CZ-TPIS & BTKlastr. Katalog členů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ-TPIS & BTKlastr. Katalog členů"

Transkript

1 CZ-TPIS & BTKlastr Katalog členů

2 Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Centrum dopravního výzkumu, v., o. s. (CDV) Líšeňská 33a Brno Výzkumná sféra Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v., o. s. (CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD). Bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru. CDV zaměstnává přes sto padesát odborných pracovníků v klíčových oblastech dopravy: rozvoje dopravy, dopravní infrastruktury a životního prostředí, bezpečnosti a dopravního inženýrství a také lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování. CDV je významně zapojeno do mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce. Prostřednictvím svého informačního střediska i pořádáním konferencí, seminářů a školení pomáhá CDV rozšiřovat výsledky výzkumu i nejnovější zahraniční poznatky mezi dopravní veřejnost. Služby: analýzy pro zavádění alternativních paliv a pohonů ve vozových parcích, zajištění služeb autorského a investorského dozoru v průběhu realizace stavebního díla, hodnocení akustické zátěže, měření hluku z povrchů vozovek, provádění zkoušek v akreditované laboratoři pro zkoušení zemin, kameniv, betonů a malt, nedestruktivní metody (georadar, FWD), měření kvality ovzduší, analýza mikrostruktury pevných materiálů, bezpečnostní poradce ADR a školení, hloubková analýzy dopravních nehod, audit bezpečnosti, bezpečnostní inspekce. Technologické vybavení: elektronový rastrovací mikroskop (SEM) tescan Vega LSU včetně energiově-disperzního analyzátoru (EDX) ICP/MS hmotnostní spektrometr FTIR spektrometr měřicí radary (Sierzega, Falcon), speciální meřicí vozidlo pro pasport pozemních komunikací TRIPOD stacionární videozařízení pro záznam provozu na křižovatkách Realizované/připravované projekty: Dopravní výzkumné a vývojové centrum CDV PLUS Vícekanálový georadar jako nástroj pro monitorování poruch pozemních komunikací a mostních konstrukcí gpr.cdvinfo.cz Observatoř bezpečnosti silničního provozu Rozvoj aplikačního potenciálu Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury České republiky přírodními hazardy trisk.cdvinfo.cz Efektivní řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS congman.cdvinfo.cz Program zvyšování efektivity a bezpečnosti silničního provozu dotace.cdvinfo.cz Hloubková analýza dopravních nehod 3

4 Ukončené projekty: Morfologie, chemická a toxikologická charakteristika pouličního prachu a suspendovaných prachových částic, včetně určení zdrojů původu Defektoskopie železobetonových dílců a konstrukcí metodami nelineární akustické spektroskopie Prašnost dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi Optimalizace technických opatření pro snížení hlukové zátěže v okolí pozemních komunikací Celostátní sčítání dopravy Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí při výstavbě a rekonstrukcích silniční a žel. sítě v ČR Možnosti efektivního řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS Odborné týmy: prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA ředitel CDV Ing. Rudolf Cholava ředitel výzkumu a vývoje Ing. Martin Pípa ředitel divize rozvoje dopravy Ing. Jiří Jedlička ředitel divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Ing. Jindřich Frič, Ph.D. ředitel divize bezpečnosti a dopravního inženýrství Ing. Petr Šenk, Ph.D. ředitel divize lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování Členství v profesních organizacích: Členství v mezinárodních sdruženích: European Conference of Surface Transport Research Institutes Forum of European Road Safety Research Institutes Forum of European National Highway Research Laboratories European Transport Safety Council European Long-Life Pavement Group European Logistics Infrastructure and Transport Expertise Network European Long-Life Pavement Group 4

