Statutarni mesto Ostrava 0 magistrat - odbor dopravne spravnich 6n11ost( ZPRACOV. DotLO L. DOPOR. xuc UKL K PHIiOHY POtET IISTU 2 G 9-9

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutarni mesto Ostrava 0 magistrat - odbor dopravne spravnich 6n11ost( ZPRACOV. DotLO L. DOPOR. xuc UKL K PHIiOHY POtET IISTU 2 G 9-9"

Transkript

1 Statutarni mesto Ostrava 0 magistrat - odbor dopravne spravnich 6n11ost( Ke sp. zn. S-SMO/323863/15/DSt ZPRACOV. DotLO L. DOPOR xuc UKL K PHIiOHY POtET IISTU SK.S^5lH. C.J. 2 G 9-9 S. 4 2adatel: Povinny subjekt: ODVOZ VOZU s.r.o., It , Americka 362/11, Vinohrady, Praha 2 Magistrat mesta Ostravy ZADOST O INFORMACE podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim ( dale jen,infz") Touto cestou 2ad6m, abyste mi poskytli nasledujici informace, tykajici se fizeni o spravnim deliktu vedenem pod sp. zn. S-SMO/323863/15/DSt: 1. protokoly z ustniho jednani, veetne pr"ipadnych vypovedi svedku, 2. policejni spis v dane veci, 3. soupis spravniho spisu ve smyslu 17 odst. 1 spravniho "radu, 4. podklady, na zakiade kterych zjistoval spravni organ pachatele. Jeliko2 obvineny, zmocnil 2adatele v dane vecl, neni nutne tyto informace pied poskytnutim anonymizovat, nebot die 38 odst. 1 zak. e. 500/2004 Sb., spravni fad ma zmocnenec jako ucastnik ke spravnimu spisu piny pfistup. Toto podani vsak neni 2adostI o nahli2eni do spisu podle spravniho fadu, ale iadosti o informace podle InfZ. Nejvyss"i spravni soud dal v tomto smeru jasne najevo, 2e pokud ucastnik "rizeni ne2ada o kompletni spravni spis, vy"rizuji se iadosti o poskytnuti informaci z obsahu spravniho spisu podle InfZ. Z tohoto duvodu ma 2adatel pine pravo na poskytnuti po2adovanych informaci v elektronicke podobe,, nebot tak vyplyva z InfZ. V "rizeni o teto iadosti, prosim, v2dy pou zivejte nas"i sp. zn S pozdravem ODVOZ VOZU s.r.o.

2 Statutarni mesto Ostrava 0 magistrat - odbor dopravne spravnich cinnosti Ke sp. zn. S-SMO/323863/15/DSt ZPRACOV. DOSLO C.OOPOR S iuc UKL K PH IL OHY POCET LISTU I S K.ZN. /LH. C. J. h 2adatel: Povinnj' subjekt: ODVOZ VOZU s.r.o., IC , Americka 362/11, Vinohrady, Praha 2 Magistrat mesta Ostravy ZADOST 0 INFORMACE podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pnstupu k informacfm (dale jen InfZ") Touto cestou iadam, abyste mi poskytli nasledujfci informace, t' kajfcf se "rfzenf o spravnfm deiiktu vedenem pod sp. zn. S-SMO/323863/15/DSt: 1. protokoly z ustnfho jednani, vicetne prrfpadnych vypovedf svedku, 2. policejnf spis v dane veci, 3. sou pis spravnfho spisu ve smyslu 17 odst. 1 spravnfho "radu, 4. podkiady, na zaklade kterych zjistoval spravnf organ pachatele. Jelikoi obvineny zmocnil 2adatele v dane veci, nenf nutne tyto informace pred poskytnutfm anonymizovat, nebot dle 38 odst. 1 zak. c. 500/2004 Sb., spravnf rad ma zmocnenec jako ucastnfk ke spravnfmu spisu plnjr prfstup. Toto podanf vgak nenf iadostf o nahifzenf do spisu podle spravnfho radu, ale iadostf o informace podle InfZ. Nejvyssf spravnf soud dal v tomto smeru jasne najevo, le pokud ucastnfk rfzenf neiada o kompietnf spravnf spis, vyrizujf se iadostf o poskytnutf informacf z obsahu spravnfho spisu podle lnfz. Z tohoto dtavodu ma iadatel pine pravo na poskytnutf poiadovanjrch informacf v eiektronicke podobe,, nebot tak vyplyva z InfZ. V "rfzenf o teto iadosti, prosfm, vidy pouifvejte nasf sp. zn S pozdravem ODVOZ VOZU s.r.o.

3 Magistrat mesta Ostravy odbor dopravne spravnich cinnosti C. j.: SMO/268896/16/DSC/Kue Sp. zn.: S-SMO/268896/16/DSC/2 INF - 151/2016/zak. e. 106/1999 Sb. V Ostrave dne 28. cervence 2016 ROZHODNUTI Magistrat mesta Ostravy, odbor dopravne spravnich cinnosti, jako povinny subjekt podle ustanoveni 2 odst. 1 zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim, ve zneni pozdej ich pfedpisu, rozhodl, ze zadost, kterou dne podala ve smyslu ustanoveni 4 teho2 zakona spolecnost ODVOZ VOZU, s.r.o. ICO : , se sidlem Americka 362/11, Praha -Vinohrady ve veci poskytnuti informace zaslanim, protokolu z ustniho jednani, veetne pfipadnych vypovedi svedku, policejniho spisu v dane veci, soupisu spravniho spisu ve smyslu 17 odst. 1 spravniho fadu a podkladu, na zaklade kterych zjist'oval spravni organ pachatele ze spisu vedeneho pod sp. zn. S-SMO/323863/15/DSC, se ve smyslu ustanoveni 15 odst. 1 teho2 zakona, odm It a. Oduvodneni Magistratu mesta Ostravy, odboru dopravne spravnich cinnosti, byla dorucena dne dost ueastnjka fizeni o poskytnuti informace podle ustanoveni 4 zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen InfZ"), ve ktere pozaduje zaslani protokolu z ustniho jednani, vicetne pfipadnych vypovedi svedku, policejniho spisu v dane veci, soupisu spravniho spisu ve smyslu 17 odst. I spravniho fadu a podkladu, na zaklade kterych zji t'oval spravni organ pachatele, ze spisu vedeneho u Magistratu mesta Ostrava pod sp. zn. S-SMO/323863/15/DSC, a to v souvislosti se spravnim fizenim vedenym pro poru eni podminek provozu na pozemnich komunikacich a naslednou objektivni odpovednosti provozovatele vozidla za spravni delikt podle ustanoveni 125f odst. 1 zakona e. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zmenach nekterych zakonu, ve zneni pozdej ich pfedpisu (dale jen,zdkon o silnicnjm provozu"). Magistrat mesta Ostravy rozhodl, 2e y, zastoupeny spolecnosti ODVOZ VOZU, s.r.o. ICO: , se sidlem Americka 362/11, Praha-Vinohrady se dopustil spravniho deliktu, nebot' jako provozovatel vozidla tovarni znacky VW, RZ 9T1 1153, podle ustanoveni 10 odst. 3 zakona o silnicnim provozu nezajistil, aby pfi u2iti tohoto vozidla na pozemni komunikaci byly dodr2ovany povinnosti fidice a pravidla provozu na pozemnich komunikacich stanovena timto zakonem, nebot' dne v dobe nejmene od 11:10 do 11:20 hodin porusil blj2e neustanoveny ridic, pravidla provozu na pozemnich komunikacich tun, ze stal v Moravske Ostrave na ulici Jureckove v pusobnosti dopravniho znaceni,ip25a" Zona s dopravnim omezenim (B 29 Zakaz stani)" s dodatkem,stani povoleno jen na vyznacenych parkovi tjch" parkoval mimo vyznacene parkoviste. Soucasne parkoval pravou casti vozidla na chodniku v miste, We neni parkovani na chodniku povoleno dopravnim znacenjm. 2adatel ODVOZ VOZU, s.r.o. je zmocnencem ueastnika fizeni o pfestupku, ktere je vedeno pod sp. zn. S- SMO/323863/15/DSC, z neho2 cast spisu formou poskytnuti informace pozaduje. Je tedy osobou, ktera ma Proketovo nam. 8, Ostrava IC Bankovni spojeni: Ceske spofitelna a.s. 1/3 cz DIC CZ Cislo udtu /0800

