Gastroenterologie a hepatologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gastroenterologie a hepatologie"

Transkript

1 ISSN (Print) ISSN X (On-line) Gastroenterologie a hepatologie Gastroenterology and Hepatology Časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti Vydává ČLS JEP. Indexed in SCOPUS, CHEMICAL TITLES, EXCERPTA MEDICA/EMBASE, CHEMICAL ABSTRACTS, INIS Atominedex, Food Science and Technology Abstracts, Bibliographia medica čechoslovaca Téma: IBD Diagnostika a terapie perianálních píštělí Obr. 1. Povrchové aftózní eroze v je junu (šipky). Fig. 1. Superficial aphthous erosions in the jejunum (arrows). Obr. 2. Hluboká ulcerace v ileu. Fig. 2. Deep ulceration of the ileum. Slizniční hojení v průběhu anti-tnfα léčby Aminosaliciláty u Crohnovy choroby Segmentární portalní hypertenze PET/CT diagnostika ca pankreatu Diskuzní fórum Obr. 3. Velký zánětlivý polyp v jejunu. Fig. 3. Large inflammatory polyp in the jejunum. Obr. 4. Stenóza anastomózy po resekci ilea s ulcerací. Fig. 4. Stenosis of the anastomosis after ileal resection with ulcera. February 2013 Volume 67 Number 1

2 Správná volba při zažívacích obtížích! Poruchy zažívání spojené například s: - chronickou pankreatitidou - konzumací těžko stravitelných či neobvyklých jídel - totální nebo částečnou resekcí pankreatu - zrychlenou střevní pasáží 20 TABLET 50 TABLET Zkrácená informace o přípravku Pangrol Složení: Pancreatinum s aktivitou lipázy nejméně IU, amylázy IU, proteázy 900 IU v 1 enterosolventní tabletě. Indikace: Poruchy zažívání spojené s maldigescí způsobené nedostatečnou nebo chybějící tvorbou, uvolňováním nebo duodenální účinností pankreatických enzymů. Dávkování: Individuální; dospělí, mladiství a děti od 3 let obvykle 1 2 potahované tablety během každého jídla. Maximální denní dávka IU lipázy/kg tělesné hmotnosti by neměla být překročena. Kontraindikace: Přecitlivělost na vepřové nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku, akutní pankreatitida, akutní vzplanutí chronické pankreatitidy, děti do 3 let. Upozornění: Je třeba zajistit, aby tablety Pangrolu byly polykány celé. Těhotenství a kojení: Pangrol je možné užívat během těhotenství a kojení poté, co ošetřující lékař posoudí poměr mezi přínosem a rizikem. Interakce: Pankreatin může snížit absorpci kyseliny listové - může být nutné zvýšené podávání kyseliny listové. Pangrol snížit účinek perorálních antidiabetik acarbosy a miglitolu. Nežádoucí účinky: Velmi vzácně alergické reakce okamžitého typu, alergické reakce zažívacího traktu. Uchovávání: Žádné zvláštní požadavky. Balení: 10, 20 nebo 50 enterosolventních tablet. Držitel registrace: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Berlín, SRN. Reg. číslo: 49/227/98-C. Datum poslední revize: Přípravek je vydáván i bez lékařského předpisu. V případě výdeje na lékařský předpis u pacientů s prokázanou algickou formou chronické pankreatitidy (průkaz musí být doložen ERCP, EUS, CT, MRCP či peroperačně), s karcinomem pankreatu a po resekcích pankreatu je balení s 50 enterosolventními tabletami hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Bojujte proti problémům s nadýmáním Doporučte Espumisan Balení: 50 a 100 tobolek Léčivá látka: simeticon Použití: k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. plynatosti a pocitu plnosti k přípravě na vyšetření v oblasti dutiny břišní (RTG, USG, endoskopie) Zkrácená informace o p ípravku Espumisan. Složení: Simethiconum 40 mg v 1 m kké tobolce. Indikace: Symptomatická lé ba obtíží vyvolaných nadm rnou tvorbou st evních plyn v trávicím traktu (nap. meteorismus), p íprava na diagnostická zobrazovací vyšet ení dutiny b išní. Dávkování: Dosp lí, mladiství a d ti od 6 let 2 tobolky 3 4krát denn b hem jídla nebo po jídle; p i p íprav na zobrazovací vyšet ení 2 tobolky 3krát denn den p ed provád ním vyšet ení a 2 tobolky ráno v den plánovaného vyšet ení. Kontraindikace: P ecitliv lost na kteroukoli složku p ípravku. Upozorn ní: 1 tobolka obsahuje 9,67 mg glycerolu. Po užití vysokých dávek glycerolu se mohou objevit bolesti hlavy, zažívací obtíže, pr jem. Vzhledem k obsahu methylparabenu se p i užívání p ípravku m že objevit kop ivka. Vyskytnout se mohou také opožd né alergické reakce jako kontaktní dermatitida. Ve vzácných p ípadech se bezprost edn po podání vyskytuje kop ivka a bronchospasmus. P ípravek obsahuje barvivo oranžovou žlu. Toto barvivo m že u extrémn citlivých jedinc vyvolat alergické reakce v etn astmatu. D vody pro omezení užívání p ípravku v t hotenství a po dobu kojení nejsou. Interakce: Nejsou známy. Nežádoucí ú inky: Nebyly pozorovány (viz. také Upozorn ní). Uchovávání: P i teplot do 30 C, v p vodním vnit ním obalu. Balení: 50 nebo 100 m kkých tobolek. Držitel registrace: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Berlín, SRN. Reg. íslo: 49/190/79-C. Datum poslední revize: P ípravek je vydáván i bez léka ského p edpisu. Není hrazen z prost edk ve ejného zdravotního pojišt ní. BERLIN-CHEMIE Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s. r. o., Komárkova 16, Praha 4, tel.: , fax: ,

3 Obsah editorial M. Lukáš, I. Kratochvílová Plány a představy redakční rady na rok Editorial board s plans and ideas for the year 2013 M. Bortlík Za vším hledej peníze (... a nebo ženu) 8 Itʹs all about the money (... or about the woman) IBD Původní práce i ORIGINAL ARTICLE K. Malíčková, D. Ďuricová, M. Bortlík, L. Hrdlička, N. Machková, M. Lukáš Sérové protilátky proti zymogenovému glykoproteinu 2 (anti-gp2) u nemocných s idiopatickými střevními záněty 10 Serum zymogen glycoprotein 2 antibodies (anti-gp2) in patients with inflammatory bowel disease kvíz i quiz 16 N. Machková, D. Ďuricová, M. Bortlík, L. Hrdlička, M. Lukáš Jr., M. Lukáš Hodnocení slizničního hojení v průběhu biologické léčby Crohnovy choroby tenkého střeva pomocí kapslové endoskopie: prospektivní observační studie 17 Assessment of mucosal healing during biological therapy of small bowel Crohnʹs disease by capsule endoscopy: a prospective observational study přehledová práce i Review article D. Ďuricová Mesalazin u Crohnovy nemoci: obsolentní nebo neprávem opomíjená léčba? 22 Mesalazine in Crohnʹs disease: obsolete or neglected treatment? M. Bortlík Současný pohled na léčbu perianálních píštělí u nemocných s Crohnovou chorobou 25 Current opinion on the therapy of perianal fistulas in patients with Crohnʹs disease KLINICKÁ A EXPERIMENTÁLNÍ GASTROENTEROLOGIE i CLINICAL AND EXPERIMENTAL GASTROENTEROLOGY přehledová práce i Review article V. Hrabovský, A. Mendlová, Z. Zadák, V. Bláha, R. Hyšpler, A. Tichá, Z. Švagera Akutní krvácení do GIT a změny v lipidovém spektru pilotní projekt 30 Acute gastrointestinal bleeding and changes in lipid profile pilot project Kazuistika i Case report V. Kaplanová, R. Keil, J. Chudý, M. Roznětinská, D. Benešová, M. Novotný, M. Filau, M. Grega Perforující gangrenózní cholecystitida 37 Perforated gangrenous cholecystitis přehledová práce i Review article K. Balihar, J. Koželuhová, L. Fremundová, M. Matějovič Dysfunkce horní části trávicího traktu u kriticky nemocných: současný pohled a perspektiva 39 Dysfunction of upper gastrointestinal tract in critically ill patients: current view and prospects Gastrointestinální onkologie i Gastrointestinal oncology přehledová práce i Review article P. Fencl 18FDG-PET/CT diagnostika adenokarcinomu pankreatu 45 18FDG-PET/CT diagnostics of pancreatic adenocarcinoma digestivní endoskopie i Digestive endoscopy přehledová práce i Review article Ľ. Žitňan, J. Májek, B. Pekárek, P. Makovník Stenty v liečbe zhubných nádorov kolorekta prehľad a vlastné skúsenosti 49 Stents in treatment of colorectal cancer summary and personal experience Kazuistika i Case report L. Straka Metastáza maligního melanomu v bulbu duodena jako vzácná příčina obstrukce výtokového traktu žaludku 54 Duodenal metastasis of malignant melanoma as a rare cause of gastric outlet obstruction Gastroent Hepatol 2012; 67(1) 3

4 Obsah hepatologie i Hepatology přehledová práce i Review article Ľ. Mihalkanin Segmentálna portálna hypertenzia 58 Segmental portal hypertension Diskuzní fórum i discussion panel M. Lukáš Imunosupresivní a biologická léčba u CN šitá na míru. Komentář ke studii STORI 65 Z. Zelenková Aminosalicyláty v liečbe aktívnej crohnovej choroby kedy a prečo nie 69 O. Ryska Komentář: Perforující gangrenózní cholecystitida 71 P. Dítě UEGW Amsterdam 2012 pohled z jiné strany 72 RŮZNÉ i OTHERS Zprávy z akcí i CONGRESS REPORT P. Mlkvý, M. Kment Gastrofórum Pankreatofórum v januári Gastroforum Pancreatoforum held in January 2013 odpověď na kvíz i answer to the quiz 75 Zprávy z akcí i CONGRESS REPORT L. Hrdlička Leading change in IBD 76 lékový profil i DRUG PROFILE A. Novotný Pangrol autodidaktický test i self-educated test 80 4 Gastroent Hepatol 2012; 67(1)

