Správní dozor vykonávaný orgány veterinární správy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní dozor vykonávaný orgány veterinární správy"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Správní dozor vykonávaný orgány veterinární správy Bakalářská práce Autor: Kateřina Mašková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Praha Červen 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Kateřina Mašková 2

3 Poděkování Ráda bych poděkovala mému vedoucímu bakalářské práce za věnovaný čas a za jeho tolik potřebné rady. 3

4 Anotace Význam práce je analyzovat současný systém správního dozoru se zaměřením na výkon dozoru orgány veterinární správy. V rámci této práce bylo nezbytné se zaměřit nejen na správní dozor vykonávaný samotnými orgány veterinární správy, ale také na výkon správního dozoru jako celku. V této práci se mi podařilo zjistit silné i slabé stránky současných právních úprav s dozorem souvisejících a jejich shrnutí je obsaţeno v závěru a doporučení. Klíčová slova: správní dozor, veterinární správa Annotation The aim of this work is to analyse our contemporary system of supervision focused on the supervision performed by the veterinary authorities. In order to analyse it properly, it was necessary to focus also on the supervision in whole and afterwards to analyse the exact supervision performed by the veterinary authorities. In this work I found the pro and cons of our contemporary legal system of supervision and the summary of it could be found in the part of the conclusion and the recommendation. Key words: supervision, veterinary authorities 4

5 Obsah Prohlášení..2 Poděkování 3 Anotace..4 Obsah.5 Úvod Správní dozor Pojem správního dozoru Obsah právních vztahů při výkonu správního dozoru Stádia správního dozoru Správa v souvislosti s veterinární péčí Správa v souvislosti s plemenářstvím Správa v souvislosti s ochranou zvířat proti týrání Správa v souvislosti s potravinami s tabákovými výrobky Správa v souvislosti s krmivy Veterinární správa Závěry a doporučení 47 Seznam pouţité literatury 49 5

6 Úvod Cílem práce je analyzovat právní úpravu dozorovaných pravomocí veterinární správy. Pro tuto analýzu je podstatné také přesné vysvětlení souvisejících pojmů jako i celkově význam správního dozoru a obsah právních vztahů subjektů, který dozor vykonává a také subjektů, vůči nimţ je dozor směřován. Celá otázka správního dozoru je velice komplikovaná kvůli nepříliš jasné současné právní úpravě, která vyuţívá různé pojmy se stejným významem. Zejména se jedná o pojmy jako dozor, kontrola, správní dozor, státní dozor a jiné. Tuto problematiku je potřeba velice důkladně analyzovat a vysvětlit stejně tak jako vysvětlit různé členění s tím související. Toto je velice podstatné vzhledem k tomu, ţe správní dozor je jednostranný, mocenský a regulativní zásah orgánu veřejné správy do hmotněprávních poměrů dozorované osoby. Uloţení nápravných prostředků a sankcí znamená často omezení nebo ukončení podnikatelské činnosti dozorované osoby a vynaloţení značných finančních a materiálních prostředků. Další podstatnou problematikou je to, ţe se správní dozor člení do dvou stádií a to na stádium zjišťování a hodnocení a na stádium, ve kterém se uplatňují nápravné nebo sankční prostředky. Tato dvě stadia se ale během veterinárního dozoru mnohdy prolínají a pak je celé správní řízení velice komplikované. 6

7 1. SPRÁVNÍ DOZOR Pod pojmem dozor je vysvětlována činnost, během které je sledována určitá aktivita nebo určitý stav. Po tomto sledování a pozorování následuje hodnocení zjištěné věci. Dle prof. JUDr. Sládečka si pojem dozor vykládáme z obecného pohledu jako činnost, která spočívá v pozorování a hodnocení adekvátnosti jednání, zpravidla určité (fyzické) osoby, případně pak i aktivity směřující k nápravě nedostatků 1. Dozor lze také chápat jako aplikaci prostředků, které směřují k zajištění účelu sledovaného dozorčí činností. Správní dozor je nástrojem, který vede subjekty veřejnoprávních vztahů k plnění jejich stanovených právních povinností. Správní dozor je tedy zárukou zákonnosti ve veřejné správě. Při uţívání termínu dozoru můţe dojít k nejasnostem, protoţe je aplikován v mnoha různých významech. Pojem dozor je jednak pouţíván k označení státních orgánů, které vykonávají určitou oprávněnou činnost a jednak také k označení právě této činnosti. V mé práci vyuţívám druhé označení. V literatuře se také hojně nalezne označení státní dozor místo správní dozor. Význam je v obou případech stejný, ale pro srozumitelnost bude v práci pouţíván termín správní dozor, protoţe dle mého názoru lépe vystihuje příslušnost k výkonu jednoho druhu státní činnosti. 1 prof. JUDr. Sládeček, Vladimír: Správní dozor a obdobné činnosti veřejné správy In: Obecné správní právo, Wolters Kluwer

