SKUPINA VÍTKOVICE PŘINÁŠÍ VÝZVY A NAPLŇUJE VIZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKUPINA VÍTKOVICE PŘINÁŠÍ VÝZVY A NAPLŇUJE VIZE"

Transkript

1 Tisk zaměstnanců VÍTKOVICE HOLDING 9 září 2008 měsíčník Vážení čtenáři, SKUPINA VÍTKOVICE PŘINÁŠÍ VÝZVY A NAPLŇUJE VIZE značka VÍTKOVICE v tomto roce oslaví 180 let svého trvání, významné výročí, kterým se může pyšnit jen nepočetná skupina strojírenských společností na světě. Přes úctyhodnou tradici, nebo právě díky ní, je skupina VÍTKOVICE v čele s mateřskou firmou VÍTKOVICE HOLDING, a. s., hráčem s globálním dosahem, leaderem pro vybrané segmenty výrob a nositelem inovací. Jsme na špici strojírenského průmyslu v ČR a exportu strojů a zařízení. Navíc budujeme nová výzkumná, vývojová a IT centra, připra vujeme projekty propojující firemní ambice s univerzitním zázemím a vědou. Skupina VÍTKOVICE disponuje unikátním technickým know how a vzdě lanými lidmi. Hraje klíčovou roli v Moravskoslezském strojírenském klastru, který bude rozhodujícím partnerem ve vývoji a inovacích na poli sofisti kovaných strojírenských výrob s vysokou přidanou hodnotou. Tento trend je již nastartován a naše seskupení i náš domovský Moravskoslezský kraj má i díky tomu předpoklady uspět v silné konkurenci okolních evropských regionů i mimoevropských průmyslových center. Navíc je to jedna z cest ke zlepšení image strojírenství jako perspektivního oboru. V inovační oblasti jsme vedeni snahou v co největší míře podporovat a využívat inovační potenciál a invenci týmu vlastních za městnanců. Že se to začíná dařit a vy plácet, je možné dokumentovat na nezpochybnitelných příkladech. Napří klad ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY byl nedávno uveden pro vozu nový unikátní obráběcí stroj s ná zvem ZH LEGO pro obrábění čepů, žlábků a vnitřních ploch listů středních kusů zalomených hřídelí. Tento unikátní stroj byl navrhnut, vy vinut a také vyroben ve společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA. Od návrhu po výrobu stroje uplynulo pouhých 8 mě síců. Jiným příkladem inovační aktivity je návrh, vývoj a výroba unikátního polohovacího zařízení pro upnutí, usta vení a polohování zalomené hřídele. 180 let umu, zručnosti, technické vyspělosti a sofistikovaných řešení Světovým unikátem je řešení společnosti VÍTKOVICE CYLIN DERS a společnosti VL SERVIS při návrhu, výrobě a realizaci strojního zařízení, zejména vertikálního a horizontálního protlačovacího lisu, které jsou základními agregáty nové výrobní linky na výrobu protlačovaných tlakových nádob na zemní plyn. Nová linka významně rozšířila sortiment tlako vých lahví a je základním stavebním kamenem strategického programu CNG tedy rozvoje produkce pro pohon aut zemním plynem. Další významné projekty skupina VÍT KOVICE směřuje do obnovy technologií tepelných elektráren a programu výroby komponentů pro jadernou energetiku, a to doma i v cizině. O tom, že VÍTKOVICE mají v této oblasti co nabídnout, svědčí i koncem března podepsaná smlouva o technické spolupráci při licencování vítkovické metody výroby oceli pro kolektory primárního okruhu parních generátorů VVER 1200 mezi významnou ruskou společností a společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY. Cíle, které stojí před společnostmi skupiny VÍTKOVICE, jsou výzvou pro schopné a navazují na spolupráci s vysokými školami a výzkumnými ústavy, se kterými již nyní realizujeme řadu projektů v oblasti vědy a výzkumu. Veškeré dění, a tedy i letošní prezentace holdingu VÍTKOVICE na Mezi národním strojírenském veletrhu v Brně, směřuje k velkým projektům, k roli inovátora a leadera v řešení globálních problémů třetího tisíciletí, jakými jsou palivová a energetická krize či rozvoj informační a znalostní spo lečnosti. To však neznamená, že opomíjíme ostatní pilíře byznysu našeho holdingu. Cesta k vrcholu, Reaching The Top, jak zní motivační slogan holdingu VÍTKOVICE, není pro ty, kteří ji prošlapávají, nikdy snadná, Proto vnímám velmi silně, že se na zdolávání této cesty musejí podílet všichni pracovníci holdingu. Doufám, že jsme v tom zajedno a že budeme dosahovat stále vyšších met. Ing. Jan Světlík předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE, a. s. Výsledky hospodaření skupiny VÍTKOVICE HOLDING? Dynamický růst! Konsolidované tržby seskupení VÍTKOVICE HOLDING ve srovnáním s rokem 2006 zřetelně vzrostly, a to o 39 procent. Stejné tempo růstu dosáhla meziročně i přidaná hodnota, což při důsledné kontrole čerpání nákladů a spotřeby a při důsledném řízení úrovně vstupů vytvořilo konsolidovaný výsledek hospodaření holdingu v hodnotě o polovinu vyšší než za rok Růst výkonnosti a efektivity a síly celé skupiny lze tedy označit jednoznačně za dynamický růst (viz graf č. 1). Dramatický a překotný vývoj kurzu koruny k zahraničním měnám, zejména k dolaru a euru, které jsou hlavními ex portními měnami holdingu, srazil trend dynamiky vývoje tržeb a přidané hodnoty v průběhu prvního pololetí roku Přesto lze konstatovat, že i v tomto nepříznivém období pro exportně orientované společnosti, z nichž některé dokonce ohlásily ukončení činnosti na trhu, dosáhly společnosti skupiny VÍTKOVICE HOLDING nárůstu nekonsolidovaných tržeb o necelých 10 procent a růstu přidané hodnoty o 3 procentní stupně (viz grafické zobra zení). Tím je vytvořen, spolu s pozastavením růstu domácí měny, dobrý předpoklad pro splnění ambiciózních cílů holdingu i v roce 2008 (viz graf č. 2). Rok 2007 a první polovina roku 2008 jsou úspěšným obdobím a také obdobím postupující logické restrukturalizace a posilování klíčových seg mentů skupiny akvizicemi kapacit v oblasti konstrukce, projekce, vývoje i vý roby. Inženýring VÍTKOVICE HOLDING, který skupina mimo jiné prezen tovala na loňském MSV Brno, je orientován na přípravu projektů a kom plexních dodávek na klíč a je rozčleněn na energetiku, metalurgické procesy, skladovací komplexy a ekologické technologie, úpravárenské procesy surovin, vysokotlaké ocelové láhve a jejich aplikace, zařízení pro povrchovou těžbu, halové systémy a průmyslové pece. Úspěšný rozvoj každého z těchto celků se velmi výrazně odrazil v konsolidovaných hospodářských výsledcích roku 2007 i v úspěšném vývoji dosavadních hospodářských výsledků letoška. Nekonsolidované hodnoty Konsolidované hodnoty tis. Kč Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 tis. Kč Skutečnost Skutečnost Tržby obchodní celkem Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Tržby obchodní celkem Přidaná hodnota 1

