Znalecký posudek. LV č. 541 pro obec Ronov nad Doubravou a katastrální území Ronov nad Doubravou: Jitka Zárubová st. - 1/2

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. LV č. 541 pro obec Ronov nad Doubravou a katastrální území Ronov nad Doubravou: Jitka Zárubová st. - 1/2"

Transkript

1 211 EX 794/09 Znalecký posudek Pořadové číslo: Předmět posudku: Objednatel posudku: Vlastník nemovité věci: Účel posudku: Znalecký posudek o obvyklé ceně id. 1/2 nemovitých věcí: pozemku parc. č. st. 230, jehož součástí je rodinný dům č.p. 184 v ulici Na Malé obci ve Žlebech, a pozemku parc. č. 30/5, se součástmi a příslušenstvím v katastrálním území Žleby, obec Žleby Exekutorský úřad Pardubice, Mgr. Petr Pelikán, Javorová 201, Pardubice LV č. 541 pro obec Ronov nad Doubravou a katastrální území Ronov nad Doubravou: Jitka Zárubová st. - 1/2 Určení ceny nemovitého majetku povinné pro jeho dražební prodej sp.zn. 211 EX 794/09 Oceněno ke dni: Oceňovací předpis: Vypracovala: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ing. Kateřina Skladanová, U Hřiště 257, Srch, Staré Hradiště soudní znalec pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí Telefon: Znalecký posudek obsahuje celkem 13 stran, z toho 3 strany příloh. Posudek je předán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 1 vyhotovení zůstává v archivu znalce. V Srchu dne

2 I. Nález 1. Znalecký úkol 1. Ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství, specifikovaných v usnesení č.j. 211 EX 794/ ze dne , a to cenou obvyklou. 2. Ocenění jednotlivých práv a závad spojených s nemovitými věcmi, a to cenou obvyklou. 2. Podklady pro vypracování posudku Usnesení č.j. 211 EX 794/09-133, vydané soudním exekutorem Mgr. Petrem Pelikánem, Exekutorský úřad Pardubice, se sídlem Javorová 201, Pardubice, dne Exekuční příkaz č.j. 211 EX 794/09-22, vydaný soudním exekutorem JUDr. Ladislavem Navrátilem, Exekutorský úřad Pardubice, se sídlem Sladkovského 592, Pardubice, dne Výpis z katastru nemovitostí ze dne , katastr č , list vlastnictví č Kopie katastrální mapy na oceňované pozemky a okolí. Informace a údaje zjištěné na místě samém. Územní plán obce Žleby, vydanýdne , účinný od (+ změna č. 1). Informace a údaje zjištěné v realitních kancelářích a na internetových stránkách. Vlastní databáze realizovaných prodejů nemovitých věcí. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., vyhlášky č. 457/2017 Sb. a vyhlášky č. 188/2019 Sb. (oceňovací vyhláška). Literatura: Oceňování nemovitostí na tržních principech - Ing. Zbyněk Zazvonil, vydala CEDUK Praha, Základy oceňování nemovitostí - David Dušek, vydala Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, Výnosová hodnota nemovitostí - Ing. Zbyněk Zazvonil, vydala CEDUK Praha, Porovnávací hodnota nemovitostí - Ing. Zbyněk Zazvonil, vydalo nakladatelství EKOPRESS Praha, Odhad hodnoty pozemků - Ing. Zbyněk Zazvonil, vydala Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy - Petr Ort, vydalo Nakladatelství Leges, s.r.o., Oceňování nemovitostí v praxi - Petr Ort, vydalo Nakladatelství Leges, s.r.o., Prohlídka Místní šetření bylo provedeno dne v dopoledních hodinách za účasti povinné. Byla pořízena fotodokumentace. 4. Celkový popis nemovitých věcí Předmětem ocenění je pozemek parc. č. st. 230, jehož součástí je rodinný dům č.p. 184 v ulici Na Malé obci ve Žlebech, a pozemku parc. č. 30/5, se součástmi a příslušenstvím v katastrálním území Žleby, obec Žleby. Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku. Pozemky se nacházejí ve východní části obce, v severní uliční čáře ulice Na Malé obci, cca 50 m od křížení této ulice s ulicí Ronovskou. Příjezd k oceňovaným pozemkům je z místní komunikace na pozemcích parc. č. 1017/2 a parc. č. 30/1 v katastrálním území Žleby. Strana 2