8 1.1 POJEM SPRÁVNÍHO DOZORU Správní dozor znamená činnost, která je vykonávána veřejnou správou nebo jejím dozorčím orgánem. Na starosti mají sledování chování jím nepodřízených subjektů a jejich činnost. To je porovnáváno s ţádoucím chováním stanoveným právními normami. Ve spojitosti s hodnocením můţou být aplikovány sankční nebo nápravné prostředky, coţ je jakousi odezvou na vypozorované rozpory mezi faktickým chováním a ţádoucím chováním. Zpravidla nestačí nějakou (specifickou) činnost fyzických nebo právnických osob toliko právně regulovat, a tak ji usměrňovat K dosaţení ţádoucího efektu, tj. aby se osoby v souladu s právními předpisy chovaly a plně je respektovaly, je potřeba konkrétní jednání osob v dané oblasti regulovat 2. Za předmět dozoru byla ovšem chápána činnost správní, včetně veřejných sluţeb, podléhaly mu proto právě jen ty subjekty (resp. orgány), které takové činnosti vykonávaly 3. Funkce dozoru směřovaly k případným uloţením opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Vyvození odpovědnosti (potrestání deliktů) se pak jiţ nacházelo mimo pojmové hranice vlastního dozoru a mělo povahu samostatnou 4. Na první pohled je patrné, ţe institut dozoru, stejně jako celá státní respektive veřejná správa mají za sebou převratný vývoj. 5. Nyní se jedná o sluţbu veřejnosti. Veškerá činnost i organizace veřejné správy je vedena k dosaţení dobré správy. Dozor je její součástí a vlastně ho má v kompetenci mimo dalších činností kaţdý orgán. Navíc jsou 2 Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.: Správní dozor a obdobné činnosti veřejné správy. In: Obecné správní právo. 2. Vydání, Praha, ASPI Wolters Kluwer, Strana Doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc: Úvahy o dozoru. In: Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. 1. Vydání. Příbram, Leges, Strana Doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc: Úvahy o dozoru. In: Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. 1. Vydání. Příbram, Leges, Strana Doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc: Úvahy o dozoru. In: Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. 1. Vydání. Příbram, Leges, Strana 450 8

9 vytvářeny specializované orgány, pro které je dozor hlavní náplní činnosti. Na základě zákona mohou být dozorčími orgány v podstatě i právnické osoby soukromého práva, dozorovanými subjekty pak mohou být v podstatě naprosto všechny osoby podle povahy věci. Nemusí to být pouze osoby poskytující veřejné sluţby. Vedle poslání ochrany práva objektivního mají dozorující často povinnost přímo chránit i subjektivní práva osob (např. spotřebitelů), někdy dokonce tyto osoby mohou proces vyvolat svým návrhem (např. u veřejných zakázek) 6. Dá se říct, ţe dozor v podstatě splynul s celou veřejnou správou a nyní je ho obtíţné popisovat samostatně. I proto některé kontrolní působnosti se vedle dozoru označují za jiné podobné činnosti, jako např. finanční kontrola 7. Jako jeden z cílů dozoru by se mohla označit pomoc dozorovaným, která není vţdy vyţádaná. Pokud by cílem dozoru bylo ukládání trestů, pak by se skutečně pomalu měnil v trestní řízení, a to bez ţádoucích parametrů takového procesu. Byl by jen bičem a noční můrou 8. Dozorčím orgánem se stává vykonavatel veřejné správy. Na základě zákonu je mu svěřena působnost dozorce. Dozorčím orgánem bývají správní úřady nebo konkrétní úřední osoby. Zákon by měl svěřovat dozorčí působnost správnímu úřadu nebo určitým úředním osobám. Typicky zákon svěřuje výkon správního dozoru správnímu úřadu a současně upravuje oprávnění jednotlivých úředních osob (např. inspektorů) při jeho 6 Doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc: Úvahy o dozoru. In: Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. 1. Vydání. Příbram, Leges, Strana 450, Doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc: Úvahy o dozoru. In: Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. 1. Vydání. Příbram, Leges, Strana Doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc: Úvahy o dozoru. In: Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. 1. Vydání. Příbram, Leges, Strana 452 9

