Bezdrátová meteorologická stanice IWA Obj. č.:

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezdrátová meteorologická stanice IWA Obj. č.:"

Transkript

1 Bezdrátová meteorologická stanice IWA Obj. č.: Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup naší moderní bezdrátové meteorologické stanice s přehledným a dobře čitelným displejem s grafickou předpovědí počasí, se zobrazením měsíčních fází a s hodinami, které zobrazují naprosto přesný čas, neboť jsou řízeny rádiovým časovým signálem DCF-77 z vysílače v Německu. Hodiny této meteorologické stanice jsou vybaveny funkcí buzení a opakovaného buzení (s možností nastavení dvou časů buzení). Součástí dodávky této stanice je venkovní senzor s displejem, který měří venkovní teplotu. Tyto naměřené hodnoty venkovní teploty jsou poté přenášeny z tohoto senzoru do meteorologické stanice bezdrátově v rádiovém pásmu 433 MHz na vzdálenost až 30 m. Tato meteorologická stanice dokáže přijímat signály až ze 3 venkovních (externích) senzorů. Obsluha této meteorologické stanice je velmi jednoduchá a nepředstavuje žádné komplikace. Ostatní funkce této meteorologické stanice popisujeme v příslušných kapitolách tohoto návodu k obsluze. Přečtením tohoto návodu k obsluze se podrobně seznámíte se všemi funkcemi a možnostmi této meteorologické stanice. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k její obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Obsah Strana Úvod...1 Bezpečnostní předpisy...3 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 Zobrazení na displeji meteorologické stanice (segmenty displeje)...4 Ovládací tlačítka na pravé straně meteorologické stanice...5 Ovládací tlačítka na zadní straně meteorologické stanice...6 Součásti meteorologické stanice na její zadní straně...7 Součásti senzoru měření venkovní teploty vzduchu...7 Příprava venkovního senzoru k použití...8 Vložení baterií do venkovního senzoru měření teploty vzduchu (výměna baterií)...9 Umístění venkovního senzoru měření teploty...10 Uvedení meteorologické stanice do provozu...10 Vložení baterií do meteorologické stanice (výměna baterií)...10 Bezdrátový přenos signálů z venkovního senzoru do stanice...11 Rádiový časový signál DCF Další možné příčiny rušení nebo nemožnosti příjmu signálů z vysílače DCF Otestování síly příjmu rádiového časového signálu DCF Umístění meteorologické stanice...14 Ruční nastavení času a data...15 Funkce budíku (alarmů)...17 Nastavení časů buzení (2 časy buzení) a zapnutí funkce buzení (alarmu)...17 Aktivace (zapnutí) a deaktivace (vypnutí) funkce buzení...17 Funkce varování při nízké venkovní teplotě vzduchu (předalarm) / vypnutí alarmu...17 Vypnutí akustického signálu buzení po jeho zaznění...18 Zapnutí funkce opakovaného buzení (dospávání)...18 Segment displeje zobrazující naměřené teploty vzduchu...18 Zobrazení aktuálních, minimálních a maximálních naměřených teplot vzduchu...18 Grafická předpověď počasí...19 Zobrazení fází měsíce...21 Čištění a údržba meteorologické stanice a venkovního senzoru...22 Technické údaje

2 Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržováním bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením se všemi přístroji, které tvoří příslušenství této meteorologické stanice. V těchto případech zanikají jakékoliv nároky, které by jinak vyplývaly ze záruky výrobku. Grafická předpověď počasí zobrazovaná na displeji stanice slouží pouze k orientačním účelům a neznamená absolutně přesnou předpověď počasí. Výrobce stanice a prodejce neručí v žádném případě za nesprávné zobrazení naměřených hodnot a předpovědí počasí (jakož i za následky, které by z nesprávných zobrazení mohly vyplývat). Tento výrobek nesmí být používán k informování veřejnosti. Tato stanice je určena a pouze k používání v suchých místnostech (nevystavujte proto tuto stanici vlhkosti a mokru, extrémním teplotám jakož i přímému slunečnímu záření). Nevystavujte dále všechny použité přístroje silným vibracím nebo otřesům. Meteorologická stanice a její součásti (příslušenství) nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí. Nepoužívejte venkovní (externí) senzory v nemocnicích a ve zdravotnických zařízeních. I když venkovní senzory vyzařují pouze relativně slabé rádiové signály, mohly by tyto signály způsobit poruchy funkcí zařízení a systémů na udržování lidských životů. Totéž platí i pro jiné oblasti s podobnou problematikou. Nezapínejte meteorologickou stanici nikdy okamžité poté, co jste ji přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla meteorologickou stanici za určitých okolností zničit. Nechte meteorologickou stanici vypnutou tak dlouho, dokud se její teplota nevyrovná s teplotou okolí (to může trvat i několik hodin). Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vnitřního zapojení meteorologické stanice a ostatních přístrojů (senzorů, síťového napájecího zdroje). Manipulace s bateriemi (akumulátory) Nenechávejte baterie nebo akumulátory volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií nebo akumulátorů vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie a akumulátory nepatří do rukou malých dětí! Vyměňujte v příslušném přístroji (ve stanici a v senzoru) vždy všechny baterie najednou. Nenechávejte v přístrojích vybité baterie. Mohly by vytéci a způsobit poškození přístrojů. Poškození přístrojů mohou způsobit i nesprávnou polaritou do přístrojů vložené baterie. Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor na to, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Vybité baterie a již nepoužitelné akumulátory jsou zvláštním odpadem a nepatří v žádném případě do normálního domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Zobrazení na displeji meteorologické stanice (segmenty displeje) 1 Zobrazení času ve 24-hodinovém formátu nebo ve 12-hodinovém formátu (angloamerický formát zobrazení času) s následujícími zkratkami: PM (post meridiem) = po poledni = čas odpoledne (od 12:00 do 24:00 hodin), AM (ante meridiem) = před polednem = čas dopoledne (od 00:00 do 12:00 hodin). Zobrazení symbolu letního času DST (Daylight Saving Time = anglické označení letního času). Zobrazení roku. Zobrazení symbolů akustického signálu buzení (dva alarmy) nebo. Zobrazení symbolu příjmu rádiového časového signálu DCF Zobrazení data (dne v měsíci a měsíce v roce nebo obráceně). Zobrazení zkratky dne v týdnu. Zobrazení nastavených časů buzení (2 časy buzení ALM1 a ALM2). Zobrazení měsíčních fází. 3 Zobrazení symbolu síly příjmu signálů z venkovního senzoru měření teploty vzduchu. Zobrazení identifikačního čísla použitého senzoru měření venkovní teploty. Zobrazení naměřené aktuální venkovní a pokojové teploty včetně zobrazení do vnitřní paměti meteorologické stanice uložených naměřených minimálních a maximálních hodnot venkovní a pokojové teploty. Zobrazení grafické předpovědi počasí. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! 3 4

3 Ovládací tlačítka na pravé straně meteorologické stanice Ovládací tlačítka na zadní straně meteorologické stanice 9 Otvor se zapuštěným tlačítkem RESET : Zpětné nastavení meteorologické stanice na základní (dílenské) parametry. 4 Tlačítko TIME : Krátké stisknutí tlačítka přepnutí meteorologické stanice do režimu zobrazení a nastavení časů buzení (2 časy buzení ALM1 a ALM2). Dlouhé stisknutí tlačítka (asi 2 až 3 sekundy) přepnutí meteorologické stanice do režimu ručního nastavení času a data. 5 Tlačítko CHANNEL : Pokud budete používat více než jeden externí bezdrátový senzor měření venkovní teploty (maximálně 3), pak postupným krátkým tisknutím tohoto tlačítka na meteorologické stanici zvolíte požadovaný kanál č. 1, 2 nebo 3 (identifikační číslo venkovního senzoru). V tomto případě se na displeji stanice zobrazí toto číslo včetně naměřené venkovní teploty tímto zvoleným externím senzorem. Podržíte-li toto tlačítko déle stisknuté (asi 2 až 3 sekundy), začnou se střídavě v určitém intervalu zobrazovat na displeji meteorologické stanice naměřené hodnoty venkovní teploty ze všech použitých venkovních (externích) senzorů. Dalším stisknutím tohoto tlačítka vypnete tuto funkci automatického přepínání zobrazení naměřených hodnot teploty jednotlivými venkovními (externími) senzory. 6 Tlačítko MAX/MIN : Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte na displeji stanice naměřené maximální a minimální hodnoty venkovní a pokojové teploty, které se ukládají do vnitřní paměti meteorologické stanice. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka (které podržíte stisknuté asi 3 sekundy) vymažete tyto hodnoty z vnitřní paměti meteorologické stanice. 10 Tlačítko UP : V normálním režimu zobrazení času a data zvolíte krátkým stisknutím tohoto tlačítka buď angloamerický formát zobrazení data (měsíc v roce [M] a den v měsíci [D]) nebo evropský formát zobrazení data (den v měsíci [D] a měsíc v roce [M]). Zvýšení hodnoty (například času) v režimu ručního nastavení času a data jakož i v režimu nastavení časů buzení. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka (asi 3 sekundy) zapnete funkci otestování síly příjmu rádiového časového signálu DCF Tlačítko DOWN : V normálním režimu zobrazení času a data na displeji meteorologické stanice zvolíte krátkým stisknutím tohoto tlačítka buď 12-hodinový formát zobrazení času (angloamerický formát zobrazení času) nebo 24-hodinový formát zobrazení času (evropský formát zobrazení času). Snížení hodnoty (například času) v režimu ručního nastavení času a data jakož i v režimu nastavení času buzení. 12 Tlačítko SYNC : Zapnutí nebo vypnutí synchronizace bezdrátového přenosu signálů mezi venkovním senzorem a meteorologickou stanicí (dlouhé stisknutí tlačítka asi 3 sekundy). 13 Tlačítko C / F : Volba jednotky měření teploty vzduchu C (stupně Celsia) nebo F (stupně Fahrenheita). 7 Tlačítko SNOOZE : Zapnutí funkce opakovaného buzení. Ukončení znění akustického signálu alarmu. 8 Tlačítko ALARM ON/OFF : V režimu zobrazení normálního času zapnete nebo vypnete krátkým stisknutím tohoto tlačítka funkci buzení (ALM1 nebo ALM2). V režimu zobrazení nastaveného času buzení (alarmu) zapnete nebo vypnete krátkým stisknutím tohoto tlačítka alarm (funkci buzení) a takzvaný předalarm, který Vás má upozornit na nízkou venkovní teplotu. V režimu zobrazení nastaveného času buzení (alarmu) přepnete dlouhým stisknutím tohoto tlačítka (asi 2 sekundy) meteorologickou stanici do režimu nastavení časů buzení (alarmů). 5 6

