CZ-TPIS & BTKlastr. Katalog členů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ-TPIS & BTKlastr. Katalog členů"

Transkript

1 CZ-TPIS & BTKlastr Katalog členů

2 Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Centrum dopravního výzkumu, v., o. s. (CDV) Líšeňská 33a Brno Výzkumná sféra Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v., o. s. (CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD). Bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru. CDV zaměstnává přes sto padesát odborných pracovníků v klíčových oblastech dopravy: rozvoje dopravy, dopravní infrastruktury a životního prostředí, bezpečnosti a dopravního inženýrství a také lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování. CDV je významně zapojeno do mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce. Prostřednictvím svého informačního střediska i pořádáním konferencí, seminářů a školení pomáhá CDV rozšiřovat výsledky výzkumu i nejnovější zahraniční poznatky mezi dopravní veřejnost. Služby: analýzy pro zavádění alternativních paliv a pohonů ve vozových parcích, zajištění služeb autorského a investorského dozoru v průběhu realizace stavebního díla, hodnocení akustické zátěže, měření hluku z povrchů vozovek, provádění zkoušek v akreditované laboratoři pro zkoušení zemin, kameniv, betonů a malt, nedestruktivní metody (georadar, FWD), měření kvality ovzduší, analýza mikrostruktury pevných materiálů, bezpečnostní poradce ADR a školení, hloubková analýzy dopravních nehod, audit bezpečnosti, bezpečnostní inspekce. Technologické vybavení: elektronový rastrovací mikroskop (SEM) tescan Vega LSU včetně energiově-disperzního analyzátoru (EDX) ICP/MS hmotnostní spektrometr FTIR spektrometr měřicí radary (Sierzega, Falcon), speciální meřicí vozidlo pro pasport pozemních komunikací TRIPOD stacionární videozařízení pro záznam provozu na křižovatkách Realizované/připravované projekty: Dopravní výzkumné a vývojové centrum CDV PLUS Vícekanálový georadar jako nástroj pro monitorování poruch pozemních komunikací a mostních konstrukcí gpr.cdvinfo.cz Observatoř bezpečnosti silničního provozu Rozvoj aplikačního potenciálu Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury České republiky přírodními hazardy trisk.cdvinfo.cz Efektivní řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS congman.cdvinfo.cz Program zvyšování efektivity a bezpečnosti silničního provozu dotace.cdvinfo.cz Hloubková analýza dopravních nehod 3

4 Ukončené projekty: Morfologie, chemická a toxikologická charakteristika pouličního prachu a suspendovaných prachových částic, včetně určení zdrojů původu Defektoskopie železobetonových dílců a konstrukcí metodami nelineární akustické spektroskopie Prašnost dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi Optimalizace technických opatření pro snížení hlukové zátěže v okolí pozemních komunikací Celostátní sčítání dopravy Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí při výstavbě a rekonstrukcích silniční a žel. sítě v ČR Možnosti efektivního řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS Odborné týmy: prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA ředitel CDV Ing. Rudolf Cholava ředitel výzkumu a vývoje Ing. Martin Pípa ředitel divize rozvoje dopravy Ing. Jiří Jedlička ředitel divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Ing. Jindřich Frič, Ph.D. ředitel divize bezpečnosti a dopravního inženýrství Ing. Petr Šenk, Ph.D. ředitel divize lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování Členství v profesních organizacích: Členství v mezinárodních sdruženích: European Conference of Surface Transport Research Institutes Forum of European Road Safety Research Institutes Forum of European National Highway Research Laboratories European Transport Safety Council European Long-Life Pavement Group European Logistics Infrastructure and Transport Expertise Network European Long-Life Pavement Group 4

