1 EPIDEMIOLOGIE KARCINOIDŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 EPIDEMIOLOGIE KARCINOIDŮ"

Transkript

1 Karcinoid MAXDORF

2 Obsah Slovo úvodem EPIDEMIOLOGIE KARCINOIDŮ Statistika karcinoidů světové údaje Statistika karcinoidů Česká republika ( ) Hlášení novotvarů, registrace karcinoidů... 6 REGISTR KARCINOIDŮ KARCINOID GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU PATOLOGIE Základní definice a mikroskopický obraz Speciální metody používané v mikroskopické diagnostice karcinoidů Elektronová mikroskopie Rozdíly v morfologii a biologických vlastnostech karcinoidu podle lokalizace Karcinoidy horního úseku gastrointestinálního traktu Karcinoidy středního úseku gastrointestinálního traktu Karcinoidy dolního úseku gastrointestinálního traktu PLICNÍ KARCINOIDY Současný pohled na morfologickou diagnostiku Návrh standardu morfologické diagnostiky plicních karcinoidů RADIONUKLIDOVÁ DIAGNOSTIKA KARCINOIDU Biodistribuce OctreoScanu Provedení scintigrafie OctreoScanem LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA KARCINOIDU Úvodní poznámky Vztah sekrece biologicky aktivních látek ke klinické symptomatologii Základy laboratorní diagnostiky karcinoidů DIAGNOSTICKÉ POSTUPY U KARCINOIDŮ V GASTROINTESTINÁLNÍ LOKALIZACI Úvodní poznámky Lokalizace karcinoidu v GIT Je symptomatologie nemocného projevem hormonálně aktivního karcinoidu (syndrom serotoninismu) nebo jde o projevy neurovegetativní lability? Jaký je staging prokázaného karcinoidu, je hormonálně aktivní? Karcinoid žaludku Karcinoid proximální části duodena (bulbus a oblast Vaterské papily) Karcinoid tenkého střeva a appendixu Karcinoidy tlustého střeva Metastatická ložiska karcinoidu v játrech KLINICKÁ DIAGNOSTIKA PLICNÍHO KARCINOIDU Klinický obraz Vyšetření Prognostické faktory Dispenzarizace CHIRURGICKÁ LÉČBA KARCINOIDU GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU CHIRURGICKÁ LÉČBA INTRATORAKÁLNÍHO KARCINOIDU Bronchopulmonální forma Endoskopická resekce Bronchotomie a bronchoplastické operace Plicní resekce Karcinoid trachey Ostatní lokalizace KARCINOD TERAPIE Typický karcinod grade I a II Karcinoidový syndrom Atypický karcinoid grade III STAGINGOVÁ VYŠETŘENÍ U NEMOCNÝCH S KARCINOIDEM Dispensarizace radikálně operovaných nemocných s typickými karcinoidy Karcinoidy appendixu staging a dispenzarizace Dispenzarizace nemocných s pokročilým onemocněním typickým karcinoidem Staging a dispenzarizace nemocných s atypickým karcinoidem STRUKTURA ORGANIZACE PÉČE O NEMOCNÉ S KARCINOIDEM...48 KOORDINAČNÍ MÍSTA PRO GIT LOKALIZACI KARCINOIDU...48 KOORDINAČNÍ MÍSTA PRO PLICNÍ LOKALIZACI...48 KOORDINAČNÍ MÍSTA PRO KARCINOID DĚTSKÉHO VĚKU...49 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOMATULINE AUTOGEL...50 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOMATULINE P. R...54

3 Slovo úvodem MUDr. Hana Honová Neobvyklý morfologický obraz i odlišné chování karcinoidu popsal prvně Oberndorfer v roce Názvem karcinoid chtěl vyjádřit biologické vlastnosti nádoru tenkého střeva zvláštního morfologickou stavbou, méně agresivním chováním a neohraničeným růstem. Teprve později bylo prokázáno, že buňky karcinoidu vykazují endokrinní diferenciaci a také byl určen jejich původ z endokrinních buněk a jejich progenitorů. Tyto buňky řadíme k tzv. APUD systému (Amine Precursor Uptake and Decarboxylation), což je difuzní neuroendokrinní systém, jehož hormonální produkce je závislá na lokalizaci jeho buněk. Karcinoidový syndrom byl popsán kolektivem autorů (Thorsen, Biorck, Bjorkman, Waldestrom) až roku Přibližně v této době se prokázalo, že část karcinoidů se chová vysloveně maligně. U dalších pak byla zjištěna endokrinní produkce a s ní související stimulace tvorby vaziva, zejména v dutině břišní, endotelu srdce a cév. Jak bude uvedeno v dalších kapitolách, jedná se o méně časté nádorové onemocnění, jehož léčba je mnohdy svízelná. Autoři zde předkládají ucelenou publikaci o karcinoidu trávicího traktu a plic. Řada otázek však zůstává i nadále nezodpovězena. 2

4 Epidemiologie karcinoidů 1 EPIDEMIOLOGIE KARCINOIDŮ MUDr. Jaroslava Barkmanová, Onkologická klinika VFN, 1. LF UK, Praha 1.1 Statistika karcinoidů světové údaje Karcinoidy se vyskytují cca v počtu 1,5/100 tis. obyvatel. V rozsáhlých studiích však bylo zjištěno, že se bezvýznamné malé karcinoidy mohou vyskytovat i častěji a trvat po celá léta, aniž by způsobovaly nositeli obtíže. Nejvíce (podle údajů světové literatury) bývají karcinoidy lokalizovány v tenkém střevě. Situace v naší republice je však odlišná (viz dále). Nádory tenkého střeva jakéhokoli druhu jsou řídké a tvoří pouze 1 % všech nádorů gastro-intestinálního traktu (GIT). V této skupině ale karcinoidy zaujímají významné místo svým 50% zastoupením mezi malignitami tenkého střeva. Jejich velikost v době diagnózy je velmi důležitým ukazatelem, který je v přímé relaci k jejich schopnosti šíření. U nádorů, které jsou větší než 2 cm, je pravděpodobnost metastazování do různých orgánů (játra, plíce, kůže, mozek, srdce) větší než 50 %. Přibližně 20 % (1/5) karcinoidů tenkého střeva vzdáleně metastazuje a zhruba u 1/3 z nich se vyvine karcinoidový syndrom. Z těchto číselných údajů je zřejmé, že karcinoidový syndrom se vyskytuje poměrně zřídka. Např. v USA je ročně diagnostikováno asi 5 případů klinicky aktivního karcinoidu na 1 milion osob běžné populace. Asi 2/3 těchto případů karcinoidového syndromu mají svůj původ v primárním tumoru gastrointestinálního traktu. Výskyt karcinoidů podle lokalizace je uveden v tabulce 1.1. Tabulka 1.1 Výskyt karcinoidů podle lokalizace a procento výskytu (literární údaje) lokalizace karcinoidu výskyt (%) žaludek 2 4 pankreas 2 3 tenké střevo 39 tlusté střevo 5 7 appendix 26 rektum 15 játra > 1 bronchiální systém plic 10 Existují také velmi neobvyklé a extrémně vzácné lokalizace primárního výskytu karcinoidů: žlučník a žlučové cesty vaječníky varlata močový měchýř prostata mléčná žláza thymus 3

