White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití"

Transkript

1 White Paper Udržitelný rozvoj a ICT Úspora zdrojů a jejich efektivní využití

2

3 Obsah 1. Úvod 5 2. Přidaná hodnota Zeleného ICT 6 3. Jak mohou podniky zvyšovat udržitelnost svého ICT? Zelené ICT v kancelářských prostředích Potenciál úspor energie v datových centrech Zlepšování obchodních procesů Zeleným ICT Základní složkou strategie udržitelnosti je hospodaření s energií Cesta k akčnímu plánu Zeleného ICT? Referenční projekty Závěr Vysvětlivky Zdroje a seznam obrázků 26

4

5 1. Úvod 5 5 Informační technologie (IT) hrají v celosvětovém měřítku stále významnější úlohu ve světě obchodu i v soukromém životě. IT prostředky v důsledku toho spotřebovávají stále více energie a jsou velkým zdrojem emisí kysličníku uhličitého. Věděli jste například, že se v roce 2011 na chlazení hardwaru vynaložilo přibližně 46 miliard amerických dolarů? Firma Google uveřejnila svoji globální spotřebu elektřiny a objem emisí skleníkových plynů. Spotřebovala 2,26 miliardy kwh elektrické energie, což se zhruba rovná spotřebě amerických domácností. (Mercury News 2011) Ekologii trvalo 250 let, než se stala důležitým tématem. [Zukunftsinstitut 2010] Hlavním důvodem, proč udržitelnost vnáší do IT trhu růst, jsou ekonomické pohnutky. Souslovím Zelené ICT jsou míněny ekologické aspekty udržitelnosti. Potřebujeme, aby si spotřebitelé více uvědomovali význam Zeleného ICT a potřebujeme propagovat naše myšlenky, vysvětluje komisařka pro informační technologie Cornelia Rogall-Grothe s ohledem na úsporné energetické cíle EU známé jako 20/20/20. Kde se tedy dnes se Zeleným ICT nalézáme? Podle Dr. Stefana Henga (Deutsche Bank Research). Bombastickí reklama a počáteční okouzlení mezi vedoucími byznysmeny a politiky ustoupily racionálnímu zkoumání témat, (BITKOM 2010/1). A středem zájmu není jen zelenání ICT, ale i uchování cenných zdrojů používáním IT ve všech oblastech ekonomiky, tzn. zelenání pomocí informačních technologií. Za Zelené ICT všichni analytici, prodejci a poskytovatelé označují všechna IT řešení, která šetří energii v rámci podniků. Tato řešení zahrnují hardware, software a služby. Pokud jde o hardware, nabízejí odpovědi energeticky efektivní stolní počítače, architektura tenkých klientů a hardware pro datacentra, stejně jako systémy pro chlazení a dodávky energie. V oblasti softwaru a služeb spočívá velký potenciál ve virtualizaci, škálovatelnosti, v plánování datových center a ve vzdálených úložných kapacitách. Je nutno brát v úvahu i rostoucí sbližování IT a telekomunikací. A Zelené ICT je třeba kombinovat s energeticky efektivními řešeními založenými na telekomunikacích, jako na pořádání videokonferencí. Zelené IT se díky tomu rychle mění v Zelené ICT. Zelené ICT se vztahuje i k dalším aspektům životního cyklu, které se obecně berou méně v potaz. Zahrnují ekologické dodávky, chování zaměstnanců, provoz datových center pomocí energie vyráběné udržitelným způsobem, ekologické nakládání s použitými elektropřístroji a co nejvíce recyklace. ICT svou podstatou není zelené, protože samo spotřebovává energii a zdroje. ICT však lze využít ke zvyšování energetické efektivnosti obchodních procesů, k vytváření úspor přesahujících příkon jeho samotného. Zelené ICT znamená postoj uživatelů a poskytovatelů k ekologickému dopadu používání ICT. Účelem této bílé knihy je pomáhat firmám zvyšovat jejích povědomí o Zeleném ICT a jeho možnostíech, snižovat jejich emise kysličníku uhličitého a zlepšovat úspěšnost v ekologickém a obchodním ohledu. Poskytuje látku k přemýšlení, ukazuje hodnotu přidávanou Zeleným ICT a popisuje možné přístupy k prostředí kancelářských stolních počítačů a datových center, která mají hlavní význam, a k souvisejícím obchodním procesům. Končí představením řady úspěšných projektů Zeleného ICT a poskytuje informace o iniciativách, související literatuře a možných krocích v souvislosti se Zeleným ICT.

6 2. Přidaná hodnota zeleného ICT Motivace podniků k investicím do ICT. Úspora nákladů Snížení spotřeby na hospodárnou úroveň Atraktivní zaměstnavatel Recyklace Souhlas s legislativou Vedoucí management Firemní společenská odpovědnost Zaměstnanci požadující ekologická řešení Očekávání zákazníků Transparentnost s ohledem na emise CO 2 /pověst značky 70% 16% 14% 69% 16% 15% 58% 28% 14% 58% 28% 14% 58% 29% 13% 53% 26% 21% 50% 25% 25% 49% 28% 23% 48% 34% 18% 46% 29% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Významné Neutrální Bezvýznamné Obr. 1. Zdroj: Bund Podniky spotřebovávají stále více energie a vypouštějí stále větší množství skleníkových plynů. Rostoucí počet firem však naštěstí oslovují otázky související s jejich uhlíkovou stopou. 73% z 500 vedoucích firem nyní dobrovolně poskytuje údaje o jejich skleníkových emisích a polovina z nich se zavázala tyto emise snižovat (CDP 2010). Tyto snahy je třeba vidět v souvislosti se všeobecným přechodem k firemní společenské zodpovědnosti a ve světle velké snaze o snižování nákladů, v neposlední míře kvůli tomu, že se energie stává stále větším břemenem pro firemní rozpočty. Zelené ICT podnikům umožňue snižovat přetrvávající výdaje, zvláště formou energeticky efektivnějšího hardwaru a inteligentním využíváním infrastruktury vedoucím k nižší spotřebě energie a zdrojů. Mnoho poskytovatelů v důsledku toho klade velký důraz na úspory a snižování nákladů a při úvahách o koncepci Zelené ICT má každý především na mysli náklady. Motivace k posuzování tohoto konceptu má však mnohem více odstínů. A podniky by se měly vystříhat polovičatého nebo jednostranného přístupu. Všechny činnosti musejí být koordinovány v rámci celkové strategie Zeleného ICT a musí přihlížet k dalším parametrům než k pouhému snižování nákladů a spotřeby energie. Zelená pověst může kupříkladu zlepšit postavení firmy na kapitálových trzích a ve společnosti jako celku. Může navíc podpořit oddanost a spokojenost zaměstnanců a pomoci přilákat nové typy zákazníků. Patřičná pozornost ekologickým otázkám může fakticky vytvářet citelnou konkurenční výhodu, neboť mnoho zákazníků nyní věnuje větší pozornost udržitelnosti, a to může ovlivňovat jejich rozhodování při nákupech. Většina spotřebitelů je například ochotna platit vyšší cenu za ekologičtějšíí ICT přístroje (viz. obr. 2). Může to oslovovat zvláště rozvíjející se cílové skupiny, jako např. LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability), které pokládají udržitelnost a společenskou zodpovědnost za základní kameny svého životního stylu a spotřebitelského chování. Citliví jsou však i stávající zákazníci. Kromě přímo oslovované cílové skupiny zákazníků se bere rovněž v úvahu 70% evropských podniků soudí, že nejdůležitějším aspektem Zeleného ICT je úspora nákladů. (Bund 2011)