2 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. VÍTKOVICE Doprava, a.s. VÍTKOVICE MECHA ÚSPĚCHY NA VŠECH TRZÍCH, ROZVOJ VE VŠECH OBORECH PODNIKÁNÍ Mostárna právě dokončuje výrobu dvou obloukových mostů Zvláštní tvar oblouku ocelové konstrukce silničního mostu na dálnici A4 Katovice Krakov, s jehož výrobou právě končí pracovníci nákladového střediska NS 822 Ocelové konstrukce VÍTKOVICE POWER ENGINEERING (VPE), je v průřezu osmi úhelník. Pro tuto dálnici dodáme polské stavební firmě Budimex " Dromex celkem dva stejné obloukové mosty se zavěšenou mostovkou o rozpětí oblouku 65 m, přičemž hmotnost jednoho mostu je 584 tun (hmotnost 1 patního dílu oblouku je 61 tun)," vysvětluje Jaromír Řeha, vedoucí střediska Ocelové konstrukce společnosti VPE. S výrobou dílů pro ty to mosty se zde začalo v prosinci loň Ocelové konstrukce jsou ského roku. V roce 2007 byla zahájena tradičním a zároveň v halách tohoto střediska i práce na perspektivním produktem výrobě ocelové konstrukce fluidního holdingu VÍTKOVICE kotle pro německou elektrárnu. Jde " o kotel na spalování alternativního paliva odpadu z papírenské ho průmyslu, který vzniká při výrobě kartonů. Hmotnost námi do dávané ocelové konstrukce činí 1900 tun a její výška je 35,8 m. Součástí zakázky, kterou jsme nyní ukončili, bylo také zhotovení výkresové dokumentace," dodává Jaromír Řeha. Vyrábíme konstrukci nového pavilonu P pro BVV! Přesně v den zahájení 50. mezinárodního strojí renského veletrhu v Brně, v pondělí 15. září 2008, poputují ze společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINE ERING na brněnské výstaviště první středové díly konstrukce nového pavilonu P. " S přípravnými pracemi na této zakázce jsme začali v naší mostárně počátkem srpna letošního roku a předpokládané ukončení je naplánováno na listopad Hlavní výstavní hala, pavilon P, kterou dodáváme, bude mít rozměry 177 x 88 m, celková hmot nost naší dodávky pak bude 1400 tun," vysvětluje Ing. Jiří Bayer z úseku generálního ředitele splečnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, pro níž je zakázka důležitá mimo jiné i tím, že ocelová konstrukce pavilonu je tvořena z trubek, což je budoucnost tohoto oboru. Investorem stavby je společnost BVV, generálním dodavatelem je pak konsorcium společností STRABAG, VESELÝ a ESOX. Nový pavilon nalezne na výstavišti své místo u pavilonu Z. Lahve z VÍTKOVICE MILMET do Německa Polská společnost VÍTKOVICE MILMET získala od německé firmy Westfalen A.G. zakázku na I. pololetí 2009 na celkové množství 35 tis. kusů především 50litrových lahví s celkovou hodnotou 4, 6 mil. euro. V roce 2008 spo lečnost pokračuje v prodeji lahví na Ukrajinu, do Moldavska, Gruzie jde o zhruba 15 tis. lahví průměru 229, 273 a 316 mm. Tyto trhy patří ke strategickým teritoriím společnosti MILMET, která zde ročně prodává několik desítek tisíc lahví na zemní plyn. Navíc jde o rozvojové trhy, na jejichž území je velká síť plnicích stanic CNG a stále vznikají nové. Tento fakt otevírá per spektivu rozvoje zemního plynu jako alternativního zdroje pohonných hmot pro osobní a nákladní automobily a autobusy. Ve společnosti VÍTKOVICE MILMET pokračuje dodávka lahví na stlačené plyny do Turecka, kde má spo lečnost tři zákazníky. Celkový počet 50litrových lahví o průměru 229 mm, prodaných v roce 2008 na turecký trh, by měl dosáhnout zhruba 11 tis. kusů. Využívání zemního plynu má v Polské republice velkou budoucnost NOVINKA V OBLASTI ZKOUŠEK Úplnou novinku v oblasti těsnostních zkoušek může nabídnout středisko Výroba a servis společnosti VÍTKOVICE HTB. " V současné době jsme v po slední fázi projektu, který jsme realizovali pro oddělení Engineeringu společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS dokončujeme vypracování osvědčení o provedených těsnostních zkouškách u nově vyrobených svazků lahví," vysvětluje Věra Zemanová, ředitelka střediska Výroba a servis společnosti VÍTKOVICE HTB. " V průběhu obou letošních prázdninových měsíců jsme provedli těsnostní a tlakové zkoušky u celkem 16 svazků, každý měl 45 pa desátilitrových ocelových lahví. Jednalo se o zásobníky argonu pro švédskou firmu AVURE TECHNOLOGIES AB. A zkoušky jsme realizovali také u jednoho svazku patnácti osmdesátilitrových ocelových lahví na zemní plyn, který je určen pro firmu GASCONTROL. Ta ho využije pro plnicí stanici CNG v Prostě jově. U všech těchto svazků, které jsou spojeny zcela novými konstrukcemi, jsme provedli těsnostní a tlakové zkoušky všech spojů i celku. Znamenalo to pro nás znovu se učit pracovat s novými postupy, což nebylo právě jedno duché, ale věřím, že získané zkušenosti využijeme při dalších podobných zakázkách," dodává paní Zemanová. Tradiční sortiment výrobků firmy VÍTKOVICE HTB hasicí přístroje Novinka v oblasti těsnostních zkoušek Společnost VÍTKOVICE MILMET kromě toho zahájila dodávky lahví CNG pro projekty Toyoty a Seatu a taxíkářskou korporaci WAWA, kde jsou lahve spo lečnosti MILMET montovány do automobilových instalací napájených meta nem, dále otevřela spolupráci v oblasti CNG s firmami Landi Renzo Polska, Volvo Poznaň, Mielec a další. Jde o výrobce autobusů poháněných CNG. Investujeme do výroby zalomených hřídelí v Polsku V rámci holdingu VÍTKOVICE je ve společnosti Ogniochron v Andrychowu realizována investice pro výrobu hřídelí v Polské republice. Nyní probíhají dokončovací práce nově opravené obrobny. Hodnota investice činí přibližně 26 mil. USD. Termín dokončení a otevření haly je stanoven na prosinec Technologie výroby patří k nejmodernějším na světě. A zajímají vás parametry takových svazků? Svazek na zemní plyn má vodní objem 1200 litrů, celková hmotnost je zhruba 2028 kg a pracovní tlak 300 bar. Svazky pro argon váží až 3775 kg, jejich vodní objem je 2250 litrů, pracovní tlak je sice nižší, přesto má 200 barů. 2 VÍTKOVICE RP Slovakia s. r. o. VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o. VÍTKOVICE HTB a.s. VÍTKOVICE MKV s.r.o. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.

