INKOM Inovace a moderní technologie v kompetencích lektorů dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji (registrační číslo CZ. 1.07/3.2.11/02.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INKOM Inovace a moderní technologie v kompetencích lektorů dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji (registrační číslo CZ. 1.07/3.2.11/02."

Transkript

1 Metodická příručka vznikla v rámci realizace projektu ESF: INKOM Inovace a moderní technologie v kompetencích lektorů dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji (registrační číslo CZ. 1.07/3.2.11/ ) v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Miroslav Barták, Igor Matěna Metodika vzdělávání a výukových modulů v rámci projektu INKOM Inovace a moderní technologie v kompetencích lektorů dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji 1 Jiří S. Richter, Lukáš Hála, Aleš Janíček Texty pro lektory dalšího vzdělávání výukových modulů INKOM Inovace a moderní technologie v kompetencích lektorů dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji Vydal: Grove CZ, Koněvova 118, Praha 3, Vydání: první Tisk: Tiskárna Daniel, s.r.o Příloha: CD Grove CZ, 2014 ISBN

2 OBSAH 2 Předmluva a úvod 4 Struktura a doporučení pro práci s metodikou 6 Náměty pro práci lektorů 9 Metodické náměty k jednotlivým modulům 14 Modul komunikační dovednosti 15 Modul prezentační dovednosti 20 Modul lektorské dovednosti a kompetence 26 Modul využití sociálních sítí v programech dalšího vzdělávání 32 Modul Adobe Photoshop základní kurz 35 Zpětná vazba a práce s ní 39 Učební texty 50 3

3 4 PrEDMLUVA ˇ A ÚVOD Vážené čtenářky, vážení čtenáři, lektorky a lektoři vzdělávacích modulů, následující stránky vám nabízí metodické poznámky k výuce v rámci modulů, které vznikly v rámci projektu. Pojem metoda bychom mohli pro zjednodušení vymezit jako cestu k cíli. V našem případě je tímto cílem poskytnutí relevantních znalostí a dovedností účastníkům vzdělávacích modulů, prostředkem pak fundovanost a prezentace vzdělávacího obsahu. Metodika je tedy potom jakýmsi návodem jak na to. Nicméně mějme prosím vždy na paměti, že oblast vzdělávání se velice dynamicky vyvíjí, stejně tak jako se mění ti, kteří mají o poznatky ve zde uvedených modulech zájem. Z hlediska terminologie a vymezení pojmů je vhodné využívat andragogický slovník, který lze nalézt na internetové adrese Tištěný andragogický slovník vydali u v roce 2012 v nakladatelství Grada např. Průcha a Veteška viz Tato metodika nabízí doporučení k celkem pěti modulům. Jedná se o moduly: Modul komunikační dovednosti Modul prezentační dovednosti Modul lektorské dovednosti a kompetence Modul využití sociálních sítí v programech dalšího vzdělávání Modul Adobe Photoshop základní kurz Vzdělávání v oblastech, které jsou popsány v této metodice se, jak již bylo předesláno výše, rychle vyvíjí, některé poznatky zastarávají rychleji než jiné, zejména díky obrovské publikační aktivitě, a to jak na úrovni akademického výzkumu, tak i v rovině popularizačních knih a článků. Buďte prosím při práci s informačními zdroji velmi důkladní. V jednotlivých modulech uvedené publikace jsou pouze orientační a vašemu vyhledávání informací tak nestojí nic v cestě. Další součástí vzdělávání v této oblasti je samotná prezentace lektor- ky nebo lektora, která výrazným způsobem ovlivňuje výsledek, tedy nabyté poznání a kompetence našimi posluchači účastníky vzdělávacích modulů. Ačkoliv tato součást je nesmírně důležitá, nesmí zvítězit nad obsahem. Ani vynikající oblečení, přirozené vystupování a zvládání verbální i neverbální komunikace, stejně jako např. vysoké společenské postavení nikoho dobrým lektorem neudělá, pokud není jeho erudice opřená o znalost samotné materie kurzu a patřičné životní zkušenosti. Významným faktorem, který do vzdělávacího procesu v rámci celoživotního vzdělávání vstupuje, jsou očekávání účastníků vzdělávání. Jejich motivace může být založena na chuti osobního rozvoje, nicméně daleko častěji je důvodem účasti zvýšení kompetencí, které vyžaduje trh práce a ještě konkrétněji zaměstnavatel. Mimo kvalitu ve smyslu vzdělávacího procesu tak má zásadní význam kvalita organizace, tj. kdy, kde, v jakém prostředí bude daný modul probíhat, ale také to jak získat o vzdělávání informace, jak se přihlásit, nebo jak je hodnocena komunikace s administrativními pracovníky, kteří pracují na organizačním a technickém zabezpečení vzdělávání. V celoživotním vzdělávání existuje nemalá konkurence, řada poskytovatelů nabízí na první pohled zcela identické vzdělávání, byť v realitě se samozřejmě velice liší. Nezapomínejme tedy také na složku marketingu, ačkoliv je hloubka a šířka trhu publikací o marketingu velká a setkáváme se s českými a zejména velkým množstvím zahraničních autorů, lze doporučit počin Národního ústavu pro vzdělávání, který naleznete na: kucharskym-mistrem?highlightwords=marketing Nezapomínejme, že dnešní marketing již dávno není pouze zaměření na produkt, ale stále více na hodnotu pro zákazníka. Zatímco v obchodě často platí okřídlené umístění, umístění, umístění, pro naše úspěchy jsou nejdůležitější informace, informace a ještě jednou informace. Pokud o našich vzdělávacích kurzech nikdo neví, nenajdeme své posluchače a sebevětší snažení může vyjít vniveč. Nezapomínejme, že jednou z forem marketingu, která je spjata s našimi tématy je tzv. word of mouth marketing, tj. marketing šířený ústně nebo prostřednictvím sociálních sítí. Zanechat na všech dobrý dojem, nepouštět se do konfliktů a snažit se aby vše co při vzdělávání děláme, naplňovalo znaky strategie win-win by mělo být naší prioritou. V Praze, leden 2014 Autor 5

