EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA"

Transkript

1

2 EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

3 OBSAH OBSAH Důležité události v životě fakulty 5 Část první: Fakulta a její organizace 6 Organizace fakulty a složení jejích orgánů 7 Akademičtí pracovníci fakulty 12 Část druhá: Vědecko-výzkumná činnost 13 Zaměření vědecko-výzkumné činnosti 14 Projekty Grantové agentury ČR 15 OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 16 OP věda a výzkum pro inovaci 16 Institucionální podpora na výzkum (institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace) 16 MŠMT spolupráce ČR Polsko (mobility) 16 Specifický výzkum 16 Ostatní zdroje 17 Přehled VaV projektů dle jednotlivých pracovišť, kde výzkumný pracovník není hlavní řešitel (spoluřešitel) dle smlouvy nebo v CEPu, ale významně se podílí na VaV projektech svou spoluprací 18 Informace o spolupráci s nevládním sektorem a s průmyslem 18 Stručný komentář k rozvoji zahraničních aktivit ve vědě a výzkumu 19 Publikační činnost na fakultě 20 Zabezpečení vědy a výzkum odbornými informačními zdroji 30 Prostorové, materiálové a technické podmínky VaV 31 Členství v odborných organizacích zahraničních 32 Členství v odborných organizacích domácích 34 Seznam odborných konferencí organizovaných na fakultě 35 Seznam odborných přednášek konaných na fakultě 36 Doktorské studium 39 Absolventi doktorských studijních programů 41 Část třetí: Pedagogická oblast 43 Přehled bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů v akademickém roce 2013/ Přehled počtu studentů v jednotlivých studijních programech 46 Přehled absolventů a ukazatel úspěšnosti 49 Kurzy celoživotního vzdělávání a mimořádné studium 54 Část čtvrtá: Zahraniční vztahy a rozvoj fakulty 55 Program ERASMUS 56 Dvoustranné smlouvy o spolupráci se zahraničními partnery 59 International Week 60 Pobyty zahraničních akademických pracovníků 62 Uzavřené smlouvy v rámci programu ERASMUS na akademický rok 2014/ Rozvojová a další tvůrčí činnost 66 Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení 68 Studium MBA 69 Absolventi studia MBA 69 Ostatní aktivity 71 3

4 Část pátá: Činnost kateder a dalších fakultních pracovišť 72 Katedra ekonomie 73 Katedra managementu 74 Katedra marketingu a obchodu 76 Katedra účetnictví 78 Katedra regionální a environmentální ekonomiky 80 Katedra práva 82 Katedra evropské integrace 83 Katedra ekonomické žurnalistiky 85 Katedra matematických metod v ekonomice 87 Katedra podnikohospodářská 89 Katedra veřejné ekonomiky 91 Katedra financí 93 Katedra aplikované informatiky 95 Katedra národohospodářská 97 Katedra systémového inženýrství 99 Laboratoř informačních technologií 101 Ústav oceňování majetku 102 Část šestá: Zpráva o hospodaření fakulty 103 Souhrnné výsledky hospodaření za rok Vývoj výnosů a jejich struktura 104 Náklady a hospodářské výsledky za jednotlivé zdroj 105 Přehled čerpání osobních nákladů 106 Přehled čerpání investičních prostředků 106 Vybrané statistické souhrnné údaje 107 Příloha Seznam pracovníků fakulty 109 4

5 DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ FAKULTY února 2014 mezinárodní konference výsledků vědecké práce studentů doktorského studia MEKON února 2014 International Day 10. března 2014 Den auditorské a daňové profese května 2014 konference International Conference on European Integration května 13. června 2014 státní závěrečné zkoušky července 2014 slavnostní promoce absolventů září 2014 konference Řízení a modelování finančních rizik září 2014 konference Ekonomika a řízení podniku ve 21. století září 2014 konference Hospodářská politika v členských zemích EU 2. října 2014 Workshop SGSEKF října 2014 konference Informační technologie pro praxi října th International Week 23. října 2014 konference Právní a ekonomické aspekty volného pohybu zboží v rámci EU 5. listopadu 2014 Veletrh práce listopadu 2014 panelová diskuze Ženy a kariéra Minerva 21 5

6 ČÁST PRVNÍ FAKULTA A JEJÍ ORGANIZACE Budova fakulty Organizace fakulty a složení jejích orgánů Akademičtí pracovníci fakulty 6

7 ORGANIZACE FAKULTY A SLOŽENÍ JEJÍCH ORGÁNŮ Vědecká rada Proděkan pro strategii, výzkum a doktorská studia Oddělení pro vědu a výzkum Děkanka Akademický senát Disciplinární komise Katedry Oddělení doktorských studií Proděkanka pro studium Laboratoř informačních technologií Studijní oddělení Ústav oceňování majetku Proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu International Office Oddělení manažerských studií Tajemník fakulty Ekonomické oddělení 7

8 VEDENÍ FAKULTY Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová Proděkan pro strategii, výzkum a doktorská studia prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal Proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Tajemník fakulty Ing. Josef Kovařík Asistentka děkanky Ing. Renáta Wolfová Tajemnice děkanky pro studijní záležitosti Ing. Kateřina Mokrá, Ph.D. Manažerka kvality doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc. 8

9 VĚDECKÁ RADA EKF VŠB-TU OSTRAVA Interní členové: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. prof. Ing. Václav Jurečka, CSc. prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. Ing. Josef Kašík, Ph.D. prof. Ing. Jiří Kern, CSc. prof. Ing. Dušan Marček, CSc. prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc. doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc. prof. Ing. Jan Široký, CSc. doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. Externí členové: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prof. Ing. Michal Fendek, CSc. Ing. Jan Fux, MBA Ing. Pavel Juříček, Ph.D. prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Ing. Ivo Klimša děkanka Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava proděkan pro strategii, výzkum a doktorská studia, Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu, Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava proděkanka pro studium, Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava profesor Katedry managementu, Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava prorektor pro rozvoj, VŠB-TU Ostrava profesor Katedry ekonomie, Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava předseda Akademického senátu, Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava do Předseda Akademického senátu, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava od profesor Katedry regionální a environmentální ekonomiky, Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava profesor Katedry aplikované informatiky, Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava profesorka Katedry kontroly a řízení jakosti, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava vedoucí Katedry marketingu a obchodu, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava vedoucí Katedry matematických metod v ekonomice, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava profesor Katedry managementu, Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava profesor Katedry účetnictví, Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava docent Katedry národohospodářské, Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, VŠE Praha děkan Fakulty hospodárskej informatiky, EU Bratislava ředitel Hypoteční banky, pobočka Ostrava předseda představenstva BRANO GROUP, a.s. Hradec nad Moravicí Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, VŠE Praha generální ředitel Biocel Paskov, a.s. doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., MBA Česká národní banka Praha doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. prorektor pro strategii, Masarykova Univerzita Brno 9

10 prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. PhDr. et Mgr. Jaromír Radkovský, MBA prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. Ing. Břetislav Šafarčík, Ph.D. prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD. vedoucí Katedry financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví, VŠE Praha a ředitel Institut oceňování majetku na VŠE rektor Ostravské univerzity v Ostravě generální manažer oddělení lidských zdrojů, Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. Obchodně podnikatelská fakulta, Slezská univerzita v Karviné Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno ředitel, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava 1 děkan Fakulty manažmentu, Prešovská univerzita v Prešově AKADEMICKÝ SENÁT OD Akademická komora: Ing. Josef Kašík, Ph.D. předseda senátu Ing. Petr Kozel, Ph.D. místopředseda AS za AK Ing. Jitka Baňařová, Ph.D. Ing. Václav Friedrich, Ph.D. Mgr. Pavel Godický Ing. Petr Gurný, Ph.D. Ing. Aleš Lokaj, Ph.D. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. tajemnice AS Ing. Petr Rozehnal, Ph.D. doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. Studentská komora: Ing. Rudolf Macek místopředseda AS za SK Ing. Agata Drobiszová Ing. Stanislav Kappel Bc. Ondřej Mikulec Ing. Barbora Ptáčková AKADEMICKÝ SENÁT DO Akademická komora: prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. předseda senátu Ing. Karel Hlaváček, Ph.D. místopředseda za akademickou komoru Ing. Jitka Baňařová, Ph.D. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. Mgr. Pavel Godický Dr. Ing. Eva Kolcunová Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Ing. Martin Pochyla, Ph.D. doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. prof. Ing. Jan Široký, CSc. Studentská komora: Bc. Ondřej Mikulec předseda SK a místopředseda za SK Ing. Michaela Staníčková Bc. Jan Koválik Bc. Dalibor Selucký 10

11 PŘEHLED KATEDER Katedra ekonomie Katedra managementu Katedra marketingu a obchodu Katedra účetnictví Katedra regionální a environmentální ekonomiky Katedra práva Katedra evropské integrace Katedra ekonomické žurnalistiky Katedra matematických metod v ekonomice Katedra podnikohospodářská Katedra veřejné ekonomiky Katedra financí Katedra aplikované informatiky Katedra národohospodářská Katedra systémového inženýrství Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D. doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. Ing. Jana Hakalová, Ph.D. doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D. od Ing. Jan Malinovský, Ph.D. do JUDr. Bohuslav Halfar Ing. Boris Navrátil, CSc. doc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc. doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. Ing. Josef Kašík, Ph.D. doc. Ing. Petr Tománek, CSc. Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D. Ing. Petr Rozehnal, Ph.D. doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. doc. Ing. Jana Hančlová, CSc. Přehled oddělení Studijní oddělení Ekonomické oddělení Oddělení vědy a výzkumu International Office Oddělení doktorských studií Oddělení manažerských studií Ing. Kateřina Frenzelová Ing. Josef Kovařík prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. Účelové pracoviště Laboratoř informačních technologií Ústav oceňování majetku RNDr. Ivo Martiník, Ph.D. Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. 11

12 AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI FAKULTY Počet a struktura akademických pracovníků na fakultě Fakulta disponuje stabilním kádrem zkušených akademických pracovníků. V průběhu roku 2014 ukončilo svůj pracovní poměr na fakultě celkem 11 akademických pracovníků a 1 THP pracovník. Nově na fakultu nastoupilo 8 pracovníků. K tak fakulta zaměstnávala celkem 188 akademických pracovníků a 65 THP pracovníků. Graf 1.1 Přepočtený stav a struktura pracovníků EkF VŠB-TU Ostrava Graf 1.2 Věkové složení pracovníků Katedry a jejich složení Základními organizačními složkami fakulty jsou katedry, v jejichž čele stojí a za jejichž činnost odpovídají vedoucí kateder jmenovaní děkankou. Katedry zabezpečují pedagogickou činnost a tvoří základní článek pro vědecko-výzkumnou činnost. V roce 2014 působilo na fakultě 15 kateder. Podrobnější informace o činnosti kateder obsahuje pátá část. 12

13 ČÁST DRUHÁ VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST Zaměření vědecko-výzkumné činnosti Projekty Grantové agentury ČR OP vzdělávání pro konkurenceschopnost OP věda a výzkum pro inovaci Institucionální podpora na výzkum (institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace) MŠMT spolupráce ČR Polsko (mobility) Specifický výzkum Ostatní zdroje Přehled VaV projektů dle jednotlivých pracovišť, kde výzkumný pracovník není hlavní řešitel (spoluřešitel) dle smlouvy nebo v CEPu, ale významně se podílí na VaV projektech svou spoluprací Informace o spolupráci s nevládním sektorem a s průmyslem Stručný komentář k rozvoji zahraničních aktivit ve vědě a výzkumu Publikační činnost na fakultě Zabezpečení vědy a výzkum odbornými informačními zdroji Prostorové, materiálové a technické podmínky VaV Členství v odborných organizacích zahraničních Členství v odborných organizacích domácích Seznam odborných konferencí organizovaných na fakultě Seznam odborných přednášek konaných na fakultě Doktorské studium Absolventi doktorských studijních programů 13

14 ZAMĚŘENÍ VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ČINNOSTI Vědě a výzkumu jako významnému kvalitativnímu faktoru je věnována zvýšená pozornost. Byla realizována ekonomická motivace VaV činnosti (část osobních nákladů je vázána výsledky výzkumu) a morální motivace (Cena děkanky o nejlepší publikace). Na fakultě jsou vydávány dva vědecké časopisy Ekonomická revue Central European Review of Economic Issues a ECON (Journal of Economics, Management and Business), které jsou zařazeny mezi recenzované časopisy uznávané Radou pro vědu, výzkum a inovace. V Ekonomické revue Central European Review of Economic Issues má každý příspěvek přiřazen jedinečný identifikační kód, tzv. DOI (Digital Object Identifier). Tuto identifikaci mají i příspěvky nejkvalitnějších časopisů a publikací na světě. Tento kód umožňuje a zabezpečuje, že příspěvky budou jednoznačně identifikovatelné. Časopis je také zařazen do databází EconLit a EBSCO. Byly vydány další publikace v monografické neperiodické řadě publikací Series on Advanced Economic Issues (SAEI). Dále byly řešeny projekty vědy a výzkumu, byla realizována Studentská grantová soutěž. Pokračovalo se v řešení výzkumného projektu Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava. Na fakultě jsou organizovány konference, jejichž výstupy jsou pravidelně evidovány v databázi Web of Science společnosti Thomson Reuters. Vědecko-výzkumná činnost Ekonomické fakulty je zaměřena do oblastí, kterými jsou především ekonomie, finance, management, ekonomika podniku a informatika. V roce 2014 byla vědecko-výzkumná činnost soustředěna v rámci řešení vědecko-výzkumných projektů zejména do těchto směrů: - makroekonomické modely ČR a EU, fiskální politika, modelování systémového rizika, - procykličnost finančních trhů, cenové bubliny na trzích aktiv, - řízení a modelování pojistných rizik v rámci solvency, - finanční integrace a daň z příjmů EU, - analýza a predikce finanční výkonnosti, - aplikace reálných opcí, - modelování finančních aktiv, - modelování kreditního rizika, - analýza dopadu daní na podniky a makroekonomické ukazatele, - konvergence systémů us gaap a ias/ifrs dle systému finančního výkaznictví, - výzkumné aktivity a vztahové sítě akademických ekonomů, - analýza dějin podnikání v Evropě, - regionální disparity, - vývoj centrál velkých podniků a bank s ohledem na regionální rozvoj, - regionální konkurenceschopnost, - modelování podnikových procesů a jejich determinace vlastnickými vztahy, - modelování efektivnosti subjektů pomocí metody DEA (Data Envelopment Analysis), - modelování a navrhování výrobních systémů, - aplikace vícekriteriálních dekompozičních metod v ekonomickém rozhodování, - marketingové strategie včetně kulturních aspektů, - finanční řízení, krizový management, řízení lidských zdrojů, - analýza modelování Business Intelligence systému. Vývoj objemu a struktury finančních prostředků vynaložených na vědecko-výzkumnou činnost za posledních 5 let je zřejmý z Tabulky 2.1 a Grafu

15 Tab. 2.1 Vývoj finanční dotace na VaV (v tis. Kč) GA ČR 6 396, , , , ,00 Ministerstva 1 127,00 0,00 0,00 0,00 5,78 ESF Výzkumný tým 0,00 0,00 0, , ,53 VaVpI IT4 0,00 200, ,00 781,65 365,05 Institucionální podpora na výzkum 0, , , , ,00 Specifický vysokoškolský výzkum (SGS) 3 809, , , , ,00 Ostatní zdroje 277,20 377,97 102, ,30 906,93 Celkem VaV , , , , ,28 Graf 2.1 Vývoj objemu a struktury finančních prostředků na vědu a výzkum PROJEKTY GRANTOVÉ AGENTURY ČR Ekonomická fakulta se v roce 2014 podílela na řešení 6 projektů Grantové agentury ČR s celkovou účelovou podporou tis. Kč pro rok Byly řešeny 3 standardní projekty a 3 projekty typu POST-DOC. - GA S (Standardní) Zkoumání alokační efektivnosti s využitím přístupu NDEA, řešitel: Mehdi Toloo, M.A.Sc. Ph.D., doba řešení: GA S (Standardní) Institucionální struktura dohledu nad finančními službami a monitoring systémového rizika ve střední Evropě, řešitel: doc. Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D., doba řešení: GA S (Standardní) Ověření vhodnosti jednotlivých Lévyho modelů pro vybrané úlohy finančního modelování, řešitel: doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., doba řešení: GP P (POST-DOC) Stanovení pravděpodobnosti úpadku vybraných komerčních bank dle strukturálních modelů s využitím podřízených Lévyho procesů, řešitel: Ing. Petr Gurný, Ph.D., doba řešení: GP P (POST-DOC) Modelování finančních časových řad a odhad rizika, řešitel: Ing. Aleš Kresta, Ph.D., doba řešení:

16 - GPP403/12/P692 (POST-DOC) Řízení a modelování pojistných rizik v rámci Solvency II, řešitel: Ing. Jiří Valecký, Ph.D., doba řešení: Do vyhlášených výběrových řízení GA ČR v roce 2015 bylo podáno celkem 8 projektů v oboru Společenské vědy. Bylo podáno 7 standardních projektů a 1 projekt Junior s požadovanou dotací ve výši tis. Kč. Přijaty k řešení byly 2 projekty s přidělenou dotací tis. Kč na celou dobu řešení. OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost fakulta řeší projekty zaměřené na výzkumnou činnost: - EE (CZ.1.07/2.3.00/ ) Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava, řešitel: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal, doba řešení: Fakulta se podílí na řešení: - EE (CZ.1.07/2.3.00/ ) Příležitost pro mladé výzkumníky, řešitel: prof. Strnadel, za EkF: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal, doba řešení: OP VĚDA A VÝZKUM PRO INOVACI Pracovníci fakulty jsou zapojeni do řešení projektu OP VaVpI Věda a výzkum pro inovaci. - ED1.1.00/ (CZ.1.05/1.1.00/ ) Centrum excelence IT4Innovations, řešitel: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., spolupracovníci na EkF: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal a doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., doba řešení: INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA VÝZKUM (INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ ROZVOJ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE) Pro řešení vědecko-výzkumné problematiky byly na základě pravidel MŠMT, zejména výsledků publikační činnosti dle bodového hodnocení RIV, přiděleny institucionální prostředky. MŠMT SPOLUPRÁCE ČR-POLSKO (MOBILITY) - 7AMB14PL029 Multiagentní přístup pro modelování podnikových systémů, řešitel: prof. Ing. Dušan Marček, CSc., doba řešení: SPECIFICKÝ VÝZKUM V roce 2014 bylo financováno 14 projektů Studentské grantové soutěže s dotací tis. Kč. - SP2014/16 Aplikace generovaných scénářů Lévyho modelů při modelování finančních veličin, řešitel: doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. - SP2014/50 Kvantifikace ekonomických a sociálních dopadů osobního bankrotu a jeho vyhodnocení na pozici věřitele a dlužníka, řešitel: doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D. - SP2014/74 Hodnocení efektivity a kvality lůžkové zdravotní péče, řešitel: Ing. Ivana Vaňková, Ph.D. - SP2014/95 Vliv dopadů změn sazeb daně z přidané hodnoty na daňové zatížení a spotřebu domácností, řešitel: Ing. Regína Střílková. 16

17 - SP2014/103 Kraje v České republice: skutečnost a mediální obraz, řešitel: doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D. - SP2014/111 Prostorová lokalizace faktorů konkurenceschopnosti a jejich vliv na efektivnost regionů NUTS 2 zemí EU28, řešitel: Ing. Michaela Staníčková, Ph.D. - SP2014/113 Alternativní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a jejich aplikace na vybrané skupiny nezaměstnaných Moravskoslezského kraje, řešitel: Ing. Lenka Janíčková, Ph.D. - SP2014/115 Hodnocení makroekonomických dopadů nekonvenčních nástrojů monetární politiky vybraných centrálních bank, řešitel: Ing. Pavel Salamon (do ), doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (od ). - SP2014/126 Vícekriteriální metody hodnocení variant včetně aplikace na skupinové rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky, managementu, financí a marketingu, řešitel: Ing. Kateřina Kashi. - SP2014/131 Význam sentimentu pro fluktuace ekonomické aktivity, řešitel: doc. Ing. Jana Hančlová, CSc. - SP2014/136 Determinanty migrace: vliv ekonomického cyklu a životního prostředí na migraci, řešitel: Ing. Mariola Pytliková, Ph.D. - SP2014/138 Specifika nákupního chování generace Y, řešitel: Ing. Jana Valečková. - SP2014/145 Vliv struktury vládních výdajů a daní na vybrané sektory a ekonomický růst v ČR, řešitel: Ing. Agata Drobiszová. - SP2014/146 Modelování efektivnosti produkčních jednotek v bankovním a ICT sektoru pomocí analýzy obalu dat a odhadu stochastických mezí, řešitel: Ing. Lucie Chytilová. Pro rok 2015 se do soutěže přihlásilo 12 projektů s požadovanou dotací 4 638,313 tis. Kč. Oborová komise pro SGS schválila k financování 11 projektů v částce 4 962,7 tis. Kč. OSTATNÍ ZDROJE VŠB obdržela dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášených dotačních programech Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji. Pokračovalo řešení projektů podpořených z dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013 : - Dotační titul č. 1 Mezinárodní výzkumné týmy. Řešitelský tým: Dr. Mehdi Toloo, prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal, doc. Ing. Jana Hančlová, CSc., Ing. Josef Kašík, Ph.D., Ing. Michaela Staníčková, Ph.D., doba řešení: Dotační titul č. 3 Podpora studentů a absolventů Ph.D. studia na VŠB-TUO. Podpoření doktorandi za EkF: Mgr. Jana Závacká, Ing. Eva Chalúpková, doba řešení: Bylo zahájeno řešení projektů podpořených z dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 : - Dotační titul č. 1 Zapojení zahraničních odborníků. Řešitelský tým: Dr. Mehdi Toloo, Dr. Ing. Jan Libich, doba řešení: Dotační titul č. 3 Podpora studentů a absolventů doktorského studia. Podpoření doktorandi za EkF: Ing. Petr Gurný, Ph.D., Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D., doba řešení: Nadační fond Karla Janečka na podporu VaV: - NF2012/11 Fiskální, monetární a růstové implikace stárnoucí populace: problémy a jejich řešení, řešitel: Dr. Ing. Jan Libich, doba řešení: Byla obdržena dotace z Moravskoslezského kraje na podporu konference International Conference on European Integration

18 Jako partner byla Ekonomická fakulta zapojena do projektu typu Visegradský fond: Leveraging success of young scholars in business discipline, hlavní řešitel: Maciej Mitrega (University of Economics, Katowice), spoluřešitel EkF: doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc., doba řešení: Jako partner byli pracovníci fakulty zapojeni také do projektu: /BRATISl03 DOCs on the Move, DOC s on the Move 2014 Summer school on research methods and soft skills development, řešitel na EkF: Ing. Lukáš Melecký, Ph.D., doba řešení: PŘEHLED VAV PROJEKTŮ DLE JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ, KDE VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK NENÍ HLAVNÍ ŘEŠITEL (SPOLUŘEŠITEL) DLE SMLOUVY NEBO V CEPU, ALE VÝZNAMNĚ SE PODÍLÍ NA VAV PROJEKTECH SVOU SPOLUPRACÍ Název projektu: Rozvoj metod pro řešení nestrukturovaných rozhodovacích problémů v resortu obrany Číslo projektu: PROGRAM 2011 doba řešení: Spoluřešitel: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. Hlavní řešitel: Univerzita obrany Brno Název projektu: Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe, Polish National Research Centre Číslo projektu: 2011/01/B/HS5/03257 doba řešení: Spoluřešitelé: doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D. Hlavní řešitel: Dr. A. Drobniak (University of Economics in Katowice) Název projektu: Vědecká studie pro Národohospodářský ústav Josefa Hlávky v rámci vypsaného tematického okruhu Globální souvislosti a vlivy evropské integrace na českou ekonomiku a problematika národních zájmů Doba řešení: Řešitelé: doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D., Ing. Bohdan Vahalík INFORMACE O SPOLUPRÁCI S NEVLÁDNÍM SEKTOREM A S PRŮMYSLEM Firma: Polymedia Technologies Oblast spolupráce: Spolupráce v oblasti vývoje software na bázi technologie vícedruhových médií v rámci projekt MERLINGO Řešitel: RNDr. Ivo Martiník, Ph.D. Firma: ŽDB Group, a.s. Oblast spolupráce: Spolupráce na řešení efektivnosti investičních projektů společnosti Řešitel: prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc. Firma: ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s Oblast spolupráce: Spolupráce v oblasti opatření ke zvýšení výkonnosti společnosti Řešitel: prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc. Firma: Promont, a.s. Oblast spolupráce: Inovace řízení lidských zdrojů prostřednictvím aplikace systému talent managementu 18

19 Řešitel: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., Ing. Andrea Čopíková, Ph.D. (do 5/2014) Firma: Jinpo plus, a.s. Oblast spolupráce: Implementace systému talent managementu Řešitel: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., Ing. Andrea Čopíková, Ph.D. Firma: Arcelor Mittal, a. s. Oblast spolupráce: Analýza preferencí účelu Flexi passu Řešitel: doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. Instituce: Odbor školství a kultury statutárního města Havířov Oblast spolupráce: Studie pro odbor školství s názvem Demografická studie vývoje počtu dětí a žáků ve vybraných základních a mateřských školách města Havířova Zhotovitel: RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. Instituce: Technické služby města Olomouce, a.s. Oblast spolupráce: Využití lineárního programování při řešení trasovacích úloh Spoluřešitelé: Ing. Bc. Petr Kozel, Ph.D., RNDr. Šárka Michalcová, Ph.D., Ing. Václav Friedrich, Ph.D. Instituce: Fakultní nemocnice Ostrava Oblast spolupráce: Statistická analýza medicínských dat Spoluřešitelé: doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. Instituce: MŠMT ČR Oblast spolupráce: IPN projekt Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání CZ.1.07/4.1.00/ expert v rámci aktivity K2 Hodnocení kvality v oblasti vzdělávání na problematiku uplatnitelnosti absolventů vysokých škol na trhu práce Řešitel: doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. STRUČNÝ KOMENTÁŘ K ROZVOJI ZAHRANIČNÍCH AKTIVIT VE VĚDĚ A VÝZKUMU - Pracovníci katedry ekonomie spolupracují s výzkumníky ze Světové banky, University of Washington (USA), Univerzity v St. Gallen (Švýcarsko) a La Trobe University (Austrálii). - Katedra marketingu a obchodu spolupracovala se třemi univerzitami: s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě (Slovensko), University of Economics in Katowice (Polsko) a University of Szeged (Maďarsko). - Katedra regionální a environmentální ekonomiky spolupracovala s Jagellonskou univerzitou v Krakově a Ekonomickou univerzitou v Katovicích (Polsko), dále pak s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě a Prešovskou univerzitou (Slovensko), Univerzitou v Miškolci (Maďarsko) a Università degli Studi di Firenze (Itálie). - Katedra evropské integrace spolupracovala s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě (Slovensko), Corvinus University of Budapest (Maďarsko) a Vysokou školou managementu v Trenčíně (Slovensko). - Katedra ekonomické žurnalistiky spolupracovala s Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Wirtschaftsuniversität Wien (Rakousko). - Katedra matematických metod v ekonomice spolupracovala s Nipissing University (Kanada). 19

20 - Pracovníci katedry veřejné ekonomiky spolupracovali s pedagogy z University of Insubria (Varese, Itálie) a Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture (Charkov, Ukrajina). - Pracovníci katedry financí spolupracovali s University of Bergamo (Bergamo, Itálie), Ben Gurion University (Beršeba, Izrael) a Macquaire University (Sydney, Austrálie). - Katedra aplikované informatiky spolupracovala s Ekonomickou univerzitou v Katowicích (Polsko). - Pracovníci katedry národohospodářské spolupracovali především s akademickými pracovníky amerických univerzit, jako jsou Princeton University, Berkeley, University od California, nebo Harvard University. - Pracovníci katedry systémového inženýrství spolupracovali s Ca Foscari University Venice (Itálie). - Pracovníci katedry národohospodářské spolupracovali s akademickými pracovníky prestižních evropských a amerických univerzit, jako jsou Princeton University, University of California Berkeley, Aarhus University, Copenhagen Business School, IZA Bonn, Maastrich University, University of Modena and Emilio Regio, nebo Central European University. PUBLIKAČNÍ ČINNOST NA FAKULTĚ Publikační činnosti je na fakultě věnována s ohledem na zaměření oborů zvýšená pozornost. V následující části je graficky prezentováno hodnocení publikační aktivity kateder za poslední období. Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2013 bylo zveřejněno v souladu se schválenou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 až 2015) Radou pro výzkum, vývoj a inovace a byly hodnoceny tyto typy publikací: článek v impaktovaném časopise, článek v databázi Scopus, článek v databázi ERIH, odborná kniha (monografie), článek v českém recenzovaném časopise uvedeném na Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR, článek ve sborníku (ISI) a ostatní. Hodnotily se publikace uplatněné v letech , které byly uplatněny do RIV za Ekonomickou fakultu VŠB-TUO. Složení publikací na fakultě dle kategorií je uvedeno v Tabulce 2.2 a Grafu 2.2. Výsledky Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2013 (tzv. Hodnocení 2013), byly zveřejněny v červnu V Hodnocení 2013 (hodnocení publikací v RIV) získala univerzita celkem ,139 bodů za publikační a aplikované výstupy, což je nárůst o 15,81%. Celkem získáno ,154 bodů za všechny pilíře. Z toho fakulta získala 7 154,447 bodů za publikační a aplikované výstupy, což je nárůst o 18,31% oproti loňsku. Celkem získáno 7 949,386 bodů za všechny pilíře. Tab. 2.2 Údaje z Hodnocení 2013 Druh výsledků uzn Výsledky s bodovým hodnocením za I. A III. Pilíř Pilíř I: výsledky druhu Jimp (impakt databáze WOS) Pilíř I: výsledky druhu Jsc (databáze Scopus) Pilíř I: výsledky druhu Jneimp (databáze ERIH) Pilíř I: výsledky druhu Jrec (články v uznaných ČR časopisech v hodnocených oborech) Pilíř I: výsledky druhu BC (odborné knihy a podíly na knihách) Pilíř I: výsledky druhu D (sborníky WOS, Scopus) III. pilíř Aplikované výsledky neu Výsledky bez bodového hodnocení nebo vyřazené Body VO podle Pilíře II Počet výsledků 516,895 46,858 50,881 1, ,833 98, ,236 0, ,560 Body výsledků po korekcích 7154, , ,402 21, , , ,332 4, ,939 20

