazníci si mohou být jisti, e produkt Alga spring procesem dezintegrace v dy prochází. V tomto smìru tedy Èeská republika pøispìla do svìtového fondu poznání a patøí ke svìtové špièce. O produktu Alga spring Základní filosofií vytvoøení produktu Alga spring, týmem odborníkù z rùzných vìdeckých pracoviš, byla prevence. Týká se hlavnì dvou nejnebezpeènìjších a nejrozšíøenìjších nemocí, které su ují lidstvo: 1. Kardiovaskulární (srdeèní a cévní) nemoci Alga spring sni uje hladinu cholesterolu a tukù v krvi. A právì tìmito úèinky mù e upravovat krevní tlak a preventivnì pùsobit proti infarktu myocardu, anginì pectoris. 2. Nádorová onemocnìní Preparát Alga spring se významnì podílí na posilování imunitního systému, odbourávání volných radikálù kyslíku a tìmito úèinky pùsobí proti vzniku nádorových onemocnìní. Navíc preparát Alga spring kromì výše uvedených úèinkù ovlivòuje mnoho dalších nemocí. Pùsobí napøíklad blahodárnì na trávicí trakt, a to konkrétnì na stimulaci probiotické støevní mikroflóry. Tím upravuje støevní èinnost a díky obsa ené vlákninì èistí tlusté støevo. Svým aktivním povrchem a charakterem dezintegrace èástí bunìk má mimoøádnou schopnost poutat tì ké kovy, které se do organismu dostaly nesprávnou vý ivou a pùsobit tak, jako pøirozený èistiè organismu od tìchto škodlivin. Urychluje obnovu poškozených bunìk a tkání. Je tudí vhodný pro rekonvalescenty, ale té pro sportovce a lidi s mimoøádným pracovním fyzickým a duševním nasazením. Bylo zjištìno, e právì u tìchto skupin zvyšuje pracovní výkonnost i schopnost pøekonávat zátì ové situace. Velice pozitivnì pùsobí na celkový zdravotní stav kù e a stav ko ních derivátù, jako jsou vlasy a nehty. Významnì se mù e podílet jako podpùrná léèba pøi gynekologických problémech. Dále velice dobøe pùsobí pøi únavì, zánìtech a infekcích, vèetnì zánìtu horních cest dýchacích. Má významné antirevmatické úèinky, zejména v oblastech páteøe a kloubù. U vìtšiny u ivatelù navíc dochází k úpravì hmotnosti, zvýšení pracovní výkonnosti a zlepšení zdravotního stavu. Produkt pozitivnì ovlivòuje i psychiku, zlepšuje se nálada a chu do ivota. Preparát významnì stimuluje všechny ivotní funkce vèetnì sexuálních. Princip pùsobení spoèívá v harmonizaci metabolismu, posílení imunitního systému a odbourání toxických a balastních látek. 3

