školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program Autotronik Autotronik"

Transkript

1 školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

2 Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ ředitel Ing. Jiří Polanský hlavní koordinátor Josef Janča kontakty telefon www fax Zřizovatel Název Zlínský kraj se sídlem Zlín IČ Kontakt Mgr. Miroslav Gajdošík, Adresa třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ Telefon Fax WWW 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1 Identifikační údaje oboru název oboru Autotronik kód L/01 stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou délka studia 4 forma studia denní forma vzdělávání platnost počínaje 1.ročníkem

3 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu Popis celkového pojetí vzdělávání v daném programu Školní vzdělávací program Autotronik je určen pro přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, kteří uplatní své odborné vzdělání především v autoopravárenské praxi, v automobilové výrobě a v živnostenském podnikání. Základním cílem vzdělávacího programu je vedení žáků k využívání získaných vědomostí a dovedností v praxi, při řešení konkrétních problémů a situací. Výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieny práce, ochraně a péči o životní prostředí tvoří základní rámec vzdělávání vzdělávacího programu. Vzdělávací program je orientován předmětově, obsahuje povinné a nepovinné předměty. Povinné vyučovací předměty se dělí na všeobecně vzdělávací a odborné předměty. K všeobecně vzdělávacím předmětům patří český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, matematika, fyzika, chemie, biologie a ekologie, tělesná výchova, informační a komunikační technologie a ekonomika. Skupinu odborných předmětů tvoří technické kreslení, strojnictví, technická mechanika, strojírenská technologie, motorová vozidla, technologie a opravy, elektrotechnika, elektrické příslušenství, elektronika, řízení motorových vozidel a odborný výcvik. Nepovinné vyučovací předměty jsou zařazeny s ohledem na zájmy žáků, jejich nabídka může být podle požadavků rozšířena o další, v učebním plánu neuvedené předměty Jazykové vzdělávání se realizuje v předmětech český jazyk, literatura a anglický jazyk nebo německý jazyk, který navazuje na vyučování cizím jazykům na škole, kde žák plnil povinnou školní docházku. Jazykové vzdělávání plní socializační a kulturně vzdělávací funkci, neboť rozvíjí komunikativní dovednosti žáků v mateřském i cizím jazyku, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Vzhledem k tomu, že jazyk je důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, přispívá rovněž k rozvoji estetického cítění a celkové kultivaci osobnosti žáka. Společenskovědní vzdělávání připravuje žáky na aktivní a odpovědný občanský i soukromý život v demokratické společnosti. Je zastoupeno vyučovacími předměty dějepis a občanská nauka. Dějepis kultivuje historické vědomí žáků, a tím je učí hlouběji rozumět jejich současnosti v kontextu historických souvislostí. Občanská nauka směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale také pro veřejný zájem. Učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí Přírodovědné vzdělávání

4 obsahuje vybrané poznatky z fyziky, chemie, biologie a ekologie. Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Cílem přírodovědného vzdělávání je naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí Matematické vzdělávání má kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou pro odborné vzdělávání. Matematické vzdělávání rozvíjí matematické myšlení a potřebné numerické a funkční dovednosti a návyky žáků, vybavuje je potřebnými poznatky pro studium daného oboru i pro orientaci v každodenním životě. Matematika se výrazně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení Estetické vzdělávání se realizuje zejména v literární složce předmětu literatura. Postihuje kultivační a výchovné vlivy na žáka, podílí se na rozvoji jeho duševního života. Podtrhuje význam estetična jako faktoru tvorby životního a pracovního prostředí. V oblasti uměleckého vnímání působí prostřednictvím jednotlivých druhů umění především na emocionální stránku lidské psychiky a ovlivňuje nejen vytváření systému estetických hodnot a norem, ale podněcuje i vlastní tvůrčí aktivitu žáků Vzdělávání pro zdraví je zajištěno vyučovacím předmětem tělesná výchova a organizací několikadenního kurzu Turistika a sporty v přírodě ve 2.ročníku a ve 3. ročníku týdenního lyžařského kurzu. Cílem vzdělávání pro zdraví je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce, překonávání negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu, drogách, hracích automatech, počítačových hrách atd.) a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Významné jsou i dovednosti potřebné pro obranu a ochranu proti nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví i život a pro chování při vzniku mimořádných událostí Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je obsaženo v předmětu Informační a komunikační technologie. Hlavním cílem je zvládnutí efektivní práce s informacemi komunikovat pomocí Internetu. Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni ovládat systém osobního počítače, pracovat s kancelářským systémem a dalším aplikačním programovým vybavením, včetně specifického softwaru používaného v profesní oblasti Ekonomické vzdělávání

