OBSAH KATALOGU. List è. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH KATALOGU. List è. 1"

Transkript

1 OBSAH KATALOGU Skupina Obsah Strana Úvod - o firmì, zpùsob objednání a dodání zboží, platební podmínky,... GRAF - volba velikosti posuvu GRAF - volba otáèek høídele Základní sortiment fréz 01 Drážkovací a èepovací frézy 0 Úhlové frézy Pùlkruhové frézy vyduté Pùlkruhové frézy vypouklé Ètvrtkruhové frézy vyduté, sady ètvrtkruhových fréz vydutých L+P Ètvrtkruhové frézy vypouklé Palubovky: pro jednovøetenové frézky: od prùmìru 1-10 mm 07 Pevné provedení: podlahová, jednostranì a oboustranì sražená, tatranský profil 07 Skládané provedení: podlahová, jednostranì a oboustranì sražená, tatranský profil Palubovka pro vícevøetenové frézky: o prùmìru mm a mm 07 Pevné provedení: podlahová, jednostranì a oboustranì sražená, tatranský profil 07 Skládané provedení: podlahová, jednostranì a oboustranì sražená, tatranský profil 0 Lištové, tvarové frézy, dvíøkový, dveøní a vratový program, výplòové-kazetové frézy, sada na obložkové zárubnì, fréza na zásmolky, sekèní dveøe, šindelová sada, 09 Madlová fréza + multiprofilové frézy Èepovací frézy pro okenní køídla a rámy oken okenní køídla pro jednosklo typ A,B.C,D,E,G,H o prùmìru 0mm nebo 0mm okenní køídla pro diterm typ E, F, G o prùmìru 0mm nebo 0mm sada na rámy oken 0 fréza pro celoobvodové kování ROTO kování: profilování, èepování, støedový sráz EURO 6mm - HSS Základní sada, støedový sráz, odøez zasklívací lišty, tvarová fréza pro okapový plech, fréza pro drážku druhého tìsnìní køídla, pøedokenní rámeèek, zdvojený dveøní vlys, vnìjší tvar rámu, prahová lišta, rustikální profil, sada na obloukové okna, sada pro hluboké èepy, cm, fréza na vnitøní parapet, frézy na zasklívací lišty EURO 6mm - HM, o 7mm, o 7mm Soft line, o 6/7mm žiletkové Základní sady + doplòky 11 Spárovací frézy podélné spojování døeva pøíèné spojování døeva rohové spojování døeva ( i rovinné ) Univerzální frézovací hlava na HM a HSS profilové nože 1 Falcovací montovaná hlava na HM žiletky, hoblovací hlava pro spodní frézky a obrábìcí 1 výseèe z kruhu, profilové frézy centra Frézy HM - tvrdokovové: drážkovácí frézy, frézy na palubky HM 1 Úhlové frézy Výplòová fréza HM - typ è. Dùležité upozornìní Objednávkový formuláø , List è. 1

2 ÚVOD Vážení odbìratelé Nabízíme Vám kvalitní døevoobrábìcí frézy znaèky Hokinka. Zajiš ujeme zakázkovou výrobu, katalogový prodej, servis ostøí a poradenství v oblasti døevoobrábìcích nástrojù jak pro spodní frézky, tak pro speciální CNC operaèní vícevøetenové stroje rùzných konstrukcí. Jsme schopni zajistit výrobu nástrojù dle specifických požadavkù zákazníka, rùzné atypické nástroje pro nábytkáøe, historiky, památkáøe atd. Speciální nástroje na obrábìní døeva, umìlých hmot, korku a jiné, napø. pro výrobu o oken 6, 7, 9mm, o dveøí, schodù, zábradlí, specifické nástroje pro výrobu døevìných domù, oplocení, obkladového materiálu, lišt pro výrobu kuchyní, ložnic, podhledù, atd. Nástroje jsou v provedení pájených a montovaných (výmenné bøity) i žiletkový program výmìnný jak v HSS materiálu tak v HM materiálu (tvrdokovovém SK). Všechny nástroje máme skladem k okamžitému odbìru. Výrobky na zakázku zajiš ujeme maximálnì do mìsíce. Kompletní aktualizovaná nabídka je k dispozici na -objednávání zboží: Nástroje je možno objednat písemnì, telefonicky, faxem nebo em. -zpùsob dodání zboží: - osobnì ve firemní prodejnì - zaslání na dobírku (pøi objednání do 1.00 hodiny je zboží dodáno do hod.) - nákup prostøednictvím našich prodejcù -platební podmínky: U standardní výroby platba v hotovosti pøi osobním odbìru zboží, nebo dobírkou pøi zaslání poštou èi zásilkovou službou. Pøi atypické výrobì zálohová platba pøed zahájením výroby ve výši 0% z ceny zakázky a doúètování pøi odbìru zboží. -termín dodání: U sériové výroby ihned, pokud je zboží na skladì, u atypické výroby -záruky: - standardnì - týdny od zaplacení zálohy na náš úèet - expres do pracovních dnù od zaplacení zálohy na náš úèet. Záruèní lhùta na všechny nástroje je mìsícù od data prodeje dle obchodního zákoníku, pokud není na záruèním listu uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození nástrojù vlivem pøirozeného opotøebení, nadmìrného namáhání, neodborné manipulace s nástrojem, èi poškození vlivem nevhodných provozních prostøedkù, nebo povìtrnnostních vlivù. Pøi reklamaci ve výrobním -servis: závodu je nutno pøedložit vzorky døeva. Termíny reklamace se øídí platnými pøedpisy. Ostøení nástrojù provádíme v termínu dnù, renovace nástroje s termínem dnù, oprava nástrojù a pilových kotouèù s termínem dnù. -ceny: Ceny nástrojù jsou uvedené v EUR pøímo v tabulce u každého nástroje. Nejsme plátci DPH. Ceny jsou uvedeny bez dopravy. Ceny se mohou mìnit z dùvodu vyšších vstupních cen do výroby. Ceny jsou platné od nástrojù: Doporuèujeme optimální nástrojù 000 ot./min. i u menších prùmìrù. Maximální nástroje snesou a tyto se hledají dle tabulky na pøedních listech tohoto katalogu. -technické provedení: Z dùvodù neustálého vývoje nástrojù a výrobních technologií si výrobce vyhrazuje právo na zmìny vùèi vyobrazenému provedení, pokud nebudou zmìnìny užitné vlastnosti nástrojù. List è.

3 DOPORUÈENÉ ØEZNÉ PODMÍNKY Volba poètu na nástroji Výbìr poètu na nástroji je závislý od možných otáèek høídele a možného posuvu. Doporuèujeme volit radìji vyšší øeznou rychlost, což umožòuje kvalitnìjší práci nástroje. Upozornìní: øezná rychlost pro ruèní stroje (spodní truhláøské frézky) nesmí být nikdy nižší než 0 m/s. Nižší øezná rychlost zvyšuje nebezpeèí zpìtného rázu obrobku. Volba otáèek høídele Otáèky høídele jsou závislé na prùmìru nástroje a zvolené øezné rychlosti. Doporuèené hodnoty øezných rychlostí. obrábìný materiál mìkké døevo tvrdé døevo øezná rychlost 0-0 m/s 0-60 m/s Hodnoty otáèek høídele je možno stanovit z následujícího diagramu Øezná rychlost (m/s) 0 Prùmìr nástroje (mm) Otáèky ( ) List è.

4 6 DOPORUÈENÉ ØEZNÉ PODMÍNKY Volba velikosti posuvu Koneèná kvalita obrábìné plochy je závislá na velikosti tøísky na jeden zub nástroje. Pøíliš malá, nebo pøíliš velká tøíska na zub zpùsobuje nekvalitní opracování, èi krátkou dobu životnosti nástroje mezi broušením. Pøíliš velká tøíska zpùsobuje zvlnìný,nebo nerovný povrch obrobku. Doporuèené hodnoty velikosti tøísky na zub kvalita povrchu jemný, hladký povrch rovný povrch hrubý povrch tlouš ka tøísky na zub 0,-0,mm 0,-,mm,-,0mm Velikost posuvu je možno stanovit z následujícího diagramu m/min n x Z ( x poèet øezných ) , 0, 0, 0, 0,6 0,7 0, 0,9 1 1,1 1, 1,1,1, 1,6 1,,, nepøíznivý pøíznivý posuv na zub [mm] List è.

5 B DRÁŽKOVACÍ FRÉZY PØÍMÉ ON 711 Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu. Nástroj je Zarovnávání, nebo drážkování tvrdého, nebo mìkkého døeva. HSS B - TEST B o d od o D o D + mm od ,0 6,6 66,96 69, 70 70, 77,16 77,,,6,6 91,7 9,6 0, 0, 0, 0,6 0, 0, 0,9 1 1,1 1,6 1,6 1,9,, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

6 B DRÁŽKOVACÍ FRÉZY PØÍMÉ ON 711 Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu. Nástroj je Zarovnávání, nebo drážkování tvrdého, nebo mìkkého døeva. HSS B - TEST B od od o D o D + mm od H7 0H , 69, 69, 70, 7 7 7, 1 9,9 6, 70 70,9 7,6 7, 0 79,6 1,,, 6,1 7, 9 77,9 7, 9,6 90, 90,9 9,6 96,6 0,9,, 0, 0, 0,7 0, 1 1, 1, 1, 1, 0,7 1 1, 1, 1, 1,9 1 1, 1, 1,7 1,9,, 1 1, 1, 1,,,,6,9, 1,9, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 6

7 ÚHLOVÉ FRÉZY ON 717 Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu. Nástroj je opatøen omezovaèem Zhotovení úhlových ploch, nebo srážení hran na mìkkém èi tvrdém HSS B - TEST S B o d o D Pravé provedení Levé provedení úhel s P 0 0 P P 0 0 P P P Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. 0H7 0H ,,7 1,,6, 90,9 90,7 96, 9,7 Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC 1,6 1,6 0, 7,9 0, 9, 9,6 0,,6, 1, 1,6, 1, 1,,,,,,, List è. 7

8 ZAOBLOVACÍ FRÉZY PÙLKRUHOVÉ VYDUTÉ ON 7 Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými Zhotovení rádiusových ploch, výroba kruhového tvaru v mìkkém, nebo tvrdém døevì. Nástroj je možno použít, HSS B - TEST B - TEST R B o d o D Rádius r 6 9, , ,7 6, 90, 9 9,6 97, 0,,,9 111,6 1,7 0,9 1, 1, 1, 1, 1,,1,1 1,9,7,6,1 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

9 ZAOBLOVACÍ FRÉZY PÙLKRUHOVÉ VYPOUKLÉ ON 7 Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu. Nástroj je Zhotovení rádiusových ploch v mìkkém, nebo tvrdém døevì. Nástroj je možno použít, jak pro strojní, tak ruèní posuv. U tìchto, jako i u ostatních nástrojù, jsou broušeny jen HSS B - TEST B - TEST R B d D Rádius r , 9 9,1 99, 7,,7 1, 1 11,1 0, 0, 0,7 1 1, 1,7,1,,9 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 9

10 ZAOBLOVACÍ FRÉZY ÈTVRTKRUHOVÉ VYDUTÉ ON 76 Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu. Nástroj je Zhotovení rádiusových ploch v mìkkém, nebo tvrdém døevì. Nástroj HSS B - TEST B - TEST R B d D Levé provedení Pravé provedení Rádius r P P P P P 0 0 P P P P P P P ,6 7,, 9 6,6 111, 9, 11 11,7 11, 117,, 1,,6 7 6,1 1,9 9, 1,7 17, 1,1 1, 167,7 0, 0, 0, 0, 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0, 0, 0, 0, , 1, 1,7 1,7 1,9 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

11 ZAOBLOVACÍ FRÉZY ÈTVRTKRUHOVÉ VYDUTÉ ON 76 Kompaktní nástroje se ctyrmi pájenými brity z HSS materiálu. Zhotovení rádiusových ploch v mìkkém, nebo tvrdém døevì. Nástroje je možno použít, jak pro strojní, tak ruèní posuv. Tyto sady HSS B - TEST B - TEST Pravé provedení Levé provedení 01 L+P 01 L+P 01 L+P 016 L+P 01 L+P 0 L+P 01 L+P 011 L+P 011 L+P 01 L+P 01 L+P 01 L+P 01 L+P Rádius r , 000 7, 0, 000,1 1, , , 1, 000, 1, , , 000, 000,1, 000,7, 000, ,1 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 11

