odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/ Praha 4 Č. j.: MV /ODK-2018 Praha 24. října 2018 Přílohy: 24

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/ Praha 4 Č. j.: MV /ODK-2018 Praha 24. října 2018 Přílohy: 24"

Transkript

1 *MVCRX04606YD* MVCRX04606YD prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/ Praha 4 Č. j.: MV /ODK-2018 Hlavní město Praha Adriana Krnáčová primátorka hl. města Prahy Mariánské náměstí 2/ Praha 1 Praha 24. října 2018 Přílohy: 24 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, souvisejících s odvoláváním ředitelů krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy K č.j. : MHMP /2018 Ministerstvo vnitra obdrželo dne 24. září 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších Žádáte o poskytnutí následujících informací: 1. V kolika případech od účinnosti obecního a krajského zřízení, resp. zákona o hl. m. Praze, tj. od byl v rámci správního řízení dán souhlas ministra vnitra s odvoláním ředitele krajského úřadu ve smyslu 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů, či ředitele magistrátu hlavního města Prahy ve smyslu ustanovení 72 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů? 2. Pokud výše uvedený souhlas ministra vnitra s odvoláním ředitele krajského úřadu ve smyslu 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů, či s odvoláním ředitele předpisů, nebyl vydán v rámci rozhodnutí ve správním řízení, jakým způsobem byl hejtman, resp. primátor hlavního města Prahy, o udělení souhlasu ministra informován? 3. V kolika případech bylo požádáno o rozklad rozhodnutí ministra dát souhlas s odvoláním ředitele krajského úřadu ve smyslu 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů, či 1

2 s odvoláním ředitele magistrátu hlavního města Prahy ve smyslu ustanovení 72 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů? Dále žádáte o poskytnutí následujících dokumentů: 1. Všech žádostí o odvolání ředitele krajského úřadu, včetně čísel jednacích, ve smyslu 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a všech žádosti o odvolání ředitele 2. Všech rozhodnutí ministra vnitra o udělení souhlasu s žádostí o odvolání ředitele krajského úřadu, včetně čísel jednacích, ve smyslu 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a všech rozhodnutí ministra o udělení souhlasu s žádostí o odvolání ředitele magistrátu hlavního města Prahy ve smyslu ustanovení 72 odst. 3 písm. b) 3. Všech rozhodnutí o rozkladu proti předchozímu rozhodnutí ministra vnitra o udělení souhlasu s žádostí o odvolání ředitele krajského úřadu, včetně čísel jednacích, ve smyslu 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů a všech rozhodnutí o rozkladu proti předchozímu rozhodnutí ministra o udělení souhlasu s žádostí o odvolání ředitele magistrátu hlavního města Prahy ve smyslu ustanovení 72 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 4. Všech žádostí o jmenování ředitele krajského úřadu, včetně čísel jednacích, ve smyslu 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a všech žádosti o jmenování ředitele 5. Všech rozhodnutí ministra vnitra o udělení souhlasu s žádostí o jmenování ředitele krajského úřadu, včetně čísel jednacích, ve smyslu 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a všech rozhodnutí ministra vnitra o udělení souhlasu s žádostí o jmenování ředitele magistrátu hlavního města Prahy ve smyslu ustanovení 72 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 2

3 Na základě Vaší žádosti ze dne 24. září 2018 poskytujeme následující informace: Obecně Ministerstvo vnitra se v souvislosti s účinností správního řádu (zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), tj. od , zabývalo ve své výkladové praxi otázkou, zda se na udělování souhlasu ředitele krajského úřadu se jmenováním odvoláním tajemníka obecního úřadu vztahují ustanovení správního řádu. Přitom dospělo k závěru, že na tento postup je nutné správní řád aplikovat. Identický právní názor pak ministerstvo zastává i ve vztahu k udělování souhlasu se jmenováním nebo odvoláváním ředitele krajského úřadu nebo ředitele Magistrátu hlavního města Prahy, jehož se týká Vámi podaná žádost o informace. Z věcné stránky spočívá podstata souhlasu ministra vnitra s odvoláním ředitele krajského úřadu (Magistrátu hlavního města Prahy) v prověření existence důvodů pro odvolání, které jsou stanoveny v 12 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších V minulosti bylo při udělování souhlasu s odvoláním či jmenováním ředitele krajského úřadu (Magistrátu hlavního města Prahy) postupováno podle části čtvrté správního řádu. Neprobíhalo tedy formální správní řízení podle části druhé správního řádu. Před udělením souhlasu však bylo vždy adekvátně prověřováno, zda jsou splněny zákonné důvody pro odvolání ředitele z funkce, a souhlas byl udílen jen tehdy, jestliže se prokázalo naplnění zákonných důvodů. V současnosti je již postupováno při udělování souhlasu plně v rámci části druhé správního řádu a o udělení či neudělení souhlasu je vydáváno správní rozhodnutí. Ad 1) Od účinnosti zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tj. od 12. listopadu 2000 do dnešního dne, udělil ministr vnitra souhlas s odvoláním ředitele krajského úřadu ve smyslu 61 odst. 3 písm. b/ zákona o krajích ve čtyřech případech. Souhlas s odvoláním ředitele Magistrátu hl. města Prahy ve smyslu 72 odst. 3 písm. b/ zákona o hl. městě Praze byl ve stejném období udělen jedenkrát. 3

