INKOM Inovace a moderní technologie v kompetencích lektorů dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji (registrační číslo CZ. 1.07/3.2.11/02.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INKOM Inovace a moderní technologie v kompetencích lektorů dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji (registrační číslo CZ. 1.07/3.2.11/02."

Transkript

1 Metodická příručka vznikla v rámci realizace projektu ESF: INKOM Inovace a moderní technologie v kompetencích lektorů dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji (registrační číslo CZ. 1.07/3.2.11/ ) v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Miroslav Barták, Igor Matěna Metodika vzdělávání a výukových modulů v rámci projektu INKOM Inovace a moderní technologie v kompetencích lektorů dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji 1 Jiří S. Richter, Lukáš Hála, Aleš Janíček Texty pro lektory dalšího vzdělávání výukových modulů INKOM Inovace a moderní technologie v kompetencích lektorů dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji Vydal: Grove CZ, Koněvova 118, Praha 3, Vydání: první Tisk: Tiskárna Daniel, s.r.o Příloha: CD Grove CZ, 2014 ISBN

2 OBSAH 2 Předmluva a úvod 4 Struktura a doporučení pro práci s metodikou 6 Náměty pro práci lektorů 9 Metodické náměty k jednotlivým modulům 14 Modul komunikační dovednosti 15 Modul prezentační dovednosti 20 Modul lektorské dovednosti a kompetence 26 Modul využití sociálních sítí v programech dalšího vzdělávání 32 Modul Adobe Photoshop základní kurz 35 Zpětná vazba a práce s ní 39 Učební texty 50 3

3 4 PrEDMLUVA ˇ A ÚVOD Vážené čtenářky, vážení čtenáři, lektorky a lektoři vzdělávacích modulů, následující stránky vám nabízí metodické poznámky k výuce v rámci modulů, které vznikly v rámci projektu. Pojem metoda bychom mohli pro zjednodušení vymezit jako cestu k cíli. V našem případě je tímto cílem poskytnutí relevantních znalostí a dovedností účastníkům vzdělávacích modulů, prostředkem pak fundovanost a prezentace vzdělávacího obsahu. Metodika je tedy potom jakýmsi návodem jak na to. Nicméně mějme prosím vždy na paměti, že oblast vzdělávání se velice dynamicky vyvíjí, stejně tak jako se mění ti, kteří mají o poznatky ve zde uvedených modulech zájem. Z hlediska terminologie a vymezení pojmů je vhodné využívat andragogický slovník, který lze nalézt na internetové adrese Tištěný andragogický slovník vydali u v roce 2012 v nakladatelství Grada např. Průcha a Veteška viz Tato metodika nabízí doporučení k celkem pěti modulům. Jedná se o moduly: Modul komunikační dovednosti Modul prezentační dovednosti Modul lektorské dovednosti a kompetence Modul využití sociálních sítí v programech dalšího vzdělávání Modul Adobe Photoshop základní kurz Vzdělávání v oblastech, které jsou popsány v této metodice se, jak již bylo předesláno výše, rychle vyvíjí, některé poznatky zastarávají rychleji než jiné, zejména díky obrovské publikační aktivitě, a to jak na úrovni akademického výzkumu, tak i v rovině popularizačních knih a článků. Buďte prosím při práci s informačními zdroji velmi důkladní. V jednotlivých modulech uvedené publikace jsou pouze orientační a vašemu vyhledávání informací tak nestojí nic v cestě. Další součástí vzdělávání v této oblasti je samotná prezentace lektor- ky nebo lektora, která výrazným způsobem ovlivňuje výsledek, tedy nabyté poznání a kompetence našimi posluchači účastníky vzdělávacích modulů. Ačkoliv tato součást je nesmírně důležitá, nesmí zvítězit nad obsahem. Ani vynikající oblečení, přirozené vystupování a zvládání verbální i neverbální komunikace, stejně jako např. vysoké společenské postavení nikoho dobrým lektorem neudělá, pokud není jeho erudice opřená o znalost samotné materie kurzu a patřičné životní zkušenosti. Významným faktorem, který do vzdělávacího procesu v rámci celoživotního vzdělávání vstupuje, jsou očekávání účastníků vzdělávání. Jejich motivace může být založena na chuti osobního rozvoje, nicméně daleko častěji je důvodem účasti zvýšení kompetencí, které vyžaduje trh práce a ještě konkrétněji zaměstnavatel. Mimo kvalitu ve smyslu vzdělávacího procesu tak má zásadní význam kvalita organizace, tj. kdy, kde, v jakém prostředí bude daný modul probíhat, ale také to jak získat o vzdělávání informace, jak se přihlásit, nebo jak je hodnocena komunikace s administrativními pracovníky, kteří pracují na organizačním a technickém zabezpečení vzdělávání. V celoživotním vzdělávání existuje nemalá konkurence, řada poskytovatelů nabízí na první pohled zcela identické vzdělávání, byť v realitě se samozřejmě velice liší. Nezapomínejme tedy také na složku marketingu, ačkoliv je hloubka a šířka trhu publikací o marketingu velká a setkáváme se s českými a zejména velkým množstvím zahraničních autorů, lze doporučit počin Národního ústavu pro vzdělávání, který naleznete na: kucharskym-mistrem?highlightwords=marketing Nezapomínejme, že dnešní marketing již dávno není pouze zaměření na produkt, ale stále více na hodnotu pro zákazníka. Zatímco v obchodě často platí okřídlené umístění, umístění, umístění, pro naše úspěchy jsou nejdůležitější informace, informace a ještě jednou informace. Pokud o našich vzdělávacích kurzech nikdo neví, nenajdeme své posluchače a sebevětší snažení může vyjít vniveč. Nezapomínejme, že jednou z forem marketingu, která je spjata s našimi tématy je tzv. word of mouth marketing, tj. marketing šířený ústně nebo prostřednictvím sociálních sítí. Zanechat na všech dobrý dojem, nepouštět se do konfliktů a snažit se aby vše co při vzdělávání děláme, naplňovalo znaky strategie win-win by mělo být naší prioritou. V Praze, leden 2014 Autor 5

