Doporuèené vedení prezentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporuèené vedení prezentace"

Transkript

1 Doporuèené vedení prezentace Vá ení pøátelé, pøedkládáme Vám nìkolik rad, jak úspìšnì vést prezentaci produktù øady Alga spring. Toto doporuèení je slo eno ze základních bodù, které je dùle ité dále rozvést podle dalších propagaèních materiálù, které Vám jsou k dispozici. Nejvíce znalostí však mù ete získat osobní úèastí na semináøích. Ve Vaší práci Vám pøejeme co nejvíce obchodních úspìchù. Doporuèené vedení prezentace produktù Alga spring Úvod: (nemìl by trvat déle ne 2 minuty) 1) pøedstavení pøednášejících 2) pøivítání úèastníkù 3) maximální trvání prezentace 25 minut, ádost o vypnutí mobilních telefonù 4) dotazy budou zodpovìzeny po skonèení prezentace 5) Alga spring, Alga spring Mystery - èeský pøírodní produkt, speciální sladkovodní øasa, je vhodné ukázat produkty jak vypadají ve skuteènosti 6) sami si zvolte, èím zaujmete posluchaèe jednou vìtou - šokující prohlášení, øeènická otázka Støed prezentace: (doba trvání max. 20 minut) 1) jednobunìèná øasa Chlorella kessleri 2) proces dezintegrace - patent spoleènosti 3) zvýšení úèinnosti øasy z 25 a na 80% 4) výzkum úèinkù na lidský organismus více ne 40 let 5) tvùrce produktù Doc. Ing. Václav Kotrbáèek CSc., garant za výrobu Mgr. Tomáš Volný 6) Zdravotní úèinky a) regulace cholesterolu v krvi => regulace krevního tlaku => prevence proti srdeèním a cévním onemocnìním b) posílení imunity a protirakovinový úèinek c) pozitivnì ovlivòuje stav kù e, vlasù a nehtù d) stimuluje sexuální funkce e) dodává organismu energii a vitalitu f) je zde samozøejmá oèista organismu a zároveò dodává organismu vitamíny a minerály 7) osobní zkušenost nebo zkušenost tøetí osoby s produkty Alga spring 8) upozornit na to, e se na èeském trhu vyskytují také další produkty z øas, je dùle ité upozornit na rozdíl v kvalitì a tomu odpovídající cenový rozdíl, v duchu obchodní etiky se však nezmiòujeme o konkrétních výrobcích konkrétních firem Závìr: (krátký, rázný, výsti ný max. 3 minuty) 1) produkty Alga spring pùsobí velice komplexnì bílkoviny, vitamíny, stopové prvky a minerály 2) z toho vyplývá vysoká biologická vyu itelnost ve srovnání se syntetickými vitamíny 1

2 Doporuèené vedení prezentace 3) prodává se systémem referenèního marketingu cena pro zaregistrovaného èlena (místo distributorské smlouvy je pou íván název slevová smlouva ) pouze Alga spring 850,- Kè, Alga spring Plus 1.420,- Kè nebo Alga spring Mystery 1.275,- Kè. 4) podìkování za pozornost a VÝZVA K UZAVØENÍ SMLOUVY A K NÁKUPU PRODUKTÙ Po ukonèení prezentace Marketingový plán Tento bod platí pouze v pøípadì, e nìkteøí z úèastníkù projeví zájem o vysvìtlení systému odmìòování - marketingového plánu spoleènosti. Nìkolik u iteèných rad pro úspìšné vedení prezentace IMAGE: Nezapomeòte, e Sedm sekund staèí, abyste zaujal. Co ovlivòuje image? 1) vzhled 2) vystupování 3) dodr ování spoleèenských zvyklostí 4) temperament Lidé, kteøí dobøe vypadají a dobøe se cítí, mají dobré výsledky. NIKDO NENÍ DOKONALÝ PØEDNES: 1) dobøe se pøipravte 2) buïte sami sebou 3) vzbuïte dobrý dojem, nadšení a energii Úspìch Vašeho pøednesu závisí - na jeho obsahu z - na jeho podání z Kdo chce zapalovat, musí sám hoøet. 20% 80% 1) øeknìte proè jste se sešli 2) zaènìte bombou 3) stanovte si 3 dùle ité bloky: a) øeknìte co chcete øíct - øeknìte v bodech Vašim posluchaèùm co se všechno pøi Vaší prezentaci doví b) øeknìte to - následuje podrobné rozvedení jednotlivých bodù, o kterých jste se zmínili na zaèátku c) øeknìte co jste øekli - proveïte krátké shrnutí toho co jste všechno øekli 4) vytvoøte si grafické a zvukové pomùcky 5) podpoøte svou prezentaci pomocí osobních zkušeností, zkušeností ostatních, pøirovnání, pøíkladù 6) v ijte se do pøednesu avšak nehrajte 7) buïte pøipraveni reagovat efektivnì na otázky a námitky 8) pøednes zakonèete výzvou Nezapomeòte, e Váš sponzor a spoleènost Chirfa s.r.o. jsou pøipraveni Vám kdykoliv ochotnì poskytnou radu i pomoc. 2

