Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech"

Transkript

1 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010

2 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové sdružení Ing. arch. Tomáš Havrda - ing. arch. Michal Schwarz Spolupráce: Dopravní řešení: Zásobování vodou, odkanalizování: Zásobování elektrickou energií veřejné osvětlení veřejné komunikační sítě: Zásobování plynem: Protihluková opatření: ing. Jana Machačová ing. Petr Žák ing. Petr Leitl ing. Pavel Korecký ing. Jiří Jahn úprava duben

3 A. Obsah návrhu regulačního plánu: 1. Vymezení řešené plochy Podmínky pro vymezení a využití pozemků Stavební pozemky Podmínky využití stavebních pozemků pro rodinné domy Podmínky využití stavebních pozemků pro bytové domy Nezastavitelné území Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury Dopravní infrastruktura Veřejná prostranství Technická infrastruktura Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území Ochrana kulturních hodnot Ochrana krajinného rázu Ochrana přírodních hodnot Ochrana částečně zastavěných pozemků Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí Dostatek veřejné zeleně Uliční zeleň Dostatek obytné zeleně Místní občanské vybavení Dopravní zklidnění Likvidace odpadů Podmínky pro ochranu veřejného zdraví Čistota ovzduší a přírodního prostředí Vliv místního automobilového provozu Ochrana před nadměrným hlukem Provoz železnice Šťáhlavská ulice a obchvat Rokycan Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura Založení prvků územního systému ekologické stability Vymezení pozemků Předkupní právo Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb, pro která lze uplatnit předkupní právo Veřejná prostranství Vymezení pozemků Předkupní právo Výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje Druh a účel umisťovaných staveb Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury Rodinné domy na samostatných pozemcích určených tímto regulačním plánem Rodinné domy na pozemcích z části zastavěných, jejichž případné další dělení nebo scelování bude předmětem samostatného rozhodnutí Bytové domy Podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Podmínky pro vymezená ochranná pásma Podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability Stanovení pořadí změn v území Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona Počet listů regulačního plánu a počet listů grafické části Odkazy Příloha č. 1 Vymezení řešené plochy (seznam pozemků) Příloha č. 2 Plánovací smlouva (vzor) Příloha č. 3 Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Příloha č. 4 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo

4 B. Obsah odůvodnění regulačního plánu: 1. Údaje o způsobu pořízení regulačního plánu Vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů včetně vyhodnocení souladu s územním plánem Údaje o splnění zadání regulačního plánu Komplexní zdůvodnění řešení, včetně zdůvodnění navržené urbanistické koncepce Výchozí podmínky Celková urbanistická koncepce Dopravní řešení Technická infrastruktura Zásobování vodou Odkanalizování Zásobování elektrickou energií Veřejné osvětlení Veřejné komunikační sítě Zásobování plynem Nakládání s odpady Hodnoty a charakter území Kvalita životního prostředí Ochrana veřejného zdraví Čistota ovzduší a přírodního prostředí Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku Bilance návrhu Informace o výsledcích posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li regulační plán posuzován spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko příslušného orgánu dle zvláštního právního předpisu, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Zemědělský půdní fond Pozemky určené k plnění funkce lesa Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, obecnými požadavky na využívání území, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území Vyhodnocení souladu se stanovisky dotřených orgánů podle zvláštních právních předpisů popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů dotřených osob

5 Grafická část: A. Grafická část návrhu regulačního plánu: 1. Hlavní výkres - díly A, B, C 1: Dopravní infrastruktura - díly A, B, C 1: Vzorové příčné řezy prostorem dopravní infrastruktury 1: Technická infrastruktura - díly A, B, C 1: Vzorové příčné řezy uličním prostorem s technickou infrastrukturou 1:50 4. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - díly A, B, C 1:1 000 B. Grafická část odůvodnění regulačního plánu: 1. Výkres širších vztahů 1: Přehledná situace dopravního řešení 1: Výkres dopravního řešení - díly A, B, C 1: Příklad řešení obytné zóny 1: Koordinační výkres technické infrastruktury 1: Výkres návrhu zásobování vodou - přehledná situace 1: Výkres návrhu zásobování vodou - díly A, B, C 1: Výkres návrhu odkanalizování - přehledná situace 1: Výkres návrhu odkanalizování - díly A, B, C 1: Hydrotechnická situace 1: Detail dešťové kanalizace - varianta 1 1: Detail dešťové kanalizace - varianta 2 1: Podélné profily stok B2, OS1 B2 varianta 1 a 2 1:2 000/ Výkres návrhu zásobování elektrickou energií, veřejného osvětlení a veřejné komunikační sítě - díly A, B, C 1: Výkres návrhu zásobování plynem - díly A, B, C 1: Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:

6 1. Vymezení řešené plochy Řešená plocha je vymezena na východě okrajem stávající zástavby při ulicích U trati, Tymákovská, Polní a Mokroušská, ulicí Šťáhlavská, na jihu a na západě koridorem obchvatové komunikace a přeložkou vzdušného elektrického vedení 22 kv, na severu železniční tratí. Součástí řešené plochy je přeložka vzdušného elektrického vedení 22 kv, území vymezené pro protihluková opatření podél železnice, pro regulační stanici plynu, pro záchytný extravilánový příkop a liniové stavby pro kanalizaci a zásobování vodou vně zastavitelné plochy. Řešená plocha je vyznačena ve výkresové dokumentaci. Řešená plocha leží zcela, nebo z části na pozemcích uvedených v příloze č Podmínky pro vymezení a využití pozemků 2.1. Stavební pozemky 1) Vymezují se stavební pozemky pro: Samostatně stojící rodinné domy 2) na samostatných pozemcích určených tímto regulačním plánem Samostatně stojící rodinné domy 2) na pozemcích z části zastavěných, jejichž případné další dělení nebo scelování bude předmětem samostatného rozhodnutí 3) Bytové domy 4), jejichž uspořádání celku nebo části bude předmětem samostatného územního rozhodnutí Podmínky využití stavebních pozemků pro rodinné domy Budou respektovány regulativy funkčního a prostorového uspořádání území města platného územního plánu města Rokycany, vztahující se k obytnému území rodinných domů 5) Budou respektovány platné předpisy týkající se zejména vymezování a využívání pozemků 6), umisťování staveb 7) a vzájemných odstupů staveb 8). Každý stavební pozemek pro rodinné domy bude napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci 9) Odstavná a parkovací stání pro osobní automobily budou vždy umístěna na stavebním pozemku, na němž je umístěna příslušná stavba 10). Kapacita bude odpovídat příslušné české technické normě 11) Oplocení mezi stavebním pozemkem a veřejným prostranstvím bude mít zděnou, dešťové vodě nepropustnou podezdívku o minimální výšce 20 cm nad přilehlým terénem Všechny stavby vybavené vodovodem a které jsou zdrojem odpadních vod budou připojeny na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci. 6

