Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o."

Transkript

1 V Brně dne 9. srpna 2011 Sp. zn.: 136/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M., s. r. o. Abstrakt Ing. T. si stěžovala na diskriminační jednání ze strany obchodní sítě M., která zamezuje dětem do věku 12 let vstup do prodejny. Ochránce provedl šetření a dospěl k závěru, že znemožnění přístupu do prodejen této společnosti rodičům - podnikatelům s dětmi do 12 let lze označit za nepřímou diskriminaci při přístupu k podnikání na základě rodičovství. Diskriminace z důvodu rodičovství se dle ustanovení antidiskriminačního zákona považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Plošný zákaz vstupu nelze ospravedlnit bezpečností dětí, ačkoliv jde o cíl ve své podstatě legitimní. K jeho dosažení totiž mohou být užity jiné prostředky, které respektují zásadu rovného zacházení. Summary Ing. T. complained of the discriminatory practice of a wholesaler chain M. which prohibits the children under the age of 12 from entering the outlets. The public defender of rights conducted an investigation and came to the conclusion that the access prohibition for the parents entrepreneurs with the children under 12 can be considered an indirect discrimination on the ground of parenthood. An overall access prohibition cannot be justified by the concern in the safety of the children, although this goal is fundamentally legitimate. It can be also achieved by means of different measures, respecting the principle of equal treatment. A. Obsah podnětu Dne 24. června 2011 se na mě se svým podnětem obrátila Ing. T. Stěžuje si na diskriminační jednání ze strany obchodní sítě M., ke kterému dochází uplatněním zákazu vstupu dětí do věku 12 let do prostor prodejen A. Stěžovatelka nebyla dne vpuštěna do prodejny společnosti M., s. r. o. (dále jen M. ), v K. dne právě s poukazem na přítomnost jejího 22měsíčního syna. Na úvod bych rád stručně shrnul možnosti své působnosti stanovené zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona působím především k ochraně osob před jednáním úřadů (jako např. stavební úřady, finanční úřady, úřady práce apod.) a dalších institucí státní správy, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, nebo jsou-li tyto instituce nečinné. Výjimkou z tohoto pravidla je situace namítané diskriminace. V takovém případě totiž mohu prošetřit také jednání patřící do rámce soukromoprávních vztahů, a to z hlediska jejich souladu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (dále jen jako antidiskriminační zákon nebo ADZ ). Mé možnosti v otázce diskriminace se však odvíjejí od nástrojů, které mi dává

2 ustanovení 21b zákona o ochránci; 1 ve vztahu ke konkrétní oběti diskriminace mohu být především metodicky nápomocen při podávání návrhů na zahájení řízení. Má úloha tedy nespočívá v autoritativním působení na diskriminující subjekt. Spočívá spíše v právním posouzení zjištěného skutkového stavu z hlediska naplnění práva na rovné zacházení, jež pro oběť diskriminace může být využitelné při zvažování řešení situace soudní cestou. B. Skutková zjištění Stěžovatelka k situaci dále uvedla, že jelikož jí byla praxe prodejny v K. známa, připoutala svého syna do kočárku, a zamezila mu tak volný pohyb po prodejně. Dále pracovníkům u vchodu sdělila, že nemá možnost navštívit prodejnu bez doprovodu svého syna. Přesto nebyla do prodejny vpuštěna. Paní T. namítá, že rodiny s malými dětmi jsou zákazem vstupu dětí mladších 12 let diskriminovány a ponižovány. V souvislosti s podnětem paní T. uvádím, že jsem se stížností na zákaz vstupu dětem mladším 12 let do téže prodejny M. již v minulosti zabýval (věc sp. zn. 69/2010/DIS/LO). Okolnosti přijetí a aplikace uvedeného ustanovení, včetně stanoviska zástupců společnosti k této věci, jsou mi tudíž známy. Mohu je shrnout následovně. Bylo zjištěno, že namítané pravidlo zákazu vstupu dětem mladším 12 let společnost přijala v rámci zvláštních obchodních podmínek (bod 4.1 c/). 2 Na webových stránkách společnosti je v současné době přitom dostupné i oficiální odůvodnění zavedení této specifické podmínky: Jde především o bezpečnost dětí. Velkoobchodní střediska M. jsou význačné vysokou obrátkovostí velkého množství zboží, které se prodává ve velkých objemech - po kartonech, přepravkách a paletách. Zboží přijímáme od dodavatelů nejen v noci, ale i po celou dobu prodeje a okamžitě ho rozvážíme vysokozdvižnými vozíky do jednotlivých oddělení, kde je zakládáme do prodejních regálů nebo celé palety skladujeme ve vyšších patrech regálů. Řidiči vysokozdvižných vozíků mají omezený výhled, což představuje především v případě rychlého pohybu malých dětí vysoké nebezpečí úrazu. 3 V rámci mého předchozího šetření stěžovatelé rovněž namítali skutečnost, že v obdobné prodejně téže společnosti ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska zákaz vstupu dětí neplatí. Vstup dětí není omezen za předpokladu, že jsou pod striktním dohledem rodičů. Šetření jsem nakonec uzavřel konstatováním, že pravidlo omezující vstup rodičům s dětmi mladšími 12 let je nepřímo diskriminační 1 Ochránce přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor a za tím účelem a) poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace, b) provádí výzkum, c) zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací, d) zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty. 2 Viz 3 Viz 2