12 ZAOBLOVACÍ FRÉZY ÈTVRTKRUHOVÉ VYPOUKLÉ ON 77 Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu. Nástroj je Zhotovení rádiusových ploch v mìkkém, nebo tvrdém døevì. Nástroj je možno použít, jak pro strojní, tak HSS B - TEST B - TEST R B d D Levé provedení Pravé provedení Rádius r P , 7,1,9 96,, 11, 116 1, 0, 0, 0, 0,7 0,7 0, 1 1,6, P , 167,7,7,, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

13 0, PROFILOVÉ FRÉZY -palubovka, -tatranský profil Souprava kompaktních kotouèù se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu. Složená u skupin 1- ze Profilování podlahových a HSS B - TEST B d D 1 S + 0, S + 0, S + 0, S + 0, , 0, 0, S S S S Skupina Provedení Síla pevné pevné pevné pevné pevné 1 07 pevné 1 07 pevné 1 07 pevné pevné 071 pevné ,7, 19,7 0,9,1 19,7 17,7 0,, 6, 6, 7 6,7,6,6 6,7 6, 6,6 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 1

14 0, R PROFILOVÉ FRÉZY -palubovka, -tatranský profil Soupravy kompaktních kotouèù se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu, složené ze ètyø kotouèù, šíøe pera je nastavitelná pomocí Profilování podlahových a Skupina HSS B - TEST B d D S + 0, S + 0, S + 0, S + 0, S + 0, , 0, 0, 0, S S S S S Skupina Provedení Síla skládané skládané , 71,9 1 1, skládané skládané skládané skládané ,, 6, 60, 0, 0,9,6, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 1

15 0, PROFILOVÉ FRÉZY -palubovka, -tatranský profil na vícestranné frézky Soupravy kompaktních kotouèù se ètyømi nebo šesti bøity z HSS materiálu, složené v pevném provedení ze dvou kotouèù, ve Profilování podlahových a HSS Pevné provedení - skupina 1 Skládané provedení - skupina S + 0, S + 0, S + 0, S + 0, , 0, 0, S S S S B B B B Skupina Provedení Síla pevné - 0H7 071 skládané H7 07 pevné -1 0H7 07 pevné - 0H skládané -7-0H pevné -1 0H7 071 pevné - 0H skládané -7-0H pevné -6 0H7 071 pevné -7 0H7 071 skládané -7-0H ,1, 6, 77, 77, 6, 0, 01, 6, 7 6,7,6,6 6,7 6, 6, 6,6 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 1

16 , 0, Palubovka Tatranský profil na vícestranné frézky o prùmìru mm TATRANSKÝ PROFIL KOMBINOVANÝ 160 mm Soupravy kompaktních kotouèù se ètyømi bøity z HSS materiálu, složené, ve S + 0, S + 0, Profilování ozdobných palubkových profilù na vícestranných frézkách. HSS 6 0, S B S B Skládané provedení - skupina 16, 17 Skupina Provedení Síla skládané skládané ,6 71,9. Souprava kompaktních kotouèù se ètyømi bøity z HSS materiálu, složená ze ètyø ètyøbøitých kotouèù a jednoho kusu pilového kotouèe Profilování ozdobných - Skupina 1 1 R 0, 1 - Skupina Provedení Síla skládané 16-0H , 6,1 Délka pera Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 16

17 PROFILOVÉ FRÉZY KOMBINOVANÉ - RÁMEÈKY Fréza je kompaktní nástroj se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu. Fréza 0 6- je Fréza je urèena k výrobì ozdobné lišty rovné a fréza 0 6- je urèena k výrobì ozdobné lišty obloukové. Oba nástroje jsou urèeny na mìkkého i tvrdé døevo. Nástroj je HSS B - TEST B od od ,, R6 R Sada kroužek 7mm+mm+ložisko ,1, 7,1, 1, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 17

18 PROFILOVÉ FRÉZY KOMBINOVANÉ Kompaktní nástroje se ètyømi pájenými bøity Nástroje jsou urèeny na mìkké i tvrdé døevo. Mohou se používat, jak HSS B - TEST B 16 1, 0 17 od od 9 R R R6, ,6 1,9 Tvarová fréza na výrobu kulatých tyèek- rùzných prùmìrù O111 - tyèka 6mm O19 - tyèka mm R 7 R ,, ,9, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 1

19 0 PROFILOVÁ FRÉZA NA DVÍØKA Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu v provedení vrchní obrábìní Nástroj je urèen na profilování kuchyòských dvíøek jak na mìkké tak HSS B - TEST Vrchní - pevná o R90 R 0H7 Spodní - montovaná o169 o R R0 R60 R / ,,7,1 7,6 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 19

20 FRÉZY NA VÝPLNÌ DVEØÍ Kompaktní nástroj se dvìma pájenými bøity Nástroje jsou urèeny na výrobu ozdobných HSS od v - vrchní s - spodní 0.6 1,7,, v+s, Typ è. : 1 B, od, R,, v+s v+s 7, v+s,,6 6, 1,,7 1,6 6,7, R Typ è. : R R, v+s v+s R Typ è. : Typ è. : Typ è. : R 7, 1 R6 0,7,7,6,7 R6, 11, Typ è. : 6 6,7 6, 1,, 1,7 1,,,1 R, 11, v+s Typ è. : 7 9, 9, v+s 011- v+s 011- v+s 011- v+s 011- v+s v+s v+s , , 16, 19,6 17,6 171,,,6,1,,, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

21 B o FRÉZY NA VÝPLNÌ DVEØÍ Kompaktní nástroj se dvìma pájenými bøity Nástroje jsou urèeny na výrobu ozdobných kazet dveøí a dvíøek., v - vrchní s - spodní, 17 R 011- v+s od 1 0 od v+s,, v o10, 1,6 R R R 0, R v+s o160 1,,, 1,,, 011- v 1 R R 6,9, v+s v+s 011- v v+s v H , , 16,1 16,9 170, 16, 1,7,,1 1, 1, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 1

22 ,7 17, 7, o 6, FRÉZY NA VÝPLNÌ DVEØÍ Kompaktní nástroj se dvìma pájenými bøity Nástroje jsou urèeny na výrobu ozdobných kazet dveøí a dvíøek. HSS O11-11 v+s O11-1 v 011- s+v O11-1 v O11-11 v+s o, R6 R17 R 9,6, 9, R R R O11-17 v+s v o 1,,6 o s+v 0 1 R 7 1 v - vrchní s - spodní v+s v v+s 011- v+s 011- v+s v ,,,,7,1,,, 190,,,1,9 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

23 DVÍØKOVÁ SADA typ èíslo 1 Souprava tøí kompaktních nástrojù se ètyømi pájenými bøity a distanèního kroužku. Všechny Souprava nástrojù, která je urèena na výrobu oboustranných, nebo jednostranných rámù dvíøek. Nástroje jsou urèeny na mìkké i HSS B - TEST od d R s, 6-1 1, s / / D s d ,6 19,,7,6 1,9 1,1, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

24 DVÍØKOVÁ SADA typ èíslo Souprava tøí kompaktních nástrojù se ètyømi pájenými bøity a distanèního kroužku. Všechny nástroje jsou opatøeny omezovaèem Souprava nástrojù, která je urèena na výrobu oboustranných, nebo jednostranných rámù dvíøek. Nástroje jsou urèeny na mìkké i HSS B - TEST o D od R6 - s s / / D s d , ,9, 1,6,6,1 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

25 R DVÍØKOVÁ SADA typ èíslo Souprava pìti kompaktních nástrojù se ètyømi pájenými bøity a Souprava nástrojù, která je urèena na výrobu oboustranných nebo jednostranných Èep 1 Profil 1 R R Dist. kroužek D s d ,, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

26 DVÍØKOVÁ SADA typ èíslo, 6 Souprava dvou kompaktních nástrojù se ètyømi pájenými bøity. Oba Souprava nástrojù, která je urèena na výrobu jednostranných rámù dvíøek. Nástroje jsou urèeny na HSS B - TEST d 16 R 9 R 9 7 D D d ,,,7, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 6

27 R VRATOVÁ SADA Souprava sedmi kompaktních nástrojù se ètyømi bøity. Ètyøi nástroje jsou urèeny na profilování Souprava nástrojù, která je urèena na výrobu, jednostranných i oboustranných tvarových dveøí s døevìnou i sklenìnou výplní. HSS B - TEST B - TEST R d - D ,7 1199, 1,, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 7

28 011 o SADY NA INTERIEROVÉ DVEØE 01- je souprava osmi kompaktních nástrojù se ètyømi pájenými bøity a distanèní kroužek. Tøi nástroje o prùmìru 0mm jsou urèeny pro hluboké èepování, cm. Dokupují se k sadì o prùmìru mm, jako rozšíøení, nebo mohou pracovat samostatnì pøi dokoupení èepovacího kotouèe 0xmm. Ètyøi Soupravy nástrojù, které jsou urèeny na výrobu jednostranných i oboustranných tvarových dveøí s døevìnou i sklenìnou výplní. Nástroje jsou urèeny pro mìkké i tvrdé døevo. Nástroje je možno použít, jak pro strojní, tak ruèní posuv. U 01- šíøi mm je možno zmìnit výmìnou drážkovací frézy x za x, R R Fréza èíslo pro zasklívací lištu. Sada fréz o prùmìru 0mm pro hluboké èepování. o 0 17 Sada o prùmìru mm pro oboustranné i jednostranné dveøe s krátkým èepem R6 R6 1 1 Èepovací pilový kotouè : 0 x x 0/ 16z List è è è , 0H H7 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr ,- Kè s DPH ,1, , ,6 0, ,9, 000, 0,9 Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC

29 R R R SADY NA INTERIEROVÉ DVEØE S PØIZNANOU SPÁROU Soupravy kompaktních nástrojù se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu. Nástroje jsou urèeny pro oboustranné i jednostranné dveøe Soupravy nástrojù, které jsou urèeny na výrobu jednostranných i oboustranných tvarových dveøí s 01- s pøiznanou spárou R R 1 6 o o1 o o s - pøiznaná spára R 17 o 01- s è.7 fréza na odøez zasklívací lišty 1 7 Dist. Kroužek 6 Dist. Kroužek s 01- s è s è.6 1 0H , 6,1 17 6,7 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 9

30 ,6 o o SADA NA SEKÈNÍ DVEØE - VRATA PROFILOVÉ FRÉZY ŠINDELOVÉ Souprava dvou kompaktních kotouèù se ètyømi pájenými bøity z HSS Nástroje jsou urèeny na výrobu sekèních od o o160 od H7 000,, Souprava dvou kompaktních kotouèù se ètyømi pájenými bøity z HSS Nástroje jsou urèeny na výrobu šindelù. Nástroje je možno použít jak pro strojní x16x x,x 1,, o ,/ ,1,9 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

31 SOUPRAVA NÁSTROJÙ NA OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNÌ DVEØÍ Souprava se skládá ze tøí ètybøitých rážkovacích fréz, jedné ètyøbøité tvarové frézy a distanèního kroužku. Lze dokoupit 1ks profilové frézy a dìlat tak obložkové zárubnì bez Nástroje jsou urèeny na výrobu obložkových zárubní se silikonovým tìsnìním z masívu døeva. Šíøe falcu -mm Nástroje je možno použít, jak na mìkké, tak na tvrdé døevo. U HSS B - TEST Zdivo () 7-1 max () 6-1 Kroužek, mm 1 Kroužek,mm /16/ , 7,,1,1 Obložkové zárubnì s tìsnìním i bez tìsnìní:.6,- Kè + DPH FRÉZA NA ZÁSMOLKY Kompaktní nástroj se ètyømi bøity. Nástroj je urèen na výrobu lùžek pro tzv. "lodièky", které se používají pøi HSS B - TEST o d o D , 0, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 1

32 ,, Souprava nástrojù na obložkové zárubnì dveøí - bez tìsnìní Souprava se skládá ze ètyø ètyøbøitých drážkovacích fréz a jednoho Nástroje jsou urèeny na výrobu obložkových zárubní bez tìsnìní. Lze je použít jak na mìkké, tak na Obložkové zárubnì s tìsnìním i bez tìsnìní:.6- Kè + DPH , 1, List è.