7 Stavebník 12), který na stavebním pozemku hodlá realizovat stavbu, která vyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu je povinen s městem Rokycany uzavřít plánovací smlouvu o právech a povinnostech při vybudování nové, nebo při úpravách stávající veřejné infrastruktury podle vzoru, který je přílohou č. 2 tohoto regulačního plánu, nejpozději před podáním žádosti o územní rozhodnutí 40), nebo stavební povolení 13). Uzavření plánovací smlouvy je závaznou podmínkou regulačního plánu 14) Stavební povolení, nebo souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou na výstavbu rodinného domu bude vydán až po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na realizované stavby příslušné veřejné infrastruktury, tj. na veřejnou pozemní komunikaci, na níž bude stavební pozemek tohoto domu připojen, a na veřejnou technickou infrastrukturu, na níž bude tento dům připojen Podmínky využití stavebních pozemků pro bytové domy Budou respektovány regulativy funkčního a prostorového uspořádání území města platného územního plánu města Rokycany, vztahující se k obytnému území bytových domů 15) Výška zástavby bude maximálně 3 nadzemní podlaží, popř. 4. ustupující podlaží, nebo podkroví Odstavná a parkovací stání pro osobní automobily budou vždy umístěna na stavebním pozemku, na němž je umístěna příslušná stavba 10). Kapacita bude odpovídat příslušné české technické normě 11) Podél severního okraje stavebních pozemků pro bytové domy a napříč těmito pozemky v prodloužení stávající ulice Stará cesta bude vytvořen veřejný průchod pro pěší Nezastavěné území 41) Vymezují se pozemky nezastavěného území pro sady a zahrady Podmínky využití území jsou v regulativech funkčního a prostorového uspořádání území města územního plánu města Rokycany 21) Prostorové uspořádání je vyznačeno v hlavním výkresu. 7

8 3. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 16) 3.1. Dopravní infrastruktura Vymezuje se prostor místních komunikací funkční skupiny C 17) obslužných obousměrných komunikací se dvěma jízdními pruhy, chodníkem a zeleným pásem, resp. oboustranným chodníkem a zeleným pásem, včetně křižovatek a napojení na stávající komunikace. Prostorové uspořádání je vyznačeno v hlavním výkresu, podrobné uspořádání jednotlivých částí bude předmětem samostatných rozhodnutí Vymezuje se prostor místních komunikací funkční skupiny D 17) podskupina D1 - obytné zóny - o celkové šířce 8 m, včetně vzájemného křížení a napojení na obslužné komunikace a na chodníky. Prostorové vymezení je vyznačeno v hlavním výkresu, podrobné uspořádání jednotlivých částí bude předmětem samostatných rozhodnutí Vymezuje se prostor místních komunikací funkční skupiny D 17) podskupina D2 s vyloučením motorové dopravy pěší průchody mezi stavebními pozemky o celkové šířce 2 metry. Prostorové vymezení je vyznačeno v hlavním výkresu Vymezují se prostory rezervy pro 2. etapu výstavby místních komunikací funkční skupiny C pro připojení na obchvat Rokycan. Prostorové vymezení je vyznačeno v hlavním výkresu. Do doby realizace propojení místních komunikací může zastupitelstvo města rozhodnout o dočasném využití těchto prostorů. Součástí připojení na obchvat Rokycan bude úprava části obytné zóny na připojovací komunikaci funkční skupiny C Vymezuje se účelová komunikace pro obsluhu plynové regulační stanice o celkové šířce 3,5 metru, jak je vyznačeno v hlavním výkresu Umísťují se zastávky veřejné autobusové dopravy, jak jsou vyznačeny v hlavním výkresu. Podrobné uspořádání bude předmětem samostatného rozhodnutí příslušné komunikace Veřejná prostranství 19) Kromě dopravní infrastruktury se vymezují pozemky veřejných prostranství pro ostatní krajinnou zeleň, ostatní městskou zeleň a izolační zeleň 20) Podmínky využití území jsou v regulativech funkčního a prostorového uspořádání území města územního plánu města Rokycany 21) Prostorové uspořádání je vyznačeno v hlavním výkresu Součástí izolační zeleně podél železnice je stavba protihlukových opatření. 8

9 3.3. Technická infrastruktura 22) Umisťuje se nový přívodní řad vodojemu Čilina a stavby zajišťující zásobování řešené plochy pitnou vodou. Po napojení vodojemu na nový přívodní řad bude stávající zrušen. Trasy vodovodních řadů, propojení se stávajícími trubními rozvody a minimální dimenze potrubí jsou stanoveny ve výkresu zásobování pitnou vodou Umisťují se stavby veřejné kanalizace na odvádění splaškových a dešťových vod, tj. potrubní systémy, odlehčovací komory a stoky. Součástí kanalizačního systému bude nová stoka v ulici Tymákovská, která nahradí starý bezpečnostní přeliv z vodojemu Čilina. Severní část kanalizačního systému má dvě řešení odvádění dešťových vod. Obě řešení zůstávají v platnosti do doby schválení projektu a realizace jednoho z nich. Souběžně s kanalizačním potrubím bude ukládáno drenážní potrubí, zaústěné přes odlehčovací komory a dešťové stoky do recipientů. Umístění a uspořádání staveb veřejné kanalizace a minimální dimenze potrubí jsou stanoveny ve výkresu technická infrastruktura Umisťuje se záchytný extravilánový příkop pro odvádění nebezpečných dešťových vod z území západně od řešené plochy, včetně přeložky části melioračního hlavníku a staveb převádějících dešťové vody do recipientů. V jednotlivých fázích realizace technické infrastruktury bude vždy zajištěna funkčnost zachovávaných částí melioračního systému Umisťuje se vzdušné elektrické vedení 22 kv, které nahradí část vedení dosavadního v řešené ploše, včetně kabelových svodů a kabelů k jednotlivým trafostanicím. Umisťuje se 7 nových kioskových trafostanic a 3 stávající se nahrazují novými. Na řešené ploše se umisťují distribuční kabely zásobování elektrickou energií, nové rozvody vzdušným vedením, ani zavěšenými kabely se nepřipouští. Stávající distribuční rozvody budou postupně připojovány na nový systém. Prostorové uspořádání staveb pro zásobování elektrickou energií a technické parametry jsou stanoveny ve výkresu technická infrastruktura Umisťuje se veřejné osvětlení ulic a veřejných prostranství s minimálním počtem osvětlovacích těles v jednotlivých úsecích, včetně napájecích kabelů. Zásady prostorového uspořádání jsou stanoveny ve výkresu technická infrastruktura Umisťuje se nová plynová regulační stanice, VTL přípojka ze stávajícího VTL plynovodu, účelová komunikace pro obsluhu regulační stanice a propojovací plynovody mezi novou regulační stanicí a stávajícími distribučními rozvody plynu. Umisťuje se stavba STL distribučních plynovodů pro možnost zásobování všech objektů na řešené ploše plynem. Uspořádání a minimální dimenze plynovodů jsou stanoveny ve výkresu technická infrastruktura. 9