5

6 Editorial Plány a představy redakční rady na rok 2013 Editorial board s plans and ideas for the year 2013 M. Lukáš 1, I. Kratochvílová 2 1 Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE Lighthouse a Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK v Praze 2 Redakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie, Ambit Media, Brno Vážení a milí čtenáři, časopis Gastroenterologie a hepatologie vstupuje do svého 67. ročníku a každý začátek nové série tohoto perio dika je spojen ze strany redakční rady a nakladatele na straně jedné a odborné veřejnosti na straně druhé s určitými očekáváními a představami. Naše pravidelné čtenáře bychom chtěli ubezpečit, že redakční rada se bude snažit směřovat časopis ve stejném duchu, tak jak tomu bylo v posledních dvou ročnících. S vedením nakladatelství Ambit Media bylo domluveno, že se rozsah časopisu v roce 2013 nebude již měnit a že každé číslo bude mít důstojný rozsah 88 stran. Zaměření každého čísla časopisu na jednu z oblastí zahrnující IBD, hepatologii, digestivní endoskopii, klinickou a experimentální gastroenterologii a gastrointestinální onkologii se ukázalo být výhodné, protože umožňuje připravit s velkým předstihem dostatečné množství kvalitních příspěvků, a udržet tak potřebnou odbornou úroveň a rozsah časopisu. Tímto je kompenzován chronický nedostatek kvalitních původních vědeckých prací, které z pochopitelných důvodů autoři adresují do jiných časopisů, které mají patřičnou indexaci v časopiseckých databázích a tak oceňovaný a vyžadovaný impact factor. Nutným důsledkem je to, že uvedená koncepce časopisu určuje jeho obsah a charakter. Drtivá většina prezentovaných článků má přehledný charakter a slouží především k postgraduálnímu vzdělávání. Představa, že obsah časopisu budou tvořit převážně původní sdělení a výsledky výzkumných prací, není reálná a neodpovídá možnostem časopisu ani produkci a nabídce kvalitní výzkumné práce v našich zemích. Tato situace nemůže být rychle, natož skokově odstraněna a bylo by stejně iluzorní si myslet, že se časopis stane během krátké doby respektovaným mezinárodním časopisem, do kterého se pohrnou texty přispěvovatelů a mladých výzkumníků se žádostí o zveřejnění výsledků klinického a experimentálního výzkumu. Kdo očekával tento posun, může být s vývojem a obsahem našeho časopisu zklamán. Na druhou stranu je potřeba konstatovat, že výše uvedené představuje zatím velmi vzdálený cíl, ke kterému je nutné se systematicky a postupně přibližovat. První krok, který by nás mohl trochu posunout, je dosažení indexace v časopisecké databázi PubMed. To je také největší ambice, se kterou do letošního roku redakční rada časopisu Gastroenterologie a hepatologie vstupuje. Domníváme se, že v současné době byla dokončena konsolidace struktury a fungování časopisu. V právě ukončeném ročníku bylo dosaženo stabilní struktury a rozsahu časopisu, byl zaveden funkční redakční systém, byla provedena úprava webových stránek včetně prezentací videozáznamů. Struktura každého čísla byla v minulém ročníku rozšířena o sekci Gastrointestinální onkologie a byla přidána sekce Diskuzní fórum. Z plánovaných kroků chceme ještě dokončit zavedení identifikace článků, které by byly publikovány on-line s určitým předstihem, před zveřejněním práce v papírové podobě. Při dostatečné zásobě příspěvků a vzhledem k omezenému počtu šesti čísel časopisu během jednoho ročníku se může stát, že na publikování příspěvků mohou autoři čekat nepřijatelně dlouhou dobu, až 6 9 měsíců, ačkoli byl příspěvek již dávno akceptován k publikaci. Proto je žádoucí mít možnost přijatý příspěvek zveřejnit v on-line podobě v krátké době po přijetí k publikaci. K tomu je však nezbytné mít nástroje k identifikaci článku. Identifikace příspěvků v on-line podobě se označuje zkratkou DOI. Bohužel zatím žádný časopis, který spadá do vydavatelství České lékařské společnosti JEP toto označení ještě nemá, proto je cesta k jeho získání poměrně složitá. V okamžiku, kdy tento poslední krok bude dokončen, podáme žádost o indexaci časopisu v databázi PubMed v Bethesdě. Lze očekávat, že to nebude proces ani snadný a už vůbec ne rychlý. Protože se náš časopis v minulosti již dvakrát a neúspěšně o indexaci ucházel, bylo podle mezinárodních regulí určeno, že s další žádostí můžeme přijít až s pětiletým odstupem. Nemusíme zdůrazňovat, že k tomuto aktu je nutné přistupovat s nejvyšší odpovědností a pečlivostí. 6 Gastroent Hepatol 2013; 67(1): 6 7

7 Plány a představy redakční rady na rok 2013 Novinkou v tomto ročníku je zařazení autodidaktického testu, který bude obsahovat otázky týkající se článků hlavního tématu v každém čísle. Odpovědi na otázky je možné zadat na webových stránkách časopisu a jeden vylosovaný výherce získá za správně vyplněný test finanční odměnu Kč. V roce 2013 proběhne několik velkých kongresů, o kterých bude časopis přinášet informace a bude zveřejňovat in-extenso abstrakta přijatých původních prací. První z velkých akcí tohoto roku budou tradiční Májové hepato logické dny v Karlových Varech. Druhým velkým kongresem budou Slovenko-české endoskopické dny a Slovensko-český gastroenterologický kongres, obě zmíněné konference se budou konat v Bratislavě ve dnech června 2013 a zvláštní číslo časopisu přinese abstrakta z těchto konferencí. Třetí velkou akcí tohoto roku bude 5. kongres české gastroenterologické společnosti ve dnech listopadu v Karlových Varech. V časopise budeme přinášet podrobné informace o všech těchto akcích. Pro úplnost přinášíme přehled příspěvků, které byly v loňském 66. ročníku zaslány do redakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Bylo zveřejněno celkem 19 původních prací, 24 přehledných referátů, 7 doporučených postupů, 7 úvodníků koeditorů, 7 kazuistických sdělení, 6 lékových profilů, 2 komentáře k významným zahraničním publikacím, 8 příspěvků do diskuzního fóra a 27 zpráv z odborných akcí a osobních sdělení. Na webové stránky časopisu byly umístněny 2 videoka zuitsiky. Definitivně byly odmítnuty 2 doručené práce. Na závěr předkládáme plán šesti čísel časopisu Gastroenterologie a hepatologie v roce 2013 s jednotlivými vedoucími tématy a daty vydání. Za redakční radu Milan Lukáš a Irena Kratochvílová Harmonogram vydání a tematické zaměření časopisu Gastroenterologie a hepatologie pro rok A time schedule of journal s publication with major topics for Číslo Téma Koeditoři Datum vydání 01/2013 IBD M. Bortlík/T. Hlavatý 25. února 02/2013 hepatologie R. Brůha/P. Jarčuška 25. dubna 03/2013 digestivní endoskopie O. Urban/B. Kunčak 24. června 04/2013 klinická a experimentální gastroenterologie J. Martínek/L. Kužela 26. srpna 05/2013 gastrointestinální onkologie Š. Suchánek/P. Mľkvý 25. října 06/2013 kongresové číslo M. Lukáš/J. Špičák 16. prosince Gastroent Hepatol 2013; 67(1): 6 7 7

8 Editorial Za vším hledej peníze (... a nebo ženu) Itʹs all about the money (... or about the woman) M. Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE Lighthouse a 1. LF UK v Praze a Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha V prvním čísle časopisu Gastroenterologie a hepatologie již tradičně dominuje téma idiopatických střevních zánětů (IBD). Možná trochu symbolicky vrcholí přípravy časopisu v době konání 8. kongresu Evropské společnosti pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (ECCO), jehož organizace byla z původně zamýšleného Milána přesunuta do Vídně. I letos počet účastníků ECCO kongresu stoupne a téměř jistě překročí až neuvěřitelné číslo 5 000, což je počet více než desetinásobně převyšující počet účastníků prvního kongresu v Amsterdamu před sedmi lety. Je zřejmé, že z ECCO kongresu se stává akce masového formátu, což bezprostředně ovlivňuje výběr pořadatelských míst. V Evropě není mnoho destinací schopných pořádat kongresy s pěti a více tisíci účastníky. Pořadatelská města tak, bohužel, začínají kopírovat místa konání evropských gastroenterologických kongresů (UEG week). Obrovský rozmach ECCO má několik příčin. Vedle samotné atraktivity oboru, který přináší velmi pestré spektrum klinických situací, se na něm nepochybně podílí i faktory ekonomické. Zavedení biologik dramaticky zvýšilo objem financí plynoucích do léčby IBD. O tyto peníze svádí boj nejen farmaceutické firmy, ale též zdravotnická zařízení, a také my-lékaři. Tento boj je veden na mnoha frontách. Jednou z nejvýznamnějších v ČR je v současné době snaha o financování bio logické léčby pro nemocné se střevními záněty ze strany zdravotních pojišťoven. Po několika letech nárůstu se situace změnila, což v době všeobecných ekonomických problémů není překvapující. Na pováženou je ovšem snaha pojišťoven (zejména největší z nich) omezit financování této léčby nejen stanovením finančních limitů, ale i retrospektivním odmítáním úhrady již podané léčby pomocí (pseudo)kontrolních opatření. Je neuvěřitelné, že tak činí instituce, která není schopna vést adekvátní a technicky alespoň trochu stravitelnou databázi pacientů léčených biologiky a smlouvy na úhradu této péče uzavírá s příslušnými centry na samém konci financovaného období. Ale dost pesimizmu, svět IBD přináší stále řadu příjemných a zajímavých situací a věřím, že jednou z nich může být i čtení tohoto čísla Gastroenterologie a hepatologie. Téma IBD je zde zastoupeno dvěma původními pracemi českých autorek, polemikou o aminosalicylátech v léčbě Crohnovy choroby a přehledným článkem shrnujícím aktuální pohled na léčbu perianálních píštělí u nemocných s Crohnovou chorobou. Jako novinku pak uvádíme v tomto čísle test (budete se s ním set kávat i v dalších číslech), v němž je téma IBD shrnuto do několika otázek odpovědi na ně byste měli najít právě v článcích věnovaných střevním zánětům. Originálním počinem v českém písemnictví je práce Malíčkové et al monitorující výskyt protilátek proti zymogenovému glykoproteinu 2 (anti-gp2) u nemocných s IBD [1]. Přestože autoři hodnotí výsledek práce s jistou skepsí, jde o další příspěvek do mozaiky sérologické diagnostiky střevních zánětů. Vysoká specificita a pozitivní prediktivní hodnota stanovení anti-gp2 umožňují již nyní využít tuto metodu v individuálních případech diferen ciálně diagnostických rozpaků. Téma biologické terapie a monitoringu jejího efektu v tenkém střevě přináší původní práce Machkové et al [2]. Protilátky proti TNFα jsou prokazatelně účinné při hojení zánětlivých změn v tračníku, o jejich účinku v tenkém střevě, zejména ve smyslu hojení vředů, není mnoho informací. Autoři uvedené práce prezentují výsledky půlročního sledování pacientů léčených infliximabem a adalimumabem pomocí kapslové endoskopie, které potvrdilo vysokou účinnost terapie a současně přínos kapslové endoskopie při sledování takto léčených pacientů. Léčba Crohnovy choroby aminosalicyláty je téma kontroverzní a současně velmi zajímavé. Jejich účinnost je na jedné straně zpochybňována do té míry, že jsou považovány za zcela zbytečné, na straně druhé jsou v klinické praxi stále běžně používány i u nemocných s CN. Zajímavou polemiku na toto téma představují příspěvky reprezentantek dvou 8 Gastroent Hepatol 2013; 67(1): 8 9