4 Součásti meteorologické stanice na její zadní straně Tato meteorologická stanice dokáže přijímat signály až ze 3 venkovních (externích) senzorů. Přídavné externí (venkovní) senzory měření teploty si můžete objednat u firmy Conrad pod objednacím číslem (tyto senzory ale nejsou vybaveny displejem) viz následující vyobrazení. Další externí senzory můžete použít například ke kontrole teploty vzduchu ve sklepě, v garáži nebo ve skleníku. 14 Otvor k zavěšení meteorologické stanice na stěnu. 15 Bateriové pouzdro (4 baterie 1,5 V velikosti AA). 16 Sklopné opěrky k postavení meteorologické stanice na rovnou plochu (na stůl). Součásti senzoru měření venkovní teploty vzduchu 1 Kontrolka (svítivá dioda, LED) signalizující bezdrátový přenos signálů do meteorologické stanice. 2 Otvor (očko) k zavěšení venkovního senzoru na stěnu. 3 Otvor se zapuštěným tlačítkem RESET: Zpětné nastavení senzoru na dílenské parametry. 4 Posuvný přepínač CHANNEL: Volba kanálu č. 1 až 3 v pásmu 433 MHz (kanálový volič, volba identifikačního čísla venkovního senzoru). 5 Bateriové pouzdro (dvě baterie 1,5 V velikosti AAA). 6 Kryt bateriového pouzdra. Příprava venkovního senzoru k použití 1 LCD displej. 2 Posuvný přepínač CH (volič kanálů, identifikačního čísla použitého senzoru), možnost použití až 3 venkovních senzorů měření teploty. 3 Tlačítko RESET : Zpětné nastavení senzoru na základní dílenské parametry. 4 Tlačítko C / F : Volba jednotky měření a zobrazení teploty vzduchu na displeji venkovního senzoru C (stupně Celsia) nebo F (stupně Fahrenheita). 5 Bateriové pouzdro (2 baterie 1,5 V velikosti AA). 6 Kryt bateriového pouzdra. 7 Nástěnný držák se dvěma otvory k zavěšení venkovního senzoru na stěnu. 8 Sklopná opěrka k postavení senzoru na rovnou plochu (na stůl). 7 Důležité upozornění: Proveďte nejprve oživení venkovního senzoru měření teploty vzduchu. Teprve poté uveďte do provozu meteorologickou stanici. Jen zachováním tohoto postupu budou všechny oba přístroje této soupravy bezvadně fungovat. Vyzkoušejte nejprve všechny přístroje (venkovní senzory a meteorologickou stanici) například v jedné místnosti. Nepokládejte v tomto případě stanici a venkovní senzory blízko k sobě (interferenční rušení), dodržte minimální vzdálenost mezi přístroji minimálně 1 metr. Po takto provedeném otestování všech přístrojů budete mít jistotu, že nebudete mít dále žádné problémy s bezdrátovým příjmem signálů z venkovních senzorů do meteorologické stanice. Maximální dosah bezdrátového přenosu signálů (naměřených hodnot) v rádiovém pásmu 433 MHz z venkovních senzorů měření teploty vzduchu činí ve volném prostoru až 30 metrů. K napájení meteorologické stanice a venkovních senzorů používejte pouze baterie předepsaných typů (nejlépe alkalické). Nepoužívejte k napájení přístrojů akumulátory, neboť mají nižší napětí než baterie a museli byste je často nabíjet. Kromě toho jsou akumulátory choulostivější na nižší teploty, což bývá příčinou snížení dosahu přenosu rádiových signálů (přenosu naměřených hodnot teploty vzduchu z venkovních senzorů do meteorologické stanice). 8

5 Vložení baterií do venkovního senzoru měření teploty vzduchu (výměna baterií) 1. Otevřete kryt bateriového pouzdra na zadní straně senzoru. 2. K měření venkovní teploty vzduchu můžete použít až 3 venkovní senzory (vysílače). Pokud budete používat pouze jeden senzor, pak přepněte posuvný přepínač voliče kanálů (čísla venkovního senzoru) CH do polohy 1. Pokud použijete více venkovních senzorů (maximálně 3), musí být každý senzor nastaven na jiný kanál (na jiné identifikační číslo). 3. Vložte do bateriového pouzdra správnou polaritou (+) a ( ) dvě baterie 1,5 V velikosti AA. 4. Po každé výměně baterií musíte stisknout tlačítko zpětného nastavení RESET. Toto zapuštěné tlačítko stiskněte například otevřenou kancelářskou sponkou, párátkem nebo hrotem propisovačky. 5. Pod krytem bateriového pouzdra tohoto senzoru se nachází tlačítko, pomocí kterého můžete zvolit měření teploty i ve stupních Fahrenheita ( F). 6. Uzavřete opět kryt bateriového pouzdra. Umístění venkovního senzoru měření teploty Tento senzor můžete připevnit na stěnu. K tomuto účelu použijte nástěnný držák senzoru se dvěma otvory. Pomocí těchto otvorů a vhodných šroubků (vrutů, hmoždinek) můžete tento senzor zavěsit na rovnou (hladkou) stěnu. Jako ideální místo pro montáž tohoto senzoru zvolte jeho umístění pod vhodným přístřeškem, aby byl tento senzor chráněn před dopadem přímého slunečného záření a před nepříznivými vlivy počasí (deštěm). Kromě toho můžete tento senzor položit rovněž na rovnou plochu (například na stůl). K tomuto účelu použijte sklopnou opěrku (opěrný stojánek). Jakmile se na displeji meteorologické stanice v jeho segmentu zobrazení naměřené venkovní teploty vzduchu zobrazí symbol, proveďte výměnu baterií ve venkovním senzoru. Uvedení meteorologické stanice do provozu Důležité upozornění: Vložte nejprve baterie do venkovního senzoru a teprve poté do meteorologické stanice. Totéž platí, zobrazí-li se symbol vybitých baterií na displeji venkovního senzoru. Vložení baterií do meteorologické stanice (výměna baterií) 1. Otevřete kryt bateriového pouzdra meteorologické stanice na její zadní straně. Vložte do otevřeného pouzdra 4 (nejlépe alkalické) baterie 1,5 V velikosti AA správnou polaritou jejich kontaktů viz označení (+) a ( ) v bateriovém pouzdru. 2. Po každé výměně baterií stiskněte (například otevřenou kancelářskou sponkou nebo párátkem) zapuštěné tlačítko zpětného nastavení meteorologické stanice na základní (dílenské) parametry RESET, které se nachází nad bateriovým pouzdrem. Poté kryt bateriového pouzdra uzavřete. 3. Pokud budete používat více než jeden externí bezdrátový senzor měření venkovní teploty vzduchu (maximálně 3), pak postupným krátkým tisknutím tlačítka CHANNEL na pravé straně meteorologické stanice zvolte požadovaný kanál č. 1, 2 nebo 3 (identifikační číslo venkovního senzoru). V tomto případě se na displeji stanice zobrazí toto identifikační číslo venkovního senzoru včetně naměřené venkovní teploty vzzduchu tímto zvoleným senzorem. Jakmile přestane být displej meteorologické stanice čitelný (sníží-li se jeho jas), proveďte výměnu baterií v meteorologické stanici. 9 10

