Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy"

Transkript

1 Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy

2 Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal í evropské trhy po dobu 25 let. Extrémní poïadavky na Ïivotnost a odolnost proti nepfiízni poãasí pomohly vytvofiit vysoce kvalitní materiály. Na vysokou kvalitu je moïné spoléhat u v ech v robkû od firmy Isola. Kromû sortimentu v robkû, kter je popsán v tomto katalogu, jsou dal í hlavní v robky Stfie ní indele Isola a ocelové ta ky Isola Powertekk. Jedná se o lehké materiály pro ikmé stfiechy. Stfie ní indele Isola Stfie ní indele Isola udrïují vodotûsnost stfiechy po mnoho desetiletí. Díky svému jedineãnému systému jsou stfie ní indele Isola stfie ní krytinou, se kterou se mûïe porovnávat málokter v robce. Za nízkou hmotností a jednoduchostí, je pokrokov materiál se sklenûnou vloïkou a siln m pruïn m asfaltem. iroké spektrum barev a vzorû a kompletní sortiment doplàkû, dûlá ze indele Isola bezpeãnou a zajímavou volbu Isola Powertekk Isola Powertekk je ocelová ta ka se vzhledem klasick ch stfie ních ta ek. Díky nízké váze nemá Isola Powertekk velké nároky na únosnost stfie ní konstrukce. Tlou Èka plechu 0,5 mm - nejsilnûj í na trhu - znamená, Ïe pouze nûkolik jin ch stfie ních produktû mûïe soutûïit s její vysokou odolností proti extrémním vlivûm poãasí. Isola Powertekk má kompletní sortiment doplàkû, které garantují Ïivotnost a zachovávají shodn vzhled celé stfiechy. Produkty Isola nabízejí fie ení problémû s vlhkostí od základov ch konstrukcí po stfiechy a od interiéru po exteriér. V echny produkty Isola nabízejí bezúdrïbová fie ení, na která se mûïete spolehnout. V robce: Isola as divize Platon, Notodden, Norsko Suché a zdravé domy

3 Systém Platon Oblasti pouïití Oblasti pouïití Konstrukce spodní stavby Pro konstrukce spodní stavby existují 4 hlavní zpûsoby pouïití nopov ch membrán: Mechanická ochrana vodotûsn ch izolací Kombinovaná ochrana a drenáïní systém Samostatná odvûtrávaná izolace základov ch zdí Vodorovná izolace a ztracené bednûní Platon P5 Platon P5+ Platon P5 Drain Platon P7 Platon Dvojitá DrenáÏ Vnitfiní zdi a podlahy Systém Platon nabízí fie ení problémû jako je vlhkost, kontaminace podlah a praskliny v podlahách a zdech interiérû budov. To v e bez nákladného odstraàování zeminy z vnûj í strany budovy. Dodáváme rovnûï speciální membrány urãené jak pro omítání a dfievûné obklady stûn, tak i pro dfievûné, laminátové, betonové a samonivelizující podlahy. Zelené stfiechy a terasy Potfieba kvalitního Ïivotního prostfiedí vyïaduje stále ãastûji pfiemûnu stfiech a teras v zelené plochy. Membrána Platon chrání hydroizolaci, slouïí jako zásobárna vody pro optimální vyuïití de Èové vody k zavlaïování povrchové zelenû a zároveà slouïí jako drenáï pro odvod pfiebyteãné vody z povrchu stfiech a teras. Platon Stop Platon Plaster Base Modr Platon Platon DE25 Platon Xtra Platon Multi Drain pro terasy Hluboko zakládané stavby a tunely Nopové membrány Platon jsou klíãové v robky pfii fie ení vodotûsnosti a odvodu vût ího mnoïství vody v takov ch stavbách jako jsou tunely, metra a hluboko zakládané stavby. Membrány Platon díky své vysoké kvalitû a trvanlivosti, splàují nároãné poïadavky kladené na tyto stavby. Platon P5 pro tunely Platon P20 2

4 Konstrukce spodní stavby Problémy s vlhkostí Vnûj í základové zdi a vodorovné konstrukce jsou vystaveny vlhkosti, která pochází z rûzn ch zdrojû. KaÏd rok se prokazatelnû objevuje mnoho kod, zpûsoben ch vlhkostí. Zdroje vlhkosti mohou b t rûzné: De Èová voda nebo voda z tajícího snûhu, která zpûsobuje zatíïení vlhkostí nad i pod úrovní terénu Vysoká hladina spodní vody nebo vzlínající spodní voda Vlhkost ve stavebních materiálech - stavební vlhkost Vlhkost produkovaná lidskou ãinností uvnitfi budov 3

5 Konstrukce spodní stavby Platon P5 Pro mechanickou ochranu Platon P5 je v robek urãen pro vnûj í základové zdi. Velké mnoïství irok ch ãtvercov ch nopû vytváfií efektivní ochrannou vrstvu mezi stûnou a zásypem. RovnûÏ vytváfií vzduchovou mezeru pro odvûtrání vlhkosti a odvedení náhodn ch prûsakû vody. Certifikát ISO 9001, kter obdrïela továrna vyrábûjící membrány Platon, zaruãuje vysokou kvalitu tohoto v robku. Membrána Platon P5 se pouïívá jako ochrana asfaltové izolace pfied pfiípadn m po kozením zásypem a vytváfií vzduchovou mezeru mezi membránou a zdí, která mûïe odvûtrávat vlhkost ze zdi a odvádût náhodn prûsak vody. MÛÏe b t rovnûï pouïita jako samostatná ochrana proti zemní vlhkosti. V tomto pfiípadû umoïàuje vzduchová mezera dodateãné vysychání základové zdi. 4 Membrána P5 se pokládá nopy smûrem ke stûnû buì horizontálnû, nebo vertikálnû podle hloubky základové zdi. Pfii horním okraji je membrána mechanicky kotvena pomocí hfiebû se zátkou, které vytváfií spoj odoln proti protrïení. Krycí li ta Platon chrání vzduchovou mezeru pfied zasypáním zeminou. Platon P5 Délka role: 20 m, ífika role: 1,00 m, 1,57 m, 2,07 m, 2,47 m P5 zátka, Platon krycí li ta Platon P5 zátka s hfiebem 3,5 x 45 mm. PruÏn a siln materiál, pouïívá se jako ochrana asfaltové izolace pfied tlakem a po kozením zásypem. iroké ãtvercové nopy rozná ejí vysoké zatíïení tak, aby asfaltová izolace nebyla po kozena. Vzduchová mezera umoïàuje odvod nekontrolovaného prûsaku vody. Díky volnému pfiipevnûní se na membránu nepfiená ejí trhliny vzniklé v konstrukci.