3 Pozemek parc. č. st. 230 v katastrálním území (dále jen "k.ú.") Žleby je v katastru nemovitostí evidován v druhu zastavěná plocha a nádvoří, je o výměře 129 m 2. Součástí tohoto pozemku je rodinný dům č.p. 184 v ulici Na Malé obci, obsahující jednu bytovou jednotku 2+1 s příslušenstvím, prádelnu, dílnu s kotelnou. Pozemek parc. č. 30/5 v k.ú. Žleby je v katastru nemovitostí evidován v druhu zahrada, je o výměře 58 m 2. Je užíván ve funkčním celku s pozemkem parc. č. st Celková výměra pozemků ve funkčním celku je 187 m 2. Pozemky se podle platné územně plánovací dokumentace nacházejí v zastavěném území v ploše plocha obytná nízkopodlažní. Obec Žleby má podle Malého lexikonu obcí ČR obyvatel, je zde rozšířená občanská vybavenost - pošta, mateřská škola, základní škola, restaurační zařízení, ubytovací kapacity, prodejny, knihovna, zámek, zámecký park, fotbalové hřiště. Obec je dostupná autobusovou i železniční dopravou, s městem Kutná Hora nesousedí. T.č. zde není ordinace lékaře. Strana 3

4 5. Vlastnické a evidenční údaje Vlastníky oceňovaných nemovitých věcí jsou: - Jiří Záruba, bytem Žleby, Na malé obci 184, se spoluvlastnickým podílem 1/6, - Jitka Zárubová st., bytem Žleby, Na malé obci 184, se spoluvlastnickým podílem 1/2, - Jitka Zárubová ml., bytem Štrampouch 30, se spoluvlastnickým podílem 1/6, - Marie Zárubová, bytem Žleby, Na malé obci 184, se spoluvlastnickým podílem 1/6, Vlastnictví je evidováno na listu vlastnictví č. 541 pro obec Žleby a k.ú. Žleby u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora. Vlastnická práva nejsou k datu ocenění omezena právem odpovídajícím věcnému břemenu, jsou omezena nařízením exekuce a exekučním příkazem k prodeji nemovitosti. 6. Obsah posudku 1. Pozemky se součástmi a příslušenstvím 2. Práva a závady s nemovitými věcmi spojené Strana 4