10 provádění. 9. Na základě zákona nebo formou autorizace můţe být ovšem potřebná pravomoc k výkonu správního dozoru propůjčena i fyzickým nebo právnickým osobám ze soukromého práva. Poté je tedy dozor vykonáván pověřenými zaměstnanci těchto právnických osob. Kontrolu veřejné správy provádějí ty subjekty, které nejsou vykonavateli veřejné správy a organizačně stojí mimo ni 10. Pojem správního dozoru by se neměl omezovat jen na pozitivní právní úpravu, ale měl by svou obecností vytvářet prostor i pří změnách právních úprav. Podstatou dozoru je vliv veřejné moci na fyzické a právnické osoby a jeho účelem by mělo být zabezpečení povinností kontrolovaného subjektu. Dozor je tedy součástí kompetence státního orgánu. Dozorčí právo slouţí k ochraně objektivního práva, nikoli subjektivních práv a zájmů dotčených osob: vykonává se tedy z moci úřední 11. Hlavním kritériem dozoru je zákonnost, pouze výjimečně napomáhá dozor i k ochraně hledisek účelnosti a vhodnosti. Aţ na výjimky je samotný výkon dozoru časově neomezený a není tedy vázán lhůtami. Měl by vést ke kasaci nebo k pozastavení závadného právního úkonu. Jiţ Emila Hácha v předválečné literatuře 12 charakterizoval dozor jako konvenční název pro soubor funkcí, jejichţ jádro záleţí v tom, ţe dozírající pozoruje činnost jiného (pod dozor postaveného) kritickým způsobem podle směrnic činnost tuto určujících, maje na pozorovaného aspoň virtuelně vliv směřující k tomu, aby činnost pozorovaná byla udrţena ve shodě se směrnicemi pro ni danými. Emil Hácha pokládá za dozor činnost pozorovací a nápravnou. Dozor je tedy podle něj součástí úřední kompetence. Dozor se zahajuje z podnětu úředního bez jakéhokoli právního vlivu 9 JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.: Část třetí správní dozor. In: Správní právo obecná část. 6. vydání. Praha, C. H. Beck, Strana JUDr. Marcela Fryštenská, Ph. D. Správní právo. 1. Vydání. Brno, Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Strana JUDr. Kopecký, Martin: Správní dozor (pojem, znaky, systém). Právník 1/1991. Strana Hácha, Emil: Slovník veřejného práva československého, svazek 1., heslo Dozor. Brno Strana

