1 EPIDEMIOLOGIE KARCINOIDŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 EPIDEMIOLOGIE KARCINOIDŮ"

Transkript

1 Karcinoid MAXDORF

2 Obsah Slovo úvodem EPIDEMIOLOGIE KARCINOIDŮ Statistika karcinoidů světové údaje Statistika karcinoidů Česká republika ( ) Hlášení novotvarů, registrace karcinoidů... 6 REGISTR KARCINOIDŮ KARCINOID GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU PATOLOGIE Základní definice a mikroskopický obraz Speciální metody používané v mikroskopické diagnostice karcinoidů Elektronová mikroskopie Rozdíly v morfologii a biologických vlastnostech karcinoidu podle lokalizace Karcinoidy horního úseku gastrointestinálního traktu Karcinoidy středního úseku gastrointestinálního traktu Karcinoidy dolního úseku gastrointestinálního traktu PLICNÍ KARCINOIDY Současný pohled na morfologickou diagnostiku Návrh standardu morfologické diagnostiky plicních karcinoidů RADIONUKLIDOVÁ DIAGNOSTIKA KARCINOIDU Biodistribuce OctreoScanu Provedení scintigrafie OctreoScanem LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA KARCINOIDU Úvodní poznámky Vztah sekrece biologicky aktivních látek ke klinické symptomatologii Základy laboratorní diagnostiky karcinoidů DIAGNOSTICKÉ POSTUPY U KARCINOIDŮ V GASTROINTESTINÁLNÍ LOKALIZACI Úvodní poznámky Lokalizace karcinoidu v GIT Je symptomatologie nemocného projevem hormonálně aktivního karcinoidu (syndrom serotoninismu) nebo jde o projevy neurovegetativní lability? Jaký je staging prokázaného karcinoidu, je hormonálně aktivní? Karcinoid žaludku Karcinoid proximální části duodena (bulbus a oblast Vaterské papily) Karcinoid tenkého střeva a appendixu Karcinoidy tlustého střeva Metastatická ložiska karcinoidu v játrech KLINICKÁ DIAGNOSTIKA PLICNÍHO KARCINOIDU Klinický obraz Vyšetření Prognostické faktory Dispenzarizace CHIRURGICKÁ LÉČBA KARCINOIDU GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU CHIRURGICKÁ LÉČBA INTRATORAKÁLNÍHO KARCINOIDU Bronchopulmonální forma Endoskopická resekce Bronchotomie a bronchoplastické operace Plicní resekce Karcinoid trachey Ostatní lokalizace KARCINOD TERAPIE Typický karcinod grade I a II Karcinoidový syndrom Atypický karcinoid grade III STAGINGOVÁ VYŠETŘENÍ U NEMOCNÝCH S KARCINOIDEM Dispensarizace radikálně operovaných nemocných s typickými karcinoidy Karcinoidy appendixu staging a dispenzarizace Dispenzarizace nemocných s pokročilým onemocněním typickým karcinoidem Staging a dispenzarizace nemocných s atypickým karcinoidem STRUKTURA ORGANIZACE PÉČE O NEMOCNÉ S KARCINOIDEM...48 KOORDINAČNÍ MÍSTA PRO GIT LOKALIZACI KARCINOIDU...48 KOORDINAČNÍ MÍSTA PRO PLICNÍ LOKALIZACI...48 KOORDINAČNÍ MÍSTA PRO KARCINOID DĚTSKÉHO VĚKU...49 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOMATULINE AUTOGEL...50 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOMATULINE P. R...54

3 Slovo úvodem MUDr. Hana Honová Neobvyklý morfologický obraz i odlišné chování karcinoidu popsal prvně Oberndorfer v roce Názvem karcinoid chtěl vyjádřit biologické vlastnosti nádoru tenkého střeva zvláštního morfologickou stavbou, méně agresivním chováním a neohraničeným růstem. Teprve později bylo prokázáno, že buňky karcinoidu vykazují endokrinní diferenciaci a také byl určen jejich původ z endokrinních buněk a jejich progenitorů. Tyto buňky řadíme k tzv. APUD systému (Amine Precursor Uptake and Decarboxylation), což je difuzní neuroendokrinní systém, jehož hormonální produkce je závislá na lokalizaci jeho buněk. Karcinoidový syndrom byl popsán kolektivem autorů (Thorsen, Biorck, Bjorkman, Waldestrom) až roku Přibližně v této době se prokázalo, že část karcinoidů se chová vysloveně maligně. U dalších pak byla zjištěna endokrinní produkce a s ní související stimulace tvorby vaziva, zejména v dutině břišní, endotelu srdce a cév. Jak bude uvedeno v dalších kapitolách, jedná se o méně časté nádorové onemocnění, jehož léčba je mnohdy svízelná. Autoři zde předkládají ucelenou publikaci o karcinoidu trávicího traktu a plic. Řada otázek však zůstává i nadále nezodpovězena. 2

4 Epidemiologie karcinoidů 1 EPIDEMIOLOGIE KARCINOIDŮ MUDr. Jaroslava Barkmanová, Onkologická klinika VFN, 1. LF UK, Praha 1.1 Statistika karcinoidů světové údaje Karcinoidy se vyskytují cca v počtu 1,5/100 tis. obyvatel. V rozsáhlých studiích však bylo zjištěno, že se bezvýznamné malé karcinoidy mohou vyskytovat i častěji a trvat po celá léta, aniž by způsobovaly nositeli obtíže. Nejvíce (podle údajů světové literatury) bývají karcinoidy lokalizovány v tenkém střevě. Situace v naší republice je však odlišná (viz dále). Nádory tenkého střeva jakéhokoli druhu jsou řídké a tvoří pouze 1 % všech nádorů gastro-intestinálního traktu (GIT). V této skupině ale karcinoidy zaujímají významné místo svým 50% zastoupením mezi malignitami tenkého střeva. Jejich velikost v době diagnózy je velmi důležitým ukazatelem, který je v přímé relaci k jejich schopnosti šíření. U nádorů, které jsou větší než 2 cm, je pravděpodobnost metastazování do různých orgánů (játra, plíce, kůže, mozek, srdce) větší než 50 %. Přibližně 20 % (1/5) karcinoidů tenkého střeva vzdáleně metastazuje a zhruba u 1/3 z nich se vyvine karcinoidový syndrom. Z těchto číselných údajů je zřejmé, že karcinoidový syndrom se vyskytuje poměrně zřídka. Např. v USA je ročně diagnostikováno asi 5 případů klinicky aktivního karcinoidu na 1 milion osob běžné populace. Asi 2/3 těchto případů karcinoidového syndromu mají svůj původ v primárním tumoru gastrointestinálního traktu. Výskyt karcinoidů podle lokalizace je uveden v tabulce 1.1. Tabulka 1.1 Výskyt karcinoidů podle lokalizace a procento výskytu (literární údaje) lokalizace karcinoidu výskyt (%) žaludek 2 4 pankreas 2 3 tenké střevo 39 tlusté střevo 5 7 appendix 26 rektum 15 játra > 1 bronchiální systém plic 10 Existují také velmi neobvyklé a extrémně vzácné lokalizace primárního výskytu karcinoidů: žlučník a žlučové cesty vaječníky varlata močový měchýř prostata mléčná žláza thymus 3

