Nejste závislí na prodejní době a zákazník může např. pohodlně nakupovat doma.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejste závislí na prodejní době a zákazník může např. pohodlně nakupovat doma."

Transkript

1 Měníme vztah lidí k vlastnímu zdraví v. 2,60 Manuál distributora se smluvními podmínkami Co je to Multi Level Marketing Způsob, jak zamezit plýtvání a ušet ře né peníze rozdělit mezi nás (zá kaz níky, prodejce, organizátory) MLM (Multi Level Marketing) je jedním z účinných způsobů ob cho do vá ní. A ať už chceme nebo ne, obchodování hýbe svě tem. Seznámení se s tímto druhem obchodu může být tedy prospěšné úplně každému. Cesta zboží od vý rob ce ke ko neč né mu spotřebiteli je při tradičním ob cho do vání náramně dlou há. Zhotoví se vý ro bek za stovku, pak se pře dá skla dům, do pravcům, vel ko ob cho dům, ma lo ob cho dům, re klam ním agen tu rám a na ko nec se do sta ne ke spo tře bi te li třeba za troj ná so bek. Ne radost ný stav. Pře s to jsme mu již uvykli a smí ři li se s ním. Mnozí si ho dokonce ani ne u vě do mu jí. Naštěstí lidská vynalézavost relativně nedávno dovedla některé jedince (viz. příběh v rámečku) k ná pa du. Vy na lez li pro dej ní me to du, která uve de nou ne vý ho du tra diční ho obchodu od stra ni la. Prin cip je velmi prostý, dá se říci téměř prvobytně po spol ný, a pře s to mi mo řád ně účinný: Další výhody MLM O Multi Level Marketingu 1. Podobně jako u přímého prodeje se odstraní všech ny zpro střed ko va tel ské me zičlán ky. Část ušetřených peněz náleží pří mo prodejci jako od mě na za to, že za stu pu je práci tradičních zpro střed ko va te lů. 2. Navíc, na rozdíl od metody přímého pro de je, dostává tento pro dej ce další část ušet ře ných peněz jako bonus za práci lidí, kte ré získal pro svoji or ga ni za ci. 3. Ostatní ušetřené peníze se vynaloží na vývoj výrobku, což zaručuje vyšší kva li tu a část se může použít na snížení ko neč né ceny výrobku. Hlavní výhoda MLM je tedy v men ších nákladech a v nejspravedlivějším systému od mě ňo vá ní, který ctí svobodu každého jed not liv ce. Je to koncepce přímo stvořená pro lidi s ekonomickým i ekologickým cí tě ním. MLM má pochopitelně i nevýhody, o kterých si povíme později. Je na Vás, abys te vše zvážili a vlastním rozumem a cí tě ním se rozhodli. Jak a proč vznikl MLM? Za všechno může charakteristická vlast nost člo vě ka - touha po penězích. Na počátku 20. let byla v USA zakázána vý ro ba a prodej alkoholu. Ziskuchtiví gangsteři stá li před problé mem, jak převézt do USA co nej ví ce al ko ho lu. Pak některého z nich napadla ge ni ál ní myšlenka. Začal od mě ňo vat pa še rá ky ne jen za množ ství pře ve ze né ho al ko ho lu, ale i za za ta že ní svých kom pli ců do to ho to obchodu. Za ně ko lik let se uká za lo, že se pro dá vá více al ko ho lu než před zákazem. A tak byl vy na le zen chyt rý a spo leh li vý sys tém pro de je. Sys tém, který sla ví ce lo svě to vý úspěch a neustále roste. Nemyslíte, že nejvíce užitečných nápadů se na ro di lo v hlavách těch nejlenivějších a nej zis ku chti věj ších jedinců? Jedno malinké slovíčko, ale ne smír ně významné, odlišuje MLM od podvodných fi nanč ních her. V nich jsou hrá či odměňování za kaž dé ho člena, kte ré ho zís ka jí. V těchto na ba lo va cích tech ni kách se ne vy tvá ře jí žádné hodnoty a po pí ra jí se ma tema tic ké zá ko ny. V MLM nejste placeni za úlovky, ale za je jich práci, stejně jako není majitel to vár ny od mě ňován za počet zaměstnanců, ale za vý sled ky jejich čin nos ti. Nikdy nepřipodobňujte MLM k hloupoučkým py ra mid ním systémům. (Sys tém MLM za jiš ťu je ne u stá le stej né pod mín ky jak výrobci, tak jeho dis tri bu to rům a jejich zá kaz ní kům, a to ne zá vis le na čase a vrs t vě. ) Pak se zařadíte mezi onu úzkou sku pi nu lidí, kteří MLM rozumějí, a díky tomu mají pod stat ně vět ší šan ce na vy so ké pří jmy. Distributor nakupuje pro sebe a svou ro dinu levněji. Dokonalé seznámení zákazníka s výrobky. Neomezené místo a doba prodeje. Stálá péče o zákazníka 1. Možnost budovat MLM i jako vedlejší pracov ní poměr. Můžete kdykoli jednoduše přestat. Výše výdělku závisí pouze na Vašich schopnos tech a může být velmi vysoká. Dobrý důvod pro vstup i pro ty, kteří se ne chtě jí v MLM více angažovat. Jste-li přímo motivováni na pro de ji a zná te-li dů klad ně zboží, Váš zákazník není frustro ván ne schop nos tí a ne in for mo va nos tí obyčejných prodejců. Nejste závislí na prodejní době a zákazník může např. pohodlně nakupovat doma. Nač zbytečně riskovat?! Vy zkou šej te si nejprve své schopnosti. Ovšem milionářem se na ved lej šák asi nestanete. Nepůjde-li Vám to, prostě 1 rok neodeberete zboží. Vaše čin nost tak bude automaticky ukončena. Mimo okamžitého zisku z vlast ní ho přímého pro de je dostáváte peníze i za činnost Vaší sítě. Ne má te diplom z Oxfordu? Váš movitý i ne mo vi tý majetek se skládá z ušmudlaného Sme ta ny a dvou kvě ti ná čů? Nebo jste dokonce žena?! Žádný pro blém. Na tak rovnou startovní čáru Vás už asi nikdo nepostaví. Ke startu vlast ně potřebujete pou ze ti sí ci ko ru nu na zboží a i tu mů že te mít ještě tentýž den se zis kem zpátky. 1 Brzy poznáte výhody dlouhodobého uspo ko jo vání zá kaz ní ků před jed no rá zo vý mi zisky. Navíc neexistuje strop Vašich výdělků. Žádní nadřízení Vám nezmění podmínky vý děl ku v okamžiku, kdy byste mohli mít větší pří jem než oni. Pravidla v MLM zůstávají pořád stejná. Všich ni nad Vámi mají zájem i na Vašem úspě chu a přejí vám ho. Závist odumřela.

