Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o."

Transkript

1 V Brně dne 9. srpna 2011 Sp. zn.: 136/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o. Abstrakt Ing. T. si stěžovala na diskriminační jednání ze strany obchodní sítě M., která zamezuje dětem do věku 12 let vstup do prodejny. Ochránce provedl šetření a dospěl k závěru, že znemožnění přístupu do prodejen této společnosti rodičům - podnikatelům s dětmi do 12 let lze označit za nepřímou diskriminaci při přístupu k podnikání na základě rodičovství. Diskriminace z důvodu rodičovství se dle ustanovení antidiskriminačního zákona považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Plošný zákaz vstupu nelze ospravedlnit bezpečností dětí, ačkoliv jde o cíl ve své podstatě legitimní. K jeho dosažení totiž mohou být užity jiné prostředky, které respektují zásadu rovného zacházení. Summary Ing. T. complained of the discriminatory practice of a wholesaler chain M. which prohibits the children under the age of 12 from entering the outlets. The public defender of rights conducted an investigation and came to the conclusion that the access prohibition for the parents entrepreneurs with the children under 12 can be considered an indirect discrimination on the ground of parenthood. An overall access prohibition cannot be justified by the concern in the safety of the children, although this goal is fundamentally legitimate. It can be also achieved by means of different measures, respecting the principle of equal treatment. A. Obsah podnětu Dne 24. června 2011 se na mě se svým podnětem obrátila Ing. T. Stěžuje si na diskriminační jednání ze strany obchodní sítě M., ke kterému dochází uplatněním zákazu vstupu dětí do věku 12 let do prostor prodejen A. Stěžovatelka nebyla dne vpuštěna do prodejny společnosti M., s. r. o. (dále jen M. ), v K. dne právě s poukazem na přítomnost jejího 22měsíčního syna. Na úvod bych rád stručně shrnul možnosti své působnosti stanovené zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona působím především k ochraně osob před jednáním úřadů (jako např. stavební úřady, finanční úřady, úřady práce apod.) a dalších institucí státní správy, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, nebo jsou-li tyto instituce nečinné. Výjimkou z tohoto pravidla je situace namítané diskriminace. V takovém případě totiž mohu prošetřit také jednání patřící do rámce soukromoprávních vztahů, a to z hlediska jejich souladu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (dále jen jako antidiskriminační zákon nebo ADZ ). Mé možnosti v otázce diskriminace se však odvíjejí od nástrojů, které mi dává

2 ustanovení 21b zákona o ochránci; 1 ve vztahu ke konkrétní oběti diskriminace mohu být především metodicky nápomocen při podávání návrhů na zahájení řízení. Má úloha tedy nespočívá v autoritativním působení na diskriminující subjekt. Spočívá spíše v právním posouzení zjištěného skutkového stavu z hlediska naplnění práva na rovné zacházení, jež pro oběť diskriminace může být využitelné při zvažování řešení situace soudní cestou. B. Skutková zjištění Stěžovatelka k situaci dále uvedla, že jelikož jí byla praxe prodejny v K. známa, připoutala svého syna do kočárku, a zamezila mu tak volný pohyb po prodejně. Dále pracovníkům u vchodu sdělila, že nemá možnost navštívit prodejnu bez doprovodu svého syna. Přesto nebyla do prodejny vpuštěna. Paní T. namítá, že rodiny s malými dětmi jsou zákazem vstupu dětí mladších 12 let diskriminovány a ponižovány. V souvislosti s podnětem paní T. uvádím, že jsem se stížností na zákaz vstupu dětem mladším 12 let do téže prodejny M. již v minulosti zabýval (věc sp. zn. 69/2010/DIS/LO). Okolnosti přijetí a aplikace uvedeného ustanovení, včetně stanoviska zástupců společnosti k této věci, jsou mi tudíž známy. Mohu je shrnout následovně. Bylo zjištěno, že namítané pravidlo zákazu vstupu dětem mladším 12 let společnost přijala v rámci zvláštních obchodních podmínek (bod 4.1 c/). 2 Na webových stránkách společnosti je v současné době přitom dostupné i oficiální odůvodnění zavedení této specifické podmínky: Jde především o bezpečnost dětí. Velkoobchodní střediska M. jsou význačné vysokou obrátkovostí velkého množství zboží, které se prodává ve velkých objemech - po kartonech, přepravkách a paletách. Zboží přijímáme od dodavatelů nejen v noci, ale i po celou dobu prodeje a okamžitě ho rozvážíme vysokozdvižnými vozíky do jednotlivých oddělení, kde je zakládáme do prodejních regálů nebo celé palety skladujeme ve vyšších patrech regálů. Řidiči vysokozdvižných vozíků mají omezený výhled, což představuje především v případě rychlého pohybu malých dětí vysoké nebezpečí úrazu. 3 V rámci mého předchozího šetření stěžovatelé rovněž namítali skutečnost, že v obdobné prodejně téže společnosti ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska zákaz vstupu dětí neplatí. Vstup dětí není omezen za předpokladu, že jsou pod striktním dohledem rodičů. Šetření jsem nakonec uzavřel konstatováním, že pravidlo omezující vstup rodičům s dětmi mladšími 12 let je nepřímo diskriminační 1 Ochránce přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor a za tím účelem a) poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace, b) provádí výzkum, c) zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací, d) zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty. 2 Viz 3 Viz 2

