GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III"

Transkript

1 Metodický materiál k vzdělávacímu programu GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Autor: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. Datum vydání: srpen 2011 Jméno účastníka:

2 Obsah Klíčové kompetence a jejich rozvoj... 4 Klíčové kompetence pro život... 4 Metody rozvoje kompetencí... 5 Definované rozvojové oblasti projektu... 6 Skupiny klíčových kompetencí pro reálnou praxi... 7 Analýza vzdělávacích potřeb Zahájení vaší analýzy Použití nástrojů Analýza výsledků Lektorské dovednosti Místo lektora v rámci celoživotního učení Rozdíl mezi učitelem a lektorem Funkce a činnost lektora Systémové znázornění funkce lektora ve vzdělávacím procesu Osobnost lektora Lektorské desatero Vzdělávací proces Hra v procesu učení Vztah mezi učitelem a žákem Učební proces u dospělého Navržení a sestavení efektivního vzdělávacího programu Řiďte se cílem programu Vytvořte posloupnost programů Dohodněte se s klientem na požadované šířce záběru Dohodněte se s klientem na přípustné hloubce intervence Vytvořte základní pravidla a operační principy Logistika Vyjasněte role a očekávání lektorů Připravte si nouzový plán... 64

3

4 Klíčové kompetence a jejich rozvoj Klíčové kompetence jsou takové znalosti, schopnosti a dovednosti, které vyúsťují v kompetence, s jejichž pomocí je možno v daném okamžiku zastávat velký počet pozic a funkcí a které jsou vhodné pro zvládání pracovních a životních problémů, většinou nepředvídatelně se měnících požadavků v průběhu života. Klíčové kompetence mají delší životnost než odborné kvalifikace, proto mohou sloužit jako základ pro další učení. Klíčové kompetence zahrnují celé spektrum kvalifikací. Jsou výrazem způsobilosti, tedy schopnosti chovat se přiměřeně situaci, vyrovnaně, kompetentně. Zvládnutí klíčových kompetencí vede k tomu, že jedinec je schopen specificky podle situace uplatňovat to, co se naučil a je navíc schopen: integrovat do tohoto systému nové alternativy jednání vybírat z více alternativ tak, aby se choval vhodně nově nabyté schopnosti spojovat se svými dalšími schopnostmi rozšiřovat repertoár svého jednání vytvořením vlastní synergie, tedy dospívat k dalším - alternativám chování spojováním dosavadních schopností se schopnostmi nově nabytými měnit podle svých potřeb to, čemu se naučil. Jedinec tím dospěje k individuální, otevřené a harmonické kompetenci v jednání. Především ale dospěje k uvědomování vlastního chování a bude si vědom vlastních možností a hranic a bude tak schopen uplatnit osobní přednosti a pracovat na posilování svých slabých stránek. Získání klíčových kompetencí je tedy rozhodujícím krokem při rozvíjení osobnosti při studiu oboru. Jak se získávají klíčové kompetence Získávat klíčové kompetence znamená mít schopnost a být připraven učit se po celý život. Učit se učit tím se rozumí kompetentní způsob, jakým jedinec přijímá s tvůrčím duchem, samostatně a přiměřeně situaci celoživotní výzvu, aby pro něj byl život učením a učení životem. Pro nabytí klíčových kompetencí jsou důležité tři faktory: rozvoj osobnosti zpětná vazba, reflexe a zkušenosti přijaté hodnoty, normy a modely jednání. Klíčové kompetence pro život Schopnost komunikovat - znamená připravenost a schopnost jedince vědomě a harmonicky komunikovat, tzn. vypovídat o sobě ostatním co nejjasněji a nejsrozumitelněji, vědomě ostatním naslouchat, umět rozlišit podstatné od nepodstatného, být vstřícný k potřebám jiných a dbát přiměřenosti neverbálních signálů. Schopnost kooperovat - znamená připravenost a schopnost jedince podílet se aktivně a zodpovědně na skupinových pracovních procesech, tzn. poskytovat své vědomosti, být