6 Konstrukce spodní stavby Platon P5 + Speciální v robek pro pouïití jako ztracené bednûní a izolace proti radonu Platon P5+ je v robek speciálnû vytvofien pro pouïití jako ztracené bednûní. Je vyroben z jedineãného materiálu (PP), kter dává v robku v borné vlastnosti pfii horizontálním pouïití. Je stabilnûj í a po rozvinutí se nevlní. Navíc pouïití tohoto materiálu, kter má po obou stranách role podélné pásky bez nopû, umoïàuje svafiování hork m vzduchem. Je to velmi rychlá a efektivní metoda pro spojení dvou rolí. Proto je Platon P5+ v borná ochrana proti radonu. Pfii pouïití Platonu P5+ jako ztracené bednûní, se sniïuje ãas potfiebn pro pokládku a náklady ve srovnání tradiãními metodami. Navíc P5+ zvy uje bezpeãnost proti vzlínání kapilární vody a vlhkosti. Platon P5+ se pouïívá jako první vrstva pfii provádûní základové konstrukce a pokládá se pfiímo na vyrovnan tûrkov podklad. Jedineãné pásky bez nopû na obou stranách membrány poji Èují podélné spoje pfied protékáním betonu. P5+ pouïit jako ztracené bednûní nabízí jasné cenové a ãasové v hody. Pokud se pouïije jako ochrana proti radonu, je tfieba spoje svafiit hork m vzduchem, nebo slepit lepicí páskou. Platon P5+ Délka role: 20 m, ífika role: 2,34 m Membrána P5+ se rozvine nopy smûrem dolû na vyrovnanou tûrkovou vrstvu bez jakéhokoliv upevnûní. Okraj bez nopû se pfieloïí pfies okraj vedlej í role asi o 10 cm. Pfii pouïití jako radonová izolace, je tfieba jednotlivé spoje svafiit hork m vzduchem, nebo slepit lepicí páskou. V ztuï základové Ïelezobetonové desky se umístí na Platon P5+ s pouïitím vhodn ch distanãních profilû. Rychlá a jednoduchá pokládka etfií ãas a peníze. Membrána P5+ poskytuje v bornou ochranu pfied pronikáním vlhkosti, obzvlá tû pfied kapilárním vzlínáním. Okraje role bez nopû umoïàují vytvofiit jednoduché a efektivní pfiesahy, které lze svafiit hork m vzduchem, nebo slepit lepící páskou. UmoÏÀují tak rychlé a efektivní spojení sousedních rolí. Díky jedineãnému materiálu s dlouhou Ïivotností, je P5+ velmi stabilní a vhodn pro horizontální aplikace. 5

7 Konstrukce spodní stavby Platon P5 Drain Mechanická ochrana a drenáï Dodateãn m nalepením filtraãní tkaniny na membránu Platonu P5, dostaneme nov v robek Platon P5 Drain, kter slouïí jako mechanická ochrana a drenáïní vrstva mezi zásypem a hydroizolací. Hlavní rozdíl oproti Platonu P5 spoãívá v tom, Ïe vzduchová mezera mezi nopy je vyuïita jako drenáï zásypu, místo toho aby slouïila pro odvûtrání vlhkosti ze základové zdi. Platon P5 Drain má stejné nopy a je vyroben ze stejn ch materiálû (HDPE) jako Platon P5, a proto s ním sdílí mnoho v hod. Platon P5 Drain spojuje moïnosti mechanické ochrany Platonu P5 spolu s drenáïní funkcí, která je umoïnûna díky filtraãní tkaninû pfiipojené k membránû. Filtraãní tkanina brání jemn m ãásteãkám zeminy proniknout do vzduchové mezery mezi nopy, a chrání tak drenáïní vzduchovou vrstvu pfied zasypáním. Platon P5 Drain Délka role: 15 m, ífika role: 2,00 m Platon krycí li ta Platon zátka 6 Platon P5 Drain se pfiipevàuje na základovou zeì filtraãní tkaninou smûrem k zásypu. Pokládá se buì horizontálnû, nebo vertikálnû podle v ky základové zdi. Membrána se pfiipevàuje u horního okraje pomocí hfiebû se zátkou, které zaji Èují ukotvení odolné proti pfietrïení. Platon krycí li ta chrání vzduchovou mezeru pfied zasypáním zeminou. PruÏn a siln materiál, kter chrání hydroizolaci pfied tlakem a po kozením zásypem. Filtraãní tkanina udrïuje drenáïní mezeru funkãní po celou dobu Ïivotnosti v robku. Velká kontaktní plocha rozná í vysoké zatíïení zásypu bez po kození hydroizolace. Díky volnému pfiipevnûní se na membránu nepfiená ejí trhliny vzniklé v konstrukci. Platon P5 Drain redukuje hydrostatick tlak na hydroizolaci.

8 Konstrukce spodní stavby Platon P7 Mechanická ochrana, vyrovnání tlakû vlhkosti se zv enou bezpeãností, samostatná ochrana pfied zemí vlhkostí Jedineãn tvar Platonu P7 z nûj vytváfií jeden z nejpokrokovûj ích v robkû v oblasti nopov ch membrán na trhu. Vnûj í drenáïní kanálky poskytují zv enou bezpeãnost v pfiesahu jednotliv ch sousedních rolí, a proto mûïe b t Platon P7 pouïit jako nezávislá izolace proti zemní vlhkosti. Vût í plocha drenáïních kanálkû navíc zvy uje drenáïní kapacitu na vnûj í stranû fólie. Velká vzduchová mezera mezi stûnou a membránou umoïàuje v borné vyrovnávání tlakû vlhkosti a její odvedení ze základoví zdi. Platon P7 je navrïen jednak jako samostatná ochrana pfied zemní vlhkostí, nebo jako mechanická ochrana hydroizolace. Pokud mûïe b t hladina podzemní vody sníïena pod úroveà základov ch zdí budovy, Platon P7 mûïe b t pouïit jako samostatná izolace proti zemní vlhkosti. V jin ch pfiípadech by mûl b t pouïit v kombinaci s adekvátní hydroizolací. Role Platonu P7 se rozvine horizontálnû, nopy smûrem k základové zdi. Pfiipevní se pomocí Platon hfiebu se zátkou pfii horním okraji, coï vytváfií spojení odolné proti pfietrïení. Vzduchová mezera mezi stûnou a membránou je pfii horním okraji chránûna Platon krycí li tou pfied zasypáním zeminou. V pfiípadû pouïití jako samostatná ochrana proti zemní vlhkosti, drenáïní kanálky Platonu P7 zvy ují bezpeãnost pfied prûsakem vody ve spoji sousedních rolí. Vysok objem vzduchové mezery rovnûï dovoluje úãinné vysychání základové zdi. Pokud je P7 pouïit v kombinaci s hydroizolací, vysoké mnoïství ãtvercov ch nopû vytváfií velkou plochu pro pfienos tlakû ze zásypu na hydroizolaci. Tím se zamezí poniãení hydroizolace. Platon P7 Délka role: 20 m, ífika role: 2,00 m Platon krycí li ta Platon zátka 7

9 Konstrukce spodní stavby Platon DD (Dvojitá DrenáÏ) Mechanická ochrana a drenáï na vnitfiní i vnûj í stranû membrány Platon DD (Dvojitá DrenáÏ) nabízí nejkompletnûj í systém pro drenáï a ochranu vnûj ích základov ch zdí. Na vnitfiní stranû poskytuje mechanickou ochranu pro hydroizolaci a odvádí pfiípadné prûsaky vody díky sv m jedineãn m drenáïním kanálkûm. Na vnûj í stranû má objemnou drenáïní vrstvu, která je chránûna filtraãní tkaninou tak, aby byla stále zaji tûna drenáïní funkce. Platon DD chrání hydroizolaci pfied po kozením zásypem. Vnitfiní drenáïní kanálky redukují hydrostatick tlak na hydroizolaci. Vnûj í drenáïní vrstva a filtraãní tkanina vytváfií objemnou drenáï. Platon DD mûïe b t také pouïit jako samostatná ochrana pfied zemní vlhkostí, spolu s drenáïním systémem uloïen m podél spodního okraje membrány. Platon DD se pokládá horizontálnû filtraãní tkaninou smûrem k zásypu. PfiipevÀuje se mechanicky u horního okraje pomocí hfiebû Platon se zátkou, které zaji Èují odolnost proti pfietrïení. Krycí li ta Platon chrání obû vzduchové mezery pfied zasypáním zeminou. Dvojitá drenáï - na vnitfiní i vnûj í stranû membrány. Vzduchová mezera redukuje tlak vodní páry a náhodné prûsaky vody. Objemná drenáïní vrstva je chránûna filtraãní tkaninou. PruÏn a siln materiál chrání hydroizolaci pfied hydrostatick m tlakem a po kozením zásypem. Díky volnému pfiipevnûní se na membránu nepfiená ejí trhliny vzniklé v konstrukci. Platon DD sniïuje hydrostatick tlak na hydroizolaci. Platon DD Délka role: 15 m, ífika role: 1,00 m, 2,00 m Platon krycí li ta Platon pfiíchytka 8