10 Pro přípojky a měření spotřeby elektrické energie a plynu bude mít každý stavební pozemek společný připojovací objekt, který bude součástí vnějšího oplocení Umisťují se kabelovody a kabelová síť sdělovacích a datových systémů, napojená na stávající systémy. Prostorové uspořádání je stanoveno ve výkresu technická infrastruktura Umisťuje se sedm stanovišť pro kontejnery tříděného odpadu a dvě stanoviště pro velkoobjemové kontejnery na biologický odpad. Stanoviště budou mít zpevněný a dobře udržovatelný povrch. Prostorové vymezení je stanoveno v hlavním výkresu. 4. Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 4.1. Ochrana kulturních hodnot Způsob zástavby a využití pozemků navazuje na stávající vilovou čtvrť, kterou respektuje a dotváří. Rozsahem nevelká část pozemků pro bytové domy dotváří stávající zástavbu, která je dnes cizorodým prvkem uprostřed rodinného bydlení. Celkový charakter nízkopodlažní zástavby s dostatkem zeleně na západním okraji města bude zachován Ochrana krajinného rázu Základním rysem krajinného rázu Rokycan je údolní poloha města s čitelným historickým jádrem, obklopená lesnatými návršími. Pro řešenou plochu je určující zalesněný vrch Čilina, okraj lesa přecházející do zemědělské krajiny a dál do zahrad a rodinné zástavby okraje města. Tento charakter bude zachován, zástavba nebude pronikat až k okraji lesa a mezi zastavěným územím města a lesním masivem zůstane nezastavěné území 23) Ochrana přírodních hodnot Jsou plně respektovány oba stávající pásy zeleně, které jsou součástí lokálního ÚSES jako interakční prvky č. 15 a 16. Nutná komunikační propojení napříč těmito pásy jsou omezena na minimum. Stavební pozemky jsou důsledně orientovány dopravní obsluhou na odvrácené straně od zachovávané zeleně. Jsou respektovány pozemky určené k plnění funkce lesa severně od řešené plochy a jejich ochranné pásmo 30 m, v němž nebudou umisťovány žádné stavby Ochrana částečně zastavěných pozemků Do řešení regulačního plánu jsou zastavěné a částečně zastavěné pozemky zahrnuty tak, aby byly maximálně možným způsobem respektovány platné pozemkové hranice, aby bylo dosaženo dobré obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou a aby bylo umožněno racionální využití stavebních pozemků. 10

11 5. Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 5.1. Dostatek veřejné zeleně V rámci veřejně přístupných veřejných prostranství 19) jsou zachovány stávající porosty přírodní zeleně a navrženy dva parky městské zeleně Uliční zeleň Součástí obslužných komunikací třídy C jsou zelené pásy, na kterých budou vysazena uliční stromořadí. V komunikacích třídy D obytné zóny budou zřízeny plochy veřejné zeleně, osazené stromy a drobnými dřevinami. Zpevněné plochy budou minimalizovány v rozsahu nezbytně nutném. Tam, kde to bude možné, bude jejich konstrukce umožňovat vsakování dešťové vody Dostatek obytné zeleně Velikost a tvar stavebních pozemků je navržen tak, aby vytvářely dostatek nezastavěných a nezpevněných částí zahrad s možností výsadby ovocných a okrasných stromů 5). Také u stavebních pozemků pro bytové domy bude řešení respektovat regulativ zajišťující dostatek zeleně 15) Místní občanské vybavení 24) Občanské vybavení místního významu, jako např. prodejny, stravování, služby, lékařské ordinace apod. mohou být součástí obytné zástavby za podmínek, stanovených v regulativech pro rodinné 5) a bytové 15) domy. Na vybraných místech v těžištích zástavby a občanského života jsou k tomu účelu zvlášť navrženy větší stavební pozemky pro rodinné domy, kde se místní občanské vybavení jako integrovaná zařízení s bydlením, nebo jako samostatná zařízení mohou realizovat. Taková zařízení mohou být realizovaná také na stavebních pozemcích pro bytové domy Dopravní zklidnění Uspořádání dopravního systému minimalizuje průjezdnou dopravu obytným územím. Převážná část místních komunikací jsou zklidněné obytné zóny, ze kterých je krátký přístup na komunikace třídy C a dál na Šťáhlavskou ulici, která navazuje na městský dopravní systém. Místní komunikace jsou obousměrné a tím zkracují pohyb automobilů podle cílů cesty. V obytných zónách je jízdní rychlost omezena ze zákona 25) na 20 km/hod. U místních komunikací třídy C je průjezdná rychlost regulovaná stavebními úpravami kruhovými křižovatkami a zpomalujícími prahy v místech křížení s frekventovanými pěšími trasami. Dopravní režim dává přednost v jízdě na trase autobusové linky se značkou Stůj, dej přednost v jízdě a tím omezuje rychlost na dlouhých úsecích místních komunikací. Průchodnost územím pro chodce ve směru do centra města je usnadněna uličkami pro pěší napříč zahradami rodinných domů tam, kde tvoří dlouhé souvislé řady. 11

12 5.6. Likvidace odpadů Splaškové vody budou odváděny pouze do kanalizačního systému a ČOV města Rokycany. Bez připojení na veřejnou kanalizace nebudou realizovány žádné stavby, které jsou zdrojem splaškových vod, ani provedeny změny dokončené stavby 26), změny stavby před dokončením 27) nebo změny v užívání stavby 28), v jejichž důsledku by se staly zdrojem splaškových vod. Každý rodinný, bytový i neobytný dům bude mít stanoviště pro sběrnou nádobu na komunální odpad na vlastním pozemku. Pro třídění komunálního odpadu bude vytvořeno dostatek stanovišť na sběrné nádoby v dobré docházkové vzdálenosti na celé řešené ploše. Pro sběr biologického odpadu ze zahrad budou sloužit dva velkoobjemové kontejnery, jeden na okraji severní a druhý na okraji jižní části řešené plochy. 6. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví 6.1. Čistota ovzduší a přírodního prostředí Na území řešené plochy nebudou žádné stavby, které by byly zdrojem látek znečišťujících ovzduší a přírodní prostředí překračující limity uvedené v příslušných předpisech 29). Odpady budou likvidovány podle bodu Vliv místního automobilového provozu Řešenou plochou neprochází žádná komunikace, která by přinášela významný vnější automobilový provoz do obytného prostředí a na veřejná prostranství. Dopravní zklidnění dle bodu 5.5. přináší bezpečnost chodců a minimalizuje negativní vlivy z místního automobilového provozu na veřejné zdraví exhalace a hlučnosti Ochrana před nadměrným hlukem Provoz železnice Na stavebních pozemcích pro rodinné domy RD1/1, RD1/2, RD2/1, RD2/2, RD3/1, RD3/2, RD3/3, RD4/1, RD4/2, RD4/3, RD5/1, RD5/2, RD5/3 a RD5/4 je výstavba rodinných domů podmíněna realizací účinných protihlukových opatření. Tato podmínka se vztahuje také na jiné objekty a využití pozemků, které podléhají ochraně před hlukem podle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění a nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 30) Šťáhlavská ulice a obchvat Rokycan Ochrana před nadměrným hlukem z automobilového provozu na Šťáhlavské ulici a na budoucím obchvatu Rokycan je zajištěna dostatečným odstupem stavebních pozemků od zdroje hluku a nejsou potřebná zvláštní opatření. 12