5 vstřícný k ostatním a respektovat jejich představy a názory, dodržovat dohodnutá pravidla a neztrácet společný cíl. Kooperace znamená společné jednání různých osob ve skupině v zájmu společného cíle. Členové skupiny nejsou přitom jednotní, pouze pokud jde o vytčený cíl, ale jsou jednotní také v tom, jaké cesty řešení vedou k jeho dosažení. Mezi předpoklady efektivní skupinové spolupráce patří vzájemné akceptování účastníků, otevřenost komunikace, kolegiální rozdělení práce a podílení se na hledání cesty a cílů. Schopnost řešit problémy, kreativita - znamená připravenost a schopnost jednotlivce převzít v přiměřeném rozsahu odpovědnost nebo spoluodpovědnost, zpracovávat samostatně informace, plánovat výsledky, dokumentovat a shrnovat, systematickými postupy a prozíravým myšlením optimalizovat průběh prací. Být otevřený k poznávání nových a originálních postupů a řešení problémů. Schopnost samostatnosti a výkonnosti - znamená umění a schopnost jedince vyvíjet vlastní iniciativu, pracovat soustředěně, vědomě a vytrvale na nějakém úkolu, znát své vlastní přednosti a slabé stránky a umět se produktivně vypořádat s kritikou. Měl by pracovat cílevědomě, soustředěně a plánovitě, snažit se samostatně o získání informací a o cesty k řešení, zastávat vlastní názory i proti názorům ostatních, být přitom otevřený ke kritice a být tudíž schopen převzít odpovědnost a využít daných možností. Schopnost přijmout odpovědnost - znamená připravenost a ochotu jednotlivce převzít odpovědnost nebo spoluodpovědnost v přiměřeném rámci, umět odhadnout důsledky vlastního způsobu jednání, z profesního hlediska umět rozeznat význam důvěryhodného, spolehlivého jednání a svou pohotovostí k pracovnímu nasazení a smyslem pro kvalitu pozitivně ovlivňovat výkony týmu. Představuje vůli člověka identifikovat se s úlohou, před kterou je postaven, plnit ji vědomě a spolehlivě, zasazovat se za druhé, umět odhadnout možné důsledky vlastního jednání. Schopnost přemýšlet a učit se - znamená, že jednotlivec je připraven a má sílu dále rozvíjet svou způsobilost k učení, myslet v souvislostech a systémově. Zná svůj přístup k učení, dále jej rozvíjí a vzhledem k mezerám ve vlastních vědomostech a problémům s učením, pobízen zvědavostí a zaujetím, snaží se dostat k novým zdrojům informací a smysluplně jich využívat. Rozlišuje mezi důležitým a nedůležitým a poznává příčiny a vzájemné souvislosti vlivů i u složitých věcných obsahů a může tedy spojovat nové vědomosti s tím, co už zná, takže v budoucnu bude také schopen smysluplně je aplikovat i na nové věcné obsahy. Schopnost zdůvodňovat a hodnotit - znamená připravenost a způsobilost jednotlivce věcně a systematicky zdůvodňovat a hodnotit výsledky vlastní práce, společné pracovní výsledky skupiny a také cizí výsledky. Používat přitom přiměřeně kritéria a měřítka hodnot a přisuzovat jim adekvátní váhu. Umět také výsledky systematicky shrnovat a dostat se tak do situace, kdy pracuje samostatně na základě vlastních rozhodnutí a zdůvodnění a vyžaduje zdůvodnění u vyjádření a hodnocení ostatních. Metody rozvoje kompetencí Informativní metodika - je určena k tomu, aby se z informací staly znalosti. Znalost je vždy zpracovaná informace. Propojením řečového a obrazového myšlení jsou koordinovány mnohostranné možnosti obou polovin mozku. Tím se zbystří paměť, zvýší koncentrace a získá přehled.

6 Narativní metodika - nejdůležitější je řeč. Snaha naučit se prostřednictvím řeči vyjadřovat a správně vystihovat problémové situace. Cílem je zvýšení kompetence ústního jednání, kompetence při problémech, kompetence při rozhodování. Operativní metodika - má umožnit rozhodování, akci a trénink. Podporuje učení, nacvičování konkrétních situací, které jsou důležité pro praktický život. Integrativní metodika - vedle metod, které mají sloužit k objasnění vztahových rovin se používají i metody pomáhající udržovat rovnováhu mezi aktivitou a klidem, metody vztahující se k realitě. Integrativní metody se snaží oslovit člověka v jeho celistvosti, se všemi jeho intelektuálními, tělesnými a emocionálními silnými stránkami a přispívat k jeho vědomému podporování. Snaží se oslovit všechny lidské smysly a propracovat méně rozvinuté schopnosti. Intuitivní metodika - umožňuje spontánní duchovní popsání problému a jeho řešení. K řešení problémů dochází na základě pocitů vnitřního vnuknutí. Intuitivní metodiku podporuje hudba, obrazy. Moderační metoda - proces moderace umožňuje brzdit rychlé a pohotové členy skupiny a ty pomalejší pasivně vést k aktivitě a dodávat jim odvahu. Metoda podporuje harmonické a vyvážené řešení konfliktů a umožňuje skupině dosáhnout výsledků. Evaluační metody - jedná se o metody vyhodnocování. Slouží vedoucímu kurzu jako zpětná vazba, dále účastníkům k určení vlastního zařazení, místa ve skupině a skupině jako celku. Definované rozvojové oblasti projektu Soňa Hermochová doporučila rozvíjet osobnost dítěte pomocí sociálně psychologických a interakčních her. Věří, že stejně jako všechny ostatní dovednosti i ty sociální lze rozvíjet od nejútlejšího dětství. Hermochová (1994) doporučuje navazovat kontakt s dětmi pomocí her a instrukcí, kdy se hráči vzájemně o sobě něco dovídají a jsou upozorňováni na vznikající vlastní pocity, postoje a názory na pobíhající děje. Toto uplatňuje u dětí po vstupu do školy, které postupně chápou abstraktní vztahy, uvažují logicky a kladou si otázky o životních hodnotách. Dále jasněji vnímají postoje, potřeby a pocity druhých. Zabývají se problémy sociálního statutu, jsou schopny diskutovat o jeho důsledcích. Každá rozvojová oblast je rozdělena podle čtyř kritérií: cíle, věku, doby trvání, návodů na vyhodnocení a všechny dohromady pak do jednatřiceti tématických okruhů: 1. Kontakt 2. Vnímání 3. Identita 4. City 5. Rodina a přátelé 6. Komunikace 7. Tělo 8. Důvěra 9. Jak vycházet s časem 10. Dívky a chlapci 11. Příroda 12. Peníze 13. Přátelé 14. Okolní svět 15. Učení 16. Pocity 17. Problémy v chování 18. Láska 19. Odvaha 20. Obavy 21. Krize 22. Přání a hodnoty 23. Radosti a smutky 24. Zloba a hněv 25. Stres 26. Úspěchy a neúspěchy