5 předmět ekonomika rozvíjí ekonomické myšlení žáků a umožňuje jim chápat mechanismy fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Seznamuje žáky se základními ekonomickými vztahy a s ekonomickým prostředím. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je o marketingu a managementu a využití jejich nástrojů při řízení provozu hospodářských subjektů různých úrovní. Znalost fungování finančního trhu, národního hospodářství a EU umožňuje žákům orientaci v ekonomickém prostředí Odborné vzdělávání je zastoupeno čtyřmi vzdělávacími okruhy Opravárenství, Strojní zařízení, Elektrotechnická zařízení a Opravy vozidel. Cílem obsahového okruhu Opravárenství je vybavit žáky teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi při ovládání výpočetní a diagnostické techniky pro nastavení hodnotících parametrů a při orientaci ve vstupních údajích v autoopravárenství. Žáci se seznamují se základními pojmy a vztahy při zajišťování provozu opravárenských středisek. Vzdělávací okruh Opravárenství je realizován ve vyučovacích předmětech technologie a opravy,odborný výcvik. Obsahový okruh Strojní zařízení je rozpracován do tří předmětů technické kreslení, strojnictví a technická mechanika. Technické kreslení obsahuje potřebné pro technické a elektrotechnické zobrazování, umožňuje orientaci v odborné literatuře, návodech, normách, tabulkách apod. a seznamuje s tvorbou technické dokumentace pomocí výpočetní techniky. Strojnictví poskytuje vědomosti o strojních součástech, mechanismech a o skupinách strojů a zařízení, se kterými se žáci budou setkávat jako s pracovními prostředky. Technická mechanika pomáhá společně s fyzikálním vzděláváním pochopit zákony mechaniky, vytváří vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních praktických úloh a problémů. Vybavení žáků teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi při opravách a seřízení elektrických zařízení a příslušenství motorových a přípojných vozidel zajišťuje obsahový okruh Elektrotechnické zařízení. Okruh je zpracován do vyučovacích předmětů elektrotechnika, elektrické příslušenství, elektronika a odborný výcvik. Elektrotechnika seznamuje žáky se základní fyzikální podstatou elektrických a magnetických jevů a jejich vzájemných vztahů, základními způsoby měření nejdůležitějších elektrických veličin, jak v laboratorních podmínkách, tak i v podmínkách autoopravárenské praxe a poskytuje důležité informace o elektrických přístrojích a zařízeních a o jejich základních funkcích ve vozidlech.obsah předmětu elektrické příslušenství seznamuje žáky s elektrickými přístroji a zařízeními, s jejich základními funkcemi ve vozidlech a přispívá ke komplexnímu pohledu na danou problematiku.předmět elektronika dává žákům znalost o fungování základních elektronických obvodů, seznamuje žáky s aplikovanou elektronikou používanou v motorových vozidlech, řídících systémech automobilů a vede žáky k vyhledávání závad na vozidlech na základě rozborů elektrických signálů. Praktické dovednosti z této oblasti jsou získávány v rámci odborného výcviku. Celý tematický okruh vede žáky k dodržování zásad bezpečné práce při opravách a obsluze elektrických zařízení a příslušenství, k prevenci úrazů elektrickým proudem a uhašení požáru elektrických zařízení vhodnými hasebními prostředky. Cílem obsahového okruhu Opravy vozidel je poskytnout žákům odborné vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro organizaci provozu opravárenství, jednání se zákazníky,

