ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j."

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/ Verze 1.1. z Platnost

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat Učební plán Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie člověk a jeho svět člověk a jeho svět Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova člověk a zdraví Tělesná výchova Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 2 z 172

3 4.7. člověk a svět práce člověk a svět práce Školní projekty Den Země Seznamujeme se s živočichy Poznáváme řemesla a tradice školní soutěže Kulturní vystoupení Projekty EVVO Projekt ESF Mezinárodní spolupráce Hodnocení žáků a autoevaluace školy Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 3 z 172

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Naše škola Motivační název: Naše škola; č.j. 32/ Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace Mgr. Ivana Pfefrová Křetín Křetín Tel.: Zřizovatel: Obec Křetín Křetín Křetín Tel: Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 4 z 172

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy, vybavení Jsme malotřídní základní škola s 1. až 5. ročníkem, nacházíme se v obci Křetín. Škola sídlí v jednoposchoďové, výstavné budově, v klidné části obce s výhledem do přírody. Budova školy vznikla rekonstrukcí z bývalé mateřské školy, které v obci nebyla plně využita. Provoz v rekonstruované školní budově byl zahájen v r Škola disponuje 5 učebnami, prostornou školní družinou, školní jídelnou, moderně vybavenou školní kuchyní, školní knihovnou, počítačovou učebnou s připojením na internet. Nedílnou součástí jsou taktéž pěkně vybavené prostory pro personál školy. Materiální, hygienické a organizační podmínky V přízemí školní budovy se nacházejí šatny pro žáky, školní jídelna a školní kuchyně se zázemím pro nepedagogický personál (šatna, WC, sprcha), dále jsou v přízemí umístěny 2 učebny a toalety pro žáky i učitele. Jedna učebna je v současné době využívána jako pracovna (Vv, Pč), ve druhé probíhá výuka Základní umělecké školy Letovice. V 1. poschodí jsou umístěny 3 kmenové třídy, školní družina, školní knihovna, sborovna, toalety pro děti i učitele s dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících příslušným normám, kabinet, učebna PC, kancelář vedoucí školní jídelny a ředitelna se zázemím pro ředitelku (kuchyňka, WC). Všechny uvedené prostory jsou vkusně vybaveny moderním nábytkem. Návštěvníci školy oceňují velmi pěknou výzdobu školních prostor. Zde jsou prezentovány žákovské práce vznikající při výuce v ZŠ - ve výtvarné výchově, v pracovních činnostech a projekty z ostatních předmětů (prvouka, přírodověda, vlastivěda a anglický jazyk). Kmenové třídy jsou vybaveny zákoutími s kobercem, umožňující dětem změnu aktivity ve výuce a odpočinek a relaxaci o přestávce. K pohybovým aktivitám mohou žáci využívat bezprostřední okolí školy: průlezky, hřiště pro míčové hry, hřiště pro lehkoatletické discipliny. Po dohodě také využíváme obecní fotbalové hřiště. V zimním období lze okolí školy využít i k bobování, sáňkování a bruslení. Krásné přírodní prostředí vybízí k různým aktivitám - projektům v rámci EVVO a vycházkám do okolí školy. Škola nemá vlastní tělocvičnu, k výuce tělesné výchovy využíváme prostor obecního kulturního domu. V uplynulých letech jsme provedli dovybavení tělocvičným nářadím, zřizovatel provedl taktéž některé úpravy vztahující se k bezpečnosti dětí při výuce v TV. Přesto možnosti využití sálu nesplňují zcela naše potřeby. Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 5 z 172