7 27. Vztah k autoritám 28. Uznání 29. Sebepojetí 30. Zdraví 31. Zrání Skupiny klíčových kompetencí pro reálnou praxi Firemní kultura Firemní kultura představuje vnitřní řád firmy, který můžeme charakterizovat jako souhrn názorů, přesvědčení, hypotéz, stanovisek a hodnotových žebříčků, jež ovlivňuje důležitost chování a jednání lidí v organizaci, postoje k zaměstnavateli i ke své vlastní práci. Hodnoty se odvíjejí od firemních cílů a vizí a směřují k naplnění strategických plánů organizace. Proto se dá firemní kultura rozdělit na vytváření a šíření firemní kultury a aktivní přijímání a dodržování firemní kultury, podle čehož rozlišujeme i tyto dvě kategorie klíčových kompetencí. Vytváření a šíření firemní kultury. Samotná firemní kultura by měla být chápána jako jeden z nástrojů k řízení, který vytvořil a dotváří vedení podniku na základě svých promyšlených cílů a vizí. Ve firemní kultuře se promítají hodnoty, představy a rituály společnosti. Schopnost efektivně šířit firemní kulturu předpokládá absolutní ztotožnění se s ní i všemi jejími prvky. Teprve v takovém případě působí motivačně a vytváří vhodné podmínky pro vzrůstající výkon pracovníků. Aktivní přijímání a dodržování firemní kultury. Aktivní přijímání firemní kultury je nezbytným atributem pro pochopení firmy jako celku, kdy na zaměstnance působí vhodným způsobem a motivuje je. Dává lidem pocit důležitosti a správnosti jejich práce, který dokáže vytvořit prostředí pro nové nápady, inovace, zlepšení, odlehčení napjatých situací i snadnější řešení konfliktů. Zaměstnanci jsou přímo ovlivňováni svými nadřízenými, kteří dodržují zásady firemní kultury a vytváří tak vzorce chování, které přirozenou cestou všichni pracovníci přebírají. Z toho je patrná důležitost ztotožnění se s firemní kulturou a její aktivní využívání. Sociální kompetence Schopnost spolupráce Spolupráce je další klíčovou kompetencí, kterou chápeme jako aktivní pracovní proces, od něhož se očekává otevřenost k předávání, ale i přijímání informací, držení se své role, stejně jako respektování rolí ostatních, schopnost společného řešení všech situací, dodržování pravidel a nacházení společných optimálních cest a cílů. Členové jednotlivých týmů musí být schopni myslet za sebe ale přitom pro všechny. Dosažení společných cílů je pro vedení i všechny zaměstnance motivačním faktorem, který přirozeně ke spolupráci vybízí. Komunikativní dovednosti Zahrnují nejen verbální komunikaci, ale i všechny neverbální projevy, schopnost informace analyzovat a asertivně předávat, ale také umět informace přijmout a rozpoznat jejich důležitost. Tato schopnost je potřebná u každého jednotlivce. Ve firemní praxi je nutností ovládat informační toky, přičemž srozumitelná komunikace může být zásadní pomocí při řešení různých situací a úkolů.