5 Epidemiologie karcinoidů % ze všech GIT karcinoidů bývá občas spojeno s výskytem některého dalšího nekarcinoidového typu nádoru, např. s typickým karcinomem tlustého střeva. Karcinoidy, které se vyskytují v appendixu, bývají ze všech těchto nádorů nejméně zhoubné, vzdáleně metastazují jen zřídka. Bývají diagnostikovány náhodně při chirurgickém výkonu pro appendicitidu (cca 1/ případů) a kolem 87% lidí s takto diagnostikovaným a odstraněným nádorem přežívá déle než 5 let. Druhou nejvíce příznivou benigní skupinu tvoří karcinoidy rekta s 5letým přežitím v 72 %. Jsou-li však již v době diagnózy přítomny vzdálené metastázy, klesá 5tileté přežití na hodnotu 27 %, není-li onemocnění léčeno. 1.2 Statistika karcinoidů Česká republika ( ) Ke statistickému hodnocení (tab. 1.2 a 1.3) byly vybrány všechny vyskytující se morfologie podle MKN-0 2 (8240/1, 8240/3, 8241/1, 8241/3, 8243/3, 8244/3 a 8245/3). Nejčastěji se v tabulkách objevoval typ 8240/3 a 8240/1 tumor karcinoidní. Tabulka 1.2 Výskyt karcinoidů v ČR v období (všechny diagnózy) diagnóza muži ženy celkem % C15-C26 (GIT) ,22 D 00,01,D37 (GIT) ,36 C 34 (plíce) ,20 D 38 (nitrohrud.org.) ,12 ostatní dg ,10 celkem Tabulka 1.3 Výskyt karcinoidů v GIT ČR v období diagnóza muži ženy celkem % C ,34 C ,52 C ,81 C ,76 C ,03 C ,00 C ,83 D 00,D ,52 D ,19 celkem

6 Epidemiologie karcinoidů Obr. 1.1 Výskyt karcinoidů v GIT, Česká republika v letech (NOR ČR) 6,52 % 32,76 % 16,81 % 6,00 % Z uvedených údajů vyplývá, že výskyt karcinoidů v trávicím traktu se v České republice proti světovým údajům výrazněji liší, a to zejména pokud jde o lokalizaci v tenkém a tlustém střevě. V české populaci (a potvrzují to i údaje starší, od r. 1984) je výskyt karcinoidů v tlustém střevě včetně appendixu výrazně vyšší (cca dvojnásobný) proti lokalizaci v tenkém střevě. Výskyt plicních karcinoidů v naší republice je zcela ve shodě se světovými údaji a pohybuje se v rozmezí % všech typů karcinoidů. Frekvenční tabulky z let uvádějí podrobnosti o typech léčby, klinickém stadiu nemoci, metastázách, době přežití a event. úmrtích na zhoubný novotvar. U dg. C 15 26, D 00, D 01 a D 37 (GIT, nitrobřišní orgány) bylo v tomto období 75 % karcinoidů vyřešeno operací, necelých 10 % bylo léčeno chemoterapií. Klinické stadium I bylo stanoveno zhruba u 25 %, metastázy u cca 16 %. U dg. C 34 (plíce) bylo vyřešeno operací 61 % nádorů, zhruba 7 % bylo léčeno chemoterapií. Klinické stadium I se vyskytovalo dokonce u 43 %, metastázy byly nalezeny ve 20 % případů. Pro všechny ostatní diagnózy opět v terapii převažuje operace v 77,5 %, chemoterapie byla provedena u 5 %. V klinickém stadiu I bylo téměř 29 % nádorů a metastázy se vyskytly u těchto dg. pouze v 8,6 %. 5

7 Epidemiologie karcinoidů K vyhodnocení přežívání jsme použili Hakulinenův program (finský program používaný pro mezinárodní studie). Pro informaci uvádíme jen relativní kumulativní přežívání, které udává procento pravděpodobnosti přežití pacienta s daným ZN (zhoubným novotvarem) v porovnání přežití dané populace. Do vyhodnocení byly zařazeny všechny hlášené karcinoidy z let s kontrolou pacientů k leté relativní přežívání bylo u mužů 57,2 %, u žen 70 %, 10leté relativní přežívání činilo 59 % u mužů a 72 % u žen. 1.3 Hlášení novotvarů, registrace karcinoidů Stejně jako všechny ostatní novotvary podléhají i karcinoidy hlášení na předepsaném formuláři a zpracování v rámci dat Národního onkologického registru. Povinnost hlášení jako součásti zdravotnické dokumentace pacienta vyplývá z Výnosu MZSV ČSR č.3/1989 (registrováno v částce 19/1988 Sb). Hlášení jsou zpracovávána na jednotlivých pracovištích registru dle místa bydliště pacienta a spolu s dalšími daty předávána na regiony a dále do ÚZIS ČR ke konečnému zpracování statistických přehledů. Na podzim 1999 vznikla v České republice multidisciplinární karcinoidová skupina, která si vytyčila jako cíl návrh komplexní péče o nemocné s karcinoidem. Součástí její práce je i registrace těchto onemocnění a provádění klinických konzultací. Z tohoto důvodu byl vytvořen speciální dotazník (viz dále) pro registraci nemocných s karcinoidem. Literatura: 1. National Cancer Institute (The Carcinoid Cancer Foundation, Inc., N.Y.), USA 2. Národního onkologického registru České republiky 3. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (spolupráce PhDr. Marie Jechová) 6

8 Epidemiologie karcinoidů REGISTR KARCINOIDŮ Kontaktní adresa: MUDr. Jaroslava Barkmanová, Odd. klinické onkologie FP s VFN, Karlovo náměstí 32, Praha 2, tel.: , fax: , Příjmení a jméno... Disp. pracoviště (adresa): Rodné číslo... Adresa Změna pracoviště:... Datum úmrtí... na karcinoid... jiná příčina... Diagnóza (slovy):... datum dg:... Typ operace:... datum Histologie (cytologie) vč. MKN Revize histologie: Metastázy: LU játra jiné (uveďte)... Karcinoidový syndrom ano ne Plán sledování chirurg. výkon IF, somatostatin chemo Razítko zařízení: Jméno lékaře: 7

9 Karcinoid gastrointestinálního traktu patologie 2 Karcinoid gastrointestinálního traktu patologie Doc. MUDr. Václav Mandys, CSc., Patologickoanatomický ústav VFN, 1. LF UK, Praha 2.1 Základní definice a mikroskopický obraz Karcinoid představuje svérázný typ nádoru, který se strukturálně, histogeneticky i biologickým chováním liší od běžných epitelových nádorů gastrointestinálního traktu. Bylo prokázáno, že nádorové buňky karcinoidu vykazují endokrinní diferenciaci, a byl určen jejich původ z endokrinních buněk sliznice trávicího traktu nebo z progenitorů těchto buněk. Uvedený histogenetický vztah se stal pro definici karcinoidu rozhodující, i když samotné zjištění fokální endokrinní diferenciace v epitelovém nádoru neopravňuje k diagnóze karcinoidu. Proto za další definující znak karcinoidu je považována jeho histologická stavba. Jako karcinoid má být diagnostikován nádor, který sestává z jedné nebo více charakteristických histologických struktur představovaných: a) solidními hnízdy nádorových buněk často s palisádovitým uspořádáním na periferii, b) tubulárními strukturami a rozetám podobnými útvary, c) anastomozujícími pruhy nádorových buněk tvořícími trabekulární nebo pentlicovité struktury, d) strukturami podobnými acinům. Morfologický obraz karcinoidu může být tedy poměrně pestrý a závisí do určité míry na lokalizaci nádoru v jednotlivých oddílech gastrointestinálního traktu. Nádory tvořené uvedenými histologickými strukturami jsou označovány jako karcinoidy typické. Některé karcinoidy mohou vykazovat nižší stupeň diferenciace nádorových buněk s výraznějšími cytologickými nepravidelnostmi a vyšší mitotickou aktivitou. Tyto nádory bývají značně buněčné, solidně uspořádané, často s ložisky nekróz. Označují se jako karcinoidy atypické. Atypické karcinoidy jsou považovány za nádory stojící v intermediární pozici, pokud se týče histologického obrazu i biologických vlastností, mezi karcinomy a typickými karcinoidy. Z toho mohou vyplývat určité obtíže při zařazování některých z těchto nádorů. Vzhledem k tomu, že jde o nádory méně diferencované, byly některé z nich v minulosti diagnostikovány jako solidní adenokarcinomy. Atypické karcinoidy dosahují často větších rozměrů, jejich průměrná velikost je kolem 5 cm, zatímco karcinoidy typické mají průměrnou velikost kolem 2 cm. Vzácně se v gastrointestinálním traktu může vyskytnout nádor, jehož buňky vykazují zčásti neuroendokrinní diferenciaci, zčásti vykazují hlenotvorbu. V některých buňkách těchto nádorů je dokonce elektronmikroskopicky prokazatelná současně jak hlenotvorba, tak přítomnost neurosekrečních granul. Histogeneticky se buňky těchto nádorů odvozují od kmenových buněk střevní sliznice. Nádor uvedených vlastností byl dříve označován jako mucinózní nebo hlenotvorný karcinoid, popřípadě karcinoid s pohárkovými buňkami. V současné době je preferováno označení adenokarcinoid. Biologické chování adenokarcinoidů závisí na stupni diferenciace nádorových buněk a jejich mitotické aktivitě. Přitom jako adenokarcinoid mají být diagnostikovány nádory diferencované s nečetnými mitózami. U těchto nádorů lze očekávat příznivější prognózu. 8