3 Doporuèené vedení prezentace O tvùrcích produktu Alga spring V USA, Japonsku, Izraeli a SRN vznikla výzkumná pracovištì, jejich cílem bylo ovìøit zda a v jaké míøe by bylo mo né kulturu øas øízenì pìstovat. Ji v roce 1960 bylo zalo eno obdobné pracovištì také u nás pøi Mikrobiologickém ústavu Akademie vìd. Byly zde vypracovány napøíklad postupy rùstu Chlorelly v bioreaktorech, biogeneraèních cyklech na palubách kosmických lodí i unikátní technologie velkoobjemové produkce øas v solárních jednotkách. Tyto postupy jsou chránìny více ne 20 svìtovými patenty. Ve spolupráci s Fyziologickým ústavem Veterinární a farmaceutické university v Brnì, jmenovitì s Doc. Ing. Václavem Kotrbáèkem, CSc., se v posledních 10 letech podaøilo experimentálnì dolo it, které funkce organismu Chlorella jako doplnìk vý ivy nejvíce ovlivòuje. Na základì tìchto teoretických poznatkù byl navr en produkt Alga spring, který je chránìn patentem a ochrannou známkou. Rozbití celulózního obalu buòky Chlorelly tzv. dezintegrace pøinesla zásadní obrat ve stravitelnosti øasové biomasy. Dlu no øíci, e ne všichni zahranièní producenti Chlorelly tento postup dobøe ovládají. Bì ný zákazník, který není informován se bohu el o této skuteènosti zøejmì nikdy nedoví. Naši zákazníci si mohou být jisti, e produkt Alga spring procesem dezintegrace v dy prochází. V tomto smìru tedy Èeská republika pøispìla do svìtového fondu poznání a patøí ke svìtové špièce. O produktu Alga spring Základní filosofií vytvoøení produktu Alga spring, týmem odborníkù z rùzných vìdeckých pracoviš, byla prevence. Týká se hlavnì dvou nejnebezpeènìjších a nejrozšíøenìjších nemocí, které su ují lidstvo: 1. Kardiovaskulární (srdeèní a cévní) nemoci Alga spring sni uje hladinu cholesterolu a tukù v krvi. A právì tìmito úèinky mù e upravovat krevní tlak a preventivnì pùsobit proti infarktu myocardu, anginì pectoris. 2. Nádorová onemocnìní Preparát Alga spring se významnì podílí na posilování imunitního systému, odbourávání volných radikálù kyslíku a tìmito úèinky pùsobí proti vzniku nádorových onemocnìní. Navíc preparát Alga spring kromì výše uvedených úèinkù ovlivòuje mnoho dalších nemocí. Pùsobí napøíklad blahodárnì na trávicí trakt, a to konkrétnì na stimulaci probiotické støevní mikroflóry. Tím upravuje støevní èinnost a díky obsa ené vlákninì èistí tlusté støevo. Svým aktivním povrchem a charakterem dezintegrace èástí bunìk má mimoøádnou schopnost poutat tì ké kovy, které se do organismu dostaly nesprávnou vý ivou a pùsobit tak, jako pøirozený èistiè organismu od tìchto škodlivin. Urychluje obnovu poškozených bunìk a tkání. Je tudí vhodný pro rekonvalescenty, ale té pro sportovce a lidi s mimoøádným pracovním fyzickým a duševním nasazením. Bylo zjištìno, e právì u tìchto skupin zvyšuje pracovní výkonnost i schopnost pøekonávat zátì ové situace. Velice pozitivnì pùsobí na celkový zdravotní stav kù e a stav ko ních derivátù, jako jsou vlasy a nehty. Významnì se mù e podílet jako podpùrná léèba pøi gynekologických problémech. Dále velice dobøe pùsobí pøi únavì, zánìtech a infekcích, vèetnì zánìtu horních cest dýchacích. Má významné antirevmatické úèinky, zejména v oblastech páteøe a kloubù. U vìtšiny u ivatelù navíc dochází k úpravì hmotnosti, zvýšení pracovní výkonnosti a zlepšení zdravotního stavu. Produkt pozitivnì ovlivòuje i psychiku, zlepšuje se nálada a chu do ivota. Preparát významnì stimuluje všechny ivotní funkce vèetnì sexuálních. Princip pùsobení spoèívá v harmonizaci metabolismu, posílení imunitního systému a odbourání toxických a balastních látek. 3

