CZ-TPIS & BTKlastr. Katalog členů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ-TPIS & BTKlastr. Katalog členů"

Transkript

1 CZ-TPIS & BTKlastr Katalog členů

2 Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Centrum dopravního výzkumu, v., o. s. (CDV) Líšeňská 33a Brno Výzkumná sféra Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v., o. s. (CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD). Bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru. CDV zaměstnává přes sto padesát odborných pracovníků v klíčových oblastech dopravy: rozvoje dopravy, dopravní infrastruktury a životního prostředí, bezpečnosti a dopravního inženýrství a také lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování. CDV je významně zapojeno do mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce. Prostřednictvím svého informačního střediska i pořádáním konferencí, seminářů a školení pomáhá CDV rozšiřovat výsledky výzkumu i nejnovější zahraniční poznatky mezi dopravní veřejnost. Služby: analýzy pro zavádění alternativních paliv a pohonů ve vozových parcích, zajištění služeb autorského a investorského dozoru v průběhu realizace stavebního díla, hodnocení akustické zátěže, měření hluku z povrchů vozovek, provádění zkoušek v akreditované laboratoři pro zkoušení zemin, kameniv, betonů a malt, nedestruktivní metody (georadar, FWD), měření kvality ovzduší, analýza mikrostruktury pevných materiálů, bezpečnostní poradce ADR a školení, hloubková analýzy dopravních nehod, audit bezpečnosti, bezpečnostní inspekce. Technologické vybavení: elektronový rastrovací mikroskop (SEM) tescan Vega LSU včetně energiově-disperzního analyzátoru (EDX) ICP/MS hmotnostní spektrometr FTIR spektrometr měřicí radary (Sierzega, Falcon), speciální meřicí vozidlo pro pasport pozemních komunikací TRIPOD stacionární videozařízení pro záznam provozu na křižovatkách Realizované/připravované projekty: Dopravní výzkumné a vývojové centrum CDV PLUS Vícekanálový georadar jako nástroj pro monitorování poruch pozemních komunikací a mostních konstrukcí gpr.cdvinfo.cz Observatoř bezpečnosti silničního provozu Rozvoj aplikačního potenciálu Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury České republiky přírodními hazardy trisk.cdvinfo.cz Efektivní řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS congman.cdvinfo.cz Program zvyšování efektivity a bezpečnosti silničního provozu dotace.cdvinfo.cz Hloubková analýza dopravních nehod 3

4 Ukončené projekty: Morfologie, chemická a toxikologická charakteristika pouličního prachu a suspendovaných prachových částic, včetně určení zdrojů původu Defektoskopie železobetonových dílců a konstrukcí metodami nelineární akustické spektroskopie Prašnost dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi Optimalizace technických opatření pro snížení hlukové zátěže v okolí pozemních komunikací Celostátní sčítání dopravy Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí při výstavbě a rekonstrukcích silniční a žel. sítě v ČR Možnosti efektivního řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS Odborné týmy: prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA ředitel CDV Ing. Rudolf Cholava ředitel výzkumu a vývoje Ing. Martin Pípa ředitel divize rozvoje dopravy Ing. Jiří Jedlička ředitel divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Ing. Jindřich Frič, Ph.D. ředitel divize bezpečnosti a dopravního inženýrství Ing. Petr Šenk, Ph.D. ředitel divize lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování Členství v profesních organizacích: Členství v mezinárodních sdruženích: European Conference of Surface Transport Research Institutes Forum of European Road Safety Research Institutes Forum of European National Highway Research Laboratories European Transport Safety Council European Long-Life Pavement Group European Logistics Infrastructure and Transport Expertise Network European Long-Life Pavement Group 4