33 R6 0 0, ,6 O 0 Souprava nástrojù na obložkové zárubnì dveøí - obloukové Souprava se skládá z jedné drážkovací frézy, dvou tvarových Nástroje jsou urèeny pro výrobu ozdobných obloukových zárubní se silikonovým tìsnìním z masívu 1 R6 R90 R90 1 R6 R O Drážkovací fréza Pilový kotouè 7 9 Distanèní kroužek O. Profilová fréza R60 R60 9,6 R6 9, ,7 Profilová fréza O Drážkovací fréza. Pilový kotouè R6 R90 Distanèní kroužek, 1 90 Profilová fréza R Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

34 16,,, 1 Souprava nástrojù na obložkové zárubnì dveøí 1mm Souprava se skládá ze tøí ètybøitých drážkovacích fréz, jedné ètyøbøité tvarové frézy a distanèního kroužku. Nástroje jsou urèeny na výrobu obložkových zárubní se silikonovým tìsnìním z Kroužek 1 Kroužek , 000, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

35 R x h7 PROFILOVÁ FRÉZA KOMBINOVANÁ R + st. PROFILOVÁ FRÉZA STUPN. Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu. Nástroj je Nástroj je urèen na zhotovení radiusových ploch v mìkkém nebo o1 o, 1h , 1 6, ,1 9,1 0,7 0,7 Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými Nástroj je urèen na zhotovení úhlových ploch, nebo srážení hran na mìkkém èi o190 o o h7 0 úhel ,9,9 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

36 RADIUSOVÉ FRÉZY - VÝSEÈE Z KRUHU Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými Nástroj se používá na zhotovení radiusových R90 R Rádius r H , 000 6,,,7 Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými Nástroj je urèen na zhotovení radiusových ploch. Je urèen na mìkké i tvrdé døevo. Nástroj je o160 R1 R 7 R ,, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 6

37 TVAROVÉ FRÉZY Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými Nástroj je urèen na profilové a tvarové lišty R6 o1 R h7 R o1 R , , 0,7 1,1 Kompaktní nástroj se ètyømi Nástroj je urèen na profilové a tvarové ozdobné o1 R R R R ,6, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 7

38 Profilová fréza na rámeèky Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými Nástroj je urèen na výrobu rovných i obloukových lišt. Je urèen na mìkké i tvrdé døevo. Nástroj je možno,, o10 Objíždìcí kroužek Objíždìcí kroužek O1 O1 Postup - obloukové lišty 1... Postup - rovné lišty ,, Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými Nástroj je urèen na výrobu profilových a tvarových lišt. Je urèen na mìkké i tvrdé døevo. Nástroj je o , 1, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

39 1 MULTIPROFILOVÁ FRÉZA TVAROVÁ FRÉZA Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými Nástroj je urèen na výrobu schodištových D 11 R 16 d B R ,6,1 Kompaktní nástroj se ètyømi Nástroj je urèen na profilové, tvarové a obloukové lišty. Nástroj je možno o ,9,1 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 9

40 MULTIPROFILOVÉ FRÉZY Kompaktní nástroje se dvìma pájenými bøity Nástroje jsou urèeny na výrobu ozdobných lišt, nebo nábytkových øims z mìkkého, nebo tvrdého døeva. HSS B - TEST o D R R 6 R R R od B R R 6, o D B 9,,7,6 7, R R R 6 o d R ,,,7 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 0

41 R6 R6 R, R TVAROVÁ FRÉZA - na výrobu ramp a ozdobných lišt RÁMEÈKOVÁ FRÉZA Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými bøity. Skládá se ze tøí fréz do sebe Nástroj je urèen na výrobu ozdobných tvarových R O97 R 60 R R ,,6 Kompaktní nástroj se tøemi pájenými bøity. Skládá se Nástroj je urèen na výrobu ozdobných tvarových lišt, profilù, ramp z tvrdého èi mìkkého døeva. o16 R R6 R6 R6 R o1 o O ,7,7 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 1

42 PROFILOVÁ FRÉZA - SPÁROVKA Kompaktní nástroje se ètyømi pájenými HSS B - TEST Nástroje jsou urèeny na výrobu tvarových ozubení v podélném øezu pro spojování døeva o rùzné šíøce. Nástroje je možno od od B , 6, 9 9 6, 6,,,,, M - fréza na mìkké døevo T - fréza na tvrdé døevo 1111 M 1111 T 111 M 111 T 111 M 111 T 111 M 111 T ,, ,7 1,7 1, 1,,,,, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování : kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

43 PROFILOVÁ FRÉZA - SPÁROVKA Kompaktní nástroje se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu. Nástroje jsou HSS B - TEST Nástroje jsou urèeny na výrobu tvarových ozubení v pøíèném øezu pro spojování mìkkého døeva o rùzné , H7 0 Redukèní pouzdro /0 mm (pouze na objednávku) poz. n x poz.1 poz. max n x max, NOVINKA: Spárovací fréza pro pøíèný spoj do šíøe mm. Minimální šíøe mm o H H H ,9 1,, 6,, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

44 PROFILOVÁ FRÉZA - SPÁROVKA PRO PØÍÈNÝ SPOJ NEKONEÈNÝ VLYS Kompaktní nástroje se ètyømi pájenými Nástroje jsou urèeny na výrobu tvarových HSS B - TEST , 1116 Ostøení HSS nožù se provádí mimo nosné tìleso na rovinné brusce. Ostøena je pouze èást s profilem. Nože pøi utahování jednou rukou tlaèíme do sedla tìlesa a bokem na opìrný kolík, druhou rukou utahujeme imbusové šrouby ( øádnì ) , 9, 0, Èistá míra 0H7 0H7 0H7 0H7 6 6, , 000 6, ,6 000,,, 7,,9 Náhradní nože Kód 1116 N N 10 N 1116 N z 1116 N z Rozmìr / / 11/11 / / 6,7 6,7 6, 69,6 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

45 PROFILOVÁ FRÉZA - SPÁROVKA Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými Nástroj je urèen na výrobu rohového i rovného spoje pøi podélném spojování mìkkého, nebo HSS B - TEST o d B o D ,7, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

46 SOUPRAVA ÈEPOVACÍCH KOTOUÈÙ NA OKNA TYP A Souprava se skládá z ks ètyøbøitých èepovacích kotouèù, ks mezikroužkù Nástroje jsou urèeny na výrobu okenních køídel pro klasické sklo se šíøkou polodrážky -1mm. HSS B - TEST B - TEST o1 ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1c KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1b KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1a ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - b KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - a H o D 1 1 D H d Profilování Èepování 0 7, 79, 17, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 6

47 SOUPRAVA ÈEPOVACÍCH KOTOUÈÙ NA OKNA TYP B Souprava se skládá z ks ètyøbøitých èepovacích kotouèù, ks mezikroužkù Nástroje jsou urèeny na výrobu okenních køídel pro klasické sklo se šíøkou polodrážky -1mm. HSS B - TEST B - TEST KROUŽEK mm o 1 ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1c KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1b KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1a ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - b ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - a KROUŽEK mm H o D D H d Profilování Èepování 0 7, 79, 17, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 7

48 SOUPRAVA ÈEPOVACÍCH KOTOUÈÙ NA OKNA TYP C Souprava se skládá z ks ètyøbøitých èepovacích kotouèù, ks mezikroužkù HSS B - TEST B - TEST Nástroje jsou urèeny na výrobu rámù a okenních køídel pro klasické sklo se šíøkou polodrážky o 1 H o D ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1c KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1b KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1a ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - b ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - a KROUŽEK mm D H d Profilování Èepování 0 7, 79, 17, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

49 SOUPRAVA ÈEPOVACÍCH KOTOUÈÙ NA OKNA TYP D Souprava se skládá z ks ètyøbøitých èepovacích kotouèù, ks mezikroužkù Nástroje jsou urèeny na výrobu rámù a okenních køídel pro klasické sklo se šíøkou polodrážky HSS B - TEST B - TEST KROUŽEK mm o 1 H o D ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1c KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1b KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1a ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - b ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - a KROUŽEK mm 1 1 D H d Profilování Èepování 0 7, 79, 17, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 9

50 -0 SOUPRAVA ÈEPOVACÍCH KOTOUÈÙ NA OKNA TYP H Souprava se skládá z ks ètyøbøitých èepovacích kotouèù, ks mezikroužkù Nástroje jsou urèeny na výrobu rámù a okenních køídel pro klasické sklo HSS B - TEST B - TEST R R o 1 H o D 1 ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1c KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1b KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1a ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - b ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - a KROUŽEK mm D H d Profilování Èepování , Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 0

51 SOUPRAVA ÈEPOVACÍCH KOTOUÈÙ NA OKNA TYP I Souprava se skládá z ks ètyøbøitých èepovacích kotouèù, ks mezikroužkù Nástroje jsou urèeny na výrobu rámù a okenních køídel pro klasické sklo HSS B - TEST B - TEST R 1 ÈEPOVACÍ KOTOUÈ 1c Kroužek mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ 1b Kroužek mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ 1a ÈEPOVACÍ KOTOUÈ b Kroužek mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ a D H d Profilování Èepování , Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 1

52 SOUPRAVA ÈEPOVACÍCH KOTOUÈÙ NA OKNA TYP G Souprava se skládá z ks ètyøbøitých èepovacích kotouèù, ks mezikroužkù HSS B - TEST B - TEST Nástroje jsou urèeny na výrobu rámù a okenních køídel pro klasické sklo se šíøkou polodrážky 1-1mm. Nástroje je možno použít, jak pro 9 R R o1 H o D ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1c KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1b KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1a ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - b ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - a KROUŽEK mm D H d Profilování Rozšíøení na diterm - 17x16 - ks, x - 1ks, dist.kroužek 16mm - 1ks Èepování , 6,,1 6, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

53 16 SOUPRAVA ÈEPOVACÍCH KOTOUÈÙ NA OKNA TYP G - diterm Souprava se skládá z ks ètyøbøitých èepovacích kotouèù, 1 ks mezikroužku mm, 1 ks mezikroužku Nástroje jsou urèeny na výrobu rámù a okenních køídel pro ditermické sklo HSS B - TEST B - TEST R R o H o D ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1c KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1b KROUŽEK 16 mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1a 16 ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - b ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - a KROUŽEK mm D H d Profilování Èepování , 11, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

54 SOUPRAVA ÈEPOVACÍCH KOTOUÈÙ NA OKNA TYP E Souprava se skládá z 6 ks ètyøbøitých èepovacích kotouèù, ks mezikroužkù Nástroje jsou urèeny na výrobu rámù a okenních køídel pro ditermické i klasické sklo se šíøkou polodrážky 6- HSS B - TEST B - TEST o ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1c KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1b KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1a o D H ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - c KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - b KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - a List è. D H d Èepovací kotouèe typ 19 lze rozšíøit o nástroj 01 0, poté lze vyrábìt køídla s polodrážkou širokou 1mm. Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Profilování Èepování 0 67,7 97 Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC 1,1 19,

55 SOUPRAVA ÈEPOVACÍCH KOTOUÈÙ NA OKNA TYP F Souprava se skládá z 6 ks ètyøbøitých èepovacích kotouèù, 1ks mezikroužku mm, ks mezikroužku mm a tøí ètyøbøitých fréz. Nabízíme v tomto provedení také sadu pro hluboké Nástroje jsou urèeny na výrobu okenních køídel pro ditermické sklo se zasklívací lištou na odøez 1 HSS B - TEST B - TEST x o ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1c KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1b KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1a o D H ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - c KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - b KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - a D H d Profilování Èepování 0,9,1 1, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

56 SOUPRAVA ÈEPOVACÍCH KOTOUÈÙ NA RÁMY Souprava se skládá z ks ètyøbøitých èepovacích kotouèù, 1 ks mezikroužku Nástroje jsou urèeny na výrobu vnìjších rámù oken. Nástroje je HSS B - TEST B - TEST KROUŽEK mm o1 16 ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 1a H o D ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - b KROUŽEK 16 mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - a D H d Profilování Èepování , 16, Váha v kg Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 6

57 ROTO - kompletní okno ,, 6 1 O 1 O O 1 1 R 1, 16, 0, 1 O Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 7

58 FRÉZA NA DRÁŽKU PRO CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými Nástroj je urèen na výrobu drážky, ve vnìjším HSS B - TEST , B 9, d D , 000 6,6 1, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.