4 Všeobecnì o referenèním marketingu Spoleènost Chirfa prodává své produkty systémem referenèního marketingu (RM). Klasický prodej: Dealerský prodej: Referenèní marketing: Výrobce - velkoobchod - maloobchod - zákazník Výrobce - dealer - zákazník Výrobce - distributor - zákazník Na první pohled se neliší zpùsob dealerského prodeje od prodeje referenèním marketingem. Proto si vysvìtlíme konkrétnìji jejich vzájemné rozdíly. Dealerský prodej: - dealer zbo í nakoupí, které se ziskem prodá - jediný zdroj pøíjmu je zisk z prodaného zbo í Referenèní marketing: - distributor koupí produkt, který podobnì jako dealer, také prodá se ziskem - pøímý zisk - èím vìtší bude jeho osobní (vlastní) odbìr, tím vìtší bude jeho další odmìna - bonus - nauèí-li další spolupracovníky, jak tentý produkt nabízet a nauèí-li je nabízet dobøe, bude ohodnocen také z jejich produkce - provize Z toho plyne, e distributor je ohodnocen 3 rùznými zpùsoby. U distributorù, kteøí se specializují na RM je bì né, e pøíjmy plynoucí z produkce jejich spolupracovníkù, mnohonásobnì pøevyšují pøíjmy z jejich vlastní produkce a osobního prodeje. A o to tady jde. Pøedávat svým spolupracovníkùm dùle ité informace o produktu, uèit je lépe nabízet a pøedevším je pozitivnì motivovat, aby i oni mohli dosáhnout stejných nebo i lepších výsledkù. Další výhodou spolupráce se spoleèností Chirfa je, e Váš profesionální rùst je závislý pouze na Vás. Èím intenzivnìji se budete této èinnosti vìnovat, tím rychleji budete postupovat po hodnotovém ebøíèku výš a výš, a tím vìtší bude Váš pøíjem. Výsledky, kterých jste ji dosáhli se stále na Vašem kontì naèítají dohromady a nikdy se nenulují. Z dosa ené pozice ji nikdy nemù ete klesnout. Øíkáme tomu kumulativní systém. Systém RM je zalo en na principu duplikace, tzn. to co udìlám já, budou dìlat i mí spolupracovníci, které jsem do systému zapojil. Proto si musím dávat velký pozor na to co dìlám a jak to dìlám. Do systému vstupují pøedevším informace, které musím neustále získávat a také se musím nauèit je dobøe pøedávat dále. V praxi je proto dùle ité, nauèit své spolupracovníky pøedávat informace tak, jako je pøedávám já sám. 1

5 Všeobecnì o referenèním marketingu Proè referenèní marketing (RM) a jaké je to podnikání? Princip: 1) Budování Tvé kariéry zále í jen na Tobì Pøíklad: Podepíšeš smlouvu a staneš se distributorem v kategorii. Abys mohl postoupit do staèí prodat 10 produktù. Zále í jen na Tobì jak rychle je prodáš. Chceš postoupit do? Najdeš si spolupracovníka, kterého si sám vybereš a kterému rád pomù eš, proto e víš, e díky jeho produkci budeš lépe placený i Ty. Zále í jen na Tobì jak rychle budeš postupovat po ebøíèku nahoru- jak rychle se Ty staneš "mistrem", "vedoucím provozu" a nebo "øeditelem" a jak dobøe si vybereš své "dìlníky", "mistry", "vedoucí provozu". 2) Je krásné pomáhat druhým Proè? Je to velmi jednoduché. Sám si najdu a vyberu svého spolupracovníka. Vím, e jestli e bude vydìlávat on, budu mít provizi z jeho prodeje i já. Aby mohl být úspìšný mùj spolupracovník, potøebuje ode mne získat informace. Já mu velice ochotnì tyto informace poskytnu a navíc mu pomù u je správnì pøedat dalším zájemcùm. To je jeden z nejdùle itìjších principù referenèního prodeje. 3) Základem Tvé práce je pozitivní myšlení a slunce v duši. Proè právì u spoleènosti Chirfa? - produkty špièkové kvality, vysoká úèinnost produktu - spolupráce s odborníky z oboru prodeje a zdravotnictví - striktnì kumulativní systém - nachází se témìø na zaèátku - mo nost mezinárodního obchodování - ryze èeská spoleènost - s minimálním vstupním poplatkem - za Licenci 390,- Kè - vhodné i na vedlejší pracovní pomìr Jak úspìšnì zvládnout systém RM Nejdøíve si musím uvìdomit, co od referenèního marketingu a vytváøení sítì oèekávám: 1) náhodný pøíjem - spoèívá pouze v prodeji produktu lidem, které znám nebo náhodou potkám - pøímý zisk z prodeje 2) celo ivotní práce zalo ená na systematickém vyhledávání obchodních kontaktù a na budování vlastní struktury- stabilní pøíjem, který si mù u zajistit správným vedením svých spolupracovníkù - stává se ze mì skuteèný obchodní manager a profesionál 2