13 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 32) 7.1. Dopravní infrastruktura Veřejně prospěšnými stavbami dopravní infrastruktury jsou: místní komunikace třídy C místní komunikace třídy D obytné zóny pěší průchody rezerva pro 2. etapu výstavby komunikace pro připojení na obchvat Rokycan protihluková opatření železnice včetně příslušné plochy izolační zeleně Technická infrastruktura Liniovými veřejně prospěšnými stavbami technické infrastruktury jsou: vodovod kanalizace přeložka vzdušného elektrického vedení 22 kv s ochranným pásmem kabely elektrické energie veřejné osvětlení komunikační vedení Veřejně prospěšnými stavbami technické infrastruktury na vlastním pozemku jsou: záchytný extravilánový příkop plynovod, regulační stanice vč. pozemku, bezpečnostního a ochranného pásma a účelová komunikace pro obsluhu regulační stanice trafostanice vč. pozemků 7.3. Založení prvků územního systému ekologické stability Veřejně prospěšným opatřením 39) je založení prvků ÚSES interakčních prvků na plochách veřejných prostranství KZ ostatní krajinná zeleň Vymezení pozemků Vymezení dotčených pozemků a rozsah veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření je ve výkresu Veřejně prospěšné stavby, seznam pozemků je v příloze č

14 7.5. Předkupní právo K pozemkům vymezeným podle bodu 7.4. s výjimkou pozemků uvedených v bodech až a s výjimkou p.p.č. 2910/14 k.ú. Rokycany má město Rokycany předkupní právo 33). 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo 8.1. Veřejná prostranství 34) Další veřejně prospěšnou stavbou jsou tato veřejná prostranství: MZ ostatní městská zeleň (městský park) IZ izolační zeleň 8.2. Vymezení pozemků Vymezení pozemků a rozsah veřejně prospěšných staveb je ve výkresu Veřejně prospěšné stavby, seznam pozemků je v příloze č Předkupní právo K pozemkům vymezeným podle bodu 8.2. má město Rokycany předkupní právo 33). 9. Výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje Regulační plán nahrazuje tato územní rozhodnutí: 9.1. Rozhodnutí o změně využití území 35) 9.2. Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 36) 9.3. Rozhodnutí o umístění stavby veřejně technické infrastruktury 37) 9.4. Rozhodnutí o umístění stavby rodinných domů na samostatných pozemcích určených tímto regulačním plánem 37) 9.5. Rozhodnutí o ochranném pásmu 38) přeložky vzdušného elektrického vedení 22 kv a zařízeních plynovodu 9.6. Rozhodnutí o umístění stavby 37) protihlukových opatření 10. Druh a účel umisťovaných staveb Všechny stavby navržené v rámci regulačního plánu jsou stavby trvalé Umisťované stavby pro bydlení: - rodinné domy Umisťované stavby pro dopravní infrastrukturu: - protihluková opatření 14

15 10.3. Umisťované stavby pro technickou infrastrukturu: - vodovod - kanalizace - záchytný extravilánový příkop - VTL plynovod a regulační stanice - STL plynovod - přeložka vzdušného elektrického vedení 22 kv - trafostanice a elektrokabely - veřejné osvětlení - sdělovací kabely. 11. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury Rodinné domy na samostatných pozemcích určených tímto regulačním plánem Tyto pozemky jsou vymezeny novou hranicí stavebních pozemků pro jeden rodinný dům a další stavby definované regulativy územního plánu města Rokycany 5). Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb jsou stanoveny v bodě 2.2. regulačního plánu Rodinné domy na pozemcích z části zastavěných, jejichž případné další dělení nebo scelování bude předmětem samostatného rozhodnutí Převážně zachované a jen z nezbytné míry měněné stavební pozemky novou hranicí jsou určeny pro stavbu samostatně stojících rodinných domů a stavby definované regulativy územního plánu města Rokycany 5). Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb jsou stanoveny v bodě 2.2. regulačního plánu. Na dělení nebo scelování pozemků bude vydáno samostatné rozhodnutí, které bude respektovat podmínky regulačního plánu Bytové domy Regulační plán vymezuje stavební pozemky pro stavbu bytových domů s obecnými podmínkami pro využití území a pro umístění a prostorové uspořádání staveb v bodě 2.3. regulačního plánu. Konkrétní podmínky a uspořádání určí samostatná rozhodnutí. 15

16 12. Podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Napojení staveb na veřejnou dopravní infrastrukturu bude vždy z přilehlých obslužných komunikací. Konkrétní uspořádání komunikací, jako jsou vjezdy na pozemky, řešení obytných zón, umístění veřejného osvětlení a poloha stromů bude předmětem samostatného rozhodnutí pro konkrétní stavební úsek Napojení staveb na veřejnou technickou infrastrukturu bude přípojkami na inženýrské sítě vymezené v bodě 3.3. a v bodě regulačního plánu. 13. Podmínky pro vymezená ochranná pásma Pro přeložku vzdušného elektrického vedení 22 kv se stanovuje ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče. Pro VTL plynovodní zařízení se vymezuje bezpečností pásmo šířky 15 m na každou stranu. 14. Podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability Do územního systému ekologické stability jsou jako veřejně prospěšná opatření 39) zařazeny v bodě 7.3. pozemky KZ ostatní krajinná zeleň. Podmínky využití jsou stanoveny v regulativech územního plánu města Rokycany 20). 15. Stanovení pořadí změn v území Pořadí změn v území se nestanovuje. Kontinuita výstavby dopravní a technické infrastruktury s výstavbou rodinných domů je dána povinností stavebníků uzavřít plánovací smlouvu s městem Rokycany podle bodu a zajistit napojení na veřejnou infrastrukturu podle bodu Druhá etapa výstavby komunikací se určuje pouze u rezervy pro připojení na obchvat Rokycan v případě, že dojde k jeho realizaci později než k výstavbě obslužných komunikací. 16. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona Jako stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení se určují stavby na stavebních pozemcích pro bytové domy, vymezené v bodu Dále stavby pro bydlení, které jsou situovány v první řadě podél železnice v lokalitách č. RD2 až RD5 a v celé lokalitě č. RD1, a stavby pro bydlení, které jsou situovány v první řadě podél ulice Šťáhlavské v lokalitách č. RD47 a RD48, které budou mít vyhodnocenu ochranu před nadměrným hlukem. 16

17 17. Počet listů regulačního plánu a počet listů grafické části Návrh regulačního plánu tvoří 37 listů textové a tabulkové části vč. příloh, odůvodnění regulačního plánu tvoří 101 listů textové a tabulkové části. A. Grafická část návrhu regulačního plánu: 1. Hlavní výkres - díly A, B, C 1: Dopravní infrastruktura - díly A, B, C 1: Vzorové příčné řezy prostorem dopravní infrastruktury 1: Technická infrastruktura - díly A, B, C 1: Vzorové příčné řezy uličním prostorem s technickou infrastrukturou 1:50 4. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - díly A, B, C 1:1 000 B. Grafická část odůvodnění regulačního plánu: 1. Výkres širších vztahů 1: Přehledná situace dopravního řešení 1: Výkres dopravního řešení - díly A, B, C 1: Příklad řešení obytné zóny 1: Koordinační výkres technické infrastruktury 1: Výkres návrhu zásobování vodou - přehledná situace 1: Výkres návrhu zásobování vodou - díly A, B, C 1: Výkres návrhu odkanalizování - přehledná situace 1: Výkres návrhu odkanalizování - díly A, B, C 1: Hydrotechnická situace 1: Detail dešťové kanalizace - varianta 1 1: Detail dešťové kanalizace - varianta 2 1: Podélné profily stok B2, OS1 B2 varianta 1 a 2 1:2 000/ Výkres návrhu zásobování elektrickou energií, veřejného osvětlení a veřejné komunikační sítě - díly A, B, C 1: Výkres návrhu zásobování plynem - díly A, B, C 1: Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:

18 18. Odkazy 1) 2 odst. 1)b) zák. č. 183/06 Sb. Stavební zákon 2) 3 odst. c) a 50 vyhl. č. 137/98 Sb., 21 vyhl. č. 501/06 Sb. 3) 82 zák. č. 183/06 Sb. 4) 3 odst. b) vyhl. č. 137/98 Sb., 21 vyhl.č. 501/06 Sb. 5) regulativy funkčního a prostorového uspořádání území města polyfunkční území Obytné území rodinných domů slouží převážně bydlení v rodinných domech městského nebo venkovského charakteru s přidruženými zahradami. Stavby a zařízení přípustné: a) integrovaná zařízení pro podnikatelskou činnost v rodinném domě či jedna stavba na pozemku se stavbou rodinného domu pro podnikatelskou činnost, jako jsou zařízení obchodní, veřejného stravování, služby a drobné provozy sloužící k uspokojování denní potřeby obyvatel území. b) drobné stavby pro chov drobného zvířectva, pokud jejich negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech a budou splňovat územně technické požadavky na umisťování staveb. c) odstavná stání a garáže sloužící potřebě dané plochy d) nezbytné plochy technického vybavení e) příslušné komunikace pěší, cyklistické a obslužné f) dětská hřiště, sportovní plochy a zařízení pro rekreační sporty g) zeleň liniová a plošná. Stavby a zařízení výjimečně přípustné: objemem a tvarem stavby budou odpovídat typu zástavby rodinného bydlení dané lokality, jejich negativní účinky na životní prostředí nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech a budou splňovat územně technické požadavky na umisťování staveb: a) samostatná obchodní zařízení, veřejné stravování a služby, ubytovací zařízení, živnostenské provozy, zařízení církevní, kulturní, zdravotní, sociální, správní, sportovní a školská pro obsluhu území. Limity využití území: a) minimální podíl nezastavitelné zeleně na rostlém terénu u pozemků náležejících izolovanému (samostatně stojícímu) rodinnému domu bude 60% plochy příslušných pozemků. b) minimální podíl nezastavitelné zeleně na rostlém terénu u pozemků náležejících polovině rodinného dvojdomu bude 50% plochy příslušných pozemků. c) minimální podíl nezastavitelné zeleně na rostlém terénu u pozemků náležejících řadovému rodinnému domu bude 40% plochy příslušných pozemků. d) umístění skupiny staveb kobercového typu zástavby rodinného domu s menším podílem zeleně (např. atriové domy, kompaktní řadové domy) v ucelené lokalitě o počtu nejméně 4 rodinné domy bude posuzováno individuálně jako stavby výjimečně přípustné. e) u stávajících rodinných domů zkolaudovaných před účinností této vyhlášky je přípustné umístit stavbu garážového stání nebo plochu pro odstavení automobilu na pozemku rodinného domu tak, aby na každý samostatný byt v rodinném domě připadalo jedno garážové nebo odstavné stání (vč. vestavěných garáží) i v případě, že nebudou dodrženy limity uvedené v bodě a) nebo b). Umístění nové garáže či odstavného stání včetně příjezdu bude situováno tak, aby zabíralo minimální nezbytně nutnou plochu stávající zeleně. f) ve zvlášť stísněných územních podmínkách, které neumožní dodržet limity uvedené v bodech a), b) nebo c) bude možno umístit stavby pouze po posouzení místních podmínek jako stavby výjimečně přípustné. g) výška nové výstavby, nástavby a přístavby na obytném území rodinných domků nebude vyšší než dvě nadzemní podlaží, popř. s podkrovím. U zástavby na svahu se počet podlaží počítá od nejnižší úrovně terénu. 18

19 6) 20,21 vyhl. č. 501/06 Sb. 7) 23 vyhl. č. 501/06 Sb. 8) 25 vyhl. č. 501/06 Sb. 9) 20 odst. 4) vyhl. č. 501/06 Sb. 10) 20 odst. 5) a) vyhl. č. 501/06 Sb. 11) ČSN projektování místních komunikaci, kapitola odstavné a parkovací plochy. 12) 2 odst. 2) c) zák. č. 183/06 Sb. 13) Vyžaduje-li stavba nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, nestačí ohlášení stavby podle 104 odst. 1 zák. č. 183/06 Sb., ale stavba musí být povolena podle 109 a dalších tohoto zákona. 14) Soulad s územně plánovací dokumentací viz 111 zák. č. 183/06 Sb. 15) regulativy funkčního a prostorového uspořádání území města polyfunkční území Obytné území bytových domů slouží převážně pro bydlení v bytových domech s plochami příslušné zeleně, sportovně rekreačními plochami a dětskými hřišti, s možností umístění potřebné vybavenosti za předpokladu, že bude objemem a tvarem stavby odpovídat typu zástavby bytových domů dané lokality, její negativní účinky na životní prostředí nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech a bude splňovat územně technické požadavky na umisťování staveb. Stavby a zařízení přípustné: a) obchodní zařízení, veřejné stravování, služby, živnostenské provozy b) zařízení církevní, kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská c) ubytovací zařízení - hotely a penziony s kapacitou do 20 lůžek d) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití e) nezbytné plochy technického vybavení f) příslušné komunikace pěší, cyklistické a obslužné g) zeleň liniová a plošná. Stavby a zařízení výjimečně přípustné: obchodní a administrativní budovy, hotely a penziony s kapacitou nad 20 lůžek, zařízení veřejné správy. Limity využití území: a) V bytových domech bude minimálně 75% celkové podlažní plochy sloužit trvalému bydlení. b) V obytném území bytových domů bude minimálně 80% celkové podlažní plochy sloužit trvalému bydlení. c) Minimální podíl zeleně na rostlém terénu bude 35% plochy pozemku. 16) 2 odst. 1) k) zák. č. 183/06 Sb. 17) ČSN projektování místních komunikací 18) 7 zák. č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích 19) 34 zák. č. 128/2000 Sb. O obcích 20) Regulativy funkčního a prostorového uspořádání města územního plánu města Rokycany, část Plochy zeleně 19

