Váš dopis zn. È.j. Vyøizuje/linka MHMP /2002/0lPNI/EIA/ Ing. Novotný/4278 0O9-2/Nov

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš dopis zn. È.j. Vyøizuje/linka MHMP /2002/0lPNI/EIA/ Ing. Novotný/4278 0O9-2/Nov"

Transkript

1 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNIHO PROSTØEDi Váš dopis zn. È.j. Vyøizuje/linka MHMP /2002/0lPNI/EIA/ Ing. Novotný/4278 0O9-2/Nov Datum podle 7 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí) Identifikaèní údaje: Název: Polyfunkèní objekt, Praha 7, ul. V Háji 15, Na Maninách 20 Kapacita (rozsah) zámìru: Navržená stavba polyfunkèního charakteru, tj. podzemní garáže a technické zázemí, v nadzemní èásti obchody, administrativní využití a byty, poèítá s celkovou zastavìnou plochou 5264 m2. Jedná se o budovu se sedmi nadzemními a dvìma podzemními podlažími. Objekt je navržen jako novostavba na území vzniklém po demolici stávajících objektù mezi ulicemi V Háji a Na Maninách. Charakter zámìru: Stavba má polyfunkèní charakter. Umístìní: Zahájení: Ukonèení: kraj: obec: mìstská èást: katastrální území: jaro 2003 jaro 2005 Praha Praha Praha 7 Holešovice Oznamovatel: ASPEKT - ENERGO CZ a.s V Háji Praha 7 Souhrnné vypoøádání pøipomínek: Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:. Hlavní mìsto Praha Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

2 Mìstská èást Praha 7 Ministerstvo zdravotnictví Zvláštní orgán hl. m. Prahy - mìstský hygienik Odbor životního prostøedí MHMP Odbor výstavby MHMP Bytové družstvo Na Maninách 24, Na Maninách 24, Praha 7 Nájemníci domu Na Maninách 18, Na Maninách 18, Praha 7 Miroslava Stanislava Langovi, Na Maninách 18, Praha 7 Mgr. Zdeòka Lojdová, Tusarova 53, Praha 7 Vyjádøení ÈIŽP 01 Praha a odboru dopravy MHMP nebyla pøíslušnému orgánu v zákonné lhùtì doruèena. Požadavek podrobit zámìr dalšímu posuzování podle zákona è. 100/2001 Sb. obsahovala vyjádøení hlavního mìsta Prahy, Mìstské èásti Praha 7, mìstského hygienika a vyjádøení Bytového družstva Na Maninách 24, nájemníkù domu Na Maninách 18, majitelù domu Na Maninách 18 - Miroslava a Stanislavy Langových a Mgr. Zdeòky Lojdové. Oproti tomu odbor životního prostøedí MHMP a odbor výstavby na dalším posuzování v procesu EIA netrvá. Jednotlivá vyjádøení obsahují následující pøipomínky a podmínky k realizaci stavby: Hlavní mìsto Praha ve svém závìru požaduje pøepracování zámìru tak, aby byl v souladu se závaznou èástí územního plánu co do podílu bytové funkce a aby bilance v rámci bloku v žádném pøípadì nezhoršovala stav a z hlediska zelenì jej zlepšila (redukce zpevnìných ploch, uvolnìní vnitrobloku ve prospìch zelenì). Øešení by mìlo smìøovat k trvalým výsadbám na rostlém terénu. Hlavní mìsto Praha dále požaduje zohlednìní všech pøipomínek uvedených k oznámení a souhlasí, aby daný zámìr byl posuzován v režimu zákona 100/2001 Sb. Vyjádøení Mìstské èásti Praha 7 neobsahuje žádnou pøipomínku, požaduje však posouzení zámìru z hlediska zák. è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù. Vyjádøení Ministerstva zdravotnictví je pouze formálního charakteru - požaduje respektovat stanovisko místnì pøíslušného orgánu veøejného zdraví (mìstského hygienika v Praze). Mìstský hygienik považuje oznámení za nedostateèné v oblasti hlukové zátìže daného území. Postrádá vyhodnocení stávající hlukové zátìže a doložení skuteènosti, že hluk z dopravy v øešeném území nepøekraèuje nejvyšší pøípustné ekvivalentní hladiny akustického hluku A ve venkovním prostoru. Mìstský hygienik vznáší požadavek do výpoètù zahrnovat všechny pøedpokládané stacionární zdroje hluku vèetnì uvedení typu navrhovaných chladících jednotek a jejich akustického výkonu a výpoèet vztahovat i k novì navrhovaným bytovým jednotkám. V kapitole O.IV oznámení - Opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù nenalézá vypoøádání se s hlukem ze stavby a demolièních prací a jejich hodnocením jako takovým. Podobnì nenachází opatøení k dodržení nejvyšších pøípustných hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru pøi provozu Sídlo: Mariánské námìstí 2, IlO 01 Praha Pracovištì: Øásnovka 8, IlO 15 Praha I tel.: II II fax:

3 objektu, pøestože, dle tvrzení mìstského hygienika, je hlukové vyhodnocení založeno de facto na "pøedpokladech", které je nutno zajistit. Odbor životního prostøedí MHMP vyslovuje nìkolik pøipomínek:. z hlediska nakládání s odpady: V dalších stupních projektové dokumentace požaduje respektovat navržená opatøení pro fázi výstavby, jak jsou uvedena v oznámení.. z hlediska ochrany ovzduší: Vyslovuje nesouhlas s instalací plynové kotelny a požaduje realizovat vytápìní dálkovým zpùsobem z CZT.. z hlediska ochrany pøírody a krajiny: Nemá vážnìjší pøipomínky. Výsadbu døevin do stromoøadí v ulici "V Háji" 20 kusù a v ulici "Na Maninách" 12 kusù stanovuje jako nutný požadavek, který musí být realizován. V dalším stupni projektové dokumentace požaduje sladit textovou a grafickou èást. Odbor výstavby MHMP nemá z vodohospodáøského hlediska žádné pøipomínky a zpracování dokumentace EIA nepovažuje za nutné. Pøíslušný úøad dále v zákonné lhùtì obdržel nìkolik vyjádøení veøejnosti Bytové družstvo Na Maninách 24 má následující pøipomínky.. Stavba zastíní objekt, tzn. sníží svìtelnost a zároveò naruší soukromí èlenù družstva tím, že bude možno hledìt do jejich bytù ze stavby.. Stavba zvýší intenzitu hluku zejména provozem garáží.. Stavba omezí pro èleny družstva bezplatná parkovací místa v ulici Na Maninách.. Stavba sníží bezpeènost èlenù družstva v dùsledku zhoršení pøístupu k objektu v pøípadì požáru. Obyvatelé domu Na Maninách 18 podávají námitku na stavbu polyfunkèního objektu z nìkolika dùvodù.. V pøípadì realizace stavby dojde ke zhoršení životního prostøedí okolních obyvatel, zejména ovzduší.. Výškové pomìry by zpùsobily stínìní stávajících obytných domù a objekt by pøevyšoval okolní domovní zástavbu.. Navrhovanou pasáž považují obyvatelé domu Na Maninách 18 za nesmyslnou.. Støešní zeleò považují za nevyužitelnou okolními obyvateli.. Konkrétní dopad na obyvatele domu vidí ve zhoršení obytného prostøedí po dobu stavby u všech obyvatel, po event. dostavbì zejména u obyvatel v nižších patrech.. Dostavbu proluky, tak event. zástavbu dvora chtìjí pro posílení obytného charakteru bloku, což dávají do širšího kontextu s okolní navrhovanou èi zrealizovanou výstavbou administrativních budov. Podobné vyjádøení zaslali majitelé domu Na Maninách 18 - Miroslava Stanislava Langovi. Ti hovoøí o budoucím zastínìní jednotlivých bytù navrhovaným objektem, tedy snížení kvality bydlení a zamezení dostateèného provìtrávání, které by vedlo Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: II II fax:

4 k vlhnutí domu. Zvýšená doprava má vést k zvýšení hluku a zplodin a zhoršila by parkování v ulici, které již zatìžuje protìjší objekt Na Maninách 7. Navrhovaná pasáž má pøilákat bezdomovce z Armády spásy, která má sídlo 50 metrù od plánovaného vyústìní pasáže. Administrativní využití objektu považují majitelé domu za nadbyteèné. Mgr. Zdeòka Lojdová se domnívá, že pøi hodnocení a schvalování zámìru by mìlo být vzato v úvahu i hledisko zhodnocení svìtelných podmínek. V oznámení postrádá zmínìní obyvatel Tusarovy ulice. Závìr: Zámìr "Polyfunkèní objekt, Praha 7, ul. V Háji 15, Na Maninách 20" naplòuje dikci bodu 10.6, kategorie II pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb" o posuzování vlivù na životní prostøedí. Proto bylo dle 7 citovaného zákona provedeno zjiš ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základì zjiš ovacího øízení provedeného podle 7 citovaného zákona dospìl pøíslušný orgán k závìru, že zámìr "Polyfunkèní objekt, Praha 7, ul. V Háji 15, Na Maninách 20" bude posuzován podle citovaného zákona, nebo oznámení neprokázalo rozsah ovlivnìní životního prostøedí a obyvatelstva. dostateènì S ohledem na zásady pro zjiš ovací øízení požaduje pøíslušný úøad zpracovat dokumentaci vlivù zámìru na životní prostøedí (dále jen "dokumentace") dle pøílohy è. 4 k citovanému zákonu a pøi zpracování zohlednit pøipomínky uvedené ve vyjádøeních doruèených pøíslušnému úøadu. Ve smyslu 7 odst. 6 cit. zákona a s ohledem na poèet dotèených správních úøadù a dotèených územních samosprávných celkù stanovuje pøíslušný úøad poèet dokumentací pro pøedložení na 10 paré. Závìr zjiš ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených or~á;ù :át/, ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù. CA~~ Pøílohy: JUDr. Helena Dob i á š o v á øeditelka odboru t~agistrát hl. m. Prah, vyjádøení hlavního mìsta Prahy odbt;>r životnlho prostredi vyjádøení MÈ Praha 7 Marlánské nám 2 vyjádøení Ministerstva zdravotnictví Praha 1 (6/ vyjádøení zvláštního orgánu hl. m. Prahy - mìstského hygienika vyjádøení odboru životního prostøedí MHMP vyjádøení odboru výstavby MHMP vyjádøení Bytového družstva Na Maninách 24, Na Maninách 24, Praha 7 vyjádøení nájemníkù domu Na Maninách 18, Na Maninách 18, Praha 7 vyjádøení Miroslava a Stanislavy Langových, Na Maninách 18, Praha 7 vyjádøení Mgr. Zdeòky Lojdové, Tusarova 53, Praha 7 Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha.. Pracovištì: Rásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