4 Ad 2) Souhlas s odvoláním ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje Ing. Bohdana Tomáše (č.j. MV /ODK-2009) a souhlas s odvoláním ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Bc. Libora Koláře (č.j. MV /ODK-2013) měly povahu úkonu podle části čtvrté správního řádu. Před jejich udělením bylo zjišťováno a zvažováno, zda jsou splněny podmínky stanovené zákonem č. 312/2002 Sb. Vyřízení žádosti o udělení souhlasu ministra vnitra (v souladu s organizačním řádem je svěřena příprava podkladů a návrh rozhodnutí odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, resp. jeho předchůdcům odboru pro místní správu a odboru dozoru a kontroly veřejné správy) předcházelo řádné prověřování dokumentů předložených žadatelem k doložení skutečností zakládajících zákonný důvod pro odvolání z funkce ředitele. Souhlas ministra vnitra s odvoláním ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Jiřího Kubrichta (č.j. MS-51/2004, KM-31/2004 R-49/2004) byl udělen ještě před účinností zákona č. 500/2004 Sb., tj. 1. lednem Spis vedený k žádosti hejtmana Jihočeského kraje o udělení souhlasu s odvoláním ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje PhDr. Jana Stráského (č.j. ODK-2466/2006, NL-571/2006, KM-1744/2006) již nemá Ministerstvo vnitra k dispozici. V této části je podaná žádost rozhodnutím odmítnuta. Pokud jde o odvolání ředitelky Magistrátu hl. města Prahy JUDr. Martiny Děvěrové, MPA, příslušný útvar našeho ministerstva nepřipravoval žádné podklady pro vyhovění žádosti primátorky hlavního města Prahy. Ze spisového systému GINIS vyplývá, že žádost byla podána a byla evidována jen Kanceláří ministra vnitra (MV /KM-2018). Ad 3) Rozklad proti předchozímu souhlasu ministra vnitra s odvoláním ředitele krajského úřadu nebyl dosud podán. Rozklad byl podán pouze proti předchozímu souhlasu ministra vnitra ze dne 21. června 2018, kterým byl udělen souhlas s odvoláním JUDr. Martiny Děvěrové, MPA, z funkce ředitelky Magistrátu hlavního města Prahy (ve věci byl veden spis pod sp. zn. MV-77269/ODK-2018). Rozhodnutí o rozkladu proti předchozímu souhlasu bylo vydáno pouze v jednom případě. Jelikož se jedná o rozhodnutí v řízení o rozkladu podaném JUDr. Martinou Dvěvěrovou, MPA, jehož účastníkem bylo hlavní město Praha, bylo Vám z tohoto titulu i rozhodnutí ministra vnitra č.j. MV /SO-2018 doručeno. 4

