SKUPINA VÍTKOVICE PŘINÁŠÍ VÝZVY A NAPLŇUJE VIZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKUPINA VÍTKOVICE PŘINÁŠÍ VÝZVY A NAPLŇUJE VIZE"

Transkript

1 Tisk zaměstnanců VÍTKOVICE HOLDING 9 září 2008 měsíčník Vážení čtenáři, SKUPINA VÍTKOVICE PŘINÁŠÍ VÝZVY A NAPLŇUJE VIZE značka VÍTKOVICE v tomto roce oslaví 180 let svého trvání, významné výročí, kterým se může pyšnit jen nepočetná skupina strojírenských společností na světě. Přes úctyhodnou tradici, nebo právě díky ní, je skupina VÍTKOVICE v čele s mateřskou firmou VÍTKOVICE HOLDING, a. s., hráčem s globálním dosahem, leaderem pro vybrané segmenty výrob a nositelem inovací. Jsme na špici strojírenského průmyslu v ČR a exportu strojů a zařízení. Navíc budujeme nová výzkumná, vývojová a IT centra, připra vujeme projekty propojující firemní ambice s univerzitním zázemím a vědou. Skupina VÍTKOVICE disponuje unikátním technickým know how a vzdě lanými lidmi. Hraje klíčovou roli v Moravskoslezském strojírenském klastru, který bude rozhodujícím partnerem ve vývoji a inovacích na poli sofisti kovaných strojírenských výrob s vysokou přidanou hodnotou. Tento trend je již nastartován a naše seskupení i náš domovský Moravskoslezský kraj má i díky tomu předpoklady uspět v silné konkurenci okolních evropských regionů i mimoevropských průmyslových center. Navíc je to jedna z cest ke zlepšení image strojírenství jako perspektivního oboru. V inovační oblasti jsme vedeni snahou v co největší míře podporovat a využívat inovační potenciál a invenci týmu vlastních za městnanců. Že se to začíná dařit a vy plácet, je možné dokumentovat na nezpochybnitelných příkladech. Napří klad ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY byl nedávno uveden pro vozu nový unikátní obráběcí stroj s ná zvem ZH LEGO pro obrábění čepů, žlábků a vnitřních ploch listů středních kusů zalomených hřídelí. Tento unikátní stroj byl navrhnut, vy vinut a také vyroben ve společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA. Od návrhu po výrobu stroje uplynulo pouhých 8 mě síců. Jiným příkladem inovační aktivity je návrh, vývoj a výroba unikátního polohovacího zařízení pro upnutí, usta vení a polohování zalomené hřídele. 180 let umu, zručnosti, technické vyspělosti a sofistikovaných řešení Světovým unikátem je řešení společnosti VÍTKOVICE CYLIN DERS a společnosti VL SERVIS při návrhu, výrobě a realizaci strojního zařízení, zejména vertikálního a horizontálního protlačovacího lisu, které jsou základními agregáty nové výrobní linky na výrobu protlačovaných tlakových nádob na zemní plyn. Nová linka významně rozšířila sortiment tlako vých lahví a je základním stavebním kamenem strategického programu CNG tedy rozvoje produkce pro pohon aut zemním plynem. Další významné projekty skupina VÍT KOVICE směřuje do obnovy technologií tepelných elektráren a programu výroby komponentů pro jadernou energetiku, a to doma i v cizině. O tom, že VÍTKOVICE mají v této oblasti co nabídnout, svědčí i koncem března podepsaná smlouva o technické spolupráci při licencování vítkovické metody výroby oceli pro kolektory primárního okruhu parních generátorů VVER 1200 mezi významnou ruskou společností a společností VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY. Cíle, které stojí před společnostmi skupiny VÍTKOVICE, jsou výzvou pro schopné a navazují na spolupráci s vysokými školami a výzkumnými ústavy, se kterými již nyní realizujeme