3 na základě rodičovství. Stěžovatelům jsem zaslal své stanovisko s tím, že vzhledem k závěru šetření se nabízí možnost podání antidiskriminační žaloby ve smyslu ustanovení 10 ADZ. O jejich dalších krocích však nemám žádné informace. Ze strany společnosti M. nedošlo ke změně zavedené praxe. Podle zpráv zveřejněných v médiích nevidí společnost pro revizi svého postoje důvod. Avizovala však, že zváží vytvoření dětských koutků. Tento záměr ovšem, podle informací, které mám k dispozici, nebyl doposavad plošně realizován. C. Právní hodnocení Vzhledem k tomu, že jádro stížnosti je prakticky totožné s předchozím podnětem, k němuž jsem provedl své šetření, je následující právní argumentace rovněž takřka totožná. 1. Antidiskriminační legislativa: ČR a EU Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (dále jen antidiskriminační zákon ), zakotvuje právo na rovné zacházení při výkonu podnikání a v přístupu ke zboží a službám, jsou-li nabízeny veřejnosti (ustanovení 1 odst. 1 písm. b/ a j/ zákona). Zakazuje se rozdílné zacházení mezi podnikateli či zájemci o zboží a služby 4 na základě zakázaného důvodu, které nelze odůvodnit legitimním cílem a přiměřenými prostředky (ustanovení 3 odst. 1, resp. 7 odst. 1 zákona). Antidiskriminační zákon v daném případě tedy lze aplikovat: jednání je ve vymezené oblasti (podnikání, příp. přístup ke zboží a službám) a je založeno na zakázaném diskriminačním důvodu. Citovaný zákon zakazuje jak přímou (ustanovení 2 odst. 3 zákona), tak nepřímou diskriminaci (ustanovení 3 odst. 1). V oblasti povolání či podnikání, jakož i v přístupu ke zboží a službám, se posuzuje i zavádění zdánlivě neutrálních kritérií, které mohou mít znevýhodňující dopad na určitou skupinu charakterizovanou zakázaným důvodem. 5 Zjišťováno tedy musí být rovněž, zda jednáním společnosti nemohlo dojít k omezení skupiny podnikajících subjektů (příjemců zboží) při výkonu povolání, popř. přístupu ke zboží. Neposuzuje se motiv jednání, ale jeho objektivní dopad. Znevýhodnění konkrétní osoby je třeba vždy porovnat s jinou osobou či osobami, tzv. komparátorem, která mu vystavena nebyla, tj. stanovit, vůči komu byla případná oběť diskriminace znevýhodněna. V uvedeném případě je vhodným komparátorem skupina zákazníků velkoobchodu M., kteří do obchodu vstupují bez dětí mladších 12 let. Zákaz platí pro kohokoli, kdo přijde s dítětem, takže půjde přesněji o skupinu zákazníků, kteří v okamžiku vstupu mají na starost dítě mladší 12 let, nikoli jen o skupinu zákazníků rodičů. Dvě uvedené skupiny nejsou zcela totožné, ale lze důvodně předpokládat, že v naprosté většině případů pravidlo zamezí vstupu zákazníkům doprovázejícím své děti. 4 Na oblast dopadá i směrnice Evropské unie č. 2004/113/ES. Podle bodu (12) této směrnice se zapovídá jak přímá, tak nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví v přístupu ke zboží a službám. 5 Nepřímou diskriminací je jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého ze zakázaných důvodů osoba znevýhodněna proti ostatním, pokud není odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. 3