5 Český svaz zaměstnavatelů v energetice Partyzánská Praha 7 Aplikační sféra NE Ing. Jana Malá , Hlavním cílem činnosti Svazu je přispívat k dobrému jménu české energetiky, chránit je, jakož i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho členů, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR, vládou České republiky, politickými stranami a hnutími a dalšími národními a mezinárodními institucemi. Svaz zastupuje své členy při kolektivním vyjednávání a jejich jménem uzavírá kolektivní smlouvy vyššího stupně s příslušnými odborovými svazy ECHO, ČOSE a OSZJE. Český svaz zaměstnavatelů v energetice je rovněž vydavatelem časopisu ENERGETIKA - recenzovaného neimpaktovaného měsíčníku pro elektrárenství, teplárenství a užití energie, který vychází od roku Časopis se zabývá problematikou výroby a distribuce elektřiny a tepla a souvisejícími oblastmi a věnuje se zejména těmto tématům: energetické hospodářství, elektroenergetika, energetické strojírenství, nové technologie, obnovitelné zdroje energie, zásobování teplem, úspory energie, věda a výzkum, životní prostředí. Časopis ENERGETIKA spolupracuje s předními specialisty z oblasti energetiky, s vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi. Je ideálním prostředkem pro prezentaci nových myšlenek, výrobků a řešení, neboť oslovuje představitele státní správy, TOP manažery z energetických a dalších společností, výrobní firmy a další nejen v České republice, ale i na Slovensku, kam je rovněž distribuován. Odebírají ho také některé zahraniční firmy, instituce a knihovny, např. v Německu, Rakousku, USA, Francii nebo Nizozemsku. Vychází 11 ročně (v ročníku je dvojčíslo 8-9) v nákladu ks. Ukončené projekty: ESF ČR Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost: projekt Další vzdělávání zaměstnanců v odvětví energetiky Leonardo da Vinci projekt CETRAEL certifikace v odvětví elektrotechniky Leonardo da Vinci projekt EURCERT certifikace v odvětví elektrotechniky Přehled publikací, licencí a patentů: Časopis ENERGETIKA JIROUŠ, František. Efektivní spalování paliv. 1. vyd. Praha: ČSZE, ISBN KOL. AUTORŮ VFN a ČSZE. Ochrana zdraví zaměstnanců v elektroenergetice a teplárenství. 3. vyd. Praha: ČSZE KUBÍN Miroslav. Proměny české energetiky. Praha: ČSZE, ISBN Odborné týmy: Komise pro elektroenergetiku Komise pro krizové situace Komise pro teplárenství Komise pro energetické školství Komise pro objektivizaci náhradových řízení Komise pro kolektivní vyjednávání Komise bezpečnosti práce Členství v profesních organizacích: Svaz průmyslu a dopravy ČR EURELECTRC Live Working Association (LWA) ISSA (Mezinárodní sdružení pro sociální bezpečnost) Sekce Elektřina 5

6 ERGOWORK, s. r. o. Raichlova 2659/2 Praha 5 Stodůlky Aplikační sféra NE RNDr. Petr Skřehot, Ph.D , Společnost ERGOWORK, s. r. o. je dynamicky se rozvíjející ryze česká odborná firma specializující se na oblast ergonomie, prevence rizik, BOZP, požární ochranu, nebezpečné chemické látky a nanobezpečnost. Našim cílem je vždy vyhovět potřebám zákazníka a uspokojit jeho požadavky. Naše činnost vychází z bohatých, dlouholetých zkušeností získaných jak v akademické sféře tak i ve firmách z výrobní či nevýrobní sféry nebo z institucí veřejné správy. Naši specialisté jsou absolventy prestižních českých vysokých škol, jako například Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty chemického inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze či Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Kromě poskytování služeb v oblasti BOZP a PO se společnost ERGOWORK, s. r. o. zaměřuje na některé speciální činnosti, jejichž rozsah je následující: Inženýrská ergonomie Posuzování spolehlivosti lidského činitele v pracovních systémech Nebezpečné chemické látky a prevence závažných havárií Bezpečnost práce na staveništích (koordinátor BOZP na staveništi) Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a žáků škol Nanobezpečnost Technologické vybavení: Systém pro měření aerosolů Grimm Nanocheck 1320 Kulový teploměr Delta-Ohm TP875 Luxmetr Testo 540 Termický anemometr TA 888 Měřič hluku CEM DT-8852 Měřič CO2 Lutron MCH 383SD a další přístroje Vyhodnocovací, modelovací a organizační software Technologie, laboratorní a strojní vybavení, výzkumná centra apod. Realizované/připravované projekty: Vývoj informační databáze SafetyNET v rámci řešení projektu 5.1 SPTP01/002 Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR Spolupráce na řešení projektu TD020017: Hodnocení vlivu pracovního prostředí blokových dozoren průmyslových provozů na spolehlivost výkonu operátorů Přehled publikací, licencí a patentů: Dušátko, A. a kol. Skladové objekty a jejich provoz z pohledu bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. 1. vyd. Olomouc : Anag, s. ISBN Skřehot, P. Kapitola 5.1, Skladování chemických látek a chemických směsí, s SKŘEHOT, P. a kol. Praktické aspekty ergonomie pracovišť. Portál BOZPinfo [online], Dostupný na <www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/ergonomie_pracovist html>. ISSN