9 Za vším hledej peníze (... a nebo ženu) největších center pro léčbu IBD pacientů v Čechách a na Slovensku [3,4]. Článek na téma léčby perianálních píštělí u nemocných s Crohnovou chorobou je inspirován zkušenostmi z běžné klinické praxe [5]. Ta je, bohužel, stále neradostná a značná část nemocných s touto formou CN je léčena špatně zejména proto, že chybí koordinace léčby medikamentózní a chirurgické. Komplexní přístup, zkušený gastroenterolog a zejména chirurg jsou přitom naprosto nezbytnými podmínkami pro úspěch v terapii této komplikované situace. Na závěr jedna genderově nekorektní poznámka: autory většiny článků na téma IBD jsou tentokrát ženy. Přeji vám tedy příjemné čtení tohoto dámského čísla Gastroenterologie a hepatologie. Literatura 1. Maličková K, Ďuricová D, Bortlík M et al. Sérové protilátky proti zymogenovému glykoproteinu 2 (anti-gp2) u nemocných s idiopatickými střevními záněty. Gastroent Hepatol 2013; 67(1): Machková N, Ďuricová D, Bortlík M et al. Hodnocení slizničního hojení v průběhu bio logické léčby Crohnovy choroby tenkého střeva pomocí kapslové endoskopie: prospektivní observační studie. Gastroent Hepatol 2013; 67(1): Ďuricová D. Mesalazin u Crohnovy nemoci: obsolentní nebo neprávem opomíjená léčba? Gastroent Hepatol 2013; 67(1): Zelinková Z. Aminosaliciláty v liečbe aktívnej Crohnovej choroby kedy a prečo nie. Gastroent Hepatol 2013; 67(1): Bortlík M. Současný pohled na léčbu perianálních píštělí u nemocných s Crohnovou chorobou. Gastroent Hepatol 2013; 67(1): MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. koeditor sekce IBD Redakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie vypisuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KAZUISTIKU 2013 Podmínky soutěže 1. Do soutěže budou automaticky zařazeny všechny práce přijaté do redakce v období od do Práce budou hodnoceny členy redakční rady. 3. Hlavními kritérii hodnocení budou odborná úroveň, originalita a přínos zveřejněných údajů. 4. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v časopise Gastroenterologie a hepatologie 1/2014. Nejlepší práce bude oceněna částkou Kč. Instrukce pro autory naleznete na internetových stránkách časopisu Texty vkládejte přes Open Journal System (přístupný z webových stránek časopisu). Gastroent Hepatol 2013; 67(1): 8 9 9

10 IBD: původní práce Sérové protilátky proti zymogenovému glykoproteinu 2 (anti-gp2) u nemocných s idiopatickými střevními záněty Serum zymogen glycoprotein 2 antibodies (anti-gp2) in patients with inflammatory bowel disease K. Malíčková 1, D. Ďuricová 2, M. Bortlík 2, L. Hrdlička 2, N. Machková 2, M. Lukáš 1,2 1 Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze 2 Klinické a výzkumné centrum pro idiopatické střevní záněty ISCARE a 1. LF UK v Praze Souhrn: Účel studie: Cílem práce je studium výskytu a významu sérových protilátek proti zymogenovému glykoproteinu 2 (anti-gp2) u nemocných s idiopatickými střevními záněty (Inflammatory Bowel Disease, IBD). Metody: Vyšetřili jsme 81 nemocných s diagnózou IBD 66 pacientů s Crohnovou nemocí (CN) a 15 pacientů s ulcerózní kolitidou (UC), kontrolní skupinu 20 nemocných s neléčenou celiakií a 50 zdravých dárců krve. Všichni vyšetření pacienti s IBD byli léčeni infliximabem. Testování anti-gp2 IgG/IgA bylo provedeno ve vzorcích z nultého (W0) a desátého (W10) týdne léčby. Výsledky: Pozitivita anti-gp2 alespoň v jednom izotypu byla nalezena u 52 % nemocných s CN, ale jen u 13 % pacientů s UC (p = 0,007). V obou kontrolních skupinách byl výskyt anti-gp2 zanedbatelný. Pacienti s CN dosahovali ve srovnání s UC signifikantně vyšších koncentrací anti-gp2 (p = 0,001 pro anti-gp2 IgG a W0 a p < 0,001 pro anti-gp2 IgA a W0). V průběhu deseti týdnů biologické léčby nedošlo u nemocných s IBD k signifikantním změnám koncentrací sledovaných autoprotilátek. Nebyla prokázána souvislost výskytu anti-gp2 IgG ani IgA s pohlavím, věkem, místem a typem postižení ani s aktivitou zánětlivého onemocnění střev. Jediná signifikantní souvislost byla nalezena u anti-gp2 IgA s formou postižení CN, kdy strikturující a fistulující forma byla spojena s častějším výskytem a vyššími titry anti-gp2 IgA. Závěry: Anti-GP2 se vyskytují přibližně u poloviny pacientů s CN. Výskyt anti-gp2 nekoreluje s místem, formou ani typem postižení zažívacího ústrojí, nesouvisí s aktivitou nemoci a koncentrace autoprotilátek se v průběhu biologické terapie IBD zásadně nemění. Klíčová slova: idiopatické střevní záněty autoprotilátky zymogenový glykoprotein 2 anti-gp2 protilátky proti exokrinnímu pankreatu biologická léčba Summary: Purpose of the study: The aim of the study is to examine the incidence and significance of serum antibodies against zymogen glycoprotein 2 (anti-gp2) in patients with inflammatory bowel disease (IBD). Methods: Eighty-one patients with IBD were examined, 66 patients with Crohnʹs disease (CD) and 15 with ulcerative colitis (UC); there was also a control group of 20 patients with untreated coeliac disease and 50 healthy blood donors. All examined patients with IBD were treated with infliximab. Analyses of anti-gp2 IgG/IgA were performed in samples from week 0 (W0) and week 10 (W10) of the treatment. Results: Anti-GP2 in at least one isotype were found in 52% of patients with CD, but only in 13% of patients with UC (p = 0.007). In both control groups, the incidence of anti-gp2 was minimal. Compared to UC patients, individuals with CD achieved significantly higher concentrations of anti-gp2 (p = for anti-gp2 IgG at W0 and p < for anti-gp2 IgA at W0). No significant changes in concentrations of autoantibodies were observed during 10 weeks of the biological treatment. No evidence of anti-gp2 IgG/IgA association with gender, age, location or type of IBD, or with the activity of the disease was proven. The only significant correlation was found in anti-gp2 IgA with CD damage when stricturing and fistulizing form was related to more frequent incidence and higher anti-gp2 IgA titres. Conclusions: Anti-GP2 occure in approximately half of patients with CD. The incidence of anti-gp2 does not correlate with CD location, form or type of the alimentary tract damage; it is not related to the disease activity and concentrations of autoantibody concentrations do not change significantly during the IBD biological treatment. Key words: inflammatory bowel diseases autoantibodies zymogen glycoprotein 2 anti-gp2 exocrine pancreatic antibodies biological therapy 10 Gastroent Hepatol 2013; 67(1): 10 16

11 Sérové protilátky proti zymogenovému glykoproteinu 2 (anti-gp2) u nemocných s idiopatickými střevními záněty Imunopatogenetické mechanizmy vzniku idiopatických střevních zánětů (Inflammatory Bowel Disease, IBD) dosud nebyly přesně popsány, není však pochyb o tom, že tato skupina chorob má u geneticky predisponovaných jedinců souvislost s poškozením střevní slizniční bariéry vyvolané luminálními mikrobiálními antigeny. Významnou klinickou charakteristikou IBD je tvorba protilátek proti řadě auto antigenů, přičemž autoprotilátky se za jistých okolností nejspíše přímo účastní některých zánětlivých kaskád vedoucích ke vzniku a rozvoji IBD [1]. Od 80. let minulého století je známo, že přibližně % nemocných s Croh novou nemocí (CN) tvoří protilátky proti acinárním zevně sekretorickým buňkám pankreatu (protilátky proti exokrinnímu pankreatu, PAB) (obr. 1). U nemocných s ulcerózní kolitidou (UC) nebo jiným non-ibd postižením zažívacího ústrojí je výskyt PAB velmi vzácný [2 4]. Hlavním cílovým antigenem PAB je pankreatický glykosylfosfoinositol (GPI) nazývaný též zymogenový glykoprotein 2 (GP2) [5]. Dříve se předpokládalo, že GP2 je exprimován výlučně na membránách pankreatických acinárních buněk [6]. Nedávné studie však prokázaly, že GP2 se hojně nachází na površích M-buněk, tj. epiteliálních buněk pokrývajících lymfocytární folikuly Peyerových plátů [7]. M-buňky patří k systému tzv. Follicle-Associated Epithelium (FAE) a ve slizničním epitelu zajišťují přenos luminálních antigenů k lymfocytům Peyerových plátů. M-buňky mají velké zastoupení v tenkém střevě (obzvlášť v ileu) a téměř chybějí ve sliznici tlustého střeva [8]. Jedna z hypotéz vysvětlujících chování GP2 proteinů na M-buňkách nemocných s IBD předpokládá indukci exprese GP2 následkem zánětlivých změn sliznice tenkého střeva [9]. Dosud však není známo, zda je tvorba autoprotilátek proti GP2 (anti-gp2) prostým epifenomenem tohoto slizničního zánětu anebo zda se anti-gp2 přímo Obr. 1. Protilátky proti exokrinnímu pankreatu, PAB. Nepřímá imunofluorescence, substrát: opičí pankreas (Euroimmun, SRN). Mikroskop: Olympus BX51, objektiv UPlan FI 40. Kapkovité extracelulární (luminální) útvary a granulární cytoplazmatická fluorescence v acinárních buňkách. Ing. Miroslav Hinďoš, ÚLBLD VFN a 1. LF UK. Fig. 1. Antibodies against exocrine pancreas, PAB. účastní imunopatologických mechanizmů vzniku a rozvoje CN. K dnešnímu dni bylo publikováno několik klinických studií zkoumajících úlohu anti-gp2 u pacientů s IBD. Studie se překvapivě shodují pouze v tom, že výskyt anti-gp2 je častější u nemocných s CN. Odlišné výsledky byly zaznamenány při hodnocení souvislostí pozitivity anti-gp2 s místem a formou postižení střeva jakož i pozitivity autoprotilátek s aktivitou IBD [5,9 13]. Cílem předkládané práce bylo ověření výskytu anti-gp2 u specifické skupiny nemocných s IBD, a to u pacientů indikovaných k biologické léčbě infliximabem, tedy u jedinců se středně či vysoce aktivní CN nebo UC, s fistulující a/nebo strikturující formou CN, s kortikodependentním průběhem CN/UC nebo s extraintestinálními projevy nemoci [14]. Zajímal nás výskyt a výše titrů sérových anti-gp2 IgG/IgA u ne- mocných s CN a jinými imunopatologickými nemocemi zažívacího ústrojí, vztah autoprotilátek k demografickým a klinickým charakteristikám IBD a vývoj koncentrací anti-gp2 IgG/IgA v průběhu biologické léčby. Materiál a metodika Pacienti Vyšetřili jsme 81 nemocných s klinicky a biopticky verifikovanou diagnózou IBD. Základní demografické a klinické údaje o těchto pacientech uvádí tab. 1. Léčba pacientů probíhala v letech v Klinickém a výzkumném centru pro idiopatické střevní záněty ISCARE a 1. LF UK v Praze. Biologická terapie infliximabem se řídila doporučenými postupy Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty České gastroenterologické společnosti JEP [15]. K laboratornímu vyšetření byly použity vzorky krve odebrané před podáním Gastroent Hepatol 2013; 67(1):