3 na základě rodičovství. Stěžovatelům jsem zaslal své stanovisko s tím, že vzhledem k závěru šetření se nabízí možnost podání antidiskriminační žaloby ve smyslu ustanovení 10 ADZ. O jejich dalších krocích však nemám žádné informace. Ze strany společnosti M. nedošlo ke změně zavedené praxe. Podle zpráv zveřejněných v médiích nevidí společnost pro revizi svého postoje důvod. Avizovala však, že zváží vytvoření dětských koutků. Tento záměr ovšem, podle informací, které mám k dispozici, nebyl doposavad plošně realizován. C. Právní hodnocení Vzhledem k tomu, že jádro stížnosti je prakticky totožné s předchozím podnětem, k němuž jsem provedl své šetření, je následující právní argumentace rovněž takřka totožná. 1. Antidiskriminační legislativa: ČR a EU Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (dále jen antidiskriminační zákon ), zakotvuje právo na rovné zacházení při výkonu podnikání a v přístupu ke zboží a službám, jsou-li nabízeny veřejnosti (ustanovení 1 odst. 1 písm. b/ a j/ zákona). Zakazuje se rozdílné zacházení mezi podnikateli či zájemci o zboží a služby 4 na základě zakázaného důvodu, které nelze odůvodnit legitimním cílem a přiměřenými prostředky (ustanovení 3 odst. 1, resp. 7 odst. 1 zákona). Antidiskriminační zákon v daném případě tedy lze aplikovat: jednání je ve vymezené oblasti (podnikání, příp. přístup ke zboží a službám) a je založeno na zakázaném diskriminačním důvodu. Citovaný zákon zakazuje jak přímou (ustanovení 2 odst. 3 zákona), tak nepřímou diskriminaci (ustanovení 3 odst. 1). V oblasti povolání či podnikání, jakož i v přístupu ke zboží a službám, se posuzuje i zavádění zdánlivě neutrálních kritérií, které mohou mít znevýhodňující dopad na určitou skupinu charakterizovanou zakázaným důvodem. 5 Zjišťováno tedy musí být rovněž, zda jednáním společnosti nemohlo dojít k omezení skupiny podnikajících subjektů (příjemců zboží) při výkonu povolání, popř. přístupu ke zboží. Neposuzuje se motiv jednání, ale jeho objektivní dopad. Znevýhodnění konkrétní osoby je třeba vždy porovnat s jinou osobou či osobami, tzv. komparátorem, která mu vystavena nebyla, tj. stanovit, vůči komu byla případná oběť diskriminace znevýhodněna. V uvedeném případě je vhodným komparátorem skupina zákazníků velkoobchodu M., kteří do obchodu vstupují bez dětí mladších 12 let. Zákaz platí pro kohokoli, kdo přijde s dítětem, takže půjde přesněji o skupinu zákazníků, kteří v okamžiku vstupu mají na starost dítě mladší 12 let, nikoli jen o skupinu zákazníků rodičů. Dvě uvedené skupiny nejsou zcela totožné, ale lze důvodně předpokládat, že v naprosté většině případů pravidlo zamezí vstupu zákazníkům doprovázejícím své děti. 4 Na oblast dopadá i směrnice Evropské unie č. 2004/113/ES. Podle bodu (12) této směrnice se zapovídá jak přímá, tak nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví v přístupu ke zboží a službám. 5 Nepřímou diskriminací je jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého ze zakázaných důvodů osoba znevýhodněna proti ostatním, pokud není odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. 3