4 pravo nahlh2et do spisu podle ustanoveni 38 odst. 1 zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdej hch pfedpisu (dale jen spravni fad"), vicetne prava na pofhzenh kopie spisu, a to v neomezenem rozsahu a i po pravomocnem skoneenh rhzenh. Podle ustanoveni 2 odst. 3 InfZ se zakon nevztahuje na poskytovani informaci, ktere jsou pfedmetem prumysloveho vlastnictvh, a dal hch informaci, pokud zvla tnh zakon upravuje jejich poskytovani, zejmena vytizeni 2adosti vicetne nale2itosth a zpusobu podani 2adosti, Ihut, opravnych prosttedku a zpusobu poskytnuti informaci. Zvla tni 6pravu poskytovani informaci zde pfedstavuje prave ustanoveni 38 spravniho fadu, ktery ma aplikaenh pfednost pied informacnim zakonem v prhpade, 2e se jedna o realizaci pray spojenych s nahli2enim do spisu. Judikatura Nejvy hho spravniho soudu se jig zabyvala vztahem k ustanoveni 38 spravniho fadu (nahli2eni do spisu) a informacniho zakona. Dovodila pfitom, 2e tato pravni 6prava institutu nahli2eni do spisu po2adavek komplexnosti zvla tni zakonne 6pravy oproti 6prave obsa2ene v informacnim zakonu splnuje. Ustanovenh 38 spravniho fadu toti2 upravuje jak okruh osob, jhm2 takove pravo svedci (odst. 1,2), tak prava spojena s nahli2enim do spisu (odst. 4), postup v situacich, kdy je nahli2eni do spisu odepteno (odst. 5), postup ve zvla tnhch pnpadech (odst. 3, podle neho2 se postupuje, po2adujh-li o nahli2eni" do spisu osoby nevidome), i postup v situacich, kdy cast spisu poskytnuta byt nesmh (odst. 6). Po2aduje-li t astnik fizeni kopii pfedmetneho spisoveho materialu, vzhledem k tomu, 2e nahli2eni do spisu podle ustanoveni 38 spravniho fadu je natolik zvla tnh procedurou, se informacnh zakon neu2ije. To sice neznamena, 2e spravni fad jako2to celek je v66i informacnhmu zakonu zvlastnhm pfedpisem, av ak jde-li fakticky o realizaci procesniho prava 6castnika fizeni na seznameni se s obsahem spisu, ma pfednost aplikace ustanoveni 38 spravniho fadu pled informacnim zakonem. Tento pravni nazor lze rovne2 opfit o rozsudek NSS c.j. 9 Ans 7/ , ve kterem se mimo jine uvadi, 2e,,Pfesvedceni povinneho subjektu o torn, 2e po2adovana informace nespada pod relim zakona o svobodnem pfistupu k informacim, nezbavuje tento subjekt povinnosti vydat rozhodnuti o odmitnuth 2adosti die ustanoveni 15 odst. 1 informacniho zakona podane v re2imu tohoto zakona. Zaver o tom, 2e se jedna o informaci, jejh2 poskytovani upravuje zvla tnh zakon ( 2 odst. 3 informacniho zakona), v sobe jig zahrnuje vecne posouzenh 2adosti, jet mush byt mo2ne pfezkoumat v odvolachm, pfhpadne v navazujicim soudnhm fizeni.". Nahlh2enh do spisu je tedy zvla tnhm institutem veci obecne 6prave poskytovani informaci a je natolik komplexne upravenym specifickym postupern poskytovani informaci, 2e je subsumovatelne pod ustanoveni 2 odst. 3 zakona 1nfZ, z neho2 plyne, 2e zakon o svobodnem pfistupu k informacim se nevztahuje na poskytovani informaci podle zvla tniho pravniho pfedpisu. Spis pfislu ne spisove znacky, jeho2 faktickou cast okophrovani a zaslani 2adatel po2aduje, je tedy spravnhm spisem, a na zaklade ustanoveni 38 spravniho fadu ma tedy 2adatel pravo bezprostfedne se seznamit s jeho obsahem a take pravo na pofhzenh kopih listin z nej. 0 jeho 66astenstvh v fizeni ve veci, pro kterou byly spisy zalo2eny, nenh pochyb. Jeho podstatou je vztah,nahlf2ejiciho" k veci, ktery oduvodnuje poskytnuti i takovych informaci, ktere by obecnou cestou musely byt odepfeny. Obsahem tohoto prava je fyzicky a v zasade neomezeny pfistup k originalu spravniho spisu a tim spojena mo2nost emit si vypisy a pofizovat kopie. Takto konstruovane pravo roz ifuje mo2nosti pfistupu k informacim pro vybrane skupiny osob. Je nerozhodne, 2e podani bylo nazvano jako 2adost o poskytnuti informace podle zakona o svobodnem pfistupu k informacim. Podanh se toti2 v souladu s ustanovenim 37 odst. 1 spravniho fadu posuzuje podle skutecneho obsahu a bez ohledu na to, jak je oznaceno. Ve sve podstate jde fakticky o realizaci procesniho prava ucastnika fizeni na seznameni se s obsahem spisu, tudi2 ma pfednost aplikace ustanoveni 38 spravniho fadu pled informacnim zakonem. Za techto okolnosti lze opravnene 2adost o zaslani kopii listin ze spisoveho materialu podfadit pod 2adost o pofizeni fotokopie spisu ve smyslu ustanoveni 38 odst. 4 spravniho fadu. Vyjadfene stanovisko je v kontextu s rozsudkem Nejvy hho spravniho soudu ze dne cj. 2 As 38/ , Na zaklade vy e uvedeneho povinny subjekt rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti, a 2adost odmhtl ve smyslu ustanoveni 15 odst. I zakona C. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim, ve Proke ovo nam. 8, Ostrava IC Bankovnl spojeni: Cesk6 spofitelna a.s. 2/3 www. ostrava. cz DIC CZ Cislo uetu /0800

5 zneni pozdej ich pfedpisu s tim, ze na zaslani kopie spisu neni pravni narok, av ak neni timto dotceno pravo na pofizeni kopie spisu v ramci institutu,nahlizeni do spisu" ve smyslu ustanoveni 38 odst. 4 spravniho fadu. Pouceni: Proti rozhodnuti lze podat podle ustanoveni 16 odst. Izakona o svobodnem pfistupu k informacim odvolani ve Ihute 15 dnu ode dne oznameni tohoto rozhodnuti ke Krajskemu Ofadu Moravskoslezskeho kraje, a to prostfednictvim podani u povinneho subjektu - Magistratu mesta Ostravy, odboru dopravne spravnich cinnosti. Patnactidenni lhuta pro podani odvolani za6ina plynout dnem nasledujicim po dni doruceni pisemnosti adresatovi, pfi&mz v pfipade, kdy adresat nebyl pfi doruceni pisemnosti zastizen, a pisemnost byla ulozena u dorucovatele, se podle ustanoveni 24 odst. I spravniho fadu poklada pisemnost za dorucenou desatym dnem od data ulo2eni. V souladu s ustanovenim 85 odst. I spravniho fadu ma vas podane odvolani odkladny &inek. Podle ustanoveni 82 odst. 2 musi mit podane odvolani nale2itosti uvedene v ustanoveni 37 odst. 2 spravniho fadu, tedy z nej musi byt patrno, kdo odvolani cini, proti kteremu rozhodnuti smefuje, v jakem rozsahuje napadano a v cem je spatfovan rozpor s pravnimi pfedpisy.,,otisk iifedniho razitka" Ing. Bc. Dalibor Mozdfen, MPA vedouci odboru dopravne spravnich cinnosti RozdClovnik : I x ODVOZ VOZU, s.r.o. I x spis Proke ovo nam. 8, Ostrava IC Bankovni spojeni: Ceska sporitelna as. 3/3 www. ostrava.cz DIC CZ dislo uctu /0800

6 SMO/283085/ 16/DSO/Kur< /1/ 111! 11(11111 I I II I I I I II Statutarni mt sto Ostrava 0 magistrat - odbor dopravnc spravnicl) cinnosti ZPRACOV Ke sp. zn. S-SMO/268896/16/DSC/2 IIKI '.AK. i ILOHY 2adatel: ODVOZ VOZU s.r.o., IC , Americka 362/11, Vinohrady, Praha 2 Povinnjr subjekt: Magistrat mesta Ostravy Nadrfzenjr organ: Krajskjr brad Moravskoslezskeho kraje ODVOLANI proti rozhodnutf o odmftnutf 2adosti o informace ze dne , c. j. SMO/268896/16/DSC/Kuc. V6ienf, jsem presvedcen, zz"e povinny subjekt postupoval v rozporu se zak. c. 106/1999 Sb., o svobodnem pr"fstupu k informacim, ve znenf pozdejs" ich predpisii ( dale jen InfZ"), kdy2 na mou 2 dost neposkytl informace, tykajfcf se "rfzenf o spravnim deliktu vedenem pod sp. zn. S-SMO/323863/15/DSta to konkretne protokoly z ustniho jedn6ni, veetne pf padnych vypovedi svedku, policejni spis v dane veci, soupis spravniho spisu ve smyslu 17 odst. 1 spravniho r"adu, podklady, no zaklade kter ch zjistova/spravni organ pachatele." Zastavam nazor, 2e pokud 26d6m podle InfZ pouze o fast spravniho spisu, nespornjr narok na jeho poskytnuti. mam podle teho2 zakona Nelze se ztotoinit s tvrzenfm povinneho organu, ktery' moji iadost nespravne vyhodnotil jako iadost o nahliienf do spisu. Nahiiieni do spisu se nerfdf zakonem o poskytovani informaci, ktery vyslovne uvadfm jig na zaratku me i6dosti o poskytnuti informaci. Zde se aplikenf prednost dle 38 zakona c. 500 /2004 Sb, spravnfrad, nepou2ije. Povaz"uji za zcela zasadnf pro tuto Ac nazor vysloveny Nejvyssfm spravnim soudem v rozsudku ze dne , 6. j. 7 As 61/ : Pfi posuzov6nl vztahu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pr"istupu k informacim, a jineho predpisu, kterli upravuje poskytovani informaci v ureite oblasti livota spoleenosti, je v kaldem konkretnim pfipade tfeba posoudit povahu informaci poladovanych ladatelem s ohledem na pfedmet upravy zvlastniho pravniho pfedpisu a jeho rozsah a povahu, aby nedoslo k situaci, kdy neniladateli inform ace poskytnuta vubec anebo je mu poskvtnuta pouze jell east v rozsahu zvlastniho pravniho pfedpisu elm! by vvulitelnost informace pro ladatele mohla bvt zbyteene sni2c, c