10 Vnitfiní zdi a podlahy Problémy s vlhkostí Mnoho budov, které mají problémy s vlhkostí je neobyvateln ch nebo mají patné vnitfiní mikroklima, které ovlivàuje zdraví lidí. Pfii rekonstrukcích nebo adaptacích budov je tfieba správnû o etfiit vlhké zdi a podlahy. Nové budovy musí b t kvalitnû ochránûné pfied stavební vlhkostí, vzlínající zemní vlhkostí nebo vodní párou. V robky systému Platon, urãené pro podlahy a vnitfiní zdi, cílenû fiídí pohyb vlhkosti v konstrukci, chrání materiály citlivé na vlhkost, separují kontaminované podloïí a vytváfií pro lidi zdravé vnitfiní prostfiedí. 9

11 Vnitfiní zdi a podlahy Platon Stop Pro dfievûné a laminátové plovoucí podlahy na betonovém podkladu Platon Stop je membrána pod plovoucí podlahy na bázi dfieva, s vysok m difúzním odporem a nízkou konstrukãní v kou. Membrána slouïí jako ochrana proti vlhkosti a vytváfií pruïn podklad, kter pûsobí zároveà i jako izolace proti kroãejovému hluku. V robek je velmi vhodn pro lepené i nelepené parkety a laminátové podlahy. Ochrana proti vlhkosti se zv enou pruïností pod plovoucí podlahy na bázi dfieva na podkladní betonové vrstvû. Platon Stop je vhodn i pro velká zatíïení, protoïe zatíïení se pfiená í pfies membránu pfiímo do podkladního betonu. Pfii slepení spojû pomocí lepicí pásky Platon, mûïe b t Platon stop pouïit na betonov ch podkladech do relativní vlhkosti 95 %, nebo pfii hmotnostním obsahu vlhkosti do 5%. Platon Stop se pokládá nopy smûrem k podlaze. Pfiesahy se spojují lepicí Páskou Platon. Páska mûïe b t rovnûï pouïita u stûny k ochranû hrany parket. Betonová podkladní vrstva pod Platonem Stop musí b t vyrovnána podle pfiedpisû v robcû parket a laminátov ch podlah. V borná ochrana proti vlhkosti a zv ené pohodlí pro uïivatele podlahy. Odolnost proti proraïení a pfietrïení pfii montáïi. Stálost materiálu a jeho funkce po celou dobu jeho Ïivotnosti. Ochrana proti vlhkosti, pruïná vrstva a ochrana proti kroãejovému hluku v jednom v robku. Vhodné pod parkety a laminátové podlahy Pfiíznivá cena Platon Stop Rozmûr role: 1,25 x 15 m, 2,05 x 20 m Platon Páska: 50 mm x 25 m 10

12 Vnitfiní zdi a podlahy Platon Plaster Base Renovace vnitfiních zdí Platon Plaster Base je nopová membrána, která sv m speciálním tvarem umoïàuje uchycení cementové nebo sádrové omítky. Mohou b t pouïita prakticky v echna obvyklá sloïení omítkov ch malt. Naná ení omítek se provádí bûïn mi technikami. Platon Plaster Base vytváfií na existujících vlhk ch zdech bariéru proti vlhkosti a zároveà je základní vrstvou pro omítku. Není tfieba pouïít Ïádné dal í sítû nebo v ztuïné vrstvy. Nerovn m povrchûm se membrána mûïe pfiizpûsobit pouïitím více hmoïdinek tak, aby byla zaji tûna stabilita omítkové vrstvy. Platon Plaster Base se montuje na vnitfiní zeì vertikálnû a kotví se plastov mi hmoïdinkami tak, aby byla zaji tûna stabilní základní vrstva, na kterou se naná í ve dvou vrstvách jádrová omítka. Pfiesah dvou sousedních rolí se kotví pomocí stejn ch hmoïdinek. Ochrana proti vlhkosti a podklad pro omítku jsou zaji tûny pouze v jedné vrstvû. RovnûÏ je zaji tûna kontrola pohybu vlhkosti ve zdi. Vzduchová mezera redukuje tlak vodní páry a odvádí pfiípadné prûsaky vody. Membrána vytváfií zdravé vnitfiní prostfiedí. V sledkem je vylep ení va í stavby, lep í moïnost vyuïití vnitfiního prostoru a vût í hodnota va í nemovitosti. Platon Plaster Base Rozmûr role: 2,00 x 20 m Platon lepicí ÀÛra 11

13 Vnitfiní zdi a podlahy Modr Platon Podklad pod plovoucí podlahy na bázi dfieva na betonové mazaninû Modr Platon je membrána pod plovoucí podlahy na bázi dfieva s vysok m difúzním odporem. Membrána slouïí jako ochrana proti vlhkosti a vytváfií pruïn podklad, kter pûsobí i jako izolace proti kroãejovému hluku. PoloÏením membrány nopy smûrem k podlaze se vytvofií nad podkladní konstrukcí vzduchová mezera o v ce 6 mm. Vzduchová mezera umoïàuje pohyb vlhkosti v emi smûry a vyrovnává tlak vodní páry. Modr Platon má vysok difúzní odpor a vytváfií vrstvu, která pfieru uje cestu kapilárnímu vzlínání a prûniku vlhkosti. Tímto zpûsobem chrání v e poloïenou dfievûnou podlahu. Na podkladní konstrukci se poloïí Platon Ventitex. Modr Platon se na nûj rozvine nopy smûrem k podlaze. Ploch spojovací pás po jedné stranû membrány se pokládá smûrem ke zdi. Dal í role se rozvine tak, aby ploch pásek na okraji role pfiesahoval roli sousední. V místû plochého pásku se spoj slepí oboustrannou páskou Platon. U zdi se vynechá mezera, aplikuje se Platon lepící páska a po odstranûní krycího papíru se pfiitiskne spojení podlaha/zeì, pro odvûtrání podlahy. Ochrana proti vlhkosti se zv enou pruïností. Útlum kroãejového hluku. Vysok difúzní odpor spolu se vzduchovou mezerou MontáÏ podlahy bez ohledu na procento vlhkosti v podkladním betonu. Jednoduchá a rychlá montáï. Nové fie ení pro lep í podlahov komfort Patentováno v âeské republice: Patent ã Modr Platon, Rozmûr role: 1,07 x 10 m, 2,07 x 20 m Platon lepící ÀÛra, Platon lepící páska Spojení podlaha /zeì 40 x 85 a 140 x 50 mm, délka 1,3 m Platon Ventitex 12