4 STRUKTURA A DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S METODIKOU 3 6 Struktura této publikace je následující: předmluva a úvod, tato kapitola obsahuje již některé odkazy na užitečné stránky, dále kapitola obsahující obecné náměty pro lektora, a to jak v obecné rovině, ale také se zaměřením na využití Powerpointu. Dále pak doporučení k prezenční a distanční výuce, metodické poznámky ke každému bloku, včetně doporučené literatury a témat, práce se zpětnou vazbou, v neposlední řadě pak závěr a shrnutí. V úvodu a předmluvě je implicitně vymezen cíl publikace, a to stát se užitečnou pomůckou pro realizaci vzdělávacích modulů. Vzdělávání dospělých je vysoce náročnou, odpovědnou a zároveň velmi potřebnou činností. To klade vysoké nároky na lektory, kteří jsou vystaveni působení konkurence a stále se zvyšujícím očekáváním účastníků vzdělávání, kteří jsou motivováni zejména svými vyhlídkami na trhu práce. Obecné náměty pro lektora vyplývají z praktických zkušeností se vzděláváním dospělých, a to jak s jeho obsahovou, tak i formální stránkou. Forma a obsah musí jít ruku v ruce. Pokud jedno vítězí nad druhým, je celé naše snažení odsouzeno k neúspěchu. Vzhledem k připraveným modulům hraje velkou úlohu schopnost připravit kvalitní prezentace, a to nad rámec prezentací, které jsou dostupné na přiloženém CD. Vždy je třeba přizpůsobit prezentaci všem interním i externím faktorům vzdělávacího procesu. Samotná prezentace je uměním, ale také náročným řemeslem. Naše prezentace může mít formu prezenční nebo distanční výuky, včetně využití např. e-learningu, jako jednoho dnes již běžně využívaného nástroje. Prezenční a distanční výuka se od sebe zásadním způsobem odlišují v mnoha ohledech, které se snaží jedna kapitola metodiky popsat. 7 STRUKTURA A DOPORUcENÍ ˇ PRO PRÁCI S METODIKOU Jednotlivým výukovým blokům jsou věnovány samostatné podkapitoly. Mimo metodických poznámek zde naleznete také odkazy na informační zdroje, zejména ty, které jsou relevantní v širším mezinárodním kontextu. Je třeba pracovat se zdroji také v některém ze světových jazyků, zejména pak anglickými, kde existuje prakticky bezedná studnice možného poznání. Ačkoliv jsou zahraniční materiály u některých účastníků kurzů neoblíbené, je to jediná cesta jak se dostat k aktuálním informacím z oboru. Zpětná vazba je pro celoživotní vzdělávání zásadní. Proto je jí věnována samostatná kapitola, která seznamuje především s hodnotícími dotazníky pro

5 STRUKTURA A DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S METODIKOU kurz a lektorku nebo lektora. Ačkoliv potřeba hodnocení vyplývá ze samotné podstaty celoživotního učení, je její význam akcentován všemi strategickými a koncepčními dokumenty, jakými jsou Strategie celoživotního učení v ČR nebo v Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení (ERK) viz Metodika v zásadě umožňuje čtení jak v celku, tak i po jednotlivých kapitolách či modulech. Pokud jste zkušenými lektorkami nebo lektory, pak pro vás budou některé části asi spíše potvrzením některých skutečností, případně vás napadne řada námětů pro zlepšení. Pokud tomu tak bude, pak metodika více než splnila svůj cíl. 8 9 Námety ˇ pro práci lektoru