7 Odborné týmy: RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. RNDr. Ing. Marcela Skřehotová Ing. Petr Civiš, Ph.D. Ing. Šárka Vlková, Ph.D. RNDr. Martin Civiš, Ph.D. Mgr. Petr Kožmín Mgr. Jan Píšala Mgr. Jan Svoboda Bc. Jakub Hrnčiřík Členství v profesních organizacích Společnost ERGOWORK, s. r. o. nebo její nominovaní zástupci jsou členy těchto organizací: Česká ergonomická společnost Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR Česká aerosolová společnost Prointegrity sdružení specialistů na management a psychologii práce 7

8 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Výstavní 2224/8 Ostrava Mariánské Hory Aplikační sféra NE PhDr. Magda Habrmanová, CSc Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb. Od roku 1993 pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory České republiky, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 558. Komora vznikla k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů svých členů a podnikatelské veřejnosti daného regionu. V rámci své působnosti zejména poskytuje poradenské, konzultační a vzdělávací služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností. Organizuje vzdělávací akce, poskytuje informační servis profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, navazuje a rozvíjí styky s komorami a odbornými institucemi v tuzemsku a zahraničí, a další. Informační servis: informace a konzultace k podnikatelské činnosti členů a další podnikatelské veřejnosti kraje Služby celní a certifikační: vystavování certifikátů o původu zboží a karnetů ATA, vydávání osvědčení o skutečnostech důležitých pro právní vztahy v mezinárodním obchodě, poradenství CzechPOINT: ověřené výpisy z rejstříků veřejné správy Premid Point: služby autodopravcům/elektronické mýtné Vzdělávání: odborné semináře, kurzy, workshopy, konference na aktuální témata, projekty z oblasti DV Podpora exportu: Centrum mezinárodního obchodu MSK, Kontaktní centrum česko-polské spolupráce, Klub exportérů Podpora podnikání na evropských a světových trzích: poradenská síť Enterprise Europe Network Realizované/připravované projekty: Ukončené projekty: Přehled publikací, licencí a patentů: 8

9 RESPECT OSTRAVA, s. r. o. Aplikační sféra Přívozská 134/ Ostrava Ing. Karel Antošík Ing. Zdeněk Schwarz RESPECT GROUP je česká a slovenská pojišťovací makléřská skupina společností s 20 ti letou tradicí, která působí především v sektoru pojištění středních a velkých průmyslových a komerčních rizik. Svým obratem, rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb se řadí mezi přední makléřské firmy působící v České a Slovenské republice. RESPECT disponuje stabilizovaným týmem 260 pojišťovacích odborníků a specialistů. Je zakládajícím členem Asociace českých a slovenskýchpojišťovacích makléřů. Zároveň je členem mezinárodní sítě pojišťovacích makléřů UNiBA a jejím prostřednictvím poskytuje oddělení RESPECT International servis svým klientům na 5 světových kontinentech. Na míru šitý profesionální pojišťovací servis Poradenská Konzultační činnost Profesionální risk management Zajišťovací úpisy na zahraničních pojišťovacích trzích analýza pojistitelných rizik revize a přezkoumání současných pojistných smluv asistence při likvidaci pojistných událostí a kontrola výše plnění audit stávajících pojistných smluv rizikové studie pojišťovací programy likvidace pojistných událostí poradenské a konzultační služby občanské pojištění od A do Z stabilizační projekty pro vaše zaměstnance mezinárodní pojišťovací produkty Členství v profesních organizacích: 9