11 interesentů 13. V té době ovšem dozor nevykonávaly pouze státní orgány, ale i jiné subjekty jako například dozorčí orgány podle zákonodárství o sociálním pojištění. Zde šlo například o dozorčí výbory nemocenských pojišťoven. Dozor má funkci pozorovací a nápravnou. Rozlišení pojmů kontrola a dozor je podstatné. Podle E. Háchy se pojem kontroly chápe souznačně s dozorem, ale kontrole je chápána daleko plnějším významem neţ dozor. Kontrola vyjadřuje dalekosáhlé ovlivňování kontrolovaného. Sovětský autor A. A. Karmolickij 14 dělí kontrolu na vnější a vnitřní podle vazeb mezi subjektem a objektem kontroly. Pro vnitřní kontrolu je charakteristické, ţe je uskutečňována v rámci pouze jednoho organizačního systému Vzájemné vztahy mezi subjektem a objektem kontroly se vytvářejí na základě organizační podřízenosti. Vnější kontrola se však vztahuje i na objekty, které nejsou organizačně začleněny do systému, ve kterém se nachází kontrolující subjekt. 15. Dle něj slouţí dozor k předcházení porušování povinnosti, je jeho úkolem porušování včas odstranit a zjišťovat příčiny, které k němu vedou. Vymezení vztahu kontroly a správního dozoru závisí na tom, zda chápeme kontrolu jako činnost pozorovací a hodnoticí nebo v širším pojetí, a zahrneme-li k ní i funkci nápravnou, popř. téţ sankční 16. Dle Kopeckého existují dva pohledy ke kontrole. Lze být chápána jako součást výkonné a nařizovací činnosti správních orgánů. Pak lze konstatovat, ţe je kontrola součástí výkonu správního dozoru. Druhý pohled chápe kontrolu jako výlučnou činnost určité kategorie státních orgánů, které mají obecnou působnost nebo specializovanou působnost. 13 Hácha, Emil: Slovník veřejného práva československého, svazek 1., heslo Dozor. Brno Strana Správní dozor v SSSR AUC Iuridica 4/ Správní dozor v SSSR AUC Iuridica 4/1987. Strana 38, JUDr. Kopecký, Martin: Správní dozor (pojem, znaky, systém). Právník 1/1991. Strana

12 Dozor lze členit na různé druhy podle různých kritérií. Například podle subjektů, které dozor vykonávají, podle objektů, vůči nimţ dozor směřuje, podle jejich vzájemného vztahu nebo podle rozsahu prováděného dozoru. Kopecký ve svém textu vychází z úvah Emila Háchy, J. Matějky, a Z. Rybnického. Dle jejich názorů tedy shrnul moţnost dělení systému správního dozoru na tři podsystémy. První skupinou je hierarchický správní dozor. Ten je zaloţen na určitých vztazích v rámci organizační nadřízenosti a podřízenosti a to jak v rámci podřízených správních orgánů, tak i sluţebně podřízených osob. Tento podsystém má interní působnost a jeho vnější vliv se projevuje pouze při rušení externích aktů podřízených orgánů. Druhým podsystémem je dozor nad samosprávnými svazy celky. Stát vykonává nad nimi dozor jako nad veřejnoprávními korporacemi nestátního charakteru. De lege ferenda by podle Kopeckého měl tento podsystém najít své místo i v našem právním řádu. Třetím podsystémem je specializovaný správní dozor. Ten je prováděn vůči fyzickým i právnickým osobám vykonávající určitou činnost, do kterých zasahují zvláštní právní předpisy. Na základě modelového institutu Josefa Staši můţe být současný právní dozor pouze vnějšího charakteru. Vnější správní dozor je vykonáván vůči subjektům občanské společnosti, kterými jsou fyzické nebo právnické osoby. Nejsou tedy v rámci jakýkoli vztahů podřízenosti nebo nadřízenosti, případně členských vztahů nebo také v rámci vztahů subjektů veřejné správy. Správní dozor vystupuje jako relativně samostatná správní činnost, která není součástí jiných institutů správního práva 17. U dozorčích 17 JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.: Část třetí správní dozor. In: Správní právo obecná část. 6. vydání. Praha, C. H. Beck, Strana

