NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST"

Transkript

1 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny. 2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu. 3. Pokud nebude shledaná závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku viz www stránky a přepravu výrobku zpět vlastník výrobku. 4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad. 5. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji. 6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika a přepravu výrobku zpět vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje. Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat. 7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění. NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová Klecany Tel. reklamačního odd T-Mobile O Fax Vodafone Výrobek: Vysokozdvižný paletovací vozík Typ: CLE1216, CLE1229 Výrobní číslo (série): Datum výroby: Záznamy opravny: Datum prodeje, razítko, podpis: Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel. CLE1216, CLE

2 OBSAH: Po dobu používání je provozovatel povinen provádět zkoušky a revize elektrického zařízení dle platných předpisů. Záznamy o provedení: VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 DATUM ZÁZNAM O VÝSLEDKU REVIZE REVIZNÍ TECHNIK Č. / PODPIS POPIS 5 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 5 Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly: 6! Obecné 6! Sestavy 7! Zvedací zařízení 7! Elektrické zařízení 7 Předmluva 7 1 Bezpečnostní předpisy Požadavky na pracovníka obsluhy stroje Práva a povinnosti obsluhy Zákaz používání neoprávněnou osobou Selhání a poruchy Opravy Nebezpečný prostor Práce v nebezpečném prostředí Bezpečnostní zařízení a varovná značka Jízda ve veřejných prostorách Vzdálenost mezi vozidly Přepravování osob Průjezdná výška Použití ve zdviži (výtahu) a obsluha na nakládací rampě Jízdní pruhy a pracovní prostory Řízení provozu Viditelnost Jízda do/se svahu Zatížení podlahy

3 LIKVIDACE Použité hydraulické kapaliny je nutno likvidovat v souladu a předpisy o odpadech. Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné. 1. Demontujte všechny díly stroje. 2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití. 3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie ). Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu. Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu. Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na internetu. UPOZORNĚNÍ Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny. Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození. Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku Přepravování Rychlost Vysokozdvižný vozík na nakládací plošině jiného prostředku nebo na přechodové lávce Zaparkování Signalizace Ochranná obuv Přídavná zařízení / přívěsné vozíky 11 2 Technické údaje Základní technické vlastnosti Zbytkový výkon při různých zdvižných výškách Hlavní technická data Norma EN Podmínky užití 13 3 Přeprava a uvedení do provozu Přeprava jeřábem Uvedení do provozu Přemísťování vysokozdvižného vozíku s nepoužitelnou funkcí řízení 14 4 Pokyny k obsluze Ovládací rukojeť Provozování vysokozdvižného vozíku Obsluha vysokozdvižného vozíku Obsluha při najetí, řízení a zaparkování Obsluha nakládání / vykládání zboží Bezpečnostní zaparkování 16 5 Údržba, nabíjení a výměna akumulátoru Nařízení k bezpečnému provozu akumulátoru Pracovníci údržby: Protipožární ochrana Údržba akumulátoru Likvidace akumulátoru Druh akumulátoru Přeprava a instalace akumulátoru

4 5.4 Ukazatel akumulátoru Nabití akumulátoru Počáteční nabíjení Vyrovnávací náboj 20 6 Pokyny pro údržbu Bezpečnostní přepisy pro údržbu Denní údržba (před každou směnou) Odborná údržba a prohlídky Provozní specifikace oprav a údržby Diagnóza poruch Příprava vysokozdvižného vozíku k opravě či údržbě Kontrola množství hydraulického oleje Kontrola elektro pojistek Použití vysokozdvižného vozíku po údržbě Uskladnění vysokozdvižného vozíku Nutné úkony před uskladněním Opatření v průběhu skladování Opětné uvedení do provozu 26 7 SCHÉMA ELEKTROINSTALACE A BLOKOVÉ SCHÉMA HYDRAULICKÉ ČÁSTI SCHÉMA ZAPOJENÍ (SCHÉMA OBVODŮ) SCHÉMA PŘIPOJENÍ BLOKOVÉ SCHÉMA HYDRAULICKÉ ČÁSTI Elektroskříň Sloup CLE Hydraulická soustava Sloup CLE LIKVIDACE 38 UPOZORNĚNÍ 38 Sloup CLE1216 Čís. Č.zboží Popis Ks Čís. Č.zboží Popis Ks Ochranná deska Nízká matice M Šroub Matice M Podložka Válec Magnetický spínač Hřídel řetězového kola Šroub Čep 4x Podložka Podložka Gumová podložka Ložisko Mikrospínač Řetězové kolo Šroub M4x Rám řetězového kola Sloup Řetěz Paletový rám Spoj ALNICO brzda (slitinová ocel) Pružný čep 4x Ojnice Hřídel kola Pojistný kroužek Podložka Pojistný kroužek Ložisko Píst Kolo Těsnící kroužek Ventil Kroužek Vnějšek hlavního kola Prachový kroužek Kryt Šroub Šroub M4x Kryt Vnějšek bočního kola Rám Hřídel Čep 2x Pružná podložka Hřídel 8x Šroub M8x Řetězová tyč Sedlo Čep 4x Těsnící podložka 1 ZÁRUČNÍ LIST

5 8.4 Sloup CLE1216 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností. První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky. POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití. Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu. Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu. POPIS Elektrický ručně vedený paletovací vozík je vhodný do uliček mezi regály, kde není místo pro manipulaci klasickým vysokozdvihem. Hlavní rozdíl mezi oběma typy je ve výšce zdvihu: CLE1216 zdvih 1520 mm CLE1229 zdvih 2850 mm BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení. Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce: Předcházej nejčastějším úrazům MANIPULAČNÍ TECHNIKA Předcházej nejčastějším úrazům ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ Symboly používané v těchto instrukcích Pozor! Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody. Nebezpečí zachycení! Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi. Varování! Nebezpečí poškození Poznámka: Dodatečná informace 36 5

6 Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly: Hydraulická soustava Nehas vodou ani pěnovými přístroji Používej ochranu zraku Výstraha prostor pro baterie. Nevstupuj pod zavěšené břemeno Používej ochrannou obuv. Před použitím čti návod Čís. Č.zboží Popis Ks Čís. Č.zboží Popis Ks Kryt akumulátoru Plnící zátka Akumulátor Šroub M8x Skříň akumulátoru Podložka Zákaz jízdy na paletovém vozíku Zákaz zdvihání osob. Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.! Obecné Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata. Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním. Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání. Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele. Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu. Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj. Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit. O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků. Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob. Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru. Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru. Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.). Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce. Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek. Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte. Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození. Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci. Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje. Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby. Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození. Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním. Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení. Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka. Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením. Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí Zásuvka Olejová nádrž Zástrčka Šroub M8x Nabíječka Rám Ukazatel Elektrické ovládání Nouzové tlačítko Šroub M5x Zámek Standardní pružná podložka Klakson Podložka Šroub M6x Konzola Motor olejového čerpadla Čep 1x Trubka A8-I Pojistný kolík 4x Spoj Podložka

7 8.3 Hydraulická soustava Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí. Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí. Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.! Sestavy Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.! Zvedací zařízení Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost zvedacího zařízení. Držte ruce mimo dosah pohybujících-se částí. Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním. Zařízení je určeno pro provoz na pevných a vodorovných podkladech s hladkým povrchem. Zařízení je navrženo pro přepravu. Při spouštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin či předmětu mechanizmem zvedáku.! Elektrické zařízení Při používání elektrického zařízení je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte. Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu. Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá hlavní vypínač slouží místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami. Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit. Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné. Neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.) Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při teplotě + 40 C. Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách. Předmluva K zajištění bezpečné a správné obsluhy elektricky poháněného zakladače (vysokozdvižného vozíku) si před jeho uvedením do provozu pečlivě pročtěte tento návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Tento návod k obsluze zakládacího vozíku slouží k dokonalému osvojení a ovládání bezpečné obsluhy. 34 Tento návod obsahuje údaje různých druhů zakládacích vozíků. Při obsluze a údržbě se řiďte příslušnými částmi pro daný typ zakládacího vozíku. 7