6 zajišťování příjmu a výdeje vozidel, provádění oprav, seřizování a diagnostikování, přípravu nových vozidel na provoz, provádění organizačních a servisních úkonů ve stanici technické kontroly a stanici měření emisí. Učivo tematického okruhu je rozděleno do předmětů motorová vozidla, technologie a opravy, strojírenská technologie, řízení motorových vozidel a odborný výcvik. V předmětu motorová vozidla jsou žáci seznamováni s konstrukcí, hlavními částmi a principy funkčních skupin motorových a přípojných vozidel.předmět technologie a opravy vybavuje žáky vědomostmi, jak závady zjišťovat, jakou vhodnou diagnostiku zvolit a jaké způsoby údržby a oprav volit. Strojírenská technologie seznamuje s druhy, vlastnostmi a použitím technických materiálů, způsoby jejich zpracování a obrábění. Výuka k získání řidičského oprávnění skupiny B a C se realizuje v předmětu řízení motorových vozidel podle pravidel výuky a výcviku v autoškole a její obsah je dán platnými právními předpisy.praktické jízdy s motorovými vozidly a zkouška k získání řidičského oprávnění se konají mimo výuku, jejich obsah se řídí platnými právními předpisy. Odborný výcvik vybavuje žáky základními praktickými dovednostmi potřebnými při údržbě, opravách, seřizování a diagnostice motorových vozidel Podmínky pro přijímání ke vzdělání Obecné podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.- 59, 60, 83, 85 (2), dále 63, 16, 20, 70, vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb. a nařízením vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Minimálním kritériem je prospěch a splněním podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů. Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů a zdravotní způsobilosti. Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče pro daný obor vzdělání přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení pro daný školní rok a zveřejní je nejpozději do konce března. Podmínky zdravotní způsobilosti jsou dány v příloze nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče jsou: a) Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybu. d) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických. e) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. Předpokladem k praktickému výcviku řízení motorových vozidel je splnění zdravotních podmínek zdravotní způsobilosti k řízení stanovených obecně závaznými předpisy Způsob ukončení vzdělání, potvrzení dosaženého vzdělání

7 Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem č. 561/ 2004 Sb. a příslušným prováděcím předpisem.maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Profilová část maturitní zkoušky: Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně dvě ze tří zkoušek konal žák ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.témata stanovená pro tyto zkoušky, musí zahrnovat obsahový okruh opravárenství, strojní zařízení, elektrotechnické zařízení a opravy vozidel.jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí. 2.3 Charakteristika školy Střední odborné učiliště Uherský Brod je po optimalizačních krocích jednou z mála škol ve Zlínském kraji, která má nastaveny učební a studijní obory podle požadavků současné praxe. Z rozhodnutí zřizovatele došlo k optimalizaci dvou významných škol regionu - Středního odborného učiliště zemědělského a Odborného učiliště a Středního odborného učiliště stavebního, Odborného učiliště a Učiliště. Vznikl tak nový subjekt- Střední odborné učiliště Uherský Brod se vzdělávací kapacitou pro 715 žáků. Toto školské zařízení, opírající se o více jak stoletou tradici obou sloučených subjektů, svou vzdělávací nabídkou doplňuje požadavky firem regionu po pracovní síle v oblasti stavebnictví, zemědělství, autoopravárenství a potravinářství. Struktura oborů je vhodně volena s možností vzájemného mezioborového prostupu. Škola poskytuje vzdělání v oborech ukončených výučním listem i maturitní zkouškou. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nabízí vzdělávání v oborech bývalého odborného učiliště. Absolventi oborů ukončených výučním listem nají možnost si rozšířit vzdělání denním nebo dálkovým maturitním studiem a pokračovat dále ve studiu na všech typech vysokých škol. Škola rovněž poskytuje celou řadu doplňujícího a rozšiřujícího vzdělávání. Pro žáky školy organizuje výuku ve svařování, v řízení motorových vozidel, kurzy na obsluhu malé zahradní mechanizace, kurz pro práci s motorovou pilou apod. Pro veřejnost se tato nabídka ještě rozšiřuje o školení ITC, obnovovací zkoušky svářečů aj. Škola rovněž nabízí zájemcům získání středního vzdělání s výučním listem v oborech, které vyučuje zkrácenou formou. Součástí školy je Domov mládeže s kapacitou 70 ubytovaných, který je vzdálen 5 minut chůze od samotné školy. Domov mládeže disponuje samostatnými prostorami pro sportovní vyžití a klubovnou. Samostatně organizuje volno časové aktivity pro ubytované žáky sportovního a kulturního zaměření. Škola není jen vzdělávací subjekt. Intenzivně se zapojuje i do společenského dění v rámci města i regionu. Ve spolupráci se zřizovatelem, městem Uherský Brod i s celou řadou ekologických a dobrovolných organizací se podílí na organizování ukázek řemeslné činnosti, výsadbě a údržbě veřejných prostor, společenských událostí apod. Rovněž v rámci výuky žáci zhotovují různé výrobky pro veřejné instituce, pro firmy i soukromé subjekty(např. pergoly, altány, stavební prvky dekorativní dřevěné prvky, okrasné vazby atd.) Velmi zdařilým výtvorem bylo zhotovení betlému s postavami pro Městský úřad Uherský Brod, na kterém se podílelo hned několik učebních oborů různých profesí.