5 Český svaz zaměstnavatelů v energetice Partyzánská Praha 7 Aplikační sféra NE Ing. Jana Malá , Hlavním cílem činnosti Svazu je přispívat k dobrému jménu české energetiky, chránit je, jakož i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho členů, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR, vládou České republiky, politickými stranami a hnutími a dalšími národními a mezinárodními institucemi. Svaz zastupuje své členy při kolektivním vyjednávání a jejich jménem uzavírá kolektivní smlouvy vyššího stupně s příslušnými odborovými svazy ECHO, ČOSE a OSZJE. Český svaz zaměstnavatelů v energetice je rovněž vydavatelem časopisu ENERGETIKA - recenzovaného neimpaktovaného měsíčníku pro elektrárenství, teplárenství a užití energie, který vychází od roku Časopis se zabývá problematikou výroby a distribuce elektřiny a tepla a souvisejícími oblastmi a věnuje se zejména těmto tématům: energetické hospodářství, elektroenergetika, energetické strojírenství, nové technologie, obnovitelné zdroje energie, zásobování teplem, úspory energie, věda a výzkum, životní prostředí. Časopis ENERGETIKA spolupracuje s předními specialisty z oblasti energetiky, s vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi. Je ideálním prostředkem pro prezentaci nových myšlenek, výrobků a řešení, neboť oslovuje představitele státní správy, TOP manažery z energetických a dalších společností, výrobní firmy a další nejen v České republice, ale i na Slovensku, kam je rovněž distribuován. Odebírají ho také některé zahraniční firmy, instituce a knihovny, např. v Německu, Rakousku, USA, Francii nebo Nizozemsku. Vychází 11 ročně (v ročníku je dvojčíslo 8-9) v nákladu ks. Ukončené projekty: ESF ČR Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost: projekt Další vzdělávání zaměstnanců v odvětví energetiky Leonardo da Vinci projekt CETRAEL certifikace v odvětví elektrotechniky Leonardo da Vinci projekt EURCERT certifikace v odvětví elektrotechniky Přehled publikací, licencí a patentů: Časopis ENERGETIKA JIROUŠ, František. Efektivní spalování paliv. 1. vyd. Praha: ČSZE, ISBN KOL. AUTORŮ VFN a ČSZE. Ochrana zdraví zaměstnanců v elektroenergetice a teplárenství. 3. vyd. Praha: ČSZE KUBÍN Miroslav. Proměny české energetiky. Praha: ČSZE, ISBN Odborné týmy: Komise pro elektroenergetiku Komise pro krizové situace Komise pro teplárenství Komise pro energetické školství Komise pro objektivizaci náhradových řízení Komise pro kolektivní vyjednávání Komise bezpečnosti práce Členství v profesních organizacích: Svaz průmyslu a dopravy ČR EURELECTRC Live Working Association (LWA) ISSA (Mezinárodní sdružení pro sociální bezpečnost) Sekce Elektřina 5

6 ERGOWORK, s. r. o. Raichlova 2659/2 Praha 5 Stodůlky Aplikační sféra NE RNDr. Petr Skřehot, Ph.D , Společnost ERGOWORK, s. r. o. je dynamicky se rozvíjející ryze česká odborná firma specializující se na oblast ergonomie, prevence rizik, BOZP, požární ochranu, nebezpečné chemické látky a nanobezpečnost. Našim cílem je vždy vyhovět potřebám zákazníka a uspokojit jeho požadavky. Naše činnost vychází z bohatých, dlouholetých zkušeností získaných jak v akademické sféře tak i ve firmách z výrobní či nevýrobní sféry nebo z institucí veřejné správy. Naši specialisté jsou absolventy prestižních českých vysokých škol, jako například Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty chemického inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze či Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Kromě poskytování služeb v oblasti BOZP a PO se společnost ERGOWORK, s. r. o. zaměřuje na některé speciální činnosti, jejichž rozsah je následující: Inženýrská ergonomie Posuzování spolehlivosti lidského činitele v pracovních systémech Nebezpečné chemické látky a prevence závažných havárií Bezpečnost práce na staveništích (koordinátor BOZP na staveništi) Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a žáků škol Nanobezpečnost Technologické vybavení: Systém pro měření aerosolů Grimm Nanocheck 1320 Kulový teploměr Delta-Ohm TP875 Luxmetr Testo 540 Termický anemometr TA 888 Měřič hluku CEM DT-8852 Měřič CO2 Lutron MCH 383SD a další přístroje Vyhodnocovací, modelovací a organizační software Technologie, laboratorní a strojní vybavení, výzkumná centra apod. Realizované/připravované projekty: Vývoj informační databáze SafetyNET v rámci řešení projektu 5.1 SPTP01/002 Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR Spolupráce na řešení projektu TD020017: Hodnocení vlivu pracovního prostředí blokových dozoren průmyslových provozů na spolehlivost výkonu operátorů Přehled publikací, licencí a patentů: Dušátko, A. a kol. Skladové objekty a jejich provoz z pohledu bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. 1. vyd. Olomouc : Anag, s. ISBN Skřehot, P. Kapitola 5.1, Skladování chemických látek a chemických směsí, s SKŘEHOT, P. a kol. Praktické aspekty ergonomie pracovišť. Portál BOZPinfo [online], Dostupný na <www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/ergonomie_pracovist html>. ISSN