6 Školní družina je nedílnou součástí školy. Sídlí ve velké třídě, rozdělené shrnovacími dveřmi na část relaxační (koberec, křesílka, žíněnka, DVD) a na část pracovní (stolky, židle, skříňky, tabule). Vítáme zde všechny děti, které si potřebují po vyučování odpočinout, počkat na autobus, strávit čas do příchodu rodičů nebo si chtějí pohrát se spolužáky. Materiální zabezpečení Po stránce materiálního zabezpečení je vybavenost školy na dobré úrovni: - mimo standardní počítačovou učebnu (vybavenou v rámci projektu Internet do škol) využívají žáci počítače ve třídách a školní družině, mohou využívat video a DVD rekordér - všechny třídy mají k dispozici radiomagnetofon s CD přehrávačem - škola pravidelně aktualizuje a obměňuje fond učebnic, nakupuje nové knihy do učitelské a žákovské knihovny, obnovuje a doplňuje videotéku (VHS kazety a DVD) - pravidelně doplňujeme školní pomůcky o nové výukové tabule, výukové programy, didaktické hry a stavebnice - k výuce Pracovních činností škola zakoupila hojně využívané stavebnice, - k výuce Výtvarné výchovy máme dostatečné zásobení výtvarným materiálem Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH) v našich běžných třídách. Žákům je věnována žádoucí péče ve výuce, dle potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu, všichni žáci jsou dle doporučení odborného pracoviště zařazeni do dyslektického kroužku. Snažíme se vytvářet těmto žákům podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Víme, že vzdělávání těchto žáků vyžaduje podnětné a vstřícné školní prostředí a odbornou připravenost pedagogických pracovníků - na škole pracuje dyslektická asistentka, která si pravidelně prohlubuje své vzdělání v rámci DVPP. I ostatní paní učitelky a paní vychovatelka každoročně absolvují alespoň jeden seminář s tematikou zaměřenou na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Snažíme se získávat nové poznatky v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, sledujeme nové trendy a alternativní metody. Výuka těchto žáků vždy probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání. Umíme také pomoci dětem s vadami řeči na základě odborného doporučení mohou děti v doprovodu rodičů využívat služeb logopedické asistentky. Při péči o tyto žáky spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Boskovicích, v případě potřeby jsme schopni zkontaktovat speciálně-pedagogická centra či speciální školy. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaní žáci mají také své specifické vzdělávací potřeby, na které je třeba reagovat a těmto žákům vytvářet vhodné podmínky pro jejich harmonický rozvoj. Mimořádně nadaní žáci se musí naučit zacházet se svými specifickými schopnostmi a maximálně je rozvíjet. Vyučovací hodiny se snažíme co nejlépe promyslet, připravit pro tyto žáky nadstandardní a rozšiřující úkoly, volíme různé způsoby práce. Ve výuce používáme následující postupy: - zadávání specifických úkolů Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 6 z 172

7 - individuální vzdělávací plán - maximální zapojení do školních projektů a rozsáhlejších školních prací - rozšiřující učivo - vlastní pracovní tempo Důležitá je též spolupráce s rodiči těchto žáků, snažíme se o vhodné využití volnočasových aktivit a spolupráci s dalšími subjekty, jako je Dům dětí a mládeže v Letovicích a zejména Lidová škola umění v Letovicích. Charakteristika pedagogického sboru Snažíme se trpělivě navazovat na to množství dobrých kantorů, kteří své myšlenky dokázali předávat dávno před námi. Pedagogický sbor naší školy tvoří 2 učitelky, ředitelka a paní vychovatelka. Všichni uvedení pedagogičtí zaměstnanci mají dlouhodobou praxi v oboru, 75% učitelského sboru je plně kvalifikováno. Odbornou způsobilost si všichni zaměstnanci doplňují v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola pravidelně získává dotaci na DVPP. Charakteristika žáků V naší škole je možnost a prostor pro individuální přístup k dětem - a to v klidné atmosféře, která není zatížena jevy, jako jsou např. problémy s šikanou, s drogami apod. Děti jsou nejen vzdělávány, ale komplexně rozvíjeny, vedeny k trvalejším hodnotám a vychovávány ke slušnosti a toleranci. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Vzhledem k velikosti školy a počtu žáků jsme prakticky denně ve spojení s rodiči. Mimo individuální konzultace, na kterých se mohou rodiče s vyučujícími domluvit dle potřeby, svoláváme cca lx ročně společnou schůzku a pravidelně v listopadu, lednu, dubnu a červnu se konají třídní schůzky. Velice si vážíme prakticky stoprocentní účasti rodičů na třídních schůzkách. Těší nás, že rodiče žáků ve velké míře dbají o dobrý školní prospěch svých dětí a dobře spolupracují s vyučujícími. Zákonní zástupci žáků jsou pravidelně informováni o školní práci jejich dítěte záznamy v žákovských knížkách, sešity dítěte, ukázkami práce dítěte, požadavkem kontroly domácích úkolů. V rámci dne otevřených dveří mohou rodiče sledovat své dítě přímo ve vyučovací hodině. Nejen zákonní zástupci žáků, ale i široká veřejnost mají možnost získávat informace o naší práci a všech akcích na školních webových stránkách. Výborná je též spolupráce s obcí a bohatá je i naše prezentace na webových stránkách naší obce v sekci Škola a školka. Webové stránky mají velkou sledovanost, jsou pravidelně aktualizovány a komunikace s rodiči a veřejností je tak rychlejší a snazší. Další subjekty Velmi dobrá je spolupráce školy se Základní uměleckou školou a Městským domem dětí a mládeže v Letovicích. Ve spolupráci s těmito subjekty již tradičně zabezpečujeme nabídku zájmové činnosti našich žáků. Zájmové činnosti probíhají přímo ve škole po skončení pravidelné výuky. ZUŠ zastřešuje výuku hry na Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 7 z 172