4 Všeobecnì o referenèním marketingu Spoleènost Chirfa prodává své produkty systémem referenèního marketingu (RM). Klasický prodej: Dealerský prodej: Referenèní marketing: Výrobce - velkoobchod - maloobchod - zákazník Výrobce - dealer - zákazník Výrobce - distributor - zákazník Na první pohled se neliší zpùsob dealerského prodeje od prodeje referenèním marketingem. Proto si vysvìtlíme konkrétnìji jejich vzájemné rozdíly. Dealerský prodej: - dealer zbo í nakoupí, které se ziskem prodá - jediný zdroj pøíjmu je zisk z prodaného zbo í Referenèní marketing: - distributor koupí produkt, který podobnì jako dealer, také prodá se ziskem - pøímý zisk - èím vìtší bude jeho osobní (vlastní) odbìr, tím vìtší bude jeho další odmìna - bonus - nauèí-li další spolupracovníky, jak tentý produkt nabízet a nauèí-li je nabízet dobøe, bude ohodnocen také z jejich produkce - provize Z toho plyne, e distributor je ohodnocen 3 rùznými zpùsoby. U distributorù, kteøí se specializují na RM je bì né, e pøíjmy plynoucí z produkce jejich spolupracovníkù, mnohonásobnì pøevyšují pøíjmy z jejich vlastní produkce a osobního prodeje. A o to tady jde. Pøedávat svým spolupracovníkùm dùle ité informace o produktu, uèit je lépe nabízet a pøedevším je pozitivnì motivovat, aby i oni mohli dosáhnout stejných nebo i lepších výsledkù. Další výhodou spolupráce se spoleèností Chirfa je, e Váš profesionální rùst je závislý pouze na Vás. Èím intenzivnìji se budete této èinnosti vìnovat, tím rychleji budete postupovat po hodnotovém ebøíèku výš a výš, a tím vìtší bude Váš pøíjem. Výsledky, kterých jste ji dosáhli se stále na Vašem kontì naèítají dohromady a nikdy se nenulují. Z dosa ené pozice ji nikdy nemù ete klesnout. Øíkáme tomu kumulativní systém. Systém RM je zalo en na principu duplikace, tzn. to co udìlám já, budou dìlat i mí spolupracovníci, které jsem do systému zapojil. Proto si musím dávat velký pozor na to co dìlám a jak to dìlám. Do systému vstupují pøedevším informace, které musím neustále získávat a také se musím nauèit je dobøe pøedávat dále. V praxi je proto dùle ité, nauèit své spolupracovníky pøedávat informace tak, jako je pøedávám já sám. 1

5 Všeobecnì o referenèním marketingu Proè referenèní marketing (RM) a jaké je to podnikání? Princip: 1) Budování Tvé kariéry zále í jen na Tobì Pøíklad: Podepíšeš smlouvu a staneš se distributorem v kategorii. Abys mohl postoupit do staèí prodat 10 produktù. Zále í jen na Tobì jak rychle je prodáš. Chceš postoupit do? Najdeš si spolupracovníka, kterého si sám vybereš a kterému rád pomù eš, proto e víš, e díky jeho produkci budeš lépe placený i Ty. Zále í jen na Tobì jak rychle budeš postupovat po ebøíèku nahoru- jak rychle se Ty staneš "mistrem", "vedoucím provozu" a nebo "øeditelem" a jak dobøe si vybereš své "dìlníky", "mistry", "vedoucí provozu". 2) Je krásné pomáhat druhým Proè? Je to velmi jednoduché. Sám si najdu a vyberu svého spolupracovníka. Vím, e jestli e bude vydìlávat on, budu mít provizi z jeho prodeje i já. Aby mohl být úspìšný mùj spolupracovník, potøebuje ode mne získat informace. Já mu velice ochotnì tyto informace poskytnu a navíc mu pomù u je správnì pøedat dalším zájemcùm. To je jeden z nejdùle itìjších principù referenèního prodeje. 3) Základem Tvé práce je pozitivní myšlení a slunce v duši. Proè právì u spoleènosti Chirfa? - produkty špièkové kvality, vysoká úèinnost produktu - spolupráce s odborníky z oboru prodeje a zdravotnictví - striktnì kumulativní systém - nachází se témìø na zaèátku - mo nost mezinárodního obchodování - ryze èeská spoleènost - s minimálním vstupním poplatkem - za Licenci 390,- Kè - vhodné i na vedlejší pracovní pomìr Jak úspìšnì zvládnout systém RM Nejdøíve si musím uvìdomit, co od referenèního marketingu a vytváøení sítì oèekávám: 1) náhodný pøíjem - spoèívá pouze v prodeji produktu lidem, které znám nebo náhodou potkám - pøímý zisk z prodeje 2) celo ivotní práce zalo ená na systematickém vyhledávání obchodních kontaktù a na budování vlastní struktury- stabilní pøíjem, který si mù u zajistit správným vedením svých spolupracovníkù - stává se ze mì skuteèný obchodní manager a profesionál 2