řadu projektů v oblasti vědy a výzkumu. Veškeré dění, a tedy i letošní prezentace holdingu VÍTKOVICE na Mezi národním strojírenském veletrhu v Brně, směřuje k velkým projektům, k roli inovátora a leadera v řešení globálních problémů třetího tisíciletí, jakými jsou palivová a energetická krize či rozvoj informační a znalostní spo lečnosti. To však neznamená, že opomíjíme ostatní pilíře byznysu našeho holdingu. Cesta k vrcholu, Reaching The Top, jak zní motivační slogan holdingu VÍTKOVICE, není pro ty, kteří ji prošlapávají, nikdy snadná, Proto vnímám velmi silně, že se na zdolávání této cesty musejí podílet všichni pracovníci holdingu. Doufám, že jsme v tom zajedno a že budeme dosahovat stále vyšších met. Ing. Jan Světlík předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE, a. s. Výsledky hospodaření skupiny VÍTKOVICE HOLDING? Dynamický růst! Konsolidované tržby seskupení VÍTKOVICE HOLDING ve srovnáním s rokem 2006 zřetelně vzrostly, a to o 39 procent. Stejné tempo růstu dosáhla meziročně i přidaná hodnota, což při důsledné kontrole čerpání nákladů a spotřeby a při důsledném řízení úrovně vstupů vytvořilo konsolidovaný výsledek hospodaření holdingu v hodnotě o polovinu vyšší než za rok Růst výkonnosti a efektivity a síly celé skupiny lze tedy označit jednoznačně za dynamický růst (viz graf č. 1). Dramatický a překotný vývoj kurzu koruny k zahraničním měnám, zejména k dolaru a euru, které jsou hlavními ex portními měnami holdingu, srazil trend dynamiky vývoje tržeb a přidané hodnoty v průběhu prvního pololetí roku Přesto lze konstatovat, že i v tomto nepříznivém období pro exportně orientované společnosti, z nichž některé dokonce ohlásily ukončení činnosti na trhu, dosáhly společnosti skupiny VÍTKOVICE HOLDING nárůstu nekonsolidovaných tržeb o necelých 10 procent a růstu přidané hodnoty o 3 procentní stupně (viz grafické zobra zení). Tím je vytvořen, spolu s pozastavením růstu domácí měny, dobrý předpoklad pro splnění ambiciózních cílů holdingu i v roce 2008 (viz graf č. 2). Rok 2007 a první polovina roku 2008 jsou úspěšným obdobím a také obdobím postupující logické restrukturalizace a posilování klíčových seg mentů skupiny akvizicemi kapacit v oblasti konstrukce, projekce, vývoje i vý roby. Inženýring VÍTKOVICE HOLDING, který skupina mimo jiné prezen tovala na loňském MSV Brno, je orientován na přípravu projektů a kom plexních dodávek na klíč a je rozčleněn na energetiku, metalurgické procesy, skladovací komplexy a ekologické technologie, úpravárenské procesy surovin, vysokotlaké ocelové láhve a jejich aplikace, zařízení pro povrchovou těžbu, halové systémy a průmyslové pece. Úspěšný rozvoj každého z těchto celků se velmi výrazně odrazil v konsolidovaných hospodářských výsledcích roku 2007 i v úspěšném vývoji dosavadních hospodářských výsledků letoška. Nekonsolidované hodnoty Konsolidované hodnoty tis. Kč Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 tis. Kč Skutečnost Skutečnost Tržby obchodní celkem Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Tržby obchodní celkem Přidaná hodnota 1