13 činností v rámci vnitřních vztahů ve veřejné správě si není Josef Staša jist, zda opravdu je správné tyto činnosti označovat jako dozor. Je důleţité vymezit kritéria, která určuje, zda je vykonávaná činnost ţádoucí či naopak. V našem právním systému se kritériem pro hodnocení chování, zda je v souladu se zákonem či nikoliv. Relevantní povinnosti, které jsou podstatné během výkonu dozoru, mají svůj základ v zákoně nebo v jiném právním předpisu nebo případně i z jiného předpisu. Závaznost takového předpisu ale musí být dána zákonem. Další povinnosti mohou vyplývat z opatření obecné povahy, ze správního aktu nebo z veřejnoprávní smlouvy. Pro správní dozor tedy nebude přicházet v úvahu uplatnění mimoprávních kritérií, jakými jsou věcná správnost, účelnost, hospodárnost, sociální a ekonomická efektivnost, soulad s poznatky vědy a techniky anebo etická pravidla, ledaţe by byla taková kritéria zahrnuta do právní normy (strana 282). Správní dozor můţe být průběţný nebo následný. Průběţný dozor se zaměřuje na probíhající činnost a následný dozor má za úkol zjišťování způsobu odstraňování zjištěných nedostatků při předchozí dozorčí činnosti. V případě, ţe jsou nějaké obdobné úkony vykonávány předběţně, pak nejde o správní dozor, ale o činnost povolovací nebo podobnou. Správní dozor se dělí na soustavný a na jednorázový. Soustavný dozor je vykonáván zpravidla vůči předem určenému okruhu subjektů. Dozor prováděný jednorázově můţe vyplývat z úkolu zaloţeného nějakým programovým dokumentem dozorčího orgánu (programem či plánem výkonu dozoru), ale podnět můţe také přijít 13

14 zvenčí, přičemţ můţe jít o úřední podnět, ale i stíţnost nebo petici. 18. Správní dozor prováděný na základě podnětu, který pochází zvenčí, se nazývá dozor incidentní. V našem současném správním právu je správní dozor koncipován jako věcně specializovaný, zaměřený na určitý úsek ochrany veřejného zájmu. Správní dozor je vţdy soustředěný na chování osob, ale často zde hrají svou roli také věcné prvky, které v některých případech předchází prvkům osobním. Pokud je správní dozor uspořádán hierarchicky, pak ho právní úprava označuje jako dozor vrchní. Tímto termínem můţe být označená dozorčí činnost ministerstev nebo jiných správních úřadů. Objektem dozoru pak je převáţně činnost jím podřízeným vykonavatelům během výkonu státní správy. Vrchní dozor také můţe označovat dozor vykonávaný v oblastech, které podléhají dozoru více správních úřadů. Státní dozor jsou oprávněny provádět na základě zákona ministerstva a další orgány na základě rozsahu, který je stanovená zvláštními předpisy, místní orgány státní správy a územní samosprávy a ostatní orgány v rámci jejich pravomoci a působnosti co se týče specializovaného dozoru, odborného dozoru, případně inspekce podle zvláštních předpisů. Mezi dozorčí orgány patří Nejvyšší kontrolní úřad, který se řídí zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Jedná se o nezávislý kontrolní orgán České republiky, který je oprávněn vykonávat dozor nad hospodařením se státním majetkem a finančními prostředky, které byly vybrány ve prospěch právnických osob na základě zákona, nad státním závěrečným účtem, nad zadáváním státních zakázek, nad správným plněním českého státního rozpočtu, nad hospodařením s finančními prostředky, které byly poskytnuty ze zahraničí a nad prostředky, za které Česká 18 JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.: Část třetí správní dozor. In: Správní právo obecná část. 6. vydání. Praha, C. H. Beck, Strana

15 republika převzala záruky a nad výdejem a umořováním cenných papírů. Do pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu nespadá dozor nad finančními prostředky vybranými obcemi v jejich samostatné působnosti. Nejvyšší kontrolní úřad tedy svůj dozor vykonává nad státními orgány, organizačními sloţkami státu a nad fyzickými a právnickými osobami. Orgánem podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu je Česká obchodní inspekce. Inspekce je orgánem státní správy, který má za úkol kontrolovat právnické a fyzické osoby, které prodávají nebo dodávají zboţí a výrobky na vnitřní trh nebo které poskytují sluţby nebo vyvíjejí činnost na vnitřním trhu v České republice. Česká obchodní inspekce má mimo jiné na starosti odhalování klamavé reklamy, kontrolování dodrţení jakosti výrobků a zboţí a jejich zdravotní nezávadnosti, kontrolování hygienické nezávadnosti provozu a kontrolování dodrţování stanovených podmínek a kvality sluţeb. Česká obchodní inspekce je oprávněna zjišťovat nedostatky, jejich příčiny, identifikovat osoby za ně zodpovědné, určovat opatření k odstranění nedostatků a provádět laboratorní rozbory k ověření jakosti výrobků nebo zboţí. Dalším dozorčím orgánem je také Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která je podřízena Ministerstvu zemědělství. Státní zemědělská potravinářská inspekce kontroluje, jestli výrobky, suroviny, potraviny a tabákové výrobky odpovídají zvláštním právním předpisům, kterým je například zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Další povinností Státní zemědělské a potravinářské inspekce je například kontrola, jestli jsou výrobky a zboţí, které jsou uváděny na trh, zdraví bezpečné nebo jestli nedochází k nekalé soutěţi. Státní zemědělská a obchodní inspekce je mimo jiné oprávněna zjišťovat nedostatky, jejich příčiny, identifikovat osoby za ně zodpovědné, ukládat pokuty a opatření a vydává určité posudky a osvědčení. 15