4 STRUKTURA A DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S METODIKOU 3 6 Struktura této publikace je následující: předmluva a úvod, tato kapitola obsahuje již některé odkazy na užitečné stránky, dále kapitola obsahující obecné náměty pro lektora, a to jak v obecné rovině, ale také se zaměřením na využití Powerpointu. Dále pak doporučení k prezenční a distanční výuce, metodické poznámky ke každému bloku, včetně doporučené literatury a témat, práce se zpětnou vazbou, v neposlední řadě pak závěr a shrnutí. V úvodu a předmluvě je implicitně vymezen cíl publikace, a to stát se užitečnou pomůckou pro realizaci vzdělávacích modulů. Vzdělávání dospělých je vysoce náročnou, odpovědnou a zároveň velmi potřebnou činností. To klade vysoké nároky na lektory, kteří jsou vystaveni působení konkurence a stále se zvyšujícím očekáváním účastníků vzdělávání, kteří jsou motivováni zejména svými vyhlídkami na trhu práce. Obecné náměty pro lektora vyplývají z praktických zkušeností se vzděláváním dospělých, a to jak s jeho obsahovou, tak i formální stránkou. Forma a obsah musí jít ruku v ruce. Pokud jedno vítězí nad druhým, je celé naše snažení odsouzeno k neúspěchu. Vzhledem k připraveným modulům hraje velkou úlohu schopnost připravit kvalitní prezentace, a to nad rámec prezentací, které jsou dostupné na přiloženém CD. Vždy je třeba přizpůsobit prezentaci všem interním i externím faktorům vzdělávacího procesu. Samotná prezentace je uměním, ale také náročným řemeslem. Naše prezentace může mít formu prezenční nebo distanční výuky, včetně využití např. e-learningu, jako jednoho dnes již běžně využívaného nástroje. Prezenční a distanční výuka se od sebe zásadním způsobem odlišují v mnoha ohledech, které se snaží jedna kapitola metodiky popsat. 7 STRUKTURA A DOPORUcENÍ ˇ PRO PRÁCI S METODIKOU Jednotlivým výukovým blokům jsou věnovány samostatné podkapitoly. Mimo metodických poznámek zde naleznete také odkazy na informační zdroje, zejména ty, které jsou relevantní v širším mezinárodním kontextu. Je třeba pracovat se zdroji také v některém ze světových jazyků, zejména pak anglickými, kde existuje prakticky bezedná studnice možného poznání. Ačkoliv jsou zahraniční materiály u některých účastníků kurzů neoblíbené, je to jediná cesta jak se dostat k aktuálním informacím z oboru. Zpětná vazba je pro celoživotní vzdělávání zásadní. Proto je jí věnována samostatná kapitola, která seznamuje především s hodnotícími dotazníky pro

5 STRUKTURA A DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S METODIKOU kurz a lektorku nebo lektora. Ačkoliv potřeba hodnocení vyplývá ze samotné podstaty celoživotního učení, je její význam akcentován všemi strategickými a koncepčními dokumenty, jakými jsou Strategie celoživotního učení v ČR nebo v Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení (ERK) viz Metodika v zásadě umožňuje čtení jak v celku, tak i po jednotlivých kapitolách či modulech. Pokud jste zkušenými lektorkami nebo lektory, pak pro vás budou některé části asi spíše potvrzením některých skutečností, případně vás napadne řada námětů pro zlepšení. Pokud tomu tak bude, pak metodika více než splnila svůj cíl. 8 9 Námety ˇ pro práci lektoru