3 EXPOZICE HOLDINGU VÍTKOVICE NA MSV 2008 V HLAVNÍ ROLI CNG Splněný sen všech řidičů! Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se holding VÍTKOVICE v letošním roce prezentuje především jako firma, která sází na budoucnost CNG (stlačeného zemního plynu) v dopravě. Jezdit na CNG znamená jezdit levně! V oblasti plnicích stanic se v současnosti jeví jako optimální využití zemního plynu v podnicích, které využívají vysokozdvižné vozíky, referenční a užitková vozidla. Je však velkou škodou, že mnohé z nich nemají přehled o úsporné variantě tohoto alternativního paliva pro vlastní využití, proto zástupci společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS plní funkci osvěty a snaží se dostat zemní plyn do povědomí široké veřejnosti. Důraz je při tom kladen na vysokou eko nomičnost tohoto řešení. Možná o CNG nevíte, že v šedesáti zemích světa jezdí na zemní plyn více než 8,5 mil. vozidel a počet uživatelů neustále roste, zemní plyn je levný, má vysoké oktanové číslo, navíc jde o čisté palivo, které nemá problémy s emisními limity, zemní plyn může být užíván jako motorové palivo v klasickým spalovacích motorech, benzíno vých nebo plynových. Ještě se ptáte, proč je v hlavní roli CNG? Komplexní produkty a služby poskytované společností VÍTKOVICE Cílem a filozofií společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS je především naplnění a čerpání výhod stlačeného zemního plynu konečným zákazníkem, zejména pak ekonomických úspor, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a mnoho dalších předností, které toto palivo skýtá. VÍTKOVICE CYLINDERS poskytuje plný rozsah produktů a služeb v oblasti CNG Plnicích stanic domácích, vnitropodnikových a veřejných s průtoky od 1,5 m 3 až po stanice s výkonností několika tisíc m 3 za hodinu: návrh umístění, projekce pro stavební povolení a realizaci, poradenství, vyřízení inženýrských činností, kompletní dodávka a instalace plnicích stanic na klíč, kolaudace a uvedení do provozu, NONSTOP SERVIS. Zásobníkových systémů, trajlerů a virtuálních plyno vodů dle požadavků zákazníka Dodávky komponentů a následných přestaveb vozidel na zemní plyn Výstavba plnicí stanice v Poděbradech JEŠTĚ VÍCE EKOLOGICKÁ MINERÁLKA V závěru září bude zahájena výstavba plnicí stanice pro známého výrobce nápojů, akciovou společnost Poděbradka. Stanice určená především k vnitropodnikovým účelům společnosti Poděbradka bude provedena v novém designu, který byl pro vnitropodnikové plnicí sta nice zvolen. Zástupci společnosti Poděbradka v současné době rea lizují nákup CNG vysokozdvižných vozíků, s jejichž uvedením do plné ho provozu se počítá v listopadu letošního roku. Špičková reference a zároveň tip pro firmy, které myslí na ekologii A tak se čerpá CNG v akciové společnosti Podebradka BUDUJEME VLASTNÍ PROJEKČNÍ A VÝVOJOVÝ TÝM Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS chce svůj okruh působnosti rozšířit také o oblast výzkumu a vývoje, která bude zaměřena především na oblast CNG. Cílem bude vybudování vlastního projekčního a vývojového týmu, který bude pracovat převážně na projektech spadajících pod níže uvedené oblasti. 1. Stroje a zařízení Domácí plnicí stanice snaha o vývoj a výrobu vlastního produktu, s nímž holding VÍTKOVICE vstoupí na trh s cenou pro veřejnost atraktivní. Vzhledem k zajímavé charakteristice a povaze výrobku půjde o zcela nový produkt, který jedincům a rodinám umožní plnit vozidla z domácího rozvodu zemního plynu, a rovněž o produkt, který nemá na trhu ostatních paliv konkurenci. Komponenty pro přestavby vozidel vývoj vlastních komponentů pro přestavby vozidel na CNG, které předčí konkurenční výrobky jak z hlediska kvality, tak i ceny. Využití dlouholetých praktických zkušeností z Argentiny, která v oblasti stlačeného zemního plynu patří mezi přední světové hráče již po několik desetiletí a může se pyšnit vozovým parkem na CNG s přibližně 1,5 mil. automobilů. 2. Média Ve spolupráci s VŠB TU Ostrava holding VÍTKOVICE pracuje na studiích a vývoji palivové směsi s obsahem zemního plynu a vodíku s přesnou koncentrací, která díky optimálním vlastnostem předčí konkurenční pohonné hmoty a stane se tak palivem budoucnosti. 3. Netradiční oblast působnosti Např. oblast zemědělství. Dle studií a informací, které jsou k dispozici, lze bioplyn produkovaný ze zemědělských odpadů prostřednictvím bioplynových stanic využít mnohem efektivněji. Užitek v podobě elektrické energie a tepla se zcela nevyrovná možnému využití v podobě čistého zemního plynu, po jehož stlačení může být používán jako palivo pro veškerou zemědělskou techniku.