6 Bezdrátový přenos signálů z venkovního senzoru do stanice Venkovní senzor (vysílač) měří v určitých intervalech (po uplynutí každých 60 až 64 sekund) teplotu vzduchu a tyto naměřené hodnoty teploty vzduchu jsou poté bezdrátově přenášeny v rádiovém pásmu 433 MHz do meteorologické stanice (přijímače). K zajištění optimálního rádiového přenosu naměřených hodnot teploty vzduchu z venkovního senzoru do meteorologické stanice dodržte následující pokyny: Dosah rádiového přenosu z venkovního senzoru může být ovlivněn okolní teplotou. Při nižších teplotách klesá napětí do senzoru vložených baterií, což značně snižuje dosah rádiového přenosu mezi senzorem a meteorologickou stanicí. Dejte pozor na různé překážky, jako jsou kovové dveře, železobetonové stěny a kovový nábytek. Vzdálenost meteorologické stanice nebo venkovního senzoru od zdrojů rušení (monitory počítačů nebo televizní přijímače) musí být minimálně 1,5 až 2 m. Rušení příjmu mohou způsobit i jiné přístroje a jiná zařízení, které vysílají na stejné frekvenci (v rádiovém pásmu 433 MHz), jako jsou například bezdrátová sluchátka nebo bezdrátové reproduktory. Rušení tohoto příjmu a přenosu signálů mohou též způsobit sousedé, kteří používají přístroje pracující na stejné frekvenci (v pásmu 433 MHz), například jiné domácí meteorologické stanice. Rušení příjmu mohou způsobit i některé domácí spotřebiče, jako jsou například bezdrátové dveřní zvonky, elektronické otvírání garážových dveří, zabezpečovací systémy atd. Toto patří k normálním jevům a nemá to žádný vliv na správné fungování tohoto výrobku. Rádiový přenos signálů mezi venkovním senzorem a meteorologickou stanicí bude pokračovat, jakmile tato rušení pominou. Kromě toho lze u většiny těchto přístrojů provést jejich přepnutí (naladění) na jiný kanál a tím odstranit příčiny rušení meteorologické stanice. Nebude-li přenos naměřených hodnot z venkovního senzoru do meteorologické stanice vykazovat žádné chyby, neměli byste již otvírat kryt bateriového pouzdra venkovního senzoru. Mohlo by dojít k uvolnění kontaktů baterií, a tím i k nechtěnému zpětnému nastavení (vynulování) již nastavených hodnot a dalších parametrů. Jakmile začne venkovní senzor vysílat signály naměřené teploty vzduchu do meteorologické stanice, zabliká na jeho displeji 3 x (třikrát) symbol. Tento symbol síly příjmu signálů začne rovněž blikat v příslušném segmentu na displeji meteorologické stanice, jakmile meteorologická stanice začne přijímat tyto signály z venkovního senzoru. Vynucení příjmu těchto signálů (provedení synchronizace bezdrátového přenosu naměřených hodnot teploty vzduchu) provedete dlouhým stisknutím (asi 3 sekundy) tlačítka SYNC na zadní straně meteorologické stanice. V případě výměny baterií v jedné jednotce (v jednom přístroji) musíte provést nové základní nastavení meteorologické stanice viz kapitoly Příprava venkovního senzoru k použití a Uvedení meteorologické stanice do provozu. Toto je nutné z toho důvodu, neboť venkovní senzor po jeho uvedení do provozu začne do meteorologické stanice vysílat náhodný bezpečnostní kód, který musí být během 2 minut po uvedení venkovního senzoru do provozu stanicí zachycen a uložen do její vnitřní paměti. Rádiový časový signál DCF-77 DCF-77 je vysílač speciálních časových znaků, který je šířen v pásmu dlouhých vln (77,5 khz) a jehož dosah činí cca až km od tohoto vysílače. Tento dlouhovlnný vysílač, který je umístěn v Mainflingenu poblíž Frankfurtu nad Mohanem ve Spolkové republice Německo, šíří a kóduje časový signál césiových atomových hodin z Fyzikálnětechnického institutu v Braunschweigu. Odchylka tohoto přesného atomového času představuje méně než 1 sekundu za 1 milion let. Tento signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data. Zkratka DCF znamená následující: D (Deutschland = Německo) C (označení pásma dlouhých vln) F (frankfurtský region) Po vložení baterií do meteorologické stanice a po stisknutí tlačítka RESET začnou hodiny této meteorologické stanice okamžitě a automaticky tento rádiový časový signál DCF-77 vyhledávat. Na displeji stanice začne po dobu 8 sekund blikat symbol síly tohoto příjmu (symbol antény vysílače), který zůstane v případě úspěšného příjmu tohoto signálu na displeji stanice viditelný (nebude dále blikat). Sílu příjmu tohoto rádiového časového signálu poznáte podle počtu zobrazených obloučků nad symbolem antény vysílače. Velmi silný signál Silný signál Slabý signál Velmi slabý signál (nebo žádný signál) 11 12

7 Pokud nebude tento symbol na displeji stanice zobrazen, pak meteorologická stanice tento signál vůbec nezachytila. Podobně jako u přenosu signálů v sítích mobilních telefonů nebo rozhlasového či televizního vysílání mohou nastat při přenosu signálů z vysílače DCF-77 určité poruchy tohoto příjmu. Z tohoto důvodu je velice důležité, abyste zvolili správné umístění této meteorologické stanice. Příjem tohoto rádiového časového signálu DCF-77 je závislý na zeměpisných, atmosférických a stavebních podmínkách. V normálních podmínkách lze tento signál zachytit bez problému až do vzdálenosti km od vysílače ve Frankfurtu nad Mohanem (za ideálních podmínek až do vzdálenosti km od tohoto vysílače). V bezpečné vzdálenosti meteorologické stanice od zdrojů rušení (jako jsou např. televizní přijímače, monitory počítačů) trvá zachycení tohoto časového signálu asi 2 až 10 minut. Pokud by meteorologická stanice po jejím uvedení do provozu tento rádiový časový signál nezachytila během 10 minut (nebo bude-li příjem rušený), pak je třeba, abyste provedli kontrolu podle následujících bodů. Pokud i poté hodiny meteorologické stanice tento signál nezachytí, proveďte ruční nastavení času - viz dále kapitola Ruční nastavení času a data. Hodiny meteorologické stanice budou poté pracovat jako normální křemenné hodiny (řízené krystalem). 1. Při testování tohoto příjmu zapněte v místnosti, ve které chcete tuto meteorologickou stanici používat, všechny možné zdroje potenciálního rušení (rádio, televizor, počítač atd.). Meteorologickou stanici neumisťujte do menší vzdálenosti než 1 m od těchto zdrojů rušení. Vzdálenost meteorologické stanice od zdrojů rušení, jako jsou monitory počítačů nebo televizní přijímače, by měla být alespoň 1,5 až 2 metry. Mnozí lidé žijí v oblastech, ve kterých atmosférické poruchy brání příjmu rádiového časového signálu DCF-77. V noci mívá toto rušení podstatně nižší intenzitu, takže lze v této době tento signál zachytit. Pouze jediné zachycení příjmu časového rádiového signálu DCF-77 v jednom dni (a to třeba i v noci) stačí k tomu, aby se odchylka času hodin meteorologické stanice udržela po dobu 24 hodin s přesností 1 sekundy. Hodiny této meteorologické stanice provádějí synchronizaci správného času s rádiovým časovým signálem DCF-77 každý den ve 2:00 hodin v noci (dále ve 3:00 a ve 4:00 hodin v noci, pokud nebyla synchronizace správného času s rádiovým časovým signálem ve 2:00 hodin úspěšná), v 8:00 hodin ráno, ve 14:00 hodin odpoledne a ve 20:00 hodin večer. Otestování síly příjmu rádiového časového signálu DCF-77 V režimu normálního zobrazení na displeji meteorologické stanice stiskněte na meteorologické stanici tlačítko UP a podržte toto tlačítko stisknuté asi 3 sekundy. Umístění meteorologické stanice Toto stanici můžete postavit například na vhodné místo na stole nebo ve skříni. K tomuto účelu použijte výklopné opěrky na zadní straně stanice. Podložte v tomto případě stanici vhodnou dečkou (nebo vhodným ubrusem), abyste nepoškrábali nábytek. Sledujte při tomto testování symbol antény vysílače zobrazovaný na displeji stanice. Jakmile objevíte místo s nejsilnějším příjmem signálu, ponechte stanici na tomto místě. 2. Nedávejte tuto meteorologickou stanici do blízkosti kovových dveří a zárubní, kovových okenních rámů nebo jiných kovových konstrukcí. V prostorách ze železobetonových konstrukcí (sklepy, výškové domy atd.) je příjem rádiového časového signálu DCF-77 podle podmínek slabší. V externích případech umístěte meteorologickou stanici poblíž okna a/nebo jí otočte zadní nebo přední stranou směrem k vysílači ve Frankfurtu nad Mohanem. Další možné příčiny rušení nebo nemožnosti příjmu signálů z vysílače DCF-77 Vysokonapěťová vedení a železniční trakční vedení. Atmosférické poruchy a zeměpisná poloha (hory, skály atd.). Velká vzdálenost meteorologické stanice od vysílače DCF-77 (například oblasti jižní Itálie nebo severní Skandinávie). V některých oblastech se vyskytují takzvané mrtvé zóny (díry), které zcela znemožňují příjem signálů z vysílače DCF-77. Vybité (již slabé) baterie vložené do meteorologické stanice. Tuto meteorologickou stanici můžete také zavěsit do závěsného otvoru na její zadní straně na stěnu na hlavičku šroubku (vrutu) nebo na vhodný háček. Nevystavujte tuto stanici přímému slunečnímu záření a neumisťujte ji poblíž topných těles (v tomto případě by stanice na svém displeji zobrazovala zkreslené hodnoty pokojové teploty vzduchu)