6 náměty PRO PRÁCI LEKTORŮ náměty PRO PRÁCI LEKTORŮ 10 Vzdělávání v obecných tématech, jakými jsou komunikační dovednosti, lektorské dovednosti, využívání sociálních sítí nebo práce se softwarovými programy klade velmi vysoké nároky na práci lektorů i celého organizačního týmu. Tyto nároky spočívají především ve zvládnutí samotné přednášené materie na úrovni, která může být pro účastníky vzdělávání přínosem a inspirací. Věnujte značnou pozornost samotné přípravě vystoupení. Je obecně platným poznatkem, že čas na přípravu by měl být asi dvojnásobek délky prezentace. V praxi se často setkáváme s tím, že příprava může být i delší, ale také se situací, kdy je příprava lektora evidentně nedostatečná. Úvod typu, dozvěděl jsem se, že vám budu přednášet včera může být sice pravdivý, nicméně je značně neprofesionální a ve své podstatě účastníky kurzů nezajímá, protože se zajímají o náplň vzdělávání, nikoliv nutně o způsob oslovení lektorů. Lektorování, chcete-li výuka, je vždy kreativní aktivita a ne zcela standardizovaná činnost. Ačkoliv je pro vás výuka jednou z životních rolí, vždy vyučujte, nehrajte nebo nepřehrávejte ani neparodujte roli vyučujícího, byť vyučování není hlavním předmětem vašeho odborného zájmu. Vždy važte nabídky konkrétního požadavku na vaše vystoupení, a to zejména z hlediska přípravy, samotného vystoupení, cílové skupiny i dalších faktorů, které se vzdělávacím procesem souvisí. K samotnému vzdělávání v rámci jednotlivých modulů lze nabídnout následující metodické poznámky. Dobře se připravte, i na prezentaci v rámci modulu, který jste již vyučovali, projděte si všechny podkladové materiály. Zkuste se vžít do role posluchačů, pomůže vám to k lepší prezentaci. Prezentaci si přeříkejte nahlas a nejlépe před zrcadlem. Zkuste také svou přípravu nahrát na diktafon nebo na video. Ačkoliv se většina z nás nemusí ani slyšet, ani vidět, můžeme takto odhalit naše slabá místa v prezentaci. Výukové materiály mějte připravené a několikrát zálohované (např. na počítači, v u, vytištěné, na USB, v telefonu apod.), platí, že pokud se něco má pokazit, pokazí se to a záloh není nikdy dost. Ve výukové místnosti buďte jako dlouho první a odcházejte jako úplně poslední, včasný příchod vám umožní seznámit se s prostředím, připravit si techniku, projít prezentaci, vyzkoušet akustiku prostoru a koncentrovat se na několikahodinový pracovní výkon. Pokud je místnost vybavena mikrofonem, seznamte se s jeho funkčností a vyzkoušejte, jak váš hlas v místnosti zní. Nikdy se neschovávejte za obrazovku počítače, prezentujete, musí vás být vidět. Pokud prostor, kde bude výuka probíhat, neznáte, připravte si prezentaci v několika barevných odstínech, abyste ji co nejlépe přizpůsobili světelným podmínkám, vyvaruje se například tmavě zelenému písmu na bílém pozadí, žlutému a červenému písmu na tmavě modrém pozadí a dalším kontrastům, které nejsou pro lidské oko příliš příjemné a účastníci modulu si odnesou přidanou hodnotu ve formě slzejících očí. Žijeme ve světě, kde angličtina představuje univerzální komunikační prostředek a nabízí velkému množství lidí možnost sdílet výsledky poznání, ve své výuce se vyhýbejte anglicismům, pokud je třeba použít anglický termín, hovořte o něm v jeho původním významu, čeština je velmi bohatá a minimálně opisně umí vyjádřit jakýkoliv anglický výraz. Věnujte důslednou pozornost nepoužívání floskulí, tj. plevelných slov a výrazů, stejně tak únikových slov, to vše výrazně ruší komunikaci mezi vámi a účastníky kurzů (např. celé spektrum = spektrum je již celé, moderní = pokud pomine význam slova ve filosofii a sociologii není moderní nebo nové něco co je např. pět let známé, inovativní = inovace je přesně vymezena a nejedná se o každou změnu). Banální, avšak profesionální přístup potrhující je používání spisovné češtiny, která je zcela přesně vymezena, hovorová čeština není pro tento typ vzdělávání zcela vhodná, někdy jsou však reakce na používání spisovné češtiny i negativní s tím, jak se pomalu vytrácí z našeho každodenního života. V neposlední řadě, zejména co se týče softwarového modulu, vždy pracujte s originálním softwarem a nabádejte k tomu také své posluchače v jejich praxi. Důležitou součástí vzdělávání se stala prezentace ve formátu ppt., tedy Powerpointu, případně ekvivalentních programů. Informační zdroje jsou plné informací různé kvality o nejčastějších chybách v ppt. prezentacích, kterým se budeme dále věnovat. Na úvod stojí za to zmínit, že Powerpoint nebyl původně vytvořen jako výukový software. Z jeho názvu vyplývá, že se jedná o silné (podstatné body), je důležité připomenout, že pro sdělení obsahu je často lepším nástrojem některý z jiných programů. Častou chybou u prezentace je, že si nejsme jisti jejím cílem, tj. jednotlivé stránky prezentace nejsou logicky provázány a nevedou k žádnému zjevnému cíli. Svým tématem byste si měli být natolik jistí, že nástroj typu Powerpoint je pouze vizuálním doplněním vašeho přednesu. 11