4 Pravidlo sice směřuje proti dětem určité věkové kategorie, je ale patrné, že jsou jím znevýhodněni zejména jejich rodiče. V úvahu tak přichází posuzování diskriminace z hlediska pohlaví: ustanovení 2 odst. 4 antidiskriminačního zákona považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví i diskriminaci z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství. Antidiskriminační zákon zakazuje tedy i rozdílné zacházení mezi skupinou podnikatelů rodičů, kteří vstupují do prodejny s dítětem, a ostatními. 6 Opatření M. nerozlišuje přímo mezi muži a ženami. 7 K právní konstrukci založené na připodobnění diskriminace na základě pohlaví k diskriminaci založené na rodičovství je třeba uvést, že právo na rovné zacházení vůči rodičům dětí je zásadní hodnotou práva EU. Rovnost mezi pohlavími je vyjádřena ve Smlouvě o fungování EU i v Listině základních práv EU. 8 Zákaz diskriminace podle pohlaví je principem, který je právem Evropské unie sledován velmi striktně. Bylo by třeba prokázat existenci velmi závažných důvodů (legitimního cíle), který by diskriminaci z důvodu pohlaví (rodičovství) ospravedlnil. Zákaz diskriminace v přístupu ke zboží a službám je upraven Směrnicí Rady 2004/113/ES ze dne , kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám. Diskriminace v přístupu ke službám může být překážkou plnému a úspěšnému zapojení mužů a žen do hospodářského a společenského života. Bod (16) této směrnice podobně jako antidiskriminační zákon uvádí, že rozdíly v zacházení lze přijmout pouze tehdy, jsou-li odůvodněny legitimním cílem. Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie musí dále být jakékoli omezení zásady rovného zacházení vhodné a nezbytné. Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU 9 se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami ve výdělečné oblasti. Směrnice se vztahuje jak na osoby samostatně výdělečné činné, tak i na jejich manžele nebo manželky, příp. partnery (čl. 9). Směrnice zdůrazňuje, že v oblasti podnikatelské činnosti není dovoleno rozdílné zacházení buď přímé, nebo nepřímé, a to také v souvislosti s rodinným nebo manželským stavem (článek 12 preambule směrnice). Opatření, podle něhož je dětem do 12 let zakázán vstup do prostor velkoobchodu, naplňuje uvedené znaky diskriminačního jednání, byť nepřímo. Pokud podnikatelé potřebují pro výkon povolání nakupovat potraviny a jiné zboží v prodejnách M., znemožňuje uvedené opatření části podnikatelů, která pečuje o dítě mladší 12 let, výkon zvolené činnosti. Zbývá tedy posoudit, zda je naplněn legitimní cíl jednání a nezbytnost zvoleného postupu. 6 Ve věci Coleman C-303/06 ze dne Evropský soudní dvůr dovodil, že za diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, které je zakázaným rozlišujícím důvodem podobně jako věk, lze považovat také rozdílné zacházení se zákonným zástupcem, resp. rodičem postiženého dítěte, pokud je motivem tohoto zacházení právě zdravotní postižení. V daném případě není nutné sledovat, do jaké míry je věk diskriminačním důvodem (děti mohou do prodejny až od 12 let), neboť sami rodiče naplňují jiný zakázaný důvod rodičovství. 7 Znevýhodňující dopad by sice pravidlo mohlo mít na podnikatelky - ženy, neboť lze přepokládat, že o dítě pečují ve stávajících společenských podmínkách častěji, ale tuto domněnku nelze exaktně doložit a pro posouzení oprávněnosti opatření není významná. 8 Čl. 8, 10, 19 a 157 Smlouvy o fungování EU a čl. 21 a 23 Listiny základních práv EU. 9 Dříve oblast upravovala Směrnice 86/613/EHS z o uplatnění zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, vč. oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství. 4

