White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití"

Transkript

1 White Paper Udržitelný rozvoj a ICT Úspora zdrojů a jejich efektivní využití

2

3 Obsah 1. Úvod 5 2. Přidaná hodnota Zeleného ICT 6 3. Jak mohou podniky zvyšovat udržitelnost svého ICT? Zelené ICT v kancelářských prostředích Potenciál úspor energie v datových centrech Zlepšování obchodních procesů Zeleným ICT Základní složkou strategie udržitelnosti je hospodaření s energií Cesta k akčnímu plánu Zeleného ICT? Referenční projekty Závěr Vysvětlivky Zdroje a seznam obrázků 26

4

5 1. Úvod 5 5 Informační technologie (IT) hrají v celosvětovém měřítku stále významnější úlohu ve světě obchodu i v soukromém životě. IT prostředky v důsledku toho spotřebovávají stále více energie a jsou velkým zdrojem emisí kysličníku uhličitého. Věděli jste například, že se v roce 2011 na chlazení hardwaru vynaložilo přibližně 46 miliard amerických dolarů? Firma Google uveřejnila svoji globální spotřebu elektřiny a objem emisí skleníkových plynů. Spotřebovala 2,26 miliardy kwh elektrické energie, což se zhruba rovná spotřebě amerických domácností. (Mercury News 2011) Ekologii trvalo 250 let, než se stala důležitým tématem. [Zukunftsinstitut 2010] Hlavním důvodem, proč udržitelnost vnáší do IT trhu růst, jsou ekonomické pohnutky. Souslovím Zelené ICT jsou míněny ekologické aspekty udržitelnosti. Potřebujeme, aby si spotřebitelé více uvědomovali význam Zeleného ICT a potřebujeme propagovat naše myšlenky, vysvětluje komisařka pro informační technologie Cornelia Rogall-Grothe s ohledem na úsporné energetické cíle EU známé jako 20/20/20. Kde se tedy dnes se Zeleným ICT nalézáme? Podle Dr. Stefana Henga (Deutsche Bank Research). Bombastickí reklama a počáteční okouzlení mezi vedoucími byznysmeny a politiky ustoupily racionálnímu zkoumání témat, (BITKOM 2010/1). A středem zájmu není jen zelenání ICT, ale i uchování cenných zdrojů používáním IT ve všech oblastech ekonomiky, tzn. zelenání pomocí informačních technologií. Za Zelené ICT všichni analytici, prodejci a poskytovatelé označují všechna IT řešení, která šetří energii v rámci podniků. Tato řešení zahrnují hardware, software a služby. Pokud jde o hardware, nabízejí odpovědi energeticky efektivní stolní počítače, architektura tenkých klientů a hardware pro datacentra, stejně jako systémy pro chlazení a dodávky energie. V oblasti softwaru a služeb spočívá velký potenciál ve virtualizaci, škálovatelnosti, v plánování datových center a ve vzdálených úložných kapacitách. Je nutno brát v úvahu i rostoucí sbližování IT a telekomunikací. A Zelené ICT je třeba kombinovat s energeticky efektivními řešeními založenými na telekomunikacích, jako na pořádání videokonferencí. Zelené IT se díky tomu rychle mění v Zelené ICT. Zelené ICT se vztahuje i k dalším aspektům životního cyklu, které se obecně berou méně v potaz. Zahrnují ekologické dodávky, chování zaměstnanců, provoz datových center pomocí energie vyráběné udržitelným způsobem, ekologické nakládání s použitými elektropřístroji a co nejvíce recyklace. ICT svou podstatou není zelené, protože samo spotřebovává energii a zdroje. ICT však lze využít ke zvyšování energetické efektivnosti obchodních procesů, k vytváření úspor přesahujících příkon jeho samotného. Zelené ICT znamená postoj uživatelů a poskytovatelů k ekologickému dopadu používání ICT. Účelem této bílé knihy je pomáhat firmám zvyšovat jejích povědomí o Zeleném ICT a jeho možnostíech, snižovat jejich emise kysličníku uhličitého a zlepšovat úspěšnost v ekologickém a obchodním ohledu. Poskytuje látku k přemýšlení, ukazuje hodnotu přidávanou Zeleným ICT a popisuje možné přístupy k prostředí kancelářských stolních počítačů a datových center, která mají hlavní význam, a k souvisejícím obchodním procesům. Končí představením řady úspěšných projektů Zeleného ICT a poskytuje informace o iniciativách, související literatuře a možných krocích v souvislosti se Zeleným ICT.

6 2. Přidaná hodnota zeleného ICT Motivace podniků k investicím do ICT. Úspora nákladů Snížení spotřeby na hospodárnou úroveň Atraktivní zaměstnavatel Recyklace Souhlas s legislativou Vedoucí management Firemní společenská odpovědnost Zaměstnanci požadující ekologická řešení Očekávání zákazníků Transparentnost s ohledem na emise CO 2 /pověst značky 70% 16% 14% 69% 16% 15% 58% 28% 14% 58% 28% 14% 58% 29% 13% 53% 26% 21% 50% 25% 25% 49% 28% 23% 48% 34% 18% 46% 29% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Významné Neutrální Bezvýznamné Obr. 1. Zdroj: Bund Podniky spotřebovávají stále více energie a vypouštějí stále větší množství skleníkových plynů. Rostoucí počet firem však naštěstí oslovují otázky související s jejich uhlíkovou stopou. 73% z 500 vedoucích firem nyní dobrovolně poskytuje údaje o jejich skleníkových emisích a polovina z nich se zavázala tyto emise snižovat (CDP 2010). Tyto snahy je třeba vidět v souvislosti se všeobecným přechodem k firemní společenské zodpovědnosti a ve světle velké snaze o snižování nákladů, v neposlední míře kvůli tomu, že se energie stává stále větším břemenem pro firemní rozpočty. Zelené ICT podnikům umožňue snižovat přetrvávající výdaje, zvláště formou energeticky efektivnějšího hardwaru a inteligentním využíváním infrastruktury vedoucím k nižší spotřebě energie a zdrojů. Mnoho poskytovatelů v důsledku toho klade velký důraz na úspory a snižování nákladů a při úvahách o koncepci Zelené ICT má každý především na mysli náklady. Motivace k posuzování tohoto konceptu má však mnohem více odstínů. A podniky by se měly vystříhat polovičatého nebo jednostranného přístupu. Všechny činnosti musejí být koordinovány v rámci celkové strategie Zeleného ICT a musí přihlížet k dalším parametrům než k pouhému snižování nákladů a spotřeby energie. Zelená pověst může kupříkladu zlepšit postavení firmy na kapitálových trzích a ve společnosti jako celku. Může navíc podpořit oddanost a spokojenost zaměstnanců a pomoci přilákat nové typy zákazníků. Patřičná pozornost ekologickým otázkám může fakticky vytvářet citelnou konkurenční výhodu, neboť mnoho zákazníků nyní věnuje větší pozornost udržitelnosti, a to může ovlivňovat jejich rozhodování při nákupech. Většina spotřebitelů je například ochotna platit vyšší cenu za ekologičtějšíí ICT přístroje (viz. obr. 2). Může to oslovovat zvláště rozvíjející se cílové skupiny, jako např. LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability), které pokládají udržitelnost a společenskou zodpovědnost za základní kameny svého životního stylu a spotřebitelského chování. Citliví jsou však i stávající zákazníci. Kromě přímo oslovované cílové skupiny zákazníků se bere rovněž v úvahu 70% evropských podniků soudí, že nejdůležitějším aspektem Zeleného ICT je úspora nákladů. (Bund 2011)