8 Schopnost čelit konfliktním situacím V případě vzniku konfliktní situace je důležité přijmout odpovědnost za svůj pracovní podíl a operativně navrhnout a zvládnout samotné řešení, které by mělo být optimální s přesahem přijmutí vzorce adekvátního chování pro ostatní. Tím se eliminuje možnost vytvoření komunikační překážky mezi účastníky konfliktu. Prezentační dovednosti Pro vedoucí pracovníky analyzované společnosti jsou prezentační dovednosti nad míru důležité, a proto je zařazujeme jako samostatnou klíčovou kompetenci, i když náleží skupině komunikativních dovedností. Jedná se o optimální přenos informací, sloužící pro lepší pochopení daného úkolu, což je zásadní přímo na jednotlivých pracovištích společnosti. Nesmíme však opomenout ani dovednosti ve smyslu prezentování firmy, jejích produktů, vizí a cílů na úrovni konferencí a meetingů. Manažerské dovednosti Vedení lidí Vedení lidí, tedy lidských zdrojů, je náročným úkolem pro vedoucího pracovní skupiny či týmu. Vyžaduje citlivé pochopení a posouzení možností zaměstnanců na jedné straně, a na straně druhé využívání vlastních dovedností, zkušeností i odborností k určení co nejoptimálnějších postupů k dosažení stanoveného cíle. Nejde jen o samotné vedení jednotlivců, u něhož by měla kompetentní osoba uvažovat komplexněji ve smyslu navazujících činností ostatních pracovníků. Jedná se ale také o práci s týmem jako celkem, jeho vývojem, dynamikou, a celkovou spoluprací danou jednotlivými pozicemi zaměstnanců, navzájem se doplňujících. Motivace Motivaci chápeme jako nástroj, kterým se vedení snaží celou svou zaměstnaneckou základnu přirozenou formou vyprovokovat k vlastnímu zainteresování s přesahem vnitřního uspokojení jednotlivců, ke kterému dochází po úspěšném zvládnutí určené práce. Správně motivovaní zaměstnanci přijímají nové úkoly přirozeně jako výzvu, a dosahují svých cílů, respektive cílů podniku, snadněji a s větší efektivitou. Organizační schopnosti Schopnost organizovat práci i lidi je dalším klíčovým nástrojem, který dokáže zásadním způsobem ovlivnit fungování jednotlivých pracovišť i celé firmy. Vyžaduje systematické přemýšlení, podpořené odbornou znalostí daných úkolů, ale také možností lidí a technického zázemí. Vedoucí pracovník musí optimálně skloubit všechny tyto atributy a v plném rozsahu využít potenciálu svých zaměstnanců.

9 Schopnost učit a ovlivňovat ostatní Schopnost učit a ovlivňovat ostatní je důležitým atributem pro rozvoj zaměstnanců. Top management a střední management musí zvolit optimální cestu k předávání svých zkušeností, dovedností a odborností pro zkvalitnění znalostního potenciálu svých lidí. Ti jsou tímto obohaceni o nové poznatky a jejich následné jednání je ovlivněno právě působením vlivu nadřízených. Při přijetí tohoto principu získávání dalších informací dochází ke zkvalitnění informačních toků ve společnosti a k přirozenějšímu pochopení a ovlivňování. Rozhodnost Rozhodností se rozumí včasné rozpoznání patřičné důležitosti situací a informací, práce s nimi a optimální vyhodnocení řešení. Je kompetencí, důležitou pro všechny zaměstnance, neboť každý řadový zaměstnanec stejně jako vedoucí pracovník se může při svém výkonu práce ocitnout v situaci, kdy bude nucen naléhavě a bezprostředně využít svého potenciálu a zvolit správné řešení. Kompetence v oblasti metod Odbornost Každé pracoviště vyžaduje určitou odbornost, ale je nutné, aby vedoucí pracovníci měli přesah odborností na navazující pracoviště, kvůli lepšímu pochopení souvislostí mezi jednotlivými úkoly vedoucí k dosažení cílů podniku. Profesionalita může výrazně ovlivnit rychlost, kvalitu i kvantitu odvedené práce jednotlivců i jednotlivých úseků. Odbornost by se měla dále rozvíjet dle nových trendů a vývoje trhu, ovlivněná vizemi a posláním společnosti. Jazyková znalost Jazykovou odborností rozumíme schopnost komunikovat v cizím jazyce, pro účely společnosti, jejíž práce má přesah do zahraničí, převážně v jazyce anglickém. Ten je podle Strategie rozvoje lidských zdrojů hlavním jazykem světového podnikání, globální ekonomiky, internetu, komunikací i mezinárodního dorozumívání. Kreativita Kreativita neboli tvořivost je klíčovým aspektem pro vznik nových, originálních projektů, ale také inovování těch stávajících, je zapotřebí i při každodenní práci, při řešení problémů a zefektivňování, kdy se využívá vnitřních potenciálů jednotlivých zaměstnanců nebo celých týmů. Dalo by se říci, že bez kreativity nedochází k rozvoji. Analytické myšlení Tato kompetence vyžaduje precizní získávání, pochopení, zpracování a následné vyhodnocování informací, na základě kterých se vytváří poznatkové systémy, které jsou seskupovány pomocí různých klíčů, logických, matematických, tržních, výkonnostních. Analyzování přináší firmě přehled o dané sféře.