6 Všeobecnì o referenèním marketingu Jestli e se rozhodnu pro 2. variantu a chci být úspìšný, musím se øídit urèitými pravidly: 1) Musím si stanovit cíl - ka dý má svùj sen => stanov si svùj cíl - èím vìtší cíl mám, tím vìtšího úspìchu dosáhnu - pokud nemám cíl, nemù u tento obchod dìlat, nemá to smysl (jako hra bez branek) - platí zde pøímá úmìra mezi investovaným èasem a velikostí cíle: budu-li se obchodu vìnovat málo èasu = dosáhnu malého cíle => kolo budu-li se obchodu vìnovat intenzivnì = dosáhnu velkého cíle => luxusní automobil - cíl je mým hnacím motorem, je mým šéfem a také je hybnou silou mého ivota - je dùle ité si uvìdomit, e pomù u-li plnit cíle svých spolupracovníkù (sponzorovaných lidí),plním zároveò cíle své. 2) Musím si vést jmenný seznam - k tomu, aby mé podnikání fungovalo, potøebuji jediné - potøebuji zákazníky (bez nich mùj obchod zkrachuje) - proto si vytvoøím jmenný seznam, bude to mùj kapitál v podnikání - zaènu u svých nejbli ších, pak v okruhu mých pøátel a známých - pamatuji na to, e nejvíce zákazníkù je mezi známými známých - vidím, e známých je hodnì, mùj obchod mù u nabídnout úplnì ka dému, ztratit nemám co, mù u jen získat - píšu si ka dého, i ty co nemají zájem, mohou poskytnout další kontakty a tím mi pomoci! - jmenný seznam musím mít co nejširší ( alespoò jmen ) - jmenný seznam musím systematicky a soustavnì doplòovat, nebudu spoléhat na svou pamì! 3) Musím se nauèit pozvání - pokud chci dosáhnout úspìchu, musím uèinit první velký krok - nauèit se pozvání - bez pozvání se nemù u sejít se svými potencionálními spolupracovníky, a tedy nemù u uzavøít obchod (prodat produkt nebo uzavøít distributorskou smlouvu) - pozývám zpoèátku radìji telefonicky, struènì s minimem poskytnutých informací v telefonu trvám na osobním setkání! - pamatuji na to, e nejlepší pozvání je pozvat se sám - je to pro druhou stranu zavazující - nepøijde-li pozvaný nìkolikrát na domluvenou schùzku, ukonèím spolupráci, proto e v tomto pøípadì ztrácím drahocenný èas a pokraèuji s dalším známým dle jmenného seznamu. 4) Plánování èasu -jedním ze základních principù referenèního prodeje je pøedávání informací svým spolupracovníkùm. Èím lépe a kvalitnìji vyškolím své týmy spolupracovníkù, tím více èasu mi zbývá na další rozšiøování sítì. - mùj èas je drahocenný, je to mùj ivot - nenechám se o nìj okrádat - plánuji èas ve spolupráci se svým týmem - je dùle ité, abych si udìlal podrobný èasový harmonogram na týden dopøedu - alespoò pøibli nì si naplánuji i následující mìsíc - co mù u udìlat dnes, neodkládám na zítøek - do svého plánování zahrnuji vše, tzn. rodinu, stávající zamìstnání, koníèky 3 Nejlépe práce = koníèek.