7 Odborné týmy: RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. RNDr. Ing. Marcela Skřehotová Ing. Petr Civiš, Ph.D. Ing. Šárka Vlková, Ph.D. RNDr. Martin Civiš, Ph.D. Mgr. Petr Kožmín Mgr. Jan Píšala Mgr. Jan Svoboda Bc. Jakub Hrnčiřík Členství v profesních organizacích Společnost ERGOWORK, s. r. o. nebo její nominovaní zástupci jsou členy těchto organizací: Česká ergonomická společnost Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR Česká aerosolová společnost Prointegrity sdružení specialistů na management a psychologii práce 7

8 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Výstavní 2224/8 Ostrava Mariánské Hory Aplikační sféra NE PhDr. Magda Habrmanová, CSc Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb. Od roku 1993 pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory České republiky, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 558. Komora vznikla k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů svých členů a podnikatelské veřejnosti daného regionu. V rámci své působnosti zejména poskytuje poradenské, konzultační a vzdělávací služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností. Organizuje vzdělávací akce, poskytuje informační servis profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, navazuje a rozvíjí styky s komorami a odbornými institucemi v tuzemsku a zahraničí, a další. Informační servis: informace a konzultace k podnikatelské činnosti členů a další podnikatelské veřejnosti kraje Služby celní a certifikační: vystavování certifikátů o původu zboží a karnetů ATA, vydávání osvědčení o skutečnostech důležitých pro právní vztahy v mezinárodním obchodě, poradenství CzechPOINT: ověřené výpisy z rejstříků veřejné správy Premid Point: služby autodopravcům/elektronické mýtné Vzdělávání: odborné semináře, kurzy, workshopy, konference na aktuální témata, projekty z oblasti DV Podpora exportu: Centrum mezinárodního obchodu MSK, Kontaktní centrum česko-polské spolupráce, Klub exportérů Podpora podnikání na evropských a světových trzích: poradenská síť Enterprise Europe Network Realizované/připravované projekty: Ukončené projekty: Přehled publikací, licencí a patentů: 8

9 RESPECT OSTRAVA, s. r. o. Aplikační sféra Přívozská 134/ Ostrava Ing. Karel Antošík Ing. Zdeněk Schwarz RESPECT GROUP je česká a slovenská pojišťovací makléřská skupina společností s 20 ti letou tradicí, která působí především v sektoru pojištění středních a velkých průmyslových a komerčních rizik. Svým obratem, rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb se řadí mezi přední makléřské firmy působící v České a Slovenské republice. RESPECT disponuje stabilizovaným týmem 260 pojišťovacích odborníků a specialistů. Je zakládajícím členem Asociace českých a slovenskýchpojišťovacích makléřů. Zároveň je členem mezinárodní sítě pojišťovacích makléřů UNiBA a jejím prostřednictvím poskytuje oddělení RESPECT International servis svým klientům na 5 světových kontinentech. Na míru šitý profesionální pojišťovací servis Poradenská Konzultační činnost Profesionální risk management Zajišťovací úpisy na zahraničních pojišťovacích trzích analýza pojistitelných rizik revize a přezkoumání současných pojistných smluv asistence při likvidaci pojistných událostí a kontrola výše plnění audit stávajících pojistných smluv rizikové studie pojišťovací programy likvidace pojistných událostí poradenské a konzultační služby občanské pojištění od A do Z stabilizační projekty pro vaše zaměstnance mezinárodní pojišťovací produkty Členství v profesních organizacích: 9

10 Bezpečnostně technologický klastr, o. s. Lumírova 13 Ostrava Výškovice Akademická sféra, Aplikační sféra, Výzkumná sféra NE Ing. Robert Chlebiš Bezpečnostně technologický klastr, o. s. (dále jen BTKlastr) se zaměřuje především na aktivity v oblasti výzkumu, vývoj a inovací, marketingu a propagaci, posilování vazeb mezi členy a podporuje aktivity vedoucí k efektivnímu vzdělávání a rozvoji zaměstnanců členů klastru. BTKlastr vznikl v roce 2010 na základě podnětů ze strany představitelů vybraných průmyslových podniků, univerzit, technologické platformy a subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji. rozvoj bezpečnostně technologického výzkumu v regionu prostřednictvím silného odvětvového seskupení průmyslových podniků, vysokých škol, vědecko-výzkumných institucí, technologické platformy bezpečnosti průmyslu a dalších subjektů privátního i veřejného sektoru, propojení požadavků aplikační sféry s akademickým a vědecko-výzkumným prostředím za účelem vytváření podmínek pro zvyšování úrovně konkurenceschopnosti členů a plné využití místních lidských i technických kapacit k posílení image a bezpečnosti Moravskoslezského kraje jako perspektivního regionu. 10