5 2. Legitimní cíl zákazu vstupu a omezení podnikatelské činnosti Rozdílné zacházení není diskriminací, pokud sleduje legitimní cíl a cíle je dosahováno přiměřenými a současně nezbytnými prostředky (ustanovení 3 odst. 1 antidiskriminačního zákona). V posuzovaném případě by bylo třeba dospět k závěru, že zákaz vstupu dětí a jejich doprovodu je přiměřeným a nezbytným prostředkem vedoucím k cíli, kterým má být bezpečnost dětí. Ta má být ohrožena u dětí mladších 12 let, poněvadž řidič vysokozdvižného vozíku má výhled až nad 140 cm od země (což je zpravidla výška dítěte ve věku 12 let). Přítomnost mladších dětí byla podle představitelů společnosti v prodejnách testována, ale neosvědčila se, neboť hrozící riziko bylo příliš velké. Důsledkem byl nedoplněný sortiment a následná nespokojenost klíčových zákazníků M,. Snaze společnosti o zajištění maximální bezpečnosti dětí nelze nic vytknout. Tento cíl principiálně legitimní je. Dále je však nutné klást si otázku, zda je ho dosahováno nezbytnými a přiměřenými prostředky. V případě paní T. lze mít o nezbytnosti plošného zákazu vstupu dětí mladších 12 let značné pochybnosti. Bezpečnost svého syna totiž sama zajistila jeho připoutáním do kočárku. Bylo tedy pro ochranu syna paní T. nezbytné, aby bylo i přesto zcela zamezeno jeho přítomnosti v prodejně? Domnívám se, že nikoliv. Rovněž mám za to, že v daných skutkových souvislostech se pouze projevuje to, že úplný zákaz celé kategorii dětí s rodiči není pro zajištění bezpečnosti dětí nacházejících se v prodejně vůbec nezbytný; téhož výsledku lze totiž dosáhnout i jinak. Nabízí se tedy otázka, zda nemůže mít zákaz vstupu dětem do 12 let jiný motiv, než zajištění jejich bezpečnosti. V daném kontextu se stává plně zřetelným obecný cíl antidiskriminační legislativy: zabránit plošnému uplatnění či dopadu diskriminačního kritéria. Je-li totiž možné dosáhnout bezpečnosti dítěte i jinými prostředky než jeho nevpuštěním (resp. nevpuštěním jeho rodičů) do prodejny, existuje důkaz, že bezpečnost dítěte lze zajistit i jinak než striktním zákazem jeho přítomnosti v prostorách provozovny. Na individuální případy by se tedy dalo nazírat jednotlivě, nikoliv na základě domněnky, že přítomnost jakéhokoliv dítěte do 12 let věku přináší neúměrné riziko jeho ohrožení. S argumentem, že ve Spojeném království není uvedené opatření vůbec využíváno, se ve svém někdejším vyjádření zástupci M. vypořádali tak, že řešení nelze pro český právní systém využít, jelikož právní systém britských ostrovů je rozdílný. V českých prodejnách ochranu dětí údajně nelze zajistit jinak než zákazem vstupu. Odkaz na rozdílnost právního systému je v daných souvislostech ovšem zcela bezvýznamná. Britský, stejně jako český rodič, totiž nese za své dítě primární zodpovědnost. V rámci českého právního řádu je v této souvislosti významné ustanovení 415 občanského zákoníku, 10 podle něhož je každý povinen počínat si tak, aby předcházel hrozícím škodám; dle ustanovení 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, je součástí rodičovské zodpovědnosti především péče o zdraví dítěte. Také podle Úmluvy o právech dítěte 11 leží prvotní odpovědnost za péči o dítě na rodičích (čl. 18). Pokud je v Británii vstup dětem do prodejen povolen a dohled rodiče je vnímán jako dostatečné zajištění 10 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 11 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb. 5