14 Zelené stfiechy a terasy D ne ní ekologická hlediska pfiiná ejí nov pohled na v stavbu a tak se zvy uje poãet stfiech, které se mûní na zelené plochy. Zelené stfiechy pfiispívají ke zlep ení Ïivotního prostfiedí ve mûstech a integraci budov do svého okolí na venkovû. Díky svojí vysoké izolaãní schopnosti uchovávají zelené stfiechy chlad v budovách v létû a teplo v zimû. Zelené terasy vám pfiibliïují zahrady do témûfi kaïdého místa, do bytû ve mûstech nebo na podzemních garáïích. Platon chrání hydroizolaci pfied po kozením, vytváfií hydroakumulaãní vrstvu, která optimálnû vyuïívá de Èové sráïky pro zavlaïování, a zaji Èuje trvalou drenáïní funkci. 13

15 Zelené stfiechy a terasy Platon DE25 Pro ploché zelené stfiechy a terasy Platon DE25 je ideálním fie ením pro konstrukci vegetaãních ploch na stfiechách budov, podzemních konstrukcích a terasách. DE25 je jedineãn v robek pro hydroakumulaãní vrstvu a drenáï. ZároveÀ slouïí jako ochrana hydroizolace a umoïàuje vyuïití zelen ch stfiech bez nutnosti údrïby za v ech podmínek. PouÏití Platon DE25 se poloïí mezi hydroizolaci a vrstvu vegetaãního substrátu. Toto fie ení chrání hydroizolaci pfied hydrostatick m tlakem a zároveà zaji Èuje vysokou drenáïní kapacitu. Vegetace má optimální podmínky pro rûst a zároveà má pfiístup k vodû akumulované v membránû Platon DE25. DrenáÏní otvory chrání substrát pfied pfiíli n m zavodnûním. Pokládka Platon DE25 se poloïí nopy smûrem dolû na hydroizolaci, která by mûla b t odolná proti prorûstání kofiínkû. Desky Platonu DE25 se poloïí s pfiesahem jednoho nopu. Na membránu se rozvine geotextilie tak, aby zemina nezasypala hydroakumulaãní nebo drenáïní kanálky. Na geotextilii se navrství zemina a mûïe b t vysazena vegetace. V hody Akumulaãní funkce umoïàuje optimální vyuïití vodních zdrojû. Voda se rozvádí pomocí kanálkû na místa, kde je potfieba. Otvory v membránû a vzduchová mezera umoïàují kontrolovanou a trvalou objemnou drenáï de Èové vody. iroké ãtvercové nopy rozná ejí zatíïení bez po kození hydroizolace. ZároveÀ nepûsobí na hydroizolaci Ïádn hydrostatick tlak. Platon DE25 Rozmûr desek: 1,33 x 2,22 m. 14

16 Zelené stfiechy a terasy Platon Xtra Pro ikmé zelené stfiechy Platon Xtra je v robek vyvinut na bázi klasick ch nopov ch membrán pro ikmé zelené stfiechy, jeï patfií k tradiãní Skandinávské v stavbû. Tato zelená tradice pokraãuje i dnes a chrání Ïivotní prostfiedí. Je iroce vyuïívána obzvlá tû u chat a prázdninov ch domkû. Velké mnoïství ãtvercov ch nopû vytváfií efektivní hydroakumulaãní vrstvu mezi podkladní hydroizolací a vegetaãní vrstvou a vzduchovou mezeru, která slouïí k odvûtrání vlhkosti a pfiípadnému odvodu vody. Bezpeãnost stfiechy je vylep ena díky vysokému souãiniteli tfiení Platonu Xtra. Platon Xtra chrání hydroizolaci pfied potencionálním po kozením pfii pokládce vegetaãní vrstvy a zamezuje prorûstání kofiínkû do podkladu. Xtra je první ze dvou hydroakumulaãních vrstev ve stfie ní konstrukci a vytváfií vzduchovou mezeru, která mûïe odvádût pfiípadné prûsaky vody. Vût ina ikm ch zelen ch stfiech má sklon mezi 15 a 27, ale pokud jsou pouïity vhodné detaily, zelené stfiechy mohou b t vytvofieny i na nízk ch nebo naopak vysok ch sklonech nebo u neobvykl ch tvarû stfiech. Membrána se pokládá nopy smûrem dolû na podklad a rozvine se horizontálnû rovnobûïnû s okapem. PfiipevÀuje se mechanicky podél horního okraje pouïitím Platon Xtra hfiebu se zátkou, jeï vytvofií spoj odoln proti pfietrïení. Pro bûïn sklon stfiechy 15 a více se pfiesahy jednotliv ch pásû pfiekládají bez lepení, kromû kotvících bodû. Konstrukãní detaily u okapû, hfiebene a komínû poskytují dostateãnou ochranu a dobr odvod vody ze stfiechy. PruÏn a siln materiál chrání hydroizolaci pfied mechanick m po kozením a prorûstáním kofiínkû. iroké ãtvercové nopy rozná ejí vysokou zátûï do konstrukce stfiechy bez po kození podkladní vrstvy. Vysok koeficient tfiení umoïàuje bezpeãnou práci na stfie e. Vzduchová mezera kontroluje a odvádí pfiípadné prûsaky vody. Kompletní systém pro dlouhou Ïivotnost stfiechy. Platon Xtra, Délka role: 20 m, ífika role: 1,00 m, 1,65 m, 2,00 m, 2,40 m Platon Xtra hfieb se zátkou pro zelené stfiechy, 2,4 x 35 mm Okapní ukonãovací profil Platon tmel 15

17 Zelené stfiechy a terasy Platon Multi Drain DrenáÏ a ochrana teras a balkonû Venkovní dláïdûné terasy jsou ãasto vystaveny drsn m klimatick m podmínkám, jejichï v sledkem je prûnik vody do konstrukce. Trhliny a pohyb v podkladní konstrukci mûïou b t rovnûï pfiená eny na povrch dlaïby terasy. Platon Multi Drain redukuje typické problémy jako napfi.: V kvûty solí na povrchu Odlupování jednotliv ch dlaïdic Po kození konstrukce Poruchy zpûsobené mrazem Platon Multi Drain poskytuje kvalitní základ pro pevnou a dlouhodobou konstrukci terasy. Platon Multi Drain se pouïívá jako separaãní, ochranná a drenáïní vrstva mezi hydroizolací a dlaïbou a podkladní vrstvou pod dlaïbou (betonovou mazaninou). Filtraãní tkanina a drenáïní vrstvy Platonu Multi Drain zaji Èují po celé plo e dostateãnou drenáïní kapacitu pro odvod pfiípadn ch prûsakû vody. Díky Platonu Multi Drain navíc nevzniká fyzick kontakt mezi hydroizolací a hrubou betonovou podkladní vrstvou pod dlaïbou. Multi Drain vytváfií plovoucí vrstvu mezi podkladní konstrukcí a dlaïbou. Membrána se rozvine filtraãní tkaninou smûrem nahoru. Spoje je tfieba pfieloïit ve smûru spádu tak, aby voda stékala na dal í membránu a ne pod ní. Pfii pfiekládání spojû je tfieba odstranit filtraãní tkaninu ze dvou fiad nopû, pfieloïit nopovou membránu a natáhnout filtraãní tkaninu zpût. Role je tfieba pfied montáïí skladovat pod stfiechou, ve stínu, aby se zamezilo tvarov m zmûnám materiálu. Terasu je tfieba dokonãit pomocí terasov ch ukonãovacích profilû. Platon Multi Drain chrání hydroizolaci pfied jak mkoli mechanick m po kozením od betonové podkladní vrstvy. Multi Drain odvádí pfiípadné prûsaky vody z konstrukce a vytváfií plovoucí vrstvu nad podkladní konstrukcí stavby. Pfienos trhlin a pohybû do vrchní konstrukce terasy je zamezen a tak chrání povrch pfied po kozením. Platon Multi Drain Délka role: 15 m, ífika role: 1,00 m, 2,00 m 16