10 Karcinoid gastrointestinálního traktu patologie Pleomorfní nádory s četnými mitózami mají biologické chování srovnatelné s adenokarcinomy a mají být jako adenokarcinomy diagnostikovány. Příkladem dalšího smíšeného nádoru je vzácný kompozitní karcinom-karcinoid, ve kterém se střídají oblasti odpovídající adenokarcinomu s oblastmi odpovídajícími karcinoidu. Předpokládá se, že nádor vychází z kmenových buněk střevní sliznice, které vykazují dvojsměrnou diferenciaci. Biologické chování kompozitních nádorů závisí na progresi a stupni diferenciace adenokarcinomové komponenty. 2.2 Speciální metody používané v mikroskopické diagnostice karcinoidů K upřesnění histologické diagnózy karcinoidů jsou často používány speciální barvicí metody, popřípadě imunohistologický průkaz antigenů (markerů) charakteristických pro neuroendokrinní diferenciaci nádorových buněk. Ze speciálních histologických barvicích metod jsou to především argentafinní a argyrofilní reakce. Argentafinní reakce je založena na schopnosti nádorových buněk redukovat amoniakální stříbro. Bylo zjištěno, že argentafinita nádorových buněk je dána přítomností serotoninu. Nádory vykazující pozitivitu této reakce, tj. karcinoidy argentafinní, byly dříve někdy označovány jako argentafinomy. Tyto nádory se vyskytují především ve středním úseku střeva. Jinou stříbřící metodou je argyrofilní reakce (barvení podle Grimelia). Toto speciální barvení znázorňuje sekreční granula v nádorových buňkách, bez ohledu na jejich obsah, a je v současné době používáno jako rutinní metoda v diagnostice karcinoidů. Mimořádným zdokonalením histologické diagnostiky karcinoidů bylo zavedení imunohistologických metod. V současné době je možné pomocí specifických protilátek detegovat nejrůznější antigenní struktury v nádorových buňkách, např. produkty nádorových buněk, nebo antigenní struktury související s neuroendokrinní diferenciací buněk. Z produktů nádorových buněk přichází v úvahu především detekce serotoninu. Pozitivita nádorových buněk odpovídá většinou pozitivitě argentafinní reakce, i když u části nádorů množství argentafinních buněk převyšuje množství buněk vykazujících imunohistologickou pozitivitu serotoninu. Karcinoidy s převahou serotonin-pozitivních buněk se vyskytují především ve středním úseku střeva. Pomocí imunohistologických metod bylo zjištěno, že buňky karcinoidů mohou produkovat i řadu dalších biologicky aktivních látek, převážně hormonů peptidové povahy. Přitom existuje zřejmě určitá souvislost mezi produkcí určitého peptidu a topografickou lokalizací karcinoidu. Např. nádory lokalizované ve středním úseku gastrointestinálního traktu produkující serotonin produkují zároveň i substanci P, která je prokazatelná dokonce ve stejných buňkách jako serotonin. Nádory lokalizované v jiných úsecích gastrointestinálního traktu mohou produkovat řadu jiných biologicky aktivních látek. V proximálním úseku se častěji vyskytují karcinoidy produkující gastrin, enkefalin nebo somatostatin, nádory distálního úseku produkují častěji pankreatický polypeptid, glukagon a somatostatin. Okolnost, že nádorové buňky produkují určitý hormon, se promítla i do názvosloví zavedením termínů gastrinom, glukagonom apod. Ve snaze předejít nomenklaturním 9

11 Karcinoid gastrointestinálního traktu patologie zmatkům je v současné době preferován termín karcinoid pro všechny neuroendokrinní nádory gastrointestinálního traktu bez ohledu na to, jakou substanci produkují. Imunohistologická detekce biologicky aktivních látek produkovaných buňkami karcinoidů významně přispěla k poznání biologických vlastností těchto buněk a histogenetických vztahů karcinoidů, ale pro rutinní diagnostiku je využívána poměrně málo. K tomu přispívá i okolnost, že jeden nádor může produkovat několik různých substancí, a naopak některé nádory jednoznačně vykazující neuroendokrinní diferenciaci neprodukují substanci žádnou. K markerům, které souvisejí s neuroendokrinní diferenciací nádorových buněk, patří chromograniny, především chromogranin A. Chromograniny představují rodinu kyselých polypeptidů, které tvoří podstatnou část solubilních proteinů sekrečních granul endokrinních buněk. Chromogranin A je jedním z hlavních peptidů této skupiny, jeho imunohistologická detekce je dnes v diagnostice karcinoidů rutinně používána. Všechny endokrinní buňky gastrointestinálního traktu vykazují pozitivitu chromograninu A. Stejně tak převážná většina karcinoidů gastrointestinálního traktu vykazuje pozitivitu chromograninu A. Výjimku tvoří část karcinoidů rekta, které mohou vykazovat negativitu tohoto markeru. Přesto je imunohistologický průkaz chromograninu A všeobecně považován za rozhodující pro stanovení diagnózy karcinoidu. Pozitivita chromograninu A je v nádorových buňkách příznačně granulární a v podstatě odpovídá Grimeliovu barvení, výsledky však nejsou ve všech případech identické. Vzhledem k tomu jsou obě zmíněné metody doporučovány v mikroskopické diagnostice karcinoidů jako obligatorní. Jiným antigenem, který je součástí neurosekrečních granul endokrinních buněk gastrointestinálního traktu, je Leu-7 (CD57). Tento antigen je v poslední době uváděn jako významný perspektivní marker karcinoidních nádorů. Jeho imunohistologický průkaz v nádorových buňkách je v diagnostice karcinoidu považován za mimořádně přínosný. Většina karcinoidů gastrointestinálního traktu vykazuje pozitivitu CD57, podobně jako chromograninu A. Distribuce pozitivit obou těchto markerů je však do určité míry rozdílná. Proto průkaz CD57 představuje alternativní možnost zjištění přítomnosti neurosekrečních granul v nádorových buňkách, tedy endokrinní diferenciace nádoru. Pozitivita CD57 může být proto určující pro diagnózu karcinoidu u nádoru, který je chromogranin A negativní. K dalším markerům, které souvisejí s neuroendokrinní diferenciací buněk karcinoidu, patří neuron specifická enoláza a synaptofysin. Neuron specifická enoláza (NSE) byla původně považována za protein, vyskytující se výhradně v centrálním nervovém systému. Později bylo prokázáno, že je přítomna i v buňkách jiných tkání, včetně buněk periferního endokrinního systému a nádorů vycházejících z těchto buněk. Imunohistologická detekce NSE je považována za důležitý faktor v mikroskopické diagnostice karcinoidů gastrointestinálního traktu, i když pozitivita tohoto markeru není zdaleka tak specifická, jak se původně předpokládalo. Přítomnost NSE byla totiž zjištěna i v nádorech, které nevykazují endokrinní diferenciaci, a navíc intenzita barvení a počet pozitivních buněk mohou v karcinoidech vykazovat značnou variabilitu. Pozitivita NSE v karcinoidních nádorech nekoreluje s pozitivitou argentafinní nebo argyrofilní reakce, ani s přítomností markerů souvisejících s neurosekrečními granuly (chromogranin A, CD57). Průkaz NSE může proto přispět k diagnóze karcinoidu v těch případech, kdy nádorové buňky obsahují jen malé množství neurosekrečních 10