10 Bezpečnostně technologický klastr, o. s. Lumírova 13 Ostrava Výškovice Akademická sféra, Aplikační sféra, Výzkumná sféra NE Ing. Robert Chlebiš Bezpečnostně technologický klastr, o. s. (dále jen BTKlastr) se zaměřuje především na aktivity v oblasti výzkumu, vývoj a inovací, marketingu a propagaci, posilování vazeb mezi členy a podporuje aktivity vedoucí k efektivnímu vzdělávání a rozvoji zaměstnanců členů klastru. BTKlastr vznikl v roce 2010 na základě podnětů ze strany představitelů vybraných průmyslových podniků, univerzit, technologické platformy a subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji. rozvoj bezpečnostně technologického výzkumu v regionu prostřednictvím silného odvětvového seskupení průmyslových podniků, vysokých škol, vědecko-výzkumných institucí, technologické platformy bezpečnosti průmyslu a dalších subjektů privátního i veřejného sektoru, propojení požadavků aplikační sféry s akademickým a vědecko-výzkumným prostředím za účelem vytváření podmínek pro zvyšování úrovně konkurenceschopnosti členů a plné využití místních lidských i technických kapacit k posílení image a bezpečnosti Moravskoslezského kraje jako perspektivního regionu. 10

11 ČEMAT, spol., s. r. o. ul. Čs. Armády Bohumín-Pudlov Aplikační sféra Michal Dzupin Společnost ČEMAT, v České republice registrovaná pod obchodním názvem ČEMAT trading, spol. s r. o., je předním distributorem doplňků pro manipulační a stavební techniku v České a Slovenské republice. Sídlo firmy se nachází na okraji Bohumína na ulici Čs. armády 184, Bohumín-Pudlov, cca 8 km od Ostravy. IČO firmy je a DIČ CZ Zákazníci společnosti vědí, že v rozsáhlém portfoliu ČEMAT naleznou také širokou nabídku servisních služeb pro manipulační a stavební techniku. Naše rozsáhlá síť obchodních zástupců pokrývá celou českou i slovenskou republiku, denně jsme s našimi zákazníky v kontaktu prostřednictvím našich výdejních skladů v Bohumíně a Praze-Uhříněvsi. Čemat dlouhodobě a stabilně zastupuje světové výrobce prověřených značek, jakými jsou BOLZONI AURAMO, MSE- FORKS, CAMOPLAST SOLIDEAL, ATG, RÄDER VOGEL, CASCADE, DCL, SEAT či INTERSOFT NEXO. Jako jediní na trhu navíc dodáváme teleskopické vidlice výrobní řady TELESCOPICFORKS a ROLLERFORKS společnosti MSE-FORKS. Kromě značek, které má ČEMAT ve výhradním zastoupení, nabízí v sekcích nosných vidlic, zvedacích stolů a sedaček také produkty vlastí výroby CMT Forks, CMT Lifts, CMT Seats. V naší rozsáhlé nabídce naleznete vzdušnicové pneumatiky určené na vysokozdvižné vozíky, stavební a zemědělské pneumatiky, lesnické pneumatiky, OTR pneumatiky, superelastická kola (plná kola), přídavná zařízení, zvedací stoly, pryžové pásy, EM pláště, sedačky, kola a kladky a řadu dalších výrobků. Ke každému produktu poskytujeme odborné poradenství, montáž a samozřejmě záruční i pozáruční servis. Nabízíme také doplňkové služby přidané hodnoty, jakými je půjčovna nových a repasovaných přídavných zařízení pro vysokozdvižné vozíky, plnění pneumatik polyuretanovou hmotou RELY nebo montáž a lisování kol v místě určeném zákazníkem. Moderní, flexibilní a cenově přijatelné služby v oblasti manipulace to je to, co u nás naleznete. Portfolio příslušenství a služeb určených pro manipulační a stavební techniku Lisování super-elastických pneumatik, montáž přídavných zařízení, půjčovna repasovaných přídavných zařízení, plnění pneumatik hmotou RELY Zdvihací zařízení práce, půjčovna, prodej Prodej příslušenství k vysokozdvižným vozíkům Stavební stroje prodej servis Prodej příslušenství ke stavební technice Montáže přídavných zařízení, výkup a repasování Realizované /připravované projekty: Ukončené projekty: Členství v profesních organizacích: Bezpečnostně technologický klastr 11