5 /1/ -- MHMPP01P354N HLA VNÍ MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNÍHO MÌST A PRAHY SEKCE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY r 1 odbor životního prostøedí MHMP JUDr. Helena Dob i á š o v á øeditelka odboru Mariánské námìstí Praha 1 L J Váš dopis Zll. ~:.{i I 976/2002/0ZPI Vl/EIAlOO9-I/Nov È.j. SURM/5821/2002 v yøizu je/odbor/linka RNDr. Caha/URB/44 7 Datum 19. èervna 2002 Vážená paní øeditelko, na základì Vaší žádosti primátorovi hlavního mìsta Prahy Vám zasíláme vyjádøení hlavního mìsta Prahy k zámìru "Polyfunkèní objekt, Praha 7, ul. V Háji 20", který byl zaøazen v kategorii II pøílohy è. 1 zákona èíslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, a.pro který bylo zahájeno zjiš ovací øízení. Vyjádøení hlavního mìsta Prahy bylo schváleno Radou hlavního mìsta Prahy usnesením èíslo 0983 ze dne S pozdravem Hlavni mìsto Praha Magis\rát hl.m. Prahy sekce Utvar rozvoje hlavnlho mìsta Prahy Hradèansk6 nìm. 8 Prah. 1 /5/ Ing. ~OVá øeditelka SURM MHMP Pøíloha 1: usnesení RHMP è a jeho pl~íloha Sídlo: Mariánské nám. 2, Praha 1 Pracovištì: Hradèanské nám. 8, Praha Tel.: lili Tel.: Fax: IÈO:

6 Rozdìlovník: 1) adresát + pøílohy 2) MHl\1P - SURM/KØ + pøílohy 3) SURM/VRB - AŽP 4) - SURM/spisovna (podání uloženo na VRB/ AŽP) + pøílohy

7 Hlavní mìsto Praha RADA HLAVNíHO MÌSTA PRAHY USNESEN. Rady hlavního mìsta Prahy èíslo 0983 ze dne posuzování vlivù na životní prostøedí pro "Polvtunkèní obiekt, Praha 7, ul. V háii 15, Na Maninách 20" Rada hlavního mìsta Prahy schvaluje vyjádøení hl.m. Prahy k zahájení zjiš ovacího øízení dle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí pro "Polyfunkèní objekt, Praha 7, ul. V háji 15, Na Maninách 20", uvedené v pøíloze è. 1 tohoto usnesení ukládá 1. vrchnímu øediteli sekce Útvar rozvoje hlavního mìsta Prahy 1. odeslat alp MHMP vyjádøení hl.m. Prahy dle bodu I. tohoto usnesení Termín: v. z. Ing. Petr Švec primátor hl.m.prahy Ing. Jiøí Paroubek námìstek primátora hl.m.prahy

8 Pøíloha È. 1 k usnesení Rady HMP È ze dne Vyjádøení hl. m. Prahy k "Oznámení" podle pøílohy è. 3 zákonu 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí pro zámìr "Polyfunkèní objekt, Praha 7, ul. V Háji 15, Na Maninách 20". Z hlediska urbanistické koncepce hlavní mìsto Praha konstatuje, že v oznámení je uvedeno, že pro prostor parcel È. 992, 993, 1003, 1004/1, 1004/2 v k. Ú. Holešovice, na kterém je navrhován polyfunkèní objekt, poèítá platný územní plán hlavního mìsta Prahy s plochou SVM, to znamená s výstavbou smíšeného mìstského typu. Dále se tvrdí, že návrh je v souladu s územním plánem. S tímto tvrzením hlavní mìsto Praha nesouhlasí, nebo pøedmìtné území, na kterém je navržena stavba polyfunkèního domu, leží v centrální èásti mìsta, pro kterou je v závazné èásti ÚPn hl. m. Prahy stanoven minimální podíl bydlení. Pro tuto plochu je ve výkrese È. 26 urèeno SVM 4, tj. 40% podíl bydlení. Ze studie a jejích bilanèních údajù vyplývá, že navržený rozsah bydlení nesplòuje požadovaný minimální podíl bytové funkce. Je proto nutné konstatovat, že zámìr je v rozporu se závaznou èástí územního plánu. Dále je uvedeno, že zástavba je navržena tak, že urbanisticky zkvalitní souèasné území, a že navržená varianta polyfunkèního objektu je výsledkem vývoje zvažovaných a zpracovávaných variant, které byly postupnì projednávány s dotèenými orgány (mezi nimi je jmenován napøíklad útvar hlavního architekta, neexistující již od roku 1994). Z hlediska míry využití území se však jeví navržená zástavba jako vysoce pøedimenzovaná jak podílem zastavìní pozemku, tak výškou zástavby. V daném pøípadì je komerènì využito 99,32 % z celkové zájmové plochy a výška zástavby pøevyšuje okolní hladinu o 2 podlaží. Koeficient podlažní plochy (KPP) je 8,5, což je víc než ve støedu mìsta. Aèkoli v dané ploše není smìrnou èástí územního plánu pøedepsána míra využití území, nelze pøedpokládat témìø stoprocentní využití pozemku a navrhovaný zámìr ještì z tohoto pohledu považovat za zlepšení stavu! Zlepšením z hlediska životního prostøedí by mohlo být jedinì øešení pøinášející snížení rozsahu zastavìné plochy a zpevnìných ploch ve prospìch zelenì. V popisu souèasného stavu (nulové varianty) se uvádí, že souèasná zástavba díky stavbám a zpevnìným plochám má absolutní absenci zelenì, že nový návrh pøedkládá vkusné a úèelné ozelenìní na konstrukcích i obnovu stromoøadí a že je velmi pravdìpodobné, že v pøípadì nerealizace pøedloženého zámìru by byl brzy pøedložen obdobný zámìr jiného investora, nebo vìtšina daného území je urèena schváleným územním plánem pro funkèní využití SVM - smíšeného mìstského typu a pravdìpodobnì i vlivy jiného v lokalitì možného zámìru na životní prostøedí by byly obdobné jako u navrhované stavby. S podobným tvrzením, které se snaží navodit dojem, že se jedná o jediné správné využití území, opìt hlavní mìsto Praha nesouhlasí. Navrhovaný zámìr je výhodný pøedevším z pohledu investora. Kromì pøedložené varianty lze vypracovat celou øadu umímìnìjších variant, které jednak vyhoví požadavku územního plánu na podíl bydlení, jednak sníží podíl zastavìných a zpevnìných ploch ve prospìch zelenì na rostlém terénu. Zeleò na støešní konstrukci nemùže plnohodnotnì nahradit deficit zelenì v území. Hlavní mìsto Praha dále upozoròuje, že na území Holešovického meandru je zadán koncept regulaèního plánu. Podle analytické èásti tohoto plánu je stávající koeficient zastavìné plochy v celém bloku 0,59, koeficient podlažních ploch 2,97, koeficient zelenì 0,05 a koeficient využití podzemí 0,44. Výška zástavby kolísá mezi 4-6 nadzemními podlažími. V závìrech a doporuèeních pro pøedmìtný blok se uvádí, že návrh regulaèního

9 plánu by mìl hledat možnosti uvolnìní vnitrobloku s cílem zisku ploch pro realizaci vnitroblokové zelenì a že by bylo vhodné doplnit ulièní frontu zastavìním pozemku è v ulici Na Maninách a výškovou korekcí zástavby na pozemku è. 993 doplnit ulièní frontu ulice V Háji. S tìmito doporuèeními se hlavní mìsto Praha plnì ztotožòuje. V pøedloženém materiálu je øada dalších omylù, napø. se zde praví Za ekologicky optimální variantu je možno považovat využití pozemku nikoliv pro zástavbu, která s sebou nese urèité negativní vlivy, ale pro vytvoøení kvalitního pøírodního nebo pøírodì blízkého prostøedí. Pozemek by mohl být využit pro kvalitní vnitroblokovou zeleò - mohlo by se jednat napø. o zøízení rekreaèního parèíku nebo dìtského høištì s parkovou úpravou a s kvalitní druhovou skladbou nebo o výsadbu vnitroblokového sadu èi o jinou formu zelenì. I tato varianta je více ménì hypotetická, protože v souèasné dobì by se asi obtížnì hledal investor, který by takový zámìr financoval bez nároku na rychlý ekonomický zisk a rychlou návratnost vložených prostøedkù. Takové využití celého zájmového území by také nebylo v souladu se stanoveným využitím území podle schváleného územního plánu hl.m. Prahy. Tvrzení, že vytvoøení vnitroblokového sadu èi jiné formy zelenì by nebylo v souladu se stanoveným využitím území podle schváleného územního plánu je hrubým nedorozumìním, nebo doplòková zeleò je neoddìlitelnou a žádoucí souèástí všech polyfunkèních území a tedy i SVM. Se závìrem, že územnì - plánovací opatøení k minimalizaci úèinkù stavby na prostøedí nejsou navrhována, nebo využití území je v souladu s platným ÚP hl. m. Prahy, nelze v žádném pøípadì souhlasit. Hlavní mìsto Praha proto požaduje pøepracování zámìru tak, aby bilance v rámci bloku v žádném pøípadì nezhoršovala stav a z hlediska zelenì jej zlepšila (redukce zpevnìných ploch, uvolnìní vnitrobloku ve prospìch zelenì) a uvedení zámìru do souladu se závaznou èástí územního plánu co do podílu bytové funkce (požadovaných 40 %). Z dopravního hlediska hlavní mìsto Praha konstatuje, že pøedpokládaná kapacita podzemního parkovištì bude 275 stání. Pøíjezd zdrojové a cílové dopravy se oèekává z ul. Dìlnické a ul. V Háji, výjezd do ul. Na Maninách. K pøedloženému oznámení má následující pøipomínky: Text na str. 26 oznámení je tøeba doplnit o informaci, pro jaký èasový horizont se vztahují dopravnì - inženýrské údaje uvedené v tab. 4 (Frekvence automobílù v dané oblastí). V tab. è. 5 na str textové èásti oznámení jsou uvedeny hodnoty pøitížení jednotlivých úsekù komunikaèní sítì budoucí zdrojovou a cílovou dopravou navrhovaného objektu. Z textu není zøejmé, jakým zpùsobem a kým byly uvedené hodnoty stanoveny. V souvislosti s uvedenými pøipomínkami hlavní mìsto Praha upozoròuje, že hodnocení vlivu na životní prostøedí musí vycházet z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikaèní sítì hl. mìsta pro všechny posuzované èasové horizonty, které poskytuje Ústav dopravního inženýrství nebo MHMP - SÚRM. - ') -

