AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I."

Transkript

1 AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., ze dne 10. října 2013, o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Vybrané body novely zákona o dani z přidané hodnoty a komentář k nim: ČÁST PÁTÁ Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. IX Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto: 1

2 1. V 1 se slova (dále jen daň ) a věta druhá zrušují. K bodu 1 1. Důvodem pro vypuštění legislativní zkratky daň je fakt, že při jejím důsledném používání při interpretaci textu zákona lze dojít k závěrům, které jsou v rozporu se smyslem zákona. 2. Věta druhá byla vypuštěna, jelikož úprava předmětu daně je vymezena v 2 až 2b zákona o DPH. 2. V 2 odst. 1 písm. a) se slova, převod nemovitosti nebo přechod nemovitosti (dále jen převod nemovitosti ) zrušují. K bodu 2 V návaznosti na nové vymezení pojmu zboží pro účely DPH související s novou definicí věci v novém občanském zákoníku (viz komentář k 4 odst. 2 zákona) je převod nebo přechod nemovitých věcí (nemovitostí) nově zahrnut pod pojem dodání zboží. 3. V 3 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: c) jiným členským státem členský stát s výjimkou České republiky,. Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e). K bodu 3 1. Byla vytvořena nová legislativní zkratka jiný členský stát, která zahrnuje jakýkoli členský stát Evropské unie mimo Českou republiku. Jestliže zákon např. hovoří o osobě registrované k dani v jiném členském státě, má na mysli osobu povinnou k dani registrovanou v jiném členském státě, než je Česká republika (samo o sobě to však neznamená, že tato osoba nemůže být zároveň registrována k DPH též v České republice). 2. Zákon však používá i další slovní spojení obsahující pojem členský stát. Např. v 11 se hovoří o ukončení odeslání nebo přepravy zboží v členském státě odlišném od členského státu. V tomto případě se opět jedná o libovolný členský stát, ale i včetně České republiky. 4. V 3 odst. 1 písm. d) a e) se slova Evropského společenství nahrazují slovy Evropské unie. K bodu 4 Jedná se o terminologickou změnu, která se prolíná celým zákonem a promítá faktický stav, kdy se Evropská unie stala nástupkyní Evropských společenství. Tato změna s sebou nenese žádné technické změny (jen připomínáme, že k 1. červenci 2013 se členem EU stalo Chorvatsko a EU má v současné době 28 členských států). 2

3 5. V 3 odst. 2 úvodní části ustanovení a v 3 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova tato území Evropského společenství nahrazují slovy tato území Evropské unie. 6. V 4 odst. 1 písmeno a) zní: a) úplatou částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně,. K bodu 6 1. Novela přinesla nové vymezení pojmu úplata s tím, že pojem peněžní prostředky je nutné, jak vyplývá z důvodové zprávy, vykládat ve smyslu 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto ustanovením se peněžními prostředky rozumí bankovky, mince, bezhotovostní peněžní prostředky a elektronické peníze. V této souvislosti vyvstává otázka, zda za platební prostředky lze pro účely zákona považovat i tak zvané bitcoiny. Podle názoru GFŘ, který máme k dispozici, nelze na bitcoiny pro účely DPH pohlížet jako na peněžní prostředky. Na druhou stranu však je nepochybné, že jako peněžní prostředky v praxi fungují a některé členské státy (např. Německo) je za peníze uznávají. 2. I dle této nové definice může být úplata poskytnuta ve formě nepeněžitého plnění. 3. Nová definice pojmu úplata nepřináší změnu v dosavadním chápání tohoto pojmu. Na rozdíl od dosavadní definice však nová definice upřesňuje, že o úplatu ve smyslu zákona o DPH se bude jednat pouze v případě, že bude poskytnuta jako protiplnění poskytnutého plnění s místem v tuzemsku, což nedává žádný smysl. 7. V 4 odst. 1 písm. b) se slovo měrnou zrušuje. K bodu 7 V návaznosti na nové vymezení pojmu zboží pro účely DPH související s novou definicí věci v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen nový občanský zákoník nebo NOZ (viz komentář k 4 odst. 2 zákona o DPH), kdy pojem zboží již v sobě zahrnuje i nemovité věci, se v definici jednotkové ceny již nově neuvádějí samostatně nemovité věci. Také byl zrušen pojem měrná jednotka a nahrazen pouze slovem jednotka, jelikož ne každá jednotka je měrná. 8. V 4 odst. 1 písm. b) se slova anebo nemovitost zrušují. K bodu 8 Viz komentář k bodu V 4 odst. 1 písmena d) a e) znějí: d) vlastní daní daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je vyšší nebo rovna odpočtu daně, e) nadměrným odpočtem daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je nižší než odpočet daně,. 3

4 K bodu 9 Jedná se o terminologickou úpravu, jelikož zákon ve znění do při vymezení definice vlastní daň a nadměrný odpočet chybně zaměňoval pojem daňová povinnost a používal ho ve smyslu pojmu daň. Vlastní daní a nadměrným odpočtem zákon rozumí určitou finanční částku, kterou musí v případě vlastní daně plátce uhradit na účet správce daně, resp. kterou správce daně uhradí plátci v případě nadměrného odpočtu, a proto při vymezení těchto definic nelze využívat pojem daňová povinnost, jelikož daňová povinnost ve smyslu 3 daňového řádu je tvořena celým souborem povinností spočívajících v právech a povinnostech daňového subjektu spočítat si, přiznat a ve stanovené lhůtě zaplatit daň, popř. strpět její vymožení, nebo za zákonem daných podmínek uplatnit nárok vůči veřejnému rozpočtu. 10. V 4 odst. 1 písm. f) se slova daňová povinnost nahrazují slovy povinnost přiznat daň. K bodu 10 Jedná se o terminologickou úpravu bez dopadů na vymezení správce daně v případě dovozu zboží. 11. V 4 odst. 1 písm. g) se slova v jiném členském státě zrušují. K bodu Zatímco toto ustanovení ve znění účinném do 31. prosince 2013 obsahovalo definici osoby registrované k dani v jiném členském státě EU, tj. mimo Českou republiku, po 1. lednu 2014 toto ustanovení obsahuje definici osoby registrované k dani v jakémkoli členském státě EU včetně České republiky. 2. Novela naopak neodstranila určitou nejistotu ohledně toho, jaké daňové identifikační číslo musí být plátci přiděleno, aby se jednalo o osobu registrovanou k dani v členských státech, ve kterých je přidělováno pouze jedno daňové identifikační číslo bez ohledu na to, zda se daná osoba povinná k dani účastní obchodování mezi členskými státy, či nikoliv. 3. Tím, že toto ustanovení nově zahrnuje i osoby registrované k dani v České republice, a vzhledem k tomu, že některé osoby povinné k dani, které nejsou plátci, se stávají identifikovaný osobami z důvodů obchodování mezi členskými státy (viz komentář k 6g až 6i), zahrnuje tato definice zřejmě i tyto identifikované osoby. 4. Zákon dále v textu dle potřeby upřesňuje, zda se jedná o osobu registrovanou v jiných členských státech než Česká republika či v jakémkoli členském státě. 12. V 4 odst. 1 písm. h) se slova Evropského společenství nahrazují slovy Evropské unie. 13. V 4 odst. 1 písm. k) se slova, převod nemovitosti zrušují. 4