12 STARLIFT, s. r. o. K Červenému dvoru 2132/ Praha 3 Aplikační sféra Vlasta Šutaríková Společnost STARLIFT v České republice registrovaná pod obchodním názvem STARLIFT, s. r. o., je zástupcem pro prodej a servis vysokozdvižných vozíků a skladové manipulační techniky značek ATLET a Maximal. Zaštiťujeme celou Českou republiku. Sídlo firmy se nachází na adrese K Červenému dvoru 2132/24, , Praha 3. Pobočka společnosti se nachází na adrese Čs. armády 184, , Bohumín Pudlov. IČO firmy je a DIČ CZ STARLIFT dodává nejen vysokozdvižné vozíky, ale také originální náhradní díly. Provozujeme také bazar a prodej použitých a repasovaných vysokozdvižných vozíků. Zajišťujeme každodenní kontakt výdejních skladů v Bohumíně a v Úvalech. STARLIFT dlouhodobě a stabilně zastupuje světové výrobce prověřených značek Atlet a Maximal. Kromě značek, které má STARLIFT ve výhradním zastoupení, nabízí v sekcích vysokozdvižných vozíků náhradní díly, manipulační techniku a příslušenství značek Atlet, Doosan, Caterpillar, Jungheinrich, Linde, Still, Toyota, Hyster a Yale. Prodáváme také starší vysokozdvižné vozíky všech značek. Prodej nové a použité manipulační techniky Pronájem vysokozdvižných vozíků a manipulačních zařízení Autorizovaný záruční a pozáruční servis vysokozdvižných vozíků ATLET a MAXIMAL Servis vysokozdvižných vozíků jiných značek Dodávka originálních náhradních dílů pro vysokozdvižné vozíky Poradenství v oblasti manipulačních činností a techniky Servisní smlouvy Finanční služby Přídavná zařízení k manipulační technice Technické prohlídky Ukončené projekty: ICT v podnicích 2.2 ITP03/533 Výzva III. Nákup informačního systému. Marketing 6.2 M02/503 Výzva II. Vstup NA zahraniční trh společnosti STARLIFT. Členství v profesních organizacích: Bezpečnostně technologický klastr 12

13 Bata Nederlande B. V. Europaplein ZC Best The Netherlands Aplikační sféra NE David Hulínský This is where you will find everything you want to know about Bata Industrials, such as our history, which started in 1894, and which brought the company from the Czech Republic to our current location in the Netherlands. You can also learn more about our organisation within the Bata Shoe Organisation worldwide, and how we operate as a market leader. You will also find our contact details and the latest news here. 13

14 RENOMIA, a. s. Holandská Brno Aplikační sféra NE Ing. Tomáš Tragan, Ph.D RENOMIA, a. s., je vedoucí českou pojišťovací makléřskou společností. Již od roku 1993 poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění pro firmy a jejich zaměstnance. RENOMIA úspěšně rozvíjí své aktivity nejen v České republice, ale má své pobočky na Slovensku, v Maďarsku a v Bulharsku. Jako partner největších světových pojišťovacích makléřů zajišťuje služby ve 135 zemích světa. Díky vedoucí pozici na trhu a rozsáhlým odborným zkušenostem přináší RENOMIA svým klientům nadstandardní podmínky pojistného krytí, flexibilní likvidaci škod a výhodnou cenu pojištění. RENOMIA je transparentní a nezávislou společností, která vždy hájí zájmy svých klientů a jedná v jejich prospěch. Zaměřuje se zejména na pojištění průmyslových a podnikatelských rizik a nabízí komplexní služby. Specializované oddělení RENOMIA BENEFIT poskytuje služby managementu a zaměstnancům firemních klientů. Důležitým segmentem jsou klienti z oboru zemědělství, o které pečuje oddělení RENOMIA AGRO. RENOMIA je také zakladatelem a manažerem sítě pojišťovacích makléřů působících v ČR pod značkou RENOMIA NETWORK. Risk management identifikace a analýza rizik rizikové prohlídky doporučení na konkrétní opatření pro snížení rizika vyplývající z rizikových prohlídek audit stávajícího zabezpečení proti odcizení plány kontinuity provozu a havarijní plány individualizovaný katalog rizik, včetně preventivních a nápravných opatření vzdělávání v oblasti risk managementu program snižování škodného průběhu Správa pojistného programu zohlednění individuálních potřeb a požadavků klienta analýza a prezentace rizik s cílem získat pro klienta nejvýhodnější cenovou nabídku kvalitní rozsah pojistného krytí, včetně stanovení odpovídajících pojistných částek a přiměřených spoluúčastí prosazení nadstandardních smluvních ujednání ve prospěch klienta předložení variantních nabídek pojištění Informační technologie - Pomocí webového extranetu Contact.RENOMIA získá klient: přehled pojistných smluv kontakty na členy týmu RENOMIA, který spravuje pojistný program informace o splatnosti pojistného možnost hlášení pojistných událostí a stav vyřízenosti pojistných událostí statistické přehledy (např. škody, informace k flotile vozidel), apod Mezinárodní služby - Mezinárodní zázemí RENOMIA našim klientům umožňuje: asistenci v případě pojistné události v zahraničí konkurenční nabídku ze světových zajišťovacích trhů v případě pojištění velkých nebo speciálních rizik komplexní pojištění v zahraničí (např. pojištění pohledávek, pojištění investic, pojištění přepravy, cestovní pojištění aj.) možnost celosvětového pojistného krytí pro společnosti s působností a aktivitami v zahraničí přístup k aktuálním informacím o vývoji světového pojišťovacího trhu a místní právní legislativě 14