10 Z hlediska ochrany pøírody a krajiny nemá hlavní mìsto k pøedloženému oznámení pøipomínky. Plocha se sice nachází v ochranné zónì nadregionálního biokoridoru územního systému ekologické stability (ÚSES), ale vzhledem k charakteru území (si/nì urbanizovaná èást mìsta) tento fakt na podobu stavby nemá žádný vliv. Z hlediska mìstské zelenì hlavní mìsto Praha požaduje snížení podílu zastavìných a zpevnìných ploch ve prospìch zelenì na rostlém terénu (max. støešní zelení, aie s mocností vegetaèního souvrství min. 1,5 m umožòujícího výsadby støednì vzrùstných stromù). Hlavní mìsto Praha konstatuje, že max. únosný je rozsah zastavìných ploch v podstatì dle souèasného stavu a z volných ploch 2004 m2 vìnovat alespoò 75 % na zeleò na rostlém terénu - tedy cca 1500 m2. Dále konstatuje, že pøi orientaèním porovnání bilancí souèasné zastavìné plochy a navrhované se dostáváme z 3 296m2 na 5 264m2, tedy nárùstu o 59,70 %. Za hlavní nedostatek øešení považuje hlavní mìsto Praha skuteènost, že i pøi tak rozsáhlé transformaci se veškerá zeleò dostává na støešní konstrukci (nákladná následná údržba). Nenalezlo se optimálnìjší øešení, které by smìøovalo ke zlepšení životního prostøedí a trvalosti výsadeb na rostlém terénu. Stromy v ulièních prostorech jsou pozitivní, ale pro vlastní vnitøní pobytovou pohodu v souboru budov nemají žádný význam. Hlavní mìsto Praha požaduje nalézt øešení, které pøínese smysluplný rozsah ploch zelenì, a to zejména takových, které jsou urèeny k pobytu. V pøípadì opaku vydat se èásteènì cestou extenzivních støešních zahrad bez možnosti pochozu. I když pro funkèní plochu není v platném ÚPn stanovena míra využití území, není dùvodu, aby nebyly zachovány základní principy výpoètu koeficientu zelenì. Návrh je naprosto nerespektuje. Základní nedostatky: Plochy zelenì na rostlém terénu (žádné) místo rozsahu 75 % z pozemku ÚRo Stromy ve zpevnìných plochách v chodnících v ulièním prostoru lze zapoèítat pouze 25 % z rozsahu zelenì na rostlém terénu. Pøi tìchto rozvahách se nikdy nelze dostat k 25 % zelenì, které by odpovídaly 7 nadzemním podlažím. Pokud výpoèet z doložených hodnot v dokumentaci uvedeme do správných vztahù dle Metodického pokynu, zapoèitatelná plocha zelenì èiní pouze 343,75 m2, což pøi rozloze parcely 5300m2 je 6,48 % (KZ = 0,06). Ujasnit, zda plochy støešní zelenì s mocností cca 1 m zeminy jsou i pro pobyt na nich nebo pouze pro pohled z obvodových zpevnìných ploch. Upøesnit, zda není na úrovni støechy v 7. n. p. chybnì uvedena støešní zahrada pouze s mocností 30 cm vegetaèního souvrství, když v podlaží níže (6. n. p.) je ještì mocnost cca 1m. Zelené støechy pøibývající s vyššími podlaží by mìly již zùstat bez pøekrytí v dalších patrech. Upøesnit poèet stromù. Podle orientaèního výpoètu je poèet 180 stromù nereálný, pokud se nejedná o velmi drobné s malými korunami. Z hlediska ochrany zemìdìlské pùdy je uvedený zámìr v souladu s platným ÚPn SÚ hl. m. Prahy a vliv na pùdu jako neobnovitelný pøírodní zdroj je minimální. Hlavní mìsto Praha konstatuje, že obecnì je však pozitivnìjší snížení podílu zpevnìných ploch ve prospìch ploch zelenì s pùdním pokryvem, by tomu tak v souèasné dobì není. Z akustického hlediska je vliv objektu jak z dopravy tak ze stacionárních zdrojù vypoèten a doložen v pøiložené studii s rozložením hlukových izofon. Hlukové izofony jsou zpracovány pouze pro nové stacionární zdroje a novou dopravu, bez porovnání se stávajícím stavem

11 Pokud budou k dispozici prùjezdy dopravy po vedlejších komunikacích mìsto Praha území zhodnotit i podle stávajícího stavu. doporuèuje hlavní Z hlediska ochrany ovzduší pøedložené oznámení zámìru konstatuje, že se dané území nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a s relativnì omezenou možností provìtrávání. I když se navrhovaný polyfunkèní objekt nenachází v bezprostøední blízkosti nejvìtšího zdroje zneèištìní - ul. Argentinské, budou emise z vytápìní a vìtrání podzemních garáží pøispívat ke zhoršené imisní situaci v souèasné obytné zástavbì. Dalším zdrojem bude vyvolaná obslužní doprava objektu. Rozptylová studie byla zpracována podle metodiky SYMOS 97, verze 2001 a konstatuje, že tento pøíspìvek bude relativnì malý a že v èasovém horizontu realizování stavby v r bude vliv navýšení dopravy kompenzován sníženou tvorbou emisí pøi inovaci automobilového parku. S tímto konstatováním hlavní mìsto Praha nesouhlasí, protože úèinek katalyzátorù se projeví až po delším úseku souvislé jízdy (cca 5 km), s èímž nelze pøi výjezdech z podzemních garáží poèítat. Jelikož návrh organizace obslužné dopravy byl pøedem pro konzultován a zøejmì pøedstavuje pøijatelný kompromis pro hygienickou službu a další dotèené orgány, hlavní mìsto Praha souhlasí v dané etapì s pokraèováním projektové pøípravy výstavby polyfunkèního objektu. Z hlediska nakládání s odpady hlavní mìsto Praha konstatuje, že oznámení hodnotí vliv odpadù na životní prostøedí v zásadì uspokojivì. Bylo by však vhodné víc zdùraznit nutnost materiálového nebo energetického využívání odpadù pøed skládkováním, a to i u výkopových zemin a demolièních odpadùm (stavební su ), pokud nejsou kontaminovány. Z hlediska zásobování vodou nemá hlavní mìsto Praha k pøedloženému oznámení pøipomínky, øešení není v rozporu s koncepcí zásobování. Polyfunkèní objekt bude zásoben pitnou vodou napojením vodovodními pøípojkami z veøejného vodovodního øadu ON 200, který je veden v chodníku ulice V Háji a ON 80 v ulici Na Maninách. Roèní potøeba vody pro zdravotnì technická zaøízení bude èinit mj/rok. Z hlediska odkanalizování vodních tokù hlavní mìsto Praha konstatuje, že oznámení je zpracováno v dostateèném rozsahu. Stavba nezasahuje do žádných ochranných pásem. Lokalita se nachází v povodí Vltavy, která ji obtéká v meandru a je od navrhované stavby vzdálena 200 až 300 m. Odvedení splaškových odpadních vody v množství mj/rok ze sociálních zaøízení a zaøizovacích pøedmìtù je navrženo do jednotné kanalizaèní sítì v ulicích V Háji a Na Maninách. Navrhovaná stavba se nachází v povodí kmenové stoky B, kterou jsou vody odvádìny do ÚÈOV. Deš ové vody budou rovnìž odvádìny do jednotné kanalizace. Vzhledem k tomu, že navržená stavba nahrazuje stávající zastavìnou a zpevnìnou plochu nedojde ke zvýšení odtoku deš ových vod a nedojde ke zmìnì charakteru odvodnìní oblasti. Hlavní mìsto Praha upozoròuje, že podle "Revidovaných pravidel pro odvodnìní hlavního mìsta Prahy" pro pøechodné období do dokonèení I. fáze generelu odvodnìní hlavního mìsta Prahy je pro jednotnou kanalizaci uvažován déš intenzity 205 I/sec. ha. Zvláštní technologické vody v provozu nevznikají. Øešené území èásteènì zasahuje do zátopového území Vltavy stanoveného vodohospodáøským orgánem v roce Zátopové území je v kategorii A - neprùtoèné chránìné. Podle vyhlášky è. 32 z roku 1999 o závaz.l1.$ èásti územního plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy, pøíloze è.1, oddílu 9 - zátopová -4

12 území, se stanoví: v zátopovém území neprùtoèném chránìném, lze umis ovat všechny stavby v souladu s funkèním využitím ve smyslu legendy schváleného plánu. Øešené území èásteènì leží v zátopovém území kde protipovodòovou opatøení (PPO) na ochranu hl. m. Prahy "Etapa Holešovice - Stromovka zpracovává firma AOUA TIS a. s. Brno (inženýrskou èinnost zajiš uje Vodohospodáøský rozvoj a výstavba a. s.,nábøežní 4, Praha 5). Výstavbu akce "Polyfunkèní objekt Praha 7, ul. V Háji 15, Na Maninách 20" je nutno zkoordinovat s touto dokumentací a realizací protipovodòových opatøení. Z hlediska zásobování teplem hlavní mìsto Praha konstatuje, že dle vyhodnocené varianty studie variant energetického zásobování územního celku ÚC 51 Holešovice (uzavøena podpisy zúèastnìných organizací závìreèným protokolem v 4/99) je stávající i výhledová zástavba v území Holešovic v dosahu sítí CZT energeticky orientována pro zásobování teplem k napojení na soustavu CZT Holešovice. V komunikacích, ohranièujících øešené území, jsou vedeny stávající kapacitní tepelné sítì vhodné k napojení polyfunkèního objektu, bouraný objekt V háji 15 je v souèasné dobì dokonce na soustavu CZT napojen. Hlavní mìsto tedy konstatuje, že v oznámení zámìru navržený zpùsob zásobování teplem z vlastní plynové kotelny není v souladu s odsouhlasenou variantou zásobování teplem citované energetické studie. Vzhledem k emisnì silnì zatìžované lokalitì výstavby doporuèuje øešit zásobování teplem navrhovaného polyfunkèního objektu na bázi soustavy CZT. Z hlediska zásobování zemním plynem bez pøipomínek. Návrh není v rozporu se schváleným Územním plánem hl. m. Prahy. Z hlediska zásobování elektrickou energií nejsou pøipomínky. Návrh není v rozporu s platným Územním plánem hl. m. Prahy. Polyfunkèní objekt bude zásobován elektrickou energií z nové vestavné velkoodbìratelské transformaèní stanice o výkonu 2 x 630 kva. Bytové jednotky ze stávající sekundární sítì nízkého napìtí. Z hlediska telekomunikací nejsou pøipomínky. Návrh není v rozporu se schváleným ÚPn hl. m. Prahy. Pøedpokládané požadavky na telekomunikaèní metalické i optické spojení bude zajištìno v rozsahu jednání s Èeským Telecomem a. S., která probíhají. Hlavní mìsto Praha požaduje, aby zpracovatel dále projednal a doložil, že navrhovaná výška objektu nezasahuje do ochranného pásma radioreléových tras nìkterého z provozovatelù mobilních sítí a RR spojù. Hlavní mìsto Praha požaduje pøepracování zámìru tak, aby byl v souladu se závaznou èástí územního plánu co do podílu bytové funkce a aby bilance v rámci bloku v žádném pøípadì nezhoršovala stav a z hledíska zelenì jej zlepšila (redukce zpevnìných ploch, uvolnìní vnitrobloku ve prospìch zelenì). Øešení by mìlo smìøovat k trvalým výsadbám na rostlém terénu. Hlavní mìsto Praha dále požaduje zohlednìní všech pøipomínek uvedených k oznámení a souhlasí, aby daný zámìr byl posuzován v režimu zákona 100/2001 Sb. - 5

