Printer/Scanner Unit Type Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny"

Transkript

1 Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce a nastavení zaøízení Pøíloha Pøeètìte si pozornì tuto pøíruèku pøed pouôitím zaøízení a mìjte ji pøi ruce pro pozdìjçí reference. Pro zajiçtìní bezpeèného a správného pouôití si pøed zahájením práce s tímto zaøízením pøeètìte èást Bezpeènostní informace.

2 Úvod Tato pøíruèka obsahuje podrobné pokyny a poznámky pro provoz a pouôití tohoto zaøízení. Je to v zájmu vaçí bezpeènosti a pro váç prospìch si pøíruèku pøed pouôitím pozornì pøeèíst. Uchovávejte pøíruèku pøi ruce pro dalçí referenci. Dùleôité Obsah této pøíruèky mùôe bît zmìnìn bez pøedchozího upozornìní. Spoleènost v ôádném pøípadì nenese odpovìdnost za pøímé, nepøímé, mimoøádné, náhodné nebo následné çkody zpùsobené provozováním tohoto zaøízení. Nekopírujte a netisknìte ôádnî dokument, jehoô reprodukce je zakázána zákonem. Kopírování a tisk následujících dokumentù je obecnì zakázán podle zákona: bankovky, kolky, dluhopisy, akcie na jméno, pøíkazy k platbì, çeky, pasy a øidièská oprávnìní. Uvedenî seznam je pouze orientaèní a nelze jej povaôovat za úplnî. Za jeho úplnost èi pøesnost nepøebíráme ôádnou odpovìdnost. Máte-li dotazy tîkající se legálnosti kopírování nebo tisku nìkterîch dokumentù, poraïte se s právníkem. : Pouôití jednotlivîch ovládacích prvkù nebo nastavení nebo provádìní èinností, které nejsou uvedeny v pøíruèce, mùôe zpùsobit nebezpeèné záøení. V této pøíruèce jsou pouôity dva druhy oznaèování velikosti. Toto zaøízením odkazuje na metrickou verzi. Ochranné známky Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation ve Spojenîch státech a v dalçích zemích. Adobe, PostScript, Acrobat, PageMaker a Adobe Type Manager jsou registrovanîmi ochrannîmi známkami Adobe Systems Incorporated. PCL je registrovaná ochranná známka spoleènosti Hewlett-Packard. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS a TrueType jsou ochranné známky spoleènosti Apple Computer, Inc. registrované v USA a dalçích zemích. Bonjour TM je ochranná známka spoleènosti AppleComputer, Inc. Emulace jazyka tiskárny IPS-PRINT TM, Copyright Oak Technology, Inc., vçechna práva vyhrazena. UNIX je registrovanou ochrannou známkou ve Spojenîch Státech a jinîch zemích, je vîhradnì licencován pøes X/Open Company Limited. Znaèka a loga Bluetooth vlastní spoleènost Bluetooth SIG, Inc. a spoleènost Ricoh Company, Ltd. je pouôívá na základì licence. UPnP je ochranná známka spoleènosti UPnP Implementers Corporation. NetWare je registrovaná obchodní známka spoleènosti Novell, Inc. Ostatní zde pouôité názvy produktù slouôí pouze pro úèely identifikace a mohou bît ochrannîmi známkami pøísluçnîch spoleèností. Zøíkáme se veçkerîch práv tîkajících se tìchto ochrannîch známek. Øádné názvy operaèních systémù Windows jsou tyto: Úplnî název produktu Windows 95 je Microsoft Windows 95 Úplnî název produktu Windows 98 je Microsoft Windows 98 Úplnî název produktu Windows Me je Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Úplné názvy produktù Windows 2000 jsou následující: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Úplné názvy produktù Windows XP jsou následující: Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Úplné názvy produktù Windows Server TM 2003 jsou následující: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Úplné názvy produktù Windows NT 4.0 jsou následující: Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows NT Server 4.0 Poznámky Nìkteré ilustrace v této pøíruèce se mohou od tohoto zaøízení mírnì liçit. Nìkteré doplòky nemusí bît ve vçech zemích v prodeji. Podrobnosti vám sdìlí místní prodejce.

3 Pøíruèky pro toto zaøízení Pouôijte pøíruèku, která nejlépe vyhovuje dané situaci. Informace o tomto zaøízení Pøed zahájením práce s tímto zaøízením si pøeètìte èást Bezpeènostní informace této pøíruèky. V této pøíruèce také najdete základní popis funkcí zaøízení. Také popisuje ovládací panel, pøípravu k pouôití zaøízení, popis zadávání textu a instalaci aplikací na discích CD-ROM. Prùvodce obecnîmi nastaveními V této pøíruèce získáte informace o nástrojích uôivatele a práci s adresáøem, napø. pokyny k registraci ovîch adres a uôivatelskîch kódù. V této pøíruèce také najdete pokyny k pøipojení zaøízení. Odstraòování problémù Obsahuje pokyny k øeçení bìônîch problémù a popisuje doplòování papíru, toneru, svorek a dalçího spotøebního materiálu. Bezpeènostní pøíruèka Tato pøíruèka je urèena pro správce tohoto zaøízení. Popisuje bezpeènostní funkce, které mohou správci pouôít pro ochranu dat pøed naruçením, nebo pro zamezení neautorizovaného pouôití zaøízení. Na tuto pøíruèku se rovnìô obraëte v pøípadì registrace správcù, a stejnì tak i v pøípadì nastavení uôivatelù a ovìøení správcù. Referenèní pøíruèka pro kopírování a dokumentovî server Popisuje funkce a pouôití kopírky a dokumentového serveru. V této pøíruèce také najdete pokyny ke vkládání originálù. Referenèní pøíruèka pro tisk Popisuje funkce a pouôití tiskárny. Referenèní pøíruèka pro skenování Popisuje funkce a pouôití skeneru. Prùvodce sítí Popisuje konfiguraci a pouôití zaøízení v síti a pouôití dodaného softwaru. Tato pøíruèka se vztahuje na vçechny modely, a obsahuje tedy popisy funkcí a nastavení, která nemusí bît u vaçeho modelu k dispozici. Obrázky, funkce a informace o podporovanîch operaèních systémech se mohou liçit od údajù pro váç model. i

4 Jiné návody Pøíruèky pro toto zaøízení Bezpeènostní informace Struènî prùvodce kopírováním Struènî prùvodce tiskem Struènî prùvodce skenerem PostScript 3 Supplement (Dodatek pro PostScript 3) Dodatek pro UNIX Pøíruèky pro aplikaci DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Instalaèní pøíruèka DeskTopBinder Úvodní pøíruèka Auto Document Link pøíruèka Pøíruèky jsou urèeny pro urèitî druh zaøízení. Pro ètení pøíruèek ve formátu PDF potøebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. Chcete-li získat pøíruèku Dodatek pro UNIX, navçtivte naçe webové stránky nebo se obraëte na autorizovaného prodejce. Pøíruèky Dodatek pro PostScript 3 a Dodatek pro UNIX obsahují popisy funkcí a nastavení, které nemusí bît v tomto zaøízení k dispozici. ii

5 OBSAH Pøíruèky pro toto zaøízení...i Symboly v této pøíruèce a jejich vîznamy...1 Symboly...1 Displej...2 Vîchozí displej...2 Zjednoduçenî displej...3 Seznam úloh...4 Obrazovka Seznamu úloh...4 Kontrola úloh v tiskové frontì...5 Zmìna poøadí úloh...6 Pozdrôení tiskovîch úloh...7 Mazání úloh...7 Kontrola historie úloh...8 Nabídka Nastavení tiskárny Pøíprava zaøízení Potvrzení zpùsobu pøipojení...13 Pøipojení do sítì...13 Místní pøipojení...16 Instalace ovladaèe tiskárny...17 Rychlá instalace...17 Instalace ovladaèe tiskárny pro vybranî port...19 Pouôití ve funkci síëové tiskárny pro Windows...30 Pouôití ve funkci tiskového serveru NetWare/Vzdálená tiskárna...32 Nataôení stránky...34 Sloôenî plakát...34 Tisk po resetování tiskárny...34 Instalace ovladaèe tiskárny pro rozhraní USB...35 Windows Me USB...35 Windows USB...37 Windows XP, Windows Server USB...38 Tisk pøes paralelní port Instalace ovladaèe tiskárny, pøipojené pøes rozhraní IEEE 1394 (tisk SCSI) Windows Windows XP, Windows Server Tisk s pøipojením pøes Bluetooth...46 Podporované profily...46 Tisk s pøipojením pøes Bluetooth...47 Konfigurace nastavení Bezpeènostního reôimu...48 Tisk v bezpeènostním reôimu...48 Vytváøení speciálních nastavení pro tiskárnu...49 Poôadavky na obousmìrnou komunikaci...49 Je-li obousmìrná komunikace vypnuta...51 Instalace nástroje Font Manager Pouôití aplikace Adobe PageMaker verze 6.0, 6.5 nebo iii