7 Všeobecnì o referenèním marketingu 5) Dosledování - dosledování je jedním z nejdùle itìjších pravidel úspìchu - musím dokonèit to, co jsem zaèal - pamatuji na to, e klient mù e zaèít pochybovat - já navrhuji èas, nedopustím, aby mi klient zavolal sám (nemusí tak uèinit) - dosledování nikdy nedìlám po telefonu, ale osobnì co nejdøíve (pùjèím nìco klientovi, mám dùvod se k nìmu vrátit) - pamatuji na to, e není špatný prodejní rozhovor, je jen špatné dosledování 6) Priority - celou dobu spolupráce se sebevzdìlávej - vyhledávej stále nové spolupracovníky (budování šíøky i hloubky týmù) - zajisti vzdìlávání svých spolupracovníkù - úèastni se všech porad sponzorù - zajisti úèast svých lidí na semináøích a trénincích 7) Zásady - spolupracovníci se pøizpùsobují tvému èasu - vše si plánujeme písemnì - vhodné diáøe - buïte v dy dochvilní a toté vy adujte od ostatních - vhodné motivaèní tresty za nedochvilnost - ka dé 5 min. zpo dìní = 1 láhev šampaòského - hlídejte si a hýèkejte své kvalitní lidi, pomáhejte jim, podporujte je apod. - pozor na lidi - okrádaèe vašeho èasu - vyhledávají problémy, výmluvy, demotivují Vás i Váš tým - nejdùle itìjší vlastností ka dého dobrého profesionála je VYTRVALOST!!! Všechny tyto zásady, cíl, jmenný seznam, pozvání, plánování èasu, prodejní rozhovor a dosledování musíme za úèasti sponzora všechny své spolupracovníky nauèit. Uèitelem je v dy sponzor, pøíp. " nadsponzor ". Na závìr: Vá ení pøátelé, ve zkratce jsme Vás seznámili se základními principy fungování referenèního marketingu. Dovolte mi na tomto místì zdùraznit, e opravdu jen ve zkratce. Pokud budete chtít proniknout do tajù referenèního marketingu, vytváøení vlastní sí ové skupiny a budete se chtít stát skuteènými odborníky, nezbude Vám nic jiného, ne zaèít naplno studovat, neustále se zdokonalovat a v neposlední øadì, to co jste se nauèili si vyzkoušet na vlastní kù i v praxi. Nabízíme Vám širokou škálu publikací, které se vìnují referenènímu marketingu. Z èeských autorù napø.: Ivo Toman: Jak zaèít Multi Level Marketing - strašák nebo pøíle itost? Ivo Toman: Jak budovat Multi Level Marketing - kudy cesta vede a kudy ne Ivo Toman: Stroj na peníze - 1.díl - Námitky a jak je zvládat 4

8 Všeobecnì o referenèním marketingu Ze zahranièních autorù napø.: Edward Ludbrook: Základy Network Marketingu - Jak si vytvoøit trvalý pøíjem Tom Schreiter: Velký Al vypráví - Systém získávání spolupracovníkù Tom Schreiter: Turbo MLM - Jak urychlit vybudování organizace MLM John Kalench: Nejvìtší pøíle itost v dìjinách lidstva Peter Clother: MLM - klíè ve tvé ruce Výše uvedené publikace si mù ete objednat nebo pøímo zakoupit u spoleènosti Chirfa s.r.o. Spoleènost Chirfa Vám nabízí rùzné mo nosti, které Vám pomohou pøi Vašem osobním rùstu, v budování Vaší kariéry nebo Vám vylepší Váš ivotní standard. Zále í pouze na Vás, jak se rozhodnete, zda a jakou cestu si zvolíte. A u se rozhodnete pro cokoli, pøejeme Vám aby se cíle, které si stanovíte, do nejmenších detailù splnily. 5

9 Marketingový plán Pøi vysvìtlování principù referenèního marketingu (RM) budeme pou ívat následující pojmy: Distributor - osoba, která podepsala distributorskou smlouvu, tzn. je zaregistrovaná u spoleènosti Chirfa a má právo nakupovat produkty pouze a výhradnì od spoleènosti Chirfa. Sponzor - osoba, která zapojila do systému RM další distributory. Kategorie - dosa ená se vypoèítává podle celkového poètu bodù od zaèátku èinnosti distributora vèetnì jeho skupiny. Nákupní cena - cena, za kterou má distributor právo nakupovat produkty od spoleènosti Chirfa. Prodejní cena - cena, za kterou má distributor právo prodávat produkty nezaregistrovaným zájemcùm, popø. cena, za kterou nakupují produkty nezaregistrovaní zájemci od spoleènosti Chirfa. U spoleènosti Chirfa konkrétnì: Základem pro ohodnocení a výpoèet odmìny distributora v systému referenèního marketingu spoleènosti Chirfa je poèet dosa ených bodù, pøípadnì desetin nebo setin bodu v jednom kalendáøním mìsíci. Zúètovací období je jeden kalendáøní mìsíc. V pøíloze è. 1 Provozního øádu uvádíme bodové hodnoty produktù, nákupní ceny pro distributory a prodejní ceny pro neregistrované u ivatele. Druhým dùle itým faktorem pro výpoèet odmìny distributora je, e se jedná o striktnì kumulativní systém RM spoleènosti Chirfa. 1. Jedna cesta kumulace je souèet všech bodù ve všech úrovních pod distributorem sponzorem, vèetnì vlastní produkce (graf è.1). ze sítì celkem 14 bodù + 2 vlastní ze sítì celkem 67 bodù + 3 vlastní ze sítì celkem 14 bodù + 7 vlastních 1