5 Český svaz zaměstnavatelů v energetice Partyzánská Praha 7 Aplikační sféra NE Ing. Jana Malá , Hlavním cílem činnosti Svazu je přispívat k dobrému jménu české energetiky, chránit je, jakož i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho členů, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR, vládou České republiky, politickými stranami a hnutími a dalšími národními a mezinárodními institucemi. Svaz zastupuje své členy při kolektivním vyjednávání a jejich jménem uzavírá kolektivní smlouvy vyššího stupně s příslušnými odborovými svazy ECHO, ČOSE a OSZJE. Český svaz zaměstnavatelů v energetice je rovněž vydavatelem časopisu ENERGETIKA - recenzovaného neimpaktovaného měsíčníku pro elektrárenství, teplárenství a užití energie, který vychází od roku Časopis se zabývá problematikou výroby a distribuce elektřiny a tepla a souvisejícími oblastmi a věnuje se zejména těmto tématům: energetické hospodářství, elektroenergetika, energetické strojírenství, nové technologie, obnovitelné zdroje energie, zásobování teplem, úspory energie, věda a výzkum, životní prostředí. Časopis ENERGETIKA spolupracuje s předními specialisty z oblasti energetiky, s vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi. Je ideálním prostředkem pro prezentaci nových myšlenek, výrobků a řešení, neboť oslovuje představitele státní správy, TOP manažery z energetických a dalších společností, výrobní firmy a další nejen v České republice, ale i na Slovensku, kam je rovněž distribuován. Odebírají ho také některé zahraniční firmy, instituce a knihovny, např. v Německu, Rakousku, USA, Francii nebo Nizozemsku. Vychází 11 ročně (v ročníku je dvojčíslo 8-9) v nákladu ks. Ukončené projekty: ESF ČR Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost: projekt Další vzdělávání zaměstnanců v odvětví energetiky Leonardo da Vinci projekt CETRAEL certifikace v odvětví elektrotechniky Leonardo da Vinci projekt EURCERT certifikace v odvětví elektrotechniky Přehled publikací, licencí a patentů: Časopis ENERGETIKA JIROUŠ, František. Efektivní spalování paliv. 1. vyd. Praha: ČSZE, ISBN KOL. AUTORŮ VFN a ČSZE. Ochrana zdraví zaměstnanců v elektroenergetice a teplárenství. 3. vyd. Praha: ČSZE KUBÍN Miroslav. Proměny české energetiky. Praha: ČSZE, ISBN Odborné týmy: Komise pro elektroenergetiku Komise pro krizové situace Komise pro teplárenství Komise pro energetické školství Komise pro objektivizaci náhradových řízení Komise pro kolektivní vyjednávání Komise bezpečnosti práce Členství v profesních organizacích: Svaz průmyslu a dopravy ČR EURELECTRC Live Working Association (LWA) ISSA (Mezinárodní sdružení pro sociální bezpečnost) Sekce Elektřina 5

6 ERGOWORK, s. r. o. Raichlova 2659/2 Praha 5 Stodůlky Aplikační sféra NE RNDr. Petr Skřehot, Ph.D , Společnost ERGOWORK, s. r. o. je dynamicky se rozvíjející ryze česká odborná firma specializující se na oblast ergonomie, prevence rizik, BOZP, požární ochranu, nebezpečné chemické látky a nanobezpečnost. Našim cílem je vždy vyhovět potřebám zákazníka a uspokojit jeho požadavky. Naše činnost vychází z bohatých, dlouholetých zkušeností získaných jak v akademické sféře tak i ve firmách z výrobní či nevýrobní sféry nebo z institucí veřejné správy. Naši specialisté jsou absolventy prestižních českých vysokých škol, jako například Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty chemického inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze či Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Kromě poskytování služeb v oblasti BOZP a PO se společnost ERGOWORK, s. r. o. zaměřuje na některé speciální činnosti, jejichž rozsah je následující: Inženýrská ergonomie Posuzování spolehlivosti lidského činitele v pracovních systémech Nebezpečné chemické látky a prevence závažných havárií Bezpečnost práce na staveništích (koordinátor BOZP na staveništi) Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a žáků škol Nanobezpečnost Technologické vybavení: Systém pro měření aerosolů Grimm Nanocheck 1320 Kulový teploměr Delta-Ohm TP875 Luxmetr Testo 540 Termický anemometr TA 888 Měřič hluku CEM DT-8852 Měřič CO2 Lutron MCH 383SD a další přístroje Vyhodnocovací, modelovací a organizační software Technologie, laboratorní a strojní vybavení, výzkumná centra apod. Realizované/připravované projekty: Vývoj informační databáze SafetyNET v rámci řešení projektu 5.1 SPTP01/002 Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR Spolupráce na řešení projektu TD020017: Hodnocení vlivu pracovního prostředí blokových dozoren průmyslových provozů na spolehlivost výkonu operátorů Přehled publikací, licencí a patentů: Dušátko, A. a kol. Skladové objekty a jejich provoz z pohledu bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. 1. vyd. Olomouc : Anag, s. ISBN Skřehot, P. Kapitola 5.1, Skladování chemických látek a chemických směsí, s SKŘEHOT, P. a kol. Praktické aspekty ergonomie pracovišť. Portál BOZPinfo [online], Dostupný na <www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/ergonomie_pracovist html>. ISSN