4 Írán VEŘEJNÉ PLNICÍ STANICE SE ZNAČKOU VÍTKOVICE VÍTKOVICE jdou příkladem Vzhledem k prokazatelným úsporám nákladů na pohonné hmoty vysokozdvižných vozíků ve společnostech VÍTKOVICE CYLINDERS a jesenickém VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, které dosáhly neuvěřitelných 60 procent, se od poloviny září 2008 chystá realizace další, již dlouho připravované plnící stanice, tentokrát v oblasti společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY. Tato výstavba prakticky zakončí éru pohonu vyso kozdvižných vozíků na jiný než CNG pohon ve vítkovické oblasti. Obměnou flotily vysokozdvižných vozíků v holdingu však vítkovická cesta vstříc zemnímu plynu rozhodně nekončí! Obchodní strategie holdingu směřuje do výstavby sítě veřejných plnicích stanic pod hlavičkou VÍTKOVICE s názvem CNG Vitall. Do roku 2020 plánuje holding provozovat 50 až 100 vlastních plniček po celé České repu blice, které by měly být lokalizovány na strategických místech z hledis ka infrastruktury a propojenosti důležitých center. Zajímají vás vozy s pohonem na CNG? Pak navštivte MSV 2008, volnou plochu M! Rozmístění plnicích stanic v ČR Scénář výstavby plnicích stanic v ČR CNG Vitall Nové veřejné plynárenské Veřejné jiných subjektů Veřejné v síti distributorů PHM Firemní areálové Veřejné stávající Mezi první plnicí stanice na zemní plyn pod značkou CNG Vitall bude patřit supermoderní veřejná plnicí stanice v Ruské ulici v Ostravě Vítkovicích, která zde bude zprovozněna v polovině roku Tato stanice bude sloužit nejen pro plnění vítkovického vozového parku, který bude čítat ke dvěma stovkám služebních vozidel na zemní plyn (stávající flotila bude postupně obměňována za CNG pohon do roku 2009), ale především bude sloužit široké veřejnosti. Stanice bude svým designem a pojetím plně srovnatelná s prestižními plnicími stanicemi na kapalná paliva a bude patřit mezi průkopníky svého druhu nejen v Moravskoslezském regionu, ale i na území celé České republiky. Její dokonalý informační systém bude připraven evidovat údaje na nejvyšší technologické úrovni. Bude schopen Ekonomika provozu CNG Ostrava v budoucnu město s největší hustotou vozidel na zemní plyn sbírat, uchovávat a vyhodnocovat data spojená s výdejem plynu pro jednotlivé odběratele a další. Jedním z důležitých a ambiciózních regionálních cílů holdingu VÍTKOVICE je vybudovat z Ostravy město s největší hustotou vozidel na zemní plyn ve střední Evropě, čímž přispěje k dalšímu podstatnému zlepšení životního prostředí v regionu. Z republikového hlediska si hol ding klade za cíl vybudování sítě plnicích stanic na CNG tak, aby motoristé využívající toto palivo byli schopni natankovat v každém okrese. Porovnání palivových nákladů CNG benzín Zemní plyn Spotřeba paliva na 100 km při jízdě ve městě 7,2 m 3 Cena paliva 9,5 Kč/m 3 Palivové náklady na 1 km 0,68 Kč Ujetá vzdálenost za 1000 Kč 1462 km Náklady při ročním dojezdu km Kč Roční úspora při jízdě na zemní plyn Kč Benzín 8 litrů 33 Kč/l 2,64 Kč 379 km Kč Polská společnost VÍTKOVICE MILMET věří budoucnosti CNG Polská společnost VÍTKOVICE MILMET, která patří do české kapitálové sku piny VÍTKOVICE HOLDING, zaznamenala za 7 měsíců roku 2008 růst příjmů z prodeje o 8,7 %, tj. o 8 656,7 tis. PLN ve srovnání se stejným obdobím roku Realizovaný čistý zisk společnosti, která vyváží 85 % své produkce, dosáhl za 7 měsíců roku ,9 tis. PLN. MILMET, který je evropským výrobcem a dodavatelem ocelových vysoko tlakých lahví a lahví na propan butan, staví svou strategii mimo jiné na rozvíjejícím se trhu zemního plynu, a to zejména v automobilovém prů myslu. Firma s více než 125letou tradicí výroby během posledních 80 let vyrobila a prodala více než 11 mil. ocelových lahví na technické plyny a 13,5 mil. lahví na propan butan. V průběhu roku 2008 se MILMET chystá prodat přes 250 tis. ocelových lahví (85 % směřuje na trhy Evropy, Asie, Jižní Ameriky a Jižní Afriky) a téměř 1 mil. lahví na propan butan. Pro zákazníky firmy je podstatná informace, že výrobky společnosti VÍTKOVICE MILMET jsou bezpečné, vyznačují se vysokou kvalitou a spolehlivostí. Ostatně, firma má již 10 let zaveden aktivní a dobře fungující systém jakosti ISO Úkolem VÍTKOVICE MILMET je stát se globálním lídrem v oblasti výroby a prodeje lahví na technické plyny a lahví na propan butan. K tomu směřuje i rozvoj technologií, vývoj nových výrobků a aplikací i tzv. synergické jevy (propojení a vytvoření jednotné velké kapitálové skupiny). Nové investice Nově byla otevřena plnicí stanice CNG pro tankování osobních automobilů a vysokozdvižných vozíků, která je umístěna v areálu společnosti VÍTKO VICE MILMET v Sosnovci. MILMET vlastní dva osobní automobily a několik vysokozdvižných vozíků na pohon CNG, v krátké době bude stanice zpří stupněna všem majitelům osobních automobilů poháněných zemním plynem. Probíhá jednání s taxikářskými korporacemi a s firmami, které se zajímají o alternativní zdroj pohonu automobilů. Tato investice je skvělou příležitostí k propagaci ekologického alternativního paliva v rámci slezské aglomerace. Zároveň otevírá cestu k získání nových partnerů, kteří mají zájem o instalace CNG, a vede k snižování nákladů na provoz vlastních automobilů a vysokozdvižných vozíků. milmet.pl 34,1 34,6 32,0 41,3 34,6 Celosvětové porovnání cen CNG (Kč/m 3 ) a benzínu (Kč/l) na veřejných plnicích stanicích 26,3 24,4 Benzín (Kč/l) CNG (Kč/m 3 ) 15,0 13,0 19,4 16,3 12,7 12,5 8,3 15,5 13,3 12,2 14,4 ČR USA Brazílie Německo Island Polsko 5,0 5,0 4,2 2,8 1,7 5,3 0,5 2,8 2,6 0,1 Rusko Pákistán Egypt Bangladéš Ukrajina Argentina Venezuela