7 7 7 Zelené ICT: ekologická uvědomělost mění trhy s vyspělými technologiemi. Ochota platit při nákupu ICT zařízení vyšší cenu za ekologické atributy [%] Ne Ano, až 5 % více Ano, 5 až 10 % více Ano, 10 až 20% více Ano, přes 20 % více Nevím Obr. 2. Zdroj: Zukunftsinstitut snaha firem plnit jejich společenskou zodpovědnost. Rostoucí pozornost se věnuje tomu, zda jsou obchodní operace ekologicky zdravé a zda je používání jejich ICT udržitelné, což z nich činí klíčové aspekty souhrnné firemní strategie sociální zodpovědnosti (CSR). Jsou hlavními faktory zvyšování hodnoty značky a veřejné pověsti. Pěstování dobrých vztahů s nevládními organizacemi jako je Greenpeace, a to buď realizací společných projektů nebo uvádění jako kladné příklady je stejným kladem pro pověst firem, jakým jsou přední místa na indexu udržitelnosti Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index) či na ekologickém indexu Climate Disclosure Leadership Index of the Carbon Disclosure Projects. Vzhledem k aktuálnímu i budoucímu vývoji se rostoucí zájem investorů zdá být v pravém smyslu slova udržitelný, ne pouhým plácnutím do vody. (BITKOM 2010/1)

8 Dalším kritériem bude v budoucnu potřeba vyhovět nové legislativě. Činnostem CSR navíc přikládá stále větší váhu mnoho ratingových agentur. Používání Zeleného ICT může proto ovlivnit cenu akcií a hodnotu firmy a zvýšit přitažlivost firmy na kapitálových trzích. Vliv společenských a ekologických faktorů se zvyšuje, když se jedná o investiční rozhodování na straně veřejnosti. 357 investičních fondů založených na udržitelnosti, sídlících ve střední Evropě, jejichž cílem je maximalizovat nejen výnosy, nýbrž zahrnovat i ekologické a etické zásady, v roce 2011 spravovalo aktiva ve výši 34,4 miliardy eur, trojnásobku oproti roku Na významu navíc nabývají emisní povolenky. Společnost Bloomberg předpovídá výrazný růst globálního trhu s těmito certifikáty. Obchodování s emisními oprávněními by mohlo výrazně snížit dobu pro odpis investic do ekologicky příznivé technologie a datových center s nízkými emisemi CO 2. Efektivní strategie Zeleného ICT však nemá jen vnější vliv, nýbrž má i vnitřní dopady. Jasný závazek k firemní společenské zodpovědnosti je významným faktorem při získávání nového personálu v rámci války o talenty. Studie prokázaly, že zaměstnanci raději pracují pro ekologicky uvědomělé organizace. Zvyšuje to důvěru, oddanost a uspokojení z práce. Vývoj obchodování s emisními povolenkami podle společnosti Bloomberg. Světový trh s emisními povolenkami 1, mld. US$ Medializace, obklopující počáteční očarování technologií, proto proklestila cestu racionálnějšímu zkoumání koncepce Zeleného ICT a udržitelnosti. Jinými slovy cílem je Zelené ICT a využívání ozeleňovacího efektu IT a rovněž zvýšení energetické efektivnosti obchodních procesů samých Obr. 3. Zdroj: Zukunftsinstitut 2010.