5 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly ve spolupráci s centrální spisovnou a správním archivem Ministerstva vnitra, Národním archivem a Kanceláří ministra vnitra vyhledal na základě Vaší žádosti následující dokumenty, které Vám (v anonymizované podobě viz více rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j. MV /ODK-2018 ze dne 24. října 2018) zasíláme v příloze: 1. MV /ODK-2012 souhlas se jmenováním JUDr. Milana Kučery, Ph. D. 2. MV-19560/ODK-2011 souhlas se jmenováním JUDr. Věry Vojáčkové 3. MV-83519/ODK souhlas se jmenováním JUDr. Romana Heinze, Ph. D. 4. MV /ODK souhlas se jmenováním Mgr. Martiny Vránové 5. MV-65903/ODK-2009 souhlas s odvoláním Ing. Bohdana Tomáše 6. MV-62448/ODK-2010 souhlas se jmenováním Mgr. René Havlíka 7. MV-3713/ODK souhlas se jmenováním PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc 8. MV-38182/ODK-2013 souhlas se jmenováním Mgr. Tomáše Kotyzy 9. MV /ODK-2013 souhlas s odvoláním Bc. Ing. Libora Koláře 10. MV /ODK-2013 souhlas se jmenováním JUDr. Mag. iur. Michala Malacky, Ph.D., MBA 11. MV-78410/ODK-2015 souhlas se jmenováním Mgr. Lucie Štěpánkové 12. MV-65616/2017 souhlas se jmenováním Ing. Lubomíra Baláše 13. MV-8117/ODK-2009 souhlas se jmenováním Ing. Petra Hostka 14. MV /ODK-2011 souhlas se jmenováním Ing. Zdeňka Štětiny 15. MV /ODK-2014 souhlas se jmenováním Mgr. Roberta Georgieva 16. MV-9765/ODK-2017 souhlas se jmenováním JUDr. Kateřiny Černé 17. MV /ODK-2017 souhlas se jmenováním JUDr. Jiřího Holuba 18. MV-31253/UVS-2008 souhlas se jmenováním Ing. Milana Zemaníka 19. MV-44947/ODK-2008 souhlas se jmenováním Ing. Bc. Zdeňka Kadlece 20. MV-84479/ODK-2018 souhlas se jmenováním Ing. Milana Štábla, MBA 21. MV-8585/ODK souhlas se jmenováním JUDr. Martiny Děvěrové, MPA. 22. MS-2211/2004 souhlas s odvoláním Ing. Jiřího Kubrichta 23. MV /KM souhlas s odvoláním JUDr. Martiny Děvěrové, MPA (poskytován v neanonymizované podobě, neboť se jedná o dokument, jehož původcem je žadatel). 24. rozhodnutí ministra vnitra č.j. MV /SO-2018 (jelikož požadovaným dokumentem disponujete, není nutno jej anonymizovat) Ve vztahu k uvedeným spisovým značkám Vám v příloze zasíláme příslušné žádosti a akty ministrů obsahující souhlas s odvoláním nebo jmenováním. Vyřizuje: Mgr. Pavla Šupková tel. č.: odbordkvmvcr.cz Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru 5

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby S luneční náměstí 2580/13, P raha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby S luneční náměstí 2580/13, P raha 5 ÚMČ Praha 13 Oddělení územního rozhodování Sluneční náměstí 2580/13 158 00, Praha 13 č.j. P13-34735/2018 ŽÁDOST o poskytnutí informaci dle ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU Zastupitelstva městské části Brno-střed

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU Zastupitelstva městské části Brno-střed ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU Zastupitelstva městské části Brno-střed Vypracováno pro 6. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konané dne 24. 6. 2015 Kontrolní výbor zasedal od minulého

Více

Č. j. MV /VS-2016 Praha 8. března 2016 Počet listů: 6

Č. j. MV /VS-2016 Praha 8. března 2016 Počet listů: 6 *MVCRX02VK262* MVCRX02VK262 prvotní identifikátor odbor všeobecné správy oddělení občanskosprávní náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 Č. j. MV-37138-2/VS-2016 Praha 8. března 2016 Počet listů: 6 Vážená

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

Odbor legislativní a právní Oddělení veřejného práva a legislativy Mgr. Magdaléna Vejvodová Č. j.:

Odbor legislativní a právní Oddělení veřejného práva a legislativy Mgr. Magdaléna Vejvodová Č. j.: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAvao MĚsTA www Odbor legislativní a právní Oddělení veřejného práva a legislativy \ H!! H\I \H\ \ \ IH\ \ IIIIWII\IIWIHHHIIIHIII MHMPXPBSTMRJ. -. Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:

Více

Úřad městské části Praha 13 Odbor stavební Sluneční náměstí 2580/ Praha 5 - Stodůlky datovou schránkou. V Praze, 15. května 2018.

Úřad městské části Praha 13 Odbor stavební Sluneční náměstí 2580/ Praha 5 - Stodůlky datovou schránkou. V Praze, 15. května 2018. Úřad městské části Praha 13 Odbor stavební Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha 5 - Stodůlky datovou schránkou V Praze, 15. května 2018 Žadatel: Věc: Žádost o poskytnutí informací V souladu s ustanovením

Více

ROZHODNUTÍ. Mgr. Lubomír Metnar ministr vnitra. Č. j. MV /SO Praha 30. ledna 2018 Počet listů: 6. Účastník řízení:

ROZHODNUTÍ. Mgr. Lubomír Metnar ministr vnitra. Č. j. MV /SO Praha 30. ledna 2018 Počet listů: 6. Účastník řízení: Doručeno dne: 30. 1. 2018 Mgr. Lubomír Metnar ministr vnitra Č. j. MV-8544-3/SO-2018 Praha 30. ledna 2018 Počet listů: 6 Účastník řízení: Pan Tomáš Pecina nar. 21. 4. 1966 bytem: Slezská 1668/56 120 00

Více

Městská část Praha 7 Úřad městské části Útvar kontroly, auditu a stížností nábř. Kpt. Jaroše 1000 detašované pracoviště Dělnická 44a Praha 7

