Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o."

Transkript

1 V Brně dne 9. srpna 2011 Sp. zn.: 136/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o. Abstrakt Ing. T. si stěžovala na diskriminační jednání ze strany obchodní sítě M., která zamezuje dětem do věku 12 let vstup do prodejny. Ochránce provedl šetření a dospěl k závěru, že znemožnění přístupu do prodejen této společnosti rodičům - podnikatelům s dětmi do 12 let lze označit za nepřímou diskriminaci při přístupu k podnikání na základě rodičovství. Diskriminace z důvodu rodičovství se dle ustanovení antidiskriminačního zákona považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Plošný zákaz vstupu nelze ospravedlnit bezpečností dětí, ačkoliv jde o cíl ve své podstatě legitimní. K jeho dosažení totiž mohou být užity jiné prostředky, které respektují zásadu rovného zacházení. Summary Ing. T. complained of the discriminatory practice of a wholesaler chain M. which prohibits the children under the age of 12 from entering the outlets. The public defender of rights conducted an investigation and came to the conclusion that the access prohibition for the parents entrepreneurs with the children under 12 can be considered an indirect discrimination on the ground of parenthood. An overall access prohibition cannot be justified by the concern in the safety of the children, although this goal is fundamentally legitimate. It can be also achieved by means of different measures, respecting the principle of equal treatment. A. Obsah podnětu Dne 24. června 2011 se na mě se svým podnětem obrátila Ing. T. Stěžuje si na diskriminační jednání ze strany obchodní sítě M., ke kterému dochází uplatněním zákazu vstupu dětí do věku 12 let do prostor prodejen A. Stěžovatelka nebyla dne vpuštěna do prodejny společnosti M., s. r. o. (dále jen M. ), v K. dne právě s poukazem na přítomnost jejího 22měsíčního syna. Na úvod bych rád stručně shrnul možnosti své působnosti stanovené zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona působím především k ochraně osob před jednáním úřadů (jako např. stavební úřady, finanční úřady, úřady práce apod.) a dalších institucí státní správy, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, nebo jsou-li tyto instituce nečinné. Výjimkou z tohoto pravidla je situace namítané diskriminace. V takovém případě totiž mohu prošetřit také jednání patřící do rámce soukromoprávních vztahů, a to z hlediska jejich souladu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (dále jen jako antidiskriminační zákon nebo ADZ ). Mé možnosti v otázce diskriminace se však odvíjejí od nástrojů, které mi dává

2 ustanovení 21b zákona o ochránci; 1 ve vztahu ke konkrétní oběti diskriminace mohu být především metodicky nápomocen při podávání návrhů na zahájení řízení. Má úloha tedy nespočívá v autoritativním působení na diskriminující subjekt. Spočívá spíše v právním posouzení zjištěného skutkového stavu z hlediska naplnění práva na rovné zacházení, jež pro oběť diskriminace může být využitelné při zvažování řešení situace soudní cestou. B. Skutková zjištění Stěžovatelka k situaci dále uvedla, že jelikož jí byla praxe prodejny v K. známa, připoutala svého syna do kočárku, a zamezila mu tak volný pohyb po prodejně. Dále pracovníkům u vchodu sdělila, že nemá možnost navštívit prodejnu bez doprovodu svého syna. Přesto nebyla do prodejny vpuštěna. Paní T. namítá, že rodiny s malými dětmi jsou zákazem vstupu dětí mladších 12 let diskriminovány a ponižovány. V souvislosti s podnětem paní T. uvádím, že jsem se stížností na zákaz vstupu dětem mladším 12 let do téže prodejny M. již v minulosti zabýval (věc sp. zn. 69/2010/DIS/LO). Okolnosti přijetí a aplikace uvedeného ustanovení, včetně stanoviska zástupců společnosti k této věci, jsou mi tudíž známy. Mohu je shrnout následovně. Bylo zjištěno, že namítané pravidlo zákazu vstupu dětem mladším 12 let společnost přijala v rámci zvláštních obchodních podmínek (bod 4.1 c/). 2 Na webových stránkách společnosti je v současné době přitom dostupné i oficiální odůvodnění zavedení této specifické podmínky: Jde především o bezpečnost dětí. Velkoobchodní střediska M. jsou význačné vysokou obrátkovostí velkého množství zboží, které se prodává ve velkých objemech - po kartonech, přepravkách a paletách. Zboží přijímáme od dodavatelů nejen v noci, ale i po celou dobu prodeje a okamžitě ho rozvážíme vysokozdvižnými vozíky do jednotlivých oddělení, kde je zakládáme do prodejních regálů nebo celé palety skladujeme ve vyšších patrech regálů. Řidiči vysokozdvižných vozíků mají omezený výhled, což představuje především v případě rychlého pohybu malých dětí vysoké nebezpečí úrazu. 3 V rámci mého předchozího šetření stěžovatelé rovněž namítali skutečnost, že v obdobné prodejně téže společnosti ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska zákaz vstupu dětí neplatí. Vstup dětí není omezen za předpokladu, že jsou pod striktním dohledem rodičů. Šetření jsem nakonec uzavřel konstatováním, že pravidlo omezující vstup rodičům s dětmi mladšími 12 let je nepřímo diskriminační 1 Ochránce přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor a za tím účelem a) poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace, b) provádí výzkum, c) zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací, d) zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty. 2 Viz 3 Viz 2