13 ~~ r OŽP MHMP - odd. posuzování vlivù na ŽP l pijte! píl1~h ~'--'--".~ LII000 Øásnovka 8 Praha I J v Aš DOPIS ZNAÈKY / ZE DNE! MHMP-61976/2002/0ŽP/VI/EINOO9- '-Ir-Nov//28.0S NAŠE ZNAÈKA OŽP/673-o/02/Ho VYØIZUJE I LINKA Ing.H Horská PRAHAfDA TUM VÌC: Vyjádøení MÈ Praha 7 k zámìru zaøazeného v kategorii II, bodu 10.6, pøílohy è.1 zákona è. I 00/200 I Sb., o posuzování r. vlivù.--.- na..- životní -- - prostøedí.- a o zmìnì nìkterých -- souvisejících zákonù V pøíloze Vám zasílám usnesení RMÈ P7 È. 0607/02 - R, z ] , kterým se vyjadøuje k zámìru Polyfunkèní objekt, Praha 7, ul. V Háji ]5, Na Maninách 20, ktelý je zaøazen v kategorii II, bodu 10.6, pøílohy è.] zákona è.1 00/200] Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù /' S pozdravem Ing. H.Horská ved. ažp ÚMÈ P7 Mìstská èást Praha 7 Úøad mìstské èásti odbor ž.ivotniho prostøedí PRAHA 7. nábø. Kpt. Jaroše Pøíloha è Usnesení RMÈ P7 (ÈD BANKOVNÍ SPOJENÍ Èeská spoøitelna È ;. -)OOOR70llQ/OROO TELEFON FAX

14 MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 7 USNESENÍ RADY MÈ Praha 7 è. 0607/02-R, z na vyjádøení Mìstské èásti Praha 7 pro zjiš ovací øízení k zámìru - Polyfunkèní objekt, Prftha 7, ul. V Háji 15, Na Maninách 20, který je zaøazen v II. kategorii bodu 10.6, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù Anotace: Materiál navrhuje RMÈ P7 stanovisko k zámìru Polyfunkèní objekt, Praha 7, ul. V Háji 15, Na Maninách 20, který je zaøazen v II. kategorii bodu 10.6, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù Rada MÈ Praha 7 po projednání I. bere na vìdomí pøedložený materiál - Návrh na vyjádøení Mìstské èásti Praha 7 pro zjiš ovací øízení k zámìru - Polyfunkèní objekt, Praha 7, ul. V Háji 15, Na Maninách 20, ktel"ý je zaøazen v II. kategorii bodu 10.6, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzovállí vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù II. požaduje posouzení uvažovaného Polyfunkèního objektu, Praha 7, ul. V Háji 15, Na Maninách 20 z hlediska zákona È. 100/2001 Sb. o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù. III Urèen Úkol ukládá VED OŽP Horská Hana Termín: zaslat vyjádøení MÈ P7, uvedené v bodì II. souhlasí tohoto materiálu odboru životního nro~tøedí MHMP - Øá~novk;l R Pr~h~ 1

15 PhDr. Ivana Kuèerová zástupkynì starosty Mìstské èásti Praha 7 Ing. Tomáš Dub starosta Mìstské èásti Praha 7

16 , MINISTERSTVO ZDRA VOTNICTVI Praha 2. Palackého nám. 4 /' /" MHMPP01P3Z3Y i '---i,,1". ',...,..,.t-.,. \! 11".1 A 7 _ O "";?~nl \, 1 '".. :t~~li;;~1r.1'1 ~~~ ~ai?(\"':i'~~ ~"~,~1 :i~:: fi)iii ~;J;:.;; ---~- Vaše zn. Naše ZD.: HEM Vyøizuje V Praze dne Ing. Svaèina Vìc: Posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona è. zjiš ovacího øízení zámìru zaøazeného do kategorie II 100/2001 Sb. - zahájení Obdrželi jsme od Vás kopii oznámení podle pøílohy è.3 k zákonu è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, zámìru "Polyfunkèní objekt, Praha 7, ul. V háji 15, Na maninách 20". K tomuto oznámení sdìlujeme, že požadujeme, aby v tomto pøípadì bylo z hlediska znalosti místních pomìrù pøi posuzování stavby podle zákona è. 100/2001 Sb. respektováno stanovisko místnì pøíslušnéhorgánu ochrany veøejného zdraví (mìstský hygienik v Praze). / -.,/ z< /' RNDr. K~1;-1:!IioV1} øeditelka odboru / hygieny a epidemiologie

17 I:' - t!-rj' ti 1 ej t~/co HLA V N I I"IESTO PRAHA,.-. ZVLÁŠTNÍ ORGÁN IiLAVNÍHO MÌSTA PRAWI MÌSTSKÝ HYGIENIK Vaše èj Ha. e ~:J. 1363/02/ PO? - HK/ Kuè Vyøizuje I1UDr. Drašnarov,," V Praze dne Vìc' ZahAjenf 2jišt'c.'",acfho øí2enf zamìru 2af'a2eného v kat.egorii II, bodu 10.6 pøílohy è.1 zákona è.100/2001 Sb. - PolYfunl<È'n! objekt Praha 7, uj.. V Háji 15, Na. l1aninách 20 - vyjádøení Dne obdržel zvláštní orqán hlavního m ;sta Prahy - mìstský hy~ienik o2n~mení podle p~{lohy 3 k 2ákonu è.100/2001 Sb. k 2ámìru Polyfunkèflf objekt Prah~ 7, ul. V Háji 15, Na Maninách 20 :;"" tím, že 2ám~r bude podrobe-n 2,1i' t'ovacfmu ~f2ení. Polyfunkèl.í objekt, umístìný do vnitrobloku ul. V Háji a Na l1an 1 nác:h (P&1:'.è.992,993,1003,1004/1,1004/2 k.t1. Holea;ovice) má plnit. fwlkc:i obchodn ; spoleèenskou, administrativní a obytnou. 1:!ìstký hygienik Ozndm~l1í sdìluje: jako do!.èený správní úi'ad k p~edmìt.nému 1. Z h}"gieflického hlediska se nel2e jednoznaènì vyjádøit k funkènímu využil! objektu na obytnou fu.'1kci (12 nadslandartních bytcov'ých jednolek s Lerasami). nebol' dokumenlè1.ce n~obsahuje \fyhc)dnocen í slávaj {cf hlukové z4tìže daného Ú2emí a ani nedoklj.dá..že hluk 2 dopravy v i"ešeném území nepøekt-aèuje nej,'y. šf pøfpu--stné ekvivalentní hladiny akuslického tlaku A ve '.'enkovní. prostoru LA.q.T 55 db 'J dobì denn! a 45 db 'J dobf noèn {. V tomto smìru j tf nutné dokumentaci doplnil. 2 Hlukové '"yhodnocení po.!yfunkèn(ho objekt.u (t.j.h1.uk 2e st.aclonárnfch zdro10 a hluk z obslu~né dopravy) je de fa,ct.o zalq;2';eno na "pø',,",df'oi',ldf.iech., kle!:!;?: je nutno zajistit, aby Sídlo' Jdsli1ínová 37, Praha 10, LeI. : , íax Pr-acov i ~t.ì: Duke 1 ský(,::h hrd I no Pr-aha 7, te I. : (ax