2 MANUÁL DISTRIBUTORA 2 v. 2,60 Výhody našeho MLM Prodej přípravků, které lidem přinášejí úle vu. Vysoká prodejnost výrobků a ne o by čej ná stabilita členské základny. Opakovatelnost prodeje. Nevýhody MLM MLM patří mezi systémy nejméně po cho pené a nejvíce pomlouvané. Často tomuto systému nedělá dobré jmé no vystupování některých distributorů. K úspěchu je nutná tvrdá, poctivá a vy tr valá práce. Požaduje se schopnost jednat s lidmi a chuť neustále se učit. Seriózně - žádný úspěch nepotěší tolik, jako když Vám přijdou poděkovat vyléčení lidé. Pak i ty pe ní ze jako by ztrácely svou hodnotu. Každý chválí svoje zboží. Ani my nejsme jiní. Pro to že se ale domníváme, že právě těmito dvěma vý ho da mi se nejvýrazněji odlišujeme od obdobných fi rem, do kladu je me tuto skutečnost v poznámkách. Naše výrobky si většina zá kaz ní ků kupuje ví ce krát za rok. (Zkuste sami objevit souvislost se sku teč nos tí uvá dě nou v článku v rámečku.) Většina nepochopení pochází z myl ných ná zo rů na prin cip odměňování. Nejčastěji si ho totiž lidé ple tou s ne chval ně proslulými finančními hrami. Při tom by stačil kus papíru, tužka a asi deset minut je jich času k tomu, aby se tohoto bludu jednou pro vždy zba vi li. Tento závažný nedostatek lze bohužel jen těžko od stranit. Pramení totiž z jedné z největších výhod MLM - ze svo-body. Každý distributor totiž v MLM podniká sám za sebe a není zaměstnancem MLM firmy. Bez úsilí nezbohatnete ani v MLM! Nezbytné je také pozitivní myšlení a schopnost trvale se motivovat. Začínáme obchodovat Jak se stát členem našeho MLM Naši firmu opustilo v loňském roce jen 16,7% všech členů a jen 5,4% nových členů! Je všeobecně známo, že jedním z pro blé mů MLM je malá stabilita členské sítě. (Kdo si to již v nějaké jiné MLM organizaci vyzkoušel ví, o čem zde mluví me). Ty nejúspěšnější organizace se netají tím, že po jednom roce od vstupu ukon ču je činnost větší po lo vi na čle nů. Ovšem to jsou výsledky opravdu jen těch nejúspěšnějších. U ostat ních MLM fi rem běž ně ukon ču je svou čin nost 75% a více dis tri bu to rů. Naši firmu opustilo v roce x méně no vých členů! Předcházející rok byl stejně úspěšný. Vý sled ky jsou o to výmluvnější, že jsme měli pod mín ky pro trvání členství třikrát tvrd ší než je ob vyk lé. Navíc jsme v loň ském roce ne po řá da li ani je den se mi nář pro distributory a do kon ce ani od mě ny pro naše dis tri bu to ry ne pře sa hu jí ob vyk lý prů měr. Domníváme se, že za tento jedinečný úspěch vdě čí me mimořádné kvalitě svých pří prav ků a jejich přiměřené ceně. Především se ale snažíme za vším vidět člověka, ať už je to zaměstnanec, distributor či zákazník. Ke každému obchodování patří odmítnutí. V MLM slýchávají distributoři slůvko NE velmi čas to. I když je to naprosto přirozené, v Če chách na odmítnutí nejsou lidé zvyklí a berou ho jako osob ní prohru. Navíc se snadno vzdávají již při prv ních ne ú spě ších. Úspěšní distributoři se vyznačují op ti mis mem a nezdolností. Předtím se ovšem musí pře svědčit, že nabízejí zboží, které má nějakou hod no tu a může jiným pomoci. A ještě něco cha rak te ri zu je dob ré ho distributora - nepoužívá ná tla ko vé me to dy a váží si jiných, byť opačných, názorů. 1. Dosáhnout věku 18-ti let. 2. Vyplnit smlouvu (3 exempláře) spo leč ně s některým z našich distributorů. 3. Se smlouvou odebrat vstupní zboží v hodno tě min. 50 bodů (k r cca Kč s DPH). Toto zboží nakoupíte již za nižší cenu. Žádný členský poplatek není po ža do ván! Vlastní prodej Vlastním prodejem získáváte okamžitý pří jem. Nepodceňujte tuto fázi. Vlastním pro de jem se finančně zabezpečíte a získáte zku še nos ti při budování sítě. Prvním zákazníkem buďte Vy sami!! Ten se pak stává Vaším sponzorem. Riskujete pra má lo. (Neztrácíte své za měst ná ní, ani se nezadlužujete). Proč tedy ne vy zkou šet, co ve Vás skutečně vězí? Dosud tedy nevyžadujeme žádné vstupné. Ten tvoří rozdíl mezi nákupní a pro dej ní cenou. Často můžete vystačit pouze s prodejem svým známým a spo tře bou své rodiny. Je rozdíl mezi prodejcem, který pro dá vá pro zisk něja ké zboží a prodejcem, který nabízí s nad še ním a se be dů vě rou ověřenou kvalitu. Ovšem povinným odběrem směřujeme naše dis tribu to ry k tomu, aby se seznámili s výrobky. Nejúčinnější, nejjednodušší a přitom nej čas tě ji poru šo va né pravidlo. Lituji lidi, kteří prodávají něco, čemu sami nevěří. Výrobek, který sami používáte, ne pro dá vá te, ale doporučujete. Cítíte ten rozdíl? Proč se ne po dě lit se známými a přáteli o něco, co Vám po moh lo?