5 NIKA s. r. o. VÍTKOVICE ITS a.s. Hutní montáže, a.s. VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. Spojené slévárny, spol. s r.o. Informační technologie nová divize holdingu VÍTKOVICE Jednou ze strategických novinek holdingu VÍTKOVICE je nově vybudovaná divize informačních technologii. Byla vytvořena v roce 2007 spojením spo lečností MEDIUM SOFT, MEDIUMSOFT ICS, ITS a NETPROSYS. Společnosti tak vystupují pod hlavičkou majoritního vlastníka, kterým je celosvětově známá a úspěšná značka VÍTKOVICE. IT skupina, která v roce 2007 dosáhla při 200 zaměstnancích tržby zhruba v hodnotě 300 mil. Kč, působí na středoevropském trhu jako významný dodavatel informačních a komu nikačních systémů. Společnosti pracují na trhu v poměrně náročném a dynamicky se měnícím vnějším operačním prostředí, které se vyznačuje velkými příležitostmi a výzvami souvisejícími se závažnými riziky a značnou proměnlivostí požadavků a situačních nároků. V organizaci jsou u hlavních provozních procesů uplatňovány vyspělé pracovní postupy a technologie. Jejich technické vybavení odpovídá dobrému standardu technologií ve světě. K významným referencím patří realizace zakázek pro Ostravskou univerzitu, ŽDB, Magistrát města Ostravy, ÚSZZS Zlínského kraje, HZS MSK, město Hlučín, Nemocnici Bílovec, společnosti holdingu VÍTKOVICE, společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, Skanska, Metrostav, IMOS, Česká rafinérská, ČEPRO, Kaučuk, Transgas, Kapsch, DELL, O2, IBM a skupinu Geofin. V současné době je největším úspěchem IT skupiny získání veřejné zakázky na vybudování Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje. Když se řekne VÍTKOVICE ITS, zasvěcení vědí, že za touto zkratkou se skrývá především: provoz informačních technologií formou outsourcingu, navrhování a implementace systémové a aplikační infrastruktury, vývoj SW na zakázku, analytické a simulační metody technologických procesů, CAD/CAM systémy, nákup a prodej HW a SW, hlasové služby. Historie společnosti, která v roce 2007 zaznamenala 133 mil. Kč při počtu 47 pracovníků, sahá až do roku 1965, kdy v rámci podniku VÍTKOVICE vzniklo Oddělení vědecko technických apli kací. Zatímco v době svého vzniku bylo oddělení zaměřeno na ne příliš rozsáhlé analytické úlohy, v následujících letech mimo jiné řešilo vývoj systému KOPR (Prutové konstrukce), matematické modely parního kotle, kontilití, tuhnutí oceli i spalovací komory parních kotlů, řešilo výpočty tepelně namáhaných strojních částí i návrh a výpočet převodových skříní, dynamiku válcovací stolice i vývoj systému Astra (Automatická Strukturální Analýza). Zvládalo analýzy dynamické simulace sekundárního okruhu jaderné elektrárny i matematický model parního generátoru jaderné elektrárny nebo znečištění ovzduší. V roce 1990 společnost mimo jiné instalovala pilotní projekt CAD/CAM, jehož název se dostal i do tehdejšího názvu firmy. Vznikem akciové společnosti VÍT VÍTKOVICE ITS KOVICE ITS bylo v rámci holdingu VÍTKOVICE vytvořeno jedno strategické centrum pro zajišťování a koordinaci IT a komunikačních služeb. V současné době je záměrem společnosti VÍTKOVICE ITS rozšiřovat posky tování služeb ICT ve všech hlavních oblastech činnosti, a to v systémové Profesionalita, kvalita, reakce na potřeby zákazníků podpoře, vývoji SW, CAD/CAM systémech i v oblastech trade a telekomu nikace. Cílem je kvantitativní (meziroční nárůst tržeb minimálně o 30 %) i kvalitativní rozvoj včetně budování služeb nových a poskytování služeb na profesionální úrovni. Záměrem je také zvyšování podílu vlastních výkonů z celkového objemu tržeb a navyšování tržeb od externích zákazníků. Hlav ním zákazníkem společnosti je holding VÍTKOVICE, nicméně společnost se orientuje i na externí klienty, například EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, skupinu Geofin. MEDIM SOFT a MEDIUMSOFT ICS Klíčovou činností společnosti MEDIUM SOFT je tvorba ucelených ICT řešení pro podporu složek integrovaného záchranného systému za po mocí moderních nástrojů informačních a komunikačních technologií. S tímto směrem úzce souvisí vývoj a implementace systémů pro pod poru efektivního rozhodování v rámci procesů krizového plánování a řízení a systémů pro podporu vnitřních organizačních procesů organizací