5 II. Posudek Prohlašuji, že jsem neshledala žádné důvody, které by mi ve smyslu ustanovení 11 zákona č. 36/1967 o znalcích a tlumočnících bránily ve vypracování tohoto znaleckého posudku. Obec: Katastrální území: Žleby , ŽLEBY 1. Pozemky se součástmi a příslušenstvím Pozemek parc. č. st. 230 v k.ú. Žleby Pozemek o výměře 129 m 2 je v katastru nemovitostí evidovaný v druhu zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je přístupný z místní komunikace na pozemcích parc. č. 1017/2 a parc. č. 30/1. Napojení na sítě: veřejný vodovod (vodoměr je v šachtě na veřejném prostranství), veřejná kanalizace, elektrická energie (vrchním vedením). Právní stav evidovaný v katastru nemovitostí odpovídá skutečnému stavu. Omezení: nezjištěna. Záplavové území: není. Příslušenství: venkovní úpravy (přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, oplocení), vedlejší stavby. Součástí pozemku je stavba č.p. 184, rodinný dům. Zastavěná plocha: 1. NP m 2 (1. PP - 15 m 2 ) Obestavěný prostor: 447 m 3 Stáří: stavba byla postavena kolem roku Technický stav stavby: na stavbě je údržba mírně zanedbaná, stavba vyžaduje provedení stavebních úprav menšího rozsahu a udržovací práce a celkovou modernizaci. Jedná se o zděný dům, samostatně stojící, s jedním podzemním podlažím, jedním nadzemním podlažím a nevyužitým podkrovím, se sedlovou střechou, obsahující jednu bytovou jednotku 2+1 s příslušenstvím. Dispozice: suterén - sklep; přízemí - vstupní veranda, dva pokoje, kuchyň, chodba, koupelna s WC; podkroví - půda. Dům je proveden i vybaven tradičním způsobem. Stavba je založena na základových pasech z kamene, bez izolace proti vodě a zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z kamene v min. tloušťce 50 cm. Stropní konstrukce jsou klenbové i s rovným podhledem (dřevěné trámové s násypem a podbitím). Střecha je sedlová, nesená dřevěným vázaným krovem, krytina na střeše je provedena z vlnitého eternitu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu a jsou úplné. Vnější povrchy jsou opatřeny vápennou a vápenocementovou omítkou, vnitřní vápennými štukovými omítkami. Schodiště do suterénu je betonové, do podkroví dřevěné. Okna jsou zdvojená plastová, dveře jsou dřevěné. V domě je ústřední vytápění s kotlem na tuhá paliva, ohřev TUV je prováděn v elektrickém bojleru. Podlahy jsou prkenné, betonové s kobercem či PVC a s dlažbou, ve sklepě je hrubá betonová podlaha. Elektroinstalace je světelná i motorová. Vybavení kuchyně i hygienické vybavení je standardní - elektrický sporák, kuchyňská linka se dřezem, plastový sprchový kout, keramické umyvadlo, splachovací WC, vše běžného provedení. Vnitřní obklady jsou keramické, běžného provedení. Dům je napojen na veřejný vodovod i veřejnou kanalizaci. Vedlejší stavby: Na pozemku parc. č. st. 230 je umístěna zděná stavba, užívaná jako prádelna, nyní spíše sklad. Jihozápadním směrem navazuje na rodinný dům. Střecha je pultová o mírném spádu. Z této stavby je přístup na půdu rodinného domu. Okna i dveře jsou dřevěné, podlahy betonové, elektroinstalace je zavedena. Strana 5

6 Zastavěná plocha: 10 m 2 Obestavěný prostor: 22 m 3 Na pozemku parc. č. st. 230 je dále umístěna stavba, užívaná jako dílna se skladem, stavba je převážně kovová a zastřešuje jihovýchodní část pozemku. V části je zděná, tato část je užívána jako kotelna. Střecha je plochá, krytina je ze šablon z pozinkovaného plechu. Z této stavby je přístup do sklepa. Okna i dveře jsou dřevěné, podlahy betonové, v části je původní betonová dlažba na dvoře, elektroinstalace je zavedena. Zastavěná plocha: 25 m 2 Obestavěný prostor: 53 m 3 Pozemek parc. č. 30/5 v k.ú. Žleby Pozemek o výměře 58 m 2 je v katastru nemovitostí evidovaný v druhu zahrada. Pozemek je užíván ve funkčním celku s pozemkem parc. č. st Napojení na sítě: není. Právní stav evidovaný v katastru nemovitostí odpovídá skutečnému stavu - pozemek je užíván jako zahrada. Omezení: nezjištěna. Záplavové území: není. Příslušenství: venkovní úpravy (oplocení). Součástí pozemku jsou trvalé porosty (okrasná dřevina - zerav). Fotodokumentace Strana 6

7 Návrh obvyklé ceny Obvyklá cena nemovité věci je cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývajícího z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. Obvyklá cena se zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji a koupěmi obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase, pokud jsou k tomu dostupné informace. Nemovité věci mají následující silné a slabé stránky: Silné stránky: - pozemky jsou přístupné z veřejně přístupné zpevněné komunikace - vlastnictví pozemků a staveb je shodné - pozemky jsou vhodné k trvalému bydlení - právní stav pozemků evidovaný v katastru nemovitostí odpovídá skutečnému stavu - vlastnická práva nejsou omezena žádným právem odpovídajícím věcnému břemenu - pozemky se nacházejí v sídelní části obce - možnosti pro sportovně rekreační vyžití a zeleň jsou v docházkové vzdálenosti - zastávka veřejné dopravy je ve vzdálenosti do 200 m Slabé stránky: - stavba vyžaduje investice do stavebních úprav a udržovacích prací - pozemkové zázemí je malé - v obci není dostatek pracovních příležitostí - obec nesousedí s bývalým okresním městem Kutná Hora Při stanovení obvyklé ceny vycházím z nabídek realitních kanceláří v obci Žleby (zakázky s ID: N , a 111-N04642 na serveru z uskutečněných prodejů v obci Žleby (vkladová řízení sp.zn. Strana 7