21 Graf 2.2 Složení publikací dle kategorií Podíl kateder na publikačních výstupech celkem a podíl jednotlivých kategorií za akademické pracovníky je prezentován v následujících Grafech 2.3 až 2.9. Graf 2.3 Souhrnné hodnocení 21

22 Graf 2.4 Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize Graf 2.5 Článek v impaktovaném časopise Graf 2.6 Článek v recenzovaném časopise databázi SCOPUS, ERIH 22

23 Graf 2.7 Článek v českém recenzovaném časopise uvedeném na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR Graf 2.8 Článek ve sborníku (ISI) 23

24 Graf 2.9 Struktura publikačních výstupů podle kateder Na Grafu 2.10 je vidět, jak se rovnoměrně podílejí pracovníci na publikačním výkonu fakulty. Je např. zřejmé, že 20 % pracovníků se podílí na 78,8 % výstupů, 40 % pracovníků se podílí na 93,3 % výstupů a na celkových výstupech se podílí 78,4 % pracovníků, což znamená, že téměř 21,6 % pracovníků se nepodílí na těchto výstupech vůbec. Graf 2.10 Kumulativní podíl pracovníků na publikačních výstupech 24

25 Na Grafu 2.11 je zřejmé, jaký počet bodů je nejvíce dosahován akademickými pracovníky fakulty. Graf 2.11 Rozdělení četnosti získaných bodů akademiky Pro podporu publikační činnosti vyhlásila děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová soutěž o Cenu děkanky za nejlepší publikace za roky , která byla spojena s významným finančním oceněním. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 15 publikačních výstupů. Hodnocení bylo provedeno zejména podle následujících kritérií: náročnost zpracování, náročnost recenzního řízení, renomé nakladatelství, množství výtisků, citace v renomovaných publikacích, impakt faktor časopisu. Cena děkanky za odbornou knihu: - HUČKA, Miroslav a kol. Správa společností v zemích střední a východní Evropy. Ostrava: VŠB- TUO, ISBN MELECKÝ Martin a Aleš MELECKÝ. Aplikované modelování pro potřeby hospodářské politiky. Ostrava: VŠB-TUO, ISBN Cena děkanky za článek v odborném časopise: - MELECKÝ, Martin a Anca Maria PODPIERA. Institutional Structures of Financial Sector Supervision, their Drivers and Historical Benchmarks. Journal of Financial Stability. 2013, vol. 9, no. 3, pp ISSN MELECKÝ, Martin a Anca Maria PODPIERA Macroprudential Stress-Testing Practices of Central Banks in Central and Southeastern Europe: Comparison and Challenges Ahead. Emerging Markets Finance & Trade. 2012, vol. 48, no. 4, pp ISSN X. V následující části je uveden seznam publikační činnosti v impaktovaných časopisech dle Web of Science společnosti Thomson Reuters za poslední roky, u nichž je v originálních dokumentech jako působiště autora uvedeno Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), anebo jsou vykázány v RIVu pod Ekonomickou fakultou. 25

26 Jsou uvedeny pouze publikace, u nichž má článek v databázi Web of Science uveden příznak Article, Review nebo Letter BALCAR, Jiří, Lenka JANÍČKOVÁ a Lenka FILIPOVÁ. What general competencies are required from the czech labour force? Prague economic papers. 2014, vol. 23, no. 2, p ISSN BESTA, Petr, Andrea SAMOLEJOVÁ, Radim LENORT a František ZAPLETAL. Innovative application of mathematical methods in evaluation of ore raw materials for production of iron. Metalurgija = Metallurgy. 2014, vol. 53, no. 1, p ISSN BUNCIC, Daniel a Martin MELECKÝ. Equilibrium credit: The reference point for macroprudential supervisors. Journal of banking & Finance. 2014, vol. 41, p ISSN , eissn DYBCZAK, Kamil a Martin MELECKÝ. EU fiscal stance vulnerability: Are the old members the gold members? Economic Modelling. 2014, vol. 38, p ISSN , eissn HALÁSKOVÁ, Martina a Renáta HALÁSKOVÁ. Impacts of Decentralization on the Local Government Expenditures and Public Services in the EU Countries. LEX LOCALIS- JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT. 2014, vol. 12, no. 3, p ISSN HLUBEK, R., P. WALDER, J. KANA a Dana ŠALOUNOVÁ. Použití kovových klipů při sutuře kůže u totální endoprotézy kolene. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2014, roč. 81, č. 3, s ISSN HUGHES Hallett, Andrew, Jan LIBICH a Petr STEHLIK. Monetary and fiscal policy interaction with various degrees of commitment. Finance a úvěr. 2014, roč. 64, č. 1, s ISSN JANKŮ, Jan, Stanislav KAPPEL, a Zuzana KUČEROVÁ. Interakce monetární a fiskální politiky zemí visegradské skupiny. Politická ekonomie. 2014, roč. 62, č. 4, s ISSN JANOVSKÁ, Kamila, Andrea SAMOLEJOVÁ a Zuzana STEFANOVOVÁ. The specification of documentation for anti-dumping investigation in gentura using ABC costing method. Metalurgija = Metallurgy. 2014, vol. 53, no. 3, p ISSN , eissn KESHAVARZ, Esmaiel a Mehdi TOLOO. Finding efficient assignments: An innovative DEA approach. Measurement. 2014, vol. 58, p ISSN , eissn X. 11. KOPA, Miloš a Tomáš TICHÝ. Comparison of Mean-Risk Efficient Portfolios in Asia- Pacific Capital Markets. Emerging Markets Finance and Trade. 2014, vol. 50, no. 1, p ISSN X, eissn KOPA, Miloš a Tomáš TICHÝ. No-Arbitrage Condition of Option Implied Volatility and Bandwidth Selection. Antropologist. 2014, vol. 17, no. 3, p ISSN KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ. Horizont daňové politiky v zemích OECD. Politická ekonomie. 2014, roč. 62, č. 2, s ISSN KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ. Modern Thought and Integration of Taxation into Economic Growth Models. Pensee. 2014, vol. 76, no. 6, s ISSN LANDO, Tommaso a Lucio BERTOLI-BARSOTTI. A New Bibliometric Index Based on the Shape of the Citation Distribution. PLOS ONE. 2014, vol. 9, no. 12, Article Number: e ISSN LIBICH, Jan a Dat Thanh NGUYEN. Macro Meets Micro: Stochastic (Calvo) Revisions in Games. B E Journal of Theoretical Economics. 2014, vol. 14, no. 1, p ISSN MACHOVÁ, Zuzana a Igor KOTLÁN. Fiscal Policy Lags in the OECD. Pensee. 2014, vol. 76, no. 1, s ISSN

27 18. MARČEK, Dušan. Modelovanie volatility a predikcne modely gentura kvenčních financnych dat: statisticky a neuronovy pristup. Ekonomický časopis. 2014, vol. 62, no. 2, p ISSN MIKUŠOVÁ, Marie, Petra HORVÁTHOVÁ, Kamila JANOVSKÁ a Andrea SAMOLEJOVÁ. The application of winning key metrics in a metallurgical firm. Metalurgija = Metallurgy. 2014, vol. 53, no. 4, p ISSN , eissn PARROTTA, Pierpaolo, Dario POZZOLI a Mariola PYTLIKOVÁ. The nexus between labor diversity and firm s innovation. Journal of Population Economics. 2014, vol. 27, no. 2, p ISSN , eissn PARROTTA, Pierpaolo, Dario POZZOLI a Mariola PYTLIKOVÁ. Labor diversity and firm productivity. European Economic Review. 2014, vol. 66, p ISSN , ISSN X. 22. PROCHÁZKA, Vaclav, Hana KLOSOVÁ, Jiří ŠTĚTÍNSKÝ, Dana ŠALOUNOVÁ, et al. Addition of platelet concentrate to Dermo-Epidermal Skin Graft in deep burn trauma reduces scarring and need for revision surgeries. Biomedical Papers-Olomouc. 2014, vol. 158, no. 2, p ISSN , eissn SUCHACEK, Jan, Petr SEĎA, Václav FRIEDRICH a Jaroslav KOUTSKY, Media portrayals of regions in the Czech Republic: selected issues. E+M Ekonomie a Management. 2014, vol.17, no. 4, p , ISSN TOLOO, Mehdi. Notes on classifying inputs and outputs in data envelopment analysis: a comment. European journal of operational research. 2014, vol. 235, no. 3, p ISSN , eissn TOLOO, Mehdi. An epsilon-free approach for finding the most efficient unit in DEA. Applied Mathematical Modelling. 2014, vol. 38, no. 13, p ISSN X, eissn TOLOO, Mehdi a Aleš KRESTA. Finding the best asset financing alternative: A DEA- WEO approach. Measurement. 2014, vol. 55, p ISSN , eissn X. 27. TOLOO, Mehdi a Tijen ERTAY. The most cost efficient automotive vendor with price uncertainty: A new DEA approach. Measurement. 2014, vol. 52, p , ISSN , eissn X. 28. TOLOO, Mehdi. Selecting and full ranking suppliers with imprecise data: A new DEA method. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2014, vol. 74, no. 5-8, p ISSN: TOLOO, Mehdi. The role of non-archimedean epsilon in finding the most efficient unit: With an application of professional tennis players. Applied Mathematical Modelling. 2014, vol. 38, no , p ISSN X, eissn VAVRA, Petr, Marek PENHAKER, Jan GREPL, Dana ŠALOUNOVÁ, et al. Technical Development of a New Semispherical Radiofrequency Bipolar Device (RONJA): Ex Vivo and In Vivo Studies. Biomed Research International. 2014, Article Number ISSN , eissn VELČOVSKÁ, Šárka a Tomáš SADÍLEK. Značka Klasa na českém maloobchodním trhu cukru. Listy cukrovarnické a řepařské. 2014, roč. 130, č. 3, s ISSN VELČOVSKÁ, Šárka a Tomáš SADÍLEK. The System of the Geographical Indication Important Component of the Politics of the Consumers` Protection in European Union. Amfiteatru economic. 2014, vol. 16, no. 35, p ISSN , eissn VELČOVSKÁ, Šárka a Tomáš SADÍLEK. Analysis of Quality Labels Included in the European Union Quality Schemes. Czech Journal of Food Sciences. 2014, vol. 32, no. 2, p ISSN BUNCIC, Daniel a Martin MELECKÝ. Macroprudential stress testing of credit risk: A practical approach for policy makers. Journal of Financial Stability. 2013, vol. 9, no. 3, p ISSN

28 2. FISCHER, Jakub, Kristýna VLTAVSKÁ, Petr DOUCEK a Jana HANČLOVÁ. Vliv informačních a komunikačních technologií na produktivitu práce a souhrnnou produktivitu faktorů v České republice. Politická ekonomie. 2013, roč. 61, č. 5, s ISSN GOTTVALD, Jaromír, Eva RIEVAJOVÁ a Silvia ŠIPIKALOVÁ. Determinants of Individual Wages in the Slovak Republic. Ekonomický časopis. 2013, roč. 61, č. 7, s ISSN GURNÝ, Martin, Sergio Ortobelli LOZZA a Rosela GIACOMETTI. Structural credit risk models with subordinated processes Journal of applied mathematics. 2013, art. ID ISSN X. 5. GURNÝ, Petr a Martin GURNÝ. Comparison of credit scoring models on probability of default estimation for US banks. Prague economic papers. 2013, vol. 22, no. 2, p ISSN JANÍČKOVÁ, Lenka a Veronika BARANOVÁ. Vliv efektivních daňových sazeb a jejich komponent na přímé zahraniční investice případ členských zemí EU. Politická ekonomie. 2013, roč. 61, č. 2, s ISSN KOMÁRKOVÁ, Zlatuše, Jitka LEŠANOVSKÁ a Luboš KOMÁREK. Analysis of Sovereign Risk Market Indicators: The Case of the Czech Republic. Finance a úvěr Czech Journal of Economics and Finance. 2013, roč. 63, č. 1, s ISSN KOPA, Miloš a Tomáš TICHÝ. Efficiency analysis of several EU stock markets: mean-risk efficient portfolios. Pakistan Journal of Statistics. 2013, vol. 29, no. 5, p ISSN KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ. Impact of Tax Burden on the Living Standard in OECD Countries. Ekonomický časopis. 2013, roč. 61, č. 9, s ISSN MACUROVÁ, Pavla a Karla JURÁSKOVÁ. Analysis of risks generated by suppliers during the period of economic fluctuations. Amfiteatru economic. 2013, vol. 15, no. 33, p ISSN MACHOVÁ, Zuzana a Igor KOTLÁN. Interakce zdanění, vládních výdajů a ekonomického růstu: panelový VAR model pro země OECD. Politická ekonomie, 2013, roč. 61, č. 5, s ISSN MELECKÝ, Aleš a Markéta GUBANIOVÁ. Fiskální pravidla Visegrádské čtyřky. Ekonomický časopis = Journal of economics. 2013, roč. 61, č. 5, s ISSN MELECKÝ, Martin a Anca Maria PODPIERA. Institutional structures of financial sector supervision, their drivers and historical benchmarks. Journal of Financial Stability. 2013, vol. 9, no. 3, p ISSN MIKUŠOVÁ, Marie. Do Small Organizations Have An Effort To Survive? Survey From Small Czech Organizations. Ekonomska istraživanja-economic Research. 2013, roč. 26, č. 4, s ISSN X. 15. NOVOTNÁ, Martina. A multivariate analysis of financial and market-based variables for bond rating prediction. Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research. 2013, vol. 47, no. 2, p ISSN X. 16. RACHŮNEK, Jiří a Dana ŠALOUNOVÁ. Monadic bounded residuated lattices. Order: a journal on the theory of ordered sets and its applications. 2013, vol. 30, no. 1, p ISSN ŠNAPKA, Petr, Marie MIKUŠOVÁ, Kamila JANOVSKÁ a Andrea SAMOLEJOVÁ. Simulation Model of metallurgical production management. Metalurgija = Metallurgy. 2013, vol. 52, no. 3, p ISSN TOLOO, Mehdi. The most efficient unit without explicit inputs: An extended MILP-DEA model. Measurement. 2013, vol. 46, no. 9, pp ISSN ANZOATEGUI, Diego, María Soledad Martinez PERÍA a Martin MELECKÝ. Bank Competition in Russia: An Examination at Different Levels of Aggregation. Emerging markets review. 2012, vol. 13, no. 1, p ISSN

29 2. DVUREČENSKIJ, Anatolij, Jiří RACHŮNEK a Dana ŠALOUNOVÁ. State Operators on Generalizations of Fuzzy Structures. Fuzzy Sets and Systems. 2012, vol. 187, no. 1, p ISSN FRIEDRICH, Václav, Kateřina MAKOVÁ a Jan ŠIROKÝ. Testing the Predicative Ability of the Tax Progressiveness Indices. E+M. Ekonomie a management. 2012, vol. 15, no. 1, p ISSN HANČL, Jaroslav, Ondřej KOLOUCH, Simona PULCEROVÁ, a Jan ŠTĚPNIČKA. A note the transcendente of infinite products. Czechoslovak Mathematical Journal. 2012, vol. 62, no. 137, p ISSN HORVÁTHOVÁ, Petra a Marie MIKUŠOVÁ. The Use of Talent Management by Organizations in One of the Regions of the Czech Republic. Actual Problems of Economics. 2012, vol. 136, no. 10, p ISSN JANÁČEK, Kamil a Luboš KOMÁREK. Bude americký dolar nadále dominantní světovou rezervní měnou? Politická ekonomie. 2012, roč. 60, č. 1, s ISSN KOMÁREK, Luboš, Martin MOTL, Filip NOVOTNÝ a Ladislav PROKOP. Německá ekonomická lokomotiva a česká ekonomika. Politická ekonomie. 2012, roč. 60, č. 4, s ISSN KOMÁREK, Luboš a Martin MOTL. Behaviorální a fundamentální rovnovážný měnový kurz české koruny. Politická ekonomie. 2012, roč. 60, č. 2, s ISSN KOPA, Miloš, Rita L. D ECCLESIA a Tomáš TICHÝ. Financial Modeling. Finance a úvěr Czech Journal of Economics and Finance. 2012, vol. 62, no. 2, p ISSN KOPA, Miloš a Tomáš TICHÝ. Concordance Measures and Second Order Stochastic Dominance Portfolio Efficiency Analysis. E&M Economics and Management. 2012, vol. 15, no. 4, p ISSN KOTLÁN, Igor a Zuzana MACHOVÁ. Vliv zdanění korporací na ekonomický růst: selhání daňové kvóty? Politická ekonomie. 2012, roč. 60, č. 6. s ISSN KOTLÁNOVÁ, Eva a Igor KOTLÁN. Vliv institucionálního prostředí na velikost korupce: empirická analýza. Politická ekonomie. 2012, roč. 60, č. 2, s ISSN KRESTA, Aleš a Tomáš TICHÝ. International Equity Portfolio Risk Modeling: The Case of the NIG Model and Ordinary Copula Functions. Finance a úvěr Czech Journal of Economics and Finance. 2012, vol. 62, no. 2, p ISSN KRESTA, Aleš a Tomáš TICHÝ. Odhad tržního rizika na bázi Lévyho modelů a časový horizont. E&M Economics and Management. 2012, roč. 15, č. 4, s ISSN MELECKÝ, Martin. Choosing The Currency Structure Of Foreign-Currency Debt: A Review Of Policy Approaches. Journal Of International Development. 2012, vol. 24, no. 2, p ISSN MELECKÝ, Martin. Macroeconomic dynamics in Macedonia and Slovakia: Structural estimation and comparison. Economic Modelling. 2012, vol. 29, no. 4, p ISSN MELECKÝ, Martin a Anca Maria PODPIERA. Macroprudential stress-testing practices of central banks in Central and Southeastern Europe: comparison and challenges ahead. Emerging markets finance and trade. 2012, vol. 48, no. 4, p ISSN X. 18. MELECKÝ, Aleš a Martin MELECKÝ. Vliv makroekonomických šoků na dynamiku vládního dluhu: jak robustní je fiskální pozice České republiky? Politická ekonomie. 2012, roč. 60, č. 6, s ISSN MIKUŠOVÁ, Marie a Petra HORVÁTHOVÁ. Are you prepared for a crisis? Survey in Czech Small Enterprises. Actual Problems of Economics. 2012, no. 137, p ISSN STIBOROVÁ, Eliška, Barbora SZNAPKOVÁ a Tomáš TICHÝ. The power of subordinated lévy models to depict the arrival of innovative information at world FX market. Pakistan Journal of Statistics, vol. 28, no. 5 (special issue), p ISSN

30 21. ŠIROKÝ, Jan, Anna KOVÁŘOVÁ a Kateřina RANDOVÁ. The role of the value added tax on foodstuffs in the consumer basket. Agricultural Economics Zemědělská ekonomika. 2012, vol. 58, no. 8, p ISSN X. 22. ŠTVERKOVÁ Hana, Pavlína KŘIBÍKOVÁ a Vlasta HUMLOVÁ. The impact of identity on organization efficiency. Actual problems of economics. 2012, vol. 137, p ISSN ZABEZPEČENÍ VĚDY A VÝZKUMU ODBORNÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava zajišťuje pro akademické pracovníky i studenty přístup ke kvalitnímu fondu knih a časopisů, včetně přístupu k elektronickým informačním zdrojům. Ústřední knihovna nabízí přístupy k plným textům elektronických knih Knovel (knihy z oblasti přírodních a technických věd), ScienceDirect (nakladatelství Elsevier), SpringerLink (knihy z oblasti matematiky a informatiky nakladatelství Springer), Wiley Online Library Books (nakladatelství John Wiley & Sons). Také je možno využívat elektronické verze časopisů ACM Digital Library, IEEE Xplore, ScienceDirect časopisy, SpringerLink, Wiley Online Library Journals, Emerald Insight a další časopisy předplacené v elektronických verzích. Byly rovněž zpřístupněny bibliografické databáze dat s plnými texty společnosti EBSCO (včetně báze dat EconLit with Full Text) a ProQuest (včetně bibliografické báze dat METADEX). Také je možno využívat databáze Scopus (bibliografická a citační báze dat společnosti Elsevier) a Web of Science (bibliografické báze dat společnosti Thomson Reuters), dále také OECD ilibrary, která obsahuje informační zdroje a statistické databáze OECD. Workshop SGSEkF14 prezentace průběžných výsledků projektů řešených v rámci Studentské grantové soutěže (SGS) 30

31 PROSTOROVÉ, MATERIÁLOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY VAV Technologická podpora aktivit v oblasti vědy a výzkumu byla v roce 2014 zaměřena na posilování základny výkonných pracovních stanic, nasazení mobilních zařízení a především pak do oblasti virtualizace pracovních stanic fakulty založená na bázi integrace technologie Microsoft Virtual Desktop Infrastructure s technologií tenkých klientů Sun Ray, která výrazně přispívá ke kvalitativnímu zlepšení nasazení výpočetně náročných aplikací a ke snížení finančních nákladů nutných k provozu pracovních stanic. Inteligentní zařízení tenkých klientů na bázi technologie Sun Ray (viz využívají výhod konsolidace programových prostředků na centrálních serverech. Po celou dobu své životnosti nevyžadují prakticky žádnou správu ani hardwarové inovace. Zařízení Sun Ray jsou bezestavová, neuchovávají žádná data a nejsou vybavena operačním systémem. Z těchto důvodů jsou mnohem jednodušší a levněji udržovatelná než standardní pracovní stanice. Veškerou správu uživatelů a inovace programového vybavení lze provádět centrálně na straně serveru. Zařízení tenkých klientů Sun Ray přinášejí výkon pracovních stanic při nízkých pořizovacích nákladech a umožňují uživatelům současný provoz aplikací nad operačními systémy Sun Solaris, Linux, Microsoft Windows, IBM OS/400 a dalšími. V roce 2014 byla pro podporu provozu technologie tenkých klientů Sun Ray zabezpečena dostupnost programových modulů, které umožňují přístup k této technologii z prostředí mobilních zařízení na bázi operačních systémů Apple ios a Android a tím možnost provozu výpočetně náročných programů (SPSS, Mathematica, WITNESS, apod.) i v prostředí mobilních zařízení. Rovněž pak byla realizována aktualizace a softwarová podpora programového systému Sun Secure Global Desktop, který zabezpečuje provoz technologie tenkých klientů Sun Ray na straně serverového clusteru. V současné době je na fakultě provozováno cca. 190 hardwarových koncových zařízení na bázi technologie tenkých klientů. V roce 2014 pokračovalo řešení projektu Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava (CZ.1.07/2.3.00/ ), v rámci jehož aktivit byly pro podporu práce řešitelského týmu pořízeny 4 ks ultrabooků řady Dell XPS Duo 12 i7-4500u/8g/256gb/w8pro/2nbd, 6 ks ultrabooků řady Toshiba Z30, 6 ks pracovních stanic řady Dell Optiplex 3020 s 24 LCD, 5 ks tiskáren řady Samsung SL-M2875DN a 5 ks barevných tiskáren řady OKI MC332dn. Velká pozornost byla v rámci tohoto projektu rovněž věnována dostupnosti výkonných grafických pracovních stanic s vysokým výpočetním výkonem, které je možno efektivně využít při řešení náročných vědecko-výzkumných úloh a rovněž nasadit v roli koncových zařízení při komunikaci se superpočítačem Anselm provozovaném v rámci služeb národního superpočítačového centra IT4Innovations. V roce 2014 bylo proto pořízeno a instalováno celkem 13 ks výkonných grafických pracovních stanic řady Apple Mac mini. Jednou z významných dlouhodobých aktivit realizovaných v roce 2014 byl provoz centrálního úložiště vzdělávacích objektů MERLINGO (http://www.merlingo.cz) jehož cílem je nasazení nejnovějších technologií určených pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů obsahujících záznamy přednášek a prezentací pedagogických pracovníků dostupných v reálném čase nebo na vyžádání s podporou vícedruhových médií na vysokých školách v ČR. Služby portálu MERLINGO výrazným způsobem usnadňují využití technologií určených k pořizování záznamů prezentací s podporou vícedruhových médií. V roce 2014 bylo realizováno rozšíření především softwarové konfigurace centrálního úložiště vzdělávacích objektů MERLINGO s cílem zvýšení spolehlivosti jeho služeb a dostupnosti všem vysokým školám v ČR. Byl pořízen a instalován upgrade softwarových komponent zabezpečujících provoz technologie MediaInTouch v distribuovaném prostředí serverových clusterů s cílem instalace jedné z instancí programového systému MediaInTouch na centrálních serverech serverového clusteru portálu MERLINGO umístěnými před softwarovým firewallem řešitelské univerzity, čímž je zajištěna nepřetržitá podpora použití mobilních nahrávacích jednotek na všech vysokých školách v ČR prostřednictvím počítačové 31

32 sítě CESNET2. Programový systém MediaInTouch splňuje všechny základní kapacitní, bezpečnostní, integrační a další požadavky pro uchování záznamů přednášek spolu s jejich synchronně prováděnými prezentacemi pomocí systému správy dokumentů a vyznačuje se mnoha novými vlastnostmi oproti aktuálně v rámci portálu MERLINGO používaných programových systémech. V rámci služeb portálu MERLINGO jsou tak v současné době dostupné všechny ve světě dominující systémů pro realizaci záznamů prezentací s využitím technologie vícedruhových médií a jejich dostupnosti v reálném čase nebo na vyžádání MediaInTouch, Polycom RealPresence Media Manager a Mediasite EX Server. Instalace programového systému MediaInTouch v distribuovaném výpočetním prostředí a jeho integrace se službami portálu MERLINGO je pilotní v kontextu vysokých škol v ČR. ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH ZAHRANIČNÍCH Organizace Stát Status Advisory Technical Committee of European Systemic EU Risk Board Člen Agentúra na podporu výzkumu a vývoja SR Hodnotitel projektů American Economic Association (AEA) USA Člen American Society of International Law USA Člen Austrian Arbitration Association Rakousko Člen Central European Labour Studies Institute, a research EU fellow (CELSI) Člen Centre for Corporate Performance (CCP) EU Člen Centre for Euro-Asian Studies, University of Reading UK Člen Centre for Research and Analysis of Migration, an EU affiliate (CreAM) Člen Czech and Slovak Moodle User Group (CSMUG) ČR, SR Člen Economics Society of Australia Austrálie člen Euro Working Group for Commodities and Financial Modelling Člen European Association for Population Studies (EAPS) EU Člen European Association of Labour Economists (EALE) EU Člen European Association of Lawyers Španělsko Člen European Economic Association (EEA) EU Člen European Network for Information Technology and Human Services (ENITH) Člen European Regional Science Association (ERSA) Velká Británie Člen European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR) Nizozemí Člen European Society of Population Economics (ESPE) EU Člen European University Information Systems (EUNIS) EU Člen výboru Fellow Association Netherland s Institute of Advanced Studies in Humanities and Social Sciences Nizozemí Člen Gesellschaft für Sozial und Wirtschaftsgeschichte SRN Člen Institute for the Study of Labour (IZA) in Bonn EU Člen, research fellow Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) USA Člen International Economics Development Research Center (IEDRC) Člen International Association for Reseach in Economic Psychology (IAREP) Člen International Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT) Člen International Commercial Arbitration Court at the Moscow Rusko Rozhodce International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian CCI Ukrajina Rozhodce 32

33 International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian CCI at the Kishinev Moldavsko Rozhodce International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian CCI at the Alma-Ata Kazachstán Rozhodce International Commercial Arbitration Court at the Vilnius Litva Rozhodce International Court of Arbitration Francie Rozhodce zástupce za ČR International Economics Development Research Center (IEDRC) Člen International Fiscal Association (IFA) Nizozemí Člen International Fuzzy Systems Association (IFSA) EU, ČR Člen International Chamber of Commerce Paris Francie Člen International Institute of Public Finance (IIPF) Německo Člen International Law Association Velká Británie Člen International MCDM Society Člen International Network for Economic Method Člen International Society for Engineering Education (IGIP) EU, ČR Člen Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) Kanada Člen Regional Science Association International (RSAI) Velká Británie Člen Regional Studies Association (RSA) Velká Británie Člen, Corporate Members EkF Society of European Contract Law Německo Člen Swiss Arbitration Association Švýcarsko Člen The Law Society of England and Wales Velká Británie Asociovaný člen The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) The World Association for Case Method Research & Application (WACRA) SR USA Vedecká grantová gentura MŠVVaŠ a SAV (VEGA) SR World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET) Kolektivní člen Člen Hodnotitel projektů MŠMT a SAV, hodnotící panel Ekonomické vědy Member of Editorial Review Board on Humanities and Social Sciences World Jurist Association USA President, člen 33