3 na základě rodičovství. Stěžovatelům jsem zaslal své stanovisko s tím, že vzhledem k závěru šetření se nabízí možnost podání antidiskriminační žaloby ve smyslu ustanovení 10 ADZ. O jejich dalších krocích však nemám žádné informace. Ze strany společnosti M. nedošlo ke změně zavedené praxe. Podle zpráv zveřejněných v médiích nevidí společnost pro revizi svého postoje důvod. Avizovala však, že zváží vytvoření dětských koutků. Tento záměr ovšem, podle informací, které mám k dispozici, nebyl doposavad plošně realizován. C. Právní hodnocení Vzhledem k tomu, že jádro stížnosti je prakticky totožné s předchozím podnětem, k němuž jsem provedl své šetření, je následující právní argumentace rovněž takřka totožná. 1. Antidiskriminační legislativa: ČR a EU Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (dále jen antidiskriminační zákon ), zakotvuje právo na rovné zacházení při výkonu podnikání a v přístupu ke zboží a službám, jsou-li nabízeny veřejnosti (ustanovení 1 odst. 1 písm. b/ a j/ zákona). Zakazuje se rozdílné zacházení mezi podnikateli či zájemci o zboží a služby 4 na základě zakázaného důvodu, které nelze odůvodnit legitimním cílem a přiměřenými prostředky (ustanovení 3 odst. 1, resp. 7 odst. 1 zákona). Antidiskriminační zákon v daném případě tedy lze aplikovat: jednání je ve vymezené oblasti (podnikání, příp. přístup ke zboží a službám) a je založeno na zakázaném diskriminačním důvodu. Citovaný zákon zakazuje jak přímou (ustanovení 2 odst. 3 zákona), tak nepřímou diskriminaci (ustanovení 3 odst. 1). V oblasti povolání či podnikání, jakož i v přístupu ke zboží a službám, se posuzuje i zavádění zdánlivě neutrálních kritérií, které mohou mít znevýhodňující dopad na určitou skupinu charakterizovanou zakázaným důvodem. 5 Zjišťováno tedy musí být rovněž, zda jednáním společnosti nemohlo dojít k omezení skupiny podnikajících subjektů (příjemců zboží) při výkonu povolání, popř. přístupu ke zboží. Neposuzuje se motiv jednání, ale jeho objektivní dopad. Znevýhodnění konkrétní osoby je třeba vždy porovnat s jinou osobou či osobami, tzv. komparátorem, která mu vystavena nebyla, tj. stanovit, vůči komu byla případná oběť diskriminace znevýhodněna. V uvedeném případě je vhodným komparátorem skupina zákazníků velkoobchodu M., kteří do obchodu vstupují bez dětí mladších 12 let. Zákaz platí pro kohokoli, kdo přijde s dítětem, takže půjde přesněji o skupinu zákazníků, kteří v okamžiku vstupu mají na starost dítě mladší 12 let, nikoli jen o skupinu zákazníků rodičů. Dvě uvedené skupiny nejsou zcela totožné, ale lze důvodně předpokládat, že v naprosté většině případů pravidlo zamezí vstupu zákazníkům doprovázejícím své děti. 4 Na oblast dopadá i směrnice Evropské unie č. 2004/113/ES. Podle bodu (12) této směrnice se zapovídá jak přímá, tak nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví v přístupu ke zboží a službám. 5 Nepřímou diskriminací je jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého ze zakázaných důvodů osoba znevýhodněna proti ostatním, pokud není odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. 3