8 Bezpečnostní předpisy a zvláštní upozornění jsou označeny následujícími značkami: 1. Před použitím nutno dodržet bezpečnostní předpis k zamezení vážné újmy na zdraví osob či škody na majetku. 2. Před použitím nutno dodržet dané upozornění k zamezení lehké újmy na zdraví a osob či škody na majetku. 3. Obecné upozornění a ustanovení, které nutno dodržet před používáním stroje. Zakládací vozík je vyroben převážně z oceli, lze jej zcela recyklovat. Odpadní materiál vzniklý při opravách, údržbě, čištění a vyřazení (šrotování) stroje musí být shromážděn a zlikvidován ekologicky přijatelným způsobem v souladu s platnými nařízeními příslušné země. Tyto práce nutno provádět v místech vyhrazených k tomuto účelu. Materiál určený k recyklaci je třeba svěřit specializovaným firmám oprávněných k této činnosti. Ekologicky škodlivý odpad, jako jsou olejové filtry, akumulátory a elektronika, mají negativní vliv na životní prostředí a zdraví osob v případě jejich nesprávné likvidace. Veškeré zde uváděné informace vycházejí z dostupných údajů v době tisku tohoto návodu. Naše výrobky podléhají trvalému vývoji a inovaci. Vyhrazujeme si právo na provádění úprav našich výrobků, a to kdykoliv bez vyrozumění a bez vystavení se jakýmkoliv sankcím. Doporučujeme tudíž údaje vždy ověřit na jejich možnou aktualizaci. 1 Bezpečnostní předpisy 1.1 Požadavky na pracovníka obsluhy stroje Zakládací vozík smí obsluhovat pouze zaškolená osoba schopná předvést uživateli, jak s vozíkem pohybovat a manipulovat a která dokáže uživatele názorně poučit jak stroj obsluhovat. 1.2 Práva a povinnosti obsluhy Pracovník obsluhy musí plně chápat svá práva a povinnosti a musí být vyškolen pro obsluhu zakládacího vozíku. Současně musí tento pracovník ovládat příslušný popis daných částí tak, jak je uvedeno v Návodu k obsluze. U ručně vedeného stohovacího vozíku musí obsluha používat bezpečnostní obuv. 1.3 Zákaz používání neoprávněnou osobou Za vozík v chodu plně zodpovídá osoba vykonávající jeho obsluhu, a tato nesmí dovolit řízení a obsluhu stroje nepověřenou osobou. Je přísně zakázáno použít zakládací vozík ke zvedání a vození osob. 1.4 Selhání a poruchy V případě selhání či jakékoliv závady ihned toto oznamte správci. V případě nezaručené bezpečnosti obsluhy zakládacího vozíku (např. opotřebení kol, porucha brzdy) vozík ihned odstavte dokud nebude opraven. 1.5 Opravy Bez odborné průpravy a zvláštního povolení je zakázáno, aby pracovník obsluhy prováděl opravu a výměnu kteréhokoliv dílu stohovacího vozíku. Je přísně zakázáno, aby obsluha měnila umístění spínačů a bezpečnostních zařízení, jinak hrozí snížení účinnosti stroje. Všechny náhradní díly od původního výrobce mají osvědčení úřadů pro zajištění jakosti. K zajištění bezpečnosti a spolehlivosti obsluhy stohovacího vozíku lze použít pouze náhradní díly od výrobce. Likvidaci nahrazených dílů, včetně olejů a paliv, nutno provádět v souladu s příslušnými platnými nařízeními a zákonnými ustanoveními na ochranu životního prostředí. 8 Sloup CLE1229 Čís. Č.zboží Popis Ks Čís. Č.zboží Popis Ks Štít Pojistný kroužek Šroub Pojistný kroužek Podložka Píst Gumová podložka Těsnící kroužek Šroub M4x Kroužek Mikrospínač Prachový kroužek Sloup Šroub Podložka Kryt Šroub M8x Válec Matice Spoj Šroub Těsnící kroužek Sedlo světlosti Ventil Sedlo orientace Rám Deska světlosti Šroub Blok světlosti Matice M16x Tlumivá podložka Šroub M10x Sady čepů nápravy Pružná podložka Šroub M6x Podložka Šroub M12x Ložisko Řetězové kolo Pružný čep 4x Ložisko Hřídel 20x Řetěz (P=19.05) Kolo Čep 2x Přidržovací čep B8x Řetězová tyč Hřídel bočního vloženého kola Vnějšek bočního vloženého kola Vnějšek hlavního vloženého kola Čep 3.2x Kryt Pojistná matice M Šroub M4x Sloup Paleta Ojnice

9 8.2 Sloup CLE Nebezpečný prostor Nebezpečný prostor zahrnuje: prostor, kde stohovací vozík, popř. jeho zdvižné zařízení (např. vidlice, přídavné zařízení) pracuje, provádí zvedání, s nebezpečím ohrožení osob; nebo prostor, kde dochází k přepravě nákladu. Obecně platí, že rozsah nebezpečného prostoru sahá k místu spouštění nákladu, popř. spouštění přídavného zařízení vozíku. Zákaz zdržování se nepovolaných osob v nebezpečném prostoru. Za každé situace s možným ohrožením osob je obsluha povinna dát varovné upozornění. Pokud by se i po výzvě k opuštění nebezpečného prostoru nějaká osoba v tomto prostoru zdržovala, obsluha je povinna stohovací vozík ihned odstavit. 1.7 Práce v nebezpečném prostředí Stohovací vozík pracující v prostoru s výskytem rizika, popř. v místě s jiným vysokým nebezpečím musí být k danému účelu řádně vybavený. Pro tyto situace není zakládací vozík běžně vybaven. 1.8 Bezpečnostní zařízení a varovná značka Bezpečnostní zařízení nutno náležitě označit varovnou značkou, varovným upozorněním, jak uvedeno výše v tomto Návodu k obsluze. Zakladač nutno vždy řídit s vidlicemi méně než 300mm vysoko s výjimkou zakládání či vyjímání nákladu! 1.9 Jízda ve veřejných prostorách Je zakázáno jezdit s vysokozdvižným vozíkem po veřejných komunikacích a ve zvlášť vyhrazených prostorách Vzdálenost mezi vozidly Pamatujte, že vozidlo před vámi může náhle zabrzdit. Dodržujte přiměřenou vzdálenost Přepravování osob Je zakázáno přepravovat osoby na vysokozdvižném (zakládacím) vozíku, pokud na tomto vozíku není uvedeno jinak Průjezdná výška Mějte na mysli, že vysokozdvižný vozík nelze používat tam, kde světlá výška průjezdu činí méně než výška kabiny řidiče, nákladu nebo sloupu vysokozdvižného vozíku Použití ve zdviži (výtahu) a obsluha na nakládací rampě S vysokozdvižným vozíkem lze zajet do výtahu a obsluhovat jej na nakládací plošině, pokud k tomu existuje povolení. Výtah a nakládací plošinu s dostatečnými nosnostmi bez vlivu na obsluhu vozíku lze použít k přepravě vozíku se svolením uživatele vysokozdvižného vozíku. Obsluha toto musí potvrdit před vjezdem do zdviže či na nakládací rampu. Náklad nutno umístit na přední straně v řádné poloze umožňující vjezd vozíku do zdviže bez doteků stěn zdviže. V případě současného použití výtahu vozíkem i osobami musí tyto osoby vstoupit do výtahu až po řádném zaparkování vozíku a z výtahu vycházet jako první než bude vozík uveden do pohybu. 32 9