34 ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH DOMÁCÍCH Organizace Stát Status Česká společnost ekonomická (ČSE) ČR Kolektivní člen, člen výkonného výboru, vice-prezident, člen Grantová agentura ČR ČR Předseda oborové komise, předseda hodnotícího panelu CAMBAS Česká asociace MBA škol ČR Koletivní člen, člen předsednictva Akreditační komise ČR Člen Asociace insolvenčních správců ČR Člen Asociace veřejné ekonomie ČR Kolektivní člen Asociace vysokoškolských poradců (AVŠP) ČR Člen COMMON ČR ČR Člen Česká advokátní komora ČR Člen Česká asociace pro evropská studia (ČAES) ČR Člen Česká asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO) ČR Člen Česká demografická společnost ČR Člen Česká ekonometrická společnost ČR Kolektivní člen, člen výboru Česká geografická společnost ČR Člen Česká logistická asociace ČR Člen Česká logistická asociace (ČLA) ČR Člen Česká marketingová společnost Česká pedagogická společnost (ČPS) ČR Člen Česká společnost pro jakost ČR Člen Česká společnost pro operační výzkum (ČSOV) ČR Člen Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) Česká statistická společnost (STATSPOL) ČR Člen IT Cluster ČR Člen Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) ČR Člen Klub personalistů České republiky ČR Člen Klub WIP (Wolters Kluwer Important Person) HR Expert ČR Člen Komora auditorů ČR ČR Člen Komora daňových poradců ČR ČR Člen Komora logistických auditorů ČR Člen Logistická akademie ČR Člen Mensa ČR ČR Člen Mezinárodní federace novinářů ČR Člen Odborná skupina Projektový Management (OSPM) ČR Člen Rozhodce (MSp) ČR Člen Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno ČR Rozhodce Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární ČR Rozhodce ČR ČR Kolektivní člen, člen výkonného výboru regionální pobočky Ostrava Kolektivní člen, vedení Moravskoslezské sekce komoře ČR Sdružení obrany spotřebitelů ČR Člen Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR ČR Člen Společnost pro projektové řízení ČR Kolektivní člen Společnost učitelů matematiky (SUMA) ČR Člen Spolek moravských insolvenčních správců ČR Člen Svaz účetních ČR Člen Syndikát novinářů ČR ČR Člen Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Technická normalizační komise 6 pro Management kvality a prokazování kvality Pozn. Status postavení VŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod. ČR Člen poradního výboru 34

35 SEZNAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ ORGANIZOVANÝCH NA FAKULTĚ V roce 2014 organizovala Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava tyto vědecké odborné konference Doktorská konference MEKON Konference Katedry evropské integrace International Conference on European Integration Konference Katedry financí Řízení a modelování finančních rizik Konference Katedry managementu a Ekonomika a řízení podniku ve Katedry podnikohospodářské 21. století Konference Katedry národohospodářské Hospodářská politika v členských zemích EU Workshop SGSEKF14 Prezentace průběžných výsledků projektů řešených v rámci Studentské grantové soutěže (SGS) na Ekonomické fakultě v roce Konference Katedry aplikované informatiky Informační technologie pro praxi Konference Katedry práva Právní a ekonomické aspekty volného pohybu zboží v rámci EU Ostatní odborné akce Odborný seminář Ústavu oceňování majetku Seminář Katedry evropské integrace Seminář Katedry evropské integrace Seminář Katedry evropské integrace Nová oceňovací vyhláška, která provádí novelizovaný zákon o oceňování majetku Deset let členství v EU zkušenosti a perspektivy Hospodářská, sociální a územní soudržnost kohezní politika v praxi a její budoucnost Evropské dotace v regionu soudržnosti Moravskoslezsko Investiční fórum International Day Workshop společnosti Financial Challenge. Use your PricewaterhouseCoopers Knowledge in Practice! Den auditorské a daňové profese Interaktivní workshop RWE Jak uspět u výběrového řízení Seminář Svazu průmyslu a dopravy ČR Obchodování s Kazachstánem Investiční fórum České akcie aneb jak úspěšně investovat na pražské burze International Week Veletrh práce Začni svou kariéru u nás Investiční fórum Forex 100krát jinak aneb nástrahy měnových trhů pro obchodníky i firmy Seminář Jak nastartovat kariéru v OECD Panelová diskuze Ženy a kariéra Minerva 21 35

36 SEZNAM ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK KONANÝCH NA FAKULTĚ Přednášky v rámci vědy a výzkumu přednesené výzkumnými a vědeckými pracovníky Přednáška Martina Branda (ÚTIA AV ČR) DEA ve financích Přednáška Dr. Mehdi Toloo DEA: An Introduction Přednáška Dr. Mehdi Toloo DEA: Wider Applications Přednáška Jiřího Horáka (VŠB-TUO) Prostorová analýza dat Přednáška Miloše Kopy (ÚTIA AV ČR) Modely stochastického programování optimální rozhodování za rizika Přednáška Michala Kvasničky (MU Brno) Multiagentní modelování Creating Opportunities for Přednáška Filipa Pertolda (IDEA a Corruption: Evidence from Public CERGE-IE) Procurement Contracts Přednáška doc. Ing. Luboše Komárka, Ph.D. (ČNB Praha) v rámci ČSE Agresivita centrálních bank regionální pobočky Ostrava Přednáška Tora Erikssona (Aarhus Organizational Structure and University, Dánsko) Firms Demand for HRM Practices Přednáška Dr. Mehdi Toloo Data envelopment analysis: DEA SOLVER Přednáška Dr. Mehdi Toloo Data envelopment analysis: DEA-GAMS Ostatní odborné přednášky. Přednáška RNDr. Martina Brandy, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) Přednáška RNDr. Martina Šmída, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) Přednáška RNDr. Miloše Kopy, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) Přednáška RNDr. Miloše Kopy, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) Přehled aplikaci matematického programovaní a operačního výzkumu (marketing, energetika, vehicle routing, scheduling, pricing) Prospect Theory aneb která užitková funkce je ta pravá Kointegrační modely a jejich aplikace Teorie užitkových funkcí a stochastická dominance Přednáška Mgr. Jiřího Štěpána (Agentura pro regionální rozvoj) Přednáška Ing. Lady Kratochvílové (CzechInvest) Přednáška Ing. Evy Šimečkové (Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje) Přednáška Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. (ekonom) Přednáška PhDr. Ivo Šebestíka (bývalý představitel Stálého Zastoupení Moravskoslezského kraje při evropských institucích v Bruselu) Přednáška Ivana Mikloše (exministra financí SR) Financování inovačních procesů ve firmách Agentura CzechInvest a podpora podnikání z fondů EU Enterprise Europe Network Česká ekonomika v Evropě růst nebo stagnace? Evropské instituce pohled zevnitř Pomohlo Euro Slovensku? Pomohlo by Česku? 36

37 Přednáška Ing. Mgr. Jana Michala (zastoupení Evropské komise v ČR) Přednáška Ing. Andrey Šimoníkové (Moravskoslezský kraj Krajský úřad) Přednáška Zdeňka Čecha (zastoupení Evropské komise v České republice) Je EU globální hráč? Podpora podnikání v novém programovém období EU Strategie Evropa Přednáška Jiřího Horáka (VŠB-TUO) Prostorová analýza dat Přednáška JUDr. Richarda Hlavatého (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) Přednáška Dagmary Miky, Ph.D. (The University of Bielsko-Biala, Polsko) Přednáška Ing. Radka Neužila (Komora daňových poradců ČR) Přednáška PhDr. Ivo Šebestíka (bývalý představitel Stálého Zastoupení Moravskoslezského kraje při evropských institucích v Bruselu) Přednáška Ing. Jany Drastíkové, Ph.D. (Generální ředitelství pro překlady Evropské komise) Přednáška PhDr. Ivo Šebestíka (bývalý představitel Stálého Zastoupení Moravskoslezského kraje při evropských institucích v Bruselu) Přednáška Ing. Simony Rosové, Ph.D. (Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Karviná) Přednáška Dr. Hany Chmielové (Microsoft) Přednáška JUDr. Zdeňka Krčmáře (Soudce Nejvyššího soudu ČR) Přednáška doc. Ing. Adriany Knápkové, Ph.D. (UTB ve Zlíně) a PaedDr. Pavla Břusková (Národní klastrová asociace) v rámci Klubu regionalistů JUDr. Martin Maisner, PhD Přednáška Dana O Briena (Institute of International and European Affairs, Irsko) a Jana Macháčka (redaktor rubriky Hospodářských novin) Přednáška Dirka Rochtuse (K.U. Leuven/Thomas Moore University, Belgie) Přednáška Ing. Jana Jedličky (Česká spořitelna, EU Office) Přednáška Jaroslava Kalody (nadrotmistr AČR) Přednáška Mgr. Michala Schneidera (Exekutorský úřad Ostrava) Transatlantické obchodní a investiční partnerství EU-USA: příležitosti pro Českou republiku Realisation of the EU Cohesion Policy in Poland Profese daňového poradce Evropské politiky versus politiky členských zemí Možnosti zaměstnání v orgánech a institucích EU Mediální obraz EU Daň z nabytí nemovitých věcí novinka od Plánování a realizace osobního rozvoje pracovníka v IT Ekonomické aspekty uplatňování nároků v insolvenčním řízení Vzdělávací a výzkumné projekty se zaměřením na regionální rozvoj Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích Economic Dialogue: Europe after the Financial Crisis Belgium as a Federal State Ekonomická situace zemí EU a problematika podnikání v EU a Rusku Mise AČR v Iráku a Afghánistánu Právní základ exekučního řízení 37

38 Přednáška Ing. Tomáše Prouzy, MBA (státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR) Přednáška Mgr. Rostislava Krhuta (místopředseda Krajského soudu v Ostravě) Přednáška Ing. Ladislava Dvořáka, CSc. (Manažer strategických projektů, Česká spořitelna) Přednáška Ing. Jiřího Rusnoka (člen bankovní rady ČNB) Přednáška Mgr. Bc. Andrey Ristovské (ředitelka Okresní správy sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku) Přednáška Ing. Petry Homolové (vedoucí oddělení sekretariátu ředitele a tisková mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) Přednáška Ing. Aleše Michla (analytik a ekonom Raiffeisenbank, autor týdeníku Ekonom) Ekonomické sankce v rámci tzv. Ukrajinské krize, pohled z České republiky Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích v praxi Finanční instituce Evropské unie a jejich programy financování EU a perspektivy české ekonomiky Aktuální problémy při výběru pojistného na sociální zabezpečení v roce 2014 Finanční správa organizace, úkoly, funkce Makroekonomické souvislosti vývoje ČR v rámci EU a světové ekonomiky Plenární zasedání konference Řízení a modelování finančních rizik 38

39 DOKTORSKÉ STUDIUM 39 Charakter doktorských studijních programů a oborů na fakultě Doktorské studijní programy na Ekonomické fakultě jsou realizovány v prezenční a kombinované formě. Všechny studijní programy jsou akreditovány v anglickém jazyce. Obor Podniková ekonomika a management je akreditován také v německém jazyce. Obor Ekonomie, studijní program Ekonomické teorie Studium v oboru je zaměřeno převážně k teoretické ekonomii a k jejímu vývoji. Těžiště studia spočívá v mikroekonomii, makroekonomii a mezinárodní ekonomii. Pozornost je věnována i metodologii ekonomie. Obsahová struktura studia je dotvářena dvěma volitelnými kursy. Předpokládá se, že doktorská disertační práce bude mít převážně teoretický charakter, že bude směrována k teoretické analýze aktuálních ekonomických problémů anebo k analýze vývoje ekonomických učení, a že bude příspěvkem k ekonomickému poznání. Studijní obor je vhodný zejména pro učitele ekonomie na vysokých a středních školách, pracovníky v oblasti ekonomického výzkumu, redaktory v ekonomické oblasti, analytiky hospodářského vývoje a vůbec pro ekonomy s potřebou globálního pohledu na hospodářský život. Obor Podniková ekonomika a management, studijní program Ekonomika a management Studium v oboru Podniková ekonomika a management navazuje na rozsah a úroveň znalostí absolventa Ekonomické fakulty. Student si v rámci doktorského studia prohlubuje znalosti z kvantitativních metod ekonomické analýzy, obecné ekonomické teorie, managementu, teorie podnikového hospodářství, marketingu, obchodního práva a z široké škály volitelných předmětů zahrnutých do státní doktorské zkoušky. Vyvrcholením studia je zpracování a úspěšné obhájení disertační práce na vybrané téma ze seznamu schválených témat disertačních prací oboru. Absolventi oboru mohou působit jako manažeři různých řídících stupňů, případně jako poradci, specialisté apod., a to jak doma, tak i v zahraničí. Obor Finance, studijní program Hospodářská politika a správa Cílem studia doktorského oboru Finance je připravit vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou schopni komplexně a vědecky řešit problematiku finančního rozhodování a řízení v oblasti podniků, bankovnictví, kapitálových trhů, pojišťovnictví, mezinárodních financí a rozpočtové sféry. Přitom se předpokládá, že absolventi budou schopni aplikovat vědeckou metodologii a techniky aplikovatelné ve finančních procesech a všech sférách spojených s finančním řízením. Hlavní uplatnění absolventů jako vědeckých pracovníků je ve vědeckovýzkumných institucích a na vysokých školách. Dále pak v národním hospodářství na vedoucích místech ve sféře řízení výrobních a obchodních organizací, v komerčním a investičním bankovnictví, pojišťovnictví a v dalších institucích finančního trhu. Obor Veřejná ekonomika a správa, studijní program Hospodářská politika a správa Obor je zaměřen na veřejnou ekonomiku a veřejnou správu, především na oblast veřejných financí, teorii veřejného sektoru a veřejné správy, ekonomii odvětví, prostorovou ekonomii, na pokročilejší analýzu státních a místních daní a výdajů, problematiku místních a vyšších územních správ, daňovou incidenci, environmentální ekonomii a na komparaci těchto oblastí zejména s ostatními státy Evropské unie. Cílem studia je vychovat specialisty zaměřené na ekonomii veřejného sektoru a na veřejné finance (v rovině Evropské unie, České republiky a jejich územně správních celků) a dosáhnout toho, aby prokázali schopnost samostatně vědecky pracovat i v jednotlivých oborech a segmentech veřejného sektoru, veřejného financování a veřejné správy. Absolventi oboru budou vykonávat odborné specializované činnosti ve veřejné správě, odborně řídit jednotlivé úseky správních činností, uplatní se v samosprávě na všech stupních zastupitelských orgánů i v orgánech státní správy, v kontrolních a inspekčních orgánech, v politice i různých poradenských organizacích a také jako pedagogové vysokých škol.

40 Obor Systémové inženýrství a informatika, studijní program Systémové inženýrství a informatika Obor je zaměřen na výchovu specialisty, který je schopen na základě systémové analýzy se znalostí moderních metod, technologií a systémového přístupu komplexně řešit složité problémy s ohledem na cíle a potřeby efektivního vývoje ekonomiky v podmínkách tržního hospodářství. Odborníci na analýzu, navrhování a implementaci složitých systémů, ale i na plánování, řízení a kontrolu realizace navržených projektů se uplatní zejména v oblastech informačních systémů, informačních technologií, informačního a znalostního inženýrství, expertních systémů, organizace zpracování informací, organizačního projektování, systémů strategického řízení, komplexních systémů řízení jakosti a kvantitativní podpory managementu. Tab. 2.3 Počty studentů doktorského studia (stav ke dni ) Obor Prezenční forma Rok studia Kombinovaná forma Rok studia celkem celkem Celkový počet Ekonomie Finance Veřejná ekonomika a správa Podniková ekonomika a management Systémové inženýrství a informatika Celkem K studovalo na Ekonomické fakultě v kombinované formě studia celkem 5 studentů v cizím jazyce (2 PeaM SRN, Ukrajina; 2 Finance SRN, Itálie; 1 EKO SRN). Tab. 2.4 Výsledky přijímacího řízení Forma studia Přihlášení Přijatí Zapsaní Prezenční Kombinovaná Celkem

41 Graf 2.12 Počty studentů doktorského studia Počty absolventů v akademickém roce 2013/2014 Ekonomie 4 Podniková ekonomika a management 7 Veřejná ekonomika a správa 2 Finance 2 Celkem 15 ABSOLVENTI DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ Obor: Ekonomie Ing. Vlastimil Beran Ing. Markéta Gubaniová Ing. Monika Mrlinová Ing. Milan Kaštan Vliv daňového a sociálního systému České republiky na nabídku práce úzkopříjmových domácností Diferenciace mezd podle profesí v České republice Mezinárodně obchodní aspekty hospodářské politiky Ruska se zvláštním zaměřením na nerostné suroviny Ekonomické aspekty systému ochrany práv duševního vlastnictví Obor: Podniková ekonomika a management Ing. Andrea Čopíková Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci Ing. Martina Hoďáková Identifikace faktorů nákupního chování při nákupu jazykových vzdělávacích služeb Ing. Markéta Zajarošová Identifikace a posouzení míry vlivu faktorů na proces implementace CRM systémů Volker Rausch Kostenplanung im Prozess der Instandhaltung von Bürogebäuden in grossen Unternehmen Ing. Eva Hvizdová Typologie chování zákazníků na trhu cestovního ruchu Stefan Schwind Marktorientierte und transparente Preisbestimmung von IT- Beratungs Leistungen im Dienstleistungseinkauf Ing. Pavlína Křibíková Vývojové trendy organizačních struktur velkých podniků a jejich projevy v ČR 41

42 Obor: Veřejná ekonomika a správa Ing. Radmila Štrbová Financování kultury z veřejných rozpočtů Ing. Daniel Bogdanovič Vliv dvojitého ekonomického zdanění dividend na příliv zahraničních investic Obor: Finance Ing. Karolina Lisztwanová Ing. Haochen Guo Analýza a predikce ekonomické přidané hodnoty podniku zpracovatelského průmyslu The Financial Portfolio Hedging Strategies Applications and Verifications and Verifications in International Financial Markets Vyhodnocení nejlepší vědecké práce na doktorské konferenci MEKON

43 ČÁST TŘETÍ PEDAGOGICKÁ OBLAST První magisterské promoce čínských studentů Přehled bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů v akademickém roce 2013/2014 Přehled počtu studentů v jednotlivých studijních programech Přehled absolventů a ukazatel úspěšnosti Kurzy celoživotního vzdělávání a mimořádné studium 43

44 PŘEHLED AKREDITOVANÝCH BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2013/2014 Pedagogická činnost zaujímá na fakultě největší podíl kapacity akademických pracovníků. Struktura nabízených programů a oborů je velmi pestrá dle stupňů, forem a místa realizace. Fakulta měla realizovány následující studijní programy a obory v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu. Bakalářské studium v prezenční formě Studijní program Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Systémové inženýrství a informatika Bakalářské studium v kombinované formě Studijní program Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Studijní obor Finance Eurospráva Ekonomická žurnalistika Národní hospodářství Regionální rozvoj Veřejná ekonomika a správa Ekonomika podniku specializace Ekonomika a právo v podnikání Management Ekonomika cestovního ruchu Sportovní management Marketing a obchod Účetnictví a daně Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika Studijní obor Veřejná ekonomika a správa Ekonomika podniku Navazující magisterské studium v prezenční formě Studijní program Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Systémové inženýrství a informatika Studijní obor Finance Eurospráva Ekonomika a právo v žurnalistice Národní hospodářství Regionální rozvoj Veřejná ekonomika a správa Ekonomika podniku Management Sportovní management Marketing a obchod Účetnictví a daně Ekonomika a právo v podnikání Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika 44

45 Navazující magisterské studium v kombinované formě Studijní program Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Studijní obor Veřejná ekonomika a správa Ekonomika podniku Management Doktorské studium Studijní program Ekonomické teorie Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Systémové inženýrství a informatika Studijní obor Ekonomie Finance Veřejná ekonomika a správa Podniková ekonomika a management Systémové inženýrství a informatika Následující studijní programy a obory v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu byly také realizovány v anglickém jazyce. Obor Podniková ekonomika a management v doktorském studiu je akreditován také v německém jazyce. Bakalářské studium Studijní program Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Navazující magisterské studium Studijní program Hospodářská politika a správa Doktorské studium Studijní program Ekonomické teorie Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Systémové inženýrství a informatika Studijní obor Finance European Business Studies Studijní obor Finance Studijní obor Ekonomie Finance Veřejná ekonomika a správa Podniková ekonomika a management Systémové inženýrství a informatika V akademickém roce 2013/2014 z hlediska místa realizace výuky bylo otevřeno v prezenční formě bakalářského studia 15 studijních oborů (a 1 specializace) v Ostravě, z toho dva obory v cizím jazyce, 1 obor ve Valašském Meziříčí a 1 obor v Uherském Hradišti. Obor otevřený ve Valašském Meziříčí je totožný s jedním z oborů v Ostravě. V kombinované formě bakalářského studia byly otevřeny 2 studijní obory, z toho v Ostravě 2 a 1 v Šumperku. Obor otevřený v Šumperku je totožný s jedním z oborů v Ostravě. V akademickém roce 2013/2014 bylo realizováno v prezenční formě celkem 15 studijních oborů v navazujících magisterských studijních programech, z toho 1 obor v cizím jazyce. V kombinované formě navazujícího magisterského studia byly otevřeny 3 studijní obory. Všechny studijní obory jsou realizovány v Ostravě. V doktorském studiu bylo realizováno 5 oborů. Přehled počtu realizovaných oborů je uveden v Tab

46 Tab. 3.1 Počet studijních oborů v bakalářském a magisterském stupni dle místa a formy Stupeň studia Forma studia Ostrava Místo realizace Valašské Meziříčí Uherské Hradiště Šumperk Bakalářský Magisterský Prezenční 15+1*) 1 1 Kombinovaná 2 1 Prezenční 15 Kombinovaná 3 Prezenční 5 Doktorský Kombinovaná 5 *) specializace pod oborem Ekonomika podniku PŘEHLED POČTU STUDENTŮ V JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH V akademickém roce 2013/2014 studovalo celkem studentů, z toho v bakalářském, v magisterském a 144 v doktorském stupni studia. Podrobné členění je v Tab Celkový počet studentů v bakalářských studijních programech (1. až 3. ročník) byl 3 143, z toho v prezenční formě studia a v kombinované formě 438 studentů. V akademickém roce 2013/2014 studovalo na fakultě 18 zahraničních studentů ve dvou bakalářských studijních oborech, z toho 17 ve studijním oboru Finance a 1 ve studijním oboru European Business Studies. Celkový počet studentů v magisterských studijních programech byl V prezenční formě studovalo v akademickém roce 2013/2014 celkem studentů, z toho v akreditovaném oboru v angličtině Finance studovalo 33 studentů. V kombinované formě studovalo 249 studentů. Celkový počet studentů v doktorských studijních programech byl 144. V prezenční formě doktorského studia studovalo v akademickém roce 2013/2014 celkem 33 studentů, v kombinované formě doktorského studia bylo 111 studentů. Mezi studenty bylo 9 zahraničních doktorandů, přičemž nejvyšší počet cizinců je ze Spolkové Republiky Německo ve studijním oboru Podniková ekonomika a management. 46

47 Tab. 3.2 Počty studentů Stupeň studia Forma studia Ostrava Místo realizace Valašské Meziříčí Uherské Hradiště Šumperk Celkem Prezenční Bakalářský Kombinovaná Celkem Prezenční Magisterský Kombinovaná Celkem Doktorský Celkem Prezenční Kombinovaná Celkem Graf 3.1 Počty studentů dle forem a stupňů Tab. 3.3 Počty studentů v různých stupních studia v cizím jazyce Stupeň studia Obor Jazyk Celkem Bakalářský Finance anglický 17 European Business Studies anglický 1 Magisterský Finance anglický 33 Doktorský Ekonomie anglický 1 Finance anglický 1 Podniková ekonomika a management anglický 1 německý 6 Celkem 60 47

48 V následujících tabulkách uvádíme přehled počtu studentů v akademickém roce 2013/2014 a v akademickém roce 2014/2015. Počty studentů jsou stanoveny vždy k daného akademického roku. Tab. 3.4 Vývoj počtu studentů v bakalářských studijních programech v prezenční formě studia Programy Obory 1. roč. 2. roč. 3. roč. 1. roč. 2. roč. 3. roč. HPS Celkem na programu Veřejná ekonomika a správa Eurospráva Národní hospodářství Finance Finance - angl. verze Regionální rozvoj HPS. Ekonomická žurnalistika Celkem na programu EM Celkem na programu Ekonomika a právo v podnikání 4 Marketing a obchod Účetnictví a daně Management Ekonomika podniku Ekonomika cestovního ruchu European Business Studies EM. Sportovní management Celkem na programu SII Celkem na programu 2013/ /2015 Aplikovaná informatika 15 2 Systémové inženýrství a informatika Informatika v ekonomice Celkem HPS EM SII Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Systémové inženýrství a informatika Tab. 3.5 Vývoj počtu studentů v navazujících magisterských studijních programech v prezenční formě studia Programy Obory 1. roč. 2. roč. 1. roč. 2. roč. HPS Veřejná ekonomika a správa Celkem na programu Eurospráva Národní hospodářství Finance Finance - angl. verze Regionální rozvoj Ekonomika a právo v žurnalistice EM Ekonomika a právo v podnikání Celkem na programu Marketing a obchod Účetnictví a daně Management Ekonomika podniku Sportovní management / SII Aplikovaná informatika 28 8 Systémové inženýrství a informatika Celkem na programu Celkem 2013/

49 Tab. 3.6 Vývoj počtu studentů v bakalářských studijních programech v kombinované formě studia Programy Obory 1. roč. 2. roč. 3. roč. 1. roč. 2. roč. 3. roč. HPS Celkem na programu Veřejná ekonomika a správa EM Celkem na programu 2013/ /2015 Ekonomika podniku Celkem Tab. 3.7 Vývoj počtu studentů v navazujících magisterských studijních programech v kombinované formě studia Programy Obory 1. roč. 2. roč. 1. roč. 2. roč. HPS Veřejná ekonomika a správa Celkem na programu EM Ekonomika podniku Celkem na programu 2013/ /2015 Management Celkem PŘEHLED ABSOLVENTŮ A UKAZATEL ÚSPĚŠNOSTI V akademickém roce 2013/2014 úspěšně zakončilo studium za všechny stupně studia celkem absolventů, z toho v Ostravě 1 308, v Uherském Hradišti 28, ve Valašském Meziříčí 30 a v Šumperku 18 absolventů, podrobněji viz Tab. 3.8 a Graf 3.2. V bakalářských studijních programech v prezenční formě studia v akademickém roce 2013/2014 v Ostravě úspěšně zakončilo studium celkem 519 absolventů, z toho 10 absolventů s vyznamenáním (1,93 %). V anglicky akreditovaném oboru Finance úspěšně zakončilo studium 14 absolventů, z toho žádný absolvent s vyznamenáním. V Uherském Hradišti úspěšně zakončilo studium 28 absolventů, z toho žádný absolvent s vyznamenáním a ve Valašském Meziříčí úspěšně zakončilo 30 absolventů, z toho 1 absolvent s vyznamenáním (3,33 %). V kombinované formě studia úspěšně zakončilo studium v Ostravě 78 absolventů, z toho 3 absolventi s vyznamenáním (3,85 %) a v Šumperku 18 absolventů, z toho 2 absolventi s vyznamenáním (11,11 %). V magisterských studijních programech v prezenční formě studia v akademickém roce 2013/2014 v Ostravě úspěšně zakončilo studium 614 absolventů, z toho 24 absolventů s vyznamenáním (3,90 %). Z celkového počtu absolventů v akreditovaném oboru v angličtině Finance úspěšně zakončilo studium 11 absolventů, z toho žádný absolvent s vyznamenáním. V kombinované formě studia úspěšně zakončilo studium 82 absolventů, z toho 3 absolventi s vyznamenáním (3,66 %). V doktorském studijním programu v akademickém roce 2013/2014 obhájilo doktorskou disertační práci a získalo titul Ph.D. 15 studentů, z toho 3 studenti v cizím jazyce. 49

50 Tab. 3.8 Počty absolventů Stupeň studia Úspěšnost Ostrava Místo realizace Valašské Meziříčí Uherské Hradiště Šumperk Celkem Celkem prezenční forma Bakalářský z toho s vyznamenáním Celkem kombinovaná forma z toho s vyznamenáním Celkem prezenční forma Magisterský z toho s vyznamenáním Celkem kombinovaná forma z toho s vyznamenáním 3 3 Doktorský Celkem Celkem Graf 3.2 Počty absolventů Tab. 3.9 Počty absolventů v různých stupních studia v cizím jazyce Stupeň studia Obor Jazyk Celkem Bakalářský Finance anglický 14 Magisterský Finance anglický 11 Doktorský Finance anglický 1 Podniková ekonomika a management německý 2 Celkový počet 28 50

51 V akademickém roce 2013/2014 absolvovalo studium celkem 28 studentů ve studijních programech akreditovaných v cizím jazyce, z toho 26 absolventů bylo ve studijních programech v anglickém jazyce a 2 v jazyce německém. V následujících tabulkách uvádíme vývoj počtu absolventů v posledních dvou letech. Tab Vývoj počtu absolventů v bakalářských studijních programech v prezenční formě studia HPS Programy Celkem na programu Obory Veřejná ekonomika a správa 29 1 Eurospráva Národní hospodářství Finance Finance - angl. verze Regionální rozvoj HPS. Ekonomická žurnalistika Celkem na programu EM Celkem na programu Ekonomika a právo v podnikání 59 7 Marketing a obchod Účetnictví a daně Management Ekonomika podniku Ekonomika cestovního ruchu EM. Sportovní management Celkem na programu SII Celkem na programu Aplikovaná informatika Systémové inženýrství a informatika / / Celkem