5 K bodu 13 V návaznosti na nové vymezení pojmu zboží pro účely DPH související s novou definicí věci v novém občanském zákoníku (viz komentář k 4 odst. 2 zákona o DPH), kdy pojem zboží již v sobě zahrnuje i nemovité věci, se v definici provozovny již nově neuvádějí samostatně nemovité věci. 14. V 4 odst. 1 písm. m) se slova vymezených v zákoně upravujícím spotřební daně 24) nebo nahrazují slovem, předmětem, slova daně ze se nahrazují slovy předmětem daně ze a slova vymezených v zákoně upravujícím daň z pevných paliv a daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 72) se zrušují. Poznámka pod čarou č. 72 se zrušuje. K bodu 14 Z důvodu nadbytečnosti byly vypuštěny odkazy na zvláštní zákon, který upravuje spotřební či energetické daně, i poznámka pod čarou odkazující na zák. o spotřebních daních. nebo zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 15. V 4 odst. 1 písm. m) se slova Evropského společenství nahrazují slovy Evropské unie. 16. V 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: (2) Zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí a) hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů, b) právo stavby, c) živé zvíře, d) lidské tělo a část lidského těla, e) plyn, elektřina, teplo a chlad.. Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. K bodu Novela doplnila nový odstavec 2, který v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva vymezuje pro účely DPH pojem zboží. Především se jedná o novou definici věci v 489 a následujících NOZ, kdy se věcí rozumí jak věci hmotné, tak věci nehmotné ( 496 NOZ) a také movité a nemovité věci ( 498 NOZ). 2. Proto pojem hmotná věc uvedený v písm. a) komentovaného ustanovení již zahrnuje i nemovité věcí. Naopak tím, že se musí jednat o hmotnou věc, nezahrnuje pojem zboží pro účely DPH i nadále nehmotné věci, jako jsou např. různá práva apod. Tyto budou tímto pro účely soukromého práva považovány za věc, ale pro účely DPH budou obvykle spadat do kategorie služeb. 3. Výjimku tvoří právo stavby uvedené v písm. b) komentovaného ustanovení. Právo stavby je v souladu s 1242 NOZ nehmotnou nemovitou věcí a bylo nově zařazeno do kategorie zboží. Tento postup je v souladu s čl. 15 bod 2 směrnice 2006/112/EU. 5

6 4. Za zboží se explicitně prohlašuje i živé zvíře, které v souladu s 494 NOZ není pro účely soukromého práva věcí, a dále lidské tělo a části lidského těla, které také v souladu s 493 NOZ nejsou pro účely soukromého práva považovány za věc. 5. Za zboží se explicitně prohlašuje i plyn, elektřina, teplo a chlad. Oproti definici zboží ve znění účinném do 31. prosince 2013 zde není uvedena voda. To by však nic nemělo měnit na tom, že voda je pro účely DPH považována za zboží, neboť ji lze zařadit mezi hmotné věci. 17. V 4 odst. 3 úvodní části ustanovení se věty první a druhá zrušují. K bodu 17 Vypuštění prvních dvou vět odstavce třetího (původně se jednalo o odstavec druhý) komentovaného paragrafu navazuje na vymezení zboží v novém odstavci 2 komentovaného paragrafu, kde se v písm. a) z kategorie hmotná věc vylučují peníze a cenné papíry (původní náplň zrušené druhé věty) a v souladu s písm. e) se zbožím rozumí plyn, elektřina, teplo a chlad (původní náplň zrušené první věty). 18. V 4 odst. 3 písm. c) se slova v listinné podobě zrušují. K bodu 18 Tento pojem byl vypuštěn pro nadbytečnost, jelikož dle 514 NOZ je pojem cenný papír chápán pouze jako listinný. Pro účely vymezení finančních činností osvobozených od daně byl doplněn 54 odst. 1 písm. a) v tom smyslu, že za finanční činnost je považován převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů, které jsou považovány za jakousi náhražku listinných cenných papírů. 19. V 4 odst. 4 písm. a) se slovo věcí nahrazuje slovem zboží. 20. V 4 odst. 4 písmena g) a h) znějí: g) nájmem také podnájem, pacht a podpacht, h) přepravou zboží také přeprava peněz a cenných papírů.. K bodu Změna v písm. g) reaguje na rekodifikaci soukromého práva. Nový občanský zákoník začal důsledně rozlišovat mezi nájmem a pachtem. Pro účely DPH bude mít pacht stejný režim jako nájem. 2. Nové znění písm. h) navazuje na nové vymezení pojmu zboží v 4 odst. 2, které nezahrnuje peníze a cenné papíry a které věcně neodpovídá záměru ustanovení zákona týkajících se pravidel pro uplatňování daně z přidané hodnoty u služby přepravy zboží. Proto se vymezuje, že služba přeprava zboží zahrnuje také přepravu peněz a cenných papírů. 6

7 21. V 4 odst. 4 se písmeno i) zrušuje. Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j). K bodu 21 Pojmy prodej či vklad používané v zákoně do konce roku 2013 jsou nahrazeny obecnými pojmy nabytí či pozbytí obchodního závodu [viz 13 odst. odst. 8 písm. a) a 14 odst. 5 písm. a)]. Jelikož tyto nové pojmy v sobě zahrnují i jakýkoli převod či přechod obchodního závodu a jelikož ustanovení upravující podnik, resp. obchodní závod, se vztahují i na část podniku, resp. obchodního závodu (viz komentář 4b odst. 1), bylo zrušeno ustanovení písm. h), které ve znění do konce roku 2013 obsahovalo vymezení pojmu prodej podniku a ustanovení písm. i), které ve znění do konce roku 2013 obsahovalo vymezení pojmu vklad podniku. 22. V 4 odst. 4 písm. j) bodě 1 se slova Evropského společenství nahrazují slovy Evropské unie. 23. V 4a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova, převod nemovitosti zrušují. K bodu 23 V návaznosti na nové vymezení pojmu zboží pro účely DPH související s novou definicí věci v novém občanském zákoníku (viz komentář k 4 odst. 2), kdy pojem zboží již v sobě zahrnuje i nemovité věci, se ve výčtu uskutečněných plnění, které vstupují do obratu, již nově neuvádějí samostatně nemovité věci. 24. V 4a odstavec 3 zní: (3) Do obratu osoby povinné k dani, která je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, se zahrnuje obrat dosahovaný a) touto osobou samostatně mimo společnost a b) celou společností.. K bodu 24 Jedná se o terminologickou změnu navazující na novou terminologii nového občanského zákoníku, který nahradil dříve používaný pojem sdružení pojmem společnost ( 2716 a násl. NOZ). 25. Za 4a se vkládá nový 4b, který včetně nadpisu zní: 4b Zvláštní ustanovení (1) Pro účely tohoto zákona se ustanovení o obchodním závodu použijí i na část obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku. (2) Pro účely tohoto zákona se na svěřenský fond a organizační složku státu, která je účetní jednotkou, hledí jako na právnickou osobu. 7