5 Epidemiologie karcinoidů % ze všech GIT karcinoidů bývá občas spojeno s výskytem některého dalšího nekarcinoidového typu nádoru, např. s typickým karcinomem tlustého střeva. Karcinoidy, které se vyskytují v appendixu, bývají ze všech těchto nádorů nejméně zhoubné, vzdáleně metastazují jen zřídka. Bývají diagnostikovány náhodně při chirurgickém výkonu pro appendicitidu (cca 1/ případů) a kolem 87% lidí s takto diagnostikovaným a odstraněným nádorem přežívá déle než 5 let. Druhou nejvíce příznivou benigní skupinu tvoří karcinoidy rekta s 5letým přežitím v 72 %. Jsou-li však již v době diagnózy přítomny vzdálené metastázy, klesá 5tileté přežití na hodnotu 27 %, není-li onemocnění léčeno. 1.2 Statistika karcinoidů Česká republika ( ) Ke statistickému hodnocení (tab. 1.2 a 1.3) byly vybrány všechny vyskytující se morfologie podle MKN-0 2 (8240/1, 8240/3, 8241/1, 8241/3, 8243/3, 8244/3 a 8245/3). Nejčastěji se v tabulkách objevoval typ 8240/3 a 8240/1 tumor karcinoidní. Tabulka 1.2 Výskyt karcinoidů v ČR v období (všechny diagnózy) diagnóza muži ženy celkem % C15-C26 (GIT) ,22 D 00,01,D37 (GIT) ,36 C 34 (plíce) ,20 D 38 (nitrohrud.org.) ,12 ostatní dg ,10 celkem Tabulka 1.3 Výskyt karcinoidů v GIT ČR v období diagnóza muži ženy celkem % C ,34 C ,52 C ,81 C ,76 C ,03 C ,00 C ,83 D 00,D ,52 D ,19 celkem

6 Epidemiologie karcinoidů Obr. 1.1 Výskyt karcinoidů v GIT, Česká republika v letech (NOR ČR) 6,52 % 32,76 % 16,81 % 6,00 % Z uvedených údajů vyplývá, že výskyt karcinoidů v trávicím traktu se v České republice proti světovým údajům výrazněji liší, a to zejména pokud jde o lokalizaci v tenkém a tlustém střevě. V české populaci (a potvrzují to i údaje starší, od r. 1984) je výskyt karcinoidů v tlustém střevě včetně appendixu výrazně vyšší (cca dvojnásobný) proti lokalizaci v tenkém střevě. Výskyt plicních karcinoidů v naší republice je zcela ve shodě se světovými údaji a pohybuje se v rozmezí % všech typů karcinoidů. Frekvenční tabulky z let uvádějí podrobnosti o typech léčby, klinickém stadiu nemoci, metastázách, době přežití a event. úmrtích na zhoubný novotvar. U dg. C 15 26, D 00, D 01 a D 37 (GIT, nitrobřišní orgány) bylo v tomto období 75 % karcinoidů vyřešeno operací, necelých 10 % bylo léčeno chemoterapií. Klinické stadium I bylo stanoveno zhruba u 25 %, metastázy u cca 16 %. U dg. C 34 (plíce) bylo vyřešeno operací 61 % nádorů, zhruba 7 % bylo léčeno chemoterapií. Klinické stadium I se vyskytovalo dokonce u 43 %, metastázy byly nalezeny ve 20 % případů. Pro všechny ostatní diagnózy opět v terapii převažuje operace v 77,5 %, chemoterapie byla provedena u 5 %. V klinickém stadiu I bylo téměř 29 % nádorů a metastázy se vyskytly u těchto dg. pouze v 8,6 %. 5

7 Epidemiologie karcinoidů K vyhodnocení přežívání jsme použili Hakulinenův program (finský program používaný pro mezinárodní studie). Pro informaci uvádíme jen relativní kumulativní přežívání, které udává procento pravděpodobnosti přežití pacienta s daným ZN (zhoubným novotvarem) v porovnání přežití dané populace. Do vyhodnocení byly zařazeny všechny hlášené karcinoidy z let s kontrolou pacientů k leté relativní přežívání bylo u mužů 57,2 %, u žen 70 %, 10leté relativní přežívání činilo 59 % u mužů a 72 % u žen. 1.3 Hlášení novotvarů, registrace karcinoidů Stejně jako všechny ostatní novotvary podléhají i karcinoidy hlášení na předepsaném formuláři a zpracování v rámci dat Národního onkologického registru. Povinnost hlášení jako součásti zdravotnické dokumentace pacienta vyplývá z Výnosu MZSV ČSR č.3/1989 (registrováno v částce 19/1988 Sb). Hlášení jsou zpracovávána na jednotlivých pracovištích registru dle místa bydliště pacienta a spolu s dalšími daty předávána na regiony a dále do ÚZIS ČR ke konečnému zpracování statistických přehledů. Na podzim 1999 vznikla v České republice multidisciplinární karcinoidová skupina, která si vytyčila jako cíl návrh komplexní péče o nemocné s karcinoidem. Součástí její práce je i registrace těchto onemocnění a provádění klinických konzultací. Z tohoto důvodu byl vytvořen speciální dotazník (viz dále) pro registraci nemocných s karcinoidem. Literatura: 1. National Cancer Institute (The Carcinoid Cancer Foundation, Inc., N.Y.), USA 2. Národního onkologického registru České republiky 3. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (spolupráce PhDr. Marie Jechová) 6

8 Epidemiologie karcinoidů REGISTR KARCINOIDŮ Kontaktní adresa: MUDr. Jaroslava Barkmanová, Odd. klinické onkologie FP s VFN, Karlovo náměstí 32, Praha 2, tel.: , fax: , Příjmení a jméno... Disp. pracoviště (adresa): Rodné číslo... Adresa Změna pracoviště:... Datum úmrtí... na karcinoid... jiná příčina... Diagnóza (slovy):... datum dg:... Typ operace:... datum Histologie (cytologie) vč. MKN Revize histologie: Metastázy: LU játra jiné (uveďte)... Karcinoidový syndrom ano ne Plán sledování chirurg. výkon IF, somatostatin chemo Razítko zařízení: Jméno lékaře: 7