6 Všeobecnì o referenèním marketingu Jestli e se rozhodnu pro 2. variantu a chci být úspìšný, musím se øídit urèitými pravidly: 1) Musím si stanovit cíl - ka dý má svùj sen => stanov si svùj cíl - èím vìtší cíl mám, tím vìtšího úspìchu dosáhnu - pokud nemám cíl, nemù u tento obchod dìlat, nemá to smysl (jako hra bez branek) - platí zde pøímá úmìra mezi investovaným èasem a velikostí cíle: budu-li se obchodu vìnovat málo èasu = dosáhnu malého cíle => kolo budu-li se obchodu vìnovat intenzivnì = dosáhnu velkého cíle => luxusní automobil - cíl je mým hnacím motorem, je mým šéfem a také je hybnou silou mého ivota - je dùle ité si uvìdomit, e pomù u-li plnit cíle svých spolupracovníkù (sponzorovaných lidí),plním zároveò cíle své. 2) Musím si vést jmenný seznam - k tomu, aby mé podnikání fungovalo, potøebuji jediné - potøebuji zákazníky (bez nich mùj obchod zkrachuje) - proto si vytvoøím jmenný seznam, bude to mùj kapitál v podnikání - zaènu u svých nejbli ších, pak v okruhu mých pøátel a známých - pamatuji na to, e nejvíce zákazníkù je mezi známými známých - vidím, e známých je hodnì, mùj obchod mù u nabídnout úplnì ka dému, ztratit nemám co, mù u jen získat - píšu si ka dého, i ty co nemají zájem, mohou poskytnout další kontakty a tím mi pomoci! - jmenný seznam musím mít co nejširší ( alespoò jmen ) - jmenný seznam musím systematicky a soustavnì doplòovat, nebudu spoléhat na svou pamì! 3) Musím se nauèit pozvání - pokud chci dosáhnout úspìchu, musím uèinit první velký krok - nauèit se pozvání - bez pozvání se nemù u sejít se svými potencionálními spolupracovníky, a tedy nemù u uzavøít obchod (prodat produkt nebo uzavøít distributorskou smlouvu) - pozývám zpoèátku radìji telefonicky, struènì s minimem poskytnutých informací v telefonu trvám na osobním setkání! - pamatuji na to, e nejlepší pozvání je pozvat se sám - je to pro druhou stranu zavazující - nepøijde-li pozvaný nìkolikrát na domluvenou schùzku, ukonèím spolupráci, proto e v tomto pøípadì ztrácím drahocenný èas a pokraèuji s dalším známým dle jmenného seznamu. 4) Plánování èasu -jedním ze základních principù referenèního prodeje je pøedávání informací svým spolupracovníkùm. Èím lépe a kvalitnìji vyškolím své týmy spolupracovníkù, tím více èasu mi zbývá na další rozšiøování sítì. - mùj èas je drahocenný, je to mùj ivot - nenechám se o nìj okrádat - plánuji èas ve spolupráci se svým týmem - je dùle ité, abych si udìlal podrobný èasový harmonogram na týden dopøedu - alespoò pøibli nì si naplánuji i následující mìsíc - co mù u udìlat dnes, neodkládám na zítøek - do svého plánování zahrnuji vše, tzn. rodinu, stávající zamìstnání, koníèky 3 Nejlépe práce = koníèek.