Městská část Praha 7 Úřad městské části Útvar kontroly, auditu a stížností nábř. Kpt. Jaroše 1000 detašované pracoviště Dělnická 44a Praha 7 Městská část Praha 7 Úřad městské části Útvar kontroly, auditu a stížností nábř. Kpt. Jaroše 1000 detašované pracoviště Dělnická 44a 170 00 Praha 7 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA

Více

Č. j.: MV /ODK-2019 Praha 22. ledna 2019

Č. j.: MV /ODK-2019 Praha 22. ledna 2019 *MVCRX04AM49E* MVCRX04AM49E prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 Č. j.: MV- 5321-2/ODK-2019 Praha 22. ledna 2019 Vážená paní Žádost o stanovisko

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28.1.2016 Odpověď Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Praha na žádost statutárního

Více

Na vědomí : dle rozdělovníku

Na vědomí : dle rozdělovníku Human Rights Defense z.s. KUKHK-PO-10/OP/2017 Droits de l Homme Defense z.s. Nevládní nezisková organizace vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 10967 IČ 018 01 970, www.hrd-ngo.com

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

PROGRAM. 22. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU Olomouc, října Téma: Připravované změny stavebního práva

PROGRAM. 22. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU Olomouc, října Téma: Připravované změny stavebního práva 1. den konference ČTVRTEK 24. 10. 2019 9.00 10.00 Prezence účastníků I. BLOK: 10.00 11.30 10.00 11.30 Zhodnocení dosavadní spolupráce na úseku územního plánování a stavebního řádu mezi Slovenskou republikou

Více

ADRESÁŘ. krajských úřadů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. krajských úřadů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ krajských úřadů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2013 Adresář krajských úřadů (aktualizace leden 2013) Adresář obsahuje údaje o 14 krajských úřadech, včetně údajů

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby S lu neč ní ná měst í 2580/13, Pr aha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby S lu neč ní ná měst í 2580/13, Pr aha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby S lu neč ní ná měst í 2580/13, 158 00 Pr aha 5 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: STAV

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Martin Netolický hejtman

PARDUBICKÝ KRAJ Martin Netolický hejtman PARDUBICKÝ KRAJ Martin Netolický hejtman V Pardubicích dne 24. října 2017 Čj. KrÚ Pk 69468/2017 OR Vyřizuje: Mgr. Karel Švercl tel. 466 026 303 hejtmanko, e hejtmane, dovolte, abych Vás touto cestou podrobněji

Více

Žádost o zajištění informování matričních úřadů o změně formulářů CzechPOINT určených pro zápis údajů do AIS EO

Žádost o zajištění informování matričních úřadů o změně formulářů CzechPOINT určených pro zápis údajů do AIS EO *MVCRX027OUZH* MVCRX027OUZH MINISTERSTVO VNITRA odbor správních činností náměstí Hrdinů 1634/3 14021 Praha 4 Č.j. MV-137301-7/SC-2014 prvotní identifikátor Praha 15. prosince 2014 Počet listů: 5 Přílohy:

Více

Městská část Praha-Řeporyje, Zvláštní orgán městské části Přestupková komise

Městská část Praha-Řeporyje, Zvláštní orgán městské části Přestupková komise Městská část Praha Řeporyje Zvláštní orgán městské části Přestupková komise V Praze dne 19. 10. 2017 Sp. zn.: PK 6/2017 č. centrální evidence: 06 Rozhodnuti o odmítnutí částí žádostí Městská část Praha-Řeporyje,

Více

o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti poskytování informací za rok 2011 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti poskytování informací za rok 2011 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti poskytování informací za rok 2011 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Výroční

Více

Váš dopis zn. Spis. zn., č. j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP /2012, Bc. Peterka / PR/OKC/3/51/2012-2

Váš dopis zn. Spis. zn., č. j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP /2012, Bc. Peterka / PR/OKC/3/51/2012-2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ Oživení, o. s. Ing. Štěpán Rattay předseda sdružení Lublaňská 18 120 00 Praha 2 ID datové schránky: ntauv78 Váš dopis zn. Spis.