7 V citovanem rozsudku dospel Nejvyss"f spravnf soud k zaveru, 2e se 2adost mela vyrr dit podie InfZ, air 2adost 2adateie byio mo2ne vyhodnotit te2 jako Most o nahif2enf do spisu. Jeliko2 vgak InfZ (na rozdfl od spravnfho rradu) umo2noval poskytnutf poz"adovanych informaci zpusobem; kterjr po2adoval iadatel, mel povinnj'subjekt tuto z"adost vyhodnotit jako Most podie InfZ a po2adovane informace poskytnout, nebot v opatnem prfpade by po2adovana informace nebyla poskytnuta vubec. K takovemu zaveru Nejvyssf spravnf soud doge) uvahou, 2e je nutne uprrednostnit pravo na informace pr"ed pr"epjatym formalismem. Je tedy zrejme, 2e pokud z"adatel 2ad6 o informace, na ktere dopada uprava dvou pravnfch predpisu, vyu2ije se ten pravnf pr"edpis, ktery umouiuje poskytnutf informaci zpusobem podie 26dosti o informace. Jinymi siovy, nemu2e nastat situace, kdy nejsou 2adateli informace poskytnuty jen proto, 2e jeden z apiikovateinych pravnfch prredpisu neumo2nuje poskytnutf informaci zpusobem podie z"adosti o informace. Na preka2ku takovemu zaveru nenf an! 2 odst. 3 InfZ, ktery" stanovf, 2e se InfZ nevztahuje na poskytov6ni informaci, ktere jsou predmetem prumysloveho vlastnictvi, a dalslch informaci, pokud zvl6stni z6kon upravuie ieiich poskytov6ni zejmena vyrpizeni f6dosti vicetn6 n6leiitosti a zposobu pod6ni z6dosti, IhOt, opravnych prostredku a zposobu poskytnuta informaci", kdy takovym zviastnfm zakonem by mel byt institut nahliienf do spisu die spravnfho I du. K tomu se Ize opet odkazat na judikaturu: Nejvyssi spr6vni soud je toho n6zoru, le ustanoveni 2 odst. 3 z6kona o svobodnem pfistupu k informacim je tpeba unit pr6ve v pripade, kdy ladatel poladuje kompletnl spr6vni spis ve sve v6ci." (Podle rozsudku Nejvysgfho spravnfho soudu ze dne , cj. 2 As 38/ ) Lze tak konstatovat, 2e jeliko2 26d6m o poskytnutf easti spravnfho spisu, mam na jejf poskytnutf podle lnfz narok, nebot die vys"e citovaneho rozsudku se uplatnf vyluka u2itf InfZ podie jeho 2 odst. 3 pouze tehdy, pokud t astnfk 2ad6 o kompletnl spravnf spis ve sve veci. 26d6m vsak pouze o cast spravnfho spisu. V takovem prfpade se 2adosti o informace z obsahu spravnfho spisu vyrizujf podie InfZ, cot Ize z posiedne citovaneho rozsudku dovodit argumentem a contrario. V odpovedi, prosim, pouifvejte nasi sp. zn S pozdravem ODVOZ VOZU s.r.o.

8 i %I KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKI' KRA) Odbor dopravy 28. rijna 117, Ostrava Cj: MSK /2016 Sp. zn.: DSH/23098/2016/SIo V5 Vyrizuje: Mgr. Eva Slovackova Odbor: Odbor dopravy Telefon: Fax: msk.cz Datum: Toto rclzhbdr1u1( r)abyl pravni moci dne...,,, 1,.^,, Rozhodnuti Krajsky Grad Moravskoslezskeho kraje, odbor dopravy (dale,krajsky Grad"), v pfenesene pusobnosti na zaklade 67 odst. 1 pfsm, a) zak. L 129/2000 Sb., o krajfch, 89"odst. 1 zak. c. 500/2004 Sb., spravni fad, a 16 zak.. E. 106/1999 Sb., o svobodnem pr"fstupu k informaccm (dalezak. o informacich"), na zaklade odvolani spolecnosti ODVOZ VOZU, s.r.o., It , sfdlem Americka 362/11, Praha (dale,, adatel"), prezkoumal rozhodnuti Magistratu mesta Ostravy ze dne 28. cervence 2016, cj. SMO/268896/16/DSC/Kuc, o odmftnutf 26dosti o informace podle 15 odst. 1 zak. o informacich, a rozhodl takto: Podle 90 odst. 5 spravnfho radu se odvolani zamita a napadene rozhodnuti se potvrzuje. Oduvodneni Zadatel podal u magistratu dne adost o informaci podle zak. o informacich, pncem2 26dal o poskytnutf informace ty"kajfcf se rfzenf o spravnhm deliktu vedenem pod sp. zn. S-SMO/323863/15/DSC, a to 1. protokolu z Gstnfho jednani, vicetne pfipadnych vypovedf.svedku, 2. policejnfho spisu v dane veci, 3. soupisu spravnfho spisu ve smyslu 17 odst. 1 spravnfho "radu a 4. podklad3, na zaklade ktery"ch zjist'oval spravni organ pachatele. Dale uvedl, 2e,obvineny" Dominik Kubik, nar , bytem Jandova 24/110, Hlucfn, v dane veci zmocnil 2adatele, ktery" tak ma plny pr"fstup ke spisu, proto nenf nutno informace anonymizovat. Zduraznil, 2e nepodava 26dost o nahllzenf do spisu podle spravnfho radu, ale 2adost o informace podle zak. o informacich, pfi6em2 podle Nejvyssfho spravnfho soudu pokud Gcastnfk ne2ad6 o kompletnf spis, vyrfdf se 26dost. podle zak. o informacich. Dovozoval, 2e ma pravo na poskytnutf po2adovanych informacf v elektronicke podobe. Dale prosil o pou2fv6nf nasf sp. zn." Magistrat napadenym rozhodnutim 2adost o informaci odmftl. Zavedli jsme system envlronmentalniho 8zenf a auditu tel.: C: Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a. s. - centrala Praha Q.:' ^+.4.11^ fax: DIC: CZ f. 06tu: /0800 ID DS: 8x6bxsd Uredni hodiny Po a St ; Ut, Ct ; Pa ) Q. C e«) Q')

9 j: P 1 K J031.56/201.6 `;r). zn.: DSI I/23098/2016/Sk, V radne a vcas podanem odvoiani 2adatel nesouhlasf s tfm, 2e magistrat jeho iadost posoudil jako iadost o nahli2enf do spisu, ma za to, 2e,aplikacnf prednost die 38 spravnfho "radu se nepou2ije". Odkazuje na rozsudek Nejvyssfho spravnfho soudu ze dne ; cj. 7 As 61/ , s tfm, 2e. pokud 2adatel 26d6 o informace, na ktere dopada uprava dvou pravnfch p"redpisu, vyuiije se ten pravnf pfedpis, ktery" umo2nuje poskytnutf informacf zp8sobem podle 26dosti o informace, jinymi slovy, nemu2e nastat situate,. kdy nejsou 2adateli informace poskytnuty jen proto, 2e jeden z aplikovatelnych pravnfch p"redpisu neumoihuje poskytnutf informacf zpbsobem podie 26dosti o informace. Na pr"ek6iku takovemu zaveru nenf podie 2adatele ani 2 odst. 3 zak. o informacfch, v tomto smeru odkazuje na rozsudek Nejvyssfho spravnfho soudu ze dne , cj. 2 As 38/ Zadatel ma tedy podie sveho nazoru narok na poskytnutf easti spravnfho spisu, nebot' podle posledne cit. rozsudku se vyluka podle 2 odst. 3 zak. o informacfch uplatnf pouze tehdy, pokud ucastnfk 26d6 o kompeetnf spravnf. spis ve sve veci, z Who a contrario dovozuje, 2e 2ad6-li ucastnfk pouze o cast spisu, 2adost se vyrfdf podie zak. o informacfch. V odpovedi prosf uvest nasi sp. zn." Krajsky u"ad prezkoumal soulad napadeneho rozhodnutf,. jako2 i rizenf, ktere mu pfedchazelo, s pravnfmi predpisy a dospel k nasledujfcim zaverum. Zadatel je zmocnencem Dominika Kubfka, ktery je ucastnikem ffzenf, vedeneho u magistratu pod sp. zn. S-SMO%323863/15/Ds, ve vztahu k nemu2 26da) o poskytnutf informace formou zaslanf kopie caste spisu. Je tedy osobou, ktera me podie 38 odst. 1 spravnfho radu pravo nahhzet do spisu, na co2 sam vj'siovne upozornil, a to v neomezenem rozsahu a i po pravomocnem skoncenf "rfzenf. Podle judikatury Nejvyssfho spravnfho soudu, ty"kajfcf se prava na informace a jeho vztahu k pravu na nahlizenf do spisu podle spravnfho radu, je pravnf uprava institutu nahlzeni do spisu podle spravnfho radu natolik komplexnf, 2e vylucuje aplikaci zak. o svobodnem pffstupu k informacfm, vicetne pripadu, kdy, ucastnfk rizenf po2aduje informace v podobe kopie spravnfho spisu. Krajsky tffad v tomto smeru odkazuje zejmena na rozsudek Nejvyssfho spravnfho soudu ze dne , cj. 2 As 38/ : Prdve poladavek komp/exnosti c pravy splnuje institut nahlizenf do spisu podie '38 sprdvniho radu; Ten totiz upravuje jak okruh osob, jimz takove privo svedci (odst. 1, 2 - la/bbd ve zde posuzovanem pripade takove pravo jednoznacne svedcl%), tak prava spojena s nahlizenim do spisu (odst. 4), postup v situacich, kdy je nahiizeni do spisu odepfeno (odst. 5), postup ve zvlastnfch pffpadech (odst. 3, podie nehoz se postupuje, pozadaji-i/ o nahlizenf" do spisu osoby nevidome), i postup v situacich, kdy cast spisu poskytnuta byt nesmi (odst. 6). Rozhodnutr; jimz Jet vys/oven, le se nepovoluje nahlfzet do spravnfho spisu (odst 5), je navic pretkoumatelne ve spravnim. soudnicty/ (..). Zuvedeneho je patrne, ;Fe ustanoveni 38 zakotvuje nato/ik komp/exni postup phi poskytovani informacf, kterj% je podfadite/nj% pod ustanoveni 2 odst. 3 zakona o svobodnem pffstupu kinformacim, (zvyrazneno krajskym u"radem)" a dale : Vzhledem k tomu, ze nahlizenf do spisu podie 38 spravnfho radu je natolik zvidstnfprocedurou, se zakon o svobodnem pffstupu k informacfm vdbec neuzje. Vyslovne to stanovf 2 odst. 3 tolioto zakona [Zakon se nevztahuje na poskytovani (...) informacf podie zvlastnfho pravniho pfedplsu.j." V nyni ucinnem znenf 2 odst. 3 cit. zak. znf: Zakon se nevztahuje na poskytovanf informacf (...), pokud zviastnf zakon upravuje jejich poskytovanf..", to vsak podie krajskeho uradu na vyse vyloienem stanovisku Nejvyssfho spravnfho soudu nic nemenf, nebot' jde jen o jinou formulate teho2. Ke stejnemu zaveru pak dospel Nejvys"sf spravnf soud take v rozsudku ze dne , cj. 7 Ans 18/ Zadatel z citovaneho rozsudku 2. senatu ;,a contrarlo" dovozuje, 2e se zak. o informacfch uzije tehdy, jestliie 2adatel ne2ad6 kompletnf spis, ale pouze jeho cast. Krajsky urad vsak tento nazor nesdflf. Pokud toti2 soud dovodil, 2e 38 spravnfho radu je natolik zviastnf procedurou a pfedstavuje komplexnf pravnf uprovu postupu pr"! c.:' 112 /ntu((nr k ".)ovni so7f n: 5F? pci'it. ln2; a. s.._r tr:ila lydll? 01, h^, (all 1 26 IiB : C _; «r. f,ic Jl c t.:i:u: 16 5()676' 4OII)Nl i I / hodr;?' Po 8 St c.oci- 1 Q'I, II, (t Q..bil 7A10; i'a 7.JJ9 73.Jp