18 Hluboko zakládané stavby a tunely nov udûlat nátisk Regulace pohybu vody Nopové membrány Platon jsou klíãov mi v robky pro drenáï a ochranu hydroizolace v tunelech a pfii hlubinném zakládání staveb. RovnûÏ chrání nezatuhl beton pfii ukládání pfied vym váním spodní vodou. 17

19 Hluboko zakládané stavby a tunely Platon P20 DrenáÏ s vysokou kapacitou P20 vytváfií drenáïní vrstvu, která má díky své v ce vysokou kapacitu. PouÏívá se na vnitfiní stranû konstrukãních prvkû nebo na základov ch deskách. Vzduchová mezera je napojena buì na pfiírodní drenáï nebo na jímací jímku odkud je voda odãerpávána. V tunelech mûïe b t Platon P20 kombinován s Platonem P5 ve spodní ãásti tunelu, nebo mûïe b t pouïit v místech, kde je potfieba odvádût vût í mnoïství vody. Pfied provedením finálních stûn a podlahov ch povrchû u hlubinného zakládání staveb, vytváfií Platon P20 drenáïní vrstvu na vnitfiní stranû betonové nosné konstrukce. U provizorních hrazení, nebo tûtov ch stûn, vytváfií Platon P20 trvalou drenáïní vrstvu na vnûj í stranû betonov ch stûn a doãasnou ochranu pfied vym váním ãerstvého betonu. Platon P20 se pokládá nopy smûrem k podkladu s pfiesahem sousedních rolí o jeden nop. V místech, kde je nezbytné slepení se Platon P20 pfieloïí o dva nopy a slepí se Lepící ÀÛrou Platon v pruhu mezi dvûma fiadami nopû. Platon P20 ífika desky: 1,33 m, Délka desky: 2,18 m, jiné rozmûry na objednávku Platon lepící ÀÛra Vysok drenáïní objem. Nulov hydrostatick tlak na hydroizolaci. Ochrana betonu pfied vym váním v prûbûhu pokládání. 18

20 Hluboko zakládané stavby a tunely Platon P5 Pro tunely P5 vytváfií drenáïní mezeru v konstrukci tunelu jako doplnûk k hydroizolaãní membránû, nebo mûïe b t pouïit jako kombinovaná ochrana proti vlhkosti a drenáïní systém. V tunelech, kde hladina podzemní vody nemûïe b t sníïena, Platon P5 vytváfií ochranou vrstvu pro hydroizolaãní membránu. Barva, tlou Èka a velikost membrány mûïe b t vyrobena podle specifick ch poïadavkû zákazníka. PouÏití Tunelové konstrukce jsou nároãné stavby, které ãasto vyïadují speciální v robky, které poskytují efektivní fie ení problémû. Platon P5 mûïe b t vyroben podle specifick ch poïadavkû tak, aby splnil potfieby jakékoliv stavby. DÛleÏit m parametrem pfii stavbû tunelû je zlep ení svûtlosti bûhem montáïe. Pro tento pfiípad mûïe b t Platon P5 vyroben v transparentní barvû. Pokládka Pfii pouïití jako drenáïní vrstva se P5 poloïí nopy smûrem ke stûnû tunelu pod hydroizolaãní membránu. Pfii pouïití jako ochranná vrstva se P5 poloïí nopy smûrem k hydroizolaãní membránû pfied tím, neï je vybetonována konstrukce tunelu, nebo neï jsou osazeny prefabrikované betonové prvky. Vzduchová mezera, která je vytvofiena mezi nopy, se mûïe rozdûlit na segmenty tak, aby pfiípadná místa prûsaku vody mohla b t snadno identifikována a utûsnûna injektáïí i po dokonãení stavby. V hody Dobrá drenáï redukuje pûsobení hydrostatického tlaku na hydroizolaci. Hydroizolace je dobfie chránûna bûhem kritické fáze stavby. Nabízíme individuální parametry v robku tak, aby byly splnûny speciální poïadavky kaïdé stavby. Platon P5 Rozmûr role: 2,00 x 20 m, jiné rozmûry a specifikace na objednávku Platon lepící ÀÛra 19

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy MontáÏní návod Systém Modr Platon Podlahy Suché a zdravé domy A 0 7 B 7 0 7 9 C 8 8 D 50 mm E F G 0 mm 7 2 5 J K 8 L 2 2 M 4 5 H I N 4 4 5 DoplÀky systému Modr platon do podlah Hydroizolaãní membrána se

Více

Stfie ní indele Isola

Stfie ní indele Isola Návod ke kladení Stfie ní indele Isola 08/96 IP-CZ Stfie ní krytina, odolná proti de ti a vûtru díky dokonalému lepicímu a tûsnicímu systému Vá partner pro indelovou stfiechu Obecné údaje, materiály a

Více

Asfaltové šindele Isola

Asfaltové šindele Isola Asfaltové šindele Isola S jistotou ty nejlepší 7 tvarů Harmonické varianty barev Kompletní program příslušenství Kvalita pro Vaši střechu Uãíme se s pfiírodou. Zkušenost a Know-how 2 Koncepce a sloïení

Více

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení.

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Untersparren-Dämmsystem Innenwanddämmung Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Ideální izolace pod krokvemi a na stûnách. Získáte obytn prostor, u etfiíte energii a etfiíte rovnûï Ïivotní prostfiedí.

Více

CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY DOBA ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND Základem systému TEFOND je profilovaná nopová fólie z vysokohustotního polyetylenu HDPE. Dle způsobu použití a umístění ve stavební konstrukci se používají následující

Více

V robce stfie ních krytin a stûnov ch profilû

V robce stfie ních krytin a stûnov ch profilû V robce stfie ních krytin a stûnov ch profilû Poãasí se mûní zûstává 01 2010 OBSAH 4 Profesionalita 5 Stfie ní ta kové tabule 6 Vlnité a trapézové plechy stfie ní profily 7 Trapézové plechy stûnové profily

Více

Izolace ze skelné vlny. Technické informace

Izolace ze skelné vlny. Technické informace Izolace ze skelné vlny Technické informace platné od srpna 00 0 Úvod Tallinn St. Petersburg Tchudovo North Lincolnshire London New GW Plant in project Moscow Serpuchov Noisiel (Paris) Desselgem St. Avold

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Thermo_1060 25.3.2003 15:31 Stránka 1 Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Vychutnejte klid a ticho

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

e-mail: info@sag.as / www.sag.as

e-mail: info@sag.as / www.sag.as e-mail: info@sag.as / www.sag.as pásové stfie ní systémy MeLo N / zaklapávací systém MeLo N38 / zaklapávací systém MeLo N25 / zaklapávací systém POUÎITÍ ZAKLAPÁVACÍHO SYSTÉMU Nailstrip (hfiebíkov prouïek)

Více

3M Průmyslová divize. Řešení pro provoz a údržbu. Řešení pro údržbu a provoz. v průmyslových objektech

3M Průmyslová divize. Řešení pro provoz a údržbu. Řešení pro údržbu a provoz. v průmyslových objektech 3M Průmyslová divize Řešení pro provoz a údržbu Řešení pro údržbu a provoz v průmyslových objektech S výrobky 3M rychle a snadno Vinylové označovací pásky V katalogu, kter drïíte v ruce, jsme vytvofiili

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ ST PV15 PV22 SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM SU USV SU Vario SU Diagonal SU Multiklemme Niro-Clip ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ Multifunkãní souãásti - základ úspûchu moderní hromosvodní

Více

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. Silná ocelová krytina. Isola Powertekk. Nordic a CC. Kvalita pro Vaši střechu

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. Silná ocelová krytina. Isola Powertekk. Nordic a CC. Kvalita pro Vaši střechu Isola Powertekk Silná ocelová krytina 3/11 IP-CZ Isola Powertekk Nordic a CC Kvalita pro Vaši střechu Silná ocel pro bezpečnou střechu Isola Powertekk je synonymem pro silnou střechu s dlouhou životností.