2 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. VÍTKOVICE Doprava, a.s. VÍTKOVICE MECHA ÚSPĚCHY NA VŠECH TRZÍCH, ROZVOJ VE VŠECH OBORECH PODNIKÁNÍ Mostárna právě dokončuje výrobu dvou obloukových mostů Zvláštní tvar oblouku ocelové konstrukce silničního mostu na dálnici A4 Katovice Krakov, s jehož výrobou právě končí pracovníci nákladového střediska NS 822 Ocelové konstrukce VÍTKOVICE POWER ENGINEERING (VPE), je v průřezu osmi úhelník. Pro tuto dálnici dodáme polské stavební firmě Budimex " Dromex celkem dva stejné obloukové mosty se zavěšenou mostovkou o rozpětí oblouku 65 m, přičemž hmotnost jednoho mostu je 584 tun (hmotnost 1 patního dílu oblouku je 61 tun)," vysvětluje Jaromír Řeha, vedoucí střediska Ocelové konstrukce společnosti VPE. S výrobou dílů pro ty to mosty se zde začalo v prosinci loň Ocelové konstrukce jsou ského roku. V roce 2007 byla zahájena tradičním a zároveň v halách tohoto střediska i práce na perspektivním produktem výrobě ocelové konstrukce fluidního holdingu VÍTKOVICE kotle pro německou elektrárnu. Jde " o kotel na spalování alternativního paliva odpadu z papírenské ho průmyslu, který vzniká při výrobě kartonů. Hmotnost námi do dávané ocelové konstrukce činí 1900 tun a její výška je 35,8 m. Součástí zakázky, kterou jsme nyní ukončili, bylo také zhotovení výkresové dokumentace," dodává Jaromír Řeha. Vyrábíme konstrukci nového pavilonu P pro BVV! Přesně v den zahájení 50. mezinárodního strojí renského veletrhu v Brně, v pondělí 15. září 2008, poputují ze společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINE ERING na brněnské výstaviště první středové díly konstrukce nového pavilonu P. " S přípravnými pracemi na této zakázce jsme začali v naší mostárně počátkem srpna letošního roku a předpokládané ukončení je naplánováno na listopad Hlavní výstavní hala, pavilon P, kterou dodáváme, bude mít rozměry 177 x 88 m, celková hmot nost naší dodávky pak bude 1400 tun," vysvětluje Ing. Jiří Bayer z úseku generálního ředitele splečnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, pro níž je zakázka důležitá mimo jiné i tím, že ocelová konstrukce pavilonu je tvořena z trubek, což je budoucnost tohoto oboru. Investorem stavby je společnost BVV, generálním dodavatelem je pak konsorcium společností STRABAG, VESELÝ a ESOX. Nový pavilon nalezne na výstavišti své místo u pavilonu Z. Lahve z VÍTKOVICE MILMET do Německa Polská společnost VÍTKOVICE MILMET získala od německé firmy Westfalen A.G. zakázku na I. pololetí 2009 na celkové množství 35 tis. kusů především 50litrových lahví s celkovou hodnotou 4, 6 mil. euro. V roce 2008 spo lečnost pokračuje v prodeji lahví na Ukrajinu, do Moldavska, Gruzie jde o zhruba 15 tis. lahví průměru 229, 273 a 316 mm. Tyto trhy patří ke strategickým teritoriím společnosti MILMET, která zde ročně prodává několik desítek tisíc lahví na zemní plyn. Navíc jde o rozvojové trhy, na jejichž území je velká síť plnicích stanic CNG a stále vznikají nové. Tento fakt otevírá per spektivu rozvoje zemního plynu jako alternativního zdroje pohonných hmot pro osobní a nákladní automobily a autobusy. Ve společnosti VÍTKOVICE MILMET pokračuje dodávka lahví na stlačené plyny do Turecka, kde má spo lečnost tři zákazníky. Celkový počet 50litrových lahví o průměru 229 mm, prodaných v roce 2008 na turecký trh, by měl dosáhnout zhruba 11 tis. kusů. Využívání zemního plynu má v Polské republice velkou budoucnost NOVINKA V OBLASTI ZKOUŠEK Úplnou novinku v oblasti těsnostních zkoušek může nabídnout středisko Výroba a servis společnosti VÍTKOVICE HTB. " V současné době jsme v po slední fázi projektu, který jsme realizovali pro oddělení Engineeringu společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS dokončujeme