7 Odborné týmy: RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. RNDr. Ing. Marcela Skřehotová Ing. Petr Civiš, Ph.D. Ing. Šárka Vlková, Ph.D. RNDr. Martin Civiš, Ph.D. Mgr. Petr Kožmín Mgr. Jan Píšala Mgr. Jan Svoboda Bc. Jakub Hrnčiřík Členství v profesních organizacích Společnost ERGOWORK, s. r. o. nebo její nominovaní zástupci jsou členy těchto organizací: Česká ergonomická společnost Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR Česká aerosolová společnost Prointegrity sdružení specialistů na management a psychologii práce 7

8 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Výstavní 2224/8 Ostrava Mariánské Hory Aplikační sféra NE PhDr. Magda Habrmanová, CSc Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb. Od roku 1993 pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory České republiky, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 558. Komora vznikla k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů svých členů a podnikatelské veřejnosti daného regionu. V rámci své působnosti zejména poskytuje poradenské, konzultační a vzdělávací služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností. Organizuje vzdělávací akce, poskytuje informační servis profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, navazuje a rozvíjí styky s komorami a odbornými institucemi v tuzemsku a zahraničí, a další. Informační servis: informace a konzultace k podnikatelské činnosti členů a další podnikatelské veřejnosti kraje Služby celní a certifikační: vystavování certifikátů o původu zboží a karnetů ATA, vydávání osvědčení o skutečnostech důležitých pro právní vztahy v mezinárodním obchodě, poradenství CzechPOINT: ověřené výpisy z rejstříků veřejné správy Premid Point: služby autodopravcům/elektronické mýtné Vzdělávání: odborné semináře, kurzy, workshopy, konference na aktuální témata, projekty z oblasti DV Podpora exportu: Centrum mezinárodního obchodu MSK, Kontaktní centrum česko-polské spolupráce, Klub exportérů Podpora podnikání na evropských a světových trzích: poradenská síť Enterprise Europe Network Realizované/připravované projekty: Ukončené projekty: Přehled publikací, licencí a patentů: 8

9 RESPECT OSTRAVA, s. r. o. Aplikační sféra Přívozská 134/ Ostrava Ing. Karel Antošík Ing. Zdeněk Schwarz RESPECT GROUP je česká a slovenská pojišťovací makléřská skupina společností s 20 ti letou tradicí, která působí především v sektoru pojištění středních a velkých průmyslových a komerčních rizik. Svým obratem, rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb se řadí mezi přední makléřské firmy působící v České a Slovenské republice. RESPECT disponuje stabilizovaným týmem 260 pojišťovacích odborníků a specialistů. Je zakládajícím členem Asociace českých a slovenskýchpojišťovacích makléřů. Zároveň je členem mezinárodní sítě pojišťovacích makléřů UNiBA a jejím prostřednictvím poskytuje oddělení RESPECT International servis svým klientům na 5 světových kontinentech. Na míru šitý profesionální pojišťovací servis Poradenská Konzultační činnost Profesionální risk management Zajišťovací úpisy na zahraničních pojišťovacích trzích analýza pojistitelných rizik revize a přezkoumání současných pojistných smluv asistence při likvidaci pojistných událostí a kontrola výše plnění audit stávajících pojistných smluv rizikové studie pojišťovací programy likvidace pojistných událostí poradenské a konzultační služby občanské pojištění od A do Z stabilizační projekty pro vaše zaměstnance mezinárodní pojišťovací produkty Členství v profesních organizacích: 9

10 Bezpečnostně technologický klastr, o. s. Lumírova 13 Ostrava Výškovice Akademická sféra, Aplikační sféra, Výzkumná sféra NE Ing. Robert Chlebiš Bezpečnostně technologický klastr, o. s. (dále jen BTKlastr) se zaměřuje především na aktivity v oblasti výzkumu, vývoj a inovací, marketingu a propagaci, posilování vazeb mezi členy a podporuje aktivity vedoucí k efektivnímu vzdělávání a rozvoji zaměstnanců členů klastru. BTKlastr vznikl v roce 2010 na základě podnětů ze strany představitelů vybraných průmyslových podniků, univerzit, technologické platformy a subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji. rozvoj bezpečnostně technologického výzkumu v regionu prostřednictvím silného odvětvového seskupení průmyslových podniků, vysokých škol, vědecko-výzkumných institucí, technologické platformy bezpečnosti průmyslu a dalších subjektů privátního i veřejného sektoru, propojení požadavků aplikační sféry s akademickým a vědecko-výzkumným prostředím za účelem vytváření podmínek pro zvyšování úrovně konkurenceschopnosti členů a plné využití místních lidských i technických kapacit k posílení image a bezpečnosti Moravskoslezského kraje jako perspektivního regionu. 10