12 Karcinoid gastrointestinálního traktu patologie granul. Interpretace výsledků imunohistologického vyšetření musí však být v těchto případech vždy pečlivě zvažována a korelována s mikroskopickým obrazem nádoru vzhledem k tomu, že NSE může být pozitivní i v nádorech, které nemají endokrinní původ. Synaptofysin, membránový glykoprotein presynaptických vesikul, je dalším z markerů neuronální diferenciace, v současné době používaných v mikroskopické diagnostice karcinoidů gastrointestinálního traktu. Pozitivita synaptofysinu byla prokázána ve většině těchto nádorů. Imunohistologický průkaz tohoto antigenu může podpořit diagnózu karcinoidu zejména v těch případech, kdy průkaz ostatních markerů není jednoznačný. 2.3 Elektronová mikroskopie Elektronová mikroskopie přispěla především k rozšíření poznatků o biologii nádorových buněk a o histogenetických vztazích karcinoidů. V současné době je pro diagnostické účely používána spíše výjimečně. Hlavním ultrastrukturálním znakem karcinoidů je přítomnost sekrečních granul v cytoplasmě nádorových buněk. Granula mají charakteristický vzhled, charakterizovaný densním centrem obklopeným světlým halo, jsou ohraničena membránou. V některých případech je morfologický obraz sekrečních granul charakteristický pro určitý sekreční produkt. Praktické využití tohoto poznatku pro bližší charakterizaci karcinoidů se však ukázalo jako problematické. V řadě nádorů jsou sekreční granula pleomorfní, a jejich morfologie neumožňuje proto identifikaci specifického sekrečního produktu. Navíc bylo zjištěno, že v jednom granulu může být přítomno i několik různých humorálních produktů Rozdíly v morfologii a biologických vlastnostech karcinoidu podle lokalizace Vzhledem k tomu, že morfologický vzhled i biologické vlastnosti karcinoidu se liší podle jeho lokalizace, jsou většinou gastrointestinální karcinoidy zařazovány do tří skupin podle jejich výskytu na nádory horního, středního a dolního úseku trávicí trubice. Tyto úseky zároveň odpovídají distribuci krevního zásobení: 1) Horní úsek ( foregut ) žaludek a duodenum a. coeliaca 2) Střední úsek ( midgut ) tenké střevo, cékum, colon ascendens a proximální část transversa a. mesenterica sup. 3) Dolní úsek zbývající část colon a rectum ( hindgut ) a. mesenterica inf Karcinoidy horního úseku gastrointestinálního traktu Karcinoidy žaludku jsou relativně vzácné. Představují asi 4 % všech karcinoidů gastrointestinálního traktu a jen 0,2 % maligních nádorů žaludku. Vznik žaludečního karcinoidu bývá dáván do souvislosti s jiným onemocněním žaludku, doprovázeným zvýšenou produkcí gastrinu. Jde především o chronickou atrofickou gastritidu, spojenou s enterální metaplazií žaludeční sliznice, nebo o hyperplazii endokrinních buněk. V řadě případů se však karcinoid vyskytuje bez souvislosti s jiným žaludečním onemocněním. Tyto nádory mívají horší prognózu než karcinoidy vznikající v terénu chronické atrofické gastritidy. Predilekční lokalizací žaludečních karcinoidů je fundus. Makroskopicky jsou nádory nejčastěji polypózní, bývají spojeny s mikronodulární hyperplazií 11

13 Karcinoid gastrointestinálního traktu patologie endokrinních buněk, relativně často jsou mnohočetné. Mikroskopicky sestávají převážně z anastomozujících pentlicovitých a trabekulárních struktur nebo tvoří drobná solidní hnízda. Někdy se vyskytují i acinární nebo rozetovité struktury. Karcinoidy lokalizované ve fundu vykazují většinou argyrofilii. K nejčastějším humorálním působkům produkovaným žaludečními karcinoidy patří somatostatin, serotonin, ACTH, glukagon, VIP a gastrin. Asi 15 % žaludečních karcinoidů je atypických, tj. vykazují špatnou diferenciaci, jsou značně buněčné, převážně solidně uspořádané. Atypické karcinoidy se vyskytují v těle i v antru. Karcinoidy žaludku metastazují nejčastěji do regionálních lymfatických uzlin, metastazování do dalších orgánů je vzácné. Duodenální karcinoidy jsou rovněž vzácné, představují cca 1 2 % všech karcinoidů gastrointestinálního traktu. Makroskopicky tvoří většinou plošné prominence, a jsou proto relativně často mylně považovány za ektopickou pankreatickou tkáň. Karcinoidy lokalizované v oblasti Vaterovy ampuly působí často biliární obstrukci. Mikroskopická stavba duodenálních karcinoidů je převážně insulární, popřípadě trabekulární, kombinovaná s glandulárními strukturami. Nádory nevykazují argentafinitu, i barvení podle Grimelia bývá negativní. Z humorálních působků produkovaných duodenálními karcinoidy je nejčastější somatostatin, který je téměř výhradně produkován právě nádory v této lokalizaci. K dalším působkům, které mohou být duodenálními karcinoidy produkovány, patří stejně jako v žaludku ACTH, glukagon a gastrin, duodenální karcinoidy však neprodukují serotonin. Biologické chování karcinoidů v této lokalizaci je blízké karcinoidům žaludečním Karcinoidy středního úseku gastrointestinálního traktu Karcinoidy tenkého střeva představují nejpočetnější skupinu (cca 50 %) gastrointestinálních karcinoidů. Vzhledem k tomu, že adenokarcinomy tenkého střeva se vyskytují vzácně, patří karcinoidy k nejčastějším maligním nádorům vyskytujícím se v této lokalizaci (60 %). Relativně méně se vyskytují v jejunu, vzácně v Meckelově divertiklu, nejčastější jsou v ileu. Asi ve % jsou mnohočetné. Makroskopicky mají karcinoidy tenkého střeva většinou charakter intramurálních nodulů, často vytvářejí i plošné slizniční prominence ( knoflíkovitý tvar), vzácněji jsou polypózní. Velikost nádorů se nejčastěji pohybuje mezi 1 až 3,5 cm. Větší nádory mohou růst cirkulárně a zúžovat lumen střeva. Mikroskopicky mívají relativně uniformní stavbu, jsou tvořeny malými insulárními strukturami, anastomozujícími pruhy, někdy se mohou vyskytnout i struktury tubulární nebo cystické. Často bývá v nádorech bohaté fibrovaskulární stroma. Nádorové buňky vykazují příznačnou argentafinitu i argyrofilii. Imunohistologicky byla v karcinoidech tenkého střeva prokázána produkce řady humorálních působků. Nejčastější je serotonin, dále byla popsána produkce gastrinu, kalcitoninu, dopaminu, noradrenalinu, substance P, enteroglukagonu, ACTH, VIP a somatostatinu. Většina nádorů produkuje více než jeden humorální působek. K nejčastějším kombinacím patří serotonin a substance P nebo serotonin spolu se substancí P a enteroglukagonem. Biologické vlastnosti karcinoidu tenkého střeva jsou dány především jeho velikostí a způsobem růstu. Nádory menší než 1 cm metastazují pouze ve 2 %, zatímco přibližně 80 % nádorů větších než 2 cm zakládá metastázy. Karcinoidy rostoucí v povrchních úsecích střevní stěny (sliznice, submukóza) metastazují v cca 40 %, nádory infiltrující i hlubší vrstvy střevní stěny 12