4 Pravidlo sice směřuje proti dětem určité věkové kategorie, je ale patrné, že jsou jím znevýhodněni zejména jejich rodiče. V úvahu tak přichází posuzování diskriminace z hlediska pohlaví: ustanovení 2 odst. 4 antidiskriminačního zákona považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví i diskriminaci z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství. Antidiskriminační zákon zakazuje tedy i rozdílné zacházení mezi skupinou podnikatelů rodičů, kteří vstupují do prodejny s dítětem, a ostatními. 6 Opatření M. nerozlišuje přímo mezi muži a ženami. 7 K právní konstrukci založené na připodobnění diskriminace na základě pohlaví k diskriminaci založené na rodičovství je třeba uvést, že právo na rovné zacházení vůči rodičům dětí je zásadní hodnotou práva EU. Rovnost mezi pohlavími je vyjádřena ve Smlouvě o fungování EU i v Listině základních práv EU. 8 Zákaz diskriminace podle pohlaví je principem, který je právem Evropské unie sledován velmi striktně. Bylo by třeba prokázat existenci velmi závažných důvodů (legitimního cíle), který by diskriminaci z důvodu pohlaví (rodičovství) ospravedlnil. Zákaz diskriminace v přístupu ke zboží a službám je upraven Směrnicí Rady 2004/113/ES ze dne , kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám. Diskriminace v přístupu ke službám může být překážkou plnému a úspěšnému zapojení mužů a žen do hospodářského a společenského života. Bod (16) této směrnice podobně jako antidiskriminační zákon uvádí, že rozdíly v zacházení lze přijmout pouze tehdy, jsou-li odůvodněny legitimním cílem. Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie musí dále být jakékoli omezení zásady rovného zacházení vhodné a nezbytné. Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU 9 se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami ve výdělečné oblasti. Směrnice se vztahuje jak na osoby samostatně výdělečné činné, tak i na jejich manžele nebo manželky, příp. partnery (čl. 9). Směrnice zdůrazňuje, že v oblasti podnikatelské činnosti není dovoleno rozdílné zacházení buď přímé, nebo nepřímé, a to také v souvislosti s rodinným nebo manželským stavem (článek 12 preambule směrnice). Opatření, podle něhož je dětem do 12 let zakázán vstup do prostor velkoobchodu, naplňuje uvedené znaky diskriminačního jednání, byť nepřímo. Pokud podnikatelé potřebují pro výkon povolání nakupovat potraviny a jiné zboží v prodejnách M., znemožňuje uvedené opatření části podnikatelů, která pečuje o dítě mladší 12 let, výkon zvolené činnosti. Zbývá tedy posoudit, zda je naplněn legitimní cíl jednání a nezbytnost zvoleného postupu. 6 Ve věci Coleman C-303/06 ze dne Evropský soudní dvůr dovodil, že za diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, které je zakázaným rozlišujícím důvodem podobně jako věk, lze považovat také rozdílné zacházení se zákonným zástupcem, resp. rodičem postiženého dítěte, pokud je motivem tohoto zacházení právě zdravotní postižení. V daném případě není nutné sledovat, do jaké míry je věk diskriminačním důvodem (děti mohou do prodejny až od 12 let), neboť sami rodiče naplňují jiný zakázaný důvod rodičovství. 7 Znevýhodňující dopad by sice pravidlo mohlo mít na podnikatelky - ženy, neboť lze přepokládat, že o dítě pečují ve stávajících společenských podmínkách častěji, ale tuto domněnku nelze exaktně doložit a pro posouzení oprávněnosti opatření není významná. 8 Čl. 8, 10, 19 a 157 Smlouvy o fungování EU a čl. 21 a 23 Listiny základních práv EU. 9 Dříve oblast upravovala Směrnice 86/613/EHS z o uplatnění zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, vč. oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství. 4