8 (3) Jednotka pro účely tohoto zákona vždy zahrnuje podíl na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i podíl na tomto pozemku.. K bodu Ustanovení odst. 1 komentovaného paragrafu nahradilo ustanovení 4 odst. 3 písm. h) a i) zákona ve znění platném do 31. prosince 2013 a i nadále se budou ustanovení týkající se podniku, resp. obchodního závodu, vztahovat i na část obchodního závodu. Text zákona ve znění účinném od 1. ledna 2014 již neobsahuje na rozdíl od předchozích znění odkaz na obch. zák. (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, byl zrušen). 2. Ustanovení odst. 2 komentovaného paragrafu reaguje na nový institut zavedený novým občanským zákoníkem, a to svěřenský fond (viz 1448 a násl. NOZ). Vzhledem k tomu, že svěřenský fond nemá právní subjektivitu, ale může být v souladu s 1449 odst. 2 NOZ zřízen i za účelem investování pro dosažení zisku, byla vytvořena právní fikce, že svěřenský fond je pro účely daně z přidané hodnoty považován za právnickou osobu. 3. Pokud tedy bude svěřenský fond samostatně uskutečňovat ekonomické činnosti, bude se jednat o právnickou osobu povinnou k dani ve smyslu 5. Na rozdíl od zák. o daních z příjmů, který se svěřenskými fondy zabývá podrobněji (i když jak ukazuje praxe, ne vždy dostatečně podrobně a správně), zákon neobsahuje žádná další ustanovení, která by nějakým způsobem podrobněji specifikovala podmínky fungování těchto fondů. V praxi tak budou pravděpodobně vznikat pochybnosti o podobě daňových dokladů, možnosti zapojení svěřenských fondů do skupinové registrace apod. 4. Protože za svěřenský fond jedná svěřenský správce, budou na daňovém dokladu a na přiznání k DPH pravděpodobně uvedeny identifikační údaje svěřenského správce (jméno, sídlo) s výjimkou daňového identifikačního čísla, jež bude svěřenskému fondu správcem daně přiděleno. 5. Obdobně jako u svěřenského fondu se bude postupovat i u organizační složky státu, která je účetní jednotkou a která byla dosud považována za osobu povinnou k dani na základě 5 odst. 4, jež bylo přesunuto do tohoto ustanovení. 6. Odstavec 3 komentovaného paragrafu vymezuje pojem jednotka a reaguje především na fakt, že i po 1. lednu 2014 budou vedle sebe existovat jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) a jednotky vymezené novým občanským zákoníkem. 7. Zatímco podle 1159 NOZ pojem jednotka již zahrnuje i podíl na společných částech nemovité věci, přičemž za společnou část nemovité věci označuje 1160 odst. 2 tohoto předpisu i pozemek, na němž byl dům zřízen, podle zákona o vlastnictví bytů je jednotkou pouze byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu. 8. V souladu s ustanovením odst. 3 je nutné pod pojem jednotka vždy zahrnout také podíl na společných částech domu, a pokud je s jednotkou spojeno i vlastnictví k pozemku, tak i podíl na tomto pozemku, a to nehledě na to, podle které právní normy byla jednotka vymezena. Zákonodárce však zapomněl na skutečnost, že namísto pozemku může být 8

9 součástí společných částí domu právo stavby. Lze nicméně předpokládat, že se komentované ustanovení vztahuje i na jednotky, jejichž součástí je příslušná část práva stavby, nikoli pozemku. 9. Jestliže tedy bude jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů např. prodávána, bude se stejný DPH režim, který se aplikuje na samotný byt, aplikovat i na společné části domu a podíl na pozemek/právo stavby ve vlastnictví vlastníka prodávajícího danou jednotku. 26. V 5 odstavec 4 zní: (4) Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje hlavní město Praha a každá jeho městská část.. K bodu 26 Ustanovení, dle kterého se organizační složka státu, která je účetní jednotkou, považuje za osobu povinnou k dani, byla přesunuta do nového 4b odst V 5a odst. 1 se slova účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení 10) nebo jiné obdobné smlouvy nahrazují slovy společníkem společnosti. K bodu 27 Jedná se o terminologickou změnu navazující na novou terminologii nového občanského zákoníku, který nahradil dříve používaný pojem sdružení pojmem společnost ( 2716 a násl. NOZ) a zní: 6a Osoba povinná k dani, která a) je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních společníků, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve, b) se stane společníkem společnosti, v jejímž rámci uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně společně s plátcem, je plátcem ode dne, kdy se stala společníkem.. K bodu 28 Jedná se o terminologickou změnu navazující na novou terminologii nového občanského zákoníku, který nahradil dříve používaný pojem sdružení pojmem společnost ( 2716 a násl. NOZ). 29. V 6b odst. 1 písm. b) se slova na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladem podniku nahrazují slovy nabytím obchodního závodu. 9

10 K bodu 29 Jedná se o terminologickou úpravu navazující na nový občanský zákoník, který namísto pojmu podnik zavedl pojem obchodní závod (viz 502 NOZ). Zároveň byly vypuštěny konkrétní případy nabytí obchodního závodu a použit obecný pojem nabytí, který v sobě i nadále zahrnuje jak nákup, tak vklad obchodního závodu. Jak vyplývá z ustanovení nového 4b odst. 2, vztahuje se komentované ustanovení i na nabytí části podniku tvořící samostatnou organizační složku (viz komentář k 4b odst. 1). 30. V 6b odst. 2 se slova obchodní společnosti nebo družstva nahrazují slovy obchodní korporace a slova společnosti nebo družstva, které byly se nahrazují slovy obchodní korporace, která byla. K bodu 30 Jedná se o pouhou terminologickou změnu v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva, kdy zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), používá pro obchodní společnost a družstvo souhrnný název obchodní korporace (viz 1 odst. 1 ZOK). 31. V 6c odst. 2 a v 6d se slova, převod nemovitosti zrušují. K bodu 31 V návaznosti na nové vymezení pojmu zboží pro účely DPH související s novou definicí věci v novém občanském zákoníku (viz komentář k 4 odst. 2), kdy pojem zboží již v sobě zahrnuje i nemovité věci, neuvádějí se již nově ve výčtu uskutečněných plnění uvedených v komentovaných ustanoveních samostatně nemovité věci V 6e odstavec 1 zní: (1) Dědic, který majetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje v uskutečňování ekonomických činností, je plátcem ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele.. K bodu Jedná se o změnu navazující na novou koncepci dědictví obsaženou v novém občanském zákoníku a související změny daňového řádu, dle které daňové povinnosti zůstavitele přecházejí na dědice až teprve dnem rozhodnutí soudu o dědictví (v souladu s 239a daňového řádu se pro účely správy daní na právní skutečnosti hledí tak, jako by zůstavitel žil do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Po dobu trvání řízení o dědictví plní daňové povinnosti zůstavitele správce pozůstalosti. 2. Na tuto změnu tedy reaguje i zákon o DPH tak, že dědic se stává plátcem daně až v okamžiku rozhodnutí soudu o dědictví, a to pouze za podmínky, že pokračuje

11 v uskutečňování ekonomických činností zemřelého plátce (zůstavitele). V tomto případě není nutno provádět snížení uplatněného nároku na odpočet daně u obchodního majetku zemřelého plátce ve smyslu 79a (viz komentář k tomuto paragrafu). 3. Jestliže by v těchto činnostech nepokračoval, je dědic povinen ke dni předcházejícímu dni přechodu daňové povinnosti zemřelého plátce snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který byl k tomuto dni obchodním majetkem zemřelého plátce a u kterého tento plátce uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část (viz komentář k 79c). 33. V 6e se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. K bodu 33 Obsah tohoto odstavce byl přesunut do odstavce prvního (viz výše), a proto byl vypuštěn. 34. V 6g se slova Evropského společenství nahrazují slovy Evropské unie. 35. V nadpisu 7 se slova a převodu nemovitosti zrušují. K bodu 35 V návaznosti na nové vymezení pojmu zboží pro účely DPH související s novou definicí věci v novém občanském zákoníku (viz komentář k 4 odst. 2), kdy pojem zboží již v sobě zahrnuje i nemovité věci, se ve v názvu tohoto paragrafu již nově neuvádějí samostatně nemovité věci (nemovitosti). 36. V 7 odst. 2 se slova daňová povinnost nahrazují slovy povinnost přiznat nebo zaplatit daň. K bodu 36 Jedná se o terminologickou úpravu vyplývající z toho, že zákon o DPH zaměňoval pojem daňová povinnost (viz 3 daňového řádu) s jinými pojmy, v případě dovozu zboží ze třetí země s povinností přiznat daň (v případě plátce daně) nebo s povinností zaplatit daň (v případě neplátce, kdy daň při dovozu zboží stále ještě vyměřuje místně příslušný celní úřad). 37. V 7 odst. 4 a 5 se slova Evropského společenství nahrazují slovy Evropské unie. 38. V 7 odstavec 6 zní: (6) Místem plnění při dodání nemovité věci je místo, kde se nemovitá věc nachází; v případě práva stavby je tímto místem místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.. 11

