1767/14, IČO: S T A N O V Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1767/14, 100 00 10 2229 IČO: 624 10 849 S T A N O V Y"

Transkript

1 Bytové družstvo občanů, se sídlem Dubečská 1767/14, Praha 10 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. Dr., vložka 2229 IČO: S T A N O V Y Tyto stanovy byly schváleny usnesením členské schůze BDO dne 5. listopadu 2014 jako změny dosavadních stanov a tímto dnem nabývají účinnosti

2 Část I. Základní ustanovení Čl Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO OBČANŮ se sídlem Dubečská 1767/14 Praha Sídlo: Praha 10, Dubečská 1767/14, PSČ Bytové družstvo občanů vzniklo dne , je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr., vložka 2229 a má přiděleno identifikační číslo Zahrnuje domy: čp. 1767, 1768 a katastrální území Strašnice Čl Bytové družstvo občanů (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Členové družstva neručí za závazky družstva, členská schůze však může uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva. Uhrazovací povinnost lze uložit i jen těm členům družstva, kteří ztrátu družstva způsobili nebo se na jejím vzniku podstatným způsobem podíleli. Podrobnosti stanoví čl. 8 odst. 2 písm. h) stanov. 4. Družstvo je obchodní korporací. Čl. 3 Předmět činnosti družstva 1. Družstvo je založeno za účelem: a) koupě, prodeje, nájmu, pronájmu a podnájmu bytů, nebytových prostor a nemovitých věcí, b) správy, provozu, péče, údržby, oprav, modernizace či rekonstrukce bytového domu a pozemku ve vlastnictví družstva, nebo členů družstva a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely, c) společné péče o bytový fond v domech a oblastech společného zájmu dle rozhodnutí členské schůze družstva, d) poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s užíváním bytů ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, e) přidělování družstevních bytů a uzavírání příslušných nájemních smluv, f) uzavírání smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor, g) zajišťování převodu bytů do vlastnictví dle příslušných zákonných předpisů, h) zajišťování správy domů s byty ve vlastnictví jiných osob, nebo správy domu a pozemku pro společenství vlastníků jednotek, kterou družstvo provozuje pouze jako svoji vedlejší a doplňkovou činnost. 2. Družstvo může podle usnesení členské schůze vykonávat i jinou podnikatelskou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů, přičemž se těmito stanovami připouští, aby členové přijali závazek k další majetkové účasti na takovém podnikání. Družstvo může být členem orgánů a organizací zabývajících se bytovým fondem a jeho správou. 3. Ve vztahu k ostatním nájemcům jednotek, kteří nejsou členy družstva, vystupuje družstvo jako vlastník domu a nájemní jednotky a pronajímatel jednotky. Práva a povinnosti vlastníka domu a nájemce se vzájemně řeší dohodou podle ustanovení občanského 2

3 zákoníku a ostatních právních předpisů vztahujících se k bydlení a nemovitým věcem. Část II. Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství 1. Členství v družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů. Členem družstva se může stát zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která má nebo na základě dohody o převodu družstevního podílu získá nájemní vztah k bytu v domě, který je ve vlastnictví družstva. Osoba mladší 18 let se může stát členem družstva z důvodů dědění. Z důvodů dědění se může stát členem družstva i fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt. Členství právnických osob je vyloučeno. 2. Členství vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: a) při založení družstva dnem vzniku družstva, tj. dnem zápisu do obchodního rejstříku, b) za trvání družstva: ba) přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky dnem rozhodnutí členské schůze družstva o přijetí za člena, bb) převodem nebo přechodem družstevního podíl,u bc) jiným způsobem stanoveným zákonem. Čl Nového člena podle Čl. 4, odst. 2, písm. b), ad ba) lze přijmout na základě písemné přihlášky a po splnění těchto podmínek: a) souhlas s přijetím schválený členskou schůzí, b) splacení základního členského vkladu ve výši 1500,- Kč současně s podáním přihlášky za člena družstva a zaplacením zápisného ve výši 1000,- Kč. V případě nepřijetí uchazeče za člena jsou mu základní členský vklad a zápisné vráceny do 30 dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí, c) závazek ke splacení dodatečného dalšího členského vkladu vedle úhrady dalšího členského vkladu ve výši a lhůtě určené členskou schůzí. 2. Členská schůze stanoví další podrobnosti svým usnesením. Čl. 6 Družstevní podíl 1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. 2. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno. 3. Zastavení družstevního podílu je možné jen se souhlasem představenstva, a to pouze za účelem zajištění dluhu nabyvatele družstevního podílu, a to dluhu, který vznikl nabyvateli družstevního podílu vůči tomu, kdo poskytl nabyvateli peněžní prostředky na nabytí družstevního podílu. 4. Převod a přechod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena družstva. 5. Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených. Je-li družstevní podíl ve 3