4 Pravidlo sice směřuje proti dětem určité věkové kategorie, je ale patrné, že jsou jím znevýhodněni zejména jejich rodiče. V úvahu tak přichází posuzování diskriminace z hlediska pohlaví: ustanovení 2 odst. 4 antidiskriminačního zákona považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví i diskriminaci z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství. Antidiskriminační zákon zakazuje tedy i rozdílné zacházení mezi skupinou podnikatelů rodičů, kteří vstupují do prodejny s dítětem, a ostatními. 6 Opatření M. nerozlišuje přímo mezi muži a ženami. 7 K právní konstrukci založené na připodobnění diskriminace na základě pohlaví k diskriminaci založené na rodičovství je třeba uvést, že právo na rovné zacházení vůči rodičům dětí je zásadní hodnotou práva EU. Rovnost mezi pohlavími je vyjádřena ve Smlouvě o fungování EU i v Listině základních práv EU. 8 Zákaz diskriminace podle pohlaví je principem, který je právem Evropské unie sledován velmi striktně. Bylo by třeba prokázat existenci velmi závažných důvodů (legitimního cíle), který by diskriminaci z důvodu pohlaví (rodičovství) ospravedlnil. Zákaz diskriminace v přístupu ke zboží a službám je upraven Směrnicí Rady 2004/113/ES ze dne , kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám. Diskriminace v přístupu ke službám může být překážkou plnému a úspěšnému zapojení mužů a žen do hospodářského a společenského života. Bod (16) této směrnice podobně jako antidiskriminační zákon uvádí, že rozdíly v zacházení lze přijmout pouze tehdy, jsou-li odůvodněny legitimním cílem. Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie musí dále být jakékoli omezení zásady rovného zacházení vhodné a nezbytné. Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU 9 se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami ve výdělečné oblasti. Směrnice se vztahuje jak na osoby samostatně výdělečné činné, tak i na jejich manžele nebo manželky, příp. partnery (čl. 9). Směrnice zdůrazňuje, že v oblasti podnikatelské činnosti není dovoleno rozdílné zacházení buď přímé, nebo nepřímé, a to také v souvislosti s rodinným nebo manželským stavem (článek 12 preambule směrnice). Opatření, podle něhož je dětem do 12 let zakázán vstup do prostor velkoobchodu, naplňuje uvedené znaky diskriminačního jednání, byť nepřímo. Pokud podnikatelé potřebují pro výkon povolání nakupovat potraviny a jiné zboží v prodejnách M., znemožňuje uvedené opatření části podnikatelů, která pečuje o dítě mladší 12 let, výkon zvolené činnosti. Zbývá tedy posoudit, zda je naplněn legitimní cíl jednání a nezbytnost zvoleného postupu. 6 Ve věci Coleman C-303/06 ze dne Evropský soudní dvůr dovodil, že za diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, které je zakázaným rozlišujícím důvodem podobně jako věk, lze považovat také rozdílné zacházení se zákonným zástupcem, resp. rodičem postiženého dítěte, pokud je motivem tohoto zacházení právě zdravotní postižení. V daném případě není nutné sledovat, do jaké míry je věk diskriminačním důvodem (děti mohou do prodejny až od 12 let), neboť sami rodiče naplňují jiný zakázaný důvod rodičovství. 7 Znevýhodňující dopad by sice pravidlo mohlo mít na podnikatelky - ženy, neboť lze přepokládat, že o dítě pečují ve stávajících společenských podmínkách častěji, ale tuto domněnku nelze exaktně doložit a pro posouzení oprávněnosti opatření není významná. 8 Čl. 8, 10, 19 a 157 Smlouvy o fungování EU a čl. 21 a 23 Listiny základních práv EU. 9 Dříve oblast upravovala Směrnice 86/613/EHS z o uplatnění zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, vč. oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství. 4