52 Tab Vývoj počtu absolventů v navazujících magisterských studijních programech v prezenční formě studia Programy Obory HPS Veřejná ekonomika a správa Celkem na programu 2012/ /2014 Eurospráva Národní hospodářství Finance Finance - angl. verze 11 Regionální rozvoj Ekonomika a právo v žurnalistice EM Ekonomika a právo v podnikání Celkem na programu Marketing a obchod Účetnictví a daně Management Ekonomika podniku Sportovní management SII Aplikovaná informatika Systémové inženýrství a informatika Celkem na programu Celkem Tab Vývoj počtu absolventů v bakalářských studijních programech v kombinované formě studia Programy Obory 2012/ /2014 HPS Eurospráva 1 Veřejná ekonomika a správa Celkem na programu EM Ekonomika podniku 49 Účetnictví a daně 22 1 Management 10 2 Celkem na programu Celkem Tab Vývoj počtu absolventů v navazujících magisterských studijních programech v kombinované formě studia Programy Obory 2012/ /2014 HPS Veřejná ekonomika a správa Celkem na programu EM Ekonomika podniku Účetnictví a daně Celkem na programu Celkem

53 V následující tabulce je uvedena úspěšnost studia v prezenční formě v Ostravě i na detašovaných pracovištích (Valašské Meziříčí a Uherské Hradiště). Úspěšnost je vyjádřena jako poměr počtu absolventů k počtu zapsaných studentů v roce zahájení studia (při standardní délce studia). Tab Ukazatel úspěšnosti prezenčního studia bakalářské navazující magisterské nově zapsaní absolventi procent. nově zapsaní absolventi procent. 1. roč. 3. roč úspěšnost 1. roč. 2. roč. úspěšnost 2011/ / / /2014 Ostrava % % Valašské Meziříčí % Uherské Hradiště % Celkem % % Pro studenty se specifickými potřebami je vytvořen komplexní systém péče, a to prostřednictvím centra Slunečnice, které je součástí studijního oddělení EkF. Systém péče je vymezen směrnicí děkanky EkF_SME_10_002 Směrnice ke studiu osob zařazených do studia se specifickými nároky. Osobám se specifickými nároky jsou poskytovány dle této směrnice služby, a to zejména zajištění individuálního přístupu při plnění studijních povinností, zapůjčení kompenzačních pomůcek, využívání speciálně vybavené studovny, přizpůsobení studijních materiálů, zprostředkování kontaktů s pedagogy, zajištění tlumočnických služeb, pomoc při prostorové orientaci. V akademickém roce 2013/2014 bylo zařazeno do centra Slunečnice 25 studentů s různými typy postižení. Den otevřených dveří 53

54 KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A MIMOŘÁDNÉ STUDIUM Celoživotní vzdělávání je organizováno Ekonomickou fakultou VŠB TU Ostrava v souladu s novelou zákona č.111/l998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a je nedílnou složkou vzdělávacích aktivit Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Celoživotní vzdělávání (CŽV) je určeno všem uchazečům bez požadavků na předchozí zaměstnání a uskutečňuje se prostřednictvím přednášek, seminářů a kurzů, které jsou poskytovány jak v rámci akreditovaných studijních programů, tak i mimo akreditované programy. V rámci CŽV probíhala v akademickém roce 2013/2014 výuka kurzu v bakalářském studijním programu Ekonomika a management a oboru Ekonomika podniku, který je koncipován tak, aby posluchači byli schopni se teoreticky i prakticky orientovat v tržní ekonomice, získají přehled o širokém spektru organizačně právních norem podnikání, financování podniku, vyhodnocování hospodářské činnosti. Realizovaný kurz CŽV je dvouletý, po jeho absolvování obdrží absolventi Osvědčení o absolvování kurzu. Po úspěšném ukončení tohoto kurzu se absolventi kurzu celoživotního vzdělávání mohou v souladu s pravidly stanovenými novelou zákona č. 111/98 Sb. Přihlásit k pokračování v bakalářském vysokoškolském studiu (v kombinované formě) a po úspěšném složení bakalářské zkoušky získat titul bakalář. V akademickém roce 2013/2014 vzdělávání 11 frekventantů. studovalo v rámci dvouletého kurzu celoživotního V roce 2014 probíhal na EkF VŠB-TUO rovněž kurz Oceňování nemovitostí, který je určen pro zájemce o vykonávání činnosti znalce a odhadce s následnou možností certifikace své osoby. Kurz oceňování nemovitostí v roce 2014 navštěvovalo 47 frekventantů. Další z forem celoživotního vzdělávání, které nabízí EkF VŠB-TUO je Univerzita 3. věku. Univerzita 3. věku je vzdělávání pro vlastní radost, spokojenost a seberealizaci a umožňuje získat seniorům a seniorkám z našeho regionu odborné znalosti z oblasti ekonomiky, ekonomie, práva EU, psychologie, zdravovědy a také nabízí možnost naučit se pracovat s PC, případně si prohloubit již získané znalosti v této oblasti. V září 2014 byla zahájená nová koncepce Univerzity 3. věku, která je zaměřena na ekonomické prostředí, počítačové prostředí, globalizaci a dluhovou past. Studium je určeno pro zájemce, kteří mají středoškolské vzdělání a dosáhli věku 55 let. Studium Univerzity 3. věku je dvouleté a po jeho ukončení obdrží absolventi Osvědčení o absolvování studia na Univerzitě 3. věku. V akademickém roce 2013/2014 ve všech třech ročnících Univerzity 3. věku studovalo 146 seniorů a seniorek a k studovalo 188 seniorů a seniorek. 54

55 ČÁST ČTVRTÁ ZAHRANIČNÍ VZTAHY A ROZVOJ FAKULTY Rostya Gordon-Smith s protagonistkami projektu MINERVA 21 Program ERASMUS Dvoustranné smlouvy o spolupráci se zahraničními partnery International Week Pobyty zahraničních akademických pracovníků Uzavřené smlouvy v rámci programu ERASMUS na akademický rok 2014/2015 Rozvojová a další tvůrčí činnost Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení Studium MBA Absolventi MBA Ostatní aktivity 55

56 Rozvoj zahraničních vztahů a prohlubování mezinárodní spolupráce patří na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava k prioritním oblastem. O tom svědčí jak cíle stanovené v Dlouhodobém záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti na léta , tak i každoroční aktualizace tohoto strategického dokumentu. Zahraniční vztahy fakulty řídí proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu za asistence International Office, které vykonává běžnou agendu spojenou s výjezdy pedagogů i studentů do zahraničí, pečuje o zahraniční studenty a hostující pedagogy přijíždějící na fakultu a o studenty fakulty pobývající v zahraničí. Oddělení poskytuje zájemcům z řad studentů a zaměstnanců fakulty informace o možnostech zahraničních studijních a pracovních pobytů, k čemuž využívá propagaci na svých webových stránkách, osobní konzultace, informační schůzky, propagační letáky a brožury. Zahraniční činnost fakulty se odehrává na pozadí programu ERASMUS a dalších programů Evropské unie, na základě programů či projektů podporovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), resp. nadacemi, a na bázi specifických dvoustranných smluv o spolupráci uzavřených se zahraničními partnery. PROGRAM ERASMUS Program ERASMUS dlouhodobě představuje nejvýznamnější součást zahraničních aktivit Ekonomické fakulty. V rámci programu se jedná především o několikaměsíční výjezdy studentů na studijní pobyty a pracovní stáže, krátkodobé výjezdy pedagogů na výukové pobyty a rovněž výjezdy administrativních pracovníků či pedagogů na pracovní školení. Fakulta má aktuálně uzavřeny partnerské smlouvy s 96 vysokými školami, resp. jejich součástmi. Oproti roku 2013 se tedy počet zahraničních smluvních partnerů opětovně zvýšil. Zaměstnanci fakulty V roce 2014 se uskutečnilo 60 výjezdů pedagogů do zahraničí, přičemž celková délka výukových pobytů na partnerských institucích činila 61 týdnů. Rovněž se uskutečnilo 7 výjezdů administrativních pracovníků na pracovní školení, a to v celkové délce trvání 7 týdnů. Nejčastěji navštěvovanými zeměmi byly již tradičně Španělsko (11 pobytů) a Itálie (rovněž 11 pobytů), poté následovalo Polsko (10), Portugalsko (8), Slovensko (8), Chorvatsko a Slovinsko (po 4 pobytech), Velká Británie (3), Německo, Bulharsko a Turecko (po 2 pobytech). Vždy jeden výjezd byl realizován v případech Nizozemí a Belgie. Ve srovnání s rokem 2013 se počet výjezdů pedagogů zvýšil, a to o 8 výjezdů. Počet výjezdů administrativních pracovníků o 2 výjezdy poklesnul. Přijatá strategie rozvoje zahraničních vztahů na fakultě, charakterizovaná důrazem kladeným na přenos zkušeností nabytých v cizině do výuky, výzkumu a řešení projektů, nese ovoce a vede k posilování mezinárodní konkurenceschopnosti fakulty a internacionalizaci jejího života. Studenti fakulty Počet všech zahraničních výjezdů studentů zaznamenal oproti předchozímu období bohužel pokles. Pokud jde o samotný program ERASMUS, do zahraničí vycestovalo o tři desítky studentů méně, o deset studentů méně pak vycestovalo i mimo tento program. Ve vztahu k celkovému počtu studentů na fakultě však nebyl uvedený pokles studentských mobilit nijak dramatický. Jak ukazuje Tab. 4.1, v akademickém roce 2013/2014 pobývalo v zahraničí v rámci programu ERASMUS 67 studentů, v zimním semestru akademického roku 2014/2015 pak 40 studentů. V rámci programů MŠMT a jiných finančních mechanizmů vycestovalo v akademickém roce 2013/2014 do zahraničí 25 studentů. 56

57 Tab. 4.1 Počty studentů vyjíždějících do zahraničí dle zdrojů financování Období 2006/ / / / / / / /14 ZS 2014/15 ERASMUS ERASMUS Jiné granty a bilaterální dohody Celkem Tab. 4.2 ukazuje, že v roce 2014 byli ve výjezdech do zahraničí nejaktivnější studenti oborů Marketing a obchod a Účetnictví a daně. Za touto dvojící pak následovali studenti oborů Management a Finance, Eurospráva a Ekonomika a právo v podnikání. U oboru Ekonomika podniku s výraznějším počtem studentů byla mezinárodní studentská mobilita nižší, počet vyjíždějících doktorandů bohužel stagnoval. Z hlediska teritoriálního rozložení výjezdů studentů byla nejpopulárnější zemí Belgie (18 výjezdů), která bylo těsně následována Německem a Velkou Británii (vždy 12 výjezdů), Španělskem (11) a Finskem (8). Oproti předchozímu roku poklesnul zájem o výjezdy do asijských zemí. Údaje pro konkrétní země ukazuje Tab Tab. 4.2 Počty studentů vyjíždějících do zahraničí dle oborů (2014) Letní semestr 2013/2014 Zimní semestr 2014/2015 Celkem 2014 Obor Bc. Mgr. Bc. Mgr. Marketing a obchod Účetnictví a daně Management Finance Ekonomika a právo v podnikání Eurospráva Ekonomika podniku Ekonomická žurnalistika Systémové inženýrství Aplikovaná informatika Národní hospodářství Veřejná ekonomika a správa Regionální rozvoj Sportovní management Cestovní ruch Doktorské studium Celkem

58 Tab. 4.3 Počty studentů vyjíždějících do zahraničí dle zemí pobytu (2014) Země LS 2013/2014 ZS 2014/2015 Celkem 2014 Belgie Německo Velká Británie Španělsko Finsko Portugalsko Slovinsko Taiwan Nizozemí Řecko Polsko Francie Irsko Itálie Norsko Švédsko Švýcarsko Korea Maďarsko Rakousko Rusko Argentina Celkem Výjezd studentů je vždy podmíněn prokázáním dostatečných jazykových znalostí. To má podobu zvláštní jazykové zkoušky, kterou musí uchazeč o zahraniční pobyt úspěšně absolvovat. Nejvíce uchazečů má každoročně zájem o vykonání zkoušky z angličtiny, této zkoušky se v roce 2014 zúčastnilo 225 studentů, což představuje zvýšení zájmu téměř o 60 uchazečů. Jazykových zkoušek z němčiny se zúčastnilo 9 studentů (vzestup o 6 uchazečů) a z ruštiny 1 student (pokles o 2 uchazeče), nově přibyly jazykové zkoušky z francouzštiny (3 uchazeči) a španělštiny (2 uchazeči). Stejně jako v předchozích obdobích činila úspěšnost uchazečů u zkoušek z cizích jazyků (s výjimkou ruštiny) přibližně 60 %, v případě ruštiny pak byla úspěšnost uchazečů stoprocentní. Zahraniční studenti Celkový počet zahraničních studentů na fakultě se v akademickém roce 2013/2014 opět výrazně zvýšil, přičemž tradičně největší skupinu přijíždějících studentů představují studenti pobývající na fakultě v rámci programu ERASMUS. Z Tab. 4.4 je patrné, že jestliže např. v akademickém roce 2008/2009 studovalo na fakultě v rámci tohoto programu 40 studentů, v akademickém roce 2013/2014 to byl již počet více než dvojnásobný. Počet samoplátců citelně vzrostl a dosáhnul počtu 52 studentů, a to díky příjezdu dalších studentů z Číny, kteří nastoupili do bakalářského studijního programu Finance a připojili se tak ke stávajícím čínským studentům pokračujícím ve studiu magisterského programu stejného oboru. Pokud jde o teritoriální strukturu přijíždějících studentů, v roce 2014 byli nejčetnější skupinou právě studenti z Číny (100), následováni studenty ze Španělska (36 studentů), Koreje (14), Turecka (13), Polska (10), Francie (7) a Taiwanu (6). Oproti roku 2013 na fakultě nepůsobili studenti z Rumunska, Lucemburska, Švýcarska, Maďarska, Kazachstánu a Japonska. Naopak nově přicestovali studenti z Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie a Ukrajiny, a o díky zapojení fakulty do projektu Erasmus Mundus Infinity. Další informace v této věci podává Tab

59 Tab. 4.4 Počty zahraničních studentů dle zdrojů financování Období 2006/ / / / / / / /14 ZS 2014/15 ERASMUS Jiné granty a bilaterální dohody Samoplátci Celkem Tab. 4.5 Počty zahraničních studentů dle zemí původu (2014) Země LS 2013/2014 ZS 2014/2015 Celkem 2014 Čína Španělsko Korea Turecko Polsko Francie Taiwan Nizozemí Portugalsko Belgie Řecko Slovensko Itálie Finsko Německo Ukrajina Rusko Černá Hora Ázerbájdžán Bulharsko Slovinsko Bělorusko Gruzie Celkem DVOUSTRANNÉ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY Fakulta má uzavřeny dvoustranné smlouvy o spolupráci s 36 vysokými školami nebo jejich součástmi. Oproti předchozímu období počet těchto smluv opět mírně vzrostl, neboť v rámci strategie prohlubování a rozšiřování spolupráce s asijskými partnery byla nově uzavřena smlouva o spolupráci s vysokou školou Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) v indonéské Surabayi. Dále byly posíleny kontakty s vysokými školami v Japonsku (Bunri University of Hospitality, Kyushu University), jejichž zástupci se zúčastnili akce 5th International Week. Nově byl validován a zahájen program MBA in Executive Leadership s výukou v anglickém jazyce, zaštiťovaný britskou Liverpool John Moores University, nadále pak byl společně

60 s University of Huddersfield realizován bakalářský program European Business typu double degree. V akademickém roce 2013/2014 na této britské veřejné vysoké škole studovalo 6 studentů Ekonomické fakulty, aktuálně v Huddersfieldu studují 4 studenti. Pokračuje úspěšná spolupráce s čínskou Hubei University of Technology (HUT) se sídlem ve Wuhanu (provincie Chu-pej) a došlo k uzavření nové smlouvy o této spolupráci na následujících 5 let. V akademickém roce 2014/2015 tak na Ekonomické fakultě VŠB- TU Ostrava studuje ve 3. ročníku bakalářského studia oboru Finance 18 čínských studentů, v 1. ročníku navazujícího magisterského studia téhož oboru 14 studentů a ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia tohoto oboru 15 studentů. INTERNATIONAL WEEK Ve dnech se na fakultě uskutečnil již 5. ročník mezinárodního týdne. Akce 5 th International Week se zúčastnili zástupci partnerských vysokých škol ze 13 zemí světa (viz Tab. 4.6). Hlavním záměrem mezinárodního týdne bylo posílit internacionalizaci života na fakultě, a to zejména pomocí standardních výměnných programů (např. ERASMUS+, Ceepus) i prostředků z institucionálních rozvojových projektů. V rámci této akce bylo zorganizováno 41 cizojazyčných přednášek a cvičení vedených zahraničními vyučujícími, jež studentům přiblížily mezinárodní akademické prostředí. Studenti se rovněž mohli zúčastnit propagačních prezentací zahraničních univerzit v rámci akce International Day. Mezinárodní týden se opětovně setkal s pozitivním ohlasem jak mezi studenty, tak mezi pedagogy, vedením univerzity a zahraničními hosty. Účastníci akce 5 th International Week 60

61 Tab. 4.6 Účastníci akce 5th International Week (2014) 1. Simon Gordon-Smith Anglo-American University Czech Republic 2. Frantisek Sudzina Aalborg University Denmark 3. Outi Laitinen JAMK University of Applied Sciences Finland 4. Petra Schmidt Hochschule Mittweida Germany 5. Patrizia Gazzola University of Insubria Italy 6. Chikako Ozu Kyushu University Japan 7. Hirotaka Ono Kyushu University Japan 8. Yusuke Matsuzawa Bunri University of Hospitality Japan 9. Marek Jochec Nazarbayev University Kazakhstan 10. Dominika Fijalkowska Wroclaw University of Economics Poland 11. Miroslawa Szewczyk Opole University of Technology Poland 12. Agnieszka Tłuczak Opole University, Faculty of Economics Poland 13. Sabina Kauf Opole University, Faculty of Economics Poland 14. Małgorzata Okręglicka Czestochowa University of Technology Poland 15. Barbara Mróz-Gorgoń Wroclaw University of Economics Poland 16. Marta Hefeman Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Poland 17. Daniel Adamiak University of Warsaw Poland Boleslaw Markowski Higher School of 18. Ernest Nowak Commerce Poland 19. Aleksandra Całka Wrocław Univeristy of Economics Poland 20. Adam Drab SAN University of Social Sciences Poland 21. Dagmara Mika University of Bielsko-Biala Poland 22. Mirella Olearczyk University of Bielsko-Biala Poland 23. Adriana Procner University of Bielsko-Biala Poland 24. Marek Jarzebinski Jagellonian University of Krakow Poland Boleslaw Markowski Higher School of 25. Tomasz Konopka Commerce Poland 26. Olaf Flak University of Silesia in Katowice Poland 27. Titus Suciu Transilvania University of Brasov Romania 28. Natalia Morozova Don State Technical University Russia 29. Nikolay Yeletsky Don State Technical University Russia 30. Alexey Yeletsky Southern Federal University Russia 31. Juan Antonio Jimber del Rio University of Cordoba Spain 32. Brigitte Hordern Liverpool John Moores University UK 33. Adam Frost Liverpool John Moores University UK 34. Tatiana Gladkikh University of Winchester UK 35. Jutta Tobias Cranfield University UK 61

62 36. Kevin John Rowles University of Huddersfield UK 37. Olena Panova O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv Ukraine 38. Olena Dymchenko O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv Ukraine 39. Olga Oliinyk Kharkiv State Academy of Culture Ukraine POBYTY ZAHRANIČNÍCH AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ Vedle krátkodobých pobytů zahraničních hostů v průběhu akce 5th International Week, uskutečněných v rámci programu ERASMUS, byly na fakultě v roce 2014 opětovně uskutečněny též individuální výukové pobyty zahraničních pracovníků. Pobyty byly financovány z prostředků institucionálního rozvojového projektu MŠMT zaměřeného na rozvoj zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání. Tento specializovaný projekt byl pokračováním obdobných projektů řešených v letech a sloužil k získání zkušených pedagogů připravených během nejvýše dvoutýdenního působení na fakultě předat vědomosti a zkušenosti studentům různých oborů. Cílem projektu bylo rovněž podnítit vědecko-výzkumnou spolupráci mezi zahraničními pracovníky a pracovníky fakulty, iniciovat případnou realizaci společných projektů, a využít přítomnosti zahraničních hostů k propagaci fakulty v tuzemsku i v zahraničí. Přehled dosud uskutečněných pobytů v rámci projektu podává Tab. 4.7, jež uvádí rovněž dlouhodobější výukové pobyty Todda Schenka, prof. Earla Molandera a Dr. Sherzoda Tashpulatova, částečně či zcela z tohoto projektu financované. Tab. 4.7 Individuální výukové pobyty zahraničních akademických pracovníků Akademický pracovník Místo působení Rok prof. Udo Broll Technische Universität Dresden, Německo 2009 prof. Ralf Brickau ISM Dortmund, Německo 2009, 2011 prof. Christoph Moss ISM Dortmund, Německo 2009 doc. Boguslawa Drelich- Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, Polsko Skulska 2009 dr. Mark Wachowiak Nipissing University, Kanada 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 doc. James A. Nelson New Mexico State University, USA 2010 prof. Grant D. Forsyth Eastern Washington University, USA 2010 doc. Ismail Siriner Kocaeli University, Turecko 2011 dr. Jan Libich La Trobe University, Melbourne, Austrálie 2012 dr. Riccardo Leardi Universitá degli Studi di Genova, Itálie 2012 prof. Haim Shalit Ben-Gurion University of the Negev, Izrael 2012 Jan Schelstraete Hogeschool Gent, Belgie 2012 Wim Buekens Hogeschool Gent, Belgie 2013 doc. Yuusuke Matsuzawa Bunri University of Hospitality, Japonsko 2013, 2014 prof. Ulrike Stopka Technische Universität Dresden, Německo 2013 prof. Cezary Wójcik Polska Akademia Nauk, Polsko 2013 Todd Schenk Massuchusetts Institute of Technology, USA 2013 prof. Earl Molander Portland State University, USA (emeritní profesor) 2013, 2014 prof. Tor Eriksson Aarhus University, Dánsko 2014 dr. Tatiana Gladkikh University of Winchester, Velká Británie

63 dr. Jutta Tobias Cranfield University, Velká Británie 2014 dr. Patrizia Gazzola Universitá degli Studi dell Insubria (Varese), Itálie 2014 dr. Sherzod Tashpulatov CERGE-EI 2014 UZAVŘENÉ SMLOUVY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS NA AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 Země Erasmus IDcode Univerzita/škola mobilita studentů mobilita učitelů mobilita ostatních zaměstnanců 63 CZ CZ CZ CZ CZ CZ 4x5 2x5 2x5 Belgie B GENT25 Hogeschool Gent/University College Ghent (B) 8x5 (40) 8x5 (40) 4x5 (20) (20) (10) (10) Belgie B LIEGE01 Université de Liége (B) 2x10 (20) 4x5 (20) 1x5 (5) 1x5 (5) * * Belgie B LEUVEN01 KU Leuven/Thomas More (B) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) tbd tbd Bulharsko BG SOFIA03 University of National and World Economy, Sofia (BG) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Bulharsko BG BLAGOEV02 South-West University Neofit Rilski (BG) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) * * Estonsko EE TALINN04 Tallinn University of Technology (EE) 1x5 (5) 1x5 (5) * * * * Estonsko EE TARTU01 Estonian University of Life Sciences (EE) 1*6 (6) 1*6 (6) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Finsko SF JYVASKY11 JAMK University of Applied Sciences (FIN) 5x5 (25) 5x5 (25) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) SF Finsko TAMPERE02 Tampere University of Technology (FIN) 2x9 (18) 2x9 (18) * * * * Finsko SF LAPPEEN07 Saimaa University of Applied Sciences (FIN) 4x5 (20) 4x5 (20) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Francie F LYON10 Université Catholique de Lyon (F) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Francie F NANCY43 Université de Lorraine, Nancy Cedex (F) 2x8 (16) 2x8 (16) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Francie F NANCY43 Université de Lorraine, IUT Epinal (F) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) * * Chorvatsko HR DUBROVN01 University of Dubrovnik (HR) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Irsko IRL CORK01 University College Cork (IRL) 1x10 (10) 1x10 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Itálie I COSENZA01 Universita della Calabria (IT) 1x6 (6) 3x6 (18) 1x5 (5) 1x5 (5) 2x5 (10) 2x5 (10) Itálie I FOGGIA03 Universita Degli Studi di Foggia (IT) 1x6 (6) 1x6 (6) 2x5 (10) 2x5 (10) * * Itálie I FIRENZE01 Universita degli Studi di Firenze (IT) 2x6 (12) 2x6 (12) 1x5 (5) 1x5 (5) * * Universita degli Studi G. d Annunzio, Itálie I CHIETI01 Chieti/Pescara (IT) * * 1x5 (5) 1x5 (5) * * Itálie I VARESE 02 Universita Degli Studi dell Insubria, Varese (IT) 2x6 (12) 2x6 (12) 1x5 (5) 1x5 (5) * * Universita Degli Studi Di Sassari/ University of 2x5 2x5 2x5 Itálie I SASSARI01 Sassari (IT) * * 2x5 (10) (10) (10) (10) Kypr CY LIMASSO02 Cyprus University of Technology (CY) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Lucembursko LUX LUX-VIL 01 Universite du Luxembourg (LUX) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) * * Maďarsko HU MISKOLC01 University of Miskolc (HU) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) * * Německo D DRESDEN02 Technische Universität Dresden (D) 2x5 (10) 2x5 (10) * * * * Německo D MITTWEI01 Hochschule Mittweida/University Mittweida (D) 4x6 (24) 2x6 (12) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Německo D CLAUSTH01 Technical University of Clausthal (D) 4x6 (24) 4x6 (24) 2x5 (10) 2x5 (10) * * Německo D HANNOVE01 Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (D) 2x5 (10) 2x5 (10) * * * * Německo D DRESDEN01 Hochschule für Technik und Wirtschaft, Dresden/University of Applied Sciences (D) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Německo D GIESSEN01 Justus-Liebig-Universität Giessen (D) 2x5 (10) 2x5 (10) * * * * Německo D NURTING01 Nuertingen Geislingen University (D) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 * *

64 (10) Německo D LEIPZIG02 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (D) Německo D AACHEN01 RWTH Aachen University (D) 2x5 (10) 2x5 (10) tbd tbd NL 2x5 Nizozemí GRONING01 University of Groningen (NL) 4x5 (20) 4x5 (20) 2x5 (10) (10) 1x5 (5) 1x5 (5) Norsko N STAVANG01 University of Stavanger (NO) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Norsko N KRISTIA01 University of Agder (NO) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Polsko PL KATOWIC02 The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice (PL) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) * * Polsko PL POZNAN13 Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu (PL) 5x6 (30) 6x6 (36) 6x5 (30) 6x5 (30) * * Polsko PL BIELSKO02 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej (PL) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Polsko PL POZNAN03 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (PL) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) * * Polsko PL BYTOM01 Wyzsza Szkola Ekonomii i Administracji w Bytomiu (PL) Polsko PL CZESTOC02 Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie (PL) 2x5 (10) 2x5 (10) 4x5 (20) 4x5 (20) 1x5 (5) 1x5 (5) Polsko PL TORUN02 Torun School of Banking (PL) 1x5 (5) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Polsko PL KRAKOW01 Universytet Jagiellonski, Krakow (PL) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Polsko PL KRAKOW02 The AGH University of Science and Technology (PL) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) only by individ ual agree ment 2x5 (10) Polsko PL KRAKOW03 Politechnika Krakowska/Cracow University of Technology (PL) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Polsko PL OSWIECI01 The State School of Higher Education in Oswiecim (PL) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) * * Polsko PL LODZ01 University of Lodz (PL) 2x6 (12) 2x6 (12) 4x5 (20) 4x5 (20) 2x5 (10) 2x5 (10) Polsko PL LODZ02 Lodz University of Technology (PL) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Polsko PL WARSZAW01 Uniwersytet Warszawski (PL) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Polsko PL OPOLE02 Opole University of Technology (PL) 1x10 (10) 1x10 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) 2x5 (10) 2x5 (10) Polsko PL OPOLE01 Opole University (PL) 1x5 (5) 4x10 (40) 2x10 (20) * 1x5 (5) 1x5 (5) Polsko PL KIELCE11 Boleslaw Markowski Higher School of Commerce in Kielce (PL) * * 4x5 (20) 4x5 (20) 3x5 (15) 3x5 (15) Polsko PL SZCZECI02 West Pomeranian University of Technology, Szczecin (PL) 4x5 (20) 4x5 (20) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) Polsko PL KIELCE01 Kielce University of Technology (PL) 1x5 (5) 4x5 (20) 2x5 (10) * 2x5 (10) * Polsko PL BIALYST04 University of Bialystok (PL) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Polsko PL CZESTOC01 Czestochowa University of Technology (PL) 2x6 (12) 1x5 (5) Portugalsko P PORTO57 Universidade Lusófona do Porto (P) 4x5 (20) 4x5 (20) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) Portugalsko P CASTELO01 Instituto Politécnico de Castelo Branco (P) Portugalsko P VILA-RE01 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (P) 2x6 (12) 2x6 (12) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) Portugalsko P SANTARE01 Instituto Politécnico de Santarém (P) 2x6 (12) 2x6 (12) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) Portugalsko P PORTALE01 Instituto Politécnico de Portalegre, Portugal (P) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) * * Portugalsko P BEJA01 Instituto Politecnico de Beja (P) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) 2x5 (10) 2x5 (10) Rumunsko RO BRASOV01 Transilvania University of Brasov (RO) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) * * Rumunsko RO IASI05 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi (RO) 3x5 (15) 3x5 (15) 1x5 (5) 1x5 (5) tbd tbd 64