9 3. Jak mohou podniky zvyšovat udržitelnost svého ICT? 9 9 Tato kapitola ukazuje, jak lze pomocí ICT zvýšit energetickou efektivnost. Bližší pohled na uhlíkové emise vytvářené ICT odhaluje dva hlavní viníky: prostředí kancelářských desktopů a datová centra. Ne méně než 40% emisí způsobují stolní počítače a jejich monitory, dalších 23 % pak servery a chladicí systémy. Začneme proto diskutovat o tom jak Zelené ICT snižuje emise CO 2 a prostředí kanceláří (viz část 3.1) a v datových centrech (viz část 3.2). Používá-li se Zelené ICT efektivně a komplexně, může přispívat k ochraně životního prostředí mnohem větší měrou než pouze snižováním emisí vytvářených ICT. Zelené ICT může zlepšovat obchodní procesy, které nejsou přímo angažovány v ICT a dramaticky snižovat emise CO 2 v celém procesním řetězci (viz část 3.3). Právě tam je zřejmý skutečný potenciál: podle společnosti Gartner nyní na ICT připadá 2% celkových globálních emisí CO 2. Zelené ICT však může pomoci výrazně snížit i dalších 98% všech emisí, které ICT neprodukuje. 3.1 Zelené ICT v kancelářských prostředích Účelové počítače Přibližně 3 milióny stolních počítačů, které zalidňují české firmy, vládní úřady, školy a univerzity ročně spotřebovávají o 4TWh více elektrické energie než je schopna za stejnou dobu vyrobit velká uhelná elektrárna (BITKOM 2010/1). A podle Frauenhoferova Institutu energetická spotřeba ICT do roku 2020 vzroste nejméně o dalších 20 procent. Nadešla proto doba činů: každý stolní počítač nabízí příležitosti k úsporám energie. Výrazných úspor lze dosahovat i bez jakékoli nové technologie podněcováním kancelářských sil ke změně návyků. Lze vytvářet a zveřejňovat návody jak mohou tito zaměstnanci přispívat: například používáním režimu spánku a softwaru pro energetický management pro hardware, oboustranným tiskem a předcházením zbytečným tiskovým výstupům. Firmy však stále používají stále příliš mnoho přístrojů pro tisk, faxování, kopírování a skenování. V odvětví služeb na jednoho uživatele IT například připadá 5,3 periferních zařízení (Lexta 2011). Toto složité prostředí často vede k nedostatečné transparentnosti a často nejsou k dispozici údaje o celkových nákladech na provoz všeho tohoto hardwaru. Početní poměr uživatelů oproti přístrojům však lze výrazně zlepšit analýzou stávající infrastruktury a aktuálních požadavků uživatelů, neboť lze provádět změny ohledně typu, počtu a umístění přístrojů. Zajišťuje to lepší využívání disponibilních zdrojů a snižuje pohotovostní režim a prostoje. Analytici společnosti Gartner se domnívají, že samotná implementace ústřední energetické správy může firmě přibližně s počítači ročně ušetřit přes amerických dolarů. (COWO 2009) Snižování počtu přístrojů je důležitým cílem, avšak další klíčovým úkolem je minimalizace spotřeby papíru. Podniky jsou vystaveny záplavě dokumentace. Typický podnik každý den odesílá, tiskne a archivuje tisíce dopisů, faxů a ů. To váže lidské zdroje a kapitál. Existuje však alternativa správu celého dokumentačního procesu od digitalizace po zálohování dat, distribuci elektronickou či standardní poštou, či vytváření webového obsahu lze svěřit externím odborníkům a vytvořit zcela digitální pracovní tok. Celkovým výsledkem je zvýšení produktivity ve smyslu výpočetních zdrojů, například pro zálohování dat. A mnohem méně potištěného papíru v důsledku elektronických složenek a faktur, které mohou být odesílány elektronicky včetně spolehlivého šifrování. Digitálními pracovními toky lze procesy, dříve zcela založené na papíru, výrazně zefektivnit a učinit daleko ekologičtějšími. Dalším nejlepším příkladem je inovační řešení Papír a Pero (Paper&Pen) od T-Systems. Použitím zvláštního pera se zabudovanou kamerou umožňuje zachycovat a následně zpracovávat rukopis a podpisy, kupříkladu na kontraktech. Pero samo uvnitř vytváří karbonovou kopii rukopisu. Zákazník si může ponechat originálně podepsaný dokument, digitální kopie se bezdrátově přenáší do ústředního serveru, kde je uložena. Není třeba zasílat dokumenty poštou a množství papíru je jen poloviční. Dochází proto k odpovídajícímu snížení emisí vznikajících při výrobě, dopravě a zasílání papíru.

10 [t CO 2 /za životní cyklus] [ během tří let] Potenciální úspory pomocí tenkých klientů. Emise skleníkových plynů Náklady 16, , n=1,000 Likvidace Provoz Pořízení 10, ,830 Nejnovější studie nasazení stolních počítačů a jejich vývoje mezi současností a rokem 2020, kterou provedl Borderstep Institute, odhalila další velice zajímavý aspekt budoucích prostředí na stolních počítačích. Ukázalo se, že existuje jasný trend k centrálnímu poskytování softwaru. Znamená to, že do roku 2020 poběží v německých kancelářích jen asi 25% aplikací na počítačích koncových uživatelů zbytek bude v datových centrech nebo v cloudu (BITKOM 2010/2). Tencí klienti budou proto více než postačovat pro většinu rolí v podniků. Jsou menší, tišší a trvanlivější než jejich tlustší protějšky. Studie Frauenhofer Institutu shledala, že tencí klienti jsou mnohem energeticky efektivnější než konvenční stolní počítače, snižují karbonové emise i pořizovací a provozní náklady. Nahrazení stolního počítače tenkým klientem s integrovaným displejem snižuje emise o více než 54%. I v případě, používá-li sestava klasický LCD monitor, činí úspory pozoruhodných 44%. Tencí klienti jsou daleko lehčí a kompaktnější a sestávají z méně komponentů, což je přínosné z hlediska dopravy, provozu a materiálových vstupů. PC Tenký klient PC 10,445 Tenký klient 7,340 Zde je příklad: firma s tisícem pracovních stanic, která 75% z nich vybaví tenkými klienty, může zabránit emisím asi 67 tun CO 2 ročně. Je to objem CO 2, který by osobní automobil Škoda Octavia (s emisemi 140g CO 2 /km) vypustil při ujetí vzdálenosti kilometrů (tj. dvanáctkrát kolem zeměkoule). Obr. 4. Podle studie Fraunhofer UMSICHT. Zdroje lze šetřit nejen snižováním spotřeby energie uvědomělejším používáním elektronických přístrojů, ale i používáním produktů, které jsou energeticky efektivnější. Udržování souboru přístrojů, aby byly výkonné a současně energeticky úsporné a nákladově efektivní je pro hlavní informatiky herkulovskou a průběžnou výzvou. Jedním přístupem je vyčleňování (outsourcing), a to buď výběrově, podle individuálních aspektů, či kompletně v podobě celé ICT infrastruktury. To umožňuje snáze dosáhnout snížení počtu desktopů a tiskáren a k maximalizaci jejich efektivnosti. Klíčem k efektivnímu pořizování desktopů je spojení úkolů a rolí zaměstnanců s infrastrukturou. Manažer na vrcholové úrovni má například velmi odlišné potřeby než úředník nebo pracovník call centra. K minimalizaci nevyužívaných výpočetních zdrojů a infrastruktury je zásadně nutno plánovat používání a provoz přístrojů v souladu s rolí zaměstnance. Konfigurace a životnost desktopu by měla být odvozena od souboru předem stanovených profilů uživatelů. Mění-li zaměstnanec úlohu, měly by potřebné změny proběhnout automaticky. Předem definované role umožňují správnou rovnováhu mezi personalizací a úsporami z rozsahu - najde jen o zlepšování spokojenosti uživatelů, ale snižování množství energie potřebné pro pořízení hardwaru, jeho provoz a údržbu. A jsou-li přístroje pravidelně nahrazovány energeticky efektivnějšími a také je odstraněn delší dobu nevyužívaný hardware, lze dosáhnout dalších významných úspor. Užitečným doplňkem pro tenké klienty je autentizační USB klíčenka. Ta umožňuje zaměstnancům přístup do prostředí jejich vlastního stolního Firmy by se měly ptát, které přístroje jsou skutečně potřebné, aby zaměstnanec mohl plnit své pracovní úkoly. počítače z jakéhokoli počítače s přístupem k internetu. Je to ideální pro nsazení konceptu sdílených stolních PC. Zvyšuje se tak flexibilita stolních počítačů, snižuje potřebný počet a související náklady a přímé uhlíkové emise. Navíc to umožní více zaměstnancům, aby vůbec nebo častěji pracovali z domova což dále omezí emise. Tento model je ideální pro podniky, které využívají externistů, jako jsou např. vývojáři pracující na projektech v automobilovém průmyslu nebo pro zaměstnance na částečný úvazek, kteří používají svůj vlastní počítač doma.