7 náměty PRO PRÁCI LEKTORŮ náměty PRO PRÁCI LEKTORŮ 12 Další obecně zmiňovanou chybou je skutečnost, že prezentace není vaše, což nemusí vůbec vadit, za předpokladu, že prezentujete vy a např. Powerpoint má pouze dokreslující úlohu. Nezapomeňte, že se jedná o vaši prezentaci a prezentaci vás, nikoliv o čtení jednotlivých okének prezentace, čtení není kompetencí, po které vaši posluchači touží a o skutečnosti, že umíte číst, není v naší společnosti třeba nikoho přesvědčovat. Další chybou je uvádění příliš mnoha informací, zejména přístupem kopíruj a vlož z textu (např. z textového editoru). Uvádí se, že prezentace by měla obsahovat nejvýše asi čtyři body, což je logické také z hlediska čitelnosti prezentace. Ačkoliv celá metodika sází spíše na obsah, forma je rovněž velmi důležitá. Mnoho z přednastavených motivů je pro prezentaci v rámci celoživotního vzdělávání naprosto nevhodných a barevně obtížně zahlédnutelných. Na bílém pozadí a černém textu se příliš zkazit nedá, na druhou stranu nabízí software velmi zajímavé možnosti, které můžeme využít. Prezentace by neměla nudit, ale také není určena malým dětem. Barva, písmo a kontrast by měly být uzpůsobeny délce a prostředí prezentace (viz výše). Zařazování některých efektů, vtipných obrázků apod. jistě zaujme pozornost, otázkou je, zda v pozitivním slova smyslu. účastníky celoživotního vzdělávání. Pro začínající posluchače je vhodné věnovat informacím o e-learningu samostatný prostor nad rámec výuky samotného odborného obsahu modulu. V průběhu výuky se setkáváme jak s pasivními, tak i velmi aktivními posluchači, kteří svým způsobem narušují jeho průběh. Pasivní účastníky lze aktivizovat mnoha způsoby od nabídky zajímavých témat, zařazením samostatné práce, případně práce skupinové, požádání o jejich zkušenosti, až po zařazení přestávky, případně nabídky občerstvení. Výuku mohou narušovat také příliš aktivní účastníci. Zde je vhodné usměrnit a využít jejich zájem a zaujetí, nicméně tak, aby nebyla ohrožena práce s celou skupinou. Je možné odkázat na pozdější diskuzi, nabídnout téma na zamyšlení nebo odkaz na podrobnější materiály, na webové stránky projektu či na e-learning. V neposlední řadě prosím nezapomínejte na sebe samotné, zejména výuka, která přesahuje dotaci tří hodin (což je častý případ) je fyzickými i psychickým výkonem. Dodržujte pitný režim, nicméně není příliš vhodné zařazení nápojů, které vysušují hlasivky. Na svůj hlas, pro vás lektorky a lektory nejvýznamnější nástroj buďte obzvláště opatrní a po výuce si dopřejte jeho regeneraci. 13 Několik stovek obrázků spolehlivě odradí každého posluchače, pokuste se zdůraznit pomocí Powerpointu jen to nejdůležitější, na předávání materie textu jsou vhodnější textové editory. Také zde platí potřeba překontrolovat jak stav hardware, tak i software. Na překvapení v rámci výuky není prostor a většina účastníků nebude mít výraznějšího pochopení, časově by tato příprava měla započít dvacet až třicet minut před samotným školením Pokud je v místnosti dostupné internetové připojení lze doporučit taktéž jeho kontrolu, včetně prověření dostupnosti webových stránek projektu a e-learningové podpory. S webovými stránkami projektu a e-learningem, který obsahu jak samotné prezentace a výukové texty, ale také další studijní materiály a v neposlední řadě testy se prosím seznamte s dostatečným předstihem tak, abyste byli schopni poskytnout kvalifikované informace účastníkům vzdělávání. Nezapomínejte, že e-learning je využitelný zejména pro pokročilé

8 Metodické námety ˇ k jednotlivým modulum Metodické náměty k jednotlivým modulům Poklady pro výuku, zejména elektronické lze vyhledávat v mnoha databázích, ale také knihovnách. Vzhledem ke své dostupnosti je pro orientační seznámení se s dostupnými tituly databáze books.google. Odkaz na tuto službu je Zde je komunikační okénko pro zadávání klíčových slov (slov, která charakterizují předmět našeho zájmu). Pracovat lze metodou sněhové koule, kdy podle nalezených odkazů vrstvíme další poznatky a upřesňujeme naše zadání. 14 Možností pro hledání publikací je samozřejmě více. Je vhodné zde připomenout, že v současné době obsahují velké procento vědeckého poznání bibliografické databáze Web of Knowledge a Scopus. Vzhledem k tomu, že přístup do těchto databází je placený, je prakticky jediným způsobem jak k těmto informacím získat přístup (relativně jednoduchým), registrace u Národní technické knihovny. Zde je zajištěna také dostupnost plnotextových databází od Britanica po Wiley online Library (http://www.techlib.cz/cs/13-elektronicke-zdroje) Modul komunikační dovednosti 15 Před samotnou výukou modulu prostudujte připravené prezentace, v závislosti na učebních prostorech, ji můžete graficky přizpůsobit (barvy, kontrast). Rozvrhněte si čas na jednotlivá témata prezentace tak, aby celkové vyznění nepůsobilo překotným ani zdlouhavým dojmem. Projděte a prověřte všechny studijní materiály jak z hlediska vhodnosti, tak i aktuálnosti. Seznamte se plně s funkcionalitou e-learningu tak, abyste mohli poskytnout kvalifikované informace nejen o jeho obsahu, ale také o způsobu práce s ním. Seznamte se s připravenými testy, prověřte otázky i odpovědi tak, aby nedošlo k případnému nedorozumění při jejich zpracování a vyhodnocení. Modul komunikacní ˇ dovednosti Literatura alespoň částečně dostupná pomocí služby books.google.com v češtině: MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi 2., doplněné a přepracované vydání. Grada: Praha, ISBN