65 Řecko G IOANNIN01 University of Ioannina (G) 5x6 (30) 5x6 (30) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Technological Education Institute of Thessaly 2x5 Řecko G LARISSA02 (G) 3x6 (18) 3x6 (18) 2x5 (10) (10) * * Řecko G PIREAS01 University of Piraeus (G) 1x5 (5 1x5 (5 1x5 (5 1x5 (5 1x5 (5 1x5 (5 Slovensko SK KOSICE03 Technical University of Košice (SK) 1x5 (5) 2x4 (8) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10)- celá univ. 2x5 (10)- celá univ. Slovensko SK BRATISL03 Ekonomická univerzita v Bratislavě (SK) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Slovensko SK BANSKA01 Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici (SK) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) * * Slovensko SK KOSICE 02 Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach (SK 3x5 (15) 3x5 (15) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) Slovensko SK PRESOV02 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia (SK) 2x5 (10) 2x5 (10) 3x5 (15) 3x5 (15) 2x5 (10) 2x5 (10) Slovensko SK ZILINA01 Žilinská univerzita (SK) 3x6 (18) 3x6 (18) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) Slovensko SK PRESOV01 Prešovská univerzita v Prešove (SK) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) * * Slovinsko SI MARIBOR01 University of Maribor (SI) 4x6 (24) 4x6 (24) 1x5 (5) 1x5 (5) 2x5 (10) 2x5 (10) Slovinsko SI KOPER03 Univerza na Primorskem/Faculty of Management Koper (SI) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Španělsko E CORDOBA01 Universidad de Cordoba 3x6 (18) 3x6 (18) 3x5 (15) 3x5 (15) 1x5 (5) 1x5 (5) Španělsko E CORDOBA23 Universidad Loyola Andalucía 2x10 (20) 2x10 (20) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Španělsko E VALENCI02 Universidad Politécnica de Valencia 2x10 (20) 2x10 (20) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Španělsko E ZARAGOZ01 Universidad de Zaragoza 2x10 (20) 2x10 (20) 1x5 (5) 1x5 (5) tbd tbd Španělsko E BILBAO01 Universidad Del Pais Vasco, Bilbao/Faculty of Economics and Business 4x5 (20) 3x5 (15) 1x5 (5) 1x5 (5) * * Španělsko E BILBAO01 Universidad Del Pais Vasco, Bilbao/San Sebastian (E) 2x10 (20) 2x10 (20) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Španělsko E HUELVA01 Universidad de Huelva 2x10 (20) 2x10 (20) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Španělsko E SEVILLA03 Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (E) 3x10 (30) 3x10 (30) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Španělsko E MALAGA01 Universidad de Málaga 4x9 (36) 8x5 (40) 1x5 (5) 1x5 (5) * * Švýcarsko CH ST.GALL08 University of Applied Sciences, St. Gallen (CH) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) Švýcarsko CH LUZERN03 Fachhochschule Zentralschweiz, Luzern (CH) 2x5 (10) 2x5 (10) tbd tbd * * Turecko TR ISTANBU11 Istanbul Bilgi University (TR) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) * * Turecko TR ESKISEH01 Anadolu University (TR) 1x5 (5) 8x5 (40) 1x5 (5) 3x5 (15) * * Turecko TR SAKARYA01 Sakarya University (TR) * 2x10 (20) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) Turecko TR BALIKES01 Balikesir University (TR) 3x5 (15) 4x5 (20) 3x5 (15) 6x5 (30) * * Turecko TR ANTALYA01 Akdeniz University (TR) 1x5 (5) 4x10 (40) 1x5 (5) 2x5 (10) 1x5 (5) 4x5 (20) Turecko TR ISTANBU03 Istanbul University (TR) 2x10 (20) 7x10 (70) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) 2x5 (10) Velká Británie UK HUDDERS01 University of Huddersfield (UK) * * 4x5 (20) 4x5 (20) * * Velká Británie UK LIVERP02 Liverpool John Moores University (UK) 2x5 (10) 2x5 (10) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 1x5 (5) 65

66 ROZVOJOVÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST Ekonomická fakulta při rozvoji fakulty využívala v roce 2014 finančních prostředků zejména z rozvojových programů MŠMT a dotace z Evropského sociálního fondu. V rámci Institucionálního programu (rozvojové programy) vyhlášených MŠMT v roce 2014 se fakulta podílela na řešení 7 projektů Institucionálních rozvojových projektů s dotací tis. Kč a 15 projektů podaných na oblast FRVŠ s celkovou dotací tis. Kč. Projekty IRP - 44/2014 Komplexní nasazení progresivních mobilních a multimediálních technologií do výukového procesu na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, řešitel: RNDr. Ivo Martiník, Ph.D /2014 Zefektivnění systému studia pro studenty se specifickými nároky na Ekonomické fakultě, řešitel: doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc /2014 Podpora vzdělávání posluchačů U3V na EkF, řešitel: doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc /2014 Podpora talentovaných doktorandů a akademických pracovníků včetně habilitačních a profesorských řízení na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, řešitel: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal /2014 Rozvoj zahraniční spolupráce Ekonomické fakulty v oblasti vzdělávání, řešitel: doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D /2014 Vytvoření a realizace profesně orientovaného kurzu HR Akademie, řešitel: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová /2014 Prohloubení a zintenzivnění spolupráce EkF se středními školami, řešitel: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová. Projekty IRP, oblast FRVŠ - 207/2014 Inovace předmětů Multimediální systémy, Multimédia a OS a počítačové sítě jako součást aktivit autorizovaného školicího střediska AATCe, řešitel: RNDr. Ivo Martiník, Ph.D /2014 Inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management na úrovni předmětů studijního oboru Management, řešitel: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D /2014 Inovace studijního předmětu: MonetaryTheory and Policy, řešitel: Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D /2014 Živnostenské právo, řešitel: Mgr. Michal Koziel /2014 Inovace předmětu Odborný seminář, řešitel: Ing. Martina Krügerová, Ph.D /2014 Inovace výuky projektového a dotačního managementu na oboru Eurospráva: vstříc novým trendům programovacího období , řešitel: Ing. Lukáš Melecký, Ph.D /2014 Aktualizace profilace předmětu Základy finančních trhů vzhledem k jeho větší praktické využitelnosti a vytvoření studijních opor tohoto předmětu v systému Moodle, řešitel: Ing. Kateřina Kořená, Ph.D /2014 Inovace a zkvalitnění výuky studijního oboru Management na úrovni nových předmětů, řešitel: Ing. Kateřina Kashi /2014 Daňové právo a daňový proces, řešitel: Mgr. Damian Czudek /2014 Inovace předmětů: Procesy v managementu projektů (studijní program Systémové inženýrství a informatika) a Operační analýza (studijní program Hospodářská politika a správa) garantovaných Katedrou systémového inženýrství, řešitel: Ing. Jitka Baňařová, Ph.D /2014 Inovace předmětu Teorie integračních procesů, řešitel: Ing. Radomír Kaňa, Ph.D /2014 Metodologické portfolio nástrojů k rozborům výkonnosti podniků jako inovace předmětu Metody ekonomických rozborů, řešitel: Ing. Vlasta Humlová, Ph.D. 66

67 - 223/2014 (2) Účast odborníků z praxe na přednáškách a zavedení nového výukového modulu manažerské hry simulující rozhodování v oblasti ekonomiky a řízení firmy na trhu mražených krémů, řešitel: Ing. Jindra Peterková, Ph.D /2014 (2) Zkvalitnění obsahové náplně předmětu Komunikace a integrace OZP, řešitel: doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc /2014 (2) Inovace předmětu Bankovnictví v EU, řešitel: prof. PhDr. Stanislav Polouček, CSc. Pro rok 2015 byly v souladu s vyhlášením MŠMT zpracovány žádosti na rozvojové projekty, v nichž bylo v rámci Institucionálního rozvojového programu připraveno 6 projektů v částce tis. Kč. V rámci Institucionálního rozvojového programu, oblast FRVŠ bylo pro rok 2015 podáno 13 projektů v celkové částce tis. Kč. V roce 2014 končilo řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: - CZ.1.07/2.2.00/ Inovace magisterských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava včetně zkvalitnění profilových předmětů, řešitel: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, doba řešení: Pracovníci fakulty řešili projekt v rámci programu LLP/Leonardo da Vinci a jako partneři byli zapojeni do projektu programu LLP/ERASMUS: - CZ/13/LLP-LdV/PS/P/ (LLP/Leonardo da Vinci) Drivers & Active Network for European Citizenship in Vocational Education and Training, řešitel: RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D., doba řešení: /BRATISl03 (LLP/ERASMUS) DOCs on the Move, řešitel na EkF: Ing. Lukáš Melecký, doba řešení: Jako partner byla Ekonomická fakulta zapojena do projektu typu Visegradský fond: Legal and Economics Aspects of the Business ing V4 Countries, spoluřešitel EkF: Ing. Martina Krűgerová, Ph.D., doba řešení: Visegrad4studies, spoluřešitel EkF: doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D., hlavní řešitel: Dr. D. Kuttor (University of Miskolc), doba řešení:

68 ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM A HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Ekonomická fakulta má akreditaci na řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení pro obory Ekonomie, Finance, Podniková ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika. Řízení ke jmenování profesorem V roce 2014 nebylo na Ekonomické fakultě zahájeno řízení ke jmenování profesorem. Habilitační řízení V roce 2014 byla na Ekonomické fakultě zahájena 3 habilitační řízení: - v oboru Ekonomie Ing. Jan Libich, PhD. - v oboru Finance Ing. Jan Vlachý, Ph.D. - v oboru Podniková ekonomika a management Ing. Marie Mikušová, Ph.D. Slavnostní Vědecká rada VŠB-TU Ostrava a předávání diplomů absolventům studia MBA 68

69 STUDIUM MBA Program MBA (Master of Business Administration) je náročná dlouhodobá forma manažerské přípravy. Poskytuje jak vyvážené teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu, tak zvládnutí nezbytných praktických manažerských dovedností (zejména řešení problémů, rozhodování, jednání a komunikace), co nejvíce se přitom využívají aktivní metody (především případové studie, didaktické hry, hraní rolí apod.). Diplom o absolvování má značnou hodnotu na trhu práce, od šedesátých let se proto programy MBA široce uplatňují v severní Americe, později i v západní Evropě. V kalendářním roce 2014 studovalo ve všech ročnících programu MBA celkem 78 studentů, z toho 32 studentů úspěšně ukončilo studium převzetím diplomu MBA. ABSOLVENTI STUDIA MBA Absolvent Ing. David Bílek, MBA Ing. Marek Brodňan, MBA Mgr. René Cuber, MBA Ing. David Hrbáček, MBA MUDr. Peter Ihnát, MBA Ing. Libor Jalůvka, MBA Ing. Martin Kopřiva, MBA Ing. Vladislav Moravec, MBA Ing. Petr Nemrava, MBA Ing. Vít Paděra, MBA Bc. Marek Pernický, MBA Janusz Szkuta, MBA Marek Špiller, DiS, MBA Ing. Jakub Unucka, MBA Ing. Petr Vrchovský, MBA Ing. Ladislav Wojtas, MBA Ing. Andrea Doležalová, MBA Ing. Tomáš Drga, MBA Ing. Tomáš Duda, MBA Název disertační práce MBA Zvýšení výkonnosti call centra při vymáhání hypotečních úvěrů Návrh změny systémové mzdové politiky pro stavbyvedoucí Strategická analýza a návrh strategie pro elektrárnu Dětmarovice, a.s. Vyhodnocení investičních projektů Návrh budovania relačného marketingu v oblasti koloproktológie v podmienkách chirurgickej kliniky FNO Formulace strategie Diamo, s.p.,o.z. ODRA pro vypořádání kulturních památek Vyhodnocení přípravy změny informačního systému Personální politika malé výrobní firmy Analýza spokojenosti zákazníků Hodnocení projektu implementace CRM systému Návrh na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Varroc Lighting Sysems s.r.o. na evropském trhu Studie proveditelnosti modernizace válcovny Návrh rozšíření obchodních aktivit na maloobchodním trhu DIY Inovace marketingové komunikace firmy GABEN po změnách na průmyslovém trhu Optimalizace služeb centra sdílených služeb u společnosti CONTRUCTIVA Zvýšení výkonu údržby cementárny Zvýšení kvality procesu získávaní a výběru zaměstnanců společnosti IMCoPharma a.s. Podnikatelský plán pro samoobslužnou prádelnu Formulace strategie společnosti MBH a.s. 69

70 Ing. Jan Frolík, MBA Ing. Tomáš Gajdzica, MBA Bc. Ladislav Halagačka, MBA Ing. Miroslav Haratek, MBA Ing. Petra Chovanioková, MBA Ing. Tomáš Kantor, MBA Ing. Monika Lazaridu, MBA Ing. Jaroslav Ligocki, MBA Ing. Marcel Matýsek, MBA Mgr. Ivana Niedobová, MBA Ing. Zdeněk Pavelek, Ph.D., MBA Návrh metodiky plánování výroby standardních kotlů ve firmě Vyncle Optimalizace systému adaptace absolventů středních škol ve výrobním procesu Hodnocení finanční výkonnosti vybrané společnosti Implementace pokročilého sledování, plánování a řízení výroby společnosti Walmark Nastavení efektivního systému hodnocení zaměstnanců v malé firmě Zefektivnění komunikačního systému v České spořitelně, a.s., dceřiné Návrh projektu na start-up společnosti se zaměřením na reklamní výrobu Kvantifikace a posouzení dopadu plánování fúze na finanční výkonnost podniku Změny organizační struktury společnosti Vagonka-Dřevo, s.r.o. Centralizace a rozšíření činností Zákaznického centra v rámci organizačních změn v oblasti distribuce a služeb Hodnocení ziskovosti investice včetně analýzy rizika Ing. Ivan Sluštík, MBA Ing. Dalibor Solnař, MBA Návrh zlepšeného skladového hospodářství v nemocnici Návrh implementace systému CRM. Případ PTS Josef Solnař, s.r.o. Slavnostní promoce absolventů MBA studia 70

71 OSTATNÍ AKTIVITY Na Ekonomické fakultě vychází od roku 2008 časopis Sokolská 33, na jehož přípravě se podílejí zaměstnanci a studenti fakulty. V sedmém roce existence časopisu bylo vydáno jedno číslo, v němž byl mimo jiné publikován rozhovor s doc. Martinem Meleckým. Vedle tištěné podoby byl časopis veřejnosti nadále prezentován i elektronicky na webové adrese obsahující řadu zajímavých odborných, společenských a kulturních rubrik věnovaných aktuálním událostem na fakultě a v jejím okolí. Na Ekonomické fakultě v roce 2014 vyvíjely četné aktivity rovněž Česká společnost ekonomická, jejímž je fakulta kolektivním členem, Česká marketingová společnost, Klub regionalistů, jehož akce probíhají pod záštitou European Regional Science Association (ERSA), či mezinárodní studentská organizace AIESEC. Při fakultě dále působil Nadační fond Karla Engliše a pěvecký sbor Chorus Ostrava (www.chorusostrava.cz), vedený sbormistryní Mgr. Petrou Rašíkovou. Ekonomická fakulta nabízí studentům všech oborů vysokých škol i zaměstnancům firem a institucí prakticky zaměřené kurzy z oblasti řízení lidí, tzv. HR Akademii. Kurzy byly vytvořeny a jsou lektorovány odborníky z praxe, kteří mají bohatou zkušenost v oblasti řízení lidí jak z tuzemských, tak zahraničních firem. Kurzy jsou postaveny na základě průzkumu potřeb HR manažerů a dalších vedoucích pracovníků a jejich obsah vychází z globálních zkušeností lektorů a je vytvářen na základě těchto zkušeností i lokálních potřeb. Pro studenty je kurz spojen s odbornou praxí ve firmách. Studenti, kteří se do kurzu hlásí, jsou totiž zpravidla ti, kteří mají zájem pracovat na své budoucí profesní kariéře, a proto HR Akademie slouží zároveň jako zásobárna talentů, ze kterých se mohou rekrutovat potencionální zaměstnanci firem. Kurzy mají velmi pozitivní ohlasy a do současné doby bylo realizováno již osm běhů HR Akademie. Účastníci kurzu HR Akademie s Rostyou Gordon-Smith 71

72 ČÁST PÁTÁ ČINNOST KATEDER A DALŠÍCH FAKULTNÍCH PRACOVIŠŤ Katedra ekonomie Katedra managementu Katedra marketingu a obchodu Katedra účetnictví Katedra regionální a environmentální ekonomiky Katedra práva Katedra evropské integrace Katedra ekonomické žurnalistiky Katedra matematických metod v ekonomice Katedra podnikohospodářská Katedra veřejné ekonomiky Katedra financí Katedra aplikované informatiky Katedra národohospodářská Katedra systémového inženýrství Laboratoř informačních technologií Ústav oceňování majetku 72

73 KATEDRA EKONOMIE Vedoucí katedry: Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D. Profil katedry Katedra vyučuje obecnou ekonomickou teorii ve všech oborech, ve všech formách a stupních studia, které má fakulta akreditovány. Základy ekonomie vyučuje také na technických fakultách VŠB-TUO (fakulta hornickogeologická, fakulta stavební, fakulta bezpečnostního inženýrství, fakulta metalurgie a materiálového inženýrství). Současně s pedagogickou činností se členové katedry výrazně angažují v oblasti vědy a výzkumu. Složení katedry V roce 2014 na katedře ekonomie pracovali 4 profesoři (z toho dva na částečný úvazek), 2 docenti, 14 odborných asistentů a 6 interních doktorandů. Pedagogická činnost Kromě povinných předmětů, kterými jsou bakalářské a magisterské kurzy mikroekonomie a makroekonomie, vyučuje katedra i několik dalších ekonomických disciplín: světovou ekonomiku, mezinárodní měnové vztahy, fiskální a monetární ekonomii, dějiny světového hospodářství, dějiny ekonomického myšlení, dějiny české ekonomie, institucionální ekonomii. Katedra odpovídá za doktorské studium v oboru Ekonomie a zabezpečuje výuku modulu Managerial Economics v nově akreditovaném studijním programu MBA v anglickém jazyce. V angličtině je nabízena i řada dalších předmětů zde se jedná o kurzy nabízené zahraničním studentům v rámci studijního programu European Business Studies, studentům v rámci výměnných programů či v rámci spolupráce s čínskou Hubei University of Technology. Základním posláním katedry v pedagogické oblasti je vytvoření kvalitního teoretického základu pro výuku praktičtěji pojatých, aplikovaných předmětů. Vědecko-výzkumná činnost Obecně ekonomickým a teoretickým zaměřením katedry je do značné míry ovlivněno i zaměření její výzkumné činnosti. Ta směřuje především k takovým problematikám, jako jsou ekonomický růst s důrazem na malé otevřené ekonomiky, některé aspekty finanční stability, institucionální činitelé ekonomické výkonnosti země, ochrana hospodářské soutěže a regulace přirozených monopolů, některé aspekty fiskální teorie a politiky, historie české ekonomie či ekonomické důsledky demografických změn v ČR a ve světě. Pokud jde o institucionalizované podoby výzkumu a vývoje, pracovníci katedry spolupracují na výzkumných projektech Grantové agentury ČR, Nadačního fondu Karla Janečka a Studentské grantové soutěže. Spolupráce s praxí Obecně teoretický charakter činnosti katedry poněkud omezuje možnosti spolupráce s hospodářskou praxí, a proto je tato spolupráce málo intenzivní. Naopak je však velmi rozvinutá a permanentní spolupráce s jinými pedagogickými institucemi, případně spolupráce s vládními či jinými veřejnými institucemi (ČNB, Mezinárodní měnový fond, Světová banka) Odborné konference Přestože se členové katedry účastnili celé řady odborných konferencí, v roce 2014 sama katedra ekonomie žádnou konferenci nepořádala. Ve dnech února 2014 se na Ekonomické fakultě konal 16. ročník konference studentů doktorského studia MEKON 2014, jehož součástí byla sekce Ekonomie. V lednu 2014 se členové katedry zúčastnili již 21. odborného výjezdního semináře. 73

74 KATEDRA MANAGEMENTU Vedoucí katedry: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. Profil Členové katedry garantují celou řadu povinných i povinně volitelných předmětů, které jsou vyučovány jak v rámci studijních oborů Management, Sportovní management a Ekonomika cestovního ruchu, tak také nabízeny zájemcům z ostatních studijních oborů, vyučovaných na Ekonomické fakultě. Samotný studijní obor Management je rozvržen do několika stupňů vysokoškolského studia. Cílem bakalářského studia oboru je poskytovat jeho studentům ucelený přehled o ekonomických a sociálních aspektech řízení. Nabyté poznatky a dovednosti mohou studenti dále prohloubit prostřednictvím navazujícího magisterského a doktorského studia. Pracovníci katedry se mimo výuky v prezenčním a kombinovaném studiu aktivně angažují rovněž v celoživotním vzdělávání, výuce v rámci univerzity třetího věku či MBA. Vedle působení ve vzdělávacím procesu se katedře v roce 2014 dařilo ve větší míře než v předchozích letech zapojit do vědecko-výzkumné činnosti. Opomenuty nezůstaly ani aktivity směřující k popularizaci vědy. Složení katedry V roce 2014 na Katedře managementu pracovali 2 profesoři, 5 docentů, 9 odborných asistentů a 2 studentky interního doktorského studia. Pedagogická činnost Hlavní oblasti vzdělávací činnosti katedry zahrnují výuku ekonomických, organizačních, sociálních a etických principů, které se promítají v řízení organizací a zvyšování jejich výkonnosti a konkurenceschopnosti. Tyto principy a související poznatky jsou obsaženy v předmětech, jež objasňují podstatu ekonomického systému řízení, a to z pohledu podnikové efektivnosti, řízení nákladů a tvorby plánu, a v předmětech zaměřených na řízení či ovlivňování sociálních procesů a lidí v organizacích. Pozornost je věnována tvorbě dlouhodobých koncepcí v řízení organizací strategickému managementu a metodám taktického a operativního řízení. Ve vzdělávací činnosti je zastoupen výklad specifik řízení malé a střední firmy, řízení v době krize a jsou vysvětleny multikulturní aspekty řízení. Pojítkem výkladu jsou poznatky o osobnosti manažera a rozvoji jeho dovedností, včetně etického chování, které je v přímém vztahu s rozvojem společenské odpovědnosti organizace. Ve výuce nejsou opomenuty ani informace o historických základech managementu a jejich dopadu na současnost. Vývojovým trendům v managementu jsou určeny samostatné přednášky. Výuka studentů oboru Management nemá jednostrannou preferenci konkrétního směru nebo přístupu, ale usiluje o vyvážený pohled, zahrnující vliv hmotných a nehmotných aktiv organizace. Stejně, jako se vyvíjí poznatky z oblasti managementu, vyvíjí se také samotná pedagogická činnost pracovníků katedry. Vědecko-výzkumná činnost Ve shodě s hlavními oblastmi vzdělávací činnosti se rozvíjí výzkumné zaměření Katedry managementu. Výsledky vědecko-výzkumné činnosti byly v průběhu roku 2014 publikovány v impaktovaných časopisech, ve světových databázích Scopus a Web of Science, recenzovaných či nerecenzovaných časopisech či ve sbornících příspěvků z vědeckých konferencí. Stranou nestály ani iniciativy v oblasti popularizaci vědy. Některé poznatky z výzkumné a vědecké činnosti našly svůj odraz ve vydaných odborných knihách či dalších intenzivně připravovaných publikacích, jejichž vydání je plánováno na příští roky. Členové katedry se v roce 2014 zapojili do Studentské grantové soutěže a reagovali na vypsané výzvy k podávání projektů v rámci FRVŠ a GAČR. Mezi úspěšné projekty patřily například projekt SGS či projekty FRVŠ s názvem Inovace bakalářského studijního programu 74

75 Ekonomika a management na úrovni předmětů studijního oboru Management a Inovace a zkvalitnění výuky studijního oboru Management na úrovni nových předmětů. Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí Spolupráce se školami - Europäisches Institut für postgraduale Buildung an der Technischen Universität Dresden, - Instytut Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, - John Moores University Liverpool (studium MBA), - SMK University of Applied Social Sciences (Litva), - University of Huddersfield, Department of Strategy, Marketing and Economy (ERASMUS), - Yildiz Technical University (Turecko), - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, - Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, - Ekonomická univerzita v Bratislavě, - Žilinská univerzita v Žilině, - Hedmark University, Norsko. Spolupráce s praxí - ArcelorMittal Karviná, Tubular Products (odborná spolupráce na řešení problematiky výkonnosti podniku) koordinátor prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., - Brano Holding, a. s. (přednášková činnost) koordinátor Ing. Lucija Matusiková, Ph.D., - Benestante, a.s. Ing. Marie Mikušová, Ph.D. (předseda dozorčí rady), - Bekaert Bohumín,s.r.o. (zavádění kompetenčních modelů) Ing. Andrea Čopíková, Ph.D., - Česká společnost pro jakost, o.s. (KAIZEN audit, participace na odborných seminářích pro podnikatele) koordinátor Mgr. Jan Kovács, Ph.D., - Euroguidance (člen expertní skupiny) doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D., - Isotra, a.s., Opava (zavádění principů štíhlé výroby) koordinátor Mgr. Jan Kovács, Ph.D., - Kaizen Institute, Zürich (lektorská a poradenská činnost) koordinátor Mgr. Jan Kovács, Ph.D., - LXM Group, a.s. prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc. (předseda dozorčí rady), - Promont, a.s. a Jinpo plus, a.s. (aplikace talent managementu) koordinátor doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., - Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV (lektorská činnost) doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., - Moravskoslezské drátovny, a.s. (odborná spolupráce na řešení problematiky rozboru výkonnosti společnosti) koordinátor prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., - Třinecké železárny, a.s. (vzdělávání mistrů a středního managementu) koordinátor prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc., - ŽDB Group, a.s. (odborná spolupráce na řešení efektivnosti investičních projektů) koordinátor prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., - a některé další podnikatelské i nevýdělečné organizace a instituce. Odborné konference Ve dnech září 2014 se uskutečnil 2. ročník konference Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. Na jejím organizačním zajištění spolupracovaly Katedra managementu a Katedra podnikohospodářská. Ve dnech února 2014 se na Ekonomické fakultě VŠB TU Ostrava uskutečnil 17. ročník mezinárodní konference MEKON 2014, jíž se každoročně účastní zejména studenti doktorských studijních programů. Na organizačním zabezpečení a průběhu jednání sekce Management se podíleli zejména interní doktorandi katedry, kteří díky konferenci navázali kontakty se studenty doktorského studia z ČR i zahraničí. 75

76 KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU Vedoucí katedry: doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. Profil katedry Katedra se zaměřuje na výchovu marketingových pracovníků a obchodníků pro praxi. Na fakultě zabezpečuje výuku marketingových a obchodních předmětů oboru Marketing a obchod na bakalářském a magisterském stupni studia. Rovněž zajišťuje výuku předmětu Marketing pro všechny obory na fakultě. Východiskem bakalářského studia oboru Marketing a obchod je obecný ekonomický a metodologický základ, který je dále prohlubován o znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu a zejména marketingových a obchodních disciplín: marketingového výzkumu, marketingových aplikací, spotřebitelského chování a obchodních činností. Úspěšní bakaláři mohou nalézt uplatnění v marketingových a obchodních útvarech podniků a institucí. Obsah navazujícího magisterského oboru je především tvořen znalostmi marketingového řízení a tržních aplikací marketingu (mezinárodní marketing, marketing služeb, business marketing) a obchodními dovednostmi (řízení nákupu, řízení maloobchodu, zahraničně obchodní operace). Magisterští absolventi oboru naleznou uplatnění zejména jako marketingoví a obchodní manažeři, pracovníci reklamních, výzkumných a mediálních agentur, marketingoví poradci, specialisté pro public relations apod. Složení katedry V roce 2014 na katedře marketingu a obchodu pracovali 2 docenti, 13 odborných asistentů a 4 interní doktorandi. Pedagogická činnost Katedra zajišťovala výuku 13 marketingových a 6 obchodních předmětů, z toho osm předmětů bylo paralelně vyučováno i v anglickém jazyce. Obor marketing a obchod v roce 2014 absolvovalo 104 studentů v navazujícím magisterském studiu a 83 studentů v bakalářském studiu. Katedra připravila dva nové předměty v e-learningové formě CS Moodle. Vědecko-výzkumná činnost Vědeckovýzkumná činnost členů katedry je orientována do oblasti spotřebitelského chování zákazníků, měření spokojenosti zákazníků, interkulturního marketingu a aplikací internetového marketingu. Katedra se podílela řešitelsky na grantu SGS Specifika nákupního chování generace Y. Katedra řešila jako spoluřešitel standardní grant visegradského fondu na téma Leveraging success of young scholars in business discipline. Odborná asistentka katedry (Dr. Prešnajderová) obhájila doktorskou dizertační práci. Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí - University of the Basque Country, San Sebastian, Španělsko přednáškový pobyt Dr. Zajarošové v rámci programu Erasmus+, duben Universitá degli Studi di Firenze, Itálie výzkumný pobyt Dr. Velčovské v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/ Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava, květen University of Primorska, Koper, Slovinsko přednáškový pobyt Dr. Velčovské v rámci projektu Erasmus+, listopad Spolupráce se společností Procter&Gamble, a.s. přednášky, semestrální práce a workshop. - Spolupráce se společností NAR, a.s. Ostrava přednáška, konference E-biz. - Spolupráce se společností Arcelor Mittal, a.s. výzkum. - Spolupráce se společností ŠPVS Šumperk, a.s. výzkum. 76