59 SOUPRAVA NÁSTROJÙ PRO KOVÁNÍ ROTO /MACO/ PROFILOVÁNÍ, ÈEPOVÁNÍ Souprava na tvarování se skládá ze 6 ks ètyøbøitých tvarových kotouèù. HSS B - TEST B - TEST Nástroje na tvarování jsou urèeny na výrobu dvou typù vnìjšího tvaru køídla a vnitøního tvaru rámu pro kování roto a silikonové tìsnìní. Nástroje na 1 6, 16, 0,, 1, 9, 1 1 Rám 160 Køídlo - vnìjší tvary 1 6 o 160 o160 ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - x x KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - x x KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - x x H o D ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - 16 x x KROUŽEK mm ÈEPOVACÍ KOTOUÈ - x x ROTO profilování ROTO èepování ,7 0,,, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 9

60 Sada na Roto kování Dvoukøídlé okno Roto 1 O O SADA PRO ROTO /MACO/ KOVÁNÍ STØEDOVÝ SLOUPEK, ROTO OKAPNICE Souprava tøí kompaktních kotouèù se ètyømi bøity urèená na výrobu profilu na Støedový sloupek je urèen na rozšíøení základní sady ROTO - profilování èepování pro mìkké nebo Dvoukøídlé okno Roto ,1,9 Souprava pìti kompaktních kotouèù se Okapnice roto je urèena na rozšíøení základní sady ROTO - profilování èepování pro mìkké nebo tvrdé o17,6 o1,1 17, o19 o 9 o1 o 1 D B d ROTO okapnice - 000,,6 Prodáváme také okapnice: typ R.16..S cena 199,- Kè / 1m + DPH Koncovky k okapnicím - levá, pravá cena,- Kè / 1ks + DPH Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 60

61 SADA FRÉZ NA VÝROBU OKNA EURO 6mm Typ Donau - HSS o 6mm - Donau HSS Sada ks kompaktních nástrojù se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu a ks distanèních kroužkù. Nástroje jsou opatøeny omezovaèem tøísky. Standartní upínací prùmìr je. ks fréz je rozdìleno do 9 souprav, jimiž lze vyrobit celé kompletní jednokøídlové okno. K tìmto sadám dostává zákazník zdarma sadu na odøez zasklívací lišty (fréza èíslo 6, pilový kotouè a distanèní kroužek). Pro výrobu dvoukøídlého okna je potøeba sada fréz na støedový sráz - sloupek. Na zaoblení a vyfrézování parapetního plechu se používá fréza èíslo a. Mohou se používat souèasnì, pokud se mezi frézy vloží distanèní kroužek o šíøi mm. K výrobì obloukových oken je urèena sada objíždìcích kroužkù se dvìma stopkovými frézami. Ke spojování Nástroje jsou urèeny na výrobu okna EURO 6mm z mìkkého, nebo tvrdé døeva. Nástroje je možno použít, jak pro strojní, tak pro ruèní posuv. Okna jsou frézována s pøiznanou spárou z obou stran -mm a všechny vystupující hrany jsou sraženy 1x. Maximální hloubka pro èepování je 9mm. Pøi použití nástrojù není nutno mìnit nastavení stroje. Se základní sadou je možno vyrobit List è. 61

62 R R SADA FRÉZ NA VÝROBU OKNA EURO 6mm DONAU - HSS ( zakrývací lišta ) HSS B - TEST B - TEST Vnitøní tvar køídla Køídlo èepy 6, 1,6 7, ,, R.9 1,1 7,9,1 R 9, 1 1 Tvar rámu - horní díl + boky Køídlo rozpor Kroužek 1mm 1 Kroužek mm Kroužek 16mm 17 Kroužek 1mm R 1 O R 17,7 Tvar rámu - dolní díl Rám èepy - boèní díly - vrch 6 1 1b 1a 1 1 Kroužek mm Kroužek mm Vnìjší tvar køídla Rám èepy - boèní díly - spodek, 17 1, 7 pilový kotouè 16x 9 Kroužek mm 11 Kroužek mm 1 9, R 1 O 7, Vnìjší tvar køídla 7 6 pilový kotouè pilový kotouè 16x 16x Rám rozpory - horní a spodní díl Kroužek mm Kroužek mm 1 Císelný kód Základní rozmery v mm Sada na odøez zasklívací lišty - ZDARMA! , Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popušteno na 6-6 HRC Provedení: funkcní plochy broušeny List è. 6

63 R SADA FRÉZ NA VÝROBU OKNA EURO 6mm DONAU - HSS ( klasická lišta ) HSS B - TEST B - TEST Vnitøní tvar køídla Køídlo èepy 6, 1,6 7, 16,, R 9, 1 1 Tvar rámu - horní díl + boky Køídlo rozpor Kroužek 1mm 1 Kroužek mm R 1,1 7,9,1 R Kroužek 16mm 17 Kroužek 1mm O R Tvar rámu - dolní díl Rám èepy - boèní díly - vrch 6 1 1b 1a 1 1 Kroužek mm Kroužek mm, 17 1, Vnìjší tvar køídla 7 Rám èepy - boèní díly - spodek pilový kotouè 16x 9 Kroužek mm 11 Kroužek mm 9, 7, 1 Vnìjší tvar køídla Rám rozpory - horní a spodní díl R 1 1 O pilový kotouè pilový kotouè 16x 16x Kroužek mm Kroužek mm R 1 Sada na odøez zasklívací lišty - ZDARMA! , Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 6

64 ,9,6 116 SADA FRÉZ NA VÝROBU OKNA EURO 6mm Pøíslušenství HSS B - TEST Sada na odøez zasklívací lišty R, 6 Sada je urèena na odøez zasklívací lišty a skládá se z pilového kotouèe 10 x,6 x ,1 0,6 R R Pilový kotouè O 1 O Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 6

65 SADA FRÉZ NA VÝROBU OKNA EURO 6mm Pøíslušenství Sráz dvoukøídlého okna Souprava ètyø kompaktních kotouèù se 1 1, 7 1,, 7, Sráz dvoukøídlého okna , 69,6 Souprava pìti kompaktních kotouèù se 1,9 1, 9, 16,, Kroužek 1mm, 7, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr , 760,9 Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 6

66 , R R, R EURO 6mm - fréza èíslo na vnitøní parapet, è. na parapetní plech Fréza na nastøelovací lištu a pro zasklívací lištu Kompaktní nástroje se ètyømi pájenými bøity Nástroj è. je urèen na výrobu vnitøního parapetu oken o 6mm. Nástroj è. je urèen na výrobu drážky pro parapetní plech. Lze je použít jak na mìkké tak na tvrdé ,1 1, ,6 1 Fréza na nastøelovací lištu a Fréza na zasklívací lištu b Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu. Frézy a i b jsou urèeny na rozšíøení základní sady na o okna 6mm. Fréza a je urèena na nastøelovací lištu pro silikon. Fréza a b R o,9 o1 6.a 16.b,9, 1, , 190,9 1,6 1, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 66

67 1 o EURO 6mm - PØEDOKENNÍ RÁMEÈEK Souprava tøí kompaktních ètyøbøitých èepovacích Souprava nástrojù je urèena na výrobu odklápìcích pøedokenních rámeèkù na ÈEPOVÁNÍ o 17 R Pøedokenní rámeèek o R R6 R R 1 ROZPOR PROFILOVÁNÍ ,, ,6, nùž HSS nùž HM kusù v š t 1 sada 0 0 Cena za celou sadu: 19.6,- + 19%DPH =.,- Kè ( HSS nože do hlavy ).1,- + 19%DPH =.,- Kè ( HM nože do hlavy ) 60 60, - -,6 1, 0, 0, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è.67

68 R EURO 6mm - ZDVOJENÝ DVEØNÍ VLYS VNÌJŠÍ TVAR RÁMU Souprava se skládá z ks ètyøbøitých Nástroje jsou urèeny pro výrobu zdvojeného B 6 A , ,,6 VNÌJŠÍ TVAR RÁMU Kompaktní kotouè se ètyømi bøity Nástroj je urèen pro frézování vnìjších drážek ,9,6 Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 6

69 7h7, EURO 6mm - fréza na prahovou lištu EURO 6mm - rustikální profil Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu. Nástroj je Nástroj je urèen na výrobu prahové lišty. Nástroj je možno použít jak pro 7, x o 1 o 0H H ,6,1 Souprava pìti kompaktních nástrojù se ètyømi pájenými bøity z HSS Nástroje jsou urèeny na rozšíøení ,6 11, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 69

70 6 7 7, EURO 6mm - sada na výrobu obloukových oken Souprava kompaktních objíždìcích kroužkù Nástroje jsou urèeny na rozšíøení sady nástrojù na okna o 6mm. Jsou urèeny na výrobu obloukových VÝROBA OBLOUKOVÝCH OKEN EURO 6 Profil rámu Vnitøní tvar køídla Operace 1. Operace 1. o o Operace. o1 Operace. 9 7 o17 Vnìjší tvar køídla Operace. Operace 1. o1 Operace. Operace. o , 6, Stopková fréza pro pøiznanou spáru Stopková fréza na odøez zasklívací lišty 6, 7, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. List è. 70 Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC

71 ZAP. 0, Pilka 16xx EURO 6mm - sada pro hluboké èepy,cm EURO 6mm - fréza è. pro drážku druhého tìsnìní Souprava pìti kompaktních nástrojù se ètyømi pájenými bøity z HSS Nástroje jsou urèeny na rozšíøení základní sady nástrojù na okna o 6mm. Prohozením tìchto pìti fréz o 19 Kroužek 16mm 17 Kroužek 1mm Kroužek 1mm 1 Kroužek 1mm , 1 Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými bøity z HSS HSS B - TEST Nástroj je urèen pro drážku druhého tìsnìní na køídle okna EURO 6mm z mìkkého, nebo tvrdého døeva. Nástroj je možno použít, jak pro strojní, Vnìjší tvar køídla 6 R 6 (7a) ZAP. 0, 16.(7a) 000 1, 1, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 71