Více

Extrudovan polystyren. Produktov katalog

Extrudovan polystyren. Produktov katalog Extrudovan polystyren Produktov katalog platný od srpna 2010 02 Úvod Tallinn St. Petersburg Tchudovo North Lincolnshire London New GW Plant in project Moscow Serpuchov Noisiel (Paris) Desselgem St. Avold

Více

KDYˇ SE VYPLATÍ B T P IPRAVEN!

KDYˇ SE VYPLATÍ B T P IPRAVEN! KDYˇ SE VYPLATÍ B T P IPRAVEN! TUBOLIT ada trvanliv ch, odoln ch izolaçních v robk zabraµujících tepeln m ztrátám, urçen ch pro topená ské a sanitární rozvody. V robky et ící energii DG na íznuté roz íznuté

Více

DELTA -TERRAXX Montážní návod

DELTA -TERRAXX Montážní návod DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -TERRAXX Montážní návod P R E M I U M Výkonný ochranný a drenážní systém pro spodní stavbu a ploché střechy. Montážní návod DELTA -TERRAXX Všeobecná

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

Dlažba na dřevěných podkladech

Dlažba na dřevěných podkladech PROFILA TRADE s.r.o. Tel./fax: +420 596 262 634 E-mail: info@profila.cz Cihelní 1191/95 GSM: +420 604 675 348 http://www.profila.cz CZ-702 00 Ostrava Zapsán v Obch. rejstříku Krajského. soudu Ostrava -

Více

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 1 FATRAFOL HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY a FÓLIE PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI 2 TRADICE -

Více

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48 OBSAH Úvod 4 Náfiadí a pomûcky 6 Síto a dfievûn rám 8 Materiál 9 Pfiíprava papírové hmoty 10 âerpání 12 Su ení 15 Lití 17 Zdoben papír 19 Barvy 20 Pfiírodní barviva 22 Struktury a pfiísady 24 Otisky 27

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním Natural Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním V ãem je trouba PAM NATURAL jiná Trouba PAM NATURAL je trouba z tvárné litiny na vnûj í stranû chránûná patentovanou zinko-hliníkovou

Více

Vysoce úãinná izolace pro chladící a klimatizaãní techniku vyrobená na bázi syntetického kauãuku. Hadice s narûstající tlou t kou izolace.

Vysoce úãinná izolace pro chladící a klimatizaãní techniku vyrobená na bázi syntetického kauãuku. Hadice s narûstající tlou t kou izolace. CENÍK - 04/2007 Rozhodné vlastnosti izolaãních materiálû KAIFLEX jsou kromû vlastní stálé kontroly jakosti v roby dozorovány institutem CSI Praha, AO 212 v rámci Dozorovací smlouvy ã. DS 23-2/2005. Vysoce

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém EKOBAL Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v voji a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojû bylo maimálnû uplatnûno stavebnicové fie ení celé modelové

Více

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky OBSAH Obecné informace 2 4 Zásuvkové kombinace nástûnné provedení 5 13 Energetické kostky 14 15 Zásuvkové kombinace mobilní provedení 16 29

Více

2013 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2

2013 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 203 Kč 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM

Více

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 1 Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 2 Pfiedmluva: VáÏen zákazníku, velice nás tû í, Ïe jste

Více

KOMPLEXNÍ IZOLAÇNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚÇINNOU OCHRANU

KOMPLEXNÍ IZOLAÇNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚÇINNOU OCHRANU KOMPLEXNÍ IZOLAÇNÍ PROGRAM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY A ÚÇINNOU OCHRANU TUBOLIT robustní a spolehliv izolaçní systém zabraµující tepeln m ztrátám urçen pro topená ské a sanitární rozvody, zvy ující hlukov

Více

katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 1 Spím, spí, spíme... ... dobfie a zdravû. ... a co Vy?

katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 1 Spím, spí, spíme... ... dobfie a zdravû. ... a co Vy? katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 1 Spím, spí, spíme...... dobfie a zdravû.... a co Vy? katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 2 Sleeping Time Latex - osvûdãená klasika... Pfiírodní materiály odedávna

Více

HYDROSEAL TM vodou ředitelná stěrková hydroizolace na asfaltové bázi Výhody a příklady použití stěrkové hydroizolace Hydroseal. Úvodem je třeba zdůraznit, že Hydroseal je plnohodnotnou, moderní náhradou

Více

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet.

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet. matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní 1 Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet. ZDRAVOTNÍ certifikáty DŘEVOČAL s.r.o., Sušilova 1137/51, 750 02 Přerov IČ: 27773434,

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina 1. podlahy P/1-1.np přístavby objektu RD 395mm - Keramická venkovní mrazuvzdorná dlažba ( dle výběru architekta a investora) 15mm - Vyrovnávací

Více

Sports Leitfaden_02_06_CZ_ohne_ts_logo.qxd 21.05.2007 12:34 Uhr Seite 1 I N F O R M A C E S P O R T S

Sports Leitfaden_02_06_CZ_ohne_ts_logo.qxd 21.05.2007 12:34 Uhr Seite 1 I N F O R M A C E S P O R T S Sports Leitfaden_02_06_CZ_ohne_ts_logo.qxd I N F O 21.05.2007 R 12:34 Uhr M Seite 1 A C E SPORTS Sports Leitfaden_02_06_CZ_ohne_ts_logo.qxd 21.05.2007 12:34 Uhr Seite 2 1. Produkty pro aktivní lidi Exklusivnû

Více

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku

Nájezdy a nakládací rampy z hliníku Nájezdy a nakládací rampy z hliníku ALTEC GmbH v Singenu ALTEC GMH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu aden Württembergu poblíï odamského jezera

Více

APLIKA NÍ MANUÁL Nopová fólie JUNOP

APLIKA NÍ MANUÁL Nopová fólie JUNOP APLIKA NÍ MANUÁL Nopová fólie JUNOP Obsah: 1. V eobecný popis výrobku... 2 2. Doporu ení pro pou ití... 3 3. Technické parametry... 3 4. Spojování a kotvení... 4 5. Prostupy... 6 6. Klimatické podmínky...