20 21) regulativy funkčního a prostorového uspořádání území města monofunkční území Plochy zeleně mohou obsahovat, není-li uvedeno jinak, pouze stavby sítí technického vybavení a pozemních komunikací, stavby související s funkcí příslušného druhu zeleně a stavby nezbytně nutné pro provoz a údržbu zeleně. Plochy zeleně jsou členěny takto: c) ostatní krajinná zeleň zahrnuje: 1) zeleň významnou pro ekologickou stabilitu (biocentra, biokoridory, interakční prvky). 2) doprovodnou zeleň podporující ekologickou stabilitu. 3) ostatní dřeviny rostoucí mimo les. Funkční využití dominantní: - liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny - břehové porosty vodotečí. Funkční využití přípustné: - komunikace pěší - cyklistické stezky - jezdecké stezky - drobná sadovnická architektura (lavičky, plastiky, informační panely, altány apod.) - drobné vodní toky (přirozené, upravené i umělé) s břehovými poros-ty - travní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny Funkční využití výjimečně přípustné: - stavby a zařízení technického vybavení kromě liniových vedení (trafostanice, regulační stanice, měřící stanice apod.) - drobné stavby (odpočívadla, přístřešky, klubovny) - umělé vodní plochy pro hospodářské a rekreační využití a ekologickou stabilizaci krajiny. e) ostatní městská zeleň zahrnuje: 1) sadovnicky upravené plochy veřejně přístupné zeleně (kromě parků) 2) ostatní plochy veřejně přístupné zeleně v zástavbě. Funkční využití dominantní: - liniové a plošné sadovnické porosty Funkční využití přípustné: - dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti, robinzonádní hřiště apod.) - zařízení sportovní drobná nekrytá (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního vybavení) - veřejné WC - komunikace pěší - cyklistické stezky - drobné vodní prvky (fontány, jezírka, kašny apod.) - drobná sadovnická architektura (lavičky, plastiky, informační panely, altány apod. - drobné vodní toky (přirozené, upravené i umělé) s břehovými poros-ty - stavby pro drobný prodej (stánky) Funkční využití výjimečně přípustné: - nadzemní stavby a zařízení technického vybavení (liniová vedení, trafostanice, regulační stanice, měřící stanice apod.). f) izolační zeleň zahrnuje: 1) liniovou a doprovodnou zeleň komunikací a sítí technického vybavení 2) izolační zeleň oddělující navzájem různé funkční plochy. h) sady a zahrady zahrnují: 1) ovocné sady 2) rekreační a užitkové zahrady. 20

21 22) 2 odst. 1) k) 2) zák. č. 183/06 Sb. 23) 2 odst. 1) f) zák. č. 183/06 Sb. 24) 6 odst. 2) vyhl. č. 501/06 Sb. 25) Rychlost je mezena na 20 km/hod podle 39 odst. 5) zák. 361/2000 Sb. 26) 5 zák. č. 183/06 Sb. 27) 6 zák. č. 183/06 Sb. 28) 126 zák. č. 183/06 Sb. 29) Zejména : zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, ve znění pozdějších předpisů. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů. zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 30) 11 nařízení vlády ČR č. 148/06 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 31) - 32) 170 zák. č. 183/06 Sb. 33) 101 zák. č. 183/06 Sb. 34) 2 odst. 1) k) 4) zák. č. 183/06 Sb. 35) 80 zák. č. 183/06 Sb. 36) 82 zák. č. 183/06 Sb. 37) 79 zák. č. 183/06 Sb. 38) 83 zák. č. 183/06 Sb. 39) 2 odst. 1) m) zák. č. 183/06 Sb. 40) 88 zák. č. 183/06 Sb. 41) 2 odst. 1) f) zák. č. 183/06 Sb. 21

22 Příloha č.1 regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Vymezení řešené plochy Řešená plocha regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech leží zcela, nebo z části na těchto pozemcích: Stavební parcely pozemek č. kultura 1269 zastavěné 1270 zastavěné 1387 zastavěné 2276 zastavěné 3107 zastavěné 3226 zastavěné 3500 zastavěné 3523 zastavěné 3734 zastavěné 3735 zastavěné 4243 zastavěné 4320 zastavěné pozemek č. kultura 4670 zastavěné 5022 zastavěné 5023 zastavěné 5041 zastavěné 5072 zastavěné 5103 zastavěné 5213 zastavěné 5216 zastavěné 5223 zastavěné 5251 zastavěné 5267 zastavěné 5323 zastavěné 5324 zastavěné Pozemkové parcely pozemek č. kultura 740/6 orná 740/7 orná 740/8 orná 740/9 orná 758 orná 762 orná 770 orná 772 orná 773 orná 775/1 orná 775/2 orná 778 orná 781/1 orná 781/2 orná 781/3 orná 781/4 orná 782/2 zahrady 782/3 zahrady 782/4 zahrady 782/5 zahrady 783/2 orná 786/1 ostatní 787/57 orná 788 orná 789 louky pozemek č. kultura 795/1 louky 796/2 ostatní 796/4 ostatní 813 orná 817 orná 822 orná 823 orná 827/1 orná 827/2 orná 828 louky 829/1 zahrady 829/2 zahrady 829/3 zahrady 830 zahrady 831 orná 832/1 orná 832/2 orná 833 orná 834 orná 835 louky 836 zahrady 837 orná 840/2 louky 841 orná 842 orná 22

23 pozemek č. kultura 843/3 ostatní 844/1 zahrady 844/2 zahrady 845/1 ostatní 845/10 zahrady 845/11 zahrady 845/12 zahrady 845/2 zahrady 845/3 zahrady 845/4 zahrady 845/5 zahrady 845/6 zahrady 845/7 zahrady 845/8 zahrady 845/9 zahrady 846 orná 847 orná 853/1 lesní půda 853/4 lesní půda 853/5 zahrady 869/1 orná 869/2 ostatní 869/25 orná 869/26 orná 869/3 orná 869/33 orná 869/4 orná 869/5 orná 869/6 orná 870/2 orná 872/1 orná 872/11 orná 872/12 orná 872/13 louky 872/25 louky 873/4 ostatní 873/5 ostatní 873/8 louky 873/9 louky 874/1 ostatní 874/4 ostatní 887/1 louky 888/1 zahrady 889/1 zahrady 889/3 louky 890/1 zahrady 890/2 orná 890/3 orná 890/4 zahrady 895 orná 896 orná 916/1 orná 916/2 orná 918 orná 919 orná 921 orná 922 orná 923/1 orná 923/17 zahrady pozemek č. kultura 923/18 zahrady 923/19 zahrady 923/2 ostatní 923/20 zahrady 923/21 orná 923/3 ostatní 923/30 orná 923/32 orná 923/33 orná 923/34 orná 923/35 orná 923/36 orná 923/37 orná 923/4 ostatní 923/46 orná 923/47 orná 923/48 orná 923/50 orná 923/51 orná 923/52 orná 923/53 orná 923/54 orná 923/55 orná 923/57 orná 923/58 orná 923/60 orná 923/61 orná 923/62 orná 923/63 orná 923/64 orná 923/65 orná 923/66 orná 923/67 orná 923/68 ostatní 923/69 ostatní 923/70 ostatní 923/71 ostatní 923/72 ostatní 923/73 orná 923/74 orná 925 orná 926 orná 929 orná 932/8 zahrady 932/9 zahrady 934 orná 935 orná 938 orná 939/10 orná 939/11 orná 939/12 orná 939/13 orná 939/14 orná 939/15 orná 939/16 orná 939/17 orná 939/18 orná 939/19 orná 939/7 orná 23

24 pozemek č. kultura 939/8 orná 939/9 orná 940/1 orná 940/10 orná 940/11 orná 940/12 louky 940/13 louky 940/14 louky 940/2 zahrady 940/3 louky 940/4 orná 940/5 orná 940/6 orná 940/7 orná 940/8 orná 940/9 orná 961/3 ostatní 968/1 orná 996 louky 997/1 louky 998 zahrady 1005 orná 1006 orná 1010 louky 1011/1 louky 1012 louky 1013 louky 1014/1 louky 1016 orná pozemek č. kultura 1017 orná 1019 orná 1023/2 orná 1025 orná 1028 louky 1030/1 zahrady 1033 orná 1050 orná 2774/2 ostatní 2778 orná 2809/1 ostatní 2814 ostatní 2815 ostatní 2816/1 ostatní 2816/2 ostatní 2816/6 ostatní 2819 ostatní 2820 orná 2822 orná 2826/1 ostatní 2826/4 ostatní 2830/3 ostatní 2831 orná 2850/9 ostatní 2910/14 ostatní 3003/1 ostatní 3133/1 voda 3134/10 voda 3134/11 voda 24