4 společném jmění manželů, přechází družstevní podíl na pozůstalého manžela, k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví. 6. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní doba činí tři měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu oprávněn se podílet na činnosti družstva. Ohledně dědice, který podal výpověď, platí, že se členem družstva nestal. 7. Člen družstva je oprávněn převést svůj družstevní podíl na fyzickou osobu, která splňuje podmínky vzniku členství podle článku 4. Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu anebo k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s ním spojených, a to včetně dluhů převodce vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami. 8. Rozdělení družstevního podílu je možné jen se souhlasem představenstva a jen tehdy, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních bytů. K účinnosti rozdělení družstevního podílu dojde nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem rozdělovaného družstevního podílu. Při rozdělení družstevního podílu a při převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením podle věty první a druhé se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu. Čl. 7 Společné členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného jmění jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas. 2. Právní vztahy z družstevního podílu ve společném jmění manželů se řídí ustanoveními občanského zákoníku o manželském majetkovém právu a společném jmění manželů. 3. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, a tedy se společným členstvím manželů v družstvu, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů. 4. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, a tedy se společným členstvím manželů v družstvu spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů. 5. Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela. 6. Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo. 7. Pro bydlení manželů se použijí ustanovení občanského zákoníku o manželském majetkovém právu, zahrnující i některá ustanovení o bydlení manželů a ustanovení občanského zákoníku o bydlení po zániku manželství v rámci ustanovení o zániku manželství. Čl. 8 Práva a povinnosti členů družstva 1. Člen družstva má právo zejména: 4

5 a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím pověřených zástupců jednání a rozhodování členské schůze, b) volit a být volen do orgánů družstva, je-li starší 18 let a má-li plnou způsobilost k právním úkonům a pokud to stanovy nevylučují, c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo členům poskytuje, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi na orgány družstva a být informován o jejich vyřízení buď písemnou formou nebo účastí na jednání, e) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, který jako člen užívá či získá k němu nájemní právo na základě převodu družstevního podílu nebo na základě zdědění družstevního podílu či vstupem do družstva, f) na převedení bytové jednotky do vlastnictví, g) na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a na vypořádání podle zásad schválených členskou schůzí družstva, h) na zajištění služeb v souvislosti se správou, provozem a údržbou domu s výjimkou údržby a oprav v bytě, které si člen hradí sám, i) na vypořádací podíl podle stanov v případě zániku členství, j) nahlížet do seznamu členů družstva, k) obdržet kopii zápisu z jednání členské schůze včetně jeho příloh a podkladů za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pořízením kopie zápisu. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) platit řádně a včas nájemné za užívání bytu a zálohy na úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, c) hradit příspěvky na činnost družstva a hradit poplatky za úkony ve výši určené členskou schůzí, d) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád a předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu, e) užívat byt k bytovým účelům a na svůj náklad provádět včas údržbu a opravy v bytě, jeho zařízení a vybavení, f) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění spojená s užíváním bytu, jejich jména, příjmení a data narození; změny těchto údajů, uzavření manželství nebo přechod nájmu oznámit družstvu bez zbytečného odkladu a neučiní-li to ani do dvou měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se zato, že hrubě porušil svoji povinnost, g) umožnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím oznámení mohly zjistit technický stav bytu, stav měřidel, provádět opravy, údržbu a instalaci měřidel a jiné práce nutné k řádnému provozu bytu nebo domu jako celku, h) podílet se na úhradě ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze maximálně ve výši trojnásobku základního členského vkladu; uhrazovací povinnost přitom nesmí být uložena ve vyšším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Uhrazovací povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, která byla projednána členskou schůzí, a k úhradě ztráty byl přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let, nedělitelný fond nebo jiné fondy, které lze k úhradě ztráty použít, a rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla. Rozdíl mezi částkou, v níž člen splnil 5

6 uhrazovací povinnost, a částkou, která měla být zaplacena podle věty první, se vrátí členovi družstva do 3 měsíců od dne, kdy byla tato skutečnost zjištěna, i) jestliže ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti v bytě se složitou dosažitelností své osoby, oznámit tuto skutečnost družstvu. Současně je povinen označit osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy to bude nezbytně nutné; neučiní-li tak, je takovou osobou družstvo; dále je povinen neprodleně oznamovat změnu adresy pro doručování, j) nepronajímat družstevní byt, nebo jeho část, bez písemného souhlasu představenstva. Bez tohoto souhlasu je smlouva o podnájmu neplatná. Pokud nájemce bytu uzavře smlouvu o podnájmu bez písemného souhlasu představenstva, bude to považováno za hrubé porušení povinností plynoucích z nájmu bytu. Za pronájem bytu na základě smlouvy o podnájmu poukazuje nájemce družstvu částku stanovenou usnesením členské schůze, k) nájemce bytové jednotky nesmí provádět bez souhlasu představenstva družstva úpravy bytu a jeho zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ohroženy konstrukční prvky nebo narušena činnost technického zařízení a rozvodu energií sloužící ostatním nájemcům bytů. Dále nesmí provádět bez souhlasu představenstva družstva změny v bytě či v domě, pokud podléhají minimálně ohlašovací povinnosti podle stavebního zákona. Nájemce je povinen zajistit předepsané revize technických zařízení v bytě ve stanovených lhůtách tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví ostatních nájemců, l) ve vztazích k třetím osobám ve věcech souvisejících se správou, opravami a údržbou společných prostor domu, jakož i poskytování služeb spojených s užíváním bytu a domu zastupuje nájemce bytů představenstvo družstva. K platnosti dohod o přenechání části společných prostor nebo nebytových prostor nájemcům nebo jiným subjektům se vyžaduje souhlas členské schůze, m) uhradit družstvu poplatek z prodlení ve výši 1 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10 Kč za každý i započatý měsíc prodlení, jedná-li se o dluh z titulu úhrad za služby spojené s užíváním bytu. Čl. 9 Členský vklad 1. Členský vklad v družstvu je tvořen základním členským vkladem podle odst. 2., dalším členským vkladem podle odst. 3. a dalším členským vkladem podle odst Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 1500 Kč. Členství v družstvu nevznikne přede dnem splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Po dobu trvání členství nesmí výše členského vkladu člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet. Zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena družstva je možné jen tehdy, jestliže o tom rozhodne členská schůze a souhlasí s tím všichni členové družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů; souhlas člena musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. 3. Další členský vklad představuje vklad člena do družstva na pořízení družstevního bytového domu a pozemku příslušejícího k domu, nebo na financování technického zhodnocení domu (dále jen pořizovací další členský vklad ). 4. Přijetí nového člena družstva lze vedle úhrady pořizovacího dalšího členského vkladu podmínit splacením dalšího členského vkladu, jehož výši stanoví členská schůze (dále jen dodatečný další členský vklad ). 5. Při úplatném převodu družstevního bytu a příslušejícího pozemku do vlastnictví člena se další členský vklad započte nabyvateli na úhradu jejich kupní ceny. 6. Převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou 6