11 Mobilita a spolupráce Zátěž pro životní prostředí představuje už samotné dojíždění do práce: hodiny na silnicích denně tráví milióny dojíždějících. V Německu se dojíždění na celkové přepravě osob podílí 20% a do roku 2020 se bude na celkových emisích v zemi podílet přibližně 2%. Přispívá to k obrovskému objemu výfukových plynů. Cesty navíc se podnikají na obchodní schůzky, ať už jde o hodinovou debatu s dodavatelem, či o celotýdenní strategickou konferenci. Tyto cesty jsou nejen příčinou emisí, ale jsou též drahé. Německý svaz pro obchodní cestování (VDR) odhaduje, že se v Německu ročně podniká 163 miliónů služebních cest, téměř polovina z nich s návratem v ten samý den. A právě tyto krátké cesty lze efektivně nahradit telekomunikačními řešeními, jež umožňují spolupráci na dálku. Platí to nejen pro velké firmy. K dispozici jsou i velice kvalitní systémy pro podniky malé a střední velikosti, které se na veškerých služebních cestách podílejí přibližně 80%. I v kancelářském prostředí má dlouhou tradici nahrazování konvenčních způsobů komunikace ICT aplikacemi. Papírové dopisy (spolu s příslušným papírem, dopravou a logistikou) byly do značné míry nahrazeny y a SMS zprávami. Nová generace nástrojů pro komunikaci a spolupráci lidem umožňuje spolupracovat bez ohledu na to, kde se nalézají, aniž by utrpěla kvalita. Reálnou interakci z očí do očí umožňují videokonferenční systémy a nejmodernější spolupráce (state-of-the-art-collaboration) dovoluje sdílený přístup k dokumentům a prezentacím a k jejich editaci. Znamená to, že lze uspořádávat virtuální porady, které jsou stejně dobré jako osobní setkání. Tyto nástroje podporují telecommuting a mohou efektivně nahradit mnoho obchodních cest. Nejefektivnější formou virtuální komunikace je pořádání videokonferencí. Poté, co bylo po léta využíváno jen sporadicky, umožnily nejnovější inovace konečně jejich širší přijetí. Různé varianty videokomnferencí nyní lidem umožňují spolupracovat téměř v jakékoli situaci, bez ohledu, kde se nacházejí. Pracuje-li zaměstnanec z domova pouhý jeden den v týdnu, šetří tím zpravidla 40 kilometrů dojíždění. Snižuje tak svoji uhlíkovou stopu cca o 295 kilogramů ročně. Služební cesty v Evropské unii. Počet obchodních cest: mil. Počet obchodních cest: mil. Délka cesty: Délka cesty: Celkem nebo více dní 18 % 2 až 3 dny 31% Celkem nebo více dní 22 % 2 až 3 dny 33 % Celkové náklady na firemní cesty (v miliardách euro) do 1 dne 51% 35.0 do 1 dne 45 % Firmy s 10 až 500 zaměstnanci Firmy s více než 500 zaměstnanci Obr. 5. Zdroj: VDR 2011.