10 C:j: MSK /2016 Sp. zn.: DSH/23098/2016/Slo poskytovani informaci, talde se zak, o informacich neu2ije, pak stejny zaver musi platit bez ohiedu na to, zda 2adatel 26d6 vsechny informace ze spisu, nebo jen nektere. Podle 38 odst. 4 spravniho "radu je toti2 s pravem nahlizet do spisu spojeno pravo cinit si vypisy a pravo na to, aby ppravni organ po"ridil kopie spisu nebo jeho casti. Jestli2e tedy osoba uvedena v 38 odst. 1 spravniho fadu mute prost"rednictvim institutu nahli2eni do spisu ziskat jak vsechny. informace ze spisu, tak informace jen z casti spisu, pak musi byt nahlizeni do spisu komplexne. pravni upravou ve vztahu k zak. o informacich jak v.pfipade 26dosti o cely spis, tak v pripade 26dosti o cast spisu, bez ohledu na to, jak rozsahla tato cast je. 2adatel by tedy misto logickeho argumentu a contrario" mel splse pouf t argument,a maiori ad minus", tj. jestli2e je aplikace zak. o informacich vyloucena u 26dosti o cely spis, je tim splse vyloucena u 26dosti o cast spisu. Pokud jde o druhy rozsudek, na ktery" 2adatel odkazuje, tedy rozsudek Nejvyssiho spravniho soudu ze dne , cj. 7 As 61/2013 -,40, pak ten na nyni projednavanou vac nedopada., Tento rozsudek resit situaci, kdy podle zvlas"tniho zakona (zak. c. 140/1996 Sb., o zpfistupneni svazku vzniklych cinnosti byvaie Statni bezpecnosti) bylo mo2ne 2adat jen o nektere informace z tech, ktere 2adatel po2adoval, ve zbylem rozsahu mela byt jeho 2adost vyfizena postupem podle zak. o informacich. V nyni projednavane veci vsak vsechny informace, jejich2 poskytnuti se 2adatel domaha, jsou obsahem spravniho spisu, do neho2 ma pravo nahlizet. V tomto rozsudku take mimochodem soud zmir uje jako piklad komplexne upravy ve smyslu 2 odst. 3 zak. o informacich prave 38 spravniho radu, s odkazem na pfedchozi judikaturu. Pokud pak jde o rozsudek Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 27, , cj. 9 Ans 7/ , na ktery" odkazuje magistrat v napadenem rozhodnuti, tento rozsudek se pfimo nezabyva otazkou poskytnuti informace, nebot' jde o ialobu na necinnost. Nicmene krome vys"e cit. rozsudku 2. senatu jde o jediny rozsudek Nejvyssiho spravniho soudu, v nem2 slo o situaci, kdy o informaci ze spisu 2adal ucastnik fizeni (resp. osoba s pravem nahli et do spisu). V zaveru tohoto rozsudku pritom Nejvyssi ppravni soud obiter dictum odkazuje prave na vyse cit. rozsudek 2. senatu s tim, 2e nahlizeni ucastnika 1zeni do spisu podle spravniho radu je specifickym a komplexne upravenym postupem poskytovaniinformaci; na ktere se informacni zakon nevztahuje, nebot'se jedna o zvlastni pravni c pravo ve smyslu 2 odst. 3. tohoto zakon, ani2 rozlisuje mezi 26dosti o celjr spis a 26dosti o cast spisu. V oduvodneni napadeneho rozhodnuti, strana 3 odstavec patjr, magistrat ponekud nelogicky 'uvadi, 2e 26dost o zaslani kopii listin ze spisoveho materialu Ize pod" radit pod 26dost o pof zeni fotokopie spisu ve smyslu ustanoveni 38 odst. 4 spravniho fadu". Pokud by tim m6 ' lo byt mysleno, 2e 2adatelem podana 26dost podle zak. o informacich se jako takova neposoudi, ale posoudi se jako prosta 26dost o nahlizeni do spisu podle spravniho fadu, pak tato uvaha neni spravna, nebot' jak svym oznacenim, tak svym obsahem je pfedmetna 2adost nepochybne 26dosti o informace podle zakona o informacich. Magistrat vsak ve vysledku postupoval spravne, nebot' 2adost 2adatele jako takovou posoudil a v souladu s 15 zak. o informacich o ni rozhodl tak, 2e ji odmitl, a to z duvodu, s nimi2 se krajsky uiad ztoto2nuje. Tato dilci nelogicnost v oduvodneni tedy nemela vliv na zakonnost rozhodnuti. Krajsky ufad uzavira, 2e zak. o informacich se na poskytnuti informace po2adovane 2adatelem nevztahuje, nebof poskytnuti informace v podobe kopie casti spravniho spisu v tomto pfipade komplexne upravuje zvlastni zakon, konkretne 38 spravniho fadu. Magistrat tedy postupoval spravna, pokud po2adovanou informaci 2adateli neposkytl a 2adost odmitl s odkazem na vyiuku upravenou v 2 odst. 3 zak. o informacich. S ohledem na vse shora,uvedena krajsky ur"ad odvolani zamitl a napadene rozhodnuti potvrdil. 3/4 tel.: C: BankovnI spojeni: Ceska spo6 telna, a. s. -- centrzla Praha '^ `47 % '^ fax: DIC: CZ ^. 66t.u: / 0800 ^' 11 " 0`"^ ID DS: 8x6bxsd UFedni hodiny Po a St ; Ut, Ct ; P `.a'l Q,1' }9) 0'.r..J. 6«^.,Etinrs

11 MSK /2016 Sp, zn.: DSi-i/23O98/ O 16/Slo Pouceni Proti tomuto rozhodnuti se neize dale odvolat (,9i dst:-i,spravniho "adu). j. r 4. ^ 41-1 Mgr. Eva Slovackova pravnik oddeleni dopravne spravnich agend odbor dopravy " r1s'kqs1^ Rozdelovnik 1. Ucastnici nzeni: ODVOZ VOZU, s.r.o. 2. Na vedomi: Magistrat mesta Ostravy 'tr+ S t 1.. i1.j. IC:?mlt J(' Bon:'ov4I :pojfni: Cedcy spofile!na, a. S. certra!a Pra!la i Pu.'i 612 l26 DR : t i70r icitr. J6 O67F,_49j(?9(}p [ r :; b :;t; UPr-dn! hur6!ny Fria $i 9 ( ; UI: Ct f?.fiu 74 3(I; +'3 9,

SMO/000460/17/DSO/Ku6. ODVOZ VOZU s.r.o., It , Americka 362/11, Praha 2 - Vinohrady 2ADOST 0 INFORMACE

SMO/000460/17/DSO/Ku6. ODVOZ VOZU s.r.o., It , Americka 362/11, Praha 2 - Vinohrady 2ADOST 0 INFORMACE Ke sp. zn. S-SMO/164011/16/DSt SMO/000460/17/DSO/Ku6 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111IIIIIIIIII bse-/4 Statutarni mesto Ostra\la 0 magistrit - odbor dopravne spravnich cinnosti 2PRACOV. DO5LO 0 2-01

Více

ZADOST 0 POSKYTNUTI INFORMACE

ZADOST 0 POSKYTNUTI INFORMACE ZADOST 0 POSKYTNUTI INFORMACE (dle zakona c. 106/1999 Sb. o svobodnem pfistupu k informacim) Bc. ID datove schranky:^ V Ostrave 21. 1. 2014 Uctive zadam organ vykonne moci STATUTARNI MESTO OSTRAVA o poskytnuti