6 bezpečnosti, 12 lze se domnívat, že neexistuje důvod zakládající nezbytnost opatření zákazu vstupu ani v jiných zemích. K možnosti alternativních řešení, například zřízení dětského koutku, uvedl v rámci mého předchozího šetření ředitel M., že prodejna má povahu velkoobchodu, a že ani žádný jiný velkoobchod nedisponuje dětským koutkem. Je potřeba uzavřít, že bez naplnění požadavku nezbytnosti nesmí být bráněno ani výkonu podnikání, ani přístupu ke službám. Tento předpoklad není v případě zákazu vstupu dětí do 12 let do prodejen společnosti M. naplněn. Nad rámec argumentace založené na aplikaci norem antidiskriminačního zákona bych ještě rád poskytl několik úvah v ústavněprávní rovině. Tu je nutno vzít v úvahu vždy, když jednání posuzované zásadou rovného zacházení staví do kolize dvě ústavně zaručená práva. Tehdy se určuje, který z ústavně chráněných zájmů má přednost, resp. zda je zásah do jednoho z nich možno shledat jako oprávněný. Poměřujeme kolizi dvou zájmů z pohledu proporcionality: právo na svobodný výkon podnikání (části podnikatelů je opatřením zamezen vstup do objektu) a výkon vlastnického práva majitelem obchodu. Podle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina ) 13 je zajištěno právo na svobodný výkon povolání a podnikatelské činnosti, přičemž omezení určité činnosti lze provést jen zákonem (odstavec druhý). Při omezení základního práva přitom vždy musí být ve smyslu čl. 4 odst. 4 Listiny šetřeno jeho smyslu a podstaty. Proti právu na výkon podnikání stojí volné užívání majetku, tj. i vlastnictví prodejny (čl. 11 odst. 1). Významným je čl. 11 odst. 3 Listiny, podle něhož každého vlastníka vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na úkor práv jiných. Ústavní soud 14 při posuzování, zda je omezení ústavně zaručeného práva oprávněné, sleduje jednak kritérium vhodnosti a potřebnosti omezení, jednak porovnání závažnosti v kolizi stojících práv či zájmů. 15 Ústavním soudem používaná kritéria lze v daném případě promítnout do hodnocení sledovaného zákazu vstupu, resp. na poměřování v kolizi stojících zájmů či práv. Ústavní argumentace by se měla primárně dotýkat nikoli soukromoprávních vztahů (v daném případě jde o jednání dvou soukromoprávních subjektů), ale situací, v nichž figuruje veřejná moc. Přesto má zakotvení práv a zájmů sledovaného případu v Listině svůj význam. Např. podle německého spolkového ústavního soudu sice je primárním účelem základních lidských práv ochrana jedince před veřejnou mocí, současně je ale ústavním pořádkem dán objektivní řád hodnot, který následně musí ovlivňovat všechny sféry práva i právo soukromé. Proto musí obecné soudy vykládat soukromé právo vždy ve světle ústavních hodnot. Právo na podnikání je zásadním principem, jehož význam musí být striktně šetřen i na poli soukromoprávních vztahů Ve Spojeném království povolení vstupu platí s apelem na rodiče, kteří mají dbát zvýšené ochrany dítěte: Children are admitted to the Food and Non Food Departments, on the understanding that they are kept under strict parental control. 13 Podle tohoto článku Listiny každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. 14 Nález sp. zn. Pl. ÚS 4/ Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.: Rovnost a diskriminace, C. H. Beck: Praha, 2007, s Rozsudek Spolkového ústavního soudu (Lüth z roku 1958, 7 BVerfGE 198). Podle nálezů Ústavního soudu (např. sp. zn. I ÚS 185/04) působí v některých případech základní práva zprostředkovaně skrz jednotlivé normy jednoduchého práva tak, že jím prozařují, a to v horizontálních vztazích, tj. i ve vztahu zde zkoumaném. Soudy jsou proto podle ústavního soudu povinny pečlivě vážit v rámci soukromých vztahů možnost prozařování, vždy 6