8 V rámci mezinárodních kontaktů škola intenzivně spolupracuje s družební školou v Novém Meste nad Váhom ve Slovenské republice, která má obdobné vzdělávací zaměření. Každoročně jsou pořádány odborné a sportovní soutěže pro žáky a pedagogy obou škol. Rovněž udržuje kontakt s odbornými školami všech našich vyučovacích směrů v Rakousku. Každoročně pořádáme výměnu zkušeností pedagogů vybraných oborů se zahraničními kolegy. Předběžně je sjednán i pobyt našich žáků na území Rakouska, ale podmínkou je dobrá znalost němčiny, což za současných podmínek je určitý handicap. Významným důvodem pro výběr právě naší školy v rámci budoucího vzdělávání jednotlivých žáků může být fakt, že škola nabízí široký záběr velmi žádaných učebních a studijních oborů, má vynikající materiálně technické zázemí, v odborné praxi úzce spolupracuje s vybranými firmami Zlínského kraje, ve kterých se mimo jiné organizuje i odborný výcvik pro žáky školy. Žákům rovněž nabízí ubytování v centru města a v těsné blízkosti školy. Individuálně přistupuje ke vzdělávání žáků podle jejich potřeb, rovněž po dohodě lze zřídit i individuální odborný výcvik v místě bydliště žáků nebo u firmy, se kterou žáci mají zájem spolupracovat. Průběh studia je vhodně doplněn již od 1.ročníku celou řadou odborných exkurzí ve firmách, odborných provozech a na veletrzích. Samotné město Uherský Brod nabízí všem našim žákům celou řadu kulturního a sportovního vyžití včetně kina a moderního Aquaparku. 2.4 Profil absolventa Základní identifikační údaje název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod adresa školy Svatopluka Čecha 1110,Uherský Brod, název ŠVP název dle RVP kód platnost Autotronik Autotronik L/ počínaje 1. ročníkem Předpokládané Po skončení přípravy a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent schopen provádět údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel. Provádí identifikaci závad s použitím diagnostických měřicích přístrojů, stanovuje rozsah a způsob opravy, provádí demontáž, montáž a seřizování mechanických, elektrických, elektronických, hydraulických a pneumatických součástí a systémů, opravuje strojní a elektrické prvky, provádí funkční zkoušky jednotlivých agregátů a prvků, zhotovuje jednoduché strojní součásti nebo jejich renovace, provádí záruční opravy a prohlídky vozidel, vede záznamy o provedených pracích.