9 Modul komunikační dovednosti Modul komunikační dovednosti Náhled dostupný z: frontcover&dq=komunika%c4%8dn%c3%ad+dovednosti&hl= MÜHLEISEN, S., OBERHUBER, N. Komunikační a jiné měkké dovednosti: Soft skills v praxi. Grada: Praha, ISBN Náhled dostupný z: cs&sa=x&ei=59njuus-aywohaer4ihadg&ved=0cdwq6aewaa#v =onepage&q=komunika%c4%8dn%c3%ad%20dovednosti&f =false =frontcover&dq=komunika%c4%8dn%c3%ad+dovednosti&hl =cs&sa=x&ei=59juus-aywohaer4ihadg&ved=0cf4q6aewbg#v=onep- KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera 3. doplněné vydání. Grada: Praha, ISBN Náhled dostupný z: age&q=komunika%c4%8dn%c3%ad%20dovednosti&f =false Literatura alespoň částečně dostupná pomocí služby books.google.com v angličtině: books?id=bb9-r01ecn0c&printsec=frontcover&dq=komunika%c4%8dn%c3%ad+dovednosti&hl=cs&sa=x&ei=59njuus-aywohaer4ihadg&ved=0ceiq6aewaq#v=onepage&q=komunika%c4%8d- MINTON, D. Teaching Skills in Further and Adult Education. 3rd ed. London: Thomson Learning, ISBN Náhled dostupný z: n%c3%ad%20dovednosti&f=false 16 FRIEDEL, J. Komunikační a jiné měkké dovednosti: Využijte svůj potenciál, rozviňte své soft skills a staňte se úspěšnějšími. Grada: Praha, Str. 36. ISBN Náhled dostupný z: =PA36&dq=komunika%C4%8Dn%C3%AD+dovednosti&hl= cs&sa=x&ei=59njuus-aywohaer4ihadg&ved=0c books?id=xrhrt-xrcoyc&printsec=frontcover&dq=communication+skills+for+teachers&hl=cs&sa=x&ei=-dvjuoxaeoeshqf4hydwaq&ved=0chgq6aewca#v=onepage&q=communication%20skills%20 for%20teachers&f=false DYER, K., LUCE, S. C. Teaching Practical Communication Skills. Washington, DC: American Association of Mental Retardation, ISBN X. Náhled dostupný z: 17 EgQ6AEwAg#v=onepage&q=komunika%C4%8Dn%C3%AD%20dovednosti&f=false ver&dq=communication+skills+for+teachers&hl=cs&sa=x&ei=-dvjuo- PLAŇAVA, I. Průvodce mezilidskou komunikací: přístupy, dovednosti, poruchy. Grada: Praha, ISBN XAEoeShQf4hYDwAQ&ved=0CDoQ6AEwAA#v=onepage&q=communication%20skills%20for%20teachers&f=false Náhled dostupný z: frontcover&dq=komunika%c4%8dn%c3%ad+dovednosti&hl =cs&sa=x&ei=59njuus-aywohaer4ihadg&ved=0ce0q6aewaw#v =onepage&q=komunika%c4%8dn%c3%ad%20dovednosti&f =false

10 Modul komunikační dovednosti Modul komunikační dovednosti skills%202010&f=false HUANG, L.-S. Academic Communication Skills: Conversation Strategies for International Graduate Students. Lanham, MD: University Press of America, ISBN Náhled dostupný z: skills%202010&f=false 18 BARKER, A. Improve Your Communication Skills. 3rd ed. London: Kogan Page Limited, ISBN Náhled dostupný z: =communication+skills+2010&hl=cs&sa=x&ei=5drjuqiefcithqfrioh4bq&ved=0cewq6aewag#v=onepage&q=communication%20 skills%202010&f=false NASH, M., LOWE, J., PALMER, T. Developing Language and Communication Skills through Effective Small Group Work. 3rd ed. London: Routledge, ISBN Náhled dostupný z: skills%202010&f=false AKUNJEE, M., AKUNJEE, N., SIDDIQUI, S., MALLICK, A. The Easy Guide to OSCEs for Communication Skills. Oxon: Radcliffe Publishing Ltd, ISBN Náhled dostupný z: skills%202010&f=false 19 KUMAR, E. S., SREEHARI, P., SAVITHRI, J. Communication Skills and Soft Skills: An Integrated Approach. Noidha: Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd, ISBN Náhled dostupný z:

11 Modul prezentační dovednosti Modul prezentacní ˇ dovednosti Před samotnou výukou modulu prostudujte připravené prezentace, v závislosti na učebních prostorech ji můžete graficky přizpůsobit (barvy, kontrast). Rozvrhněte si čas na jednotlivá témata prezentace tak, aby celkové vyznění nepůsobilo překotným ani zdlouhavým dojmem. Projděte a prověřte všechny studijní materiály jak z hlediska vhodnosti, tak i aktuálnosti. Seznamte se plně s funkcionalitou e-learningu tak, abyste mohli poskytnout kvalifikované informace nejen o jeho obsahu, ale také o způsobu práce s ním. Seznamte se s připravenými testy, prověřte otázky i odpovědi tak, aby nedošlo k případnému nedorozumění při jejich zpracování a vyhodnocení. 20 Literatura alespoň částečně dostupná pomocí služby books.google.com v češtině: MEDLÍKOVÁ, O. Lektorské dovednosti: Manuál úspěšného lektora 2., doplněné vydání. Grada: Praha, Str ISBN Náhled dostupný z: Dn%C3%AD%20dovednosti&f=false 21