18 - 2 nedocházelo r:ø'i provozu I:jolyfunkèního objektu k pøekraèo'jání nej,';'ššfch pøfpr.;lsln}'c'h t.ladin akustického tlaku ve venkovní. prostoru. DQk~erlLace - '~!st.d.iv la tyto pøedpoklady t!ek~edguj,=; a hluk je.ko faktor 0\'1 i ",òuj rcf životní pod.lnky ol:)øjate 1 2de rlen í u'jeden 'J!bec. Ve výpoètu hluku 2e stacionárních 2droj(} nejsou zahrnuly vo:'šecl'ln}" pøedc"okládané 2dt"oje hluku (napø. VZT qará~í t, cta1!), 2hodnocen je pou2e hluk 2 provo2u chladících jednotek. Z tohoto hodj~oc'aní vyplývá. ~e 1 imitnf hladina h!uklt, tj. Lr-QQ,T 40 db 11 dob~ noèní bude dosa~ena ti obytného doili'c.!. Nd Haniná'::;:h 1042/18, v ostatních výpoètových bodech bude hj,~di~a h1uku r\i~šf. V~poèe... je v, ak 1 imitován na akusticl~ý 'Jýk,jn c111adíci jednotky Lv 87 db. Z toho 12e do'jod i t, že ti pil í padì PO!.lŽ i t f -::h 1,,3d f c f ch jednotek s vy š f m dkusl.ickým v}fkonem budou i'1ejvyšší pøípustné hodnoty hluku ve venkovním prost.aru 2 pro~jo2u chladících jednotek v dobì noèní pøekroèen}'. Dokumentace neuvažuje s žádnými ptípadnými protihiukci1;,}mi opat4~enfmi. S ohledem na 'Jýše uvedené je nutné, aby výpoèet hlukové zátìže zahrnoval v, ech.n~' p~edpokládané stacionární zdroje hluku vèetnì uvedení typu navrho'vaných chladících jednotek a jejich akustického v~/konu. Výpoèet je nutné v2táhnout i k novì navrhovaný"!!} b}'toi/ým jednotkám. Hodnocení hluku 2 obslužné dopravy vychá2f 2 pøedpokladu, že huslota obslužné dopravy nepøekroèí 30 vo2ide12a hodi.".;. v dobì denní. Za tohoto pøedpokladu budou u objektu V H"::'.;! èp. 1214,' 13 a èp. 1092/15 dosaženy I im i tní hoc:,,1oty hluku, tj. LJ\oq,T 55 db v dobì denní, u os'tatnf~'~ ref"erenènfch bod l budou hodnoty hluku nižší. Protože 2 dokumentace nf;::: jasné, jakým 2p lsobem se dospìlo k závìru, že do: "\mf obslužnost objektu nepøekroèí hustotu 30 vo2idel :za hodinu, doporuèuji, aby tato èást, tj. (Jopravnf obslužnost pojyflmkènfho objektu, byla 2pracována podrobnìji d 2ahrnovala i obslužnou dopravu obchodních prostor', U kterých se v dokumentaci uvádí, ~e 2 d lvodu relativftì malých skladovacích prostor se poèítá s "kontinuálním doplòováním 2božf". Z hlediska zájmù chránìných hygienickou službou lze toti~ oèek~vat, 2e práv~ obsj.užná doprava, r'esp. hluk p lsobený obslužnou dopravou, bude nejvýanamnìjším faktorem, který by mohl negativnì ovl i',òovat Ži\lotnf podmínky obyvatel v okol í uvažovaného poiyfunkèního objektu. 5 Dokumentace se ne:zabý"4 hodnocením hluku :ze stavebn! èinnosti vèetnì demoliènfch prací a v èásti D.II! neøeší opatøen! k zajištìní pl~ìní limit~nfch hodnot hluku ze stavebn! èinnosti. HUDr- - J a,rolh í r Sobota. CSc mìstský hygienik

19 HLAVNÍ MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ OŽP MHMP odd. posuzování vlivù na ŽP zde Váš dopis zn. È.j. Vyøizuje/linka Datum MHMP-O61976/2002/001/0lPNI Vìc: Vyjádøení odboru životního prostøedí MHMP jako dotèeného orgánu státní správy dle 6 odst. 3 a odst. 4 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, k oznámení pøipravovaného zámìru Polyfunkèní objekt, Praha 7, ul. V Háji 15, Na Maninách 20. Odbor životního prostøedí Magistrátu hl.m. Prahy vydává pro úèely øízení dle zákona è. 100/2001 Sb., ke shora uvedené akci stanoviska dotèených orgánù: 1. Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu: Mg r. Nìmec Podle výpisu z katastru nemovitostí stavbou není dotèen zemìdìlský 2. Z hlediska lesù a lesniho hospodáøství: Mgr. Nìmec Námi chránìné zájmy nejsou dotèeny pùdní fond. 3. Z hlediska nakládání s odpady: RNDr. Pavlíèková V kapitole Odpady je v úvodu patrnì nedopatøením odkaz na již neplatnou vyhlášku MŽP è. 337/1997 Sb. (Katalog odpadù). Dále je již zpùsob nakládání s odpady zpracován plnì v souladu s požadavky platné legislativy. V dalších stupních projektové dokumentace požaduje respektovat navržená opatøení pro fázi výstavby, jak jsou uvedena v oznámení. Další posuzování v procesu EIA nepožadujeme. 4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing. T.Novák Objekt je navržen jako devíti podlažní budova o dvou podzemních a sedmi nadzemních podlažích. Podzemní podlaží budou sloužit pro parkování a technické zázemí objektu. V prvním nadzemním podlaží budou umístìny malé obchody, pasáž a vstupní prostory k vertikálním komunikacím. Druhé až páté nadzemní podlaží je urèeno pro administrativní využití, v šestém a sedmém podlaží je navrženo 12 nadstandardních bytových jednotek. Vytápìní je navrženo dvìma plynovými kotli o celkovém výkonu 900 kw. Všechna požadovaná parkovací místa dle vyhl. hl.m. Prahy è. 26/99 Sb. v poètu 275 stání jsou umístìna v podzemních garážích s pøístupem z ulice V Háji a Na Maninách. Pøedložené Oznámení obsahuje podrobný dopravní rozbor pohybujících se automobilù. Celkový denní poèet pøíjezdù a odjezdù je odhadován na 785. Sídlo: Mariánské nárnìstl2, Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha I tel.: II II fax:

20 - 2 - Zásobování se pøedpokládá maximálnì dvìma malotonážními nákladními automobily dennì. Bìhem výstavby bude materiál odvážen a navážen nákladními automobily. Automobilová doprava bude dosahovat maxima v etapì výkopových prací, kdy se pøepokládá jízda maximálnì 20 nákladních aut za den. V rámci stavebních prací bude provedena demolice stávajících objektù mezi ulicemi V Hájích a Na Maninách - dvou ulièních traktù a jednoho dvorního traktu. Modelovými výpoèty rozptylové studie je zjiš ována kvalita ovzduší v øešeném území v roce 2001 a v dobì provozu areálu v roce Bodovými zdroji areálu jsolj odtahy škodlivin z podzemních garáží a odkouøení kotelny, liniovým zdrojem je vlastní automobilová doprava objektu. Pro variantní, kumulativní hodnocení je ve výpoètech uvažováno s imisním pozadím území. Pøírùstky roèních imisních koncentrací NOx od provozu areálu pro rok 2005 budou dosahovat cca 0,1 ug/m3, pøírùstky maximálních imisních koncentrací NOx se oèekávají ve výši 2-3 ug/m3. Dle výsledkù modelových výpoètù by v roce 2005 nemìl být pøekroèen prùmìrný roèní imisní limit ani krátkodobý hodinový imisní limit NO2 v okolí nového objektu a ani u blízké zástavby. Pro období výstavby je odhadován maximální pøíspìvek krátkodobých koncentrací NOx v okolí objektu na ug/m3, pøíspìvek k prùmìrné roèní koncentraci NOx na 0,1 ug/m3. Naše stanovisko: Pøedložené Oznámení lze z hlediska zpracování vlivù objektu na kvalitu ovzduší považovat za vyèerpávající a je možno z tohoto hlediska upustit od následného procesu posuzování vlivù na životní prostøedí dle zákona è. 100/2001 Sb. V souladu se strategickým plánem hl.m. Prahy a ustanovením 3 odst. 8 zákona è. 86/2002 Sb. pro vytápìní objektu nesouhlasíme s instalací plynové kotelny a požadujeme vytápìní realizovat dálkovým zpùsobem z CZT. Pøi splnìní této podmínky je objekt o navrhovaných parametrech z hlediska zjištìných vlivù na kvalitu ovzduší pøijatelný. 5. Z hlediska ochrany pøirody a krajiny: Mgr. Nìmec K realizaci zámìru "Polyfunkèní objekt, Praha 7, ul. V Háji 15, Na Maninách 20" nemáme vážnìjší pøipomínky. Výsadba døevin do stromoøadí v ulici "V Háji" 20 kusù a v ulici "Na Maninách" 12 kusù je nutným požadavkem, který musí být realizován. V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme sladit textovou a grafickou èást, napøíklad v textové èásti se hovoøí o navrhovaném stromoøadí v ulici V Háji s 20 døevinami, které jsou zapoèítávané do plochy zelenì, ale v grafické èásti "Situace M 1 :1000" zakresleno není. Na dalším posuzování v procesu EIA netrváme. 6. Z hlediska nakládání s chemickými látkami a pøípravky: RNDr. Pavlíèková Námi chránìné zájmy nejsou dotèeny. Toto stanovisko není správním rozhodnutím dle zákona È, správním øízení, a nelze se tudíž proti nìmu odvolat. JI, I ~ k {,tt'/{f- ~ v z. Ing. Jana Cibulková JUDr. Helena Dob i á š o v á øeditelka odboru 71/1967 Sb" o, / Sídlo: Mariánské námìstf 2, 110 O I Praha I Pracovištì: Øásnovka 8, Praha I tel.: II II fax:

21 ~ I r -, lll.a VNÍ MÌSTO PRAHA MA G ISTRÁ T HLAVNÍHo MÌSTA PRAHY ODBOR VÝSTAVBY L Odbor životního prostøedí MHMP Ing. Novotný ~ Váš dopis zn.mhmp-61976/2002/0zpni/eia/oo9-1/nov Naše è. jedno Vyøizujellinka Ing.Švecová/4364 Praha Vìc: Zahájení zjiš ovacího øízení zámìru "Polyfunkèní objekt, Praha 7, V Háji 15, Na Maninách 20" zaøazeného v kategorii n pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù. K zahájení zjiš ovacího øízení na výše uvedený zámìr nemáme z vodohospodáøského hlediska žádné pøipomínky. Polyfunkèní objekt bude napojen na stávající inženýrské sítì, mìstskou kanalizaci a mìstský vodovod. Zpracování dokumentace EIA nepovažujeme za nutné. Dokumentaci si ponecháváme. ""MAGišøR"lT;;i;;;;ij;;"--;;"é-;i;-PiiAijy- ~-9.!!!!or životního prostfedf 54 Hlavní U/:I\1nl ;. '-~-~~ C.j. I\'!din~ ni ~mollprc!nl {tf:t!! Pflli øjrer~m kdd'm Ing. tíavel Pospíšil vedoucí vodo hospodáøského oddìlení t~~agi3trát t~. m. Prahy DOŠLO dni'; ') f Odbor výstavby I tli1ariánské nám. 2 IdEnfflikltní 6t!/e lpficvf,fe/ Praha 1 '41 roút Pfi/oA -~-" --I Rozdìlovník 1) MHMP VYS/O3-spis 2) MHMP VYS/O3-Šv Sídlo: Mariánské nám. 2, I 10 O I Praha I Pracovištì a podatelna: Øásnovka 8, Praha tel.: fax :