12 Sérové protilátky proti zymogenovému glykoproteinu 2 (anti-gp2) u nemocných s idiopatickými střevními záněty Tab. 1. Základní demografické a klinické údaje o vyšetřených pacientech s diagnózou IBD. Tab. 1. Basic demographic and clinical data concerning examined patients diagnosed with IBD. a) Crohnova nemoc, n = 66 Muži/ženy 29/37 Věk, medián (min., max.) 32 (18, 67) Místo postižení, n (%) L1 terminální ileum +/- cékum 16 (24 %) L2 jen tlusté střevo 14 (21 %) L3 L1+L2 26 (39 %) L4 proximální postižení (orálně od terminálniho ilea) 10 (16 %) Forma, n (%) B1 zánětlivý typ (bez stenóz, nitrobřišních abscesů, píštělí) 30 (45 %) B2 stenozující typ 18 (27 %) B3 penetrující typ (nitrobřišní absces a/nebo píštěl) 6 (9 %) B2 + B3 12 (19 %) Aktivita nemoci po 10 týdnech biologické terapie (W10) mírně aktivní/aktivní 23 (35 %) v remisi 43 (65 %) b) ulcerózní kolitida, n = 15 Muži/ženy 9/6 Věk, medián (min., max.) 38 (18, 54) Typ postižení, n (%) E1 proktitida 1 (7 %) E2 levostranný tvar (do lienálního ohbí) 3 (20 %) E3 extenzivní tvar (za lienální ohbí) 11 (73 %) Aktivita nemoci po 10 týdnech biologické terapie (W10) mírně aktivní/aktivní 6 (40 %) v remisi 9 (60 %) první dávky infliximabu (W0) a v desátém (W10) týdnu biologické léčby. Krev na vyšetření byla odebrána těsně před podáním biologického léčiva. Kontrolní skupiny Do studie byly zařazeny dvě kontrolní skupiny. První tvořili pacienti s biopticky verifikovanou celiakií před zahájením bezlepkové diety. Šlo o jedenáct mužů a devět žen s mediánem věku 28 let (věkové rozmezí let). U všech byly prokázány pozitivní protilátky proti endomýziu v izotypu IgA a/nebo IgG (100 %) a s výjimkou jedné osoby též pozitivní protilátky proti tkáňové transglutamináze IgA a/nebo IgG (95 %). Druhou kontrolní skupinu tvořilo 50 zdravých dárců krve, 35 mužů a 15 žen, s mediánem věku 35 let (rozmezí let). Laboratorní analýzy Vzorky srážlivé krve byly centrifugovány rychlostí g po dobu 10 min, séra byla rozpipetována do alikvot po 100 µl a zamražena na 75 C v IBD bance. Před provedením analýz byly vzorky sér rozmraženy na ledu a následně vytemperovány na pokojovou teplotu. Sérové protilátky proti GP2 byly detekovány metodou enzymové imunoanalýzy (ELISA) pomocí validovaných standardizovaných souprav Anti-GP2 IgG a Anti-GP2 IgA (Generic Assays, SRN). Koncentrace anti-gp2 je udávána v U/ml. Výrobcem je doporučeno refenční rozmezí normálních hodnot 0 15 U/ml. Anti-GP2 IgG/IgA byly vyšetřeny u pacientů s IBD i u obou kontrolních skupin. U všech vyšetřených sér z IBD banky byl pro W0 znám výsledek vyšetření protilátek proti Saccharomyces cerevisiae (ASCA IgG a IgA) metodou ELISA a protilátek proti cytoplazmě neutrofilů (ANCA) metodou nepřímé imunofluorescence (NIF). Ve zkoumaných vzorcích sér pacientů s IBD z týdnů W0 a W10 byly navíc vyšetřeny antinukleární protilátky (ANAb) v izotypu IgG (NOVA Lite ANA, INOVA, USA) a protilátky proti dvouvláknové DNA (anti- -dsdna) IgG (NOVA Lite dsdna Crithidia lucillae, INOVA, USA). V obou případech šlo o metodu NIF, výsledek je vydáván v kvalitativní formě, tj. negativní/slabě pozitivní/pozitivní. Statistická analýza Statistická analýza dat byla provedena pomocí softwaru STATISTICA CZ 10.0 (Statsoft, USA). Pro popis dat byla použita deskriptivní statistika, přičemž jako míry polohy spojitých proměnných jsou uváděny medián a interkvartilové rozmezí ({IQR}). S ohledem na charakter a rozsah souboru byly k analýzám použity neparametrické testy. Ke zhodnocení rozdílů hodnot mezi soubory byl použit Kruskal-Wallisův test a hladina významnosti p < 0,05. K analýze kvalitativních proměnných byl použit Pearsonův chí-kvadrát test a hladina významnosti p < 0,05. Výsledky 1. Výskyt anti-gp2 IgG a/nebo IgA ve vyšetřovaných skupinách Ve skupině pacientů s CN byl výskyt zvýšených až vysokých koncentrací anti-gp2 IgG/IgA signifikantně vyšší než u nemocných s diagnózou UC: anti- -GP2 IgG byly pozitivní u 29 %, anti-gp2 IgA u 42 % a double-igg/iga u 12 % pacientů s CN. Pozitivita anti-gp2 alespoň 12 Gastroent Hepatol 2013; 67(1): 10 16

13 Sérové protilátky proti zymogenovému glykoproteinu 2 (anti-gp2) u nemocných s idiopatickými střevními záněty v jednom izotypu byla nalezena u 52 % nemocných s CN, ale jen u 13 % pacientů s UC (p = 0,007). V kontrolní skupině pacientů s celiakií byla pouze u jednoho nemocného zaznamenána mírná elevace hladiny anti-gp2 IgA (5 %), v kontrolní skupině zdravých dárců krve vykázali dva jedinci slabou pozitivitu anti-gp2 IgG (4 %) (tab. 2, graf. 1). 2. Absolutní hodnoty koncentrací anti-gp2 IgG a IgA ve sledovaných skupinách Pacienti s CN dosahovali ve srovnání s UC signifikantně vyšších koncentrací anti-gp2 v obou izotypech (p = 0,001 pro anti-gp2 IgG a W0 a p < 0,001 pro anti-gp2 IgA a W0). V průběhu deseti týdnů biologické léčby nedošlo u nemocných s IBD k signifikantním změnám koncentrací sledovaných autoprotilátek: u nemocných s CN p = 0,174 pro anti-gp2 IgG a p = 0,203 pro anti-gp2 IgA, u nemocných s UC p = 0,378 pro anti-gp2 IgG a p = 0,297 pro anti-gp2 IgA (tab. 3). 3. Senzitivita a specificita, pozitivní a negativní prediktivní hodnota vyšetření anti-gp2 IgG a IgA pro diagnózu CN Z výše uvedených čísel vyplývá nízká senzivitita vyšetření anti-gp2 IgG i IgA pro diagnózu CN. Byla však nalezena významná specificita pro odlišení CN od diagnózy UC a vysoká pozitivní prediktivní hodnota (neboli pravděpodobnost, že případ je skutečně pozitivní, když ho test jako pozitivní vyhodnotil) (tab. 4). 4. Souvislost pozitivity anti-gp2 s vybranými klinickými a demografickými charakteristikami IBD Nepodařilo se prokázat souvislost výskytu anti-gp2 IgG ani IgA s pohlavím, věkem, místem a typem postižení ani s aktivitou zánětlivého onemocnění střev. Jediná signifikantní souvislost byla nalezena u anti-gp2 IgA s formou postižení Crohnovou nemocí, kdy strikturující a fistulující forma CN (B2, 3, anti-gp2, % výskytu pozitivních protilátek p = 0,007 IgG IgA IgG IgA IgG IgA IgG IgA Graf 1. Anti-GP2 IgG a IgA v jednotlivých skupinách podíl pozitivních nálezů. Graph 1. Anti-GP2 IgG and IgA in examined cohorts proportion of positive findings ) byla spojena s častějším výskytem a vyššími titry anti-gp2 IgA (tab. 5). 5. Anti-GP2 IgG a IgA a jiné autoprotilátky u nemocných s IBD U 22 z celkového počtu 81 pacientů s IBD léčených infliximabem (27 %) byla ve vzorku z desátého týdne léčby (W10) nalezena pozitivita antinukleárních protilátek (ANAb), u 8 z těchto CN UC celiakie zdravé kontroly CN Crohnova nemoc; UC ulcerózní kolitida. Tab. 2.Výskyt anti-gp2 IgG a/nebo IgA ve vyšetřovaných skupinách. Tab. 2. Incidence of anti-gp2 IgG and/or IgA in examined cohorts. CN (W0) UC (W0) Celiakie Zdraví dárci anti-gp2 IgG pozitivní 19/66 1/15 0/20 2/50 anti-gp2 IgG negativní 47/66 14/15 20/20 48/50 anti-gp2 IgA pozitivní 28/66 1/15 1/20 0/50 anti-gp2 IgA negativní 38/66 14/15 19/20 50/50 anti-gp2 IgG + IgA pozitivní 8/66 0/15 0/20 0/50 anti-gp2 IgG + IgA negativní 38/66 13/15 19/20 48/50 anti-gp2 IgG nebo IgA pozitivní 34/66 2/15 1/20 2/50 CN Crohnova nemoc; UC ulcerózní kolitida; W0 vzorek odebraný těsně před zahájením biologické terapie. 22 ANAb-pozitivních vzorků byla prokázána též pozitivita anti-dsdna protilátek (10 % z celkového počtu nemocných na biologické terapii). Souvislost výskytu anti-gp2 IgG či IgA s indukcí tvorby ANAb a anti-dsdna se však neprokázala (p = 0,457 pro ANAb, p = 0,312 pro anti-dsdna). Anti-GP2 IgG/IgA tvořili jak ASCA- -pozitivní, tak ASCA-negativní ne- Gastroent Hepatol 2013; 67(1):