12 K bodu Tato změna navazuje na změny provedené novým občanským zákoníkem v oblasti nemovitostí. Jednak byl pojem nemovitost nahrazen pojmem nemovitá věc (viz 498 odst.1 NOZ), jednak zavedl nový institut práva stavby (viz 1240 a násl. NOZ). 2. Právo stavby je nehmotnou nemovitou věcí, ale pro účely DPH je považován za zboží (viz komentář k 4 odst. 2). Proto muselo být nově v komentovaném ustanovení vymezeno místo plnění u práva stavby. 3. Obdobně jako u převodu nemovitých věcí je místo plnění navázáno na samotný pozemek, který je zatížen právem stavby. Jestliže se tedy bude právo stavby vztahovat ke stavbě na pozemku na území České republiky, bude převod takového práva vždy podléhat české DPH. Co se týče možností osvobození od daně při převodu práva stavby, viz komentář k V 7a odst. 2 se slova podle odstavce 1 je nahrazují slovy se pro účely odstavce 1 rozumí. K bodu 39 Jedná se o legislativně technické upřesnění, že definice pojmu obchodník uvedená v komentovaném odstavci se použije pouze pro účely 7 odstavce 1, tj. pro stanovení místa plnění při dodání zboží soustavami [viz 4 odst. 4 písm. k)] obchodníkovi. 40. V 8 odst. 4 písm. a) úvodní části ustanovení a v 8 odst. 5 se slova jiného než nahrazují slovy odlišného od. 41. V nadpisu 10 se slovo nemovitosti nahrazuje slovy nemovité věci. K bodu 41 Tato změna navazuje na změny provedené novým občanským zákoníkem v oblasti nemovitostí. Pojem nemovitost byl nahrazen pojmem nemovitá věc (viz 498 odst. 1 NOZ). 42. V 10 se slovo nemovitosti nahrazuje slovy nemovité věci a slovo nemovitost se nahrazuje slovy nemovitá věc. K bodu 42 Tato změna navazuje na změny provedené novým občanským zákoníkem v oblasti nemovitostí. Pojem nemovitost byl nahrazen pojmem nemovitá věc (viz 498 odst. 1 NOZ). 43. V 10 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: (2) Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k právu stavby je místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.. 12

13 K bodu Tato změna navazuje na změny provedené novým občanským zákoníkem v oblasti nemovitostí. Nový občanský zákoník mimo jiné také zavedl nový institut práva stavby (viz 1240 a násl. NOZ). 2. Právo stavby je nehmotnou nemovitou věcí, ale pro účely DPH je považováno za zboží (viz komentář k 4 odst. 2 a 7 odst. 6). 3. Proto byl doplněn nový odst. 2, který vymezuje místo plnění i u služeb vztahujících se k právu stavby. 44. V 10c odst. 2 se slova Evropského společenství nahrazují slovy Evropské unie. 45. V 10c odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo účely vkládají slova stanovení místa plnění při poskytnutí stravovací služby podle. K bodu 45 Jedná se o legislativně technické upřesnění, že definice pojmů uvedených v komentovaném odstavci se použijí pouze pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí stravovacích služeb. 46. V 10c odst. 3 se slova Evropského společenství nahrazují slovy Evropské unie. 47. V 10d odst. 1 se za slovo se vkládají slova pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku. K bodu 47 Jedná se o legislativně technické upřesnění, že definice pojmu krátkodobý nájem dopravního prostředku uvedená v komentovaném odstavci se použije pouze pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku. 48. V 10f odst. 3 úvodní části ustanovení se slova odstavců 1 a 2 nahrazují slovy stanovení místa plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani. K bodu 48 Jedná se o legislativně technické upřesnění, že definice pojmů uvedených v komentovaném odstavci se použijí pouze pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani. 13

14 49. V nadpisu 10g a v 10g písm. b) se za slovo movité vkládá slovo hmotné. K bodu 49 Změna navazuje na novou definici věci v 489 a následujících NOZ, kdy se věcí rozumí jak věci hmotné, tak věci nehmotné ( 496 NOZ), movité a nemovité věci ( 498 NOZ). Proto bylo nutné upřesnit, že se dané ustanovení vztahuje na práci na movité hmotné věci, a nikoliv na práci na movité nehmotné věci. 50. V 10h odst. 1 se písmeno d) zrušuje. K bodu Obsah tohoto ustanovení byl přesunut na konec odstavce 1, kam odkazem na předchozí písmena tohoto odstavce náleží. Zároveň došlo k jeho terminologické úpravě. 2. Tato změna navazuje na nové chápání pojmu závazek v novém občanském zákoníku, která nově závazkem rozumí určitý smluvní vztah, ze kterého má věřitel vůči dlužníku práva na určité plnění a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu splnit (viz 1721 a násl. NOZ). Proto bylo nutno termín přijetí závazku nahradit přesnějším pojmem zavázání se k povinnosti. Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena d) až j). 51. V 10h odst. 1 písm. g) se slova Evropského společenství nahrazují slovy Evropské unie. 52. V 10h se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní: k) zavázání se k povinnosti zdržet se zcela nebo zčásti uskutečňování ekonomické činnosti nebo práva uvedených v písmenech a) až j).. K bodu 52 Viz komentář k bodu V 11 odst. 2 se slova jiném členském státě, než nahrazují slovy členském státě odlišném od členského státu,. 54. V 12 odst. 1 a 2 se slova Evropského společenství nahrazují slovy Evropské unie. 14

15 55. V nadpisu 13 se slova a převod nemovitosti zrušují. Aktualizace k 1. lednu 2014 K bodu 55 V návaznosti na nové vymezení pojmu zboží pro účely DPH související s novou definicí věci v novém občanském zákoníku (viz komentář k 4 odst. 2), kdy pojem zboží již v sobě zahrnuje i nemovité věci, se ve v názvu tohoto paragrafu již nově neuvádějí samostatně nemovité věci (nemovitosti). 56. V 13 odst. 1 se věta druhá zrušuje. K bodu 56 K vypuštění definice převodu a přechodu nemovitosti dochází z důvodu zahrnutí nemovité věci pod pojem zboží [viz 4 odst. 2 písm. a)] a zahrnutí převodu či přechodu nemovité věci pod dodání zboží podle 2 odst. 1 písm. a). 57. V 13 odst. 2 se slova je dodání nahrazují slovy se pro účely tohoto zákona rozumí dodání. K bodu 57 Jedná se o legislativně technické upřesnění, že definice pojmu dodání zboží do jiného členského státu uvedená v komentovaném odstavci se použije pouze pro účely tohoto zákona. 58. V 13 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova nebo převod nemovitosti zrušují. K bodu 58 V návaznosti na nové vymezení pojmu zboží pro účely DPH související s novou definicí věci v novém občanském zákoníku (viz komentář k 4 odst. 2), kdy pojem zboží již v sobě pro účely DPH zahrnuje i nemovité věci, se v komentovaném ustanovení nově neuvádějí samostatně nemovité věci (nemovitosti). 59. V 13 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo se doplňují slova pro účely tohoto zákona. K bodu 59 Jedná se o legislativně technické upřesnění, že v tomto ustanovení vymezená plnění se považují za dodání zboží pouze pro účely tohoto zákona. 15