7 smlouvu, která obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu, lhůtu pro splnění vkladové povinnosti a podmínky pro vypořádání dalšího členského vkladu nebo jeho části za trvání členství. Smlouvu o dalším členském vkladu, ani její změnu nebo zrušení již neschvaluje členská schůze ani jiný orgán družstva. Čl. 10 Seznam členů 1. Družstvo vede seznam svých členů a udržuje jej v souladu se skutečným stavem. Do seznamu se zapisuje jméno a příjmení, datum narození, bydliště, označení bytu, datum a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše členského vkladu, členění na základní členský vklad a další členské vklady a rozsah plnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 2. Představenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká, na němž musí být podpis člena úředně ověřen, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo nahlížet do té části seznamu, která se týká jeho členství, žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Pokud člen požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než 1x za rok, je povinen uhradit družstvu odůvodněné náklady s tím spojené. 3. Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. Družstvo doručuje všechny písemnosti členovi na adresu uvedenou v seznamu členů, pokud člen neoznámí družstvu jinou doručovací adresu. 4. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, či jeho zmocněnci zmocněnému na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. Čl. 11 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) dohodou, b) vystoupením člena, c) úmrtím člena, d) vyloučením člena, e) přechodem družstevního podílu, f) prohlášením konkursu na majetek člena, g) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, h) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o exekuci nebo o výkonu rozhodnutí, nebo nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností, k postižení družstevního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, i) převodem družstevního podílu, j) zánikem družstva bez právního nástupce. 2. Zánikem členství, které bylo spojeno s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo s právem nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo. Současně také zaniká právo družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení 7

8 tím není dotčeno. Ustanovení tohoto odstavce neplatí při zániku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu. 3. Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl: a) zrušen konkurz na majetek člena; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, b) pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu. Čl. 12 Dohoda 1. Člen může vystoupit z družstva po vzájemné dohodě. Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Členství skončí sjednaným dnem za sjednaných podmínek. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo vystupujícímu členovi. 2. Dohodou zaniká členství člena v družstvu i tehdy, pokud mu byly základní členský vklad i další členský vklad započítány na úhradu kupní ceny družstevního bytu nebo příslušejícího pozemku. Čl. 13 Vystoupení Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby tří měsíců; běh této lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva. Současně s vystoupením z družstva zaniká nájem družstevního bytu. Oznámení o vystoupení se podává písemně a lze je odvolat pouze písemně a se souhlasem družstva. Čl. 14 Úmrtí člena Zemře-li člen družstva, jeho členství zaniká. Čl. 15 Vyloučení 1. Představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: a) hrubě nebo opakovaně porušil povinnosti vyplývající z nájmu družstevního bytu, b) přestal splňovat podmínky členství v družstvu podle zákona nebo těchto stanov, c) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva anebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází, d) člen družstva zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal, po dobu alespoň jednoho roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho skutečný pobyt se stal pro družstvo neznámý, zneužil seznam členů, anebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách. 2. Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do šesti měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. 3. Rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení musí být členovi doručeno do vlastních rukou, musí obsahovat důvod vyloučení a poučení o právu podat námitky. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení má právo podat vylučovaný člen odůvodněné 8

9 námitky k členské schůzi, a to ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení společných členů manželů se doručuje samostatně každému z manželů. Každý ze společných členů manželů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého z manželů. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. 4. Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek. 5. Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo. Vyloučit člena bez udělení této výstrahy lze pouze v případě, že byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo proti členovi družstva, nebo jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. 6. Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje představenstvo. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný souhlas. Pokud neudělí tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. To neplatí, pokud vyloučený člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal. Představenstvo je oprávněno zrušit rozhodnutí o vyloučení v případech, v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství člena v družstvu nezaniklo. Čl. 16 Zánik společného členství manželů Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z (bývalých) manželů, b) písemnou dohodou (rozvedených) manželů, c) rozhodnutím soudu. Čl. 17 Zánik družstva Členství zaniká zánikem družstva bez právního nástupce dnem výmazu družstva z veřejného rejstříku. Čl. 18 Vypořádací podíl 1. Zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne její nájem bytu. Současně vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a to tím dnem, který nastane později. 9