7 7 7 Zelené ICT: ekologická uvědomělost mění trhy s vyspělými technologiemi. Ochota platit při nákupu ICT zařízení vyšší cenu za ekologické atributy [%] Ne Ano, až 5 % více Ano, 5 až 10 % více Ano, 10 až 20% více Ano, přes 20 % více Nevím Obr. 2. Zdroj: Zukunftsinstitut snaha firem plnit jejich společenskou zodpovědnost. Rostoucí pozornost se věnuje tomu, zda jsou obchodní operace ekologicky zdravé a zda je používání jejich ICT udržitelné, což z nich činí klíčové aspekty souhrnné firemní strategie sociální zodpovědnosti (CSR). Jsou hlavními faktory zvyšování hodnoty značky a veřejné pověsti. Pěstování dobrých vztahů s nevládními organizacemi jako je Greenpeace, a to buď realizací společných projektů nebo uvádění jako kladné příklady je stejným kladem pro pověst firem, jakým jsou přední místa na indexu udržitelnosti Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index) či na ekologickém indexu Climate Disclosure Leadership Index of the Carbon Disclosure Projects. Vzhledem k aktuálnímu i budoucímu vývoji se rostoucí zájem investorů zdá být v pravém smyslu slova udržitelný, ne pouhým plácnutím do vody. (BITKOM 2010/1)

8 Dalším kritériem bude v budoucnu potřeba vyhovět nové legislativě. Činnostem CSR navíc přikládá stále větší váhu mnoho ratingových agentur. Používání Zeleného ICT může proto ovlivnit cenu akcií a hodnotu firmy a zvýšit přitažlivost firmy na kapitálových trzích. Vliv společenských a ekologických faktorů se zvyšuje, když se jedná o investiční rozhodování na straně veřejnosti. 357 investičních fondů založených na udržitelnosti, sídlících ve střední Evropě, jejichž cílem je maximalizovat nejen výnosy, nýbrž zahrnovat i ekologické a etické zásady, v roce 2011 spravovalo aktiva ve výši 34,4 miliardy eur, trojnásobku oproti roku Na významu navíc nabývají emisní povolenky. Společnost Bloomberg předpovídá výrazný růst globálního trhu s těmito certifikáty. Obchodování s emisními oprávněními by mohlo výrazně snížit dobu pro odpis investic do ekologicky příznivé technologie a datových center s nízkými emisemi CO 2. Efektivní strategie Zeleného ICT však nemá jen vnější vliv, nýbrž má i vnitřní dopady. Jasný závazek k firemní společenské zodpovědnosti je významným faktorem při získávání nového personálu v rámci války o talenty. Studie prokázaly, že zaměstnanci raději pracují pro ekologicky uvědomělé organizace. Zvyšuje to důvěru, oddanost a uspokojení z práce. Vývoj obchodování s emisními povolenkami podle společnosti Bloomberg. Světový trh s emisními povolenkami 1, mld. US$ Medializace, obklopující počáteční očarování technologií, proto proklestila cestu racionálnějšímu zkoumání koncepce Zeleného ICT a udržitelnosti. Jinými slovy cílem je Zelené ICT a využívání ozeleňovacího efektu IT a rovněž zvýšení energetické efektivnosti obchodních procesů samých Obr. 3. Zdroj: Zukunftsinstitut 2010.