11 ČEMAT, spol., s. r. o. ul. Čs. Armády Bohumín-Pudlov Aplikační sféra Michal Dzupin Společnost ČEMAT, v České republice registrovaná pod obchodním názvem ČEMAT trading, spol. s r. o., je předním distributorem doplňků pro manipulační a stavební techniku v České a Slovenské republice. Sídlo firmy se nachází na okraji Bohumína na ulici Čs. armády 184, Bohumín-Pudlov, cca 8 km od Ostravy. IČO firmy je a DIČ CZ Zákazníci společnosti vědí, že v rozsáhlém portfoliu ČEMAT naleznou také širokou nabídku servisních služeb pro manipulační a stavební techniku. Naše rozsáhlá síť obchodních zástupců pokrývá celou českou i slovenskou republiku, denně jsme s našimi zákazníky v kontaktu prostřednictvím našich výdejních skladů v Bohumíně a Praze-Uhříněvsi. Čemat dlouhodobě a stabilně zastupuje světové výrobce prověřených značek, jakými jsou BOLZONI AURAMO, MSE- FORKS, CAMOPLAST SOLIDEAL, ATG, RÄDER VOGEL, CASCADE, DCL, SEAT či INTERSOFT NEXO. Jako jediní na trhu navíc dodáváme teleskopické vidlice výrobní řady TELESCOPICFORKS a ROLLERFORKS společnosti MSE-FORKS. Kromě značek, které má ČEMAT ve výhradním zastoupení, nabízí v sekcích nosných vidlic, zvedacích stolů a sedaček také produkty vlastí výroby CMT Forks, CMT Lifts, CMT Seats. V naší rozsáhlé nabídce naleznete vzdušnicové pneumatiky určené na vysokozdvižné vozíky, stavební a zemědělské pneumatiky, lesnické pneumatiky, OTR pneumatiky, superelastická kola (plná kola), přídavná zařízení, zvedací stoly, pryžové pásy, EM pláště, sedačky, kola a kladky a řadu dalších výrobků. Ke každému produktu poskytujeme odborné poradenství, montáž a samozřejmě záruční i pozáruční servis. Nabízíme také doplňkové služby přidané hodnoty, jakými je půjčovna nových a repasovaných přídavných zařízení pro vysokozdvižné vozíky, plnění pneumatik polyuretanovou hmotou RELY nebo montáž a lisování kol v místě určeném zákazníkem. Moderní, flexibilní a cenově přijatelné služby v oblasti manipulace to je to, co u nás naleznete. Portfolio příslušenství a služeb určených pro manipulační a stavební techniku Lisování super-elastických pneumatik, montáž přídavných zařízení, půjčovna repasovaných přídavných zařízení, plnění pneumatik hmotou RELY Zdvihací zařízení práce, půjčovna, prodej Prodej příslušenství k vysokozdvižným vozíkům Stavební stroje prodej servis Prodej příslušenství ke stavební technice Montáže přídavných zařízení, výkup a repasování Realizované /připravované projekty: Ukončené projekty: Členství v profesních organizacích: Bezpečnostně technologický klastr 11