16 60. V 13 odst. 3 písmeno d) zní: d) přenechání zboží vlastníkem k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastník užívaného zboží převede vlastnické právo k němu na jeho uživatele.. K bodu Tato změna navazuje na přijetí nového občanského zákoníku, který mimo jiné zavádí vedle nájmu i pojem pacht. Důvodová zpráva k této změně rovněž odkazuje na zavedení nového pojmu finanční leasing v zák. o daních z příjmů (viz 21d zák. o daních z příjmů). Vzhledem k textaci důvodové zprávy a definici finančního leasingu v zákoně o daních příjmů je zřejmé, že zákonodárce neměl v úmyslu jakkoli věcně měnit vymezení tzv. pravého finančního leasingu definovaného komentovaným ustanovením, u něhož vzniká povinnost přiznat daň již ve vazbě na přenechání zboží k užívání nájemci. 2. Definice finančního leasingu obsažená v odst. 1 21d zákona o daních z příjmů je totiž širší a rozumí se jí přenechání věci vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy a) ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci, b) ujednáno právo uživatele na převod podle písm. a). Znění písm. a) tohoto ustanovení obsahově odpovídá definici tzv. pravého finančního leasingu pro účely zákona o DPH, kdežto písm. b), tedy varianta, kdy je sjednána opce nájemce na koupi předmětu leasingu, již nebylo do definice pro účely DPH převzato. 3. Skutečnost, že nedošlo k věcné změně tohoto ustanovení v tom smyslu, že i nadále je podmínkou pro uplatnění tohoto ustanovení povinnost nájemce nabýt vlastnické právo k danému zboží, podporuje i skutečnost, že zákonné opatření neobsahuje žádné přechodné ustanovení týkající se finančního leasingu. Rozšíření okruhu případů spadajících pod tzv. pravý finanční leasing i na případy, kdy má nájemce právo, a nikoli povinnost nabýt vlastnické právo, by navíc s ohledem na to, že se jedná i po rekodifikaci soukromého práva, jež vyvolalo nutnost přijmout zákonné opatření Senátu, o smlouvu inominátní, nebylo ústavní měnit na základě zákonného opatření. To totiž může být přijímáno pouze ve věcech, které nesnesou odkladu, tj. ve věcech, které bylo nutné upravit s ohledem na nový občanský zákoník. Na druhou stranu, zřejmě nedopatřením se však nově toto ustanovení aplikuje pouze v případě, že jednou ze smluvních stran uzavřené smlouvy je vlastník daného zboží, toto ustanovení se tudíž nevztahuje na podnájem. Tuto změnu nelze dle našeho názoru překlenout odkazem ani na smysl zákona či úmysl zákonodárce, byť se s tímto názorem pracovníků finanční správy lze setkat. 4. Podotýkáme nicméně, že do budoucna lze očekávat posun ve vymezení pravého finančního leasingu s ohledem na nejnovější judikaturu ESD (C-118/11, Eon), z něhož citujeme. (40) V případě, že smlouva o leasingu týkající se motorového vozidla tedy stanoví, že vlastnické 16 právo k uvedenému vozidlu bude převedeno na nájemce po ukončení platnosti smlouvy nebo že nájemce má základní vlastnosti vlastníka uvedeného vozidla, zejména že je na něj převedena většina požitků a rizik spojených s právním vlastnictvím tohoto vozidla a že současná hodnota

17 splátek je prakticky totožná s prodejní hodnotou zboží, musí být plnění považováno za nabytí investičního majetku. 61. V 13 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova nebo převod nemovitosti zrušují. K bodu 61 V návaznosti na nové vymezení pojmu zboží pro účely DPH související s novou definicí věci v novém občanském zákoníku (viz komentář k 4 odst. 2), kdy pojem zboží již v sobě pro účely DPH zahrnuje i nemovité věci, se v komentovaném ustanovení nově neuvádějí samostatně nemovité věci (nemovitosti). 62. V 13 odst. 4 písm. c) se slova podílu 8) nebo podílu na likvidačním zůstatku 9) nahrazují slovy podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku. Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují. K bodu 62 Jedná se o terminologickou úpravu navazující na nový ZOK, který používá pro obchodní společnost a družstvo souhrnný název obchodní korporace (viz 1 ZOK). 63. V 13 odst. 4 písmeno d) zní: d) při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti bezúplatné přenechání 1. zboží, které je ve vlastnictví daného společníka, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku, 2. toho, co by společník získal při zániku společnosti nebo při zániku členství v nepeněžité podobě ve hmotném majetku, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku,. K bodu Jedná se o terminologickou změnu navazující na novou terminologii nového občanského zákoníku, který nahradil dříve používaný pojem sdružení pojmem společnost ( 2716 a násl. NOZ). Účastník sdružení je nově nazýván společníkem společnosti. 2. Bohužel nebyla opravena zřejmá chyba. Zákon totiž nerozlišuje, zda u zboží byl při jeho pořízení uplatněn nárok na odpočet či nikoliv, a tak nutí plátce ke zdanění bezúplatných plnění i v případě, že nárok na odpočet daně na vstupu u zboží, jež bylo bezúplatně poskytnuto, nebyl uplatněn. 17

18 64. V 13 odst. 4 písmeno e) zní: e) vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace ve hmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vložení hmotného majetku, který je součástí vkladu obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění povinnosti přiznat daň společně a nerozdílně,. K bodu 64 Do tohoto písmene bylo přesunuto ustanovení obsažené doposud v písm. f) téhož odstavce komentovaného paragrafu. Zároveň došlo k terminologickým úpravám navazujícím na nové pojmy používané v ZOK. 65. V 13 odst. 4 se písmeno f) zrušuje. Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f). K bodu 65 Viz komentář k bodu V 13 odst. 6 větách první a třetí a v 13 odst. 7 úvodní části ustanovení se za slovo se doplňují slova pro účely tohoto zákona. K bodu 66 Jedná se o legislativně technické upřesnění, že vymezení pojmu přemístění obchodního majetku se použije pouze pro účely tohoto zákona. 67. V 13 odst. 8 úvodní část ustanovení zní: Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje. K bodu 67 V návaznosti na nové vymezení pojmu zboží pro účely DPH související s novou definicí věci v novém občanském zákoníku (viz komentář k 4 odst. 2), kdy pojem zboží již v sobě pro účely DPH zahrnuje i nemovité věci, se v komentovaném ustanovení nově neuvádějí samostatně nemovité věci (nemovitosti). Zároveň došlo k legislativně technickému upřesnění, že vymezení plnění, která nejsou považována za dodání zboží, se použije pouze pro účely tohoto zákona. 68. V 13 odst. 8 písmeno a) zní: a) pozbytí obchodního závodu, pokud se jedná o hmotný majetek,. K bodu 68 Jedná se o terminonologickou změnu navazující na nový občanský zákoník, který nahradil pojem podnik pojmem obchodní závod. Zároveň jsou pojmy prodej či vklad 18