9 3. Jak mohou podniky zvyšovat udržitelnost svého ICT? 9 9 Tato kapitola ukazuje, jak lze pomocí ICT zvýšit energetickou efektivnost. Bližší pohled na uhlíkové emise vytvářené ICT odhaluje dva hlavní viníky: prostředí kancelářských desktopů a datová centra. Ne méně než 40% emisí způsobují stolní počítače a jejich monitory, dalších 23 % pak servery a chladicí systémy. Začneme proto diskutovat o tom jak Zelené ICT snižuje emise CO 2 a prostředí kanceláří (viz část 3.1) a v datových centrech (viz část 3.2). Používá-li se Zelené ICT efektivně a komplexně, může přispívat k ochraně životního prostředí mnohem větší měrou než pouze snižováním emisí vytvářených ICT. Zelené ICT může zlepšovat obchodní procesy, které nejsou přímo angažovány v ICT a dramaticky snižovat emise CO 2 v celém procesním řetězci (viz část 3.3). Právě tam je zřejmý skutečný potenciál: podle společnosti Gartner nyní na ICT připadá 2% celkových globálních emisí CO 2. Zelené ICT však může pomoci výrazně snížit i dalších 98% všech emisí, které ICT neprodukuje. 3.1 Zelené ICT v kancelářských prostředích Účelové počítače Přibližně 3 milióny stolních počítačů, které zalidňují české firmy, vládní úřady, školy a univerzity ročně spotřebovávají o 4TWh více elektrické energie než je schopna za stejnou dobu vyrobit velká uhelná elektrárna (BITKOM 2010/1). A podle Frauenhoferova Institutu energetická spotřeba ICT do roku 2020 vzroste nejméně o dalších 20 procent. Nadešla proto doba činů: každý stolní počítač nabízí příležitosti k úsporám energie. Výrazných úspor lze dosahovat i bez jakékoli nové technologie podněcováním kancelářských sil ke změně návyků. Lze vytvářet a zveřejňovat návody jak mohou tito zaměstnanci přispívat: například používáním režimu spánku a softwaru pro energetický management pro hardware, oboustranným tiskem a předcházením zbytečným tiskovým výstupům. Firmy však stále používají stále příliš mnoho přístrojů pro tisk, faxování, kopírování a skenování. V odvětví služeb na jednoho uživatele IT například připadá 5,3 periferních zařízení (Lexta 2011). Toto složité prostředí často vede k nedostatečné transparentnosti a často nejsou k dispozici údaje o celkových nákladech na provoz všeho tohoto hardwaru. Početní poměr uživatelů oproti přístrojům však lze výrazně zlepšit analýzou stávající infrastruktury a aktuálních požadavků uživatelů, neboť lze provádět změny ohledně typu, počtu a umístění přístrojů. Zajišťuje to lepší využívání disponibilních zdrojů a snižuje pohotovostní režim a prostoje. Analytici společnosti Gartner se domnívají, že samotná implementace ústřední energetické správy může firmě přibližně s počítači ročně ušetřit přes amerických dolarů. (COWO 2009) Snižování počtu přístrojů je důležitým cílem, avšak další klíčovým úkolem je minimalizace spotřeby papíru. Podniky jsou vystaveny záplavě dokumentace. Typický podnik každý den odesílá, tiskne a archivuje tisíce dopisů, faxů a ů. To váže lidské zdroje a kapitál. Existuje však alternativa správu celého dokumentačního procesu od digitalizace po zálohování dat, distribuci elektronickou či standardní poštou, či vytváření webového obsahu lze svěřit externím odborníkům a vytvořit zcela digitální pracovní tok. Celkovým výsledkem je zvýšení produktivity ve smyslu výpočetních zdrojů, například pro zálohování dat. A mnohem méně potištěného papíru v důsledku elektronických složenek a faktur, které mohou být odesílány elektronicky včetně spolehlivého šifrování. Digitálními pracovními toky lze procesy, dříve zcela založené na papíru, výrazně zefektivnit a učinit daleko ekologičtějšími. Dalším nejlepším příkladem je inovační řešení Papír a Pero (Paper&Pen) od T-Systems. Použitím zvláštního pera se zabudovanou kamerou umožňuje zachycovat a následně zpracovávat rukopis a podpisy, kupříkladu na kontraktech. Pero samo uvnitř vytváří karbonovou kopii rukopisu. Zákazník si může ponechat originálně podepsaný dokument, digitální kopie se bezdrátově přenáší do ústředního serveru, kde je uložena. Není třeba zasílat dokumenty poštou a množství papíru je jen poloviční. Dochází proto k odpovídajícímu snížení emisí vznikajících při výrobě, dopravě a zasílání papíru.

10 [t CO 2 /za životní cyklus] [ během tří let] Potenciální úspory pomocí tenkých klientů. Emise skleníkových plynů Náklady 16, , n=1,000 Likvidace Provoz Pořízení 10, ,830 Nejnovější studie nasazení stolních počítačů a jejich vývoje mezi současností a rokem 2020, kterou provedl Borderstep Institute, odhalila další velice zajímavý aspekt budoucích prostředí na stolních počítačích. Ukázalo se, že existuje jasný trend k centrálnímu poskytování softwaru. Znamená to, že do roku 2020 poběží v německých kancelářích jen asi 25% aplikací na počítačích koncových uživatelů zbytek bude v datových centrech nebo v cloudu (BITKOM 2010/2). Tencí klienti budou proto více než postačovat pro většinu rolí v podniků. Jsou menší, tišší a trvanlivější než jejich tlustší protějšky. Studie Frauenhofer Institutu shledala, že tencí klienti jsou mnohem energeticky efektivnější než konvenční stolní počítače, snižují karbonové emise i pořizovací a provozní náklady. Nahrazení stolního počítače tenkým klientem s integrovaným displejem snižuje emise o více než 54%. I v případě, používá-li sestava klasický LCD monitor, činí úspory pozoruhodných 44%. Tencí klienti jsou daleko lehčí a kompaktnější a sestávají z méně komponentů, což je přínosné z hlediska dopravy, provozu a materiálových vstupů. PC Tenký klient PC 10,445 Tenký klient 7,340 Zde je příklad: firma s tisícem pracovních stanic, která 75% z nich vybaví tenkými klienty, může zabránit emisím asi 67 tun CO 2 ročně. Je to objem CO 2, který by osobní automobil Škoda Octavia (s emisemi 140g CO 2 /km) vypustil při ujetí vzdálenosti kilometrů (tj. dvanáctkrát kolem zeměkoule). Obr. 4. Podle studie Fraunhofer UMSICHT. Zdroje lze šetřit nejen snižováním spotřeby energie uvědomělejším používáním elektronických přístrojů, ale i používáním produktů, které jsou energeticky efektivnější. Udržování souboru přístrojů, aby byly výkonné a současně energeticky úsporné a nákladově efektivní je pro hlavní informatiky herkulovskou a průběžnou výzvou. Jedním přístupem je vyčleňování (outsourcing), a to buď výběrově, podle individuálních aspektů, či kompletně v podobě celé ICT infrastruktury. To umožňuje snáze dosáhnout snížení počtu desktopů a tiskáren a k maximalizaci jejich efektivnosti. Klíčem k efektivnímu pořizování desktopů je spojení úkolů a rolí zaměstnanců s infrastrukturou. Manažer na vrcholové úrovni má například velmi odlišné potřeby než úředník nebo pracovník call centra. K minimalizaci nevyužívaných výpočetních zdrojů a infrastruktury je zásadně nutno plánovat používání a provoz přístrojů v souladu s rolí zaměstnance. Konfigurace a životnost desktopu by měla být odvozena od souboru předem stanovených profilů uživatelů. Mění-li zaměstnanec úlohu, měly by potřebné změny proběhnout automaticky. Předem definované role umožňují správnou rovnováhu mezi personalizací a úsporami z rozsahu - najde jen o zlepšování spokojenosti uživatelů, ale snižování množství energie potřebné pro pořízení hardwaru, jeho provoz a údržbu. A jsou-li přístroje pravidelně nahrazovány energeticky efektivnějšími a také je odstraněn delší dobu nevyužívaný hardware, lze dosáhnout dalších významných úspor. Užitečným doplňkem pro tenké klienty je autentizační USB klíčenka. Ta umožňuje zaměstnancům přístup do prostředí jejich vlastního stolního Firmy by se měly ptát, které přístroje jsou skutečně potřebné, aby zaměstnanec mohl plnit své pracovní úkoly. počítače z jakéhokoli počítače s přístupem k internetu. Je to ideální pro nsazení konceptu sdílených stolních PC. Zvyšuje se tak flexibilita stolních počítačů, snižuje potřebný počet a související náklady a přímé uhlíkové emise. Navíc to umožní více zaměstnancům, aby vůbec nebo častěji pracovali z domova což dále omezí emise. Tento model je ideální pro podniky, které využívají externistů, jako jsou např. vývojáři pracující na projektech v automobilovém průmyslu nebo pro zaměstnance na částečný úvazek, kteří používají svůj vlastní počítač doma.