10 Obchodní myšlení Při obchodním myšlení se předpokládá schopnost orientovat se na trhu, odhadovat jeho vývoj, tvorba a objevování nových příležitostí na trhu, ale i udržování obchodních vztahů a podpora odběratelů. V tomto smyslu je důležité převážně pro vrstvy managementu společnosti. Je však důležité, aby se obchodní myšlení promítalo i v jednání (komunikaci) všech zaměstnanců, kteří přijdou do styku s jednotlivými zákazníky, neboť tak spoluvytváří obchodní jméno firmy. Znalost práce PC Vzhledem k charakteru pracovní náplně vedení společnosti i převážné většiny zaměstnanců, je schopnost pracovat s počítačovými programy velmi důležitá v jednotlivých úsecích na různé úrovni. Důležitost této klíčové kompetence je oceňována především při vytváření prezentací, při přípravě firemních akcí, při tvorbě propagačních a reklamních materiálů, ale také při administrativě a interní a externí komunikaci. Osobnostní kompetence Loajalita Jedná se o nesobecké posuzování dění na svém pracovišti i ve firmě, přičemž je důležitý profesionální nadhled a ochota odevzdat do firmy to nejlepší, co v člověku je. Ostatní kompetence Samostatnost Samostatnost je důležitá pro integritu každého člověka, ať pracuje jako individualista či týmový hráč. Podporuje uvědomění si důležitosti svého postavení ve firmě, s čímž souvisí i odpovědnost za své jednání a činy. Samostatnost zahrnuje schopnost pracovat nezávisle na okolí, ale v souladu s firemní kulturou poukazuje na sounáležitost jednice s celým pracovním týmem, směřujícím k rozvoji společnosti. Flexibilita Flexibilita je kompetence velmi žádaná, vyjadřuje jistou tvárnost rozhodnutí, která se vyvíjí v průběhu tvořivých procesů. Je to schopnost včas adekvátně reagovat na vzniklou změnu, přitom dál postupovat k vytyčenému cíli, jen jinou cestou. Odpovědnost Odpovědnost v pracovním procesu chápeme jako kontrolní součást vykonané práce. Zaměstnanec si je vědom, že odpovídá za veškerou svoji odvedenou práci, ale také za případné časové i materiální ztráty zaviněné chybou. Odpovědnost je třeba taktéž pojmout v širším měřítku, v rámci celé společnosti. Jednotlivci by si měli uvědomovat důsledky své práce v kontextu s následně navazující prací ostatních. Odpovědnost je vnitřním motorem ke kontrole a větší bdělosti při vykonávané práci.

11 Důslednost, preciznost Touto kompetencí se myslí důkladná kontrola své činnosti. Takřka dokonalé dodržování postupů a jasně daných příkladů chování. Tato kompetence je důležitá při kontrolorských činnostech, v administrativě a archivačních procesech. Schopnost učit se a pracovat s informacemi Schopnost učit se znamená zdokonalování dovedností a rozšiřování kompetencí. Hlavním atributem učení je zvládnutí, získávání, pochopení a zpracování informací a jejich následné aplikování v praxi. Prolínání nově nabytých poznatků s vědomostmi naučenými v minulosti otevírá nové možnosti do budoucnosti. Tato kompetence má přímý přínos pro jedince, ale také pro celou společnost. Adaptabilita, variabilita Jedná se o schopnost jednotlivce při tvorbě projektů přizpůsobovat jednotlivé úkony daným požadavkům. Při vytváření takových prací je nutné, aby se dotyčný vcítil do myšlení jmenovitých skupin lidí, na které má projekt působit. Používá se nejen pro reklamní spoty, ale také pro vymýšlení firemních strategií pro vedení zaměstnanců. Jedná se o vcítění a následné přizpůsobení ne však násilnou formou. Výsledek vyhovuje vedení firmy i zákazníkům nebo zaměstnancům. Třetím, navazujícím krokem je vytvoření samotného kompetenčního modelu s bodově popsanými klíčovými kompetencemi a s popisem souvisejících projevů chování. Model je rozdělený na pět částí podle jednotlivých stanovených kompetenčních skupin.