9 Karcinoid gastrointestinálního traktu patologie 2 Karcinoid gastrointestinálního traktu patologie Doc. MUDr. Václav Mandys, CSc., Patologickoanatomický ústav VFN, 1. LF UK, Praha 2.1 Základní definice a mikroskopický obraz Karcinoid představuje svérázný typ nádoru, který se strukturálně, histogeneticky i biologickým chováním liší od běžných epitelových nádorů gastrointestinálního traktu. Bylo prokázáno, že nádorové buňky karcinoidu vykazují endokrinní diferenciaci, a byl určen jejich původ z endokrinních buněk sliznice trávicího traktu nebo z progenitorů těchto buněk. Uvedený histogenetický vztah se stal pro definici karcinoidu rozhodující, i když samotné zjištění fokální endokrinní diferenciace v epitelovém nádoru neopravňuje k diagnóze karcinoidu. Proto za další definující znak karcinoidu je považována jeho histologická stavba. Jako karcinoid má být diagnostikován nádor, který sestává z jedné nebo více charakteristických histologických struktur představovaných: a) solidními hnízdy nádorových buněk často s palisádovitým uspořádáním na periferii, b) tubulárními strukturami a rozetám podobnými útvary, c) anastomozujícími pruhy nádorových buněk tvořícími trabekulární nebo pentlicovité struktury, d) strukturami podobnými acinům. Morfologický obraz karcinoidu může být tedy poměrně pestrý a závisí do určité míry na lokalizaci nádoru v jednotlivých oddílech gastrointestinálního traktu. Nádory tvořené uvedenými histologickými strukturami jsou označovány jako karcinoidy typické. Některé karcinoidy mohou vykazovat nižší stupeň diferenciace nádorových buněk s výraznějšími cytologickými nepravidelnostmi a vyšší mitotickou aktivitou. Tyto nádory bývají značně buněčné, solidně uspořádané, často s ložisky nekróz. Označují se jako karcinoidy atypické. Atypické karcinoidy jsou považovány za nádory stojící v intermediární pozici, pokud se týče histologického obrazu i biologických vlastností, mezi karcinomy a typickými karcinoidy. Z toho mohou vyplývat určité obtíže při zařazování některých z těchto nádorů. Vzhledem k tomu, že jde o nádory méně diferencované, byly některé z nich v minulosti diagnostikovány jako solidní adenokarcinomy. Atypické karcinoidy dosahují často větších rozměrů, jejich průměrná velikost je kolem 5 cm, zatímco karcinoidy typické mají průměrnou velikost kolem 2 cm. Vzácně se v gastrointestinálním traktu může vyskytnout nádor, jehož buňky vykazují zčásti neuroendokrinní diferenciaci, zčásti vykazují hlenotvorbu. V některých buňkách těchto nádorů je dokonce elektronmikroskopicky prokazatelná současně jak hlenotvorba, tak přítomnost neurosekrečních granul. Histogeneticky se buňky těchto nádorů odvozují od kmenových buněk střevní sliznice. Nádor uvedených vlastností byl dříve označován jako mucinózní nebo hlenotvorný karcinoid, popřípadě karcinoid s pohárkovými buňkami. V současné době je preferováno označení adenokarcinoid. Biologické chování adenokarcinoidů závisí na stupni diferenciace nádorových buněk a jejich mitotické aktivitě. Přitom jako adenokarcinoid mají být diagnostikovány nádory diferencované s nečetnými mitózami. U těchto nádorů lze očekávat příznivější prognózu. 8

10 Karcinoid gastrointestinálního traktu patologie Pleomorfní nádory s četnými mitózami mají biologické chování srovnatelné s adenokarcinomy a mají být jako adenokarcinomy diagnostikovány. Příkladem dalšího smíšeného nádoru je vzácný kompozitní karcinom-karcinoid, ve kterém se střídají oblasti odpovídající adenokarcinomu s oblastmi odpovídajícími karcinoidu. Předpokládá se, že nádor vychází z kmenových buněk střevní sliznice, které vykazují dvojsměrnou diferenciaci. Biologické chování kompozitních nádorů závisí na progresi a stupni diferenciace adenokarcinomové komponenty. 2.2 Speciální metody používané v mikroskopické diagnostice karcinoidů K upřesnění histologické diagnózy karcinoidů jsou často používány speciální barvicí metody, popřípadě imunohistologický průkaz antigenů (markerů) charakteristických pro neuroendokrinní diferenciaci nádorových buněk. Ze speciálních histologických barvicích metod jsou to především argentafinní a argyrofilní reakce. Argentafinní reakce je založena na schopnosti nádorových buněk redukovat amoniakální stříbro. Bylo zjištěno, že argentafinita nádorových buněk je dána přítomností serotoninu. Nádory vykazující pozitivitu této reakce, tj. karcinoidy argentafinní, byly dříve někdy označovány jako argentafinomy. Tyto nádory se vyskytují především ve středním úseku střeva. Jinou stříbřící metodou je argyrofilní reakce (barvení podle Grimelia). Toto speciální barvení znázorňuje sekreční granula v nádorových buňkách, bez ohledu na jejich obsah, a je v současné době používáno jako rutinní metoda v diagnostice karcinoidů. Mimořádným zdokonalením histologické diagnostiky karcinoidů bylo zavedení imunohistologických metod. V současné době je možné pomocí specifických protilátek detegovat nejrůznější antigenní struktury v nádorových buňkách, např. produkty nádorových buněk, nebo antigenní struktury související s neuroendokrinní diferenciací buněk. Z produktů nádorových buněk přichází v úvahu především detekce serotoninu. Pozitivita nádorových buněk odpovídá většinou pozitivitě argentafinní reakce, i když u části nádorů množství argentafinních buněk převyšuje množství buněk vykazujících imunohistologickou pozitivitu serotoninu. Karcinoidy s převahou serotonin-pozitivních buněk se vyskytují především ve středním úseku střeva. Pomocí imunohistologických metod bylo zjištěno, že buňky karcinoidů mohou produkovat i řadu dalších biologicky aktivních látek, převážně hormonů peptidové povahy. Přitom existuje zřejmě určitá souvislost mezi produkcí určitého peptidu a topografickou lokalizací karcinoidu. Např. nádory lokalizované ve středním úseku gastrointestinálního traktu produkující serotonin produkují zároveň i substanci P, která je prokazatelná dokonce ve stejných buňkách jako serotonin. Nádory lokalizované v jiných úsecích gastrointestinálního traktu mohou produkovat řadu jiných biologicky aktivních látek. V proximálním úseku se častěji vyskytují karcinoidy produkující gastrin, enkefalin nebo somatostatin, nádory distálního úseku produkují častěji pankreatický polypeptid, glukagon a somatostatin. Okolnost, že nádorové buňky produkují určitý hormon, se promítla i do názvosloví zavedením termínů gastrinom, glukagonom apod. Ve snaze předejít nomenklaturním 9

11 Karcinoid gastrointestinálního traktu patologie zmatkům je v současné době preferován termín karcinoid pro všechny neuroendokrinní nádory gastrointestinálního traktu bez ohledu na to, jakou substanci produkují. Imunohistologická detekce biologicky aktivních látek produkovaných buňkami karcinoidů významně přispěla k poznání biologických vlastností těchto buněk a histogenetických vztahů karcinoidů, ale pro rutinní diagnostiku je využívána poměrně málo. K tomu přispívá i okolnost, že jeden nádor může produkovat několik různých substancí, a naopak některé nádory jednoznačně vykazující neuroendokrinní diferenciaci neprodukují substanci žádnou. K markerům, které souvisejí s neuroendokrinní diferenciací nádorových buněk, patří chromograniny, především chromogranin A. Chromograniny představují rodinu kyselých polypeptidů, které tvoří podstatnou část solubilních proteinů sekrečních granul endokrinních buněk. Chromogranin A je jedním z hlavních peptidů této skupiny, jeho imunohistologická detekce je dnes v diagnostice karcinoidů rutinně používána. Všechny endokrinní buňky gastrointestinálního traktu vykazují pozitivitu chromograninu A. Stejně tak převážná většina karcinoidů gastrointestinálního traktu vykazuje pozitivitu chromograninu A. Výjimku tvoří část karcinoidů rekta, které mohou vykazovat negativitu tohoto markeru. Přesto je imunohistologický průkaz chromograninu A všeobecně považován za rozhodující pro stanovení diagnózy karcinoidu. Pozitivita chromograninu A je v nádorových buňkách příznačně granulární a v podstatě odpovídá Grimeliovu barvení, výsledky však nejsou ve všech případech identické. Vzhledem k tomu jsou obě zmíněné metody doporučovány v mikroskopické diagnostice karcinoidů jako obligatorní. Jiným antigenem, který je součástí neurosekrečních granul endokrinních buněk gastrointestinálního traktu, je Leu-7 (CD57). Tento antigen je v poslední době uváděn jako významný perspektivní marker karcinoidních nádorů. Jeho imunohistologický průkaz v nádorových buňkách je v diagnostice karcinoidu považován za mimořádně přínosný. Většina karcinoidů gastrointestinálního traktu vykazuje pozitivitu CD57, podobně jako chromograninu A. Distribuce pozitivit obou těchto markerů je však do určité míry rozdílná. Proto průkaz CD57 představuje alternativní možnost zjištění přítomnosti neurosekrečních granul v nádorových buňkách, tedy endokrinní diferenciace nádoru. Pozitivita CD57 může být proto určující pro diagnózu karcinoidu u nádoru, který je chromogranin A negativní. K dalším markerům, které souvisejí s neuroendokrinní diferenciací buněk karcinoidu, patří neuron specifická enoláza a synaptofysin. Neuron specifická enoláza (NSE) byla původně považována za protein, vyskytující se výhradně v centrálním nervovém systému. Později bylo prokázáno, že je přítomna i v buňkách jiných tkání, včetně buněk periferního endokrinního systému a nádorů vycházejících z těchto buněk. Imunohistologická detekce NSE je považována za důležitý faktor v mikroskopické diagnostice karcinoidů gastrointestinálního traktu, i když pozitivita tohoto markeru není zdaleka tak specifická, jak se původně předpokládalo. Přítomnost NSE byla totiž zjištěna i v nádorech, které nevykazují endokrinní diferenciaci, a navíc intenzita barvení a počet pozitivních buněk mohou v karcinoidech vykazovat značnou variabilitu. Pozitivita NSE v karcinoidních nádorech nekoreluje s pozitivitou argentafinní nebo argyrofilní reakce, ani s přítomností markerů souvisejících s neurosekrečními granuly (chromogranin A, CD57). Průkaz NSE může proto přispět k diagnóze karcinoidu v těch případech, kdy nádorové buňky obsahují jen malé množství neurosekrečních 10