10 1.14 Jízdní pruhy a pracovní prostory Smí se používat pouze pruhy a trasy zvlášť přidělené pro provoz vysokozdvižného vozíku. Nepovolané osoby se musí zdržovat mimo pracovní prostory vysokozdvižného vozíku. Náklady lze skladovat pouze v místech k tomuto účelu zvlášť vyhrazených Řízení provozu Rychlost jízdy musí odpovídat místním podmínkám. Nízká rychlost je požadována při jízdě v zatáčkách, při projíždění úzkými uličkami, při projíždění otáčivými dveřmi a při jízdě v ohraničeném poli. Obsluha musí být schopna odhadnout brzdnou dráhu k předku vozíku a svůj vozík mít neustále pod kontrolou. Je zakázáno provádět náhlé zabrzdění (s výjimkou nouzové situace), rychlý obrat o 180 stupňů a předjíždění v ohraničeném poli. Je přísně zakázáno se během obsluhy vyklánět mimo vysokozdvižný vozík a přepravovat osobu na vozíku Viditelnost Obsluha musí upřeně hledět ve směru jízdy k zajištění čitelného pohled na stav komunikace před sebou. V případě, že vezený náklad přeruší vidění vpřed, nutno couvnout. Pokud to nemůže, musí se dostavit další osoba, která půjde před vozíkem a bude navádět a upozorňovat Jízda do/se svahu Přípustný svah v úzké uličce k projetí vysokozdvižného vozíku musí být čistý, s protismykovou úpravou. Jízda ve svazích ustanovených v technické specifikaci (návod) je dovolená. Vezený náklad musí směřovat čelem nahoru po svahu. Na svahu je zakázáno se otáčet o 180 stupňů a parkovat. Na průchozím svahu je požadováno jezdit pomalou rychlostí. Současně musí být obsluha vždy připravena kdykoliv zabrzdit Zatížení podlahy Pečlivě ověřte upozornění a nařízení ohledně maximálního zatížení podlahy, popř. maximální tlaku kol, zda nedochází k jejich překročení Přepravování Při jízdě vysokozdvižného vozíku musí být vidlice méně než 300mm vysoko s výjimkou zakládání či vyjímání nákladu. Pokud možno směr jízdy vozíku musí být opačný než směr vidlic. Tím je umožněna lepší viditelnost a manévrovatelnost. Při jízdě s vidlicemi směřujícími dopředu může dojít k nečekanému manévru vozíku Rychlost Rychlost nutno přizpůsobit stavu podložky, zornému poli a provozní bezpečnosti. Je nutno zamezit náhlým zrychlením, náhlému brzdění a zatáčení v rychlosti, jinak hrozí nebezpečí převrácení vozíku či pád nákladu Vysokozdvižný vozík na nakládací plošině jiného prostředku nebo na přechodové lávce Dříve než je vozík svezen z nakládacího pole na plošinu nákladního vozu či vagonu musíte vždy ověřit maximální nosnost přechodového můstku (lávky). K dispozici musí být prostředky zabraňující skluzu přechodové lávky. Řidič nesmí též opomenout zkontrolovat maximální nosnost vozidla, na které má být vozík převezen. Vozidlo musí být zajištěno pomocnými prostředky (např. zajišťovacími klíny) Zaparkování Zakládací vozík nesmí být ponechán bez obsluhy jinde než na vyhrazených parkovacích místech. Vozík nutno zaparkovat na rovné ploše. Pokud je vozík opatřen parkovací brzdou, pak tato musí být při parkování vždy zatažená. Vidlice musí být sníženy do nejnižší polohy, aby přes ně nikdo nemohl zakopnout. Vždy nastavte otočné zapalování do polohy VYPNUTO (OFF), aby byl vozík mimo provoz. Je zakázá- Elektroskříň Čís. Č.zboží Popis Ks Čís. Č. zboží Popis Ks Šroub M3x Protiprachový kryt Podložka Kabelová svorka Kolo rukojeti Skříňová nástavba Průchodka Šroub M6x Hřídel Průchodka Šroub ST2.2x Ložisko Rám tlačítek Pružina Protiprachový kryt Pojistný kroužek Kryt rukojeti Průchodka Pružina tlačítka klaksonu Průchodka Tlačítko klaksonu Náprava Pružina tlačítka zpět. chodu Výztužný oblouk-b Tlačítko zpětného chodu Výztužný oblouk-a Elektronický panel Šroub M10x Mikrospínač Matice M Spojovací panel Šroub M10x Dlaha Šroub M10x Časomíra Rám volantu Šroub M4X Matice M Šroub ST3.5X Sady hnacích kol Tlačítko Kolo 150X Pružina Ložisko Sedlo pružiny Podložka 20.5x28x Šroub M8x Průchodka Podložka Šroub M14x Rukojeť Šroub M12x Mikrospínač Podložka Šroub M4x Pružná podložka Šroub M6x Šroub M12x Rukojeť Uchycení kabelové svorky Šroub M8x Šroub M6x Plynová pružina Kabel spon.uchycení Šroub M8x Pružná podložka Šroub M8x Šroub M6x Kloub rukojeti Kabel elektromotoru Průchodka 17x 19x Spodní deska Hřídel 17x Šroub M10x Pružný kolík Kryt skříně Šroub Šroub M Spojovací panel Štít

11 8.1 Elektroskříň 8 Seznam dílů no používat vysokozdvižný vozík nepovolanými osobami vždy, když opouštíte vozík, vyjměte zapalovací klíček z jeho elektrického zámku. V případě nepoužívání vysokozdvižného vozíku po delší období bez dobytí, např. mezi dvěma směnami, odpojte zástrčku akumulátoru Signalizace K upoutání pozornosti použijte zvukový klakson Ochranná obuv Při práci s vysokozdvižným vozíkem nutno používat ochrannou obuv dle EU normy EN-345:1-S Přídavná zařízení / přívěsné vozíky V případě dodání vysokozdvižného vozíku vybaveného přídavnými zařízeními, tažným zařízením pro přívěsné vozíky či jiným příslušenstvím, která mohou působit na stabilitu či brzdný výkon vysokozdvižného vozíku, nutno kontaktovat pověřeného zástupce. 2 Technické údaje Vysokozdvižný vozík řady CLE je určen pro ukládání zboží s vysokou obrátkou do regálů při nakládání a vykládání, a pro vodorovnou přepravu zboží do 1200 kg. Model CLE je velice přizpůsobivý jako zakladač pro dílčí odběr a jako pracovní / zdvižná lavice. 2.1 Základní technické vlastnosti Zbytkový výkon při různých zdvižných výškách Do h3 mm Vlastní nosnost (Q) kg Vzdálenost středu nákladu (C) mm Hlavní technická data 30 11

12 List dat Označení Hmotnost Kola, Podvozek Základní rozměry Údaje o výkonu E-motor 1.2 Označení typu od výrobce CLE1216 CLE Pohon: elektrický (akumulátor nebo ze sítě), motor. nafta, benzin, topný plyn, ruční elektrický Druh obsluhy: ruční, chodec, stojící, sedící, vychystávání se zdvižnou plošinou pro 1.4 chodec obsluhu 1.5 Nosnost / jmenovitá zátěž Q(kg) Vzdálenost středu zátěže c(mm) Vzdálenost zátěže, střed hnací nápravy k vidlici x(mm) Rozvor kol y(mm) Provozní hmotnost (kg) Zatížení nápravy, zatížená přední/zadní kg 933/ / Zatížení nápravy, bez nákladu přední/zadní kg 390/ / Pneumatiky: tvrdá pryž, vysoce elastické, plněné vzduchem, polyuretan polyuretan 3.2 Velikost pneu, přední (mm) 250x Velikost pneu, zadní (mm) 80x92 1) 3.4 Přídavná kola (rozměry) (mm) 150x Kola, počet přední/zadní (x = hnaná kola) 1x+2/4 3.6 Šířka stopy, přední b10(mm) Šířka stopy, zadní b11(mm) 390/ Výška sníženého sloupu h1(mm) Volná výška zdvihu vozíku h2(mm) Výška zdvihu h3(mm) Výška prodlouženého sloupu h4(mm) Výška vyklápěče v hnací poloze min/max. h14(mm) 856/ Snížená výška h1š(mm) Celková délka I1(mm) Délka k čelu vidlic I2(mm) Celková šířka b1(mm) Rozměry vidlic s/e/i(mm) 60/180/ Šířka přes vidlice b5(mm) 570/ Světlá výška, střed rozvoru m2(mm) Šířka uličky pro palety 800X1200 podél Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Rychlost pojezdu, zatížený/nezatížený km.h -1 4/5,3 5.2 Rychlost zdvihu, zatížený/nezatížený mm.s / Rychlost snižování, zatížený/nezatížený mm.s -1 96/ Max výkon ve sklonu, zatížený/nezatížený % 6/ Provozní brzda elektromagnetická 6.1 Výkon elektromotoru při s3 15% kw Výkon elektromotoru pro zdvih při s3 15% kw Akumulátor dle DIN 43531/35/36 A,B,C,BS, bez bez 6.4 Napětí akumulátoru, jmenovitá kapacita V/Ah 24/ BLOKOVÉ SCHÉMA HYDRAULICKÉ ČÁSTI Jiné 8.1 Druh ovládání pohonu Ovládání MOSFET 8.4 Hladina hluku u ucha řidiče dle EN db(a) 67 1) Tandem 80x