10 Marketingový plán 2. Druhá cesta kumulace je neustálé naèítání bodù z mìsíce na mìsíc, z roku na rok, tzn. e z dosa ené pozice nelze nikdy klesnout a na dosa ené pozici Vás nemù e Vámi zaregistrovaný distributor pøeskoèit maximálnì Vás mù e na pozici dostihnout (graf è.2). 350 Kè není mo né pøeskoèit 300 Kè 250 Kè nemù ete sestoupit 232 Kè 258 Kè 281 Kè 300 Kè Bonusy v Kè 200 Kè 150 Kè 135 Kè 171 Kè 203 Kè 100 Kè 95 Kè 50 Kè 50 Kè 0Kè 0Kè IV. V. V V V IX. X. Kategorie distributorù U spoleènosti Chirfa budete ohodnoceni 3 zpùsoby: a) Pøímý zisk z prodeje produktù - rozdíl mezi prodejní cenou a nákupní cenou produktù (viz. pøíloha è.1 Provozního øádu). Pøíklad: V mìsíci kvìtnu odeberete a prodáte 1kus Alga spring a 2 kusy Alga spring Mystery. Název produktu Bodová hodnota Nákupní cena Prodejní cena Alga spring tbl. Alga spring Mystery 1 bod 850,- Kè 1.090,- Kè 1,5 bodu 1.275,- Kè 1.490,- Kè 2

11 Marketingový plán Pøímý zisk z 1ks Alga spring: (prodejní cena - nákupní cena) x poèet kusù ( ) x 1kus = 240,- Kè Pøímý zisk z 1ks Alga spring Mystery: (prodejní cena - nákupní cena) x poèet kusù ( ) x 2kusy = 430,- Kè Váš celkový pøímý zisk za mìsíc kvìten: = 670,- Kè b) Bonus (sleva) závisí na dosa ené kategorii a je základní velièinou pro výpoèet Vaší provize. Je to vlastnì sleva na osobní (vlastní) odbìr. Celková výše bonusu se vypoèítává jako násobek hodnoty bonusu podle dosa ené (z tabulky Marketingového plánu) a celkového souètu Vašich osobních bodù. Pøíklad: V mìsíci kvìtnu jste v kategorii è. a nakoupíte od spoleènosti 1kus Alga spring (1 bod) a1kus Alga spring Mystery (1,5 bodu). Bodové hodnoty produktù zjistíte v pøíloze è.1 Provozního øádu. Nezále í na tom zda Vám tyto produkty slou í pro osobní potøebu èi k prodeji. Kategorie Názvy kategorií Poèet bodù Bonus školící distributor Z tabulky je zøejmé, e pro kategorii platí bonus 95,- Kè. Váš celkový poèet osobních bodù: 1 kus Alga spring (1 bod) + 1 kus Alga spring Mystery (1,5 bodu) ( 1 x 1 ) + ( 1 x 1,5 ) = 2,5 bodù Váš celkový bonus za mìsíc kvìten: poèet osobních bodù x Váš bonus 2,5 x 95 = 237,50 Kè c) Provize je Váš pøíjem, vytvoøen za pomoci Vašich spolupracovníkù (distributorù), kteøí jsou zapojeni do referenèního marketingu pod Vámi. Zapojili jste do sítì Vaše spolupracovníky (distributory), podepsali s Vámi distributorskou smlouvu, tzn. e jste sponzorem Vašich spolupracovníkù (distributorù). Provize, vyplývající z produkce jednoho Vašeho spolupracovníka se vypoèítá jako násobek poètu bodù, dosa ených Vašim spolupracovníkem v pøímé linii a jeho skupiny pod ním a rozdílu bonusù Vaší a Vašeho spolupracovníka (viz. graf). 3