11 ČEMAT, spol., s. r. o. ul. Čs. Armády Bohumín-Pudlov Aplikační sféra Michal Dzupin Společnost ČEMAT, v České republice registrovaná pod obchodním názvem ČEMAT trading, spol. s r. o., je předním distributorem doplňků pro manipulační a stavební techniku v České a Slovenské republice. Sídlo firmy se nachází na okraji Bohumína na ulici Čs. armády 184, Bohumín-Pudlov, cca 8 km od Ostravy. IČO firmy je a DIČ CZ Zákazníci společnosti vědí, že v rozsáhlém portfoliu ČEMAT naleznou také širokou nabídku servisních služeb pro manipulační a stavební techniku. Naše rozsáhlá síť obchodních zástupců pokrývá celou českou i slovenskou republiku, denně jsme s našimi zákazníky v kontaktu prostřednictvím našich výdejních skladů v Bohumíně a Praze-Uhříněvsi. Čemat dlouhodobě a stabilně zastupuje světové výrobce prověřených značek, jakými jsou BOLZONI AURAMO, MSE- FORKS, CAMOPLAST SOLIDEAL, ATG, RÄDER VOGEL, CASCADE, DCL, SEAT či INTERSOFT NEXO. Jako jediní na trhu navíc dodáváme teleskopické vidlice výrobní řady TELESCOPICFORKS a ROLLERFORKS společnosti MSE-FORKS. Kromě značek, které má ČEMAT ve výhradním zastoupení, nabízí v sekcích nosných vidlic, zvedacích stolů a sedaček také produkty vlastí výroby CMT Forks, CMT Lifts, CMT Seats. V naší rozsáhlé nabídce naleznete vzdušnicové pneumatiky určené na vysokozdvižné vozíky, stavební a zemědělské pneumatiky, lesnické pneumatiky, OTR pneumatiky, superelastická kola (plná kola), přídavná zařízení, zvedací stoly, pryžové pásy, EM pláště, sedačky, kola a kladky a řadu dalších výrobků. Ke každému produktu poskytujeme odborné poradenství, montáž a samozřejmě záruční i pozáruční servis. Nabízíme také doplňkové služby přidané hodnoty, jakými je půjčovna nových a repasovaných přídavných zařízení pro vysokozdvižné vozíky, plnění pneumatik polyuretanovou hmotou RELY nebo montáž a lisování kol v místě určeném zákazníkem. Moderní, flexibilní a cenově přijatelné služby v oblasti manipulace to je to, co u nás naleznete. Portfolio příslušenství a služeb určených pro manipulační a stavební techniku Lisování super-elastických pneumatik, montáž přídavných zařízení, půjčovna repasovaných přídavných zařízení, plnění pneumatik hmotou RELY Zdvihací zařízení práce, půjčovna, prodej Prodej příslušenství k vysokozdvižným vozíkům Stavební stroje prodej servis Prodej příslušenství ke stavební technice Montáže přídavných zařízení, výkup a repasování Realizované /připravované projekty: Ukončené projekty: Členství v profesních organizacích: Bezpečnostně technologický klastr 11

12 STARLIFT, s. r. o. K Červenému dvoru 2132/ Praha 3 Aplikační sféra Vlasta Šutaríková Společnost STARLIFT v České republice registrovaná pod obchodním názvem STARLIFT, s. r. o., je zástupcem pro prodej a servis vysokozdvižných vozíků a skladové manipulační techniky značek ATLET a Maximal. Zaštiťujeme celou Českou republiku. Sídlo firmy se nachází na adrese K Červenému dvoru 2132/24, , Praha 3. Pobočka společnosti se nachází na adrese Čs. armády 184, , Bohumín Pudlov. IČO firmy je a DIČ CZ STARLIFT dodává nejen vysokozdvižné vozíky, ale také originální náhradní díly. Provozujeme také bazar a prodej použitých a repasovaných vysokozdvižných vozíků. Zajišťujeme každodenní kontakt výdejních skladů v Bohumíně a v Úvalech. STARLIFT dlouhodobě a stabilně zastupuje světové výrobce prověřených značek Atlet a Maximal. Kromě značek, které má STARLIFT ve výhradním zastoupení, nabízí v sekcích vysokozdvižných vozíků náhradní díly, manipulační techniku a příslušenství značek Atlet, Doosan, Caterpillar, Jungheinrich, Linde, Still, Toyota, Hyster a Yale. Prodáváme také starší vysokozdvižné vozíky všech značek. Prodej nové a použité manipulační techniky Pronájem vysokozdvižných vozíků a manipulačních zařízení Autorizovaný záruční a pozáruční servis vysokozdvižných vozíků ATLET a MAXIMAL Servis vysokozdvižných vozíků jiných značek Dodávka originálních náhradních dílů pro vysokozdvižné vozíky Poradenství v oblasti manipulačních činností a techniky Servisní smlouvy Finanční služby Přídavná zařízení k manipulační technice Technické prohlídky Ukončené projekty: ICT v podnicích 2.2 ITP03/533 Výzva III. Nákup informačního systému. Marketing 6.2 M02/503 Výzva II. Vstup NA zahraniční trh společnosti STARLIFT. Členství v profesních organizacích: Bezpečnostně technologický klastr 12