8 Ruční nastavení času a data Upozornění: Hodiny této meteorologické stanice se pokusí po provedení ručního nastavení času a data o zachycení rádiového časového signálu DCF-77. Přijmou-li hodiny tento rádiový časový signál, přepíše automaticky tento signál ručně nastavený čas. 1. Stiskněte tlačítko TIME a podržte toto tlačítko stisknuté asi 2 sekundy, respektive tak dlouho, dokud nezačne na displeji stanice blikat pole k zadání roku. Tím přepnete meteorologickou stanici do režimu ručního nastavení data, času a dalších parametrů. 2. Postupným tisknutím tlačítka UP (zvýšení hodnoty) nebo DOWN (snížení hodnoty) zadejte správný rok (2000 až 2099). 3. Potvrďte toto zadání krátkým stisknutím tlačítka TIME. Na displeji stanice začne blikat pole k zadání měsíce v roce. 4. Postupným tisknutím tlačítka UP (zvýšení hodnoty) nebo DOWN (snížení hodnoty) zadejte měsíc v roce. 5. Potvrďte toto zadání krátkým stisknutím tlačítka TIME. Na displeji stanice začne blikat pole k zadání dne v měsíci. 6. Postupným tisknutím tlačítka UP (zvýšení hodnoty) nebo DOWN (snížení hodnoty) zadejte den v měsíci. 7. Potvrďte toto zadání krátkým stisknutím tlačítka TIME. Na displeji stanice začne blikat pole k zadání správného času v hodinách. 8. Postupným tisknutím tlačítka UP (zvýšení času) nebo DOWN (snížení času) zadejte správný čas v hodinách. 9. Potvrďte toto zadání krátkým stisknutím tlačítka TIME. Na displeji stanice začne blikat pole k zadání správného času v minutách. 10. Postupným tisknutím tlačítka UP (zvýšení času) nebo DOWN (snížení času) zadejte správný čas v minutách. 11. Potvrďte toto zadání krátkým stisknutím tlačítka TIME. Na displeji stanice začne blikat pole k zadání správného času v sekundách. 12. Postupným tisknutím tlačítka UP (zvýšení času) nebo DOWN (snížení času) zadejte správný čas v sekundách. 13. Potvrďte toto zadání krátkým stisknutím tlačítka TIME. Na displeji stanice začne blikat pole k zadání jazyka informací zobrazovaných na displeji hodin (zkratek dnů v týdnu). Postupným tisknutím tlačítka UP nebo DOWN můžete nyní zadat následující jazyky zkratek dnů v týdnu: GB (angličtina), FR (francouzština), DE(němčina), ES (španělština) a IT (italština). Potvrďte toto zadání krátkým stisknutím tlačítka TIME. Na displeji stanice začne blikat pole k zadání posunutí časového pásma. 14. Pokud si vezmete tuto meteorologickou stanici s sebou na dovolenou do země, kde neplatí středoevropský čas, pak můžete na ní nastavit jiné časové pásmo, které platí pro příslušnou zemi v rozsahu ± 23 hodin postupným tisknutím tlačítka UP nebo DOWN. 15. Po provedení všech nastavení stiskněte znovu krátce tlačítko TIME (nebo můžete počkat 30 sekund, aniž byste tiskli jakékoliv ovládací tlačítko). Tím uložíte všechna provedená nastavení meteorologické stanice do její vnitřní paměti a přepnete stanici opět do normálního provozního režimu. Poznámka: Podržíte-li tlačítko UP (zvýšení hodnoty) nebo DOWN (snížení hodnoty) déle stisknuté, můžete tím urychlit provedení příslušného zadání. Po vyvolání režimu nastavení meteorologické stanice dlouhým stisknutím tlačítka TIME můžete postupným krátkým tisknutím tlačítka TIME přeskočit jednotlivé nabídky nastavení. Toto je výhodné například v případě, jestliže budete chtít zvolit jiný jazyk zobrazení zkratek dnů v týdnu nebo budete-li chtít provést pouze posunutí časového pásma. Seznam zkratek dnů v týdnu: Angličtina Francouzština Němčina Španělština Italština Neděle SUN DIM SON DOM DOM Pondělí MON LUN MON LUN LUN Úterý TUE MAR DIE MAR MAR Středa WED MER MIT MIE MER Čtvrtek THU JEU DON JUE GIO Pátek FRI VEN FRE VIE VEN Sobota SAT SAM SAM SAB SAB 15 16

9 Funkce budíku (alarmů) Nastavení časů buzení (2 časy buzení) a zapnutí funkce buzení (alarmu) 1. V režimu normálního zobrazení času a data na displeji meteorologické stanice stiskněte krátce tlačítko TIME. Tím přepnete meteorologickou stanici do režimu zobrazení prvního zadaného času buzení ALM1 (místo zobrazení data). Dalším krátkým stisknutím tlačítka TIME můžete přepnout meteorologickou stanici do režimu zobrazení druhého zadaného času buzení ALM2. 2. Nyní stiskněte tlačítko ALARM ON/OFF a podržte toto tlačítko stisknuté asi 2 sekundy. Tím přepnete meteorologickou stanici do režimu zadání příslušného času buzení (alarmu). Na displeji stanice začne blikat pole k zadání hodiny času buzení. 3. Postupným tisknutím tlačítka UP (zvýšení času) nebo DOWN (snížení času) zadejte hodinu času buzení. 4. Potvrďte toto zadání krátkým stisknutím tlačítka ALARM ON/OFF. Na displeji stanice začne blikat pole k zadání minuty času buzení. 5. Postupným tisknutím tlačítka UP (zvýšení času) nebo DOWN (snížení času) zadejte minutu času buzení. 6. Po provedení těchto nastavení stiskněte znovu krátce tlačítko ALARM ON/OFF (nebo můžete počkat 30 sekund, aniž byste tiskli jakékoliv ovládací tlačítko). Tím uložíte zadaný čas buzení do vnitřní paměti stanice a přepnete stanici opět do normálního provozního režimu. Po této akci zůstane příslušná funkce buzení zapnutá. Poznámka: Podržíte-li tlačítko UP (zvýšení hodnoty) nebo DOWN (snížení hodnoty) déle stisknuté, můžete tím urychlit provedení příslušného zadání. Aktivace (zapnutí) a deaktivace (vypnutí) funkce buzení Krátkým stisknutím tlačítka ALARM ON/OFF v režimu zobrazení normálního času a data zapnete nebo vypnete příslušnou funkci buzení (ALM1 nebo ALM2) viz též následující odstavec Funkce varování při nízké venkovní teplotě (předalarm) / vypnutí alarmu. Funkce varování při nízké venkovní teplotě vzduchu (předalarm) / vypnutí alarmu Proveďte výše uvedeným způsobem zadání prvního nebo druhého času buzení nebo obou časů buzení (ALM1 nebo ALM2). Příslušný alarm musí být aktivní. Stiskněte v režimu normálního zobrazení času a data na displeji krátce tlačítko TIME. Tím přepnete meteorologickou stanici do režimu zobrazení prvního zadaného času buzení ALM1. Dalším krátkým stisknutím tlačítka TIME můžete přepnout meteorologickou stanici do režimu zobrazení druhého času buzení ALM2. Nyní můžete stisknout krátce tlačítko ALARM ON/OFF. Tím zapnete funkci předalarmu, což Vypnutí akustického signálu buzení po jeho zaznění Jakmile se z meteorologické stanice ozve v nastavený čas akustický signál buzení, můžete tento signál vypnout stisknutím libovolného ovládacího tlačítka kromě tlačítka SNOOZE. Po této akci se Vás budík této meteorologické stanice pokusí opět probudit následující den ve stejný nastavený čas, pokud ovšem tento čas nezměníte nebo jestliže funkci buzení zcela nevypnete. Zapnutí funkce opakovaného buzení (dospávání) Aktivaci režimu opakovaného buzení provedete stisknutím tlačítka SNOOZE na pravé straně meteorologické během znění (po zaznění) akustického signálu buzení se zvyšující se úrovní hlasitosti (4 úrovně crescendo). V normálním případě se bude tento akustický signál buzení ozývat z meteorologické stanice po dobu 60 sekund. Buzení (znění akustického signálu) bude poté potlačeno (přerušeno) na dobu 5 minut a po uplynutí této doby zazní akustický signál buzení automaticky znovu (meteorologická stanice se Vás znovu pokusí probudit). Toto lze zopakovat až 13 x. Pokud nevypnete znění akustického signálu buzení stisknutím některého z ovládacích tlačítek kromě tlačítka SNOOZE, dojde rovněž po uplynutí 60 sekund automaticky k zapnutí funkce opakovaného buzení. Segment displeje zobrazující naměřené teploty vzduchu Zobrazení aktuálních, minimálních a maximálních naměřených teplot vzduchu 1. Pokud budete používat více venkovních senzorů, pak postupným tisknutím tlačítka CHANNEL můžete zvolit identifikační číslo příslušného venkovního senzoru měření teploty vzduchu (1 až 3). 2. Stiskněte jedenkrát (1 x) krátce tlačítko MAX/MIN. Po této akci zobrazíte na displeji meteorologické stanice maximální naměřené hodnoty teploty vzduchu (MAX). Stiskněte dvakrát (2 x) krátce tlačítko MAX/MIN. Po této akci zobrazíte na displeji meteorologické stanice minimální naměřené hodnoty teploty vzduchu (MIN). Dalším krátkým stisknutím tohoto tlačítka MAX/MIN zobrazíte na displeji meteorologické stanice opět aktuálně naměřené hodnoty teploty vzduchu. 3. Budete-li chtít tyto minimální nebo maximální naměřené hodnoty teploty vzduchu vymazat z vnitřní paměti meteorologické stanice pak stiskněte tlačítko MAX/MIN a podržte toto tlačítko stisknuté delší dobu (asi 3 sekundy). poznáte podle zobrazení symbolu sněhové vločky na displeji meteorologické stanice. V tomto případě se Vás budík pokusí probudit o 30 minut dříve než v nastavený čas buzení, pokud naměří venkovní senzor nižší teplotu vzduchu než 30 C. Pokud bude chtít funkci tohoto předalarmu nízké teploty vzduchu včetně příslušné funkce buzení vypnout, pak stiskněte znovu tlačítko ALARM ON/OFF. Z displeje meteorologické stanice zmizí oba symboly ALM1 ( ALM2 ) a