12 Marketingový plán Pøíklad: V mìsíci kvìtnu jste v kategorii è. Ve Vaší pøímé linii máte zaregistrované 4 nadìjné spolupracovníky s tìmito poèty celkových bodù za mìsíc: 1. distributor: => bonus 50,- Kè, celkový poèet bodù distributor: => bonus 50,- Kè, celkový poèet bodù - 10,5 3. distributor: => bonus 0,- Kè, celkový poèet bodù - 8,5 4. distributor: => bonus 95,- Kè, celkový poèet bodù - 22 VY, bonus 95,- Kè 1.distributor bonus 50,-Kè celkový poèet bodù 12 (osobní + body skupiny) 2.distributor bonus 50,- Kè celkový poèet bodù 10,5 (osobní + body skupiny) 3.distributor bonus 0,- Kè celkový poèet bodù 8,5 (osobní + body skupiny) 4.distributor bonus 95,- Kè celkový poèet bodù 22 (osobní + body skupiny) Kategoria Názvy kategorií Poèet bodù Bonus distributor týmový distributor školící distributor Vaše provize získaná díky 1.distributorovi: Celkový poèet bodù 1.distributora x (Váš bonus - bonus 1.distributora) 12 x ( ) = 540,- Kè Vaše provize získaná díky 2.distributorovi: Celkový poèet bodù 2.distributora x (Váš bonus - bonus 2.distributora) 10,5 x ( ) = 472,50 Kè Vaše provize získaná díky 3.distributorovi: Celkový poèet bodù 3.distributora x (Váš bonus - bonus 3.distributora) 8,5 x ( 95-0 ) = 807,50 Kè Vaše provize získaná díky 4.distributorovi: Celkový poèet bodù 4.distributora x (Váš bonus bonus 4.distributora) 22 x ( ) = 0 Kè!!! Po seètení dílèích provizí dostaneme Vaši celkovou za mìsíc kvìten: , , = 1.820,- Kè 4

13 Marketingový plán Tabulka poètu bodù, z nich vyplývající, název a bonus Kategorie Názvy kategorií Poèet bodù Bonus distributor týmový distributor školící distributor IV. manager V. skupinový manager V struktùrní manager V týmový øeditel V skupinový øeditel IX. øeditel struktùry X. generální øeditel struktùry Tabulka meziprovizí podle jednotlivých kategorií Vašich spolupracovníkù Vaše IV. V. V V V IX. X IV V V V V IX. 19 Z této tabulky si mù ete jednoduše zjistit jaká bude Vaše meziprovize,odpovídající jednomu bodu, získaná díky práci Vašich spolupracovníkù. Nevyplnìné kolonky znamenají nulovou meziprovizi. 5

14 Marketingový plán Pøíklad: Vy jste v kategorii è. Váš spolupracovník má kategorii è. Jestli e Váš spolupracovník nebo jeho skupina vytvoøí jeden bod, bude Vaše meziprovize = 95,- Kè Vašich spolupracovníkù Vaše IV. V IV. V. V V V IX. 36 Vy jste v kategorii è.v Váš spolupracovník má kategorii è. Jestli e Váš spolupracovník nebo jeho skupina vytvoøí jeden bod, bude Vaše meziprovize = 153,- Kè Vašich spolupracovníkù Vaše IV. V. V IV V. V V V IX. 32 Je zøejmé, e platí následující pravidlo: V èím vyšší kategorii jsem, tím vìtší je má meziprovize a tím lukrativnìjší je pro mì vytváøet nové pøímé vìtve, které samozøejmì zaèínají v kategorii è. 6