6 2. Nastavení ovladaèe tiskárny PCL - Pøístup k vlastnostem tiskárny...55 Windows 95/98/Me - Pøístup k vlastnostem tiskárny...55 Windows Pøístup k vlastnostem tiskárny...57 Windows XP, Windows Server Pøístup k vlastnostem tiskárny...59 Windows NT Pøístup k vlastnostem tiskárny...61 RPCS - Pøístup k vlastnostem tiskárny...63 Windows 95/98/Me - Pøístup k vlastnostem tiskárny...63 Windows Pøístup k vlastnostem tiskárny...65 Windows XP, Windows Server Pøístup k vlastnostem tiskárny...67 Windows NT Pøístup k vlastnostem tiskárny Jiné tiskové úlohy Pøímî tisk souboru PDF...73 Zpùsob tisku...73 Pouôití aplikace DeskTopBinder Lite...73 Pouôití pøíkazù...76 Kontrola neautorizovanîch kopií...77 Pouôití nastavení [Zabezpeèení dat pro kopírování]...77 Pouôití nastavení [Typ masky:]...79 Dùleôité upozornìní...80 Pouôití funkce Tiskové úlohy...81 Vîbìr Seznamu úloh vîchozího tisku...84 Tisk z obrazovky Tisková úloha...85 Zkuçební tisk...85 Dùvìrnî tisk...89 Pozdrôenî tisk...93 Uloôenî tisk...96 Tisk z obrazovky Úlohy na uôivatelské ID Tisk vybrané tiskové úlohy Tisk vçech tiskovîch úloh Nataôení stránky Tisk z vybraného zásobníku Zruçení tiskové úlohy Zruçení tiskové úlohy Zruçení tiskové úlohy pomocí ovládacího panelu Windows zruçení tiskové úlohy z poèítaèe Kontrola chybového protokolu Spoolovanî tisk Uôivatelsky definované stránky Tisk s finiçerem Seçívání Dìrování Tøídìní Krycí listy Kapitoly Bez prokládacích listù Vloôení vloôeného listu kapitoly iv

7 Vloôenî list Rozøaïovací listy Skládání do Z Pozice skládání Poznámky k funkci Skládání do Z Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Pøístup k dokumentovému serveru Funkce a nastavení zaøízení Informace o stroji Funkce Rozhraní Seznam poloôek nastavení Web Image Monitor telnet Nastavení, která mohou bît pouôita s ovladaèem PostScript Pøíloha Specifikace Volby REJSTØÍK v

8 vi

9 Symboly v této pøíruèce a jejich vîznamy Symboly Tato pøíruèka obsahuje následující symboly: Oznaèuje dùleôité bezpeènostní informace. Pokud se podle tìchto pokynù nebudete øídit, mùôe dojít k váônému zranìní. Tyto pokyny si urèitì pøeètìte. Nachází se v èásti Bezpeènostní informace kapitoly Informace o tomto zaøízení. Oznaèuje dùleôité bezpeènostní informace. Pokud tìchto pokynù neuposlechnete, mùôe dojít k drobnîm poranìním nebo poranìním bez váônîch následkù nebo çkody na majetku. Tyto pokyny si urèitì pøeètìte. Nachází se v èásti Bezpeènostní informace kapitoly Informace o tomto zaøízení. Upozoròuje na urèité body v rámci pokynù k pouôití zaøízení a na postupy, které mohou zpùsobit uvíznutí papíru, poçkození originálù nebo ztrátu dat. Tyto pokyny si urèitì pøeètìte. Oznaèuje dalçí vysvìtlení funkcí zaøízení, pokyny a øeçení chyb. Tento symbol se nachází na konci èástí. Oznaèuje, kde lze najít dalçí informace. [ ] Oznaèuje tlaèítka zobrazovaná na displeji zaøízení. { } Oznaèuje tlaèítka na ovládacím panelu zaøízení. 1

10 Displej Tato èást popisuje konfiguraci pomocí ovládacího panelu pøi zvolení funkce tisku. Vîchozí displej Dùleôité Je-li zaøízení ve stavu online, bìhem provádìní nastavení pøejde do stavu offline. Po ukonèení nastavení, se zaøízení automaticky vrátí do stavu online. Pokud provedete nastavení a zaøízení je ve stavu offline, v tomto stavu zùstane i nadále. Zobrazené poloôky funkcí slouôí jako vîbìrová tlaèítka. Poloôku lze vybrat nebo zadat lehkîm stisknutím tìchto tlaèítek. Vybráním nebo zadáním poloôky na displeji se tato poloôka zvîrazní. Çedá tlaèítka nelze pouôít (napø. ) CS APK102S 1. Provozní stavy nebo hláçení Zobrazuje aktuální stav zaøízení, jako napø. Pøipraven, Offline a Tisk.... Informace o tiskové úloze (ID uôivatele a název dokumentu) se zobrazí v této èásti. 2. [fonline] / [ Offline] Pouôitím tìchto tlaèítek mùôete pøepínat zaøízení mezi reôimy online a offline. Jestliôe je zaøízení ve stavu online, mùôe pøijímat data z poèítaèe. Jestliôe je zaøízení ve stavu offline, nemùôe pøijímat data z poèítaèe. 3. [Nataôení str.] Stisknutím tohoto tlaèítka vytisknete vçechna data ve vstupní pamìti tiskárny. Pokud je zaøízení ve stavu online, indikace stavu má mençí kontrast. Tato funkce není dostupná pøi pouôití jazyka tiskárny RPCS. 4. [Reset úlohy] Slouôí ke zruçení aktuální úlohy. Stisknete-li toto tlaèítko a zaøízení je ve stavu offline a byl zvolen reôim Hex Dump, bude reôim Hex Dump zruçen. 2

11 5. [Tiskové úlohy] Stiskem zobrazíte tiskové úlohy odeslané zpoèítaèe. 6. [Protokol chyb] Stisknutím zobrazíte protokol chyb tiskovîch úloh odeslanîch z poèítaèe. 7. [Seznam úloh spool.tisku] Stiskem zobrazíte zaøazené úlohy. 8. Indikátory stavu zásobníku papíru Zobrazí se nastavení zásobníku. Po zapnutí napájení se zobrazí displej kopírování. To je vîchozí nastavení. Toto vîchozí nastavení lze zmìnit. Viz. Prùvodce obecnîmi nastaveními. Zjednoduçenî displej Tato èást vysvìtluje aktivaci zjednoduçeného displeje. Po stisknutí tlaèítka {Zjednoduçenî displej} se místo vîchozího displeje aktivuje zjednoduçenî displej. Písmena a tlaèítka budou pro usnadnìní pouôití vìtçí. APG011S Ukázka zjednoduçeného displeje Vîchozí displej obnovíte opìtovnîm stisknutím tlaèítka {Zjednoduçenî displej}. Nìkterá tlaèítka se na zjednoduçeném displeji neobjeví. 3

12 Seznam úloh Úlohy tiçtìné pomocí reôimu kopírování, dokumentového serveru nebo tiskárny se doèasnì uloôí v zaøízení a potom postupnì provedou. Funkce Seznam úloh umoôòuje správu tìchto úloh. Mùôete napøíklad zruçit nesprávné nastavení úlohy nebo vytisknout naléhavî dokument. Funkci Seznam úloh nelze pouôít, pokud je aktivní funkce Pøeruçení kopírování. Obrazovka Seznamu úloh Tato èást popisuje prvky obrazovky Seznam úloh. Obsah obrazovky Seznam úloh se liçí podle toho, zda je vybrána poloôka [Poøadí úloh] s nastavením Priorita tisku v nabídce Systémová nastavení. Podrobnosti o postupu nastavení najdete v Prùvodce obecnîmi nastaveními. Pokud není vybrána poloôka [Poøadí úloh]: Seznam úloh se zobrazí pro kaôdou z tìchto funkcí CS APG017S 4