10 Grafická předpověď počasí Tato grafická předpověď počasí platí pro následujících 12 až 24 hodin v okruhu 30 až 50 km od místa použití meteorologické stanice. Jasno Polojasno Zataženo (oblačno) Déšť nebo dešťové přeháňky Silný déšť (liják). Tento grafický symbol předpovědi počasí se odlišuje od předchozího grafického symbolu Déšť nebo dešťové přeháňky vyšší frekvencí dešťových kapek. Jako u každé předpovědi počasí nelze považovat předpověď počasí provedenou touto meteorologickou stanicí za absolutně přesnou. V závislosti na různých možnostech použití, pro které byla tato meteorologická stanice dimenzována, činí přesnost předpovědi počasí asi 70 až 75 % v okruhu asi 50 km od místa používání meteorologické stanice. Přenesete-li meteorologickou stanici na jiné místo, které má podstatně vyšší nebo nižší polohu než původní místo (např. z přízemí do horních podlaží domu), ignorujte také v tomto případě hodnoty zobrazované během prvních hodin, stanice musí získat opět dostatečný časový prostor k provádění přesnějších předpovědí počasí. Tím zajistíte, že meteorologická stanice nebude toto přemístění považovat za pouhou změnu tlaku vzduchu, protože se ve skutečnosti jedná o změnu nadmořské výšky místa instalace meteorologické stanice. Při náhlých nebo větších výkyvech tlaku vzduchu dochází k aktualizaci zobrazených symbolů na monitoru hodin za účelem zobrazení změny počasí. Pokud se tyto symboly nemění, pak nedošlo ve sledovaném časovém úseku k žádné změně tlaku vzduchu nebo byla tato změna nepatrná, že ji meteorologická stanice nestačila zaregistrovat. Objeví-li se symbol Slunce (Jasno), pak nedojde ke změně předpovědi počasí v tom případě, jestliže má nastat další zlepšení počasí (zobrazení jasno ), a naopak objeví-li se symbol mraky, pak nedojde ke změně předpovědi počasí v tom případě, jestliže má nastat další zhoršení počasí [zobrazení zataženo (déšť) ], protože oba tyto symboly představují extrémní situace. Tyto symboly znázorňují zlepšení nebo zhoršení počasí, což ovšem nemusí znamenat přímo jasno nebo déšť. Pokud je například ve skutečnosti oblačno a na monitoru hodin je zobrazen déšť ( sníh ), neznamená to nesprávnou funkci meteorologické stanice. Znamená to pouze, že poklesl tlak vzduchu a že lze očekávat zhoršení počasí, přičemž se nemusí vůbec jednat o to, že bude pršet (nebo sněžit). V oblastech s náhlými změnami počasí (rychlý přechod jasné oblohy do deště) bude zobrazení předpovědi přesnější než v oblastech, ve kterých bývá počasí relativně stabilní (například ponejvíce jasno). Pokaždé, jakmile meteorologická stanice zaregistruje novou průměrnou hodnotu tlaku vzduchu, porovná tuto hodnotu s interní referenční hodnotou. Bude-li tento rozdíl vyšší nebo nižší, dojde na monitoru meteorologické stanice ke změně zobrazení symbolu předpovědi počasí (očekávané zlepšení nebo zhoršení počasí). Pokud se tyto symboly nemění, pak nedošlo ve sledovaném časovém úseku k žádné změně tlaku vzduchu nebo byla tato změna nepatrná (pomalá), že ji meteorologická stanice vůbec nezaregistrovala. Symbolická předpověď počasí představuje předpověď počasí na příštích cca 12 až 24 hodin. Protože tato meteorologická stanice předpovídá počasí podle naměřeného tlaku vzduchu (a teploty) pouze v okruhu asi 50 km, může dojít v této oblasti k náhlé změně počasí. Toto platí především pro horské a vysokohorské oblasti. Z tohoto důvodu se nespoléhejte v těchto polohách zcela na tuto meteorologickou stanici a informujte se předtím na vývoj počasí, než se vydáte například na horskou túru, u příslušné horské služby. Sněžení Po základním nastavení meteorologické stanice (hodin) nepovažujte na displeji stanice zobrazené grafické symboly předpovědi počasí za prvních hodin provozu za směrodatné, neboť stanice během této doby musí nashromáždit údaje o tlaku vzduchu podle příslušné nadmořské výšky za účelem stanovení tendence vývoje počasí

11 Zobrazení fází měsíce Novoluní (nový Měsíc) Přibývající (dorůstající) Měsíc 1/4 Půlměsíc - přibývající (dorůstající) Měsíc 1/2 Čištění a údržba meteorologické stanice a venkovního senzoru K čištění displeje meteorologické stanice a venkovních senzorů používejte jen měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto čistící prostředky mohly poškodit displej a pouzdra přístrojů. Nenamáčejte přístroje do vody nebo do jiných kapalin. Slabé (vybité) baterie okamžitě vyměňte, abyste zabránili jejich vytečení a poškození přístrojů. Při výměně baterií používejte jen doporučené typy. Opravy přístrojů nechte provádět pouze odborníkům. Přístroje přineste ke svému prodejci a nechte je odborně přezkoušet. Otevření pouzder přístrojů nebo neodborné zacházení s těmito přístroji znamenají zánik záruky. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) nesmějí být na přístrojích prováděny žádné změny v jejich vnitřním zapojení. Přibývající (dorůstající) Měsíc 3/4 Technické údaje Rozsah měření teploty pokojová teplota: 0 C až + 45 C s rozlišením 0,1 C Úplněk Ubývající (couvající) Měsíc 1/4 venkovní teplota: Frekvence rádiového přenosu: Dosah rádiového přenosu: Napájení stanice: venkovní senzor: - 20 C až + 55 C s rozlišením 0,1 C 433 MHz 30 m (ve volném prostoru) 4 baterie 1,5 V velikosti AA 2 baterie 1,5 V velikosti AA Půlměsíc - ubývající (couvající) Měsíc 1/2 Rozměry (Š x V x H) stanice: venkovní senzor: 430 x 288 x 33 mm 40 x 128 x 23,5 mm Ubývající (couvající) Měsíc 3/4 Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KU/03/

Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77

Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Stolní hodiny s budíkem řízené časovým rádiovým signálem DCF-77 Obj. č.: 64 02 79 Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném provedení se zobrazením času a data na dobře

Více

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/03 RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 Obj. č.: 64 01 75 Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném stříbrném provedení řízené rádiovým časovým signálem DCF-77

Více

Meteorologická stanice BAR800. Obj. č.:

Meteorologická stanice BAR800. Obj. č.: Meteorologická stanice BAR800 Obj. č. 67 22 40 Obsah Strana Úvod...1 Zobrazení na displeji meteorologické stanice (přední strana)...3 Součásti a ovládací tlačítka meteorologické stanice (zadní strana)...4

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

Meteorologická stanice RAR 501. Obj. č.: 67 25 55

Meteorologická stanice RAR 501. Obj. č.: 67 25 55 Meteorologická stanice RAR 501 Úvod Obj. č. 67 25 55 Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup naší malé moderní meteorologické stanice s grafickou předpovědí počasí, kterou dodáváme se třemi

Více

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo:

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 60 79 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení pokojové a venkovní teploty včetně naměřených minimálních a

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

Obj. č.: Solární meteorologická stanice BAR808HG

Obj. č.: Solární meteorologická stanice BAR808HG Solární meteorologická stanice BAR808HG Obj. č. 67 21 18 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solární meteorologické stanice BAR808HG s pokojovým a venkovním teploměrem, s grafickou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) 2. Základní funkce budíku Hodiny řízené rádiovým časovým signálem

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. číslo: (bílá barva) / (černá barva) Obsah Strana. 1. Úvod (účel použití budíku)...3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. číslo: (bílá barva) / (černá barva) Obsah Strana. 1. Úvod (účel použití budíku)...3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod (účel použití budíku)...3 Verze 07/06 Obj. číslo: 64 05 74 (bílá barva) / 64 05 99 (černá barva) 2. Bezpečnostní předpisy...4 3. Zobrazení na displeji a ovládací tlačítka

Více

2 Projektor. Zobrazení správného času na stěnu nebo na strop. 3 Symbol síly příjmu rádiového časového signálu DCF-77.

2 Projektor. Zobrazení správného času na stěnu nebo na strop. 3 Symbol síly příjmu rádiového časového signálu DCF-77. Zobrazení na displeji projekčních hodin a další součásti hodin (přední strana) Projekční hodiny DCF-77 s pokojovým a venkovním teploměrem RMR391P Obj. č. 67 21 88 1 Velké tlačítko SNOOZE / LIGHT Tlačítko

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

Meteorologická stanice Lumax. Obj. č.:

Meteorologická stanice Lumax. Obj. č.: Meteorologická stanice Lumax Obj. č.: 67 23 99 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup naší moderní bezdrátové meteorologické stanice s přehledným a dobře čitelným LCD displejem se

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

Projekční hodiny DCF-77 (MSF-60) s pokojovým a venkovním teploměrem EW98. Obj. č.:

Projekční hodiny DCF-77 (MSF-60) s pokojovým a venkovním teploměrem EW98. Obj. č.: Projekční hodiny DCF-77 (MSF-60) s pokojovým a venkovním teploměrem EW98 Obj. č. 67 21 36 Úvod a účel použití projekčních hodin Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našich projekčních hodin,

Více

Měřič vlhkosti DampFinder Plus. Obj. č.: Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3.

Měřič vlhkosti DampFinder Plus. Obj. č.: Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3. Vložení /výměna baterií, obr. 1. Výměna hrotů, obr. 2. Měřič vlhkosti DampFinder Plus Obj. č.: 10 15 17 Zapnutí/vypnutí přístroje (ON/OFF), obr. 3. Přístroj se po 3 minutách přepne do úsporného režimu.

Více

Bezdrátová meteorologická stanice. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteorologická stanice. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky Popis a ovládací prvky Bezdrátová meteorologická stanice Obj. č.: 156 34 19 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DCF bezdrátové meteorologické stanice. Tento návod k obsluze je součástí

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Úvod. Základní popis projekčních hodin. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Úvod. Základní popis projekčních hodin. Obsah NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našich projekčních hodin řízených časovým rádiovým signálem DCF-77 (MSF-60) s předpovědí počasí. Obsluha těchto hodin (této meteorologické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

Bezdrátová meteorologická stanice WS-9130-IT. Obj. č.:

Bezdrátová meteorologická stanice WS-9130-IT. Obj. č.: Bezdrátová meteorologická stanice WS-9130-IT Obj. č.: 64 63 39 1 LCD displej 2 Ovládací tlačítka 3 Otvor k zavěšení meteorologické stanice na stěnu 4 Kryt bateriového pouzdra Vážený zákazníku, děkujeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1. Obj. č.: Vážení zákazníci,

Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1. Obj. č.: Vážení zákazníci, Bezdrátový cyklocomputer 4 v 1 Obj. č.: 84 14 21 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového cyklocomputeru 4 v 1. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

DCF budík s ukazatelem kvality vzduchu. Obj. č Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití

DCF budík s ukazatelem kvality vzduchu. Obj. č Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití Popis a ovládací prvky DCF budík s ukazatelem kvality vzduchu Obj. č. 130 77 44 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto budíku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice) NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. 481 39 09 Nastavení (posunutí) časového pásma...9 Ruční nastavení času...9 Ruční nastavení kalendáře (data)...10 Zapnutí nebo vypnutí příjmu časového rádiového signálu DCF-77...10

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 35 1. Úvod + účel použití detektoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního detektoru vlhkosti. Tento přístroj slouží ke zjišťování vlhkosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 04 61. Bezpečnostní předpisy

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 04 61. Bezpečnostní předpisy NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 04 61 Krátký pohled na velký, dobře čitelný displej (128 x 40 mm) Vám postačí k tomu, abyste byli informováni o datu, dnu v týdnu (zkratka dne v týdnu ve 4 světových jazycích),

Více

Bezdrátová meteorologická stanice. Obj. č.: Obsah Strana. 1. Úvod

Bezdrátová meteorologická stanice. Obj. č.: Obsah Strana. 1. Úvod Bezdrátová meteorologická stanice Obj. č.: 67 21 95 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší bezdrátové inteligentní meteorologické stanice s hodinami řízenými rádiovým časovým

Více

Bezdrátový teploměr Wave 868 MHz. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Vlastnosti

Bezdrátový teploměr Wave 868 MHz. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Vlastnosti Popis a ovládací prvky Přístroj se skládá z teplotní stanice a z venkovního vysílače teplotních údajů. Bezdrátový teploměr Wave 868 MHz Otvor pro zavěšení LCD displej Schránka pro baterie Obj. č.: 67 24

Více

Návod k obsluze T098 - Meteostanice WS638PS

Návod k obsluze T098 - Meteostanice WS638PS Návod k obsluze T098 - Meteostanice WS638PS Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obsah Strana NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod...1 1. Základní charakteristiky a funkce meteorologické stanice...3 2. Bezpečnostní předpisy...3 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...4 Obj. č.: 49 00 07 3. Uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 49 01 74 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich ručičkových hodin s meteorologickou stanicí, které zobrazují vždy přesný čas, neboť jsou řízeny

Více

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt.

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt. Pěnič mléka MS 3502 Uvedení do provozu Před prvním použitím pěnič mléka vyčistěte způsobem, který je popsán v kapitole Mytí a údržba. Vložte baterie (baterie nejsou součástí dodávky). 1. Prostor pro baterie

Více

Bezdrátová meteorologická stanice TE831X. Obj. č.: 64 63 29. Obsah

Bezdrátová meteorologická stanice TE831X. Obj. č.: 64 63 29. Obsah Bezdrátová meteorologická stanice TE831X Obj. č.: 64 63 29 1. Úvod + účel použití meteorologické stanice Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší moderní rádiové meteorologické stanice

Více

Digitální nástěnné hodiny DCF. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Základní nastavení

Digitální nástěnné hodiny DCF. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Základní nastavení Popis a ovládací prvky Nástěnné hodiny, hlavní jednotka Digitální nástěnné hodiny DCF Obj. č.: 49 13 37 Senzor venkovní teploty Bezdrátový přenos venkovní teploty do hlavní jednotky na frekvenci 868 MHz.

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

Bezdrátová DCF meteostanice Modus Plus. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Účel použití a vlastnosti meteostanice

Bezdrátová DCF meteostanice Modus Plus. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Účel použití a vlastnosti meteostanice Popis a ovládací prvky Meteostanice (základní jednotka) Bezdrátová DCF meteostanice Modus Plus Obj. č.: 39 89 40 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové DCF meteorologické stanice

Více

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta Obj. č.: 128 96 47 Vlastnosti Aktuální profesionální předpověď počasí pro 90 regionů Evropy Pravděpodobnost srážek Rychlost větru a směr větru Teplota venku, měřená

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 Zazvoní-li na Vás například třikrát Váš soused, pak toto zvonění s tímto naslouchátkem nikdy nepřeslechnete. Kromě toho můžete s tímto naslouchátkem, které je vyrobeno

Více

Bezdrátová meteostanice GALLERY s barevným displejem. Obj. č.: Vlastnosti. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky.