15 Provozní øád Èlánek Prùbìh nákupu a prodeje výrobkù firmy Chirfa 1) Prodej produktù Alga spring probíhá pouze a výhradnì formou referenèního marketingu (dále jen RM). Tento RM je organizován spoleèností Chirfa s.r.o..(dále jen Spoleènost). 2) Podmínkou pro vstup do RM je øádné a èitelné vyplnìní distributorské smlouvy (tzv. registrace èlena), její originál neprodlenì pøedá adatel Spoleènosti, popø. výdejnímu místu Spoleènosti, první kopii si ponechá sponzor a druhá kopie zùstane distributorovi. 3) Vstup do RM je mo ný pouze prostøednictvím sponzora, který je ji v RM zaregistrován, po zaplacení vstupního jednorázového poplatku ve výši 390,- Kè. Za tuto èástku obdr í distributor základní písemné a propagaèní materiály spoleènosti (tzv. Packet), prùkaz distributora a získá právo úèastnit se semináøù poøádaných Spoleèností. 4) Na základì kopie smlouvy distributora nebo prùkazu distributora je distributor oprávnìn odebírat produkty Alga spring za nákupní cenu a dále prodávat koncovým u ivatelùm (nezaregistrovaným v síti) za cenu prodejní (viz. pøíloha 1). 5) Produkty Alga spring je mo né obdr et na výdejních místech Spoleènosti po zaplacení pøíslušné èástky v hotovosti. Pracovník na výdejním místì je povinen vydat distributorovi potvrzení o odbìru tzv. výdejku na odebrané zbo í, která je po ukonèení kalendáøního mìsíce nahrazena souètovým daòovým dokladem, zaslaným Spoleèností nejpozdìji do 15 dne následujícího mìsíce. Zbo í je mo né zaslat také na dobírku, pøièem k cenì výrobku se podle platného sazebníku.pøipoèítává poplatek za poštovní slu bu. 6) Distributor je oprávnìn prodávat produkty k pøímé spotøebì nebo za úèelem rozšíøení sítì RM. Tento prodej musí být realizován pouze na území Èeské republiky nebo ve státech urèených Spoleèností. 7) Distributor nemá právo pou ívat ádnou formu veøejné propagace a reklamy, kopírovat nebo jinak upravovat písemné materiály Spoleènosti, a to ani na vlastní náklady. 8) Distributor-sponzor je povinen seznámit zájemce o pøijetí za distributora se Všeobecnými smluvními podmínkami, Distributorskou smlouvou, Provozním øádem a dalšími písemnostmi Spoleènosti. V pøípadì chybných nebo mylných informací nenese Spoleènost ádnou odpovìdnost. Èlánek Pokyny pro vyplácení provizí a bonusù 1) Distributorovi vzniká nárok na vyplácení provize a bonusu dnem podepsání smlouvy distributora a splnìním podmínek dále stanovených. 2) Provize a bonusy, na které vznikl distributorovi nárok, budou vypláceny po mìsíèní uzávìrce, a to nejpozdìji do 30-ti dnù následujícího mìsíce. 1

16 Provozní øád 3) Podmínky pro vyplacení provize: a V. V a X. kvalifikaèní mìsíèní odbìr alespoò 1 produkt kvalifikaèní mìsíèní odbìr alespoò 2 produkty 4) Pokud v bì ném mìsíci dosáhne distributor stejné jako sponzor, dosa ené body distributora nále í do celkového souètu bodù sponzora, ovšem bez nároku na vyplacení provize (viz Marketingový plán Spoleènosti). 5) Do 15-ti dnù po mìsíèní uzávìrce pøedlo í Spoleènost mìsíèní výpis provedených výkonù a odmìn distributora, který bude zaslán spoleènì s daòovým dokladem o zaplacení vlastního odbìru produktù Alga spring. Tento výpis bude zaslán poštou na adresu uvedenou distributorem. Za tuto slu bu úètuje Spoleènost poplatek ve výši 15,- Kè, který bude odeèten z celkové odmìny distributora. V pøípadì, e distributor nemá v daném mìsíci nárok na provizi a bonus nebo nebyl v síti distributora ádný pohyb, mìsíèní vyúètování Spoleènost nezasílá. 6) Jestli e je distributor plátcem DPH, je povinen zaslat Spoleènosti kopii osvìdèení o registraci. Spoleènost vystaví jménem distributora na základì mìsíèního výpisu provizí a odmìn daòový doklad navýšený o 22 % DPH, jeho potvrzenou a podepsanou kopii zašle distributor nejpozdìji do 10 dnù od data doruèení zpìt na adresu Spoleènosti. 7) Z jedné do druhé lze pøejít a po mìsíèní uzávìrce. 8) Distributor je povinen neprodlenì nahlásit Spoleènosti veškeré zmìny osobních údajù (zmìna pøíjmení, adresy, èísla úètu apod.). 9) Spoleènost si vyhrazuje právo v prùbìhu své èinnosti provozní øád jakkoliv upravovat. 10) Tento Provozní øád vstupuje v platnost dnem 1. února ing. Tomáš Dudek øeditel spoleènosti 2