14 Sérové protilátky proti zymogenovému glykoproteinu 2 (anti-gp2) u nemocných s idiopatickými střevními záněty formu a typ postižení zažívacího ústrojí. Výsledky studie naznačují, že pozitivita anti-gp2 nesouvisí s aktivitou IBD a koncentrace autoprotilátek se v průběhu bio logické terapie IBD zásadně nemění. První informace o pankreatickém membránovém proteinu GP2 byly publikovány před více než 20 lety [16]. Krátce nato bylo zjištěno, že GP2 je jedním z autoantigenů, který je cílem autoprotilátek u nemocných s IBD [17], a protilátky proti exokrinnímu pankreatu se staly jedním z pomocných imuno logických laboratorních vyšetření při diagnostice IBD. Zájem o anti-gp2 byl opět probuzen díky výzkumu německých aumocní s CN (p = 0,572), obdobná čísla platí i pro ANCA-pozitivní a ANCA- -negativní UC (p = 0,209). Diskuze Předložená práce je dle našich informací první studií výskytu anti-gp2 protilátek v populaci českých pacientů s IBD. Ve shodě s výsledky zahraničních výzkumů [9 13] potvrzuje výskyt anti- GP2 přibližně u poloviny pacientů s CN a zanedbatelný výskyt pozitivních nálezů u pacientů s UC a s jinými střevními imunopatologiemi, jakož i u zdravých jedinců. Na rozdíl od některých zahraničních studií však nepotvrzuje význam anti-gp2 jako biomarkeru pro místo, torů v čele s Roggenbuckem. Důležitým milníkem při studiu významu GP2 a anti-gp2 v patofyziologii IBD bylo Roggenbuckovo zjištění, že GP2 je významně exprimován na M-buňkách sliznice tenkého střeva [5]. Jeho pracovní skupina dále prokázala, že výskyt sérových anti-gp2 detekovaných metodou enzymové imunoanalýzy přímo koreluje s nálezem protilátek proti exokrinnímu pankreatu prokazovaných metodou NIF [5] jakož i s výskytem ASCA (a to na hladině významnosti p = 0,03) [18]. Britští autoři publikovali před dvěma lety data o 30% senzitivitě a 95% specificitě vyšetření anti-gp2 pro diagnózu CN [9]. Tab. 3. Koncentrace anti-gp2 IgG a IgA ve vyšetřovaných skupinách. Tab. 3. Concentration of anti-gp2 IgG and IgA in examined cohorts. Průměr Medián SD Min. Max. CN anti-gp2 IgG 17,52 15,50 21,38 0,05 183,55 W0 anti-gp2 IgA 28,38 24,49 34,96 0,18 138,67 CN anti-gp2 IgG 15,43 11,12 17,50 1,05 190,81 W10 anti-gp2 IgA 17,28 19,64 26,72 0,00 188,20 UC anti-gp2 IgG 9,46 5,20 9,00 0,90 34,72 W0 anti-gp2 IgA 8,30 5,68 6,20 0,39 20,20 UC anti-gp2 IgG 16,39 9,13 28,98 3,29 123,89 W10 anti-gp2 IgA 8,98 6,26 7,14 1,23 23,78 celiakie anti-gp2 IgG 6,54 4,78 5,12 0,00 14,45 anti-gp2 IgA 5,36 2,98 7,14 1,02 21,90 zdraví anti-gp2 IgG 3,96 4,52 8,24 2,55 23,80 anti-gp2 IgA 2,50 2,04 7,35 3,38 17,42 Výsledky jsou uvedeny v U/ml. Tab. 4. Senzitivita anti-gp2 IgG a IgA pro diagnózu CN, specificita ve vztahu CN k UC, pozitivní (PPV) a negativní (NPV) prediktivní hodnota. Tab. 4. Sensitivity of anti-gp2 IgG and IgA for CN diagnosis, specifity in relation to UC, positive (PPV) and negative (NPV) predictive values. Senzitivita Specificita PPV NPV anti-gp2 IgG 29 % 93 % 95 % 95% CI (76,386; 99,111) anti-gp2 IgA 42 % 93 % 97 % 95% CI (82,824; 99,388) anti-gp2 IgG + IgA 17 % 93 % 100 % 95% CI (67,559; 100) anti-gp2 IgG nebo IgA 52 % 87 % 95 % 95% C(81,855; 98,463) 23 % 95% CI (14,193; 34,913) 27 % 95% CI (16,768; 40,252) 24 % 95% CI (14,297; 37,412) 29 % 95% CI (17,730; 43,368) 14 Gastroent Hepatol 2013; 67(1): 10 16

15 Sérové protilátky proti zymogenovému glykoproteinu 2 (anti-gp2) u nemocných s idiopatickými střevními záněty Tab. 5. Vztah koncentrací anti-gp2 IgG/IgA k demografickým a klinickým charakteristikám souboru pacientů s IBD. Kruskal-Wallisův test shody mediánů. Tab. 5. Correlation of anti-gp2 IgG/IgA concentrations with demographic and clinical features of patients with IBD. Kruskal-Wallis test. Poté se však objevily studie s poněkud odlišnými výstupy: Pavlidis et al vloni publikovali práci, ve které se jim nepodařilo prokázat významnou souvislost výskytu anti-gp2 s postižením pankreatu, na rozdíl od Roggenbucka nenašli ani korelaci mezi titry ASCA a anti-gp2 [10]. V této multicentrické studii výskytu anti-gp2 v populaci britských, řeckých a německých nemocných s IBD byly anti-gp2 signifikantně častěji přítomny u pacientů s extenzivním postižením CN a s postižením tenkého střeva (χ 2 = 8,16; p < 0,01; OR 4,06) a signifikantně méně často u jedinců s penetrující formou CN (χ 2 = 6,18; p = 0,02; OR 3,96). Belgická studie Op De Beéck [13] sledovala anti-gp2 u 164 nemocných s CN, 118 nemocných s UC a u 75 jedinců s jiným non-ibd onemocněním střev. Kromě signifikantně častějšího výskytu anti-gp2 u CN ve srovnání s UC (p < 0,0003) nebyla nalezena korelace výskytu anti-gp2 s věkem, pohlavím, titry ASCA, místem ani formou postižení. U belgických pacientů se anti-gp2 častěji vyskytovaly pouze u pacientů s postižením horní části trávicího traktu (p = 0,042). Biologická léčba infliximabem či adalimumabem neměla signifikantní vliv na výskyt ani dynamiku změn titrů autoprotilátek. Naše studie nevnáší do náhledu na klinický význam detekce anti-gp2 Anti-GP2 IgG Anti-GP2 IgA pohlaví p = 0,896, NS p = 0,904, NS věk p = 0,527, NS p = 0,731, NS místo postižení CN, W0 p = 0,874, NS p = 0,890, NS forma postižení CN, W0 p = 0,182, NS p = 0,0036 typ postižení UC, W0 p = 0,794, NS p = 0,563, NS aktivita nemoci po léčbě (W10) p = 0,119, NS p = 0,183, NS CN Crohnova nemoc; UC ulcerózní kolitida; W0 vzorek odebraný těsně před zahájením biologické terapie; W týden biologické léčby. Literatura 1. Baumgart DC, Carding SR. Inflammatory bowel disease: cause and immunobiology. Lancet 2007; 369(9573): Stocker W, Otte M, Ulrich S et al. Autoimmunity to pancreatic juice in Crohn s disease. Results of an autoantibody screening in patients with chronic inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol 1987; 139 (Suppl): Klebl FH, Bataille F, Huy C et al. Association of antibodies to exocrine pancreas with subtypes of Crohn s disease. Eur J Gastroenterol Hepatol 2005; 17(1): Desplat-J ego S, Johanet C, Escande A et al.update in Anti- Saccharomyces cerevisiae antibodies, anti-nuclear associated anti-neutrophil antibodies and antibodies to exocrine pancreas detected by indirect immunofluorescence as biomarkers in chronic inflammatory bowel diseases: results of a multicenter study. World J Gastroenterol 2007; 13(16): Roggenbuck D, Hausdorf G, Martinez- -Gamboa L et al. Identification of GP2, the major zymogen granulemembrane glycoprotein, as the autoantigen of pancreatic antibodies in Crohn s disease. Gut 2009; 58(12): Fukuoka SI, Freedman SD, Scheele GA. A single gene encodes membrane-bound and free forms of GP-2, the major glycoprotein in pancreatic secretory (zymogen) granule membranes. PNAS 1991; 88(7): Hase K, Kawano K, Nochi T et al. Uptake through glycoprotein 2 of FimH+ bacteria by M cells initiates mucosal immune response. Nature 2009; 462(7270): Kraehenbuhl JP, Neutra MR. Epithelial M cells: differentiation and function. Ann Rev Cell Dev Biol 2000; 16: Bogdanos DP, Rigopoulou EI, Smyk DS et al. Diagnostic value, clinical utility and pathogenic significance of reactivity to the molecular targets of Crohn s disease specific-pancreatic autoantibodies. Autoimm Rev 2011; 11(2): Pavlidis P, Romanidou O, Roggenbuck D et al. Ileal inflammation may trigger the development of GP2-specific pancreatic autoantibodies in patients with Crohn s disease. Clin Dev Immunol 2012; 2012: Roggenbuck D, Humbel RL, Reinhold D et al. Glycoprotein 2 antibodies in inflammatory bowel disease - no association with disease phenotype? J Pediatr Gastroenterol Nutr [Epub ahead of print]. 12. Bogdanos DP, Roggenbuck D, Reinhold D et al. Pancreatic-specific autoantimnoho optimizmu. Námi zjištěná senzitivita vyšetření pro diagnózu CN 52 % je poněkud vyšší ve srovnání s výše zmíněnými studiemi (cca %). Domníváme se, že důvodem je specifický výběr pacientů s IBD všichni naši nemocní měli závažný průběh nemoci s komplikacemi a byli vyšetřováni v době těsně před zahájením bio logické léčby, tj. v akutním stavu. Jedinou klinickou charakteristikou spjatou se zvýšeným výskytem anti-gp2 byla v našem souboru strikturující a fistulující forma CN. Výše zmíněná práce Op De Beéck [13] žádné rozdíly u jedinců s píštělemi a bez nich nenachází a Pavlidisova studie [10] uvádí u CN s píštělemi dokonce nižší výskyt anti-gp2. Tyto diskrepance lze vysvětlit pouze jediným způsobem: tvorba protilátek proti GP2 je indukována jiným, dosud neidentifikovaným mechanizmem či faktorem, který žádná z dosud provedených studií (včetně té naší) nezachytila a neprozkoumala. Závěrem konstatujeme, že v současné době není vyšetření anti-gp2 IgG/IgA významným přínosem pro rutinní diagnostiku IBD ani pro sledování vývoje onemocnění či odpovídavosti na terapii. Indukce tvorby protilátek proti autoantigenům membrány M-buněk je však velmi zajímavým fenoménem a jeho možné konsekvence budou pro objasnění imunopatologických me- chanizmů vzniku IBD nejspíše velmi překvapivé. Gastroent Hepatol 2013; 67(1):