13 Bata Nederlande B. V. Europaplein ZC Best The Netherlands Aplikační sféra NE David Hulínský This is where you will find everything you want to know about Bata Industrials, such as our history, which started in 1894, and which brought the company from the Czech Republic to our current location in the Netherlands. You can also learn more about our organisation within the Bata Shoe Organisation worldwide, and how we operate as a market leader. You will also find our contact details and the latest news here. 13

14 RENOMIA, a. s. Holandská Brno Aplikační sféra NE Ing. Tomáš Tragan, Ph.D RENOMIA, a. s., je vedoucí českou pojišťovací makléřskou společností. Již od roku 1993 poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění pro firmy a jejich zaměstnance. RENOMIA úspěšně rozvíjí své aktivity nejen v České republice, ale má své pobočky na Slovensku, v Maďarsku a v Bulharsku. Jako partner největších světových pojišťovacích makléřů zajišťuje služby ve 135 zemích světa. Díky vedoucí pozici na trhu a rozsáhlým odborným zkušenostem přináší RENOMIA svým klientům nadstandardní podmínky pojistného krytí, flexibilní likvidaci škod a výhodnou cenu pojištění. RENOMIA je transparentní a nezávislou společností, která vždy hájí zájmy svých klientů a jedná v jejich prospěch. Zaměřuje se zejména na pojištění průmyslových a podnikatelských rizik a nabízí komplexní služby. Specializované oddělení RENOMIA BENEFIT poskytuje služby managementu a zaměstnancům firemních klientů. Důležitým segmentem jsou klienti z oboru zemědělství, o které pečuje oddělení RENOMIA AGRO. RENOMIA je také zakladatelem a manažerem sítě pojišťovacích makléřů působících v ČR pod značkou RENOMIA NETWORK. Risk management identifikace a analýza rizik rizikové prohlídky doporučení na konkrétní opatření pro snížení rizika vyplývající z rizikových prohlídek audit stávajícího zabezpečení proti odcizení plány kontinuity provozu a havarijní plány individualizovaný katalog rizik, včetně preventivních a nápravných opatření vzdělávání v oblasti risk managementu program snižování škodného průběhu Správa pojistného programu zohlednění individuálních potřeb a požadavků klienta analýza a prezentace rizik s cílem získat pro klienta nejvýhodnější cenovou nabídku kvalitní rozsah pojistného krytí, včetně stanovení odpovídajících pojistných částek a přiměřených spoluúčastí prosazení nadstandardních smluvních ujednání ve prospěch klienta předložení variantních nabídek pojištění Informační technologie - Pomocí webového extranetu Contact.RENOMIA získá klient: přehled pojistných smluv kontakty na členy týmu RENOMIA, který spravuje pojistný program informace o splatnosti pojistného možnost hlášení pojistných událostí a stav vyřízenosti pojistných událostí statistické přehledy (např. škody, informace k flotile vozidel), apod Mezinárodní služby - Mezinárodní zázemí RENOMIA našim klientům umožňuje: asistenci v případě pojistné události v zahraničí konkurenční nabídku ze světových zajišťovacích trhů v případě pojištění velkých nebo speciálních rizik komplexní pojištění v zahraničí (např. pojištění pohledávek, pojištění investic, pojištění přepravy, cestovní pojištění aj.) možnost celosvětového pojistného krytí pro společnosti s působností a aktivitami v zahraničí přístup k aktuálním informacím o vývoji světového pojišťovacího trhu a místní právní legislativě 14