13 Pokud je vybrána poloôka [Poøadí úloh]: Seznam úloh se zobrazí pro vçechny funkce podle poøadí tiskovîch úloh CS APG018S A Pøepíná mezi seznamy úloh pro kaôdou funkci. B Pøepíná mezi poloôkou [Seznam aktuálních/èekajících úloh] a [Historie úloh]. C Zobrazí èísla vyhrazenîch úloh. D Zobrazí funkci pouôitou pro tiskové úlohy. : Úloha vytiçtìná pomocí funkce kopírky. : Úloha vytiçtìná pomocí funkce tiskárny. : Úloha vytiçtìná pomocí funkce dokumentového serveru. : Úloha vytiçtìná pomocí aplikace DeskTopBinder. : Úloha vytiçtìná pomocí aplikace Web Image Monitor. Odkaz Prùvodce obecnîmi nastaveními Kontrola úloh v tiskové frontì V tiskové frontì lze zkontrolovat obsah úloh. A Stisknìte tlaèítko [Seznam úloh]. B Vyberte úlohu, kterou chcete zkontrolovat. C Stisknìte tlaèítko [Podrobnosti] a potom si prohlédnìte obsah. D Stisknìte tlaèítko [Vîstup]. 5

14 Zmìna poøadí úloh Mùôete zmìnit poøadí, v jakém budou zpracovávány tiskové úlohy v seznamu úloh: A Stisknìte tlaèítko [Seznam úloh]. B Vyberte úlohu, pro kterou chcete pozici ve frontì zmìnit. C Stisknìte tlaèítko [Zmìnit poøadí]. D Zmìòte poøadí pomocí tlaèítka [Nahoøe], [Zpìt] nebo [Dalçí]. E Stisknìte tlaèítko [OK]. 6

15 Pozdrôení tiskovîch úloh Zaøízení pozdrôí úlohy, které jsou ve frontì a které jsou aktuálnì tiçtìny. A Stisknìte tlaèítko [Seznam úloh]. B Vyberte úlohy, které chcete pozdrôet. C Stisknìte tlaèítko [Pozastavit tisk]. Mazání úloh Úlohu, která je ve frontì nebo se aktuálnì tiskne, lze odstranit. A Stisknìte tlaèítko [Seznam úloh]. B Vyberte úlohu, kterou chcete odstranit. C Stisknìte tlaèítko [Smazat záznam]. D Stisknìte tlaèítko [Ano]. Chcete-li odstranit více tiskovîch úloh, vyberte je v kroku B. 7

16 Kontrola historie úloh Mùôete zobrazit historii tiçtìnîch úloh. A Stisknìte tlaèítko [Seznam úloh]. B Stisknìte tlaèítko [Historie úloh]. Zobrazí se seznam dokonèenîch tiskovîch úloh. C Stisknutím tlaèítka [Podrobnosti] zkontrolujte obsah zobrazenîch úloh. D Stisknìte tlaèítko [Vîstup]. 8

17 Nabídka Nastavení tiskárny V následující èásti jsou vysvìtlena nastavení a funkce poloôky Nastavení tiskárny. Obrazovka Nastavení tiskárny se aktivuje po stisknutí tlaèítka {Nástroje uôivatele}. Podrobnosti najdete v Prùvodce obecnîmi nastaveními. Seznam/Zkuçební tisk Nabídka Více seznamù Konfiguraèní strana Protokol chyb Seznam menu Konfigurace PCL / Font.str. Konfigurace PS / Font.strana Konfigurace PDF / Font.strana Hex Dump Popis Je moôné vytisknout konfiguraèní stránku a chybovî protokol. Mùôete vytisknout aktuální hodnoty konfigurace zaøízení. Mùôete vytisknout protokol chyb se vçemi chybami, ke kterîm doçlo bìhem tisku. Mùôete vytisknout Seznam menu obsahující nabídky funkcí tohoto zaøízení. Mùôete vytisknout aktuální konfiguraci a seznam instalovanîch fontù PCL. Mùôete vytisknout aktuální konfiguraci a seznam instalovanîch fontù PostScript. Mùôete vytisknout aktuální konfiguraci a seznam instalovanîch fontù PDF. Tato nabídka mùôe bît vybrána pouze, kdyô je nainstalována volitelná jednotka PostScript 3. Mùôete tisknout v reôimu Hex Dump. Údrôba Nabídka Ochrana menu Seznam / Zámek test. vîtisku Smazat vç. doèasné tiskové soubory Smazat vç. úlohy Uloôeného tisku Popis Tato funkce umoôòuje ochranu nastavení nabídek proti náhodnîm zmìnám. Zmìny nastavení v nabídkách se stanou nemoônîmi pomocí normálních postupù, dokud neprovedete poôadované úkony pomocí tlaèítek. V síëovém prostøedí mohou zmìny nastavení v nabídkách dìlat pouze správci. Nabídky [Seznam/ Zkuçební tisk] mùôete uzamknout. Mùôete odstranit vçechny tiskové úlohy doèasnì uloôené v zaøízení. Mùôete odstranit vçechny tiskové úlohy uloôené v zaøízení. 9

18 Systém Nabídka Hláçení tiskové chyby AutoPokraèování Pøeteèení pamìti Oddìlení úloh Aut. smazání doèasnîch tisk.souborù Aut. smazání úloh Uloôeného tisku Seznam úloh vîchozího tisku Vyuôití pamìti Duplex Kopie Tisk prázdné strany Úspora toneru Spoolovanî obraz Èekací èas vyhrazené úlohy Tiskovî jazyk Subst. formátu papíru Formát stránky Nastavení hlavièkového papíru Popis Pokud se vyskytne chyba pamìti nebo tiskárny, mùôete vytisknout chybové hláçení. Pro zapnutí mùôete zvolit toto AutoPokraèování. Je-li tato volba On, tisk pokraèuje v pøípadì vzniku systémové chyby. Tímto vîbìrem vytisknete zprávu o chybì pøekroèení pamìti. Lze aktivovat funkci Oddìlení úloh. Mùôete vybrat automatické odstraòování vçech tiskovîch úloh doèasnì uloôenîch v zaøízení. Mùôete vybrat automatické odstraòování tiskovîch úloh uloôenîch v zaøízení. Mùôete nastavit poôadovanî typ tiskové úlohy, kterî se zobrazí na obrazovce po stisknutí [Tiskové úlohy]. Lze vybrat, jaké mnoôství pamìti se pouôije pro funkci Priorita písma nebo Priorita rámce, a to v závislosti na formátu papíru nebo rozliçení. Mùôete zvolit pro oboustrannî tisk kaôdé stránky. Mùôete zadat poèet tiskovîch sérií. Toto nastavení je nepøístupné, kdyô byl poèet stránek k tisku zadán z ovladaèe tiskárny nebo jinîm pøíkazem. Mùôete zvolit, zda tisknout nebo netisknout prázdné stránky. Slouôí k úspoøe toneru. Mùôete vybrat tisk spoolovaného obrazu. Mùôete nastavit poloôku Èekací èas vyhrazené úlohy. Mùôete urèit jazyk tiskárny. Mùôete zapnout funkci automatické náhrady formátu papíru (A4 LT). Mùôete zvolit vîchozí formát papíru. Bìhem tisku mùôete pùvodní obrazy otáèet. Bìhem tisku jsou pùvodní obrazy vôdy pootoèeny o 180 stupòù. Pøi tisku na hlavièkovî nebo pøedtiçtìnî papír vyôadující orientaci nemusí bît vîstup takovî, jakî jsme oèekávali. Pouôitím této funkce mùôete urèit otáèení obrazu. 10

19 Nabídka Priorita nastavení boèního zásobníku Tisk od kraje ke kraji Vîchozí tiskovî jazyk Pøepínání zásobníkù Popis Mùôete urèit, která ze dvou moôností (tiskovî) Ovladaè/ Pøíkaz nebo Nastavení zaøízení mají pøednost pøi urèování formátu papíru pro boèní zásobník na více listù (zásobník 7). Tato moônost se pouôije, jen pokud je nainstalován boèní zásobník na více listù (zásobník 7). Mùôete zvolit, zda tisknout nebo netisknout celé listy. Mùôete nastavit vîchozí jazyk tiskárny, pokud zaøízení nemùôe najít jazyk tiskárny automaticky. Mùôete nastavit dobu pøepnutí zásobníku papíru. Hostitelské rozhraní I/O Buffer I/O Timeout PCL Menu Nabídka Popis Mùôete nastavit velikost I/O Buffer. Obvykle není nutné mìnit toto nastavení. Mùôete nastavit, kolik sekund má zaøízení èekat, neô dokonèí tiskovou úlohu. Pokud data z jiného portu obvykle pøicházejí bìhem tiskové úlohy, mìli byste zvîçit tuto èekací dobu. Nabídka Orientace Øádkù na stranu Zdroj písma Èíslo písma Velikost bodu Rozteè písma Znaková sada Font Courier Çirçí A4 Pøipoj CR k LF Rozliçení Popis Mùôete nastavit orientaci stránky. Mùôete nastavit poèet øádkù na stranu. Mùôete nastavit umístìní úloôného prostoru vîchozího fontu. Mùôete nastavit ID vîchozího fontu, kterî chcete pouôívat. Pro vybranî font mùôete nastavit bodovou velikost, kterou chcete pouôívat. Mùôete nastavit poèet znakù na palec pro vybranî font. Mùôete urèit sérii tiskovîch znakù pro vybranî font. Dostupné volby jsou následující: Mùôete zvolit font typu courier. Pøi tisku na formát A4 lze zvìtçit çíøku oblasti tisku pouôitím jazyka PCL. Pøi zapnutí se bude jezdec tiskové hlavy vracet na kaôdé lince: CR=CR, LF=CR LF, FF=CR FF. Mùôete nastavit rozliçení tisku v bodech na palec. 11