16 Sérové protilátky proti zymogenovému glykoproteinu 2 (anti-gp2) u nemocných s idiopatickými střevními záněty bodies to glycoprotein 2 mirror disease location and behaviour in younger patients with Crohn s disease. BMC Gastroenterol 2012, 6; 12: Op De Beéck K, Vermeire S, Rutgeerts P et al. Antibodies to GP2, the major zymogen granule membrane glycoprotein, in inflammatory bowel diseases. Gut 2012; 61(1): Zbořil V et al. Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů. Praha: Mladá fronta Lukáš M, Ďuricová D, Bortlík M et al. Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2008; 62(5): Rindler MJ, Hoops TC. The pancreatic membrane protein GP-2 localizes specifically to secretory granules and is shed into the pancreatic juice as a protein aggregate. Eur J Cell Biol 1990; 53(1): Bartoloni C, Guidi L, Pili R et al. Assay, isolation and characterization of circulating immune complexes from serum of gastrointestinal cancer, stage III and IV melanom and chronic inflammatory bowel disease patients. Oncology 1993; 50(1): Roggenbuck D, Reinhold D, Wex T et al. Autoantibodies to GP2, the major zymogen granule membrane glycoprotein, are new markers in Crohn's disease. Clin Chim Acta 2011; 412(9 10): Práce byla podpořena grantem GAUK a Nadačním fondem IBD-Comfort. Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy. The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study. Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů. The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE uniform requirements for biomedical papers. Doručeno/Submitted: Přijato/Accepted: MUDr. Karin Malíčková Klinická imunologie a alergologie laboratoř Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Karlovo nám. 32, Praha 2 Kvíz případ z klinické praxe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxa myslet... Vážení čtenáři, na webových stránkách časopisu naleznete ke kvízu doplňující fotodokumentaci. M. Lukáš Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE Lighthouse a Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK v Praze gickým vyšetřením potvrzen tubulární adenom s dysplazií lehkého až středního stupně. Nález nevysvětloval příčinu ileóz ního stavu. Za dva týdny po provedené koloskopii došlo opět ke vzniku dalšího subileózního stavu, pro který musela být opět hospitalizována na chirurgii. I v tomto případě došlo při konzervativní terapii k rychlé úpravě stavu. V listopadu 2012 byla provedeno kontrastní vyšetření tenkého střeva metodou CT enterografie. Nález na tenkém střevě ukazoval na infiltraci a nápadné zesílení stěny na několika kličkách větší části jejuna a nápadně množené a zvětšené mezenteriální uzliny. Poté byla v listopadu 2012 indikována k provedení entero skopického vyšetření se záměrem ověřit nález na sliznici jejuna a získat bi- Popis případu Žena nar. 1951, kuřačka, v posledních několika letech léčena pro arteriální hypertenzi, jinak nikdy vážně nestonala. V září 2012 byla hospitalizována ve spádovém chirurgickém oddělení pro známky porušené střevní průchodnosti. Po infuzní terapii a podávání spasmolytik došlo během dvou dnů k rychlé úpravě stavu a normalizaci střevní průchodnosti. Počátkem října 2012 bylo u nemocné provedeno koloskopické vyšetření s cílem vyloučit mechanickou poruchu pasáže na úrovni tlustého střeva a v oblasti ileocékální. Koloskopie prokázala normální endoskopické poměry v celém tlustém střevě a terminálním ileu. V oblasti aborálního sigmatu byl odstraněn stopkatý polyp velikosti hlavy 25 mm. Histolooptické vzorky k histologickému vyšetření. Enteroskopické vyšetření bylo provedeno single ballon enteroskopem firmy Olympus SF 160 a potvrdilo infiltraci sliznice jejuna počínající cca 35 cm pod Treitzovým ohbím. Aborálně pod tímto úsekem byly vředové defekty a po dalším úseku cca 20 cm dlouhém byla nalezena stenóza lumen tenkého střeva exulcerovaná a znemožňující další průchod přístroje. Z těchto míst a také z oblasti intaktní části proximálního jejuna byly odebrány vícečetné biopsie. Výsledek histologického vyšetření bioptických vzorků odebraných z proximální a makroskopicky intaktní sliznice prokázal oploštělé klky, zvýšenou infiltraci epite liálních buněk lymfocyty a úbytek Lieberkinských krypt. Histologické vyšetření z oblasti infiltrované sliznice s vředy, byl prokázán infiltrát z uniformních velkých lymfoidních buněk. Imunohistochemicky byla potvrzena pozitivita specifického barvení na CD3, CD7 buňky a negativní výsledek na CD4, CD5, CD8, CD30, CD56 buněk. Otázka: Jaká je Vaše diagnóza? Správná odpověď a komentář na str Gastroent Hepatol 2013; 67(1): 10 16

17 IBD: původní práce Hodnocení slizničního hojení v průběhu biologické léčby Crohnovy choroby tenkého střeva pomocí kapslové endoskopie: prospektivní observační studie Assessment of mucosal healing during biological therapy of small bowel Crohnʹs disease by capsule endoscopy: a prospective observational study N. Machková 1, D. Ďuricová 1, M. Bortlík 1,2, L. Hrdlička 1, M. Lukáš Jr. 1,2, M. Lukáš 1,3 1 Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a 1. LF UK Praha 2 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 3 Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK Praha Souhrn: Úvod: Efektivita anti-tnfα terapie v navození slizničního hojení u Crohnovy nemoci (CN) v tenkém střevě je prozkoumána méně ve srovnání s tlustým střevem z důvodu obtížnější detekce slizničních změn. Cíl a metodika: Cílem této prospektivní studie bylo ověřit účinnost anti-tnfα léčby v dosažení slizničního hojení CN tenkého střeva s využitím kapslové endoskopie (CE). Do studie byli zařazeni pacienti s CN tenkého (+/- tlustého) střeva, kteří byli indikováni k léčbě anti-tnfα preparáty. Výsledky: 25 pacientů (18 léčených infliximabem, 7 adalimumabem) bylo vyšetřeno CE (Mirocam, IntroMedic, Jižní Korea) při zahájení biologické terapie a 19 z nich v průběhu udržovací fáze léčby. Nález byl hodnocen pomocí Lewisova skóre (LS). Medián celkového LS byl při vstupu do studie (rozmezí ), 28 % pacientů mělo lehké slizniční zánětlivé změny (LS ) a 72 % mělo změny střední až těžké (LS > 790). Po léčbě v trvání (medián) 32 týdnů došlo k signifikantnímu poklesu celkového LS na 402,5 (rozmezí ; p < 0,001), přičemž 83 % pacientů mělo pouze lehké zánětlivé změny nebo normální slizniční nález (LS < 135). V jednom případě (2,3 %) došlo k retenci kapsle, jiné komplikace nebyly pozorovány. Závěr: Práce prokázala účinnost anti-tnfα terapie v indukci slizničního hojení CN tenkého střeva. Kapslová endoskopie byla v této situaci metodou efektivní, pacienty dobře tolerovanou a bezpečnou. Klíčová slova: Crohnova nemoc tenké střevo slizniční hojení kapslová endoskopie Summary: Background: Anti-TNFα therapy, proven to be effective in mucosal healing in the small bowel in Crohn's disease (CD), is examined less than in the large bowel due to more difficult detection of mucosal changes. Aim and methods: The aim of the prospective study was to assess the efficacy of anti-tnfα therapy in mucosal healing of small bowel CD using capsule endoscopy (CE). Patients with CD involving small (+/- large) bowel, who were indicated to anti-tnfα therapy were included. Results: 25 patients (18 treated with infliximab, 7 with adalimumab) were examined by CE (Mirocam(R), IntroMedic, South Korea) at the start of biologic treatment and 19 of them during the maintenance phase of therapy. Mucosal inflammatory changes were assessed by the Lewis score (LS). The median LS at base line was 1,350 (range 337 7,840) with 28% having mild (LS ) and 72% moderate to severe mucosal inflammation (LS > 790). A significant reduction of LS to with the range of 0 4,432 (p < 0.001) was observed after median of 32 weeks of treatment, with 83% of patients having only mild mucosal inflammation or normal mucosal finding (LS < 135). Only one (2.3%) capsule retention was observed; other complications were not observed. Conclusion: Anti-TNF therapy proved effective for mucosal healing in CD involving the small bowel. CE proved to be an effective method, well tolerated by patients and relatively safe. Key words: Crohn's disease small bowel mucosal healing capsule endoscopy Gastroent Hepatol 2013; 67(1):