15 rozvoj odborného know-how, semináře, vzdělávání v zahraničí servis mezinárodních pojistných programů dle mezinárodních standardů a pravidel zajišťování rizikových prohlídek v zahraničí a účast při samotných prohlídkách Likvidace pojistných událostí pojistné plnění v maximálně možné výši rychlé řešení škod osobní přístup HOT LINE telefonní číslo pro řešení škod: dostupnost našich služeb 24 hodin 7 dní v týdnu přesnou a detailní evidenci škod vyhodnocení škodného průběhu analýzu příčiny škod s cílem optimalizovat pojistný program on-line přístup k informacím řešených škod metodiku a školení v oblasti řešení škod Zaměstnanecké programy programy mzdových úspor pro zaměstnance i zaměstnavatele programy zaměstnaneckých výhod bez příspěvku zaměstnavatele skupinové pojištění, např. cestovní nebo odpovědnosti individuální poradenský servis, pojištění životní i soukromého majetku či odpovědnosti Odborné týmy: RENOMIA disponuje vlastními oborníky v oblastech správy pojištění, risk managementu, likvidace škod a další. Kontakty na konkrétní specialisty naleznete na: Členství v profesních organizacích: RENOMIA je platným členem řady profesích a odborných organizací, například: Asociace českých pojišťovacích makléřů - AČPM Slovenská Asociácia Risk Managamentu - SARM Worldwide Broker Network WBN Lockton Global 15

16 RWE Česká republika, a. s. RWE Česká republika, a. s. Limuzská 3135/ , Praha - 10 Aplikační sféra NE Mgr. Petr Kaňka hlavní činností je obchodování se zemním plynem a elektřinou pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prodej a zajištění dodávky zemního plynu prodej elektrické energie poskytování telekomunikačních služeb Technologické vybavení: provoz distribuční soustavy zemního plynu provoz sítě čerpacích stanic CNG kombinovaná výroba tepla a el. energie Teplárna Náchod provoz bioplynových stanic Realizované /připravované projekty: bezpečnost řidičů - program Drife Safe interaktivní systém požární ochrany mentoring BOZP projekt Nekuřácký podnik Ukončené projekty: minuty bezpečnosti v BOZP kontrolní nástroj Selfaudit metodika PLS metodika údržby a provozu TZB dny Zdraví ergonomická osvěta Odborné týmy: odborný tým Facility odborný tým PLS odborný tým požární prevence 16

17 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v., o. s. (VUBP, v., o. s.) Jeruzalémská 9 Praha Výzkumná sféra RNDr. Stanislav Malý, Ph.D Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v., o. s., se více než padesát let zabývá vědeckým výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků v oblasti prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životního prostředí anebo majetek. O instituci VÚBP, v., o. s.: Výzkum, ověřování a aplikace metod prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí, nebo majetek Činnosti VÚBP, v., o. s.: Zkušebnictví, certifikace, prevence závažných havárií, analýza a prognózy BOZP, prevence rizik a ergonomie, odborná knihovna VÚBP, v., o. s., vzdělávání a osvěta, portály a informační systémy Technologické vybavení: Autorizovaná osoba 235 vubp.cz/index.php/zkusebnictvi-a-certifikace Realizované /připravované projekty: Ukončené projekty: vubp.cz/index.php/projekty-resene-nebo-spoluresene-vubp-vvi Přehled publikací, licencí a patentů: Odborné týmy: vubp.cz/index.php/kontakty Členství v profesních organizacích: 17

18 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v., o. s. Vídeňská , Praha 4 Výzkumná sféra NE Ing. Jan Topinka, DrSc Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR, v., o. s. je uznávaným centrem základního biomedicínského výzkumu v České republice, zvláště v oblasti buněčné biologie a patologie, neurobiologie, neurofyziologie, neuropatologie, vývojové toxikologie a teratologie, molekulární epidemiologie, molekulární farmakologie, imunofarmakologie, výzkumu rakoviny, molekulární embryologie, kmenových buněk a tkáňových náhrad. Výsledky výzkumu jsou vysoce hodnoceny i na mezinárodní úrovni - svědčí o tom udělený status Centra excellence EU MEDIPRA, účast pracovníků ústavu v projektech 6. a 7. rámcového programu EU a rozsáhlá domácí a mezinárodní spolupráce. V ústavu pracují zahraniční postgraduální studenti financovaní z grantů EU i ze mzdových prostředků ústavu a jsou podporováni mladí vedoucí skupin. Ústav je zařazen do projektu Evropské unie ENI-NET, který sdružuje excelentní evropské ústavy v oblasti neurověd a je také sídlem komise biomedicíny pro obhajoby titulu, DSc. ÚEM má procentuálně největší množství doktorandů z ústavů AV ČR. Výsledkem výzkumu probíhajícím na půdě ústavu jsou již aplikovatelné výsledky v oboru ochrany životního prostředí, neurověd, regenerativní medicíny, farmakologie a diagnostických metod. V současné době má ústav 10 samostatných vědeckých oddělení a jednu laboratoř. Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky, v., o. s., je vědeckou institucí, která funguje zejména na bázi grantových projektů v oblasti základního a aplikovaného výzkumu v biomedicíně. Technologické vybavení: Technologie, laboratorní a strojní vybavení: HPLC systém Waters sestávající z: HPLC pumpa typ 600, Diode-array detektor typ 966, Autosampler typ 717 Fluorescenční mikroskop Axio Imager Z1 (Zeiss) ve spojení s Metaferem (MetaSystems) Fluorescenční mikroskopy (vysoká rozlišovací schopnost při zvětšení x): Axioskop (Zeiss); Olympus BX 51), sada fluorescenčních filtrů pro DAPI, FITC, Cy3 (mono, double, triple-band) Illumina BeadArray Reader, BeadStudio 2.0 software 7900 HT Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems) Konfokální mikroskop s laserem Zeiss LSM510DUO Realizované /připravované projekty: Ukončené projekty: Přehled publikací, licencí a patentů: 18