20 PS Menu (volitelné) Nabídka Popis Formát dat Rozliçení Mùôete zvolit formát dat. Mùôete nastavit rozliçení tisku v bodech na palec. PDF Menu (volitelné) Nabídka Zmìnit heslo PDF Skupinové heslo PDF Rozliçení Popis Mùôete nastavit heslo pro soubor PDF provádìjící pøímî tisk PDF. Mùôete nastavit skupinové heslo, které jste zadali pomocí aplikace DeskTopBinder Lite. Mùôete nastavit rozliçení tisku v bodech na palec. Nìkteré moônosti nemusí bît dostupné podle toho, jaké jsou nainstalovány doplòkové jednotky nebo jakî jazyk tiskárny jste vybrali. Podle nastavení zabezpeèení se mùôe stát, ôe nìkteré moônosti nebude moôné nastavit. Odkaz Podrobnosti najdete v Prùvodce obecnîmi nastaveními. Dalçí informace o funkcích kopírování a systémovîch nastaveních naleznete v Referenèní pøíruèka pro kopírování a v Prùvodce obecnîmi nastaveními. 12

21 1. Pøíprava zaøízení Potvrzení zpùsobu pøipojení Toto zaøízení podporuje síëové a místní pøipojení. Pøed instalací ovladaèe tiskárny zjistìte, jak je zaøízení pøipojeno. Øiïte se pokyny pro instalaci ovladaèe, které odpovídají zpùsobu pøipojení. Pøipojení do sítì Toto zaøízení mùôe bît pouôito jako tiskovî port Windows, nebo síëová tiskárna. Pouôití tohoto zaøízení jako tiskového portu Windows Síëové pøipojení lze vytvoøit pomocí sítì Ethernet, IEEE b a IEEE 1394 (IPv4 pøes 1394). Dostupné porty jsou urèeny v závislosti na verzi operaèního systému Windows a pouôitém zpùsobu pøipojení. SmartDeviceMonitor pro klienta SmartDeviceMonitor pro klienta SmartDeviceMonitor pro klienta SmartDeviceMonitor pro klienta Standardní TCP/IP Standardní TCP/IP Server 2003 CS ZZZ035S Windows 95/98 Zpùsob pøipojení Ethernet/IEEE b IEEE 1394 (IPv4 pøes 1394) Dostupné porty DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client port Ôádné 13

22 Pøíprava zaøízení 1 Windows Me Zpùsob pøipojení Ethernet/IEEE b IEEE 1394 (IPv4 pøes 1394) Windows 2000 Zpùsob pøipojení Ethernet/IEEE b IEEE 1394 (IPv4 pøes 1394) Windows XP Zpùsob pøipojení Ethernet/IEEE b IEEE 1394 (IPv4 pøes 1394) Windows Server 2003 Zpùsob pøipojení Ethernet/IEEE b IEEE 1394 (IPv4 pøes 1394) Systém Windows NT 4.0 Zpùsob pøipojení Ethernet/IEEE b IEEE 1394 (IPv4 pøes 1394) Dostupné porty DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client port DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client port Dostupné porty DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client port Standard TCP/IP Paralelní port Ôádné Dostupné porty DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client port Standard TCP/IP Paralelní port DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client port Standard TCP/IP Dostupné porty DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client port Standard TCP/IP Paralelní port DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client port Standard TCP/IP Dostupné porty DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client port Paralelní port Ôádné 14

23 Potvrzení zpùsobu pøipojení Odkaz Pøeètìte si vysvìtlení instalace ovladaèe tiskárny pro kaôdî typ portu. Pro rozhraní DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client viz Str.19 Pouôití rozhraní DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client. Pro standardní rozhraní TCP/IP viz Str.26 Pouôívání standardního portu TCP/IP. Pro paralelní rozhraní viz Str.28 Pouôívání portu LPR. 1 Pouôití jako síëová tiskárna Toto zaøízení mùôe bît pouôíváno jako síëová tiskárna Windows, tiskovî server NetWare, nebo vzdálená tiskárna NetWare. Windows 2000/XP Windows Server 2003 Windows NT 4.0 Tiskový server NetWare Tiskový server NetWare Souborový server Server 2003 CS ZZZ036S V prostøedí IPv6 nelze pouôívat servery NetWare. Odkaz Pøeètìte si vysvìtlení instalace ovladaèe tiskárny pro kaôdî typ síëové tiskárny. Pro síëovou tiskárnu Windows viz Str.30 Pouôití ve funkci síëové tiskárny pro Windows. Pro tiskovî server NetWare a vzdálenou tiskárnu viz Str.32 Pouôití ve funkci tiskového serveru NetWare/Vzdálená tiskárna. 15

24 Pøíprava zaøízení Místní pøipojení 1 Místní pøipojení mohou bît provedena pøes rozhraní paralelní, USB, IEEE 1394 (SCSI tisk) a Bluetooth. Verze operaèního systému Windows urèují dostupné zpùsoby pøipojení. Windows 95: Paralelní pøipojení Windows 98: Paralelní pøipojení Windows 98 SE/Me: USB a paralelní pøipojení Windows 2000: Pøipojení USB, paralelní, IEEE 1394 (SCSI tisk) a Bluetooth Windows XP: Pøipojení USB, paralelní, IEEE 1394 (SCSI tisk) a Bluetooth Windows Server 2003: Pøipojení USB, paralelní, IEEE 1394 (SCSI tisk) a Bluetooth Windows NT 4.0: Paralelní pøipojení Odkaz Pøeètìte si vysvìtlení instalace ovladaèe tiskárny pro kaôdî typ pøipojení. Pro pøipojení USB viz Str.35 Instalace ovladaèe tiskárny pro rozhraní USB. Pro paralelní pøipojení viz Str.40 Tisk pøes paralelní port.. Pro pøipojení IEEE 1394 (SCSI tisk) viz Str.42 Instalace ovladaèe tiskárny, pøipojené pøes rozhraní IEEE 1394 (tisk SCSI). Pro pøipojení pøes Bluetooth viz Str.46 Tisk s pøipojením pøes Bluetooth. 16

25 Instalace ovladaèe tiskárny Instalace ovladaèe tiskárny V této èásti je popsána instalace ovladaèe tiskárny. Ovladaè tiskárny lze nainstalovat dvìma zpùsoby: volba Quick Install (Rychlá volba) nainstaluje nastavení najednou nebo instalace pøísluçného ovladaèe podle poôadovaného portu. 1 Rychlá instalace Uôivatelé Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 nebo Windows NT 4.0 mohou jednoduçe nainstalovat tento software z dodaného disku CD-ROM. Pomocí volby Rychlá instalace se nainstaluje ovladaè tiskárny PCL a/nebo ovladaè tiskárny RPCS a aplikace DeskTopBinder Lite a DeskTop Binder- SmartDeviceMonitor for Client v síëovém prostøedí a bude nastaven port TCP/IP. Dùleôité Pro instalaci ovladaèe tiskárny v systémech Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003, nebo Windows NT 4.0, musíte mít úèet, kterî má oprávnìní pro správu tiskáren. Pøihlaste se jako správce. Pouôíváte-li k pøipojení rozhraní USB, pro bliôçí informace viz Str.35 Instalace ovladaèe tiskárny pro rozhraní USB a nainstalujte ovladaè tiskárny. A Zavøete vçechny spuçtìné aplikace. B Vloôte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Spustí se instalátor. Pøi urèitém nastavení operaèního systému nemusí automatické spuçtìní fungovat. V takovém pøípadì spusëte program Setup.exe v koøenovém adresáøi disku CD-ROM. C Zvolte jazyk rozhraní a kliknìte na tlaèítko [OK]. Vîchozím jazykem rozhraní je angliètina. D Klepnìte na [Rychlá instalace]. V dialogovém oknì [Licenèní smlouva] se zobrazí licenèní smlouva o softwaru. E Po prostudování smlouvy klepnìte na [Se smlouvou souhlasím.] a potom na [Dalçí >]. F V dialogovém oknì [Volba tiskárny] zvolte zaøízení, které chcete pouôívat. Pro síëové pøipojení pomocí protokolù TCP/IP vyberte zaøízení, jehoô adresa IP je zobrazena v [Pøipojit k]. Pro paralelní pøipojení vyberte zaøízení, jehoô port tiskárny je zobrazen v [Pøipojit k]. 17