12 Modul prezentační dovednosti Modul prezentační dovednosti ŠTĚPÁNIK, J. Umění jednat s lidmi: Cesta k úspěchu Svazek 1. Grada: Pra- siihgerq4godq&ved=0chqq6aewca#v=onepage&q=prezenta%c4%8- ha, Str ISBN Dn%C3%AD%20dovednosti&f=false Náhled dostupný z: GALLO, C. Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse. Grada: Praha, Str. 22. ISBN zenta%c4%8dn%c3%ad+dovednosti&hl=cs&sa=x&ei=ctdjuqe4d- siihgerq4godq&ved=0ceoq6aewaq#v=onepage&q=prezenta%c4%8- Dn%C3%AD%20dovednosti&f=false Náhled dostupný z: HOSPODÁŘOVÁ, I. Prezentační dovednosti. Alfa: Praha, ISBN siihgerq4godq&ved=0chkq6aewcq#v=onepage&q=prezenta%c4%8d n%c3%ad%20dovednosti&f=false ŠAFRÁNKOVÁ, J., KUČÍREK, J., SCHMIDTOVÁ, M. Sociální, pedagogické a prezentační dovednosti doktoranda: rozvojový program pro doktorandy. Professional Publishing: Praha, ISBN Literatura alespoň částečně dostupná pomocí služby books.google.com v angličtině: 22 MEDLÍKOVÁ, O. Přesvědčivá prezentace: Špičkové rady, tipy a příklady 2., aktualizované a doplněné vydání. Grada: Praha, ISBN Náhled dostupný z: MATTISKE, K. Persuasive Presentation Skills: Create, Prepare and Design with Confidence. Sydney: The Performance Company Pty Limited, ISBN Náhled dostupný z: tation+skills+adult+learning&hl=cs&sa=x&ei=bthjutmcmiwmhaeqzy- DwAg&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=presentation%20skills%20 adult%20learning&f=false 23 MUŽÍK, J. Prezentační dovednosti a osobnostní rozvoj zaměstnance veřejné správy. Institut pro místní správu: Praha, ISBN GERSHON, S. Present Yourself 2 Student s book: Viewpoints. New York: Cambridge University Press, ISBN KADLÁČKOVÁ, Z. Komunikační a prezentační dovednosti - jak být úspěšný Náhled dostupný z: v obchodním styku. Obchodní akademie Orlová: Orlová, ISBN ver&dq=presentation+skills+adult+learning&hl=cs&sa=x&ei=bthjutmc- MÜHLEISEN, S. Komunikační a jiné měkké dovednosti soft skills v praxi. Grada: Praha, Str ISBN MIWmhAeqzYDwAg&ved=0CDkQ6AEwAQ#v=onepage&q=presentation%20skills%20adult%20learning&f=false Náhled dostupný z: zenta%c4%8dn%c3%ad+dovednosti&hl=cs&sa=x&ei=ctdjuqe4d-

13 Modul prezentační dovednosti Modul prezentační dovednosti on%20skills%20adult%20learning&f=false GERSHON, S. Present Yourself 1 Student s book: Experiences. New York: Cambridge University Press, ISBN Náhled dostupný z: MINTON, D. Teaching Skills in Further and Adult Education. 3rd ed. London: Thomson Learning, The Wow! Factor, s ISBN Náhled dostupný z: ver&dq=presentation+skills+adult+learning&hl=cs&sa=x&ei=bthjutmc- MIWmhAeqzYDwAg&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=presentation%20skills%20adult%20learning&f=false MEYER, K. How to Train Managers to Train. Alexandria: American Society for Training & Development, ISBN: ISSN adult%20learning&f=false SULLIVAN, R. L. The Transfer of Skills Training. Alexandria: American Society for Training & Development, ISBN Náhled dostupný z: Náhled dostupný z: 24 cover&dq=how+to+train+managers+to+train&hl=cs&sa=x&ei=m- 0K0UvLwCJOjhgeV3YDABw&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=onepage&q=how%- 20to%20train%20managers%20to%20train&f=false tation+skills+adult+learning&hl=cs&sa=x&ei=bthjutmcmiwmhaeqzy- DwAg&ved=0CGQQ6AEwBw#v=onepage&q=presentation%20skills%20 adult%20learning&f=false 25 GERSHON, S. Present Yourself 1 Teacher s Manual: Experiences. New York: Cambridge University Press, ISBN GRAVELLS, A. Delivering Employability Skills in the Lifelong Learning Sector. Exeter: Learning Matters Ltd, ISBN Náhled dostupný z: Náhled dostupný z: ver&dq=presentation+skills+adult+learning&hl=cs&sa=x&ei=bthjutmc- MIWmhAeqzYDwAg&ved=0CE8Q6AEwBA#v=onepage&q=presentation%20skills%20adult%20learning&f=false ver&dq=presentation+skills+adult+learning&hl=cs&sa=x&ei=bthjutmc- MIWmhAeqzYDwAg&ved=0CGsQ6AEwCA#v=onepage&q&f=false GERSHON, S. Present Yourself 2 Teacher s Manual: Viewpoints. New York: Cambridge University Press, ISBN Náhled dostupný z: ver&dq=presentation+skills+adult+learning&hl=cs&sa=x&ei=bthjutmc- MIWmhAeqzYDwAg&ved=0CFUQ6AEwBQ#v=onepage&q=presentati-