5 2. Legitimní cíl zákazu vstupu a omezení podnikatelské činnosti Rozdílné zacházení není diskriminací, pokud sleduje legitimní cíl a cíle je dosahováno přiměřenými a současně nezbytnými prostředky (ustanovení 3 odst. 1 antidiskriminačního zákona). V posuzovaném případě by bylo třeba dospět k závěru, že zákaz vstupu dětí a jejich doprovodu je přiměřeným a nezbytným prostředkem vedoucím k cíli, kterým má být bezpečnost dětí. Ta má být ohrožena u dětí mladších 12 let, poněvadž řidič vysokozdvižného vozíku má výhled až nad 140 cm od země (což je zpravidla výška dítěte ve věku 12 let). Přítomnost mladších dětí byla podle představitelů společnosti v prodejnách testována, ale neosvědčila se, neboť hrozící riziko bylo příliš velké. Důsledkem byl nedoplněný sortiment a následná nespokojenost klíčových zákazníků M,. Snaze společnosti o zajištění maximální bezpečnosti dětí nelze nic vytknout. Tento cíl principiálně legitimní je. Dále je však nutné klást si otázku, zda je ho dosahováno nezbytnými a přiměřenými prostředky. V případě paní T. lze mít o nezbytnosti plošného zákazu vstupu dětí mladších 12 let značné pochybnosti. Bezpečnost svého syna totiž sama zajistila jeho připoutáním do kočárku. Bylo tedy pro ochranu syna paní T. nezbytné, aby bylo i přesto zcela zamezeno jeho přítomnosti v prodejně? Domnívám se, že nikoliv. Rovněž mám za to, že v daných skutkových souvislostech se pouze projevuje to, že úplný zákaz celé kategorii dětí s rodiči není pro zajištění bezpečnosti dětí nacházejících se v prodejně vůbec nezbytný; téhož výsledku lze totiž dosáhnout i jinak. Nabízí se tedy otázka, zda nemůže mít zákaz vstupu dětem do 12 let jiný motiv, než zajištění jejich bezpečnosti. V daném kontextu se stává plně zřetelným obecný cíl antidiskriminační legislativy: zabránit plošnému uplatnění či dopadu diskriminačního kritéria. Je-li totiž možné dosáhnout bezpečnosti dítěte i jinými prostředky než jeho nevpuštěním (resp. nevpuštěním jeho rodičů) do prodejny, existuje důkaz, že bezpečnost dítěte lze zajistit i jinak než striktním zákazem jeho přítomnosti v prostorách provozovny. Na individuální případy by se tedy dalo nazírat jednotlivě, nikoliv na základě domněnky, že přítomnost jakéhokoliv dítěte do 12 let věku přináší neúměrné riziko jeho ohrožení. S argumentem, že ve Spojeném království není uvedené opatření vůbec využíváno, se ve svém někdejším vyjádření zástupci M. vypořádali tak, že řešení nelze pro český právní systém využít, jelikož právní systém britských ostrovů je rozdílný. V českých prodejnách ochranu dětí údajně nelze zajistit jinak než zákazem vstupu. Odkaz na rozdílnost právního systému je v daných souvislostech ovšem zcela bezvýznamná. Britský, stejně jako český rodič, totiž nese za své dítě primární zodpovědnost. V rámci českého právního řádu je v této souvislosti významné ustanovení 415 občanského zákoníku, 10 podle něhož je každý povinen počínat si tak, aby předcházel hrozícím škodám; dle ustanovení 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, je součástí rodičovské zodpovědnosti především péče o zdraví dítěte. Také podle Úmluvy o právech dítěte 11 leží prvotní odpovědnost za péči o dítě na rodičích (čl. 18). Pokud je v Británii vstup dětem do prodejen povolen a dohled rodiče je vnímán jako dostatečné zajištění 10 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 11 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb. 5