7 V uvedené situaci není splněno kritérium potřebnosti a nezbytnosti dotyčného omezení podnikání. Kritérium potřebnosti sleduje, zda by mohly být zavedeny jiné cesty k dosažení plánovaného cíle (M. avizovaná bezpečnost dětí), tj. alternativní způsoby řešení, kterými by současně nedošlo k porušení práv. Porovnáváme tak opatření, kterým od února 2010 společnost omezuje výkon podnikání, a jiný alternativní způsob, kterým by sice bylo dosaženo cíle, ale nezasahoval by do ústavně zaručeného práva na podnikání. Podstatné je, že společnost M. nezvážila jiné možné cesty řešení. Ačkoli Listina považuje za významnou ochranu vlastnictví, současně stanoví v čl. 11 odst. 3 meze jeho výkonu. Uvádí, že vlastnictví nezakládá pouze oprávnění, ale také závazky. 17 Výkon vlastnictví nesmí být jiným osobám k újmě. M. proto sice má možnost vyhradit si určitá pravidla pro povolení vstupu do svých prodejen, 18 tj. hovoříme o výkonu vlastnictví, to současně ale neznamená, že způsob výkonu může narušit jiná, Listinou zaručená práva. M. si může určit podmínky vstupu do prodejen. Musí ale jít o takové podmínky, které nebudou zasahovat do práv zaručených Listinou, mezi nimi tedy do výkonu podnikání. V daném případě není naplněn požadavek nezbytnosti opatření zavádějícího rozdílné zacházení. D. Závěr Obchodní podmínky společnosti M., s. r. o., jsou v části 4.1 písm. c) neplatné pro rozpor s antidiskriminačním zákonem. Znemožnění přístupu do prodejen této společnosti rodičům - podnikatelům (příjemcům zboží) s dětmi do 12 let lze označit za nepřímou diskriminaci na základě rodičovství. Plošný zákaz vstupu nelze ospravedlnit bezpečností dětí, ačkoliv jde o cíl ve své podstatě legitimní. K jeho dosažení totiž mohou být užity jiné prostředky, které šetří zásadu rovného zacházení. Takovým alternativním opatřením může být zřízení dětského koutku anebo podmínění vstupu dětí přísným dohledem dospělého. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) s ohledem na nejvyšší míru ochrany práv soukromoprávních i základních. Podle nálezu I. ÚS 185/04 jsou soudy povinny při aplikaci jednoduchého práva pamatovat na prozařování základních práv tak, aby zajistily jak ochranu práv v jednoduché rovině práva, tak právům základním. P. Holländer doplňuje, že v rámci evropských právních řádů se tato koncepce stala nutností a pro české soudnictví je velkou výzvou. Holländer, P.: Ústavněprávní argumentace, ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu, Linde: Praha, Projev tzv. Hedemannovy koncepce vlastnictví v čl. 11 odst. 3 Listiny má důsledky jak v právu věcném, tak obligačním, a souvisí se spojením svobody a odpovědnosti vlastnictví. Koncept předpokládá, že vlastnictví (zde provozování prodejny) s sebou nese nikoli jen oprávnění, ale také závazky. Více k tomu: Vlasák, M.: Předpoklady odpovědnosti za škodu v principech evropského deliktního práva, rigorózní práce MU Brno, r M.na svých webových stránkách uvádí: Společnost M. si ve svých velkoobchodních střediscích zejména vyhrazuje právo... 7

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M.