12 Žízeň po mobilitě je nezřízená a stále roste. A automobil zůstává hlavním dopravním prostředkem. Automobily v členských zemích EU ročně ujedou pět triliónů osobo-kilometrů. (Zukunftsinstitut 2010) Je důležité minimalizovat cestování a tudíž i emise, kdekoli je to jen možné. Finanční význam těchto snah je zjevný na příkladu pořádání videokonferencí, úspěšně realizovaných divizí Deutsche Telekomu pro mobilní komunikace. Videokonferencí využívá spíše, než aby fyzicky cestovalo kolem zaměstnanců. Vzniklé úspory vyrovnaly počáteční investice za pouhé čtyři měsíce. Za 24 měsíců od zavedení systému se uskutečnilo přibližně videokonferencí, přičemž se snížily uhlíkové emise, pocházející z letecké dopravy, asi o tun. Pokud by jedna ze dvou služebních cest v Evropě byla nahrazena videokonferencí, snížily by se emise CO 2, podle údajů založených na výzkumu WWF, téměř o stejný objem, jaký vypustí všechny automobily jezdící v Německu. (BITKOM 2010/3) Nástroje virtuální komunikace a spolupráce umožňují skutečnou globální týmovou práci v reálném čase. Může to snížit cestování až o 30% společně s odpovídajícím poklesem uhlíkových emisí, nemluvě o nákladech. 3.2 Potenciál úspor v datových centrech Věděli jste, že na světě je přes 3 milióny datových center? Jen německá datová centra ročně spotřebovávají 10 terawatthodin (TWh) elektrické energie. K zásobování těchto datových centrech elektřinou by bylo zapotřebí asi 15 elektráren, každá o výkonu 1000 MW. Elektřina pro provoz datových center přijde přibližně na 1,12 miliardy euro ročně. Podle poslední analýzy skupiny Experton Group skýtají normální datová centra úsporný energetický potenciál až do 60%. Dalším důležitým faktorem je vytížení. Unixové servery v dobře uspořádané infrastruktuře pracují podle Expertonu na pouhých 35 až 45% kapacity, servery s Windows dokonce jen na 15 až 30%. V průměru se využívá jen 25 až 40% úložné kapacity. Virtualizace serverů a úložišť však umožňuje vytěžovat servery až na 80%, a to bez ohledu na operační systém. Pokud jde o ukládání je v závislosti na volatilitě (čím rychleji rostou požadavky, tím nižší je disponibilní vytížení kvůli zachování dostatečných rezerv) reálných 60 až 80%. Využívání zdrojů datových center může například maximalizovat virtualizace a extenzivní standardizace služeb. Zahrnuje to vytváření logických systémů nezávislých na fyzických zařízeních. Místo, aby byly zdroje dedikovány specifickým účelům, jsou sdíleny a jsou tudíž používány efektivněji. Klíčovou funkcí jakéhokoli virtualizačního řešení je proto schopnost chytře přidělovat a spravovat zdroje. To zajišťuje maximální pružnost alokace zdrojů. Díky tomu může být zrušeno množství dříve zahálejících, přebytečných serverů, což maximalizuje úspory.

13 13 13 Potenciální úspory datových center. 100% Současné náklady na energii 20% - 25% Vylepšení napájení 20% - 40% Chlazení 10% - 15% Energeticky efektivní procesory 10% - 15% Efektivnější ventilace 5% - 10% Vylepšené chlazení 40% Náklady na energie po optimalizaci Obr. 6. Založeno na studii Experton Group Virtualizace snižuje celkové náklady efektivnějším využíváním zdrojů, zvláště: Efektivní správou infrastruktury. Jednodušší migrací, zálohováním a obnovou dat. Spolehlivým provozem serverů: souběžný provoz vícenásobných, od sebe oddělených operačních systémů. Infrastruktura založená na cloudu je efektivnější, může však být zelenější. (Forrester 2011) Při vytváření skutečně energeticky úsporného řešení je třeba brát rovněž v úvahu požadavky infrastruktury a vyšší bezpečnostní požadavky. Škálování kapacit je snazší díky centrální správě správě virtuálních serverů a úložišť. Názor, že virtualizace je automaticky zelenější, však není vždy přesný. Špatná, neefektivní správa cloudových služeb a neodpovídající ohodnocení zdrojů vždy firmy nepřibližuje k jejich ekologickým cílům. K vytvoření zeleného cloudu potřebujete optimalizované plánování kapacit a vysoký stupeň automatizace. To umožňuje průběžné snižování fyzických serverů a dočasně nepoužívané systémy mohou být vypnuty. Je-li jich znovu zapotřebí, musejí být zapnuty a spuštěny rychle a efektivně. Znamená to, že stávající infrastruktura potřebuje podporovat dynamický provoz. A když jsou tyto prvky doplněny chytrými systémy, máte zelená cloudová Nositel Ceny Zelené ICT od IDC a odvětvového časopisu Monitor: Zelený dynamický model T-Systems zapůsobil na porotce stanovením nových standardů v optimalizaci zdrojů datových center. (IDC 2008)

14 datová centra. V poslední době byly provedeny v rámci projektu Datacenter 2020 (http.datacenter/2020.de) studie efektivity chlazení. Studie shledala, že energetickou spotřebu datových center lze výrazně snížit prostřednictvím cíleného chlazení serverů. Výzkumníci zvažují různé možnosti, včetně inteligentní integrace serverů do infrastruktury budov a využívání obnovitelné energie. Výsledky studií jsou využívány k optimalizaci stávajících datových center, a připravují cestu pro navrhování a budování datových center zítřka (T-Systems a Intel 2020). Současný stav virtualizace v podnicích Úroveň virtualizace Server [%] Úložné systémy plánováno nevirtualizováno virtualizováno n = 104 (firmy s zaměstnanci) Obr. 7. Zdroj: Experton Group Zaměřeno na modelování Aby problematika Zeleného ICT byla pro CIO srozumitelnější, spojil se T-Systems s Dr. Christianem Hölzlem (Komunikační a simulační inženýrství, Univerzita aplikovaných věd v St. Pöltenu) k vývoji modelu Green Dynamics, který identifikuje a analyzuje rozličné faktory, které ovlivňují spotřebu energie v datových centrech. Zahrnuje různé stupně virtualizace, sdružování (pooling) a zlepšování efektivity využívání energie (Power Usage Effectiveness PUE). Fyzické zdroje brané v úvahu zahrnují výpočetní výkon, CPU, datová úložiště a ostatní prvky. Model se vyhýbá přílišné složitosti ve prospěch transparentnosti a jednoduchosti pochopení. Umožňuje CIO efektivně vyhodnotit stávající situaci a identifikovat možnosti zlepšení. Usnadňuje proto rozhodování o Zeleném ICT, aniž by byly přehlíženy důležité faktory a odhaluje potenciál snižování emisí CO 2. Následující příklad ukazuje hodnotu modelu jako nástroje pro podporu rozhodování. Zelený dynamický model. Zelený dynamický model simuluje procesy ICT a jejich prognózy ohledně emisí skleníkových plynů datových center v průběhu let. Umožňuje srovnání stávajících struktur s optimalizovanými. CO 2 emise [v tunách] Čas[roky] Provozované zákazníkem Provozované zákazníkem (optimalizované) Provozované profesionálním poskytovatelem Simulace předpovědí emisí datového centra Stanovení potenciálu pro omezení: Energie Nákladů CO 2 během pěti let. Úspory vytváření použitím: Virtualizace Sdružováním Optimalizací infrastruktury, energeticky efektivním hardwaru Zelený potenciál: Úspory energie až 50 procent Snížení emisí CO2 až o 80 procent Obr. 8. Zdroj: T-Systems 2009.