12 Karcinoid gastrointestinálního traktu patologie granul. Interpretace výsledků imunohistologického vyšetření musí však být v těchto případech vždy pečlivě zvažována a korelována s mikroskopickým obrazem nádoru vzhledem k tomu, že NSE může být pozitivní i v nádorech, které nemají endokrinní původ. Synaptofysin, membránový glykoprotein presynaptických vesikul, je dalším z markerů neuronální diferenciace, v současné době používaných v mikroskopické diagnostice karcinoidů gastrointestinálního traktu. Pozitivita synaptofysinu byla prokázána ve většině těchto nádorů. Imunohistologický průkaz tohoto antigenu může podpořit diagnózu karcinoidu zejména v těch případech, kdy průkaz ostatních markerů není jednoznačný. 2.3 Elektronová mikroskopie Elektronová mikroskopie přispěla především k rozšíření poznatků o biologii nádorových buněk a o histogenetických vztazích karcinoidů. V současné době je pro diagnostické účely používána spíše výjimečně. Hlavním ultrastrukturálním znakem karcinoidů je přítomnost sekrečních granul v cytoplasmě nádorových buněk. Granula mají charakteristický vzhled, charakterizovaný densním centrem obklopeným světlým halo, jsou ohraničena membránou. V některých případech je morfologický obraz sekrečních granul charakteristický pro určitý sekreční produkt. Praktické využití tohoto poznatku pro bližší charakterizaci karcinoidů se však ukázalo jako problematické. V řadě nádorů jsou sekreční granula pleomorfní, a jejich morfologie neumožňuje proto identifikaci specifického sekrečního produktu. Navíc bylo zjištěno, že v jednom granulu může být přítomno i několik různých humorálních produktů Rozdíly v morfologii a biologických vlastnostech karcinoidu podle lokalizace Vzhledem k tomu, že morfologický vzhled i biologické vlastnosti karcinoidu se liší podle jeho lokalizace, jsou většinou gastrointestinální karcinoidy zařazovány do tří skupin podle jejich výskytu na nádory horního, středního a dolního úseku trávicí trubice. Tyto úseky zároveň odpovídají distribuci krevního zásobení: 1) Horní úsek ( foregut ) žaludek a duodenum a. coeliaca 2) Střední úsek ( midgut ) tenké střevo, cékum, colon ascendens a proximální část transversa a. mesenterica sup. 3) Dolní úsek zbývající část colon a rectum ( hindgut ) a. mesenterica inf Karcinoidy horního úseku gastrointestinálního traktu Karcinoidy žaludku jsou relativně vzácné. Představují asi 4 % všech karcinoidů gastrointestinálního traktu a jen 0,2 % maligních nádorů žaludku. Vznik žaludečního karcinoidu bývá dáván do souvislosti s jiným onemocněním žaludku, doprovázeným zvýšenou produkcí gastrinu. Jde především o chronickou atrofickou gastritidu, spojenou s enterální metaplazií žaludeční sliznice, nebo o hyperplazii endokrinních buněk. V řadě případů se však karcinoid vyskytuje bez souvislosti s jiným žaludečním onemocněním. Tyto nádory mívají horší prognózu než karcinoidy vznikající v terénu chronické atrofické gastritidy. Predilekční lokalizací žaludečních karcinoidů je fundus. Makroskopicky jsou nádory nejčastěji polypózní, bývají spojeny s mikronodulární hyperplazií 11

13 Karcinoid gastrointestinálního traktu patologie endokrinních buněk, relativně často jsou mnohočetné. Mikroskopicky sestávají převážně z anastomozujících pentlicovitých a trabekulárních struktur nebo tvoří drobná solidní hnízda. Někdy se vyskytují i acinární nebo rozetovité struktury. Karcinoidy lokalizované ve fundu vykazují většinou argyrofilii. K nejčastějším humorálním působkům produkovaným žaludečními karcinoidy patří somatostatin, serotonin, ACTH, glukagon, VIP a gastrin. Asi 15 % žaludečních karcinoidů je atypických, tj. vykazují špatnou diferenciaci, jsou značně buněčné, převážně solidně uspořádané. Atypické karcinoidy se vyskytují v těle i v antru. Karcinoidy žaludku metastazují nejčastěji do regionálních lymfatických uzlin, metastazování do dalších orgánů je vzácné. Duodenální karcinoidy jsou rovněž vzácné, představují cca 1 2 % všech karcinoidů gastrointestinálního traktu. Makroskopicky tvoří většinou plošné prominence, a jsou proto relativně často mylně považovány za ektopickou pankreatickou tkáň. Karcinoidy lokalizované v oblasti Vaterovy ampuly působí často biliární obstrukci. Mikroskopická stavba duodenálních karcinoidů je převážně insulární, popřípadě trabekulární, kombinovaná s glandulárními strukturami. Nádory nevykazují argentafinitu, i barvení podle Grimelia bývá negativní. Z humorálních působků produkovaných duodenálními karcinoidy je nejčastější somatostatin, který je téměř výhradně produkován právě nádory v této lokalizaci. K dalším působkům, které mohou být duodenálními karcinoidy produkovány, patří stejně jako v žaludku ACTH, glukagon a gastrin, duodenální karcinoidy však neprodukují serotonin. Biologické chování karcinoidů v této lokalizaci je blízké karcinoidům žaludečním Karcinoidy středního úseku gastrointestinálního traktu Karcinoidy tenkého střeva představují nejpočetnější skupinu (cca 50 %) gastrointestinálních karcinoidů. Vzhledem k tomu, že adenokarcinomy tenkého střeva se vyskytují vzácně, patří karcinoidy k nejčastějším maligním nádorům vyskytujícím se v této lokalizaci (60 %). Relativně méně se vyskytují v jejunu, vzácně v Meckelově divertiklu, nejčastější jsou v ileu. Asi ve % jsou mnohočetné. Makroskopicky mají karcinoidy tenkého střeva většinou charakter intramurálních nodulů, často vytvářejí i plošné slizniční prominence ( knoflíkovitý tvar), vzácněji jsou polypózní. Velikost nádorů se nejčastěji pohybuje mezi 1 až 3,5 cm. Větší nádory mohou růst cirkulárně a zúžovat lumen střeva. Mikroskopicky mívají relativně uniformní stavbu, jsou tvořeny malými insulárními strukturami, anastomozujícími pruhy, někdy se mohou vyskytnout i struktury tubulární nebo cystické. Často bývá v nádorech bohaté fibrovaskulární stroma. Nádorové buňky vykazují příznačnou argentafinitu i argyrofilii. Imunohistologicky byla v karcinoidech tenkého střeva prokázána produkce řady humorálních působků. Nejčastější je serotonin, dále byla popsána produkce gastrinu, kalcitoninu, dopaminu, noradrenalinu, substance P, enteroglukagonu, ACTH, VIP a somatostatinu. Většina nádorů produkuje více než jeden humorální působek. K nejčastějším kombinacím patří serotonin a substance P nebo serotonin spolu se substancí P a enteroglukagonem. Biologické vlastnosti karcinoidu tenkého střeva jsou dány především jeho velikostí a způsobem růstu. Nádory menší než 1 cm metastazují pouze ve 2 %, zatímco přibližně 80 % nádorů větších než 2 cm zakládá metastázy. Karcinoidy rostoucí v povrchních úsecích střevní stěny (sliznice, submukóza) metastazují v cca 40 %, nádory infiltrující i hlubší vrstvy střevní stěny 12