8 V-153/ , V-349/ , V-1026/ , V-1260/ a V-2968/ ) a z výsledků dobrovolných i nedobrovolných dražeb v okolí obce do 5 km ( centrální adresa). Je všeobecně známo, že nabídky k prodeji se pohybují ve vyšší cenové hladině, ze které lze při jednání s případnými zájemci ustoupit (slevit z ceny). Téměř však neexistují naprosto stejné nemovité věci (výjimkou snad mohou být jen typové domy těsně po kolaudaci nacházející se v jedné lokalitě), proto při stanovení ceny je nutné přihlédnout k odlišnostem mezi jednotlivými nemovitými věcmi. Na základě tohoto porovnání bylo zjištěno, že obvyklá cena pozemků s rodinným domem je 4 773,- Kč/m 2. Celková výměra pozemků je 187 m 2. Obvyklou cenu pozemků parc. č. st. 230 a 30/5 včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Žleby, obec Žleby, navrhuji ve výši ,- Kč. Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 oceňovaných nemovitých věcí. V případě oceňování spoluvlastnického podílu nemovitých věcí musí být při stanovení obvyklé ceny zohledněna nižší obchodovatelnost v porovnání s prodejem nemovitých věcí jako celku. V tuzemských podmínkách de facto trh se spoluvlastnickými podíly nemovitých věcí v podstatě neexistuje, tato skutečnost velmi ztěžuje prodej nemovitých věcí, ale již i samotné ocenění. Metodicky se pro stanovení ceny obvyklé vychází ze vzorků podobných nemovitých věcí nabízených k prodeji, nebo již zrealizovaných prodejů, obecně tedy z aktuální tržní ceny porovnatelných nemovitých věcí, avšak nemovitých věcí nabízených či již prodaných jako celek. Stav, kdy se nemovité věci nacházejí ve spoluvlastnictví více oprávněných subjektů, není nijak neobvyklý, ale jednotlivé spoluvlastnické podíly se téměř neobchodují, na trhu je téměř mizivá poptávka po takovýchto částech nemovitých věcí. Tato faktická neexistence trhu se spoluvlastnickými podíly na nemovitých věcech je přímým důsledkem nízké obchodovatelnosti spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech. Skutečnost, že v podstatě téměř nejsou k dispozici vzorky porovnatelných spoluvlastnických podílů nemovitých věcí, pouze srovnatelné obchodované nemovité věci jakožto celky, musí být jako taková zohledněna při ocenění spoluvlastnického podílu nemovitých věcí, a to prostřednictvím užití koeficientu nižší obchodovatelnosti spoluvlastnických podílů. Vedle již zmíněného problematického aspektu při obchodování se spoluvlastnickým podílem nemovitých věcí spočívajícím v téměř absentujícím trhu se spoluvlastnickými podíly nemovitých věcí, je nutné podotknout, že situace, kdy předmětem obchodní transakce není celá nemovitá věc, nýbrž pouze spoluvlastnický podíl, představuje pro případného zájemce o koupi nemovité věci značný zdroj potencionálních potíží, zájemce o koupi se většinou nestane výlučným vlastníkem nemovité věci, nebude tedy oprávněn rozhodovat o osudu nemovité věci zcela libovolně dle vlastního uvážení a ani s ní takto nakládat, naopak bude nucen nějakým způsobem kooperovat s ostatními spoluvlastníky. Výše popsané aspekty, spojené s koupí pouze spoluvlastnického podílu nemovitých věcí, se odrážejí v poptávce. Ta je nižší než u koupě nemovitých věcí jako celku. U spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku bude prodejní cena nižší než polovina celé nemovité věci. V exekučním řízení jsou již zmíněné problematické charakteristiky spoluvlastnického podílu kupujícími vnímány ještě intenzivněji, protože kupující se s ostatními spoluvlastníky zpravidla neznají a je zde reálné riziko budoucích neshod mezi nimi. Obvyklou cenu spoluvlastnického podílu tedy nelze určit jako poloviční podíl z celkové ceny. Podle znaleckých standardů Asociace znalců a odhadců Brno je pro nekomerční nemovité věci u menšinového podílu navrženo snížení aritmetického podílu o %, u většinového podílu o %. Vzhledem ke skutečnosti, že v daném případě se jedná o poloviční podíl, navrženou obvyklou cenu upravuji koeficientem nižší obchodovatelnosti spoluvlastnických podílů ve výši 20 %. Zvolený postup ocenění se jeví jako nejoptimálnější stanovení hodnoty nemovitých věcí jako podklad pro stanovení nejnižšího podání při dražbě. Jen konečný výsledek dražby může odpovědět na otázku, jakou mají nemovité věci hodnotu, za níž mohou být prodány. Strana 8