9 Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí apod. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C Klíčové kompletace a) Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. Studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, být čtenářsky gramotní s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. b) Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). c) Komunikativní kompetence

10 Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, absolventi by měli: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě) chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. d) Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, absolventi by měli: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí

11 mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. e) Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých zajímat se aktivně o politické a společenské dění u náš a ve světě chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

12 Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, absolventi by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi g) Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, absolventi by měli: správně používat a převádět běžné jednotky používat pojmy kvantifikujícího charakteru provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru

13 efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, absolventi by měli: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením učit se používat nové aplikace komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní Odborné kompetence a) Měřit a diagnostikovat technický stav silničních vozidel, tzn. aby absolventi: znali základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikace v motorových vozidlech a v diagnostických přístrojích orientovali se v základních automatizačních obvodech, blocích a přístrojích, znali možnosti jejich použití v motorových vozidlech a autoopravárenství volili metody měření, měřící pomůcky a diagnostické prostředky a zařízení pro zjišťování technického stavu vozidel volili technologické postupy měření, diagnostiky, kontroly a přezkoušení funkčnosti smontovaných mechanizmů a zařízení vyhledali odpovídající parametry v manuálech, dílenských příručkách, katalozích apod.

14 měřili a kontrolou ověřovali základní funkce elektrických a elektronických zařízení motorových vozidel identifikovali závady u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků pomocí běžných i speciálních měřidel, měřících přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení uplatňovali nejdůležitější zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, především ochranu před účinky elektrického proudu a dovedli poskytnout první pomoc při úrazech elektrickým proudem b) Provádět montáže, opravy a seřízení silničních vozidel, tzn. aby absolventi: volili a používali vhodnou technologickou a servisní dokumentaci a manuály pro daný druh a typ vozidla četli technické výkresy, schémata, návody, dílenské příručky, protokoly apod., které jsou součástí servisní dokumentace orientovali se ve schématech tekutinových a elektrických rozvodů prováděli kontrolu tvaru, rozměrů, uložení, elektrických hodnot, parametrů, jakosti provedených prací apod. a parametry porovnávali s údaji stanovenými výrobce volili a připravili základní ruční nástroje a nářadí, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství, stroje a zařízení, pomůcky a přípravky, běžné i speciální montážní nářadí využívali výkresy, schémata a dílenské příručky pro demontáž, montáž a diagnostiku volili vhodné základní strojní součástky, kinematické a tekutinové mechanismy, elektrické přístroje, běžné i speciální montážní nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení, dopravní a zdvihací stroje a jiná pomocná zařízení dodržovali technologickou a pracovní kázeň zvládali přípravu a organizaci svého pracoviště i ošetřování a běžnou údržbu příslušného vybavení, nářadí, nástrojů, strojů, pomůcek a zařízení opracovávali ručně a strojně technické materiály, spojovali materiály, ručně dohotovili součástky po strojním obrábění dovedli vyrobit jednoduché součástky a výrobky montovali a demontovali spoje, součásti pro přenos pohybu a sil, převody, mechanizmy a zařízení, včetně vzájemného uložení součástí, dílů a velikosti vůlí volili a nahrazovali součástky, kinematické a tekutinové mechanismy, elektronické prvky apod., používané ve vozidlech

15 prováděli běžné a středně náročné opravy vozidel, a to jak výměnou dílů, tak jejich opravou či úpravou, seřízení a nastavení předepsaných parametrů včetně přezkoušení funkčních celků a strojů, popř. jízdní zkoušky opravených vozidel prováděli údržbu a opravy elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel a jejich přezkoušení volili a správně aplikovali prostředky určené k ochraně povrchů součástí proti škodlivým vlivům prostředí vedli základní evidenci o vykonané práci, ohodnotili kvalitu a množství vlastní činnosti dodržovali odpovídající a bezpečný postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů, vozidel a jejich částí zvládali racionální řízení motorových vozidel,zásady bezpečné a defenzivní jízdy respektovali zásady skladování a používání ropných produktů a jejich ekologické likvidování ovládali základní hasební prostředky a zařízení. c) Organizační zajištění provozu opravárenství, tzn. aby absolventi: ovládali základní dovednosti z oblasti výpočetní techniky, přípravu vstupních dat, orientovali se ve výstupních údajích a znali možnosti uplatnění výpočetní techniky v autoopravárenství rozuměli základním pojmům a vztahům v oblasti ekonomiky a informačních soustav, v oblasti metod plánování a ekonomiky práce pracovali s normami a odbornou literaturou orientovali se ve strojírenské i elektrotechnické dokumentaci a četli technické výkresy znali základní druhy technických materiálů a jejich použití, mechanické a technologické vlastnosti, způsoby jejich tepelného zpracování, povrchových úprav a metody kontroly jakosti určili životnost základních strojních součástí a dílů stanovili potřebu opravy silničních vozidel a její rozsah a zvolili způsob přezkoušení a předání vozidla zjistili z pohovoru se zákazníkem pravděpodobné závady vozidla a odhadli předpokládanou cenu opravy zpracovali dokumentaci o přijetí vozidla do opravy a předali opravené vozidlo zákazníkovi