16 Dalším dozorem je státní zdravotní dozor a ten je vykonáván krajskými hygienickými stanicemi podle tzv. kontrolních plánů určujících priority jejich činnosti. Orgány ochrany veřejného zdraví jsou na základě zákona a zvláštních právních předpisů oprávněny přijímat pouţitelné předpisy Evropského společenství. Jejich dodrţování také dozorují. Ţivnostenské úřady mají například na starosti dohled nad rozsahy a platnostmi ţivnostenských oprávnění, nad podmínkami provozování ţivnosti, nad označením provozoven a nad doklady o nabytí zboţí. Státní poţární dozor je vykonáván Ministerstvem vnitra a Hasičským záchranným sborem kraje podle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o poţární ochraně. K oprávnění státního poţárního dozoru patří vstupování do objektů k provedení preventivní kontroly, zda je pracoviště se zvýšeným poţárním nebezpečím například řádně označeno bezpečnostními značkami, zákazy a příkazy ve spojitosti s poţární ochranou nebo zda zaměstnavatel zajišťuje pracovníkům pravidelné školení o poţární ochraně. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty provádí kontrolu práce a pracovněprávních předpisů. V České republice působí osm oblastních inspektorátů práce. K předmětu dozoru inspektorů patří například kontrola stanovených pracovních dob a dob odpočinku, kontrola zajištění bezpečnosti práce nebo kontrola zajištění bezpečného provozu technických zařízení na pracovišti. V případě šetření pracovního úrazu můţe vydat nařízení, aby místo úrazu bylo zanecháno v původním stavu, neţ šetření skončí. Úřady práce jsou podřízeny Ministerstvu práce a sociální věcí a předmětem jejich kontroly je dodrţování právních předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. 16

17 Finanční úřady, finanční ředitelství a odborné útvary obecních úřadů vykonávají finanční dozor, který spočívá v kontrolování účetnictví, vykazování a odvody daní a poplatků. Kontrolu dodrţování devizových předpisů má na starosti Česká národní banka, která je devizovým orgánem. Mezi dozorčí orgány patří také metrologické orgány, kterým je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Státní metrologický inspektorát, Státní metrologická střediska a Český metrologický institut. Předmětem jejich dozoru je především kontrola měřidel. Dozor v oboru státních oblastních archivů je prováděn archivními inspektory státních oblastních archivů a to i u soukromých archivů. Archivní inspektoři kontrolují plnění zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě. Ve věcech veřejného pořádku a bezpečnosti provádí dozor Policie České republiky. Má na starosti mimo jiné kontrolu veřejného pořádku, zajištění nočního klidu, přihlašování k ubytování občany, a pokud to okolnosti vyţadují, pak je také předmětem její kontroly asistence při výkonu kontroly jiných orgánů. Městská policie je zřizována městským zastupitelstvem podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Má na starosti zabezpečení veřejného pořádku v rámci působnosti města, popřípadě v rámci působnosti obce jako obecní policie. Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze má na starosti dodrţování práv a povinností v rámci zpracování osobních údajů a kontrolu předávání osobních údajů do jiných států. Předchází tím neoprávněnému zásahu do soukromí. Celní orgány mají na starosti promíjení cla, daní a poplatků, které jsou spravovány celními orgány. Dále určují celní hodnoty, penále z prodlení, mají oprávnění 17