7 Všeobecnì o referenèním marketingu 5) Dosledování - dosledování je jedním z nejdùle itìjších pravidel úspìchu - musím dokonèit to, co jsem zaèal - pamatuji na to, e klient mù e zaèít pochybovat - já navrhuji èas, nedopustím, aby mi klient zavolal sám (nemusí tak uèinit) - dosledování nikdy nedìlám po telefonu, ale osobnì co nejdøíve (pùjèím nìco klientovi, mám dùvod se k nìmu vrátit) - pamatuji na to, e není špatný prodejní rozhovor, je jen špatné dosledování 6) Priority - celou dobu spolupráce se sebevzdìlávej - vyhledávej stále nové spolupracovníky (budování šíøky i hloubky týmù) - zajisti vzdìlávání svých spolupracovníkù - úèastni se všech porad sponzorù - zajisti úèast svých lidí na semináøích a trénincích 7) Zásady - spolupracovníci se pøizpùsobují tvému èasu - vše si plánujeme písemnì - vhodné diáøe - buïte v dy dochvilní a toté vy adujte od ostatních - vhodné motivaèní tresty za nedochvilnost - ka dé 5 min. zpo dìní = 1 láhev šampaòského - hlídejte si a hýèkejte své kvalitní lidi, pomáhejte jim, podporujte je apod. - pozor na lidi - okrádaèe vašeho èasu - vyhledávají problémy, výmluvy, demotivují Vás i Váš tým - nejdùle itìjší vlastností ka dého dobrého profesionála je VYTRVALOST!!! Všechny tyto zásady, cíl, jmenný seznam, pozvání, plánování èasu, prodejní rozhovor a dosledování musíme za úèasti sponzora všechny své spolupracovníky nauèit. Uèitelem je v dy sponzor, pøíp. " nadsponzor ". Na závìr: Vá ení pøátelé, ve zkratce jsme Vás seznámili se základními principy fungování referenèního marketingu. Dovolte mi na tomto místì zdùraznit, e opravdu jen ve zkratce. Pokud budete chtít proniknout do tajù referenèního marketingu, vytváøení vlastní sí ové skupiny a budete se chtít stát skuteènými odborníky, nezbude Vám nic jiného, ne zaèít naplno studovat, neustále se zdokonalovat a v neposlední øadì, to co jste se nauèili si vyzkoušet na vlastní kù i v praxi. Nabízíme Vám širokou škálu publikací, které se vìnují referenènímu marketingu. Z èeských autorù napø.: Ivo Toman: Jak zaèít Multi Level Marketing - strašák nebo pøíle itost? Ivo Toman: Jak budovat Multi Level Marketing - kudy cesta vede a kudy ne Ivo Toman: Stroj na peníze - 1.díl - Námitky a jak je zvládat 4

8 Všeobecnì o referenèním marketingu Ze zahranièních autorù napø.: Edward Ludbrook: Základy Network Marketingu - Jak si vytvoøit trvalý pøíjem Tom Schreiter: Velký Al vypráví - Systém získávání spolupracovníkù Tom Schreiter: Turbo MLM - Jak urychlit vybudování organizace MLM John Kalench: Nejvìtší pøíle itost v dìjinách lidstva Peter Clother: MLM - klíè ve tvé ruce Výše uvedené publikace si mù ete objednat nebo pøímo zakoupit u spoleènosti Chirfa s.r.o. Spoleènost Chirfa Vám nabízí rùzné mo nosti, které Vám pomohou pøi Vašem osobním rùstu, v budování Vaší kariéry nebo Vám vylepší Váš ivotní standard. Zále í pouze na Vás, jak se rozhodnete, zda a jakou cestu si zvolíte. A u se rozhodnete pro cokoli, pøejeme Vám aby se cíle, které si stanovíte, do nejmenších detailù splnily. 5

9 Marketingový plán Pøi vysvìtlování principù referenèního marketingu (RM) budeme pou ívat následující pojmy: Distributor - osoba, která podepsala distributorskou smlouvu, tzn. je zaregistrovaná u spoleènosti Chirfa a má právo nakupovat produkty pouze a výhradnì od spoleènosti Chirfa. Sponzor - osoba, která zapojila do systému RM další distributory. Kategorie - dosa ená se vypoèítává podle celkového poètu bodù od zaèátku èinnosti distributora vèetnì jeho skupiny. Nákupní cena - cena, za kterou má distributor právo nakupovat produkty od spoleènosti Chirfa. Prodejní cena - cena, za kterou má distributor právo prodávat produkty nezaregistrovaným zájemcùm, popø. cena, za kterou nakupují produkty nezaregistrovaní zájemci od spoleènosti Chirfa. U spoleènosti Chirfa konkrétnì: Základem pro ohodnocení a výpoèet odmìny distributora v systému referenèního marketingu spoleènosti Chirfa je poèet dosa ených bodù, pøípadnì desetin nebo setin bodu v jednom kalendáøním mìsíci. Zúètovací období je jeden kalendáøní mìsíc. V pøíloze è. 1 Provozního øádu uvádíme bodové hodnoty produktù, nákupní ceny pro distributory a prodejní ceny pro neregistrované u ivatele. Druhým dùle itým faktorem pro výpoèet odmìny distributora je, e se jedná o striktnì kumulativní systém RM spoleènosti Chirfa. 1. Jedna cesta kumulace je souèet všech bodù ve všech úrovních pod distributorem sponzorem, vèetnì vlastní produkce (graf è.1). ze sítì celkem 14 bodù + 2 vlastní ze sítì celkem 67 bodù + 3 vlastní ze sítì celkem 14 bodù + 7 vlastních 1