14 Karcinoid gastrointestinálního traktu patologie metastazují v téměř 90 %. Metastázy se najdou nejčastěji v regionálních lymfatických uzlinách a v játrech. Generalizace nádoru do dalších orgánů mimo dutinu břišní je spíše raritní. Karcinoidy céka a proximálního úseku tlustého střeva jsou svými morfologickými a biologickými vlastnostmi prakticky identické s karcinoidy tenkého střeva, dosahují však obvykle větší velikosti, ve většině případů více než 2 cm. Zvláštní skupinu karcinoidních nádorů gastrointestinálního traktu představují karcinoidy appendixu. Jsou relativně časté, tvoří 34 % všech karcinoidů gastrointestinálního traktu, jsou nejčastějšími epitelovými nádory appendixu (90 %). Bývají diagnostikovány především jako náhodný nález při apendektomii (od 0,06 do 0,69 %). Makroskopicky jsou převážně malých rozměrů, většinou kulovité, pravidelné, lokalizované v apikální části appendixu. Nádory lokalizované ve středním nebo proximálním úseku appendixu mohou obliterovat lumen. Mikroskopicky převažují drobně insulární, popřípadě tubulární nebo rosetovité struktury. Vzhledem k tomu, že spektrum humorálních produktů je obdobné jako v jiných úsecích středního úseku střeva, vykazují nádorové buňky apendikálních karcinoidů argentafinitu i argyrofilii. Zvláštností karcinoidů appendixu jsou jejich příznivé biologické vlastnosti. Metastazování těchto nádorů je vzácné, pouze v 1 9 % případů jsou zjištěny metastázy, a to převážně pouze v regionálních lymfatických uzlinách. Metastazování do vzdálenějších orgánů je krajně neobvyklé. Vzhledem k příznivým biologickým vlastnostem jsou karcinoidy appendixu klasifikovány jako nádory pouze potenciálně maligní, na rozdíl od karcinoidů v jiných lokalizacích, které jsou klasifikovány jako nádory maligní Karcinoidy dolního úseku gastrointestinálního traktu Karcinoidy distální části tlustého střeva jsou poměrně vzácné. Tvoří 7 % všech gastrointestinálních karcinoidů. Bývají větších rozměrů, stejně tak jako karcinoidy céka a proximálního úseku tlustého střeva, nejčastěji kolem 5 cm. Makroskopicky jsou většinou miskovité s centrální ulcerací, nebo polypózní. V mikroskopickém obrazu převažují struktury trabekulární, popřípadě smíšené trabekulární a solidně-tubulární formace. Většina nádorových buněk vykazuje argyrofilii, argentafinní reakce bývá obvykle pouze fokální. Karcinoidy v této lokalizaci mohou produkovat řadu humorálních působků, nejčastější jsou pankreatický polypeptid, somatostatin a glukagon. Značná část nádorů produkuje více působků. Biologické vlastnosti jsou méně příznivé než u nádorů v jiných lokalizacích. To je dáno mimo jiné i skutečností, že nádory zůstávají relativně dlouho asymptomatické a mohou tedy dosáhnout větších rozměrů. Karcinoidy rekta tvoří cca 4 % všech karcinoidů gastrointestinálního traktu. Jsou většinou menších rozměrů, méně než 2 cm. Lokalizovány bývají na přední stěně, popřípadě na stěnách bočních. Jejich makroskopický obraz, histologická stavba i produkce humorálních působků jsou prakticky identické jako u ostatních karcinoidů dolního úseku gastrointestinálního traktu. Biologické vlastnosti rektálních karcinoidů jsou relativně příznivější než karcinoidů lokalizovaných v tenkém nebo tlustém střevě. To může být mimo jiné dáno i okolností, že rektální karcinoidy vyvolávají poměrně brzy klinickou symptomatologii. 13

15 Plicní karcinoidy 3 Plicní karcinoidy Doc. MUDr. Milan Rešl, CSc., Fingerlandův ústav patologie, FN Hradec Králové 3.1 Současný pohled na morfologickou diagnostiku Plicní karcinoidy jsou součástí spektra plicních neuroendokrinních afekcí, vznikající proliferací či nádorovou transformací neuroendokrinní buňky. Tento element je považován za derivát buňky kmenové, jejíž přesná povaha dosud není známa. Velmi pravděpodobně jde o nediferencovanou buňku tracheobronchiálního stromu bazální zóny a v distálnějších partiích o buňku Clarovu a pneumocyt II. typu (Otto a spol., 1997). Její morfologické charakteristiky jsou využívány v onkologické diagnostice. Jde zejména o cytoplasmatická neurosekretorická granula charakteristického ultrastrukturálního vzhledu, korespondující s plasmatickou expresí některých markerů v imunohistochemii, a pozitivně histochemických argyrofilních či argentafinních reakcí. Z této skutečnosti vyplývá i jejich diagnostický význam. Nejdéle užívaný histochemický postup využívá argyrofilie např. v metodě podle Grimelia. Tato metoda, i když s více než 95% pozitivitou v případě karcinoidů, je pro svoji technickou i časovou náročnost v současné diagnostice plicních karcinoidů téměř opuštěna. Podobně je tomu s reakcemi argentafinními. Druhým postupem, imunohistochemickým, je nutno doložit nádorový fenotyp nejméně dvěma markery. Pracovní skupina expertů WHO doporučila nepoužívat neuron specifickou enolázu ani v její monoklonální podobě. Synaptofysin a chromogranin vykazují více než 90% senzitivitu i přijatelnou specificitu. Alternativně lze užít např. Leu-7, GRP, PGP-9,5 nebo A-CAM. Třetí metodikou je ultrastrukturální doklad cytoplasmatických neurosekretorických granul středního průměru 140 nm, který umožňuje definitivní diagnózu zmíněného fenotypu. Jsou velmi hojné u tumorletů a obou typů karcinoidů. Neuroendorinní buňka secernuje velké množství působků, zejména peptidů, ale i enkefalinů či endorfinů, z nichž některé jsou využívány v diagnostické praxi. Do nedávné doby byla značným problémem názvoslovná nejednotnost i nepřesně definovaná kritéria jednotlivých plicních neuroendokrinních afekcí. To ve svých důsledcích vedlo k velmi obtížnému srovnávání diagnostických a tím i léčebných výsledků. V současnosti jsou k plicním neuroendokrinním afekcím řazeny následující obecně akceptované jednotky: 1) tumorlet 2) typický karcinoid 3) atypický karcinoid 4) malobuněčný karcinom (SCLC) 5) velkobuněčný neuroendokrinní karcinom (LCNEC). Tyto léze kromě tumorletu jsou vedeny v poslední revizi WHO/IASLC klasifikace plicních nádorů z roku 1999 a mezinárodně akceptovány. Jsou spektrem afekcí různého biologického chování, kdy na straně jedné stojí tumorlet jako benigní nenádorová proliferace, na straně druhé 14