12 STARLIFT, s. r. o. K Červenému dvoru 2132/ Praha 3 Aplikační sféra Vlasta Šutaríková Společnost STARLIFT v České republice registrovaná pod obchodním názvem STARLIFT, s. r. o., je zástupcem pro prodej a servis vysokozdvižných vozíků a skladové manipulační techniky značek ATLET a Maximal. Zaštiťujeme celou Českou republiku. Sídlo firmy se nachází na adrese K Červenému dvoru 2132/24, , Praha 3. Pobočka společnosti se nachází na adrese Čs. armády 184, , Bohumín Pudlov. IČO firmy je a DIČ CZ STARLIFT dodává nejen vysokozdvižné vozíky, ale také originální náhradní díly. Provozujeme také bazar a prodej použitých a repasovaných vysokozdvižných vozíků. Zajišťujeme každodenní kontakt výdejních skladů v Bohumíně a v Úvalech. STARLIFT dlouhodobě a stabilně zastupuje světové výrobce prověřených značek Atlet a Maximal. Kromě značek, které má STARLIFT ve výhradním zastoupení, nabízí v sekcích vysokozdvižných vozíků náhradní díly, manipulační techniku a příslušenství značek Atlet, Doosan, Caterpillar, Jungheinrich, Linde, Still, Toyota, Hyster a Yale. Prodáváme také starší vysokozdvižné vozíky všech značek. Prodej nové a použité manipulační techniky Pronájem vysokozdvižných vozíků a manipulačních zařízení Autorizovaný záruční a pozáruční servis vysokozdvižných vozíků ATLET a MAXIMAL Servis vysokozdvižných vozíků jiných značek Dodávka originálních náhradních dílů pro vysokozdvižné vozíky Poradenství v oblasti manipulačních činností a techniky Servisní smlouvy Finanční služby Přídavná zařízení k manipulační technice Technické prohlídky Ukončené projekty: ICT v podnicích 2.2 ITP03/533 Výzva III. Nákup informačního systému. Marketing 6.2 M02/503 Výzva II. Vstup NA zahraniční trh společnosti STARLIFT. Členství v profesních organizacích: Bezpečnostně technologický klastr 12

13 Bata Nederlande B. V. Europaplein ZC Best The Netherlands Aplikační sféra NE David Hulínský This is where you will find everything you want to know about Bata Industrials, such as our history, which started in 1894, and which brought the company from the Czech Republic to our current location in the Netherlands. You can also learn more about our organisation within the Bata Shoe Organisation worldwide, and how we operate as a market leader. You will also find our contact details and the latest news here. 13

14 RENOMIA, a. s. Holandská Brno Aplikační sféra NE Ing. Tomáš Tragan, Ph.D RENOMIA, a. s., je vedoucí českou pojišťovací makléřskou společností. Již od roku 1993 poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění pro firmy a jejich zaměstnance. RENOMIA úspěšně rozvíjí své aktivity nejen v České republice, ale má své pobočky na Slovensku, v Maďarsku a v Bulharsku. Jako partner největších světových pojišťovacích makléřů zajišťuje služby ve 135 zemích světa. Díky vedoucí pozici na trhu a rozsáhlým odborným zkušenostem přináší RENOMIA svým klientům nadstandardní podmínky pojistného krytí, flexibilní likvidaci škod a výhodnou cenu pojištění. RENOMIA je transparentní a nezávislou společností, která vždy hájí zájmy svých klientů a jedná v jejich prospěch. Zaměřuje se zejména na pojištění průmyslových a podnikatelských rizik a nabízí komplexní služby. Specializované oddělení RENOMIA BENEFIT poskytuje služby managementu a zaměstnancům firemních klientů. Důležitým segmentem jsou klienti z oboru zemědělství, o které pečuje oddělení RENOMIA AGRO. RENOMIA je také zakladatelem a manažerem sítě pojišťovacích makléřů působících v ČR pod značkou RENOMIA NETWORK. Risk management identifikace a analýza rizik rizikové prohlídky doporučení na konkrétní opatření pro snížení rizika vyplývající z rizikových prohlídek audit stávajícího zabezpečení proti odcizení plány kontinuity provozu a havarijní plány individualizovaný katalog rizik, včetně preventivních a nápravných opatření vzdělávání v oblasti risk managementu program snižování škodného průběhu Správa pojistného programu zohlednění individuálních potřeb a požadavků klienta analýza a prezentace rizik s cílem získat pro klienta nejvýhodnější cenovou nabídku kvalitní rozsah pojistného krytí, včetně stanovení odpovídajících pojistných částek a přiměřených spoluúčastí prosazení nadstandardních smluvních ujednání ve prospěch klienta předložení variantních nabídek pojištění Informační technologie - Pomocí webového extranetu Contact.RENOMIA získá klient: přehled pojistných smluv kontakty na členy týmu RENOMIA, který spravuje pojistný program informace o splatnosti pojistného možnost hlášení pojistných událostí a stav vyřízenosti pojistných událostí statistické přehledy (např. škody, informace k flotile vozidel), apod Mezinárodní služby - Mezinárodní zázemí RENOMIA našim klientům umožňuje: asistenci v případě pojistné události v zahraničí konkurenční nabídku ze světových zajišťovacích trhů v případě pojištění velkých nebo speciálních rizik komplexní pojištění v zahraničí (např. pojištění pohledávek, pojištění investic, pojištění přepravy, cestovní pojištění aj.) možnost celosvětového pojistného krytí pro společnosti s působností a aktivitami v zahraničí přístup k aktuálním informacím o vývoji světového pojišťovacího trhu a místní právní legislativě 14