14 Karcinoid gastrointestinálního traktu patologie metastazují v téměř 90 %. Metastázy se najdou nejčastěji v regionálních lymfatických uzlinách a v játrech. Generalizace nádoru do dalších orgánů mimo dutinu břišní je spíše raritní. Karcinoidy céka a proximálního úseku tlustého střeva jsou svými morfologickými a biologickými vlastnostmi prakticky identické s karcinoidy tenkého střeva, dosahují však obvykle větší velikosti, ve většině případů více než 2 cm. Zvláštní skupinu karcinoidních nádorů gastrointestinálního traktu představují karcinoidy appendixu. Jsou relativně časté, tvoří 34 % všech karcinoidů gastrointestinálního traktu, jsou nejčastějšími epitelovými nádory appendixu (90 %). Bývají diagnostikovány především jako náhodný nález při apendektomii (od 0,06 do 0,69 %). Makroskopicky jsou převážně malých rozměrů, většinou kulovité, pravidelné, lokalizované v apikální části appendixu. Nádory lokalizované ve středním nebo proximálním úseku appendixu mohou obliterovat lumen. Mikroskopicky převažují drobně insulární, popřípadě tubulární nebo rosetovité struktury. Vzhledem k tomu, že spektrum humorálních produktů je obdobné jako v jiných úsecích středního úseku střeva, vykazují nádorové buňky apendikálních karcinoidů argentafinitu i argyrofilii. Zvláštností karcinoidů appendixu jsou jejich příznivé biologické vlastnosti. Metastazování těchto nádorů je vzácné, pouze v 1 9 % případů jsou zjištěny metastázy, a to převážně pouze v regionálních lymfatických uzlinách. Metastazování do vzdálenějších orgánů je krajně neobvyklé. Vzhledem k příznivým biologickým vlastnostem jsou karcinoidy appendixu klasifikovány jako nádory pouze potenciálně maligní, na rozdíl od karcinoidů v jiných lokalizacích, které jsou klasifikovány jako nádory maligní Karcinoidy dolního úseku gastrointestinálního traktu Karcinoidy distální části tlustého střeva jsou poměrně vzácné. Tvoří 7 % všech gastrointestinálních karcinoidů. Bývají větších rozměrů, stejně tak jako karcinoidy céka a proximálního úseku tlustého střeva, nejčastěji kolem 5 cm. Makroskopicky jsou většinou miskovité s centrální ulcerací, nebo polypózní. V mikroskopickém obrazu převažují struktury trabekulární, popřípadě smíšené trabekulární a solidně-tubulární formace. Většina nádorových buněk vykazuje argyrofilii, argentafinní reakce bývá obvykle pouze fokální. Karcinoidy v této lokalizaci mohou produkovat řadu humorálních působků, nejčastější jsou pankreatický polypeptid, somatostatin a glukagon. Značná část nádorů produkuje více působků. Biologické vlastnosti jsou méně příznivé než u nádorů v jiných lokalizacích. To je dáno mimo jiné i skutečností, že nádory zůstávají relativně dlouho asymptomatické a mohou tedy dosáhnout větších rozměrů. Karcinoidy rekta tvoří cca 4 % všech karcinoidů gastrointestinálního traktu. Jsou většinou menších rozměrů, méně než 2 cm. Lokalizovány bývají na přední stěně, popřípadě na stěnách bočních. Jejich makroskopický obraz, histologická stavba i produkce humorálních působků jsou prakticky identické jako u ostatních karcinoidů dolního úseku gastrointestinálního traktu. Biologické vlastnosti rektálních karcinoidů jsou relativně příznivější než karcinoidů lokalizovaných v tenkém nebo tlustém střevě. To může být mimo jiné dáno i okolností, že rektální karcinoidy vyvolávají poměrně brzy klinickou symptomatologii. 13

15 Plicní karcinoidy 3 Plicní karcinoidy Doc. MUDr. Milan Rešl, CSc., Fingerlandův ústav patologie, FN Hradec Králové 3.1 Současný pohled na morfologickou diagnostiku Plicní karcinoidy jsou součástí spektra plicních neuroendokrinních afekcí, vznikající proliferací či nádorovou transformací neuroendokrinní buňky. Tento element je považován za derivát buňky kmenové, jejíž přesná povaha dosud není známa. Velmi pravděpodobně jde o nediferencovanou buňku tracheobronchiálního stromu bazální zóny a v distálnějších partiích o buňku Clarovu a pneumocyt II. typu (Otto a spol., 1997). Její morfologické charakteristiky jsou využívány v onkologické diagnostice. Jde zejména o cytoplasmatická neurosekretorická granula charakteristického ultrastrukturálního vzhledu, korespondující s plasmatickou expresí některých markerů v imunohistochemii, a pozitivně histochemických argyrofilních či argentafinních reakcí. Z této skutečnosti vyplývá i jejich diagnostický význam. Nejdéle užívaný histochemický postup využívá argyrofilie např. v metodě podle Grimelia. Tato metoda, i když s více než 95% pozitivitou v případě karcinoidů, je pro svoji technickou i časovou náročnost v současné diagnostice plicních karcinoidů téměř opuštěna. Podobně je tomu s reakcemi argentafinními. Druhým postupem, imunohistochemickým, je nutno doložit nádorový fenotyp nejméně dvěma markery. Pracovní skupina expertů WHO doporučila nepoužívat neuron specifickou enolázu ani v její monoklonální podobě. Synaptofysin a chromogranin vykazují více než 90% senzitivitu i přijatelnou specificitu. Alternativně lze užít např. Leu-7, GRP, PGP-9,5 nebo A-CAM. Třetí metodikou je ultrastrukturální doklad cytoplasmatických neurosekretorických granul středního průměru 140 nm, který umožňuje definitivní diagnózu zmíněného fenotypu. Jsou velmi hojné u tumorletů a obou typů karcinoidů. Neuroendorinní buňka secernuje velké množství působků, zejména peptidů, ale i enkefalinů či endorfinů, z nichž některé jsou využívány v diagnostické praxi. Do nedávné doby byla značným problémem názvoslovná nejednotnost i nepřesně definovaná kritéria jednotlivých plicních neuroendokrinních afekcí. To ve svých důsledcích vedlo k velmi obtížnému srovnávání diagnostických a tím i léčebných výsledků. V současnosti jsou k plicním neuroendokrinním afekcím řazeny následující obecně akceptované jednotky: 1) tumorlet 2) typický karcinoid 3) atypický karcinoid 4) malobuněčný karcinom (SCLC) 5) velkobuněčný neuroendokrinní karcinom (LCNEC). Tyto léze kromě tumorletu jsou vedeny v poslední revizi WHO/IASLC klasifikace plicních nádorů z roku 1999 a mezinárodně akceptovány. Jsou spektrem afekcí různého biologického chování, kdy na straně jedné stojí tumorlet jako benigní nenádorová proliferace, na straně druhé 14