10 Marketingový plán 2. Druhá cesta kumulace je neustálé naèítání bodù z mìsíce na mìsíc, z roku na rok, tzn. e z dosa ené pozice nelze nikdy klesnout a na dosa ené pozici Vás nemù e Vámi zaregistrovaný distributor pøeskoèit maximálnì Vás mù e na pozici dostihnout (graf è.2). 350 Kè není mo né pøeskoèit 300 Kè 250 Kè nemù ete sestoupit 232 Kè 258 Kè 281 Kè 300 Kè Bonusy v Kè 200 Kè 150 Kè 135 Kè 171 Kè 203 Kè 100 Kè 95 Kè 50 Kè 50 Kè 0Kè 0Kè IV. V. V V V IX. X. Kategorie distributorù U spoleènosti Chirfa budete ohodnoceni 3 zpùsoby: a) Pøímý zisk z prodeje produktù - rozdíl mezi prodejní cenou a nákupní cenou produktù (viz. pøíloha è.1 Provozního øádu). Pøíklad: V mìsíci kvìtnu odeberete a prodáte 1kus Alga spring a 2 kusy Alga spring Mystery. Název produktu Bodová hodnota Nákupní cena Prodejní cena Alga spring tbl. Alga spring Mystery 1 bod 850,- Kè 1.090,- Kè 1,5 bodu 1.275,- Kè 1.490,- Kè 2

11 Marketingový plán Pøímý zisk z 1ks Alga spring: (prodejní cena - nákupní cena) x poèet kusù ( ) x 1kus = 240,- Kè Pøímý zisk z 1ks Alga spring Mystery: (prodejní cena - nákupní cena) x poèet kusù ( ) x 2kusy = 430,- Kè Váš celkový pøímý zisk za mìsíc kvìten: = 670,- Kè b) Bonus (sleva) závisí na dosa ené kategorii a je základní velièinou pro výpoèet Vaší provize. Je to vlastnì sleva na osobní (vlastní) odbìr. Celková výše bonusu se vypoèítává jako násobek hodnoty bonusu podle dosa ené (z tabulky Marketingového plánu) a celkového souètu Vašich osobních bodù. Pøíklad: V mìsíci kvìtnu jste v kategorii è. a nakoupíte od spoleènosti 1kus Alga spring (1 bod) a1kus Alga spring Mystery (1,5 bodu). Bodové hodnoty produktù zjistíte v pøíloze è.1 Provozního øádu. Nezále í na tom zda Vám tyto produkty slou í pro osobní potøebu èi k prodeji. Kategorie Názvy kategorií Poèet bodù Bonus školící distributor Z tabulky je zøejmé, e pro kategorii platí bonus 95,- Kè. Váš celkový poèet osobních bodù: 1 kus Alga spring (1 bod) + 1 kus Alga spring Mystery (1,5 bodu) ( 1 x 1 ) + ( 1 x 1,5 ) = 2,5 bodù Váš celkový bonus za mìsíc kvìten: poèet osobních bodù x Váš bonus 2,5 x 95 = 237,50 Kè c) Provize je Váš pøíjem, vytvoøen za pomoci Vašich spolupracovníkù (distributorù), kteøí jsou zapojeni do referenèního marketingu pod Vámi. Zapojili jste do sítì Vaše spolupracovníky (distributory), podepsali s Vámi distributorskou smlouvu, tzn. e jste sponzorem Vašich spolupracovníkù (distributorù). Provize, vyplývající z produkce jednoho Vašeho spolupracovníka se vypoèítá jako násobek poètu bodù, dosa ených Vašim spolupracovníkem v pøímé linii a jeho skupiny pod ním a rozdílu bonusù Vaší a Vašeho spolupracovníka (viz. graf). 3