13 7.2 SCHÉMA PŘIPOJENÍ Tento specifikační list dle nařízení VDI 2198 uvádí pouze technické hodnoty pro standardní zdvižný vozík. V případě nestandardních typů, přídavného zařízení atd. mohou vzniknout jiné hodnoty. Práva vyhrazena pro technické změny a inovace. 2.2 Norma EN Trvající hladina hluku musí být < 70dB(A); viz norma ISO4871 Trvalá hladina hluku představuje hodnotu zprůměrňovanou dle standardních nařízení přičemž se bere v úvahu hladina akustického tlaku při jízdě, zdvihání a chodu naprázdno. Hladina akustického tlaku se měří u ucha. Elektromagnetická slučitelnost (EMC) Výrobce potvrzuje shodu s mezními hodnotami elektromagnetických emisí a interferenční imunity a rovněž zkoušku na výboj statické elektřiny dle EN12895 i odkazy na další normy, které tato norma uvádí. Případnou výměnu dílů elektrického systému lze provádět pouze s písemným souhlasem výrobce. 2.3 Podmínky užití Okolní teplota: během provozu: 5 C až 40 C Při nepřetržitém provozu vysokozdvižného vozíku při okolní teplotě nižší než 5 C či pří nízkých teplotách a vysoké vlhkosti nutno provést u některých určitých přístrojů zvláštní ochranná opatření. Seznamte se s významem datových štítků dříve než začnete stroj používat. V případě reklamace kvality či nákupu náhradních dílů uvádějte číslo série a kód dílu dle datového štítku. SCHÉMA ZAPOJENÍ CLE Přeprava a uvedení do provozu 3.1 Přeprava jeřábem Nosnost použitého zdvihacího zařízení nesmí být překračována. (Nesená hmotnost = čistá hmotnost vysokozdvižného vozíku + hmotnost akumulátoru; viz datový štítek vozíku) Konkrétní polohu pro zdvihání určí výrobce pro usnadnění přepravy. - Vysokozdvižný vozík umístěte do bezpečné polohy Pro větší stabilitu vozíku při přepravě upravte vozík do mírné zdvihací polohy k zamezení sesmeknutí vázacích prostředků jeřábu z vysokozdvižného vozíku 3.2 Uvedení do provozu SCHÉMA ZAPOJENÍ CLE 1229 Jako zdroj pohonu vysokozdvižného vozíku lze použít pouze akumulátor. Střídavý proud by způsobil poškození elektrického okruhu. Délka spojovacího kabelu pro akumulátor má být kratší než 6m. Postup zprovoznění vysokozdvižného vozíku po jeho obdržení či dopravení na místo bude následující: - Zkontrolujte kompletnost montáže všech dílů vozíku a zda odpovídá požadavkům.. - Dle potřeby instalujte akumulátor a vyvarujte se poškození jeho kabelu. - Proveďte ihned nabití akumulátoru. - V případě, že uživatel počítá s užitím bezúdržbového akumulátoru jako náhradou,pak musí ověřit zda měřič kapacity akumulátoru odpovídá danému akumulátoru (popř. schválení poprodejního servisu výrobce)

14 3.3 Přemísťování vysokozdvižného vozíku s nepoužitelnou funkcí řízení V nouzové situaci vyžadující přemístění (pohyb) vysokozdvižného vozíku musíte uvolnit elektromagnetickou brzdu. - Stiskněte nouzové tlačítko a otočte spínačem elektrického zámku do polohy VYPNUTO (OFF) a vytažením klíčku odpojte zdroj. - Otevřete kryt. - Otáčením doleva uvolněte tři šrouby na hnacím elektromotoru dokud šrouby nezablokují pohyb vysokozdvižného vozíku. 7 SCHÉMA ELEKTROINSTALACE A BLOKOVÉ SCHÉMA HYDRAULICKÉ ČÁSTI 7.1 SCHÉMA ZAPOJENÍ (SCHÉMA OBVODŮ) Při zaparkování v místě určení šrouby pevně utáhněte směrem doprava, dokud nezačne fungovat brzda. 4 Pokyny k obsluze 4.1 Ovládací rukojeť 1 Tlačítko SPUŠTĚNÍ 2 Knoflík směru VPŘED VZAD 3 Tlačítko KLAKSON 4 Tlačítko ZPĚTNÉHO CHODU 5 Tlačítko STOUPÁNÍ BLOKOVÉ SCHÉMA CLE 1229 Legenda k elektrické výzbroji 4.2 Provozování vysokozdvižného vozíku Před spuštěním a uvedením do chodu vozíku a před zdviháním nákladu obsluha musí potvrdit, že v jeho nebezpečné zóně se nenachází žádná osoba. Pravidelná kontrola před uvedením do provozu - Zkontrolujte zrakem případné zjevné závady zakladače. - Zkontrolujte zda je akumulátor pevné uchycen a kabel řádně zapojen. Provoz zakladače - Zapněte spínač nouzového zaparkování - Vložte klíček do spínače elektrického zámku a zapněte do polohy I - Měřič kapacity akumulátoru ukazuje proudovou kapacitu - Ověřte funkci klaksonu - Ověřte brzdnou funkci ovládací rukojeti Příprava uvedením do provozu vysokozdvižného vozíku (zakladače) je tímto dokončena B+ Kladný pól akumulátoru 14 YB Elektromagnetická brzda 2 B- Záporný pól akumulátoru 15 SH Spínač 3 MU Motor čerpadla 16 A1,A2,A3,A4 Deska spojů 4 FU Výkonová pojistka 17 P Indikátor akumulátoru 5 B Akcelerátor 18 KM Relé pro zdvihání 6 M Trakční motor 19 YD Solenoidový ventil pro spouštění 7 FU1 Pojistka ovládacího proudu 20 H Klakson 8 S1 Tlačítko SESTUP 21 E Řídící jednotka elektromotoru (1243) 9 S2 Tlačítko ZDVIH 22 D3, D4, D5 Dioda 10 S5 Tlačítko KLAKSON 23 SM Vypínač el. zdroje 11 S6 Tlačítko ZPĚTNÝ CHOD 24 FU2 Pojistka spínače zdvihání a spouštění 12 SU Koncový vypínač zdvihu 25 K Modul voltmetru 13 SA Spínač brzdy 26 SY Klíč 27