3 MANUÁL DISTRIBUTORA v. 2,60 3 Budování vlastní sítě Výhody vlastní sítě Trvalejší a vysoce nadprůměrné od mě ny Vám může nakonec zajistit jenom Vaše vlast ní síť. Sponzorujete (získáváte a podporujete) nové lidi. Nikdy nedokážete obsloužit tolik zákazníků na jed nou jako Vaše síť. Noví distributoři se stávají součástí Vaší vlastní fir my a svým dal ším spon zo ro vá ním vytvářejí své fir my. Kouzlo MLM spočívá mimo jiné v tom, že všech ny tyto fir my, jak ko liv do sebe vnořené, mají stejné podmín ky a šance. Platí pravidlo, že je lépe se podílet 2 % na prá ci 100 lidí, než mít 100 % pouze ze své čin nos ti. Ti za Vás pracují i v případě Vaší in dis po zi ce. Kupříkladu v době nemoci nebo dovolené. Jak se stát sponzorem Získat nejméně 1 osobu (distributora) a uzav-řít s ním smlouvu. Všechny tři exemplá ře nám zaslat ke schválení a zaregistrování. Tato osoba musí splnit pod mín ky členství na še ho MLM. (Především odebrat již při registraci vstupní zboží.) Bude-li nový distributor odebírat na dobírku, je nutno již ke smlouvě přiložit objednávku. Kde hledat distributory pro svou síť Samozřejmě se předpokládá, že svému dis tri buto ro vi pomůžete při startu. Není nic účin něj ší ho než z něj vytvořit vlastní kopii - člověka, kte rý se bude o budování vlastní sítě starat při nejmen ším tak dobře jako Vy. Teprve pak ho mů že te pře stat podporovat a on Vám bude přesto přinášet stále větší zisk. Proto je tak výhodné budovat svo ji síť hlavně do hloubky. Nechoďte od domu k domu. Do po ru ču ji tyto okruhy výběru: 1) Vaši příbuzní, známí a přátelé. 2) Vaši zákazníci. 1 3) Lidé se vztahem k našim výrobkům. 4) Lidé s častým stykem s veřejností. 5) Jiní distributoři a dealeři. 6) Náhodné známosti. Lékař, lé či tel, majitel či za měst na nec fit cen t ra, kosme tic ké ho salónu aj. Poštovní do ru čo va tel, pro da vač, kadeřnice apod. Nenucená, uvolněná setkání na dovolených, kur sech, oslavách, v dopravních prostředcích apod. 1 Ti distributoři, kteří své zboží úspěšně vy zkou še li, dosahují výrazně vyššího prodeje a lépe budují síť. Inzeráty příliš nedoporučujeme. Vyžadují pro myšle ný přístup, jinak bývá výsledek spíše opač ný. Požadavky na vlastní distributory Požadované schopnosti Vašich budoucích spolupracovníků (distributorů) jsou vlast ně stejné jako Vaše a už jsme o nich mluvili. Druhou nejčastěji porušovanou zá sa dou v MLM je nedostatečná péče o dis tri bu to ry a rychlé budování sítě do šířky. Prá vě tato chyba připravuje každý měsíc vět ši nu sponzo rů o velké peníze. Principem je, aby Vás mohli Vaši osobní distri bu to ři skutečně zastoupit v budování sítě. Jak toho dosáhnout? Pod po ruj te kaž dé ho ze svých osobních dis tri bu to rů nej mé ně do třetí vrstvy! Nikoho předem příliš rychle nevyřazujte. Čas to může pří jem ně překvapit ten, do kterého byste to ni kdy neřek li, naopak i ten nejslibnější se může ukázat jako na pro s to neschopný pro bu do vá ní sítě. chuť a schopnost trvale a tvrdě pracovat sebedůvěra, motivace a cílevědomost umění jednat s lidmi a upřímnost důvěra a znalost našich výrobků ochota neustále se učit a zdokonalovat se Jak začít budovat síť a zajistit její růst Je lákavé mít brzy co nejvíce dis tri bu to rů. Ne mů že te se ale všem věnovat dostatečně dů klad ně. Ne připra ve né distributory pak pochopitelně čeká jeden ne ú spěch za druhým. Ukončují pak svou čin nost. Z ně kte rých se navíc rekrutují nej vět ší po mlou va či. (Znáte tu bajku a lišce a hroz nech?) Jen ti Vaši osobní distributoři, kteří budou do sta tečně poučeni a motivování, budou schop ni po kra čo vat v budování sítě. Pak ne jen oni, ale i je jich dis tri bu to ři a distributoři je jich dis tri bu to rů atd. bu dou zvy šo vat Váš vý dě lek. Odhadněte, zda je potenciální distributor scho pen prodat měsíčně alespoň několik vý rob ků nebo je schopen budovat svoji síť. V opač ném případě bude pro Vás výhodnější jako zá kaz ník nebo Váš ob jed na va tel. Kdy je Váš distributor dostatečně poučen? Když ho naučíte, jak má pod po ro vat své ho dis tribu to ra a toho, jak má pod po ro vat své ho. Teprve umí-li tyto tři vrst vy pod po ro vat ty pod se bou, jste sku teč ně za stu pi tel ní a tato větev už ni kdy ne za nik ne. Kdy je Váš distributor dostatečně motivován? Když dostává za svou síť dostatečnou od mě nu. Měsíčně alespoň několik set korun. Ide ál ní je, když dostává částku blížící se jeho platu ve stá lém zaměst ná ní. Pak bude jistě zvažovat, zda se nemá práci v MLM věnovat na plný úvazek. Má-li distributor už vlastní síť, rozmýšlí si dů klad něji, má-li ukončit členství, a tak o ni přijít. Chybou mnoha začínajících spon zo rů je, že nechá pou tuto hloubkovou péči o každou vě tev, a že nou se chr tím během do šíře. Každý měsíc končí někteří dis tri bu to ři. Přes 90% z nich jsou ti, co nemají žádnou síť.