15 rozvoj odborného know-how, semináře, vzdělávání v zahraničí servis mezinárodních pojistných programů dle mezinárodních standardů a pravidel zajišťování rizikových prohlídek v zahraničí a účast při samotných prohlídkách Likvidace pojistných událostí pojistné plnění v maximálně možné výši rychlé řešení škod osobní přístup HOT LINE telefonní číslo pro řešení škod: dostupnost našich služeb 24 hodin 7 dní v týdnu přesnou a detailní evidenci škod vyhodnocení škodného průběhu analýzu příčiny škod s cílem optimalizovat pojistný program on-line přístup k informacím řešených škod metodiku a školení v oblasti řešení škod Zaměstnanecké programy programy mzdových úspor pro zaměstnance i zaměstnavatele programy zaměstnaneckých výhod bez příspěvku zaměstnavatele skupinové pojištění, např. cestovní nebo odpovědnosti individuální poradenský servis, pojištění životní i soukromého majetku či odpovědnosti Odborné týmy: RENOMIA disponuje vlastními oborníky v oblastech správy pojištění, risk managementu, likvidace škod a další. Kontakty na konkrétní specialisty naleznete na: Členství v profesních organizacích: RENOMIA je platným členem řady profesích a odborných organizací, například: Asociace českých pojišťovacích makléřů - AČPM Slovenská Asociácia Risk Managamentu - SARM Worldwide Broker Network WBN Lockton Global 15

16 RWE Česká republika, a. s. RWE Česká republika, a. s. Limuzská 3135/ , Praha - 10 Aplikační sféra NE Mgr. Petr Kaňka hlavní činností je obchodování se zemním plynem a elektřinou pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prodej a zajištění dodávky zemního plynu prodej elektrické energie poskytování telekomunikačních služeb Technologické vybavení: provoz distribuční soustavy zemního plynu provoz sítě čerpacích stanic CNG kombinovaná výroba tepla a el. energie Teplárna Náchod provoz bioplynových stanic Realizované /připravované projekty: bezpečnost řidičů - program Drife Safe interaktivní systém požární ochrany mentoring BOZP projekt Nekuřácký podnik Ukončené projekty: minuty bezpečnosti v BOZP kontrolní nástroj Selfaudit metodika PLS metodika údržby a provozu TZB dny Zdraví ergonomická osvěta Odborné týmy: odborný tým Facility odborný tým PLS odborný tým požární prevence 16

17 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v., o. s. (VUBP, v., o. s.) Jeruzalémská 9 Praha Výzkumná sféra RNDr. Stanislav Malý, Ph.D Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v., o. s., se více než padesát let zabývá vědeckým výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků v oblasti prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životního prostředí anebo majetek. O instituci VÚBP, v., o. s.: Výzkum, ověřování a aplikace metod prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí, nebo majetek Činnosti VÚBP, v., o. s.: Zkušebnictví, certifikace, prevence závažných havárií, analýza a prognózy BOZP, prevence rizik a ergonomie, odborná knihovna VÚBP, v., o. s., vzdělávání a osvěta, portály a informační systémy Technologické vybavení: Autorizovaná osoba 235 vubp.cz/index.php/zkusebnictvi-a-certifikace Realizované /připravované projekty: Ukončené projekty: vubp.cz/index.php/projekty-resene-nebo-spoluresene-vubp-vvi Přehled publikací, licencí a patentů: Odborné týmy: vubp.cz/index.php/kontakty Členství v profesních organizacích: 17