12 Tabulka č. 1 Kompetence skupiny Firemní kultura Kompetence Popis Projev chování Firemní kultura 1 schopnost vytvářet a šířit firemní kulturu promítat hodnoty, představy a rituály společnosti schopnost absolutního ztotožnění a efektivního šíření vytváří a šíří firemní kulturu ztotožňuje se a efektivně šíří firemní kulturu a vše co do ní náleží Firemní kultura 2 schopnost aktivně přijímat a dodržovat firemní kulturu přirozenou cestou přijímat vzorce chování aktivně využívat prvky firemní kultury aktivně přijímá a ztotožňuje se s firemní kulturou přijímá firemní etiketu využívá vše, co firemní kultura nabízí a ukládá Tabulka č. 2 Kompetence skupiny Osobní kompetence Kompetence Popis Projev chování Loajalita schopnost nesobeckého posuzování dění na svém pracovišti i ve firmě schopnost využití vlastního potencionálu schopnost ctít firemní hodnoty ctí firemní hodnoty a firemní etiketu využívá vlastních možností ve prospěch podniku je diskrétní v know how firmy a v interních informacích

13 Tabulka č. 3 Kompetence skupiny Sociální kompetence Kompetence Popis kompetence Projev chování Schopnost spolupracovat otevřenost k předávání, ale i přijímání informací schopnost respektovat role ostatních schopnost společného řešení všech situací přijímá a předává informace potřebné k výkonu práce respektuje sám sebe ale i ostatní pracuje v týmu Komunikativní dovednosti umění verbální komunikace umění všech neverbálních projevů schopnost informace analyzovat a asertivně předávat umět informace přijmout a rozpoznat jejich důležitost srozumitelně komunikuje umí jednat a následně řešit různé situace vystupuje asertivně Řešení konfliktních situací schopnost optimálního posouzení a vyhodnocení situace schopnost přijmout odpovědnost za svůj pracovní podíl na základě svých dovedností a zkušeností posuzuje a vyhodnocuje vzniklý konflikt navrhuje řešení přijímá odpovědnost za svůj podíl konfliktu Prezentační dovednosti adekvátní pochopení daného úkolu schopnost srozumitelného přenosu informací schopnost prezentace na úrovni jednotlivých pracovišť schopnost prezentovat firmu (produktů, vizí a cílů) na veřejnosti vystupuje před zaměstnanci, ostatními pracovníky a vysvětluje jim daný úkol, zadání práce, ale také možné řešení prezentuje nové výrobky na konferencích prezentuje firmu na veřejnosti

14 Tabulka č. 4 Kompetence skupiny Manažerské dovednosti Kompetence Popis Projev chování Vedení lidí schopnost citlivého pochopení a posouzení možností zaměstnanců schopnost využití vlastních dovedností, zkušeností i odborností k určení co nejoptimálnějších postupů práce s týmem využívá své empatie při posuzování možností svých zaměstnanců využívá vlastní dovednosti, zkušenosti a znalosti pracuje s týmem a vede ho k dosažení vytyčených cílů Motivace snaha o pozitivní naladění zaměstnanců schopnost nacházení nových motivačních prostředků snaží se pozitivně naladit zaměstnance a nadchnout je pro věc zaměstnanci přijímají nové úkoly přirozeně jako výzvu Organizační schopnosti schopnost zásadním způsobem ovlivňovat fungování jednotlivých pracovišť i celé firmy schopnost systematického přemýšlení, podpořeného odbornou znalostí daných úkolů schopnost v plném rozsahu využít potenciálu svých zaměstnanců ovlivňuje svou organizací fungování jednotlivých pracovišť a tím i celé firmy přemýšlí systematicky využívá potenciálu svých zaměstnanců Schopnost učit a ovlivňovat ostatní schopnost volit optimální cesty k předávání svých zkušeností, dovedností a odborností schopnost přirozeně chápat a ovlivňovat ostatní zkvalitňuje informační toky předává své znalosti a zkušenosti svým chováním a jednáním přirozeně ostatní ovlivňuje Rozhodnost schopnost včasného rozpoznání důležitosti situací a informací schopnost včasného vyhodnocení řešení schopnost logického uvažování využívá svůj potenciál k včasnému vyřešení situace operativně reaguje

15 Tabulka č. 5 Kompetence skupiny Kompetence v oblasti metod Kompetence Popis Projev chování Odbornost schopnost využívání adekvátních vědomostí podpořených dalším učením schopnost pochopit souvislosti mezi jednotlivými úkoly ovlivňuje rychlost, kvalitu i kvantitu odvedené práce jednotlivců i jednotlivých úseků chápe souvislosti mezi jednotlivými úkoly a využívá svých znalostí Jazykové znalosti schopnost komunikovat v cizím jazyce aktivně komunikuje odstraňuje jazykové bariéry Kreativita schopnost originálního řešení situací schopnost navrhovat inovativní postupy při své práci je tvůrčí vymýšlí originální řešení zdokonaluje stávající postupy nebojí se navrhovat změny Analytické myšlení schopnost precizního získávání, pochopení, zpracování a následného vyhodnocování informací schopnost vytváření poznatkových systémů schopnost identifikovat problémy analyzováním přináší firmě přehled o daném úkolu identifikuje problémy a na základě své analýzy navrhuje možná řešení Obchodní myšlení schopnost orientovat se na trhu schopnost objevovat nové obchodní příležitosti a udržování obchodních vztahů vykazuje dobrou orientaci na trhu objevuje nové obchodní příležitost udržuje obchodní vztahy podílí se na obchodních strategiích Znalost práce na PC dovednost práce s počítačovými programy schopnost vyhledávání a využívání informací z internetu pracuje s různými počítačovými systémy vyhledává informace na internetu tvoří prezentace v Power pointu