26 Pøíprava zaøízení 1 G Klepnìte na [Instalace]. Spustí se instalace ovladaèe tiskárny. H Klepnìte na [Dokonèit]. Zobrazí se zpráva s vîzvou k restartování poèítaèe. Pro dokonèení instalace restartujte poèítaè. I Klepnìte na [Konec] v prvním dialogovém oknì instalátoru a poté vyjmìte CD-ROM. Pokud chcete zastavit instalaci vybraného programu, kliknìte na tlaèítko [Storno] neô se instalace dokonèí. Pøi urèitém nastavení operaèního systému nemusí automatické spuçtìní fungovat. V takovém pøípadì spusëte program Setup.exe v koøenovém adresáøi disku CD-ROM. Pro instalaci DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client s pouôitím TCP/IP vyberte zaøízení, jehoô IP adresa je zobrazena v [Pøipojit k]. Odkaz Rychlá instalace není moôná, pokud není zapnuta obousmìrná komunikace mezi zaøízením a poèítaèem pøes paralelní rozhraní. Viz Str.51 Je-li obousmìrná komunikace vypnuta pro podrobnosti o obousmìrné komunikaci mezi zaøízením a poèítaèem. 18

27 Instalace ovladaèe tiskárny Instalace ovladaèe tiskárny pro vybranî port Pouôití rozhraní DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client Dùleôité Pro instalaci DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client v systémech Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003, nebo Windows NT 4.0, musíte mít úèet, kterî má oprávnìní pro správu tiskáren. Pøihlaste se jako správce. Nainstalujte DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client pøed instalací ovladaèe tiskárny pro pouôívání portu DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client. 1 Instalace nástroje DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client A Zavøete vçechny spuçtìné aplikace. B Vloôte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Spustí se instalátor. C Zvolte jazyk rozhraní a kliknìte na tlaèítko [OK]. Vîchozím jazykem rozhraní je angliètina. D Klepnìte na [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client]. E Zvolte jazyk rozhraní a kliknìte na tlaèítko [Dalçí >]. Vîchozím jazykem rozhraní je angliètina. F Zobrazí se vîzva k ukonèení vçech ostatních aplikací. Ukonèete vçechny aplikace a potom klepnìte na tlaèítko [Dalçí >]. G V dialogovém oknì [Licenèní smlouva] se zobrazí licenèní smlouva o softwaru. Po pøeètení smlouvy klepnìte na tlaèítko [Ano]. H Klepnìte na poloôku [Plná instalace] nebo [Uôivatelská instalace]. Moônost [Plná instalace] nainstaluje vçechny poôadované aplikace: DeskTopBinder Lite a DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client. Moônost [Uôivatelská instalace] umoôòuje nainstalovat vybrané aplikace. I Postupujte podle zobrazenîch pokynù a klepnutím na tlaèítko [Dalçí >] pokraèujte dalçím krokem. J Po skonèení instalace vyberte okamôitî nebo odloôenî restart poèítaèe a klepnìte na tlaèítko [Dokonèeno]. Pro dokonèení instalace restartujte poèítaè. Pokud chcete zastavit instalaci vybraného programu, kliknìte na tlaèítko [Storno] neô se instalace dokonèí. Pøi urèitém nastavení operaèního systému nemusí automatické spuçtìní fungovat. V takovém pøípadì spusëte program Setup.exe v koøenovém adresáøi disku CD-ROM. 19

28 Pøíprava zaøízení Zmìna nastavení portu pro DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client 1 Pomocí dále uvedeného postupu zmìníte nastavení DeskTop Binder- SmartDeviceMonitor for Client, jako napøíklad èasovî limit TCP/IP, obnova/paralelní tisk, a skupiny tiskáren. Windows 95/98: A Otevøete okno [Tiskárny a faxy] znabídky [Start]. B Voknì [Tiskárny], kliknìte na ikonu tiskárny, kterou chcete pouôít. Vnabídce [Soubor] kliknìte na tlaèítko [Vlastnosti]. C Klepnìte na kartu [Podrobnosti] a potom na tlaèítko [Nastavení portu]. Objeví se dialogové okno [Nastavení portu]. Windows 2000/Windows NT 4.0: A Otevøete okno [Tiskárny] znabídky [Start]. B Voknì [Tiskárny], kliknìte na ikonu tiskárny, kterou chcete pouôít. Vnabídce [Soubor] kliknìte na tlaèítko [Vlastnosti]. C Na kartì [Porty] klepnìte na [Konfigurovat port]. Objeví se dialogové okno [Konfigurace]. 20

29 Instalace ovladaèe tiskárny Windows XP, Windows Server 2003: A Otevøete okno [Tiskárny a faxy] znabídky [Start]. Objeví se okno [Tiskárny a faxy]. B Kliknìte na ikonu zaøízení, které chcete pouôít. V nabídce [Soubor] kliknìte na tlaèítko [Vlastnosti]. Objeví se vlastnosti tiskárny. C Kliknìte na kartu [Porty] a potom na tlaèítko [Nastavení portu]. Objeví se dialogové okno [Konfigurace portu]. 1 Pro TCP/IP mùôete nastavit èasovî limit. Pro IPP mohou bît nastaveny uôivatel, proxy a èasovî limit. Pokud nejsou na kartì [Obnova/Paralelní tisk] pøístupná ôádná nastavení, øiïte se dále uvedenîm postupem. A Kliknutím na tlaèítko [Storno] zavøete dialogové okno [Nastavení portu]. B Spusëte aplikaci DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client a potom klepnìte na pravîm tlaèítkem myçi na ikonu DeskTop Binder- SmartDeviceMonitor for Client na hlavním panelu. C Pøejdìte na poloôku [Vlastnosti] a klepnìte na [Nastavení rozçíøenîch funkcí]. D Zaçkrtnìte políèko [Nastavit obnovu a paralelní tisk pro kaôdî port]. E Klepnutím na tlaèítko [OK] zavøete dialogové okno [Nastavení rozçíøenîch funkcí]. Odkaz Pro podrobnosti k tìmto nastavením, viz. Prùvodce sítí nebo Nápovìda prodesktop Binder-SmartDeviceMonitor for Client. 21

30 Pøíprava zaøízení Instalace ovladaèe tiskárny PCL nebo RPCS (TCP/IP) 1 Dùleôité Pro instalaci tohoto ovladaèe tiskárny v systémech Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003, nebo Windows NT 4.0, musíte mít úèet, kterî má oprávnìní pro správu tiskáren. Pøihlaste se jako správce nebo èlen skupiny Power Users. A Zavøete vçechny spuçtìné aplikace. B Vloôte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Spustí se instalátor. C Zvolte jazyk rozhraní a kliknìte na tlaèítko [OK]. Vîchozím jazykem rozhraní je angliètina. D Klepnìte na [Ovladaèe tiskárny PCL/RPCS]. E V dialogovém oknì [Licenèní smlouva] se zobrazí licenèní smlouva osoftwaru. Po prostudování smlouvy klepnìte na [Se smlouvou souhlasím.] a potom na [Dalçí >]. F V dialogovém oknì [Zvolte program] zvolte ovladaè tiskárny, kterî chcete pouôívat. Mùôete vybrat nìkolik ovladaèù souèasnì. G Klepnìte na [Dalçí >]. H Vyberte typ zaøízení, které chcete pouôívat. V poli [Zmìnit nastavení pro Název tiskárny ] lze zmìnit název tiskárny. I Poklepáním na název tiskárny zobrazte nastavení tiskárny. Údaje uvedené v poloôkách [Komentáø:], [Ovladaè:] a [Port:] jsou závislé na operaèním systému, modelu tiskárny a portu. J Klepnìte na poloôku [Port] a poté na tlaèítko [Pøidat]. K Klepnìte na [SmartDeviceMonitor] a poté na [OK]. L Klepnìte na poloôku [TCP/IP] a potom na poloôku [Hledat]. Objeví se seznam tiskáren, pouôívajících TCP/IP. M Vyberte tiskárnu, kterou chcete pouôívat, a kliknìte na [OK]. Objeví se pouze tiskárny, které odpoví na volání z poèítaèe. Chcete-li pouôívat zaøízení, které zde není uvedeno, klepnìte na poloôku [Zadat adresu] a zadejte adresu IP nebo název hostitele zaøízení. 22