vypracování osvědčení o provedených těsnostních zkouškách u nově vyrobených svazků lahví," vysvětluje Věra Zemanová, ředitelka střediska Výroba a servis společnosti VÍTKOVICE HTB. " V průběhu obou letošních prázdninových měsíců jsme provedli těsnostní a tlakové zkoušky u celkem 16 svazků, každý měl 45 pa desátilitrových ocelových lahví. Jednalo se o zásobníky argonu pro švédskou firmu AVURE TECHNOLOGIES AB. A zkoušky jsme realizovali také u jednoho svazku patnácti osmdesátilitrových ocelových lahví na zemní plyn, který je určen pro firmu GASCONTROL. Ta ho využije pro plnicí stanici CNG v Prostě jově. U všech těchto svazků, které jsou spojeny zcela novými konstrukcemi, jsme provedli těsnostní a tlakové zkoušky všech spojů i celku. Znamenalo to pro nás znovu se učit pracovat s novými postupy, což nebylo právě jedno duché, ale věřím, že získané zkušenosti využijeme při dalších podobných zakázkách," dodává paní Zemanová. Tradiční sortiment výrobků firmy VÍTKOVICE HTB hasicí přístroje Novinka v oblasti těsnostních zkoušek Společnost VÍTKOVICE MILMET kromě toho zahájila dodávky lahví CNG pro projekty Toyoty a Seatu a taxíkářskou korporaci WAWA, kde jsou lahve spo lečnosti MILMET montovány do automobilových instalací napájených meta nem, dále otevřela spolupráci v oblasti CNG s firmami Landi Renzo Polska, Volvo Poznaň, Mielec a další. Jde o výrobce autobusů poháněných CNG. Investujeme do výroby zalomených hřídelí v Polsku V rámci holdingu VÍTKOVICE je ve společnosti Ogniochron v Andrychowu realizována investice pro výrobu hřídelí v Polské republice. Nyní probíhají dokončovací práce nově opravené obrobny. Hodnota investice činí přibližně 26 mil. USD. Termín dokončení a otevření haly je stanoven na prosinec Technologie výroby patří k nejmodernějším na světě. A zajímají vás parametry takových svazků? Svazek na zemní plyn má vodní objem 1200 litrů, celková hmotnost je zhruba 2028 kg a pracovní tlak 300 bar. Svazky pro argon váží až 3775 kg, jejich vodní objem je 2250 litrů, pracovní tlak je sice nižší, přesto má 200 barů. 2 VÍTKOVICE RP Slovakia s. r. o. VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o. VÍTKOVICE HTB a.s. VÍTKOVICE MKV s.r.o. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.

3 EXPOZICE HOLDINGU VÍTKOVICE NA MSV 2008 V HLAVNÍ ROLI CNG Splněný sen všech řidičů! Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se holding VÍTKOVICE v letošním roce prezentuje především jako firma, která sází na budoucnost CNG (stlačeného zemního plynu) v dopravě. Jezdit na CNG znamená jezdit levně! V oblasti plnicích stanic se v současnosti jeví jako optimální využití zemního plynu v podnicích, které využívají vysokozdvižné vozíky, referenční a užitková vozidla. Je však velkou škodou, že mnohé z nich nemají přehled o úsporné variantě tohoto alternativního paliva pro vlastní využití, proto zástupci společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS plní funkci osvěty a snaží se dostat zemní plyn do povědomí široké veřejnosti. Důraz je při tom kladen na vysokou eko nomičnost tohoto řešení. Možná o CNG nevíte, že v šedesáti zemích světa jezdí na zemní plyn více než 8,5 mil. vozidel a počet uživatelů neustále roste, zemní plyn je levný, má vysoké oktanové číslo, navíc jde o čisté palivo, které nemá problémy s emisními limity, zemní plyn může být užíván jako motorové palivo v klasickým spalovacích motorech, benzíno vých nebo plynových. Ještě