22 ~ I~ fi.,r Bytové družstvo Na Maomac, MHMPP010D2ML!-:;;:~~~~~j MA (;lštjø;(~;;~;ì~raiiy' ' Odbor Životnlho -~--~ prclslr;di..r..~~ I J HI~'Inf È.j. 'YfllEn! Ir; SlmQ/rp(clm fj(~~ P9~ ~r&lym ti!dtm i., h 24 Praha i Magistrát hlavního mìsta Prahy Odbor životního prostøedí Idenllfitltnl í~jl ;p.7ccl'iti1 Vìc: Pøipomínky k oznámenému zámìru stavby Polyfunkèního objektu Praha 7; V Hájích 15 a Na Maninách 20 Naše bytové družstvo vlastní obytný dùm (dále jen objekt), který je na parcele è. 1002/1, bude bezprostøednì sousedit s novou stavbou Polyfunkèního objektu Praha 7; V Hájích 15 a Na Maninách 20 (dále jen stavba), proto máme zájem, aby nedošlo ke zhoršení stávajících podmínek bydlení pro našich 25 èlenù (9 bytových jednotek). Z toho dùvodu máme následující pøipomínky (jejich struènost vyplývá z faktu, že jsme se o tom, že dochází k rozhodování dozvìdìli neoficiální cestou na poslední chvíli): a) Stavba zastíní objekt, tzn. sníží svìtelnost a zároveò naruší soukromí našich èlenù tím, že bude možno koukat do našich bytù ze stavby. b) Stavba zvýší intenzitu hluku zejména provozem garáží. c) Stavba omezí pro naše èleny bezplatná parkovací místa v ulici Na Maninách. d) Stavba sníží bezpeènost našich èlenù v dùsledku zhoršení pøístupu k objektu v pøípadì požáru. Za jednotlivé bytové jednotky: BYTOVÉ DRUZ~T\!n Na Maninách 24 Na Manlnach 1062/ Praha 7 ICO: /Í I.-- / I 1~ /

23 .. l- I C',~, 61q 1-bIOL foìtl p/dok Magistrát hl. m. Prahy Odbor životního prostøedí Øásnovka Praha 1 V Praze Vìc: Vyjádøení ke stavbì polyfunkèního objektu v praze 7, V Háji 15 a Na Maninách 20 Jako obyvatelé domu Na Maninách 18 podáváme námitky proti stavbì polyfunkèního objektu v Praze 7, V Háji 15 a Na Maninách 20, která by mìla velmi negativní vliv na životní prostøedí v bezprostøedním okolí, tedy v celém bloku budov ohranièených ulicemi Dìlnická, Na Maninách, Tusarova a V Háji, a to nejen po celou dobu stavby, ale i po jejím ukonèení. Jedná se blok se smíšenou zástavbou - obytnou i prùmyslovou, která však nijak významnì nezasahuje do života obyvatel bloku. Pokud by došlo k navrhované rozsáhlé stavbì ve vnitrobloku, velmi by to narušilo životní prostøedí okolních obyvatel, zejména ovzduší. Dále šestiaž sedmipatrové budovy procházející napøíè blokem by zpùsobily stínìní stávajících obytných domù a pøevyšovaly by okolní domovní zástavbu (3-4 podlažní). Z hlediska provozního je navrhovaná pasáž nesmyslná, nijak nezkracuje cestu napø. od tramvajového spojení k dalším blokùm apod. Plánování zelenì na støechách nižších budov je sice chvályhodné, ale vìtšinou se pøi výstavbì opomine. I kdyby skuteènì k realizaci došlo, tato zeleò by byla okolními obyvateli nevyužitelná. Konkrétní dopad na obyvatele domu Na Maninách 18 vidime ve zhoršeni obytného prostøedí po dobu stavby u všech obyvatel, po event. dostavbì zejména u obyvatel v nižších patrech. Stavbu je nutné posuzovat i v širším kontextu - poblíž je plánováno komerèní využítí bývalého Holešovického pivovaru, je zapoèata stavba na místì lodìnic poblíž Libeòského mostu, zaèala i výstavba poblíž Holešovické tržnice na rohu ulic Jateèni a Argentinské, v prolukách byly postaveny dalši menší administrativní budovy. Spolu s plánovanou stavbou by to pøispìlo ke zmìnì obytné ètvrti s ojedinìlými prùmyslovými provozy na ètvr administrativnich budov s ojedinìlými obytnými budovami. Snížení poètu obytných budov zpùsobí další zhoršení životního prostøedí.

24 2/ Pokud by mìla být provedena dostavba jak proluky, tak event. zástavba dvora, mìlo by se jednat o posílení obytného charakteru bloku, nikoli o plánované polyfunkèní využití. Žádáme proto, aby Váš odbor posoudil navrhovanou stavbu z hlediska jejího dopadu na obyvatele okolního bloku. Nájemníci domu Na Maninách 18: Vìra Rendlová Martina Matušková :;;;.'; I ttf(f~7,~'1. -"' -I-i: I: :/I/W/~ U Vladimír Stanka /")., ; /Y) t9? re? /) l.( """ Petr Mareš ~-~ Hana Moravcová René Moravec ~.,.'/,),::J /, ;-:; 'Cé ~,,:.- /i '? {,{ "t/ 'l -r Martin Kodejš Ing. Milan Kodejš Ing. Zdeòka Kodejšová Pavla Nebužková Karel Nebužka ~, / XCC';r-l, Po-vi, Jk I tf..... lil..

25 Magistrát hl. m. Prahy odbor životního prostøedí Øásnovka Praha I Miroslava Stanislava Langovi majitelé domu Na Maninách Praha 7 V Praze dne Vìc: Vyjádøení ke stavbì polyfunkèní budovy v praze 7, Na Maninách 20 a V Háji 15 Jako majitelé domu Na Maninách 18 podáváme tímto námitky protí stavbì polyfunkèního objektu v Praze 7, Na Maninách 20 a V Háji 15, jehož poèáteèní zoo' má vyrùst jen 4,9 m od oken a balkonù našeho domu. Tímto by nastalo velké zastínìní jednotlivých bytù (snížení kvality bydlení), dále je pravdìpodobné vlhnutí domu, nebo by nemìl dostateèné vìtrání. Náš dùm o tøech patrech by zastínil sedmipatrový kolos, na který není dle našeho názoru v tomto malém uzavøeném prostoru dostatek místa. Lze pøedpokládat, že by nastalo zvýšení hluku a splodin z aut smìøujících za rùznými úèely k této budovì. Již dnes je problém s parkováním v této lokalitì a ani plánovaná výstavba podzemních stání nic neøeší. Již novì postavený protìjší objektna Maninách 7 má podzemní stání, které zdaleka nestaèí jeho potøebám. Auta stojí ve dvou øadáchna silnici, popøípadì na chodnících a pøechodech, obtìžují nájemníky zdejších domù a tato situace by se mnohonásobnì zhoršila. Pøedpokládaná pasáž by jistì byla vítaným útoèištì pro bezdomovce z Armády spásy, která sídlí 50 m od plánovaného vyústìní pasáže. Domníváme se, že kanceláøských objektù v Holešovicích je již postaveno a rozestavìno dostateèné množství (napø. velký komplex na zaèátku Argentinské ulice, další rozestavìný komplex na zaèátku Libeòského mostu). Dále pak plánované komerèní využití Holešovického pivovaru a celé Argentinské ulice, kde dnes jsou provizorní autobazary. Vzhledem k tomu, že již postavené dva velké kanceláøské komplexy, U Uranie a Na Maninách, otevøené jen pøed pár lety, nejsou do dnešních dnù plnì obsazeny, dopadne zmiòovaný objekt pravdìpodobnì stejnì tak jako velké kanceláøské prostory V Háji 15, které mu mají uvolnit místo. Proto si myslíme, že dalších kanceláøských prostor v Holešovicích již není tøeba. f

26 ~. ~.,-,\ ),.'.\",; (,,(.t, it'i.;:~~!4 {!}{lilly 'I ( ". JUDr. Helena Dobiášová I f-llavílí C i ~'.'"l~~"c t.~ ~~nlt.~r,i.!~ t111~(:; í:~,j itrfflv'11 Iré401Q øeditelka odboru Øásnovka Praha 1,, ---o I ; '. j",(ir'"?nn7 c! lc L. ~I.;; i::~;:,.,,' ",1f'1" V Praze Vìc: Polyfunkèní objekt, Praha 7, ul. V Háji 15, Na Maninách 20 Vážená paní øeditelko, seznámila jsem se s oznámením k zámìrlj a s pøekvapením jsem zjistila, že v kapitole Vlivy na obyvatelstvo jsou zcela pominuti obyvatelé Tusarovy ulice, aè jich je nìkolikanásobnì více než zmiòovaných obyvatel ulice V Háji, jichž by se výstavba týkala. V oznámení zcela postrádám zhodnocení svìtelných podmínek, které nastanou v bytech s okny orientovanými k severu, to jest ve smìru zamýšleného objektu. Minimálnì se jedná o polovinu všech bytù z bloku è. 49, 51 a 53. Již nyní, díky této severní orientaci, to není se svìtelnými podmínkami zrovna optimální a obávám se, že až vyroste pøed okny sedmiposchod'ový objekt, zmìní se tyto byty v tmavé slumy. Domnívám se, že pøi hodnocení a schvalování zámìru hledisko. by mìlo být vzato v úvahu i toto S pozdravem / ~ / ;;,~.( - Mgr. Z~ò ka Lojdová Tusarova Praha 7

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Identifikaèní údaje: Umístìní: Oznamovatel: Název: 8elárie Park - bytové domy 81 a 82, Praha 12, k.ú. Modøany

Identifikaèní údaje: Umístìní: Oznamovatel: Název: 8elárie Park - bytové domy 81 a 82, Praha 12, k.ú. Modøany PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-464105/2006/00PNI/EIA/283-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 1.3.2007 podle 7 zákona

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-77536/2004/0ZPNI/EIA/100-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 10.8.2004 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-34921 O/2007/00PNI/EIA/456-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.11.2007 podle 7 zákona

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-O89726/2004/0ZPNI/EIN1 02-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/4425 Datum 30.8.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MH M P-O69262/2008/00PNI/EIA/518-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 17.06.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí P] HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn SZn. S-MHM P-049561 /007/00PNI/EIA/318-/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/43 Datum 15.05.007 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Raèa/Crowne Plaza. v areálu hotelu. Pøístavba Depandance Crowne Plaza, Praha 6. Umístìní: Oznamovatel: PID. Zámìr:

Raèa/Crowne Plaza. v areálu hotelu. Pøístavba Depandance Crowne Plaza, Praha 6. Umístìní: Oznamovatel: PID. Zámìr: PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. SM HM P231835/2006/00PNI/EIN2012/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 22.9.2006 podle 7 zákona è.