25 Příloha č. 2 regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech P l á n o v a c í s m l o u v a (vzor) (Jedná se o vzor plánovací smlouvy dle Regulačního plánu Pod Čilinou, schváleného zastupitelstvem města Rokycany dne č. usnesení, který je přiměřeně závazný s ohledem na specifika konkrétní řešené lokality.) uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a podle 66 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky: Žadatel/é (Žadatelem budou vlastníci dotčených pozemků, příp. také investor stavby, bude-li se jednat o osobu odlišnou od vlastníků. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu, popřípadě místo podnikání, je-li žadatelem fyzická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba, anebo název nebo obchodní firma a adresa sídla, IČ, je-li žadatelem právnická osoba) (dále jen žadatel/é ) a Město Rokycany se sídlem zastoupené starostou Ing. Janem Balounem IČ: (dále jen město ) I. Prohlášení Město Rokycany a žadatel/é se dohodli na uzavření plánovací smlouvy, která stanovuje práva a povinnosti účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury na pozemcích uvedených v čl. II této smlouvy (dále jen veřejná infrastruktura ). II. Vymezení pozemků (Zde se uvede, jaké lokality dotčené Regulačním plánem se výstavba veřejné infrastruktury týká s uvedením konkrétních pozemků a jejich vlastnických vztahů) 1. Žadatel/é je/jsou vlastníky pozemků p.č... v k.ú. Rokycany. Pozemky p.č... v k.ú. Rokycany jsou ve vlastnictví Města Rokycany. 2. Lokalita uvedených pozemků je platným Územním plánem sídelního útvaru Rokycany určena jako území pro bydlení čisté pro stavbu rodinných domů a 25

26 příslušné infrastruktury. Zároveň je v dané lokalitě usnesením zastupitelstva Města Rokycany ze dne schválen platný Regulační plán Pod Čilinou (dále jen Regulační plán ). Ten dotčené pozemky rozděluje na. stavebních parcel o celkové výměře. m2, zbývající plochy bude tvořit veřejné prostranství místní komunikace, jejíž/jejichž součástí budou 2 jízdní pruhy, chodník, parkovací zálivy a plochy zeleně. Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům je předmětem přiložené dohody o parcelaci. III. Předmět smlouvy (Zde bude uveden závazek žadatele vybudovat veřejnou infrastrukturu s upřesněním konkrétních stavebních prací údaje o druhu a kapacitě jednotlivých systémů technické a dopravní infrastruktury, občanského vybavení; jejich poloha a trasa a místo napojení na stávající veřejnou infrastrukturu. Údaje v odst. 1 tohoto článku uvedené kurzivou nejsou pro žadatele závazné,jedná se o vzorový text plánovací smlouvy, jenž je možné upravit dle konkrétní lokality a projektu.) 1. Žadatel se zavazuje vybudovat v termínech dle čl. V. této smlouvy veřejnou infrastrukturu v rozsahu a za podmínek níže uvedených: 1) Místní komunikace s příslušenstvím: Hlavní přístup do lokality RD je navržen ze silnice na pozemku p.č... v k.ú. Rokycany. Dále budou přístupové místní komunikace vybudovány na pozemcích p.č.. k.ú. Rokycany. Jízdní pruhy budou mít živičný povrch, povrch chodníku bude ze zámkové dlažby. Rozměry místní komunikace, konstrukce komunikace, uložení technické infrastruktury budou parametry odpovídat regulačnímu plánu a vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a uložení sítí v nich a příslušným normám. Projekt bude proveden v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Projekt komunikací bude zpracován autorizovaným inženýrem na dopravní stavby. 2) Vodovodní řad : V území zástavby je stávající veřejný vodovod., který je zakončen v ulicích.. koncovým hydrantem. Z těchto míst bude napojen nový vodovod o celkové délce.m pro zásobování lokality, který bude uložen v (v zatravněném pásu podél komunikace). 3) Splašková a dešťová kanalizace : Splaškové vody budou odvedeny novou stokou v chodníku délky.. do stávající veřejné kanalizace v ulici.. a. Dešťové vody ze střech RD a komunikací budou svedeny do dešťové kanalizace.. v komunikaci (a vyčištěné budou vypouštěny na pozemku p.č.. v k.ú. Rokycany). 4) Plynovod : Pro plynofikaci RD bude položen NTL plynovod, v celkové délce..m a bude veden.. Plynovodní přípojky budou ukončeny HUP na rozhraní stavebních parcel v typových skříních. Dimenze přípojek bude stanovena projektovou dokumentací. 26

27 5) Rozvody telefonu Dimenze a napojovací body výše uvedených rozvodů budou navrženy v samostatné projektové dokumentaci jednotlivými správci sítí. 6) Rozvody VO: Dimenze a napojovací body výše uvedených rozvodů budou navrženy v samostatné projektové dokumentaci jednotlivými správci sítí. 7) Rozvody VN a NN (příp. včetně výstavby trafostanice): Dimenze a napojovací body výše uvedených rozvodů budou navrženy v samostatné projektové dokumentaci správcem sítě. 2. Žadatel vybuduje inženýrské sítě v dimenzi stanovené závaznou částí regulačního plánu. 3. Žadatel se zároveň zavazuje, že již v průběhu výstavby umožní případné připojení inženýrských sítí dalším žadatelům v lokalitě řešené platným Regulačním plánem IV. Financování (Zde se uvedou celkové finanční náklady na vybudování veřejné infrastruktury a případný finanční podíl města) 1. Předpokládané náklady na vybudování nové veřejné infrastruktury : Jízdní pruhy včetně parkovacího zálivu :. m Kč bez DPH Chodníky :. m Kč bez DPH Vodovodní řad :. bm Kč bez DPH Splašková kanalizace :. bm ,- Kč bez DPH Dešťová kanalizace :. bm ,- Kč bez DPH Plynovod :. bm ,- Kč bez DPH Rozvody VO:. bm ,- Kč bez DPH Veřejná prostranství :. m ,- Kč bez DPH Rozvody telefonu:. bm ,- Kč bez DPH VN,NN (Trafostanice):. bm ,- Kč bez DPH Celkové náklady : DPH ,- Kč bez (zde se bude vycházet buď již z cenové kalkulace nebo rozpočtu projektu apod.) 27