6 náměty PRO PRÁCI LEKTORŮ náměty PRO PRÁCI LEKTORŮ 10 Vzdělávání v obecných tématech, jakými jsou komunikační dovednosti, lektorské dovednosti, využívání sociálních sítí nebo práce se softwarovými programy klade velmi vysoké nároky na práci lektorů i celého organizačního týmu. Tyto nároky spočívají především ve zvládnutí samotné přednášené materie na úrovni, která může být pro účastníky vzdělávání přínosem a inspirací. Věnujte značnou pozornost samotné přípravě vystoupení. Je obecně platným poznatkem, že čas na přípravu by měl být asi dvojnásobek délky prezentace. V praxi se často setkáváme s tím, že příprava může být i delší, ale také se situací, kdy je příprava lektora evidentně nedostatečná. Úvod typu, dozvěděl jsem se, že vám budu přednášet včera může být sice pravdivý, nicméně je značně neprofesionální a ve své podstatě účastníky kurzů nezajímá, protože se zajímají o náplň vzdělávání, nikoliv nutně o způsob oslovení lektorů. Lektorování, chcete-li výuka, je vždy kreativní aktivita a ne zcela standardizovaná činnost. Ačkoliv je pro vás výuka jednou z životních rolí, vždy vyučujte, nehrajte nebo nepřehrávejte ani neparodujte roli vyučujícího, byť vyučování není hlavním předmětem vašeho odborného zájmu. Vždy važte nabídky konkrétního požadavku na vaše vystoupení, a to zejména z hlediska přípravy, samotného vystoupení, cílové skupiny i dalších faktorů, které se vzdělávacím procesem souvisí. K samotnému vzdělávání v rámci jednotlivých modulů lze nabídnout následující metodické poznámky. Dobře se připravte, i na prezentaci v rámci modulu, který jste již vyučovali, projděte si všechny podkladové materiály. Zkuste se vžít do role posluchačů, pomůže vám to k lepší prezentaci. Prezentaci si přeříkejte nahlas a nejlépe před zrcadlem. Zkuste také svou přípravu nahrát na diktafon nebo na video. Ačkoliv se většina z nás nemusí ani slyšet, ani vidět, můžeme takto odhalit naše slabá místa v prezentaci. Výukové materiály mějte připravené a několikrát zálohované (např. na počítači, v u, vytištěné, na USB, v telefonu apod.), platí, že pokud se něco má pokazit, pokazí se to a záloh není nikdy dost. Ve výukové místnosti buďte jako dlouho první a odcházejte jako úplně poslední, včasný příchod vám umožní seznámit se s prostředím, připravit si techniku, projít prezentaci, vyzkoušet akustiku prostoru a koncentrovat se na několikahodinový pracovní výkon. Pokud je místnost vybavena mikrofonem, seznamte se s jeho funkčností a vyzkoušejte, jak váš hlas v místnosti zní. Nikdy se neschovávejte za obrazovku počítače, prezentujete, musí vás být vidět. Pokud prostor, kde bude výuka probíhat, neznáte, připravte si prezentaci v několika barevných odstínech, abyste ji co nejlépe přizpůsobili světelným podmínkám, vyvaruje se například tmavě zelenému písmu na bílém pozadí, žlutému a červenému písmu na tmavě modrém pozadí a dalším kontrastům, které nejsou pro lidské oko příliš příjemné a účastníci modulu si odnesou přidanou hodnotu ve formě slzejících očí. Žijeme ve světě, kde angličtina představuje univerzální komunikační prostředek a nabízí velkému množství lidí možnost sdílet výsledky poznání, ve své výuce se vyhýbejte anglicismům, pokud je třeba použít anglický termín, hovořte o něm v jeho původním významu, čeština je velmi bohatá a minimálně opisně umí vyjádřit jakýkoliv anglický výraz. Věnujte důslednou pozornost nepoužívání floskulí, tj. plevelných slov a výrazů, stejně tak únikových slov, to vše výrazně ruší komunikaci mezi vámi a účastníky kurzů (např. celé spektrum = spektrum je již celé, moderní = pokud pomine význam slova ve filosofii a sociologii není moderní nebo nové něco co je např. pět let známé, inovativní = inovace je přesně vymezena a nejedná se o každou změnu). Banální, avšak profesionální přístup potrhující je používání spisovné češtiny, která je zcela přesně vymezena, hovorová čeština není pro tento typ vzdělávání zcela vhodná, někdy jsou však reakce na používání spisovné češtiny i negativní s tím, jak se pomalu vytrácí z našeho každodenního života. V neposlední řadě, zejména co se týče softwarového modulu, vždy pracujte s originálním softwarem a nabádejte k tomu také své posluchače v jejich praxi. Důležitou součástí vzdělávání se stala prezentace ve formátu ppt., tedy Powerpointu, případně ekvivalentních programů. Informační zdroje jsou plné informací různé kvality o nejčastějších chybách v ppt. prezentacích, kterým se budeme dále věnovat. Na úvod stojí za to zmínit, že Powerpoint nebyl původně vytvořen jako výukový software. Z jeho názvu vyplývá, že se jedná o silné (podstatné body), je důležité připomenout, že pro sdělení obsahu je často lepším nástrojem některý z jiných programů. Častou chybou u prezentace je, že si nejsme jisti jejím cílem, tj. jednotlivé stránky prezentace nejsou logicky provázány a nevedou k žádnému zjevnému cíli. Svým tématem byste si měli být natolik jistí, že nástroj typu Powerpoint je pouze vizuálním doplněním vašeho přednesu. 11