4 MANUÁL DISTRIBUTORA 4 v. 2,60 Odměňování v MLM Přímý zisk - z osobního prodeje Procentuální zisk z nákupní ceny u osob ního pro de je konečnému zákazníkovi. Ji nak rozdíl mezi Vaší ná kup ní (dis tri bu tor skou) a prodejní ce nou. Většinou to činí něco mezi 25-30%. To není málo, uvážíme-li, že např. v běžných ob chodech se spotřebním zbožím (potraviny, elek tro ni ka apod.) se pohybuje tento zisk mezi 8-25%. A to navíc musejí tradiční obchodníci platit mzdy, nájmy, úvěry na zásoby, energii atd. Nepřímý zisk - výkonnostní odměny (ČVO) Dostáváte peníze nejen za vlastní body z osob ní ho prodeje, ale navíc ještě za body zís ka né všemi distributory Vaší sítě (tj. distri bu to ry z jakékoli vrstvy). Odměna se vypočítavá z měsíčního ob chodní ho objemu v nákup. cenách bez DPH. Právě v mechanismu výpočtu Vaší od mě ny spo čí vá genialita MLM systému. Není nabalovací jako u fi nanč ních her, jejichž me cha nis mus odměňování je pod vod ný a může přinést zisk pouze or ga ni zá to rům a ně ko li ka nejbližším vrst vám. V MLM princip odměňování zajišťuje všem vrst vám stejné šance. Pro výpočet jsou směrodatné sku teč ně za pla ce né část ky v daném mě sí ci. Rozhoduje datum doručení peněz na náš účet. Díky tomuto jedinečnému a spravedlivému me chanis mu odměňování může třeba i dis tri bu tor, kte rý vstou pí mno ho let po za lo že ní do MLM fir my a ocitne se třeba v ti sí cí vrstvě, klidně zís ká vat mě síč ně vět ší od mě ny než dis tri bu tor ve vrs t vě první. A díky němu úspěšně fungují MLM or ga ni za ce již několik desítek let a jsou naprosto legální. Terminologie k výpočtům výkonnostních odměn Tabulka výkonnostních odměn BH = bodová hodnota. Slouží k výpočtu procent odměny. Procento se vypočítává z dosažené BH celé Vaší sítě včetně Vás, a to podle tabulky výkonnostních odměn. OO = obchodní objem. Slouží k výpočtům odměn. Zde k výpočtům slouží vždy dosažený OO celé Vaší skupiny včetně Vás. HVO = hrubá výkonnostní odměna. Je to procento odměny násobené celkovým OO Vaší skupiny. ČVO = čistá výkonnostní odměna. Je to od Vaší HVO odečtená HVO Vašich osobních distributorů. odměna v % počet bodů Každému výrobku je přiřazen určitý po čet bodů a tento počet zůstává stá lý bez ohle du na cenové vý ky vy (in fla ce aj.) a změny kursu. To zna me ná, že pře po čet Vaší od mě ny zůstává po řád ne měn ný. OO je součet nákupních cen v Kč (bez DPH) při řa zených jednotlivým (ode bra ným a za pla ce ným) vý robkům. Může se měnit v důsledku ce no vých vý ky vů. Jinak řečeno odměna se určuje z BH, ale vyplácí se podle OO. Rozumí se tedy HVO Vámi přímo na spon zo ro va ných distributorů. ČVO je rozdíl mezi pro cen tem náležejícím Vám za body dosažené v celé Vaší síti a pro cen tem ná leže jí cím Vámi osob ně na spon zo ro va ným dis tri bu to rům za jejich sítě. ČVO, která nepřesáhne 30 Kč, se nevyplácí. Klíč k pochopení MLM : Distributor nahoře dostává čistou odměnu (do sa že né procento krát trž ba celé jeho sítě) až poté, co se od ní ode čte hrubá odměna jeho osob ních dis tri bu to rů (jejich dosažené pro cen to krát tržba jejich sítě - ten to krát ale bez dal ší ho odečtu). Jen tak ne pře sáh nou všech ny od měny 21%. Distributor na ho ře vy dě lá vá tedy na rozdílu mezi svou do sa že nou procentní kategorií a dosaženým pro cen tem jeho osob ních (1. vrstva) dis tri bu to rů. Chytré hlavy již asi chápou rozdíl mezi MLM a obyčejnou metodou letadla a ji ných sně hových kou lí. a) Zákazníkům je zachována pří z ni vá cena a přesto zůstává dost jak pro dis tri bu to ry, tak pro výrobce. b) Šance na zisk zůstává po řád stej ná! Ať vstoupí te do MLM kdy ko liv, vždy si mů že te vy dě lat více než tře ba dis tri bu to ři x vrstev nad Vámi. A přitom oni se z Vašeho úspěchu mo hou jen ra do vat - při ná ší te jim také zisk.