Více

do 8 hihi I II I II I II I II I I II I I I I I I I I I Iill it Stranka 1 BODY vazeni, timto zadam o informace dle prilohy.

do 8 hihi I II I II I II I II I I II I I I I I I I I I Iill it Stranka 1 BODY vazeni, timto zadam o informace dle prilohy. HMO/ 138413/16/DSC/Kub hihi I II I II I II I II I I II I I I I I I I I I Iill it 1111111 do 8 vazeni, BODY timto zadam o informace dle prilohy. Statutarni mesto Ostrava 0 magistrat - odbor dopravne spravnich

Více

IIIIIII III

IIIIIII III Vazeni, MO/ 134007/ 16/DS(/Ktu IIIIIII1111111111111111III11111111111111111 BODY (9 Statutarni mesto Ostrava maglstrat - odbor dopravn6 spravnicll cir nost( timto zadam o informace dle prilohy. s pozdravem

Více

SIIMO/446332/ 16/US^`/Ku^ iii 11111!! / l III!IIiI^^^^ ^ll!!! ^^ ^^^ ^I^ 2ADOST 0 INFORMACE

SIIMO/446332/ 16/US^`/Ku^ iii 11111!! / l III!IIiI^^^^ ^ll!!! ^^ ^^^ ^I^ 2ADOST 0 INFORMACE SIIMO/446332/ 16/US^`/Ku^ iii 11111!! /1111111 l III!IIiI^^^^ ^ll!!! ^^ ^^^ ^I^ MAGISTRAr MES+ odbor doprovn6 spr Yvr Jc,. Inosti osio: 16-11 - 2916 Ke sp. zn. S-SMO/210119/16/DSt Prrlohy :... 2adatel:

Více

II ^^^^^^^^^^ Iloll Ir I I

II ^^^^^^^^^^ Iloll Ir I I //V2 1) SM0/224732/ 161DSbK1jb II ^^^^^^^^^^ Iloll Ir1161111111111 I I Ke sp. zn. S-SMO/095281/15/DSC Zadatel: FLEET Control, s.r.o., ICO: 24149322, Smetanovo nab"reii 327, 110 00 Praha Povinny subjekt:

Více

ODVOZVOZU s.r.o., if , Americka 362/11, Praha 2 -Vinohrady 2ADOST O INFORMACE

ODVOZVOZU s.r.o., if , Americka 362/11, Praha 2 -Vinohrady 2ADOST O INFORMACE MAGISTRAT MESu,".' 7.'!'."..". 71T'~ ocfbor dopravns sprdvnicn c-.-n.-csh Ke sp. zn. S-SMO/181345/16/DSC 2adatel: Povinny subjekt: ODVOZVOZU s.r.o., if 03724026, Americka 362/11, Praha 2 -Vinohrady Magistral

Více

2adatel: ODVOZ VOZU s.r.o., It , Americka 362/11, Vinohrady, Praha 2 ZADOST O INFORMACE

2adatel: ODVOZ VOZU s.r.o., It , Americka 362/11, Vinohrady, Praha 2 ZADOST O INFORMACE J, i y Statutarni mesto Ostrava 0 magistrat - odbor dopravnds spravnich cinnosti r.r Ke sp. zn. S-SMO/294398/15/DSt 2adatel: ODVOZ VOZU s.r.o., It 03724026, Americka 362/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Povinny

Více

HIM

HIM c^'se ^f2 ^ 2 SMO/490036/ 16/DSC/Ku6 1111111HIM 111111 111 1 11111111111 111111111111 Statutatni s ;tvsio cist'f'avdl 0 magistrat - odbor dou ra :' ne sprivnirh cinnostl 19-12- 2016 Ke sp. zn. S-SMO/175307/16/DSC

Více

V podane 2adosti po2adujete poskytnout informaci tykajici se byvaleho

V podane 2adosti po2adujete poskytnout informaci tykajici se byvaleho L""AVdost Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 Ostrava vazeni, grave jj sem se na internetu dovedel, ze byvaly" mestskeho obvodu Moravska Ostrava a Privoz za Ostravak pan byl zvolen do obvodniho

Více

'Ii IIII IIIII IIIIIIIIIIII IIII I I

'Ii IIII IIIII IIIIIIIIIIII IIII I I SMO/055661 / 17/DS bkub 'Ii IIII IIIII IIIIIIIIIIII IIII I I emo^ee6334d5cd Statutirni nn,;,esto Ostrava 0 magistrat TTTTTT- odbor donravne sr,ravnich cinnosti 10-0-201 (s.j t Ke sp. zn. S-SMO/020388/16/DSt

Více

III IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIINIIIIII IIIII III IIIII

III IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIINIIIIII IIIII III IIIII SM0/094240/ 17/DSO/Ha1 III IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIINIIIIII IIIII III IIIII Statutirni nies.e Oss:ra,. l 0 magistrat - ode or dopravne spravnfch cinnosti z o;tncov. 1cOSLo kqel SK. ZN./LH. cj - 9-03-

Více

III IIIIIIIIIIIi/II IIIIIIIIIIIIIIIIIiii II IIII

III IIIIIIIIIIIi/II IIIIIIIIIIIIIIIIIiii II IIII Stranka 6. 1 z 1 Va2eni, timto 26d6m o informace die p"rilohy. S pozdravem SMo/090946 / 17/DS, /Ha1 III IIIIIIIIIIIi/II IIIIIIIIIIIIIIIIIiii II IIII 11111111 Statutarni rnestn Ostrava,ryry magisb atom`

Více

ODVOZVOZU s.r.o., if , Americka 362/11, Praha 2 -Vinohrady 2ADOST O INFORMACE

ODVOZVOZU s.r.o., if , Americka 362/11, Praha 2 -Vinohrady 2ADOST O INFORMACE MAGISTRAT MESu,".' 7.'!'."..". 71T'~ ocfbor dopravns sprdvnicn c-.-n.-csh Ke sp. zn. S-SMO/181345/16/DSC 2adatel: Povinny subjekt: ODVOZVOZU s.r.o., if 03724026, Americka 362/11, Praha 2 -Vinohrady Magistral

Více

Č.j. MMH/55933/2017 str. 2

Č.j. MMH/55933/2017 str. 2 Doručeno; Ke sp. zn. 219/P/15439/2017/Bel Žadatel: \ s -06-2017 i^ r± íq /ím!í Číslo jedn f / Sk /nak;i: /nak;inúta s/f Povinný subjekt: Magistrát města Havířova ZADOST O INFORMACE podle zákona č. 106/1999

Více

ROZHODNUTI. takto: Oduvodneni

ROZHODNUTI. takto: Oduvodneni Magistrat Mesta Ostravy odbor dopravne spravnich cinnosti C. j.: SMO/048707/17/DSC/ Sp. zn.: S-SMO/016438/17/DSC/3 INF - 9/2017/zak. c. 106/1999 Sb. V Ostrave dne 6. tinora 2017 ROZHODNUTI Magistrat mesta

Více

o1 e ^^^^^^^^^^ BODYQOX37BJN *V6c: 26dost o poskytnuti informace podle zak. c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim*

o1 e ^^^^^^^^^^ BODYQOX37BJN *V6c: 26dost o poskytnuti informace podle zak. c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim* p M0/293174/ 18 /DSLC / o1 e11111111111111111^^^^^^^^^^ 111111111111111Xamovec6b4r02aB Magistrat mesta OSTRAVY Odbor dopravne spravnich cinnosti Prokes"ovo nam 8 729 30 OSTRAVA C.j. SMO/236680/DS4^/ SP.zn.

Více

uplatní se plně režim vyřízení žádosti stanovený InfZ (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. prosince 2006 č.j. 5 As 3/ ).

uplatní se plně režim vyřízení žádosti stanovený InfZ (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. prosince 2006 č.j. 5 As 3/ ). Magistrát města Havířova správní odbor Svornosti 86/2 736 01 Havířov - Město V Praze dne 21.11.2017 Doručovací adresa: Spisová značka: l0644/p/76642/2017/vít Jednací číslo: MMH/76642/2017-4 Věc: Žádost

Více

III II III II III I II II IIIIIIII III IIII III ICI ^ `C. UOPOR.

III II III II III I II II IIIIIIII III IIII III ICI ^ `C. UOPOR. SMO/094049/ 17/DSI^/Ha1 III II III II III I II II IIIIIIII _movee55556d67 III IIII III ICI dse 11 Stati.itarni mesto Ostrava 0 mogistrat- adbor dor?rcvne sp,.avnich cinncsti a..m.-...a.+-maunvamu^ruc.e

Více

11111 ^^^^^^ IIIIIIII IIIIIIIIIII

11111 ^^^^^^ IIIIIIII IIIIIIIIIII Ke sp. zn. S-SMO/067533/15/DSt SMO/ 183946/ 16/DSO`/Kud 11111 ^^^^^^ IIIIIIII IIIIIIIIIII 1111111111111111 2adatel : FLEET Control, s.r.o., ICO : 24149322, Smetanovo nabr"eif32z, 110 0^ Praa I MAGISTR,41

Více

bsc3// j ;aosio: ,16... Ke sp. zn. S-SMO/323863/15/DSC 2adatel: ODVOZ VOZU s.r.o., IC , Americka 362/11, Vinohrady, Praha 2

bsc3// j ;aosio: ,16... Ke sp. zn. S-SMO/323863/15/DSC 2adatel: ODVOZ VOZU s.r.o., IC , Americka 362/11, Vinohrady, Praha 2 bsc3// ' MAGISIRATMES7,,.-dbor dopravn6 sprbvnici c,;nosh j ;aosio: 0 3-10- 20,16...... Ke sp. zn. S-SMO/323863/15/DSC 2adatel: ODVOZ VOZU s.r.o., IC 03724026, Americka 362/11, Vinohrady, 120 00 Praha