15 6.5.2 Opatření v průběhu skladování Každé dva měsíce: nabijte akumulátor Obsluha akumulátoru vysokozdvižného vozíku Akumulátor je nutné dobíjet pravidelně. Jinak úplná spotřeba kapacity akumulátoru způsobí poškození akumulátoru Opětné uvedení do provozu - Vysokozdvižný vozík důkladně vyčistěte - Konzultujte podrobný přehled maziva pro vysokozdvižný vozík - Vyčistěte akumulátor, šrouby elektrod potřete mazivem a akumulátor připojte - Akumulátor dobijte - Zkontrolujte případný výskyt vlhkosti v převodovém oleji, dle potřeby vyměňte - Zkontrolujte případný výskyt vlhkosti v hydraulickém oleji a dle potřeby vyměňte - Vysokozdvižný vozík uveďte do provozu. Obsluha akumulátoru vysokozdvižného vozíku. - V případě poruchy na elektro systému očistěte všechny nechráněné elektro spoje kontaktním čističem. Tento krok opakujte, dokud nezmizí oxidační vrstva na spojích řídící jednotky (ovladače) obsluhy. Po opětném uvedení do provozu musíte ihned provést zkoušku elektromagnetické brzdy. 4.3 Obsluha vysokozdvižného vozíku Obsluha při najetí, řízení a zaparkování Provozu a řízení zakladače nutno věnovat dostatečnou pozornost, zejména pak, když se obsluha musí vyklánět mimo vozík. Při jízdě je zakázáno vozit další osobu. Nouzové zaparkování Stiskněte spínač nouzového parkování, čímž se odpojí všechny funkce elektrického ovládání. Nucené brzdění Uvolněte ovládací rukojeť a vozík se automaticky zabrzdí (nouzové zastavení). Ovládací rukojeť se otáčí ve výše uvedeném rozmezí pro brzdění (B1). Jestliže dojde k pomalému otáčením ovládací rukojeti v brzdném rozsahu je nutné nalézt závadu a odstranit ji. Provoz Skříň akumulátoru musí být zakryta a kontrolována na spolehlivost před vlastním uvedením do provozu vysokozdvižného vozíku. Spusťte vozík Rychlost jízdy je regulována ovládačem. - Otočte ovládací rukojetí v rozmezí F, nastavte ovladač v požadovaném směru a vozík se začne pohybovat ve zvoleném směru. Jízda K rozjetí pootočte ovládací rukojetí vlevo či vpravo. Jízda ve svahu Vezený náklad musí směřovat nahoru po svahu. Proveďte bezpečnostní opatření proti skluzu vozíku směrem dolů: pokud je ovládací tlačítko v poloze 0 ihned zatáhněte za rukojeť směrem dozadu a povolte ji dle momentálního požadavku k aktivaci elektromagnetické brzdy, aby fungovala automaticky a kontrolujte rychlost a směr vozíku (kvůli smyku dolů). Brzdění Obsluha musí plně chápat, že brzdné vlastnosti závisí na stavu komunikace. Vozík má tři druhy brzdění: - elektromagnetické brzdění (ovládací rukojeť) - brzdění zpětným proudem (ovládač) - brzdění pomocí snímače (odlehčovací brzdění) 26 15

16 Elektromagnetické brzdění V nouzové situaci se musí vysokozdvižný vozík zabrzdit pouze pomocí elektromagnetické brzdy (ovládací rukojeť). - Otočte ovládací rukojetí směrem nahoru a dolů v brzdném rozmezí (B1) a (B2), hnací elektromotor se zabrzdí mechanicky. Po uvolnění se ovládací rukojeť otočí automaticky ve výše uvedeném brzdném rozmezí (B1). Po zaparkování vozíku přebírá elektromagnetická brzda funkci parkovací brzdy. Brzdění zpětným proudem V případě nefunkčního ovládacího systému či hnací síly je možné použít zpětnou brzdu. - Otáčejte ovladačem proti směru jízdy dokud se zakládací vozík nezastaví. - Uvolněte ovladač. Setrvační brzda (nájezdová) Po uvolnění ovladače se tento vrátí do polohy 0 a vozík se zastaví setrvačností elektromotoru. Poměr zmenšení rychlosti závisí na poloze ovladače. Pokud pracovníci údržby setrvační brzdu odstraní a ovladač je nastaven do polohy 0, pak k zabrzdění vysokozdvižného vozíku lze použít pouze elektromagnetickou brzdu a brzdu na zpětný proud Obsluha nakládání / vykládání zboží Před naložením nákladu obsluha se musí přesvědčit, že náklad je řádně umístěn na paletě a hmotnost nákladu odpovídá nosnosti vysokozdvižného vozíku. Je zakázáno převážet náklad při plném zatížení po delší dobu. - Náklad na vidlicích musí být uložen co nejvíce k ukotvení vidlic. Ovládáním tlačítka Nahoru a Dolů (Up, Down) se náklad zvedá a spouští stálou rychlostí. Zvedání vidlic - Stiskněte ovládací tlačítko Zvedání vidlic (Fork Lifting) a přidržte dokud nedosáhnete požadované výšky. Pozor na průjezdnou výšku. Snižování vidlic - Stiskem ovládacího tlačítka Snížení vidlic (Fork Lowering) snižte vidlice na požadovanou výšku. Při jízdě s nákladem snižte vidlice co možná nejníže Bezpečnostní zaparkování Věnujte pozornost bezpečnosti zaparkování. Platí přísný zákaz parkování ve svahu. Po zaparkování musíte vidlice zcela spustit na minimální výšku. - Snižte vidlice - Spínačem elektrického zámku otočte z polohy 1 do polohy 0 a klíček vyjměte. V případě provádění opravy / údržby po zdvižení vidlic nebo nadzvednutí vozíku musíte provést bezpečnostní opatření k zamezení skluzu či převrácení vidlic nebo vozíku. V případě zvedání vozíku dodržujte příslušné pokyny v kapitole Přeprava a uvedení do provozu Kontrola množství hydraulického oleje - Připravte vysokozdvižný vozík určený k opravě či údržbě. - Otevřete kryt u CAB. - Zkontrolujte množství hydraulického oleje v olejové nádrži. Během kontroly množství hydraulického oleje musí být vidlice a zvedací deska vidlic sníženy na minimální výšku Kontrola elektropojistek - Připravte vysokozdvižný vozík určený k opravě či údržbě. - Otevřete kryt u CAB. - Prověřte stav všech pojistek a dle potřeby proveďte jejich výměnu Použití vysokozdvižného vozíku po údržbě Dříve než začnete vysokozdvižný vozík používat dokončete následující úkony: - Vozík vyčistěte - Zkontrolujte funkci brzd - Zkontrolujte funkci nouzového tlačítka - Zkontrolujte funkci klaksonu 6.5 Uskladnění vysokozdvižného vozíku V případě odstavení vozíku na dobu delší jak 2 měsíce musíte vozík zaparkovat v nemrznoucí suché místnosti. Před uskladněním proveďte řádně veškerá nezbytná opatření. Během skladování a po uskladnění nutno provést následující opatření: Během skladování musí být vysokozdvižný vozík nadzvednutý nad podložkou, aby se kola vůbec nedotýkala země. Tímto způsobem budou kola a ložiska uvnitř kol ochráněna proti poškození. V případě, že délka skladování vysokozdvižného vozíku přesáhne 6 měsíců, kontaktujte servis údržby u výrobce ohledně doplňujících opatření Nutné úkony před uskladněním - Proveďte důkladné vyčistění vozíku - Kontrola funkce brzd - Kontrola množství hydraulického oleje, dle potřeby doplňte - Všechny konzervované části potřete olejem či mazivem - Porovnejte podrobný přehled maziva pro vysokozdvižný vozík se stavem a výší náplní. - Dobijte akumulátor - Akumulátor odpojte a vyčistěte, elektrody akumulátoru potřete mazivem Vedle výše uvedeného dodržujte rovněž pokyny od dodavatele akumulátoru