15 15 15 Zjištění z těchto simulací potvrzují dynamické chování ICT infrastruktury a jeho vliv na spotřebu energie. Shrnutí výsledků (simulace 5 let provozu): Spotřeba energie snížena o kwh. Náklady snížené o euro. Emise CO 2 sníženy o 108,25 tuny (ekvivalent jízdy automobilu dlouhé kilometrů). Těchto úspor lze dosáhnout snížením celkového objemu hardwaru (pomocí virtualizace až o 80%), snížením počtu serverů (sdružováním až o 50% a zvýšením vytíženosti od 15 do 70%) a optimalizací provozu infrastruktury (lze doshnout hodnoty PUE 1,5 - datová centra obvykle dosahují hodnoty PUE 2,5). Model Green Dynamics zvyšuje transparentnost Zeleného ICT a zvyšuje povědomost o otázkách Zeleného ICT v rámci organizace i mimo něj. Současně ukazuje, jak může odvětví ICT přispívat ke snižování globálních emisí CO 2 : Nyní, poté co jsme se věnovali modelu Green Dynamics, zaměřme pozornost na následující obrázek, který ukazuje opatření ke zlepšování energetické efektivnosti v datových centrech. Typické rozložení spotřeby energie v datovém centru. Náklady Zdokonalené aplikace a ukládání dat Oddělení teplých a studených zón v DC Virtualizace/ konsolidace Růst teploty v DC Používání tenkých klientů Alternativní chladicí koncepce Nasazení energeticky efektivního hardwaru Potenciál zvyšování energetické efektivnosti. Rychlé zisky strategická opatření čas Obr. 9. Zdroj: DENA.

16 [Millióny tun emisí CO2, 2007] 3.3 Zlepšování obchodních procesů Zeleným ICT. Emise CO 2 lze výrazně snižovat efektivními pracovními postupy, snížením počtu vozidel na silnicích a omezením zbytečné spotřeby papíru. ICT též umožňuje hloubkové sledování spotřeby energie a emisí CO 2 podél hodnotového řetězce. V souladu s tím lze zdokonalovat procesy a organizační struktury. Firmy by měly zvažovat, jak by mohly využívat ICT ke jednodušování a napřimování svých klíčových procesů. Skoro každý podnik by mohl ušetřit tuny papíru a snížit emise CO 2 dematerializováním např. komunikovat raději elektronickou poštou než poštou, přechodem k elektronické fakturaci či elektronické archivaci. Kupříkladu díky eliminaci doby potřebné k doručení a dopravy s ním související se zrychlují i pracovní toky. ICT skýtá mnoho možností jak zjednodušit klíčové obchodní procesy jako personalistiku, výrobu a prodej a zajistit efektivní správu zdrojů a významné úspory, nejen emisí CO 2. Výrobní sektor je obvykle náročný na zdroje, a ani výroba automobilů není výjimkou. Používání ICT v hlavních procesech vývoje a výroby může vést k rozsáhlým úsporám. Virtualizační software a návrhářské nástroje (computer-aided design) poskytují stále přesnější a reálnější zobrazení a činí ve fázích vývoje prototypy rostoucí měrou zbytečnými. Přinejmenším snižují počet těch, které je třeba vyrobit. Funkce k úspoře energie podporované softwarem lze zabudovat i do samotných vozidlech. Například je možné při zařazení neutrálu dočasně vypínout chod motoru. Když se auto má rozjet, motor znovu nastartuje. Emise CO 2 lze snižovat v celém výrobním hodnotovém řetězci. ICT pomáhá poskytováním řešení k vytváření sítí, doručovacích nástrojů a efektivní správou zdrojů chránit životní prostředí. ICT může v řadě odvětví zdokonalovat již používaná opatření. Globální studie SMART 2020 dělí obchodní koncepce do kategorií inteligentních budov, chytré logistiky, inteligentních rozvodných energetických sítí, chytrých motorů a dematerializování (snižování materiálové náročnosti). Studie zjistila, že v Německu největší potenciál ke snižování emisí vykazuje chytrá logistika (85 mil. tun CO 2 ), následovaná inteligentními budovami se 42 mil. tun CO 2 (BCG a GeSI 2010). Hlavním cílem chytré logistiky je snižovat provoz v odvětvích, kde je zapotřebí častých dodávek. Dopravní zácpy a špatné plánování tras se podle Evropské komise podílí na spotřebě pohonných hmot 50%. Inteligentní systémy silniční dopravy kombinují spolu s mnohem nižšími emisemi CO 2 řadu aplikací ke snižování spotřeby paliva až o 30 % aniž by se snížila kvalita služeb. V současnosti tvoří základ chytrých logistických systémů podrobná informace o provozu shromažďovaná sítí přístrojů a předávaná telekomunikační technologií. Plánovači tras a navigační systémy těchto informací využívají Potenciál snížení emisí v každé z oblastí studie SMART > 60% celkových potenciálních úspor (-23%) Emise BAU do roku 2020 Chytré budovy Chytrá logistika Chytré sítě Inteligentní motory Odmaterializování Emise do roku 2020 za použití Zeleného ICT Obr. 10. Zdroj: Smart 2020 Study.