72 SADA FRÉZ NA VÝROBU OKNA EURO 6mm typ Donau HM (HW) - tvrdokovové (SK) a EURO 7mm HSS o 6mm - typ HM Sada ks kompaktních nástrojù se ètyømi pájenými bøity z HM materiálu a ks distanèních kroužkù. Nástroje jsou opatøeny omezovaèem tøísky. Standardní upínací prùmìr je 0H7 + redukèní pouzdra na, které sada obsahuje. Z dùvodu vìtšího upínacího otvoru jsou vìtší i prùmìry jednotlivých nástrojù. Prùmìr nejvìtší frézy je 0mm. ks fréz je rozdìleno do 9 souprav, jimiž lze vyrobit celé kompletní jednokøídlové okno. K tìmto sadám dostává zákazník zdarma sadu na odøez zasklívací lišty (fréza èíslo 6, pilový kotouè a distanèní kroužek ). Pro výrobu dvoukøídlého okna je potøeba sada fréz na støedový sráz - sloupek. Na zaoblení a vyfrézování parapetního plechu se používá fréza èíslo a. Mohou se používat souèasnì, pokud se mezi frézy vloží distanèní kroužek o šíøi mm. K výrobì obloukových oken je urèena sada objíždìcích kroužkù se dvìma stopkovými frézami. Ke spojování segmentù do oblouku je možné použít rozšíøenou spárovku - obj. èíslo Pro drážku druhého tìsnìní na køídle slouží fréza èíslo. Tato se prohodí s frézou èíslo 7. Pro výrobu zdvojeného dveøního vlysu slouží sada ks fréz èíslo 0,1. Pro frézování vnìjších drážek na rámu oken se zaoblenými hranami slouží fréza èíslo 7. Na výrobu odklápìcích pøedokenních rámeèkù na okna slouží sada na pøedokenní rámeèek. Základní sadu lze také rozšíøit o další tvar - rustikální profil. K tomu slouží sada pìti kompaktních nástrojù. Fréza èíslo a je urèena na nastøelovací lištu a fréza èíslo b je urèena na tvar zasklívací lišty. Souprava pìti kompatních nástrojù slouží k rozšíøení základní sady na okna o 6. Prohozením tìchto pìti fréz o prùmìru mm za frézy ze sady o 6 o prùmìru 0mm, získáte hluboké èepy, cm. Nástroje jsou urèeny na výrobu okna EURO 6mm nebo 7mm z mìkkého, nebo tvrdé døeva. Nástroje je možno použít, jak pro strojní, tak pro ruèní posuv. Okna jsou frézována s pøiznanou spárou z obou stran -mm a všechny vystupující hrany jsou sraženy 1x. Maximální hloubka proèepování je 9mm. Pøi použití nástrojù není nutno mìnit nastavení stroje. Se základní sadou je možno vyrobit oblouková okna i balkónové køídla. Také umožòuje jednoduchou výrobu pøíèek v rámu a køídle. Okna je možné osadit následujícími prvky: - kování ROTO CENTRO 0 systém /1-9 na rovné osazení - tìsnìní x mm - okapní lišta Gutmann DONAU /F - ditermické sklo o síle mm o 7 HSS Sada ks kompaktních nástrojù se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu a ks distanèních kroužkù. Nástroje jsou opatøeny omezovaèem tøísky. Standardní upínací prùmìr je. Nejvìtší prùmìr List è. 7 nástroje je mm. ks fréz je rozdìleno do 9 souprav,

73 R R SADA FRÉZ NA VÝROBU OKNA EURO 6mm DONAU - HM - tvrdokovové HM B - TEST B - TEST Vnitøní tvar køídla Køídlo èepy 6, 1,6 7, ,, R.9 1,1 7,9,1 R 9, 1 1 Tvar rámu - horní díl + boky Køídlo rozpor Kroužek 1mm 1 Kroužek mm Kroužek 16mm 17 Kroužek 1mm R 1 O R 17,7 Tvar rámu - dolní díl Rám èepy - boèní díly - vrch 6 1 1b 1a 1 1 Kroužek mm Kroužek mm Vnìjší tvar køídla Rám èepy - boèní díly - spodek, 17 1, 7 pilový kotouè 196x 9 Kroužek mm 11 Kroužek mm 1 9, R 1 O 7, Vnìjší tvar køídla 7 6 pilový kotouè pilový kotouè 196x 16x Rám rozpory - horní a spodní díl Kroužek mm Kroužek mm 1 Sada na odøez zasklívací lišty - ZDARMA! H , 96, Materiál: HM ( hard metal - tvrdokov ) List è. 7

74 SADA FRÉZ NA VÝROBU OKNA EURO 6mm Støedový sráz - HM - tvrdokov Sráz dvoukøídlého okna Souprava pìti kompaktních kotouèù se ètyømi bøity z HM materiálu urèená na výrobu profilu na 1 Kroužek 1mm H , 7, Materiál: HM ( hard metal - tvrdokov ) List è. 7

75 R R ZAP. 0, Pilka 16xx EURO 6mm HM - fréza èíslo na vnitøní parapet EURO 6mm HM - fréza èíslo na parapetní plech Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými bøity Nástroj je urèen na výrobu vnitøního parapetu oken o 6mm. Lze jej H , 1, H ,6 1, Kompaktní nástroj se ètyømi pájenými bøity z HM Nástroj je urèen pro drážku druhého tìsnìní na køídle okna EURO 6mm z mìkkého, nebo tvrdého døeva. Nástroj Vnìjší tvar køídla 6 R 6 7b ZAP. 0, 16.7b 1 0H , Materiál: HM ( hard metal - tvrdokov ) List è. 7

76 7, NOVINKA - EURO 7mm - HSS HSS B - TEST B - TEST , Vnitøní tvar køídla Køídlo èepy 6, 16, 1 Kroužek 1mm 1 Kroužek mm 16 Tvar rámu - horní díl + boky Køídlo rozpor Kroužek mm 17 Kroužek 7mm Tvar rámu - dolní díl Rám èepy - boèní díly - vrch b 1a 1 1 Kroužek 1mm Kroužek 16mm Vnìjší tvar køídla Rám èepy - boèní díly - spodek 1 9,, 16, 7 pilový kotouè 16x 9 Kroužek mm 11 Kroužek mm 1 o 16 1 Vnìjší tvar køídla Rám rozpory - horní a spodní díl 7 pilový kotouè pilový kotouè 16x 16x Kroužek 1mm Kroužek mm ,7 96, List è. 76 Sada na odøez zasklívací lišty - ZDARMA!

77 P.K. 166xx R EURO 7mm - HSS Støedový sráz Souprava tøí kompaktních kotouèù a jednoho kusu pilového kotouèe se ètyømi pájenými bøity z HSS materiálu urèená na výrobu profilu na støedový sráz dvoukøídlého okna o 7mm. Nástroje jsou opatøeny omezovaèem tøísky. 7 R 1x o 1x o , 0 16, ,7 6, Materiál: ÈSN 19, DIN S 6-- W.-Nr. 1. Tepelné zpracování: kaleno a popuštìno na 6-6 HRC List è. 77

78 1 7, R R R Novinka - o 7mm HSS Donau - Softline R O O R R R 6, 1 1 R 1, R,1 R Vnitøní tvar køídla 1 Køídlo èepy Kroužek mm 1 Kroužek mm Tvar rámu - horní díl + boky Køídlo rozpor Kroužek mm 19 Kroužek 1mm 17 Kroužek 1mm 9,, R 1, Tvar rámu - dolní díl 1 1b 1a 1 Rám èepy - boèní díly - vrch 1 Kroužek 1mm Kroužek 1mm 7, O, O R R, 6, 7, Vnìjší tvar køídla 7 pilový kotouè 16x 9 Rám èepy - boèní díly - spodek Kroužek 1mm 11 Kroužek 1mm Vnìjší tvar køídla Rám rozpory - horní a spodní díl pilový kotouè pilový kotouè 16x 16x Kroužek mm Kroužek 1mm Kroužek mm / ,6 List è. 7

OBSAH KATALOGU. List č. 1

OBSAH KATALOGU. List č. 1 OBSAH KATALOGU Skupina Obsah Strana Úvod - o firmě, způsob objednání a dodání zboží, platební podmínky,... GRAF - volba velikosti posuvu GRAF - volba otáček hřídele Základní sortiment fréz 01 Drážkovací

Více

EURO OKNO 68mm -DONAU

EURO OKNO 68mm -DONAU statní EUR KN 6mm -DNAU Euro 6mm - Donau HSS Sada ks kompaktních nástrojů se čtyřmi pájenými břity z HSS materiálu a ks distančních kroužků. Nástroje jsou opatřeny omezovačem třísky. Standartní upínací

Více

břity - SK pájené plátky

břity - SK pájené plátky strana břity - H S S EXTRA, pájené plátky černá barva FRÉZY DRÁŽKVACÍ, FALCVACÍ FRÉZY ČEPVACÍ FRÉZY ÚHLVÉ FRÉZY RÁDIUSVÉ - PŮLKRUHVÉ VYDUTÉ FRÉZY RÁDIUSVÉ - PŮLKRUHVÉ VYPUKLÉ FRÉZY RÁDIUSVÉ - ČTVRTKRUHVÉ

Více

FRÉZY NA OKNA - TYP A -ŠPALETOVÉ OKNO

FRÉZY NA OKNA - TYP A -ŠPALETOVÉ OKNO FRÉZY NA OKNA - TYP A -ŠPALETOVÉ OKNO 1020 Sada se skládá z 5 ks čtyřbřitých čepovacích kotoučů, 3 ks mezikroužků 8mm a dvou čtyřbřitých fréz. Nástroje jsou určeny na výrobu okenních křídel pro klasické

Více

KATALOG 2011. Clever Tools DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁSTROJE. dříve firma HOKINKA DOPRODEJ SORTIMENTU. platný od 1.2.2011

KATALOG 2011. Clever Tools DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁSTROJE. dříve firma HOKINKA DOPRODEJ SORTIMENTU. platný od 1.2.2011 CTs Clever Tools KATALOG 0 OPOEJ OTIMENTU platný o..0 říve firma HOKINKA ŘEVOOÁĚCÍ NÁTOJE CTs - Clever Tools s.r.o. Průmyslová 9 0 Hoonín Cech epublic CTs - Clever Tools s.r.o. Kaštanová 9/ 0 00 rno Cech

Více

DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁSTROJE KATALOG 2011. Clever Tools s.r.o.

DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁSTROJE KATALOG 2011. Clever Tools s.r.o. DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁSTROJE KATALOG 11 Clever Tools s.r.o. Úvodem: Vážení obchodní přátelé, Dovolte nám stručně představit společnost Clever Tools s.r.o., firmu s ryze českým kapitálem, jejíž katalog se Vám

Více

Doplòkový katalog ( doplnìk k hlavnímu katalogu )

Doplòkový katalog ( doplnìk k hlavnímu katalogu ) CZ WELDING s.r.o. - organizaèná zložka Prodej, servis a ostøení døevoobrábìcích fréz HOKINKA Bernolákova 386, 908 51 Holíè, tel/fax: (+421) 34 668 57 82 ; (+421) 902 186 6 Novinky fréz: Doplòkový katalog

Více

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm) ß Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče 441 Sada technických fréz z HSS (Ø stopky 6 mm) HSS Ozubení 3. 1 dílů: po 1 tech. fréze tvar válec 6 x 16 mm / 12 x 25 mm, zaoblený válec 12 x 25 mm, koule

Více

STOPKOVÉ FRÉZY ŽILETKOVÉ

STOPKOVÉ FRÉZY ŽILETKOVÉ STOPKOVÉ FRÉZY ŽILETKOVÉ STOPKOVÉ FRÉZY ŽILETKOVÉ Drážkovací frézy 89 Ořezávací frézy 91 Ůhlové frézy 92 Falcovací frézy 93 Radiusové frézy 93 Náhradní HM žiletky 95 88 Drážkovací žiletkové frézy Fréza

Více

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209.

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce Katalog 201 E Katalog 205 Dílenské pilníky, ostřicí pilníky, rašple a precizní pilníky Diamantové a CBN nástroje na pilování, broušení a řezání Katalog Katalog 206

Více

KVINTERM 2+ KVINTERM

KVINTERM 2+ KVINTERM dveøní profilový systém KVINTERM TERMOLUX, s.r.o., Mostní 100/12, 7 01 Valašské Meziøíèí IÈ 18055265; firma je zapsána v OR vedeném u KS v Ostravì, oddíl C vlo ka 900 tel.: 571 612 623; fax : 571 624 264;

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Typ zakázky Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Typ zakázky Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

OTEVŘENÝ UTVAŘEČ - zpevňující fazetka na břitu - nízké řezné síly - široká oblast použití

OTEVŘENÝ UTVAŘEČ - zpevňující fazetka na břitu - nízké řezné síly - široká oblast použití Geometrie RM Největším silákem celé nabízené řady je utvařeč nesoucí označení RM. Tvar plochy čela je navržen tak, aby se při náročných podmínkách při obrábění minimalizoval přenos vzniklého tepla na břitovou

Více

STRANA : SEKCE : 093 "O"

STRANA : SEKCE : 093 O 093 "O" fréza na zásmolky D B Z 100 8 4 22 H1O0001 fréza na lamelové spoje D B Z 100 4 4 + 2 22 H1O0002 fréza na lamelové spoje - žiletková D B Z 100 4 4 + 4 22 H1O0003 profil ezu - fréza na zásmolky profil

Více

440 SKLÍèiDLA. 450 KOLEèKA. poøadaèe plastové. HrAnOLy OCELOvé. Strany...280-282. Strany...278,279. Strany...283-296. Strana...299.