10 Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na žádnou další část majetku družstva. 2. Vypořádací podíl je tvořen ze základního členského vkladu a dalšího členského vkladu uhrazeného do fondu členských vkladů k bytu a nemovitosti. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. 3. Pokud byl člen z družstva vyloučen, počítá se lhůta tří měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno. 4. Zánikem členství v důsledku převodu družstevního podílu člena nevzniká dosavadnímu členu vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné majetkové nároky si účastníci vypořádávají mezi sebou. Orgány družstva jsou: 1. Členská schůze 2. Představenstvo 3. Předseda 4. Kontrolní komise Část III. Orgány družstva Čl. 19 Čl. 20 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, kde členové uplatňují své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. 2. Do působnosti členské schůze patří především: a) rozhodovat o změně stanov, pokud nedochází k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volit a odvolávat členy a náhradníky představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat smlouvu o výkonu funkce, d) rozhodovat o koncepci rozvoje družstva, schvalovat zásady hospodaření, zásady pro stanovení výše dalších členských vkladů, e) projednávat a schvalovat zprávy představenstva o činnosti družstva, f) stanovovat výši uhrazovací povinnosti člena v případě ztráty družstva, g) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a mezitímní účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztráty, h) schvalovat volební, jednací a domovní řád a další vnitrodružstevní dokumenty, i) rozhodovat o přijetí nového člena družstva, j) rozhodovat o námitkách proti rozhodnutí představenstva, k) schvalovat zásady pro stanovení nájemného za užívání družstevního bytu a úhrad za plnění spojená s jejich užíváním a pro tvorbu a použití dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice, l) rozhodovat o změnách výše základního členského vkladu, m) rozhodovat o přeměně družstva, zrušení družstva s likvidací, volit a odvolávat likvidátora, schvalovat jeho odměnu, schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, n) rozhodovat o významných majetkových dispozicích, o) rozhodovat o dalších záležitostech, které si vyhradí. 10

11 Čl. 21 Svolání členské schůze 1. Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jednou ročně. Svolavatel členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům nejméně 15 dnů před jejím konáním na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. 2. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně: a) alespoň 20 % členů družstva, b) kontrolní komise. 3. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. 4. Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazením ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě. 5. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do třiceti dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů družstva. 6. Pořad jednání musí být oznámen na pozvánkách zaslaných nejpozději 15 dnů před jednáním členské schůze. Písemné pozvánky dále obsahují datum, hodinu a místo konání. Při hlasování má každý člen jeden hlas, to se týká i společných členů. Čl. 22 Usnášení členské schůze 1. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů. Souhlasu nadpoloviční většiny všech členů družstva je třeba v případě rozhodování podle článku 20 odst. 2 písm. a), b), i), j), k), n). Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. K přijetí usnesení náhradní členské schůze stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Pokud členská schůze rozhoduje o uhrazovací povinnosti člena, o zrušení družstva s likvidací, nebo o přeměně družstva je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. K rozhodnutí členské schůze o změně stanov, kterými se mění podmínky, za kterých vznikne členovi družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo podrobnější úprava práv a povinností člena družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena družstva spojených s užíváním družstevního bytu je třeba souhlasu všech členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt a kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. 2. Při hlasování má každý člen jeden hlas. Manželé, společní členové družstva, mají rovněž 11

12 jeden hlas. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu starší 18 let, aby jej na členské schůzi zastupovala. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. 3. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo: a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu, b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva, c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva, d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu. Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na osoby, které jednají ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo. 4. O průběhu pořídí ten, kdo svolal členskou schůzi, do 15 dnů ode dne konání členské schůze zápis. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu, určí-li tak stanovy, uhradí družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejím pořízením. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona. 5. Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o a) změnu stanov, b) zrušení družstva s likvidací, c) přeměnu družstva. Čl. 23 Rozhodování per rollam 1. Představenstvo může rozhodnout, že se rozhodnutí členské schůze uskuteční per rollam. 2. V případě rozhodování per rollam zašle představenstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí. 3. Návrh rozhodnutí obsahuje: a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů od doručení návrhu členovi družstva, c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. 4. Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odstavce 3. písm. b) představenstvu písemný souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva. 5. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí vyjádření člena mít formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká. 6. Výsledek rozhodování podle předchozích odstavců včetně dne jeho přijetí oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným pro svolání členské schůze všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Čl. 24 Neplatnost usnesení členské schůze 1. Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u členské schůze. Důvodem neplatnosti usnesení členské 12