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava FÓLIOVÉ KLÁVESNICE Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Brno Znojmo (Wien) PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava, a.s. je od roku 1958 jedním z nejvût ích v robcû konstrukãních

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 Z OBSAHU: Jarní ShromáÏdûní delegátû Hospodáfisk v sledek roku 2000 Vyúãtování zálohov ch plateb za rok 2000

Více

p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení

p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení TROCAL INNONOVA 70 Pokud oãekáváte od Va ich oken vysoké hodnoty tepelné izolace, jste u tohoto systému na správném místû. Unikátní, patentovaná vnitfiní stavba

Více

Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě

Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě IMBERAL INTRASIT HADALAN DAKORIT základy, sklepy, balkony a terasy, bazény, koupelny, střechy HAHNE specialista na kompletní

Více

VODOT SNÉ IZOLACE 1. 2. 3. 4. živi né. fóliové ostatní. nát ry, spojovací vrstvy, tmely pásy, fólie

VODOT SNÉ IZOLACE 1. 2. 3. 4. živi né. fóliové ostatní. nát ry, spojovací vrstvy, tmely pásy, fólie VODOT SNÉ IZOLACE Strana 1 (celkem 39) IZOLACE PROTI VOD A VLHKOSTI d lení izolace: proti vod podpovrchové dle prost edí dle izola ní hmoty dle zp sobu použití proti vod povrchové Strana 3 (celkem 39)

Více

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu Divize odvodnění zpevněných ploch Systém pro dûm a zahradu odvodňovací žlaby vpusti rohožky Liniové odvodàovací systémy standardní žlaby žlaby pro extrémní zatížení speciální žlaby sklepní okna okna OS

Více

Jímací zařízení a svody

Jímací zařízení a svody Úkolem systémû ochrany pfied bleskem je zachytit blesk a bezpeãnû jej svést. Systémy ochrany pfied bleskem se skládají z jímacích tyãí, lan nebo také mfiíïov ch systémû s definovan mi v kami a velikostí

Více

Putty Jednodu e stisknûte tlaãítko. Express TM Penta TM Putty & Ultra-Light Body. Vinyl polysiloxanov otiskovací materiál (A-silikon)

Putty Jednodu e stisknûte tlaãítko. Express TM Penta TM Putty & Ultra-Light Body. Vinyl polysiloxanov otiskovací materiál (A-silikon) Putty Jednodu e stisknûte tlaãítko Express TM Penta TM Putty & Ultra-Light Body Vinyl polysiloxanov otiskovací materiál (A-silikon) Je ãas zanechat ruãního míchání Vynikající kvalita: Pravidelné dosahování

Více

DELTA -MS. S vysokou pevností v tlaku pro ještě vyšší spolehlivost. STANDARD

DELTA -MS. S vysokou pevností v tlaku pro ještě vyšší spolehlivost. STANDARD DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MS STANDARD S vysokou pevností v tlaku pro ještě vyšší spolehlivost. Nízké bodové zatížení. Ověřená náhrada podkladního betonu. Rychlá a přesná

Více

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk Mazda5 V zájmu neustálého v voje sv ch v robkû si spoleãnost Mazda Motor Europe vyhrazuje právo provedení zmûn specifikací a v bavy. Barevné odstíny a ãalounûní uvedené v této broïufie se mohou od aktuálních

Více

Použití asfaltových pásů

Použití asfaltových pásů Použití asfaltových pásů 1 Složení pásu typu R nebo S R do 1 mm S nad 1 mm a celková tl. nad 4 mm (výjimka V60 S35) Tloušťka krycí vrstvy vrchní strany Tloušťka krycí vrstvy spodní strany Celková tloušťka

Více

Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG

Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG âe TINA OBSAH STRANA A PouÏité indexy A PouÏité indexy 2 B PouÏité symboly 3 C PouÏité zkratky 3 1 DÛleÏité pokyny 4 2 MontáÏ 4 2.1 PoÏadavky na materiál stavebního

Více

Příloha č.1 skladby konstrukcí

Příloha č.1 skladby konstrukcí Příloha č.1 skladby konstrukcí S1a Obvodová nosná stěna, provětrávaná předsazená fasáda s deskovým obkladem ( impregnovaný SDK v místnostech se zvýšenou vlhkostí WC, umývárny, tzb, přípravna jídel ) -

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

Náklady a kvalita pod kontrolou www.dozor-stavby.cz PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a) Identifikační údaje

Náklady a kvalita pod kontrolou www.dozor-stavby.cz PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a) Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Stavba : Náprava havarijního stavu zatékajících teras a poškození vnější omítky na objektu č.p. 138/1 par.č. 142/1 k.ú.veleslavín Praha 6 - Veleslavín Stavebník :

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

Architektonicko - stavební ešení

Architektonicko - stavební ešení D.1.1 Architektonicko - stavební ešení D.1.1.a Technická zpráva V š e o b e c n a) ú el a stav objektu Areál mate ské školy, budova a pobytová zahrada stojí v zastav ném území v K.Varech Drahovicích v

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

LINDE TECHNOPLYN a.s. Tepelné zpracování pomocí dodávan ch plynû

LINDE TECHNOPLYN a.s. Tepelné zpracování pomocí dodávan ch plynû LINDE TECHNOPLYN a.s. Tepelné zpracování pomocí dodávan ch plynû Obsah téma strana CARBOTHAN.......................................................... 4 CARBOPULS..........................................................

Více

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm.

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm. Technické podmínky. Všeobecné podmínky. Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek. FASERFIX Super Požadavky Povrchové vody musí být z povrchù komunikací rychle a spolehlivì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení. Tyto nároky jsou kladeny na žlaby umístìné

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

Ruãní d chací vak. Návod k pouïití

Ruãní d chací vak. Návod k pouïití Ruãní d chací vak Návod k pouïití Popis v robku Vyobrazení jednotliv ch dílû 1 Popis v robku D chací vak DAHLHAUSEN je urãen jako doplnûk umûlé ventilace a kardiopulmonální resuscitace. D chací vak se

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

Kle tû Siko. Kle tû Siko

Kle tû Siko. Kle tû Siko Kle tû 558 KLE Tù Kle tû Siko Pro-Torq Le tûná hlava a kloub, indukãnû kalené bfiity. Polypropylenové jádro rukojetizaruãuje pevnost a Ïivotnost, zatímco povrch z mûkkého termoplastu umoïàuje pohodlné

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více

Děčín, Provaznická 1394/10

Děčín, Provaznická 1394/10 Děčín, Provaznická 1394/10 Centrum záchranných služeb Průzkum příčin zavlhčení Návrh sanace Objednatel : Zpracoval : Ing. Arch. V. Stránský, AK Děčín ing. Pavel Šťastný, CSc CORESAN, Praha / Děčín Termín

Více

efigreen alu + duo + acier PIR/PUR tepelná izolace pro klasické střechy, střechy na trapézovém plechu a terasy

efigreen alu + duo + acier PIR/PUR tepelná izolace pro klasické střechy, střechy na trapézovém plechu a terasy ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE NOVÝ ACERMI! λ D = 0,023 Nový Acermi! efigreen 100 mm nebo Efigreen Duo + & Alu + & Acier 120 mm Tloušťka dle ČSN 730540 PIR/PUR tepelná izolace pro klasické střechy, střechy na

Více

slepením butylkaučukovou páskou

slepením butylkaučukovou páskou MONTÁŽNÍ NÁVOD - GUTTABETA N Nopová fólie GUTTABETA je vyrobena z vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Profil fólie je tvořen polokuželovými výstupky nopy. Použitý materiál a profil dávají fólii unikátní

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

Pfiíklepové vrtáky reca

Pfiíklepové vrtáky reca Pfiíklepové vrtáky reca piãková kvalita pro ná cel sortiment pfiíklepov ch vrtákû reca ProtoÏe záleïí na piãce 2 VYSOKÁ KVALITA OCELI Tvrdokov odoln proti nárazûm a nákladná povrchová úprava zaji Èují

Více

onstruction EM, MPT & INDUSTRIÁLNÍ PNEUMATIKY TECHNICKÉ INFORMACE 10. VYDÁNÍ

onstruction EM, MPT & INDUSTRIÁLNÍ PNEUMATIKY TECHNICKÉ INFORMACE 10. VYDÁNÍ onstruction EM, MPT & INDUSTRIÁLNÍ PNEUMATIKY TECHNICKÉ INFORMACE 10. VYDÁNÍ Pfiehled dezénû MPT-20 MPT-21 MPT-22 MPT-01 MPT-02 MPT-03 MPT-04 MPT-05 MPT-06 MPT-07 MPT-08 ERL-20 (L-2/G-2) ERL-30 (L-3/G-3)

