OSTRAVA!!! Dohoda o změně obsahu závazku č. 1. dne Dohoda. e Smlouvě o dílo č. ROaVZ/0166l17- SD ze. Smluvní strany ICQ: DIC:

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTRAVA!!! Dohoda o změně obsahu závazku č. 1. dne Dohoda. e Smlouvě o dílo č. ROaVZ/0166l17- SD ze. Smluvní strany ICQ: DIC:"

Transkript

1 EVROPSKÁ UNiE _ Fond soudržnost:. Operaénl program Ztvotni prostředí Dohoda Dohoda o změně obsahu závazku č. 1 e Smlouvě o dílo č. ROaVZ/0166l17- SD ze dne uzavřená \c smyslu 1901 zákona č Sb., občansky zákoník, \ platnem zněm Smluvní strany Statutární město Ostrava sívdlo: Prokešovo náměstí , Ostraha Moravská Ostrava ICQ: DIC: C plátce DPH pro potřeby ustaveni daňových dak/adu odběratel nebo :ákazník městský obvod Slezská Ostrava sídlo: Těšínská 138/35, Ostrava Slezská Ostrava ld datové schránky: Sószub Zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava ve věcech smlumích: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava ve věcech technických: Ing. Lenka Horsáková, tel.: , mobil: , e -mail: cz - \edouci odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky Úřadu městského obvodu Sleuká Ostrova Ing. Dalibor Krist tel , mobil: , e- mail: Slezská Ostrava manažer projektů Úřadu městského obvodu peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrova číslo účtu: /0800 Identifikátor veřejné zakáúy: Pl6V pro potřeby tystm'ení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa na stranějednéjako Objednatel, dále jen Objednatel a OMLUX, spol. s r.o. sídlo: Pod Vysílačem 422/31, Lhotka Ostrava zapsaná v obchodním rejstřlku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka doručovací adresa: Pod Vysílačem 422/31, Ostrava - Lhotka ID datové schránky: gserem7 zástupce: ve věcech smluvních: ve věcech technických: ICQ: DIC: C bankovní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava číslo účtu: 1/3 Dohoda o změně obsahu závazku - Snížení energetické náročnosti MŠ Na Liščině 12A/689 OstravavHrušov OSTRAVA!!! 51.5st OSTRAVA

2 EVROPSKÁ UN1E Fond soudržnosti Operační program Životní prostředí Dohoda jc plátcem DPH: ano číslo smlouvy:.... Im straně druhújuko :hotorircl, dtílcjcn Zlmtovifel uzavírají níže uvedeného dne. měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu záxazku &. ke Smlouvě o dílo ě. ROaVZ/Olóó/l'f-SD ze dne (dálcjen,.doliodď') Článek. Uvodní ustanovení 1. Smluvní strany uzavřely dne na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č 'RMObM- Sic/14 1 8/60 ze dne ) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č Sb.. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. ROaVZ/Ol66/l7-SD, jejímž předmětem bylo provedení dila pod názvem Snížení energetické náročnosti MŠ Na Liščině 12A/689, Ostrava-I-lrušov. Stavba spočívá v provedení opatření vedoucích ke zlepšování energetických vlastností budovy mateřské školy a souvisejících stavebních prací a dodávek, přičemž se jedná o stavbu č.p. 689, objekt občanské vy baveností, která je součástí pozemku p.č , zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictvi č. 885 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Hrušov, a to v souladu s příslušnou projektovou dokumentaci vyhotovenou lng. Renátou Beránkovou, IČO: , v březnu 2016, přičemž cena za dílo činila 1 4l2 762,39 Kč bez DPH (dálejen,.smlouva ). Projektje spolufinancován ze zdrojů EU z Fondu soudržnosti, z Operačního programu Životní prostředí , prioritni osy 5, specifického cíle 5.1, výzva č. 19 (CZ.05.5.l8/0.0/0.0/l5 Ol9/000l73l). 2. V souvislosti s prováděním kontaktního zateplení vnějších stěn je ve skutečnosti zjištěna větší spotřeba polystyrénových desek, systémových lišt, silikátové omítky a to z důvodu zateplení říms a sloupů objektu. Dále při provádění povlakové krytiny střechy je nezbytná vyšší spotřeba střešní folie, doplňků :) OSB desek. Rovněžje nutno provést další stavební úpravy a to doplnit bromosvod na nové střeše, provést dílčí přeložky vnitřní elektroinstalace, provést jádrové vrtání pro rozvody vzduchotechniky, doplnit elektro dvířka na fasádě objektu. 3. S ohledem na dobrý technický stav není nezbytně provedení rekonstrukce asfaltového pásu kolem základů před čelní stranou objektu. Z důvodu vyšší úrovně terénu bude skutečná spotřeba materiálu na realizaci odvětrávání soklu nižší. Při provádění zateplení podlahy podkroví bude demontována menší výměra bednění stávající střechy, a tudíž pro zpětnou montáž bude i menší spotřeba řeziva. Dále po projednání s městskou policií nebude provedena zpětná montáž okenních mříží vč.jejich nátěru. 4. Z důvodu změn (dále specifikovaných v příloze této Dohody - rozpočtu, která je její nedílnou součástí) oproti zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku dle čl. 1. odst. 1 Dohody, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ajejichž hodnota je nižší než l5% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření Dohody o níže uvedeném obsahu. Článek n. Předmět Dohody 1. Čl. 11. Smlouvy se doplňuje o níže uvedené ujednání, které se zařazuje na místo původního odst. 2, a tudíž dojde k přečíslování následujících odstavců na odst. 3 až 7: 2. Dílo se po dohodě smlin'm'ch stran, za splnění v této smlouvě 0 dílo zy'ednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných v Dohodě o 2/3 Dohoda o změně obsahu závazku - _Snížení energetické náročnosti MŠ Na Liščiné 12AJ689 Ostrava-Hrušov 051 RAVA' o ' o '. SLEZSKÁ OSTRAVA