poskytujících domácí, terénní sociální a zdravotní služby. Člen skupiny působí zejména na středoevropském trhu jako významný tvůrce a dodavatel informačních a komunikačních systémů. Významným projektem, který pomáhá obyvatelům a návštěvníkům České republiky v nouzových situacích, je systém pro příjem jednotného tís ňového volání na číslo 112. Společnost MEDIUM SOFT vytvořila pro tento projekt kompletní softwarové řešení a neustále pracuje na jeho dalším vývoji. Pro město Ostrava dodala společnost ucelený informační systém pro Centrum tísňového volání (CTV), kde se přijímají tísňové zprávy z telefonních čísel 150, 155, 156, 158 a 112 a koordinují se zá chranné akce z jednoho místa. Souvisejícím produktem z dílny společ nosti MEDIUM SOFT je software pro krajské dispečinky Zdravotních záchranných služeb. Jeden z lídrů v oboru komunikačních technologií NETPROSYS Společnost NETPROSYS je zamě řena na služby spojené s budo váním komunikačních infrastruktur zejména v oblasti metalických a optických sítí LAN, značkových aktivních technologií včetně jejich správy a diagnostiky. Jde o systémového integrá tora, který svým zákazníkům poskytuje kompletní zajištění implementace a dodávky od úvodní analýzy problémů přes projekční činnosti, realizace do dávek systémů až po zaškolení obsluhy a následné servisní služby. Po produk tové a technologické stránce se spo lečnost soustřeďuje na renomované Partner pro střední či velké společnosti z oblasti průmyslu a státní správy značky v oblastech aktivních síťových technologií, bezpečnosti, metalických a optických systémů LAN a WAN i v rámci systémové integrace slaboprou dých technologií. NETPROSYS nabízí pasivní i aktivní technologie, soft warové technologie, ostatní slaboproudé technologie, datové komunikace (WAN linky), systémové integrace, bezpečnost, systémovou a servisní podporu, projekční činnost, outsourcing. V rámci služeb poskytuje technické konzultace, projektové poradenství, služby hot line i přímou servisní pod poru zákazníků. Díky zkušenostem společnost expandovala i na trhy Visegrádské čtyřky, kde se stala dodavatelem řešení významných projektů. MEDIUM SOFT v pravidelných intervalech úspěšně obhajuje certifikáty ISO 9001 a další. Souběžným směrem podnikání, reprezentovaným zejména společností MEDIUMSOFT ICS, je systé mová integrace, řízení projektů, implementace soft ware, systémové služby, poradenství, konzultace, školení a komplexní dodávka a servis hardware, UPS, technické služby v oblasti přístupu a zabezpe čení firemních informačních systémů. S více než 25 kvalifikovanými pracovníky firma působí na domácím trhu samostatně a taktéž podporuje projekty své mateřské společnosti a společností sesterských. Společnost je významným certifikovaným partnerem světových lídrů IT. Má důležité zákazníky mezi průmyslovými podniky a státní správou, kam dodává své služby a poskytuje outsourcing. Špičková reference nejvyšší kvality Co možná nevíte NETPROSYS byl založen v roce 1997, už v druhém roce svého působení společnost podle hodnocení Deloitte & Touche postoupila mezi 50 nejdynamičtěji se rozvíjejí cích firem v regionu Moravy, během prvních dvou let svého působení na českém trhu se NET PROSYS zařadil mezi přední společnosti v oblasti telekomunikací s pravidelným obratem přes 100 mil. Kč (v současnosti roční obrat převyšuje 170 mil. Kč), společnost má hlavní sídlo v Brně, pobočky v Praze a Ostravě, společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO 27001:2005, úspěšné prověření NBÚ na stupeň D ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací, součástí holdingu VÍTKOVICE se společnost stala v roce Fúzí se silným partnerem v podobě společnosti VÍTKOVICE získává NETPROSYS větší jistotu a stabilitu, otevírají se jí nové možnosti, stává se konkurenceschopnější, může snáze vstupovat do zakázek většího rozsahu a nabídnout svým zákazníkům více služeb, významné reference z poslední doby: ČEPRO, Telefónica 02 Czech Republic, Státní ústav pro kontrolu léčiv, statutární město Brno, RWE Interní služby, Skanska CZ, UNIVERZITA PARDUBICE. VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. NETPROSYS, s.r.o. VÍTKOVICE REVMONT a.s. VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS, s.r.o. MEDIUM SOFT a.s. 3