16 Tabulka č. 6 Kompetence skupiny Ostatní kompetence Kompetence Popis Projev chování Samostatnost schopnost pracovat nezávisle na pomoci druhých odpovědnost za své jednání a činy pracuje samostatně, bez pomoci druhých nese odpovědnost za své jednání i chování Flexibilita schopnost přizpůsobení svého myšlení a jednání dané situaci či jedinci schopnost tvárnosti rozhodování, která se vyvíjí v průběhu tvořivých procesů přizpůsobuje se dané situaci či jedinci včasně a adekvátně reaguje na vzniklou změnu Odpovědnost odpovědnost za odvedenou práci odpovědnost za své chování a jednání hmotná odpovědnost odpovídá za svou vykonanou práci, své chování a jednání má hmotnou odpovědnost (za firemní auto, zboží) Důslednost, preciznost Schopnost učit se a pracovat s informacemi schopnost pracovat v termínech a ty dodržovat schopnost důkladné kontroly svých činností schopnost dodržování postupů zdokonalování znalostí i dovedností a rozšiřování kompetencí zvládnutí, získávání, pochopení a zpracování informací a jejich následné aplikování v praxi. prolínání nově nabytých poznatků s vědomostmi naučenými v minulosti pracuje pečlivě dotahuje úkoly a dodržuje stanovených termínů důkladně kontroluje svou práci zdokonaluje (rozšiřuje) své znalosti a dovednosti pracuje s nově nabytými znalostmi a získanými dovednostmi ve smyslu jejich uplatnění v praxi je schopen dát do souvislosti nově nabyté poznatky s tím, co již umí a zná z minulosti Adaptabilita, variabilita schopnost přizpůsobit se schopnost vidět věci z více pohledů dokáže se přizpůsobit nově vzniklým okolnostem dívá se na věci z různých úhlů pohledu

17 Matice klíčových kompetencí 1 Příklad METACOM oddělení firmy Vedení společnosti (top a middle management) Oddělení MLM, Client centrum Lékařské grémium Po vytvoření kompetenčního modelu je možno učinit další, čtvrtý krok. Potřebné uvedené informace posoudíme a propojíme do přehledné matice klíčových kompetencí, v jejímž průsečíku hodnotíme důležitost jednotlivých klíčových kompetencí v souvislosti s danou pracovní pozicí.

18 Matice klíčových kompetencí 2 Příklad METACOM Skupiny kompetencí Firemní kultura Klíčové kompetence Jednotlivé Jednotlivé pracovní pracovní pozice Dělení pozice firmy Generální řiditel Oddělení informatiky Výkonný ředitel Firemní kultura Firemní kultura Manažer pro zahraničí Oddělení logistiky Manažer marketingu Manažer personalistiky Manažer Ostatní distribuční zaměstnanci sítě Manažer distribučního centra Referent DC/ korespondent Referent DC Manažer lékařského grémia Medicínský reprezentant Skupiny Sociální kompetence kompetencí Schopnost spolupracovat Klíčové kompetence Komunikativní dovednosti Řešení konfliktních situací Prezentační dovednosti Vedení lidí Manažerské dovednosti Motivace Organizační schopnosti Kompetence metod v oblasti Schopnost učit a ovlivňovat ostatní Rozhodnost Odbornost Jazyková znalost Kreativita Analytické myšlení Obchodní myšlení Znalost práce na PC Osobnostní kompetence Loajalita Samostatnost Ostatní kompetence Flexibilita Odpovědnost Důslednost, preciznost Schopnost učit se a pracovat s informacemi Adaptabilita, variabilita Top management Middle management Ostatní zaměstnanci Legenda: 1 10 koeficient důležitosti

19 Informatik Správce sítě Vedoucí logistiky Vedoucí skladu Pracovník zásobování Pracovnice výdeje obědů Uklízečka Firemní kultura Firemní kultura 1 Firemní kultura Schopnost spolupracovat Sociální kompetence Komunikativní dovednosti Řešení konfliktních situací Prezentační dovednosti Vedení lidí 8 8 Manažerské dovednosti Motivace 6 6 Organizační schopnosti Kompetence metod v oblasti Schopnost učit a ovlivňovat ostatní Rozhodnost Odbornost Jazyková znalost Kreativita Analytické myšlení Obchodní myšlení Znalost práce na PC Osobnostní kompetence Loajalita Samostatnost Ostatní kompetence Flexibilita Odpovědnost Důslednost, preciznost Schopnost učit se a pracovat s informacemi Adaptabilita, variabilita Top management Middle management Legenda: 1 10 koeficient důležitosti Ostatní zaměstnanci