3 Dohoda O e a p 9 am Životní pro.t edí :mčnč oils íhn : na:!tn Č.! (l_iji prd.-2:0 J"/=( m, ÁlcrcíjeJ-j' Mali/mm s.).;f'císn'. Zlí tou!! :m'any ' -mch n Dilo profesi dle u- dmmwh [ o-l li-n'k \ rc'l) smlouvě o d. TJ.-WII! luk) vnitřní hp ac: & ) IHJIOZHIÚHH nepotí Wye. 2. Čl. Vlll od l 1 Smlouvy se mění takto. l. Cenu :a Dilo \'c výši ) Kč he: DPH je slunovena ve smyslu n::bidky Zhuiovitdc a Dohody () :lněně obsahu :(ivazkn č.! (s odkazem na rozpočet, který noří přílohu č. l Smloum uje její nedílnou soucástí (: s odkazem na rozpočet. který tvoří přílohu Dohody o změně obsa/ni :(ítazkn č. [ a je jaj! nedílnou součástí), jako mavinnílně přípustná (: platná po celou zlobu rem/mace Předrněln plnění, (j. do doby vp/nění závazků Zhotovím/e, jako CL'HU vln/umi, kterou je možné překročíljcn :u podmínek xianovmíých ve.s'mionve'. 3. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti Článek III. Závěrečná ujednání l. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé zte'to Dohody, uzavřené v souladu sčcským právním řádem, a touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, Zejména zákonem č Sb., občanský Zákoník, v platném znění, a právními předpisy souvisejícími. 2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv vtísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potx rzuji správnost a autentičnost této Dohody svymi níže uvedenými vlastnoručními podpisy. 3. Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech majících platnost originálu, z nichž si Objednatel ponechá 3 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 2 takovéto Stejnopisy. 4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody. 5. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jej ího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č Sb. Článek IV. Doložka platnosti právního jednání Doložka platností právního jednání dle 41 zákona č. l28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 0 uzavření této Dohody o změně obsahu závazku č. 1 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 343g IRMOb-Sle MNĚ/4523 dne Č.:.Ýr Za Objednatele 07 _[]9_ 2017 \? ZaZ/zorovitele!" AL., /, Datum: ' Datum-. (r [1/ fl _,/J:; Místo: Ostrava Místo: Ostrava x ' kf L. arbora Jelonková Petr Konečný starostka jednatel * "" HP"-".., - 1 ".č/ Priloha: Rozpocet 1? 6490/27/74: r. f r. (3 TR% h\"'. 3/3 Dohoda o změně obsahu :ávazku - Snížení energetické náročnosti MŠ Na Liščlně 12A/689 s.. OslravaHruŠov SLEZSKÁ OSTRAVA

4 KRYCÍ LI$lBOZPOČIU s_k.pr.gr. MP,VCP - _ _ektro pro sz _ [ Zpracoval Dne Petr Roww 29 na 2017 Měrné a účelové jednotky Focal Náklady! 1 m] Počet Náklady! 1 m] Peta Náklady! 1 m ,00 0 0,00 O 0.00 Rozpočtové náklady v CZK A 'Základni rozp. náklady B,Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady 1 sv Dodávky '8 Prácepřesčas 0, Zařlzenlstavenčůtč 21% Montáž 0,00h9 Bezpavnú podl 0.00 Iti-Projektové práca PSV Dodávky Kulmmlpamalka 0,00 15 Uzemnl vlwy 21 % 0,00-4 Montáž 0, ,00 16 Provozní vlivy 21 % M Dodávky 0_ mmL 21 'A Montáž 0,00 IB VRN z rozpočtu ZEN 1-6) DN (ř. 8-11) VRN(f.13~1B) st 'Kompl Činnost mm! náklady 0.00 Projektant D Celkové náklady 23 Saucer? Dým Razítko % 0.00 DPH %,3'22. wwzrbzl Tref-Ppm W DPH _ ýž ze_cana s DPH (ř ) 77 9:17.19 Datum a podm Raimo E Připočty a odpočty Zhotovitel amíux ' 27 Dodévky objednala: 0.00 L OHM V m za Klouzavádoložka 0.00 Joj-M1 - _ HELL! P Dodcigm Razítko 29 Zvyhodnčnl + 0,00-