8 flétnu, kytaru, klávesy, klarinet a hudební nauku; dále je na škole uskutečňována výuka tanečního a výtvarného oboru. Pod DDM pracují ve škole kroužky: Sportovní hry, Mladý rybář, Mladý zdravotník, Angličtina hrou a Dovedné ruce. Tradičně dobrá a přínosná je také spolupráce se Základní školou v Letovicích, Komenského ul., kam naši žáci většinou odcházejí na II. stupeň ZŠ. Pravidelně se zúčastňujeme hodnocení žáků 6. ročníků, spolupracujeme také v oblasti přípravy ŠVP ZV a v oblasti školení ICT. Od roku 2009 jsme zapojeni jako partneři do projektu ESF s názvem "Efektivní podpora dětí a žáků se speciálními potřebami z Letovic a okolí", který realizujeme společně se Základní školou v Letovicích. Plodná spolupráce se též od začátku roku 2010 rozvíjí s Místní akční skupinou MAS Partnerství venkova - v měsíci červnu jsme se zapojili do společného projektu "Našim dětem" a budeme doufat v jeho realizaci, která by nám přinesla finanční prostředky z Programu rozvoje venkova na dovybavení naší školní družiny CHARAKTERISTIKA ŠVP Základním cílem výuky je zapojení všech žáků do výuky, zvládnutí učiva uvedeného v ŠVP všemi žáky dle jejich individuálních možností, motivace k celoživotnímu učení a především postupný rozvoj klíčových kompetencí, a to až na hranici osobního maxima žáků. Výchovné a vzdělávací strategie: 1) K žákům přistupujeme jako k jedinečným lidským bytostem obdařeným všemi lidskými právy. Každého žáka chápeme jako samostatně myslící bytost, která je schopna rozvíjet své poznávání a je aktivním spolutvůrcem vzdělávání. Úkolem učitele je vyvářet pravidla pro práci žáků a být jejich průvodcem a partnerem na vzdělávací cestě. Ne tak, že jim zakáže, aby se projevovali, nebo naopak dovolí všechno, co se jim líbí, ale tak, že jim umožní porozumět, co to znamená svobodně se ptát, zkoumat a objevovat. 2) Prostřednictvím činností vedeme žáky k samostatnému myšlení, objevování poznatků a osobní odpovědnosti. Každý činnostní postup má konkrétní didaktický cíl a přivádí žáky k tvořivému myšlení - ke schopnosti o pozorovaných jevech samostatně uvažovat a hovořit, ke tvorbě vlastních otázek, ke schopnosti formulovat závěry a prakticky jich využívat. Podporujeme samostatnost, umožňujeme vlastní volbu (individualizaci) a vedeme žáky k odpovědnosti za jejich činy. Žáci mají možnost si pomáhat a spolupracovat. Vzdělávání směřuje k rozvoji individuálních schopností a pozitivnímu vztahu k učení. 3) Žáky pozitivně motivujeme. Před každým postupem žáky motivujeme a orientujeme v úkolu. Ukazujeme jim, proč se určité věci učí a k čemu jim může nově osvojený poznatek nebo dovednost v životě sloužit. Vedeme je k přesvědčení, že se učí věcem užitečným a potřebným. Pro motivaci zejména slabších" žáků k učení a jejich motivaci k celoživotnímu vzdělávání je důležité, aby učitel dokázal najít v každém z žáků to dobré", co v něm je, a pomohl jim to nalézt. Tak nejlépe získá jejich důvěru. 4) Postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků žáků. Dbáme na posloupnost a provázanost učiva - učivo kloubíme tak, aby nové poznatky vyplývaly z poznatků předcházejících. Z probíraného učiva vybíráme nejprve to, co je v něm základní. Tomu se snažíme naučit všechny žáky Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 8 z 172