18 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v., o. s. Vídeňská , Praha 4 Výzkumná sféra NE Ing. Jan Topinka, DrSc Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR, v., o. s. je uznávaným centrem základního biomedicínského výzkumu v České republice, zvláště v oblasti buněčné biologie a patologie, neurobiologie, neurofyziologie, neuropatologie, vývojové toxikologie a teratologie, molekulární epidemiologie, molekulární farmakologie, imunofarmakologie, výzkumu rakoviny, molekulární embryologie, kmenových buněk a tkáňových náhrad. Výsledky výzkumu jsou vysoce hodnoceny i na mezinárodní úrovni - svědčí o tom udělený status Centra excellence EU MEDIPRA, účast pracovníků ústavu v projektech 6. a 7. rámcového programu EU a rozsáhlá domácí a mezinárodní spolupráce. V ústavu pracují zahraniční postgraduální studenti financovaní z grantů EU i ze mzdových prostředků ústavu a jsou podporováni mladí vedoucí skupin. Ústav je zařazen do projektu Evropské unie ENI-NET, který sdružuje excelentní evropské ústavy v oblasti neurověd a je také sídlem komise biomedicíny pro obhajoby titulu, DSc. ÚEM má procentuálně největší množství doktorandů z ústavů AV ČR. Výsledkem výzkumu probíhajícím na půdě ústavu jsou již aplikovatelné výsledky v oboru ochrany životního prostředí, neurověd, regenerativní medicíny, farmakologie a diagnostických metod. V současné době má ústav 10 samostatných vědeckých oddělení a jednu laboratoř. Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky, v., o. s., je vědeckou institucí, která funguje zejména na bázi grantových projektů v oblasti základního a aplikovaného výzkumu v biomedicíně. Technologické vybavení: Technologie, laboratorní a strojní vybavení: HPLC systém Waters sestávající z: HPLC pumpa typ 600, Diode-array detektor typ 966, Autosampler typ 717 Fluorescenční mikroskop Axio Imager Z1 (Zeiss) ve spojení s Metaferem (MetaSystems) Fluorescenční mikroskopy (vysoká rozlišovací schopnost při zvětšení x): Axioskop (Zeiss); Olympus BX 51), sada fluorescenčních filtrů pro DAPI, FITC, Cy3 (mono, double, triple-band) Illumina BeadArray Reader, BeadStudio 2.0 software 7900 HT Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems) Konfokální mikroskop s laserem Zeiss LSM510DUO Realizované /připravované projekty: Ukončené projekty: Přehled publikací, licencí a patentů: 18

19 Odborné týmy: Oddělení neurověd Laboratoř difúzních studií a zobrazovacích metod prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA Laboratoř tkáňových kultur a kmenových buněk RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. Laboratoř biomateriálů a biofyzikálních metod PharmDr. Šárka Kubínová, Ph.D. Laboratoř histochemie a farmakologie oka doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc. Oddělení neurofyziologie sluchu Laboratoř fyziologie a patofyziologie sluchu prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. Laboratoř synaptické fyziologie RNDr. Rostislav Tureček, CSc Oddělení buněčné neurofyziologie Ing. Miroslava Anděrová, CSc. Oddělení molekulární neurofyziologie Dr. Govindan Dayanithi, Ph.D. Oddělení farmakologie RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc. Oddělení teratologie Laboratoř embryogeneze doc. MUDr. Miroslav Peterka, DSc. Laboratoř odontogeneze MUDr. Renata Peterková, CSc Oddělení molekulární biologie nádorů Laboratoř genetiky nádorů MUDr. Pavel Vodička, CSc. Laboratoř DNA reparací RNDr. Miroslav Svoboda, Ph.D. Oddělení mikroskopie RNDr. Jan Malínský, Ph.D. Oddělení transplantační imunologie prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. Oddělení tkáňového inženýrství prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. Oddělení technologického transferu Ing. Petr Bažant, CSc., MBA Oddělení genetické ekotoxikologie Laboratoř molekulární epidemiologie MUDr. Radim J. Šrám, DrSc. Laboratoř genetické toxikologie Ing. Jan Topinka, DrSc. Laboratoř genomiky RNDr. Pavel Rössner, Jr., Ph.D. Členství v profesních organizacích: Společná pracoviště: Společné pracoviště oddělení neurověd ÚEM a Ústavu neurověd UK 2.LF Společné pracoviště regenerativní medicíny ÚEM AV ČR, IKEM a UK Společné pracoviště Neuroregenerace a biomedicínského výzkumu ÚEM AV ČR a Krajské zdravotní, a. s. (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem). Spolupráce s nadací DANA (www.iem.cas.cz/institute/dana-foundation-brochures/) 19