5 REKRPITULACE ROZPOČTU skutečně provedené práce MP,VCP Stavba- Objekt: Část: JKSO Ob ednalel Zhotovitel Datum 29 B 2017 MŠ Na Lišdně mwsas Ostrava - Hrušov Zateplenl budovy Kód Popis Cena celkem Hsv Práce a dodávky HSV Zemní práce Svlslů a kompletnl konstmkce Komunlkaca E Úpravy povrchů. podlahy a osazovánl výp'nl Ostatni konstrukce a práca-bourání 0, Přesun sutě Přesun hmot 0.00 Pav Práca a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti & plynům Povlakovú krytiny , Izolace tepelná devotnchnlka - vnltřnl kanalizace Elektromontáže - hrubá montáž za Vzduchotechnika Konstrukce tesařské Konstrukce klempifské Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnická -B Podtahy povlakové Dokončovací práca - nátěry Dokončovact práca - malby a tapety 0.00 OST Ostatni Cglkem _I.(Zvr/fiM f07 "!$ 9" $ /V'?% fw/

6 JKSO' Objednatal m! ROZPOČET sk.pr.pr. MP,VCP Stavba: MŠ Na Liščmč 12N589 Ostrava - Hmm Objekt: Zaleplenl budovy Část: Zhnloviiel Dalum' 29 a 2017 MnonM Cena Sazba KCN Kód položky Popis. _ MJ autom _ M9 avá. Gena cekam DPH 3 4 ' ' 5 _ "? '"" a 9 10 PC. 6 1 H511" Práce a dodávky HSV Zamni práce Komunikace J Podklad nebo podsyp u ammtaku ŠP u zoo mm m P Podklad z vlbrovanóho mm: SV tl 250 mm P w nana: 13! K Pmtnkžmčnýquovaclzaslattuvmnomwdoam icy/m ZP K Asfaftovy Robem: otevřený AKO 161AKOH mm 6 do 3 m : namodlnkmnóho _2 631,53 21 O ZP D 9 _ Úpravy povrchů, p_odlahy a naunvánl výplní -537,1B 21.K 611 _._. až m : M MAT mm-wm:mm1oouxsoonwm m1! ,476 _ PlSzbetonových lehčených Mam kovové lišty vkládaná umana K 011 mm synům odvůtrávanbfaudy n , skutečnost m M MAT deska fasádní mmarálnl : kašlmmnou natkanou mm m _o skutečnou 30th m "'33 """-R" "mi? "6T1 "'mmmmwfim1.1mm « ,699 M+M El Psw: Práce a dodávky PSV n n 2 navlakova kryuny mm n' ú., naar Feba ntre pins _mč'dů "lt *..... ' f' fi;/té ďr'. (ff/

7 410_00' 11mm- 21d K K :" 784 D 785 D 757 'VCP.mammmmmmmimw ke -3_000 ke ke % up: mm- 50mm É , a mdo Tumioď Ě copem lot-lh ,01! 7 459, * : 1.W """-*ř'íoš m WHITE" lib se , m m m -5.DOO ~ , , ,0 21,0 m mm-dug M midi-f 'štfšcn 5a197 MEHF'E F r '" ŽŠ Wow deoky-mgr 1mmmwmmfisamosafim izolace tepelné Zdravotechnika- vnitřní kenoilzace Elektromontáte- hrubá munte; WWMM Vzduchotechnika D 751 Konstrukce tesařokó Monte: bedneni střech rovných 3 mm sldonu do 60 : hoblovenydt prken WM! 20% My} skutečnost 45n12 rum jehličnaté boční primo Fakes!! -Ii 2-3 om skutecnost 45m2 a: Demontáž bedneni střech z prken - skutečnost 45m2 Montáž komínových lávek 2 been. 5. do 0.6 m včetne dodávky 088 desek Konstrukce klempířské Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnlcké u M MAT mmm1mamwanm Demontáž :: zpetne mnaokennloh muži vč.nového kotvení W kotva. :5ququ 9001: 1200 mm Demontáž e zpětná manu: okenních muži vb.nweho kotvení. mm kotva. distančnl kus 900x 2400 mm Demontáž e zpetne montáž okennioh mnu vanovóno kotvenl. chemicke kotva. distanční kua 1800 x 2400 mm Demona : zpetne mona! dvorních Infill vc noveho kotvení. ohemidta kotva. distanční kus 900 x 3200 mm Přesun hmot procentu! pro mentace konstrukce v unaided: v do 6 m Podlahy povlakovů Doplneni PVC 211de vč. upravy podkladu Dokončovací práce - nátěry Odflranbni nam ze zámečnických konstrukci oakrebánlm '3 EI u 86'1.2'3 K K K K 115 K D R 116 K D 763 K ADI/Alí away/{4