6 3500 ZALOMENÝCH HŘÍDELÍ K rozhodujícím druhům produkce společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY patří zalomené lodní hřídele pro dvoutaktní dieselové lodní motory. V letošním roce společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY expedovala jubilejní zalomenou hřídel s pořadovým číslem Strategie dceřiné firmy skupiny VÍTKOVICE HOLDING smě řuje k udržení a posílení pozice na trhu dodávek pro lodní průmysl, který roste převážně v Asii, zejména v Číně, Koreji a Japonsku. V závěru roku 2009 by měla být vyrobena již čtyřtisící zalomená hřídel se značkou VÍTKOVICE. Ocenění pro unikátní stavbu Opravárenské centrum pro Boeingy v Mošnově se v rámci soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2007 stalo vítěznou průmyslovou stavbou roku Dodávky holdingu VÍTKOVICE řídila společnost VÍTKOVICE REV MONT, ocelové konstrukce byly vyrobeny ve společnostech VÍTKOVICE HARD a VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY. Nový hangár v areálu Letiště Leoše Janáčka je z hlediska konstrukčního řešení zcela atypickou a ojedinělou stavbou v České republice. Unikátní stavba s unikátním provedením realizovaná pro obor budoucnosti ROZVÍJÍME OBOR ENERGETIKA Zakázka, kterou společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (VHM) v sou časné době realizuje v elektrárně Tušimice, je jednou z nejvýznamnějších vítkovických referencí v oboru energetika. V roce 2004 byl ve VHM přijat strategický záměr realizace na klíč dodávek práškových a granulačních kotlů s výkonem nad 100 MW dle vlastního technického řešení. Záměr vycházel z referencí vítkovických kotlů 330 t páry/hod., 640 t páry/hod. o celkovém instalovaném výkonu zhruba 4000 MW. Na základě této strategie přijalo VHM v roce 2005 poptávku společnosti ČEZ na vy pracování nabídky na komplexní obnovu Elek trárny Tušimice II pro kotle K23 a K24 (I. etapa) Nabízíme komplexní dodávky na klíč dle vítkovického know how a K21 a K22 (II. etapa). Původním výrobcem a dodavatelem všech čtyř elektrárenských kotlů v tušimické elektrárně byly VÍTKOVICE. K podpisu smlouvy o dílo na realizaci díla komplexní obnovy ETU II OB 02 kotelna, došlo v květnu Pro VÍTKOVICE a všechny okolo soustředěné dodava telské firmy byl úspěch v této soutěži velkou příležitostí pro další rozvoj oboru energetika. Po celý rok 2006 probíhaly intenzivní práce na zpracování projektové doku mentace tak, aby již od října 2006 mohla být ve VHM zahájena výroba tlakových částí obou kotlů. V červnu 2007 byla zahájena plánována od stávka bloků B23 a B24 a ihned byly zahájeny práce na demontážích kotlů K23 a K24. Montáž nových kotlů, kte rou provádějí Hutní montáže Ostrava, byla zahájena v září 2007 zesílením nosného roštu kotle K23. Souběžně s montáží kotle probíhala i montáž elektroodlučovačů. Montáž tlakové části obou kotlů trvala 10 měsíců a v jejím závěru byly provedeny úspěšné tlakové zkoušky zařízení. V současné době probíhají na kotlích dokončovací montážní práce a příprava technologického zařízení k individuálním a komplexním zkouškám. Po úspěšném uvedení kotlů K23 a K24 do provozu bude zahájena II. etapa výstavby komplexní obnovy odstavením kotlů K21 a K22. Paralelně probíhají další projekční práce na kontrahovaných zakázkách pro ener getiku, Obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250 MW bloky a projekční práce zakázky Elektroodlučovač pro nadkritický kotel Elektrárny Ledvice. Vizí do budoucna je výstavba kotlů a kotelen na fosilní paliva bez rozdílů parametrů a výkonu. V současné době se připravují modifikace projektů kotlů na uhlí, výkonová řada do 500 MW. V předkontaktačním stádiu jsou závěrečná jednání s význam nými zahraničními firmami vlastnícími know how na kotle s nadkritickými parametry. Jde o dodávky částí kotlů a kotelen včetně montáže a zpracování detail engineeringu s pozicí klíčového, kom plexního dodavatele těchto zařízení. Dvousetmilionová zakázka Společnost MEDIUM SOFT v těchto dnech začala s přípravnými pracemi na dodávky informačních technologií pro nově vznikající Integrované bez pečnostní centrum Moravskoslezského kraje, které podle slov Ing. Evžena Tošenovského, hejtmana Moravskoslezského kraje, nebude mít obdobu v celé České republice, ani v Evropě. " Centrum vznikne jako kvalitativně vyšší varianta ostravského Centra tísňového volání, které bylo uvedeno do provozu již v roce 1995 a díky němuž všechny složky IZS (hasiči, zdravotní záchranná služba, Policie ČR a Městská policie) sdílejí stejné prostory a všechna tísňová volání na linky 150, 155, 156, 158 a 112 jsou tak při jímána pod jednou střechou. Tím došlo k výrazné úspoře nákladů a na hlášené problémové situace jsou řešeny bez zbytečných infor mačních šumů a průtahů," vysvětluje Ing. Kamil Drobek, předseda Integrované bezpečnostní centrum MSK nemá obdobu v celé České republice, ani v Evropě představenstva a ředitel společnosti MEDIUM SOFT, která se na vybudování ostravského centra významně podí lela. Po třinácti letech nepřetržitého provozu však již toto centrum pomalu přestává stačit, především kapacitně. Dbáme na kvalitu komponentů pro elektrárny Ve společnosti VÍTKOVICE TESTING CENTER, v největší metalografické zkušebně v České republice, bylo pro urychlení zkoušení zavedeno v srpnu 2008 unikátní spojení několika poloautomatických strojů a přístrojů do jednoho celku. Po téměř automatické přípravě na stroji RotoPol + RotoCom s Multidoserem je mikrostrukturní výbrus analy zován pomocí poloautomatického obrazového analyzátoru LECO A32. Na něm probíhá stanovení strukturních a mikrostrukturních stavů a para metrů komponentů nejen pro klasické, ale i jaderné elektrárny. Do celku je zapojen i poloautomatický mikrotvrdoměr LECO LM 247AT s automa tickým nastavením normovaných odběrů. Spojení s počítačovým zá zemím zkušebně umožní přesnější diagnostiku pro zajištění prediktivní údržby jednotlivých komponentů nejen velkých tepelných energetických celků, ale i extrémně namáhaných součástí větrných elektráren, zalome ných hřídelí, výkovků. Zkušebna akreditovanými postupy posuzuje podle příslušných norem jakostní parametry výroby hutních polotovarů a stro jírenské metalurgie, provádí posuzování příčin provozních poruch strojírenských výrobků pro zvýšení jejich jakosti. Téměř analogické zkoušení je zkušebna schopna provádět i v provozních podmínkách na samotných energetických, hutních a strojírenských celcích. ilustrační foto Měníme tvář města V pondělí zrušila společnost VÍTKOVICE Doprava, která zajišťuje provoz firemních tratí a obsluhuje všechny společnosti holdingu VÍTKOVICE i huť EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, po více než sto letech provozu takzvanou horkou kolej pro přepravu horkého tekutého železa vedoucí přes frekventovanou Ruskou ulici v Ostravě Vítkovicích. " Motoristé jistě přivítají zrušení jednoho železničního přejezdu, který byl úzkým místem pro plynulý průjezd spojnicí mezi centrem města a městskou částí Ostrava Vítkovice k ČEZ Aréně," uvedl ředitel společnosti VÍTKOVICE Doprava Ing. Jaromír Scelavík. Doplnil, že zru šení přejezdu, které významně přispěje k větší plynulosti silniční dopravy na Ruské ulici v Ostravě, přišlo společnost zhruba na 8 mil. korun. Vzhledem k tomu, že se ale v praxi velmi osvědčilo, dojde k jeho přemístění do nových prostor a k rozšíření jeho působnosti na celý MS kraj. Vznikne tak jediné místo pro příjem všech linek tísňového volání z území celého kraje. " Naše společnost v rámci tohoto pro jektu zajistí kompletní dodávky IT technologií včetně souvisejících doplňkových dodávek a služeb," říká Ing. Drobek. Společnost MEDIUM SOFT tak bude na této ojedinělé zakázce nepřetržitě pracovat až do , kdy bude zahájen rutinní provoz tohoto nového centra. 4 VÍTKOVICKÉ NOVINY vydává vedení VÍTKOVICE, a.s., IČ: , evidenční číslo MK ČR E 12764, Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice, tel.: , fax: , Redakce, sazba a grafika: LITERA, Porážková 1424/20, Ostrava Moravská Ostrava, tel./fax: , foto: archiv, Jiří Zerzoň