77 - Spolupráce se společností OVAK Ostrava, a.s. výzkum. - Katedra marketingu a obchodu spolupracovala celý rok na práci regionální pobočky České marketingové společnosti, která zorganizovala 2 odborné semináře pro odbornou veřejnost (Doc. Kauerová a Dr. Cváček se podíleli jako členové výboru na práci regionální pobočky ČMS). - Přednášky odborníků z praxe: Ing. Vojtěch Halamíček (Pulary OV) Vývoj výrobku, obalu a názvu, Libor Ondráček (Lyoness) MLM distribuční a prodejní strategie, Ing. Eva Kijonková (EK Media) Realita dnešních médií, Mgr. Tomáš Jungmann (RWE) Konkurenceschopnost firmy na trhu s energiemi, Ing. Michal Olexa (Geocontrolling) Využití geocontrollingu v obchodní činnosti, Mgr. René Hesoun (Globus) Strategie Next level společnosti Globus, Ing. Jaromír Krišica (Crest Communications) Organizace a PR Dnů NATO, Ing. Pavel Brída (Motoscoot) Strategie a taktiky při obchodování s Čínou, Ing. Michal Števula (Borcad) Jak uspět v náročném konkurenčním prostředí, Ing. Tomáš Holešovský (Hamé) Jednání s obchodními řetězci a nezávislými prodejnami, Ing. Jozef Vnenk (Procter&Gamble) Marketing v Procter&Gamble, Ing. Petr Krayzel, Ph.D. (Procter&Gamble) Distribution, Pricing, Shelving, Merchandising, Jindřich Vaněk (Silver B.C.) Činnost PR agentur. Společná fotografie magisterských absolventů oboru Marketing a obchod v roce

78 KATEDRA ÚČETNICTVÍ Vedoucí katedry: Ing. Jana Hakalová, Ph.D. Profil: Katedra účetnictví zabezpečuje bakalářské a magisterské studium v rámci studijního oboru Účetnictví a daně, který patří do studijního programu Ekonomika a management. Katedra se zaměřuje na vzdělávání ekonomů v oblasti finančního účetnictví, manažerského účetnictví, účetnictví nevýdělečných organizací, účetnictví obchodních společností, auditingu a konsolidace, insolvenčního řízení, mezinárodního účetnictví, akvizicí, fúzí a jiných transakcí s podnikem, účetnictví bank a pojišťoven atd., dále v oblasti přímých a nepřímých daní, systému daní a odvodů daňového charakteru, daňové evidence, daňové teorie a harmonizačních procesů daní v Evropské unii. Aktivita katedry se neomezuje jen na výuku stanovenou studijním plánem, ale také se pravidelně podílí na výuce v kurzech celoživotního vzdělávání či v kombinované formě studia pro jiné studijní obory na ekonomické fakultě v oblasti účetnictví a daní. Složení katedry: V roce 2014 na katedře účetnictví pracovali 2 profesoři, 1 docentka a 11 odborných asistentů. Dále na katedře působili 2 interní doktorandi. Pedagogická činnost: Ve studijním oboru Účetnictví a daně probíhala výuka studentů jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském studijním programu. Trvalým cílem katedry účetnictví je hlouběji profilovat studium studijního oboru Účetnictví a daně, zejména s ohledem na harmonizaci platné legislativy s předpisy IAS/IFRS v oblasti účetnictví. Výuka daní je zaměřena na teoretické i praktické principy vycházející z platné české legislativy včetně evropských souvislostí daňové problematiky. Výukový proces je směrován k modernímu pojetí bakalářského a magisterského studia. Vedle klasické výuky formou přednášek a cvičení jsou efektivně využívány i možnosti e-learningu. I v uplynulém roce bylo realizováno celoživotní vzdělávání seniorů prostřednictvím úspěšné Univerzity třetího věku (U3V), která je garantována a organizačně zajišťována zaměstnanci katedry účetnictví (prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc., Ing. Marcela Palochová, Ph.D.). V počtu studentů zapojených do studia na U3V v rámci celé VŠB-TU Ostrava je Ekonomická fakulta jednou z největších. Vědecko-výzkumná činnost: Tematicky je výzkum orientován na akvizice, fúze, auditing, konsolidaci, insolvenční řízení, mezinárodní účetnictví, mezinárodní zdanění, daňové teorie a další. Členové katedry publikují v renomovaných nakladatelstvích, např. C. H. Beck, Grada Publishing, Wolters Kluwer, Verlag Dashöfer, Anag, Tribun EU, Linde atd. Publikační intenzita členů katedry byla vždy udržována na úrovni 3 6 knižních publikací ročně. V uvedeném období to bylo autorství nebo spoluautorství na šesti nových významných publikacích. V roce 2014 byla členy katedry účetnictví řešena celá řada různých projektů: - Projekt SGS - Kvantifikace ekonomických a sociálních dopadů osobního bankrotu a jeho vyhodnocení na pozici věřitele a dlužníka (hlavní řešitel doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D., spoluřešitel Bc. Vojtěch Pinter, Bc. Kateřina Branžovská, Bc. Jiří Branžovský). - Projekt SGS Vliv dopadů změn sazeb daně z přidané hodnoty na daňové zatížení a spotřebu domácností (hlavní řešitel Ing. Regína Střílková, spoluřešitel prof. Ing. Jan Široký, CSc. a další). 78

79 - Projekt ESF Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření, Vzdělávací modul 5: Plánování nákladů a výnosů podniku a kalkulace (hlavní řešitel Ing. Radim Lenort, Ph.D., spoluřešitel: Ing. Marcela Palochová, Ph.D., a další). - Institucionální projekt Zkvalitnění univerzitního vzdělávání seniorů na EkF, (hlavní řešitel Doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc., spoluřešitel prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc., Ing. Marcela Palochová, Ph.D., a další). Vedoucí katedry Ing. Jana Hakalová, Ph.D. a další členové katedry se také v roce 2014 významně podíleli na spolupráci při řešení projektu ESF Inovace magisterských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava včetně zkvalitnění profilových předmětů, (hlavní řešitel prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová). Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí: Pedagogové katedry lektorsky zajišťovali řadu odborných přednášek a kurzů z oboru účetnictví a daní ve spolupráci se vzdělávacími agenturami a podnikatelskými subjekty. Trvale jsou rozvíjeny vztahy s profesními organizacemi (Svaz účetních, Institut Svazu účetních, Komora auditorů, Komora daňových poradců, Asociace insolvenčních správců, IFA apod.). Někteří členové katedry jsou také soudními znalci v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence nebo insolvenčními správci a auditory. Garant oboru prof. Ing. J. Široký, CSc. byl členem Pracovní skupiny ministra financí pro analýzu zdanění příjmů fyzických osob, tato spolupráce pokračuje i v roce Katedra rovněž intenzivně spolupracuje s celou řadou firem, z nichž nejvýznamnější jsou auditorské společnosti Deloitte, E&Y, KPMG, PricewaterhouseCoopers, dále pedagogové spolupracovali např. i se společností DONGWON CZ, s.r.o. v Třinci, ČSSZ v Ostravě atd. Tak jako v minulých letech byla navázána užší spolupráce s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, s Žilinskou univerzitou v Žilině a s Technickou univerzitou v Košicích formou výměnných přednášek, na které navazuje studijní pobyt pedagogů katedry v rámci programu Erasmus v roce 2014 a i v roce Katedra také pravidelně spolupracuje s vybranými středními školami v Moravskoslezském kraji (Obchodní akademie v Ostravě Porubě, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální v Ostravě Mariánských Horách, Gymnázium a Obchodní akademie Orlová apod.) Odborné konference: V průběhu roku 2014 pořádala katedra při příležitosti 23. výročí založení Katedry účetnictví Ekonomické fakulty VŠB TU v Ostravě 6 zajímavých odborných seminářů pro studenty a pedagogy, např. na téma: Profese daňového poradce, Daň z nabytí nemovitých věcí novinka od , Právní základ exekučního řízení, Finanční správa organizace, úkoly, funkce, Aktuální problémy při výběru pojistného na sociální zabezpečení v roce 2014, Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích v praxi, o tyto semináře, vedené významnými odborníky včetně prezidenta Komory daňových poradců ČR, byl velký zájem nejen z řad studentů ale i pedagogů. V roce 2014 byla pořádána katedrou účetnictví, tak jako v minulých letech, další zajímavá odborná exkurze a to do ČESKÉ TELEVIZE v Televizním studiu v Ostravě, exkurze se účastnili pedagogové katedry a jejich rodinní příslušníci. 79

80 KATEDRA REGIONÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKY Vedoucí katedry: doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D. od Ing. Jan Malinovský, Ph.D. do Profil katedry Katedra garantuje univerzitní vzdělávání a realizuje výzkum ve sféře ekonomického rozvoje měst a regionů. Tato perspektiva je doplněna ekologickými, geografickými a sociálními souvislostmi. Dlouhodobým výzkumem katedra soustřeďuje aktuální znalosti z oblasti prostorových disparit, lokalizace hospodářských subjektů a inovačních a dalších aktivit ve městech a regionech. Katedra aplikuje široké spektrum metod pro práci s teritoriálními daty na různých škálách. Takto jsou analyzovány především rozvojově orientované prvky a aktivity na národní, přeshraniční a evropské úrovni. Pedagogové katedry jsou členy dvou mezinárodních a čtyř národních odborných společností a členy deseti redakčních rad odborných časopisů. Složení katedry V roce 2014 na katedře pracovali 2 profesoři, 2 docenti a 6 odborných asistentů. Tým katedry doplňovali 3 studenti doktorských studií. Pedagogická činnost Členové katedry zajišťovali výuku regionálních, environmentálních, geografických a demografických disciplín ve všech formách a stupních studia. Hlavní pedagogická činnost byla věnována studijnímu oboru Regionální rozvoj. V bakalářském stupni studia tohoto oboru byli studenti připravováni k získávání znalostí o ekonomických, geografických, sociálních a environmentálních zvláštnostech a diferenciaci měst a regionů v České republice stejně jako na evropské úrovni. Studenti byli připravováni také k získávání dovedností ve zpracovávání teritoriálních dat. V navazujícím magisterském studiu oboru pedagogové rozšiřovali poznatky o obecnější přístupy týkající se regionálního rozvoje, politiky, marketingu, managementu, ale také demografie a environmentální politiky či přírodních zdrojů. Poznatky z těchto oblastí možno dále rozvíjet a prohlubovat v doktorském stupni studia. Kromě toho pedagogové katedry garantovali předměty také pro jiné obory na fakultě, a to jak v prezenční, tak i v kombinované formě. Dále je pedagogy realizována výuka pro magisterské studenty Ostravské univerzity a pro zahraniční studenty v rámci programu ERASMUS. Vědecko-výzkumná činnost Vědecko-výzkumné aktivity jsou dostupné na webových stránkách katedry Členové katedry v r řešili následující projekty: - Visegrad4studies, International Visegrád Fund, No , řešitel: Dr. D. Kuttor (University of Miskolc), spoluřešitelé: Prof. O. Hudec (Technická univerzita Košice), Dr. M. Smetkowski (Warsaw University), Dr. T. Kossowski (University of Poznan), Doc. J. Sucháček (VŠB-TU Ostrava) - Kraje v České republice: skutečnost a mediální obraz, studentská grantová soutěž, SP2014/103, řešitel: doc. Ing. J. Sucháček, Ph.D., spoluřešitelé z katedry: Ing. T. Beníšková - Inovace magisterských studijních programů na EkF VŠB TUO, včetně zkvalitnění profilových předmětů, projekt CZ.1.07/2.2.00/ OP VK MŠMT, hl. řešitelka: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, spoluřešitelé: čtyři členové katedry. V roce 2014 byl členy katedry publikován jeden článek v časopise s impakt faktorem, jeden článek v časopise indexovaném v databázi Scopus, jeden článek v časopise registrovaném 80

81 na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, dvě kapitoly v knize, šest příspěvků ve sbornících a také jedna učebnice. Na katedře bylo vydáno jedno speciální číslo 12/2014 elektronického časopisu Regionální disparity s příspěvky zahraničních autorů (Dostupné z: Tři členové katedry jsou členy 5 českých a 5 zahraničních redakčních rad odborných časopisů. Jedná se o periodika Ekonomická revue (ČR), Series on Advanced Economic Issues (ČR), ECON (ČR), Regionální studia (ČR), Národohospodářský obzor (ČR), Region Direct (SR), Ekonomika a spoločnosť (SR), Časopis pre management a business: výzkumná prax (SR), Regional Science Inquiry The Journal of the Hellenic Assoc. Of Regional Scientists (GR), Visegrad (SR). Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí Zahraniční partnerské vztahy pokračovaly s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, Prešovskou univerzitou, Ekonomickou univerzitou v Katovicích, Univerzitou v Lipsku, Univerzitou v Miškolci a s Jagellonskou univerzitou v Krakově. V rámci spolupráce s Ekonomickou univerzitou v Katovicích byla uspořádána 2 setkání o směrech budoucí spolupráce mezi oběma katedrami zabývajícími se regionálním rozvojem. V březnu se uskutečnilo setkání v Katovicích, kterého se zúčastnili členové obou kateder. Podobné setkání se uskutečnilo v květnu v Ostravě, opět za účasti členů obou kateder. Přednáškového pobytu v programu ERASMUS se zúčastnili na Univerzitě v Huelvě Dr. Drastichová a Dr. Šotkovský, na univerzitě ve Florencii pak Doc. Sucháček. Doc. Sucháček také uskutečnil tři vyzvané přednášky v zahraničí. Jednalo se o univerzitu v maďarském Györu, polských Katovicích a Polském Těšíně. Dr. Šotkovský pak realizoval přednášku v polském Opole. V rámci International Visegrád Fund pak pokračoval projekt Visegrad4studies. Odborníci z různých evropských univerzit pokračovali v práci na společné knize nazvané Visegrad mosaic new colours and old contours, která mapuje aktuální hospodářské trendy projevující ve středoevropském prostoru. Spolupráce s praxí se týkala jak vzdělávacích, tak také vědecko-výzkumných aktivit. Z institucí to zejména byly Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Regionální rada RS NUTS II Moravskoslezsko, Magistrát města Ostravy, ZOO Ostrava, p.o., MAS Poodří, o.s., Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava, ČSÚ regionální pracoviště v Ostravě, ČIŽP Ostrava obl. Pracoviště Ostrava, a Čisté nebe o.p.s.; z firem pak PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ostrava a Comenius Fulnek. Odborné konference V roce 2014 byly uspořádány tři Kluby regionalistů a to v dubnu, říjnu a listopadu. Kluby regionalistů přinesly vystoupení jak akademiků, tak praktiků a byly zaměřeny na tato témata: Měření výkonnosti podniků, klastrů a regionů doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. a Certifikované metodiky pro klastrovou politiku PaedDr. Pavla Břusková, High-growth enterprises in Poland Mirosława Szewczyk, První StartUp Harvest pro začínající firmy cíl přilákat investory do Moravskoslezského kraji Ing. P. Švancerová a Podpora brownfields a průmyslových zón v Moravskoslezském kraji Ing. J. Piskorz. Členové katedry se pak aktivně účastnili konferencí a to jak tuzemských, tak zahraničních. 81

82 KATEDRA PRÁVA Vedoucí katedry: JUDr. Bohuslav Halfar Profil katedry Katedra zajišťuje systematickou výuku práva pro ekonomy. Složení katedry V roce 2014 na katedře práva pracovali 3 profesoři, 1 docent a 7 odborných asistentů ze všech těchto učitelů 4 na částečný úvazek) a 3 interní doktorandi. Pedagogická činnost Katedra práva pokrývá v současné době výuku ve všech hlavních oblastech platného práva České republiky (včetně návazností na komunitární právo) se zvláštním důrazem na oblast hospodářskou, finanční a na oblast podnikání. (Katedra práva organizuje přednášky pro studenty a zaměstnance Ekonomické fakulty, např. dne byla uspořádána přednáška JUDr. Zdeňka Krčmáře, soudce Nejvyššího soudu ČR na téma Ekonomické aspekty uplatňování nároků v insolvenčním řízení. Vědecko-výzkumná činnost Členové katedry v závislosti na své specializaci realizují vědecko-výzkumnou činnost především v následujících oblastech: - aproximace a harmonizace tuzemského práva při aplikaci unijních standardů, - mezinárodní právo soukromé, vytváření evropského justičního prostoru, - právo mezinárodního obchodu, - náhradní způsoby řešení sporů v hospodářském styku včetně rozhodčího řízení, - ochrana přímých zahraničních investic, a to zejména pokud jde o (i) ochranu přímých zahraničních investic v Evropské unii a (ii) ochranu přímých zahraničních investic v energetice, - význam rekodifikace civilního práva pro hospodářský sektor v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém. Katedra byla přizvána k vedení projektu jednoho z klíčových komentářů k zákonu o obchodních korporacích (projekt probíhal od druhé poloviny roku 2011 a byl ukončen v roce 2014), - V roce 2014 byl realizován Visegradský projekt Legal and Economics Aspect of the Business in V4 Countries (řešení projektu od 01/2014 do 06/2014). Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí V roce 2013 byl připraven a úspěšně přijat Visegradský projekt Legal and Economics Aspect of the Business in V4 Countries (řešení projektu od 01/2014 do 06/2014) a byla tak navázána spolupráce s univerzitami The Polish Center, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě, Wydzial prawa, Uniwersytet v Bialymstoku, Szechenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar Eseménynaptára, Maďarsko.Mezinárodní obchodní komorou v Paříži (prostřednictvím konkrétních členů katedry), Národním výborem Mezinárodní obchodní komory v Paříži (prostřednictvím konkrétních členů katedry), Mezinárodním rozhodčím soudem při Mezinárodní obchodní komoře (prostřednictvím konkrétních členů katedry), Mezinárodním rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ve Vídni (prostřednictvím konkrétních členů katedry), Mezinárodním rozhodčím soudem při Obchodní a průmyslové komoře Ukrajiny (prostřednictvím konkrétních členů katedry), Světovou asociací právníků (the World Jurist Association) Washington D.C. Odborné konference Katedra práva pořádala dne mezinárodní vědeckou konferenci na téma Právní a ekonomické aspekty volného pohybu zboží v rámci EU. 82

83 KATEDRA EVROPSKÉ INTEGRACE Vedoucí katedry: Ing. Boris Navrátil, CSc. Profil Katedra zajišťuje výuku studijního oboru Eurospráva v bakalářském i v magisterském studijním programu Hospodářská politika a správa. Jejím posláním je výchova ekonomů orientujících se v problematice evropské integrace a v možnostech, které firmám i veřejnému sektoru přináší členství České republiky v Evropské unii. Absolventi nacházejí uplatnění v podnicích, institucích a úřadech jak na regionální, tak i na celostátní úrovni, případně i v orgánech EU či ve firmách a konzultačních organizacích, které působí v evropském prostoru, připravují a realizují konkrétní podnikatelské záměry nebo veřejné projekty využívající ekonomické nástroje a opatření v prostředí EU. Katedra také vyučuje problematiku EU a evropské integrace pro další studijní obory na EkF VŠB-TU Ostrava. Složení katedry V roce 2014 pracovala na katedře evropské integrace 1 docentka spolu 10 odbornými asistenty, z nichž osm mělo vědeckou hodnost Ph.D. nebo CSc. a se dvěma interními doktorandy. Pedagogická činnost Katedra zajišťuje výuku v prezenční formě studia v Ostravě, obor Eurospráva je akreditován také pro výuku v Uherském Hradišti a ve Valašském Meziříčí. Garantem studijního oboru Eurospráva je doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. Výuka je kromě širšího ekonomického základu zaměřena na problematiku ekonomické integrace v globálním i evropském kontextu, na strukturu a fungování EU a jejích institucí. Orientuje se na hospodářskou a měnovou unii, společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, prostor svobody, bezpečnosti a práva. Speciální pozornost je věnována zejména rozhodujícím politikám EU v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje, přípravě projektů s využitím strukturálních fondů a jejich uplatnění v praxi veřejné správy i podniků. Toto zaměření je pak doplněno o vybrané volitelné předměty národohospodářské, environmentální a jiné, které umožňují specializaci absolventů. Vědeckovýzkumná činnost katedry V oblasti vědeckého výzkumu se katedra zaměřuje mimo jiné na: - modelování efektivity produkčních jednotek (zemí, regionů) pomocí metody Analýzy obalu dat (Data Envelopment Analysis, DEA), - hodnocení národní a regionální konkurenceschopnosti v podmínkách EU s využitím vícerozměrných statistických metod, - aplikaci vícerozměrných statistických metod a metod vícekriteriálního rozhodování v analýze a hodnocení disparit vybraných zemí a regionů EU, - vliv globalizace, integrace a liberalizace na objem a strukturu zahraničního obchodu ČR a modelování obchodních toků, - měnovou, bankovní a finanční integraci v EU, - a rozvoj inovačního podnikání v členských zemích EU. Část vědeckovýzkumných aktivit byla realizována ve spolupráci se zahraničními partnery, mimo jiné i v rámci Mezinárodní vědecké konference o evropské integraci ICEI 2014, která se uskutečnila v květnu 2014 v Ostravě. Vědeckovýzkumné aktivity katedry vyústily ve vydání monografie Postavení EU v podmínkách globalizované světové ekonomiky autorského týmu vedeného doc. Ing. Lenkou Fojtíkovou, Ph.D. 83

84 Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí Mezinárodní spolupráce byla rozvíjena se zahraničními univerzitami, a to při realizaci mezinárodní vědecké konference o evropské integraci ICEI 2014 (New Mexico State University, Lessius University College Antwerpen a dalšími) a v rámci akce International Week (University of Huddersfield, University of Częstochowa, Transilvania University of Brasov, Don State Technical University of Rostov on Don a dalšími). Při řešení projektů byla navázána spolupráce s univerzitami zemí Visegradské skupiny s perspektivou výzkumu zaměřeného na přeshraniční spolupráci malých a středních podniků zemí visegradské skupiny (s univerzitou v Bielsku Biale); v rámci projektu Politická regionalizace visegradských zemí, koordinovaném VŠB-Technickou univerzitou v Ostravě a při realizaci projektu DOCs on the move Summer school on research methods and soft skills development, jehož řešitelem byla Ekonomická univerzita v Bratislavě spolu s Corvinus University of Budapest, EkF VŠB-TU Ostrava a Vysokou školou managementu v Trenčíně. Pod záštitou velvyslankyně Irské republiky paní Alison Kellyové se uskutečnila přednáška Economic Dialogue: Europe After Financial Crisis Dana O Briena z Institute of International and European Affairs v Irsku a Jana Macháčka z Hospodářských novin a Respektu. Spolupráce s tuzemskými vysokoškolskými pracovišti je orientována zejména na následující partnery: Fakultu mezinárodních vztahů VŠE Praha a Fakultu ekonomicko-správní MU Brno. Spolupráce s ostatními tuzemskými institucemi/partnery zahrnuje Zastoupení Evropské komise a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR, Úřad vlády, Senát ČR, MPO ČR, MZV ČR, Krajský úřad MSK, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Magistrát města Ostravy, Agenturu pro regionální rozvoj Ostrava, Institut pro evropskou politiku, Evropské hnutí, Evropské hodnoty, Eurocentrum Ostrava a Krajskou hospodářskou komoru MSK. V roce 2014 se uskutečnily řady přednášky odborníků z praxe: prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého, vedoucího Zastoupení Evropské komise v ČR Jana Michala, státního tajemníka pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR Tomáše Prouzy, člena bankovní rady ČNB Jiřího Rusnoka a dalších. Na pozvání poslance Evropského parlamentu Vojtěcha Mynáře byl pro studenty oboru Eurospráva zorganizován týdenní studijní pobyt v institucích EU. Poprvé byly katedrou studentům zprostředkovány oborové praxe (stáže) studentů v Evropském parlamentu v Bruselu, na Zastoupení Evropské komise v ČR, v Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., na Krajském úřadu MSK, v Centru podpory inovací VŠB-TUO, v Eurocentru Ostrava, v BSH domácí spotřebiče, s.r.o. a v Czech Cool Trade, s.r.o. Odborné konference Katedra pořádala ve dnech května 2014 International Conference on European Integration (ICEI 2014). Účastníci konference ICEI 2014 Studijně poznávací pobyt studetnů oboru Eurospáva v evropských institucích 84

85 KATEDRA EKONOMICKÉ ŽURNALISTIKY Vedoucí katedry: doc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc. Profil V kalendářním roce 2014 garantovala Katedra ekonomické žurnalistiky výuku ve třech ročnících bakalářského studijního oboru Ekonomická žurnalistika a do poloviny září 2014 ve dvou ročnících navazujícího magisterského studia oboru Ekonomika a právo v žurnalistice; pro nízký počet studentů v prvním ročníku navazujícího mgr. studia (8) nebyl tento ročník (z rozhodnutí děkanky fakulty) od nového akademického roku 2014/15 otevřen. Počet studentů ve všech pěti ročnících se pohyboval tradičně kolem 110. Profil absolventů bc. a mgr. studia lze najít na Složení katedry Počet interních pracovníků na katedře Ekonomické žurnalistiky se v tomto roce prakticky nezměnil, výuku katedrálních předmětů zajišťovalo pět interních pracovníků (1 profesor, 1 docent a 3 odborní asistenti z toho jeden na poloviční úvazek a jeden na úvazek 0, 75) a řada externích spolupracovníků se zkušenostmi z mediální praxe. Od nastoupil na katedru JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. S katedrou dále externě spolupracoval jeden student doktorského studijního oboru a na katedru nastoupil jeden nový doktorand. Pedagogická činnost Na výuce odborných předmětů oboru se vedle interních pedagogů katedry podíleli i vyučující z OU v Ostravě a FSV UK v Praze a několik odborníků z mediální praxe (v LS akademického roku 2013/14 to bylo 6 pedagogů, v ZS akademického roku 2014/15 11 pedagogů). Katedra tak garantovala výuku 49 předmětů. Kromě oborové výuky katedra zajišťovala také výuku povinně volitelného předmětu Dějiny národního hospodářství pro některé obory denního a kombinovaného studia na fakultě. K rozšíření a obohacení výuky byli zváni na besedy se studenty významní představitelé médií Ing. Petr Orálek, Ing. Miroslav Pelegrin, Mgr. Tomáš Šiřina, PhDr. Jan Machač, Ing. René Stejskal. Posluchači bakalářského studia navštívili již tradičně redakce regionálních pracovišť jednotlivých druhů veřejných i soukromých médií a tiskárnu CZECH PRINT CENTER a. s. v O- Hrabové, posluchači navazujícího magisterského studia navštívili redakci ČT, rádio Orion a TV FABEX. V průběhu kalendářního roku 2014 vycestovalo na zahraniční vysoké školy 6 studentů. Na přelomu května a června 2014 proběhly na katedře bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky, k nimž se přihlásilo studentů. U bc. státnic neuspěl jeden student, u mgr. státnic dva studenti. Opravný (zářijový) termín absolvovalo 2+7 studentů, jeden student bc. studia neuspěl. Na základě přijímacímu řízení do I. ročníku bc. studia v květnu 2014 bylo do I. ročníku zapsáno 44 studentů a do I. ročníku navazujícího mgr. studia 8 studentů (podle stavu k ). Vědecko-výzkumná činnost Vzhledem k personálnímu složení katedry a odbornému zaměření jejich členů byla vědeckovýzkumná činnost orientována do několika oblastí: Prof. J. Geršlová pokračovala v projektu Ženy v podnikání prozatím ve fázi přípravy jednotlivých kapitol., pro Národohospodářský ústav Josefa Hlávky začala řešit projekt o dějinách stavebnictví v českých zemích v meziválečném období, který bude ukončen v roce Ing. J. Gibarti pokračovala v práci na studii Mediální obraz proinovačního klimatu v české společnosti pro Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. JUDr. Aleš Rozehnal zaměřil svoji pozornost k otázkám mediálního práva. 85