8 K : D [Z'PI'O 025' "P'Í'0.025'19.B41 Součet mam ayntotldcó KDK barva draw matný povrch 1x anfllmtoznl. 1x zakladni. 2x 134 Dokončovací páce - malby a tapety DBT Ostatni Call-ccm m O [LED 0.00 www 3 Tay/FZ.7/ ffi/ á

9 C21M - EIeI-g tromon_tý_žg sk.er.er. po! 45 popis položky jedn cena množství Jedn _. $575110? 1 lišta vklad PH 18x ,00 m 486,97 2 lišta vklád PH m krab přístrojová U1.KP LK80x ks bez zapolenl 4 krab odb (1902.K0 66 KU'EBLNZ) be: zap ks krab rozvedl <a plast věrné ks zapoj 6 ukonů 1 21! vodičů do 16 m-' ks 35,42 7 ukonc kab 5mm zákl.do 4x10 mm ks B ukonč kab smrštzákl do 514 mm ks schodišť automat SA 10/220. časové relé ks ID ! bez krytu (ljv-ijm-po) ks listin: bez krytu (ljv-tjm-po) ks 73,05 12 svod Raamm + podpěry m [_'_' ] vněm mfimpodpm 113:1? "' :1 jlmacš tyč AlMgSI do Gm délky + izoiač tyče s ks * ' u držáky 14 svorky hromosvodové d0 2 šroubu SS ks 15 svorky hromosv nad 2 šrouby SK ,00 ks 16 svorky hromosv nad 2 5r0uby(ST,S.,) ks 17 ochranpospoi. \: prádelapud. Cu 4-16 mm m MM») 18 CYKY J 3x1 5 mm2 750V (PO) (do LV nebo m žlabu) 19 CYKY J 3x2 5 mm2 750V (PO) (do LV nebo rn flabu) 20 CY 6 mm2 černý (DR) 12,17 1,00 rn osazen! hmoždinky do clhlnveho zdiva HM B ks DEMONTAZ ukonéxod \! rozv.vc zap.a konc do Bmmz ks 199,22 23 jistit 3-pótový bez kryíu ks 97,39 Celkem za cenik: WEP hmmomá ' m 5!- 10,10._ Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0% Stavebni práce - výseky, kapsy, rýhy po? c popis pobžky lean cana mnozstvi jean celkom NI 1 vyboumtv cihl manrcem do R=60mm tl do ks mm 2 vysekzdi (:th kapsy-krab < x50mm 59, ks Celkem za caulk: '_ ' m Základ DEB základ 21% Základ 15$ Základ 0% _ Materiályr po? b popis paniky ]edn cena mnozstvi celkem [Kč] 1 cv 15 CERNY H0 N u ,00 M CY 15 ZEL ZLUTY HON-U M CYKY J 3x1 510) M 575,51 4 CYKY-J 3X2 5 (C) M ZEMTYCJIMACIJP15MAL M KS ZEM SVORKA SK ,00 Ks [ ' ' ' "FE 7 ZEM SVORKA ss Ks.-,.._,1Ě.'Í_., 7Df% Janet- 61? Su- 5,7 ana

10 B ZEM SVORKA SJ 01 61,98 3,00 Ks 9 ZEMPODPERA PV 21 BET PLAST SROUB ,00 KS ve? guma W21 BFrP-Lw'i éfifiiré mým 38qu Ks 10 ZEMV DRAT AlMgSi 6mm 697, KG. #11:; J Viz FE \) m Amiga! &mm 591,23 5,29 RG Tyc izolačniizt mo KS ' ".': 12 Držák oddál hrom na lrub D-OH ST UNI KS H: 13 K 0K /6 SROUBOVACI CID K SP CASOW SPINAC VENT 25MIN C10 KS KRKU Ks LISTA LV 15x13 2M M L15TA LV 20x ,00 M KRZ PH K KRLK 80X16T ,00 KS Fa1k3m za materiály: Ě ' W-Mmawd " "T. F 55, Er: základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0% Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 05 Dodávkyf zařízení {specifikace} poi' č. popis položky jedn cena množství ;edn celkom [Kč] 1 JISTIC160I1 6M 158,27 1,00 KS 158,27 2 JISTIC 28/1 GRA KS Celkem za dodávky: Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0% Práce v HZS potě popis pouhy ]adn cana mnmtvl ledu cakam [Kč] 1 Vyhledánl původnbvodu ,00 hod Revize eřekim hod Revize hromosvodu ,00 hod [ " Í it: LQ Celkem za grácl v H Základ DPH základ 21% základ 15% základ 0% $013 eleklm + hmmogvod autem bez DP_H VEF" mm dig-m MUFH , ĚEÉÚ: ' ' " ' ' '; l'l LÍBĚE J1;H.V&#/ ff f'b_q% j; Já?/ý Strana 7/7