6 bezpečnosti, 12 lze se domnívat, že neexistuje důvod zakládající nezbytnost opatření zákazu vstupu ani v jiných zemích. K možnosti alternativních řešení, například zřízení dětského koutku, uvedl v rámci mého předchozího šetření ředitel M., že prodejna má povahu velkoobchodu, a že ani žádný jiný velkoobchod nedisponuje dětským koutkem. Je potřeba uzavřít, že bez naplnění požadavku nezbytnosti nesmí být bráněno ani výkonu podnikání, ani přístupu ke službám. Tento předpoklad není v případě zákazu vstupu dětí do 12 let do prodejen společnosti M. naplněn. Nad rámec argumentace založené na aplikaci norem antidiskriminačního zákona bych ještě rád poskytl několik úvah v ústavněprávní rovině. Tu je nutno vzít v úvahu vždy, když jednání posuzované zásadou rovného zacházení staví do kolize dvě ústavně zaručená práva. Tehdy se určuje, který z ústavně chráněných zájmů má přednost, resp. zda je zásah do jednoho z nich možno shledat jako oprávněný. Poměřujeme kolizi dvou zájmů z pohledu proporcionality: právo na svobodný výkon podnikání (části podnikatelů je opatřením zamezen vstup do objektu) a výkon vlastnického práva majitelem obchodu. Podle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina ) 13 je zajištěno právo na svobodný výkon povolání a podnikatelské činnosti, přičemž omezení určité činnosti lze provést jen zákonem (odstavec druhý). Při omezení základního práva přitom vždy musí být ve smyslu čl. 4 odst. 4 Listiny šetřeno jeho smyslu a podstaty. Proti právu na výkon podnikání stojí volné užívání majetku, tj. i vlastnictví prodejny (čl. 11 odst. 1). Významným je čl. 11 odst. 3 Listiny, podle něhož každého vlastníka vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na úkor práv jiných. Ústavní soud 14 při posuzování, zda je omezení ústavně zaručeného práva oprávněné, sleduje jednak kritérium vhodnosti a potřebnosti omezení, jednak porovnání závažnosti v kolizi stojících práv či zájmů. 15 Ústavním soudem používaná kritéria lze v daném případě promítnout do hodnocení sledovaného zákazu vstupu, resp. na poměřování v kolizi stojících zájmů či práv. Ústavní argumentace by se měla primárně dotýkat nikoli soukromoprávních vztahů (v daném případě jde o jednání dvou soukromoprávních subjektů), ale situací, v nichž figuruje veřejná moc. Přesto má zakotvení práv a zájmů sledovaného případu v Listině svůj význam. Např. podle německého spolkového ústavního soudu sice je primárním účelem základních lidských práv ochrana jedince před veřejnou mocí, současně je ale ústavním pořádkem dán objektivní řád hodnot, který následně musí ovlivňovat všechny sféry práva i právo soukromé. Proto musí obecné soudy vykládat soukromé právo vždy ve světle ústavních hodnot. Právo na podnikání je zásadním principem, jehož význam musí být striktně šetřen i na poli soukromoprávních vztahů Ve Spojeném království povolení vstupu platí s apelem na rodiče, kteří mají dbát zvýšené ochrany dítěte: Children are admitted to the Food and Non Food Departments, on the understanding that they are kept under strict parental control. 13 Podle tohoto článku Listiny každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. 14 Nález sp. zn. Pl. ÚS 4/ Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z.: Rovnost a diskriminace, C. H. Beck: Praha, 2007, s Rozsudek Spolkového ústavního soudu (Lüth z roku 1958, 7 BVerfGE 198). Podle nálezů Ústavního soudu (např. sp. zn. I ÚS 185/04) působí v některých případech základní práva zprostředkovaně skrz jednotlivé normy jednoduchého práva tak, že jím prozařují, a to v horizontálních vztazích, tj. i ve vztahu zde zkoumaném. Soudy jsou proto podle ústavního soudu povinny pečlivě vážit v rámci soukromých vztahů možnost prozařování, vždy 6