11 Mobilita a spolupráce Zátěž pro životní prostředí představuje už samotné dojíždění do práce: hodiny na silnicích denně tráví milióny dojíždějících. V Německu se dojíždění na celkové přepravě osob podílí 20% a do roku 2020 se bude na celkových emisích v zemi podílet přibližně 2%. Přispívá to k obrovskému objemu výfukových plynů. Cesty navíc se podnikají na obchodní schůzky, ať už jde o hodinovou debatu s dodavatelem, či o celotýdenní strategickou konferenci. Tyto cesty jsou nejen příčinou emisí, ale jsou též drahé. Německý svaz pro obchodní cestování (VDR) odhaduje, že se v Německu ročně podniká 163 miliónů služebních cest, téměř polovina z nich s návratem v ten samý den. A právě tyto krátké cesty lze efektivně nahradit telekomunikačními řešeními, jež umožňují spolupráci na dálku. Platí to nejen pro velké firmy. K dispozici jsou i velice kvalitní systémy pro podniky malé a střední velikosti, které se na veškerých služebních cestách podílejí přibližně 80%. I v kancelářském prostředí má dlouhou tradici nahrazování konvenčních způsobů komunikace ICT aplikacemi. Papírové dopisy (spolu s příslušným papírem, dopravou a logistikou) byly do značné míry nahrazeny y a SMS zprávami. Nová generace nástrojů pro komunikaci a spolupráci lidem umožňuje spolupracovat bez ohledu na to, kde se nalézají, aniž by utrpěla kvalita. Reálnou interakci z očí do očí umožňují videokonferenční systémy a nejmodernější spolupráce (state-of-the-art-collaboration) dovoluje sdílený přístup k dokumentům a prezentacím a k jejich editaci. Znamená to, že lze uspořádávat virtuální porady, které jsou stejně dobré jako osobní setkání. Tyto nástroje podporují telecommuting a mohou efektivně nahradit mnoho obchodních cest. Nejefektivnější formou virtuální komunikace je pořádání videokonferencí. Poté, co bylo po léta využíváno jen sporadicky, umožnily nejnovější inovace konečně jejich širší přijetí. Různé varianty videokomnferencí nyní lidem umožňují spolupracovat téměř v jakékoli situaci, bez ohledu, kde se nacházejí. Pracuje-li zaměstnanec z domova pouhý jeden den v týdnu, šetří tím zpravidla 40 kilometrů dojíždění. Snižuje tak svoji uhlíkovou stopu cca o 295 kilogramů ročně. Služební cesty v Evropské unii. Počet obchodních cest: mil. Počet obchodních cest: mil. Délka cesty: Délka cesty: Celkem nebo více dní 18 % 2 až 3 dny 31% Celkem nebo více dní 22 % 2 až 3 dny 33 % Celkové náklady na firemní cesty (v miliardách euro) do 1 dne 51% 35.0 do 1 dne 45 % Firmy s 10 až 500 zaměstnanci Firmy s více než 500 zaměstnanci Obr. 5. Zdroj: VDR 2011.

12 Žízeň po mobilitě je nezřízená a stále roste. A automobil zůstává hlavním dopravním prostředkem. Automobily v členských zemích EU ročně ujedou pět triliónů osobo-kilometrů. (Zukunftsinstitut 2010) Je důležité minimalizovat cestování a tudíž i emise, kdekoli je to jen možné. Finanční význam těchto snah je zjevný na příkladu pořádání videokonferencí, úspěšně realizovaných divizí Deutsche Telekomu pro mobilní komunikace. Videokonferencí využívá spíše, než aby fyzicky cestovalo kolem zaměstnanců. Vzniklé úspory vyrovnaly počáteční investice za pouhé čtyři měsíce. Za 24 měsíců od zavedení systému se uskutečnilo přibližně videokonferencí, přičemž se snížily uhlíkové emise, pocházející z letecké dopravy, asi o tun. Pokud by jedna ze dvou služebních cest v Evropě byla nahrazena videokonferencí, snížily by se emise CO 2, podle údajů založených na výzkumu WWF, téměř o stejný objem, jaký vypustí všechny automobily jezdící v Německu. (BITKOM 2010/3) Nástroje virtuální komunikace a spolupráce umožňují skutečnou globální týmovou práci v reálném čase. Může to snížit cestování až o 30% společně s odpovídajícím poklesem uhlíkových emisí, nemluvě o nákladech. 3.2 Potenciál úspor v datových centrech Věděli jste, že na světě je přes 3 milióny datových center? Jen německá datová centra ročně spotřebovávají 10 terawatthodin (TWh) elektrické energie. K zásobování těchto datových centrech elektřinou by bylo zapotřebí asi 15 elektráren, každá o výkonu 1000 MW. Elektřina pro provoz datových center přijde přibližně na 1,12 miliardy euro ročně. Podle poslední analýzy skupiny Experton Group skýtají normální datová centra úsporný energetický potenciál až do 60%. Dalším důležitým faktorem je vytížení. Unixové servery v dobře uspořádané infrastruktuře pracují podle Expertonu na pouhých 35 až 45% kapacity, servery s Windows dokonce jen na 15 až 30%. V průměru se využívá jen 25 až 40% úložné kapacity. Virtualizace serverů a úložišť však umožňuje vytěžovat servery až na 80%, a to bez ohledu na operační systém. Pokud jde o ukládání je v závislosti na volatilitě (čím rychleji rostou požadavky, tím nižší je disponibilní vytížení kvůli zachování dostatečných rezerv) reálných 60 až 80%. Využívání zdrojů datových center může například maximalizovat virtualizace a extenzivní standardizace služeb. Zahrnuje to vytváření logických systémů nezávislých na fyzických zařízeních. Místo, aby byly zdroje dedikovány specifickým účelům, jsou sdíleny a jsou tudíž používány efektivněji. Klíčovou funkcí jakéhokoli virtualizačního řešení je proto schopnost chytře přidělovat a spravovat zdroje. To zajišťuje maximální pružnost alokace zdrojů. Díky tomu může být zrušeno množství dříve zahálejících, přebytečných serverů, což maximalizuje úspory.