15 rozvoj odborného know-how, semináře, vzdělávání v zahraničí servis mezinárodních pojistných programů dle mezinárodních standardů a pravidel zajišťování rizikových prohlídek v zahraničí a účast při samotných prohlídkách Likvidace pojistných událostí pojistné plnění v maximálně možné výši rychlé řešení škod osobní přístup HOT LINE telefonní číslo pro řešení škod: dostupnost našich služeb 24 hodin 7 dní v týdnu přesnou a detailní evidenci škod vyhodnocení škodného průběhu analýzu příčiny škod s cílem optimalizovat pojistný program on-line přístup k informacím řešených škod metodiku a školení v oblasti řešení škod Zaměstnanecké programy programy mzdových úspor pro zaměstnance i zaměstnavatele programy zaměstnaneckých výhod bez příspěvku zaměstnavatele skupinové pojištění, např. cestovní nebo odpovědnosti individuální poradenský servis, pojištění životní i soukromého majetku či odpovědnosti Odborné týmy: RENOMIA disponuje vlastními oborníky v oblastech správy pojištění, risk managementu, likvidace škod a další. Kontakty na konkrétní specialisty naleznete na: Členství v profesních organizacích: RENOMIA je platným členem řady profesích a odborných organizací, například: Asociace českých pojišťovacích makléřů - AČPM Slovenská Asociácia Risk Managamentu - SARM Worldwide Broker Network WBN Lockton Global 15

16 RWE Česká republika, a. s. RWE Česká republika, a. s. Limuzská 3135/ , Praha - 10 Aplikační sféra NE Mgr. Petr Kaňka hlavní činností je obchodování se zemním plynem a elektřinou pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prodej a zajištění dodávky zemního plynu prodej elektrické energie poskytování telekomunikačních služeb Technologické vybavení: provoz distribuční soustavy zemního plynu provoz sítě čerpacích stanic CNG kombinovaná výroba tepla a el. energie Teplárna Náchod provoz bioplynových stanic Realizované /připravované projekty: bezpečnost řidičů - program Drife Safe interaktivní systém požární ochrany mentoring BOZP projekt Nekuřácký podnik Ukončené projekty: minuty bezpečnosti v BOZP kontrolní nástroj Selfaudit metodika PLS metodika údržby a provozu TZB dny Zdraví ergonomická osvěta Odborné týmy: odborný tým Facility odborný tým PLS odborný tým požární prevence 16

17 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v., o. s. (VUBP, v., o. s.) Jeruzalémská 9 Praha Výzkumná sféra RNDr. Stanislav Malý, Ph.D Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v., o. s., se více než padesát let zabývá vědeckým výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků v oblasti prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životního prostředí anebo majetek. O instituci VÚBP, v., o. s.: Výzkum, ověřování a aplikace metod prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí, nebo majetek Činnosti VÚBP, v., o. s.: Zkušebnictví, certifikace, prevence závažných havárií, analýza a prognózy BOZP, prevence rizik a ergonomie, odborná knihovna VÚBP, v., o. s., vzdělávání a osvěta, portály a informační systémy Technologické vybavení: Autorizovaná osoba 235 vubp.cz/index.php/zkusebnictvi-a-certifikace Realizované /připravované projekty: Ukončené projekty: vubp.cz/index.php/projekty-resene-nebo-spoluresene-vubp-vvi Přehled publikací, licencí a patentů: Odborné týmy: vubp.cz/index.php/kontakty Členství v profesních organizacích: 17