5 MANUÁL DISTRIBUTORA v. 2,60 5 Příklady výpočtů výkonnostní odměny U všech následujících příkladů výpočtů odměn je použit tento vzorový výrobek: OO za 1 kus = 200 Kč BH za 1 kus = 10 bodů Procentní zisk z nákupní ceny = 28 % Příklad 1. 1 bod se v tomto případě rovná 20 Kč. To před sta vu je u uvedeného vzorového výrobku 56 Kč pří mé ho zisku. Pro usnadnění a přehlednost v následujících příkla dech neoperujeme s DPH. Upozorňujeme, že 1 bod má u nás ve skut e č n o s t i v y š š í c e n u a t a t o c e n a n e u - stále roste. Podobně pak po cho pi tel ně rostou i odměny při stejném objemu pro de je. 1. vrstva Vaši osobní distributoři 2. vrstva ostatních disributorů 3. vrstva ostatních disributorů BH = bodů (1x 400) + (3 x 400) + ( 9 x 300) + (18 x 400) OO = , x 20 (BH x cena za 1 bod) Procento odměny = 18 % (Viz. tabulka odměn) HVO Vaše = , x 18 % (OO x Procento odměny) HVO Vašich přímých distributorů = ,- 3 x [(3 700 bodů x 20) x 12%] ČVO Vaše = ,- (HVO Vaše - HVO Vašich přímých distributorů) Váš celkový zisk = , [(400 x 20) x 28 % ] (ČVO + přímý zisk) Pozn.: 400 bodů představuje např. 40 ks vzorového vý rob ku Hezký příklad. Domníváme se, že vybudovat takovou síť není až tak obtížné. (Navíc zcela pochopitelně si již distributoři třetí vrstvy budují vrst vu další atd. No, nemnuli byste si ruce?) Příklad 2. BH = bodů (1x 800) + (6 x 800) + ( 24 x 800) + (96 x 800) OO = , x 20 (BH x cena za 1 bod) Procento odměny = 21 % (Viz. tabulka od měn) HVO Vaše = , x 21 % (OO x Procento odměny) HVO Vašich přímých distributorů = ,- 6 x [( bodů x 20) x 18%] ČVO Vaše = ,- (HVO Vaše - HVO Vašich přímých dis tri bu to rů) Váš zisk celkem = , [(800 x 20) x 28 % ] (ČVO + přímý zisk)

6 MANUÁL DISTRIBUTORA 6 v. 2,60 Nepřímý zisk - sponzorské odměny (SO a SO2) Potom, co dosáhnete nejvyšší možnou hra nici výkonnostní odměny (21 %), růst Va še ho zisku nekončí. Vaším dalším cí lem je sna ha o to, aby i Vaši osobní dis tri bu to ři do sáh li oné hranice 21 %. Z bo do vé hod no ty jejich 21% větve budete totiž do stá vat dal ší peníze - tzv. sponzorskou odměnu (SO). Taková 21% větev se od Vás odtrhuje v tom smyslu, že se její dosažená BH již na dá le nepočítá do BH dosažené zbyt kem Vaší sítě. Zato ale bu de te dostávat z měsíční BH dosa že né 21% větví po kaž dé nějaké pro cen to spon zor ské od mě ny. (Po kud ovšem spl ní te kva li fi kač ní požadavky na tuto od mě nu.) Máme pro Vás připravenou ještě další odmě nu - SO2. Tu bu de te do stá vat do kon ce z 21% vět ví dis tri bu to rů Va šich osobních dis tri bu to rů. Pokud by totiž neexistovaly sponzorské odměny, ne by li byste motivováni na vzniku dalších 21% vět ví ve své síti. Váš zisk z takové větve by se rovnal nule. (21% - 21% = 0). A to pochopitelně není ani v zájmu naší firmy. V žádném případě Vám ne brá ní me vy dělá vat třeba milióny. Na nich přece bo hat ne me, třeba ne sty da tě, také my. To znamená, že za její další činnost již nebudete do stá vat výkonnostní odměnu. (Jak jsme si právě řek li, její výpočet by stejně neměl cenu.) O nic ale ne při jde te, čekají Vás další zisky z takových větví v podobě spon zor ských odměn. Odtrženou vě tev přebírá naše firma a Vám ubyde práce. Ušetřený čas vy u žij te na do bu do vá ní své zbyt ko vé sítě (viz. kva li fi kač ní po ža dav ky na SO), po pří pa dě vytvoření další 21% větve a pak se vraťte dále pod po ro vat onu od tr že nou větev. Např. při splnění kvalifikačního předpokladu bodu a) (viz. později) Vám každá 21% vě tev Va šich dis tri buto rů při ne se mě síč ně nej mé ně Kč na víc [( bodů x 20 Kč) x 3 %]. V případě, že Vaši osobní distributoři budou mít rov něž 21% distributory, budete také za ně dostávat další pe ní ze (SO2). Růstem BH takových větví totiž poroste sa mozřej mě i Váš měsíční příjem z nich. (Co může být krás něj ší ho, než pobírat trvalý příjem v po do bě 1 až 3% z neustále rostoucí 21% vět ve.) Znovu přípomínáme, že hodnota jednoho bodu je dnes vyš ší než 20 Kč, a proto bude také Vaše od mě na ve sku teč nos ti větší. Terminologie ke sponzorským odměnám SO = sponzorská odměna přímé 21% větve SO2 = sponzorská odměna nepřímé 21% větve 21% větev = síť Vašeho osobního 21% distributora (u SO) nebo distributora v další vrstvě (u SO2). Zbytková síť = Vaše síť bez 21% větví Je to procento z OO dosažené přímými 21% vět ve mi. Vy plá cí se v případě splnění kva li fi kač ních po ža dav ků. Činí 3 %, 2 % a 1%. Jedná se o procento z OO dosažené nepřímo spon zoro va ný mi 21% větvemi. Vyplácí se v případě spl ně ní kvalifikačních požadavků na SO2 a činí 1 %. Podobně zbytková BH a zbytkový OO. Kvalifikační požadavky na sponzorské odměny SO 1. V případě přímo sponzorované jedné 21% větve a) BH ze zbytkové sítě min bodů odměna 3% b) BH ze zbytkové sítě min bodů odměna 2% c) BH ze zbytkové sítě min bodů odměna 1% nebo 2. V pří pa dě pří mo spon zo ro va ných min.dvou 21% větví a) BH ze zbytkové sítě min bodů odměna 3% b) BH ze zbytkové sítě min bodů odměna 2% c) BH ze zbytkové sítě min bodů odměna 1% V na šem sys té mu od mě ňo vá ní ne pro pa da jí při nesplněných kva li fi kač ních po ža dav cích spon zor ské od mě ny ve pro spěch fir my, ale pře sou va jí se na ho ru. Tyto peníze tedy dostane nej bliž ší distributor umístěný nad mrtvým brou kem a splňující kva li fi kač ní před po kla dy na vyplacení spon zor ských odměn. Pokud jsou mezi Vámi a nějakým 21% distributorem distributoři, kteří ne spl ňu jí kvali fi kač ní požadavky, nemusíte se obávat. O zisk nepřijdete. Takoví ne ak tiv ní dis tri bu to ři se v našem MLM přeskakují. Jestliže např. distributor C nedosáhne kva lifi kač ních požadavků k získání spon zor ské odměny a ostatní nad ním ano, ne jsou o nic ošizeni a dostanou spon zor ské od mě ny z 21% větve pod ním. (Další dů vod pro budování stabilní sítě do hloubky.) Náš příklad bude tedy vypadat takto: A - dostane SO2 z větve D a SO z větve B B - dostane SO z větve D C - bude přeskočen (mrtvý brouk) 21% A 21% B 21% C 21% D SO2 SO2 (z nepřímé 21% větve) se vyplácí při splnění kvalifikačních požadavků pro SO (viz. výše). U obou sponzorských odměn musí být zároveň uskutečněn v daném měsíci osobní odběr v BH nejméně 100 bodů. odměna 1% Všechny kvalifikační požadavky musí být vždy spl ně ny ve stej ném mě sí ci. obecně Jakékoliv dílčí změny a úpravy Odměňování v MLM jsou zveřejňovány ve firem- ním Zpravodaji a na www stránkách a mají pro obě strany závazný charakter. Další odměny se připravují a bu dou včas oznámeny.