13 schůze je i její rozpor s dobrými mravy. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět navrhovatel o usnesení členské schůze, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. 2. Nebylo-li právo podle odstavce 1. uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat. 3. Právní jednání, k němuž nedala souhlas členská schůze v případech vyžadovaných zákonem, je neplatné; této neplatnosti se lze dovolat do šesti měsíců ode dne, kdy se o neplatnosti oprávněná osoba dozvěděla nebo dozvědět měla a mohla, nejdéle však do deseti let od dne, kdy k takovému jednání došlo. Čl. 25 Představenstvo 1. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, které zejména: a) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu, b) zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze, podává jí zprávu o své činnosti a o činnosti družstva a odpovídá jí za svou činnost, c) projednává podněty, návrhy a stížnosti kontrolní komise, členů družstva (popř. nečlenů družstva), na něž je povinno odpovědět do 30 dnů po zasedání představenstva, d) svolává členské schůze a připravuje pro ně podklady, e) odpovídá za řádnou účetní závěrku a sestavuje zprávu o hospodaření družstva, kterou předkládá kontrolní komisi k projednání a členské schůzi ke schválení; odpovídá za předání listin, které se zakládají do sbírky vedené rejstříkovým soudem, f) projednává případy porušení či neplnění povinností členy družstva i nájemníky a je oprávněno vydávat písemné výstrahy, g) při rozhodování o vyloučení člena družstva musí pro vyloučení hlasovat všichni členové představenstva, h) odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva, i) oznamuje obchodnímu rejstříku změnu stanov a další zapisované skutečnosti, j) vede seznam členů. 2. Představenstvo má 3 členy a 1 náhradníka a volí se z členů družstva. Funkce členů představenstva a členů kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Členy představenstva a členy kontrolní komise nemohou být v jednom voleném období osoby blízké dle 22 občanského zákoníku (tedy příbuzní v řadě přímé, sourozenec, manžel, partner podle zákona o registrovaném partnerství, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí). Funkční období představenstva činí 3 roky. Způsoby zániku funkce člena představenstva jsou tyto: a) funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného, b) člena představenstva může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat, c) člen představenstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce, V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva. 3. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce, nejméně však 2x 13

14 za rok. Je povinno se sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Schůze představenstva se může zúčastnit s hlasem poradním předseda nebo pověřený člen kontrolní komise. 4. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Představenstvo může písemně zplnomocnit zastupováním družstva i jiné občany a organizace. Je-li však pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy i místopředsedy nebo pověřeného člena představenstva společně. 5. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. Čl. 26 Předseda 1. Předseda je orgánem družstva, jemuž přísluší: a) organizovat a řídit jednání a práci představenstva, b) svolávat schůze představenstva a navrhovat program jednání, c) řídit činnost družstva v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovněprávních a obecně platných předpisů, d) jednat jménem představenstva a navenek ve věcech družstva. 2. Funkční období předsedy je stejné jako u ostatních členů představenstva. 3. Výkon funkce předsedy je honorován. Výši honoráře navrhuje představenstvo a schvaluje členská schůze. Čl. 27 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise a) je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva, b) je oprávněna vyžadovat od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů, c) se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty družstva. d) upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky a vyžaduje zjednání nápravy. Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna svolat členskou schůzi, e) odpovídá za svou činnost členské schůzi a podává jí zprávy o své činnosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá, f) určuje v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a jinými orgány proti členovi představenstva. 2. Kontrolní komise má 3 členy a jednoho náhradníka a volí se za stejných podmínek vylučujících příbuzenské vztahy, jako představenstvo. Ze svého středu volí kontrolní komise svého předsedu. Funkční období kontrolní komise činí 3 roky. 3. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Schůzi kontrolní komise svolává a řídí její předseda. 4. Funkce člena kontrolní komise zaniká volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného. 5. Člena kontrolní komise může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat. 14

15 6. Člen kontrolní komise může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li kontrolní komise na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. V případě smrti člena kontrolní komise, jeho odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí nejbližší členská schůze nového člena kontrolní komise. Čl. 28 Jednání orgánů družstva 1. O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 2. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 3. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí nebo obdržet kopii zápisu z jednání členské schůze včetně jeho příloh a podkladů za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pořízením kopie zápisu. Podrobnosti o ověřování zápisu upravuje volební a jednací řád, které schvaluje členská schůze. 4. Schválení usnesení členské schůze družstvo zveřejní na informační desce družstva a způsobem pro družstvo obvyklým do sedmi dnů ode dne jeho přijetí. Čl. 29 Zákaz konkurence a odpovědnost členů orgánů družstva za škodu 1. Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. 2. Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. 3. Každý člen družstva je oprávněn domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu družstva nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody, kterou se vypořádává újma, která vznikla družstvu, uzavřené s povinnou osobou; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. Člen družstva nemá právo domáhat se náhrady újmy podle předchozí věty, bylo-li o ní rozhodnuto orgánem družstva dle předchozí věty. 4. Před uplatněním práva členem podle odstavce 3 proti členovi představenstva informuje člen kontrolní komisi, směřuje-li uplatnění práva proti členovi jiného orgánu družstva, informuje o této skutečnosti představenstvo. Informovaný orgán uplatní právo na náhradu újmy bez zbytečného odkladu po doručení informace podle předchozí věty, jinak může člen toto právo uplatnit podle odstavce 3. za družstvo sám. Část IV. Hospodaření družstva Čl. 30 Základní kapitál 1. Základní kapitál tvoří souhrn základních a dalších členských vkladů. 15