9 bezchybně. K probírání nové látky přistupujeme, teprve když žáci probíranou látku chápou. Ke všem činnostem se průběžně vracíme, přesvědčujeme se o zvládnutí učiva, upevňujeme a rozvíjíme osvojené vědomosti a dovednosti. Žáci sami provádějí obměny činností a využívají při nich své dosavadní individuální poznatky, dovednosti a zkušenosti. Ty doplňujeme, upevňujeme a dále rozvíjíme. Vzdělávání chápeme jako proces, který nikdy nekončí. 5) Výuku přibližujeme skutečnému životu, dbáme na zapojení všech smyslů. Ve výuce využíváme co nejvíce smyslů, hlavně zraku, hmatu a sluchu. Vycházíme dětem vstříc. Učivo předkládáme na důvěrně známých situacích a s využitím mezipředmětových vztahů. Využíváme praktických příkladů a výuku tak přibližujeme skutečnému životu. Upozorňujeme na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě. Poukazujeme na pozitivní příklady z blízkého okolí a jejich význam pro život lidí. Poznatky jsou nástrojem k poznání světa a k porozumění sobě samým. 6) Využíváme mezipředmětových vztahů. Obsah vzdělávání spojujeme do smysluplných celků. Dovednostem a poznatkům, které souvisejí s více předměty, vyučujeme v rámci všech těchto předmětů. Každý žák by měl mít k dispozici své vlastní didaktické pomůcky, pracovní sešity, pokud možno i učebnice se zapracovanými mezipředmětovými vztahy. Žáky směřujeme, aby si do svých materiálů zaznamenávali to, co už dobře zvládli, dělali si poznámky, podtrhávali, vlepovali atp. Důraz je kladen na porozumění základním pojmům a principům. 7) Vedeme žáky k hovoru a vzájemné komunikaci. Všem žákům průběžně umožňujeme hovořit o tom, co pozorují, co činí, co si myslí. Žáci se učí formulovat otázky, navzájem se vyvolávají, odpovídají si, předávají si slovo, učí se komunikovat s učitelem a spolužáky, vést konzultace a diskuzi. Umožňujeme jim stát se učitelem" a uvádět jednotlivé činnosti obdobně, jako je uváděl učitel. 8) Využíváme zpětnou vazbu, žáky vedeme k samokontrole a práci s chybou. Činnosti s pomůckami i následný hovor o pozorovaném umožňují učiteli i žákům každodenní zpětnou vazbu - přehled o zapojení žáků a dosažené úrovni jejich poznání. Žákům i učitelům zpětná vazba umožňuje chyby rozpoznávat ihned při jejich vzniku a okamžitě je napravovat. Učí se tak chybám předcházet a brát si z nich ponaučení. Pokud chybu nepokládáme za prohřešek, naučíme žáky bez obav vyjadřovat vlastní názory a poznatky. Přes chybování směřujeme k úspěšnosti. Přes sebekontrolu k bezchybnosti. 9) Žáky nepřetěžujeme a využíváme diferenciace. Učivo, metody a postupy volíme tak, aby byly přiměřené stupni vývoje žáků. Prostor k pochopení a zvládnutí učiva dáváme všem žákům tak, že jim umožňujeme učit se podle jejich individuálního tempa. Před žáky stavíme cíle blízké - dosažitelné. Podněcujeme v nich touhu po jejich dosažení a dodáváme jim důvěru, že to dokáží. 10) Ve výuce využíváme pozitivního hodnocení a žákovského sebehodnocení. Pozitivní hodnocení je velmi silný motivační a výchovný prvek, a proto je používáme průběžně v celém procesu učení. Může mít podobu ústní pochvaly, drobných odměn, jako jsou hvězdičky, razítka atp., nebo udělení jedničky". Rozumíme jím ale také pozitivní ladění hodnotících soudů, projevování zájmu o názory žáků, dodávání sebedůvěry žákům a jejich povzbuzování. Oceňujeme přitom především chování žáků, nikoli žáky samotné. Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 9 z 172