18 k vymáhání nedoplatků cla, daní a poplatků, které samy spravují. Mohou si ověřovat původ zboţí, rozhodovat o případném zajištění zboţí a pátrat po zboţí, které uniklo celnímu dohledu. Zdravotní pojišťovny mají na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, právo na kontrolu zaměstnavatelů, zda do osmi dní od nástupu nového zaměstnance toto oznámí příslušné zdravotní pojišťovně, zda udělal totéţ v případě ukončení pracovního poměru se zaměstnancem, zda nahlásil změnu zdravotní pojišťovny zaměstnance, případně zda oznámil všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit povinnost státu platit za zaměstnance pojistné. V případě fyzické osoby podnikající na základě ţivnostenského oprávnění je lhůta pro nahlášení změn osmi denní. Předmět kontroly okresních správ sociálního zabezpečení je dán zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem je tedy kontrola plateb pojistného na sociální zabezpečení, které musí hradit organizace, zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné. Dozor nad nakládání s nebezpečným odpadem a jeho vyuţitím a zneškodněním, nad vedením evidence odpadu, nad zajištěním nebezpečného odpadu proti odcizení nebo znehodnocení mají na starosti Správní úřady a obce při výkonu státní správy v oblasti nakládání s odpady. Pod správní úřady a orgány při výkonu státní správy v oblasti nakládání s obaly patří Ministerstvo ţivotního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, krajská hygienická stanice, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Česká obchodní inspekce, Česká inspekce ţivotního prostředí a celní orgány. 18

19 Tyto orgány mají na starosti kontrolu dodrţování povinností, které jsou stanoveny pro nakládání s obaly a odpady z obalů dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Ministerstvo zdravotnictví má za úkol kontrolu ochrany, vyuţívání a rozvoje přírodních léčebných lázní. Dle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech jde tedy o kontrolu při uţívání zdrojů na území lázeňských míst a také v ochranných pásmech. Na úseku veterinární péče provádí kontrolu orgány veterinární správy podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů. Vzhledem k tomu, ţe k tématu správního dozoru vykonávaného orgány veterinární správy je potřeba obsáhlejšího vysvětlení, budu se tímto dozorčím orgánem zabývat podrobněji v následující kapitole. 19

20 1.1 OBSAH PRÁVNÍCH VZTAHŮ PŘI VÝKONU SPRÁVNÍHO DOZORU Obsahem právních vztahů při výkonu správního dozoru jsou oprávnění a povinnosti dozorčího orgánu a jím odpovídající povinnosti a oprávnění subjektu, vůči němuţ je dozor vykonáván, popř. i dalších subjektů (třetích osob). 19. Je rozhodující, ţe všechna tato oprávnění a povinnosti musí být stanoveny zákonem. Postup správního dozoru je zakotven v zákoně č. 553/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Celkově dozorčí orgán má tedy na starosti zjištění skutečného stavu věci, čemuţ napomáhají práva, která mají procesní charakter, tzv. dozorčí oprávnění. Tato práva jsou zákonem svěřována určitým úředním osobám, které jsou k uskutečňování dozoru oprávněny. K těmto dozorčím oprávněním mimo jiné patří právo vstupu na pozemky, do objektů, provozů a zařízení a do všech ostatních prostorů kontrolované osoby, pokud se tento prostor týká předmětu kontroly. Zároveň je ale zaručena nedotknutelnost obydlí. Dozorčí orgán má právo ve stanovených lhůtách vyţadovat na subjektech kontroly určité doklady a písemnosti. Dále mají právo dozvědět se informace, které jsou utajené, prokáţí-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto informací, vydaným podle zvláštního právního předpisu 20. Při provádění kontroly jsou pověřené úřední osoby oprávněny doţadovat se pravdivých a kompletních údajů o zjišťovaných a dalších souvisejících skutečnostech. Dále mají právo na zajištění dokladů, jejichţ kopie musí ponechat kontrolovanému subjektu spolu s písemným potvrzením jejich převzetí. Dalším oprávněním je poţadavek písemné zprávy o odstranění nedostatků, které byly úřední osobou zjištěny. Tuto zprávu musí subjekt kontroly předloţit písemně a ve stanovené lhůtě. Pověřená úřední osoba má právo na tzv. věcnou pomoc, kterou je 19 JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.: Část třetí správní dozor. In: Správní právo obecná část. 6. vydání. Praha, C. H. Beck, Strana Zákon č. 552/1991 Sb. 11 b) 20