16 2. Členská schůze může rozhodnout o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu podle zákona. 3. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů. Čl. 31 Nedělitelný fond 1. Nedělitelný fond se tvoří ze zisku. 2. Nedělitelný fond se používá k úhradě ztráty družstva jako celku a nesmí se použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Čl. 32 Fond dalších členských vkladů 1. Další členský vklad je tvořen vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy bytu člena družstva k celkové podlahové ploše všech bytů v budově, násobené cenou budovy na jeden metr čtvereční celkové podlahové plochy. Obdobně se postupuje i u společných částí domu, které jsou ve spoluvlastnictví členů družstva nebo vlastníků pouze některých bytů. 2. Prostředky fondu dalších členských vkladů se použijí na úhradu nákladů spojených s koupí domu a pozemku a k vypořádání při zániku členství, resp. při uvolnění bytu. 3. Zdroje fondu dalších členských vkladů se snižují o výši dalších členských vkladů připadajících na byty převáděné do vlastnictví člena podle obecně platných předpisů. 4. Fond dalších členských vkladů se eviduje podle jednotlivých členů. Čl. 33 Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice 1. Záloha se tvoří pravidelnými i mimořádnými příspěvky z nájemného a disponibilního zisku družstva. 2. Záloha se používá na financování oprav, údržby, příp. dalších provozních nákladů a dále na financování výdajů spojených s pořízením pozemku příslušejícího k domu nebo financování technického zhodnocení domu. Čl. 34 Fond dodatečných dalších členských vkladů Přidělení uvolněného bytu nebo přijetí nového člena družstva podle čl. 4, odst. 2 písm. b) ad ba) lze vedle úhrady nově stanoveného dalšího členského vkladu připadajícího na tento byt podmínit splacením dodatečného dalšího členského vkladu. Jeho výši stanoví představenstvo podle pravidel schválených členskou schůzí. Čl. 35 Nájemné 1. Členové družstva jsou povinni přispívat na náklady na správu a provoz domu, včetně nákladů na opravy, rekonstrukce a výměny společných zařízení domu v poměru odpovídajícímu velikosti bytové jednotky, ke které má člen nájemní právo. 2. Výši a den splatnosti nájemného určují členové na členské schůzi zpravidla vždy na rok dopředu tak, aby kryly předpokládané náklady. 3. Jestliže člen nebo nájemce bytové jednotky nepoukáže po dobu tří měsíců na účet družstva předepsané nájemné nebo zálohy na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, přistoupí družstvo bez odkladu k jejich vymáhání právní cestou. 4. Podrobnosti ve věci nájmu, nájemného a úhrad plnění spojených s užíváním bytů obsahuje Jednací řád, který je přílohou stanov. 16

17 Část V. Čl. 36 Zrušení a likvidace družstva Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších důvodů stanovených zákonem. Čl O dobrovolném zrušení družstva rozhoduje členská schůze. 2. Toto rozhodnutí členské schůze musí být osvědčeno veřejnou listinou. 3. Po zrušení družstva se vyžaduje likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. 4. Rozhodne-li členská schůze o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora. 5. Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Přeměnou se rozumí fúze, rozdělení a změna právní formy. Podrobnosti upravuje zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Čl Soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu zruší družstvo a nařídí jeho likvidaci, pokud a) vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, b) nesplňuje nadále předpoklady vyžadované pro vznik družstva zákonem, c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se, d) není schopno po dobu delší než jeden rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel, e) nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi členy, f) porušuje závažným způsobem ustanovení obecně závazného právního předpisu o hospodaření se svým majetkem, g) provozuje činnost, která je v rozporu s jiným právním předpisem, zejména jde-li o takovou činnost, která může ohrozit uspokojování bytových potřeb členů družstva. 2. V případě, že soud rozhodl o zrušení právnické osoby, jmenuje likvidátora. Čl Dnem, kdy je zrušeno, vstupuje družstvo do likvidace. 2. Při likvidaci družstva se postupuje podle zákona a jiných právních předpisů. Čl Dokud nejsou uspokojena práva věřitelů, kteří včas přihlásili své pohledávky, nelze podíl na likvidačním zůstatku ani ve formě zálohy vyplácet, ani ho jinak použít. 2. Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku, které je povinen zpracovat, předloží likvidátor ke schválení členské schůzi. 3. Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. 4. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně podílu na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny ještě nějaké prostředky z likvidačního zůstatku, rozdělí se mezi členy rovným dílem. 17

18 Část VI. Společná a závěrečné ustanovení Čl Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů nebo jednotlivých orgánů družstva, musí být oznámeny těmto členům nebo orgánům tak, aby nebyly pochybnosti o oznámení. Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nezbytné v případech stanovených zákonem, těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze. 2. Lhůta k podání odůvodněných námitek činí třicet dnů od doručení oznámení o vyloučení, počíná běžet dnem následujícím po dni doručení. 3. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla k adresátovi třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý den po odeslání. Čl. 42 Závěrečné ustanovení 1. Tyto stanovy byly schváleny usnesením členské schůze družstva dne jako změny dosavadních stanov a nabývají účinnosti dne Neobsahují-li stanovy zvláštní úpravu, řídí se právní vztahy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. V Praze dne

HLAVA VI DRUŽSTVO. Díl 1

HLAVA VI DRUŽSTVO. Díl 1 HLAVA VI DRUŽSTVO Díl 1 Obecná ustanovení o družstvu Oddíl 1 Základní ustanovení (1) Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 3. Předmět činnosti a podnikání družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 3. Předmět činnosti a podnikání družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, a to pořizováním či výstavbou