19 Odborné týmy: Oddělení neurověd Laboratoř difúzních studií a zobrazovacích metod prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA Laboratoř tkáňových kultur a kmenových buněk RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. Laboratoř biomateriálů a biofyzikálních metod PharmDr. Šárka Kubínová, Ph.D. Laboratoř histochemie a farmakologie oka doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc. Oddělení neurofyziologie sluchu Laboratoř fyziologie a patofyziologie sluchu prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. Laboratoř synaptické fyziologie RNDr. Rostislav Tureček, CSc Oddělení buněčné neurofyziologie Ing. Miroslava Anděrová, CSc. Oddělení molekulární neurofyziologie Dr. Govindan Dayanithi, Ph.D. Oddělení farmakologie RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc. Oddělení teratologie Laboratoř embryogeneze doc. MUDr. Miroslav Peterka, DSc. Laboratoř odontogeneze MUDr. Renata Peterková, CSc Oddělení molekulární biologie nádorů Laboratoř genetiky nádorů MUDr. Pavel Vodička, CSc. Laboratoř DNA reparací RNDr. Miroslav Svoboda, Ph.D. Oddělení mikroskopie RNDr. Jan Malínský, Ph.D. Oddělení transplantační imunologie prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. Oddělení tkáňového inženýrství prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. Oddělení technologického transferu Ing. Petr Bažant, CSc., MBA Oddělení genetické ekotoxikologie Laboratoř molekulární epidemiologie MUDr. Radim J. Šrám, DrSc. Laboratoř genetické toxikologie Ing. Jan Topinka, DrSc. Laboratoř genomiky RNDr. Pavel Rössner, Jr., Ph.D. Členství v profesních organizacích: Společná pracoviště: Společné pracoviště oddělení neurověd ÚEM a Ústavu neurověd UK 2.LF Společné pracoviště regenerativní medicíny ÚEM AV ČR, IKEM a UK Společné pracoviště Neuroregenerace a biomedicínského výzkumu ÚEM AV ČR a Krajské zdravotní, a. s. (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem). Spolupráce s nadací DANA (www.iem.cas.cz/institute/dana-foundation-brochures/) 19

20 Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB Technická univerzita Ostrava Lumírova Ostrava-Výškovice Akademická sféra prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. (děkan) Fakulta bezpečnostního inženýrství se zabývá: pedagogickou činností, vědecko-výzkumnou činností, znaleckou a poradenskou činností, řešením zakázek na základě smluvního výzkumu. Uvedené služby fakulta poskytuje zejména v oblastech výzkumu a managementu rizik, požární ochrany, bezpečnosti práce a procesů, bezpečnosti průmyslu, prevence závažných havárií, bezpečnostního plánování, ochrany obyvatelstva při přírodních katastrofách, ochrany kritické infrastruktury, bezpečnostních služeb, environmentální bezpečnosti a bezpečnosti nanomateriálů a nanotechnologií. Veškerá výše uvedená odborná činnost je realizována jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Fakulta bezpečnostního inženýrství uskutečňuje tzv. strukturované studium a nabízí studium ve všech třech typech studijních programů bakalářském, magisterském a doktorském. Nabízí prezenční i kombinovanou formu studia: ve čtyřletých bakalářských oborech Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Bezpečnost práce a procesů, Havarijní plánování a krizové řízení, Technická bezpečnost osob a majetku. ve dvouletých magisterských oborech Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Bezpečnostní inženýrství, Bezpečnostní plánování, Technická bezpečnost osob a majetku. Kombinovanou formu studia zajišťuje i v konzultačních střediscích v Praze a Lázních Bohdaneč. V odborné oblasti fakulta poskytuje zpracování znaleckých posudků v oborech požární ochrany a bezpečnost práce, poradenskou službu v oblasti bezpečnostního inženýrství a realizaci odborných zakázek formou smluvního výzkumu. Technické zázemí fakulty umožňuje stanovovat a ověřovat požárně technické parametry pevných materiálů a kapalných látek, dolní a horní meze výbušnosti prachovzdušných a plynovzdušných směsí, složení materiálů pomocí termogravimetrické analýzy, složení zplodin hoření, parametry EPS a EZS a parametry vodních hasicích zařízení. Technologické vybavení: Fakulta bezpečnostního inženýrství disponuje moderním a vysoce kvalitním přístrojovým vybavením, které zahrnuje: autokláv o objemu 250 litrů pro stanovení výbuchových tlaků, speciální zkušební prostor pro ověřování parametrů vodních hasicích zařízení, požárně technickou komoru pro zkušební ohně s limitním výkonem požáru 10 kw, zařízení pro stanovení dolní a horní meze výbušnosti, zařízení pro měření tlakové vlny ve volném prostředí s rychloběžným kamerovým záznamem. 20