Více

Zámìr: Stavební úpravy a opravy budov B, D, D1 a D2, Na Poøíèí 24-26, 2. etapa výstavby, Praha 1

Zámìr: Stavební úpravy a opravy budov B, D, D1 a D2, Na Poøíèí 24-26, 2. etapa výstavby, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn S-MHM P-235765/2007 /OOPNI/EIA/401-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr Pacner/4322 Datum 30082007 podle 7 zákona è 100/2001

Více

ZAVER ZJISTOVACIHO RIZENI

ZAVER ZJISTOVACIHO RIZENI HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-116309/2004/0ZPNI/EIA/105-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 18. 10.2004, v vv, v,, ZAVER ZJISTOVACIHO

Více

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØED( Váš dopis zn. È.j. MHM P-O24686/2005/0ZPNI/EIA/122-2/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 18.5.2005 podle 7 zákona è.

Více

Zámìr: Dùm pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k.ú. Košíøe

Zámìr: Dùm pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k.ú. Košíøe PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn SZn. S-MH MP-467027 /2007 /OOPNI/EIA/496-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 12.02.2008 podle 7 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLA VNt MÌSTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNtHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOlNtHO PROSTØEDÍ V Praze dne 22.7.2004 È.j.: M HM P-070964/2004/0ZPNI/EIA/099-2/Be Vyøizuje: Ing. Beranová ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí podle 7

Více

V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè. Vyøizuje: Mgr.Vèislaková

V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè. Vyøizuje: Mgr.Vèislaková ~, ~,_r-"- HLA VNj MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNjHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková podle 7 zákona è. 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. S-M H M P-548552/2007/00 P NI/EIA/505-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.05.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Hotel Bubbles Smíchov, MÈ Praha 5 - Smíchov

Hotel Bubbles Smíchov, MÈ Praha 5 - Smíchov HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-100437/2007100PNI/EIN340-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 28.05.2007 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

MAIN POINT KARLIN, mezi ul. Rohanské nábøeží a Pobøežní, Praha 8 - Karlín

MAIN POINT KARLIN, mezi ul. Rohanské nábøeží a Pobøežní, Praha 8 - Karlín p' HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn SZn S-M H M P-237225/2006/00PNI/EIA/203-2/Žá Vyøizuje/linka Ing Žáková/4425 Datum 10082006 podle 7 zákona è 100/2001

Více

kapacita parkovacích stání v objektu Parkingu D (1.NP- 7.NP) je 853 stání osobních

kapacita parkovacích stání v objektu Parkingu D (1.NP- 7.NP) je 853 stání osobních -I" v, ~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-55633/2005/0ZP/VI/EIA/129-2/Vè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková / 4490 Datum 1052005 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

SZn. S-MHMP-O42632/2007/00PNI/EIN315-2Nè. ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

SZn. S-MHMP-O42632/2007/00PNI/EIN315-2Nè. ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42632/2007/00PNI/EIN315-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 4.5.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

È.j. M H M P /2002/0ZPNI/EIA/ 013-2Nac

È.j. M H M P /2002/0ZPNI/EIA/ 013-2Nac HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M H M P- 76920/2002/0ZPNI/EIA/ 013-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 28.8.2002 podle 7 zákona è.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØED[ Váš dopis zn SZn. S-MHMP-182398/2007/00PNI/EIA/378-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 1.8.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

P NI/E IN466-2/Be. ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

P NI/E IN466-2/Be. ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí PJD HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-3 70469/2007/00 P NI/E IN466-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 1.2.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Název: Støedisko obchodu a služeb Hostivaø, Praha 15

Název: Støedisko obchodu a služeb Hostivaø, Praha 15 HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNiHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-133627/2004/0lPNI/EIN109-2Nac Vyøizuje/ linka Datum Ing Vaculová/ 4322 6 1 2005 podle 7 zákona è 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí on HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-184183/2007/00PNI/EIA/379-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 17.08.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Zámìr: Multifunkèni centrum Klièov, Praha 9 - Vysoèany

Zámìr: Multifunkèni centrum Klièov, Praha 9 - Vysoèany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn S-MHMP-192370/2006/00PNI/EIN195-2Nè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková /4490 Datum 2882006 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HMP-455219/2007 /OOPNI/EIA/491-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 08.01.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Zámìr: Bytový dùm, ul. Bìlohorská, Praha 6, k.ú. Bøevnov

Zámìr: Bytový dùm, ul. Bìlohorská, Praha 6, k.ú. Bøevnov PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-331865/2007/00PNI/EIA/446-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 03.12.2007 podle 7 zákona è.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-263638/2007/00PNI/EIN412-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 5.10.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OV

Více

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 6 Bubeneè

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 6 Bubeneè PIl) HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-249159/2007/00PNI/EIA/413-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 19.9.2007 podle 7 zákona è.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O50036/2007/00PNI/EIA/319-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 10.5.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Název: Dostavba skladové haly ELIT, Jeremiášova ul., Praha 13 k. ú. Stodùlky

Název: Dostavba skladové haly ELIT, Jeremiášova ul., Praha 13 k. ú. Stodùlky HLA VNt MÌSTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNtHO MÌSTA PRAHY ODBOR životnrno PROSTØEDÍ V Praze dne 24. 11. 2003 È.j.:MHMP-133364/2003/0ZPNI/EIA/067-2/8e Vyøizuje: Ing. 8eranová podle 7 zákona È. 100/2001 Sb., o

Více

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová ,', l"",l~'cii"'/ I ~ tí '1~ ", ".."~ '~ ;i".', '~ I I '1"\,,",'~ ~ 1[1'1Y"', 1,J,A.~ ;"\, ll '!J,,~;,\" ~~f ~~(;"""""'" é...~~;-;;:;:,:~:~".,..;: " HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNmo MÌSTA PRAHY ODBOR

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn SZn. S-MHM P-2981 06/2007/00PNI/EIA/424-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 5.10.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Zámìr: Senovážné námìstí 3, è.p. 993, Praha 1 - Stavební úpravy a dostavba ve dvorním traktu

Zámìr: Senovážné námìstí 3, è.p. 993, Praha 1 - Stavební úpravy a dostavba ve dvorním traktu p HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-380048/2007 /OOPNI/EIA/4 72-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 11.12.2007 podle 7 zákona

Více

Umístìní: kraj: Praha. Identifikaèní údaje: Název: Zkapacitnìní parkovištì P + R Skalka I, Praha 10

Umístìní: kraj: Praha. Identifikaèní údaje: Název: Zkapacitnìní parkovištì P + R Skalka I, Praha 10 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M H M P-123405/2005/0ZPNI/E 1A/143-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová/4443 Datum 9.8.2005 podle 7 zákona È.

Více

Umístìní: Identifikaèni údaje: Název: ÈVUT - Nová budova Dejvice, Praha 6. Praha Praha Praha 6 Dejvice. Datum

Umístìní: Identifikaèni údaje: Název: ÈVUT - Nová budova Dejvice, Praha 6. Praha Praha Praha 6 Dejvice. Datum PTr) HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-584989/2007/00PNI/EIA/508-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/ 4425 Datum 23.4.2008 podle 7 zákona

Více

Název: Pøístavba zdravotnického objektu a parkingu v Praze 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2

Název: Pøístavba zdravotnického objektu a parkingu v Praze 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP- 73116/2005/00PNI/EIA/134-2Nè Vyøizujeninka Mgr Vèislaková I 4490 Datum 1272005 podle 7 zákona è 100/2001

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí pm HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHM P-353905/2007 /OOPNI/EIA/458-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková 4490 Datum 5.2.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO

Více

"Administrativní budova AB Gemma, mezi ulicemi Blažimská a Klíèova, Chodovec city, Praha 11, k.ú. ChodovI'

Administrativní budova AB Gemma, mezi ulicemi Blažimská a Klíèova, Chodovec city, Praha 11, k.ú. ChodovI' HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHM P-363943/2007 /OOPNI/EIA/463-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 30.01.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Zámìr: Sbìrný dvùr papíru, lepenky, železných a neželezných kovù Èakovice, ulice Cukrovarská, Praha - Èakovice

Zámìr: Sbìrný dvùr papíru, lepenky, železných a neželezných kovù Èakovice, ulice Cukrovarská, Praha - Èakovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn S-MHM P-34 791 O/2006/00PNI/EIN239-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr Pacner/4322 Datum 20122006 podle 7 zákona è 100/2001

Více

Zámìr: Obytný soubor Malešická stráò - 4. etapa, Praha 10, k. ú. Malešice

Zámìr: Obytný soubor Malešická stráò - 4. etapa, Praha 10, k. ú. Malešice HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H MP-14684 7/2008/00PNI/EIA/528-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 08.07.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Identifikaìní údaje: Název: Parkovištì pro autobusy Hotelu DUM, Praha 12, k.ú. Kamýk

Identifikaìní údaje: Název: Parkovištì pro autobusy Hotelu DUM, Praha 12, k.ú. Kamýk HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAH' ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn 8Zn. S-M HM P-404 776/2006/00PNI/EIA/257-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková/ 4490 Datum 12.3.2007 podle 7 zákona

Více

Zaøízení k výkupu, soustøeïování a skladování odpadù a druhotných surovin, ul. Voctáøova, Praha 8, k.ú. Libeò

Zaøízení k výkupu, soustøeïování a skladování odpadù a druhotných surovin, ul. Voctáøova, Praha 8, k.ú. Libeò PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-4 70794/2006/00P NI/EIA/285-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 16.3.2007 podle 7 zákona

Více

Identifikaèní údaje: Název: Recyklaèní støedisko minerálních stavebních odpadù, k.ú. Ruzynì

Identifikaèní údaje: Název: Recyklaèní støedisko minerálních stavebních odpadù, k.ú. Ruzynì )1: HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-135752/2006/00PNI/EIA/189-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 19.09.2006 podle 7 zákona è.

Více

SZn. S-MHMP /2005/00PNI/EIA/165-2/Nov

SZn. S-MHMP /2005/00PNI/EIA/165-2/Nov P1r- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-271712/2005/00PNI/EIA/165-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 25. 1. 2006 podle 7 zákona

Více

V Praze dne Vyøizuje: Mgr. Vèislaková

V Praze dne Vyøizuje: Mgr. Vèislaková HLAVNÍ MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 19.7.2002 È.j.: M H M P-69682/2002/0ZP Vyøizuje: Mgr. Vèislaková NI/EIA/O 1 0-2Nè podle 7 zákona È. 100/2001 Sb.,

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Identifikaèní údaje: Název: Basil Logistics Center, Praha 20 - Horní Poèernice

Identifikaèní údaje: Název: Basil Logistics Center, Praha 20 - Horní Poèernice HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn. È.j. MHMP-111766/2005/00PNI/EIN140-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 15.7.2005 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

Název: Rekonstrukce výhybek žst. Praha Masarykovo nádraží a trakèního vedení

Název: Rekonstrukce výhybek žst. Praha Masarykovo nádraží a trakèního vedení HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHM P-O8050 1 /2002/0ZPNI/EIN 014-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/ 4278 Datum 9.09.2002 podle 7 zákona è.