5 2. Legitimní cíl zákazu vstupu a omezení podnikatelské činnosti Rozdílné zacházení není diskriminací, pokud sleduje legitimní cíl a cíle je dosahováno přiměřenými a současně nezbytnými prostředky (ustanovení 3 odst. 1 antidiskriminačního zákona). V posuzovaném případě by bylo třeba dospět k závěru, že zákaz vstupu dětí a jejich doprovodu je přiměřeným a nezbytným prostředkem vedoucím k cíli, kterým má být bezpečnost dětí. Ta má být ohrožena u dětí mladších 12 let, poněvadž řidič vysokozdvižného vozíku má výhled až nad 140 cm od země (což je zpravidla výška dítěte ve věku 12 let). Přítomnost mladších dětí byla podle představitelů společnosti v prodejnách testována, ale neosvědčila se, neboť hrozící riziko bylo příliš velké. Důsledkem byl nedoplněný sortiment a následná nespokojenost klíčových zákazníků M,. Snaze společnosti o zajištění maximální bezpečnosti dětí nelze nic vytknout. Tento cíl principiálně legitimní je. Dále je však nutné klást si otázku, zda je ho dosahováno nezbytnými a přiměřenými prostředky. V případě paní T. lze mít o nezbytnosti plošného zákazu vstupu dětí mladších 12 let značné pochybnosti. Bezpečnost svého syna totiž sama zajistila jeho připoutáním do kočárku. Bylo tedy pro ochranu syna paní T. nezbytné, aby bylo i přesto zcela zamezeno jeho přítomnosti v prodejně? Domnívám se, že nikoliv. Rovněž mám za to, že v daných skutkových souvislostech se pouze projevuje to, že úplný zákaz celé kategorii dětí s rodiči není pro zajištění bezpečnosti dětí nacházejících se v prodejně vůbec nezbytný; téhož výsledku lze totiž dosáhnout i jinak. Nabízí se tedy otázka, zda nemůže mít zákaz vstupu dětem do 12 let jiný motiv, než zajištění jejich bezpečnosti. V daném kontextu se stává plně zřetelným obecný cíl antidiskriminační legislativy: zabránit plošnému uplatnění či dopadu diskriminačního kritéria. Je-li totiž možné dosáhnout bezpečnosti dítěte i jinými prostředky než jeho nevpuštěním (resp. nevpuštěním jeho rodičů) do prodejny, existuje důkaz, že bezpečnost dítěte lze zajistit i jinak než striktním zákazem jeho přítomnosti v prostorách provozovny. Na individuální případy by se tedy dalo nazírat jednotlivě, nikoliv na základě domněnky, že přítomnost jakéhokoliv dítěte do 12 let věku přináší neúměrné riziko jeho ohrožení. S argumentem, že ve Spojeném království není uvedené opatření vůbec využíváno, se ve svém někdejším vyjádření zástupci M. vypořádali tak, že řešení nelze pro český právní systém využít, jelikož právní systém britských ostrovů je rozdílný. V českých prodejnách ochranu dětí údajně nelze zajistit jinak než zákazem vstupu. Odkaz na rozdílnost právního systému je v daných souvislostech ovšem zcela bezvýznamná. Britský, stejně jako český rodič, totiž nese za své dítě primární zodpovědnost. V rámci českého právního řádu je v této souvislosti významné ustanovení 415 občanského zákoníku, 10 podle něhož je každý povinen počínat si tak, aby předcházel hrozícím škodám; dle ustanovení 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, je součástí rodičovské zodpovědnosti především péče o zdraví dítěte. Také podle Úmluvy o právech dítěte 11 leží prvotní odpovědnost za péči o dítě na rodičích (čl. 18). Pokud je v Británii vstup dětem do prodejen povolen a dohled rodiče je vnímán jako dostatečné zajištění 10 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 11 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb. 5