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 Strojírenský speciál MSV 2014 MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 56. mezinárodní strojírenský veletrh 9. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů MSV 2014 IMT 2014 MSV 2014

Více

esada komplexní řešení IS pro energetiku

esada komplexní řešení IS pro energetiku CI01_61_eSADA_CI_SABLONA 5/12/14 10:19 AM Stránka 61 esada komplexní řešení IS pro energetiku Ř ízení procesů v energetické výrobě si v dnešní době nelze představit bez informačních technologií. A nejedná

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie 32 4 39 20 31 46 Obsah 4 Budoucnost energetiky Solární elektrárny a odsolování mořské vody 6 Svět ČEZ Výsledky hospodaření Skupiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2012 28 Kč 1 EUR Sandvik nabízí lepší parametry vrtání Japonsko opět startuje jaderné reaktory Jak na leasing elektromobilů? Jízda na plný plyn

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn 32 6 16 10 34 42 Obsah 4 Aktuality 6 Událost měsíce Kalamitní stav na severu Moravy

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 Předmět činnosti O společnosti

Více

Alternativní pohony a jejich perspektivy str. 19 32

Alternativní pohony a jejich perspektivy str. 19 32 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2013 30 Kč 1 EUR Kam směřuje vývoj budeme tankovat plyn nebo elektřinu? BIO Mýty a fakta o CNG e-tron: auto jako ze sci-fi Rádce řidiče pro úspornou

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 4 2012 Měření hluku motorových vozidel 5 Z historie do současnosti automobilového průmyslu 6 7 Měření doběhů strojů 10 11 Systém řízení bezpečnosti práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Slovenské stretnutie priemyselnej branže. Keramické disky uchovají data po staletí

Slovenské stretnutie priemyselnej branže. Keramické disky uchovají data po staletí TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ KVĚTEN 2012 28 Kč 1 EUR Síla spojené inovace dvou strojařských gigantů přináší první výsledky Keramické disky uchovají data po staletí Počítače měří naše

Více

Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie

Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie Hlavní téma energetika Zaměřeno na dopravu měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2011 Přehled elektráren na Moravě Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie 2 E-aukce: Cesta k nižší ceně energií

Více

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi zdravotnictví 2 Dostavba Temelína? Rozhodnou předčasné volby 9 Systém výběru mýta: Na odměnách

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str.

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str. TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2012 28 Kč 1 EUR Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous Warpový pohon nemusí být jen fantazií NETME Centrum nových technologií pro strojírenství

Více

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2012 28 Kč 1 EUR Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění Netradiční robotické aplikace Čeká evropskou energetiku válka sítí? Pět inovací,

Více

Obsah. Finanční část 19

Obsah. Finanční část 19 Výroční zpráva 2007 Obsah Představení společnosti 2 Historie 3 Základní údaje 4 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 5 Zpráva předsedy představenstva 6 Složení dozorčí rady, představenstva a managementu

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 2/2011 TÜV SÜD Journal Česká republika Vysokou rychlostí v poušti 7 Akreditace FSC aneb FaT na startu 8-9 Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v praxi 16-18 www.tuv-sud.cz Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR. 1 Podnikatelský projekt roku 2010 Cílem Podnikatelského

Více