16 stanovili opravárenské úkony, potřebu náhradních dílů, materiálů, nářadí a přípravků pro údržbu, opravu a seřízení vozidel řídili menší pracovní kolektiv byli odborně připraveni k řízení motorových vozidel skupin B a C. d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení

17 zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady efektivně hospodařili s finančními prostředky znali ekonomiku a ekologii jízdy s vozidlem nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí Obecné vědomosti, dovednosti a postoje Výuka postupně a promyšleně směruje k tomu, aby žáci po jejím ukončení: ovládali základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti komunikovali s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovávali obecně uznávaná pravidla slušného chování uvědomovali si svou identitu a lidská práva, dovedli je obhajovat a zároveň plnit své morální a zákonné povinnosti poznali jiné kultury a nacházeli ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování uznávali lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury za sobě rovné a ctili jejich práva využívali svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru, k hlubšímu porozumění své současnosti i při politickém a filozoficko-etickém rozhodování, hodnocení a jednání vyjadřovali se v mateřském jazyce věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně dovedli pracovat s informace z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupovali k nim kriticky, uvědomovali si nutnost posouzení validity informačních zdrojů samostatně pracovali s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě používali cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace ve společenském i pracovním životě, pro poznávání kulturního bohatství jiných národů i pro vzájemné porozumění a pochopení dokázali cizí jazyk používat pro potřeby svého povolání uměli efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázali odhadnout výsledek početních operací, chápali kvantitativní a prostorové vztahy, využívali geometrickou představivost

18 měli vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání, a to jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeb aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů rozuměli vztahu člověka a přírody, jednali ekologicky chápali význam umění pro člověka a dovedli si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty jak pro obohacování své vlastní osobnosti, tak i pro svou profesní činnost usilovali o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti uměli chránit zdraví a věděli, jak si mají počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech Dosažený stupeň vzdělání Dle znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce Možnost dalšího vzdělávání Absolventi studijního oboru Autotronik, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách (včetně vojenských) za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání Podmínky realizace ŠVP Stav ke dni Personální zabezpečení výuky Všeobecně vzdělávací předměty: Český jazyk a literatura-vzdělání VŠ (Mgr.) Cizí jazyk-vzdělání VŠ, SŠ (Mgr., Ing.) Občanská nauka-vzdělání VŠ (Mgr.) Dějepis-vzdělání VŠ (Mgr.) Matematika-vzdělání VŠ (Mgr.)