Dohoda o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/O733/17-SD ze dne

Dohoda o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/O733/17-SD ze dne Statutární město Ostrava D0 h0da Dohoda o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/O733/17-SD ze dne 26. 06. 2017 uzavřená ve smyslu l90l zákona č. 89.-"20l2 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2140/18 č. zhotovitele 18-23 podle 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník ) I. SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Město Třebíč

Více

Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo ze dne uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo ze dne uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2017 uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1. Město Týnec nad Sázavou se sídlem K Náklí 404, 257

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby OPRAVA STŘECHY (její nižší levé části) ZŠ DR.M.TYRŠE JKSO Název objektu Stavební práce EČO Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA IČO DIČ Objednatel Projektant Město

Více

*. «*_. I. Smluvní strany

*. «*_. I. Smluvní strany KUI1SP00D7AA7 OPERAČNÍ PROGRAM Fond souáríqq^i.,'. _, ^yzduefya '. přírod, nsi.gsivu.ouvy (i")odarkl :^ nor. čísli 1 ft/ l^o/j" ; _ví> *. «*_. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2142/18 č. zhotovitele 387/2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2142/18 č. zhotovitele 387/2018 Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2142/18 č. zhotovitele 387/2018 Objednatel: Město Třebíč Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou,

Více

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 05/14/2246/18 č. zhotovitele 393/2018 uzavřené dne 31.08.2018 na základě dohody smluvních stran podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10535/2017/OIMH uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. 2586 a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

DODATEK Č. 3. ke SMLOUVĚ O DÍLO. č. objednatele 05/14/2349/17 č. zhotovitele H3178/18

DODATEK Č. 3. ke SMLOUVĚ O DÍLO. č. objednatele 05/14/2349/17 č. zhotovitele H3178/18 DODATEK Č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 05/14/2349/17 č. zhotovitele H3178/18 uzavřené dne 18.01.2018 na základě dohody smluvních stran podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Zeměchy - čekárna (celková oprava) JKSO Název objektu 5000114052 EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 25.10.2012 Měrné

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 165 707,63 165 707,63

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

OSTRAVA!!! A PŘÍVOZ. Článek Smluvní strany. IČ: DIČ: czoos45451 (plátce DPH) Peněžní ústav: Císlo účtu: Zastoupený:

OSTRAVA!!! A PŘÍVOZ. Článek Smluvní strany. IČ: DIČ: czoos45451 (plátce DPH) Peněžní ústav: Císlo účtu: Zastoupený: Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10071/2018/0IMH uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. 2586

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10421/2017/OIMH uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. 2586 a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-126-31-13 ze dne 13.8.213 - Úprava sociálních zařízení v 1. a 2. NP objektu G3 budovy Základní školy Písnická v Praze 12 - dodatek č. 1 Rada městské

Více

KUMSP80SHDDI. Investice cio vaší budoucnosti PODPOROVÁNO 1 EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. č.3

KUMSP80SHDDI. Investice cio vaší budoucnosti PODPOROVÁNO 1 EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. č.3 KUMSP80SHDDI Veřejná zakázka č. 154/2015 * * * * Investice cio vaší budoucnosti PODPOROVÁNO 1 EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko č.3 /dále jen dodatek"/ MORAVSfcOSI.FZriKÝ KRAJ - KRAJSKÝÚŘAD

Více

Dodatek č. 2. Smluvní strany

Dodatek č. 2. Smluvní strany ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACÍ Podbabsuá 1563/1,16000 Praň»8 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. U-111-00/16 ze dne 23. 3. 2016 Smluvní strany Armádní Servisní, příspěvková organizace Zapsaná v

Více

Smlouva o dílo č. TSB/.../17-SD

Smlouva o dílo č. TSB/.../17-SD Smlouva o dílo č. TSB/.../17-SD uzavřená ve smyslu 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: Smluvní strany Prokešovo

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby pokus -Střelcová- JKSO Název objektu EČO Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Místo IČ Praha DIČ Rozpočet číslo Zpracoval Dne Střelcová 24.11.2012 Měrné a účelové

Více

DODATEK č.l ke smlouvě o dílo číslo: 02374/2014/IM

DODATEK č.l ke smlouvě o dílo číslo: 02374/2014/IM KUMSP00D7M3U l ^ ^ F * OPERAČNÍ PROGRAM v. v* W^4p/ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Pro vodu, Fond soudržnosti r vzduch a p-řírodu [MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD OSÍ,0 SMLOUVY (DODATKU) DODATEK č.l

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

Smlouva Kupní smlouva

Smlouva Kupní smlouva Kupní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ) Smluvní strany XXXXXXX datum narození: rodné číslo: bytem:

Více

ke Smlouvě o dílo č /2016/KŘ (dále jen dohoda") Smluvní strany

ke Smlouvě o dílo č /2016/KŘ (dále jen dohoda) Smluvní strany III! KUÍ1SP00RL80B :_^^^J ^ K^fcAj - KRAJSKÝ ueu. ^ iémkk^.é.f.ir 01.. «# *.'