7 náměty PRO PRÁCI LEKTORŮ náměty PRO PRÁCI LEKTORŮ 12 Další obecně zmiňovanou chybou je skutečnost, že prezentace není vaše, což nemusí vůbec vadit, za předpokladu, že prezentujete vy a např. Powerpoint má pouze dokreslující úlohu. Nezapomeňte, že se jedná o vaši prezentaci a prezentaci vás, nikoliv o čtení jednotlivých okének prezentace, čtení není kompetencí, po které vaši posluchači touží a o skutečnosti, že umíte číst, není v naší společnosti třeba nikoho přesvědčovat. Další chybou je uvádění příliš mnoha informací, zejména přístupem kopíruj a vlož z textu (např. z textového editoru). Uvádí se, že prezentace by měla obsahovat nejvýše asi čtyři body, což je logické také z hlediska čitelnosti prezentace. Ačkoliv celá metodika sází spíše na obsah, forma je rovněž velmi důležitá. Mnoho z přednastavených motivů je pro prezentaci v rámci celoživotního vzdělávání naprosto nevhodných a barevně obtížně zahlédnutelných. Na bílém pozadí a černém textu se příliš zkazit nedá, na druhou stranu nabízí software velmi zajímavé možnosti, které můžeme využít. Prezentace by neměla nudit, ale také není určena malým dětem. Barva, písmo a kontrast by měly být uzpůsobeny délce a prostředí prezentace (viz výše). Zařazování některých efektů, vtipných obrázků apod. jistě zaujme pozornost, otázkou je, zda v pozitivním slova smyslu. účastníky celoživotního vzdělávání. Pro začínající posluchače je vhodné věnovat informacím o e-learningu samostatný prostor nad rámec výuky samotného odborného obsahu modulu. V průběhu výuky se setkáváme jak s pasivními, tak i velmi aktivními posluchači, kteří svým způsobem narušují jeho průběh. Pasivní účastníky lze aktivizovat mnoha způsoby od nabídky zajímavých témat, zařazením samostatné práce, případně práce skupinové, požádání o jejich zkušenosti, až po zařazení přestávky, případně nabídky občerstvení. Výuku mohou narušovat také příliš aktivní účastníci. Zde je vhodné usměrnit a využít jejich zájem a zaujetí, nicméně tak, aby nebyla ohrožena práce s celou skupinou. Je možné odkázat na pozdější diskuzi, nabídnout téma na zamyšlení nebo odkaz na podrobnější materiály, na webové stránky projektu či na e-learning. V neposlední řadě prosím nezapomínejte na sebe samotné, zejména výuka, která přesahuje dotaci tří hodin (což je častý případ) je fyzickými i psychickým výkonem. Dodržujte pitný režim, nicméně není příliš vhodné zařazení nápojů, které vysušují hlasivky. Na svůj hlas, pro vás lektorky a lektory nejvýznamnější nástroj buďte obzvláště opatrní a po výuce si dopřejte jeho regeneraci. 13 Několik stovek obrázků spolehlivě odradí každého posluchače, pokuste se zdůraznit pomocí Powerpointu jen to nejdůležitější, na předávání materie textu jsou vhodnější textové editory. Také zde platí potřeba překontrolovat jak stav hardware, tak i software. Na překvapení v rámci výuky není prostor a většina účastníků nebude mít výraznějšího pochopení, časově by tato příprava měla započít dvacet až třicet minut před samotným školením Pokud je v místnosti dostupné internetové připojení lze doporučit taktéž jeho kontrolu, včetně prověření dostupnosti webových stránek projektu a e-learningové podpory. S webovými stránkami projektu a e-learningem, který obsahu jak samotné prezentace a výukové texty, ale také další studijní materiály a v neposlední řadě testy se prosím seznamte s dostatečným předstihem tak, abyste byli schopni poskytnout kvalifikované informace účastníkům vzdělávání. Nezapomínejte, že e-learning je využitelný zejména pro pokročilé

8 Metodické námety ˇ k jednotlivým modulum Metodické náměty k jednotlivým modulům Poklady pro výuku, zejména elektronické lze vyhledávat v mnoha databázích, ale také knihovnách. Vzhledem ke své dostupnosti je pro orientační seznámení se s dostupnými tituly databáze books.google. Odkaz na tuto službu je Zde je komunikační okénko pro zadávání klíčových slov (slov, která charakterizují předmět našeho zájmu). Pracovat lze metodou sněhové koule, kdy podle nalezených odkazů vrstvíme další poznatky a upřesňujeme naše zadání. 14 Možností pro hledání publikací je samozřejmě více. Je vhodné zde připomenout, že v současné době obsahují velké procento vědeckého poznání bibliografické databáze Web of Knowledge a Scopus. Vzhledem k tomu, že přístup do těchto databází je placený, je prakticky jediným způsobem jak k těmto informacím získat přístup (relativně jednoduchým), registrace u Národní technické knihovny. Zde je zajištěna také dostupnost plnotextových databází od Britanica po Wiley online Library (http://www.techlib.cz/cs/13-elektronicke-zdroje) Modul komunikační dovednosti 15 Před samotnou výukou modulu prostudujte připravené prezentace, v závislosti na učebních prostorech, ji můžete graficky přizpůsobit (barvy, kontrast). Rozvrhněte si čas na jednotlivá témata prezentace tak, aby celkové vyznění nepůsobilo překotným ani zdlouhavým dojmem. Projděte a prověřte všechny studijní materiály jak z hlediska vhodnosti, tak i aktuálnosti. Seznamte se plně s funkcionalitou e-learningu tak, abyste mohli poskytnout kvalifikované informace nejen o jeho obsahu, ale také o způsobu práce s ním. Seznamte se s připravenými testy, prověřte otázky i odpovědi tak, aby nedošlo k případnému nedorozumění při jejich zpracování a vyhodnocení. Modul komunikacní ˇ dovednosti Literatura alespoň částečně dostupná pomocí služby books.google.com v češtině: MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi 2., doplněné a přepracované vydání. Grada: Praha, ISBN