Více

Č. j. MV /ODK-2018 Praha 2. dubna 2019 Počet listů/stran: 4/8 R O Z H O D N U T Í

Č. j. MV /ODK-2018 Praha 2. dubna 2019 Počet listů/stran: 4/8 R O Z H O D N U T Í *MVCRX04EV5F8* MVCRX04EV5F8 prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 Č. j. MV-152644-7/ODK-2018 Praha 2. dubna 2019 Počet listů/stran: 4/8 R O

Více

ADRESÁŘ krajských úřadů

ADRESÁŘ krajských úřadů ADRESÁŘ krajských úřadů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2012 Adresář krajských úřadů (aktualizace leden 2012) Adresář obsahuje údaje o 14 krajských úřadech, včetně údajů

Více

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru ství ve Výboru 2014-2020 Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (verze 24. únor 2017) JMÉNO PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE POZICE VE VÝBORU ADRESA TELEFON FAX EMAIL

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č. 16/2012 PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PETIC A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

MINISTERSTVO VNITRA odbor personální Nad Štolou Praha 7

MINISTERSTVO VNITRA odbor personální Nad Štolou Praha 7 Doručeno dne: 12. 1. 2018 MINISTERSTVO VNITRA odbor personální Nad Štolou 3 170 00 Praha 7 Č. j.: MV-3449-6/SP-2017 Praha 12. ledna 2018 Účastník řízení: Tomáš Pecina narozen 21. dubna 1966 bytem: Slezská

Více

Č. j.: MV /ODK-2019 Praha 4. března 2019

Č. j.: MV /ODK-2019 Praha 4. března 2019 *MVCRX04CWIPW* MVCRX04CWIPW prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 Č. j.: MV- 5321-7/ODK-2019 Praha 4. března 2019 Vážená paní Sdělení v návaznosti

Více

*MVCRX00C97XC* MVCRX00C97XC prvotní identifikátor

*MVCRX00C97XC* MVCRX00C97XC prvotní identifikátor *MVCRX00C97XC* MVCRX00C97XC prvotní identifikátor odbor dozoru a kontroly veřejné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 60661-2/ODK-2010 Praha 29. června 2010 Počet listů/stran: 3/5 ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE. takto:

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE. takto: MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor kancelář tajemníka Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel. 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OKT/19226/2017 Vyřizuje: Mgr. Jana Linhartová

Více

Z Á P I S č. 07/2015 z mimořádného jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se uskutečnilo dne 27.5.2015

Z Á P I S č. 07/2015 z mimořádného jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se uskutečnilo dne 27.5.2015 K o n t r o l n í v ý b o r Zastupitelstva hl. m. Prahy N Á V R H Z Á P I S č. 07/2015 z mimořádného jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se uskutečnilo dne 27.5.2015 Přítomni:

Více

*MVCRX027DUYL* odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha

*MVCRX027DUYL* odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha *MVCRX027DUYL* MVCRX027DUYL prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-120090-8/ODK-2014 Praha 17. prosince 2014 Přílohy: 4 Město Chrastava

Více

Povodňová komise obce Krchleby. ORP Nymburk. Elektronický Digitální Povodňový Portál

Povodňová komise obce Krchleby. ORP Nymburk. Elektronický Digitální Povodňový Portál Elektronický Digitální Povodňový Portál Povodňová komise obce Krchleby Stanoviště: 36/, Krchleby 288 02 Telefon: 325541071 E-mail: krchleby.nbk@tiscali.cz Poznámka: Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/krchleby-u-nymburka/

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 22807/ENV/13 Ing. Muzikář/l. 2802 4. 4. 2013 Věc: Posuzování vlivů

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje/linka Praha 48/106/2018/Z Ing. Tereza Šrámková / 297 5. 6. 2018 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor kancelář hejtmana R O Z H O D N U T Í

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor kancelář hejtmana R O Z H O D N U T Í KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor kancelář hejtmana VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ 25.10.2007 18915/KH/2007 JUDr. Petr Severin / 495 817

Více

Zápis z porady Ministerstva vnitra ČR s řediteli krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy,

Zápis z porady Ministerstva vnitra ČR s řediteli krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy, Zápis z porady Ministerstva vnitra ČR s řediteli krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy, ze dne 24. dubna 2019, Praha, zasedací místnost v budově Ministerstva vnitra ČR od 10:00 hodin. Poradu

Více

Odbor legislativy a vnitřních věcí

Odbor legislativy a vnitřních věcí Přehled účelů zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Vedení správního řízení na úseku přestupků 10 let 0307,

Více

Členství ve Výboru Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 12.

Členství ve Výboru Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 12. Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (verze 12. prosinec 2018) JMÉNO PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE POZICE VE VÝBORU ADRESA ČLENOVÉ S HLASOVACÍM PRÁVEM RNDr.

Více

Praha, únor 2008 Odbor komunikace

Praha, únor 2008 Odbor komunikace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2007 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Praha, únor 2008 Odbor komunikace

Více

Komise Rady AKČR pro zahraniční spolupráci

Komise Rady AKČR pro zahraniční spolupráci Komise Rady AKČR pro zahraniční spolupráci Martin Churavý, cand.soc., hl. m. Praha Mgr. Lucie Kotalová, Středočeský kraj Ing. Kateřina Pospíšilová, Jihočeský kraj Ing. Milan Kozel, Plzeňský kraj JUDr.