Více

KUMSP00QH1A? Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO PONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

KUMSP00QH1A? Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO PONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ lll KUMSPQH1A? Veřejná zakázka č. 43/214 Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO PONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moraviicosfecíko Č.l ke smlouvě o dílo číslo: 1535/214/KŘ /dálejen dodatek"/

Více

I. Úvodní ustanovení. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen smlouva ):

I. Úvodní ustanovení. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen smlouva ): číslo smlouvy objednatele: SD00181 číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou Město Zábřeh se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh IČ: 00303640

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Článek I

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Článek I Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Dodatek ke smlouvě Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10105/2016/OIMH uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. 2586

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 10. 2. 2018 Zadavatel: IČ: 00854662 Obec Levínská Olešnice č.p. 94 DIČ: CZ00854662 Uchazeč: IČ: DIČ:

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne 13.10.2016 Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch který uzavřely smluvní strany: Správa Krkonošského národního se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená:

Více

Městská část Praha - Ď áblice Rada městské části USNESENÍ č. 200/15/RMČ Rada po projednání I. schvaluje II. pověřuje

Městská část Praha - Ď áblice Rada městské části USNESENÍ č. 200/15/RMČ Rada po projednání I. schvaluje II. pověřuje Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 5. zasedání dne 19. 10. 015 USNESENÍ č. 00/15/RMČ K dodatku č. 3 SoD se společností Krostav na Stavební úpravy ZŠ Praha - Ďáblice Rada po projednání I. schvaluje

Více

D O D A T E K Č. 1 K U P N Í S M L O U V Y

D O D A T E K Č. 1 K U P N Í S M L O U V Y D O D A T E K Č. 1 K U P N Í S M L O U V Y č. kupujícího 05/02/2220/18 o prodeji a koupi věcí movitých uzavřené podle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoník, v účinném znění (dále též

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2018/OIMH

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2018/OIMH Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. 2586 a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Statutární

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GVER2 DODATEK Č. KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 8.04.207, jejímž je zhotovení stavby s názvem ZŠ Vrchní (výměna oken + Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: IČ: Datová

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36/2018/OMM ze dne 18.06.2018 uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Objednatel: Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163,

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

DOHODA O NAROVNÁNÍ II.

DOHODA O NAROVNÁNÍ II. č. 11095/2017/OIMH DOHODA O NAROVNÁNÍ Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz nám. Dr. E. Beneše 555/6,729 29 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451 Zastoupený:

Více

Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská-zajištění energetických úspor, I. etapa

Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská-zajištění energetických úspor, I. etapa Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská zajištění energetických úspor, I. etapa DODATEK č. 1 S M L O U V Y O D Í L O číslo objednatele 2018 00032/ORI ze dne 29.5.2018 Statutární město Karlovy Vary a 3 x N spol.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

DODATEK Č. SML/2016/047-1

DODATEK Č. SML/2016/047-1 DODATEK Č. SML/2016/047-1 KE Smlouvě o díloč. sml/2016/047 uzavřené dne 1.7. 2016 uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znéní (dále jen..občanský zákoník ") a

Více

*** * # * * * * č.l. ke smlouvě o dílo číslo: 02956/2014/IM

*** * # * * * * č.l. ke smlouvě o dílo číslo: 02956/2014/IM KUMSP00QE66V OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ *** * # *** EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu SMLUVNÍ STRANY: Veřejná zakázka č. 156/2015 č.l ke smlouvě o dílo číslo: 02956/2014/IM

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: N170501 Objednatel: Státní pozemkový úřad IČO: 01312774 Husinecká 1024/11a 13000 Praha-Žižkov DIČ: Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval: U Zbrojnice

Více

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje (dále jen Kraj )

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje (dále jen Kraj ) ZK-03-2019-68, př. 1 Počet stran: 11 Kraj Vysočina se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČO: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová,

Více

0i0/0rL mi. fiísio f AAA.

0i0/0rL mi. fiísio f AAA. 'PERAČNÍ PROGRAM ivoíní PROSTŘEDÍ *** IJVROPSKA UNIE Fond soudržnos.! KUHSP00QE6VE Pro vodu, vzduch a přírodu Veřejná zakázka č.135/2015 SMLUVNÍ STRANY: 1. Moravskoslezský kraj Se sídlem: Zastoupen: IČ:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-011-013-15 ze dne 9.3.2015 Smlouva o právu provést stavbu pro akci "Oprava a zateplení panelového domu Kutilova 3064/6, Praha 4" pro bytový dům č.