10 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE KOMPETENCE K UČENÍ Kompetence k učení v ZŠ Křetín Na konci období (5. ročník) žák umí hledat informace, dokáže je třídit a účelně využívat uvědomuje si smysl učení a jeho význam pro praktický život dokáže pro sebe nalézt vhodné metody učení, umí si svoji školní práci efektivně plánovat a organizovat umí samostatně pozorovat a experimentovat, dokáže kriticky myslet a ze získaných poznatků vyvozovat odpovídající závěry KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Kompetence v řešení problémů v ZŠ Křetín Na konci období (5. ročník) samostatně dokáže řešit problémy jak ve škole, tak i mimo ni umí kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí a nést jejich následky dokáže vnímat problémové situace, dovede je posoudit a na jejich řešení se aktivně podílí zvládne vyhledávat informace, které mu pomohou nalézt nejvhodnější cesty k řešení problémů KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Kompetence komunikativní v ZŠ Křetín Na konci období (5. ročník) žák umí formulovat myšlenky a správně se vyjadřovat dokáže se zapojit do diskuse, nebojí se vyslovit svůj názor a obhajovat jej dokáže naslouchat druhým, posoudit takto získané informace a vhodným způsobem na ně reagovat dokáže využívat moderní komunikační a informační prostředky a technologie KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Kompetence sociální a personální v ZŠ Křetín Na konci období (5. ročník) žák umí spolupracovat s ostatními a svým podílem přispět k práci týmu či skupiny podílí se na vytváření příjemné pracovní atmosféry, dokáže pomáhat ostatním Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 10 z 172

11 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů s vrstevníky i dospělými umí řídit své chování a jednání k okolí, je schopen poskytnout účinnou pomoc KOMPETENCE OBČANSKÉ Kompetence občanské v ZŠ Křetín Na konci období (5. ročník) žák si je vědom svých práv i povinností chápe a respektuje společenské zákony a normy dokáže se rozhodovat podle konkrétní situace, chová se zodpovědně a v obtížných situacích dokáže pomoci chrání historické a kulturní tradice, aktivně se zapojuje do kulturního a sportovního dění chrání přírodu a životní prostředí KOMPETENCE PRACOVNÍ Kompetence pracovní v ZŠ Křetín Na konci období (5. ročník) žák dokáže používat běžné pracovní nástroje a materiály dodržuje pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví váží si práce druhých a důsledně plní své pracovní závazky využívá znalosti, získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech pro přípravu na svoji budoucnost ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Matematika Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 11 z 172

12 Hudební výchova Cizí jazyk Tělesná výchova Výtvarná výchova Rozvoj schopností poznávání - pokrytí projektem Den Země, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Seznamujeme se s živočichy, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Poznáváme řemesla a tradice, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekty EVVO, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekt ESF, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Živá abeceda, první písmena, slabiky, slova, uvolňovací cviky, první písmena; Slabikář; Poslabikářové období Matematika Číselný obor do 5; Číselný obor do 10 Hudební výchova Vokální činnosti; Poslechové činnosti Výtvarná výchova 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Matematika Číslo a početní oprace; Závislosti, vztahy a práce s daty Výtvarná výchova 2. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 12 z 172

13 Matematika Číslo a početní operace; Geometrie v rovině a prostoru 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti 5. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Informační a komunikační technologie Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět Přírodověda 5; Vlastivěda 5 Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Matematika Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Cizí jazyk Tělesná výchova Výtvarná výchova Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí projektem Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 13 z 172

14 Den Země, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Poznáváme řemesla a tradice, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekty EVVO, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekt ESF, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Slabikář; Poslabikářové období Matematika Číselný obor do 5; Číselný obor do 10 Výtvarná výchova 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Výtvarná výchova 2. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 3 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti 5. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 14 z 172

15 Informační a komunikační technologie Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět Přírodověda 5; Vlastivěda 5 Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Matematika Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Cizí jazyk Tělesná výchova Výtvarná výchova Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí projektem Den Země, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Poznáváme řemesla a tradice, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Kulturní vystoupení, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekty EVVO, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekt ESF, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Slabikář; Poslabikářové období Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 15 z 172

16 Matematika Číselný obor do 5; Číselný obor do 10 Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Výtvarná výchova 2. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 2 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti Tělesná výchova 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti 5. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem; Vyhledávání informací a komunikace Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 16 z 172

17 Člověk a jeho svět Přírodověda 5; Vlastivěda 5 Psychohygiena - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Matematika Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Cizí jazyk Tělesná výchova Výtvarná výchova Psychohygiena - pokrytí projektem Den Země, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Poznáváme řemesla a tradice, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekty EVVO, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekt ESF, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Psychohygiena - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Živá abeceda, první písmena, slabiky, slova, uvolňovací cviky, první písmena; Slabikář; Poslabikářové období Matematika Číselný obor do 5; Číselný obor do 10 Člověk a jeho svět Prvouka 1 Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 17 z 172