7 MANUÁL DISTRIBUTORA v. 2,60 7 Povinnosti firmy Obchodní podmínky Firma je povinna provádět měsíční hodnocení výsledků a v souladu se smluvními podmínkami vyplácet odměny. ODMĚNA SE VYPLÁCÍ DO 58 DNŮ po ukončení kalendářního měsíce. Firma poskytuje distributorovi údaje (výpis) o jeho činnosti za každý kalendářní měsíc. Lhůta pro poskytnutí této informace je stanovena na 26 dnů od ukončení daného měsíce. Firma se zavazuje nezveřejňovat informace o činnosti mandatáře. Povinnosti distributora Distributor NAKUPUJE A PRODÁVÁ zboží firmy SVÝM JMÉNEM. Nejedná jako spolupracovník firmy ani nesmí vzbuzovat dojem, že je jejím spolupracovníkem. Distributor PRODÁVÁ zboží POUZE V PŘÍMÉM PRODEJI. Tzn. mimo jakákoli obchodní zaříze-ní a nesmí tam zboží ani jinak dodávat.distributor smí PRODÁVAT POUZE ZA STANOVENÉ PRODEJNÍ CENY. Tedy ani za vyšší nebo za nižší. Za každé porušení některého ze závazků uvedených v tomto odstavci se sjednává pro distributora smluvní pokuta Kč a okamžité vyloučení z MLM sítě. Distributor smí používat k prodeji pouze oficiální podklady firmy. Použití vlastních podkladů je nutno předem písemně schválit firmou. Distributor nakupuje přímo u firmy nebo ve firmou schválených skladech (tzv. výdejní místa). Nakupuje již při podpisu Dohody o členství. Distributor má povoleno prodávat výrobky jiných firem. Plátce DPH je povinen vystavit firmě daňový doklad za zprostředkování. ČLENSTVÍ distributora může automaticky ZANIKNOUT, NEODEBERE-LI BĚHEM KALENDÁŘ- NÍHO ROKU ZBOŽÍ V HODNOTĚ MINIMÁLNĚ 30 BODŮ. Vyloučený distributor může obnovit členství nejdříve po dvou měsících od vyloučení. Distributor se zavazuje k čestnému jednání. Je zakázáno šířit o našem zboží nebo MLM nepravdivé nebo matoucí informace. Je povinen NAHLÁSIT veškeré osobní ZMĚNY. Distributor je povinen dbát pokynů firmy a nahlásit firmě jakékoliv porušování zde uváděných zásad. Vaše odměny se získávají výpočtem podle zá sad uve de ných v kapitole o odměňování. Bude vyplacena na účet distributora nebo poš tov ní po u káz kou na náklady příjemce. Firma nemusí tyto informace zasílat, nemá-li man da tář daný měsíc nárok na odměnu. Pokud distributor nepožádá písemně do 14 dnů po ob dr že ní výpisu o opravu, po va žu je se vý pis za odsou hla se ný. S výjimkou zajištění nezbytných ob chod ních a právních podmínek a informací pro sponzorskou linii. Dis krét nost a ml čen li vost je po va žo vá na za sa mo zřejmost. Nejste zaměstnancem ani zástupcem naší fir my. Jste samostatný podnikatel. Při každém ná ku pu od nás do sta ne te účet. Při každém svém prodeji Vám do po ru ču je me psát zákazníkovi stvrzenku. Mandatář nesmí prodávat naše zboží ani ve svém vlast ním obchodním zařízení. Může tam umís tit reklam ní materiály. Za podklady se považují letáky, ceníky, smlou vy, manuály apod. Smyslem je zamezit ne prav di vým tvrzením a údajům. Také nákup od jiných distributorů je za ká zán. Myšleno za distr. ceny. Případné změny cen jsou zve řej ňo vá ny ve Zpravodaji a na www stránkách. Nesmí je však prodávat nebo nabízet k dal ší mu pro de ji ostatním členům MLM firmy. Doklad vystavuje obratem vždy po obdržení Mě síční ho zhodnocení výsledků. V případě nového přijetí se vypisuje nová smlou va a distributor se zařazuje do nové sítě. Nutno je zejména okamžitě hlásit změnu ad re sy, te le fo nu, čísla účtu apod. ČVO (čistá výkonnostní odměna) se vyplácí pou ze pokud přesáhne v daném měsíci 30 Kč a ne ku mu lu je se. Firma nezodpovídá za neproplacené platby v důsled ku chyb ných údajů ze strany distributorů. Je pochopitelně povoleno uvádět jméno dis tri buto ra např. jako výherce v sou tě ži, u pří le ži tos tí růz ných ocenění apod. Tím je zachována stejná šance pro všechny distri bu to ry. Tuto zásadu některé nové MLM fir my ne u plat ňu jí. Poškozují tak své distributory. Mohou Vám nakupovat jenom na Vaše jmé no. (Je např. v zájmu sponzorů zajistit svým dis tri bu to rům dostatek zboží.) Doporučujeme proto sponzorům, aby se o ta ko vé spící brou ky starali a v případě smys lu pl nos ti je ne ne cha li zbytečně odpadnout. obecně Jakékoliv dílčí změny a úpravy Obchodních podmínek jsou zveřejňovány ve fi- remním Zpravodaji a na www stánkách a mají pro obě strany závazný charakter. Distributor je povinen seznamovat se s novými skutečnostmi Manuálu distributora. Firma si vyhrazuje právo odmítnout jakéhokoliv zájemce o distributorství.