7 V uvedené situaci není splněno kritérium potřebnosti a nezbytnosti dotyčného omezení podnikání. Kritérium potřebnosti sleduje, zda by mohly být zavedeny jiné cesty k dosažení plánovaného cíle (M. avizovaná bezpečnost dětí), tj. alternativní způsoby řešení, kterými by současně nedošlo k porušení práv. Porovnáváme tak opatření, kterým od února 2010 společnost omezuje výkon podnikání, a jiný alternativní způsob, kterým by sice bylo dosaženo cíle, ale nezasahoval by do ústavně zaručeného práva na podnikání. Podstatné je, že společnost M. nezvážila jiné možné cesty řešení. Ačkoli Listina považuje za významnou ochranu vlastnictví, současně stanoví v čl. 11 odst. 3 meze jeho výkonu. Uvádí, že vlastnictví nezakládá pouze oprávnění, ale také závazky. 17 Výkon vlastnictví nesmí být jiným osobám k újmě. M. proto sice má možnost vyhradit si určitá pravidla pro povolení vstupu do svých prodejen, 18 tj. hovoříme o výkonu vlastnictví, to současně ale neznamená, že způsob výkonu může narušit jiná, Listinou zaručená práva. M. si může určit podmínky vstupu do prodejen. Musí ale jít o takové podmínky, které nebudou zasahovat do práv zaručených Listinou, mezi nimi tedy do výkonu podnikání. V daném případě není naplněn požadavek nezbytnosti opatření zavádějícího rozdílné zacházení. D. Závěr Obchodní podmínky společnosti M., s. r. o., jsou v části 4.1 písm. c) neplatné pro rozpor s antidiskriminačním zákonem. Znemožnění přístupu do prodejen této společnosti rodičům - podnikatelům (příjemcům zboží) s dětmi do 12 let lze označit za nepřímou diskriminaci na základě rodičovství. Plošný zákaz vstupu nelze ospravedlnit bezpečností dětí, ačkoliv jde o cíl ve své podstatě legitimní. K jeho dosažení totiž mohou být užity jiné prostředky, které šetří zásadu rovného zacházení. Takovým alternativním opatřením může být zřízení dětského koutku anebo podmínění vstupu dětí přísným dohledem dospělého. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) s ohledem na nejvyšší míru ochrany práv soukromoprávních i základních. Podle nálezu I. ÚS 185/04 jsou soudy povinny při aplikaci jednoduchého práva pamatovat na prozařování základních práv tak, aby zajistily jak ochranu práv v jednoduché rovině práva, tak právům základním. P. Holländer doplňuje, že v rámci evropských právních řádů se tato koncepce stala nutností a pro české soudnictví je velkou výzvou. Holländer, P.: Ústavněprávní argumentace, ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu, Linde: Praha, Projev tzv. Hedemannovy koncepce vlastnictví v čl. 11 odst. 3 Listiny má důsledky jak v právu věcném, tak obligačním, a souvisí se spojením svobody a odpovědnosti vlastnictví. Koncept předpokládá, že vlastnictví (zde provozování prodejny) s sebou nese nikoli jen oprávnění, ale také závazky. Více k tomu: Vlasák, M.: Předpoklady odpovědnosti za škodu v principech evropského deliktního práva, rigorózní práce MU Brno, r M.na svých webových stránkách uvádí: Společnost M. si ve svých velkoobchodních střediscích zejména vyhrazuje právo... 7

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M.

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M. V Brně dne 24. listopadu 2010 Sp. zn.: 69/2010/DIS/LO Zpráva o šetření vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M. Abstrakt Manželé Z. si stěžovali na jednání ze strany obchodní sítě

Více

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch V Brně dne 24. června 2011 Sp. zn.: 29/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch Abstrakt Pan X. si stěžoval na pojistné

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Rovnost v odměňování právo versus praxe Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Co je to rovnost? nedosažitelný ideál, ale zároveň hodnota, která se stala právním

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Zpráva o šetření. kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole

Zpráva o šetření. kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole V Brně dne 14. prosince 2010 Sp. zn.: 111/2010/DIS/LO Zpráva o šetření kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole Abstrakt Paní Š. se obrátila na Kancelář veřejného ochránce práv se

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic

Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic Petr Polák, Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv O které směrnice

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů Legislativní rada vlády Č. j.: 293/04 V Praze dne 9. srpna 2004 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o rovném zacházení

Více

Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová,

Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová, Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová, 31. 5. 2012 Obsah Působnost a činnost ochránce Ochránce jako antidiskriminační místo Antidiskriminační

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce Čl. I Zákon č.