18 Výtvarná výchova 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Matematika Závislosti, vztahy a práce s daty Výtvarná výchova 2. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Matematika Číslo a početní operace Člověk a jeho svět Prvouka 3 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti 5. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem; Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět Přírodověda 5; Vlastivěda 5 Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 18 z 172

19 Kreativita - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Matematika Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Cizí jazyk Tělesná výchova Výtvarná výchova Kreativita - pokrytí projektem Den Země, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Poznáváme řemesla a tradice, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Kulturní vystoupení, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekty EVVO, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekt ESF, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Kreativita - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Slabikář; Poslabikářové období Matematika Číselný obor do 5; Číselný obor do 10 Hudební výchova Instrumentální činnosti Výtvarná výchova 1. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 19 z 172

20 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Matematika Číslo a početní operace Výtvarná výchova 2. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 2 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Matematika Číslo a početní operace Člověk a svět práce Pracovní činnosti 3 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti 5. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem; Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět Vlastivěda 5 Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 20 z 172

21 Poznávání lidí - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Matematika Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Cizí jazyk Tělesná výchova Výtvarná výchova Poznávání lidí - pokrytí projektem Den Země, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Poznáváme řemesla a tradice, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Kulturní vystoupení, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekty EVVO, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekt ESF, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Poznávání lidí - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Slabikář; Poslabikářové období Matematika Číselný obor do 5; Číselný obor do 10 Člověk a jeho svět Prvouka 1 Výtvarná výchova 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 21 z 172

22 Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Výtvarná výchova 2. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Matematika Závislosti, vztahy a početní operace Člověk a jeho svět Prvouka 3 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti 5. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Informační a komunikační technologie Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět Vlastivěda 5 Mezilidské vztahy - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Matematika Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 22 z 172

23 Člověk a jeho svět Hudební výchova Cizí jazyk Tělesná výchova Výtvarná výchova Mezilidské vztahy - pokrytí projektem Den Země, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Poznáváme řemesla a tradice, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Kulturní vystoupení, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekty EVVO, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekt ESF, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Slabikář; Poslabikářové období Matematika Číselný obor do 5; Číselný obor do 10 Člověk a jeho svět Prvouka 1 Výtvarná výchova 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Člověk a jeho svět Prvouka 2 Výtvarná výchova 2. ročník Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 23 z 172

24 Tělesná výchova 2. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Matematika Závislosti, vztahy a početní operace Člověk a jeho svět Prvouka 3 Tělesná výchova 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti 5. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Informační a komunikační technologie Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět Přírodověda 5; Vlastivěda 5 Komunikace - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Matematika Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 24 z 172

25 Člověk a jeho svět Hudební výchova Cizí jazyk Tělesná výchova Výtvarná výchova Komunikace - pokrytí projektem Den Země, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Poznáváme řemesla a tradice, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Kulturní vystoupení, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekty EVVO, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekt ESF, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Živá abeceda, první písmena, slabiky, slova, uvolňovací Cviky, první písmena; Slabikář; Poslabikářové období Matematika Číselný obor do 5; Číselný obor do 10 Výtvarná výchova 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Výtvarná výchova 2. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 25 z 172

26 Tělesná výchova 3. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 3 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti 5. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Informační a komunikační technologie Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět Přírodověda 5; Vlastivěda 5 Kooperace a kompetice - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Matematika Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Cizí jazyk Tělesná výchova Výtvarná výchova Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 26 z 172

27 Kooperace a kompetice - pokrytí projektem Kulturní vystoupení, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekty EVVO, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekt ESF, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Slabikář; Poslabikářové období Matematika Číselný obor do 5; Číselný obor do ročník Výtvarná výchova 2. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti 5. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Informační a komunikační technologie Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět Vlastivěda 5 Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 27 z 172

28 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Matematika Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Cizí jazyk Tělesná výchova Výtvarná výchova Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí projektem Den Země, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Poznáváme řemesla a tradice, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekty EVVO, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekt ESF, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Živá abeceda, první písmena, slabiky, slova, uvolňovací Cviky, první písmena; Slabikář; Poslabikářové období Matematika Číselný obor do 5; Číselný obor do 10 Člověk a jeho svět Prvouka 1 Výtvarná výchova 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 28 z 172