440 SKLÍèiDLA. 450 KOLEèKA. poøadaèe plastové. HrAnOLy OCELOvé. Strany...280-282. Strany...278,279. Strany...283-296. Strana...299. SKupinA poøadaèe plastové 404 SKupinA 405 StOLy pracovní SKupinA 421 HrAnOLy OCELOvé SKupinA 425 prvky upínací Strany..........278,279 Strany.........280-282 Strana.....................283 Strany.........283-296

Více

Nové a inovované výrobky. News. Výroba stopkových fréz s diamantovými řeznými břity (PKD) Rozumíme Vaší práci BŘEZEN 2008

Nové a inovované výrobky. News. Výroba stopkových fréz s diamantovými řeznými břity (PKD) Rozumíme Vaší práci BŘEZEN 2008 BŘEZEN 2008 Rozumíme Vaší práci Vážení zákazníci, do rukou se Vám dostává druhé číslo našeho informačního občasníku. Informujeme Vás v něm o rozšíření sortimentního portfolia, inovacích a změnách. V posledních

Více

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top Příslušenství vrtaček a příklepových vrtaček Sklíčidla na vrtáky KVALITA BEZ OMEZENÍ Sklíčidla Metabo jsou k dispozici pro všechny běžné vrtačky, i stacionární, a příklepové vrtačky a pro každé pracovní

Více

Ceník 2012 parapetní desky a pøíslušenství

Ceník 2012 parapetní desky a pøíslušenství 2012 parapetní desky a pøíslušenství tel./fax: 558 339 501 info@revoprofil.cz OBSAH Vnitøní plastový parapet - REVOPROFIL Vnitøní døevotøískový parapet Venkovní parapet tažený hliník Venkovní parapet tažený

Více

SPECIFIKACE NABÍDKY:

SPECIFIKACE NABÍDKY: Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši poptávku a zájem o naše výrobky. Naše firma působí na trhu s plastovými okny od roku 1994. Za tuto dobu jsme realizovali bezpočet výměn a montáží oken, dveří a doplňků

Více

NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER

NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER ÚSPĚCH POKRAČUJE Seco navazuje na úspěch řady fréz Minimaster představením nové generace nástrojů. Ukazuje směr ve vývoji systému frézování s vyměnitelnými řeznými hlavičkami.

Více

HANAU & BERNAU. Postele BERNAU. Lehací plocha. Obj. číslo. Cena. Cena. Cena. Cena. 14 560 Sk. 14 692 Sk. 14 822 Sk

HANAU & BERNAU. Postele BERNAU. Lehací plocha. Obj. číslo. Cena. Cena. Cena. Cena. 14 560 Sk. 14 692 Sk. 14 822 Sk Postele HANAU HANAU & BERNAU HANAU kombi BERNAU s DPH Obj. číslo JP19 JP20 JP21 Lehací plocha 90 x 200 90 x 210 90 x 220 14 560 Sk 14 692 Sk 14 822 Sk JP01 180 x 200 18 668 Sk JP07 180 x 200 14 045 Sk

Více

STRANA : SEKCE : 054 "J" drážkovací 16 50 120 1+1 18 50 120 20. Náhradní žiletky: HC05 - universal. HC05 - universal

STRANA : SEKCE : 054 J drážkovací 16 50 120 1+1 18 50 120 20. Náhradní žiletky: HC05 - universal. HC05 - universal 054 "J" drážkovací D B L Z S 16 50 120 1+1 18 50 120 20 2+1 50 120 2+1 20 x 50 20 x 50 20 x 50 22 50 120 2+1 20 x 50 50 x 12 x 1,5 30 x 12 x 1,5 7,65 x 12 x 1,5 H1J0001 H1J0002 H1J0003 H1J0004 H1J0005

Více

Ruční nářadí (122-243)

Ruční nářadí (122-243) závitníky 12 šroubováky 126 hroty 13 Ruční nářadí (122-23) T-klíče 139 L-klíče 10 ráčny a momentové klíče 13 sady FORTUM 16 sady EXTOL 150 nástavce na ráčny 156 sady nářadí 160 klíče ráčnové 162 Strana

Více

Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče

Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče Pilové rámy Listy do pily děrovky Pilové kotouče Pily děrovky Listy do strojních pil Pilové pásy Dílenské pilníky Přesné pilníky Jehlové pilníky Rýhované pilníky

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

AKCE 2014. Upínače SK40 + BT40 příslušenství a měřidla

AKCE 2014. Upínače SK40 + BT40 příslušenství a měřidla AKCE 2014 Upínače SK40 + BT40 příslušenství a měřidla DIN 69871 AD G 6,3 15.000 min 1 Upínače nástrojů SK40 DIN69871 AD 02 0,003 Kleštinový upínač ER DIN 6499 (ISO 15488) 402.02.10 SK 40-1 / 10-63 ER16

Více

TECHNICKÉ PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO PROJEKT. Technologické vybavení COV pro elektrotechnický a. strojírenský průmysl

TECHNICKÉ PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO PROJEKT. Technologické vybavení COV pro elektrotechnický a. strojírenský průmysl TECHNICKÉ PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PRO PROJEKT Technologické vybavení COV pro elektrotechnický a strojírenský průmysl reg. č. : CZ.1.13/4.2.00/36.01281 1.1 Základní informace o zadavateli Název

Více

Katalog příslušenství 2011

Katalog příslušenství 2011 Katalog příslušenství 2011 Obsah VRTÁNÍ A SEKÁNÍ VRTAČKY ŠROUBOVÁKY str. 8 str. 27 str. 41 ÚHLOVÉ BRUSKY, PROSTŘIHOVAČE, NŮŽKY NA PLECH str. 48 HOBLÍKY str. 56 PILY str. 58 FRÉZY BRUSKY VZDUCHOVÉ NÁŘADÍ

Více

DE LUXE. DE LUXE představení řady

DE LUXE. DE LUXE představení řady DE LUXE Exkluzivní kolekce dýhovaného kancelářského nábytku vyráběného z ušlechtilých dřevin. Tvarové provedení stolových sestav zvýrazňuje vysoce reprezentativní charakter tohoto nábytku. DE LUXE představení

Více

PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA. Příměrná pravítka dle DIN 874-1

PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA. Příměrná pravítka dle DIN 874-1 PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA Příměrná pravítka dle DIN 874-1 Úchylky rovinnosti jsou stanoveny podle vzorců: třída přesnosti 00: 1+ L µm 10 třída přesnosti 0: 2+ L µm třída přesnosti 1: 4+ L µm 60 třída přesnosti

Více

Katalog 2016 Ploché střechy

Katalog 2016 Ploché střechy Katalog 2016 Ploché střechy Výhradní distributor a autorizovaný servis Leister Technologies AG pro Čechy a Slovensko: WELDPLAST ČR s.r.o. Tel: +420 272 706 819 WELDPLAST SK s.r.o. Tel: +421 415 166 068

Více

Stavební pouzdra pro posuvné dveře

Stavební pouzdra pro posuvné dveře Stavební pouzdra pro posuvné dveře Jednokřídlé Una Hoja Dvoukřídlé 3 SYNONYMUM VÝJIMEČNOSTI Technické parametry pro pouzdro do zděné stěny Let ZÁRUKY Kovová síť Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného

Více

SVn. Návod použití Ev.č.: 0610205. stavebnice vyvrtávacího nářadí SVn 90, SVn 380, SVn 600. Výrobce:

SVn. Návod použití Ev.č.: 0610205. stavebnice vyvrtávacího nářadí SVn 90, SVn 380, SVn 600. Výrobce: Návod použití Ev.č.: 0610205 SVn stavebnice vyvrtávacího nářadí SVn 90, SVn 380, SVn 600 Výrobce: Moskevská 63 101 00 Praha 10 Vršovice Czech Republic Tel.: +420 246 002 249 Fax: +420 246 002 335 e-mail:

Více

Y k tá r v ité v o b u o Šr é v o v o k

Y k tá r v ité v o b u o Šr é v o v o k VRTáKy Do KoVU kovové Šroubovité vrtáky znaky kvality Vrtáky HSS-Co z ušlechtilé oceli s příměsí kobaltu/vrtáky do oceli HSS-G Super Šířka Vedlejší břit Šířka fasety Čelo Špička Hlavní břit zadní průměr

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

FCR 2 FLS 2. Roltechnik, spol. s r. o., Czech Republic

FCR 2 FLS 2. Roltechnik, spol. s r. o., Czech Republic SPRCHOVÝ BOX UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA FCR 2 FLS 2 Roltechnik, spol. s r. o., Czech Republic Roltechnik, spol. s r. o., Czech Republic ROLTECHNIK, SPOL. S R. O., CZECH REPUBLIC 69 33 TØEBAØOV 60, Tel.: + 420

Více

Kanceláfisk nábytek EURO 2000

Kanceláfisk nábytek EURO 2000 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek EURO 2000 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch prvkû (rohov ch dílû apod.), stolové nástavby a clony nohou jsou provedeny v dezénech edobílá, a- chátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

Ceník ostření nástrojů

Ceník ostření nástrojů Ceník ostření nástrojů 2014 Leitz - nástroje spol. s r.o. Česká republika - ceník broušení PRAHA BRNO / servis HW/DIA Leitzova 1 Podnásepní 1 150 06 Praha 5 - Košíře 602 00 Brno Prodej tel.: +420 241 482

Více

SK pilové kotouče - všeobecné informace

SK pilové kotouče - všeobecné informace SK pilové kotouče 3 SK pilové kotouče - všeobecné informace Pilové kotouče firmy PILANA TOOLS jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů o tvrdosti 43 48 HRc a jejich kompletní tvar je vyřezáván na laseru.

Více

Vrtání VRTÁKY DO VŠECH MATERIÁLŮ. SStrana 83 81 87 91 92 90 93 93 102 99 101 110 97 109 114 113 117 118 STAVEBNÍ MATERIÁLY DŘEVO A DŘEVOTŘÍSKA

Vrtání VRTÁKY DO VŠECH MATERIÁLŮ. SStrana 83 81 87 91 92 90 93 93 102 99 101 110 97 109 114 113 117 118 STAVEBNÍ MATERIÁLY DŘEVO A DŘEVOTŘÍSKA 78 www.irwin.eu Vrtání VRTÁKY DO VŠECH MATERIÁLŮ Speedhammer Plus Speedhammer Power Speedhammer Max Masonry Granite Cordless MULTI Sklo a dlažba Diamantové vrtáky HSS Pro HSS Cobalt HSS TiN TCT Turbomax

Více

Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání.

Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. ß 6005-6006 Dílenská pravítka DIN 874/2 Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky Přesnost podle DIN 874/2, vysoké hrany jemně broušené. S protokolem o zkoušce ze závodu. Na obecné práce. Další rozměry lze

Více

Pilové kotouče z nástrojové oceli

Pilové kotouče z nástrojové oceli Pilové kotouče z nástrojové oceli 49 Pilové kotouče na dřevo jsou vyráběny z uhlíkové nástrojové oceli 75Cr1 (DIN 1.2003). Do tloušťky těla 3 mm jsou tepelně zpracovány na tvrdost 44 48 HRc a 42 46 HRc

Více

K A B E L O V É Ž L A B Y N E R E Z

K A B E L O V É Ž L A B Y N E R E Z KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXVKR NIXPZ NIXVT NIXV NIXKR NIXVO 90 NIXUV NIXKZN INOXKPO NIXS NIXT INOXZT NIXR NIXDS NIXK NIXVKO NIXO 90 INOXM + INOXPD NIXZ NIXKO NIXSMP 6X10

Více

VERNER GOLEMEK 9/5 GOLEMEK

VERNER GOLEMEK 9/5 GOLEMEK KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ v kombinovaná krbová kamna VERNER GOLEMEK 9/5 GOLEMEK 9/0 ČSN EN ISO 900: 00 OBSAH Název: strana ZÁKLADNÍ SESTAVA PROVEDENÍ S TOPNOU VLOŽKOU 8 PROVEDENÍ BEZ TOPNÉ VLOŽKY- KOUŘOVOD

Více

č. d. 20512.0 Únor 2012 Ceník 2012 Cembrit Flow System Cembrit Sauna www.cembrit.cz

č. d. 20512.0 Únor 2012 Ceník 2012 Cembrit Flow System Cembrit Sauna www.cembrit.cz č. d. 20512.0 Únor 2012 Ceník 2012 Cembrit Flow System Cembrit Sauna www.cembrit.cz CEMBRIT FLOW SYSTEM - METRO Systém skrytého kotvení Cembrit Flow System je kompletně vyřešený prefabrikovaný systém,

Více

Akku-kotoučová pila KSP 55 / 36 V

Akku-kotoučová pila KSP 55 / 36 V Akku-kotoučová pila KSP 55 / 36 V NOVINKA Stávající MAFELL speciální příslušenství pro stroje s kabelem (např. pilové kotouče) mohou být použity. Není nutné odšroubovat rozpěrací klín, FLIPPKEIL Vám umožňuje

Více

ferda obývací pokoje 95 % zboží SKLADEM

ferda obývací pokoje 95 % zboží SKLADEM 769 95 % zboží SKLADEM obývací pokoje ferda Vhodný pro vybavení: Dětské a studentské pokoje... 5 Ložnice... 281 Obývací pokoje.... 769 Pracovny a stoly....899 Knihovny....1037 ferda Desen DODÁVÁ SE V DEMONTOVANÉM

Více

Cena. Cena. Cena. 160mm (6 3/ 8 ) 190g -4560K 119 185mm (7 1/ 2 ) 260g -4570K 151 210mm (8 3/ 8 ) 330g -4580K 162

Cena. Cena. Cena. 160mm (6 3/ 8 ) 190g -4560K 119 185mm (7 1/ 2 ) 260g -4570K 151 210mm (8 3/ 8 ) 330g -4580K 162 SKUPINA 558 KLEŠTĚ Kleště instalatérské s nylonovými čelistmi Tělo z kalené oceli, výměnné nylonové čelis ti a rukojeti s povlakem z pojeného vinylu. Pro použití na jemné nebo dokončené kom ponenty, na

Více

KATALOG. betonové krytiny BESK a střešního příslušenství

KATALOG. betonové krytiny BESK a střešního příslušenství KATALOG betonové krytiny BESK a střešního příslušenství Betonová střešní krytina BESK Společnost BESK se sídlem v Praskačce na Královéhradecku vznikla v prosinci 1991 a velmi brzy se zařadila mezi přední

Více

List1 NOŽE. Stránka 1

List1 NOŽE. Stránka 1 NOŽE Název položky Cena v Kč vč. DPH ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- břitva (pouze na pedikúru) 40 46 kolébka

Více

Vhodné do hranolovacích pil. 4,0 4,0 4,4 4,4 5,2 5,5 5,5 2,5 3,2 3,2 3,6 3,6 4,0 4,0 5,5 5,5 2,5 2,5 2,5 3,2 3,2 3,6 3,6 4,0 4,0 2,5 2,5 2,5 3,2 3,2

Vhodné do hranolovacích pil. 4,0 4,0 4,4 4,4 5,2 5,5 5,5 2,5 3,2 3,2 3,6 3,6 4,0 4,0 5,5 5,5 2,5 2,5 2,5 3,2 3,2 3,6 3,6 4,0 4,0 2,5 2,5 2,5 3,2 3,2 TANDARDNÍ PILOVÉ KOTOUÈE BØITOVÝMI DETIÈKAMI K PRO ØEZÁNÍ DØEVA 5 - FZ o kotouèe s prùmìrem 0 - mm Podélné øezání pøírodních døev. Maximální výška øezu 1 mm. Vhodné do hranolovacích pil. D (mm) B (mm)

Více

Montované kotouče na stopce Tyrolit jsou k dispozici v rozsahu průměrů 3 50 mm Různé tvary, průměry a délky dříků. 30 mm a speciální délky

Montované kotouče na stopce Tyrolit jsou k dispozici v rozsahu průměrů 3 50 mm Různé tvary, průměry a délky dříků. 30 mm a speciální délky 72 52KE MONTOVANÉ KOTOUČE NA STOPCE A TVAROVÉ MONTOVANÉ KOTOUČE NA STOPCE POUŽITÍ Odstraňování otřepů, hrubé broušení, jemné broušení, srážení hran a vyhlazování okrajů dutin, vrtaných otvorů, slepých

Více

Casadei Industria KC 40

Casadei Industria KC 40 Casadei Industria KC 40 Automatický olepovací stroj s nanášecím válečkem a řetězovým posuvem panelu Automatický olepovací stroj robustní konstrukce, vhodný pro olepování rovných panelů. Nanášecí váleček

Více

DIAMANTOVÉ A CBN KOTOUČE OROVNÁVAČE

DIAMANTOVÉ A CBN KOTOUČE OROVNÁVAČE DIAMANTOVÉ A CBN KOTOUČE OROVNÁVAČE KONCENTRACE BRUSIVA Koncentrace brusiva vyjadřuje váhový obsah diamantu nebo CBN v 1cm3 brousící vrstvy, dle vzorce K = crt.cm 3 nebo K = g.cm3. Označení koncentrace:

Více

KATALOG. 2009-2010 program kvalitního nářadí pro elektrikáře....diamant ve Vašich rukou

KATALOG. 2009-2010 program kvalitního nářadí pro elektrikáře....diamant ve Vašich rukou KATALOG 2009-2010 program kvalitního nářadí pro elektrikáře...diamant ve Vašich rukou OBSAH 1 KLEŠTĚ 1-4 - pro elektroniky, instalatéry a elektrikáře 2 STŘÍHACÍ A ŘEZACÍ NÁSTROJE 4-6 - kabelové nůžky a

Více

ZÁRUKOU PERFEKTNÍHO POVRCHU JE PERFEKTNÍ STROJ: PROGRAM UŠLECHTILÉ OCELI METABO.

ZÁRUKOU PERFEKTNÍHO POVRCHU JE PERFEKTNÍ STROJ: PROGRAM UŠLECHTILÉ OCELI METABO. ZÁRUKOU PERFEKTNÍHO POVRCHU JE PERFEKTNÍ STROJ: PROGRAM UŠLECHTILÉ OCELI METABO. Desetileté zkušenosti a vysoké nároky na kvalitu, které má Metabo v obrábění kovů, jsou také zahrnuty do našich strojů k

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 13

Více

2016 Ceny k 1.4.2016. RF Technik spol. s r.o. Stránka 1 z 6. Doporučená MOC vč. DPH. Objednací číslo

2016 Ceny k 1.4.2016. RF Technik spol. s r.o. Stránka 1 z 6. Doporučená MOC vč. DPH. Objednací číslo RF Technik spol. s r.o. K Horkám 45/52, 102 00 Praha 10 tel.: 274 772 025, 274 770 687 mob.: 721 821 296 e-mail: rf-technik@rf-technik.cz www.rf-technik.cz 2016 Ceny k 1.4.2016 Objednací 20000 Vrtací a

Více

Řada EASY-MAG Cenově dostupné MIG-MAG zdrojů. Řada PRO-MAG Standardní zdroje pro svařování tenkých plechů.

Řada EASY-MAG Cenově dostupné MIG-MAG zdrojů. Řada PRO-MAG Standardní zdroje pro svařování tenkých plechů. Řada Cenově dostupné MIG-MAG zdrojů. Vlastnosti (dle modelu výrobku bližší info u prodejce): Svařovací proud Rychlost posuvu drátu Doba doběhu plynu 2-takt, 4-takt, bodování, stehování Bodovací / stehovací

Více

Hráského 1908-1910 Praha 4-Chodov. Číslo objektu

Hráského 1908-1910 Praha 4-Chodov. Číslo objektu Popt ávka z: 1.3. 200 6 Vaš e znač ka Naš e znač ka Zák.č. VK-VACOVSKÝ GROUP s.r.o. Koldinova 214/II - 339 01 Klatovy Tel.: +420 376 313 573 Fax: +420 376 313 573 web: www.vacovsky.cz e-mail: vacovsky@vacovsky.cz

Více

TVRDOKOVOVÉ TECHNICKÉ FRÉZY

TVRDOKOVOVÉ TECHNICKÉ FRÉZY 5-1 TVRDOKOVOVÉ TECHNICKÉ FRÉZY ZÁKLADNÍ TVARY VÁLCOVÉ KUŽELOVÉ ZAHLUBOVACÍ x) PROVEDENÍ ALU VÁLCOVÁ VÁLCOVÉ KUŽELOVÉ VÁLCOVÉ ELIPTICKÉ KUŽELOVÉ STROMEČKOVÉ SE ŠPIČKOU STROMEČKOVÉ SFÉRICKÉ SFÉRICKÉ LEMOVÉ

Více

Registrovaná ochranná známka skupiny SNA Europe NÁRADÍ V AKCI. Best of Bahco 2013. Nejvyšší kvalita za nepřekonatelné ceny

Registrovaná ochranná známka skupiny SNA Europe NÁRADÍ V AKCI. Best of Bahco 2013. Nejvyšší kvalita za nepřekonatelné ceny Registrovaná ochranná známka skupiny SNA Europe NÁRADÍ V AKCI Best of Bahco 2013 Nejvyšší kvalita za nepřekonatelné ceny Nejnovější výrobky a akční ceny: Akce platí do 31.03.2014 Ukládání Nářadí 1470K

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA OBJEKT VÝKRES MČ Praha 4 Na Líše 936/16, P4 OKRES Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 ZŠ Na Líše 936/16,

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

Ceník elektrického nářadí Proxxon 2016

Ceník elektrického nářadí Proxxon 2016 Ceník elektrického nářadí Proxxon 2016 platný od 1. 2. 2016 Elvo Plzeň www.elvo-plzen.cz Objednací 20000 Vrtací a frézovací stojan BFB 2000 4305,79 5 210,00 Kč 20002 Vrtací stojan BV 2000 3711,57 4 491,00

Více

RF Technik spol. s r.o. 14.7.2015

RF Technik spol. s r.o. 14.7.2015 RF Technik spol. s r.o. 14.7.2015 Objednací 20 000 Vrtací a frézovací stojan BFB 2000 4 785,12 Kč 5 790 Kč 20 002 Vrtací stojan BV 2000 4 123,97 Kč 4 990 Kč 20 150 Křížový stůl KT 150 4 892,56 Kč 5 920

Více

KARNER, www.karner.cz VELKOOBCHODNÍ CENÍK 2008 KOVANÉ KOMPONENTY

KARNER, www.karner.cz VELKOOBCHODNÍ CENÍK 2008 KOVANÉ KOMPONENTY KARNER, www.karner.cz VELKOOBCHODNÍ CENÍK 2008 KOVANÉ KOMPONENTY Str. č. Číslo výrobku Název výrobku Rozměr výrobku kg/ks VO cena bez DPH / Kč Poč. kusů objednat 2 1235 ozdobná tyč 12 900mm 1,02 78,75

Více

Firma Neskan s. r. o. je ryze česká firma, jejímž 100 % - vlastníkem je jednatel společnosti ing. Vojtěch Průša.

Firma Neskan s. r. o. je ryze česká firma, jejímž 100 % - vlastníkem je jednatel společnosti ing. Vojtěch Průša. P R O F I L F I R M Y P r o g r a m f r é z o v á n í - v r t á n í - v y v r t á v á n í Firma Neskan s. r. o. je ryze česká firma, jejímž 100 % - vlastníkem je jednatel společnosti ing. Vojtěch Průša.