Více

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. V Praze dne 7. 12. 2015 č.j. HIU-758/2015 ROZHODNUTÍ Jako příslušný orgán ve smyslu ust. 16 odst. 3 ve spojení s ust. 20 odst. 5

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

Poskytování informací a ochrana osobních údajů Právní klinika ombudsmanské praxe II. podzim 2015

Poskytování informací a ochrana osobních údajů Právní klinika ombudsmanské praxe II. podzim 2015 Poskytování informací a ochrana osobních údajů Právní klinika ombudsmanské praxe II. podzim 2015 Východiska pro aplikační praxi Povaha, smysl a účel práva na informace Veřejné subjektivní právo Politické

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 8 As 55/2012-23 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému:

Více

Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv

Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv Ústavněprávní limity práva na informace a jejich zákonné provedení Čl. 17 odst. 4 Listiny Formální omezení zákonem

Více

VII. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í. CE LEX č. Ustanovení.

VII. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í. CE LEX č. Ustanovení. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES VII. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í Navrhovaný právní předpis ČR Obsah CE LEX č. Odpovídající předpis ES Ustanovení 2 Účastník

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Úskalí regulace hazardu na území obce

Úskalí regulace hazardu na území obce Ministerstva vnitra Úskalí regulace hazardu na území obce Ing. Miroslav Veselý 1 Právní úprava regulace sázkových her a loterií Obce mohou regulovat loterie a jiné podobné hry svými obecně závaznými vyhláškami

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

Zpráva o šetření. ukončení pracovního poměru v souvislosti s činností pro odborovou organizaci

Zpráva o šetření. ukončení pracovního poměru v souvislosti s činností pro odborovou organizaci V Brně dne 21. června 2011 Sp. zn.: 96/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ukončení pracovního poměru v souvislosti s činností pro odborovou organizaci Abstrakt Paní F. si stěžovala na obtěžující chování svého

Více

nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. (3) Při rozhodování o tom, zda konkrét

nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. (3) Při rozhodování o tom, zda konkrét Antidiskriminační zákon zákon 198/2009 Sb. ze dne 23. dubna 2008, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Stavební úřad by měl za účastníky územního řízení vzít vlastníky nemovitostí, kteří mohou být přímo dotčení na svých právech významnou ztrátou výhledu. Námitku ztráty výhledu stavební úřad vždy posoudí,

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zpráva o šetření. diskriminace v odměňování na základě věku

Zpráva o šetření. diskriminace v odměňování na základě věku V Brně dne 25. října 2011 Sp. zn.: 107/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření diskriminace v odměňování na základě věku Abstrakt Pan J. se obrátil na Kancelář veřejného ochránce práv s podnětem, jehož jádrem byla

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Limity náboženské svobody v oblasti veřejného školství. Michaela Smolková

Limity náboženské svobody v oblasti veřejného školství. Michaela Smolková Limity náboženské svobody v oblasti veřejného školství Michaela Smolková Osnova 1) Pojmy Náboženská svoboda Formy diskriminace - přímá, nepřímá, pronásledování, obtěžování 2) Požadavky na úpravu vzdělání

Více

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst.

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst. Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ustanovení Celex č. Ustanovení 1 odst. 4 až 10

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu I. Skutečnost, že určité podání je primárně adresováno podnikatelskému subjektu, nikoliv inspektorátu ČOI, nemá žádný vliv na povinnost dozorového orgánu řádně prošetřit podezření ze spáchání správního

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace není oprávněn vybírat žádné platby od jejích uživatelů, byť by se zároveň jednalo o pozemek určený k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 1 písm. b/ lesního zákona).

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 4. března 2011 Sp. zn.: 149/2010/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Pan O. si stěžoval na postup jisté banky, která mu odmítla vydat

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ P ř í l o h a N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2011 Sp. zn.: 6324/2011/VOP/JKV Závěrečné stanovisko k poskytování státního příspěvku ke stavebnímu spoření pro občany členských států Evropské unie A Závěry šetření Dne 31. srpna

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování

Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování V Brně dne 23. srpna 2011 Sp. zn.: 158/2010/DIS/JKV Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování Stanovování rozdílných cen zboží a služeb je relativně běžné a sleduje nejrůznější cíle. S

Více

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2008

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2008 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2008 Označení stanoviska: Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 46/06 (Mariánské Lázně) veřejný pořádek Právní předpis: zákon

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 54/2008-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr.