16 Plicní karcinoidy pak malobuněčný karcinom s velkobuněčným neuroendokrinním karcinomem jako nádory vysoce maligní. Plicní karcinoidy pak představují tumory s nízkým a středním stupněm malignity. Jsou kódovány podle ICD-O (MKN-O) a SNOMED stejným číselným kódem, M-8240/3 (WHO, 1999). Tvoří asi 3 % všech plicních nádorů (Vadesz a spol., 1993; WHO, 1999). Termín tumorlet zavedl Whitwell v r Měl vyjadřovat nádoru podobnou afekci. Pro jeho diagnózu je nezbytný průnik tumorletových buněk bazální membránou bronchu či bronchiolu. Mitotická aktivita zpravidla není přítomna. Jeho odlišení od typické formy karcinoidu je zcela umělé a spočívá v obecně přijaté velikostní hranici do 5 mm pro tumorlet (WHO, 1999). Afekce většího rozměru jsou diagnostikovány jako typický karcinoid. Přítomnost satelitní, S-100 protein pozitivní populace v tumorletu může svědčit pro paraganglionární charakter afekce (Rešl a spol., 1996, 1998). Mnohočetný výskyt tumorletů přichází jednak při: a) chronických zánětech sdružených s významnější vazivovou transformací plicní tkáně b) v periferii karcinoidů c) jako raritní stav, označovaný jako difusní idiopatická hyperplazie neuroendokrinních buněk. Značně nejednotné biologické chování karcinoidů vedlo k jejich revizi a vyčlenění samostatné jednotky atypický karcinoid (Arrigoni a spol., 1972). Jeho poslední revize dále zjednodušila diagnostická kritéria a umožnila jeho odlišení od SCLC a LCCNEC (Travis a spol., 1998; WHO, 1999). Typická forma plicního karcinoidu (typický karcinoid) je charakterizována poměrně pestrou nádorovou stavbou, která je jen výjimečně jednotná v celé afekci. Nejčastěji jde o stavbu solidně trabekulární s tvorbou buněčných hnízd. Jinými mikroskopickými vidy je tvorba rozet, pseudorozet či stavba papilární. Buněčný tvar je častěji polygonální než vřetenobuněčný a nemá vztah k biologickému chování nádoru. Rovněž dosud nebyl prokázán vztah např. onkocytární, světlobuněčné či maleancytární buněčné diferenciace, nebo změn intersticia (amyloid, kalcifikace, osifikace) k prognóze onemocnění. Větší sestavy rovněž zpochybňují horší prognózu u periferně situovaných nádorů. Diagnóza typického karcinoidu je dána jedním z výše uvedených světelně mikroskopických obrazů, který je doplněn o imunohistochemický průkaz neuroendokrinního fenotypu nádorových buněk (viz výše). Imunohistochemický průkaz neuroendokrinní povahy nádorových buněk (viz výše) spolehlivě nahradí vyšetření ultrastrukturální. Neurosekretorická granula středního průměru 140 nm s charakteristickou densní centrální částí a ohraničená jednoduchou membránou jsou hojnou strukturou plasmatické výbavy nádorových buněk karcinoidů. Další buněčné detaily na úrovni elektronmikroskopické nebo imunohistochemické exprese jiných než endokrinních markerů jsou považovány za nespecifické. Proliferační aktivita nádorových buněk hodnocená počtem mitóz v deseti polích velkého zvětšení (HPF) je u typického karcinoidu méně než 2 mitózy. Mitózy se počítají v oblastech nádoru s reprezentativním zastoupením nádorových elementů, tj. s vyloučením oblastí významnějšího zastoupení intersticia či nekróz. Z důvodu různého zejména okulárového vybavení mikroskopů jsou ekvivalentem deseti HPF 2 mm 2 nádorové (preparátové) plochy. U typického karcinoidu nesmí být přítomny fokální nekrózy. Poslední revize v této oblasti ukázala, že buněčné a jaderné nepravidelnosti nejsou významnými diagnostickými parametry 15

17 Plicní karcinoidy (Trawis a spol., 1998). Přítomnost satelitní S-100 protein pozitivní populace, charakterizující tzv. paraganglionární karcinoid, nemá vztah k biologickému chování nádoru (Rešl a spol., 1996). Obdobně je tomu s expresí bcl-2 onkoproteinu u obou typů karcinoidů (Rešl a spol., 1998). Diagnostika atypického karcinoidu a jeho odlišení od karcinoidu typického, SCLC či LCNEC spočívá ve stanovení mitotické aktivity nebo průkazu fokálních nekróz. Mitotická aktivita byla stanovena v rozmezí od 2 do 10 mitóz v 10 HPF nebo 2 mm 2 hodnocené vitální tkáně/preparátové plochy (WHO, 1999). Alternativním kritériem je přítomnost fokálních nekróz, tj. přítomnost samostatných nekróz opravňuje ke stanovení diagnózy atypického karcinoidu i při nižším mitotickém počtu. Jde o výjimečný stav, který obvykle nebývá nalézán při vyšetření většího množství materiálu. Přítomnost rozetových formací se jeví jako statisticky významný a prognosticky příznivý faktor, na rozdíl od větších rozměrů nádoru (průměr nad 30 mm) a ženského pohlaví (Beasley a spol., 2000). Imunohistochemický nebo ultrastrukturální průkaz neuroendokrinní povahy nádorových buněk je stejný jako u typického karcinoidu. Zvláštní problematikou je cytologická diagnostika plicních karcinoidů nebo diagnostika z necytologického materiálu malých objemů. 1) Diagnostika z cytologického materiálu (kartáčkový slizniční stěr, endoskopická punkce, transthorakální jehlová punkce). Mělo by jít pouze o rámcovou diagnózu karcinoidu jako neuroendokrinní afekce, tj. karcinoid ano/ne. Další typizace do zmíněných dvou podtypů se neprovádí. 2) Diagnostika z materiálu necytologického charakteru, avšak malých objemů (jehlová biopsie průměru 20 G, fibroendoskopie). Měly by platit stejné zásady jako v ad 1). V naprosté většině případů není možná diagnostika obou subtypů. Je vhodné doplnění diagnostického postupu imunohistochemickým nebo ultrastrukturálním vyšetřením. Tyto metodiky opravňují ke konečné diagnóze karcinoidu i jeho onkologické kodifikaci. Cytologická diagnostika plicních karcinoidů má několik zvláštností daných možnou intrabrochiální propagací tumoru i jeho stavbou. Intrabronchiálně se propagující karcinoidy jsou často opatřeny vazivovým pouzdrem s naléhajícím epitelem, který může vykazovat řadu změn. Tato skutečnost vysvětluje poměrně častou negativitu či chybnou diagnózu v metodě kartáčkového slizničního stěru. Nádorové pouzdro může být také příčinou diagnostických nesnází v cytologii pomocí endoskopické jehlové punkce. Jiným problémem endoskopické diagnostiky karcinoidu je časté krvácení během odběru. Není dáno vyšším cévním zásobením nádoru, jak je často udáváno, ale poraněním cév zmíněného vazivového pouzdra nádoru, které bývají většího kalibru. Situace transthorakální tenkojehlové biopsie naráží pouze na onkologickou diferenciální diagnostiku. Vzhledem k tomu, že objemově jde o minimální množství získané tkáně, je nezbytné zhotovení sériových řezů k prvnímu řezu z tzv. cytobloku pro běžné barvení hematoxylinem a eozinem. Opomenutí této skutečnosti vede ve většině případů k tzv. vykrájení vyšetřovaného materiálu a nemožnosti následného imunohistochemického průkazu neuroendokrinní povahy nádoru. 16