9 Na základě provedené analýzy obvyklou cenu spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 oceňovaných nemovitých věcí se součástmi a příslušenstvím v katastrálním území Žleby, obec Žleby, k datu stanovuji ve výši: Kč slovy: třistapadesátsedmtisíckorunčeských 2. Práva a závady s nemovitými věcmi spojené Vlastnická práva nejsou k datu ocenění omezena právem odpovídajícím věcnému břemenu. Vlastnická práva k oceňovaným nemovitým věcem jsou k datu ocenění omezena zahájením exekuce. Závady, které prodejem v dražbě nezaniknou: Těmito závadami jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájemní, pachtovní, předkupní práva nebo výměnky, které ponižují obvyklou cenu nemovité věci oproti stavu, kdy by zjištěným věcným břemenem, nájemním, pachtovním, předkupním právem nebo výměnkem oceňované nemovité věci zatíženy nebyly. Není mi známo, že by na spoluvlastnickém podílu ve výši id. 1/2 pozemku parc. č. st. 230, jehož součástí je rodinný dům č.p. 184 v ulici Na Malé obci ve Žlebech, a pozemku parc. č. 30/5, se součástmi a příslušenstvím v katastrálním území Žleby, obec Žleby, vázla nájemní či pachtovní práva. Závady s nemovitými věcmi spojené nebyly shledány. Rekapitulace Znaleckým úkolem bylo provést: 1. Ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství, specifikovaných v usnesení č.j. 211 EX 794/ ze dne , a to cenou obvyklou. 2. Ocenění jednotlivých práv a závad spojených s nemovitými věcmi, a to cenou obvyklou. Odpovědi: ad 1. Na základě provedené analýzy a podkladů, které jsem měla k dispozici, obvyklou cenu id. 1/2 nemovitých věcí: pozemku parc. č. st. 230, jehož součástí je rodinný dům č.p. 184 v ulici Na Malé obci ve Žlebech, a pozemku parc. č. 30/5, se součástmi a příslušenstvím v katastrálním území Žleby, obec Žleby, k datu stanovuji ve výši Kč. (slovy: třistapadesátsedmtisíckorunčeských) ad 2. Závady s nemovitými věcmi spojené nebyly shledány. Ing. Kateřina Skladanová Strana 9

10 Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.j. Spr. 1941/95 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod číslem:. V Srchu dne Strana 10

Znalecký posudek 211 EX 920/17. Pořadové číslo: /2018

Znalecký posudek 211 EX 920/17. Pořadové číslo: /2018 211 EX 920/17 Znalecký posudek Pořadové číslo: Předmět posudku: Objednatel posudku: Vlastník nemovité věci: Účel posudku: Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitých věcí: pozemku parc. č. st. 206, jehož

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2018

ZNALECKÝ POSUDEK č /2018 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 4684-520/2018 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: spoluvlastnického podílu ve výši ¼ na stavbě garáže bez čp/če na pozemku parc.č. st. 4975, včetně součástí a příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4146/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 6989 a podílu id. 1/16 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1004, vše včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území Braník, hl.