29 Matematika Geometrie v rovině a v prostoru Člověk a jeho svět Prvouka 2 Výtvarná výchova 2. ročník Tělesná výchova 2. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 2 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 3 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti 5. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem; Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět Přírodověda 5; Vlastivěda 5 Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 29 z 172

30 Hodnoty, postoje, praktická etika - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Matematika Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Cizí jazyk Tělesná výchova Výtvarná výchova Hodnoty, postoje, praktická etika - pokrytí projektem Den Země, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Poznáváme řemesla a tradice, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekty EVVO, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekt ESF, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Slabikář; Poslabikářové období Matematika Číselný obor do 5; Číselný obor do 10 Člověk a jeho svět Prvouka 1 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Výtvarná výchova 2. ročník Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 30 z 172

31 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Tělesná výchova 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti 5. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Informační a komunikační technologie Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět Přírodověda 5; Vlastivěda 5 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Výtvarná výchova Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 31 z 172

32 Občanská společnost a škola - pokrytí projektem Den Země, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Kulturní vystoupení, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 1. ročník Člověk a jeho svět Prvouka 1 Tělesná výchova 1. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 2. ročník Tělesná výchova 2. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 2 3. ročník Tělesná výchova 3. ročník Člověk a svět práce Pracovní činnosti 3 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Člověk a jeho svět Vlastivěda 4 5. ročník Člověk a jeho svět Vlastivěda 5 Občan, občanská společnost a stát - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 32 z 172

33 Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Výtvarná výchova Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 2. ročník Člověk a jeho svět Prvouka 2 3. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Člověk a jeho svět Vlastivěda 4 5. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Literární výchova Člověk a jeho svět Vlastivěda 5 Formy participace občanů v politickém životě - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 3. ročník Člověk a jeho svět Prvouka 3 Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 33 z 172

34 4. ročník Člověk a jeho svět Vlastivěda 4 5. ročník Člověk a jeho svět Vlastivěda 5 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Cizí jazyk Výtvarná výchova Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 4. ročník Člověk a jeho svět Vlastivěda 4 5. ročník Člověk a jeho svět Vlastivěda 5 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Cizí jazyk Výtvarná výchova Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 34 z 172

35 Evropa a svět nás zajímá - pokrytí projektem Seznamujeme se s živočichy, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Poznáváme řemesla a tradice, určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 2. ročník Výtvarná výchova 2. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova Cizí jazyk Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Hudební výchova Instrumentální činnosti Výtvarná výchova 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova Člověk a jeho svět Vlastivěda 4 5. ročník Člověk a jeho svět Vlastivěda 5 Objevujeme Evropu a svět - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 35 z 172

36 Cizí jazyk Výtvarná výchova Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 3. ročník Cizí jazyk Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Člověk a jeho svět Vlastivěda 4 5. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Člověk a jeho svět Vlastivěda 5 Jsme Evropané - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 36 z 172

37 Hudební výchova Cizí jazyk Výtvarná výchova Jsme Evropané - integrace ve výuce 1. ročník Hudební výchova Poslechové činnosti 3. ročník Cizí jazyk Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Výtvarná výchova 3. ročník 4. ročník Člověk a jeho svět Vlastivěda 4 5. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova Člověk a jeho svět Přírodověda 5; Vlastivěda 5 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Cizí jazyk Výtvarná výchova Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 37 z 172

38 Kulturní diference - pokrytí projektem Projekt ESF určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Kulturní diference - integrace ve výuce 4. ročník Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti Člověk a jeho svět Vlastivěda 4 5. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Lidské vztahy - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Cizí jazyk Výtvarná výchova Lidské vztahy - pokrytí projektem Den Země určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Poznáváme řemesla a tradice určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 38 z 172

39 Kulturní vystoupení určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Projekt ESF určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Lidské vztahy - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Slabikář; Poslabikářové období Člověk a jeho svět Prvouka 1 Tělesná výchova 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Člověk a jeho svět Prvouka 2 Tělesná výchova 2. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Tělesná výchova 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Člověk a jeho svět Vlastivěda 4 5. ročník Český jazyk a literatura Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 39 z 172

40 Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Člověk a jeho svět Přírodověda 5; Vlastivěda 5 Etnický původ - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Cizí jazyk Výtvarná výchova Etnický původ - pokrytí projektem Projekt ESF určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Etnický původ - integrace ve výuce 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Člověk a jeho svět Vlastivěda 4 5. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 40 z 172

41 Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Člověk a jeho svět Vlastivěda 5 Multikulturalita - pokrytí projektem Český jazyk a literatura Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Cizí jazyk Výtvarná výchova Multikulturalita - pokrytí projektem Projekt ESF určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Multikulturalita - integrace ve výuce 3. ročník Výtvarná výchova 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova Cizí jazyk Receptivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Člověk a jeho svět Vlastivěda 4 Generováno programem EditorŠVP verze , vlastníkem licence je Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace, IČ: Stránka 41 z 172

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín ŠIMON 07 Verze 1 z 31. 08. 0007 Platnost 2008/2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy Srní 10, 341 92 Kašperské Hory Identifikátor školy: 600 058 313 Termín konání inspekce: 14.