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M. V Brně dne 24. listopadu 2010 Sp. zn.: 69/2010/DIS/LO Zpráva o šetření vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M. Abstrakt Manželé Z. si stěžovali na jednání ze strany obchodní sítě

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch V Brně dne 24. června 2011 Sp. zn.: 29/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch Abstrakt Pan X. si stěžoval na pojistné

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Zpráva o šetření. kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole

Zpráva o šetření. kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole V Brně dne 14. prosince 2010 Sp. zn.: 111/2010/DIS/LO Zpráva o šetření kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole Abstrakt Paní Š. se obrátila na Kancelář veřejného ochránce práv se

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

Úskalí regulace hazardu na území obce

Úskalí regulace hazardu na území obce Ministerstva vnitra Úskalí regulace hazardu na území obce Ing. Miroslav Veselý 1 Právní úprava regulace sázkových her a loterií Obce mohou regulovat loterie a jiné podobné hry svými obecně závaznými vyhláškami

Více

Zpráva o šetření. ukončení pracovního poměru v souvislosti s činností pro odborovou organizaci

Zpráva o šetření. ukončení pracovního poměru v souvislosti s činností pro odborovou organizaci V Brně dne 21. června 2011 Sp. zn.: 96/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ukončení pracovního poměru v souvislosti s činností pro odborovou organizaci Abstrakt Paní F. si stěžovala na obtěžující chování svého

Více

Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv

Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv Ústavněprávní limity práva na informace a jejich zákonné provedení Čl. 17 odst. 4 Listiny Formální omezení zákonem

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 4. března 2011 Sp. zn.: 149/2010/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Pan O. si stěžoval na postup jisté banky, která mu odmítla vydat

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Stavební úřad by měl za účastníky územního řízení vzít vlastníky nemovitostí, kteří mohou být přímo dotčení na svých právech významnou ztrátou výhledu. Námitku ztráty výhledu stavební úřad vždy posoudí,

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Limity náboženské svobody v oblasti veřejného školství. Michaela Smolková

Limity náboženské svobody v oblasti veřejného školství. Michaela Smolková Limity náboženské svobody v oblasti veřejného školství Michaela Smolková Osnova 1) Pojmy Náboženská svoboda Formy diskriminace - přímá, nepřímá, pronásledování, obtěžování 2) Požadavky na úpravu vzdělání

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu I. Skutečnost, že určité podání je primárně adresováno podnikatelskému subjektu, nikoliv inspektorátu ČOI, nemá žádný vliv na povinnost dozorového orgánu řádně prošetřit podezření ze spáchání správního

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 8 As 55/2012-23 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému:

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2011 Sp. zn.: 6324/2011/VOP/JKV Závěrečné stanovisko k poskytování státního příspěvku ke stavebnímu spoření pro občany členských států Evropské unie A Závěry šetření Dne 31. srpna

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Judikatura soudů Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Autor příspěvku: Ing. Petr Háp Vysoká nad Labem Žaloba na zaplacení cca

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence V Brně dne 16. listopadu 2012 Sp. zn.: 11/2012/DIS/JŠK Sp. zn.: 79/2012/DIS/JŠK Zpráva o šetření Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence Abstrakt Na ochránce se obrátilo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 2/2010-95 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 10/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování V Brně dne 23. srpna 2011 Sp. zn.: 158/2010/DIS/JKV Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování Stanovování rozdílných cen zboží a služeb je relativně běžné a sleduje nejrůznější cíle. S

Více

Zpráva o šetření. diskriminace v odměňování na základě věku

Zpráva o šetření. diskriminace v odměňování na základě věku V Brně dne 25. října 2011 Sp. zn.: 107/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření diskriminace v odměňování na základě věku Abstrakt Pan J. se obrátil na Kancelář veřejného ochránce práv s podnětem, jehož jádrem byla

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace není oprávněn vybírat žádné platby od jejích uživatelů, byť by se zároveň jednalo o pozemek určený k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 1 písm. b/ lesního zákona).