8 FIRMA: MANUÁL DISTRIBUTORA CZ KLAS CZ s.r.o. Dohoda o členství Sněžná cesta KRASLICE, ČR IČO: DIČ: CZ telefon: mobil: web: DISTRIBUTOR: Pište, prosím, čitelně a přesně! Dohodu vyplňte třikrát a neofocujte podpisy. Členské číslo NEVYPLŇUJTE Titul Jméno Příjmení Datum narození IČO DIČ Ulice, čp. Č. účtu / Město Spec. s Plátce DPH ANO / NE PSČ Kraj Tel. domů Tel. zam. Mobil Nehodící se škrtněte ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE 1. Souhlasíte s poskytováním svého jména a telefonního čísla zájemcům o přípravky nebo členství v síti a zavazujete se dle svých možností co nejlépe vyhovět případným zájemcům? 2. Souhlasíte s poskytováním ke svému jménu a telefonnímu číslu i adresy? 3. Souhlasíte se zasíláním ových zpráv z ústředí firmy KLAS? 4. Souhlasíte se zasíláním SMS zpráv z ústředí firmy KLAS?! uvedených Informujte, prosím, ústředí o jakékoliv změně ve výše údajích. SPONZOR: Jméno Příjmení Členské číslo Tato Dohoda o členství upravuje smluvně poměr mezi firmou a členem její sítě MLM, který se dále nazývá distributorem. 1) Distributor je samostatným distributorem sítě MLM firmy. 2) Svou obchodní činnost vykonává jako samostatný distributor na vlastní náklady a vlastní riziko. 3) Distributor se sám stará o své daňové a živnostenské povinnosti v souladu s platnými předpisy. 4) Distributor se seznámil se smluvními podmínkami obsaženými v Manuálu distributora, především v kapitole Ob chod ní pod mín ky a sou hla sí bez výhrad s jejich obsahem (zejména se zavazuje prodávat zboží za stanovené ceny a ne pro dá vat je do a v jakékoli obchodní síti apod. a souhlasí se smluvní pokutou Kč za každé porušení svého závazku). Manuál dis tri bu to ra je součástí smlou vy. 5) Distributor prohlašuje, že splňuje podmínky pro uzavření smlouvy v souladu se zákony České republiky. 6) Distributor je povinen dbát zájmů firmy a zavazuje se odškodnit ji za veškeré ztráty způsobené jeho ne do dr žo vá ním zde uvá dě ných závazků. 7) Sponzor závazně prohlašuje, že distributora řádně proškolil a předal mu platný Manuál distributora a ceník. 8) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Distributor bere na vědomí, že pokud neodebere na své členské číslo během kalendářního roku zboží firmy v hodnotě minimálně 30 bodů, může mu být automaticky ukončeno členství. Firma může smlou vu vy po vě dět s oka mži tou platnos tí také v případě ukončení čin nos ti svého MLM. V ostat ních případech platí výpovědní lhůta 1 rok. 9) V případě porušení některého bodu této smlouvy nebo podmínek obsažených v Manuálu distributora může být distributor oka mži tě vy lou čen z distribuční sítě MLM firmy. 10) Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, každá strana obdrží jeden exemplář. Distributor obdrží navíc kompletní Manuál distributora. Distributor i sponzor akceptováním smlouvy (vstupním odběrem zboží) stvrzují automaticky platnost svého podpisu. Podpis firmy (nevyplňujte) Podpis distributora Podpis sponzora Datum Datum Datum Společnost KLAS CZ s.r.o. je vedená u rejstříkového soudu v Plzni, ev. č. C