Více

InvesHce do vas budoucnosti

InvesHce do vas budoucnosti lilii KUMSPD78L2 InvesHce do vas budoucnosti Evropská unie ČÍSLO SMLOUVY (PODATKU 'AJfrE_""rok I /Jtr.oďb. DOHODA O NAROVNANÍ ke smlouvě o dílo č. 133/215/KR uzavřená podle ustanovení 193 a násl. zákona

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

DODATEK Č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň"

DODATEK Č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.06.2018 pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň" Číslo smlouvy objednatele: 750/4708/18 Číslo zakázky zhotovitele: 2018-022 Smluvní strany

Více

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO KUJIP012Q9JL uzavřené dne 7. 4. 2016 dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů OA a HŠ Havlíčkův Brod - rekonstrukce tělocvičny

Více

DODATEK Č. 3. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň"

DODATEK Č. 3. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.06.2018 pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň" Číslo smlouvy objednatele: 750/4708/18 Číslo zakázky zhotovitele: 2018-022 Smluvní strany

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 199/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 188 ze dne 05.04.2017 Revokace usnesení č. 162 ze dne 13. 3. 2017 - Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2016/00186/OTSMI ze dne 18. 3. 2016

Více

Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) mezi smluvními stranami

Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) mezi smluvními stranami Číslo smlouvy objednatele: 1102-2018-505202 Číslo smlouvy zhotovitele: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Polná na Šumavě Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

zavřená ve smyslu 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vplatném znění uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

zavřená ve smyslu 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vplatném znění uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: ' l? 1 Statuta'rnl!sto Ostrava vg j městský o vod Slezská Ostrava zavřená ve smyslu 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vplatném znění uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Více

KUMSP00GECP2. Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

KUMSP00GECP2. Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ MORAVSKOSI FZSKV KRAJ - KRAJSKY URAĎ CtMl.o SMLOUVY (DODATKU) -4- KUMSP00GECP2 Vď^naiamm at16/zbl5 /kr, odb. Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů Statutární město Ostrava sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Moravská Ostrava

Více

DODATEK č. 2. ke smlouvě o dílo uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

DODATEK č. 2. ke smlouvě o dílo uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) mezi smluvními stranami Objednatel: Zastoupený: Česká republika - Státní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje, DBS města Písku V Písku dne: 16.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 24.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Kočí a.s. - Stavební úpravy

Více

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 - akustické opatření Objednatel Město Lázně Bělohrad nám.k.v.raise 35 Lázně Bělohrad 507 81 Zhotovitel VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04 Akce "Sportoviště Lázně Bělohrad -

Více

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Rekapitulace cen stavebních objektů P.č. Typ Kód objektu Název objektu 1. S 323 Praha Zateplení objektu Bochovská 560-564 List v tomto sešitě celkem 2. Č 1.3 1.3 - Zateplení

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

EV.Číslo VZ: 38/2018/C2/SP/OM/Bl. zákoník (dále jen občanský zákoník") Článek. Smluvní strany

EV.Číslo VZ: 38/2018/C2/SP/OM/Bl. zákoník (dále jen občanský zákoník) Článek. Smluvní strany Statutarn: město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu EV.Číslo VZ: 38/2018/C2/SP/OM/Bl uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. 2586 a násl. 52430 násl. zák. č. 89/2012

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 765 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 765 ze dne č.j.: 826/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 765 ze dne 15.09.2014 Veřejná zakázka - Jednací řízení bez uveřejnění "MŠ V Zahrádkách - výstavba nového objektu- dodatečné práce"

Více

souhlasí bez připomínek

souhlasí bez připomínek Dodatek č.1 Energetické úspory v MŠ Tylovice Rožnov pod Radhoštěm DODATEK Č.1 ke smlouvě o dílo č. 023/2011/IO/DIL ze strany objednatele ze strany zhotovitele pro stavbu ENERGETICKÉ ÚSPORY V MŠ TYLOVICE

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 9999999999 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Petr Sojka Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 Snížená DPH 15 % 0,00 Základ pro základní DPH: 21

Více

Smlouva o dílo - dodatek č. 1 č.j. 0278/2016/0l_0ddl/1050

Smlouva o dílo - dodatek č. 1 č.j. 0278/2016/0l_0ddl/1050 Rekonstrukce střechy ZŠ Hloubětínská Slouva o dílo - dodatek č. 1 č.j. 0278/2016/0l_0ddl/1050 uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)^ v platné znění

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a č. zakázky : 2009.1406 počet stran : 2 T e c h n i c k á z p r á v a Název akce : Odvlhčení obvodových stěn Místo objektu : Lanškroun, ul. Olbrachtova Číslo popisné : č.p. 93, 94 Projektant : Němec projekce,

Více

D O D A T E K č. 1. ke smlouvě o dílo uzavřené dne

D O D A T E K č. 1. ke smlouvě o dílo uzavřené dne Č.sml. objednatele: 633-2018-521101 Č.sml. zhotovitele: K18054 D O D A T E K č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 5. 2018 Smluvní strany: Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský

Více

DODATEK č. 2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci. ,Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů'

DODATEK č. 2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci. ,Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů' KUJIP80UQGPP DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci,nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů' I. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen zástupce