17 6.4 Provozní specifikace oprav a údržby Diagnóza poruch 24 Porucha Příčina Náprava Vozík nejede Náklad nelze zdvihnout Náklad nelze spustit Zdvihání nelze zastavit Pojezd směřuje k jedné straně Pojezd příliš pomalý Náhlé spuštění vozidla Odpojená přípojka akumulátoru Spínač el. zámku v poloze 0 Vypnutý spínač nouzové brzdy Kapacita akumulátoru vyčerpána Ovládací rukojeť není v rozmezí řízení F Vadná pojistka - Vozík nelze obsluhovat Nedostatek hydraulického oleje Vadná pojistka Kapacita baterie pouze 20/30% Vadný spoj nebo poškozený mikrospínač zdvihání Regulační ventil zanesen znečištěnou kapalinou Solenoidový ventil spouštění vypnut nebo poškozen Poškozen mikrospínač zdvihání Vadný spoj mikrospínače a spojovacího kabelu Nedostatek kapacity akumulátoru, elektromagnetická brda příliš utažená nebo vadné spojení příslušných kabelů Poškozený ovladač (řídící jednotka) Neresetování tlačítka Dopředu / Dozadu - Zkontrolujte připojení akumulátoru a dle potřeby zapojte. - Přepněte spínač do polohy 1 - Zapněte spínač nouzové brzdy - Zkontrolujte kapacitu akumulátoru a dle potřeby nabijte - Otočte ovládací rukojetí do rozmezí řízení F - Zkontrolujte pojistku FU a FU1 - Viz přehled zásahů položka Vozidlo neschopné pohybu - Zkontrolujte hydraulický olej - Zkontrolujte pojistku FU2 - Nabijte baterii - Zkontrolujte mikrospínač zdvihání a dle potřeby nahraďte - Zkontrolujte hydraulický olej a vyčistěte regulační ventil. Dle potřeby proveďte výměnu hydraulického oleje - Zkontrolujte solenoidový ventil spouštění a dle potřeby nahraďte - Vypněte el. přívod a proveďte výměnu mikrospínače zdvihání - Zkontrolujte mikrospínač na ovládací rukojeti i spojovací kabel - Zkontrolujte ukazatel kapacity akumulátoru, elektromagnetickou brzdu a příslušné kabely - Proveďte výměnu řídící jednotky - Opravte resetování tlačítka nebo je vyměňte V případě závady, kterou nelze odstranit některým z výše uvedených způsobů, oznamte tuto skutečnost poprodejnímu servisu výrobce s vyžádáním kvalifikovaného technika k odstranění dané poruchy Příprava vysokozdvižného vozíku k opravě či údržbě Proveďte všechna nezbytná bezpečnostní opatření k zabránění možné nehody během opravy a údržby provedení následujících úkonů: - vozík bezpečně zaparkujte - Stiskněte spínač nouzového zaparkování a vytáhněte přípojku akumulátoru 5 Údržba, nabíjení a výměna akumulátoru 5.1 Nařízení k bezpečnému provozu akumulátoru Dříve než začnete pracovat s akumulátorem musíte vysokozdvižný vozík nejprve řádně zaparkovat na bezpečném místě Pracovníci údržby: Úkony nabíjení, opravy a výměny akumulátoru musí provádět odborníci s příslušnou kvalifikací. Před vlastní prací se pečlivě pročtěte a dodržujte pokyny včetně návodu k obsluze, přípravy na zajištění napájení a požadavky na nabíjení Protipožární ochrana Během práce s akumulátorem platí přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm. Akumulátor uložte a nabíjejte minimálně 2 m od hořlavých látek. K uskladnění akumulátoru zvolte větraný prostor vybavený protipožárním zařízením Údržba akumulátoru 1) Udržujte všechna šroubovací víčka na jednotlivých článcích akumulátoru v suchu a čistotě. Jednotlivé připojovací svorky a kabelové svorky musí být utaženy a potřeny čistým mazivem. Nechráněná připojovací svorka a připojovací tyčinka akumulátoru musí být chráněny protiskluzovým izolovaným krytem. 2) Spojovací vedení mezi články musí být v dobrém kontaktu. Zkontrolujte utažení matic a zda nejsou sesmeknuté. Dle potřeby dotáhněte. 3) Povrch akumulátoru udržujte v čistotě a suchosti. Po každém nabití setřete případné potřísnění kyselinou, k tomu použijte bavlněnou přízi či kartáč, nakonec opláchněte. 4) Nutno zamezit přebití i nadměrné vybití baterie, a násilné přebíjení či nadměrné vybíjení je přísně zakázáno, jinak dojde ke zkrácení životnosti baterie. 5) Na akumulátor je zakázáno pokládat vodivé předměty (včetně kovových nástrojů) z obavy ze zkratu či dokonce exploze. 6) Na akumulátor nesmí spadnout žádné škodlivé nečistoty jak v tuhém tak kapalném stavu. Při použití hustoměru či teploměru dbejte, aby jejich povrch byl čistý. 7) Když se akumulátor vybije, musí být včas dobit. Maximální intervaly nabíjení nesmí překročit 24 hodin. (Za velmi chladného počasí, když baterii nelze nabít, umístěte tuto uvnitř místnosti.) 8) Pokud nebude akumulátor delší dobu používán, zajistěte jeho plné nabití a následně měsíční dobíjení vždy na plnou kapacitu. 9) Při poklesu hladiny kapaliny během používání musíte doplnit vodu či destilovanou vodu, doplnění elektrolytem o hustotě 1,280 není dovoleno. 10) Při špatné funkci některého článku zjistěte příčinu a vadné články dejte ihned opravit či nahradit novými. 11) Při nabíjení používejte větrací prostředky, platí zákaz kouření / používání ohně z obav před explozí vodíku Likvidace akumulátoru Likvidovaný akumulátor nutno odložit na venkovní ploše či vyhrazené úřední skládce. Jelikož je elektrolyt v akumulátoru žíravý a korozní, jakékoliv úkony s akumulátorem musí být prováděny v pracovním oděvu a s ochrannými brýlemi za všech okolností. Musíte zamezit kontaktu těla s roztokem kyseliny obsažené v akumulátoru. Hmotnost a rozměr akumulátoru má velký vliv na jeho stabilitu v úložném prostoru. Případnou změnu typu akumulátoru musí schvalovat výrobce. 17

18 V případě, že roztok kyseliny přijde do styku s oděvem, pokožkou či očima, ihned promyjte dostatkem vody. Dle potřeby, v případě osobního poranění, vyhledejte lékařskou pomoc. Potřísnění kyselinou nutno zlikvidovat neutralizací. 5.2 Druh akumulátoru Údaj o hmotnosti akumulátoru získáte z datového štítku na vozíku. Neizolovaná připojovací tyčinka akumulátoru musí být chráněna izolovaným krytem. Připojení akumulátoru a jeho spojení se zásuvkou musí zajišťovat vypnutý stav vozíku a spínač ve vypnuté poloze. Při výměně či nasazování akumulátoru se přesvědčte o jeho správném spolehlivém usazení do skříně. 5.3 Přeprava a instalace akumulátoru Zaparkujte vysokozdvižný vozík na pevné rovné ploše. Řádně zakryjte nechráněnou elektrodu či připojovací desku akumulátoru pryžovým těsněním k zamezení zkratu. Při vytahování akumulátoru ven odložte řádně konektor a kabel baterie tak, aby nebránily snadnému vyjmutí akumulátoru. Při přepravě akumulátoru s použitím zdvihacího zařízení ověřte zda nosnost zdvihacího zařízení bude dostačující (hmotnost akumulátoru je vyznačena na datovém štítku vysokozdvižného vozíku). Zdvihacím zařízením vysunujte akumulátor svisle, aby nedošlo k poškození skříně akumulátoru. Hák zdvihacího zařízení musí být bezpečný a spolehlivý. Je přísně zakázáno manipulovat tak, aby hák spadl do článku akumulátoru. - Stiskněte nouzové tlačítko do vypnuté polohy a otočte spínačem elektrického zámku do polohy VYPNOUT (OFF) - Odpojte konektor akumulátoru - Vytáhněte akumulátor ven pomocí jeřábu Při instalaci akumulátoru postupujte v opačném pořadí. Věnujte pozornost správnému umístění akumulátoru a zajištění spolehlivého zapojení. Po opětné instalaci akumulátoru zkontrolujte všechny kabelové spoje a zástrčky na možné poškození. Elektromotor Akumulátor 9.1 Prohlídka stavu opotřebení uhlíků 9.2 Kontrola bezpečnosti uchycení elektromotoru Vyčistěte rám elektromotoru vysavačem, kontrola stavu opotřebení komutátoru (pouze u stejnosměrného elektromotoru) Kontrola hustoty a množství elektrolytu, napětí akumulátoru Kontrola bezpečnostního zařízení propojovacích svorek, namazání Vyčistěte konektor akumulátoru, kontrola kompaktnosti, uložení Kontrola možného poškození kabelu akumulátoru, dle potřeby vyměňte # # # Mazání 11.1 Vozík promazávejte dle Mazacího plánu # Integrované měření Ukázka 12.1 Kontrola závad v uzemnění elektrického systému # 12.2 Kontrola rychlosti jízdy a brzdné vzdálenosti 12.3 Kontrola rychlosti zvedání a spouštění 12.4 Kontrola bezpečnostního zařízení a uzavíracího zařízení 13.1 Uvedení do provozu dle nosnosti 13.2 Po výše uvedené údržbě vysokozdvižný vozík obdrží osvědčení jako spolehlivý pro obsluhu # a) Zhruba 100 hodin po počátečním uvedení do provozu zkontrolujte případné uvolnění matic na kolech a dle potřeby dotáhněte. b) Zhruba 100 hodin po počátečním uvedení do provozu zkontrolujte případnou netěsnost hydraulických částí a dle potřeby spoje dotáhněte. c) 500 hodin po počátečním uvedení do provozu Opatrně zakryjte skříň akumulátoru a prsty u rukou nezasahujte mezi kryt a skříň. Pře zahájením používání vysokozdvižného vozíku ověřte řádné přikrytí skříně akumulátoru