6 bezpečnosti, 12 lze se domnívat, že neexistuje důvod zakládající nezbytnost opatření zákazu vstupu ani v jiných zemích. K možnosti alternativních řešení, například zřízení dětského koutku, uvedl v rámci mého předchozího šetření ředitel M., že prodejna má povahu velkoobchodu, a že ani žádný jiný velkoobchod nedisponuje dětským koutkem. Je potřeba uzavřít, že bez naplnění požadavku nezbytnosti nesmí být bráněno ani výkonu podnikání, ani přístupu ke službám. Tento předpoklad není v případě zákazu vstupu dětí do 12 let do prodejen společnosti M. naplněn. Nad rámec argumentace založené na aplikaci norem antidiskriminačního zákona bych ještě rád poskytl několik úvah v ústavněprávní rovině. Tu je nutno vzít v úvahu vždy, když jednání posuzované zásadou rovného zacházení staví do kolize dvě ústavně zaručená práva. Tehdy se určuje, který z ústavně chráněných zájmů má přednost, resp. zda je zásah do jednoho z nich možno shledat jako oprávněný. Poměřujeme kolizi dvou zájmů z pohledu proporcionality: právo na svobodný výkon podnikání (části podnikatelů je opatřením zamezen vstup do objektu) a výkon vlastnického práva majitelem obchodu. Podle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina ) 13 je zajištěno právo na svobodný výkon povolání a podnikatelské činnosti, přičemž omezení určité činnosti lze provést jen zákonem (odstavec druhý). Při omezení základního práva přitom vždy musí být ve smyslu čl. 4 odst. 4 Listiny šetřeno jeho smyslu a podstaty. Proti právu na výkon podnikání stojí volné užívání majetku, tj. i vlastnictví prodejny (čl. 11 odst. 1). Významným je čl. 11 odst. 3 Listiny, podle něhož každého vlastníka vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na úkor práv jiných. Ústavní soud 14 při posuzování, zda je omezení ústavně zaručeného práva oprávněné, sleduje jednak kritérium vhodnosti a potřebnosti omezení, jednak porovnání závažnosti v kolizi stojících práv či zájmů. 15 Ústavním soudem používaná kritéria lze v daném případě promítnout do hodnocení sledovaného zákazu vstupu, resp. na poměřování v kolizi stojících zájmů či práv. Ústavní argumentace by se měla primárně dotýkat nikoli soukromoprávních vztahů (v daném případě jde o jednání dvou soukromoprávních subjektů), ale situací, v nichž figuruje veřejná moc. Přesto má zakotvení práv a zájmů sledovaného případu v Listině svůj význam. Např. podle německého spolkového ústavního soudu sice je primárním účelem základních lidských práv ochrana jedince před veřejnou mocí, současně je ale ústavním pořádkem dán objektivní řád hodnot, který následně musí ovlivňovat všechny sféry práva i právo soukromé. Proto musí obecné soudy vykládat soukromé právo vždy ve světle ústavních hodnot. Právo na podnikání je zásadním principem, jehož význam musí být striktně šetřen i na poli soukromoprávních vztahů Ve Spojeném království povolení vstupu platí s apelem na rodiče, kteří mají dbát zvýšené ochrany dítěte: Children are admitted to the Food and Non Food Departments, on the understanding that they are kept under strict parental control. 13 Podle tohoto článku Listiny každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. 14 Nález sp. zn. Pl. ÚS 4/ Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.: Rovnost a diskriminace, C. H. Beck: Praha, 2007, s Rozsudek Spolkového ústavního soudu (Lüth z roku 1958, 7 BVerfGE 198). Podle nálezů Ústavního soudu (např. sp. zn. I ÚS 185/04) působí v některých případech základní práva zprostředkovaně skrz jednotlivé normy jednoduchého práva tak, že jím prozařují, a to v horizontálních vztazích, tj. i ve vztahu zde zkoumaném. Soudy jsou proto podle ústavního soudu povinny pečlivě vážit v rámci soukromých vztahů možnost prozařování, vždy 6