31 Instalace ovladaèe tiskárny N Ovìøte, zda je port vybrané tiskárny uveden v poli [Port:]. O Nastavte uôivatelské kódy, pokud jsou potøebné. Mùôe bît vloôeno aô 8 èísel. Nelze vloôit ôádná písmena ani znaky. P Zaçkrtnutím políèka [Vîchozí tiskárna] nastavte tiskárnu jako vîchozí. Q Klepnìte na [Pokraèovat]. Spustí se instalace. R Po skonèení instalace vyberte okamôitî nebo odloôenî restart poèítaèe a klepnìte na tlaèítko [Dokonèit]. Pro dokonèení instalace restartujte poèítaè. 1 Nastavení uôivatelského kódu umoôní uôivateli aplikace SmartDeviceMonitor for Admin zobrazovat a kontrolovat statistiky poètu listù, které kaôdî uôivatel vytiskne. Více podrobností najdete v SmartDeviceMonitor for Admin Nápovìdì. Pøi urèitém nastavení operaèního systému nemusí automatické spuçtìní fungovat. V takovém pøípadì spusëte program Setup.exe v koøenovém adresáøi disku CD-ROM. V systémech Windows 95/98/Me nemùôete pouôít adresu IP, která se èásteènì shoduje s jinou, aktuálnì pouôívanou. Pokud napøíklad jiô pouôíváte adresu nelze pouôít xx. Nebo pokud pouôíváte , adresu nelze pouôít. Odkaz Pokud je jiô instalována novìjçí verze ovladaèe tiskárny, objeví se zpráva. Pokud se to stane, nemùôete instalovat ovladaè tiskárny pomocí automatického spuçtìní. Pokud stále chcete instalovat ovladaè, pouôijte pro instalaci [Pøidat tiskárnu]. Viz Odstraòování problémù. 23

32 Pøíprava zaøízení Instalace ovladaèe tiskárny PCL nebo RPCS (IPP) 1 Dùleôité Pro instalaci ovladaèe tiskárny v systémech Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003, nebo Windows NT 4.0, musíte mít úèet, kterî má oprávnìní pro správu tiskáren. Pøihlaste se jako správce nebo èlen skupiny Power Users. A Zavøete vçechny spuçtìné aplikace. B Vloôte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Spustí se instalátor. C Zvolte jazyk rozhraní a kliknìte na tlaèítko [OK]. Vîchozím jazykem rozhraní je angliètina. D Klepnìte na [Ovladaèe tiskárny PCL/RPCS]. E V dialogovém oknì [Licenèní smlouva] se zobrazí licenèní smlouva osoftwaru. Po prostudování smlouvy klepnìte na [Se smlouvou souhlasím.] a potom na [Dalçí >]. F V dialogovém oknì [Zvolte program] zvolte ovladaè tiskárny, kterî chcete pouôívat. Mùôete vybrat nìkolik ovladaèù souèasnì. G Vyberte typ zaøízení, které chcete pouôívat. V poli [Zmìnit nastavení pro Název tiskárny ] lze zmìnit název tiskárny. H Poklepáním na název tiskárny zobrazte nastavení tiskárny. Údaje uvedené v poloôkách [Komentáø:], [Ovladaè:] a [Port:] jsou závislé na operaèním systému, modelu tiskárny a portu. I Klepnìte na poloôku [Port] a poté na tlaèítko [Pøidat]. J Klepnìte na [SmartDeviceMonitor] a poté na [OK]. K Klepnìte na [IPP]. L Do pole [URL tiskárny] zadejte tiskárny/printer. Je-li spuçtìno ovìøování serveru, aktivujte protokol SSL (pro çifrovanou komunikaci) zadáním tiskárny/printer (musí bît instalován prohlíôeè Internet Explorer 5.01 nebo vyççí). (Pøíklad adresy IP: ) Jako adresu tiskárny lze zadat tiskárny/ipp. 24

33 Instalace ovladaèe tiskárny M Pomocí [Název portu IPP] zadejte název pro identifikaci tiskárny. Pouôijte jméno, které se nepodobá ôádnému z existujících portù. Pokud zde není jméno zadáno, adresa, vloôená do okna [URL tiskárny] se stane názvem portu IPP. N Klepnìte na [Podrobné nastavení] pro provedení nezbytnîch nastavení. Informace o tìchto nastaveních najdete v DeskTop Binder- SmartDeviceMonitor for Client Nápovìdì. O Klepnìte na [OK]. P Ovìøte, zda je port vybrané tiskárny uveden v poli [Port:]. Q Nastavte uôivatelské kódy, pokud jsou potøebné. Mùôe bît vloôeno aô 8 èísel. Nelze vloôit ôádná písmena ani znaky. R Zaçkrtnutím políèka [Vîchozí tiskárna] nastavte tiskárnu jako vîchozí. S Klepnìte na [Pokraèovat]. Spustí se instalace. T Po skonèení instalace vyberte okamôitî nebo odloôenî restart poèítaèe a klepnìte na tlaèítko [Dokonèit]. Pro dokonèení instalace restartujte poèítaè. 1 Pokud chcete zastavit instalaci vybraného programu, kliknìte na tlaèítko [Storno] neô se instalace dokonèí. Pøi urèitém nastavení operaèního systému nemusí automatické spuçtìní fungovat. V tom pøípadì spusëte program Setup.exe v koøenovém adresáøi disku CD-ROM. Nastavení uôivatelského kódu umoôní uôivateli aplikace SmartDeviceMonitor for Admin zobrazovat a kontrolovat statistiky poètu listù, které kaôdî uôivatel vytiskne. Více podrobností najdete v SmartDeviceMonitor for Admin Nápovìdì. Odkaz Pokud je jiô instalována novìjçí verze ovladaèe tiskárny, objeví se zpráva. Pokud se to stane, nemùôete instalovat ovladaè tiskárny pomocí automatického spuçtìní. Pokud stále chcete instalovat ovladaè, pouôijte pro instalaci [Pøidat tiskárnu]. Viz Odstraòování problémù. 25

34 Pøíprava zaøízení Pouôívání standardního portu TCP/IP 1 Tato èást popisuje instalaci ovladaèe tiskárny PCL nebo RPCS pøi pouôití portu TCP/IP. Dùleôité Pro instalaci tohoto ovladaèe tiskárny v systémech Windows 2000/XP Professional a Windows Server 2003, musíte mít úèet, kterî má oprávnìní pro správu tiskáren. Pøihlaste se jako správce nebo èlen skupiny Power Users. V prostøedí IPv6 nelze pouôít standardní port TCP/IP. Pouôijte port aplikace DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client. Instalace ovladaèe tiskárny PCL nebo RPCS A Zavøete vçechny spuçtìné aplikace. B Vloôte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Spustí se instalátor. C Zvolte jazyk rozhraní a kliknìte na tlaèítko [OK]. Vîchozím jazykem rozhraní je angliètina. D Klepnìte na [Ovladaèe tiskárny PCL/RPCS]. E V dialogovém oknì [Licenèní smlouva] se zobrazí licenèní smlouva osoftwaru. Po prostudování smlouvy klepnìte na [Se smlouvou souhlasím.] a potom na [Dalçí >]. F V dialogovém oknì [Zvolte program] zvolte ovladaè tiskárny, kterî chcete pouôívat. Mùôete vybrat nìkolik ovladaèù souèasnì. G Klepnìte na [Dalçí >]. H Vyberte typ zaøízení, které chcete pouôívat. V poli [Zmìnit nastavení pro Název tiskárny ] lze zmìnit název tiskárny. I Poklepáním na název tiskárny zobrazte nastavení tiskárny. Údaje uvedené v poloôkách [Komentáø:], [Ovladaè:] a [Port:] jsou závislé na operaèním systému, modelu tiskárny a portu. J Klepnìte na poloôku [Port] a poté na tlaèítko [Pøidat]. K Klepnìte na poloôku [Standardní port TCP/IP] a potom klepnìte na poloôku [OK]. Nastavte parametry portu standardu TCP/IP, a podívejte se do nápovìdy Windows jestliôe se [port Standard TCP/IP] neobjeví. L Klepnìte na [Dalçí >] v dialogovém oknì [Prùvodce pøidáním portu standardu TCP/IP]. 26