19 22 Při uvádění vysokozdvižného vozíku do provozu nutno provést navíc následující úkony: 50 hodin až 100 hodin počátečního provozu nebo 2 měsíce po počátečním zprovoznění: - Zkontrolujte případné uvolnění matek na kolech a dle potřeby dotáhněte. - Zkontrolujte případné netěsnosti hydraulických dílů a dle potřeby spoje dotáhněte - Proveďte výměnu hydraulického filtru. Přehled údržby Podvozek a rám vozíku Hnací systém Kolová část Standardní = Vysoké zatížení = # Časový interval údržby 1.1 Prohlídka na případné poškození nosných částí 1.2 Prohlídka všech šroubových spojů 2.1 Kontrola hluku a netěsnosti hnacího systému 2.2 Kontrola hladiny oleje hnacího systému 2.3 Výměna maziva # 3.1 Prohlídka stavu opotřebení a poškození 3.2 Kontrola ložisek uvnitř kol a ověření kompaktního lícování (uložení) s koly a) Řídící ústrojí 4.1 Kontrola chodu řízení Brzdová soustava Zdvihací zařízení Hydraulická soustava Elektrosystém 5.1 Kontrola výkonu a jeho seřízení # 5.2 Kontrola funkce resetování plynové pružiny a případné netěsnosti či poškození 5.3 Prohlídka stavu opotřebení brzdového kotouče 5.4 Kontrola brzdového spojení a dle potřeby seřízení 6.1 Kontrola výkonu, opotřebení a dle potřeby seřídit 6.2 Vizuální kontrola případného zablokování kladek 6.3 Prohlídka na případné opotřebení a poškození hran vidlic a palety T 1 M 3 # 7.1 Kontrola výkonu # Prohlídka všech spojů na případnou netěsnost či poškození b) Prohlídka hydraulického válce na případnou netěsnost, bezpečnost a spolehlivost uchycení # # 7.4 Kontrola množství oleje # M Vyměňte hydraulický olej a filtr c) # 7.6 Kontrola funkce nastavení regulátoru tlaku # 8.1 Kontrola výkonu 8.2 Ověření bezpečnosti a spolehlivosti všech kabelových přípojek a zda poškozeny 8.3 Kontrola proudu pojistky Kontrola bezpečnosti, spolehlivosti a funkčnosti spínačů a uvolňovacího vačkového zařízení Prohlídka konektoru, dle potřeby výměna opotřebeného dílu 8.6 Kontrola funkčnosti signalizačního zařízení # M Ukazatel akumulátoru Měřič kapacity akumulátoru: stav vybití akumulátoru ukazuje měřič kapacity akumulátorové baterie. Tento měřič je odstupňován na deset políček, každé značí 10% zvýšení. Při spotřebě kapacity akumulátoru svítící stupnice ukazuje sestup s vrchu dolů. Značka Alarm se objeví, když: zbytková kapacita standardního akumulátoru činí 30%. Nyní je třeba akumulátor nabít. Značka Alarm a trvalé blikání Stop se objeví, když zbytková kapacita standardního akumulátoru činí 20%. Nyní se zdvihací funkce vozíku automaticky vypne a zablokuje. Kapacita dostatečná Nutno dobít Kapacita nedostatečná Pokud měřič kapacity baterie ukazuje nedostatečné nabití brzy poté co zdvižný systém začal pracovat, pak funkce zdvihání se obnoví pouze do dobití akumulátoru na minimálně 70% jeho kapacity. 5.5 Nabití akumulátoru Vysokozdvižný vozík má ve své výbavě určenou nabíječku Nabíjení akumulátoru musí odpovídat návodu k obsluze od dodavatele akumulátoru a dodavatele nabíječky. V průběhu nabíjení akumulátoru používejte prostor ve větraném stavu. Před nabíjením se přesvědčte, že na akumulátoru se nenachází žádný kovový předmět a zaměřte se na případné zjevné závady všech kabelových spojů a zástrček. Je nezbytné přísně dodržovat všechny bezpečnostní předpisy včetně nařízení ohledně přívodu a postupů přípravy na nabíjení Počáteční nabíjení 1) V případě vylití elektrolytu nutno nalít roztok, který je složen výlučně z kyseliny sírové a destilované vody, přičemž měrná hmotnost složeného elektrolytu je 1, (při běžné teplotě 25 C). Nalijte složený elektrolyt do akumulátoru, výše kapaliny musí překrývat ochranný plátek o 15-20mm. Články lze připojit na stejnosměrný proud a nabíjet pouze, poklesne-li teplota článků pod 35 C. 2) Počáteční nabití se provádí ve 2 fázích: A, když napětí svorek článků klesne pod 2,4V, proud musí ukazovat 0.515A; B, když napětí stoupne na 2.4V, proud nutno převést do fáze 2, A. Pokračujte v nabíjení dokud elektrolyt nezačne probublávat, udržujte napětí článků (při stálém proudu) v ustálené výši po dobu 3 hodin. Když hustota elektrolytu dosáhne , zůstane nezměněná po dobu 3 hodin. V tuto chvíli musí celkové množství elektrického náboje činit 4-5násobek jmenovité kapacity - doba nabíjení 70 hodin. 19