18 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v., o. s. Vídeňská , Praha 4 Výzkumná sféra NE Ing. Jan Topinka, DrSc Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR, v., o. s. je uznávaným centrem základního biomedicínského výzkumu v České republice, zvláště v oblasti buněčné biologie a patologie, neurobiologie, neurofyziologie, neuropatologie, vývojové toxikologie a teratologie, molekulární epidemiologie, molekulární farmakologie, imunofarmakologie, výzkumu rakoviny, molekulární embryologie, kmenových buněk a tkáňových náhrad. Výsledky výzkumu jsou vysoce hodnoceny i na mezinárodní úrovni - svědčí o tom udělený status Centra excellence EU MEDIPRA, účast pracovníků ústavu v projektech 6. a 7. rámcového programu EU a rozsáhlá domácí a mezinárodní spolupráce. V ústavu pracují zahraniční postgraduální studenti financovaní z grantů EU i ze mzdových prostředků ústavu a jsou podporováni mladí vedoucí skupin. Ústav je zařazen do projektu Evropské unie ENI-NET, který sdružuje excelentní evropské ústavy v oblasti neurověd a je také sídlem komise biomedicíny pro obhajoby titulu, DSc. ÚEM má procentuálně největší množství doktorandů z ústavů AV ČR. Výsledkem výzkumu probíhajícím na půdě ústavu jsou již aplikovatelné výsledky v oboru ochrany životního prostředí, neurověd, regenerativní medicíny, farmakologie a diagnostických metod. V současné době má ústav 10 samostatných vědeckých oddělení a jednu laboratoř. Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky, v., o. s., je vědeckou institucí, která funguje zejména na bázi grantových projektů v oblasti základního a aplikovaného výzkumu v biomedicíně. Technologické vybavení: Technologie, laboratorní a strojní vybavení: HPLC systém Waters sestávající z: HPLC pumpa typ 600, Diode-array detektor typ 966, Autosampler typ 717 Fluorescenční mikroskop Axio Imager Z1 (Zeiss) ve spojení s Metaferem (MetaSystems) Fluorescenční mikroskopy (vysoká rozlišovací schopnost při zvětšení x): Axioskop (Zeiss); Olympus BX 51), sada fluorescenčních filtrů pro DAPI, FITC, Cy3 (mono, double, triple-band) Illumina BeadArray Reader, BeadStudio 2.0 software 7900 HT Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems) Konfokální mikroskop s laserem Zeiss LSM510DUO Realizované /připravované projekty: Ukončené projekty: Přehled publikací, licencí a patentů: 18

19 Odborné týmy: Oddělení neurověd Laboratoř difúzních studií a zobrazovacích metod prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA Laboratoř tkáňových kultur a kmenových buněk RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. Laboratoř biomateriálů a biofyzikálních metod PharmDr. Šárka Kubínová, Ph.D. Laboratoř histochemie a farmakologie oka doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc. Oddělení neurofyziologie sluchu Laboratoř fyziologie a patofyziologie sluchu prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. Laboratoř synaptické fyziologie RNDr. Rostislav Tureček, CSc Oddělení buněčné neurofyziologie Ing. Miroslava Anděrová, CSc. Oddělení molekulární neurofyziologie Dr. Govindan Dayanithi, Ph.D. Oddělení farmakologie RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc. Oddělení teratologie Laboratoř embryogeneze doc. MUDr. Miroslav Peterka, DSc. Laboratoř odontogeneze MUDr. Renata Peterková, CSc Oddělení molekulární biologie nádorů Laboratoř genetiky nádorů MUDr. Pavel Vodička, CSc. Laboratoř DNA reparací RNDr. Miroslav Svoboda, Ph.D. Oddělení mikroskopie RNDr. Jan Malínský, Ph.D. Oddělení transplantační imunologie prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. Oddělení tkáňového inženýrství prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. Oddělení technologického transferu Ing. Petr Bažant, CSc., MBA Oddělení genetické ekotoxikologie Laboratoř molekulární epidemiologie MUDr. Radim J. Šrám, DrSc. Laboratoř genetické toxikologie Ing. Jan Topinka, DrSc. Laboratoř genomiky RNDr. Pavel Rössner, Jr., Ph.D. Členství v profesních organizacích: Společná pracoviště: Společné pracoviště oddělení neurověd ÚEM a Ústavu neurověd UK 2.LF Společné pracoviště regenerativní medicíny ÚEM AV ČR, IKEM a UK Společné pracoviště Neuroregenerace a biomedicínského výzkumu ÚEM AV ČR a Krajské zdravotní, a. s. (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem). Spolupráce s nadací DANA (www.iem.cas.cz/institute/dana-foundation-brochures/) 19