Více

IIIIIII Illlilll Iillllll IIINIIilllll I III

IIIIIII Illlilll Iillllll IIINIIilllll I III Dobry den, BODY IIIIIII Illlilll Iillllll IIINIIilllll I III a ma ^e e q f 603a c2 IIIIII III timto zadam o informace dle phlohy. S pozdravem a pranim hezkeho dne, Statutarni mesto Ostrava 0 maoistrat

Více

I I II I IIII ill! l 11 l Ii l 11 l l I/ I II II I II I I I I III

I I II I IIII ill! l 11 l Ii l 11 l l I/ I II II I II I I I I III SMO/288129/16/DS&Kud I I II I IIII ill! l 11 l Ii l 11 l 11 1 1 11 1 1 11 l I/ I II II I II I I I I III MAGISTR^T M $7; "' S 77 AVA. dopo odbor dopravn sprhvnfch dinnostf Ke sp. zn. S-SMO/400779/14/DSt

Více

2ADOST 0 INFORMACE. podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim (dale jen InfZ")

2ADOST 0 INFORMACE. podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim (dale jen InfZ) L3) Magistratu mesta Ostravy Proke ovo nam. 1803/8 729 30 Ostrava 2ADOST 0 INFORMACE podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim (dale jen InfZ") Touto cestou 26dam, abyste mi poskyfli

Více

III \tiiiiiii\ l II^^^^^L^^I^^^^1^^L\ILIII^L1^^I1\I

III \tiiiiiii\ l II^^^^^L^^I^^^^1^^L\ILIII^L1^^I1\I Ke sp. zn. S-SMO/382421/16/DSC SMO/2053 1 75/ 17/DSC"/KuU III \tiiiiiii\ l II^^^^^L^^I^^^^1^^L\ILIII^L1^^I1\I 33 Statut irni mesto O strava m19istrat - odbor douravnc: $Pr,ivnich C!nnosti o 3 1-05- 2017

Více

^4 -),.,. Ostrava 2 9 1^. 4;.

^4 -),.,. Ostrava 2 9 1^. 4;. Ci ^f ^ 9S! rg"s 1F AI ^' 1 ^,STR;,V Magistrat statutarniho mesta Ostravy [^ --- ---.--_- _..._..- Prokesovo namesti 8 ^4 -),.,. Ostrava 2 9 1^. 4;. Vazenl, 1 i 1, I v rote 2008 jste uzavreli smlouvu c.

Více

2 o Ill lllllllllllllll lllllllllllllll mm tpes625a3aae. MAGISTRÁT MĚSTA TEl'UCE é. 5 : čj... D~~-d~:;;č~;;1 :...

2 o Ill lllllllllllllll lllllllllllllll mm tpes625a3aae. MAGISTRÁT MĚSTA TEl'UCE é. 5 : čj... D~~-d~:;;č~;;1 :... MAGISTRÁT MĚSTA TEl'UCE é. 5 : čj.... D~~-d~:;;č~;;1 :... / Ke sp. zn. MgMT-SČ 094421/PŘ/3014/2015/Ku Žadatel: 2 o. 06. 2015 Počet listů:...?r>cl:i :,.:,-i...... ú. Povinný subjekt: Magistrát města Teplice

Více

IIIIIIII IIIIIIIII III

IIIIIIII IIIIIIIII III K sp. zn. S-SMO/040017/15/DSC MAGISTRAT MEESTA ":)5"AVA 1 dopor odbor dopravne sprbvnich i.,nnosh -4-30o91o: -08-2016 ^. I... P^tlohy:... 3I,L... SMO/288049/ 16/DSt/Kut IIIIIIII IIIIIIIII 11111111111111

Více

I I II I IIIIIlll l 3 l 64 II / I 1 ll 7^ l / II I!I

I I II I IIIIIlll l 3 l 64 II / I 1 ll 7^ l / II I!I SMO/ 114 I I II I IIIIIlll l 3 l 64 II / I 1 ll 7^ l / l i D Apo II I!I 31111111 Statit;rni m6 sto Ostrava magrstrit - Odbor da;%ravne g^' y:.^>n : Sprl Villch _'-:--.a:-uw.i CI111105t1 r ZPF,ACOV,7Z ',Om_..Yyrrc.

Více

ID datove schranky: u698zw3. Statutarni mesto Ostrava 0 nagistrat - odbor dopravnc spravnich cinnosti ZPRACOV. DOSLO. UKL.2NAK q0.6 SK.ZN?. C.J.

ID datove schranky: u698zw3. Statutarni mesto Ostrava 0 nagistrat - odbor dopravnc spravnich cinnosti ZPRACOV. DOSLO. UKL.2NAK q0.6 SK.ZN?. C.J. SMO O 3^00^/lfi/DSO/Kub. (Y' II I II I Ip!I III51WIME ^II II I I Ili I I 111111111 III ID datove schranky: u698zw3 Magistrat mesta Ostravy Odbor dopravne spravnich cinnosti Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava

Více

ZADOST 0 INFORMACE. podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim (dale jen InfZ")

ZADOST 0 INFORMACE. podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim (dale jen InfZ) b ^ -C, -^) ^, Magistrat mesta Ostravy Proke ovo nam. 1803/8 729 30 Ostrava ZADOST 0 INFORMACE podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim (dale jen InfZ") Touto cestou 26d6m, abyste

Více

Ill ^111111III^III^IIIlilll IIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ill ^111111III^III^IIIlilll IIIIIIIIIIIIIIIIIII SMO/265081 / 18/VS C Ill ^111111III^III^IIIlilll1111111IIIIIIIIIIIIIIIIIII Statutarni mesto Ostrava p mauistrat - odbor dopravn^, spravnich cinnosti ZPHACUV. 00SLO c.nopod 2 8-05- 2018 c. 4 UKL AI) PI^ILOM^

Více

ZADOST 0 INFORMACE. podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim (dale jen InfZ")

ZADOST 0 INFORMACE. podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim (dale jen InfZ) b ^ -C, -^) ^, Magistrat mesta Ostravy Proke ovo nam. 1803/8 729 30 Ostrava ZADOST 0 INFORMACE podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim (dale jen InfZ") Touto cestou 26d6m, abyste

Více

irl u11I1111

irl u11I1111 Pilohy :... S"A OS RAVP I k,ij a x,,. I s: pr6«nl I Statutarni mesto Ostrava Prokegovo namestf 8 729 30 Ostrava L o5 SMO/329901 k / l6/lpo irl 111111111111u11I1111 (15^, Datovou schrankou V Praze dne 31.8.2016

Více

a ove sc ran y: u Vcc: Zadost o poskytnuti infonnace podle /ak. c. 106/1999 Sb., o svobodncm pfistupu k informacfm

a ove sc ran y: u Vcc: Zadost o poskytnuti infonnace podle /ak. c. 106/1999 Sb., o svobodncm pfistupu k informacfm 32 SMO/454612/15/DSC/KuS emowbes96f3773 a ove sc ran y: u zw Magistral mesta Ostravy Odbor dopravne spravnich cinnostf Prokesovo namestf 8 729 30 Ostrava Vyhotoveno: 18.12.2015,M.,>TRATM STA Ji-i^ odbor

Více

Výroční zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Za kalendářní rok 2016

Výroční zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Za kalendářní rok 2016 Výroční zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Za kalendářní rok 2016

Více

MAGISTRAT MtSTA OSTRAVA odbor dopravns spr6vnici?tnnost 4. G... C. j...o... ryak. Pr(lohy :... zadam

MAGISTRAT MtSTA OSTRAVA odbor dopravns spr6vnici?tnnost 4. G... C. j...o... ryak. Pr(lohy :... zadam 15 Magistrat m6sta Ostravy odbor dopravn6 spravnfch 6innosti Prokegovo nam. 8 729 30 Ostrava Sp.zn : S-SMO/111275/16/DS(^ I^j.: SMO/218811/16/DSt/Las MAGISTRAT MtSTA OSTRAVA odbor dopravns spr6vnici?tnnost

Více

ern Titul: ING. Na zaklade zakona o svobodnem prfstupu k informacim, vas tfmto zadam o:

ern Titul: ING. Na zaklade zakona o svobodnem prfstupu k informacim, vas tfmto zadam o: ern SMO/437540/ 13/O,P/S1e II I IIIIIIII III II I I II IIIII II III II^!il 11 111 o.roveo4db2dg99 Lenka Lalikov6, DiS. sekretaridt Magistrat mesta Ostravy odborhospoddrskd spravy Prokesovo ndmesti 8, 729

Více

(Do staleho seznamu se podle zakona zapisuji pouze obcane CR, zapsani v obci k trvalemu pobytu.)