16 Plicní karcinoidy pak malobuněčný karcinom s velkobuněčným neuroendokrinním karcinomem jako nádory vysoce maligní. Plicní karcinoidy pak představují tumory s nízkým a středním stupněm malignity. Jsou kódovány podle ICD-O (MKN-O) a SNOMED stejným číselným kódem, M-8240/3 (WHO, 1999). Tvoří asi 3 % všech plicních nádorů (Vadesz a spol., 1993; WHO, 1999). Termín tumorlet zavedl Whitwell v r Měl vyjadřovat nádoru podobnou afekci. Pro jeho diagnózu je nezbytný průnik tumorletových buněk bazální membránou bronchu či bronchiolu. Mitotická aktivita zpravidla není přítomna. Jeho odlišení od typické formy karcinoidu je zcela umělé a spočívá v obecně přijaté velikostní hranici do 5 mm pro tumorlet (WHO, 1999). Afekce většího rozměru jsou diagnostikovány jako typický karcinoid. Přítomnost satelitní, S-100 protein pozitivní populace v tumorletu může svědčit pro paraganglionární charakter afekce (Rešl a spol., 1996, 1998). Mnohočetný výskyt tumorletů přichází jednak při: a) chronických zánětech sdružených s významnější vazivovou transformací plicní tkáně b) v periferii karcinoidů c) jako raritní stav, označovaný jako difusní idiopatická hyperplazie neuroendokrinních buněk. Značně nejednotné biologické chování karcinoidů vedlo k jejich revizi a vyčlenění samostatné jednotky atypický karcinoid (Arrigoni a spol., 1972). Jeho poslední revize dále zjednodušila diagnostická kritéria a umožnila jeho odlišení od SCLC a LCCNEC (Travis a spol., 1998; WHO, 1999). Typická forma plicního karcinoidu (typický karcinoid) je charakterizována poměrně pestrou nádorovou stavbou, která je jen výjimečně jednotná v celé afekci. Nejčastěji jde o stavbu solidně trabekulární s tvorbou buněčných hnízd. Jinými mikroskopickými vidy je tvorba rozet, pseudorozet či stavba papilární. Buněčný tvar je častěji polygonální než vřetenobuněčný a nemá vztah k biologickému chování nádoru. Rovněž dosud nebyl prokázán vztah např. onkocytární, světlobuněčné či maleancytární buněčné diferenciace, nebo změn intersticia (amyloid, kalcifikace, osifikace) k prognóze onemocnění. Větší sestavy rovněž zpochybňují horší prognózu u periferně situovaných nádorů. Diagnóza typického karcinoidu je dána jedním z výše uvedených světelně mikroskopických obrazů, který je doplněn o imunohistochemický průkaz neuroendokrinního fenotypu nádorových buněk (viz výše). Imunohistochemický průkaz neuroendokrinní povahy nádorových buněk (viz výše) spolehlivě nahradí vyšetření ultrastrukturální. Neurosekretorická granula středního průměru 140 nm s charakteristickou densní centrální částí a ohraničená jednoduchou membránou jsou hojnou strukturou plasmatické výbavy nádorových buněk karcinoidů. Další buněčné detaily na úrovni elektronmikroskopické nebo imunohistochemické exprese jiných než endokrinních markerů jsou považovány za nespecifické. Proliferační aktivita nádorových buněk hodnocená počtem mitóz v deseti polích velkého zvětšení (HPF) je u typického karcinoidu méně než 2 mitózy. Mitózy se počítají v oblastech nádoru s reprezentativním zastoupením nádorových elementů, tj. s vyloučením oblastí významnějšího zastoupení intersticia či nekróz. Z důvodu různého zejména okulárového vybavení mikroskopů jsou ekvivalentem deseti HPF 2 mm 2 nádorové (preparátové) plochy. U typického karcinoidu nesmí být přítomny fokální nekrózy. Poslední revize v této oblasti ukázala, že buněčné a jaderné nepravidelnosti nejsou významnými diagnostickými parametry 15

17 Plicní karcinoidy (Trawis a spol., 1998). Přítomnost satelitní S-100 protein pozitivní populace, charakterizující tzv. paraganglionární karcinoid, nemá vztah k biologickému chování nádoru (Rešl a spol., 1996). Obdobně je tomu s expresí bcl-2 onkoproteinu u obou typů karcinoidů (Rešl a spol., 1998). Diagnostika atypického karcinoidu a jeho odlišení od karcinoidu typického, SCLC či LCNEC spočívá ve stanovení mitotické aktivity nebo průkazu fokálních nekróz. Mitotická aktivita byla stanovena v rozmezí od 2 do 10 mitóz v 10 HPF nebo 2 mm 2 hodnocené vitální tkáně/preparátové plochy (WHO, 1999). Alternativním kritériem je přítomnost fokálních nekróz, tj. přítomnost samostatných nekróz opravňuje ke stanovení diagnózy atypického karcinoidu i při nižším mitotickém počtu. Jde o výjimečný stav, který obvykle nebývá nalézán při vyšetření většího množství materiálu. Přítomnost rozetových formací se jeví jako statisticky významný a prognosticky příznivý faktor, na rozdíl od větších rozměrů nádoru (průměr nad 30 mm) a ženského pohlaví (Beasley a spol., 2000). Imunohistochemický nebo ultrastrukturální průkaz neuroendokrinní povahy nádorových buněk je stejný jako u typického karcinoidu. Zvláštní problematikou je cytologická diagnostika plicních karcinoidů nebo diagnostika z necytologického materiálu malých objemů. 1) Diagnostika z cytologického materiálu (kartáčkový slizniční stěr, endoskopická punkce, transthorakální jehlová punkce). Mělo by jít pouze o rámcovou diagnózu karcinoidu jako neuroendokrinní afekce, tj. karcinoid ano/ne. Další typizace do zmíněných dvou podtypů se neprovádí. 2) Diagnostika z materiálu necytologického charakteru, avšak malých objemů (jehlová biopsie průměru 20 G, fibroendoskopie). Měly by platit stejné zásady jako v ad 1). V naprosté většině případů není možná diagnostika obou subtypů. Je vhodné doplnění diagnostického postupu imunohistochemickým nebo ultrastrukturálním vyšetřením. Tyto metodiky opravňují ke konečné diagnóze karcinoidu i jeho onkologické kodifikaci. Cytologická diagnostika plicních karcinoidů má několik zvláštností daných možnou intrabrochiální propagací tumoru i jeho stavbou. Intrabronchiálně se propagující karcinoidy jsou často opatřeny vazivovým pouzdrem s naléhajícím epitelem, který může vykazovat řadu změn. Tato skutečnost vysvětluje poměrně častou negativitu či chybnou diagnózu v metodě kartáčkového slizničního stěru. Nádorové pouzdro může být také příčinou diagnostických nesnází v cytologii pomocí endoskopické jehlové punkce. Jiným problémem endoskopické diagnostiky karcinoidu je časté krvácení během odběru. Není dáno vyšším cévním zásobením nádoru, jak je často udáváno, ale poraněním cév zmíněného vazivového pouzdra nádoru, které bývají většího kalibru. Situace transthorakální tenkojehlové biopsie naráží pouze na onkologickou diferenciální diagnostiku. Vzhledem k tomu, že objemově jde o minimální množství získané tkáně, je nezbytné zhotovení sériových řezů k prvnímu řezu z tzv. cytobloku pro běžné barvení hematoxylinem a eozinem. Opomenutí této skutečnosti vede ve většině případů k tzv. vykrájení vyšetřovaného materiálu a nemožnosti následného imunohistochemického průkazu neuroendokrinní povahy nádoru. 16

18 Plicní karcinoidy V poslední době je intenzivně rozpracovávána oblast detekce proliferační aktivity nádorových buněk (Rudolph a spol., 1998; Rešl a spol. 2001) i některých pomocných markerů z oblasti antionkogenů či onkoproteinů (Brambilla a spol., 1997; Rešl a spol., 1998; Zirbes a spol., 1998). Výsledky dosud nejsou v takové podobě, aby byly použitelné v širší diagnostické praxi. 3.2 Návrh standardu morfologické diagnostiky plicních karcinoidů Základní diagnostické charakteristiky by měly vycházet ze třetího vydání WHO/IASLC klasifikace plicních tumorů (1999), které je obecně akceptováno a zaváděno do praxe. Plicní karcinoidy jsou děleny do dvou jednotek: Karcinoid typický Karcinoid atypický Oba typy tumorů jsou považovány za maligní, vykazující nízký a střední stupeň malignity. Jsou kódovány podle ICDO-O (MKN-O) a SNOMED stejným číselným kódem 8240/3. 1) Diagnostika z cytologického materiálu (kartáčkový slizniční stěr, endoskopická punkce, transthorakální jehlová punkce). Mělo by jít pouze o rámcovou diagnózu karcinoidu jako neuroendokrinní afekce, tj. karcinoid ano/ne. Další typizace do zmíněných dvou podtypů se neprovádí. 2) Diagnostika z materiálu necytologického charakteru, avšak malých objemů (jehlová biopsie průměru 20 G, fibroendoskopie). Měly by platit stejné zásady, jako v ad 1). V naprosté většině případů není možná diagnostika obou subtypů. Diagnostický postup je vhodné doplnit o imunohistochemické nebo ultrastrukturální vyšetření. Tyto metodiky opravňují ke konečné diagnóze karcinoidu a jeho onkologické kodifikaci. Průkaz neuroendokrinního charakteru afekce je prováděn dvojím metodickým postupem: a) Imunohistochemickou metodou je nutné doložit nádorový fenotyp nejméně dvěma markery. Pracovní skupina expertů WHO doporučila nepoužívat neuron specifickou enolázu a to ani její monoklonální formu. Synaptofysin a chromogranin A vykazují více než 90% senzitivitu i přijatelnou specificitu. Alternativně lze užít např. Leu-7, GRP, PGP-9,5 nebo A-CAM. b) Ultrastrukturální doklad plasmatických neurosekretorických granul středního průměru 140 nm umožňuje definitivní diagnózu. Typizace karcinoidů do obou jeho subtypů je zpravidla možná až po extenzivním mikroskopickém vyšetření většího množství nádorové tkáně získané thorakoskopicky nebo z thorakotomie. Pro definitivní diagnózu karcinoidových subtypů je nutné stanovení mitotické aktivity v konvenčně silných řezech barvených HE či průkaz fokálních nekróz. Mitózy se počítají v oblastech nádoru s reprezentativním zastoupením nádorových elementů, tj. s vyloučením oblastí významněji zastoupeného intersticia či nekróz. Četnostní interval 2 až 10 mitóz v deseti polích velkého zvětšení nebo ekvivalentu 2 mm 2 vymezuje atypický karcinoid proti karcinoidu typickému, malobuněčné- 17