se ptáte, proč je v hlavní roli CNG? Komplexní produkty a služby poskytované společností VÍTKOVICE Cílem a filozofií společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS je především naplnění a čerpání výhod stlačeného zemního plynu konečným zákazníkem, zejména pak ekonomických úspor, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a mnoho dalších předností, které toto palivo skýtá. VÍTKOVICE CYLINDERS poskytuje plný rozsah produktů a služeb v oblasti CNG Plnicích stanic domácích, vnitropodnikových a veřejných s průtoky od 1,5 m 3 až po stanice s výkonností několika tisíc m 3 za hodinu: návrh umístění, projekce pro stavební povolení a realizaci, poradenství, vyřízení inženýrských činností, kompletní dodávka a instalace plnicích stanic na klíč, kolaudace a uvedení do provozu, NONSTOP SERVIS. Zásobníkových systémů, trajlerů a virtuálních plyno vodů dle požadavků zákazníka Dodávky komponentů a následných přestaveb vozidel na zemní plyn Výstavba plnicí stanice v Poděbradech JEŠTĚ VÍCE EKOLOGICKÁ MINERÁLKA V závěru září bude zahájena výstavba plnicí stanice pro známého výrobce nápojů, akciovou společnost Poděbradka. Stanice určená především k vnitropodnikovým účelům společnosti Poděbradka bude provedena v novém designu, který byl pro vnitropodnikové plnicí sta nice zvolen. Zástupci společnosti Poděbradka v současné době rea lizují nákup CNG vysokozdvižných vozíků, s jejichž uvedením do plné ho provozu se počítá v listopadu letošního roku. Špičková reference a zároveň tip pro firmy, které myslí na ekologii A tak se čerpá CNG v akciové společnosti Podebradka BUDUJEME VLASTNÍ PROJEKČNÍ A VÝVOJOVÝ TÝM Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS chce svůj okruh působnosti rozšířit také o oblast výzkumu a vývoje, která bude zaměřena především na oblast CNG. Cílem bude vybudování vlastního projekčního a vývojového týmu, který bude pracovat převážně na projektech spadajících pod níže uvedené oblasti. 1. Stroje a zařízení Domácí plnicí stanice snaha o vývoj a výrobu vlastního produktu, s nímž holding VÍTKOVICE vstoupí na trh s cenou pro veřejnost atraktivní. Vzhledem k zajímavé charakteristice a povaze výrobku půjde o zcela nový produkt, který jedincům a rodinám umožní plnit vozidla z domácího rozvodu zemního plynu, a rovněž o produkt, který nemá na trhu ostatních paliv konkurenci. Komponenty pro přestavby vozidel vývoj vlastních komponentů pro přestavby vozidel na CNG, které předčí konkurenční výrobky jak z hlediska kvality, tak i ceny. Využití dlouholetých praktických zkušeností z Argentiny, která v oblasti stlačeného zemního plynu patří mezi přední světové hráče již po několik desetiletí a může se pyšnit vozovým parkem na CNG s přibližně 1,5 mil. automobilů. 2. Média Ve spolupráci s VŠB TU Ostrava holding VÍTKOVICE pracuje na studiích a vývoji palivové směsi s obsahem zemního plynu a vodíku s přesnou koncentrací, která díky optimálním vlastnostem předčí konkurenční pohonné hmoty a stane se tak palivem budoucnosti. 3. Netradiční oblast působnosti Např. oblast zemědělství. Dle studií a informací, které jsou k dispozici, lze bioplyn produkovaný ze zemědělských odpadů prostřednictvím bioplynových stanic využít mnohem efektivněji. Užitek v podobě elektrické energie a tepla se zcela nevyrovná možnému využití v podobě čistého zemního plynu, po jehož stlačení může být používán jako palivo pro veškerou zemědělskou techniku.