19 používané v zákoně do konce roku 2013 nahrazeny obecnými pojmy nabytí či pozbytí obchodního závodu. Jak vyplývá z nového 4b odst. 1, a i nadále se budou ustanovení týkající se podniku, resp. obchodního závodu, vztahovat i na část obchodního majetku. 69. V 14 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova nebo převodem nemovitosti zrušují. K bodu 69 V návaznosti na nové vymezení pojmu zboží pro účely DPH související s novou definicí věci v novém občanském zákoníku (viz komentář k 4 odst. 2), kdy pojem zboží již v sobě pro účely DPH zahrnuje i nemovité věci, se v komentovaném ustanovení nově neuvádějí samostatně nemovité věci (nemovitosti). 70. V 14 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova se rozumí nahrazují slovy se pro účely tohoto zákona rozumí. K bodu 70 Jedná se o legislativně technické upřesnění, že pojmy vymezené v tomto odstavci se považují za služby pouze pro účely tohoto zákona. 71. V 14 odst. 1 písmena a) a b) znějí: a) pozbytí nehmotné věci, b) přenechání zboží k užití jinému,. K bodu 70 Jedná se o terminologické změny navazující na nový občanský zákoník. Jak vyplývá z důvodové zprávy, změna v písmeni a) vychází z nového chápání práva zakotveného v novém občanském zákoníku, který právo v 496 odst. 2 prohlašuje za věc nehmotnou. Dále zde byl využit obecný pojem pozbytí věci, který je obecnějším pojmem než pouhý převod práva. Do písmena b) je promítnut obecný pojem přenechání věci k užití jinému, který využívá nový občanský zákoník (viz 2189 a násl. NOZ). 72. V 14 odst. 1 písm. d) se slova přijetí závazku nahrazují slovy zavázání se k povinnosti. K bodu 72 Tato změna navazuje na nové vymezení pojmu závazek v novém občanském zákoníku, který nově závazkem rozumí určitý smluvní vztah, ze kterého má věřitel vůči dlužníku práva na určité plnění a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu splnit (viz 1721 a násl. NOZ). Proto bylo nutno termín přijetí závazku nahradit přesnějším pojmem zavázání se k povinnosti. 19

20 73. V 14 odst. 2 úvodní části ustanovení a v 14 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo se vkládají slova pro účely tohoto zákona. K bodu 73 Jedná se o legislativně technické upřesnění, že pojmy vymezené v tomto odstavci se považují za služby pouze pro účely tohoto zákona. 74. V 14 odst. 3 písm. b) se za slova vypořádacího podílu vkládají slova na obchodní korporaci. K bodu 74 Jedná se o terminologickou změnu navazující na ZOK, který používá pro obchodní společnost a družstvo souhrnný název obchodní korporace (viz 1 odst. 1 ZOK). 75. V 14 odst. 3 písmeno c) zní: c) při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti bezúplatné přenechání 1. nehmotného majetku, který je ve vlastnictví daného společníka, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku, 2. toho, co by společník získal při zániku společnosti nebo při zániku členství v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, do vlastnictví jiného společníka nebo do společného majetku,. K bodu Jedná se o terminologickou změnu navazující na novou terminologii nového občanského zákoníku, který nahradil dříve používaný pojem sdružení pojmem společnost ( 2716 a násl. NOZ). Účastník sdružení je nově nazýván společníkem společnosti. 2. Ani v případě bezúplatně poskytnutých služeb nebyla odstraněna chyba, stejně jako v 13 odst. 4 písm. d) (viz komentář k tomuto ustanovení). 76. V 14 odst. 3 se písmeno d) zrušuje. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d). K bodu 76 Do tohoto písmene bylo přesunuto ustanovení obsažené doposud v písm. e) téhož odstavce komentovaného paragrafu. Zároveň došlo k terminologickým úpravám navazujícím na nové pojmy používané v ZOK. 20

21 77. V 14 odst. 3 písmeno d) zní: d) vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace v nehmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vkladu obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění povinnosti přiznat daň společně a nerozdílně.. K bodu 77 Viz komentář k bodu V 14 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo však vkládají slova pro účely tohoto zákona. K bodu 78 Jedná se o legislativně technické upřesnění, že vymezení plnění, která nejsou považována za služby, se použije pouze pro účely tohoto zákona. 79. V 14 odst. 5 písmeno a) zní: a) pozbytí obchodního závodu,. K bodu 79 Jedná se o terminologickou změnu navazující na nový občanský zákoník, který nahradil pojem podnik pojmem obchodní závod. Zároveň jsou pojmy prodej či vklad používané v zákoně do konce roku 2013 nahrazeny obecnými pojmy nabytí či pozbytí obchodního závodu. Jak vyplývá z nového 4b odst. 1 zákona, a i nadále se budou ustanovení týkající se podniku, resp. obchodního závodu, vztahovat i na část obchodního majetku. 80. V 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova tuzemska nebo do jiného členského státu nahrazují slovy členského státu od něj odlišného. K bodu 80 Jedná se o terminologickou úpravu. 81. V 16 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo se vkládají slova pro účely tohoto zákona. K bodu 81 Jedná se o legislativně technické upřesnění, že vymezení plnění, která nejsou považována za pořízení zboží z jiného členského státu, se použije pouze pro účely tohoto zákona. 21

22 82. V 16 odst. 3 se slova jiného členského státu, než ve kterém je ukončeno odeslání nebo přeprava nahrazují slovy členského státu odlišného od členského státu ukončení odeslání nebo přepravy. K bodu 82 Jedná se o terminologickou úpravu. 83. V 16 odst. 3 větě první, 16 odst. 4 a v 16 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo se vkládají slova pro účely tohoto zákona. K bodu 83 Jedná se o legislativně technické upřesnění, že právní fikce uvedené v těchto ustanoveních se použijí pouze pro účely tohoto zákona. 84. V nadpisu 17 se slova Evropského společenství nahrazují slovy Evropské unie. 85. V 17 odstavec 2 zní: (2) Prodávajícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží, která není osvobozenou osobou.. K bodu 85 Tato změna souvisí s vymezením nového pojmu jiný členský stát v 3 odst. 1 písm. c) (viz komentář k tomuto ustanovení). Zároveň došlo k upřesnění, že definice prodávajícího platí pouze pro účely třístranného obchodu. 86. V 17 odst. 3 se slovo je nahrazuje slovy se pro účely třístranného obchodu rozumí a slovo a se zrušuje. K bodu 86 Tímto bodem došlo k upřesnění, že definice kupujícího platí pouze pro účely třístranného obchodu. 87. V 17 odstavec 4 zní: (4) Prostřední osobou se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě odlišném od členského státu prodávajícího a členského státu kupujícího, která a) není osvobozenou osobou a b) pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání zboží kupujícímu v tomto členském státě.. 22

23 K bodu 87 Jedná se o terminologickou změnu vyzvanou zavedením pojmu jiný členský stát, který byl v tomto ustanovení ve znění platném do 31. prosince 2013 obsažen. Počínaje 1. lednem 2014 se jiným členským státem rozumí jakýkoli členský stát EU s výjimkou České republiky. Z toho důvodu dochází dle důvodové zprávy k legislativně technické přeformulaci tohoto ustanovení, neboť se zde jedná o jakýkoli členský stát v duchu 3 odst. 1 písm. b), tudíž i o Českou republiku. 88. V 17 odst. 5 se slova ukončení odeslání nebo přepravy zboží a uplatní nahrazují slovy kupujícího a uplatnit. K bodu 88 Jedná se o legislativně technickou úpravu. 89. V 17 odst. 7 úvodní části ustanovení se slovo registrovaná nahrazuje slovy osobou registrovanou. K bodu 89 Jedná se o legislativně technickou úpravu. 90. V nadpisu 19 se slova Evropského společenství nahrazují slovy Evropské unie. 91. V 19 odst. 4 větě první se slovo registrovaná nahrazuje slovy osobou registrovanou. K bodu 91 Jedná se o legislativně technickou úpravu. 92. V 19 odst. 4 větě druhé se slova registrovaná k dani nahrazují slovy osobou registrovanou k dani v jiném členském státě. K bodu 92 Jedná se o legislativně technickou úpravu. 93. V 19 odst. 4 větě třetí se slovo registrovaná nahrazuje slovy osobou registrovanou. K bodu 93 Jedná se o legislativně technickou úpravu. 23