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 7 8 6 4 Poruchy osobnosti Ján

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN ENERGETIX

MARKETINGOVÝ PLÁN ENERGETIX MARKETINGOVÝ PLÁN ENERGETIX Systém slev a provizí ENERGETIX (MARKETING PLÁN), vám umožňuje dosáhnout výhodných slev a bonusů při osobním odběru zboží a také finančních a podnikatelských úspěchů. Systém

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

Základní provize v systému MLM ZetClub

Základní provize v systému MLM ZetClub Základní provize v systému MLM ZetClub Každý prodejce může pod sebou zaregistrovat dalšího prodejce, ten zas dalšího atd. Každý prodejce, tedy může být buď zaregistrován přímo pod firmou, nebo má nad sebou

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

Stropní konstrukce 1/6. 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 160 x 230 x 6500 až 8250 mm hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m. Stropní vložky MIAKO

Stropní konstrukce 1/6. 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 160 x 230 x 6500 až 8250 mm hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m. Stropní vložky MIAKO Stropní konstrukce 1/6 Použití POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení pro využívání provizního systému a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do provizního systému běžícího na stránkách http://www.netaffiliate.cz/

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. HANSLEY family club, s.r.o. MARKETINGOVÝ. společnosti. HANSLEY family club, s.r.o.

MARKETINGOVÝ PLÁN. HANSLEY family club, s.r.o. MARKETINGOVÝ. společnosti. HANSLEY family club, s.r.o. MARKETINGOVÝ PLÁN společnosti O SPOLEČNOSTI Společnost HANSLEY vznikla v roce 2005, jako nástroj vize zakladatelů, přinést v oblasti wellness novou kvalitu a inspirovat zákazníky novým pohledem na užívané

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány?

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány? PLATEBNÍ BRÁNA ČASTO KLADENÉ DOTAZY - FAQ Co je to Platební brána? Platební brána je jednoduchá a bezpečná platební metoda. Platební brána umožňuje realizovat on-line platby za zboží a služby pomocí internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Za účelem kvalifikace do bonusového programu ELITNÍHO VOZIDLA společnosti SevenPoint2 musíte splnit následující požadavky:

Za účelem kvalifikace do bonusového programu ELITNÍHO VOZIDLA společnosti SevenPoint2 musíte splnit následující požadavky: Pokyny k bonusovému program ELITNÍHO VOZIDLA společnosti SevenPoint2 Popis programu Bonusový program ELITNÍHO VOZIDLA společnosti SevenPoint2 je motivační odměnou nabízenou Členům, kteří dosáhnou pozice

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků

Závazná objednávka Vlastních známek vydání v úpravě známkových sešitků 1. Prodávající: Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4 IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565 Adresa pro písemný styk a

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FAYRON S.R.O. ČÍSLO SMLOUVY: 201011 Poskytovatel: FAYRON s.r.o. IČ: 288 86 439, DIČ: CZ288 68 439 se sídlem Vítězná 634/50a, 360 01 Karlovy Vary firma je zapsána v obchodním

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Evidenční číslo prodávajícího: Evidenční číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 1. PETROCard Czech s.r.o. Sídlem: Čs. Exilu

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Otrá ve ná ko řist. Zá klad ní fak ta o ha dech

Otrá ve ná ko řist. Zá klad ní fak ta o ha dech Otrá ve ná ko řist Ha di. Brr. Ti jsou dost straš li ví. Ale kro mě nich bě há po světě celá armáda dalších děsivých lovců, kteří také používa jí jed. Proč to však dě la jí? Aby nás vy dě si li? To ne,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Obchodní podmínky. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. Základní ustanovení Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Josef Frýbort F. X. Šaldy 5301/25 586 01 Jihlava IČO: 69719403 s platností od 16.3.2011 Nejsem plátce DPH Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí. Mgr. Tomáš Šetina

Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí. Mgr. Tomáš Šetina Smluvní podmínky na internetu v českém a mezinárodním prostředí Mgr. Tomáš Šetina instalace software licenční podmínky e-shop smluvní podmínky různé aplikace apod. obchodní podmínky jakákoli jiná činnost

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Moderní pedagogika. Jan Průcha. 4., aktualizované a doplněné vydání

Moderní pedagogika. Jan Průcha. 4., aktualizované a doplněné vydání Moderní pedagogika Jan Průcha 4., aktualizované a doplněné vydání KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Moderní pedagogika / Jan Průcha. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Portál, 2009.

Více

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH.

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Pořadatelem a organizátorem (dále jen organizátor ) běžecké

Více

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce /

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce / Zprostředkovatelská smlouva uzavřená mezi 1. Zprostředkovatelem: JUDr. Milan Vacek, realitní kancelář Nad Šárkou 1167 / 126 160 00 Praha 6 IČO: 14904179 DIČ: 006 510524/451 zapsaným v OR vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

V těchto případech Vám doporučujeme neukončovat smlouvu o sdruženém plnění a nadále plnit povinnosti k Vámi prodávanému balenému zboží/obalům.

V těchto případech Vám doporučujeme neukončovat smlouvu o sdruženém plnění a nadále plnit povinnosti k Vámi prodávanému balenému zboží/obalům. Výjimka ze zákona pouze pro producenty obalů do 300 kg Dle nového 15a zákona o obalech nemusí povinnosti podle 10-15 plnit osoba, která uvede na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více