Bezdrátová meteostanice GALLERY s barevným displejem. Obj. č.: Vlastnosti. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Bezdrátová meteostanice GALLERY s barevným displejem Vlastnosti Měření venkovní teploty a vlhkosti pomocí bezdrátového venkovního vysílače (433 MHz) s dosahem až 40 m (v otevřeném prostoru) Možnost rozšíření

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19 NÁVOD K OBSLUZE 0197 Obj. č.: 84 01 19 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

Bezdrátový teploměr do bazénu Venice. Obj. č.: Vážený zákazníku,

Bezdrátový teploměr do bazénu Venice. Obj. č.: Vážený zákazníku, Bezdrátový teploměr do bazénu Venice Obj. č.: 136 89 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového teploměru do bazénu Venice. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Bezdrátová internetová meteorologická stanice Anywhere Weather LW301. Obj. č.: 67 29 56

Bezdrátová internetová meteorologická stanice Anywhere Weather LW301. Obj. č.: 67 29 56 Bezdrátová internetová meteorologická stanice Anywhere Weather LW301 Obj. č.: 67 29 56 Obsah Strana Úvod...3 Rozsah dodávky...4 Meteorologická stanice a internetový rozbočovač...4 Větroměr (anemometr)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 65 04 41

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 65 04 41 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 65 04 41 Tento elektronický barometr Vám podá spolehlivé informace o očekávaném počasí zobrazením trendu vývoje tlaku vzduchu se symbolickou předpovědí počasí. Dále Vám tato meteorologická

Více

NÁVOD K OBSLUZE HODINY ŘÍZENÉ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 S BUDÍKEM A ZOBRAZENÍM VENKOVNÍ TEPLOTY. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE HODINY ŘÍZENÉ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 S BUDÍKEM A ZOBRAZENÍM VENKOVNÍ TEPLOTY. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE HODINY ŘÍZENÉ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 S BUDÍKEM A ZOBRAZENÍM VENKOVNÍ TEPLOTY Obj. č.: 64 00 35 Sotva přehlédnutelné hodiny firmy Jumbo s velkým displejem (LCD), které zobrazují čas, datum,

Více

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné zobrazení, měření nebo předpověď počasí, ani za následky z nich vzniklé. Výrobek je určen jen pro soukromé použití a není vhodný pro lékařské účely ani

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 02 49 1. ÚVOD 2 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Proto na to dbejte, i když tento

Více

Bezdrátová meteostanice Square. Obj. č.: Popis přístroje. Vložení a výměna baterií do venkovního senzoru. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Square. Obj. č.: Popis přístroje. Vložení a výměna baterií do venkovního senzoru. Rozsah dodávky Popis přístroje Meteorologická stanice Bezdrátová meteostanice Square Obj. č.: 67 27 54 LCD displej Tlačítka funkcí Venkovní senzor teploty Otvor pro zavěšení schránka pro baterie Vysouvací stojánek Vážený

Více

Vlastnosti. Meteostanice

Vlastnosti. Meteostanice Bezdrátová meteostanice Square Plus Obj. č.: 67 27 55 Vlastnosti 24-hodinový formátu zobrazení času (zobrazení sekund po jednom stisknutí tlačítka SUN) Zobrazení kalendáře den v týdnu, datum, měsíc (rok

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Alkoholtester 4 v 1. Obj. č.: 85 69 92. Obsah Strana

Alkoholtester 4 v 1. Obj. č.: 85 69 92. Obsah Strana Alkoholtester 4 v 1 Obj. č.: 85 69 92 1. Úvod a účel použití přístroje Verze 02/10 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho testeru obsahu alkoholu v krvi. Tento přístroj měří obsah

Více

Bezdrátový teploměr FT0076. Obj. č

Bezdrátový teploměr FT0076. Obj. č Bezdrátový teploměr FT0076 Obj. č. 138 03 35 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sady bezdrátového teploměru. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k

Více

Bezdrátová DCF meteostanice. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Vložení a výměna baterií venkovního senzoru. Rozsah dodávky.

Bezdrátová DCF meteostanice. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Vložení a výměna baterií venkovního senzoru. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Meteorologická stanice Bezdrátová DCF meteostanice LCD displej Obj. č.: 51 59 89 Otvor pro zavěšení Tlačítka funkcí Venkovní senzor pro teplotu Tlačítka funkcí Schránka pro baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 Obj. č.: 10 07 07 / 10 07 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Radiobudík Sangean RCR-3. Obj. č.: Ovládací prvky

Radiobudík Sangean RCR-3. Obj. č.: Ovládací prvky Ovládací prvky Radiobudík Sangean RCR-3 Obj. č.: 34 37 2. Vypínač a tlačítko pro nastavení času vypnutí 2. Tlačítko pro alarm 2 3. Tlačítko pro alarm 4 4. Zhasínání 5. Tlačítko pro nastavení času 6. Tlačítko

Více

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE Verze 08/01 Obj. č.: 85 35 99 Tato sada osvětlení jízdního kola (pomocí baterií) obsahuje přední světlomet s výkonnou a jasnou xenonovou žárovkou a zadní svítilnu se 6 výkonnými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30) NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30) Kompaktní a robustní váhy s digitálním zobrazením na přehledném displeji z tekutých krystalů (LCD) pro různá použití, s přesným tenzometrickým

Více

Měřič vlhkosti stavebních materiálů "MF - 50" Obj. č.: Obsah Strana. 1. Úvod

Měřič vlhkosti stavebních materiálů MF - 50 Obj. č.: Obsah Strana. 1. Úvod Měřič vlhkosti stavebních materiálů "MF - 50" Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití... 3 3. Rozsah dodávky... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s bateriemi...4 5. Součásti měřícího přístroje

Více

METEOROLOGICKÁ STANICE Návod k obsluze ÚVOD Meteorologická stanice MeteoTronic Vám nabízí profesionální předpověď počasí na aktuální den a tři následující dny. Předpovědi počasí jsou stanovovány meteorology,

Více

1. TLAČÍTKO SNOOZE/LIGHT 2. STOJÁNEK 3. TLAČÍTKO ALM SET 4. TLAČÍTKO +/C/F 5. TLAČÍTKO HISTORY 6. TLAČÍTKO MODE 7. TLAČÍTKO CHANNEL 8.

1. TLAČÍTKO SNOOZE/LIGHT 2. STOJÁNEK 3. TLAČÍTKO ALM SET 4. TLAČÍTKO +/C/F 5. TLAČÍTKO HISTORY 6. TLAČÍTKO MODE 7. TLAČÍTKO CHANNEL 8. Ovládací prvky 1. TLAČÍTKO SNOOZE/LIGHT 2. STOJÁNEK 3. TLAČÍTKO ALM SET 4. TLAČÍTKO +/C/F 5. TLAČÍTKO HISTORY 6. TLAČÍTKO MODE DCF bezdrátová meteostanice Techno Line WS 6502 Obj. č.: 67 24 63 7. TLAČÍTKO

Více

Projekční hodiny DCF-77 (MSF-60) s detektorem pohybů. Obj. č.: Úvod a účel použití projekčních hodin a detektoru pohybů

Projekční hodiny DCF-77 (MSF-60) s detektorem pohybů. Obj. č.: Úvod a účel použití projekčních hodin a detektoru pohybů Projekční hodiny DCF-77 (MSF-60) s detektorem pohybů Obj. č.: 49 12 61 Bezdrátový detektor pohybů MSR939 Projekční hodiny RMR939P Úvod a účel použití projekčních hodin a detektoru pohybů Vážení zákazníci,

Více

DCF projekční hodiny s předpovědí počasí BAR 223. Obj. č

DCF projekční hodiny s předpovědí počasí BAR 223. Obj. č Účel použití Výrobek slouží jako projekční hodiny se zobrazením přesného času. Celý systém je navíc vybaven funkcí budíku a měřením venkovní a pokojové teploty s předpovědí počasí. Hodiny jsou určené pouze

Více

Digitální bezdrátová DCF meteostanice Optik TemeoTend WFS/WFW. Obj. č.: Vážený zákazníku,

Digitální bezdrátová DCF meteostanice Optik TemeoTend WFS/WFW. Obj. č.: Vážený zákazníku, Digitální bezdrátová DCF meteostanice Optik TemeoTend WFS/WFW Obj. č.: 149 43 02 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitální bezdrátové DCF meteostanice Bresser. Tento návod k obsluze