Více

Znalecký posudek 052 EX 103/14. Pořadové číslo: /15

Znalecký posudek 052 EX 103/14. Pořadové číslo: /15 052 EX 103/14 Znalecký posudek Pořadové číslo: 3026-036/15 Předmět posudku: Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovité věci - stavby na pozemku parc. č. 270/15 s příslušenstvím v katastrálním území Borohrádek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č Znalecký posudek č. 07 2016 O obvyklé ceně nemovitosti včetně příslušenství : - pozemku - č.parc. st. 45, - součástí je stavba čp. 84, bydlení zapsané na LV č. 317 pro obec a katastrální území Dlouhá Loučka,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1027/80/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1027/80/15 O ceně objektu rodinného domu č.p. 471 vč. příslušenství a pozemků č. 1259/1, č. 1259/2 a č. 1260/3, který se nachází v katastrálním území Nový Bohumín v obci Bohumín v okrese

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1334/83/17

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1334/83/17 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1334/83/17 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnického podílu ve výši jedné poloviny na nemovitosti: Pozemku parc.č. 97, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č /18

Znalecký posudek č /18 Znalecký posudek č. 6909-043-03/18 O obvyklé ceně nemovité věci - rodinného domu č.p. 163, na pozemku parc. č. 230/114 a pozemků parc. č. 230/114 a parc. č. 230/113, v obci Praha, katastrální území Sobín,

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č Znalecký posudek č. 06 2017 O obvyklé ceně nemovitosti včetně příslušenství : - pozemku - č.parc. st. 388 - součástí je stavba č.p. 255, rodinný dům - pozemku č.parc. 389 zahrada zapsané na LV č. 1466

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1950-19 / 2013 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 989 s příslušenstvím a pozemky p.č. 1144/1, 1144/2, 1145/1, 1145/3 v katastrálním území Lhotka, hl.m.praha Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3570-166/2017 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci spoluvlastnického podílu ve výši ½ na stavbě garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 1798, katastrální území Poruba-sever, obec Ostrava,

Více

Znalecký posudek /16

Znalecký posudek /16 Znalecký posudek 3685-48/16 jehož předmětem je určení obvyklé ceny (tržní hodnoty) rodinného domu čp. 136, pozemku parc. č. st 211 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 117 zahrada, situováno v k.ú. Tištín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-39/2010 o ceně spoluvlastnického podílu ve výši 3/12 na pozemku p.č. St.43/4 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ, na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4633/16. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4633/16. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4633/16 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1141/82/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1141/82/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1141/82/16 O ceně podílu ve výši 1/8 objektu rodinného domu č.p. 815 na pozemku č. 362 vč. příslušenství a pozemku č. 362, který se nachází v katastrálním území Slezská Ostrava v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/4699/2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/4699/2017 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/4699/2017 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 101 se st. p.č. 131 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 163/2 zahrada včetně příslušenství v k.ú. Lískovec, obci Koryčany Objednatel znaleckého

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1313-397/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitosti: bydlení č.p. 344 na pozemku parc.č. st. 322/1, včetně pozemku parc. č. st. 322/1 a příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1989-06/12. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Beroun, exekutor Mgr. Pavel Dolanský Palackého čp. 31/2 266 01 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1989-06/12. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Beroun, exekutor Mgr. Pavel Dolanský Palackého čp. 31/2 266 01 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 1989-06/12 o ceně bytu č. 105/3 v ulici Kunětické, v části obce Cihelna v budově označené čp. 101, čp. 102, čp. 103, čp. 104, čp. 105, čp. 106 a čp. 107 se stp.č. 8482, stp.č. 8483,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín ZNALECKÝ POSUDEK č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3063-229/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. st.250 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku par.č. st.245/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Tlumačov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 622/093/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 3581/6, v budově č.p. 3580, 3581, 3595 na pozemcích č. parc. 337, 338, 339 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/2015. Objednatel znaleckého posudku: 070-EX 6954/11, Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal 28. října 1474/ Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/2015. Objednatel znaleckého posudku: 070-EX 6954/11, Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal 28. října 1474/ Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 194/2015 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/8 k celku pozemků p.č.50/4 zastavěná plocha a nádvoří a p.p.č.52/1 ostatní plocha a p.p.č.51/3 ostatní plocha v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 768-55/2014 O stanovení ceny v místě a čase obvyklé - pozemku p.č.1315 - LV č. 375, vč. příslušenství v obci Bory, k.ú. Horní Bory. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno

Více

Znalecký posudek č. 30 2015

Znalecký posudek č. 30 2015 Znalecký posudek č. 30 2015 O ceně bytové jednotky č.439/6 v objektu čp. 439, 440, dále podíl ve výši 728/11506 na společných částech domu čp. 439, 440 a pozemků č. parc. st. 675/2, st. 675/24, - vše zapsané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4641/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4641/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4641/16 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 844/123, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Hlubočepy, Hlavní město Praha. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6361-342/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 37/100 na pozemku parc. č. 2155/6, obci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, katastrální území Stará Boleslav,

Více

Znalecký posudek. Zuzana Martanová LV č. 1559 pro obec a k.ú. Lázně Bohdaneč: Zuzana Martanová - spoluvlastnický podíl 399/19531

Znalecký posudek. Zuzana Martanová LV č. 1559 pro obec a k.ú. Lázně Bohdaneč: Zuzana Martanová - spoluvlastnický podíl 399/19531 052 EX 2289/13 Znalecký posudek Pořadové číslo: 2961-032/14 Předmět posudku: Znalecký posudek o obvyklé ceně bytu č. 511/2, který je vymezen v bytovém domě č.p. 511 v ulici Na Lužci v Lázních Bohdač, část

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č 1 Znalecký posudek č. 01 2016 O obvyklé ceně nemovitostí ve výši ½ vlastnického podílu povinného a ½ oprávněné : - pozemku - č.parc. 903/1, zastavěná plocha a nádvoří - pozemku - č.parc. 903/2, zastavěná

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6424-405/16 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 4120/174, parc. č. 4120/198 a parc. č. 4120/201, v obci Bukovany, katastrální území Bukovany u Týnce nad Sázavou, zapsaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3947/12 O ceně nemovitosti: Bytu č. 347/6, spolu s podílem na společných částech budovy a na pozemku, v katastrálním území Říčany-Radošovice, obec Říčany, okres Praha-východ. Objednatel

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6171-153/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemcích ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 283/1, parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3172-50/2011 o ceně nemovitosti - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. 3723/27, v k.ú. a obci Zlín. Nemovitost - pozemek je zapsán v Katastru nemovitostí na LV č. 20470 pro k.ú. a

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4053/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 514/7, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 185-3230/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-3125/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 10/20 na pozemcích parc.č. St. 9 a 56 v k.ú. Malá Véska, obec Staré Město, okr. Bruntál. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3726-322/2017 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci pozemku parc.č. 2891/6, jehož součástí je garáž bez čp/če, katastrální území Poruba u Orlové, obec Orlová, okres Karviná (LV

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3725-321/2017 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci pozemku parc.č. 1195/17 a stavbě garáže bez čp/če na pozemcích parc.č. 1195/17, 1195/169 a 1195/185, katastrální území Prostřední

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č Znalecký posudek č. 52 2016 O obvyklé ceně nemovitostí včetně příslušenství : - pozemku - č.parc. st. 649, o výměře 159 m2, zast.plocha a nádvoří - součástí pozemku je stavba č.p. 599, rod.dům - pozemek

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2818 34-15 o obvyklé ceně nemovitých věcí poz. parc. čís. st. 142 zastavěná plocha a nádvoří (stavba na pozemku: stavba pro rodinnou rekreaci če. 31, Jickovice), st. 159 zastavěná

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3557-153/2017 o odhadu ceny obvyklé: spoluvlastnického podílu ve výši 2/4 na pozemku parc.č. st. 25, jehož součástí je rodinný dům č.p. 16 a pozemcích parc.č. 450 a parc.č. 451/2,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1335/84/17