9 Modul komunikační dovednosti Modul komunikační dovednosti Náhled dostupný z: frontcover&dq=komunika%c4%8dn%c3%ad+dovednosti&hl= MÜHLEISEN, S., OBERHUBER, N. Komunikační a jiné měkké dovednosti: Soft skills v praxi. Grada: Praha, ISBN Náhled dostupný z: cs&sa=x&ei=59njuus-aywohaer4ihadg&ved=0cdwq6aewaa#v =onepage&q=komunika%c4%8dn%c3%ad%20dovednosti&f =false =frontcover&dq=komunika%c4%8dn%c3%ad+dovednosti&hl =cs&sa=x&ei=59juus-aywohaer4ihadg&ved=0cf4q6aewbg#v=onep- KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera 3. doplněné vydání. Grada: Praha, ISBN Náhled dostupný z: age&q=komunika%c4%8dn%c3%ad%20dovednosti&f =false Literatura alespoň částečně dostupná pomocí služby books.google.com v angličtině: books?id=bb9-r01ecn0c&printsec=frontcover&dq=komunika%c4%8dn%c3%ad+dovednosti&hl=cs&sa=x&ei=59njuus-aywohaer4ihadg&ved=0ceiq6aewaq#v=onepage&q=komunika%c4%8d- MINTON, D. Teaching Skills in Further and Adult Education. 3rd ed. London: Thomson Learning, ISBN Náhled dostupný z: n%c3%ad%20dovednosti&f=false 16 FRIEDEL, J. Komunikační a jiné měkké dovednosti: Využijte svůj potenciál, rozviňte své soft skills a staňte se úspěšnějšími. Grada: Praha, Str. 36. ISBN Náhled dostupný z: =PA36&dq=komunika%C4%8Dn%C3%AD+dovednosti&hl= cs&sa=x&ei=59njuus-aywohaer4ihadg&ved=0c books?id=xrhrt-xrcoyc&printsec=frontcover&dq=communication+skills+for+teachers&hl=cs&sa=x&ei=-dvjuoxaeoeshqf4hydwaq&ved=0chgq6aewca#v=onepage&q=communication%20skills%20 for%20teachers&f=false DYER, K., LUCE, S. C. Teaching Practical Communication Skills. Washington, DC: American Association of Mental Retardation, ISBN X. Náhled dostupný z: 17 EgQ6AEwAg#v=onepage&q=komunika%C4%8Dn%C3%AD%20dovednosti&f=false ver&dq=communication+skills+for+teachers&hl=cs&sa=x&ei=-dvjuo- PLAŇAVA, I. Průvodce mezilidskou komunikací: přístupy, dovednosti, poruchy. Grada: Praha, ISBN XAEoeShQf4hYDwAQ&ved=0CDoQ6AEwAA#v=onepage&q=communication%20skills%20for%20teachers&f=false Náhled dostupný z: frontcover&dq=komunika%c4%8dn%c3%ad+dovednosti&hl =cs&sa=x&ei=59njuus-aywohaer4ihadg&ved=0ce0q6aewaw#v =onepage&q=komunika%c4%8dn%c3%ad%20dovednosti&f =false

10 Modul komunikační dovednosti Modul komunikační dovednosti skills%202010&f=false HUANG, L.-S. Academic Communication Skills: Conversation Strategies for International Graduate Students. Lanham, MD: University Press of America, ISBN Náhled dostupný z: skills%202010&f=false 18 BARKER, A. Improve Your Communication Skills. 3rd ed. London: Kogan Page Limited, ISBN Náhled dostupný z: =communication+skills+2010&hl=cs&sa=x&ei=5drjuqiefcithqfrioh4bq&ved=0cewq6aewag#v=onepage&q=communication%20 skills%202010&f=false NASH, M., LOWE, J., PALMER, T. Developing Language and Communication Skills through Effective Small Group Work. 3rd ed. London: Routledge, ISBN Náhled dostupný z: skills%202010&f=false AKUNJEE, M., AKUNJEE, N., SIDDIQUI, S., MALLICK, A. The Easy Guide to OSCEs for Communication Skills. Oxon: Radcliffe Publishing Ltd, ISBN Náhled dostupný z: skills%202010&f=false 19 KUMAR, E. S., SREEHARI, P., SAVITHRI, J. Communication Skills and Soft Skills: An Integrated Approach. Noidha: Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd, ISBN Náhled dostupný z:

11 Modul prezentační dovednosti Modul prezentacní ˇ dovednosti Před samotnou výukou modulu prostudujte připravené prezentace, v závislosti na učebních prostorech ji můžete graficky přizpůsobit (barvy, kontrast). Rozvrhněte si čas na jednotlivá témata prezentace tak, aby celkové vyznění nepůsobilo překotným ani zdlouhavým dojmem. Projděte a prověřte všechny studijní materiály jak z hlediska vhodnosti, tak i aktuálnosti. Seznamte se plně s funkcionalitou e-learningu tak, abyste mohli poskytnout kvalifikované informace nejen o jeho obsahu, ale také o způsobu práce s ním. Seznamte se s připravenými testy, prověřte otázky i odpovědi tak, aby nedošlo k případnému nedorozumění při jejich zpracování a vyhodnocení. 20 Literatura alespoň částečně dostupná pomocí služby books.google.com v češtině: MEDLÍKOVÁ, O. Lektorské dovednosti: Manuál úspěšného lektora 2., doplněné vydání. Grada: Praha, Str ISBN Náhled dostupný z: Dn%C3%AD%20dovednosti&f=false 21