18 Hodnocení slizničního hojení v průběhu biologické léčby Crohnovy choroby tenkého střeva pomocí kapslové endoskopie... Crohnova nemoc (CN) je chronické zánětlivé onemocnění, které může postihovat kteroukoli část trávicí trubice. Často vede k těžkým strukturálním změnám s rozvojem komplikací (píštěle, abscesy, stenózy) a nutností chirurgické léčby. Ve snaze zabránit nepříznivému vývoji CN se v poslední době mění strategie medikamentózní léčby, jejímž cílem je dosáhnout nejen klinické remise, ale i slizničního hojení, které je považováno za významný prognostický faktor zlepšení dlouhodobého průběhu nemoci. Efektivita anti-tnfα terapie v navození slizničního hojení u CN byla potvrzena především v tlustém střevě. Účinnost v dosažení slizničního hojení tenkého střeva je ověřena méně díky obtížnější detekci slizničních změn v této lokalizaci. Kapslová endoskopie (CE) přinesla významný pokrok v diagnostice onemocnění tenkého střeva, především v identifikaci diskrétních slizničních lézí. Potvrzení diagnózy u suspektní CN a stanovení rozsahu postižení tenkého střeva jsou hlavními indikacemi CE u CN [1 3]. Důležitou roli může mít také v identifikaci slizničního hojení po medikamentózní léčbě [4,5], počet studií popisujících přínos CE v této indikaci je však omezený [6]. Cílem našeho sledování bylo posoudit účinnost anti-tnfα terapie v navození slizničního hojení CN tenkého střeva za použití CE. Pacienti a metody Do této prospektivní studie byli zařazeni všichni pacienti s diagnózou aktivní CN tenkého střeva s postižením tračníku, nebo bez něj, kteří byli v klinickém centru ISCARE indikováni k léčbě anti-tnfα preparáty od června 2010 do dubna Při zahájení bio logické terapie a následně v průběhu udržovací fáze bylo provedeno vyšetření CE ke zhodnocení efektu léčby na slizniční hojení. Všichni pacienti ini ciálně absolvovali vyšetření CT nebo MRI enterografií k vyloučení těsné stenózy tenkého střeva (stenóza < 12 mm a/nebo prestenotická dilatace střev- ního lumen), která byla kontraindikací k CE. K vyšetření jsme použili endoskopickou kapsli Mirocam jihokorejské firmy IntroMedic. Všichni pacienti zařazení do studie podepsali informovaný souhlas, práce byla provedena se souhlasem lokální etické komise. Vyšetření CE Pacienti byli vyšetřeni standardně po minimálně osmihodinovém lačnění a po perorální přípravě 2 litry roztoku polyethylenglykolu večer před vyšetřením [7]. Všechny záznamy CE byly hodnoceny jedním lékařem zkušeným v CE. Nález byl hodnocen pomocí Lewisova skóre (LS), což je validovaný skórovací index pro slizniční zánětlivé změny tenkého střeva [8]. Index hodnotí vzhled klků, výskyt slizničních ulcerací a střevních stenóz. Detailní hodnocení je uvedeno v tab. 1. Pro výpočet skóre je tenké střevo rozděleno do tří stejných segmentů. Celkové LS je součtem tzv. skóre stenózy (počet stenóz ulcerace prostupnost) a hodnoty skóre nejvíce postiženého segmentu ((vzhled klků rozsah distribuce) + (počet ulcerací rozsah velikost)). Hodnota LS < 135 odpovídá normálnímu či nesignifikantnímu nálezu, LS = lehkým a LS > 790 středně těžkým až těžkým slizničním zánětlivým změnám. Statistická analýza Byly použity standartní deskriptivní statistické metody zahrnující procentuální zastoupení pro kategorická data a medián (rozmezí) pro spojitá data. Tab. 1. CE skórovací index pro slizniční zánětlivé změny tenkého střeva. Tab. 1. CE scoring index for small bowel mucosal inflammatory changes. Parametr Počet Podélný rozsah Distribuce/velikost vzhled klků norma 0 edém 1 ulcerace žádná 0 jednotlivá 3 vícečetná 5 mnohočetná 10 stenóza žádná 0 jednotlivá 14 mnohočetná 20 krátký segment 8 dlouhý segment 12 celý segment 20 krátký segment 5 dlouhý segment 10 celý segment 15 s ulcerací 24 bez ulcerace 2 Tab. 2. Demografická a klinická charakteristika souboru (n = 25). Tab. 2. Demografic and clinical characteristic of the cohort (n = 25). věk * 30 (15 65) pohlaví (M/Ž) 13/12 aktivní kouření 7 (28 %) doba trvání onemocnění (měsíce) * 21 (2 279) lokalizace ** L1 (terminální ileum) L3 (ileokolická) L4 (proximálně od terminálního ilea) 13 (52 %) 12 (48 %) 12 (48 %) předchozí chirurgický výkon (resekce) 7 (28 %) konkomitantní medikace imunosupresiva kortikoidy: topické systémové * Medián (rozmezí), ** Montrealská klasifikace. 14 (56 %) 8 (32 %) 8 (32 %) lokalizovaná 1 nepravidelná 14 difuzní 17 < 1/4 obvodu 9 1/4 1/2 12 > 1/2 18 prostupná 7 neprostupná Gastroent Hepatol 2013; 67(1): 17 21

19 Hodnocení slizničního hojení v průběhu biologické léčby Crohnovy choroby tenkého střeva pomocí kapslové endoskopie... Obr. 1. Povrchové aftózní eroze v jejunu (šipky). Fig. 1. Superficial aphthous erosions in the jejunum (arrows). Obr. 3. Velký zánětlivý polyp v jejunu. Fig. 3. Large inflammatory polyp in the jejunum. Výsledky LS byly analyzovány použitím Wilcoxonova párového testu s hodnotou p < 0,05 považovanou za statisticky významnou. Výsledky Do studie bylo zařazeno celkem 25 pacientů s CN. Základní demografická a klinická data v době prvního vyšetření CE uvádí tab pacientů (72 %) bylo léčeno infliximabem (IFX) a 7 (28 %) adalimumabem (ADA). Kontrolní CE absolvovalo 19 pacientů po mediánu trvání biologické léčby 32 týdnů (rozmezí 11 55). U šesti pacientů nebyla kontrolní CE provedena z důvodu předčasného ukončení biologické léčby pro nežádoucí účinky (2), pro rozvoj stenózy na tenkém střevě (2), nespolu- Obr. 2. Hluboká ulcerace v ileu. Fig. 2. Deep ulceration of the ileum. Obr. 4. Stenóza anastomózy po resekci ilea s ulcerací. Fig. 4. Stenosis of the anastomosis after ileal resection with ulcera. práci pacienta (1) a v jednom případě pro nehodnotitelný nález při nedostatečném vyprázdnění střeva. Výsledná analýza proto zahrnovala 19 pacientů, kteří absolvovali vstupní i kontrolní CE. Medián celkového LS byl při vstupu do studie (rozmezí ). Pět pacientů (28 %) mělo lehké slizniční zánětlivé změny (LS = ) (obr. 1). Čtrnáct pacientů (72 %) mělo změny středně až těžce aktivní (LS > 790) (obr. 2 a 3). Nejčastěji byla postižena distální třetina tenkého střeva, kde byly lokalizovány i nejtěžší zánětlivé slizniční změny. Kontrolní CE po léčbě ukázala signifikantní pokles hodnoty celkového LS na medián 402,5 s rozmezím (p < 0,001), přičemž 83 % pacientů mělo pouze lehké zá- nětlivé změny nebo normální slizniční nález (LS < 135). Kromě celkového zlepšení endoskopického nálezu byl signifikantní pokles LS pozorován i v jednotlivých segmentech střeva (tab. 3). Celkem u čtyř pacientů byla CE prokázána stenóza v průběhu tenkého střeva, jedna z nich nebyla popsána při předchozí MRI enterografii (obr. 4). Tři stenózy byly pro kapsli prostupné, v jednom případě (2,3 %) došlo k retenci kapsle ve stenóze s rozvojem subileózního stavu. Po intenzivní medikamentózní terapii (antibiotika, kortikoidy) však došlo ke spontánnímu odchodu kapsle. Jinou komplikaci jsme při CE nezaznamenali. Diskuze Práce hodnotí účinnost anti-tnfα terapie v dosažení slizničního hojení CN tenkého střeva s použitím CE. V analyzovaném souboru 19 pacientů došlo po léčbě anti-tnfα k signifikantnímu poklesu hodnoty celkového LS, a tedy k významné regresi slizničních zánětlivých změn. Indukce slizničního hojení je v současné době považována za významný prediktivní faktor zlepšení dlouhodobého průběhu CN. Populační prospektivní norská studie potvrdila, že slizniční hojení vede ke snížení těžkých strukturálních změn a je spojeno s nižším počtem komplikací a chirurgických intervencí [9]. Obdobně Baert et al prokázali, že dosažení kompletního slizničního hojení u časné CN je v průběhu následujících čtyř let spojeno se signifikantně nižší potřebou kortikoterapie [10]. Cílem medikamentózní léčby CN v současné době tedy je dosáhnout nejen klinické remise, ale i zhojení slizničních lézí. Zásadní význam v tomto směru přinesla biologická léčba. Efektivita IFX i ADA byla prokázána výsledky velkých klinických kontrolovaných studií. Studie ACCENT1 zahrnovala endoskopickou substudii 99 pacientů, kteří byli léčeni indukční a udržovací terapií IFX nebo placebem a epizodickou léčbou IFX po dobu jednoho roku. V 54. týdnu vykazovalo 44 % pacientů Gastroent Hepatol 2013; 67(1):