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1335/84/17 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1335/84/17 O ceně nemovitosti: Bytové jednotky čís. 120/6 v bytovém domě č.p. 120, 121 Meziboří, na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č.st. 227/2, včetně podílu o velikosti 5730/69380

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-281/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemků par.č.1570/12, par.č.1575/11 a par.č.2106, v k.ú. Tečovice. Nemovitosti - pozemky jsou zapsány na LV č. 804 pro k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3546/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 71/1, 71/4, 72/4, 72/5 a 72/6 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 239-2979/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 603/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 603/5 a 616/6 v k.ú. Horní Suchá, obec Horní Suchá, okr. Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1887/17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1887/17/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1887/17/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Bytová jednotka č. 4 v bytovém domu č.p. 81 se všemi součástmi

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/2015. Objednatel znaleckého posudku: 070-EX 5782/13, Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal 28. října 1474/ Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/2015. Objednatel znaleckého posudku: 070-EX 5782/13, Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal 28. října 1474/ Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 93/2015 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/6 k celku zemědělského pozemku p.č.475/1 v katastrálním území a v obci Ratboř. Objednatel znaleckého posudku: 070-EX 5782/13,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6423-404/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 na pozemku parc. č. 442/2 a parc. č. 1279/2, obci Horšovský Týn, katastrální území Semošice, zapsané

Více

Znalecký posudek č /14

Znalecký posudek č /14 Znalecký posudek č. 5526-283/14 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 na pozemcích parc. č. 1210/1, parc. č. 1210/4, parc. č. 1269/63 a parc. č. 1269/69, v obci Prachatice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-3157/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č /17

Znalecký posudek č /17 Znalecký posudek č. 6576-116/17 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 na pozemcích parc. č. 73, parc. č. 74, parc. č. 75, parc. č. 77/1, parc. č. 78 a parc. č. 488/9,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3254/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemku parc.č. 315 v k.ú. Brušperk, obec Brušperk, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-3747/13 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku parc.č. 622/11 v k.ú. Černotín, obec Černotín, okres Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 2365/27/2017

Znalecký posudek č. 2365/27/2017 Znalecký posudek č. 2365/27/2017 o ceně nemovitých věcí: pozemkové parcely st.č.: 25 se stavbou č.p. 135 a st.č. 506, to vše zapsané na LV č. 161 v katastrálním území Verneřice, obec Verneřice, okres Děčín.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1008-92/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1008-92/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1008-92/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 - rodinného domu č.p. 526 na pozemku parc.č. st. 564, včetně pozemků a příslušenství, v k.ú. Kozlovice, obci

Více

strana 1 Popis č. 3791/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3791/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3791/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 173 na pozemku parc.č. st. 308 a pozemky parc.č. st. 308, 637/1 a 637/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 5.2.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1438-24/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1438-24/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1438-24/2014 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovité věci: rodinném domě č.p. 1558 na pozemku parc.č. 2151/2, pozemků p.č. 2151/2 a 2151/1 a příslušenství,

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174-3729/13 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2755/36 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/78 na pozemcích parc.č. 2755/1 a 2755/21 v k.ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, okres

Více

Znalecký posudek číslo /17

Znalecký posudek číslo /17 Znalecký posudek číslo 4754-54/17 O ceně nemovité věci: Pozemek zapsaný na LV č. 126 Heřmanice u Oder Katastrální území: Heřmanice u Oder Okres: Nový Jičín O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1168-252/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu ¼ - na nemovitostech: rodinném domu č.p. 106 na pozemku parc.č. st. 68/1, včetně pozemků parc. č. st. 68/1 a parc.č.

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5893-275-01/15 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2838, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 915 a pozemku parc. č. 2839, v obci Praha, katastrální území Újezd nad Lesy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6913-228/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č. 976/20 s příslušenstvím a podílem ve výši 197/10000 na společných částech domu čp. 679, čp. 976 a na pozemku parc.

Více

strana 1 Popis č. 3727/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3727/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3727/2012 o ceně nemovitostí rekreační chata č.e. 40 na pozemku parc.č. 1181/37 a pozemky parc.č. 1181/17 a 1181/37 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.12.2012

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více