18 Plicní karcinoidy V poslední době je intenzivně rozpracovávána oblast detekce proliferační aktivity nádorových buněk (Rudolph a spol., 1998; Rešl a spol. 2001) i některých pomocných markerů z oblasti antionkogenů či onkoproteinů (Brambilla a spol., 1997; Rešl a spol., 1998; Zirbes a spol., 1998). Výsledky dosud nejsou v takové podobě, aby byly použitelné v širší diagnostické praxi. 3.2 Návrh standardu morfologické diagnostiky plicních karcinoidů Základní diagnostické charakteristiky by měly vycházet ze třetího vydání WHO/IASLC klasifikace plicních tumorů (1999), které je obecně akceptováno a zaváděno do praxe. Plicní karcinoidy jsou děleny do dvou jednotek: Karcinoid typický Karcinoid atypický Oba typy tumorů jsou považovány za maligní, vykazující nízký a střední stupeň malignity. Jsou kódovány podle ICDO-O (MKN-O) a SNOMED stejným číselným kódem 8240/3. 1) Diagnostika z cytologického materiálu (kartáčkový slizniční stěr, endoskopická punkce, transthorakální jehlová punkce). Mělo by jít pouze o rámcovou diagnózu karcinoidu jako neuroendokrinní afekce, tj. karcinoid ano/ne. Další typizace do zmíněných dvou podtypů se neprovádí. 2) Diagnostika z materiálu necytologického charakteru, avšak malých objemů (jehlová biopsie průměru 20 G, fibroendoskopie). Měly by platit stejné zásady, jako v ad 1). V naprosté většině případů není možná diagnostika obou subtypů. Diagnostický postup je vhodné doplnit o imunohistochemické nebo ultrastrukturální vyšetření. Tyto metodiky opravňují ke konečné diagnóze karcinoidu a jeho onkologické kodifikaci. Průkaz neuroendokrinního charakteru afekce je prováděn dvojím metodickým postupem: a) Imunohistochemickou metodou je nutné doložit nádorový fenotyp nejméně dvěma markery. Pracovní skupina expertů WHO doporučila nepoužívat neuron specifickou enolázu a to ani její monoklonální formu. Synaptofysin a chromogranin A vykazují více než 90% senzitivitu i přijatelnou specificitu. Alternativně lze užít např. Leu-7, GRP, PGP-9,5 nebo A-CAM. b) Ultrastrukturální doklad plasmatických neurosekretorických granul středního průměru 140 nm umožňuje definitivní diagnózu. Typizace karcinoidů do obou jeho subtypů je zpravidla možná až po extenzivním mikroskopickém vyšetření většího množství nádorové tkáně získané thorakoskopicky nebo z thorakotomie. Pro definitivní diagnózu karcinoidových subtypů je nutné stanovení mitotické aktivity v konvenčně silných řezech barvených HE či průkaz fokálních nekróz. Mitózy se počítají v oblastech nádoru s reprezentativním zastoupením nádorových elementů, tj. s vyloučením oblastí významněji zastoupeného intersticia či nekróz. Četnostní interval 2 až 10 mitóz v deseti polích velkého zvětšení nebo ekvivalentu 2 mm 2 vymezuje atypický karcinoid proti karcinoidu typickému, malobuněčné- 17

19 Plicní karcinoidy mu karcinomu i velkobuněčnému neuroendokrinnímu karcinomu. Typický karcinoid vykazuje mitotickou aktivitu do dvou mitóz v 10 HPF nebo 2 mm 2. Druhou charakteristikou, která umožňuje stanovení diagnózy atypický karcinoid, jsou fokální nekrózy, které nejsou přítomny v typickém karcinoidu. Další mikroskopické charakteristiky, dříve vedené jako Arrigoniho kritéria a užívané pro typizaci karcinoidů, by neměly být ze známých důvodů užívány. Přítomnost rozetových formací u atypického karcinoidu se jeví jako statisticky významný a prognosticky příznivý faktor. Další mikroskopické charakteristiky týkající se buněčného tvaru či intersticiálních změn nejsou významné pro prognózu. Diagnostický postup při zpracování materiálu získaného radikálnější chirurgickou léčbou, tj. nejméně lobektomií, by měl zahrnovat extenzivní vyšetření uvedenými metodami. Součástí morfologického výsledkového protokolu musí být informace umožňující stanovení stupně pokročilosti základního onemocnění. Literatura: 1. Arrigoni MG, Woolner LB, Bernatz PE. Atypical carcinoid tumors of the lung. J Thorac Cardiovasc Surg. 1972;64: Beasley MB, Thunnissen FBJM, Brambilla E, Hasleton P, Steele R, Hammmar S, Colby TV, Shepard M, Shimosato Y, Koss MN, Falk R, Travis WD. Pulmonary atypical carcinoid: predictors of survival in 106 cases. Hum Pathol. 2000;31: Brambilla E, Negouescu A, Gazzeri S, Lantuejoul S, Moro D, Brambilla S, Coll JL. Apoptosis-related factors p53, Bcl2, and Bax in neuroendocrine lung tumors. Am J Pathol. 1996;149: Costes V, Marty-Ane Ch Picot M, Ch Serre I, Pujol JL, Mary H, Baldet P. Typical and atypical bronchopulmonary carcinoid tumors: a clinicopathologic and Ki-67-labeling study. Hum Pathol. 1995;26: Otto WR. Lung stem cells. Int J Exp Pathol. 1997;78: Rešl M, Král B, Šimek J, Bukač J. S-100 protein positive (sustentacular) cells in pulmonary carcinoid tumorlets: a quantitative study of 24 cases. Path Res Pract. 1998;192: Rešl M, Bukač J, Šimek J, Král B. Satelitní buňky v plicních karcinoidových tumorletech a karcinoidech, Čs. Patol. 1996;32: Rešl M, Friedmann I, Šimek J, Chrobok V, Bukač J, Plíšková L. Pulmonary paraganglioid carcinoids and bcl-2 oncoprotein expression. End Pathol. 1998;9: Rešl M, Šimek J, Bukač J, Rothrőckel P, Šiller J. DN: A topoisomerase II-alpha in pulmonary carcinoid tumors. Path Res Pract (in press). 10. Rudolph P, Peters J, Lorenz D, Schmidt P, Parwaresch R. Correlation between mitotic and Ki-67 labeling indices in paraffin-embedded carcinoma specimens. Hum Pathol. 1998;29: Trawis WD, Rush W, Flieder DB, Falk R, Fleming MV, Gal A, AAAA, Koss M N. Survival analysis of 200 pulmonary neuroendocrine tumors with clarification of criteria for atypical carcinoid and its separation from typical carcinoid. Am J Surg Pathol. 1998;22: Vadesz P, Palffy G, Egervazy M, Schaff Z. Diagnosis and treatment of bronchial carcinoid tumors: clinical and pathological review of 120 operated patients. Eur J Cardiothorac Surg. 1993;7: World Health Organization. Histological typing of lung and pleural tumors. Geneva: World Health Organization Zirbes TK, Lorenzen J, Baldus SE, Moenig SP, Wolters U, Ottlik A, Thiele J, Hoelscher AH, Dienses HP. Apoptosis and expression of bcl-2 protein are inverse factors influencing tumour cell turnover in primary carcinoid of the lung. Histopathology. 1998;33:

20 Radionuklidová diagnostika karcinoidu 4 Radionuklidová diagnostika karcinoidu Doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc., Nukleární medicína, FN Brno Bohunice V diagnostice nádorů se nejčastěji používají konvenční diagnostické zobrazovací techniky, jako jsou například rentgenové snímky, výpočetní tomografie (CT), ultrasonografické vyšetření (USG) a magnetická rezonance (MRI). U celé řady nádorů mohou významným podílem přispět i techniky radionuklidové. V poslední době bylo vyvinuto několik radionuklidových receptorových diagnostických technik využívajících značené peptidy. Na rozdíl od konvenčních zobrazovacích technik (RTG, CT, USG, MRI), které zobrazují většinou anatomické poměry ve sledované oblasti, receptorová scintigrafie pomocí značených peptidů poskytuje informaci o fyziologických vlastnostech tkáně, o přítomnosti receptorů. Proto může v řadě situací přinést diagnostické informace i tam, kde jsou konvenční zobrazovací techniky neúspěšné. Jednou z typických indikací je diagnostika pomocí somatostatinových receptorů. Somatostatin je peptidový hormon existující ve dvou různých formách jako molekula se 14 nebo 28 aminokyselinami. Nachází se především v hypothalamu, mozkové kůře, v mozkovém kmeni, v zažívacím traktu a v pankreatu. V současné době je známo pět subtypů somatostatinových receptorů. V klinické diagnostice se využívá subtyp 2, na který se váže syntetický analog somatostatinu, označovaný jako octreotid. Modifikací aminokyselin v molekule octreotidu je zpomalena enzymatická degradace a poločas vylučování z organismu je minut (u nativního somatostatinu to jsou 2 3 minuty). Octreotid je možno značit 123 I nebo 111 In. Častěji používaným postupem je značení octreotidu 111 In s využitím DTPA ( 111 In- Pentetreotide OctreoScan). V diagnostice karcinoidu je využíván OctreoScan již delší dobu. Typicky se udává senzitivita tohoto vyšetření %, velkou výhodou je mimo jiné i celotělový scan, který dovoluje diagnostikovat po jediné i. v. aplikaci distribuci somatostatin pozitivních tkání v celém těle. Patologický nález při scintigrafii je představován ložiskovým nahromaděním radioaktivity svědčícím pro přítomnost somatostatinových receptorů. V případě pozitivity je vysoká pravděpodobnost, že terapie farmaky vážícími se na somatostatinové receptory bude úspěšná. Vzhledem k ceně tohoto vyšetření není vhodné provádět scintigrafii OctreoScanem jako screeningové vyšetření. 4.1 Biodistribuce OctreoScanu Za 2 hodiny po i. v. aplikaci OctreoScanu je nejvyšší radioaktivita v ledvinách (5,6%), duodenu (2,9%) a játrech (1%). Asi 63 % aplikované radioaktivity se z těla vyloučí během 2 hodin. Za 24 hodin po aplikaci je 91 % aplikované radioaktivity z těla vyloučeno, maximální radioaktivita je v ledvinách a céku, menší je v pankreatu, játrech, dvanáctníku a tlustém střevě. Po 48 až 72 hodinách po aplikaci je 95 % radioaktivity vyloučeno z těla. 19

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření

Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření Oldřich Louthan, IV. interní klinika, VFN, 1. LF UK Praha Úvod Negativní laboratorní výsledky neznamenají nutně nepřítomnost nádoru, neboť se

Více

Diagnostika neuroendokrinních nádorů lokalizační techniky

Diagnostika neuroendokrinních nádorů lokalizační techniky Diagnostika neuroendokrinních nádorů lokalizační techniky Oldřich Louthan, IV. interní klinika, VFN, 1. LF UK Praha Závažnost příznaků neuroendokrinních tumorů (NET) se může pohybovat velmi nenápadných

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál Úvod Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění B. Kreuzberg Zobrazovací metody u onkologických nemocných prodělaly za posledních 40 let revoluční proměnu.

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

Národní onkologický registr

Národní onkologický registr Závazné pokyny NZIS Národní onkologický registr 010_20140101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní onkologický registr Závazné pokyny NZIS 010_20140101 Tyto závazné pokyny vydal Ústav zdravotnických

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Masarykova univerzita Lékařská fakulta Imunohistochemická diagnostika nemalobuněčných karcinomů plic v bronchiální mikroexcizi Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Vedoucí diplomové práce: MUDr.

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Háčková Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Háčková Caldová Studijní

Více

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK Martina Kubecová a kolektiv ONKOLOGIE Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK 2011 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF a FNKV Martina

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku Monika Pomklová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou nádorového onemocnění varlat a samovyšetřování

Více

Karcinoid neuroendokrinní tumor mnoha příznaků, méně častá příčina průjmů

Karcinoid neuroendokrinní tumor mnoha příznaků, méně častá příčina průjmů 104 Karcinoid neuroendokrinní tumor mnoha příznaků, méně častá příčina průjmů MUDr. Dagmar Jackuliaková 1, doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc. 1, MUDr. Ladislav Faltýnek, CSc. 1, MUDr. Tomáš Tichý 2, prof.

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů Suplementum 1 ROČNÍK 11 2014 www.geum.org/pneumo II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE XII.

Více

číslo 2 Červenec 2012

číslo 2 Červenec 2012 číslo 2 Červenec 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Rešerše z odborné literatury a klinických postupů s vymezením a zdůvodněním hlavních diagnostických skupin potenciálně využitelných pro PET/CT v České republice. Odborná spolupráce a garance: prof. MUDr.

Více

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma číslo 1 Únor 2013 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní onkologické

Více

1. číslo. VI. ročník, rok 2000 ÚVODNÍ SLOVO OBSAH REDAKČNÍ RADA. časopis sponzorovaný společností AstraZeneca

1. číslo. VI. ročník, rok 2000 ÚVODNÍ SLOVO OBSAH REDAKČNÍ RADA. časopis sponzorovaný společností AstraZeneca VI. ročník, rok 2000 1. číslo časopis sponzorovaný společností AstraZeneca ÚVODNÍ SLOVO POCHYBNOSTI neboli BARRETTŮV JÍCEN Z POHLEDU SKEPTIKA V poslední době přemýšlím o tom, proč je najednou projevován

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha KARCINOM PLIC prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha V České republice je karcinom plic nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný novotvar.

Více

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Marie Kuciánová Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Soňa Vasmanská Brno 2014

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více