12 Modul prezentační dovednosti Modul prezentační dovednosti ŠTĚPÁNIK, J. Umění jednat s lidmi: Cesta k úspěchu Svazek 1. Grada: Pra- siihgerq4godq&ved=0chqq6aewca#v=onepage&q=prezenta%c4%8- ha, Str ISBN Dn%C3%AD%20dovednosti&f=false Náhled dostupný z: GALLO, C. Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse. Grada: Praha, Str. 22. ISBN zenta%c4%8dn%c3%ad+dovednosti&hl=cs&sa=x&ei=ctdjuqe4d- siihgerq4godq&ved=0ceoq6aewaq#v=onepage&q=prezenta%c4%8- Dn%C3%AD%20dovednosti&f=false Náhled dostupný z: HOSPODÁŘOVÁ, I. Prezentační dovednosti. Alfa: Praha, ISBN siihgerq4godq&ved=0chkq6aewcq#v=onepage&q=prezenta%c4%8d n%c3%ad%20dovednosti&f=false ŠAFRÁNKOVÁ, J., KUČÍREK, J., SCHMIDTOVÁ, M. Sociální, pedagogické a prezentační dovednosti doktoranda: rozvojový program pro doktorandy. Professional Publishing: Praha, ISBN Literatura alespoň částečně dostupná pomocí služby books.google.com v angličtině: 22 MEDLÍKOVÁ, O. Přesvědčivá prezentace: Špičkové rady, tipy a příklady 2., aktualizované a doplněné vydání. Grada: Praha, ISBN Náhled dostupný z: MATTISKE, K. Persuasive Presentation Skills: Create, Prepare and Design with Confidence. Sydney: The Performance Company Pty Limited, ISBN Náhled dostupný z: tation+skills+adult+learning&hl=cs&sa=x&ei=bthjutmcmiwmhaeqzy- DwAg&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=presentation%20skills%20 adult%20learning&f=false 23 MUŽÍK, J. Prezentační dovednosti a osobnostní rozvoj zaměstnance veřejné správy. Institut pro místní správu: Praha, ISBN GERSHON, S. Present Yourself 2 Student s book: Viewpoints. New York: Cambridge University Press, ISBN KADLÁČKOVÁ, Z. Komunikační a prezentační dovednosti - jak být úspěšný Náhled dostupný z: v obchodním styku. Obchodní akademie Orlová: Orlová, ISBN ver&dq=presentation+skills+adult+learning&hl=cs&sa=x&ei=bthjutmc- MÜHLEISEN, S. Komunikační a jiné měkké dovednosti soft skills v praxi. Grada: Praha, Str ISBN MIWmhAeqzYDwAg&ved=0CDkQ6AEwAQ#v=onepage&q=presentation%20skills%20adult%20learning&f=false Náhled dostupný z: zenta%c4%8dn%c3%ad+dovednosti&hl=cs&sa=x&ei=ctdjuqe4d-

13 Modul prezentační dovednosti Modul prezentační dovednosti on%20skills%20adult%20learning&f=false GERSHON, S. Present Yourself 1 Student s book: Experiences. New York: Cambridge University Press, ISBN Náhled dostupný z: MINTON, D. Teaching Skills in Further and Adult Education. 3rd ed. London: Thomson Learning, The Wow! Factor, s ISBN Náhled dostupný z: ver&dq=presentation+skills+adult+learning&hl=cs&sa=x&ei=bthjutmc- MIWmhAeqzYDwAg&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=presentation%20skills%20adult%20learning&f=false MEYER, K. How to Train Managers to Train. Alexandria: American Society for Training & Development, ISBN: ISSN adult%20learning&f=false SULLIVAN, R. L. The Transfer of Skills Training. Alexandria: American Society for Training & Development, ISBN Náhled dostupný z: Náhled dostupný z: 24 cover&dq=how+to+train+managers+to+train&hl=cs&sa=x&ei=m- 0K0UvLwCJOjhgeV3YDABw&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=onepage&q=how%- 20to%20train%20managers%20to%20train&f=false tation+skills+adult+learning&hl=cs&sa=x&ei=bthjutmcmiwmhaeqzy- DwAg&ved=0CGQQ6AEwBw#v=onepage&q=presentation%20skills%20 adult%20learning&f=false 25 GERSHON, S. Present Yourself 1 Teacher s Manual: Experiences. New York: Cambridge University Press, ISBN GRAVELLS, A. Delivering Employability Skills in the Lifelong Learning Sector. Exeter: Learning Matters Ltd, ISBN Náhled dostupný z: Náhled dostupný z: ver&dq=presentation+skills+adult+learning&hl=cs&sa=x&ei=bthjutmc- MIWmhAeqzYDwAg&ved=0CE8Q6AEwBA#v=onepage&q=presentation%20skills%20adult%20learning&f=false ver&dq=presentation+skills+adult+learning&hl=cs&sa=x&ei=bthjutmc- MIWmhAeqzYDwAg&ved=0CGsQ6AEwCA#v=onepage&q&f=false GERSHON, S. Present Yourself 2 Teacher s Manual: Viewpoints. New York: Cambridge University Press, ISBN Náhled dostupný z: ver&dq=presentation+skills+adult+learning&hl=cs&sa=x&ei=bthjutmc- MIWmhAeqzYDwAg&ved=0CFUQ6AEwBQ#v=onepage&q=presentati-

14 modul lektorské dovednosti a kompetence Před samotnou výukou modulu prostudujte připravené prezentace, v závislosti na učebních prostorech ji můžete graficky přizpůsobit (barvy, kontrast). Rozvrhněte si čas na jednotlivá témata prezentace tak, aby celkové vyznění nepůsobilo překotným ani zdlouhavým dojmem. Projděte a prověřte všechny studijní materiály jak z hlediska vhodnosti, tak i aktuálnosti. Seznamte se plně s funkcionalitou e-learningu tak, abyste mohli poskytnout kvalifikované informace nejen o jeho obsahu, ale také o způsobu práce s ním. Seznamte se s připravenými testy, prověřte otázky i odpovědi tak, aby nedošlo k případnému nedorozumění při jejich zpracování a vyhodnocení. Literatura alespoň částečně dostupná pomocí služby books.google.com v češtině: 26 MEDLÍKOVÁ, O. Lektorské dovednosti: Manuál úspěšného lektora 2., doplněné vydání. Grada: Praha, Str. 25. ISBN Náhled dostupný z: torsk%c3%a9+kompetence&hl=cs&sa=x&ei=wnhjupnffoyqhqe18o- HwCw&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=lektorsk%C3%A9%20kompetence&f=false 27 HANUŠOVÁ, M., MILLER, I. Posilování pedagogických kompetencí lektorů: textová opora kurzu. Ústav zemědělské ekonomiky a informací: Praha, ISBN Modul lektorské dovednosti a kompetence VERMEERSCH, J. Začněme s ODL. Garant: Antverpy, Str. 58. ISBN Náhled dostupný z: torsk%c3%a9+kompetence&hl=cs&sa=x&ei=wnhjupnffoyqhqe18o- HwCw&ved=0CD0Q6AEwAg#v=onepage&q=lektorsk%C3%A9%20kompetence&f=false