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 65 02 25 Tato meteorologická stanice Vám zobrazí na přehledném displeji z tekutých krystalů (LCD) následující informace: Zobrazení pokojové a venkovní teploty, pokojové a venkovní

Více

Bezdrátové projekční hodiny DCF s rádiem RRM 222P. Obj. č Obj. č

Bezdrátové projekční hodiny DCF s rádiem RRM 222P. Obj. č Obj. č Účel použití Výrobek slouží jako projekční hodiny se zobrazením přesného času. Celý systém je navíc vybaven funkcí budíku a měřením venkovní a pokojové teploty a předpovědí počasí a FM přijímačem. Zobrazení

Více

Digitální týdenní spínací časové hodiny IP44. Obj. č.:

Digitální týdenní spínací časové hodiny IP44. Obj. č.: Digitální týdenní spínací časové hodiny IP44 Obj č: 61 49 00 Obsah Strana 1 Úvod + účel použití spínacích hodin 1 2 Bezpečnostní předpisy 3 3 Zobrazení na displeji spínacích hodin 4 4 Uvedení spínacích

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 19 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 19 Tento infračervený teploměr Dotory je určen k rychlému (během jedné sekundy), nekomplikovanému, bezpečnému a přesnému měření tělesné teploty pro celou rodinu s rozlišením

Více

Ovládání a) Meteostanice. 2 WATER AL tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí alarmu úrovně zalití rostlin. 5 Tlačítko pro funkci alarmu.

Ovládání a) Meteostanice. 2 WATER AL tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí alarmu úrovně zalití rostlin. 5 Tlačítko pro funkci alarmu. Rozsah dodávky Zobrazovací meteostanice Senzor do půdy Meteostanice se senzorem pro měření vlhkosti půdy 1x knoflíková baterie (typ CR2450) pro použití v senzoru do půdy Návod k obsluze Ovládání a) Meteostanice

Více

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje:

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: HDMI smart TV a mini PC Joy-it Android 4.0, 2x 1,4 GHz Obj. č.: 87 46

Více

1. Instalace. Předmluva

1. Instalace. Předmluva Bezdrátová meteorologická stanice AMBIENTE 1. Instalace Předmluva Zakoupili jste si bezdrátovou meteorologickou stanici. Můžete tak sledovat klima v místnosti (teplota/vlhkost), měřit venkovní teplotu

Více

Meteorologická stanice Meteo Max

Meteorologická stanice Meteo Max Meteorologická stanice Meteo Max Pozn.: Před zprovozněním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce venkovní teplota přenášená pomocí bezdrátového vysílače (433MHz) se zobrazením tendence možnost

Více

Digitální nástěnné hodiny s časovačem WS Obj. č Popis zařízení / Speciální vlastnosti

Digitální nástěnné hodiny s časovačem WS Obj. č Popis zařízení / Speciální vlastnosti Popis zařízení / Speciální vlastnosti Digitální nástěnné hodiny s časovačem WS-8100 Obj. č. 67 27 36 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálních nástěnných hodin. Tento návod k

Více

Bezdrátový bazénový teploměr MALIBU. Obj. č.: Rozsah dodávky. Vlastnosti. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový bazénový teploměr MALIBU. Obj. č.: Rozsah dodávky. Vlastnosti. Popis a ovládací prvky Rozsah dodávky Teploměr (základní stanice) Venkovní senzor Bazénový senzor Návod k obsluze Bezdrátový bazénový teploměr MALIBU Obj. č.: 130 77 40 Vlastnosti Vhodné pro bazény a jezírka Teplota vody měřená

Více

Projekční DCF budík Smart USB. Obj. č.:

Projekční DCF budík Smart USB. Obj. č.: Projekční DCF budík Smart USB Účel použití Tento výrobek je vybaven nejen standardním LCD displejem, ale má také integrovaný projektor, který dokáže zobrazit čas na stropu místnosti. Čas a datum se nastavují

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

Digitální spínací časové hodiny DATA MICRO + / DATA MICRO 2 + Obj. č.: (DATA MICRO 2 +)

Digitální spínací časové hodiny DATA MICRO + / DATA MICRO 2 + Obj. č.: (DATA MICRO 2 +) Digitální spínací časové hodiny DATA MICRO + / DATA MICRO 2 + Obsah Strana 1. Úvod + účel použití spínacích hodin... 1 2. Napájení spínacích hodin a doplňující informace k jejich používání... 3 3. Bezpečnostní

Více

DCF radiobudík Sangean RCR-22. Obj. č.: Ovládací prvky

DCF radiobudík Sangean RCR-22. Obj. č.: Ovládací prvky Ovládací prvky DCF radiobudík Sangean RCR-22 Obj. č.: 34 35 16 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DCF radiobudíku Sangean RCR. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Bezdrátový DCF teploměr 868 MHz LCD Displej. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti.

Bezdrátový DCF teploměr 868 MHz LCD Displej. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti. Popis a ovládací prvky Základní stanice Bezdrátový DCF teploměr 868 MHz LCD Displej Otvor pro zavěšení Kryt schránky pro baterie Tlačítka funkcí Obj. č.: 51 93 71 Vysouvací podstavec Venkovní senzor s

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: 26 00 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Bezdrátová DCF meteostanice EFWS 801. Obj. č.: Účel použití. Rozsah dodávky Meteorologická stanice Venkovní senzor Návod k obsluze

Bezdrátová DCF meteostanice EFWS 801. Obj. č.: Účel použití. Rozsah dodávky Meteorologická stanice Venkovní senzor Návod k obsluze Bezdrátová DCF meteostanice EFWS 801 Obj. č.: 67 26 86 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteorologické stanice EFWS 801. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s barevnými grafickými symboly Obj. č.: 67 23 31

Bezdrátová meteorologická stanice s barevnými grafickými symboly Obj. č.: 67 23 31 Bezdrátová meteorologická stanice s barevnými grafickými symboly Obj. č.: 67 23 31 1. Úvod + účel použití meteorologické stanice Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší meteorologické

Více

759-407 F-DIGIT.DCP03

759-407 F-DIGIT.DCP03 759-407 F-DIGIT.DCP03 Charakteristika: Projekce přesného času a teploty na stěnu*otočitelný projektor s možností zaostření zobrazení*řízení rádiovým signálem DCF-779 (Frankfurt)*kalendář (měsíc, den, den

Více

Teploměrem a vlhkoměr s dataloggerem Model SD500 Obj. č.:

Teploměrem a vlhkoměr s dataloggerem Model SD500 Obj. č.: Teploměrem a vlhkoměr s dataloggerem Model SD500 Obj. č.: 12 37 27 Obsah Strana Úvod a účel použití přístroje...3 Ovládací tlačítka a další součásti měřícího přístroje...3 Vložení paměťové karty SD do

Více

Univerzální dálkové ovládání UR 89. Obj. č.: 35 10 13

Univerzální dálkové ovládání UR 89. Obj. č.: 35 10 13 Přizpůsobení přístroje Abyste mohli dálkový ovladač používat, musíte ho nejdříve přizpůsobit, resp. nastavit na vaše zařízení, které chcete ovládat. Máte k tomu dvě možnosti: přímé zadání kódu, nebo vyhledání

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 64 62 33. Úvod. Popis výrobku Výklopný stojánek (opěrka) Meteorologická stanice

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 64 62 33. Úvod. Popis výrobku Výklopný stojánek (opěrka) Meteorologická stanice NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 64 62 33 Zobrazení relativního tlaku vzduchu v hpa (960 až 1040 hpa) nebo v inhg (palce rtuťového sloupce). Sloupcový diagram průběhu tlaku vzduchu za posledních 24 hodin. Zobrazení

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Síťová zásuvka se spínacími hodinami a s automatickým nastavením správného času (DCF) Obj. č.: Obsah Strana

Síťová zásuvka se spínacími hodinami a s automatickým nastavením správného času (DCF) Obj. č.: Obsah Strana Síťová zásuvka se spínacími hodinami a s automatickým nastavením správného času (DCF) Obj. č.: 55 24 47 Obsah Strana 1. Úvod...3 2. Popis základních funkcí této síťové zásuvky (mezizásuvky)...3 3. Bezpečnostní

Více

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití Zobrazení na displeji Meteorologická stanice TH 117 Obj. č.: 67 26 97 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup meteorologické stanice TH 117. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 62 02 17 Vysílač se zvonkovými tlačítky (s jmenovkami) této soupravy bezdrátového dveřního zvonku (gongu) s rádiovým přenosem signálů v pásmu 868 MHz můžete napájet

Více

Bezdrátový teploměr s vlhkoměrem TFA Obj. č.: Popis a ovládací prvky

Bezdrátový teploměr s vlhkoměrem TFA Obj. č.: Popis a ovládací prvky Popis a ovládací prvky Bezdrátový teploměr s vlhkoměrem TFA 30.3060.01 Obj. č.: 139 66 85 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového teploměru s vlhkoměrem. Tento návod k obsluze

Více