13 13 13 Potenciální úspory datových center. 100% Současné náklady na energii 20% - 25% Vylepšení napájení 20% - 40% Chlazení 10% - 15% Energeticky efektivní procesory 10% - 15% Efektivnější ventilace 5% - 10% Vylepšené chlazení 40% Náklady na energie po optimalizaci Obr. 6. Založeno na studii Experton Group Virtualizace snižuje celkové náklady efektivnějším využíváním zdrojů, zvláště: Efektivní správou infrastruktury. Jednodušší migrací, zálohováním a obnovou dat. Spolehlivým provozem serverů: souběžný provoz vícenásobných, od sebe oddělených operačních systémů. Infrastruktura založená na cloudu je efektivnější, může však být zelenější. (Forrester 2011) Při vytváření skutečně energeticky úsporného řešení je třeba brát rovněž v úvahu požadavky infrastruktury a vyšší bezpečnostní požadavky. Škálování kapacit je snazší díky centrální správě správě virtuálních serverů a úložišť. Názor, že virtualizace je automaticky zelenější, však není vždy přesný. Špatná, neefektivní správa cloudových služeb a neodpovídající ohodnocení zdrojů vždy firmy nepřibližuje k jejich ekologickým cílům. K vytvoření zeleného cloudu potřebujete optimalizované plánování kapacit a vysoký stupeň automatizace. To umožňuje průběžné snižování fyzických serverů a dočasně nepoužívané systémy mohou být vypnuty. Je-li jich znovu zapotřebí, musejí být zapnuty a spuštěny rychle a efektivně. Znamená to, že stávající infrastruktura potřebuje podporovat dynamický provoz. A když jsou tyto prvky doplněny chytrými systémy, máte zelená cloudová Nositel Ceny Zelené ICT od IDC a odvětvového časopisu Monitor: Zelený dynamický model T-Systems zapůsobil na porotce stanovením nových standardů v optimalizaci zdrojů datových center. (IDC 2008)

14 datová centra. V poslední době byly provedeny v rámci projektu Datacenter 2020 (http.datacenter/2020.de) studie efektivity chlazení. Studie shledala, že energetickou spotřebu datových center lze výrazně snížit prostřednictvím cíleného chlazení serverů. Výzkumníci zvažují různé možnosti, včetně inteligentní integrace serverů do infrastruktury budov a využívání obnovitelné energie. Výsledky studií jsou využívány k optimalizaci stávajících datových center, a připravují cestu pro navrhování a budování datových center zítřka (T-Systems a Intel 2020). Současný stav virtualizace v podnicích Úroveň virtualizace Server [%] Úložné systémy plánováno nevirtualizováno virtualizováno n = 104 (firmy s zaměstnanci) Obr. 7. Zdroj: Experton Group Zaměřeno na modelování Aby problematika Zeleného ICT byla pro CIO srozumitelnější, spojil se T-Systems s Dr. Christianem Hölzlem (Komunikační a simulační inženýrství, Univerzita aplikovaných věd v St. Pöltenu) k vývoji modelu Green Dynamics, který identifikuje a analyzuje rozličné faktory, které ovlivňují spotřebu energie v datových centrech. Zahrnuje různé stupně virtualizace, sdružování (pooling) a zlepšování efektivity využívání energie (Power Usage Effectiveness PUE). Fyzické zdroje brané v úvahu zahrnují výpočetní výkon, CPU, datová úložiště a ostatní prvky. Model se vyhýbá přílišné složitosti ve prospěch transparentnosti a jednoduchosti pochopení. Umožňuje CIO efektivně vyhodnotit stávající situaci a identifikovat možnosti zlepšení. Usnadňuje proto rozhodování o Zeleném ICT, aniž by byly přehlíženy důležité faktory a odhaluje potenciál snižování emisí CO 2. Následující příklad ukazuje hodnotu modelu jako nástroje pro podporu rozhodování. Zelený dynamický model. Zelený dynamický model simuluje procesy ICT a jejich prognózy ohledně emisí skleníkových plynů datových center v průběhu let. Umožňuje srovnání stávajících struktur s optimalizovanými. CO 2 emise [v tunách] Čas[roky] Provozované zákazníkem Provozované zákazníkem (optimalizované) Provozované profesionálním poskytovatelem Simulace předpovědí emisí datového centra Stanovení potenciálu pro omezení: Energie Nákladů CO 2 během pěti let. Úspory vytváření použitím: Virtualizace Sdružováním Optimalizací infrastruktury, energeticky efektivním hardwaru Zelený potenciál: Úspory energie až 50 procent Snížení emisí CO2 až o 80 procent Obr. 8. Zdroj: T-Systems 2009.

15 15 15 Zjištění z těchto simulací potvrzují dynamické chování ICT infrastruktury a jeho vliv na spotřebu energie. Shrnutí výsledků (simulace 5 let provozu): Spotřeba energie snížena o kwh. Náklady snížené o euro. Emise CO 2 sníženy o 108,25 tuny (ekvivalent jízdy automobilu dlouhé kilometrů). Těchto úspor lze dosáhnout snížením celkového objemu hardwaru (pomocí virtualizace až o 80%), snížením počtu serverů (sdružováním až o 50% a zvýšením vytíženosti od 15 do 70%) a optimalizací provozu infrastruktury (lze doshnout hodnoty PUE 1,5 - datová centra obvykle dosahují hodnoty PUE 2,5). Model Green Dynamics zvyšuje transparentnost Zeleného ICT a zvyšuje povědomost o otázkách Zeleného ICT v rámci organizace i mimo něj. Současně ukazuje, jak může odvětví ICT přispívat ke snižování globálních emisí CO 2 : Nyní, poté co jsme se věnovali modelu Green Dynamics, zaměřme pozornost na následující obrázek, který ukazuje opatření ke zlepšování energetické efektivnosti v datových centrech. Typické rozložení spotřeby energie v datovém centru. Náklady Zdokonalené aplikace a ukládání dat Oddělení teplých a studených zón v DC Virtualizace/ konsolidace Růst teploty v DC Používání tenkých klientů Alternativní chladicí koncepce Nasazení energeticky efektivního hardwaru Potenciál zvyšování energetické efektivnosti. Rychlé zisky strategická opatření čas Obr. 9. Zdroj: DENA.