Více

Rekonstrukce a rozšíøení hotelu Savoy, ul. Keplerova, Praha 1, k. ú. Hradèany

Rekonstrukce a rozšíøení hotelu Savoy, ul. Keplerova, Praha 1, k. ú. Hradèany PIr HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-44 7730/2008/00PNI/EIN566-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.11.2008 podle 7 zákona

Více

PIr. Zámìr: Retail/Office Development, Na Pøikopì 14, Praha 1. Oznamovatel: Datum SZn. S-MHM P /2006/00PNI/EIA/27 4-2/Pac

PIr. Zámìr: Retail/Office Development, Na Pøikopì 14, Praha 1. Oznamovatel: Datum SZn. S-MHM P /2006/00PNI/EIA/27 4-2/Pac PIr HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHM P-448923/2006/00PNI/EIA/27 4-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.02.2007 podle 7 zákona

Více

C.j. M H M P /2003/0lPNI/E

C.j. M H M P /2003/0lPNI/E HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. C.j. M H M P-183223/2003/0lPNI/E IA/O80-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 19.2.2004 podle 7 zákona è.

Více

Název: Zaøízení staveníštì ZS 10 - semimobílní betonárna pro stavbu SOKP 514 lahovice - Slivenec, k.ú. Slivenec, k.ú. lochkov, Praha 5, Praha 16

Název: Zaøízení staveníštì ZS 10 - semimobílní betonárna pro stavbu SOKP 514 lahovice - Slivenec, k.ú. Slivenec, k.ú. lochkov, Praha 5, Praha 16 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-32 9304/2 006/00 P NI/E I A/226-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková /4425 Datum 11.1.2007 podle 7

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj M HMP-124036/2004/0ZPNI/EIA/1 07-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing Žáková/ 4425 Datum 1912005 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

Více

Identifikaèní údaje: Název: Prodejní centrum Lehovec, Praha 14, k.ú. Hloubìtín. Umístìní: Praha Praha Praha 14 Hloubìtín

Identifikaèní údaje: Název: Prodejní centrum Lehovec, Praha 14, k.ú. Hloubìtín. Umístìní: Praha Praha Praha 14 Hloubìtín PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØED[ Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381981 /2007 /OOPNI/EIA/4 75-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 21.5.2008 podle 7 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-O37895/2005/0ZPNI/E 1A/125-2Nac Vyøizuje/linka Ing Vaculová/4322 Datum 2042005 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

Název: Hypermarket Hluboèepy, ul. K Barrandovu - Wassermannova, Praha 5

Název: Hypermarket Hluboèepy, ul. K Barrandovu - Wassermannova, Praha 5 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDI Váš dopis zn È.j. MHMP-1 07497/2004/0ZPNI/EIA/1 04-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 12.11.2004 podle 7 zákona È.

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice HLA VN! MtSTO PRAHA MAGISTRAT HLA VN!HO MtST A PRAHY ODBOR ŽIVOTN1HO PRosTØEm V Praze dne 30.09.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-7 Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Zápis z veøejného projednání posudku

Více

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letòany

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M H M P -0003 79/2004/0ZP NI/E IN082-2N ac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 10.3.2004 podle 7 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn Èj MHMP-139511/2005/00PNI/EIA/151-2Nè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková /4490 Datum 3102005 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-OO8381/2006/00PNI/EIA/173-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková /4490 Datum 20.3.2006 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-0951 06/2007 /OOPNI/EIA/337-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 23.10.2007 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

È.j. M H M P /2004/0lPNI/E 1A/121-2/Žá

È.j. M H M P /2004/0lPNI/E 1A/121-2/Žá HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDi Váš dopis zn Èj M H M P-186036/2004/0lPNI/E 1A/121-2/Žá Vyøizuje/linka Ing Žáková/4425 Datum 21032005 podle 7 zákona è 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí AREÁL SPOLEÈNOSTI

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí AREÁL SPOLEÈNOSTI HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDI Váš dopis zn. È.j. MHMP-22377/2003/0lPNI/EINO41-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 05.05.2003 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

Více

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 13 Stodùlky

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 13 Stodùlky Ir HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O52201/2007/00PNI/EIA/321-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 21.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOV ACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-158532/2007 /OOPNI/EIA/361-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 20.8.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

M H M P /2003/0lP NI/EIA/O73-2/Nov

M H M P /2003/0lP NI/EIA/O73-2/Nov HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn È.j, M H M P-155217/2003/0lP NI/EIA/O73-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 11.12.2003 podle 7 zákona È.

Více

Název: Charakter zámìru: Jde o novostavbu rozvojové oblasti hlavního mìsta Prahy. Umístìní: Identifikaèní údaje: budovy v exponované.

Název: Charakter zámìru: Jde o novostavbu rozvojové oblasti hlavního mìsta Prahy. Umístìní: Identifikaèní údaje: budovy v exponované. HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-OOO927/2004/0ZPNI/E IA/O81-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 23. 2. 2004 podle 7 zákona

Více

Název: Skladový areál Bal Hostivaø

Název: Skladový areál Bal Hostivaø HLAVNí MÌSTO PRAHA 'MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn C.j. M HM P-8276/2003/0ZPNI/EIA/ 039-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 10.3.2003 podle 7 zákona È.

Více

Polyfunkèní dùm Košíøe, Praha 5

Polyfunkèní dùm Košíøe, Praha 5 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHM P-148831 /2008/00PNI/EIA/529-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 02.09.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn S-M H M P-299002/2006/00PNI/E 1A/217-2/Nov Vyøizuje/linka Ing Novotný/4278 Datum 04122006 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí Ir HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn Èj M HM P-128994/2005/0ZPNI/EIAl146-2/Žá Vyøizuje/linka Ing Žáková /4425 Datum 25 8 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

ZÁVÌR ZJIŠøOV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠøOV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-465026/2006/00PNI/E 1A/284-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 14.06.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOV AcíHO

Více

Identifikaèní údaje: Bytové domy Dolní Poèernice. jih, Praha 14

Identifikaèní údaje: Bytové domy Dolní Poèernice. jih, Praha 14 PIl: HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O93933/2006/00PNI/EIA/181-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. Žáková/ 4425 Datum 10.7.2006 podle 7 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí Plr HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis ln. SZn. S-MHM P-OOO267/2006/00PNI/EIN171-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 2. 3. 2006 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Zámìr: Obytný soubor Cibulka, Praha 5, k. ú. Košíøe

Zámìr: Obytný soubor Cibulka, Praha 5, k. ú. Košíøe PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. SM HM P243941 /2008/00PNI/EIA/5402/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 08.08.2008 podle 7 zákona è.

Více

Název: Prodejna potravin LlDL, ul. K Barrandovu I Slavínského, k.ú. Hluboèepy

Název: Prodejna potravin LlDL, ul. K Barrandovu I Slavínského, k.ú. Hluboèepy ..,-',~..: HLA VN! MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTN1HO PROSTØED1 V Praze dne 6.5.2003 È.j.:MHMP-61 90/2003/0ZPNI/EIA/037-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona È. 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-267895/2008/00P NI/EIA/544-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 13.08.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-242018/2007/00PNI/EIA/419-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 10.12.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Víceúèelový dùm, Konìvova 39, Praha 3

Víceúèelový dùm, Konìvova 39, Praha 3 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHM P-182319/2003/0ZPNI/EIA/O78-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 24.3.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

Celková plocha pozemkù vyèlenìných pro realizaci zámìru je m2,

Celková plocha pozemkù vyèlenìných pro realizaci zámìru je m2, ~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn S-MHMP-366101/2006/00PNI/EIAl244-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing lákavá! 4425 Datum 221 2007 podle 7 zákona È 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí ;J..,"'.,c-.'- HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 7.6.2002 È.j.: MHMP-53972/2002/0ZPNI/EIA/005-2Nè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-14344 7/2008/00PNI/EIA/527-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Ing. Beranová/4443 Datum 12.5.2008

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

mìstská èást: katastrální území:

mìstská èást: katastrální území: PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H MP-54 7886/2008/00PNI/E 1A/578-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.11.2008 podle 7 zákona

Více

Umístìní: Oznamovatel:

Umístìní: Oznamovatel: PIr HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-312141/2006/00PNI/EIN219-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 11.12.2006 podle 7 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDI Váš dopis zn. È.j. MHMP-165736/2004/0lPNI/EIN117-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 3.5.2005 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Identifikaèní údaje: Název: Villa Park Barrandov, ul. Kurandové a K Barrandovu, Praha 5, k. ú. Hluboèepy

Identifikaèní údaje: Název: Villa Park Barrandov, ul. Kurandové a K Barrandovu, Praha 5, k. ú. Hluboèepy HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-655433/2009/00PNI/EIA/661-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 25.11.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

È.j. MHMP /2002/0lPNI/EIA/O23-2/Be

È.j. MHMP /2002/0lPNI/EIA/O23-2/Be HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNIHO PROSTØEDí Váš dopis zn, È.j. MHMP- 128820/2002/0lPNI/EIA/O23-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 22.11.2002 podle 7 zákona è.

Více

Zámìr: Nákupní centrum Praha - Metropole Zlièín, fáze 3, k. ú. Tøebonice, Praha - Zlièín. Oznamovatel: PID

Zámìr: Nákupní centrum Praha - Metropole Zlièín, fáze 3, k. ú. Tøebonice, Praha - Zlièín. Oznamovatel: PID PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHM P-056897 /2007 /OOPNI/EIA/322-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 18.6.2007 podle 7 zákona

Více

Název: Logistické centrum Veselská, Praha 18, k. ú. Letòany

Název: Logistické centrum Veselská, Praha 18, k. ú. Letòany HLA VN! MtSTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNiHO MtSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 9. 10.2002 È. j.: M HM P-89939/2002/0ZPNI/EIA/0 19-2/Be Vyøizuje: Ing. Beranová ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí podle

Více

ZÁVÌR ZJIŠøOV ACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠøOV ACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln Èj MHMP-192361/2005/00PNI/EIN157-2/Be Vyrizuje/linka Ing Beranová / 4443 Datum 2112005 ZÁVÌR ZJIŠøOV ACíHO ØíZENí

Více