(Do staleho seznamu se podle zakona zapisuji pouze obcane CR, zapsani v obci k trvalemu pobytu.) Na zaklade zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim, si Vas dovoluji po26dat o ni2e uvedene informace, jet potrebuji pro svuj vyzkum vykonu politickych pray cizinco, ktery provadim jako

Více

ROZHODNUTi. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku

ROZHODNUTi. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 17. cervna 2015 C.j.: MMR-2114512015-83/1525 ROZHODNUTi Ministerstvo pro mistni rozvoj, jako organ

Více

ii!ii!i1tiiii/iiiiiiiiii! IllIIIIII

ii!ii!i1tiiii/iiiiiiiiii! IllIIIIII SMO/323112/ 17/DSa/Kub 11111101111111 ii!ii!i1tiiii/iiiiiiiiii! IllIIIIII Statut5rni niesto Ostrava 0 nagistrat - odbor doprnvnr spriviiich clnnosti Ke sp. zn. S-SMOL/034280/16/DSC 2adatel: Povinny subjekt:

Více

II1111I1111IIIIIIIIIIIII111II IIIIIIIIIIIIIII

II1111I1111IIIIIIIIIIIII111II IIIIIIIIIIIIIII hltp:i//espis.innno.czipmino/xerv let/sps/espis Rpc Dobry den, SMOi423545/ 14iO2P/Sle II1111I1111IIIIIIIIIIIII111II IIIIIIIIIIIIIII V souladu se zakonem c. 106/1999 Sb., o svobodnem prristupu k informacim,

Více

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE. takto:

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE. takto: MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor kancelář tajemníka Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel. 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OKT/19226/2017 Vyřizuje: Mgr. Jana Linhartová

Více

I fill Wall 111,1%, risek Ostrava e^^ OSTFAV4 s.ec. 'e: v.,:cva 1744/.2 Olt ,13 :08 00 Ostrava.p orubo P'NkOlttI centrurn,cz

I fill Wall 111,1%, risek Ostrava e^^ OSTFAV4 s.ec. 'e: v.,:cva 1744/.2 Olt ,13 :08 00 Ostrava.p orubo P'NkOlttI centrurn,cz SMO/382422 / 14/LPO/VO I fill Wall 111,1%, Zadost o poskytnuti informace ve smyslu zaak. c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim, ve zneni pozdejsich ppedpisu (dale jen citovany zakon) ^Proke

Více

Úřad městské části Praha 13 Odbor stavební Sluneční náměstí 2580/ Praha 5 - Stodůlky datovou schránkou. V Praze, 15. května 2018.

Úřad městské části Praha 13 Odbor stavební Sluneční náměstí 2580/ Praha 5 - Stodůlky datovou schránkou. V Praze, 15. května 2018. Úřad městské části Praha 13 Odbor stavební Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha 5 - Stodůlky datovou schránkou V Praze, 15. května 2018 Žadatel: Věc: Žádost o poskytnutí informací V souladu s ustanovením

Více

Hill llillillllmllli IIII X11111

Hill llillillllmllli IIII X11111 ;MO/4O7242/18/DS Hill llillillllmllli IIII1111111 X11111 bsgo2/i V Ostrave dne 27.6.2018 MMO odbor DSC Statutarni mesto Ostrava magistrat - odbor dopravne spravnich cinnosti ZPRACOV. DOSLO t. DOPOR. S

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

No 2Z. l emo $es Ill^l^IlIll^Ullllllllll. lnillllfill illlllllilll. 22. brezna :41 21 ke sd61en1 c.i. SMO/43$283 :/17/LPO% z $

No 2Z. l emo $es Ill^l^IlIll^Ullllllllll. lnillllfill illlllllilll. 22. brezna :41 21 ke sd61en1 c.i. SMO/43$283 :/17/LPO% z $ 153929/1 No 2Z lnillllfill illlllllilll I l l emo $es Ill^l^IlIll^Ullllllllll Od: Odeslano: Komu: P"red met: 22. brezna 2018 11:41 posta@ostrava.cz 21 ke sd61en1 c.i. SMO/43$283 :/17/LPO% z $ t^^7*nl m^s

Více

from Customer Date: 5. srpna :10:24. Zadost o poskytnuti informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim.

from Customer Date: 5. srpna :10:24. Zadost o poskytnuti informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim. VIV/40 EMail from Customer Date: 5. srpna 2014 21:10:24 From: foi+request-1729-6b19d261 infoprovsechnv.cz To: unsignedinfo@localhost Subject: Zadost o informace podle dotaz - Kandidatni listiny do Komunalnich

Více

in I^I^^fl i^lllil,iilii IIIIIIIIIIII I1I9IilIl IIi1

in I^I^^fl i^lllil,iilii IIIIIIIIIIII I1I9IilIl IIi1 Jaras^cova Martina SM 0/208544/ /V n It. /Vys in I^I^^fl i^lllil,iilii IIIIIIIIIIII II9IilIl IIi MAGISTRAT MESTA OSTRAVA odour majetkovy 08. 07 20 C. doper. Zpracov. Od: Odeslano: Komu: Predmet: 7. cervence

Více

V dne Žádost o poskytnutí informací

V dne Žádost o poskytnutí informací V dne 21.12.2018 Žádost o poskytnutí informací (dále jen žadatel ) žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ ), o poskytnutí

Více

Dobrj den, na zaklade zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem p"ristupu k informacim Vas zadam o sdeleni nasledujiciho:

Dobrj den, na zaklade zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim Vas zadam o sdeleni nasledujiciho: Dobrj den, na zaklade zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem p"ristupu k informacim Vas zadam o sdeleni nasledujiciho: 1. Zda dne 12. 11.2018 resila MP Ostrava spadova sluzebna Martinovska, pripadne jinx

Více

26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb.

26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb. LPf' Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava V Praze dne 27. beezna 2013 26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb. Va2en1, na zaklade zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnem

Více

M6sto Ostrava Vyhotoveno: Magistrat m6sta Ostrava Dorudeno: Odbor dopravndspravnich 6innosti Prokegovo nam.

M6sto Ostrava Vyhotoveno: Magistrat m6sta Ostrava Dorudeno: Odbor dopravndspravnich 6innosti Prokegovo nam. M6sto Ostrava Vyhotoveno: 12.12.2016 Magistrat m6sta Ostrava Dorudeno: 12.12.2016 Odbor dopravndspravnich 6innosti Prokegovo nam. 8 729 30 Ostrava Sp.zn.: S-SMO/270513/ 16/DStr j.: SMO/382539/ 16/DSt/Sad

Více

Mestsky urad Vsetin,

Mestsky urad Vsetin, I Mestsky ufad Vsetin ODBOR SPRA VNiCH AG END cj.. MUYS 1616/2014/44/0SA!Zl-body Spis.zn. MUYS-S 226/2015 Vyi'izuje: Be. Tatiana Ziakova Telefon: 571 491 582. 542. 577 Ye Vsetlne dne: 02.06.2017 USNESENi

Více

Žadatel: ODVOZ VOZU s.r.o., Americká 362/11, Praha 2, IČ ŽÁDOST O INFORMACE

Žadatel: ODVOZ VOZU s.r.o., Americká 362/11, Praha 2, IČ ŽÁDOST O INFORMACE Ke sp. zn. 12944/2015/262/Pe Žadatel: ODVOZ VOZU s.r.o., Americká 362/11, 120 00 Praha 2, IČ 03724026 Povinný subjekt: Městský úřad Luhačovice ŽÁDOST O INFORMACE podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne

Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne y CT T iu ^ l IA We k ve"rejnjym zakazkam WZVA K PODANI NABIDKY A PROKAZANI KVALIFIKACE k verejne zakazce Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne zjednodusene

Více

OSTRAVA!!! Usneseni. Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu. SMO/416760/14/UHAaSR/Lk S-SMO/148256/12/Sprav

OSTRAVA!!! Usneseni. Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu. SMO/416760/14/UHAaSR/Lk S-SMO/148256/12/Sprav Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu VaSe znafcka: Ze dne: C.J.: Sp. zn.: Vyfizuje: Telefon: E-mail: Datum: Vypraveno: SMO/416760/14/UHAaSR/Lk S-SMO/148256/12/Sprav Luskova

Více

Magistrat mesta Ostravy - epodatelna 23. dubna 2013 14:45 Hajek Ale ; Vojvodikova Iva FW: zadost o informace podle zakona 106/99 Sb.

Magistrat mesta Ostravy - epodatelna 23. dubna 2013 14:45 Hajek Ale ; Vojvodikova Iva FW: zadost o informace podle zakona 106/99 Sb. Vojvodikova Iva Od: Odeslano: Komu: Pfedmet: Magistrat mesta Ostravy - epodatelna 23. dubna 2013 14:45 Hajek Ale ; Vojvodikova Iva FW: zadost o informace podle zakona 106/99 Sb. MAGISTRAT MftTA OSTRAVA

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01WAH74* Čj: MSK 15945/2018 Sp. zn.: ŽPZ/2907/2018/KrJ 231.2 V20 Vyřizuje: Ing. Jana Kroupová

Více

Žadatel: ODVOZ VOZU s.r.o., IČ , Americká 362/11, Vinohrady, Praha 2 ŽÁDOST O INFORMACE

Žadatel: ODVOZ VOZU s.r.o., IČ , Americká 362/11, Vinohrady, Praha 2 ŽÁDOST O INFORMACE Ke sp. zn. 11090/2015/262/Pe Žadatel: ODVOZ VOZU s.r.o., IČ 03724026, Americká 362/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Povinný subjekt: Městský úřad Luhačovice ŽÁDOST O INFORMACE podle zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí Vedení Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Naše značka: VED 85/2016-7271/2016-kp Datum: 2004.2016 FLEET Control, s.r.o. Smetanovo nábřeží 327/14 110 00 Praha

Více

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. V Praze dne 7. 12. 2015 č.j. HIU-758/2015 ROZHODNUTÍ Jako příslušný orgán ve smyslu ust. 16 odst. 3 ve spojení s ust. 20 odst. 5

Více

Ministerstvo zdravotnictví České republiky. V Praze dne Č.j.: 63946/2010 R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo zdravotnictví České republiky. V Praze dne Č.j.: 63946/2010 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví České republiky V Praze dne 4. 11. 2010 Č.j.: 63946/2010 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví České republiky, jako nadřízený správní orgán podle ustanovení 178 odst.