14 modul lektorské dovednosti a kompetence Před samotnou výukou modulu prostudujte připravené prezentace, v závislosti na učebních prostorech ji můžete graficky přizpůsobit (barvy, kontrast). Rozvrhněte si čas na jednotlivá témata prezentace tak, aby celkové vyznění nepůsobilo překotným ani zdlouhavým dojmem. Projděte a prověřte všechny studijní materiály jak z hlediska vhodnosti, tak i aktuálnosti. Seznamte se plně s funkcionalitou e-learningu tak, abyste mohli poskytnout kvalifikované informace nejen o jeho obsahu, ale také o způsobu práce s ním. Seznamte se s připravenými testy, prověřte otázky i odpovědi tak, aby nedošlo k případnému nedorozumění při jejich zpracování a vyhodnocení. Literatura alespoň částečně dostupná pomocí služby books.google.com v češtině: 26 MEDLÍKOVÁ, O. Lektorské dovednosti: Manuál úspěšného lektora 2., doplněné vydání. Grada: Praha, Str. 25. ISBN Náhled dostupný z: torsk%c3%a9+kompetence&hl=cs&sa=x&ei=wnhjupnffoyqhqe18o- HwCw&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=lektorsk%C3%A9%20kompetence&f=false 27 HANUŠOVÁ, M., MILLER, I. Posilování pedagogických kompetencí lektorů: textová opora kurzu. Ústav zemědělské ekonomiky a informací: Praha, ISBN Modul lektorské dovednosti a kompetence VERMEERSCH, J. Začněme s ODL. Garant: Antverpy, Str. 58. ISBN Náhled dostupný z: torsk%c3%a9+kompetence&hl=cs&sa=x&ei=wnhjupnffoyqhqe18o- HwCw&ved=0CD0Q6AEwAg#v=onepage&q=lektorsk%C3%A9%20kompetence&f=false

15 modul lektorské dovednosti a kompetence modul lektorské dovednosti a kompetence KEŘKOVSKÝ, M. Strategické řízení firemních informací: Teorie pro praxi. C. H. Beck: Praha, Str. 67. ISBN SVATOŠ, V., LEBEDA, P. Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy. Grada: Praha, Str ISBN Náhled dostupný z: Náhled dostupný z: torsk%c3%a9+kompetence&hl=cs&sa=x&ei=wnhjupnffoyqhqe18o- torsk%c3%a9+kompetence&hl=cs&sa=x&ei=wnhjupnffoyqhqe18o- HwCw&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=lektorsk%C3%A9%20komp- HwCw&ved=0CFYQ6AEwBw#v=onepage&q=lektorsk%C3%A9%20kom- etence&f=false petence&f=false PRŮCHA, J., VETEŠKA, J. Andragogický slovník. Grada: Praha, Str. 31. ISBN Náhled dostupný z: VETEŠKA, J. Kompetence ve vzdělávání. Grada: Praha, Str. 99. ISBN Náhled dostupný z: torsk%c3%a9+kompetence&hl=cs&sa=x&ei=wnhjupnffoyqhqe18o- HwCw&ved=0CEcQ6AEwBA#v=onepage&q=lektorsk%C3%A9%20komp- torsk%c3%a9+kompetence&hl=cs&sa=x&ei=wnhjupnffoyqhqe18o- etence&f=false HwCw&ved=0CFwQ6AEwCA#v=onepage&q=lektorsk%C3%A9%20komp- 28 BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Grada: Praha, Str ISBN Náhled dostupný z: torsk%c3%a9+kompetence&hl=cs&sa=x&ei=wnhjupnffoyqhqe18o- HwCw&ved=0CEwQ6AEwBQ#v=onepage&q=lektorsk%C3%A9%20kom- etence&f=false Literatura alespoň částečně dostupná pomocí služby books.google.com v angličtině: SCALES, P. Teaching In The Lifelong Learning Sector. 2nd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education, ISBN petence&f=false Náhled dostupný z: STACKE, É. Koučování pro manažery a firemní týmy. Grada: Praha, Str ISBN Náhled dostupný z: GRAVELLS, A. Delivering Employability Skills in the Lifelong Learning Sector. Exeter: Learning Matters Ltd, ISBN torsk%c3%a9+kompetence&hl=cs&sa=x&ei=wnhjupnffoyqhqe18o- HwCw&ved=0CFIQ6AEwBg#v=onepage&q=lektorsk%C3%A9%20kompetence&f=false Náhled dostupný z: ver&dq=teachers+skills+in+long+life+learning&hl=cs&sa=x&ei=3tljut- SeGMPOhAfr9oDYDg&ved=0CDkQ6AEwAQ#v=onepage&q=teachers%20

16 modul lektorské dovednosti a kompetence modul lektorské dovednosti a kompetence skills%20in%20long%20life%20learning&f=false DUCKWORTH, V., VOOD, J., BOSTOCK, J. DICKINSON, J. Successful Teaching Practice in the Lifelong Learning Sector. Exeter: Learning Matters, ISBN Náhled dostupný z: ver&dq=teachers+skills+in+long+life+learning&hl=cs&sa=x&ei=3tljut- SeGMPOhAfr9oDYDg&ved=0CEEQ6AEwAg#v=onepage&q=teachers%20 skills%20in%20long%20life%20learning&f=false GRAVELLS, A. What is Teaching in the Lifelong Learning Sector? Exeter: Learning Matters, ISBN HILL, C. Teaching with e-learning in the Lifelong Learning Sector. 2nd ed. Exeter: Learning Matters, ISBN Náhled dostupný z: STEWARD, A. Continuing Your Professional Development in Lifelong Learning. London: Continuum, ISBN Náhled dostupný z: s+skills+in+long+life+learning&hl=cs&sa=x&ei=3tljutsegmpohafr9o- DYDg&ved=0CHIQ6AEwCA#v=onepage&q=teachers%20skills%20in%20 long%20life%20learning&f=false 30 Náhled dostupný z: ver&dq=teachers+skills+in+long+life+learning&hl=cs&sa=x&ei=3tljut- SeGMPOhAfr9oDYDg&ved=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q=teachers%20 skills%20in%20long%20life%20learning&f=false 31 FAWBERT, F. Teaching in Post-Compulsory Education: Learning, Skills and Standards. London: Continuum, ISBN Náhled dostupný z: AVIS, J., FISHER, R., THOMPSON, R. Teaching in Lifelong Learning. Maidenhead: McGraw-Hill Education, ISBN Náhled dostupný z:

17 modul využití sociálních sítí v programech dalšího vzdělávání Před samotnou výukou modulu prostudujte připravené prezentace, v závislosti na učebních prostorech ji můžete graficky přizpůsobit (barvy, kontrast). Rozvrhněte si čas na jednotlivá témata prezentace tak, aby celkové vyznění nepůsobilo překotným ani zdlouhavým dojmem. Projděte a prověřte všechny studijní materiály jak z hlediska vhodnosti, tak i aktuálnosti. Seznamte se plně s funkcionalitou e-learningu tak, abyste mohli poskytnout kvalifikované informace nejen o jeho obsahu, ale také o způsobu práce s ním. Seznamte se s připravenými testy, prověřte otázky i odpovědi tak, aby nedošlo k případnému nedorozumění při jejich zpracování a vyhodnocení. Před začátkem kurzu (např. formou krátkého dotazníku) prověřte, zda mají posluchači registraci na diskutovaných sociálních sítích, případně nabídněte stručný návod, jak se registrovat Modul vyuzití ˇ sociálních sítí v programech dalsího ˇ vzdelávání ˇ Literatura alespoň částečně dostupná pomocí služby books.google.com v angličtině: MAGOLAUS, G. E-Infrastructures and Technologies for Lifelong Learning: Next Generation Environments. Hershey: Idea Group Inc, ISBN Náhled dostupný z: WANKEL, C. Cutting-edge Social Media Approaches to Business Education: Teaching with LinkedIn, Facebook, Twitter, Second Life, and Blogs. Charlotte: IAP, ISBN Náhled dostupný z:

18 modul lektorské dovednosti a kompetence JARVIS, P. The Routledge International Handbook of Lifelong Learning. New York: Routledge, ISBN Náhled dostupný z: Modul Adobe Photoshop základní kurz 34 35

19 modul Adobe Photoshop základní kurz modul Adobe Photoshop základní kurz Před samotnou výukou modulu prostudujte připravené prezentace, v závislosti na učebních prostorech ji můžete graficky přizpůsobit (barvy, kontrast). Rozvrhněte si čas na jednotlivá témata prezentace tak, aby celkové vyznění nepůsobilo překotným ani zdlouhavým dojmem. Projděte a prověřte všechny studijní materiály jak z hlediska vhodnosti, tak i aktuálnosti. Seznamte se plně s funkcionalitou e-learningu tak, abyste mohli poskytnout kvalifikované informace nejen o jeho obsahu, ale také o způsobu práce s ním. Seznamte se s připravenými testy, prověřte otázky i odpovědi tak, aby nedošlo k případnému nedorozumění při jejich zpracování a vyhodnocení. Před začátkem kurzu (např. formou krátkého dotazníku) prověřte, zda mají na svých pracovištích k dispozici probíraný software, případně v jaké verzi. Upozorněte na nutnost využívání pouze legálně získané software Náhled dostupný z: Adobe Photoshop 7.0. Adobe Press, ISBN Náhled dostupný z: Adobe Creative Team. Adobe Photoshop CS6: Classroom in a Book. Adobe Press, ISBN Literatura alespoň částečně dostupná pomocí služby books.google.com v češtině: KRÁL, M., FLÍDR, T. Adobe Photoshop CS6. Grada: Praha, ISBN Náhled dostupný z: 37 Náhled dostupný z: DRAFAHL, J., DRAFAHL, S. Adobe Photoshop for Underwater Photographers. Buffalo: Amherst Media Inc., ISBN ver&dq=adobe+photoshop&hl=cs&sa=x&ei=ln9jurkbpieqhqeb1odia- g&ved=0cdqq6aewaa#v=onepage&q=adobe%20photoshop&f=false KRÁL, M. Adobe Photoshop Lightroom 2. Grada: Praha, ISBN Náhled dostupný z: Náhled dostupný z: SHELLY, G. B., STARKS, J. L., FEHL, A. Adobe Photoshop CS5: Comprehensive. Boston: Cengage Learning, ISBN ver&dq=adobe+photoshop+lightroom+2&hl=cs&sa=x&ei=xx60urxgf9cb- haeryygaag&ved=0cdyq6aewaa#v=onepage&q=adobe%20photo- shop%20lightroom%202&f=false KELBY, S., NELSON, F. Adobe Photoshop CS a CS2. Grada: Praha, ISBN Náhled dostupný z:

20 modul Adobe Photoshop základní kurz BOTELLO, C. Adobe Photoshop CS6: Illustrated. Boston: Cengage Learning, ISBN Náhled dostupný z: SHELLY, G. B., STARKS, J. L. Adobe Photoshop CS5: Introductory. Boston: Cengage Learning, ISBN Náhled dostupný z: ZpEtná ˇ vazba a práce s ní

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Motto Je potřeba sebe sama

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI NÁVOD PRO PRÁCI S EUROPASSEM JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE: 1. Žáci si zkusí vyplnit do Europass-životopisu (viz Příloha 1) osobní dovednosti

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Otevřené kurzy červen 2015

Otevřené kurzy červen 2015 Potřebujete proškolit vybrané zaměstnance Vaší společnosti v aktuálních tématech? Využijte nabídky našich otevřených kurzů. Na červen 2015 jsme pro Vás připravili nejžádanější témata z našich kurzů a jednu

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více