21 například právo vyuţívat mobilní telefon, pokud je v majetku kontrolovaného subjektu a pokud je jejich pouţití nezbytné pro vykonání a zabezpečení kontroly. Zákon také vymezuje případy, kdy je moţné, aby úřední osoba uloţila pořádkovou pokutu. Jedním z oprávnění dozorčích orgánů je také ukládání sankcí za správní delikty, které ovšem musí souviset s výkonem správního dozoru. Hlavní společnou povinností všech orgánů provozující dozorčí činnost je mlčenlivost, která je uplatňována například, co se týče obchodních tajemství. Další velice podstatnou povinností je zjišťování skutečného stavu věci a dále také zabezpečení všech potřebných dokumentů, podkladů a dokladů k jeho prokázání. Aby byla dozorčí činnost vykonána co nejvíce objektivně, je zapotřebí vyloučení všech osob, u kterých je důvodné podezření z podjatosti. Během výkonu dozorčí činnosti nesmí být dotknuta a omezována práva dozorovaných osob, jakoţto také jejích právem chráněné zájmy. Povinností dozorčího orgánu je oznámení dozorovanému subjektu zahájení dozoru a to před samotným zahájením a předloţení pověření k vykonání kontroly. Jakmile ustanou důvody převzetí potřebných dokumentů, je povinen dozorčí orgán tyto dokumenty subjektu navrátit a po dobu jejich drţení mají povinnost je uchránit před zničením. Během provádění celého dozoru je dozorčí orgán povinen pořizovat protokol. Do protokolu se udává výčet zjištěných skutečností, konkretizované nedostatky a jejich popis. Také se v protokolu musí označit právní předpisy, které byly porušeny. Protokol je sepisován, přestoţe nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Subjekt, vůči němuţ je dozor směřován, musí být s protokolem seznámen a můţe poţádat o stejnopis protokolu. Ve lhůtě pěti dnů od seznámení se s protokolem má 21

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

X. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje. Státní veterinární správa MVDr. Zbyněk Semerád

X. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje. Státní veterinární správa MVDr. Zbyněk Semerád X. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje Státní veterinární správa MVDr. Zbyněk Semerád Dětenice 16. 5. 2013 Novela zákona č. 246/1992 Sb. Novela zákona č. 246/1992 Sb. (dále jen ZOZT

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Vymezení organizace a realizace činnosti veřejné správy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Vymezení organizace a realizace činnosti veřejné správy Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_04_CZSŘ_4.04_ Záruky zákonnosti ve veřejné správě NKÚ, Ombudsman Střední odborná

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I.

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. Obecná část Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb.,

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Odůvodnění novely veterinárního zákona

Odůvodnění novely veterinárního zákona Odůvodnění novely veterinárního zákona Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Strana 22 Sbírka zákonů č. 4 / 2009 Částka 2 4 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 8b odst. 4 a 7 a 8e odst. 3

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 19721/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce - možností postihu Ing. Jitka Špalková Česká inspekce ţivotního prostředí Praha a Středočeský kraj Copyright 2011 Česká inspekce životního prostředí Česká

Více

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3)

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3) 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 362/2003 Sb., č. 586/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 189/2006 Sb., č.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Sekce ochrany přírody a krajiny, Právní oddělení pro veřejnou správu Český les, 10. dubna 2015 Obsah

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/202 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Provedené kontroly za rok 204 Odbor Odbor životního prostředí a zemědělství - ochrana ovzduší - vodní hospodářství - odpadové

Více

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 1 Identifikační číslo 196 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 4 Základní informace k životní

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

Odpovědnost za pořádkové správní delikty Pojem pořádkového správního deliktu jedná se o porušení procesní povinnosti ve správním řízení, ztěžování průběhu řízení sporná povaha: uplatnění sankce nemá povahu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více