Více

Bytové družstvo Žerotínova Vsetín Nám. Svobody 1321, 755 01 Vsetín, IČ: 65138562. Stanovy Bytového družstva Žerotínova Vsetín

Bytové družstvo Žerotínova Vsetín Nám. Svobody 1321, 755 01 Vsetín, IČ: 65138562. Stanovy Bytového družstva Žerotínova Vsetín Bytové družstvo Žerotínova Vsetín Nám. Svobody 1321, 755 01 Vsetín, IČ: 65138562 Stanovy Bytového družstva Žerotínova Vsetín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma družstva zní: Bytové družstvo Žerotínova

Více

Bytové družstvo Boučkova 5 a 7

Bytové družstvo Boučkova 5 a 7 Bytové družstvo Boučkova 5 a 7 STANOVY bytového družstva 1) Firma: Bytové družstvo Boučkova 5 a 7. Část I. Základní ustanovení Článek 1 2) Sídlo: Praha 6, Boučkova 1815/7, PSČ 162 00. 3) Bytové družstvo

Více

OBSAH: Základní ustanovení Čl. 1, 2. Čl. 3

OBSAH: Základní ustanovení Čl. 1, 2. Čl. 3 OBSAH: ČÁST I. ČÁST II. ČÁST IIII. ČÁST IV. ČÁST V. Základní ustanovení Čl. 1, 2 Činnosti družstva Čl. 3 Členství v družstvu Čl. 4 5 Vznik členství Čl. 6 Družstevní podíl Čl. 7-8 Společné členství manželů

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní

Více

Stavební bytové druţstvo Škodovák 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21 STANOVY

Stavební bytové druţstvo Škodovák 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21 STANOVY Stavební bytové druţstvo Škodovák 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21 STANOVY Úplné znění, schválené Shromáţděním delegátů dne 18.11.2013 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: Stavební bytové

Více

STANOVY Bytového družstva Na Padesátém 1,3

STANOVY Bytového družstva Na Padesátém 1,3 STANOVY Bytového družstva Na Padesátém 1,3 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: Bytové družstvo Na Padesátém 1,3. 2) Sídlo: Bytové družstvo má sídlo v obci Praha, na adrese Praha 10, Strašnice,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Otavská 6(dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese Otavská 6,370

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Žlutice 2) Sídlo: Obránců míru 399, 364 52 Žlutice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY OKRESNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA BRUNTÁL. Část I. Základní ustanovení

STANOVY OKRESNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA BRUNTÁL. Část I. Základní ustanovení STANOVY OKRESNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA BRUNTÁL Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Okresní stavební bytové družstvo Bruntál 2) Sídlo: Krnov Pod Bezručovým vrchem, Březinova 990/23, PSČ

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

S T A N O V Y. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I. Obchodní firma a sídlo Družstva

S T A N O V Y. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I. Obchodní firma a sídlo Družstva S T A N O V Y Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I. Obchodní firma a sídlo Družstva (1) Obchodní firma : Družstvo 99 Háje, bytové družstvo (2) Sídlo : Praha 4, Steinerova 602, PSČ 149 00 (3) IČ : 261 44 450

Více

STANOVY. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PŘEROV Přerov - Přerov I - Město, Kratochvílova 128/41, PSČ 750 02

STANOVY. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PŘEROV Přerov - Přerov I - Město, Kratochvílova 128/41, PSČ 750 02 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PŘEROV Přerov - Přerov I - Město, Kratochvílova 128/41, PSČ 750 02 LEDEN 2014 1 OBSAH STANOV strana ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 II. ČINNOSTI DRUŽSTVA 4 III. ČLENSTVÍ

Více

STANOVY BD VEGA, bytové družstvo

STANOVY BD VEGA, bytové družstvo STANOVY BD VEGA, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: BD VEGA, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1114, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je

Více

STANOVY 2014 Družstvo pro výstavbu a správu garáží CHOMUTOV

STANOVY 2014 Družstvo pro výstavbu a správu garáží CHOMUTOV STANOVY 2014 Družstvo pro výstavbu a správu garáží CHOMUTOV 25. 10. 2013 v2 1 STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Družstvo pro výstavbu a správu garáží Chomutov 2) Sídlo: Chomutov, Mostecká

Více

N Á V R H S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A V Ý Š K O V I C K Á 1 7 4

N Á V R H S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A V Ý Š K O V I C K Á 1 7 4 N Á V R H S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A V Ý Š K O V I C K Á 1 7 4 Preambule Bytové družstvo Bytové družstvo Výškovická 174 (dále jen jako družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Stavební bytové družstvo Venkov Šenov u Nového Jičína Dukelská 253 PSČ 742 42 S T A N O V Y

Stavební bytové družstvo Venkov Šenov u Nového Jičína Dukelská 253 PSČ 742 42 S T A N O V Y Stavební bytové družstvo Venkov Šenov u Nového Jičína Dukelská 253 PSČ 742 42 S T A N O V Y Stavební bytové družstvo Venkov, Dukelská 253, 742 42 Šenov u Nového Jičína STANOVY bytového družstva Část I.