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKB SKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTN NOSTNÍHO INŽENÝRTSV ENÝRTSVÍ Katedry a pracoviště od 7./2011 Katedra bezpečnostních služeb

Více

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce Dopravní VaV centrum - CDV PLUS Výzkumný program 1: HLOUBKOVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Andres Kontakt:

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM V OCHRANĚ OVZDUŠÍ. Jiří Jedlička, Jiří Huzlík

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM V OCHRANĚ OVZDUŠÍ. Jiří Jedlička, Jiří Huzlík DOPRAVNÍ VAV CENTRUM V OCHRANĚ OVZDUŠÍ Jiří Jedlička, Jiří Huzlík Obsah Informace o Centru Výzkumný program Doprava a životní prostředí Stávající a plánované přístrojové vybavení Řešené a připravované

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje Základní údaje o projektu Název projetu:

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika

Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika byl zapsán do Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 9.6.2011

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Ústecký kraj hlavní podnikatelské obory Uhlíková energetika Chemie (uhlíková)

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Biotechnology Research and Technology Transfer BioReTT Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Musí historie být i jedinou budoucností Ostravy? Kdyžne -můžeme si dovolit např. toto? Asi ještě ne Můžeme

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

SPECIALIST SECURITY COMPANY

SPECIALIST SECURITY COMPANY SPECIALIST SECURITY COMPANY Specialista na fyzickou a technickou bezpečnost Výcvik, bezpečnostní kurzy a školení pro státní a soukromé subjekty 7 Letecké bezpečnostní služby 9 Osobní ochrana a zahraniční

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

NABÍDKA BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB SYMBOLIKA UKRYTÁ V NÁZVU SPOLEČNOSTI JE CHARAKTERIZOVÁNA PĚTI PRIORITNÍMI BODY: 1. ZÁKAZNÍK = cílem služeb je spokojený zákazník 2. PROFESIONALITA = profesionální přístup

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Environment Health & Safety Consulting Služby BOZP, PO a podnikové ekologie

Environment Health & Safety Consulting Služby BOZP, PO a podnikové ekologie Environment Health & Safety Consulting Služby BOZP, PO a podnikové ekologie Kdo jsme?.. Česká konzultační společnost, zaměřená na poskytování komplexního, odborného a profesionálního poradenství v oblastech

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Aktuální dotační příležitosti

Aktuální dotační příležitosti Aktuální dotační příležitosti ICT a vzdělávání Tomáš Palko 7. 4. 2010 Struktura prezentace Představení PNO Consultants Služby PNO Consultants Dotační příležitosti ICT a vzdělávání Jiné zajímavé dotační

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU

KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0086 Zahájení projektu: 15. 10. 2009 Ukončení projektu: 14. 9. 2012 Projekt je spolufinancován

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu?

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu? Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace Skolatextilu.cz Co chybí našemu textilu? Umění prodávat (ne jen prodat!) Textilní zkušební ústav v Brně RNDr. Pavel

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky www.it4innovations.eu 1 Obsah 1. Projekty VaVpI

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

MSP a transfer technologií

MSP a transfer technologií MSP a transfer technologií Jiří JANOŠEC, Ph.D. Technologické centrum Akademie Věd ČR Skupina transferu technologií - CIRC/CeTT 7. června 2007 Projekty TC AV ČR na transfer technologií TC je koordinátorem

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 24.11.2011, Ostrava Ing. Michal Zahradníček, MBA předseda DR 1 FÓRUM HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN: Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje? Anotace: Bude

Více