24 94. V 20 odst. 1 se za slovo se vkládají slova pro účely tohoto zákona. K bodu 94 Jedná se o legislativně technické upřesnění, že vymezení dovozu zboží uvedené v tomto ustanovení se použijí pouze pro účely tohoto zákona. 95. V 20 odst. 1 se slova Evropského společenství nahrazují slovy Evropské unie. 96. V 20 odst. 2 se za slovo považuje vkládá slovo také. K bodu 96 Jedná se o legislativně technickou úpravu, která jasněji stanovuje vzájemný vztah odstavce 1 a V 20 odst. 3 se slovo považuje nahrazuje slovy pro účely tohoto zákona považuje také. K bodu 97 Jedná se o legislativně technické upřesnění, že tato úprava platí pouze pro účely tohoto zákona. 98. V 20 odst. 3 se slova Evropského společenství nahrazují slovy Evropské unie. 99. Nadpis dílu 4 zní: Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit. K bodu 99 Změna byla provedena z toho důvodu, že zákon doposud chybně používal pojem daňová povinnost v ustanoveních, která se týkala pouze povinnosti přiznat daň nebo zaplatit daň, zatímco daňová povinnost ve smyslu 3 daňového řádu je tvořena celým souborem povinností spočívajících v právech a povinnostech daňového subjektu spočítat si, přiznat a ve stanovené lhůtě zaplatit daň, popř. strpět její vymožení, nebo za zákonem daných podmínek uplatnit nárok vůči veřejnému rozpočtu V nadpisu 21 se slova, poskytnutí služby a převodu nemovitosti nahrazují slovy a poskytnutí služby. K bodu 100 V návaznosti na nové vymezení pojmu zboží pro účely DPH související s novou definicí věci v novém občanském zákoníku (viz komentář k 4 odst. 2), kdy pojem zboží již 24

25 v sobě zahrnuje i nemovité věci, se ve v názvu tohoto paragrafu již nově neuvádějí samostatně nemovité věci (nemovitosti) V 21 odst. 1 se slova na výstupu zrušují. K bodu Jak vyplývá z důvodové zprávy k tomuto ustanovení, tato změna navazuje na definici pojmu daň dle 2 odst. 3 a 4 daňového řádu, kdy smyslem tohoto ustanovení je skutečnost, že plátce je povinen přiznat daň, a nikoliv jen daň na výstupu. 2. Daň na výstupu je definována v 4 odst. 1 písm. c) v tom smyslu, že se jedná o daň uplatněnou plátcem. Jestliže by tedy plátce neuplatnil daň, nejednalo by se při jazykovém výkladu o daň na výstupu, a tudíž by se na ni nevztahovala ustanovení komentovaného paragrafu Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou V 21 odst. 2 písm. d) se slova vzniku práva užívat zboží nájemcem při dodání zboží nahrazují slovy přenechání zboží k užívání. K bodu Tato změna navazuje na přijetí nového občanského zákoníku, který mimo jiné zavádí vedle nájmu i pojem pacht, a související změny 13 odst. 3 písm. d) zákona o DPH (viz komentář k tomuto ustanovení) V 21 odstavec 3 zní: (3) Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Při přenechání nemovité věci k užívání podle 13 odst. 3 písm. d) se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem přenechání nemovité věci k užívání.. K bodu Jedná se o terminologickou změnu navazující na nový občanský zákoník, který pojem nemovitosti nahradil pojmem nemovité věci, a zároveň na nový 4 odst. 2 zákona o DPH, který obsahuje novou definici zboží pro účely DPH a který za zboží považuje i nemovité hmotné věci. 2. Jelikož od 1. ledna 2014 katastrální úřad zasílá účastníkům transakce pouze vyrozumění o změně vlastnického práva, byl den doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, nahrazen dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva. 25

26 105. V 21 odst. 4 písm. b) se slova převodu práva nebo k poskytnutí práva k využití nahrazují slovy pozbytí nehmotné věci nebo přenechání zboží k užití jinému. K bodu 105 Jedná se o terminologické změny navazující na nový občanský zákoník, který právo v 496 odst. 2 prohlašuje za věc nehmotnou. Dále zde byl využit obecný pojem pozbytí věci, který je obecnějším pojmem než pouhý převod práva, a obecný pojem přenechání věci k užití jinému, který využívá nový občanský zákoník [viz komentář k 14 odst. 2 písm. a) a b)] V 21 odst. 5 písm. a) se slova a předání zrušují. K bodu 106 Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění na základě smlouvy o dílo je nově navázán pouze na den převzetí. Jestliže by z nějakého důvodu došlo k časovému nesouladu mezi převzetím a předáním díla, byl by pro stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění rozhodný den převzetí V 21 odst. 5 písmeno e) zní: e) dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva k nepeněžitému vkladu, popřípadě jiných práv k tomuto vkladu, při vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě, s výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje podle odstavce 3,. K bodu 107 Jedná se o terminologickou úpravu navazující na nový občanský zákoník, který nahradil pojem nemovitost pojmem nemovitá věc V 21 odst. 5 písm. f) se slova přechází vlastnické právo, popřípadě jiná práva nahrazují slovy dochází k pozbytí vlastnického práva, popřípadě jiných práv. K bodu 108 Jedná se o terminologickou úpravu V 21 odst. 5 písm. f) se za slova vypořádacího podílu vkládají slova na obchodní korporaci. K bodu 109 Jedná se o terminologickou změnu navazující na zákon o obchodních korporacích, který používá pro obchodní společnost a družstvo souhrnný název obchodní korporace (viz 1 odst. 1 ZOK). 26

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o dani z přidané hodnoty Citace pův. předpisu: 235/2004 Sb. Částka: 78/2004 Sb. Datum přijetí:

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM 2. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Na změny provedené přímou novelizací daňového řádu přijatou zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o

Více

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 23 / 2014 Daňový a účetní 7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 Na základě nálezu Ústavního soudu, přijatým I. senátem

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

ZÁKON. ze dne 22. července 2003,

ZÁKON. ze dne 22. července 2003, 253 ZÁKON ze dne 22. července 2003, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších Bod 15 15. V 29 odst. 3 písm. b) se slova rozsah plnění a zrušují. 32006L0112

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 2 3 Edice Účetnictví a daně

Více

Analýza výkladu zákona o DPH

Analýza výkladu zákona o DPH Analýza výkladu zákona o DPH Tato analýza byla vypracována s cílem odstranit jednu z často diskutovaných, nicméně stále existujících, bariér intenzivnějšího čerpání prostředků na vědu, výzkum a vývoj přicházejících

Více

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 1. Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty.