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 54/2008-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr.

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ROZHODNUTÍ Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Historický ústav AV ČR, v. v. i. IČ: 67985963 se sídlem Prosecká 76, 190 00

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

Z judikatury Ústavního soudu České republiky

Z judikatury Ústavního soudu České republiky Z judikatury Ústavního soudu České republiky 1) Imanentní součástí jakéhokoliv základního práva je také postulát, jenž soudům a jiným orgánům veřejné moci, které rozhodují o právech a povinnostech jednotlivce,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Ads 17/2014-33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu V případě, že město chce některé byty ve svém majetku vymezit jako byty startovací pro mladé osoby, je nutné, aby to bylo předem stanoveno v transparentních pravidlech. Pokud nejsou byty předem jasně vymezeny

Více

Karta záznamu SOUD - NS

Karta záznamu SOUD - NS Karta záznamu Spisová značka III.ÚS 384/08 Paralelní citace (Sbírka zákonů) Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) Populární název Datum rozhodnutí 30.09.2009 Datum vyhlášení 20.10.2009 Datum podání

Více

Zpráva o šetření. omezení přepravy cestujících s kočárkem. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. omezení přepravy cestujících s kočárkem. A. Obsah podnětu I. Cestující nastupující bez kočárku nemají při nastupování do vozidla přednost před cestujícími s kočárkem. Pokud by měl řidič dopravního prostředku právo rozhodnout, že cestující bez kočárku s dítětem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ P ř í l o h a N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 27/2013-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO 1) Jednou z funkcí ústavy, zvláště ústavní úpravy základních práv a svobod, je její prozařování celým právním řádem. Smysl ústavy spočívá nejen v úpravě základních práv a svobod, jakož i institucionálního

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy Aplikace mezinárodního právního rámce v České republice a zákaz diskriminace Diskriminace osob se zdravotním postižením Jana Humečková Ve sdělovacích prostředcích se v současné době stále více mluví o

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 109/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Afs 88/2015-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček Pro výpočet náhrady mzdy a odstupného je rozhodující mzda zaměstnanců a zaměstnankyň vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, případně práci, která se nejvíce podobá práci vykonávané před

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

září 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

září 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 září 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Odpovědnost za pád na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.7.2013, sp. zn. 25 Cdo 684/2012 Žalobkyně žalovala statutární

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Afs 89/2015-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření 1. Zpracování osobních údajů řidičů MHD (jména a příjmení) bez jejich souhlasu formou zveřejnění na jízdních dokladech nelze odůvodnit odkazem na ustanovení 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních

Více

Zpráva o šetření. Nesouhlas vlastníka komunikace se zvláštním užíváním komunikace spočívajícím ve zřízení vyhrazeného parkování. A.

Zpráva o šetření. Nesouhlas vlastníka komunikace se zvláštním užíváním komunikace spočívajícím ve zřízení vyhrazeného parkování. A. I. Vlastník komunikace by měl se zřízením vyhrazeného parkování souhlasit vždy, pokud tomu nebrání relevantní překážka. Pokud je důvodem pro regulaci počtu vyhrazených parkování nedostatečná kapacita parkovacích

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 4 Ads 32/2012-30 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: Centrum Rožmitál

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu V Brně dne 2. srpna 2010 Sp. zn.:1697/2010/vop/ld Zpráva o šetření ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu Dne 12. 3. 2010 (doplněno 2. 4. 2010) se na veřejného ochránce práv obrátil pan S.K. (dále

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Afs 3/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. diskriminace v zaměstnání z důvodu zdravotního postižení

Zpráva o šetření. diskriminace v zaměstnání z důvodu zdravotního postižení V Brně dne 2. ledna 2012 Sp. zn.: 93/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření diskriminace v zaměstnání z důvodu zdravotního postižení Abstrakt Pan K. L. se obrátil na veřejného ochránce práv se stížností na hrubé

Více