Více

Přílohy. Příloha 1 Počet uchazečů o zaměstnání v České republice k 31.12, rozděleno dle věku (počet v tisících, zaokrouhleno) Kalendářní rok

Přílohy. Příloha 1 Počet uchazečů o zaměstnání v České republice k 31.12, rozděleno dle věku (počet v tisících, zaokrouhleno) Kalendářní rok Přílohy Příloha 1 Počet uchazečů o zaměstnání v České republice k 31.12, rozděleno dle věku (počet v tisících, zaokrouhleno) Kalendářní rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Věk uchazeče Do

Více

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence V Brně dne 16. listopadu 2012 Sp. zn.: 11/2012/DIS/JŠK Sp. zn.: 79/2012/DIS/JŠK Zpráva o šetření Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence Abstrakt Na ochránce se obrátilo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 2/2010-95 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

Z judikatury Ústavního soudu České republiky

Z judikatury Ústavního soudu České republiky Z judikatury Ústavního soudu České republiky 1) Imanentní součástí jakéhokoliv základního práva je také postulát, jenž soudům a jiným orgánům veřejné moci, které rozhodují o právech a povinnostech jednotlivce,

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

*MVCRX02GQ513* MVCRX02GQ513 prvotní identifikátor

*MVCRX02GQ513* MVCRX02GQ513 prvotní identifikátor *MVCRX02GQ513* MVCRX02GQ513 prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 79714-2/ODK-2015 Praha 5. června 2015 Obec Svojetice Na Kopci 14

Více

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

198/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů

198/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Změna: 89/2012 Sb. Změna: 332/2014 Sb.

Více

II. Hlediska, která jsou již v zákoníku páce oceněna ostatními složkami platu a která nesmí být použita pro stanovení platového stupně

II. Hlediska, která jsou již v zákoníku páce oceněna ostatními složkami platu a která nesmí být použita pro stanovení platového stupně Metodika (obecná pravidla a podmínky) pro určení platového tarifu podle 6 Zvláštního způsobu určení platového tarifu nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

Více

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Judikatura soudů Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Autor příspěvku: Ing. Petr Háp Vysoká nad Labem Žaloba na zaplacení cca

Více

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001 Č.j. VP/S 36/01-160 V Brně dne 14. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 10/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně

A. CIVILNÍ ČÁST. I. Obecně. 1. Ústavní zásada ochrany rodiny. tzv. vyživovací povinnosti rodičů. vůči dětem. Obecně A. CIVILNÍ ČÁST I. Obecně 1. Ústavní zásada ochrany rodiny a vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem čl. 32 Listiny a rodičovství je obsažen v čl. 32 Listiny základních práv a svobod. Konkrétně pak čl.

Více

září 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

září 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 září 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Odpovědnost za pád na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.7.2013, sp. zn. 25 Cdo 684/2012 Žalobkyně žalovala statutární

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ III. N á v r h ZÁKON ze dne 2007 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ROZHODNUTÍ Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Historický ústav AV ČR, v. v. i. IČ: 67985963 se sídlem Prosecká 76, 190 00

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Pojem a přehled

Pojem a přehled Právo na spravedlivý proces Pojem a přehled Spravedlnost v soudním rozhodování Spravedlivá aplikace hmotného práva Není součástí práva na spravedlivý proces Spravedlivé řízení Výlučně procesní obsah Podstatou

Více

Karta záznamu SOUD - NS

Karta záznamu SOUD - NS Karta záznamu Spisová značka III.ÚS 384/08 Paralelní citace (Sbírka zákonů) Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) Populární název Datum rozhodnutí 30.09.2009 Datum vyhlášení 20.10.2009 Datum podání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696

Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696 Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696 Vyjádření Vlády České republiky k návrhu Veřejné ochránkyně práv na zrušení ustanovení 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších

Více