Více

datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: +LVDCY11OJE6E+! KUCBX00NID5D O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANKY číslo jednací: KUJCK 85981/2017 spisový znak: KHEJ 81039/2017/kakr/4 datum: 13.07.2017 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225

Více

Aktivity Ministerstva vnitra v oblasti GDPR

Aktivity Ministerstva vnitra v oblasti GDPR Aktivity Ministerstva vnitra v oblasti GDPR Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra V Praze, dne 16. května 2018 Přehled informační kampaně

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: 27.03.2013 Č. j.: JMK 125004/2013 Sp. zn.: S-JMK 36969/2013 OKP Vyřizuje / klapka: Mgr. Pacalová

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3, Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3, Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: 06.04.2017 Č. j.: JMK 72227/2017 Sp. zn.: S-JMK 53578/2017 OKP Vyřizuje: Krásná Telefon: 541

Více

*MVCRX019LY2Y* MVCRX019LY2Y prvotní identifikátor

*MVCRX019LY2Y* MVCRX019LY2Y prvotní identifikátor *MVCRX019LY2Y* MVCRX019LY2Y prvotní identifikátor Odbor dozoru a kontroly veřejné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 52604-16/ODK-2012 Praha 31. října 2012 Počet listů: 3/6 ROZHODNUTÍ

Více

*MVCRX00CFLIJ* MVCRX00CFLIJ prvotní identifikátor

*MVCRX00CFLIJ* MVCRX00CFLIJ prvotní identifikátor *MVCRX00CFLIJ* MVCRX00CFLIJ prvotní identifikátor odbor dozoru a kontroly veřejné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 63625-2/ODK-2010 Praha 8. července 2010 Počet listů/stran: 3/5 ROZHODNUTÍ

Více

Rozhodnutí o povolení překlad vybraných částí do českého jazyka

Rozhodnutí o povolení překlad vybraných částí do českého jazyka ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

Magistrát města Kladna oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend ADRESA:

Magistrát města Kladna oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend ADRESA: Magistrát města Kladna oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 19662/ENV/14 Ing. Kos/l. 2117 28. 3. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Č. j.: MV / ODK-2008 Praha 12. února 2008 Počet listů: 2 Příloha:1/12

Č. j.: MV / ODK-2008 Praha 12. února 2008 Počet listů: 2 Příloha:1/12 MINISTERSTVO VNITRA náměstí Hrdinů 3 140 21 PRAHA 4 Č. j.: MV 13586- / ODK-2008 Praha 12. února 2008 Počet listů: 2 Příloha:1/12 Česká inspekce životního prostředí oblastní inspektorát Praha Wolkerova

Více

Č. j. MV /OBP-2016 Praha 29. srpna 2016 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í

Č. j. MV /OBP-2016 Praha 29. srpna 2016 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í *MVCRX03441E5* MVCRX03441E5 prvotní identifikátor odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-113474-3/OBP-2016 Praha 29. srpna 2016 Počet listů: 6 R O Z H O

Více

Z á p i s. konaného dne 14. června 2017

Z á p i s. konaného dne 14. června 2017 Z á p i s ze 4. setkání dozorových pracovníků Ministerstva vnitra, Magistrátu hlavního města Prahy a územně členěných statutárních měst k vybraným problémům v oblasti dozoru konaného dne 14. června 2017

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: +LVDCY11L[3FK+! KUCBX00KZ2EJ O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 112811/2016 spisový znak: KHEJ 110578/2016/kakr/3 datum: 24.08.2016 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225

Více

Zveřejnění informací dle 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)

Zveřejnění informací dle 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) Zveřejnění informací dle 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) V souvislosti se 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) a Usnesením vlády č. 689 ze dne 11. září 2013 zveřejňuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Praha, únor 2009 Odbor komunikace OBSAH: 1. Úvod

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE -VZOR- *Příjmení: *Č.p.:

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE -VZOR- *Příjmení: *Č.p.: Příloha č.1 Vzor 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE -VZOR- *Jméno: *Příjmení: Titul: *Ulice: *Č.p.: *Město: *PSČ: e-mail: Předmět žádosti: Vaše žádost: V dne podpis * označuje povinné údaje dle

Více

PŘÍLOHA č. 2 textové části metropolitního plánu FORMÁLNÍ ROZVOJE MĚSTA A KRAJINY. IPR PRaha

PŘÍLOHA č. 2 textové části metropolitního plánu FORMÁLNÍ ROZVOJE MĚSTA A KRAJINY. IPR PRaha PŘÍLOHA č. 2 textové části metropolitního plánu FORMÁLNÍ ROZVOJE MĚSTA A KRAJINY IPR PRaha Územní plán hlavního města Prahy Metropolitní plán Návrh k projednání dle 50 stavebního zákona / Institut plánování