16 [Millióny tun emisí CO2, 2007] 3.3 Zlepšování obchodních procesů Zeleným ICT. Emise CO 2 lze výrazně snižovat efektivními pracovními postupy, snížením počtu vozidel na silnicích a omezením zbytečné spotřeby papíru. ICT též umožňuje hloubkové sledování spotřeby energie a emisí CO 2 podél hodnotového řetězce. V souladu s tím lze zdokonalovat procesy a organizační struktury. Firmy by měly zvažovat, jak by mohly využívat ICT ke jednodušování a napřimování svých klíčových procesů. Skoro každý podnik by mohl ušetřit tuny papíru a snížit emise CO 2 dematerializováním např. komunikovat raději elektronickou poštou než poštou, přechodem k elektronické fakturaci či elektronické archivaci. Kupříkladu díky eliminaci doby potřebné k doručení a dopravy s ním související se zrychlují i pracovní toky. ICT skýtá mnoho možností jak zjednodušit klíčové obchodní procesy jako personalistiku, výrobu a prodej a zajistit efektivní správu zdrojů a významné úspory, nejen emisí CO 2. Výrobní sektor je obvykle náročný na zdroje, a ani výroba automobilů není výjimkou. Používání ICT v hlavních procesech vývoje a výroby může vést k rozsáhlým úsporám. Virtualizační software a návrhářské nástroje (computer-aided design) poskytují stále přesnější a reálnější zobrazení a činí ve fázích vývoje prototypy rostoucí měrou zbytečnými. Přinejmenším snižují počet těch, které je třeba vyrobit. Funkce k úspoře energie podporované softwarem lze zabudovat i do samotných vozidlech. Například je možné při zařazení neutrálu dočasně vypínout chod motoru. Když se auto má rozjet, motor znovu nastartuje. Emise CO 2 lze snižovat v celém výrobním hodnotovém řetězci. ICT pomáhá poskytováním řešení k vytváření sítí, doručovacích nástrojů a efektivní správou zdrojů chránit životní prostředí. ICT může v řadě odvětví zdokonalovat již používaná opatření. Globální studie SMART 2020 dělí obchodní koncepce do kategorií inteligentních budov, chytré logistiky, inteligentních rozvodných energetických sítí, chytrých motorů a dematerializování (snižování materiálové náročnosti). Studie zjistila, že v Německu největší potenciál ke snižování emisí vykazuje chytrá logistika (85 mil. tun CO 2 ), následovaná inteligentními budovami se 42 mil. tun CO 2 (BCG a GeSI 2010). Hlavním cílem chytré logistiky je snižovat provoz v odvětvích, kde je zapotřebí častých dodávek. Dopravní zácpy a špatné plánování tras se podle Evropské komise podílí na spotřebě pohonných hmot 50%. Inteligentní systémy silniční dopravy kombinují spolu s mnohem nižšími emisemi CO 2 řadu aplikací ke snižování spotřeby paliva až o 30 % aniž by se snížila kvalita služeb. V současnosti tvoří základ chytrých logistických systémů podrobná informace o provozu shromažďovaná sítí přístrojů a předávaná telekomunikační technologií. Plánovači tras a navigační systémy těchto informací využívají Potenciál snížení emisí v každé z oblastí studie SMART > 60% celkových potenciálních úspor (-23%) Emise BAU do roku 2020 Chytré budovy Chytrá logistika Chytré sítě Inteligentní motory Odmaterializování Emise do roku 2020 za použití Zeleného ICT Obr. 10. Zdroj: Smart 2020 Study.

17 17 17 k výpočtu nejlepší trasy pro vozidla a náklady, snižují ujeté vzdálenosti, čas a spotřebu pohonných hmot a emise CO 2. GPS aplikace a aplikace RFID určují přesnou polohu vozidel a zajišťují vysokou efektivnost flotily. A tyto technologie mohou rovněž výrazně ovlivňovat námořní a leteckou dopravu. Umožňují, aby se například spotřeba pohonných hmot nákladní letecké dopravy snížila o více než 10 procent. Při zřizování nových kanceláří a továren, potřebují firmy zohlednit opatření k úsporám energie. Inteligentní budovy mohou bojovat proti rostoucí spotřebě energie používáním pouhého zlomku energie než je tomu u konvenčních budov. Podniky však mohou zlepšovat i stávající prostory. Inovativní systémy energetického managementu mohou rychle a snadno snížit objem energie potřebný pro osvětlení, vytápění a chlazení na momentálně potřebnou úroveň. Správa spotřeby energie v budovách zahrnuje přesné měření, zjišťování jak se energie používá a kde ji lze omezovat protože se často přesně netuší, jak se energie spotřebovává. Firmy mohou své vytápěcí a ventilační systémy otestovat na jejich energetickou efektivitu a vyvinout energeticky úsporné koncepce osvětlení. Úspory nákladů, zajištění shody s předpisy, energeticky efektivní energetický management poskytující transparentnost zajišťuje spotřebiteli, že jsou plněny ekologické cíle. Bohužel tomu tak není vždy, a to pro nedostatečnou znalost přínosů (úspory nákladů, zlepšení pověsti, souladu s předpisy atd.) a kvůli tomu, že není jasná odpovědnost a existuje nejistota ohledně legislativních požadavků a přání zákazníků. 3.4 Strategie udržitelnosti je hlavní složkou energetického managementu. Mnoho firem si již vytvořilo strategie udržitelnosti a zahájily iniciativy na úspory energie. Podniky však až příliš často používají k zaznamenávání a analýze Budovy v současnosti spotřebovávají 40% globální energie. Do roku 2030 budou moci za polovinu celkových emisí CO 2. (Société Générale 2009) spotřeby energie jednoduché excelové tabulky nebo podomácku vytvořené nástroje. A v mnoha případech se těchto nástrojů používá jen k sbírání údajů o některých budovách nebo útvarech. Dozrál čas, aby se podniky soustředily na získání přehledu spotřeby energie a zdrojů a emisí CO2 za celý podnik. Potřebují též sjednotit různorodé iniciativy energetické efektivnosti na úrovni vedení firmy. Hlavním předpokladem zlepšování správy uhlíkových emisí je na tomto pozadí používání správných nástrojů. V tom se shoduje většina vedoucích pracovníků. Když byli dotázáni, jak chtějí čelit výzvám spojeným se správou uhlíkových dat, naznačila 44 procenta respondentů, že by pomohl specializovaný uhlíkový software. Ke zvládání mnoha výzev efektivního, celopodnikového energetického managementu, musí řešení IT působit ve dvou hlavních oblastech. V rámci podniku musejí za poskytovat transparentní údaje o současné spotřebě v různých úrovních agregace v rámci podniku. Za druhé musejí porovnávat údaje o současné spotřebě s cíli a se statistickými referenčními údaji. Takto IT připraví správné základy pro efektivní řízení využívání energie (McKinsey 2009). Řešením tohoto druhu se všeobecně říká Enterprise Energy & Environmental Management EEEM ( Systém správy energie a ekologie podniku). Musejí podporovat následující úkoly: Konsolidace a vizualizace celopodnikových údajů o energii a spotřebě. Bilancování CO 2 založené na spotřebě. Zpracovávání dat k využívání ve výkazech o stavu udržitelnosti či výkaz CDP. Rozvoj a hodnocení činností energetické efektivnosti, např. v rámci srov návacích testů a vůči případovým studiím best-practice. Řízení činností a iniciativ k v oblasti energetické efektivnosti. Mnoho dat vyžadovaných pro tyto procesy je již firmám k dispozici na různých místech a v různých formátech. Plyne z toho, že hlavním úkolem implementátorů systému EEEM je vedle konfigurace softwaru integrace s existujícími podnikovými aplikacemi. Tyto aplikace obsahují mnoho informací a údajů potřebných pro bilancování CO 2 a související výkaznictví. Pro automatické předávání dat do systému EEEM mohou být mimoto implemen-