12 Marketingový plán Pøíklad: V mìsíci kvìtnu jste v kategorii è. Ve Vaší pøímé linii máte zaregistrované 4 nadìjné spolupracovníky s tìmito poèty celkových bodù za mìsíc: 1. distributor: => bonus 50,- Kè, celkový poèet bodù distributor: => bonus 50,- Kè, celkový poèet bodù - 10,5 3. distributor: => bonus 0,- Kè, celkový poèet bodù - 8,5 4. distributor: => bonus 95,- Kè, celkový poèet bodù - 22 VY, bonus 95,- Kè 1.distributor bonus 50,-Kè celkový poèet bodù 12 (osobní + body skupiny) 2.distributor bonus 50,- Kè celkový poèet bodù 10,5 (osobní + body skupiny) 3.distributor bonus 0,- Kè celkový poèet bodù 8,5 (osobní + body skupiny) 4.distributor bonus 95,- Kè celkový poèet bodù 22 (osobní + body skupiny) Kategoria Názvy kategorií Poèet bodù Bonus distributor týmový distributor školící distributor Vaše provize získaná díky 1.distributorovi: Celkový poèet bodù 1.distributora x (Váš bonus - bonus 1.distributora) 12 x ( ) = 540,- Kè Vaše provize získaná díky 2.distributorovi: Celkový poèet bodù 2.distributora x (Váš bonus - bonus 2.distributora) 10,5 x ( ) = 472,50 Kè Vaše provize získaná díky 3.distributorovi: Celkový poèet bodù 3.distributora x (Váš bonus - bonus 3.distributora) 8,5 x ( 95-0 ) = 807,50 Kè Vaše provize získaná díky 4.distributorovi: Celkový poèet bodù 4.distributora x (Váš bonus bonus 4.distributora) 22 x ( ) = 0 Kè!!! Po seètení dílèích provizí dostaneme Vaši celkovou za mìsíc kvìten: , , = 1.820,- Kè 4

13 Marketingový plán Tabulka poètu bodù, z nich vyplývající, název a bonus Kategorie Názvy kategorií Poèet bodù Bonus distributor týmový distributor školící distributor IV. manager V. skupinový manager V struktùrní manager V týmový øeditel V skupinový øeditel IX. øeditel struktùry X. generální øeditel struktùry Tabulka meziprovizí podle jednotlivých kategorií Vašich spolupracovníkù Vaše IV. V. V V V IX. X IV V V V V IX. 19 Z této tabulky si mù ete jednoduše zjistit jaká bude Vaše meziprovize,odpovídající jednomu bodu, získaná díky práci Vašich spolupracovníkù. Nevyplnìné kolonky znamenají nulovou meziprovizi. 5

14 Marketingový plán Pøíklad: Vy jste v kategorii è. Váš spolupracovník má kategorii è. Jestli e Váš spolupracovník nebo jeho skupina vytvoøí jeden bod, bude Vaše meziprovize = 95,- Kè Vašich spolupracovníkù Vaše IV. V IV. V. V V V IX. 36 Vy jste v kategorii è.v Váš spolupracovník má kategorii è. Jestli e Váš spolupracovník nebo jeho skupina vytvoøí jeden bod, bude Vaše meziprovize = 153,- Kè Vašich spolupracovníkù Vaše IV. V. V IV V. V V V IX. 32 Je zøejmé, e platí následující pravidlo: V èím vyšší kategorii jsem, tím vìtší je má meziprovize a tím lukrativnìjší je pro mì vytváøet nové pøímé vìtve, které samozøejmì zaèínají v kategorii è. 6

15 Provozní øád Èlánek Prùbìh nákupu a prodeje výrobkù firmy Chirfa 1) Prodej produktù Alga spring probíhá pouze a výhradnì formou referenèního marketingu (dále jen RM). Tento RM je organizován spoleèností Chirfa s.r.o..(dále jen Spoleènost). 2) Podmínkou pro vstup do RM je øádné a èitelné vyplnìní distributorské smlouvy (tzv. registrace èlena), její originál neprodlenì pøedá adatel Spoleènosti, popø. výdejnímu místu Spoleènosti, první kopii si ponechá sponzor a druhá kopie zùstane distributorovi. 3) Vstup do RM je mo ný pouze prostøednictvím sponzora, který je ji v RM zaregistrován, po zaplacení vstupního jednorázového poplatku ve výši 390,- Kè. Za tuto èástku obdr í distributor základní písemné a propagaèní materiály spoleènosti (tzv. Packet), prùkaz distributora a získá právo úèastnit se semináøù poøádaných Spoleèností. 4) Na základì kopie smlouvy distributora nebo prùkazu distributora je distributor oprávnìn odebírat produkty Alga spring za nákupní cenu a dále prodávat koncovým u ivatelùm (nezaregistrovaným v síti) za cenu prodejní (viz. pøíloha 1). 5) Produkty Alga spring je mo né obdr et na výdejních místech Spoleènosti po zaplacení pøíslušné èástky v hotovosti. Pracovník na výdejním místì je povinen vydat distributorovi potvrzení o odbìru tzv. výdejku na odebrané zbo í, která je po ukonèení kalendáøního mìsíce nahrazena souètovým daòovým dokladem, zaslaným Spoleèností nejpozdìji do 15 dne následujícího mìsíce. Zbo í je mo né zaslat také na dobírku, pøièem k cenì výrobku se podle platného sazebníku.pøipoèítává poplatek za poštovní slu bu. 6) Distributor je oprávnìn prodávat produkty k pøímé spotøebì nebo za úèelem rozšíøení sítì RM. Tento prodej musí být realizován pouze na území Èeské republiky nebo ve státech urèených Spoleèností. 7) Distributor nemá právo pou ívat ádnou formu veøejné propagace a reklamy, kopírovat nebo jinak upravovat písemné materiály Spoleènosti, a to ani na vlastní náklady. 8) Distributor-sponzor je povinen seznámit zájemce o pøijetí za distributora se Všeobecnými smluvními podmínkami, Distributorskou smlouvou, Provozním øádem a dalšími písemnostmi Spoleènosti. V pøípadì chybných nebo mylných informací nenese Spoleènost ádnou odpovìdnost. Èlánek Pokyny pro vyplácení provizí a bonusù 1) Distributorovi vzniká nárok na vyplácení provize a bonusu dnem podepsání smlouvy distributora a splnìním podmínek dále stanovených. 2) Provize a bonusy, na které vznikl distributorovi nárok, budou vypláceny po mìsíèní uzávìrce, a to nejpozdìji do 30-ti dnù následujícího mìsíce. 1