4 Írán VEŘEJNÉ PLNICÍ STANICE SE ZNAČKOU VÍTKOVICE VÍTKOVICE jdou příkladem Vzhledem k prokazatelným úsporám nákladů na pohonné hmoty vysokozdvižných vozíků ve společnostech VÍTKOVICE CYLINDERS a jesenickém VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, které dosáhly neuvěřitelných 60 procent, se od poloviny září 2008 chystá realizace další, již dlouho připravované plnící stanice, tentokrát v oblasti společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY. Tato výstavba prakticky zakončí éru pohonu vyso kozdvižných vozíků na jiný než CNG pohon ve vítkovické oblasti. Obměnou flotily vysokozdvižných vozíků v holdingu však vítkovická cesta vstříc zemnímu plynu rozhodně nekončí! Obchodní strategie holdingu směřuje do výstavby sítě veřejných plnicích stanic pod hlavičkou VÍTKOVICE s názvem CNG Vitall. Do roku 2020 plánuje holding provozovat 50 až 100 vlastních plniček po celé České repu blice, které by měly být lokalizovány na strategických místech z hledis ka infrastruktury a propojenosti důležitých center. Zajímají vás vozy s pohonem na CNG? Pak navštivte MSV 2008, volnou plochu M! Rozmístění plnicích stanic v ČR Scénář výstavby plnicích stanic v ČR CNG Vitall Nové veřejné plynárenské Veřejné jiných subjektů Veřejné v síti distributorů PHM Firemní areálové Veřejné stávající Mezi první plnicí stanice na zemní plyn pod značkou CNG Vitall bude patřit supermoderní veřejná plnicí stanice v Ruské ulici v Ostravě Vítkovicích, která zde bude zprovozněna v polovině roku Tato stanice bude sloužit nejen pro plnění vítkovického vozového parku, který bude čítat ke dvěma stovkám služebních vozidel na zemní plyn (stávající flotila bude postupně obměňována za CNG pohon do roku 2009), ale především bude sloužit široké veřejnosti. Stanice bude svým designem a pojetím plně srovnatelná s prestižními plnicími stanicemi na kapalná paliva a bude patřit mezi průkopníky svého druhu nejen v Moravskoslezském regionu, ale i na území celé České republiky. Její dokonalý informační systém bude připraven evidovat údaje na nejvyšší technologické úrovni. Bude schopen Ekonomika provozu CNG Ostrava v budoucnu město s největší hustotou vozidel na zemní plyn sbírat, uchovávat a vyhodnocovat data spojená s výdejem plynu pro jednotlivé odběratele a další. Jedním z důležitých a ambiciózních regionálních cílů holdingu VÍTKOVICE je vybudovat z Ostravy město s největší hustotou vozidel na zemní plyn ve střední Evropě, čímž přispěje k dalšímu podstatnému zlepšení životního prostředí v regionu. Z republikového hlediska si hol ding klade za cíl vybudování sítě plnicích stanic na CNG tak, aby motoristé využívající toto palivo byli schopni natankovat v každém okrese. Porovnání palivových nákladů CNG benzín Zemní plyn Spotřeba paliva na 100 km při jízdě ve městě 7,2 m 3 Cena paliva 9,5 Kč/m 3 Palivové náklady na 1 km 0,68 Kč Ujetá vzdálenost za 1000 Kč 1462 km Náklady při ročním dojezdu km Kč Roční úspora při jízdě na zemní plyn Kč Benzín 8 litrů 33 Kč/l 2,64 Kč 379 km Kč Polská společnost VÍTKOVICE MILMET věří budoucnosti CNG Polská společnost VÍTKOVICE MILMET, která patří do české kapitálové sku piny VÍTKOVICE HOLDING, zaznamenala za 7 měsíců roku 2008 růst příjmů z prodeje o 8,7 %, tj. o 8 656,7 tis. PLN ve srovnání se stejným obdobím roku Realizovaný čistý zisk společnosti, která vyváží 85 % své produkce, dosáhl za 7 měsíců roku ,9 tis. PLN. MILMET, který je evropským výrobcem a dodavatelem ocelových vysoko tlakých lahví a lahví na propan butan, staví svou strategii mimo jiné na rozvíjejícím se trhu zemního plynu, a to zejména v automobilovém prů myslu. Firma s více než 125letou tradicí výroby během posledních 80 let vyrobila a prodala více než 11 mil. ocelových lahví na technické plyny a 13,5 mil. lahví na propan butan. V průběhu roku 2008 se MILMET chystá prodat přes 250 tis. ocelových lahví (85 % směřuje na trhy Evropy, Asie, Jižní Ameriky a Jižní Afriky) a téměř 1 mil. lahví na propan butan. Pro zákazníky firmy je podstatná informace, že