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31 Identifikátor školy: 650 045 811 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dukovany, okres Třebíč 675 56 Dukovany 64 Identifikátor školy: 600 121 925 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou 592 51 Dolní Rožínka 1 Identifikátor

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. J. A. Komenský Základní škola Ústí nad orlicí, Komenského 11 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se." Dalajlama Náš vzdělávací program má

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

, ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště. okresní pracoviště Ústí nad Labem. Inspekční zpráva. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

, ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště. okresní pracoviště Ústí nad Labem. Inspekční zpráva. Základní škola Dobkovice, okres Děčín , ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště okresní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Dobkovice, okres Děčín Adresa: 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : ředitelka školy razítko školy

Více

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 21/1031/07 Brána jazyků otevřená

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-643/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-643/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-643/12-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2 vykonávající činnost školy: Sídlo: Chabařovická 2/1349, 182 00

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov Lipno nad Vltavou 38, 38 278 Identifikátor školy:

Více

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Struktura ŠVP 02 2013, 1. verze, platný od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ZŠ Pardubičky 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Havířov - Město 1. máje 10 a okres Karviná 1. máje 10 a, 736

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s mateřskou školou a školní jídelnou Třebívlice 7, okres Litoměřice 411 15 Třebívlice 7 Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Tišice, okres Mělník Školní 74, 277 15 Tišice Identifikátor školy: 600 047 580 Termín konání inspekce: 8. 10. prosinec 2003

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

5.6.2 Chemie. individuální práce skupinová práce problémová výuka

5.6.2 Chemie. individuální práce skupinová práce problémová výuka 5.6.2 Chemie 5.6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie náleží dle RVP ZV do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Hrádek 144, okres Frýdek-Místek 739 97 Hrádek, Základní škola Hrádek 144 Identifikátor školy: 600 133 877 Zřizovatel: Obec

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ zpracováno podle RVP pro obor vzdělání PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (75-31-M/01) Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLASATICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLASATICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLASATICE 8. verze 2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 2.1 Historická zmínka o základní škole ve Vlasaticích... 6 2.2 Úplnost a velikost školy...

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola 1.- 4. ročník Zeiberlichova 49, 644 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 511 Zřizovatel: ÚMČ Brno - sever, Bratislavská 70,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3 Adresa : Za Invalidovnou 3/579 186 00 Praha 8 - Karlín Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Školní 55, 277 51 Nelahozeves Identifikátor školy: 600 047

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/148 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

Volitelné předměty školní rok 2015/2016

Volitelné předměty školní rok 2015/2016 Volitelné předměty školní rok 2015/2016 1. stupeň Tvořivá dílna Volitelné předměty jsou dle učebního plánu školy vyučovány v rozsahu jedné vyučovací hodiny ve všech ročnících prvního stupně. Jedná se o

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIU-948/10-U. okres Most. Sídlo: 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIU-948/10-U. okres Most. Sídlo: 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIU-948/10-U Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most Sídlo: 435 33 Louka u Litvínova,

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky dalšího dalšího cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Další cizí jazyk je vyučován v šestém až devátém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola v přírodě zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP I. Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace Úprava č.2 Adresa : Tisá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Speciální základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 Adresa: Lázeňská 146, 507 81 Lázně Bělohrad

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-457/13-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 378 73 Dešná 17 E-mail právnické osoby Základní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 8 Liberec. okresní pracoviště Semily. Inspekční zpráva. Základní škola Bozkov

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 8 Liberec. okresní pracoviště Semily. Inspekční zpráva. Základní škola Bozkov ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 8 Liberec okresní pracoviště Semily Inspekční zpráva Základní škola Bozkov Identifikátor ředitelství: 600 098 974 Zřizovatel: Obec Bozkov Školský úřad: Semily

Více

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více