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

Bytové dru stvo Hv zdova 35/1259

Bytové dru stvo Hv zdova 35/1259 STANOVY bytového dru stva Bytové dru stvo Hv zdova 35/1259 ást I. Základní ustanovení lánek 1 1) Firma: Bytové dru stvo Hv zdova 35/1259. 2) Sídlo: Praha 4 Nusle, Hv zdova 35/1259, PS 140 00. 3) Bytové

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Stanovy STANOVY LÍPA, bytové družstvo - 1 -

Stanovy STANOVY LÍPA, bytové družstvo - 1 - STANOVY LÍPA, bytové družstvo - 1 - Část I. Základní ustanovení Obchodní firma družstva zní: Čl. 1 Obchodní firma a sídlo LÍPA, bytové družstvo Sídlo družstva je na adrese: Hodonín, Rodinova 691/4, PSČ

Více

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva S T A N O V Y Preambule : Tyto STANOVY upravují právní poměry družstva, založeného zemědělskými prvovýrobci a podnikateli dle příslušných ustanovení zákona za účelem uplatnění vlivu prvovýroby v oblasti

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název a sídlo společenství vlastníků jednotek Název: Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.2232-2229 v Nedvězské ulici, Praha 10

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Název spolku DIČ Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku Nejvyšší orgán spolku Myslivecký spolek M i č o v i c e CZ 47260521 383 01 Mičovice Jihočeský Česká

Více

BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA, Slancova 1255/16, 182 00 Praha 8 Kobylisy

BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA, Slancova 1255/16, 182 00 Praha 8 Kobylisy S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA, Slancova 1255/16, 182 00 Praha 8 Kobylisy Platné od 12. listopadu 2007 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21. STANOVY Úplné znění, schválené Shromážděním delegátů 8. 6. 2009

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21. STANOVY Úplné znění, schválené Shromážděním delegátů 8. 6. 2009 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21 STANOVY Úplné znění, schválené Shromážděním delegátů 8. 6. 2009 1 OBSAH: ČÁST I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 str. 8 čl. 2 str. 8 ČÁST II

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

------------------------------------ u s n e s e n í ---------------------------------------

------------------------------------ u s n e s e n í --------------------------------------- OPIS S t e j n o p i s NOTÁŘSKÝ ZÁPIS NZ 1193/2014 N 1264/2014 sepsaný dne osmnáctého června roku dvoutisícího čtrnáctého (18.06.2014) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves I. Název Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves II. Sídlo a IČO Sídlem společenství

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Název společenství vlastníků jednotek: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170-1174, Praha 6 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Praha 6 - Řepy, Vondroušova

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 116 Sbírka zákonů č. 304 / 2013 Strana 3501 304 ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 pro dům zapsaný v katastru nemovitostí Brno-venkov Okres: 3703 Brno - venkov Obec: 583391 Modřice katastrální území: 697931 Modřice číslo popisné: 574 Ulice:

Více

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 Strana t etí Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 l. I Základní ustanovení 1) Spole enství vlastník (dále jen spole enství ) je právnickou osobou, která vznikla na základ

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČNOSTI FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti, internetové stránky 1. Obchodní firma společnosti zní: FILMSERVICE a.s. 2. Sídlo společnosti: Praha.

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

NÁVRH. 1 Ustavení Společnosti -------------------------------------------------------------------------------

NÁVRH. 1 Ustavení Společnosti ------------------------------------------------------------------------------- NÁVRH -------------------------------------------------- STANOVY ----------------------------------------------- --------------------------------------- akciové společnosti GASCONTROL PLAST, a.s. ----------

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

304/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

304/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Změna: 87/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8

Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. Část první Základní ustanovení. Článek 1. Část druhá Předmět činnosti společenství

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. Část první Základní ustanovení. Článek 1. Část druhá Předmět činnosti společenství STANOVY Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483 Část první Základní ustanovení Článek 1 1) Název: Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. 2) Sídlo: Matěje Kopeckého 483, Ostrava-Poruba,

Více

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ N á v r h III ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Stavoka Kosice, a.s. se sídlem Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 252 75 119, zapsané v OR Krajského soudu v Hradci Králové, vložka B 1689

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 o odm nách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn ní vyhlášky. 235/1997 Sb., vyhlášky.

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 1 Základní ustanovení (1) Sdružení Ski klub Ústí nad Orlicí o.s., které vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným PŘÍLOHA 1 SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným I. Zakladatelé Pan Roman Mucha a David Mucha zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek stanovených

Více

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona. 1 Jednací řád zastupitelstva Obce Havlovice Zastupitelstvo Obce HAVLOVICE (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle 96 zákona Parlamentu ČR č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY Platné od 1. 1. 2014 Tyto Všeobecné úvěrové podmínky vydává ANO spořitelní družstvo, IČ: 26137755, se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00; Družstvo je zapsané

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní

Více

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y. úplné znění O B S A H S T A N O V

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y. úplné znění O B S A H S T A N O V VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y úplné znění O B S A H S T A N O V Hlava I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 - Založení, vznik a trvání akciové společnosti Čl. 2 - Obchodní firma. Čl.

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Co předchází zápisu do OR u s. r. o.

Co předchází zápisu do OR u s. r. o. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti České Budějovice...2014 Strana 1 (celkem 16) I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních

Více

220/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

220/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 220/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. května 1991 o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře Změna: 160/1992 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 111/2007 Sb. Změna:

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s.

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. (dále jen sdružení ) bylo založeno podle zákona

Více