Více

12 Obsah kapitoly. Sady dílů. Kanystry. Kanystry na benzin Nádoby na míchání Nádoby na olej Nádoby na součástky Odměrka oleje Odsávačky oleje Klíny

12 Obsah kapitoly. Sady dílů. Kanystry. Kanystry na benzin Nádoby na míchání Nádoby na olej Nádoby na součástky Odměrka oleje Odsávačky oleje Klíny Katalog výrobků 2016-2017 Obsah kapitoly Kanystry Kanystry na benzin Nádoby na míchání Nádoby na olej Nádoby na součástky Odměrka oleje Odsávačky oleje Klíny Do řezu Štípací Přípravky Na rovnání klikových

Více

Produktové novinky. Dílenské potřeby IV / 2015. HWS 400 a HWS 402 Středící svěrák. CD-Katalog 5.9.1.0 Online-katalog

Produktové novinky. Dílenské potřeby IV / 2015. HWS 400 a HWS 402 Středící svěrák. CD-Katalog 5.9.1.0 Online-katalog Produktové novinky Dílenské potřeby IV / 2015 CD-Katalog 5.9.1.0 Online-katalog Meusburger přední výrobce normálií a spolehlivý partner v oblasti výroby nástrojů a forem. Profitujte z naší kompetence též

Více

Protahování, protlačování

Protahování, protlačování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Protahování, protlačování Ing. Kubíček Miroslav

Více

CENÍK OSTŘENÍ 2015. Ceník je platný od 1.8. 2015 Obj. kód: F000-93001-cen

CENÍK OSTŘENÍ 2015. Ceník je platný od 1.8. 2015 Obj. kód: F000-93001-cen CENÍK OSTŘENÍ 2015 Ceník je platný od 1.8. 2015 Obj. kód: F000-93001-cen Pilové kotouče Pilový kotouč HSS ( kot. plechový) Pilový kotouč plochý zub PZ HM BKH16 D 160 mm 145,60 176,18 5,29 BKH20 D 200 mm

Více

LINE 1/7. Postele. Cena. Cena. Cena. Cena. Cena

LINE 1/7. Postele. Cena. Cena. Cena. Cena. Cena LINE 1/7 s DPH KARLO KARLO OBLÉ KLÁRA KLÁRA OBLÉ LAURA LAURA OBLÉ Provedení s rovnými rohy Provedení s oblými rohy Provedení s rovnými rohy Provedení s rovnými rohy Provedení s oblými rohy LP10 180 x 200

Více

Okružní pila FKS-165. obj. číslo CSM1002 1 749,-

Okružní pila FKS-165. obj. číslo CSM1002 1 749,- Pily Laserové zařízení Okružní pila FKS-165 obr. FKS-165L profi kotouče viz str. kotouč SK 165 x 2,8 x 20 mm (14 z) obj. č. CSA1006 250,- 1 200 W/230 V Kotouč (SK) 165 x 2,8 x 20 mm (18 z) Úhel 0-45 Nastavitelný

Více

PROKŮPKOVI. www.drevenelisty.cz

PROKŮPKOVI. www.drevenelisty.cz PROKŮPKOVI www.drevenelisty.cz DŘEVĚNÉ PROFILOVÉ LIŠTY MATERIÁL borovice, smrk nastavený buk, dub DÉLKY borovice: 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m dub, buk: 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m smrk nastavený: pouze 2 m BALENÍ

Více

FOCUS 2014/2015. Nářadí STAHLWILLE pro profesionály PRŮMYSL VZDUCH ENERGIE DOPRAVA

FOCUS 2014/2015. Nářadí STAHLWILLE pro profesionály PRŮMYSL VZDUCH ENERGIE DOPRAVA FOCUS 2014/2015 Nářadí STAHLWILLE pro profesionály VZDUCH ENERGIE DOPRAVA PRŮMYSL Vyrobené na míru pro řemeslo Vozíky STAHLWILLE Nový STAHLWILLE Tool Tranport System (TTS) je ideální společník na dílnu.

Více

STOLOVÁ DESKA N - N 01. Rok 2010 PRACOVNÍ STOLY. List1

STOLOVÁ DESKA N - N 01. Rok 2010 PRACOVNÍ STOLY. List1 STOLOVÁ DESKA N - N 01 Pracovní deska je vyrobena z plechu o síle 1,5mm vyztužena profily z chromniklové oceli. bez použití nástřikových hmot. Vyloučení ostrých hran přicházejících do styku N - N 01-01

Více

Požadavky na strojní vybavení

Požadavky na strojní vybavení Příloha ZD č. 3 (část 2) Požadavky na strojní vybavení Typ stroje počet ks 1. Universální hrotový soustruh 2 2. Tabulové nůžky 2 3. Obráběcí centrum CNC 1 4. Universální soustruh hrotový 1 5. Soustruh

Více

s. r. o. Ceník info-systémů KLASSIK a příslušenství platný od 21. 7. 2015 Sídlo a provozovna: Na Návsi 7 Zbuzany, p.

s. r. o. Ceník info-systémů KLASSIK a příslušenství platný od 21. 7. 2015 Sídlo a provozovna: Na Návsi 7 Zbuzany, p. s. r. o. Ceník info-systémů KLASSIK a příslušenství platný od 21. 7. 2015 Sídlo a provozovna: Na Návsi 7 Zbuzany, p. Jinočany 252 25 Tel., fax: 257 960 151 www.rmp.cz Fax 800 100 930 rmp@rmp.cz Provozní

Více

PŘÍVĚSY AGADOS... s n á m i p ř e v e z e t e v š e c h n o a v š e c h n y

PŘÍVĚSY AGADOS... s n á m i p ř e v e z e t e v š e c h n o a v š e c h n y PŘÍVĚSY AGADOS... s n á m i p ř e v e z e t e v š e c h n o a v š e c h n y Nebrzděné přívěsy řady Handy Handy-2 300-750 172-622 1110 x 1770 x 350 Handy-3 300-750 170-620 1110 x 2060 x 350 Handy-7 300-750

Více

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 14. 5. Základní parametry... 14 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 19 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 20

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 14. 5. Základní parametry... 14 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 19 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 20 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stěnových mřížek (dále jen mřížek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II. VŠEOBECNĚ 3 1.

Více

AMERICKÁ TŘEŠEŇ TMAVÁ

AMERICKÁ TŘEŠEŇ TMAVÁ Luxusní řada dýhovaného kancelářského nábytku, s nadčasovým a praktickým designem, vyráběného ze široké škály dřevin a barevných provedení. MATERIÁL / POPIS.. stolové desky a horní desky na skříňky jsou

Více

Příloha č. 1. ks 4 Oceloplechové velkoobjemové kontejnery se sklopnými bočnicemi, objem 12m 3, 3335x1820x2000 mm

Příloha č. 1. ks 4 Oceloplechové velkoobjemové kontejnery se sklopnými bočnicemi, objem 12m 3, 3335x1820x2000 mm Sběrný dvůr odpadů Lipník nad Bečvou technologické vybavení Příloha č. 1 Technické parametry předmětu zakázky Zkrácený popis M.j. Množství Stolní PC ks 1 Paletovací vozík nízkozdvižný nosnost 2-3t ks 2

Více

KATALOG VÝROBKŮ. Kancelářský nábytek

KATALOG VÝROBKŮ. Kancelářský nábytek KATALOG VÝROBKŮ Kancelářský nábytek Prodej sortimentu vyráběného firmou Jelínek Top produkt, s.r.o. zajišťuje od 1.1.2013 výhradně firma A-Z služby škole, s.r.o., která se tímto stala obchodním zástupce

Více

Nástroje pro CNC obrábění

Nástroje pro CNC obrábění NÁSTROJE CNC Nástroje pro CNC obrábění Upínací přípravky a hlavy 189 Kleštiny 194 Spirálové frézy 195 Frézy žiletkové HM 198 Rádiusové frézy 200 V-uhlová fréza 200 Diamantové frézy 202 CNC frézy na dvířka

Více

Vrtání,vyvrtávání,vyhrubování,vystružování

Vrtání,vyvrtávání,vyhrubování,vystružování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Vrtání,vyvrtávání,vyhrubování,vystružování

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4.Frézování 4.3 TÉMA: FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, UPÍNÁNÍ, ŘEZNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

O.K. OKNA s.r.o. list č: 1

O.K. OKNA s.r.o. list č: 1 ----------------------------------------------------------------- O.K. OKNA s.r.o. Na Milotově 399 344 0 Domažlice tel/fax: 379 722 968 Ič: 263 8 64, DIČ:CZ263864 e-mail : ok.okna@seznam.cz -----------------------------------------------------------------

Více

NABÍDKA NÁŘADÍ KLADIVA VRTAČKY AKU PROGRAM LASERY ÚHLOVÉ BRUSKY DŘEVOOBRÁBĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXTRA NABÍDKA

NABÍDKA NÁŘADÍ KLADIVA VRTAČKY AKU PROGRAM LASERY ÚHLOVÉ BRUSKY DŘEVOOBRÁBĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXTRA NABÍDKA 2/2010 ČERVEN ZÁŘÍ 2010 NABÍDKA NÁŘADÍ VÝKONNÉ A BEZPEČNÉ UNIKÁTNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO NOVÁ KLADIVA DEWALT KLADIVA VRTAČKY AKU PROGRAM LASERY ÚHLOVÉ BRUSKY DŘEVOOBRÁBĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXTRA NABÍDKA VÝHODNÉ

Více

Pøíloha nabídky - SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM GRIPPLE. Ceny jsou platné pouze pøi objednání a platbì do 31.12.2011

Pøíloha nabídky - SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM GRIPPLE. Ceny jsou platné pouze pøi objednání a platbì do 31.12.2011 Ceny jsou platné pouze pøi objednání a platbì do 31.12.2011 Spojky Gripple za bezkonkurenènì nejnižší ceny Sazenice vinné révy - jaro 2012 Sleva 4 % - mulèovaèe a sekaèky Hammerschmied, Votex, Zappator

Více

Heavy Duty řezání kovů a demolice. Řezání kovu tenkým plátkem. éle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a

Heavy Duty řezání kovů a demolice. Řezání kovu tenkým plátkem. éle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a 141 OPRACOVÁNÍ D DŘEVA PILOVÉ PLÁTKY PRO ŠAVLOVÉ PILY ŘEŽOU UŽ DELŠÍ NEŽ 60 LET! TENKÝ PLÁTEK Řezání kovu tenkým plátkem éle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a D dvojnásobnou životnost, bimetalový

Více

Obchodní podmínky viz. poslední strana brožury. Akce lesnictví. www.agroles-oregon.cz. Advanced Cutting Technology

Obchodní podmínky viz. poslední strana brožury. Akce lesnictví. www.agroles-oregon.cz. Advanced Cutting Technology Akce lesnictví 2010 www.agroles-oregon.cz Advanced Cutting Technology BLISTROVÉ BALENÍ KULATÉ A PLOCHÉ PILNÍKY NOVÉ blistrové balení SPIRÁLOVÝ SEK 2 PŘEDNÍ STRANA ZADNÍ STRANA Úspora místa Kulaté pilníky

Více

CTR 750 EV NABÍDKOVÝ LIST. Pilous. 4140 34 0,9 1,1 mm

CTR 750 EV NABÍDKOVÝ LIST. Pilous. 4140 34 0,9 1,1 mm NABÍDKOVÝ LIST Pilous CTR 750 EV Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic Tel.: +420 543 25 20 10 e-mail: wood@pilous.cz, www.pilous.cz Max. (mm) 4140 34 0,9 1,1 mm 750 640 530 530 Max. průměr kmene 750

Více

výška bočnic šířka l.p. délka l.p. hmotnost PŘÍVĚSY ŘADY HANDY (bočnice z tvarovaného pozink. plechu, "V" oje)

výška bočnic šířka l.p. délka l.p. hmotnost PŘÍVĚSY ŘADY HANDY (bočnice z tvarovaného pozink. plechu, V oje) AGADOS s.r.o. tel. 566 653 311 CENÍK PŘÍVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ AGADOS Průmyslová 2081 fax. 566 653 368 Platný od 15.02.2010 59401 Velké Mezříčí obchod@agados.cz název. PŘÍVĚSY ŘADY HANDY (e z tvarovaného

Více

Profesionálním rukám nabízíme to, co potřebují.

Profesionálním rukám nabízíme to, co potřebují. To nejlepší z 2010 (Platí do 30.06.2011) Profesionálním rukám nabízíme to, co potřebují. Pneumatické nářadí inspekční nářadí mechanické nářadí sady nářadí uložení nářadí měřicí přístroje obráběcí nástroje

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ EL. NÁŘADÍ 2015

PŘÍSLUŠENSTVÍ EL. NÁŘADÍ 2015 COM145060 4035300842469 brusné kotouče 225 mm K60, 5 ks 5 3,37 EUR 5,74 EUR COM145080 4035300842476 brusné kotouče 225 mm K80, 5 ks 5 3,37 EUR 5,74 EUR COM145120 4035300842483 brusné kotouče 225 mm K12,

Více