20 Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB Technická univerzita Ostrava Lumírova Ostrava-Výškovice Akademická sféra prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. (děkan) Fakulta bezpečnostního inženýrství se zabývá: pedagogickou činností, vědecko-výzkumnou činností, znaleckou a poradenskou činností, řešením zakázek na základě smluvního výzkumu. Uvedené služby fakulta poskytuje zejména v oblastech výzkumu a managementu rizik, požární ochrany, bezpečnosti práce a procesů, bezpečnosti průmyslu, prevence závažných havárií, bezpečnostního plánování, ochrany obyvatelstva při přírodních katastrofách, ochrany kritické infrastruktury, bezpečnostních služeb, environmentální bezpečnosti a bezpečnosti nanomateriálů a nanotechnologií. Veškerá výše uvedená odborná činnost je realizována jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Fakulta bezpečnostního inženýrství uskutečňuje tzv. strukturované studium a nabízí studium ve všech třech typech studijních programů bakalářském, magisterském a doktorském. Nabízí prezenční i kombinovanou formu studia: ve čtyřletých bakalářských oborech Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Bezpečnost práce a procesů, Havarijní plánování a krizové řízení, Technická bezpečnost osob a majetku. ve dvouletých magisterských oborech Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Bezpečnostní inženýrství, Bezpečnostní plánování, Technická bezpečnost osob a majetku. Kombinovanou formu studia zajišťuje i v konzultačních střediscích v Praze a Lázních Bohdaneč. V odborné oblasti fakulta poskytuje zpracování znaleckých posudků v oborech požární ochrany a bezpečnost práce, poradenskou službu v oblasti bezpečnostního inženýrství a realizaci odborných zakázek formou smluvního výzkumu. Technické zázemí fakulty umožňuje stanovovat a ověřovat požárně technické parametry pevných materiálů a kapalných látek, dolní a horní meze výbušnosti prachovzdušných a plynovzdušných směsí, složení materiálů pomocí termogravimetrické analýzy, složení zplodin hoření, parametry EPS a EZS a parametry vodních hasicích zařízení. Technologické vybavení: Fakulta bezpečnostního inženýrství disponuje moderním a vysoce kvalitním přístrojovým vybavením, které zahrnuje: autokláv o objemu 250 litrů pro stanovení výbuchových tlaků, speciální zkušební prostor pro ověřování parametrů vodních hasicích zařízení, požárně technickou komoru pro zkušební ohně s limitním výkonem požáru 10 kw, zařízení pro stanovení dolní a horní meze výbušnosti, zařízení pro měření tlakové vlny ve volném prostředí s rychloběžným kamerovým záznamem. 20

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

NABÍDKA BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB SYMBOLIKA UKRYTÁ V NÁZVU SPOLEČNOSTI JE CHARAKTERIZOVÁNA PĚTI PRIORITNÍMI BODY: 1. ZÁKAZNÍK = cílem služeb je spokojený zákazník 2. PROFESIONALITA = profesionální přístup

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

G4S. Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti

G4S. Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti G4S Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti G4S ve světě Skupina G4S Plc. je světovou jedničkou v oboru bezpečnosti a zaujímá vůdčí roli v oblasti komplexních bezpečnostních řešení. Operuje ve 125 zemích

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 24.11.2011, Ostrava Ing. Michal Zahradníček, MBA předseda DR 1 FÓRUM HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN: Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje? Anotace: Bude

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Moderní služby pro Vás. facility management

Moderní služby pro Vás. facility management facility management Moderní služby pro Vás ISO 9001 Systém řízení kvality ISO 14001 Systém řízení ochrany životního prostředí OHSAS 18001 Systém řízení BOZP OSVĚDČENÍ NBÚ ČR Stupeň utajení Důvěrné KOMPLEXNÍ

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu?

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu? Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace Skolatextilu.cz Co chybí našemu textilu? Umění prodávat (ne jen prodat!) Textilní zkušební ústav v Brně RNDr. Pavel

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

SZCZYRK 25. a 26. 11. 2010

SZCZYRK 25. a 26. 11. 2010 Zapojení Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava v rámci projektu Program profesní přípravy specialistů lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí Zpracoval:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Dáváme technologiím smysl

Dáváme technologiím smysl Dáváme technologiím smysl Vidíme nové možnosti Svět kolem nás se mění stále rychleji. Vděčíme za to velkou měrou bouřlivému rozvoji ICT technologií a možnostem, jež lidem dávají. Naším posláním je tyto

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více