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

Městský úřad Varnsdorf

Městský úřad Varnsdorf Městský úřad Varnsdorf Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. E. Beneše 470 407 47 VARNSDORF Tel: +420 417 545 111 varnsdorf@varnsdorf.cz http://www.varnsdorf.cz Sídlo odboru: Varnsdorf, T. G. Masaryka

Více

3650/..1/04,ϑΦΘ?_ ÚTVAR: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

3650/..1/04,ϑΦΘ?_ ÚTVAR: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚSTŘEDÍ A ÚP V HL. M. PRAZE 3650/..1/04,ϑΦΘ?_ 47610/A/2015-KGR Komora dražebníků České republiky, z. s. V olšinách

Více

Zákon o obcích č.128/2000 Sb.

Zákon o obcích č.128/2000 Sb. Zákon o obcích č.128/2000 Sb. Rozdělení na 3 části: část první: 8 hlav Část první: Hlava první: Obecná ustanovení Postavení obcí Občané obce Území obce a jeho změny Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava Elektronický podpis - 10.12.2018 *KUMSX021DPI2* Certifikát autora podpisu : Jméno : Ing. Ivana Durczoková Vydal : PostSignum Qualified C...

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: +LVDCY11KO485+! KUCBX00JN374 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 37517/2016 spisový znak: KHEJ 32487/2016/kakr/6 datum: 15.03.2016 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 Poskytnutí

Více

*MVCRX02GQ513* MVCRX02GQ513 prvotní identifikátor

*MVCRX02GQ513* MVCRX02GQ513 prvotní identifikátor *MVCRX02GQ513* MVCRX02GQ513 prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 79714-2/ODK-2015 Praha 5. června 2015 Obec Svojetice Na Kopci 14

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

5. zasedání Zastupitelstva města Havířova. které se koná v pondělí 4. března 2019 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST v Havířově

5. zasedání Zastupitelstva města Havířova. které se koná v pondělí 4. března 2019 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST v Havířově 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova které se koná v pondělí 4. března 2019 od 15:00 hod. v Kulturním domě RADOST v Havířově P R O G R A M 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 01. Schválení

Více

Zveřejnění informací dle 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)

Zveřejnění informací dle 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) Zveřejnění informací dle 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) V souvislosti se 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) a Usnesením vlády č. 689 ze dne 11. září 2013 zveřejňuje

Více

prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA

prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX04KTYMI* MVCRX04KTYMI prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 Spis. zn.: MV-81068/PO-OKR-2019

Více

Článek II. Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Článek II. Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti ~Oflo ~tö dne. ~ úředn~ desce MěÚ Hustopeče Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích podle ust.

Více

*MVCRX006XDWH* MVCRX006XDWH prvotní identifikátor

*MVCRX006XDWH* MVCRX006XDWH prvotní identifikátor *MVCRX006XDWH* MVCRX006XDWH prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA odbor dozoru a kontroly veřejné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 14021 Č. j. MV- 99305-2/ODK-2009 Praha 14.01.2010 Počet listů:

Více

Přehled významných aktivit Národního centra regionů, s. r. o.

Přehled významných aktivit Národního centra regionů, s. r. o. Přehled významných aktivit Národního centra regionů, s. r. o. I.Název aktivity: Shromáždění starostů regionů soudržnosti ČR Spolupořadatelé a objednatelé: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (záštita ministra

Více

1. Komise Rady AKČR pro rozvoj regionů, mezinárodní spolupráci a energetiku. Jméno a funkce

1. Komise Rady AKČR pro rozvoj regionů, mezinárodní spolupráci a energetiku. Jméno a funkce Kraj 1. Komise Rady AKČR pro rozvoj regionů, mezinárodní spolupráci a energetiku Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 01 Praha Adriana Krnáčová, primátorka hl.m. Prahy 02 Středočeský Ing. Pavel

Více

Č. j. MV /OBVV-2017 Praha 3. května 2018 Počet listů: 6 Přílohy: 0/0 ROZHODNUTÍ

Č. j. MV /OBVV-2017 Praha 3. května 2018 Počet listů: 6 Přílohy: 0/0 ROZHODNUTÍ Doručeno dne: 4. 5. 2018 *MVCRX03Y18LQ* MVCRX03Y18LQ prvotní identifikátor Ministerstvo vnitra odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV- 58608-39/OBVV-2017

Více

Výroční zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Za kalendářní rok 2016

Výroční zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Za kalendářní rok 2016 Výroční zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Za kalendářní rok 2016