35 Instalace ovladaèe tiskárny M Vloôte název tiskárny nebo IP adresu do okna [Název tiskárny nebo IP adresa]. Textové okno [Název portu] automaticky zobrazí název portu. Pokud je to zapotøebí, zmìòte tento název. Jakmile se zobrazí okno pro vîbìr zaøízení, vyberte RICOH NetworkPrinter Driver C Model. N Klepnìte na [Dalçí >]. O Kliknìte na [Dokonèit] v dialogovém oknì [Prùvodce pøidáním portu tiskárny standardu TCP/IP]. Opìt se objeví dialogové okno zaèátku instalace. P Ovìøte, zda je port vybrané tiskárny uveden v poli [Port:]. Q Podle potøeby nastavte vîchozí tiskárnu. R Klepnìte na [Pokraèovat]. Spustí se instalace ovladaèe tiskárny. S Po skonèení instalace vyberte okamôitî nebo odloôenî restart poèítaèe a klepnìte na tlaèítko [Dokonèit]. Pro dokonèení instalace restartujte poèítaè. 1 Pokud chcete zastavit instalaci vybraného programu, kliknìte na tlaèítko [Storno] neô se instalace dokonèí. Pøi urèitém nastavení operaèního systému nemusí automatické spuçtìní fungovat. V tom pøípadì spusëte program Setup.exe v koøenovém adresáøi disku CD-ROM. Odkaz Pokud je jiô instalována novìjçí verze ovladaèe tiskárny, objeví se zpráva. Pokud se to stane, nemùôete instalovat ovladaè tiskárny pomocí automatického spuçtìní. Pokud stále chcete instalovat ovladaè, pouôijte pro instalaci [Pøidat tiskárnu]. Viz Odstraòování problémù. 27

36 Pøíprava zaøízení Pouôívání portu LPR 1 Tato èást popisuje instalaci ovladaèe tiskárny PCL nebo RPCS pøi pouôití portu LPR. Dùleôité Pro instalaci tohoto ovladaèe tiskárny v systémech Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003, nebo Windows NT 4.0, musíte mít úèet, kterî má oprávnìní pro správu tiskáren. Pøihlaste se jako správce nebo èlen skupiny Power Users. Instalace ovladaèe tiskárny PCL nebo RPCS A Zavøete vçechny spuçtìné aplikace. B Vloôte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Spustí se instalátor. C Zvolte jazyk rozhraní a kliknìte na tlaèítko [OK]. Vîchozím jazykem rozhraní je angliètina. D Klepnìte na [Ovladaèe tiskárny PCL/RPCS]. E V dialogovém oknì [Licenèní smlouva] se zobrazí licenèní smlouva osoftwaru. Po prostudování smlouvy klepnìte na [Se smlouvou souhlasím.] a potom na [Dalçí >]. F V dialogovém oknì [Zvolte program] zvolte ovladaè tiskárny, kterî chcete pouôívat. Mùôete vybrat nìkolik ovladaèù souèasnì. G Vyberte typ zaøízení, které chcete pouôívat. V poli [Zmìnit nastavení pro Název tiskárny ] lze zmìnit název tiskárny. H Klepnìte na [Dalçí >]. I Poklepáním na název tiskárny zobrazte nastavení tiskárny. Údaje uvedené v poloôkách [Komentáø:], [Ovladaè:] a [Port:] jsou závislé na operaèním systému, modelu tiskárny a portu. J Klepnìte na poloôku [Port] a poté na tlaèítko [Pøidat]. K Klepnìte na poloôku [Port LPR] a potom klepnìte na tlaèítko [OK]. Pokud se [port LPR] neobjeví, podívejte se do nápovìdy Windows a nainstalujte ho. 28

37 Instalace ovladaèe tiskárny L Zadejte adresu IP tiskárny do pole [Název nebo adresa serveru poskytujícího pøíkaz lpd]. M Zadejte lp do pole [Název tiskárny nebo tiskové fronty na serveru] a klepnìte na tlaèítko [OK]. Port je pøidán. N Ovìøte, zda je port vybrané tiskárny uveden v poli [Port:]. O Podle potøeby nastavte vîchozí tiskárnu. P Klepnìte na [Pokraèovat]. Spustí se instalace ovladaèe tiskárny. Q Po skonèení instalace vyberte okamôitî nebo odloôenî restart poèítaèe a klepnìte na tlaèítko [Dokonèit]. Pro dokonèení instalace restartujte poèítaè. 1 Pokud chcete zastavit instalaci vybraného programu, kliknìte na tlaèítko [Storno] neô se instalace dokonèí. Pøi urèitém nastavení operaèního systému nemusí automatické spuçtìní fungovat. V tom pøípadì spusëte program Setup.exe v koøenovém adresáøi disku CD-ROM. Odkaz Pokud je jiô instalována novìjçí verze ovladaèe tiskárny, objeví se zpráva. Pokud se to stane, nemùôete instalovat ovladaè tiskárny pomocí automatického spuçtìní. Pokud stále chcete instalovat ovladaè, pouôijte pro instalaci [Pøidat tiskárnu]. Viz Odstraòování problémù. 29

38 Pøíprava zaøízení Pouôití ve funkci síëové tiskárny pro Windows 1 Tato èást popisuje instalaci ovladaèe tiskárny PCL nebo RPCS pøi pouôití tiskárny jako síëové tiskárny systému Windows. Pro pouôití ve funkci tiskového serveru nainstalujte ovladaè tiskárny tak, ôe vyberete Síëovî tiskovî server, a poté zvolíte sdílenou tiskárnu Windows 2000/XP, Windows Server 2003, nebo Windows NT 4.0. Tato èást pøedpokládá, ôe klient jiô má hotovou konfiguraci komunikace s tiskovîm serverem Windows 2000/XP, Windows Server 2003, nebo Windows NT 4.0. Nezaèínejte následující postup, pokud není klient správnì nainstalován a nastaven. Dùleôité Pro instalaci ovladaèe tiskárny v systémech Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003, nebo Windows NT 4.0, musíte mít úèet, kterî má oprávnìní pro správu tiskáren. Pøihlaste se jako správce nebo èlen skupiny Power Users. Pokud tisknete s tiskovîm serverem, pøipojenîm k tiskárnì pøes SmartDeviceMonitor port, Obnova tisku a Paralelní tisk nemohou bît klientem pouôity. Pokud tisknete s tiskovîm serverem Windows XP nebo Windows Server 2003, oznamovací funkce SmartDeviceMonitor nemohou bît klientem pouôity. Pokud tisknete s tiskovîm serverem Windows NT 4.0, nainstalujte ovladaè tiskárny jeçtì neô pøipojíte tiskovî server k tiskárnì. Instalace ovladaèe tiskárny PCL nebo RPCS A Zavøete vçechny spuçtìné aplikace. B Vloôte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Spustí se instalátor. C Zvolte jazyk rozhraní a kliknìte na tlaèítko [OK]. Vîchozím jazykem rozhraní je angliètina. D Klepnìte na [Ovladaèe tiskárny PCL/RPCS]. E V dialogovém oknì [Licenèní smlouva] se zobrazí licenèní smlouva osoftwaru. Po prostudování smlouvy klepnìte na [Se smlouvou souhlasím.] a potom na [Dalçí >]. F V dialogovém oknì [Zvolte program] zvolte ovladaè tiskárny, kterî chcete pouôívat. Mùôete vybrat nìkolik ovladaèù souèasnì. G Klepnìte na [Dalçí >]. 30

39 Pouôití ve funkci síëové tiskárny pro Windows H Zaçkrtnìte políèko [Název tiskárny] pro zvolení tiskárny, kterou chcete pouôívat. V poli [Zmìnit nastavení pro Název tiskárny ] lze zmìnit název tiskárny. I Poklepáním na název tiskárny zobrazte nastavení tiskárny. Údaje uvedené v poloôkách [Komentáø:], [Ovladaè:] a [Port:] jsou závislé na operaèním systému, modelu tiskárny a portu. J Klepnìte na poloôku [Port] a poté na tlaèítko [Pøidat]. K Klepnìte na [Síëová tiskárna] a poté klepnìte na [OK]. L Dvojklikem zvolte jméno poèítaèe, kterî chcete pouôít jako tiskovî server, voknì [Prozkoumat Tiskárny]. M Vyberte tiskárnu, kterou chcete pouôívat, a kliknìte na [OK]. N Ovìøte, zda je port vybrané tiskárny uveden v poli [Port:]. O Podle potøeby nastavte uôivatelskî kód. Pro ovladaè tiskárny RPCS, mùôe bît uôivatelskî kód nastaven po instalaci ovladaèe. Podrobnosti o uôivatelském kódu najdete v nápovìdì ovladaèe tiskárny. P Zaçkrtnutím políèka [Vîchozí tiskárna] nastavte tiskárnu jako vîchozí. Q Klepnìte na [Pokraèovat]. Spustí se instalace ovladaèe tiskárny. R Po skonèení instalace vyberte okamôitî nebo odloôenî restart poèítaèe a klepnìte na tlaèítko [Dokonèit]. Pro dokonèení instalace restartujte poèítaè. Pokud chcete zastavit instalaci vybraného programu, kliknìte na tlaèítko [Storno] neô se instalace dokonèí. Pøi urèitém nastavení operaèního systému nemusí automatické spuçtìní fungovat. V tom pøípadì spusëte program Setup.exe v koøenovém adresáøi disku CD-ROM. Odkaz Pokud je jiô instalována novìjçí verze ovladaèe tiskárny, objeví se zpráva. Pokud se to stane, nemùôete instalovat ovladaè tiskárny pomocí automatického spuçtìní. Pokud stále chcete instalovat ovladaè, pouôijte pro instalaci [Pøidat tiskárnu]. Viz Odstraòování problémù. 1 31