7 V uvedené situaci není splněno kritérium potřebnosti a nezbytnosti dotyčného omezení podnikání. Kritérium potřebnosti sleduje, zda by mohly být zavedeny jiné cesty k dosažení plánovaného cíle (M. avizovaná bezpečnost dětí), tj. alternativní způsoby řešení, kterými by současně nedošlo k porušení práv. Porovnáváme tak opatření, kterým od února 2010 společnost omezuje výkon podnikání, a jiný alternativní způsob, kterým by sice bylo dosaženo cíle, ale nezasahoval by do ústavně zaručeného práva na podnikání. Podstatné je, že společnost M. nezvážila jiné možné cesty řešení. Ačkoli Listina považuje za významnou ochranu vlastnictví, současně stanoví v čl. 11 odst. 3 meze jeho výkonu. Uvádí, že vlastnictví nezakládá pouze oprávnění, ale také závazky. 17 Výkon vlastnictví nesmí být jiným osobám k újmě. M. proto sice má možnost vyhradit si určitá pravidla pro povolení vstupu do svých prodejen, 18 tj. hovoříme o výkonu vlastnictví, to současně ale neznamená, že způsob výkonu může narušit jiná, Listinou zaručená práva. M. si může určit podmínky vstupu do prodejen. Musí ale jít o takové podmínky, které nebudou zasahovat do práv zaručených Listinou, mezi nimi tedy do výkonu podnikání. V daném případě není naplněn požadavek nezbytnosti opatření zavádějícího rozdílné zacházení. D. Závěr Obchodní podmínky společnosti M., s. r. o., jsou v části 4.1 písm. c) neplatné pro rozpor s antidiskriminačním zákonem. Znemožnění přístupu do prodejen této společnosti rodičům - podnikatelům (příjemcům zboží) s dětmi do 12 let lze označit za nepřímou diskriminaci na základě rodičovství. Plošný zákaz vstupu nelze ospravedlnit bezpečností dětí, ačkoliv jde o cíl ve své podstatě legitimní. K jeho dosažení totiž mohou být užity jiné prostředky, které šetří zásadu rovného zacházení. Takovým alternativním opatřením může být zřízení dětského koutku anebo podmínění vstupu dětí přísným dohledem dospělého. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) s ohledem na nejvyšší míru ochrany práv soukromoprávních i základních. Podle nálezu I. ÚS 185/04 jsou soudy povinny při aplikaci jednoduchého práva pamatovat na prozařování základních práv tak, aby zajistily jak ochranu práv v jednoduché rovině práva, tak právům základním. P. Holländer doplňuje, že v rámci evropských právních řádů se tato koncepce stala nutností a pro české soudnictví je velkou výzvou. Holländer, P.: Ústavněprávní argumentace, ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu, Linde: Praha, Projev tzv. Hedemannovy koncepce vlastnictví v čl. 11 odst. 3 Listiny má důsledky jak v právu věcném, tak obligačním, a souvisí se spojením svobody a odpovědnosti vlastnictví. Koncept předpokládá, že vlastnictví (zde provozování prodejny) s sebou nese nikoli jen oprávnění, ale také závazky. Více k tomu: Vlasák, M.: Předpoklady odpovědnosti za škodu v principech evropského deliktního práva, rigorózní práce MU Brno, r M.na svých webových stránkách uvádí: Společnost M. si ve svých velkoobchodních střediscích zejména vyhrazuje právo... 7

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch V Brně dne 24. června 2011 Sp. zn.: 29/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch Abstrakt Pan X. si stěžoval na pojistné

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 4. března 2011 Sp. zn.: 149/2010/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Pan O. si stěžoval na postup jisté banky, která mu odmítla vydat

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 8 As 55/2012-23 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému:

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence V Brně dne 16. listopadu 2012 Sp. zn.: 11/2012/DIS/JŠK Sp. zn.: 79/2012/DIS/JŠK Zpráva o šetření Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence Abstrakt Na ochránce se obrátilo

Více

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu V případě, že město chce některé byty ve svém majetku vymezit jako byty startovací pro mladé osoby, je nutné, aby to bylo předem stanoveno v transparentních pravidlech. Pokud nejsou byty předem jasně vymezeny

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ P ř í l o h a N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Zpráva o šetření. Namítání diskriminace v přístupu ke vzdělání na ZŠ a MŠ XXX

Zpráva o šetření. Namítání diskriminace v přístupu ke vzdělání na ZŠ a MŠ XXX V Brně dne 23. listopadu 2011 Sp. zn.: 3/2011/DIS/LO Zpráva o šetření Namítání diskriminace v přístupu ke vzdělání na ZŠ a MŠ XXX Abstrakt Paní A.B. se obrátila na veřejného ochránce práv se stížností

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování V Brně dne 23. srpna 2011 Sp. zn.: 158/2010/DIS/JKV Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování Stanovování rozdílných cen zboží a služeb je relativně běžné a sleduje nejrůznější cíle. S

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání Je na zaměstnavateli, aby řádně uchovával veškeré relevantní podklady z výběrového řízení tak, aby byl schopen vyvrátit případné podezření na diskriminační jednání. V případě, že zaměstnavatel takovými

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 43 Ad 7/2014-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Dalilou Marečkovou v právní věci žalobkyně Mgr. Z. H., nar., trvale bytem L., Ř., zastoupené Mgr.