20 5.5.2 Vyrovnávací náboj Během používání se může objevit nejednotnost kapacity napětí, elektrolytu a koncentrace. Pomocí vyrovnávacího náboje lze tuto nejednotnost eliminovat a všechny články se pak mohou nacházet v jednotném stavu. Vyrovnávací náboj lze uplatnit za následujících stavů: u článků jejichž zbytková napětí jsou obvykle nižší než konečné napětí (1.7V/článek); u článků s vybíjecím silnoproudem (např. hnací elektromotor a elektromotor zdvihání pracují synchronně); akumulátor se po vybití včas nedobije; akumulátor byl nedostatečně nabit nebo nepoužíván po delší dobu. Postup u vyrovnávacího náboje 1) Nabijte proudem 0,115A. 2) Po dosažení napětí 2,5V a probublávání elektrolytu pokračujte v nabíjení proudem 0,0515A. 3) Po úplném nabití akumulátoru přerušte nabíjení na půl hodiny. Pak pokračujte v nabíjení proudem 0,02515A po dobu 1 hodiny. 4) Po přerušení nabíjení na půl hodiny začněte opět nabíjet proudem 0,02515A po dobu 1 hodiny. 5) Opakujte krok 4, pokud elektrolyt nezačne probublávat ihned jakmile připojíte nabíječku ke zdroji. 20 U akumulátoru v používání je nezbytné provádět vyrovnávací náboj jedenkrát za měsíc. 6 Pokyny pro údržbu Výměnu jednotlivých dílů vysokozdvižného vozíku, zejména pak bezpečnostních zařízení, nelze provádět bez povolení. Veškeré náhradní díly od původního výrobce mají úřední certifikaci kvality. K zajištění bezpečnosti a spolehlivosti obsluhy vysokozdvižného vozíku lze používat výhradně náhradní díly od výrobce. Likvidaci nahrazených dílů včetně olejů a kapalin jste povinni provádět v souladu s příslušnými nařízeními na ochranu životního prostředí. 6.1 Bezpečnostní přepisy pro údržbu Pracovníci údržby: opravy a údržbu vysokozdvižného vozíku smí provádět pouze specialisté s předepsanou kvalifikací. Zvedání vysokozdvižného vozíku: ke zvedání vozíku slouží zdvihací zařízení, které musí být bezpečné a spolehlivé (s důrazem na polohu zvedání). Po nadzvednutí vozíku nutno provést bezpečnostní opatření k zamezení sesmeknutí a převrácení vozíku (lze použít klín či dřevěný špalík). Vozík je možno zvedat zdvihacím ústrojím pouze po zafixování vidlic a za použití lana o dostatečné pevnosti. Čištění: je přísně zakázáno používat hořlavou kapalinu jako čistící prostředek vozíku. Dříve než začnete vozík čistit proveďte bezpečnostní opatření k zamezení vzniku jiskry (např. od zkratu). Jakékoliv práci s akumulátorem musí předcházet vyjmutí zásuvky akumulátoru. Veškeré elektroprvky a elektronické sestavy lze čistit lehkým odfukem nebo stlačeným vzduchem, popř. nevodivým a antistatickým kartáčkem. Při čistění vozíku vodou nebo vysokotlakým čistícím zařízením musíte nejprve zakrýt všechny elektročásti a elektronické sestavy k zabránění vniknutí vlhkosti způsobující poruchu funkčnosti. Je zakázáno čistit části vozíku parní tryskou. Úkony s elektrickým systémem: obsluhu elektro systému ve vysokozdvižném vozíku smí provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací. Před pracemi na elektrickém systému nutno řádně zabezpečit ochranná opatření k zamezení úrazu elektrickým proudem. Během práce na akumulátoru odpojte zásuvku akumulátoru k přerušení přívodu el. energie do vozíku. Svařování: před vlastním svařováním musíte odebrat z vozíku elektroskupiny a elektronické sestavy, aby nedošlo k jejich poškození. Opětná instalace: po provedení opravy, popř. výměny hydraulických komponentů, elektrických součástí a elektronických sestav proveďte opětnou instalaci a ujistěte se o dodržení původních pozic a funkcí těchto dílů. Kola: kvalita kol má značný vliv na stabilitu a jízdní vlastnosti vysokozdvižného vozíku. Případnou změnu kol nutno projednat a nechat schválit výrobcem. Během provádění výměny kol se musí vozík nacházet ve vodorovné poloze jako původní stav (kola nutno měnit v párech, např. jak levé tak pravé). Zdvihací řetězy a kladky: Bez promazávání se zdvihací řetězy a kladky brzy opotřebují. Časové intervaly uváděné v návodu pro údržbu se vztahují na běžné provozní podmínky. V případě ztížených provozních podmínek (prach, teplota) bude nutné pravidelně doplňovat mazivo. Hydraulické hadice: olejovou tlakovou hadičku je nutné vyměňovat vždy po šesti letech. Společně s výměnou hydraulického oleje raději nahraďte i olejovou hadičku hydraulického systému. 6.2 Denní údržba (před každou směnou) - Zkontrolujte jedenkrát denně hladinu elektrolytu v akumulátoru, upozorňujeme, že hladina elektrolytu se zvýší během dobíjení. - Zkontrolujte jednotlivé přípojné svorky a kabelové svorky akumulátoru, dále správné upevnění nepoškození krytů. - Ujistěte se, že akumulátorová skříň je bezpečně uchycená do držáku. - Zkontrolujte případné olejové netěsnosti vozíku. - Ověřte přepravní a bezpečnostní signály. - Zkontrolujte funkci přepravních brzd a parkovacích brzd. - Ověřte zda kola nevykazují známky vnějšího poškození. 6.3 Odborná údržba a prohlídky Úplná a odborná údržba představuje důležitou součást bezpečnostní obsluhy vysokozdvižného vozíku. Případné zanedbání stanovených časových intervalů způsobí selhání vozíku s nebezpečím újmy na zdraví osob a škod na majetku. Interval údržby uváděný v návodu počítá s běžnými podmínkami jednosměnného provozu. V prašném prostředí, s velkými výkyvy teplot či ve vícesměnném provozu je nezbytné tento interval údržby zkrátit. Dodržujte níže uvedený přehled údržby v souladu s jednotlivými intervaly údržby jak uvedeno dále: T1 = každých 50 hodin provozu, minimálně však jedenkrát týdně M3 = každých 500 hodin provozu, minimálně však jedenkrát za 3 měsíce M6 = každých 1000 hodin provozu, minimálně však jedenkrát za 6 měsíců M12 = každých 2000 hodin provozu, minimálně však jedenkrát za 12 měsíců 21

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

C9901 NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA 99-01 ZÁRUČNÍ LIST

C9901 NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA 99-01 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

ZAHRADNÍ KROPÍCÍ A MYCÍ SOUPRAVA 12M

ZAHRADNÍ KROPÍCÍ A MYCÍ SOUPRAVA 12M ZAHRADNÍ KROPÍCÍ A MYCÍ SOUPRAVA 12M Návod k obsluze B81265 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte,

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 12/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Hydraulický zvedák převodovky 500 kg. www.elit.cz

Hydraulický zvedák převodovky 500 kg. www.elit.cz Hydraulický zvedák převodovky 500 kg www.elit.cz Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento manuál řádné prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Katalogové číslo: 508000 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 NÁVOD K POUŽITÍ (Překlad originálního návodu) NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším

Více

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/4 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat

Více

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte,

Více

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

VENTILÁTOR PRO PÍSKOVACÍ BOX

VENTILÁTOR PRO PÍSKOVACÍ BOX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE TALÍŘOVÝ STAHOVÁK PRUŽIN - SADA SC1801 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE TALÍŘOVÝ STAHOVÁK PRUŽIN - SADA SC1801 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PKS100 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKA HOBLOVACÍCH NOŽŮ MF206 ZÁRUČNÍ LIST

PKS100 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKA HOBLOVACÍCH NOŽŮ MF206 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO OPRAVY MALÝCH DEFORMACÍ KAROSÉRIE BS9018 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO OPRAVY MALÝCH DEFORMACÍ KAROSÉRIE BS9018 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 3t, s nožním pedálem TR30002 (26835)

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 3t, s nožním pedálem TR30002 (26835) UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 3t, s nožním pedálem TR30002 (26835) DŮLEŽITÉ: TENTO UŽIVATELSKÝ NÁVOD SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE, ABY JSTE ZAJISTILI BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Více

Návod k použití pro Naviják s kabelem

Návod k použití pro Naviják s kabelem Návod k použití pro Naviják s kabelem Katalogové číslo: 508033 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

SDL-16 NÁVOD K OBSLUZE

SDL-16 NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, účtenkou). 2. Záruka

Více

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

SCBG20H NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK S VÁHOU ZÁRUČNÍ LIST

SCBG20H NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK S VÁHOU ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA KLEŠTIN SKMAX V756

NÁVOD K OBSLUZE SADA KLEŠTIN SKMAX V756 NÁVOD K OBSLUZE SADA KLEŠTIN SKMAX V756 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

NABÍJEČKA BATERIÍ BX-2

NABÍJEČKA BATERIÍ BX-2 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. FRÉZKA NA HRANY JF-450B Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. FRÉZKA NA HRANY JF-450B Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

250-0002 NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN STOLNÍ - PROFI ZÁRUČNÍ LIST

250-0002 NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN STOLNÍ - PROFI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V

NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

EMS-2500 NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVÝ VOZÍK EL. EMS - 2 500 ZÁRUČNÍ LIST

EMS-2500 NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVÝ VOZÍK EL. EMS - 2 500 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 14 1. Vypouštěcí ventil 2. Základní deska 3. Těsnící kroužek 4. Hydraulický válec 5. Pístnice 6. Hydraulický olej 7. Olejová nádrž

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 99432 Jazyky / Languages: cs BERNER_79136.pdf 2013-09-12 Návod k obsluze (CZ) 099432 1 Česky ZODPOVĚDNOST VLASTNÍKA Vlastník a/nebo

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE NABÍJEČKA BATERIÍ BX-1 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NABÍJEČKA BATERIÍ BX-1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 74901 Vítkov tel. +420 556300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK NŮŽKOVÝ 1 T SLP10 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Paletovací vozík nůžkový Typ: SLP10 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK NŮŽKOVÝ 1 T SLP10 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Paletovací vozík nůžkový Typ: SLP10 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektrický naviják. ěsíců

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektrický naviják. ěsíců NÁVOD K POUŽITÍ Elektrický naviják ěsíců Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před montáží a použitím si důkladně prostudujte tento návod k použití. Poskytne Vám důležité a užitečné

Více

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více