18 tována rozhraní pro chytré měření nebo systémy správy budov. Využíváním softwaru tohoto typu k důslednému zachycování všech údajů o spotřebě a jejich přiřazování k odpovídajícím částem organizace mohou podniky provádět propracované analýzy a podnikat rozsáhlé iniciativy pro dosažení energetické efektivnosti. Mohou kupříkladu: Analyzovat spotřebu/emise za organizační jednotku, úsek, budovu, nákla dové středisko či zaměstnance. Sledovat a dokumentovat spotřebu/emise na jednoho zákazníka, výrobní jednotku nebo službu. Zajišťovat úspěch opatření k energetické efektivnosti přidělováním úkolů zaměstnancům. Vyhodnocovat vliv rostoucích cen energie/emisí na cenu produktu nebo služby. Funkčnosti systému EEEM. ERP systémy Vzdělávání zaměstnanců/ správa cest Nahrávání souborů/excel Telematika Automatizace budov & individuální vyúčtování Smlouvy s dodavateli EEEM Účty za spotřebu & chytré měření (elektřina, plyn, voda, paliva) Řízení životního cyklu výrobků Výkaznictví & business intelligence Governance, risk & compliance Regulace & standardy Správa flotily Obr. 11. Zdroj: T-Systems 2010.

19 4. Cesta k akčnímu plánu Zeleného ICT? Zelené ICT je již hodnou dobu hlavním námětem konverzace mezi odvětvovými profesionály. Je velmi nepravděpodobné, že se jakémukoli vedoucímu pracovníku z oblasti ICT podařilo vyhnout všem článkům v příslušných publikacích, systémům předváděným na veletrzíchh a intenzivním marketingovým snahám poskytovatelů. Technologie Zeleného ICT jsou nyní stále oblíbenější. Bohužel však často chybí systematický přístup. Firmy často zahajují řadu individuálních projektů Zeleného ICT bez soudržného a zastřešujícího plánu a nedokáží je pak koordinovat. Komplexní akční plán vytyčuje strategii a cíle činností Zeleného ICT. Ten umožňuje dosáhnout koordinace, funkčnosti řízení a souladu jednotlivých aktivit. Individuální činnosti lze uvést do souladu s obecnými cíli a implementovat je v logickém pořadí. Efektivní akční plán poskytuje všem účastníkům výkonnému managementu, zaměstnancům a zákazníkům referenční rámec. Usnadňuje též realistické vyhodnocování všech potenciálních ekologických i ekonomických úspor. Motivace pro implementaci technologií Zeleného ICT sahá od oddanosti ochraně přírodního prostředí po přání snížit náklady na energii či zlepšit firemní pověst. Prvním krokem proto musí být vyhodnocení a sjednocení těchto často odlišných cílů a očekávání a všeobecného přijetí a sdílení cílů. Po identifikaci potřeb je třeba vyhodnotit současnou situaci. Jaké aktivity v oblasti Zeleného ICT již byly zahájeny? Jak je lze kombinovat a spojovat? Jak lze Zelenou ICT zapojit do celkové strategie CSR? Jaké procesy jsou součástí výběru hardwaru a dodavatelů? Dalším klíčovým bodem, který je třeba řešit předem, je, jaké překážky je třeba překonat a s jakými omezeními je nutné počítat? K upevnění podpory akčního plánu je důležité identifikovat a sklidit plody, které visí nízko. K vyvolání zájmu zaměstnanců a široké veřejnosti o Zelené ICT je třeba několika efektivně prezentovaných a publikovaných kroků. Tyto pozornost přitahující úspěchy zlepší přijetí Zeleného ICT mezi zaměstnanci a zvýší jejich zájem a ochotu hrát aktivní úlohu ještě před započetím aktuálního projektu. Lze toho například dosáhnout vyřazením zastaralého zděděného hardwaru, implementací celopodnikového systému energetického managementu, či zapojením do aktivit ekologických iniciativ nebo organizací. Poté se můžete na široké frontě začít zabývat samotným akčním plánem. Podle společnosti Forrester musí akční plán zahrnovat následující úkoly jako prioritní: zhodnotit metody měření, procesy výběru a metody technické podpory, optimalizovat využívání stávajícího prostředí ICT, transformovat a aktualizovat infrastrukturu a využít pákového efektu ICT v hlavních obchodních procesech.