16 Provozní øád 3) Podmínky pro vyplacení provize: a V. V a X. kvalifikaèní mìsíèní odbìr alespoò 1 produkt kvalifikaèní mìsíèní odbìr alespoò 2 produkty 4) Pokud v bì ném mìsíci dosáhne distributor stejné jako sponzor, dosa ené body distributora nále í do celkového souètu bodù sponzora, ovšem bez nároku na vyplacení provize (viz Marketingový plán Spoleènosti). 5) Do 15-ti dnù po mìsíèní uzávìrce pøedlo í Spoleènost mìsíèní výpis provedených výkonù a odmìn distributora, který bude zaslán spoleènì s daòovým dokladem o zaplacení vlastního odbìru produktù Alga spring. Tento výpis bude zaslán poštou na adresu uvedenou distributorem. Za tuto slu bu úètuje Spoleènost poplatek ve výši 15,- Kè, který bude odeèten z celkové odmìny distributora. V pøípadì, e distributor nemá v daném mìsíci nárok na provizi a bonus nebo nebyl v síti distributora ádný pohyb, mìsíèní vyúètování Spoleènost nezasílá. 6) Jestli e je distributor plátcem DPH, je povinen zaslat Spoleènosti kopii osvìdèení o registraci. Spoleènost vystaví jménem distributora na základì mìsíèního výpisu provizí a odmìn daòový doklad navýšený o 22 % DPH, jeho potvrzenou a podepsanou kopii zašle distributor nejpozdìji do 10 dnù od data doruèení zpìt na adresu Spoleènosti. 7) Z jedné do druhé lze pøejít a po mìsíèní uzávìrce. 8) Distributor je povinen neprodlenì nahlásit Spoleènosti veškeré zmìny osobních údajù (zmìna pøíjmení, adresy, èísla úètu apod.). 9) Spoleènost si vyhrazuje právo v prùbìhu své èinnosti provozní øád jakkoliv upravovat. 10) Tento Provozní øád vstupuje v platnost dnem 1. února ing. Tomáš Dudek øeditel spoleènosti 2

17 Provozní øád Pøíloha è. 1 Na základì kopie smlouvy distributora nebo prùkazu distributora je distributor oprávnìn odebírat produkty Alga spring za nákupní cenu a dále prodávat koncovým u ivatelùm (nezaregistrovaným v síti) za cenu prodejní (viz. ní e). Název produktu Poèet tablet Bodová hodnota Nákupní cena Prodejní cena Alga spring tbl. 400 tbl. 1 bod 850,- Kè 1.090,- Kè Alga spring Plus 800 tbl 1,7 bodu 1.420,- Kè 1.850,- Kè Alga spring Mystery 120 tbl. 1,5 bodu 1.275,- Kè 1.490,- Kè

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Dennis Lehane: SBOHEM, BABY Bostonští soukromí detektivové Patrick Kenzie a Angela Gennaro usilovnì pátrají po zmizelé ètyøleté holèièce. Pak se ztratí další dítì... a detektivové

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003

HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBÈANSKÉHO SDRUŽENÍ HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003 STRUÈNÌ O NÁS Obèanské sdružení Humanistické centrum Narovinu bylo založeno roku 1995 z iniciativy èlenù mezinárodního Humanistického

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více