86 Členové katedry publikovali v roce 2014 tři statě a tři publikace: GERŠLOVÁ, Jana. Ženy, které čtou, jsou nebezpečné. K úloze žen v podnikání. In: Vzdělanec nad hranicemi provincionality /Uczony ponad granicami prowincjonalności. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2014, s ISBN GIBARTI, Jana. Television and Advertising. In: SLAVÍČKOVÁ, Petra (ed ). Znalosti pro tržní praxi 2014: Média a komunikace v 21. století. Olomouc Olomouc: Filozofická fakulta UP Olomouc, s ISBN GIBARTI, Jana. Výuka novinářů v současné České republice (se zaměřením na zařazení právních předmětů do novinářského vzdělávání). In: PETRANOVÁ, Dana a Martin SMOLÍK (eds). Megatrendy a média: Otázky zvyšovania právného vedomia v neprávnických študijných odboroch. Smolenice Trnava: Fakulta masmediálnej komunikacie UCM, s ISBN ROZEHNAL, Aleš. Závazkové právo. Obecná část. Delikátní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 216 s. ISBN KINDL, Milan a Aleš ROZEHNAL. Nový Občanský zákoník Problémy a úskalí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 303 s. ISBN ROZEHNAL, Aleš a kol. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 720 s. ISBN Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí: Spolupráce s praxí pokračovala v úzkém napojení na vysokoškolská pracoviště mediálních oborů především FSV UK Praha, FF OU Ostrava a FF UP Olomouc (šlo především o zajištění externí výuky specializovaných předmětů našeho oboru). Úspěšná byla spolupráce s regionálními a celostátními médii (především šlo o ostravské redakce Českého rozhlasu, České televize a tištěných médií zejména MF Dnes, TV Fabex, Rádio Orion, QQ Studio). Prof. Geršlová pokračovala v roce 2014 v aktivní spolupráci s Ekonomickou fakultou Technische Universität Dresden a nově také s Dopravní fakultou téže univerzity (prof. Stopka byla zvaným hostem na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava). Pokračovala také ve spolupráci s Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte (host ve výuce prof. Petera Bergera), a konzultacích s Institut Slawistik téže univerzity. Jako členka prestižní německé Společnosti pro sociální a hospodářské dějiny (Gesellschaft für Sozialund Wirtschaftsgeschichte) se podílela na přípravě kongresu pro rok Aktivně spolupracovala také (v rámci úkolů a mise Akreditační komise, jejíž je členkou) s rakouskou akreditační komisí AQA, kde je členkou skupiny mezinárodních hodnotitelů Beschwerdekommission. Pokračovala ve spolupráci s Universität Wien v oblasti univerzitní a vysokoškolské politiky a redakcí časopisu Zeitschrift für Hochschulrecht, Hochschulmanagement und Hochschulpolitik. 86

87 KATEDRA MATEMATICKÝCH METOD V EKONOMICE Vedoucí katedry: doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. Profil Katedra matematických metod v ekonomice vznikla v roce Zabezpečuje výuku v oblasti matematiky, statistiky a kvantitativních metod v ekonomice pro všechny obory bakalářského a magisterského studia na fakultě v rámci studijních programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika, včetně několika celofakultních povinných předmětů. Podílí se také na výuce ve studiu doktorském, MBA a v kurzech celoživotního vzdělávání. Vedle pedagogické činnosti je katedra zapojena do řešení výzkumných a rozvojových projektů (např. SGS, FRVŠ/IRP), včetně mezinárodních (ESF) a spolupráce s praxí. Katedra vyvíjí rovněž odbornou publikační činnost, jejíž výstupy jsou indexovány v mezinárodních databázích (Web of Science, SCOPUS a další). Složení katedry V roce 2014 na Katedře matematických metod v ekonomice pracoval 1 docent a 17 odborných asistentů, z toho 15 s titulem Ph.D. Pedagogická činnost Katedra matematických metod v ekonomice zabezpečuje výuku v oblasti své působnosti pro všechny programy a obory bakalářského a magisterského studia Ekonomické fakulty a rovněž i pro úroveň studia doktorského a MBA. Katedra se rovněž podílí na zajištění kombinované formy studia a kursů celoživotního vzdělávání. Matematicko-statistické metody patří dlouhodobě k nejnáročnějším předmětům studia na fakultě, proto pracovníci katedry usilují o využití nejmodernějších vzdělávacích trendů a výukových metod, včetně nasazení nástrojů ICT a AVT do výuky. Předměty jsou zajišťovány moderními a kvalitními studijními oporami, včetně elektronických. Výuka většiny předmětů je řízena metodami elearningu v prostředí LMS Moodle. Cílem těchto snah je více přiblížit teoreticky náročné předměty studentům. Členové katedry usilují o inovaci výuky také za podpory projektů FRVŠ / IRP i mezinárodních projektů ESF. Rozvojové a pedagogické projekty s účastí členů katedry: Název projektu: Inovace magisterských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava včetně zkvalitnění profilových předmětů Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/ , Doba řešení: Hlavní řešitel: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová V rámci rozvojových projektů vyšly v edici SOT Series of Textbooks v roce 2014 následující studijní texty (skripta) s ISBN, které vytvořili členové katedry: GENČEV, M., J. HRUBÁ, S. PULCEROVÁ a P. RUCKI. (2013). Matematika A, SOT, vol. 5. Ostrava: VSB-TU Ostrava. ISBN GENČEV, M., J. HRUBÁ, S. PULCEROVÁ a P. RUCKI. (2013). Matematika B, SOT, vol. 6. Ostrava: VSB-TU Ostrava. ISBN GENČEV, M. (2013). Cvičebnice ke kurzu Matematika A, SOT, vol. 7. Ostrava: VSB-TU Ostrava. ISBN GENČEV, M. (2013). Cvičebnice ke kurzu Matematika B, SOT, vol. 8. Ostrava: VSB-TU Ostrava. ISBN FRIEDRICH, V. (2013). Mathematica na počítači pro nematematiky, SOT, vol. 10. Ostrava: VSB-TU Ostrava. ISBN

88 V roce 2014 připravili členové katedry pro tisk další studijní text, který vyjde v rámci edice SOT v roce 2015: HRADECKÝ, P., V. FRIEDRICH., Š. MICHALCOVÁ a M. POMP. (2015). Statistika B. Ostrava: VSB-TU Ostrava. Vědecko-výzkumná činnost Výzkumná činnost katedry se orientuje do všech oblastí a problematik spojených s aplikacemi ekonomicko-matematických metod v ekonomické praxi i teorii. Členové katedry jsou členy řešitelského týmu na výzkumných projektech ESF, GAČR a SGS. Jsou autory nebo spoluautory kvalitních vědeckých publikací zařazených do uznávaných světových databází (WoS, Scopus, PubMed). Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí Instituce: Technické služby města Olomouce, a.s. Oblast spolupráce: Využití lineárního programování při řešení trasovacích úloh Spoluřešitelé: Ing. Bc. Petr Kozel, Ph.D., RNDr. Šárka Michalcová, Ph.D., Ing. Václav Friedrich, Ph.D. Instituce: Oblast spolupráce: Spoluřešitelé: Fakultní nemocnice Ostrava Statistická analýza medicínských dat doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. Odborné konference, semináře V rámci udržitelnosti rozvojového projektu ESF Fénix 2.0 aneb Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti (číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/ ) se na Katedře matematických metod v ekonomice konalo v roce 2014 celkem 6 odborných interních seminářů: Principy a strategie současného vzdělávání, březen 2014, Mathematica pro nematematiky a WolframAlpha, duben 2014, Sudoku - lineární programování + Xpress IVE, květen 2014, Mathematica 10 a Online Mathematica - novinky od Wolframu, listopad 2014, Eulerův tah - lineární programování - svoz komunálního odpadu, listopad 2014, Poznámky o R, prosinec Seminář Katedry matematických metod v ekonomice 88

89 KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ Vedoucí katedry: Ing. Josef Kašík, Ph.D. Profil Katedra podnikohospodářská je oborovou katedrou odborně garantující v rámci studijního programu Ekonomika a management obor Ekonomika podniku. Složení katedry V roce 2014 na Katedře podnikohospodářské pracoval 1 profesor, 4 docenti, 13 odborných asistentů a 1 vědecký pracovník. Pedagogická činnost V pedagogické oblasti katedra usiluje o moderní profilaci absolventů tak, aby byli schopni teoreticky i prakticky zvládat problematiku podnikání a řízení firem. Rozhodujícími disciplínami oboru jsou předměty věnované ekonomice podniku, poradenství v podnikání, malému a střednímu podnikání, rozvoji forem podnikání, strategickému řízení podniku, diagnostice podniku, inovacím, logistice, řízení jakosti, řízení a správě společností. Studijní obory katedry jsou koncipovány s cílem, aby absolvent byl vybaven celou paletou aktuálních znalostí a praktických dovedností, a tudíž mohl bez větších adaptačních problémů vstoupit do malých a středních podniků či do ekonomicko-technických funkcí velkých podniků. V bakalářském studijním programu v oboru Ekonomika podniku studenti získají přehled o širokém spektru organizačně právních forem podnikání, o přístupech k řízení, účetnictví a financování podniku a o sledování a vyhodnocování jeho hospodářské činnosti. V navazujícím magisterském studiu zajišťuje katedra obor Ekonomika podniku. Předměty oboru a jejich obsah je volen tak, aby bylo dosaženo odbornosti v řízení podniků a celé podnikohospodářské oblasti, aby absolventi dovedli projektovat a analyzovat, vyhodnocovat a řídit efektivně chování hospodářských subjektů v tržním prostředí. V doktorském studiu zajišťuje katedra obor Podniková ekonomika a management. Tento obor je zaměřen na vzdělávání odborníků s vědeckým přístupem k řešení jak teoretických, tak praktických problémů z oblasti ekonomiky a managementu podnikatelských subjektů. Katedra se rovněž podílí na realizaci MBA studia na fakultě. V roce 2014 katedra rovněž realizovala výuku předmětů v anglickém jazyce pro přijíždějící zahraniční studenty v rámci programu ERASMUS, a to konkrétně předmětů: Logistics A, Business Diagnostics, Quality Management A, Business Administration I a Business Administration II. Katedra zajišťovala také výuku předmětu Business Economics A na Hubei University of Technology ve Wuhanu v Číně. V rámci pedagogického procesu se pedagogové katedry podnikohospodářské podílí na výuce předmětu Základy ekonomiky a managementu v rámci programu celoživotního vzdělávání U3V. Od roku 2009 se studenti oboru Ekonomika podniku pravidelně zúčastňují celorepublikové soutěže Manažerem nanečisto, kterou vyhlašuje Nadace Tomáše Bati společně s neziskovou vzdělávací organizací Junior Achievement. Prostřednictvím soutěže si studenti mohou zábavnou a praktickou formou ověřit své manažerské znalosti a dovednosti v praxi. V květnu 2014 se v národním finále soutěže Manažerem nanečisto 2014 probojovaly do pražského finálového kola 4 studentské týmy oboru Ekonomika podniku a umístily se na 1., 6., 7. a 8. místě. Mezi úspěchy katedry v rámci pedagogické činnosti patří také skutečnost, že tři studentky oboru Ekonomika podniku zvítězily se svými studentskými esejemi v rámci 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. 89

90 Vědecko-výzkumná činnost Vědecká a výzkumná činnost členů katedry je prezentována formou časopiseckých a knižních publikací a příspěvků do výročních sborníků fakulty, na odborných mezinárodních vědeckých konferencích apod. Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena do oblasti zpracování projektů týkajících se malého a středního podnikání, konkurenceschopnosti firem a strategie a rozvoje podniků, logistického řízení, správy společností a procesní organizace. V roce 2014 byla katedra zapojena do řešení těchto vědecko-výzkumných projektů: - projekt EE s názvem Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava, - výzkumný projekt PERL 2 ACADEMIC NETWORKS, European Commission Reference: LLPO NO-ERASMUS-ENWA, - projekt specifického výzkumu SP2014/126 s názvem Vícekriteriální metody hodnocení variant včetně aplikace na skupinové rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky, managementu, financí a marketingu. Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí Katedra v roce 2014 spolupracovala s praxí na projektu Inkubátor talentovaných ekonomů a managerů podniků jako nástroj kariérního rozvoje (trainee program) budoucích absolventů magisterského studijního oboru Ekonomika podniku. Generálním partnerem projektu za průmyslovou sféru byla společnost Biocel Paskov, a.s. V roce 2014 dalšími partnery projektu byly Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. a Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava. V rámci jednotlivých předmětů, které zajišťuje katedra podnikohospodářská, přednášeli následující odborníci z praxe: Ing. Petr Fančovič z firmy EBG plastics CZ s.r.o., Ing. Jan Jedlička z České spořitelny, a.s., MVDr. Dalena Martiníková z firmy Bidvest Opava s.r.o. a Michael Rada z firmy IBCSC LAB, s.r.o. Byla realizována také odborná exkurze do Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava. Mezinárodní spolupráce v roce 2014 probíhala a byla udržována příp. rozvíjena zejména v oblastech výměny zkušeností, pedagogické činnosti nebo přípravy projektů s následujícími zahraničními institucemi: - Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovensko), - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko), - Žilinská univerzita v Žilině (Slovensko), - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polsko), - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polsko), - The Hedmark University College (Norsko), - Temple University (USA), - Aston Business School (Velká Británie), - Worcester Polytechnic Institute (USA), - University of California (USA), - USC Viterbi School of Engineering (USA), - Islamic Azad University (Írán). Odborné konference V roce 2014 se ve dnech února uskutečnila mezinárodní vědecká doktorská konference MEKON 2014, kde v sekci S2 Podniková ekonomika byly prezentovány studenty doktorského studia 4 příspěvky. Dále se ve dnech září 2014 uskutečnil ve spolupráci s katedrou managementu 2. ročník mezinárodní vědecké konference Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. 90

91 KATEDRA VEŘEJNÉ EKONOMIKY Vedoucí katedry: doc. Ing. Petr Tománek, CSc. Profil katedry Katedra veřejné ekonomiky zabezpečuje roli oborové katedry pro studijní obor Veřejná ekonomika a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa. Absolventi oboru Veřejná ekonomika a správa nacházejí své uplatnění v orgánech veřejné správy na úrovni státu a územních samosprávných celků, i v zájmové samosprávě, v institucích a organizacích veřejného a soukromého sektoru. Výuka oboru Veřejná ekonomika a správa byla v roce 2014 na Ekonomické fakultě VŠB TUO v Ostravě zabezpečována ve všech stupních studia, tj. bakalářském, magisterském i doktorském, přičemž ve všech těchto stupních studia je uplatněna jak prezenční, tak i kombinovaná forma. Dále na detašovaném pracovišti Ekonomické fakulty VŠB TUO v Šumperku je realizováno bakalářské studium oboru Veřejná ekonomika a správa v kombinované formě. Složení katedry Na konci roku 2014 na katedře veřejné ekonomiky pracovali 1 profesor, 3 docenti a 6 odborných asistentů. Pedagogická činnost Odborná pedagogická činnost pracovníků katedry veřejné ekonomiky je reprezentována formou výuky předmětů zejména pro obor Veřejná ekonomika a správa, ale i pro další obory studia na ekonomické fakultě. Členové katedry vyučují předměty: veřejná ekonomika a správa, sociální politika v EU, veřejné finance, příjmy veřejných rozpočtů, rozhodování ve veřejném sektoru, veřejná správa, veřejná politika, ekonomika veřejného sektoru, ekonomika neziskových organizací, ekonomika obrany a bezpečnosti, ekonomika zdravotnictví, ekonomika bydlení a technické infrastruktury, ekonomika vzdělání a kultury, ekonomika územní samosprávy, systémy veřejné správy v ČR a EU, oceňování majetku, kvalita ve veřejné správě apod. V uvedeném spektru odborného zaměření katedry je sledována sociálně ekonomická dimenze veřejné ekonomiky v podmínkách České republiky i ve vyspělých zemích a zvláštní pozornost je pak věnována podmínkám v rámci Evropské unie. Vědecko-výzkumná činnost Výzkumná činnost členů katedry je průběžně zaměřena do oblasti zpracování výzkumných projektů sociálně-ekonomického charakteru, zejména pro potřeby orgánů státní správy a územní samosprávy na celostátní, regionální i lokální úrovni. Katedra se podílela na řešení projektů ESF CZ.1.07/2.2.00/ Inovace magisterských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava včetně zkvalitnění profilových předmětů. V roce 2014 byly 3 členky katedry zapojeny do projektu OP VK CZ.1.07/2.3.00/ Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava (doc. Ing. M. Halásková, Ph.D.; Ing. I. Vrabková, Ph.D. a Ing. I. Vaňková, Ph.D.). V rámci katedry byl řešen projekt studentského grantového systému SP2014/74. Hodnocení efektivity a kvality lůžkové zdravotní péče. Řešitelé: Ing. I. Vaňková, Ph.D., Ing. I. Vrabková, Ph.D. Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí V rámci programu Erasmus (Ing. D. Slavata, Ph.D.), byl uskutečněn přednáškový pobyt na University of Insubria ve Varese v Itálii. Témata přednášek se týkala fungování neziskových organizací v ČR. Pokračovala spolupráce v rámci projektu Cariplo, kdy došlo k výměnnému pobytu českých studentů v Itálii (v dubnu 2014) a italských studentů v ČR (v květnu 2014). Průběžně byly se zahraničními kolegy řešeny další možnosti účasti mezinárodních rozvojových projektech. 91

92 Mezinárodní aktivity členů katedry jsou dále představovány členstvím katedry v The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (Slovenská republika). Katedra je kolektivním členem Asociace veřejné ekonomie, zaměřené na výměnu informací a zkušeností z oblasti vysokoškolského studia oborů veřejná ekonomika a správa. Spolupráci členů katedry s praxí představovaly činnosti: - vzdělávání úředníků ve veřejné správě (Národní centrum regionů) v oblasti hospodaření a rozpočtových pravidel územních samosprávných celků (doc. Ing. P. Tománek, CSc.), - konzultační a analytické činnosti v oblasti výkonnosti a kvality veřejné správy a veřejného sektoru (Ing. I. Vrabková, Ph.D.), - působení v odborné sekci kvality ve veřejné správě v Radě kvality ČR (Ing. I. Vrabková, Ph.D.), - spolupráce s Českou společností pro jakost, o. s. (Ing. I. Vrabková, Ph.D.), - člen řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia (doc. Ing. P. Tománek, CSc.), - strategické plánování a nová koncepce pro Státní úřad inspekce práce (Ing. I. Vrabková, Ph.D.), - podíl na řešení projektu Evaluace činností nízkoprahových center včetně managementu kvality sociálních služeb (Ing. I. Vrabková, Ph.D.), - konzultační činnost v oblasti hodnocení kvality a efektivity veřejné správy pro Sdružení tajemníků obecních a městských úřadů ČR (Ing. I. Vrabková, Ph.D.), - hodnotitelka a oponentka projektů TAČR (Ing. I. Vrabková, Ph.D.), - činnost v rámci odborné sekce Kvality ve veřejné správě (Ing. I. Vrabková, Ph.D.), - činnost v rámci Řídícího výboru optimalizace veřejné správy (Ing. I. Vrabková, Ph.D.). Odborné konference Ve dnech února 2014 se uskutečnila mezinárodní vědecká doktorská konference MEKON 2014, jejíž součástí byla sekce Veřejná ekonomika a správa. Exkurze členů Katedry veřejné ekonomiky a studentů oboru Veřejná ekonomika a správa do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha 92

93 KATEDRA FINANCÍ Vedoucí katedry: Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D. Profil katedry Katedra se specializuje na přípravu odborníků finančního zaměření, na problematiku finančního řízení a rozhodování firem, oceňování firem, působení daňové soustavy, peněžního a kapitálového trhu na finance podniku, bankovnictví, pojišťovnictví, mezinárodních financí včetně mezinárodních měnových institucí, finančního rozhodování a modelování, řízení finančních rizik, teorie a praxe měnové a fiskální politiky, fungování finančního systému v ČR a vyspělém světě včetně jejich srovnání. Složení katedry V roce 2014 na katedře financí pracovali 3 profesoři, 2 docenti, 14 odborných asistentů, 3 pracovníci vědy a výzkumu (POSTDOK) a 2 výzkumní pracovníci. Pedagogická činnost Katedra garantuje bakalářský, navazující magisterský a doktorský studijní obor Finance v českém jazyce, obor Finance je pro všechny stupně studia akreditován také v anglickém jazyce. Od roku 2011 je pravidelně realizována výuka ve 3. ročníku bakalářského stupně studia oboru Finance pro zahraniční studenty v rámci spolupráce s čínskou univerzitou Hubei University of Technology. Od roku 2012 je realizována výuka také v navazujícím magisterském stupni studia oboru Finance v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. Pedagogové katedry taktéž zajišťují výuku širokého spektra předmětů týkajících se finanční problematiky v rámci bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského stupně studia pro řadu oborů realizovaných na Ekonomické fakultě. Katedra také garantuje výuku předmětů Managing Finance, Finacial Analysis and Vatuation v rámci studia MBA jak v českém, tak anglickém jazyce. Katedra také garantuje výuku v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Vědecko-výzkumná, rozvojová a další tvůrčí činnost a mezinárodní spolupráce Výzkum pracovníků katedry financí je tematicky orientován zejména do následujících oblastí: finanční analýza a finanční výkonnost firem, oceňování firem, hodnocení investičních projektů, aplikace metodologie reálných opcí, modelování, odhad a řízení finančních rizik, oceňování finančních derivátů, aplikace hedgingových strategií, aplikace metodologie Value at Risk, aplikace fuzzy-stochastických finančních modelů. Předmětem jednotlivých aplikací a úloh je zejména finanční řízení podniků, bank, investičních společností, pojišťoven a finančních trhů. Členové katedry se aktivně podílejí na řešení výzkumných úkolů účelově zaměřených a financovaných z různých zdrojů: Projekt OP VaVpI, PO 1 Evropská centra excelence Dva členové katedry financí byli v roce 2014 zapojeni do projektu Centrum Excelence IT4Innovations. Projekty OP VK Tři členové katedry financí byli v roce 2014 zapojeni do projektu OP VK Příležitost pro mladé výzkumníky. Deset členů katedry financí bylo v průběhu roku 2014 zapojeno do projektu OP VK Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava. Výzkumné projekty financované Grantovou agenturou České republiky (GAČR) S (Standardní projekt) Ověření vhodnosti jednotlivých Lévyho modelů pro vybrané úlohy finančního modelování, řešitel: doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., doba trvání

94 GP403/12/P692 (Postdoktorský projekt) Řízení a modelování pojistných rizik v rámci Solvency II., řešitel: Ing. Jiří Valecký, Ph.D., doba trvání P (Postdoktorský projekt) Modelování finančních časových řad a odhad rizika, řešitel: Ing. Aleš Kresta, Ph.D., doba trvání P403/ P (Postdoktorský projekt) Determination of Chosen Commercial Banks' Probability of Default by Structural Models with Subordinated Lévy Processes, řešitel: Ing. Petr Gurný, Ph.D., doba trvání: Jeden člen katedry financí se v roce 2014 podílel na řešení projektu GA S Zkoumání alokační efektivnosti s využitím přístupu NDEA. Výzkumné projekty v rámci interní grantové agentury VŠB-TU Ostrava, Studentská grantová soutěž (Specifický vysokoškolský výzkum) SP2014/16 Aplikace generovaných scénářů Lévyho modelů při modelování finančních veličin, řešitel: doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., doba trvání Při řešení jednotlivých úloh členové katedry spolupracovali jak s domácími (Akademie věd ČR, ÚTIA Akademie Věd ĆR, Univerzita Karlova, Česká národní banka), tak také zahraničními institucemi (University of Bergamo, Macquarie University, Sydney). Členové katedry se rovněž podíleli na vydávání impaktovaných a recenzovaných časopisů, a to jako členové redakčních rad, editoři i šéfredaktoři (Finance a Úvěr Czech Journal of Economics and Finance, Prague Economic Papers, Ekonomická revue Central European Review of Economic Issues, ECON - Journal of Information, Control and Management Systems). Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí V oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné katedra spolupracuje s řadou zahraničních i domácích vysokých škol a univerzit. K nejvýznamnějším zahraničním spolupracujícím akademickým pracovištím patří Akademia Ekonomiczna K. A., Katowice, Polsko; Ekonomická univerzita v Bratislavě, Slovensko; Frankfurt School of Finance and Management, Německo; Liverpool John Moores University, Liverpool, Velká Británie; Macquarie University, Sydney; Universidade Moderna do Porto, Porto, Portugalsko; Universidad de Córdoba, Córdoba, Španělsko; Università degli studi di Bergamo, Bergamo, Itálie; Jyvaaskyla Polytechnic, Finsko; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko a další. Z domácích vysokých škol katedra financí spolupracuje např. s VŠE v Praze (Fakulta financí a účetnictví, Fakulta podnikohospodářská a Fakulta informatiky a statistiky), Univerzitou Karlovou v Praze (Matematicko-fyzikální fakulta), Obchodně-podnikatelskou fakultou v Karviné Slezské univerzity Opava, Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně, Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, VUT Brno a dalšími. Dále katedra spolupracuje zejména s těmito subjekty: BONO AUTO a.s., LXM Group a.s., Poštovní spořitelna, a.s., Hypoteční banka, a.s., Allianz Pojišťovna, a.s., EKKA-Gold s.r.o., UniCredit Bank, a.s. a řadou dalších institucí. Odborné konference Ve dnech září 2014 se uskutečnil 7. ročník mezinárodní vědecké konference Řízení a modelování finančních rizik. Konference se zúčastnilo celkem 129 hostů, z toho 39 zahraničních, a to zejména ze Slovenska, Polska a Itálie. Vybrané příspěvky, které byly úspěšně recenzovány, byly publikovány ve sborníku příspěvků. 94

95 KATEDRA APLIKOVANÉ INFORMATIKY Vedoucí katedry: Ing. Petr Rozehnal, Ph.D. Profil Katedra aplikované informatiky se specializuje na přípravu odborníků, kteří v sobě spojují ekonomický potenciál znalostí s vědomostmi z oblasti informačních technologií. Zajišťuje zejména výuku problematiky business intelligence, procesního modelování, softwarového inženýrství, vývoje aplikací, servisně orientované architektury systémů, řízení IT služeb a implementací ICT v aplikačním prostředí. V současnosti garantuje katedra v bakalářském a magisterském stupni studia studijní obory Informatika v ekonomice a Aplikovaná informatika. Oba v prezenční formě studia. Pedagogové katedry se významně podílí na výuce magisterského studijního oboru Systémové inženýrství a informatika. Katedra zajišťuje také výuku předmětů určených pro studenty ostatních studijních oborů Ekonomické fakulty ve všech formách výuky. Složení katedry V roce 2014 na Katedře aplikované informatiky pracoval 1 profesor, 2 docenti (z toho jeden na částečný úvazek), 8 odborných asistentů (z toho 1 na částečný úvazek). Pedagogická činnost Katedra zajišťuje výuku v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika. Profesor a docenti katedry jsou školitelé v rámci doktorského studijního oboru Systémové inženýrství a informatika. V kurzech celoživotního vzdělávání katedra zajišťuje výuku předmětů z oblasti informatiky. Předměty katedry jsou vyučovány také v rámci ostatních studijních oborů akreditovaných na Ekonomické fakultě. V bakalářském i magisterském stupni studia jsou předměty katedry zařazeny jak do povinných, tak povinně volitelných předmětů studijních oborů. Předměty Informatika A a Informatika B jsou povinné pro všechny obory bakalářského studia. Dalšími klíčovými předměty katedry jsou např.: Základy databází, Tvorba dynamických internetových stránek, Podniková informatika, Projektování informačních systémů, SW inženýrství A, Soft Computing v ekonomice. Vědecko-výzkumná činnost Katedra dlouhodobě zaměřuje svou výzkumnou činnost do následujících oblastí: - procesní analýza (identifikace, modelování, analýza, monitorování a optimalizace procesů), - využití modelu XaaS v business prostředí, - metody návrhu a optimalizace provozu informačních systémů, - Business Inteligence, - uživatelské aspekty tvorby počítačových aplikací. V letech je na katedře řešen výzkumný projekt 7AMB14PL029 - Multiagentní přístup pro modelování podnikových systémů v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY. Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí V rámci rozvoje mezinárodních vztahů uskutečnili členové katedry v roce 2014 následující výjezdy. - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugalsko - přednáškový pobyt Ing. Martin Pochyla, Ph.D. v rámci projektu ERASMUS, květen

96 - University of Cordoba, Španělsko - přednáškový pobyt Ing. Jan Ministr, Ph.D. v rámci projektu ERASMUS, červen Polytechnic Institute of Santarém, Portugalsko - přednáškový pobyt Ing. Petr Rozehnal, Ph.D. v rámci projektu ERASMUS+, říjen Polytechnic Institute of Santarém, Portugalsko - přednáškový pobyt Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. v rámci projektu ERASMUS+, říjen Universidade Lusófona do Porto, Portugalsko - přednáškový pobyt Ing. Martin Pochyla, Ph.D. v rámci projektu ERASMUS+, listopad Spolupráce je rozvíjena také v příhraničním regionu (Polsko). Katedra v roce 2014 aktivně spolupracovala s následujícími tuzemskými a zahraničními univerzitami: - MU Brno, Fakulta Informatiky, - VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky, - Universidad de Córdoba, Španělsko, - Nipissing University, Kanada, - Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky, Slovensko, - Univerzita Mateja Bela Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Slovensko, - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Polsko, - Universytet Ekonomiczny w Katowicach, Polsko. V roce 2014 spolupracovala katedra také s následujícími organizacemi a firmami. - ČSSI (Česká společnost pro systémovou integraci) - účast na organizaci a pořádání odborných konferencí a seminářů. - EUNIS (European University Information Systems) - účast na organizaci a pořádání odborných konferencí a seminářů. - AVE Innovation - aplikace pro mobilní operační systémy. - ATTN Consulting. s.r.o. - spolupráce při zavádění a moderních informačních technologií do výuky a jejich testování (testování produktu ATTN BPM). - D3Soft s.r.o. - Výzkum a vývoj nového SW pro správu a řízení multiuživatelských SOA aplikací. - Dynamic Future a.s. - spolupráce při vývoji a zavádění modelů dynamické simulace v prostředí Witness do výuky. Odborné konference Ve dnech října 2014 se uskutečnil 18. ročník konference Informační technologie pro praxi Konferenci organizovala Katedra aplikované informatiky, EUNIS, ČSSI a zúčastnilo se ji 35 účastníků. 96