17 Provozní øád Pøíloha è. 1 Na základì kopie smlouvy distributora nebo prùkazu distributora je distributor oprávnìn odebírat produkty Alga spring za nákupní cenu a dále prodávat koncovým u ivatelùm (nezaregistrovaným v síti) za cenu prodejní (viz. ní e). Název produktu Poèet tablet Bodová hodnota Nákupní cena Prodejní cena Alga spring tbl. 400 tbl. 1 bod 850,- Kè 1.090,- Kè Alga spring Plus 800 tbl 1,7 bodu 1.420,- Kè 1.850,- Kè Alga spring Mystery 120 tbl. 1,5 bodu 1.275,- Kè 1.490,- Kè

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Matematika II Aplikace derivací

Matematika II Aplikace derivací Matematika II Aplikace derivací RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Derivace slo¾ené funkce Vìta o derivaci slo¾ené funkce.

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích *

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Factor Base NO DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Na KVO zemøe tolik lidí, jako na dalších

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Marketingový Plán. Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidí, než 100% vlastní prací

Marketingový Plán. Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidí, než 100% vlastní prací Marketingový Plán Tvoje cesta k úspěchu Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidí, než 100% vlastní prací 3 způsoby výdělku s Nakupuješ pro sebe, používáš výrobky Betterware: šetříš na provizi Prodáváš

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P

ROÈNÍK XXIII. ÈÍSLO 2 (142) 2012 2007. P VÝSLEDKY SKLIZNÌ Prùmìrné ceny obilovin 2012 (Kè/t SZIF) Ceny na burzách Brno a Praha pohotové zboží Vývoj cen EUR/t na evropských burzách Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na burze Matif (Kè/t)

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 Informaèní centrum pro mládež Šafaøíkova 666/9 500 02 Hradec Králové V Hradci Králové,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝROBEK JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÉHO MIXU PRODUKT PRODUCT charakteristika - jakost, značka, design, vlastnosti, balení, velikost, služby, záruka, rozmanitost,

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz www.nejlevnejsisamolepky.cz 1 NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ je internetový obchod, kde si mùžete vybrat originální samolepky, nalepit je kamkoliv a na cokoliv. Napøíklad samolepky na zeï, samolepky na notebook,

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy s vìtším zbytkovým em než

Více

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy Obchodní podmínky I. Hlavní charakteristika zboží a služeb E-shop www.drevenekoliky.cz zastoupený panem Dušanem Marečkem, dále jen prodávající, nabízí koupi výrobků, pomůcek a příslušenství používaných

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

1ÚVOD. Základním cílem marketingového plánu je podpora prodeje a uívání vysoce kvalitních výrobkù FLP spotøebiteli.

1ÚVOD. Základním cílem marketingového plánu je podpora prodeje a uívání vysoce kvalitních výrobkù FLP spotøebiteli. OBSAH 1. Úvod 2. Definice 3. Záruky na výrobky, pravidlo zpìtného odkoupení 4. Struktura odmìòování bonusy/marketingový plán 5. Bonus za vedoucí postavení Leadership bonus 6. Eagle manaer 7. Vyšší manaerská

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce

Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce Marketingový plán Tvoje cesta k úspěchu Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce 1) 3 způsoby jak vydělat z - Kupuješ pro sebe, používáš výrobky: Šetříš na marži -

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Podmínky") Pavel Novotný se sídlem Praha 8, Hnězdenská

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST Øešitelský tým: Pavel Strnad - vedoucí projektu Jiøí Dole álek - tahoun Jan Faflík - analytik Otakar Merz - dokonèovatel Martin Peterka - tvùrce ideí Deklarace

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více