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

Smlouva o dílo - dodatek č. 1

Smlouva o dílo - dodatek č. 1 Smlouva o dílo - dodatek č. 1 č. j. 0370/2016/OLOddl/1050 uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění k provedení stavby evidenční číslo

Více

Dodatek č. 1 vedený pod číslem S 0426/2017IMBaI ke smlouvě o dilo č. S 0348/2017IMBaI

Dodatek č. 1 vedený pod číslem S 0426/2017IMBaI ke smlouvě o dilo č. S 0348/2017IMBaI Statutární město Ostrava \ ;, městský obvod Radvanice a Bartovice Dodatek č. 1 vedený pod číslem S 0426/2017IMBaI ke smlouvě o dilo č. S 0348/2017IMBaI kzakázce Změna účelu užívání - vybudování nového

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

ZMĚNOVÝ LIST Č ,60 Kč ,08 Kč včetně DPH

ZMĚNOVÝ LIST Č ,60 Kč ,08 Kč včetně DPH ZMĚNOVÝ LIST Č. 8 - doplnění Objednatel Město Lázně Bělohrad nám.k.v.raise 35 Lázně Bělohrad 507 81 Zhotovitel VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04 Akce "Sportoviště Lázně Bělohrad - 1.etapa"

Více

provs& o hods cl NOVOSTAVBA** 019/0055/15(), jejíž předmětem i Za toůpensp Jem' donín č-ú /0300 S004P0179pui město HODONÍN

provs& o hods cl NOVOSTAVBA** 019/0055/15(), jejíž předmětem i Za toůpensp Jem' donín č-ú /0300 S004P0179pui město HODONÍN .4 město HODONÍN Číslo smlouvy dodavatele: 11919 dodatek č.2 ke smlouvě o dílo SD / 2019 / 0055 / 150 dle 2586 a násl. občanského zákoníku 1. SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Adresa: IČO: DIČ: Bankovní spojem:

Více

Dodatek č.2. ke Smlouvě o dílo č uzavřené dne ve znění dodatku č.l uzavřeného dne ( dále jen jako smlouva o dílo ).

Dodatek č.2. ke Smlouvě o dílo č uzavřené dne ve znění dodatku č.l uzavřeného dne ( dále jen jako smlouva o dílo ). Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 160606 uzavřené dne 23.05.2016 ve znění dodatku č.l uzavřeného dne 27.07.2016 ( dále jen jako smlouva o dílo ). 1. Město Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo nám.

Více

provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení

provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení Dodavatel: IČO: 88888169 DIČ: David Muller vodoinstalaterství Kosmova 2757 44001 Louny Odběratel. IČ: 0 CZ9406152899

Více

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO. uzavřený (podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) mezi smluvními stranami

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO. uzavřený (podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) mezi smluvními stranami Číslo smlouvy objednatele: 1467-2016-571101/1 Číslo smlouvy zhotovitele:161025 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřený (podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) mezi smluvními

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou ze dne 6. 10. 2016 který uzavřely níže uvedeného dne,

Více

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. č.1 Smluvní strany Objednatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) Zhotovitel: V. D. Stav Ostrava s.r.o. K Vydralinám 114/5, 725 25 ostrava

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1010/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 933 ze dne 06.12.2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/00703/OTSMI na realizaci stavby,, Stavební úpravy panelových domů

Více

pro jednání v RM, dne: 20.8.2015 odbor školství kultury, sportu a PP předkládá odbor: Návrh úpravy rozpočtu:

pro jednání v RM, dne: 20.8.2015 odbor školství kultury, sportu a PP předkládá odbor: Návrh úpravy rozpočtu: M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O RM pro jednání v RM, dne: 20.8.2015 předkládá odbor: odbor školství kultury, sportu a PP Návrh úpravy rozpočtu: ÚZ/ORG 1. Tabulka

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7.

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. Stavební rozpočet Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

DODATEK Č. 1 smlouvy o dílo

DODATEK Č. 1 smlouvy o dílo Č.sml. objednatele: 1-2019-521101 Č.sml. zhotovitele: 440/2019 DODATEK Č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 1. 2019 podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla Realizace

Více

DODATEK Č. 3. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Parkoviště Třeboň, k.ú. Třeboň, parc.č. 1085/1, 1087/17, 1095/1, 1095/2

DODATEK Č. 3. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Parkoviště Třeboň, k.ú. Třeboň, parc.č. 1085/1, 1087/17, 1095/1, 1095/2 DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.10.2017 pro zhotovení stavby Parkoviště Třeboň, k.ú. Třeboň, parc.č. 1085/1, 1087/17, 1095/1, 1095/2 Číslo smlouvy objednatele: 750/4255/17 Číslo zakázky zhotovitele:

Více

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO Číslo smlouvy objednatele: 1201-2017-525201/3 Číslo smlouvy zhotovitele: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 5/2016/504203

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 5/2016/504203 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 5/2016/504203 uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) mezi smluvními stranami Objednatel: Česká republika Státní pozemkový

Více