40 Pøíprava zaøízení 1 Pouôití ve funkci tiskového serveru NetWare/Vzdálená tiskárna V této èásti je popsáno nastavení poèítaèe v systému Windows jako klienta NetWare. Dùleôité Pro instalaci tohoto ovladaèe tiskárny v systémech Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003, nebo Windows NT 4.0, musíte mít úèet, kterî má oprávnìní pro správu tiskáren. Pøihlaste se jako správce nebo èlen skupiny Power Users. V prostøedí IPv6 nelze pouôívat servery NetWare. Následující vysvìtlení pøedpokládá, ôe na klientském poèítaèi je nainstalován klient NetWare a prostøedí NetWare server je správnì nastaveno. Nainstalujte vçechny potøebné klientské aplikace døíve, neô se zaènete øídit tímto postupem. Nastavte ovladaè tiskárny pøi pøihláçení na souborovî server NetWare. Jako pøíklad jsou uvedeny následující hodnoty: Operaèní systém: Windows 98 NetWare verze: 4.1 Jméno souborového serveru: CAREE Název fronty: R-QUEUE A Vloôte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Spustí se instalátor. Pøi urèitém nastavení operaèního systému nemusí automatické spuçtìní fungovat. V tom pøípadì spusëte program Setup.exe v koøenovém adresáøi disku CD-ROM. B Zvolte jazyk rozhraní a kliknìte na tlaèítko [OK]. Vîchozím jazykem rozhraní je angliètina. C Klepnìte na [Ovladaèe tiskárny PCL/RPCS]. D V dialogovém oknì [Licenèní smlouva] se zobrazí licenèní smlouva osoftwaru. Po prostudování smlouvy klepnìte na [Se smlouvou souhlasím.] a potom na [Dalçí >]. E V dialogovém oknì [Zvolte program] zvolte ovladaè tiskárny, kterî chcete pouôívat. Mùôete vybrat nìkolik ovladaèù souèasnì. F Klepnìte na [Dalçí >]. G Zaçkrtnìte políèko [Název tiskárny] pro zvolení tiskárny, kterou chcete pouôívat. V poli [Zmìnit nastavení pro Název tiskárny ] lze zmìnit název tiskárny. 32

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Referenèní pøíruèka pro kopírování

Referenèní pøíruèka pro kopírování Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro kopírování 1 3 Umístìní originálù Kopírování Dodatek Pøed pouôitím pøístroje si peèlivì pøeètìte tuto pøíruèku a potom ji uchovejte pro dalçí pouôití. Abyste zaøízení

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

HP Color LaserJet CP3505

HP Color LaserJet CP3505 HP Color LaserJet CP3505 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

Digitální fotoaparát Programová příručka

Digitální fotoaparát Programová příručka Digitální fotoaparát EPSON / Digitální fotoaparát Programová příručka Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo převedena pomocí jakýchkoliv

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Uživatelská příručka M425 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 řada M425 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501 LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka M501n M501dn www.hp.com/support/ljm501 HP LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka Autorská práva a licence Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter. Používání tiskárny

Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter. Používání tiskárny Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter Používání tiskárny 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Právní ujednání Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor Uživatelská příručka Snadné hledání Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této příručce,

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

uživatelská p íručka výrobky hp LaserJet ady 1200

uživatelská p íručka výrobky hp LaserJet ady 1200 uživatelská p íručka výrobky hp LaserJet ady 1200 HP LaserJet řady 1200 Tiskárna a výrobky Print Copy Scan Uživatelská příručka Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Všechna práva vyhrazena. Reprodukce,úpravy

Více

CP6015dn CP6015de. CP6015xh

CP6015dn CP6015de. CP6015xh CP6015n CP6015dn CP6015de CP6015x CP6015xh HP Color LaserJet CP6015 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Příručka rychlého spuštění

Příručka rychlého spuštění 9jehličková bodová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo přenášena v jakékoli podobě nebo jakýmkoli elektronickým či mechanickým

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

HP LaserJet M5039xs MFP. Uživatelská příručka

HP LaserJet M5039xs MFP. Uživatelská příručka HP LaserJet M5039xs MFP Uživatelská příručka HP LaserJet M5039XS MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad

Více

WorkCentre C226 Příručka rychlého připojení

WorkCentre C226 Příručka rychlého připojení Účel: WorkCentre C226 Příručka rychlého připojení Jsou-li požadovány úpravy síťových nastavení tiskárny na obrazovkách uživatelského rozhraní tiskárny, nahlédněte do této příručky. Kompletní pokyny viz

Více

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka Verze 1.0 Leden 2012 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 2012 Xerox Corporation. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka

LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka M527dn M527f M527c M527z www.hp.com/support/ljm527mfp HP LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2015 HP Development

Více

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Správce úloh Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ MFC-9440CN DCP-9040CN DCP-9045CDN Před používáním tohoto zařízení v síti si důkladně přečtěte tuto příručku.

Více

Nadstandardní produktivita nepřichází náhodou. /Právě proto je její zajištění naší prioritou.

Nadstandardní produktivita nepřichází náhodou. /Právě proto je její zajištění naší prioritou. MX-M354N / MX-M314N / MX-M264N Digitální multifunkční systém ČERNOBÍLÝ A3 MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM S BAREVNÝM SKENOVÁNÍM Nadstandardní produktivita nepřichází náhodou. /Právě proto je její zajištění naší prioritou.

Více

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Vydání: Březen 2005 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedené podmínky v rozporu s lokálním právem: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Provozní pokyny Uživatelská příručka

Provozní pokyny Uživatelská příručka Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace". Provozní pokyny Uživatelská příručka OBSAH Jak číst tuto příručku...4 Úvod...4 Zakázáno zákonem... 4

Více

Color LaserJet Enterprise MFP M680

Color LaserJet Enterprise MFP M680 Color LaserJet Enterprise MFP M680 Uživatelská příručka M680dn M680f M680z www.hp.com/support/colorljmfpm680 HP Color LaserJet Enterprise MFP M680 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 24.3.2009, verze 1.00 Konfigurace

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Nejprve zkontrolujte následující položky S. 5 Průvodce instalací softwaru V systému Windows S. 12 V systému Macintosh S. 35 S. 40 Instalační postupy 1. KROK Připravte si disk CD-ROM 2. KROK Nainstalujte

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

HP LaserJet M2727 mfp Uživatelská příručka

HP LaserJet M2727 mfp Uživatelská příručka HP LaserJet M2727 mfp Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

HP Color LaserJet 2820/2830/2840. Uživatelská příručka

HP Color LaserJet 2820/2830/2840. Uživatelská příručka HP Color LaserJet 2820/2830/2840 Uživatelská příručka HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vše v jednom Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP

Více

hp řada hp deskjet 9600

hp řada hp deskjet 9600 hp řada hp deskjet 9600 uživatelská příručka Informace o copyrightu 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP. Rozmnožování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného povolení jsou zakázány;

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více

Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování".

Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v Referenční příručce pro kopírování. Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Průvodce sítí Úvod Tato příručka obsahuje podrobné pokyny k provozu a poznámky

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B ZÁKONNÁ USTANOVENÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOST SAMSUNG ELECTRONICS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PRODUKTŮ, INFORMACÍ A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač b Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač Číslo dokumentu: 250893-221 Listopad 2001 Tato příručka vám usnadní počáteční instalaci hardwaru a softwaru osobního počítače

Více

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Telefon Samsung S8500 Wave, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

GroupWise 6.5 for Linux

GroupWise 6.5 for Linux GroupWise 6.5 for Linux 29. března 2004 1.0 Základní informace 2.0 Pokyny k instalaci 3.0 Známé potíže 3.1 Potíže se správou 3.1.1 Systém NFS není podporován. 3.1.2 Nedostupné funkce 3.1.3 Aktualizovaný

Více

magicolor 5550/5570 Návod k obsluze

magicolor 5550/5570 Návod k obsluze magicolor 5550/5570 Návod k obsluze A011-9562-01J 1800825-011B Ochranné známky KONICA MINOLTA a logo KONICA MINOLTA jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti KONICA MINOLTA HOLDINGS,

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více