19 Fyzika-vzdělání VŠ, SŠ (Mgr.Ing. Bc) Chemie-vzdělání VŠ (Mgr.Ing.) Biologie a ekologie-vzdělání VŠ (Mgr.Ing.) Tělesná výchova-vzdělání VŠ, SŠ (Mgr.) Informační a komunikační technologie-vzdělání VŠ (Mgr.) Ekonomika-vzdělání VŠ,SŠ (Mgr.Ing.Bc.) Odborné vyučovací předměty: Technické kreslení-vzdělání VŠ, SŠ (Ing.Bc.) Strojírenská technologie-vzdělání VŠ, SŠ (Ing.Bc.) Motorová vozidla-vzdělání VŠ, SŠ (Ing.Bc.) Elektrotechnika-vzdělání VŠ, SŠ (Ing.Bc.) Elektrické příslušenství-vzdělání VŠ, SŠ (Ing.Bc.) Elektronika-vzdělání VŠ, SŠ (Ing.Bc.) Řízení motorových vozidel-vzdělání VŠ, SŠ (Ing.Bc.) Technologie a opravy-vzdělání VŠ, SŠ (Ing.Bc.) Odborný výcvik-vzdělání VŠ, SŠ (Bc.) Materiální zabezpečení teoretického vyučování: Škola má pro výuku teoretického vyučování k dispozici jak kmenové učebny, tak specializované a odborné učebny k výuce specifických předmětu.mají kapacitu 30 až 32 míst a jsou vybaveny ekologickými tabulemi.většina z nich je dále vybavena barevnými televizními přijímači s videem, DVD a dataprojektorem.rozšiřuje se počet učeben s připojením k internetu vybavených o PC se zpětným projektorem.škola má pro žáky šatny, hygienickým normám vyhovující sociální zařízení, posilovnu, domov mládeže s venkovním hřištěm, jídelnu a areál autoškoly.pro potřeby pedagogických pracovníků slouží kabinety vybavené učebními pomůckami, osobními počítači s připojením k internetu, didaktickou technikou a audiovizuální technikou Materiální zabezpečení odborného výcviku: Odborný výcvik bude realizován v dílenských prostorách školy a ve vyšších ročnících na odloučených reálných pracovištích sociálních partnerů.prostory pro praktickou výuku při SOU obsahují jednotlivé dílny a pracoviště,jako jsou:

20 dílna pro ruční zpracování technických materiálů svařovna ( kovů a plastů) dílna strojního obrábění kovů pracoviště oprav podvozků a náprav pracoviště oprav převodového ústrojí pracoviště oprav motorů pracoviště pro běžné opravy vozidel pracoviště oprav pneu a geometrie řízení pracoviště diagnostiky elektropracoviště pracoviště emisí Jednotlivá pracoviště odborného výcviku jsou vybavena příslušnými pracovními stoly, ručním nářadím, ručními a strojními nástroji, mechanizovaným nářadím, strojním zařízením, přípravky, měřidly, zkušebním zařízením, kontrolním zařízením, diagnostickými přístroji, elektronářadím, atd.zároveň škola zabezpečuje veškerý kovový materiál (plechy, profilový materiál aj.), spojovací materiál, náhradní díly, náplně do vozidel aj.ve třetím a čtvrtém ročníku jsou žáci i na reálných pracovištích sociálních partnerů, kde bývá materiálové zabezpečení obvykle na velmi dobré úrovni Organizace výuky: Vzdělávání v oboru Autotronik probíhá formou střídání pravidelných desetidenních cyklů. V prvním ročníku je 8 dní teoretického vyučování a 2 dny odborného výcviku, ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku je 7 dní teoretického vyučování a 3 dny odborného výcviku. Důraz je kladen na úzké navázání teoretického vyučování a odborného výcviku. Mimo vlastní výuku se žáci účastní povinných odborných exkurzí, sportovních kurzů, plánovaných besed a kulturních akcí podle aktuální nabídky. Podle zájmu se žáci mohou účastnit práce na případných mezinárodních projektech školy. Teoretické vyučování začíná zpravidla v 7.00 hodin a probíhá v kmenových, odborných a specializovaných učebnách v budově D i v hlavní budově školy podle stanoveného rozvrhu hodin. Mezi stěžejní metody výuky patří frontální a skupinová výuka, v rámci předmětových cvičení převažuje výuka skupinová, problémová a samostatná práce. Odborný výcvik začíná obvykle v 7.00 hodin. V prvním ročníku probíhá výuka ve skupinách, na jednom pracovišti, v dílně odborného výcviku pro ruční zpracování technických materiálů. Ve vyšších ročnících jsou žáci rozděleni zase na skupiny a výuka probíhá na

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Silniční doprava RVP 23-45-M/01 Dopravní prostředky Dopravní prostředky Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů Verze 1 z 14. 01. 2009 Platnost od

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Autotronik 39-41-L/01 Autotronik Platnost od: 1. 9. 2009 Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO 600015483 IČ 00055107 Adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ 688 01 Ředitel Ing. Jiří Polanský

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II Kadeřník 69-51-H/01Kadeřník Verze z 27. 05. 2009 Platnost od 1.9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více