20 Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB Technická univerzita Ostrava Lumírova Ostrava-Výškovice Akademická sféra prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. (děkan) Fakulta bezpečnostního inženýrství se zabývá: pedagogickou činností, vědecko-výzkumnou činností, znaleckou a poradenskou činností, řešením zakázek na základě smluvního výzkumu. Uvedené služby fakulta poskytuje zejména v oblastech výzkumu a managementu rizik, požární ochrany, bezpečnosti práce a procesů, bezpečnosti průmyslu, prevence závažných havárií, bezpečnostního plánování, ochrany obyvatelstva při přírodních katastrofách, ochrany kritické infrastruktury, bezpečnostních služeb, environmentální bezpečnosti a bezpečnosti nanomateriálů a nanotechnologií. Veškerá výše uvedená odborná činnost je realizována jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Fakulta bezpečnostního inženýrství uskutečňuje tzv. strukturované studium a nabízí studium ve všech třech typech studijních programů bakalářském, magisterském a doktorském. Nabízí prezenční i kombinovanou formu studia: ve čtyřletých bakalářských oborech Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Bezpečnost práce a procesů, Havarijní plánování a krizové řízení, Technická bezpečnost osob a majetku. ve dvouletých magisterských oborech Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Bezpečnostní inženýrství, Bezpečnostní plánování, Technická bezpečnost osob a majetku. Kombinovanou formu studia zajišťuje i v konzultačních střediscích v Praze a Lázních Bohdaneč. V odborné oblasti fakulta poskytuje zpracování znaleckých posudků v oborech požární ochrany a bezpečnost práce, poradenskou službu v oblasti bezpečnostního inženýrství a realizaci odborných zakázek formou smluvního výzkumu. Technické zázemí fakulty umožňuje stanovovat a ověřovat požárně technické parametry pevných materiálů a kapalných látek, dolní a horní meze výbušnosti prachovzdušných a plynovzdušných směsí, složení materiálů pomocí termogravimetrické analýzy, složení zplodin hoření, parametry EPS a EZS a parametry vodních hasicích zařízení. Technologické vybavení: Fakulta bezpečnostního inženýrství disponuje moderním a vysoce kvalitním přístrojovým vybavením, které zahrnuje: autokláv o objemu 250 litrů pro stanovení výbuchových tlaků, speciální zkušební prostor pro ověřování parametrů vodních hasicích zařízení, požárně technickou komoru pro zkušební ohně s limitním výkonem požáru 10 kw, zařízení pro stanovení dolní a horní meze výbušnosti, zařízení pro měření tlakové vlny ve volném prostředí s rychloběžným kamerovým záznamem. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. naše znalosti vaším zdrojem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. naše znalosti vaším zdrojem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. naše znalosti vaším zdrojem 2 úvodní slovo ředitele Rok 2012 byl pro CDV rokem, v němž nové budovy Dopravního VaV centra, které stavíme z prostředků

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet!

KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet! KATALOG DODAVATELŮ PRO 16. vydání ČESKÉ REPUBLIKY Adresář členských subjektů ČSZE Praktický přehled dodavatelů pro energetiku Firemní prezentace výrobců a dodavatelů KATALOG 3. DIMENZE Stahujte zdarma

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP)

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) ZA ROK 2013 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.1 VZNIK SPOLEČNOSTI... 4 1.2 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více