20 Životní význam pro vás má používat pro komplexní měření software poskytující transparentní údaje. Aby se úspěch strategie Zeleného ICT zviditelnil, potřebujete například poskytnout podrobný přehled o energetické spotřebě datového centra. Mnozí manažeři ICT neví, kolik energie spotřebovávají jejich systémy. ICT a správu budov je třeba úžeji integrovat, výsledky měření musejí být k dispozici na všech úrovních a CIO by měl znát energetické náklady datového centra. Stávající procesy, kupříkladu výběru hardwaru a dodavatelů, by měly být rozšířeny o měřitelná kritéria ochrany životního prostředí. Jako další by na pořad dne mělo přijít zevrubné školení personálu. Zaměstnanci si musejí pochopit jednoduché kroky, které oni sami mohou učinit pro snížení dopadu na životní prostředí. Sami musejí pracovat na tom, aby se tyto kroky staly jejich druhou přirozeností. Personál se bude řídit příslušnými přístupy a směrnicemi a aktivně se podílet na jejich trvalém rozvoji jen, jsou-li pracovníci informováni o ekologických cílech firmy a jsou odhodláni jich dosahovat. Stávající prostředí ICT skýtá i bez miliónových investic obrovský potenciál zlepšování, od správné likvidace hardwaru po zlepšené chlazení datového centra (viz část 3). Celková změna infrastruktury je velkým strategickým úkolem. Na rozdíl od nízko zavěšených plodů nelze tyto projekty provádět narychlo, ale vyžadují podrobné plánování. Řeení technických změn může zahrnovat zavádění prostředí tenkých klientů, celkovou obměnu hardwaru datového centra, nebo systematický outsourcing všech datových center. Akční plán Zeleného ICT Zjistěte očekávání Stanovte postup Komunikujte akční plán Sklízejte nízko visící plody Implementujte software a měření Revidujte proces výběru Optimalizujte užívání Zvyšujte povědomí zaměstnanců Reinženýring ICT infrastruktury Nelze řídit to, co nejste schopni měřit Provádějte monitoring (vykázání udržitelnosti) Iniciace zlepšování procesů Zelené ICT konečně vyžaduje dvě věci: průběžný monitoring vykazování udržitelnosti, které zvyšuje transparentnost a usnadňuje identifikaci dalších možných pák a zpětnou vazbu do zlepšovacího procesu na zpracování nových zjištění a náhledů na problematiku. Obr. 12. Zdroj: T-Systems 2011.

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Čistá energie pro všechny Evropany

Čistá energie pro všechny Evropany Čistá energie pro všechny Evropany Energetická účinnost Radoš HORÁČEK GŘ Energie.C3 Energetická účinnost PRINCIP: ENERGETICKÁ ÚČINNOST PRVNÍ PROČ? Nejlevnější energie je tak, kterou nespotřebujeme Energetická

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

Strojírenství. Hospodářský cyklus, digitalizace a automatizace

Strojírenství. Hospodářský cyklus, digitalizace a automatizace Strojírenství Hospodářský cyklus, digitalizace a automatizace Obsah 1 Kdy investice vzrostou? Snímek 2 2 USA: kterým směrem? Snímek 3 3 Čína: chybí dynamika Snímek 4 4 Automatizace a digitalizace: jsou

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti. Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s.

Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti. Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s. Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s. Smart Metering Požadavky nejsou zcela nové - novým impulsem je větší efektivita Pozor!

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba?

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Martin Bunček Místopředseda TA ČR Technologická agentura ČR 24. 3. 2015 ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí Podíl zpracovatelského průmyslu na

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury 18. října 2011 ehealth Days Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury Petr Siblík Rostoucí nároky na ICT Správa a bezpečnost IT Komplexnost IT Mobilita pacientů Požadavky

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Optimalizace struktury serveru

Optimalizace struktury serveru Osvědčené postupy pro snížení provozních nákladů na informační technologie (IT) Výtah Tento dokument obsahuje informace pro technické řídicí pracovníky a manažery IT. Popisuje způsoby, kterými mohou organizace

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny dopravní telematika SVA skupiny dopravní telematika - Inteligentní dopravní systémy obsah: Popis současného stavu Popis cílového stavu včetně hlavních

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

OTEVÍRÁME DVEŘE NOVÝM MOŽNOSTEM. Jan Svoboda, CTO Luděk Volf, CEO

OTEVÍRÁME DVEŘE NOVÝM MOŽNOSTEM. Jan Svoboda, CTO Luděk Volf, CEO OTEVÍRÁME DVEŘE NOVÝM MOŽNOSTEM Jan Svoboda, CTO Luděk Volf, CEO Energetika v ČR Výhled do blízké budoucnosti Zvyšuje se počet (nestabilních) decentralizovaných zdrojů energie. Ze spotřebitelů energií

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Výrobní pracoviště budoucnosti

Výrobní pracoviště budoucnosti Výrobní pracoviště budoucnosti Průmysl 4.0 Radomír Zbožínek \ 4. 11. 2016 Charakteristika konceptu Průmysl 4.0 Počítačové propojení výrobních strojů, produktů, osob a všech dalších systémů průmyslového

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Senior Business Development Manager GS1 Czech Republic AGENDA Klíčové potřeby sektoru transport a logistika (T&L) Přínosy využívání

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center. FÓRUM e-time 2009. 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha. Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s.

Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center. FÓRUM e-time 2009. 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha. Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s. Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center FÓRUM e-time 2009 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s. AGENDA 1. Vývoj v oblasti efektivity NCPI (Network Critical

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Dynamic Mainframe. Zelené ICT Správný čas na změnu.

Dynamic Mainframe. Zelené ICT Správný čas na změnu. Dynamic Mainframe 10 11 Zelené ICT Správný čas na změnu. Zelené ICT má v T-Systems velké slovo Zelené ICT (Green ICT) má v T-Systems dvojí význam. Za prvé: Využíváním informační a komunikační technologie

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS

6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS 6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS FMS umožňuje sledování celého řetězce od objednávky, dále sledování zásilky až po její doručení. Díky přesným a rychlým informacím lze účinně sledovat a řídit silniční vozidlový

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016 Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby 6. dubna 2016 CIO Survey v kostce Motto Jakou stopu vytváří dnešní CIO? 1271 CIO ze 43 zemí 20 % z 1000 největších firem 43 % bylo z 500 největších

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

VoltTerra základní informace

VoltTerra základní informace VoltTerra základní informace VoltTerra je operační systém pro elektromobilitu - Nabízí veškeré softwarové end-to-end funkcionality pro e- mobilitu - Realizuje v jednotlivých dobíjecích bodech různé obchodní

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Možnosti snižování energetické náročnosti

Možnosti snižování energetické náročnosti Možnosti snižování energetické náročnosti Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference Průmysl 4.0 snižuje energetickou náročnost ČR 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více