Více

Územní pracovište Brno, Príkop 11, 60447 Brno. OZNÁMENí

Územní pracovište Brno, Príkop 11, 60447 Brno. OZNÁMENí 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1065/BKM/2012-BKMM C.j.: UlSVM/BKM/959/2012-BKMM Úrad pro zastupování státu ve vecech majetkových Územní pracovište Brno, Príkop 11,

Více

^^ ^ ! llil l 11 l II I II I I II I II I II I IU I III III III

^^ ^ ! llil l 11 l II I II I I II I II I II I IU I III III III Magistrat m6sta Ostravy Odbor dopravn6 spravnich 6innostf Bc. Dagmar Falagtova Prokegovo nam. 8 729 30 Ostrava MAGISTRAT MES YA )STRAVA d.1 odocr dopravn6 spr6vn.h r:innoslf 4 11-11o 03-03- 2015 c. i.:..."d-3...

Více

2. rijna :21 ZI k M 62 na 23. ZMO

2. rijna :21 ZI k M 62 na 23. ZMO Od: Odeslano: Komu: Predmet: 2. rijna 2018 10:21 posta@ostrava.cz ZI k M 62 na 23. ZMO 18.12.2008 5tatut6rni mesto Ostrava magistrat - odbor legislativni a pravni ZPRACOV. DOSLO 44a- d. DOPOR. 3-10- 2018

Více

.m^111^>rll^lllll!!il1111l11111

.m^111^>rll^lllll!!il1111l11111 1llIII/t!!k I!!!f1!l!t 8 ;a f i j!.m^111^>rll^lllll!!il1111l11111 Od: Odeslano: Komu: Predmet: rnf mestu Ostrt""a 20 Iedna 201 R 17, ;1 rnaaistr

Více

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje Krajsky ufad Stredoceskeho kraje 0080R? I V 0 1 N 1 H 0 P R O S T R t D I A ^tmfcdtlstvi Praha: 24.04.2014 Die ro/dclovniku Cislojednaci: 047711/2014/KUSK Spisova znacka: SZ_ 047711/2014/KUSK Vyfizuje:

Více

^^ ^ 111111! llil l 11 l II I II I I II I II I II I IU I III 11111 III III

^^ ^ 111111! llil l 11 l II I II I I II I II I II I IU I III 11111 III III Magistrat m6sta Ostravy Odbor dopravn6 spravnich 6innostf Bc. Dagmar Falagtova Prokegovo nam. 8 729 30 Ostrava MAGISTRAT MES YA )STRAVA d.1 odocr dopravn6 spr6vn.h r:innoslf 4 11-11o 03-03- 2015 c. i.:..."d-3...

Více

ROZHODNUTI. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske mim. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku

ROZHODNUTI. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske mim. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku MNSTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske mim. 6 11015 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 12. kvetna 2015 C.j.: MMR15716/20158311062 ROZHODNUT Ministerstvo pro mistnf rozvoj, jako organ pfislusny

Více

11I / f l llll li lllllllll I f i

11I / f l llll li lllllllll I f i Magistrat Statutarru'ho mesta Ostravy (SMO, MMO) Prokegovo namesti 8 Ostrava 11I 11111111/1111111f l llll li lllllllll I f i111111111 mave 5377.e55 1 MAGISTRAT MESTA OSTRAVA odbor legi6lotivni o pravni

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016 *UOHSX007Y9QS* UOHSX007Y9QS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016 V řízení o rozkladu ze dne 19. 8. 2015 doručeném Úřadu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Aps 11/2013-11 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Vojtěcha

Více

- <foi+request b 2adost o informace podle zakona c. 106/1999 Sb. o svobodnem pristupu k informacim.

- <foi+request b 2adost o informace podle zakona c. 106/1999 Sb. o svobodnem pristupu k informacim. Drong Radek Od: - Odeslano : 12. srpna 2014 20:31 Komu : Drong Radek Ptedmet : Re: rozhodnuti Povinny subjekt: Drong Radek 2adost o informace podle zakona

Více

POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY

POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY EMA Sid1o: Husinecka 1024/1 ]a, 130 00 Praha 3, IC: 457 97 072, DIC: CZ45797072 PF CR Zapsan v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskvm soudem v Praze, odd. A. v1o2ka 6664 Adresa

Více

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í. Dopisem ze dne povinný subjekt mimo jiné sdělil žadateli:

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í. Dopisem ze dne povinný subjekt mimo jiné sdělil žadateli: Praha: 18.12.2012 Číslo jednací: 177689/2012/KUSK Spisová značka: SZ_171565/2012/KUSK Vyřizuje: JUDr. Jaroslava Malá / l. 397 Značka: OVV/Ma R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor

Více

MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. ROZHODNUTi

MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. ROZHODNUTi MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 4. zan 2014 C. j.: MMR-2441012014-83/1822 ROZHODNUTi Krajsky urad 01omouckeho kraje, odbor strategickeho

Více

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00 Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí

Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí Vaše značka: Ze dne: 12.08.2016 Č. j.: SMO/299462/16/Vnitř./ Sp. zn.: S-SMO/299462/16/Vnitř./2 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: 2016-08-17 Poskytnutí

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp.zn.: KUOK/6698/2012/OSR/336 Olomouc dne 3. dubna 2012 Čj.: KUOK/29708/2012 Oprávněná úřední osoba pro

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 38/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

HLAVNf MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY. ODBOR ZlVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNl. ROZHODNUTi

HLAVNf MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY. ODBOR ZlVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNl. ROZHODNUTi Stranka 1 z 5 HLAVNf MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY ODBOR ZlVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNl c.j.: S-MHMP 887184/2014 VPraze 23.cervna 2014 Vyrizuje: Mgr. Vaclav Billovec Pan: Mgr. Bohuslav Sobotka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 60/2009-160 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

DISKUSE. Vyřizování žádosti účastníka řízení o poskytnutí kopie správního spisu vedeného v řízení o přestupku nebo o jiném správním deliktu

DISKUSE. Vyřizování žádosti účastníka řízení o poskytnutí kopie správního spisu vedeného v řízení o přestupku nebo o jiném správním deliktu DISKUSE Petr Franěk Vyřizování žádosti účastníka řízení o poskytnutí kopie správního spisu vedeného v řízení o přestupku nebo o jiném správním deliktu V poslední době dochází ze strany účastníků řízení

Více

R O Z H O D N U T Í Veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í Veřejná vyhláška Praha: 28.12.2018 Městský úřad Sedlec-Prčice Číslo jednací: 118717/2017/KUSK-DOP/HOL Náměstí 7. května č.p. 62 Spisová značka: SZ_118717/2017/KUSK 25791 Sedlec-Prčice Oprávněná úřední osoba: Mgr. Michal

Více

- <foi+request b 2adost o informace podle zakona c. 106/1999 Sb. o svobodnem pristupu k informacim.

- <foi+request b 2adost o informace podle zakona c. 106/1999 Sb. o svobodnem pristupu k informacim. Drong Radek Od: - Odeslano : 12. srpna 2014 20:31 Komu : Drong Radek Ptedmet : Re: rozhodnuti Povinny subjekt: Drong Radek 2adost o informace podle zakona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 73/2006-180 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Doručovací adresa: datová schránka. Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Doručovací adresa: datová schránka. Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Doručovací adresa: datová schránka Městský úřad Vsetín Odbor správních agend Přestupkové oddělení Svárov 1080 755 24 Vsetín Vyhotoveno: 16.04.2018 Doručeno: 16.04.2018 Kzn.: MUVS-S 12786/2018 Poř. č.:2018/009392

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. JMK 93837/2016 Sp.Zn. S-JMK 59548/2016/OÚPSŘ Brno 15.6.2016 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IHGRM* Čj: MSK 78801/2015 Sp. zn.: DSH/8567/2015/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A MOŽNOST VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ

OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A MOŽNOST VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ silniční správní úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 960 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 574 e-mail: cabla@napajedla.cz www.napajedla.cz Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze

Více

m? 20 V Ostrave dne MP Ostrava Zadost o informace dle zakona 106/1999Sb. Na zaklade vyse uvedeneho zakona 2a6me o tyto informace:

m? 20 V Ostrave dne MP Ostrava Zadost o informace dle zakona 106/1999Sb. Na zaklade vyse uvedeneho zakona 2a6me o tyto informace: V Ostrave dne 2.10.2018 m? 20 MP Ostrava Zadost o informace dle zakona 106/1999Sb. Na zaklade vyse uvedeneho zakona 2a6me o tyto informace: V p> ipade, 2e stra2nik uvidi spatne zaparkovane vozidlo, co

Více

R O Z H O D N U T Í. zamítá žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. zamítá žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX007CTFJ* Sp. zn.: MMFM_S 8894/2011/OÚRaSŘ/Špa Frýdek-Místek,

Více

76c 6. Magistrat mesta Ostravy odbor dopravne spravnich cinnosti ul. 30. dubna 635/ Ostrava

76c 6. Magistrat mesta Ostravy odbor dopravne spravnich cinnosti ul. 30. dubna 635/ Ostrava 76c 6 Magistrat mesta Ostravy odbor dopravne spravnich cinnosti ul. 30. dubna 635/35 729 30 Ostrava Vec: Zadost o poskytnuti rozhodnuti die zakona c. 106/1999 Sb. 2adam o osk tnuti pravomocneho rozhodnuti

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Odbor dopravní správy. Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Odbor dopravní správy. Žerotínovo náměstí 3, Brno , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 184787/2016 Sp. zn.: S-JMK 182201/2016/ODOS/Zo Brno 21. 12.2016 g'ilyjíraveno dne: [Z540 44 ťtoto

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 140501/2010 SpZn. S-JMK 140501/2010/OÚPSŘ Brno 06.12.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Toto

Více