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 22. května 2012 Sp. zn.: 193/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Na ochránce se obrátil pan J. V. se stížností na banku a poskytovatele

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži aženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů

1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1.1 Osnova modulu 1) Úvod do problematiky 2) Základní pojmy 3) Legislativní úprava 4) Plán rovnosti žen a mužů 5) Praktické příklady 6) Literatura

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 55/2012-25 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu státní příslušnosti, rodičovství a zdravotního stavu v přístupu k zdravotní péči a službám

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu státní příslušnosti, rodičovství a zdravotního stavu v přístupu k zdravotní péči a službám I. Právo na ochranu zdraví je zaručeno každé lidské bytosti, ale právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění je pouze právem občanů. Pro účely posouzení rovného přístupu

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ?

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? Pavel Čižinský Málokterý pojem zažívá v moderní době tak široké uplatnění jako slovo diskriminace, a to v řadě oborů života společnosti. Jak v každodenním životě

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 1/2014-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Právo na informace: poskytování informací obchodní společností založenou obcí

Právo na informace: poskytování informací obchodní společností založenou obcí Právo na informace: poskytování informací obchodní společností založenou obcí U akciové společnosti založené územním samosprávným celkem, jejíž orgány jsou vytvářeny tímto územním samosprávným celkem jako

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu Ustanovení 13a zákona o pojistné smlouvě umožňuje rozdílné zacházení z důvodu věku tam, kde je vyšší pojistné riziko založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích. I

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

SMĚRNICE RADY 2000/78/ES. ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání

SMĚRNICE RADY 2000/78/ES. ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání SMĚRNICE RADY 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením

Diskriminace osob se zdravotním postižením Vážení přátelé, Diskriminace osob se zdravotním postižením Myslíte si, že: Dochází k diskriminaci osob se zdravotním postižením? Jsou práva osob se zdravotním postižením ohrožena? Nebo: Máte zkušenosti

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0106.docx Autor

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 47/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 Evropský soud pro lidská práva JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 1950 => sdělení č. 209/1992 Sb. dnes: 14 (15)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Kryštof Kozák, Kateřina Kozáková Tato kapitola si klade za cíl ukázat, že z obecného požadavku na rovné zacházení existuje řada výjimek, které umožňují

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

C Hodnocení postupu a rozhodování úřadu

C Hodnocení postupu a rozhodování úřadu Správní orgán je vždy povinen písemně informovat žadatele o vízum o právních a skutkových důvodech neudělení víza tak, aby přiměřeně dostál požadavkům kladeným na odůvodnění správního rozhodnutí. Sp. zn.:

Více

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení s cizinci

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení s cizinci V Brně dne 21. července 2010 Sp. zn.: 29/2010/DIS/JŠK Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení s cizinci I. Nastínění problematiky a právní režim Z činnosti veřejného ochránce

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Martina Štěpánková Slovo diskriminace je v poslední době slovem poměrně často používaným. Avšak co přesně se tímto pojmem míní a jak jej dále definuje zákon,

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

Zpráva o šetření. omezení přepravy osob se zdravotním postižením, které mají v držení psa se speciálním výcvikem

Zpráva o šetření. omezení přepravy osob se zdravotním postižením, které mají v držení psa se speciálním výcvikem V Brně dne 6. ledna 2012 Sp. zn.: 189/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření omezení přepravy osob se zdravotním postižením, které mají v držení psa se speciálním výcvikem Abstrakt Pan X., který je nevidomý, se

Více

3. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

3. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Analýza české právní úpravy osvojení dítěte gayi, lesbami a bisexuálními lidmi ve světle práva Evropské unie a Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách 1. Expozice problému Cílem analýzy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

Přijatá datová zpráva

Přijatá datová zpráva Přijatá datová zpráva Stránka č. 1 z 1 Přijatá datová zpráva Číslo DZ: Došlé číslo: Stručný popis: Datum doručení: Organizační jednotka: Typ dokumentu: Způsob zpracování: Způsob vyřízení: 167443711 9/2013/SZD/MP

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í. I. Dosavadní průběh řízení a důvody předložení věci

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í. I. Dosavadní průběh řízení a důvody předložení věci 6 Ads 109/2009-72 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Karla

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 24/2013-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr.

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více