19 Plicní karcinoidy mu karcinomu i velkobuněčnému neuroendokrinnímu karcinomu. Typický karcinoid vykazuje mitotickou aktivitu do dvou mitóz v 10 HPF nebo 2 mm 2. Druhou charakteristikou, která umožňuje stanovení diagnózy atypický karcinoid, jsou fokální nekrózy, které nejsou přítomny v typickém karcinoidu. Další mikroskopické charakteristiky, dříve vedené jako Arrigoniho kritéria a užívané pro typizaci karcinoidů, by neměly být ze známých důvodů užívány. Přítomnost rozetových formací u atypického karcinoidu se jeví jako statisticky významný a prognosticky příznivý faktor. Další mikroskopické charakteristiky týkající se buněčného tvaru či intersticiálních změn nejsou významné pro prognózu. Diagnostický postup při zpracování materiálu získaného radikálnější chirurgickou léčbou, tj. nejméně lobektomií, by měl zahrnovat extenzivní vyšetření uvedenými metodami. Součástí morfologického výsledkového protokolu musí být informace umožňující stanovení stupně pokročilosti základního onemocnění. Literatura: 1. Arrigoni MG, Woolner LB, Bernatz PE. Atypical carcinoid tumors of the lung. J Thorac Cardiovasc Surg. 1972;64: Beasley MB, Thunnissen FBJM, Brambilla E, Hasleton P, Steele R, Hammmar S, Colby TV, Shepard M, Shimosato Y, Koss MN, Falk R, Travis WD. Pulmonary atypical carcinoid: predictors of survival in 106 cases. Hum Pathol. 2000;31: Brambilla E, Negouescu A, Gazzeri S, Lantuejoul S, Moro D, Brambilla S, Coll JL. Apoptosis-related factors p53, Bcl2, and Bax in neuroendocrine lung tumors. Am J Pathol. 1996;149: Costes V, Marty-Ane Ch Picot M, Ch Serre I, Pujol JL, Mary H, Baldet P. Typical and atypical bronchopulmonary carcinoid tumors: a clinicopathologic and Ki-67-labeling study. Hum Pathol. 1995;26: Otto WR. Lung stem cells. Int J Exp Pathol. 1997;78: Rešl M, Král B, Šimek J, Bukač J. S-100 protein positive (sustentacular) cells in pulmonary carcinoid tumorlets: a quantitative study of 24 cases. Path Res Pract. 1998;192: Rešl M, Bukač J, Šimek J, Král B. Satelitní buňky v plicních karcinoidových tumorletech a karcinoidech, Čs. Patol. 1996;32: Rešl M, Friedmann I, Šimek J, Chrobok V, Bukač J, Plíšková L. Pulmonary paraganglioid carcinoids and bcl-2 oncoprotein expression. End Pathol. 1998;9: Rešl M, Šimek J, Bukač J, Rothrőckel P, Šiller J. DN: A topoisomerase II-alpha in pulmonary carcinoid tumors. Path Res Pract (in press). 10. Rudolph P, Peters J, Lorenz D, Schmidt P, Parwaresch R. Correlation between mitotic and Ki-67 labeling indices in paraffin-embedded carcinoma specimens. Hum Pathol. 1998;29: Trawis WD, Rush W, Flieder DB, Falk R, Fleming MV, Gal A, AAAA, Koss M N. Survival analysis of 200 pulmonary neuroendocrine tumors with clarification of criteria for atypical carcinoid and its separation from typical carcinoid. Am J Surg Pathol. 1998;22: Vadesz P, Palffy G, Egervazy M, Schaff Z. Diagnosis and treatment of bronchial carcinoid tumors: clinical and pathological review of 120 operated patients. Eur J Cardiothorac Surg. 1993;7: World Health Organization. Histological typing of lung and pleural tumors. Geneva: World Health Organization Zirbes TK, Lorenzen J, Baldus SE, Moenig SP, Wolters U, Ottlik A, Thiele J, Hoelscher AH, Dienses HP. Apoptosis and expression of bcl-2 protein are inverse factors influencing tumour cell turnover in primary carcinoid of the lung. Histopathology. 1998;33:

20 Radionuklidová diagnostika karcinoidu 4 Radionuklidová diagnostika karcinoidu Doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc., Nukleární medicína, FN Brno Bohunice V diagnostice nádorů se nejčastěji používají konvenční diagnostické zobrazovací techniky, jako jsou například rentgenové snímky, výpočetní tomografie (CT), ultrasonografické vyšetření (USG) a magnetická rezonance (MRI). U celé řady nádorů mohou významným podílem přispět i techniky radionuklidové. V poslední době bylo vyvinuto několik radionuklidových receptorových diagnostických technik využívajících značené peptidy. Na rozdíl od konvenčních zobrazovacích technik (RTG, CT, USG, MRI), které zobrazují většinou anatomické poměry ve sledované oblasti, receptorová scintigrafie pomocí značených peptidů poskytuje informaci o fyziologických vlastnostech tkáně, o přítomnosti receptorů. Proto může v řadě situací přinést diagnostické informace i tam, kde jsou konvenční zobrazovací techniky neúspěšné. Jednou z typických indikací je diagnostika pomocí somatostatinových receptorů. Somatostatin je peptidový hormon existující ve dvou různých formách jako molekula se 14 nebo 28 aminokyselinami. Nachází se především v hypothalamu, mozkové kůře, v mozkovém kmeni, v zažívacím traktu a v pankreatu. V současné době je známo pět subtypů somatostatinových receptorů. V klinické diagnostice se využívá subtyp 2, na který se váže syntetický analog somatostatinu, označovaný jako octreotid. Modifikací aminokyselin v molekule octreotidu je zpomalena enzymatická degradace a poločas vylučování z organismu je minut (u nativního somatostatinu to jsou 2 3 minuty). Octreotid je možno značit 123 I nebo 111 In. Častěji používaným postupem je značení octreotidu 111 In s využitím DTPA ( 111 In- Pentetreotide OctreoScan). V diagnostice karcinoidu je využíván OctreoScan již delší dobu. Typicky se udává senzitivita tohoto vyšetření %, velkou výhodou je mimo jiné i celotělový scan, který dovoluje diagnostikovat po jediné i. v. aplikaci distribuci somatostatin pozitivních tkání v celém těle. Patologický nález při scintigrafii je představován ložiskovým nahromaděním radioaktivity svědčícím pro přítomnost somatostatinových receptorů. V případě pozitivity je vysoká pravděpodobnost, že terapie farmaky vážícími se na somatostatinové receptory bude úspěšná. Vzhledem k ceně tohoto vyšetření není vhodné provádět scintigrafii OctreoScanem jako screeningové vyšetření. 4.1 Biodistribuce OctreoScanu Za 2 hodiny po i. v. aplikaci OctreoScanu je nejvyšší radioaktivita v ledvinách (5,6%), duodenu (2,9%) a játrech (1%). Asi 63 % aplikované radioaktivity se z těla vyloučí během 2 hodin. Za 24 hodin po aplikaci je 91 % aplikované radioaktivity z těla vyloučeno, maximální radioaktivita je v ledvinách a céku, menší je v pankreatu, játrech, dvanáctníku a tlustém střevě. Po 48 až 72 hodinách po aplikaci je 95 % radioaktivity vyloučeno z těla. 19