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. OSTATNÍ INFORMACE K NOVELE ZÁKONA O DPH Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. Pod číslem 502/2012 Sb. byla publikována

Více

DPH. zákon s přehledy. Právní stav k 1. 1. 2016. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. Právní stav k 1. 1. 2016. Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2016 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 165 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

DPH. zákon s přehledy. Právní stav k 1. 1. 2016. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. Právní stav k 1. 1. 2016. Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2016 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 165 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 847 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání ZÁKONA, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 337 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 337 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 64 10. funkční období 64 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

Legislativní pravidla vlády (dále jen LPV ) schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění

Legislativní pravidla vlády (dále jen LPV ) schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění AKTUALIZOVÁNO K DATU 15. 11. 2010 Legislativní pravidla vlády (dále jen LPV ) schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, ve znění usnesení vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesení vlády

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová

Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová Novinky v legislativě, nový katastrální zákon JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 4. dubna 2012 Obsah Novela č. 349/2011 Sb. zákona č. 265/1992 Sb., zápisech vlastnických a jiných věcných

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 2375/16/7100-20118-012884 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny,

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU NÁZEV MATERIÁLU Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Č. J. GŘ/27/SHP/2016 DATUM ZPRACOVÁNÍ 22.3.2016 KONTAKTNÍ OSOBA Bohuslav Čížek TELEFON 225 279 203 E-MAIL bcizek@spcr.cz

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 18 Rozeslána dne 8. února 2016 Cena Kč 59, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 18 Rozeslána dne 8. února 2016 Cena Kč 59, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 18 Rozeslána dne 8. února 2016 Cena Kč 59, O B S A H : 51. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4192 Sbírka zákonů č. 331 / 2014 Částka 131 331 ZÁKON ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2014 Dagmar Šandorová ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R163 Podniková ekonomika

Více

Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2016 minimum daňové optimalizace daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem oznámení o osvobozených příjmech uplatnění výdajů u spolupracujících

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012

Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012 Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012 Dne 27.11. 2011 byl zveřejněn v Sbírce zákonů zákon č. 351/2011 ze dne 27.10. 2011, kterým se s účinností od 1.1. 2012 mění zákon č. 513/1991 Sb., v platném

Více

94048. Aby držba držbou byla aneb co může být jejím předmětem

94048. Aby držba držbou byla aneb co může být jejím předmětem 94048. Aby držba držbou byla aneb co může být jejím předmětem Zdroj: shutterstock.com Občanský zákoník jako nový kodex civilního práva přinesl změnu i v institutu držby, a to mimo jiné v podobě návratu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCES ANALÝZA PROBLÉMŮ PŘI UPLATŇOVÁNÍ ODPOČTU DPH PROBLEMS

Více

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013,

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013, 294/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a MANUÁL pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068 Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a Bytové družstvo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

Obchodní právo. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha

Obchodní právo. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha Obchodní právo Vysoká škola ekonomie a managementu Praha 2014 Obchodní právo JUDr. Jaroslav Staněk, CSc. Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2014 Vydání první. Všechna práva vyhrazena ISBN: 978-80-87839-30-0

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Odpočet DPH Jan Škopek 2012/2013 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Odpočet

Více

296/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 31. října 2007,

296/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 31. října 2007, 296/2007 Sb. ZÁKON ze dne 31. října 2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho

Více

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Základní legislativa o DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Metodické výklady MF na www.mfcr.cz Směrnice 2006/112/ES současná základní

Více

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing.

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing. Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 4. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 20. 4. 2009

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY S T A N O V I S K O

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY S T A N O V I S K O MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY S T A N O V I S K O Ministerstva pro místní rozvoj k pozměňovacím návrhům poslanců Hospodářského výboru PS PČR k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým

Více

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU M i n i s t e r s t v o s p r a v e d l n o s t i 1. Zhodnocení stavu současné platné právní úpravy Platný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Vychází z

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

DPH od roku 2014. Ing. Jana Kolářová. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

DPH od roku 2014. Ing. Jana Kolářová. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. DPH od roku 2014 Ing. Jana Kolářová 2. Legislativní stav 1. Novela zákonem č. 502/2012 Sb. 2. Novela č. 344/2013 Sb., zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého

Více

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO METODICKÝ POSTUP č. 8/2015/ OPŘPO k dani z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace zřizované OBSAH: Článek 1 Všeobecná ustanovení... 2 Článek 2 Základní pojmy... 2 Článek 3 Povinnosti neplátce DPH...

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská Masarykova univerzita Právnická fakulta Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě 2011 Hana Chalupská Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor finanční právo Katedra finančního práva a národního

Více

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky krajů a obcí s daňovým režimem územních

Více

Zákon ze dne. 2012. Čl. I.

Zákon ze dne. 2012. Čl. I. Zákon ze dne. 2012 kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11 OBSAH PŘEDMLUVA.................................................. 9 POUŽITÉ ZKRATKY............................................ 11 1. Odpovědnost za vady a právo reklamovat....................... 13 1.1

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

Sbírka instrukcí a sdělení

Sbírka instrukcí a sdělení Ročník 2013 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozeslána dne 4. července 2013 Cena 32,- Kč OBSAH: 7. 8. 9. 10. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze

Více

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů... ISSN-0322-9653 17. 12. 2015 Ročník XLIX Cena 55 Kč 6 MINISTERSTVO FINANCÍ 19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

Ministerstvo financí. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby. 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace

Ministerstvo financí. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby. 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace Ministerstvo financí Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace Praha 2015 Obsah : 1. Úvod do problematiky hospodaření s

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2016 DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove Rezervy pro zjištění základu daně z příjmů Daň z přidané hodnoty Daň silniční Daň z nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí Daňový řád 9788089364978

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 66 Rozeslána dne 20. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 66 Rozeslána dne 20. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 66 Rozeslána dne 20. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 219. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

OBSAH. Preambule (Motivy a hodnotová východiska zákonodárce)... 1

OBSAH. Preambule (Motivy a hodnotová východiska zákonodárce)... 1 OBSAH Seznam použitých zkratek........................................ IX Seznam předpisů citovaných v komentáři............................ XI Vývoj právní úpravy a průběh příprav zákona o majetkovém

Více

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý 14.4.2012 Luboš Černý Daňové subjekty osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která není od DPH osvobozena osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost Limit

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Přehled změn k 4. 12. 2015:

Přehled změn k 4. 12. 2015: Přehled změn k 4. 12. 2015: Informace k vyplnění kontrolního hlášení podle 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p. Informace k vyplnění kontrolního hlášení podle 101c a násl. zákona

Více

DPH u obcí v příkladech

DPH u obcí v příkladech DPH u obcí v příkladech 1. vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2012 Zákonem č. 370/2011 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Některé změny se promítly

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (úplné znění vybraných ustanovení) 2 (1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 224/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen vyhláška ) A. OBECNÁ

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1003/0 Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Zástupce předkladatele: ministr financí Doručeno poslancům: 24. dubna 2013 v

Více

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM. OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM úplná znění 2. vydání 2014 edice právo Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví prováděcí opatření

Více

Pracovní právo po novém občanském zákoníku

Pracovní právo po novém občanském zákoníku Miroslav Bělina, právnická fakulta UK Praha Pracovní právo po novém občanském zákoníku I. Ustanovení nového občanského zákoníku s přímým dopadem na zákoník práce. Dne 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 2. května 2016 Cena Kč 126, O B S A H : 137. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016,

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne........ 2016, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 258. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek

Více

v neziskové organizaci

v neziskové organizaci Seminář Právo a daně v neziskové organizaci Lektor: Mgr. Jan Hloušek Olomouc 16. 6. 2005 SMLUVNÍ VZTAHY V NNO Smluvní vztahy upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník strany smluvního vztahu obsah

Více

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 2. října 2014(*)

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 2. října 2014(*) ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 2. října 2014(*) Řízení o předběžné otázce Šestá směrnice o DPH Článek 8 odst. 1 písm. a) Určení místa dodání zboží Dodavatel usazený v jiném členském státě, než

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo:

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo: Smlouva o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (SMLOUVA O SPOLEČNÉM PLNĚNÍ)

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 801 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších - 2 - V L Á D

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla 21 / 2015 Daňový a účetní 9. října 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 Ing. Jiří Vychopeň Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více