17 17 17 k výpočtu nejlepší trasy pro vozidla a náklady, snižují ujeté vzdálenosti, čas a spotřebu pohonných hmot a emise CO 2. GPS aplikace a aplikace RFID určují přesnou polohu vozidel a zajišťují vysokou efektivnost flotily. A tyto technologie mohou rovněž výrazně ovlivňovat námořní a leteckou dopravu. Umožňují, aby se například spotřeba pohonných hmot nákladní letecké dopravy snížila o více než 10 procent. Při zřizování nových kanceláří a továren, potřebují firmy zohlednit opatření k úsporám energie. Inteligentní budovy mohou bojovat proti rostoucí spotřebě energie používáním pouhého zlomku energie než je tomu u konvenčních budov. Podniky však mohou zlepšovat i stávající prostory. Inovativní systémy energetického managementu mohou rychle a snadno snížit objem energie potřebný pro osvětlení, vytápění a chlazení na momentálně potřebnou úroveň. Správa spotřeby energie v budovách zahrnuje přesné měření, zjišťování jak se energie používá a kde ji lze omezovat protože se často přesně netuší, jak se energie spotřebovává. Firmy mohou své vytápěcí a ventilační systémy otestovat na jejich energetickou efektivitu a vyvinout energeticky úsporné koncepce osvětlení. Úspory nákladů, zajištění shody s předpisy, energeticky efektivní energetický management poskytující transparentnost zajišťuje spotřebiteli, že jsou plněny ekologické cíle. Bohužel tomu tak není vždy, a to pro nedostatečnou znalost přínosů (úspory nákladů, zlepšení pověsti, souladu s předpisy atd.) a kvůli tomu, že není jasná odpovědnost a existuje nejistota ohledně legislativních požadavků a přání zákazníků. 3.4 Strategie udržitelnosti je hlavní složkou energetického managementu. Mnoho firem si již vytvořilo strategie udržitelnosti a zahájily iniciativy na úspory energie. Podniky však až příliš často používají k zaznamenávání a analýze Budovy v současnosti spotřebovávají 40% globální energie. Do roku 2030 budou moci za polovinu celkových emisí CO 2. (Société Générale 2009) spotřeby energie jednoduché excelové tabulky nebo podomácku vytvořené nástroje. A v mnoha případech se těchto nástrojů používá jen k sbírání údajů o některých budovách nebo útvarech. Dozrál čas, aby se podniky soustředily na získání přehledu spotřeby energie a zdrojů a emisí CO2 za celý podnik. Potřebují též sjednotit různorodé iniciativy energetické efektivnosti na úrovni vedení firmy. Hlavním předpokladem zlepšování správy uhlíkových emisí je na tomto pozadí používání správných nástrojů. V tom se shoduje většina vedoucích pracovníků. Když byli dotázáni, jak chtějí čelit výzvám spojeným se správou uhlíkových dat, naznačila 44 procenta respondentů, že by pomohl specializovaný uhlíkový software. Ke zvládání mnoha výzev efektivního, celopodnikového energetického managementu, musí řešení IT působit ve dvou hlavních oblastech. V rámci podniku musejí za poskytovat transparentní údaje o současné spotřebě v různých úrovních agregace v rámci podniku. Za druhé musejí porovnávat údaje o současné spotřebě s cíli a se statistickými referenčními údaji. Takto IT připraví správné základy pro efektivní řízení využívání energie (McKinsey 2009). Řešením tohoto druhu se všeobecně říká Enterprise Energy & Environmental Management EEEM ( Systém správy energie a ekologie podniku). Musejí podporovat následující úkoly: Konsolidace a vizualizace celopodnikových údajů o energii a spotřebě. Bilancování CO 2 založené na spotřebě. Zpracovávání dat k využívání ve výkazech o stavu udržitelnosti či výkaz CDP. Rozvoj a hodnocení činností energetické efektivnosti, např. v rámci srov návacích testů a vůči případovým studiím best-practice. Řízení činností a iniciativ k v oblasti energetické efektivnosti. Mnoho dat vyžadovaných pro tyto procesy je již firmám k dispozici na různých místech a v různých formátech. Plyne z toho, že hlavním úkolem implementátorů systému EEEM je vedle konfigurace softwaru integrace s existujícími podnikovými aplikacemi. Tyto aplikace obsahují mnoho informací a údajů potřebných pro bilancování CO 2 a související výkaznictví. Pro automatické předávání dat do systému EEEM mohou být mimoto implemen-

18 tována rozhraní pro chytré měření nebo systémy správy budov. Využíváním softwaru tohoto typu k důslednému zachycování všech údajů o spotřebě a jejich přiřazování k odpovídajícím částem organizace mohou podniky provádět propracované analýzy a podnikat rozsáhlé iniciativy pro dosažení energetické efektivnosti. Mohou kupříkladu: Analyzovat spotřebu/emise za organizační jednotku, úsek, budovu, nákla dové středisko či zaměstnance. Sledovat a dokumentovat spotřebu/emise na jednoho zákazníka, výrobní jednotku nebo službu. Zajišťovat úspěch opatření k energetické efektivnosti přidělováním úkolů zaměstnancům. Vyhodnocovat vliv rostoucích cen energie/emisí na cenu produktu nebo služby. Funkčnosti systému EEEM. ERP systémy Vzdělávání zaměstnanců/ správa cest Nahrávání souborů/excel Telematika Automatizace budov & individuální vyúčtování Smlouvy s dodavateli EEEM Účty za spotřebu & chytré měření (elektřina, plyn, voda, paliva) Řízení životního cyklu výrobků Výkaznictví & business intelligence Governance, risk & compliance Regulace & standardy Správa flotily Obr. 11. Zdroj: T-Systems 2010.