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod SPECT/CT neuroendokrinních tumorů P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod 5 případů na 100 000 obyvatel/rok Pomalu rostoucí Vychází z neuroendokrinního systému Výskyt samostatný x

Více

MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno Neuroendokrinní nádory GIT (GEP-NEN) epidemiologie, klasifikace, klinika MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno 22. února 2013 1 Prokázán NET a co dál? 40 letá žena přichází na chirurgii

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Biopsie č /2012. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie

Biopsie č /2012. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie Biopsie č. 14580/2012 Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie Klinické údaje 5-měsíční holčička 22.10.2012 plánovaně přijata k došetření pro těžkou periferní

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Radionuklidové metody v onkologii

Radionuklidové metody v onkologii Radionuklidové metody v onkologii Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD. Doc. MUDr. Otakar BělohlB lohlávek, CSc. Helena Balon, MD UK 3. LF a FNKV Praha Role nukleární medicíny Diagnostika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

Tumory střev. Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

Tumory střev. Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Tumory střev Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Potenciál sonografie: Sonografie střev Výhody práce s pacientem real

Více

VII. Meziregionální bioptický seminář. Případ č.11 Referuje MUDr.Fakhouri Připravil MUDr.Buzrla, MUDr.Fakhouri

VII. Meziregionální bioptický seminář. Případ č.11 Referuje MUDr.Fakhouri Připravil MUDr.Buzrla, MUDr.Fakhouri VII. Meziregionální bioptický seminář Případ č.11 Referuje MUDr.Fakhouri Připravil MUDr.Buzrla, MUDr.Fakhouri Klinické údaje Muž, 59 let Bratr: karcinom prostaty Nekouří, alkohol příležitostně 16.6.2013

Více

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Ing. Eva Herkommerová, PhD. prim. MUDr. Hana Mrázková Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most 1. Oddělení laboratorního komplementu

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Kostní biopsie role patologa

Kostní biopsie role patologa Kostní biopsie role patologa Karel Veselý I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno IV. KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE 14. 15. dubna 2016 Brno, hotel Myslivna Úvod

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic

Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic Chirurgická klinika 1.LF a FTNsP Přednosta: Doc. MUDr. V. Visokai, PhD. Hytych V., Vernerová A., Horažďovský P.,

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

7. Neuroendokrinní tumory

7. Neuroendokrinní tumory 7. Neuroendokrinní tumory Neuroendokrinní tumory (NET) představují heterogenní skupinu poměrně vzácných nádorů, které se liší od běžných epitelových nádorů histogenetickým původem, mikroskopickým obrazem

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku

Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku klinicko-patologický seminář Podřipská nemocnice Roudnice n.labem 16. května 2005 MUDr. Jan Šťastný Diagnoza s.r.o. Progresivní změny na čípku Pseudotumory

Více

Histochemie a imunohistochemie, elektronová mikroskopie

Histochemie a imunohistochemie, elektronová mikroskopie Histochemie a imunohistochemie, elektronová mikroskopie Příprava histologických preparátů pro vyšetření světelným mikroskopem je sled pracovních úkonů v laboratoři, které mají za cíl vytvořit co nejlépe

Více

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz XXII. Cytologický den Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz Iva Zambo Damier s.r.o., I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně UZV, CT, (EUS) FNAC aspirace tenkou jehlou Fixace zaschnutím / 95% alkoholem, barvení

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN Validita vyšetření nádorových markerů v rámci požadavků správné laboratorní práce Preanalytická fáze vyšet etřování sérových nádorových markerů (TM) Základní předpoklady správného užití TM: nádorové markery

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák

Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák GIST NET 2013 Litomyšl 29.-30.112013 Význam endosonografie v diagnostice GIST. R.Repák II.interní gastroenterologická klinika FN a LF UK Hradec Králové GIST - definice se vyvíjí - kontroverze, progenitorové

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 21 71 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

NÁDORY PLIC. Maligní nádory

NÁDORY PLIC. Maligní nádory NÁDORY PLIC Benigní nádory Epitelové : - papilomy - adenomy Mesenchymové : Lipom, chondrom, leiomyom, atd. Hamartom Nádor, tvořený abnormálně uspořádanou směsí tkání normálně se vyskytujících v plicích.

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE

SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE MUDr. Dimitar Hadži Nikolov Fingerlandův ústav patologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta UK Hradec

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

B 14647/12, 14648/12, 14713/12. Připravil: MUDr. Petr Buzrla. Referuje: MUDr. Jana Bartusková. Ústav patologie Fakultní nemocnice Ostrava

B 14647/12, 14648/12, 14713/12. Připravil: MUDr. Petr Buzrla. Referuje: MUDr. Jana Bartusková. Ústav patologie Fakultní nemocnice Ostrava B 14647/12, 14648/12, 14713/12 Připravil: MUDr. Petr Buzrla Referuje: MUDr. Jana Bartusková Ústav patologie Fakultní nemocnice Ostrava Anamnestické a klinické údaje: - 73 roků věku - hypertenzní nemoc,

Více

OBROVSKOBUNĚČNÝ KOSTNÍ TUMOR ŽEBRA - NEOBVYKLÁ KASUISTIKA

OBROVSKOBUNĚČNÝ KOSTNÍ TUMOR ŽEBRA - NEOBVYKLÁ KASUISTIKA OBROVSKOBUNĚČNÝ KOSTNÍ TUMOR ŽEBRA - NEOBVYKLÁ KASUISTIKA MUDr.Jana Dvořáčková Ph.D.1,2, MUDr. Tomáš Waloschek1, MUDr. Markéta Pernicová3 1Ústav patologie FNO Ostrava 2CGB laboratoř a.s. 3 Ústav radiodiagnostiky

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

NET. Diagnostika z pohledu gastroenterologa

NET. Diagnostika z pohledu gastroenterologa NET Diagnostika z pohledu gastroenterologa K. Starý IGEK, FN Brno Přednosta: Prof. MUDr. A. Hep, CSc. Pracovní setkání chirurgů, gastroenterologů a onkologů na téma vzácné nádory GIT 22.-23.2. 2013, Brno

Více

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Bělohlávek O. ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Farmakokinetika 18 FDG obecně - FDG vstupuje do buněk jako glukóza - Není metabolizována - je akumulována

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS KOMD 2008 (určeno screeningovým mamografickým centrům) Úvodní poznámky: a) Hodnotící kategorie se používají ve screeningu i v diagnostickém

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

IMUNOFLUORESCENČNÍ SOUPRAVA K DIAGNOSTICE AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ JATER A ŽALUDKU

IMUNOFLUORESCENČNÍ SOUPRAVA K DIAGNOSTICE AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ JATER A ŽALUDKU IMUNOLOGIE Autoimunitní onemocnění jater a žaludku IMUNOFLUORESCENČNÍ SOUPRAVA K DIAGNOSTICE AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ JATER A ŽALUDKU Mitochondrie Hladké svalstvo Mikrosomy jater a ledvin Parietální buňky

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 28.6.24 42 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 23 Jedním z nejzávažnějších onemocnění

Více

Korelace semikvantitativních metod 123 I-MIBG u neuroblastomu s hodnotami onkologických markerů v krvi a v moči

Korelace semikvantitativních metod 123 I-MIBG u neuroblastomu s hodnotami onkologických markerů v krvi a v moči Korelace semikvantitativních metod 123 I-MIBG u neuroblastomu s hodnotami onkologických markerů v krvi a v moči Igor Černý, Jiří Prášek, Klinika nukleární medicíny FN Brno a Masarykova Univerzita Brno

Více

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Trávicí trubice od jícnu a do po rektum MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Důležité věci, které je dobré znát u částí trávicí trubice Obecný popis a funkce Stavba stěny (obecná stavba trávicí trubice) Syntopie, vztahy

Více

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 211 13 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Antigen SCC Glykoprotein s molekulovou hmotností 42 kd dva základní typy

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Diagnostika kostních metastáz karcinomu plic s využitím kostní scintigrafie a SPECT/CT Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Všeobecné poznámky I I. Metastázami

Více