28 2. (Zde se uvede případný finanční podíl města, příp. to, že se město na projektu finančně nepodílí.) Finanční podíl města na vybudování veřejné infrastruktury bude činit.% celkových nákladů / Veškeré náklady na realizaci dotčené veřejné infrastruktury a způsobu jejího vybudování bude hradit žadatel. 3. Žadatel prohlašuje, že na úhradu veškerých nákladů má zajištěn dostatek finančních prostředků. V. Termíny plnění 1. Žadatel se zavazuje, že kompletní využití veřejné infrastruktury bude umožněno nejpozději do Harmonogram realizace infrastruktury : Splašková a dešťová kanalizace: termíny Vodovodní řad: Plynovod: Rozvody VO: Rozvody telefonu VN, NN (Trafostanice): Podkladní vrstvy komunikací: Chodníky a další veřejná prostranství: Jízdní pruhy včetně parkovacího zálivu: VI. Odpovědnost 1. Žadatel/é se zavazují provést nezbytná opatření na předmětném pozemku, zabraňující ohrožení veřejných zájmů v případě, že nedojde k realizaci navrhovaného záměru v dohodnutém rozsahu a čase. 2. Po dobu výstavby nebo pokud stavba nebude realizována, vždy musí být umožněn průchod a průjezd. 3. Pokud stavba nebude realizována nebo dokončena v požadovaném rozsahu, pozemky ve vlastnictví města budou žadatelem uvedeny do předem dohodnutého stavu. 4. Žadatel prohlašuje, že k zajištění svých závazků vyplývajících z této smlouvy složil před jejím podpisem bankovní záruku ve výši.kč ve prospěch účtu č.. /.. (odst. 4 se použije v případě, že na realizaci výstavby veřejné infrastruktury bude mít finanční podíl město) 28

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE 1 Pořizovatel dokumentace Obec SULICE Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA STUDIO Vinohradská 156 130 00 Praha 3 Autorský tým: Technická infrastruktura Přírodní prostředí, ochrana půdního fondu Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

Územní plán obce Přísečná

Územní plán obce Přísečná 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán obce Přísečná Změna č. 2 TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

Regulační plán TISEM - SEVER

Regulační plán TISEM - SEVER Regulační plán TISEM - SEVER I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Tisem Regulační plán Tisem - Sever Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Odpovědný projektant, Ing.arch. Miroslav Tůma I.

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem BĚLÁ POD BEZDĚZEM Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem Datum vydání: 11. dubna 2001 1 Vyhláška č. 14 / 2001 Města Bělá pod Bezdězem ze dne 11.dubna

Více

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Dodatek č. 4 k OZV města Modřice č. 19/1995 Strana 1 (celkem 5) DODATEK Č. 4 k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Zastupitelstvo

Více

část první úvodní ustanovení

část první úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2002 o závazných částech novely územního plánu sídelního útvaru Strakonice a veřejně prospěšných stavbách Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18.

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ BRTNICE Regulativy územního

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

KŇOVICE - LOKALITA Z12

KŇOVICE - LOKALITA Z12 KŇOVICE - LOKALITA Z12 ÚZEMNÍ STUDIE POŘIZOVATEL : ZHOTOVITEL : Městský úřad Sedlčany Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G.Masaryka 32 264 01 Sedlčany pro Obec Kňovice, Kňovice 6, 264 01 Sedlčany

Více

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nový Dům PROJEKTANT: září 2011 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Nový Dům Řešené území: Administrativní území obce Nový Dům zahrnující katastrální

Více

2.1 Řešené území UPN SÚ je vymezeno katastrálním územím města Rosice.

2.1 Řešené území UPN SÚ je vymezeno katastrálním územím města Rosice. VYHLÁŠKA č. 19 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru MĚSTA ROSICE Městské zastupitelstvo v Rosicích schválilo podle 16 zákona č.367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Návrh územního plánu Horažďovice. Horažďovice. Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Návrh územního plánu Horažďovice. Horažďovice. Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Návrh územního plánu Horažďovice Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající územní plán: Zastupitelstvo města Horažďovice Číslo veřejné

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Město Neveklov Stupeň : DÚR Regulační plán Neveklov Sýkorec Číslo paré: Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Zpracovatel: Ing.arch.DášaTůmová

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část OBSAH A.Textová část A.1.1 Základní údaje A.1.2 Uspořádání studie A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování A.1.4 Hlavní cíle řešení A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a

Více

Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Zastupitelstvo obce Dobřejovice Číslo jednací Opatření

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM BYL SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

R E G U L A Č N Í P L Á N Y

R E G U L A Č N Í P L Á N Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y R E G U L A Č N Í P L Á N Y TŘEBOŇ Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 3 Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A O S 5 (VŠE V K.Ú. TŘEBOŇ) POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á OBEC PRUŠÁNKY Opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvo obce Prušánky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1a) Vymezení zastavěného území území: Území obce Zlatníky Hodkovice zaujímá celkovou rozlohu 766 ha a tvoří jej tato katastrální - k.ú. Hodkovice u Zlatníků - k.ú. Zlatníky u Prahy Zastavěné území Zastavěné

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Územní studie: Dražejov D 17

Územní studie: Dražejov D 17 Textová část Územní studie: Dražejov D 17 k.ú. Dražejov u Strakonic Vypracoval: Ing. arch. Dana Zákostelecká; P. Bezruče 632, 386 01 Strakonice Datum: červenec 2015 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE: A) TEXTOVÁ ČÁST

Více

Územní studie: Sousedovice US.1

Územní studie: Sousedovice US.1 BUILDING-INVESTMENT S.R.O., PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ POZEMNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVEB A - Textová část Územní studie: Sousedovice US.1 Ing.arch. Václav Franěk 10.1.2016 Building-Investment, s.r.o., arch.dubského

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady Zadání změny č.3 územního plánu Polerady okres Praha - východ kraj Středočeský říjen 2007, leden 2008 Pořizovatel změny č.3 územního plánu Polerady: Obecní úřad Polerady 250 63 Mratín Marek Šplíchal Na

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva ÚZEMNÍ STUDIE základní údaje: AKCE: Územní studie MÍSTO: Šakvice, (lokalita Za Výhonem ) OKRES: Břeclav POŘIZOVATEL: Obec Šakvice PROJEKTANT: Ing. arch. Simona Kodýtková, U Hájku 668, Vranovice 691 25

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - "ČTVRTKY POD DRÁHOU"

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - ČTVRTKY POD DRÁHOU ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - "ČTVRTKY POD DRÁHOU" LEDEN 2015 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST... 2 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 A.1. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.1.1. řešené a správní území obce... 3 A.1.2. širší vztahy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Obecně závazná vyhláška města Mimoně

Obecně závazná vyhláška města Mimoně Obecně závazná vyhláška města Mimoně č.1/1996 Městská rada v Mimoni se usnesla dne 1.července 1996 vydat podle 16 zák.č.367/90 Sb.o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (úplné znění pod

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie lokality Z13, k.ú. Hubíles Obec: Smržov Dotčené pozemky plochy Z13: k.ú. Hubíles: TEXTOVÁ ČÁST p.č. Výměra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo

Více

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů Obec Tuřany O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 4 / 2004 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUŘANY Zastupitelstvo obce Tuřany usnesením č. 48 / 04 ze dne 18.10.2004 schválilo v souladu s 84,

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA

OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA v,, '"', OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA č. 1I1998 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU OBCE RUDNÁ SE ZAPRACOVANÝMI 1. A 2. ZMĚNAMI A DOPLŇKY Obecní zastupitelstvo obce Rudná se usneslo

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD "PIVOVAR"... věřte, že se vám vrátí

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD PIVOVAR... věřte, že se vám vrátí LOKALITA 3 PIVOVAR OBSAH A. ANALYTICKÁ A IDEOVÁ ČÁST - textová a výkresová část A.1 TEXTOVÁ ČÁST A.2 ŠIRŠÍ VZTAHY, HISTORIE A ÚP A.3 MAJETKOVÉ VZTAHY - STAV A.4 MAJETKOVÉ VZTAHY - NÁVRH A.5 LIMITY VYUŽITÍ

Více