19 4. Cesta k akčnímu plánu Zeleného ICT? Zelené ICT je již hodnou dobu hlavním námětem konverzace mezi odvětvovými profesionály. Je velmi nepravděpodobné, že se jakémukoli vedoucímu pracovníku z oblasti ICT podařilo vyhnout všem článkům v příslušných publikacích, systémům předváděným na veletrzíchh a intenzivním marketingovým snahám poskytovatelů. Technologie Zeleného ICT jsou nyní stále oblíbenější. Bohužel však často chybí systematický přístup. Firmy často zahajují řadu individuálních projektů Zeleného ICT bez soudržného a zastřešujícího plánu a nedokáží je pak koordinovat. Komplexní akční plán vytyčuje strategii a cíle činností Zeleného ICT. Ten umožňuje dosáhnout koordinace, funkčnosti řízení a souladu jednotlivých aktivit. Individuální činnosti lze uvést do souladu s obecnými cíli a implementovat je v logickém pořadí. Efektivní akční plán poskytuje všem účastníkům výkonnému managementu, zaměstnancům a zákazníkům referenční rámec. Usnadňuje též realistické vyhodnocování všech potenciálních ekologických i ekonomických úspor. Motivace pro implementaci technologií Zeleného ICT sahá od oddanosti ochraně přírodního prostředí po přání snížit náklady na energii či zlepšit firemní pověst. Prvním krokem proto musí být vyhodnocení a sjednocení těchto často odlišných cílů a očekávání a všeobecného přijetí a sdílení cílů. Po identifikaci potřeb je třeba vyhodnotit současnou situaci. Jaké aktivity v oblasti Zeleného ICT již byly zahájeny? Jak je lze kombinovat a spojovat? Jak lze Zelenou ICT zapojit do celkové strategie CSR? Jaké procesy jsou součástí výběru hardwaru a dodavatelů? Dalším klíčovým bodem, který je třeba řešit předem, je, jaké překážky je třeba překonat a s jakými omezeními je nutné počítat? K upevnění podpory akčního plánu je důležité identifikovat a sklidit plody, které visí nízko. K vyvolání zájmu zaměstnanců a široké veřejnosti o Zelené ICT je třeba několika efektivně prezentovaných a publikovaných kroků. Tyto pozornost přitahující úspěchy zlepší přijetí Zeleného ICT mezi zaměstnanci a zvýší jejich zájem a ochotu hrát aktivní úlohu ještě před započetím aktuálního projektu. Lze toho například dosáhnout vyřazením zastaralého zděděného hardwaru, implementací celopodnikového systému energetického managementu, či zapojením do aktivit ekologických iniciativ nebo organizací. Poté se můžete na široké frontě začít zabývat samotným akčním plánem. Podle společnosti Forrester musí akční plán zahrnovat následující úkoly jako prioritní: zhodnotit metody měření, procesy výběru a metody technické podpory, optimalizovat využívání stávajícího prostředí ICT, transformovat a aktualizovat infrastrukturu a využít pákového efektu ICT v hlavních obchodních procesech.

20 Životní význam pro vás má používat pro komplexní měření software poskytující transparentní údaje. Aby se úspěch strategie Zeleného ICT zviditelnil, potřebujete například poskytnout podrobný přehled o energetické spotřebě datového centra. Mnozí manažeři ICT neví, kolik energie spotřebovávají jejich systémy. ICT a správu budov je třeba úžeji integrovat, výsledky měření musejí být k dispozici na všech úrovních a CIO by měl znát energetické náklady datového centra. Stávající procesy, kupříkladu výběru hardwaru a dodavatelů, by měly být rozšířeny o měřitelná kritéria ochrany životního prostředí. Jako další by na pořad dne mělo přijít zevrubné školení personálu. Zaměstnanci si musejí pochopit jednoduché kroky, které oni sami mohou učinit pro snížení dopadu na životní prostředí. Sami musejí pracovat na tom, aby se tyto kroky staly jejich druhou přirozeností. Personál se bude řídit příslušnými přístupy a směrnicemi a aktivně se podílet na jejich trvalém rozvoji jen, jsou-li pracovníci informováni o ekologických cílech firmy a jsou odhodláni jich dosahovat. Stávající prostředí ICT skýtá i bez miliónových investic obrovský potenciál zlepšování, od správné likvidace hardwaru po zlepšené chlazení datového centra (viz část 3). Celková změna infrastruktury je velkým strategickým úkolem. Na rozdíl od nízko zavěšených plodů nelze tyto projekty provádět narychlo, ale vyžadují podrobné plánování. Řeení technických změn může zahrnovat zavádění prostředí tenkých klientů, celkovou obměnu hardwaru datového centra, nebo systematický outsourcing všech datových center. Akční plán Zeleného ICT Zjistěte očekávání Stanovte postup Komunikujte akční plán Sklízejte nízko visící plody Implementujte software a měření Revidujte proces výběru Optimalizujte užívání Zvyšujte povědomí zaměstnanců Reinženýring ICT infrastruktury Nelze řídit to, co nejste schopni měřit Provádějte monitoring (vykázání udržitelnosti) Iniciace zlepšování procesů Zelené ICT konečně vyžaduje dvě věci: průběžný monitoring vykazování udržitelnosti, které zvyšuje transparentnost a usnadňuje identifikaci dalších možných pák a zpětnou vazbu do zlepšovacího procesu na zpracování nových zjištění a náhledů na problematiku. Obr. 12. Zdroj: T-Systems 2011.

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2011 POMÁHÁME PŘETVÁŘET DATA V INFORMACE Rozhovor s generálním ředitelem IBM Vladkem Šlezingrem DOBRÁ ZNALOST NÁKLADŮ ZVYŠUJE ZISK Alokace nákladů na bázi

Více

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2009 KRIZI HENDRERCILIT PŘEŽIJÍ PRUŽNÍ A ODOLNÍ Rozhovor s Vladkem Šlezingrem KOMUNIKACE správy silnic DATABÁZE pro celou skupinu INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ

Více

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2012 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA UMÍ DATA VYUŽÍT aneb jak skloubit procesy a předpisy, aby bylo možné občanům nabídnout pružný a rychlý servis Smarter Commerce: marketing

Více

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz 18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí www.udrzbapodniku.cz Automatizace jako základ úspěchu hutnictví AUTOMATIZACE V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 2011 KONGRESOVÝ SÁL HORNICKÉHO

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY OBSAH 2 ÚVOD Úvod do občanské konzultace 8 1. KAPITOLA Současná situace: nástroje tvorby politiky ÚVOD DO OBČANSKÉ KONZULTACE 16 2. KAPITOLA Změna

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

tec News23 Průlom v energetické účinnosti Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Pomoc ze světa kybernetiky Technický bulletin HARTING

tec News23 Průlom v energetické účinnosti Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Pomoc ze světa kybernetiky Technický bulletin HARTING tec News23 Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Michael B. Hardt Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Andreas Huhmann, John Witt Monitorování energie přímo z infrastruktury

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Servisní systémy v oblasti Smart Grids MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ Bc. Jitka Valenová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více