97 KATEDRA NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ Vedoucí katedry: doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D Profil Katedra národohospodářská je oborovou katedrou, která odborně garantuje studijní obor Národní hospodářství (studijní program Hospodářská politika a správa). V průběhu studia jsou studenti oboru profilováni souborem odborných předmětů, které jim umožňují získat poznatky o širokých národohospodářských, ale i průřezových souvislostech fungování mechanismu tržní ekonomiky. Složení katedry V roce 2014 na Katedře národohospodářské pracovali 3 profesoři, 5 docentů, 6 odborných asistentů a 1 vědecký pracovník. Pedagogická činnost Katedra ve své pedagogicko-vzdělávací činnosti zajišťuje bakalářské a magisterské studium v oboru Národní hospodářství v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa. Výuku oborových předmětů katedra zajišťuje zejména předměty, jejichž základem je problematika hospodářské politiky, ať už v obecné podobě (Hospodářská politika A-C), nebo specializovaná na určitou oblast, jako například Hospodářská politika ČR, Monetární politika, Daňová teorie a politika, Komparace hospodářských politik nebo Zahraničně-obchodní politika. Na výuce zajišťovaných kurzů se kromě interních členů katedry podílejí také významní odborníci z praxe (například z České národní banky, České spořitelny apod.). Katedra také klade důraz na praktickou aplikaci vybraných metod makroekonomické analýzy v předmětech Makroekonomická analýza a Systém národních účtů. Na celofakultní úrovni zajišťuje katedra výuku několika předmětů: Deskriptivní ekonomie ČR (povinný předmět na většině studijních programů), Hospodářská politika A povinná pro vybrané studijní obory a řadu dalších volitelných předmětů (Odvětvové ekonomiky aj.). V několika předmětech se vyučuje problematika trhu práce (Ekonomie trhu práce A a B, Politika zaměstnanosti, Trh práce EU), které ve velké míře navštěvují také studenti jiných oborů fakulty. Katedra nabízí i předměty pro výuku zahraničních studentů v angličtině. Kromě bakalářského a magisterského stupně garantuje a zajišťuje katedra také výuku několika předmětů v doktorském studijním programu Ekonomické teorie (například Teorie hospodářské politiky, Teorie trhu práce, resp. Mezinárodní měnové a finanční vztahy). Vzdělávání probíhá převážně v prezenční formě, některé předměty vyučují členové katedry také v rámci kombinované formy výuky a na detašovaných pracovištích. Vědecko-výzkumná činnost Vědecko-výzkumná činnost členů katedry je orientována do oblasti aplikované makroekonomie a hospodářské politiky, především na následující okruhy: teorie hospodářské politiky, institucionální kvalita hospodářské politiky, konkurenceschopnost ekonomik, fiskální politika, monetární politika, finanční politika, daňová teorie, finanční integrace, problematika zdanění, strukturální politika, vnější hospodářská politika, měnová integrace, trh práce, lidský kapitál, mezinárodní ekonomické vztahy, přímé zahraniční investice, aplikovaná makroekonomie a makroekonometrie, modelování ekonomických trendů, makroekonomické modely, ekonomický růst a rozvoj. Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí Katedra spolupracuje především s následujícími zahraničními subjekty: Princeton University, Aarhus University, Universitat Pompeu Fabra, University of Illinois Chicago, Centre for Social and Economic Research, Centre for Research on Higher Education and Work, University of Kassel, Norwegian Institute of International Affairs, Universidad de Huelva, Ekonomická 97

98 univerzita Bratislava, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Canakkale Onsekiz Mart University. Vzhledem k výzkumnému zaměření katedry, orientovaného především na oblast národního hospodářství, patří mezi partnery katedry zejména katedry obdobného zaměření českých a slovenských vysokých škol: Vysoká škola ekonomická v Praze, Karlova Univerzita, Fakulta sociálních věd, CERGE-EI, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Provozně-ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze, Vysoká škola finanční a správní v Praze, Škoda Auto Vysoká škola v Mladé Boleslavi, Obchodně-podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni, Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra národohospodářská udržuje kontakty rovněž s představiteli těchto institucí či společností: Česká národní banka, Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Newton Holding, a.s., Česká společnost ekonomická, Asociace inovačního podnikání ČR, Mezinárodní organizace práce, Úřady práce, Diakonie Broumov, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Transparency International, Státní úřad inspekce práce, Svaz průmyslu a dopravy atd. Odborné konference Členové katedry se aktivně účastní na mezinárodních konferencích v tuzemsku i zahraničí, které jsou v drtivé většině případů indexovány v databázi společnosti Thomson Reuters (WoS). Každoročně se katedra podílí na realizaci konference nebo organizuje vlastní. V září 2014 se konal XII. ročník mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie. Tato konference byla pořádána Katedrou ekonomie Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity ve spolupráci s Katedrou národohospodářskou EkF VŠB-TUO. Konference je taktéž zařazena do databáze společnosti Thomson Reuters (WoS). Mezinárodní vědecká konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie 98

99 KATEDRA SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Vedoucí katedry: doc. Ing. Jana Hančlová, CSc. Profil Katedra systémového inženýrství vznikla v roce 1967 a v průběhu své existence prošla různými fázemi svého vývoje. Prvotní zaměření bylo směrováno na řešení problémů spojených s technickými systémy, další fáze sledovala analýzu, navrhování a racionalizaci sociálně-ekonomických systémů. Současné zaměření je věnováno kvantitativní podpoře systémů řízení, projektovému i organizačnímu řízení, navrhování a tvorbě inteligentních business systémů. Absolventi oboru Systémové inženýrství a informatika jsou schopni pracovat jako systémoví inženýři zejména na pozicích systémový analytik a metodik, systémový projektant, specialista na organizační projektování, projektový manažer, procesní expert, podnikový informatik nebo návrhář informačních systémů. Absolventi oboru naleznou uplatnění na úrovni vrcholového i středního stupně řízení zejména v podnicích, ve státní správě, ale i ve finančních a pojišťovacích institucích i na pracovištích ekonomického výzkumu. Složení katedry V roce 2014 na katedře systémového inženýrství pracovali: 1 docentka, 7 odborných asistentů, z nichž 6 má vědeckou hodnost Ph.D., 1 externí student z CERGE-EI, 1 postdoktorand a 2 doktorandi v prezenční formě studia. Věková struktura katedry zahrnuje v současné době spíše mladší generaci s dobrým předpokladem kvalifikačního růstu. Pedagogická činnost Katedra systémového inženýrství se spolupodílí na zabezpečení výuky ve třech stupních studia - bakalářském, magisterském i doktorském, a to jak v prezenční, tak i kombinované formě studia. Členové katedry se spolupodílí i na výuce prestižního studia MBA, který je vyučováno ve spolupráci s JMU v Liverpoolu v české i anglické verzi. Anglická výuka v oblasti projektového řízení, ekonometrie i kvantitativních metod probíhá pro čínské studenty a studenty přijíždějící v rámci programu Erasmus+. Mezi základní profilové předměty náleží celofakultní předmět Operační výzkum A a dále předměty z oblasti projektového řízení, podnikatelské modelování, metod vícekriteriálního rozhodování, softwarové podpory managementu a projektování, ekonometrického modelování, Business inteligence. V roce 2014 byly poprvé realizovány odborné praxe pro bakaláře i magistry v rámci studijních plánů. Členové katedry se v roce 2014 zapojili do řešení projektu FRVŠ a projektů podporovaných z ESF. Vědecko-výzkumná činnost V roce 2014 se členové katedry a doktorandi věnovali následujícím výzkumným oblastem: fuzzy optimalizace a stochastické modelování za rizika, hodnocení efektivnosti produkčních jednotek neparametrickými přístupy pomocí analýzy obalu dat (DEA) v bankovním i IT sektoru, parametrickému modelování stochastických mezí, projektování virtuálních organizačních struktur, multiprojektovému řízení rizik, multiagentnímu modelování se zaměřením na chování spotřebitelů a rozvoj i adaptabilitu systémů Business Intelligence. Členové katedry se rovněž podíleli na řešení 5 vědecko-výzkumných projektů, z toho 4 byly ve formě Studentské grantové soutěže (SGS). Pracovníci katedry se rovněž zapojili do řešení projektu Výzkumný tým realizovaný napříč pracovišti Ekonomické fakulty ve spolupráci s AV ČR. Publikační činnost zahrnovala 4 články ve vědeckých časopisech indexovaných v databázích WOS nebo Scopus a 1 článek v recenzovaném časopise. Členové katedry také prezentovali a publikovali 22 příspěvků z konferencí ve sbornících indexovaných v databázích WoS nebo Scopus. 99

100 Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí Mezinárodní spolupráce je na katedře podporována formou spolupráce se zahraničními odborníky při zpracování a publikování společných článků např. v časopise databáze Scopus (prof. José Mária Caridad, Córdoba University ve Španělsku). Dále byly realizovány výjezdy 4 členů katedry v rámci programu ERASMUS+ a účast na mezinárodních konferencích. Členové katedry se rovněž podílí na organizací International Week, kde v roce 2014 byly prezentovány přednášky odborníků z Německa a Japonska. Jedna členka katedry rovněž zahájila v roce 2014 půlroční postdoktorskou stáž v Austrálii na Macquarie University. Další spolupráce v oblasti multiagentních modelů probíhala s prof. P. Pellizzarim z Ca Foscari University in Venice v Itálii. Katedra rovněž vytváří dobré podmínky pro spolupráci s praxí. Velmi úzká spolupráce probíhá zejména s firmou Tieto, a.s. a Českou spořitelnou, a.s. a to formou zvaných přednášek odborníků z praxe, podpory konzultací diplomových a bakalářských prací a realizace praxe studentů v bakalářském stupni studia. Odborné konference Členové katedry se rovněž podílí na organizaci několika významných mezinárodních konferencí například MME Mathematical Methods in Economics, ERIE - Efficiency and Responsibility in Education, IBIMA International Business Information Management Association, CoDIT International Conference on Control, Decision and Information Technologies, IDIMT Interdisciplinary Information Management Talks. Tyto konference jsou platformou pro odbornou diskusi a výměnu vzájemných poznatků v rámci svých vědeckovýzkumných profilací. Státní závěrečné zkoušky studentů oboru SII 100

101 LABORATOŘ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Vedoucí laboratoře: RNDr. Ivo Martiník, Ph.D. Profil LIT Laboratoř informačních technologií vznikla jako účelové zařízení fakulty k , jejím hlavním úkolem se stala péče o veškerou instalovanou výpočetní a audiovizuální techniku na fakultě po stránce hardware, software, školicích aktivit, vývojových prací, spolupráce s externími subjekty a dalších činností. Mezi základními službami poskytovanými LIT lze zejména uvést: - Instalace a správa hardwarových komponent počítačových sítí, - Instalace a správa aplikačního a systémového software, - Budování fakultního portálu a informačního systému, - Správa prostředí virtuální univerzity fakulty (LMS Moodle), - Správa autorizovaných školicích a testovacích středisek v rámci programů AATCe, Oracle Academy, NATP a ECDL, - Lektorská činnost ve výše uvedených oblastech, - Správa počítačových učeben a audiovizuálních aul po stránce hardware a software. Složení LIT V roce 2014 pracovalo v Laboratoři informačních technologií celkem 17 THP pracovníků. Vědecko-výzkumná činnost Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na následující oblasti: - Moderní programovací jazyky, - Petriho sítě, - Umělá inteligence, - Paralelní programování, - Počítačové sítě, - Distribuované systémy, - MERLINGO (MEdia-rich Repository of LearnING Objects) - budování a rozvoj centrálního úložiště vzdělávacích objektů na bázi technologie vícedruhových médií v rámci národní počítačové sítě CESNET2 (www.merlingo.cz), Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí Apple - Spolupráce na celosvětovém programu Apple Authorised Training Centres for Education (AATCe) s aktuálním statutem Media Focused AATCe, provoz autorizovaného školicího střediska AATCe. Novell - Participace na celosvětovém programu Novell Academic Training Partners, provoz autorizovaného školicího střediska v oblastech operačního systému SUSE Linux a technologie Novell edirectory. Oracle - Participace na celosvětovém programu Oracle Academy firmy Oracle v oblasti technologií programovacího jazyka Java a operačního systému Oracle Solaris, provoz autorizovaného školicího střediska. Polymedia Technologies - Spolupráce na projektu MERLINGO a nasazování technologií EduArt a EduArt Server do výukového procesu IBM ČR - Participace EkF na celosvětovém programu IBM Academic Initiative firmy IBM v oblasti technologií centrálních systémů řady IBM iseries. Česká společnost pro kybernetiku a informatiku - Zavádění evropského systému testování studentů v oblasti informační gramotnosti podle evropského standardu ECDL testů, otestování cca studentů prezenční formy studia fakulty v oblasti ECDL. 101

102 ÚSTAV OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Vedoucí ústavu: Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. Profil ústavu V roce 2002 byl rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR jako součást Ekonomické fakulty založen Ústav oceňování majetku (ÚOM) s působností ve třech hlavních činnostech, a to je znalecká činnost, výuková činnost a vědeckovýzkumná činnost. V roce 2013 přibyla i certifikace osob odborníků v oboru oceňování nemovitostí podle evropské a české normy ČSN EN s akreditací ČIA Praha. Ústav oceňování majetku zpracovává podle svého statutu znalecké posudky pro potřeby významných peněžních ústavů a státních orgánů, ale i právnických a fyzických osob. Jedná se většinou o složitá a rozsáhlá revizní ocenění. V roce 2014 dominovaly znalecké posudky na základě usnesení soudů, především ceny nemovitostí a podniků, celkem bylo vyhotoveno 19 posudků. Ústav rozvíjí součinnost ve znalecké činnosti i s dalšími fakultami VŠB, zejména Stavební a HGF.Certifikační orgán ÚOM při EkF VŠB-TU Ostrava (CO ÚOM) zahájil činnost od a je vytvořen z předních odborníků ve svých oborech jak z oblasti teorie, tak i praxe, aby požadavky na uchazeče o certifikaci odpovídaly aktuálním požadavkům na mezinárodní úrovni s respektováním praktických zkušeností a aplikovatelnosti. Na podporu zabezpečování trvalé kvality byla přijata politika kvality CO ÚOM. Vytvořený systém managementu jakosti v CO ÚOM je předpokladem pro objektivní posuzování a celý průběh certifikačního procesu. Složení ústavu V roce 2014 na ústavu pracoval ředitel, projektový manažer, sekretářka a 16 externích spolupracovníků. Pedagogická činnost V rámci celoživotního vzdělávání pořádá ÚOM specializační čtyřsemestrální studia Oceňování nemovitostí a Oceňování podniků. Hlavně studium oceňování nemovitostí si získalo u odborné veřejnosti značnou prestiž, což dokazuje stálý zájem a realizaci v současné době již 6. běhu studia s průměrným počtem 50 platících studentů. Dále jsou připraveny propozice nového dvousemestrálního studia Aplikované právo v ekonomice a jednosemestrálního studia Realitní makléř. Vědecko-výzkumná činnost Vědecko-výzkumná činnost je na ÚOM orientována zejména do oblasti oceňování nehmotného majetku a výpočtu míry kapitalizace u výnosového oceňování. Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí ÚOM navázal odbornou spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, Žilinskou univerzitou v Žilině a Komorou znalců Ruské federace zejména v oblasti metodických postupů u oceňování a při pořádání vědeckých konferencí. ÚOM úzce spolupracuje s Komorou soudních znalců ČR a zejména při znalecké činnosti s předními odborníky z praxe z celé ČR. Odborné konference ÚOM je společně s Komorou soudních znalců ČR pořadatelem každoročně dvou až tří větších vzdělávacích akcí zejména pro odhadce majetku, soudní znalce, pro studenty a absolventy našich specializačních studií, kde se také prezentuje činnost ústavu a fakulty. V roce 2014 se uskutečnily dvě konference znalců a expertů zejména v souvislosti se změnou cenových předpisů vydaných Ministerstvem financí ČR a s platností nového občanského zákoníku. Účast byla kolem 250 osob ze strany odborné veřejnosti zejména z moravskoslezského regionu. 102

103 ČÁST ŠESTÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY Souhrnné výsledky hospodaření za rok 2014 Vývoj výnosů a jejich struktura Náklady a hospodářské výsledky za jednotlivé zdroje Přehled čerpání osobních nákladů Přehled čerpání investičních prostředků Vybrané statistické souhrnné údaje 103

104 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Finanční prostředky na fakultu jsou získávány z institucionální podpory, kterou dostává univerzita a podle stanovených pravidel je rozdělována na fakulty, a dále z účelových podpor, které jsou získávány a spojeny s konkrétními činnostmi a projekty. Hospodaření fakulty v roce 2014 skončilo v hlavní činnosti s kladným hospodářským výsledkem ve výši Kč a v doplňkové činnosti s kladným hospodářským výsledkem ve výši Kč. Hospodářský výsledek celkem za hlavní a doplňkovou činnost tedy činí Kč. Přitom výnosy celkem byly Kč a náklady Kč. Detailní přehled je v Tab Tab. 6.1 Souhrnné výsledky hospodaření (Kč) Položka Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Tento hospodářský výsledek je navržen k rozdělení do fondů tak, jak je uvedeno v Tab Je navrhováno část zisku přerozdělit do fondu provozních prostředků (zůstatek příspěvku podle 18 odst. 2 písm. a) zákona k běžného roku), část do fondu reprodukce investičního majetku. Tab. 6.2 Návrh rozdělení hospodářského výsledku (tis. Kč) Druh fondu Částka Fond provozních prostředků Fond odměn 0 Fond reprodukce majetku 913 Celkem VÝVOJ VÝNOSŮ A JEJICH STRUKTURA Výnosy univerzity a tedy i fakulty lze z hlediska způsobu získání rozdělit na institucionální a účelové. Institucionální prostředky dostává přímo instituce a mezi základní, které jsou přidělovány univerzitě a následně fakultě patří neinvestiční prostředky na studijní programy (vzdělávací činnost), zdroj 1101 a Institucionální podpora rozvoje výzkumné organizace, zdroj Ostatní prostředky se získávají z účelových podpor, tedy zejména z realizovaných projektů. Neinvestiční institucionální příspěvek ze zdroje 1101, 2104 Ekonomické fakultě byl v roce 2014 přidělen neinvestiční příspěvek, zdroj 1101, ve výši tis. Kč (v roce 2012 ve výši tis. Kč, v roce 2013 ve výši tis. Kč), a zdroj 2104 ve výši tis. Kč (v roce 2012 ve výši tis. Kč a v roce 2013 ve výši tis. Kč). Celkem byl tedy příspěvek o 812 tis. Kč větší než v roce V Tab. 6.3 je uvedeno porovnání plánu a skutečnosti příspěvků zdrojů 1101 a

105 Tab. 6.3 Rozpis příspěvků a dotace (tis. Kč) Položka Přiděleno Skutečnost Rozdíl Příspěvek na studijní programy (zdroj 1101) Příspěvek na VaV (zdroj 2104) Celkem Rozdíl mezi původně přiděleným příspěvkem a skutečnou výší zdroje 1101 na konci roku činil tis. Kč. Tento rozdíl byl způsoben zejména převodem režie z vlastní doplňkové činnosti fakulty, převodem režie z výzkumných projektů a nově také převodem režie z projektů ESF. Detailní přehled je zřejmý z Tab Tab. 6.4 Analýza rozdílu plánu a skutečnosti pro zdroj 1101 (tis. Kč) Důvod navýšení dotace Částka Kurzové zisky, jiné ostatní výnosy 2 Režie univerzity výzkumných projektů Režie z DČ 732 Režie z OPVK Celkem NÁKLADY A HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA JEDNOTLIVÉ ZDROJE V Tab. 6.5 je znázorněn ucelený přehled výnosů, nákladů a hospodářských výsledků dle jednotlivých zdrojů. Rozhodující příspěvek zdroje 1101 ve výši tis. Kč pokrývá 66,53 % z celkových výnosů všech zdrojů fakulty z hlavní činnosti. Tomu odpovídají i náklady, neboť náklady na zdroj 1101 činí tis. Kč, což je 66,01 % veškerých nákladů na hlavní činnost. Celkový hospodářský výsledek za fakultu činil Kč, z toho z hlavní činnosti Kč a z doplňkové činnosti Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je tvořen ze zdroje 1101 (vzdělávací činnost) ve výši tis. Kč a ze zdroje 1502 (studenti samoplátci) ve výši 1 tis. Kč. 105

106 Tab. 6.5 Hospodářské výsledky za jednotlivé zdroje a jednotlivé činnosti (Kč) Položka Zdroj* Výnos Náklad Hospodářský výsledek Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Celkem Fakulta Celkem PŘEHLED ČERPÁNÍ OSOBNÍCH NÁKLADŮ Osobní náklady s ohledem na typ činnosti fakulty tvoří největší část nákladů. Osobní náklady v hlavní činnosti ve výši tis. Kč představují 80,3 % z celkových nákladů hlavní činnosti, v roce 2013 to bylo pro srovnání 78,7 %. U zdroje 1101, vzdělávací činnost, pak osobní náklady ve výši tis. Kč představují 90,9 % z nákladů daného zdroje, v roce 2013 to bylo 86,3 %. V roce 2014 bylo celkem na mzdy vyplaceno tis. Kč (v roce 2012 vyplaceno tis. Kč a v roce 2013 vyplaceno tis. Kč). Jsou zde započítány mzdy z hl. činnosti i dohody (DPP, DPČ) vyplacené v rámci řešených projektů Evropských sociálních fondů. Při započítání těchto zdrojů činí průměrná mzda Kč (v roce 2012 činila Kč a v roce 2013 činila Kč). PŘEHLED ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ Podle současných pravidel hospodaření univerzity nemají fakulty k dispozici odpisy na investice, i když je tvoří. Proto jsou na fakultě investiční prostředky získávány z projektů, převodem z neinvestičních prostředků nebo převodem do FRM z kladného výsledku hospodaření. 106

107 V roce 2014 bylo z fakultních zdrojů na investice vynaloženo celkem tis Kč. Finanční prostředky vydané na kapitálové výdaje byly získány z následujících zdrojů: z přijatých Rozvojových projektů (zdroj 1104) ve výši tis. Kč, z vlastních zdrojů - Fondu reprodukce majetku (zdroj 8501) ve výši 562 tis. Kč a z přijatých projektů Operačního programu MŠMT ve výši 667 tis. Kč. VYBRANÉ STATISTICKÉ SOUHRNNÉ ÚDAJE Obsahem této části jsou uvedeny ekonomické údaje, které souhrnně charakterizují vývoj stavu a struktury zaměstnanců, dále počtu studentů, včetně nákladů na studenta, a výnosů z hlavní činnosti v členění na institucionální a účelové, viz Tab. 6.6 a Graf 6.1, Graf 6.2, Graf 6.3. Tab. 6.6 Přehled vývoje ekonomických ukazatelů Statistický údaj Jednotka Přepočtený stav pracovníků k Celkem počet 246,1 229, ,85 245, ,525 Profesorů počet 16,875 16,975 16,250 16, Docentů počet 23,225 21,775 22,425 25,1 24,673 Odb. asistenti počet 141,5 129, , , ,55 THP počet 64,5 61,50 60,5 63,3 63,3 Mzda* Celkem tis. Kč/rok Studenti Výnosy (hl. činnost) Stav k počet Náklady** Kč/student tis. Kč/rok Celkem tis. Kč/rok Institucion. tis. Kč/rok Účelové tis. Kč/rok * zahrnuty všechny zdroje mimo doplňkové činnosti ** zahrnuty jen náklady na studijní programy, vzdělávací činnosti, zdroj

108 Graf 6.1 Vývoj struktury zaměstnanců Graf 6.2 Vývoj výnosů za hlavní činnost Graf 6.3 Vývoj počtu studentů a nákladů na studenta 108

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti EkF VŠB-TUO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti EkF VŠB-TUO pro rok 2015 Účinnost dokumentu od: 18. 3. 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti EkF VŠB-TUO pro rok 2015 Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH OBSAH Důležité události v životě fakulty 5 Část první: Fakulta a její organizace 6 Organizace fakulty a složení jejích orgánů

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF

Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF 1 Současný stav

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH OBSAH Důležité události v životě fakulty 5 Část první: Fakulta a její organizace 6 Organizace fakulty a složení jejích orgánů

Více

OBSAH. Úvodní slovo děkanky 4 Důležité události v životě fakulty 5. Část první: Fakulta a její organizace 6

OBSAH. Úvodní slovo děkanky 4 Důležité události v životě fakulty 5. Část první: Fakulta a její organizace 6 OBSAH Úvodní slovo děkanky 4 Důležité události v životě fakulty 5 Část první: Fakulta a její organizace 6 Organizace fakulty a složení jejích orgánů 7 Akademičtí pracovníci fakulty 12 Část druhá: Vědecko-výzkumná

Více

OBSAH. Úvodní slovo děkanky 4 Důležité události v životě fakulty 5. Část první: Fakulta a její organizace 6

OBSAH. Úvodní slovo děkanky 4 Důležité události v životě fakulty 5. Část první: Fakulta a její organizace 6 OBSAH Úvodní slovo děkanky 4 Důležité události v životě fakulty 5 Část první: Fakulta a její organizace 6 Organizace fakulty a složení jejích orgánů 7 Akademičtí pracovníci fakulty 12 Část druhá: Vědecko-výzkumná

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Témata doktorských disertačních prací Akademický rok 2013/2014

Témata doktorských disertačních prací Akademický rok 2013/2014 Témata doktorských disertačních prací Akademický rok 2013/2014 Studijní program: Ekonomické teorie Studijní obor: Ekonomie Předseda OR: prof. Ing. Václav Jurečka, CSc. dle domluvy s jednotlivými školiteli

Více

VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Studijní program Hospodářská politika a správa

VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Studijní program Hospodářská politika a správa VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Studijní program Hospodářská politika a správa Obor Finance je prestižní, dynamický a perspektivní, nabízí komplexní finanční vzdělání, je prakticky orientován, je průřezovou

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2 OBSAH Nejdůležitější události v životě fakulty 5 Část první: Fakulta a její organizace 6 Organizace fakulty a složení jejích orgánů

Více

Témata doktorských disertačních prací Akademický rok 2015/2016

Témata doktorských disertačních prací Akademický rok 2015/2016 Témata doktorských disertačních prací Akademický rok 2015/2016 Studijní program: Ekonomické teorie Studijní obor: Ekonomie Předseda OR: prof. Ing. Václav Jurečka, CSc. dle domluvy s jednotlivými školiteli

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters. Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.

Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters. Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters. Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.com Obsah Thomson Reuters a Web of Science Politika výběru

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 28. 1. 2010 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9.. 0 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Rajská budova VŠE, místnost RB 09 (první patro) 8:0-9: Registrace

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Témata doktorských disertačních prací Akademický rok 2014/2015

Témata doktorských disertačních prací Akademický rok 2014/2015 Témata doktorských disertačních prací Akademický rok 2014/2015 Studijní program: Ekonomické teorie Studijní obor: Ekonomie Předseda OR: prof. Ing. Václav Jurečka, CSc. dle domluvy s jednotlivými školiteli

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI EkF VŠB-TUO PRO ROK 2012

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI EkF VŠB-TUO PRO ROK 2012 Účinnost dokumentu od: 16. 12. 2011 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI EkF VŠB-TUO PRO ROK 2012 _ Řízená kopie č.: Razítko:

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2013 2. 7. dubna 2013 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s

Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s Ing. DAVID HOLMAN, Ph.D. Zástupce vedoucího Katedry logistiky a řízení kvality, ŠAVŠ 2 roky, Katedra Logistiky a řízení kvality, ŠAVŠ 6 let, Plánování

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně

Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně Na stránkách knihovny UTB ve Zlíně http://web.knihovna.utb.cz/?id=0_1&lang=cs&type=0 jsou 24 hodin denně k dispozici online databáze, tedy informační zdroje

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Výroční zpráva. Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY. za rok 2012

Výroční zpráva. Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY. za rok 2012 Výroční zpráva Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY za rok 2012 Obsah: Činnost Nadace v roce 2012 1 Nové skutečnosti po skončení roku 2012 2 Složení orgánů a rad k 31.12.2012 3 Zřizovatelé

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti EkF VŠB-TUO pro rok 2013

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti EkF VŠB-TUO pro rok 2013 Garant dokumentu: proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu EkF_LEG_13_001 verze: A Účinnost dokumentu od: 1. 3. 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business Orgán Zastoupení Zástupce Funkce Rada presidentů člen Ing. Jaroslav Hanák prezident Council of Presidents Výkonný výbor

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Searching Session 2014 7. 10. 2014 Národní technická knihovna Úvodem Vědecká informace.

Více

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Přehled aktivit CŽV na FI Studium jednotlivých předmětů akreditovaných studijních programů v rámci CŽV Další vzdělávání pedagogických pracovníků Speciální

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2014 8. 10. dubna 2014 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2011

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2011 Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2011 V roce 2011 Západočeská univerzita obdržela účelovou podporu na specifický vysokoškolský

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2015 Věc Evidence výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů Univerzity Pardubice v interním informačním systému OBD Působnost pro všechny útvary a studenty univerzity

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha EFEKTIVITA EVROPSKÉ VĚDY A JEJÍ KONKURENCESCHOPNOST VŮČI SVĚTU 22. květen 2008, Praha www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Datum konání: 22. květen

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545

Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545 Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545 Ing. Igor Černý, Ph.D. 1. Strukturální pomoc EU ve vybraných oblastech a společnostech 2. Analýza vybraných politik EU/ES 3. Ekonomická

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně 21. 5. 2012 Obsah Hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Cíle kvality na rok 2013 Děkan

Cíle kvality na rok 2013 Děkan Příloha č. Cíle kvality na rok 0 Děkan Sekretariát děkana Zvýšit efektivitu administrace agendy děkana Zpřesnit plánování schůzek a akcí Zpřesnit a zrychlit tvorbu zápisů z KD sekretářka Marie Ráčková

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více