Více

LOGO FIRMY Sídlo firmy

LOGO FIRMY Sídlo firmy část 6, díl 4, kapitola 2.6.9, str. 1 6/4.2.6.9 OVĚŘENÍ SHODY JEDNOSTRANNÉ TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKY LOGO FIRMY Sídlo firmy Název zařízení provedení. OVĚŘENÍ SHODY provedení strojního zařízení s požadavky ČSN

Více

Návod k pouïití WTI 2050. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení. Ventilation

Návod k pouïití WTI 2050. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení. Ventilation Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WTI 050 Blahopfiejeme Vám k Va í koupi nového pfiístroje. V bûrem tohoto pfiístroje jste zvolili v echny v hody piãkové chladící technologie, zaji Èující nejvy í

Více

OBSAH PROD EVO UNIVERZÁL PROINTERIÉR PROBETON MULTICOLOR SPREJE. EDIDLA, TUÎIDLA, âistiâe, ODSTRA OVAâE NÁTùRÒ

OBSAH PROD EVO UNIVERZÁL PROINTERIÉR PROBETON MULTICOLOR SPREJE. EDIDLA, TUÎIDLA, âistiâe, ODSTRA OVAâE NÁTùRÒ PRO MALOSPOT EBITELE PROD EVO, PROKOV, UNIVERZÁL, PROINTERIÉR, 2007 PROBETON, MULTICOLOR, EDIDLA SPREJE, OBSAH 4 PROD EVO BEZBARVÉ LAKY, NAPOU TùDLA, OLEJE, LAZURY, ZÁKLADNÍ BARVY, VRCHNÍ BARVY 13 PROKOV

Více

UCZ/N/10. V eobecné pojistné podmínky. pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na území âr - zvlá tní ãást -

UCZ/N/10. V eobecné pojistné podmínky. pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na území âr - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na

Více

Stavební úpravy a vestavba, BD Bratislavská 60, Brno z.č. 11 012 Projektová dokumentace pro provedení stavby

Stavební úpravy a vestavba, BD Bratislavská 60, Brno z.č. 11 012 Projektová dokumentace pro provedení stavby POZNÁMKA - stávající podlaha suterénu bude vyčištěna, budou odstraněny přebytečné násypy a na vyrovnaný podklad bude provedena suchá podlaha - stávající stropy nad suterénem jsou provedeny jako cihelné,

Více

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût Nová generace systémové techniky budov: praktická, uživatelsky přívětivá, spolupracující. EGS Systémy instalaãních pfiístrojû S OBO pracují

Více

Návod k pouïití tel: 326 90 44 57 fax: 326 90 77 30 www.metabo.cz e-mail: LSvec@metabo.cz V pfiípadû opravy popi te, prosím, Vámi ji tûnou závadu.

Návod k pouïití tel: 326 90 44 57 fax: 326 90 77 30 www.metabo.cz e-mail: LSvec@metabo.cz V pfiípadû opravy popi te, prosím, Vámi ji tûnou závadu. 10. P ÍSLU ENSTVÍ lze objednat A odsávací adaptér B upínací zafiízení C prodlouïení stolu, levé D prodlouïení stou, pravé E stojan 11. OPRAVY UpozorÀujeme, Ïe opravy el. náfiadí smí provádût pouze odborná

Více

MOVE TO A HIGHER POWER

MOVE TO A HIGHER POWER MOVE TO A HIGHER POWER P EDSTAVUJE REVOLUâNÍ 28 VOLTOVOU TECHNOLOGII LITHIUM-ION V28 CS OKRUÎNÍ PILA eïe rychleji, déle a s vût ím v konem, neï kterákoliv 24 V pila na trhu. Získáte dvojnásobnou pracovní

Více

Rodinný dům, Liberec Rudolfov, ulice K Černé Nise 24, 460 02 Martin Špička Martin Špička svépomocí

Rodinný dům, Liberec Rudolfov, ulice K Černé Nise 24, 460 02 Martin Špička Martin Špička svépomocí PŘÍKLAD 15 Název stavby: Autor: Zhotovitel: Rodinný dům, Liberec Rudolfov, ulice K Černé Nise 24, 460 02 Martin Špička Martin Špička svépomocí Obr. č. 1: Rodinný dům Liberec Rudolfov, pohled od severovýchodu

Více

OBSAH TABULKA VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ 30

OBSAH TABULKA VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ 30 OBSAH MIDA FIX TOP PV S5 / MIDA FIX TOP PV200 S5 2 MIDA REMONT SUPER / MIDA THERM TOP PV S5 3 MIDA FIX BASE 4 MIDA TOP PV250 S5 / PYE PV250 S52 5 MIDA TOP PV200 S5 / PYE PV200 S52 6 MIDA TOP G S4 7 MIDA

Více

Pfiiná íme dûvûru spolehlivou sterilizací. Technologií k jistotû

Pfiiná íme dûvûru spolehlivou sterilizací. Technologií k jistotû Zku ební balíãky BROWNE TST pro B-D zkou ku Podle âsn EN 554 se zkou ka prûniku páry provádí na zaãátku kaïdého pracovního dne, jestliïe do sterilizaãního procesu patfií i odstranûní vzduchu z v robku

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

MINISTYKAČE VZDUCHOVÉ A VAKUOVÉ STYKAČE TEPELNÁ NADPROUDOVÁ RELÉ ČASOVÁ RELÉ SPOUŠTĚČE MOTORŮ VAČKOVÉ SPÍNAČE REGULÁTORY JALOVÉHO VÝKONU

MINISTYKAČE VZDUCHOVÉ A VAKUOVÉ STYKAČE TEPELNÁ NADPROUDOVÁ RELÉ ČASOVÁ RELÉ SPOUŠTĚČE MOTORŮ VAČKOVÉ SPÍNAČE REGULÁTORY JALOVÉHO VÝKONU MINISTYKAČE VZDUCHOVÉ A VAKUOVÉ STYKAČE TEPELNÁ NADPROUDOVÁ RELÉ ČASOVÁ RELÉ SPOUŠTĚČE MOTORŮ VAČKOVÉ SPÍNAČE REGULÁTORY JALOVÉHO VÝKONU Certifikáty Elektropfiístroj s.r.o. Praha 4 - Modfiany, v robce

Více

Asfaltové indele Isola

Asfaltové indele Isola Asfaltové indele Isola Návod ke kladení 04/05 IP-CZ ZpÛsob pokládky indele se stejn m v kov m pfiekrytím pro v echny sklony stfiechy Suché a zdravé domy V eobecná doporuãení Dfievûné bednûní Pro tuto krytinu

Více

reflexní ochranný lak denbit reflex alu...4 asfaltová opravná stěrka denbit u...4

reflexní ochranný lak denbit reflex alu...4 asfaltová opravná stěrka denbit u...4 obsah: seznam produktů hydroizolace speciální produkty lepidla popis aplikací použité piktogramy: asfaltový penetrační lak br-alp...3 asfaltový izolační lak dk-atn...3 Gumoasfaltová penetrace disper as...3

Více

FOAMGLAS ve 3D Inspirujte se! www.foamglas.com

FOAMGLAS ve 3D Inspirujte se! www.foamglas.com FOAMGLAS ve D Inspirujte se! www.foamglas.com Tepelná izolace FOAMGLAS Tepelná izolace všech stavebních konstrukcí, pro novostavby I rekonstrukce 9 0 Aplikace Ploché střechy (betonová nebo dřevěná konstrukce)

Více

AURATON 2020 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 AURATON 2020 DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více