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: dle rozdělovníku. 13. ledna /ENV/15 Ing. Jůzová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: dle rozdělovníku. 13. ledna /ENV/15 Ing. Jůzová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

Městský úřad Vrbno pod Pradědem Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem Odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Vrbno pod Pradědem Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem Odbor výstavby a životního prostředí Elektronický podpis - 4.9.2017 Certifikát autora podpisu : Jméno : Jana Francová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 20.8.2018 Městský úřad Vrbno pod Pradědem Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod

Více

V ý r o č n í z p r á v a. o činnosti Vládní dislokační komise za rok 2012

V ý r o č n í z p r á v a. o činnosti Vládní dislokační komise za rok 2012 . II V ý r o č n í z p r á v a o činnosti Vládní dislokační komise za rok 2012 I. Základní údaje Název poradního orgánu vlády Vládní dislokační komise (dále jen Komise ). Postavení a působnost Komise Komise

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KUOK/27690/2014/KŘ-K/756 Č.j.: KUOK 3297/2015 Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku

Více

Č. j. MV /KM-2016 Praha 30. června 2016 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo

Č. j. MV /KM-2016 Praha 30. června 2016 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-89448-2/KM-2016 Praha 30. června 2016 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně příslušný odvolací orgán

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 PŘEDKLÁDÁ PŘEDKLÁDÁ RNDR. JIŘÍ HYNEK RNDR.

Více

r u š í a v r a c í v ě c

r u š í a v r a c í v ě c r u š í rozhodnutí statutárního město Opava, magistrátu, ze dne 4. 2. 2015, č. j. MMOP 7466/2015/TAJ, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace vydané podle 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTI. Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTI. Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTI Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 218 Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly v roce 218 Struktura a činnost odboru Struktura odboru k 1. 1. 219

Více

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod Zápis č. 6 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 5. 12. 2014 v 9.30 hod Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: viz prezenční listina Průběh jednání 1. Zahájení jednání Jednání zahájila

Více

PROTOKOL. Složení výběrové komise:

PROTOKOL. Složení výběrové komise: PROTOKOL o posouzení úplnosti přihlášek uchazečů do výběrového řízení na funkční místo tajemníka ÚMČMB Brno-Kohoutovice - vedoucího úřadu ze dne 1l.02.2014 Složení výběrové komise: 1. Petr Šafařík - starosta

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 3300 ze dne 19.12.2014 k návrhu na volbu členů správní rady a dozorčí rady Nadačního fondu Cesta ke vzdělání Rada hlavního

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Z Á P I S z IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP dne 13. 4. 2011 IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ JUDr. Petr Severin / 495 817 271 30.8.2007 Účastníci řízení: paní, bytem, zastoupená

Více

datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: +LVDCY11QDC3F+! KUCBX00PCB2E O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANKY jednací: KUJCK 25888/2018 spisový znak: KHEJ 23118/2018/kakr/3 datum: 20.02.2018 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 Poskytnutí

Více

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn. týkající se pozemků v k.ú.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn. týkající se pozemků v k.ú. STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husická 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha náměstí Winstona Churchilla 1800/2,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 96/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 90 ze dne 15.02.2017 Dohoda o provedení stavby s Hlavním městem Praha za účelem získání stavebního povolení k realizaci zakázky

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Rozdělovník. - viz

Rozdělovník. - viz ODESÍLATEL: Ing. Jan Kužel ředitel odboru ochrany ovzduší Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne: 3. října 2012 Č.j.: 83197/ENV/12 Vyřizuje: Mgr. Tomášková Věc: Informace týkající

Více

KONTROLNÍ MECHANISMY. ve veřejné správě České republiky

KONTROLNÍ MECHANISMY. ve veřejné správě České republiky KONTROLNÍ MECHANISMY ve veřejné správě České republiky Systém dozoru a kontroly Dozor Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce Dozor nad výkonem přenesené působnosti obce Kontrola Kontrola krajů a

Více

Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím K zabezpečení základního vzdělávání, předškolního vzdělávání a provozu školní družiny zřídilo Statutární město Brno, městská

Více

1) Prezence a zahájení jednání

1) Prezence a zahájení jednání Zápis č. 8 ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území konaného dne 29. 1. 2015 Přítomni: Nepřítomni: Hosté: Počet členů řídícího výboru: 16 s právem hlasovat 13 členů bez

Více

*MVCRX02S7QZH* MVCRX02S7QZH prvotní identifikátor

*MVCRX02S7QZH* MVCRX02S7QZH prvotní identifikátor *MVCRX02S7QZH* MVCRX02S7QZH prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 7141-2/ODK-2016 Praha 15. ledna 2016 ROZHODNUTÍ Ministerstvo vnitra,

Více