15 modul lektorské dovednosti a kompetence modul lektorské dovednosti a kompetence KEŘKOVSKÝ, M. Strategické řízení firemních informací: Teorie pro praxi. C. H. Beck: Praha, Str. 67. ISBN SVATOŠ, V., LEBEDA, P. Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy. Grada: Praha, Str ISBN Náhled dostupný z: Náhled dostupný z: torsk%c3%a9+kompetence&hl=cs&sa=x&ei=wnhjupnffoyqhqe18o- torsk%c3%a9+kompetence&hl=cs&sa=x&ei=wnhjupnffoyqhqe18o- HwCw&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=lektorsk%C3%A9%20komp- HwCw&ved=0CFYQ6AEwBw#v=onepage&q=lektorsk%C3%A9%20kom- etence&f=false petence&f=false PRŮCHA, J., VETEŠKA, J. Andragogický slovník. Grada: Praha, Str. 31. ISBN Náhled dostupný z: VETEŠKA, J. Kompetence ve vzdělávání. Grada: Praha, Str. 99. ISBN Náhled dostupný z: torsk%c3%a9+kompetence&hl=cs&sa=x&ei=wnhjupnffoyqhqe18o- HwCw&ved=0CEcQ6AEwBA#v=onepage&q=lektorsk%C3%A9%20komp- torsk%c3%a9+kompetence&hl=cs&sa=x&ei=wnhjupnffoyqhqe18o- etence&f=false HwCw&ved=0CFwQ6AEwCA#v=onepage&q=lektorsk%C3%A9%20komp- 28 BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Grada: Praha, Str ISBN Náhled dostupný z: torsk%c3%a9+kompetence&hl=cs&sa=x&ei=wnhjupnffoyqhqe18o- HwCw&ved=0CEwQ6AEwBQ#v=onepage&q=lektorsk%C3%A9%20kom- etence&f=false Literatura alespoň částečně dostupná pomocí služby books.google.com v angličtině: SCALES, P. Teaching In The Lifelong Learning Sector. 2nd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education, ISBN petence&f=false Náhled dostupný z: STACKE, É. Koučování pro manažery a firemní týmy. Grada: Praha, Str ISBN Náhled dostupný z: GRAVELLS, A. Delivering Employability Skills in the Lifelong Learning Sector. Exeter: Learning Matters Ltd, ISBN torsk%c3%a9+kompetence&hl=cs&sa=x&ei=wnhjupnffoyqhqe18o- HwCw&ved=0CFIQ6AEwBg#v=onepage&q=lektorsk%C3%A9%20kompetence&f=false Náhled dostupný z: ver&dq=teachers+skills+in+long+life+learning&hl=cs&sa=x&ei=3tljut- SeGMPOhAfr9oDYDg&ved=0CDkQ6AEwAQ#v=onepage&q=teachers%20

16 modul lektorské dovednosti a kompetence modul lektorské dovednosti a kompetence skills%20in%20long%20life%20learning&f=false DUCKWORTH, V., VOOD, J., BOSTOCK, J. DICKINSON, J. Successful Teaching Practice in the Lifelong Learning Sector. Exeter: Learning Matters, ISBN Náhled dostupný z: ver&dq=teachers+skills+in+long+life+learning&hl=cs&sa=x&ei=3tljut- SeGMPOhAfr9oDYDg&ved=0CEEQ6AEwAg#v=onepage&q=teachers%20 skills%20in%20long%20life%20learning&f=false GRAVELLS, A. What is Teaching in the Lifelong Learning Sector? Exeter: Learning Matters, ISBN HILL, C. Teaching with e-learning in the Lifelong Learning Sector. 2nd ed. Exeter: Learning Matters, ISBN Náhled dostupný z: STEWARD, A. Continuing Your Professional Development in Lifelong Learning. London: Continuum, ISBN Náhled dostupný z: s+skills+in+long+life+learning&hl=cs&sa=x&ei=3tljutsegmpohafr9o- DYDg&ved=0CHIQ6AEwCA#v=onepage&q=teachers%20skills%20in%20 long%20life%20learning&f=false 30 Náhled dostupný z: ver&dq=teachers+skills+in+long+life+learning&hl=cs&sa=x&ei=3tljut- SeGMPOhAfr9oDYDg&ved=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q=teachers%20 skills%20in%20long%20life%20learning&f=false 31 FAWBERT, F. Teaching in Post-Compulsory Education: Learning, Skills and Standards. London: Continuum, ISBN Náhled dostupný z: AVIS, J., FISHER, R., THOMPSON, R. Teaching in Lifelong Learning. Maidenhead: McGraw-Hill Education, ISBN Náhled dostupný z:

17 modul využití sociálních sítí v programech dalšího vzdělávání Před samotnou výukou modulu prostudujte připravené prezentace, v závislosti na učebních prostorech ji můžete graficky přizpůsobit (barvy, kontrast). Rozvrhněte si čas na jednotlivá témata prezentace tak, aby celkové vyznění nepůsobilo překotným ani zdlouhavým dojmem. Projděte a prověřte všechny studijní materiály jak z hlediska vhodnosti, tak i aktuálnosti. Seznamte se plně s funkcionalitou e-learningu tak, abyste mohli poskytnout kvalifikované informace nejen o jeho obsahu, ale také o způsobu práce s ním. Seznamte se s připravenými testy, prověřte otázky i odpovědi tak, aby nedošlo k případnému nedorozumění při jejich zpracování a vyhodnocení. Před začátkem kurzu (např. formou krátkého dotazníku) prověřte, zda mají posluchači registraci na diskutovaných sociálních sítích, případně nabídněte stručný návod, jak se registrovat Modul vyuzití ˇ sociálních sítí v programech dalsího ˇ vzdelávání ˇ Literatura alespoň částečně dostupná pomocí služby books.google.com v angličtině: MAGOLAUS, G. E-Infrastructures and Technologies for Lifelong Learning: Next Generation Environments. Hershey: Idea Group Inc, ISBN Náhled dostupný z: WANKEL, C. Cutting-edge Social Media Approaches to Business Education: Teaching with LinkedIn, Facebook, Twitter, Second Life, and Blogs. Charlotte: IAP, ISBN Náhled dostupný z:

18 modul lektorské dovednosti a kompetence JARVIS, P. The Routledge International Handbook of Lifelong Learning. New York: Routledge, ISBN Náhled dostupný z: Modul Adobe Photoshop základní kurz 34 35

19 modul Adobe Photoshop základní kurz modul Adobe Photoshop základní kurz Před samotnou výukou modulu prostudujte připravené prezentace, v závislosti na učebních prostorech ji můžete graficky přizpůsobit (barvy, kontrast). Rozvrhněte si čas na jednotlivá témata prezentace tak, aby celkové vyznění nepůsobilo překotným ani zdlouhavým dojmem. Projděte a prověřte všechny studijní materiály jak z hlediska vhodnosti, tak i aktuálnosti. Seznamte se plně s funkcionalitou e-learningu tak, abyste mohli poskytnout kvalifikované informace nejen o jeho obsahu, ale také o způsobu práce s ním. Seznamte se s připravenými testy, prověřte otázky i odpovědi tak, aby nedošlo k případnému nedorozumění při jejich zpracování a vyhodnocení. Před začátkem kurzu (např. formou krátkého dotazníku) prověřte, zda mají na svých pracovištích k dispozici probíraný software, případně v jaké verzi. Upozorněte na nutnost využívání pouze legálně získané software Náhled dostupný z: Adobe Photoshop 7.0. Adobe Press, ISBN Náhled dostupný z: Adobe Creative Team. Adobe Photoshop CS6: Classroom in a Book. Adobe Press, ISBN Literatura alespoň částečně dostupná pomocí služby books.google.com v češtině: KRÁL, M., FLÍDR, T. Adobe Photoshop CS6. Grada: Praha, ISBN Náhled dostupný z: 37 Náhled dostupný z: DRAFAHL, J., DRAFAHL, S. Adobe Photoshop for Underwater Photographers. Buffalo: Amherst Media Inc., ISBN ver&dq=adobe+photoshop&hl=cs&sa=x&ei=ln9jurkbpieqhqeb1odia- g&ved=0cdqq6aewaa#v=onepage&q=adobe%20photoshop&f=false KRÁL, M. Adobe Photoshop Lightroom 2. Grada: Praha, ISBN Náhled dostupný z: Náhled dostupný z: SHELLY, G. B., STARKS, J. L., FEHL, A. Adobe Photoshop CS5: Comprehensive. Boston: Cengage Learning, ISBN ver&dq=adobe+photoshop+lightroom+2&hl=cs&sa=x&ei=xx60urxgf9cb- haeryygaag&ved=0cdyq6aewaa#v=onepage&q=adobe%20photo- shop%20lightroom%202&f=false KELBY, S., NELSON, F. Adobe Photoshop CS a CS2. Grada: Praha, ISBN Náhled dostupný z:

20 modul Adobe Photoshop základní kurz BOTELLO, C. Adobe Photoshop CS6: Illustrated. Boston: Cengage Learning, ISBN Náhled dostupný z: SHELLY, G. B., STARKS, J. L. Adobe Photoshop CS5: Introductory. Boston: Cengage Learning, ISBN Náhled dostupný z: ZpEtná ˇ vazba a práce s ní

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace s institucemi Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Informatika pro ekonomy

Informatika pro ekonomy BA (Hons) in Business Management Bc. Ekonomika a management Double Degree 2. ročník Informatika pro ekonomy (learning package) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. 2012/2013 2 BIBS vysoká škola Autor tohoto studijního

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Motto Je potřeba sebe sama

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Struktura obchodního jednání a vyjednávání

Struktura obchodního jednání a vyjednávání Zpráva vyhodnocení kurzu Struktura obchodního jednání a vyjednávání Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 Úvod, sociální podstata mezilidského sdělování Obsah: kdo stojí před Vámi a koho mám před sebou? organizace výuky (termíny, web, témata, zápočty), T1: antická rétorika

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ Určeno pro E-learningový kurz: Rozvoj andragogických a metodologických znalostí lektorů dalšího vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V JMK CZ.1.07/3.2.04/01.0045

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Prezentační dovednosti

Zpráva vyhodnocení kurzu Prezentační dovednosti Zpráva vyhodnocení kurzu Prezentační dovednosti Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE Naším posláním

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více