20 Hodnocení slizničního hojení v průběhu biologické léčby Crohnovy choroby tenkého střeva pomocí kapslové endoskopie... Tab. 3. Slizniční zánětlivé změny před léčbou anti-tnfα a po ní (n = 19). Tab. 3. Mucosal inflammatory changes before and after anti-tnfα therapy (n = 19). Před léčbou Po léčbě Lokalizace Počet pacientů Lewisovo skóre * Počet pacientů Lewisovo skóre * proximální 1/3 8 0,0 ( ) 4 0,0 (0 412) p = 0,016 střední 1/ ,0 ( ) 4 0,0 (0 2140) p = 0,05 distální 1/ ,0 ( ) ,5 ( ) p < 0,001 * Medián (rozmezí). léčených IFX kompletní slizniční hojení ve srovnání s 18 % léčenými placebem [11]. Účinnost IFX v indukci slizničního hojení a zlepšení dlouhodobého průběhu onemocnění s nižším počtem chirurgických výkonů (14,1 % u pacientů s kompletním slizničním hojením vs 38,4 % bez dosaženého slizničního hojení) potvrdila i práce belgických autorů [12]. Účinnost ADA na slizniční hojení hodnotila studie EXTEND. 135 pacientů bylo po indukční léčbě ADA v dávce 160/80 mg dále léčeno udržovací léčbou ADA nebo placebem. V 54. týdnu bylo kompletního slizničního hojení dosaženo u 24 % pacientů léčených ADA oproti 0 % léčených placebem [11]. Práce hodnotící účinnost anti-tnfα terapie na slizniční hojení prokazují většinou efekt léčby v oblasti tračníku a terminálního ilea, které jsou dobře přístupné koloskopickému vyšetření. Slizniční hojení CN tenkého střeva nebylo dosud důkladně studováno především z důvodu omezených diagnostických možností. Kapslová endoskopie přinesla zásadní pokrok v detekci diskrétních slizničních lézí (eroze, aftózní vředy). Senzitivita a specificita CE převyšuje všechny současné formy radio diagnostiky v oblasti tenkého střeva [13,14]. V práci německých autorů byl počet detekovaných změn CN tenkého střeva při vyšetření CE dvojnásobný ve srovnání s počtem nálezů detekovaných CT enteroklýzou (25 vs 12/41; p < 0,005) [15]. Balonová enteroskopie má sice zásadní výhodu v možnosti odběru bioptických vzorků, je však vyšetřením méně komfort- Literatura 1. Bourreile A, Ignjatovic A, Aabakken E et al. Role of small bowel endoscopy in the management of patients with inflammatory bowel disease: an international OMED-ECCO consensus. Endoscopy 2009; 41: Douda T. Kapslová endoskopie u IBD. Endoskopie 2010; 19(3 4): Tachecí I, Bureš J, Dědek P et al. Kapslová endoskopie. Nucleus HK 2008: Kornbluth A, Colombel JF, Leigton JA et al. ICCE consensus for inflammatory bowel disease. Endoscopy 2005; 37: Lewis BS. Expanding role of capsule endoscopy in inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2008; 14(26): Efthymiou A, Viazis A, Mantzaris G et al. Does clinical response correlate with muním a více rizikovým a jen výjimečně umožní vyšetření celého tenkého střeva. Obavy z použití CE u pacientů s CN budí riziko retence kapsle, která je u pacientů s potvrzenou diagnózou popisována přibližně ve 13 % vyšetření CE [16]. V našem souboru jsme tuto komplikaci zaznamenali pouze v jednom případě (2,3 %), jednalo se však o retenci dočasnou, bez nutnosti chirurgické nebo endoskopické intervence k vyjmutí kapsle. Jako prevence této komplikace se doporučuje iniciálně provést vyšetření MRI nebo CT enterografií k vyloučení těsné stenózy lumen. Alternativou těchto vyšetření by se mělo stát vyšetření retenční kapslí, výsledky jejího použití však nejsou jednoznačné [7]. K hodnocení tíže slizničních změn a určení rozsahu postižení při vyšetření CE bylo postupně vytvořeno několik indexů aktivity. Kromě indexu vytvořeného Gralnekem [8,17], který jsme použili pro potřeby naší studie, vytvořil obdobný index Gal [18]. Capsule Endoscopy Crohn s Disease Activity Index (CECDAI) hodnotí pouze tři parametry (zánět, rozsah postižení a přítomnost stenóz) ve dvou stejných segmentech tenkého střeva, tj. v proximálním a distálním. Kvantifikace zánětlivých změn je výhodná zejména v porovnávání odpovědi na léčbu. V běžné praxi však nejsou indexy používány a zároveň nejsou k dispozici práce, které by oba indexy porovnávaly. Mezi limity studie patří relativně malý počet nemocných a délka monitorování efektivity biologické léčby na dosažení slizničního hojení (medián 32 týdnů). Rovněž chybí srovnání s hodnotami bio logických markerů (CRP, fekální kalprotektin), které by umožnilo posoudit vztah mezi hodnotou LS a laboratorními parametry zánětlivé aktivity. Závěr Naše práce prokázala vysokou účinnost biologické léčby protilátkami anti- -TNFα v navození slizničního hojení CN tenkého střeva. Ve sledovaném souboru nemocných s relativně krátkým trváním CN tenkého střeva (medián 21 měsíců) je efekt současných biologik srovnatelný s jejich účinností ve střevě tlustém. Kapslovou endoskopii považují autoři za metodu, která je efektivní v identifikaci slizničního hojení po medikamentózní léčbě, je pacienty velmi dobře tolerována a je bezpečná. Její nevýhodou je vysoká cena a omezená úhrada ze strany zdravotních pojišťoven. Výsledky našeho sledování jsou limitovány malým počtem pacientů, k jejich potvrzení je třeba dalších studií. 20 Gastroent Hepatol 2013; 67(1): 17 21

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 25. 26. dubna 2013 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 25. dubna 2013

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 9. 213 43 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 212 Activity in branch gastroenterology in the CR in the

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Pangrol 20 000 enterosolventní tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Pangrol 20 000 enterosolventní tablety Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls4280/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pangrol 20 000 enterosolventní tablety Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

Celiakální sprue editorial

Celiakální sprue editorial Editorial Celiakální sprue editorial J. Utěšený II. dětská klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště dětské medicíny, Brno-Černá Pole, přednosta prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. Makovický P et

Více

II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z.

II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z. II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z. Copaxon - spouštěcí faktor ulcerózní kolitidy? hypotéza: může copaxon indukovat ulcerózní kolitidu?

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY MUDr. Karin Malíčková Klinická imunologie a alergologie - laboratoř Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK v Praze IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY pohledem imunologa Idiopatické střevní

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Celiakie kdy je ultrazvuk užitečný?

Celiakie kdy je ultrazvuk užitečný? Celiakie kdy je ultrazvuk užitečný? Bartušek D., Smělá M., Hustý J., Prokešová J. Radiologická klinika FNB a lékařské fakulta Masarykovy univerzity, Brno III. interní klinika FNB a lékařské fakulta Masarykovy

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

CELIAKIE. MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.

CELIAKIE. MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. CELIAKIE MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. MUDr. Helena Masaříková LF MU, Klinika dětské radiologie, FN Brno LF MU, Klinika dětské radiologie, FN Brno DEFINICE celoživotní, geneticky

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Gastroenterologie na internetu: Časopisy s gastroenterologickou tématikou Impakt faktor 2. část

Gastroenterologie na internetu: Časopisy s gastroenterologickou tématikou Impakt faktor 2. část GASTROENTEROLOGIE NA INTERNETU/ GASTROENTEROLOGY ON INTERNET Gastroenterologie na internetu: Libor Gabalec Interní oddělení - endoskopie, Nemocnice v Ústí nad Orlicí Druhá část gastroenterologie na internetu

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Srdeční troponiny - klinické poznámky

Srdeční troponiny - klinické poznámky Srdeční troponiny - klinické poznámky Jiří Kettner Kardiologická klinika, IKEM Praha On-line videokonference pořádána Centrem pro edukaci a výzkum Abbott Klinická praxe symptomy ischemie a EKG změny 1

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls136244/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls136244/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls136244/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pangrol 20 000 enterosolventní tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka:

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR

Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku Farmakologický ústav 2. LF UK OSNOVA Zkušenosti v jiných zemích Co můžeme očekávat ve změně úhrady? Jaký bude dopad

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

Možnosti zobrazování trávicího systému. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Možnosti zobrazování trávicího systému. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Možnosti zobrazování trávicího systému MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Rentgenové Hlavní zobrazovací modality prostý rtg břicha rtg s použitím kontrastní látky (fluoroskopie) CT Nerentgenové ultrazvuk magnetická

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Barrettův jícen - kancerogeneze

Barrettův jícen - kancerogeneze Barrettův jícen - kancerogeneze Autor: Janíková K., Nováková R., Školitel: Gregar J., MUDr., Ph.D., 2. interní klinika FN a LF UP Olomouc Úvod Barrettův jícen (BJ) je onemocnění jícnu, které je prekancerózou.

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Fejfárková Z., Pikner R. Oddělení klinických laboratoří, Klatovská nemocnice a.s., Klatovy, pikner@nemkt.cz Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru (anti

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD.

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD. Vývoj nového léčiva as. MUDr. Martin Votava, PhD. Příprava na vývoj a registraci LP Náklady na vývoj: 800 mil USD Doba vývoje: 10 let Úspěšnost: 0,005% - 0,001% Vývoj nového léčivého přípravku IND NDA

Více

Přecitlivělost na léčivé látky nebo na kteroukoliv z pomocných látek uvedených v bodě 6.1.

Přecitlivělost na léčivé látky nebo na kteroukoliv z pomocných látek uvedených v bodě 6.1. sp.zn.: sukls50035/2010, sukls106419/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H rektální mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 g Selachiorum

Více

Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost

Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost pokračování z čísla 1 a 2 /2014 Epigenetika v onkologii MUDr. Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Sekce preventivní onkologie

Více

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN)

CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) CÍLENÝ SCREENING CELIAKIE (METODICKÝ POKYN) Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Celiakie je hereditární autoimunitní onemocnění dětí a dospělých s celosvětovým výskytem způsobené celoživotní nesnášenlivosti lepku

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Obsah Cíle, kritéria a harmonogram projektu...

B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Obsah Cíle, kritéria a harmonogram projektu... Obsah B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP,

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

ENDOSKOPICKÉ METODY ZÁSADNĚ MĚNÍ LÉČBU ČASNÝCH STÁDIÍ MALIGNIT GIT

ENDOSKOPICKÉ METODY ZÁSADNĚ MĚNÍ LÉČBU ČASNÝCH STÁDIÍ MALIGNIT GIT ENDOSKOPICKÉ METODY ZÁSADNĚ MĚNÍ LÉČBU ČASNÝCH STÁDIÍ MALIGNIT GIT O. Urban Centrum péče o zažívací trakt Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava Interní klinika a LF OU v Ostravě Paradigmata léčby neoplázií

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Screening kolorektálního karcinomu v ČR

Screening kolorektálního karcinomu v ČR Screening kolorektálního karcinomu v ČR Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK v Praze Jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP, Praha 2009 Screening KRCa v ČR 2000-2008 Pádné důvody Předpoklady

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3. Eozinofilní kolitida Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1 1 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.LFUK, Praha Úvod 29 -letý pacient byl přeložen z jiného pracoviště

Více

Edukační materiály. KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře

Edukační materiály. KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře Edukační materiály KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře Informace pro lékaře EU Listopad 2013 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku E-Z-HD 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Léčivá látka: Barii sulfas (síran barnatý)

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Protilátky proti jádru buňky (ANA)

Protilátky proti jádru buňky (ANA) SEKK Marcela Drahošová podzim 2010 Protilátky proti jádru buňky (ANA) Pozitivní vzorek A byl získán od jediného pacienta opakovaným odběrem. U screeningu bylo dosaženo konsenzu bez ohledu na použitou metodu

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2010 53 Vrozené vady u narozených v roce 2008 Congenital malformations in births in year 2008 Souhrn V roce 2008

Více

Rapid-VIDITEST Calprotectin Card. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Calprotectin Card. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Calprotectin Card Jednokrokový kazetový test pro diagnostiku kalprotektinu Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, ČR,

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

JAK SLEDOVAT KVALITU KOLOSKOPICKÉHO CENTRA? Petr Vítek

JAK SLEDOVAT KVALITU KOLOSKOPICKÉHO CENTRA? Petr Vítek JAK SLEDOVAT KVALITU KOLOSKOPICKÉHO CENTRA? Petr Vítek Obsah sdělení Proč sledovat kvalitu koloskopie? Indikátory kvality koloskopie a jejich měření Co sledovat v praxi? Quality means doing it right when

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

Informace pro použití. Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Informace pro použití. Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Informace pro použití Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento zdravotnický prostředek je dostupný bez lékařského předpisu. Pro lepší účinek se řiďte

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Metodika Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Cíl studie Cíl projektu: - Zjistit důležitá data prevalence makroprolaktinomů v ČR a SR - Popsat jednotlivé používané léčebné

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

ČASOMIL 2009. Kontrolní cyklus SEKK- revmatoidní artritidy. Revmatologický ústav, Praha

ČASOMIL 2009. Kontrolní cyklus SEKK- revmatoidní artritidy. Revmatologický ústav, Praha Kontrolní cyklus SEKK- Diferenciální diagnostika revmatoidní artritidy Ivana Půtová, Jiří Vencovský Revmatologický ústav, Praha SEKK (RF) Stanovení RF Nefelometrické, turbidimetrické RF screening (ELISA)

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více