20 Obsahová stránka projektu návrh rozvojového projektu Významem obsahové stránky projektu je nastínit využití volných prostorů ve vzdělávání prostřednictvím posouzení důležitosti vybraných klíčových kompetencí s firemními požadavky na konkrétní pracovní pozice. Návrh projektu popisuje obsah jednotlivých vzdělávacích bloků a jejich výstupů. Firemní kultura 1 První vzdělávací blok je určen pro vedení společnosti, tedy všechny, kteří jsou nositeli myšlenky firemní kultury a podílí se na jejím utváření. Je důležité o firemní kultuře hovořit, znovu sjednotit názory a především všechny pojmy týkající se firemní kultury. Cílem tohoto bloku by mělo být ujištění všech zúčastněných, že jdou správnou cestou, která má daný směr ale nikoli rozměr. A proto je potřeba zdokonalovat předávání firemní kultury a její další šíření, ale také s ní samotnou ve smyslu klíčové kompetence dále pracovat a rozvíjet jí. I dobře fungující firemní kultura skýtá určité další možnosti, které lze při důslednosti a s jistou mírou kreativity objevit. Firemní kultura je fenoménem, který si jistě zasluhuje nemalou pozornost. Proto je žádoucí firemní kulturu stále dotvářet a zaslouženou pozornost jí věnovat. Firemní kultura 2 Nyní je nezbytné vlastní přijetí firemní kultury a následné ztotožnění se s ní. V tomto vzdělávacím bloku by měla být vyzdvihnuta důležitost jednotlivých atributů (znaků) firemní kultury, z čehož by pro zaměstnance mělo vyplynout snadnější pochopení důležitosti svého místa nejen jako součástí firemní kultury, ale také celé firmy. Po absolvování bloku by všem zúčastněným mělo být zřejmé, jak se mají chovat, jednat a komunikovat v souladu s firemní kulturou, jejími hodnotami a myšlenkami. Zaměstnanci by měli být schopni firemní kulturu odpovídajícím způsobem popsat a vysvětlit, ale také dokázat ocenit její poslání ve smyslu motivace a vhodných, inspirujících podmínek pro jejich vzrůstající výkon. Schopnost spolupracovat Schopnost spolupracovat je klíčovou kompetencí nutnou pro každého, kdo je součástí jakéhokoliv pracovního týmu. Vzhledem k zaměření společnosti je týmová spolupráce stěžejní pro většinu pracovních pozic, které vyžadují tvořivé a společné působení fungujícího kolektivu. Do vzdělávacího bloku by tedy měly být zařazeny činnosti rozvíjející kooperaci, otevřenou komunikaci a schopnost řešit problémy v týmu. Jsou na místě také činnosti, umožňující jednotlivci uvědomění si své vlastní role v týmu, stejně jako činnosti otevírající nové možnosti poznání svých schopností a dovedností. Komunikativní dovednosti Vzhledem k provázanosti všech firemních úseků je nutné, aby tok informací byl co nejplynulejší a nejefektivnější. Proto způsob zvolené komunikace musí být co nejsrozumitelnější a nejjasnější, aby zbytečně nedocházelo ke konfliktním situacím. Komunikovat na určité úrovni musí všichni bez výjimky, neboť nelze nekomunikovat. Člověk by v prvé řadě měl rozumět sám sobě, aby si mohl být jistý, že jeho komunikace nepostrádá srozumitelnost. Výstupem tohoto vzdělávacího bloku by mělo být zvládnutí efektivní komunikace, otevřený přístup ke komunikaci, odstranění případných komunikačních bariér, ale také schopnost naslouchat, bez níž oboustranná komunikace není možná. Řešení konfliktních situací Každý pracovník je jedinečnou osobností, mající své vlastní názory a pracovní postupy, které aplikuje v praxi. Vzhledem k této skutečnosti může mezi lidmi dojít ke střetu názorů a následnému konfliktu.

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Podnikový management Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Role manažera Henry Mintzberg vynikající odborník na problematiku managementu, řekl, že manažeři mohou být nejlépe charakterizováni podle rolí,

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

1) Hodnocení celkového působení

1) Hodnocení celkového působení Příloha č.1: Formulář ročního hodnocení Jméno hodnoceného/zaměstnance: Pozice / Hotel: Jméno vedoucího/zaměstnavatele: Datum hodnocení: 1) Hodnocení celkového působení Celkové hodnocení by mělo být odrazem

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více