výrobky společnosti VÍTKOVICE MILMET jsou bezpečné, vyznačují se vysokou kvalitou a spolehlivostí. Ostatně, firma má již 10 let zaveden aktivní a dobře fungující systém jakosti ISO Úkolem VÍTKOVICE MILMET je stát se globálním lídrem v oblasti výroby a prodeje lahví na technické plyny a lahví na propan butan. K tomu směřuje i rozvoj technologií, vývoj nových výrobků a aplikací i tzv. synergické jevy (propojení a vytvoření jednotné velké kapitálové skupiny). Nové investice Nově byla otevřena plnicí stanice CNG pro tankování osobních automobilů a vysokozdvižných vozíků, která je umístěna v areálu společnosti VÍTKO VICE MILMET v Sosnovci. MILMET vlastní dva osobní automobily a několik vysokozdvižných vozíků na pohon CNG, v krátké době bude stanice zpří stupněna všem majitelům osobních automobilů poháněných zemním plynem. Probíhá jednání s taxikářskými korporacemi a s firmami, které se zajímají o alternativní zdroj pohonu automobilů. Tato investice je skvělou příležitostí k propagaci ekologického alternativního paliva v rámci slezské aglomerace. Zároveň otevírá cestu k získání nových partnerů, kteří mají zájem o instalace CNG, a vede k snižování nákladů na provoz vlastních automobilů a vysokozdvižných vozíků. milmet.pl 34,1 34,6 32,0 41,3 34,6 Celosvětové porovnání cen CNG (Kč/m 3 ) a benzínu (Kč/l) na veřejných plnicích stanicích 26,3 24,4 Benzín (Kč/l) CNG (Kč/m 3 ) 15,0 13,0 19,4 16,3 12,7 12,5 8,3 15,5 13,3 12,2 14,4 ČR USA Brazílie Německo Island Polsko 5,0 5,0 4,2 2,8 1,7 5,3 0,5 2,8 2,6 0,1 Rusko Pákistán Egypt Bangladéš Ukrajina Argentina Venezuela

5 NIKA s. r. o. VÍTKOVICE ITS a.s. Hutní montáže, a.s. VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o. Spojené slévárny, spol. s r.o. Informační technologie nová divize holdingu VÍTKOVICE Jednou ze strategických novinek holdingu VÍTKOVICE je nově vybudovaná divize informačních technologii. Byla vytvořena v roce 2007 spojením spo lečností MEDIUM SOFT, MEDIUMSOFT ICS, ITS a NETPROSYS. Společnosti tak vystupují pod hlavičkou majoritního vlastníka, kterým je celosvětově známá a úspěšná značka VÍTKOVICE. IT skupina, která v roce 2007 dosáhla při 200 zaměstnancích tržby zhruba v hodnotě 300 mil. Kč, působí na středoevropském trhu jako významný dodavatel informačních a komu nikačních systémů. Společnosti pracují na trhu v poměrně náročném a dynamicky se měnícím vnějším operačním prostředí, které se vyznačuje velkými příležitostmi a výzvami souvisejícími se závažnými riziky a značnou proměnlivostí požadavků a situačních nároků. V organizaci jsou u hlavních provozních procesů uplatňovány vyspělé pracovní postupy a technologie. Jejich technické vybavení odpovídá dobrému standardu technologií ve světě. K významným referencím patří realizace zakázek pro Ostravskou univerzitu, ŽDB, Magistrát města Ostravy, ÚSZZS Zlínského kraje, HZS MSK, město Hlučín, Nemocnici Bílovec, společnosti holdingu VÍTKOVICE, společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, Skanska, Metrostav, IMOS, Česká rafinérská, ČEPRO, Kaučuk, Transgas, Kapsch, DELL, O2, IBM a skupinu Geofin. V současné době je největším úspěchem IT skupiny získání veřejné zakázky na vybudování Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje. Když se řekne VÍTKOVICE ITS, zasvěcení vědí, že za touto zkratkou se skrývá především: provoz informačních technologií formou outsourcingu, navrhování a implementace systémové a aplikační infrastruktury, vývoj SW na zakázku, analytické a simulační metody technologických procesů, CAD/CAM systémy, nákup a prodej HW a SW, hlasové služby. Historie společnosti, která v roce 2007 zaznamenala 133 mil. Kč při počtu 47 pracovníků, sahá až do roku 1965, kdy v rámci podniku VÍTKOVICE vzniklo Oddělení vědecko technických apli kací. Zatímco v době svého vzniku bylo oddělení zaměřeno na ne příliš rozsáhlé analytické úlohy, v následujících letech mimo jiné řešilo vývoj systému KOPR (Prutové konstrukce), matematické modely parního kotle, kontilití, tuhnutí oceli i spalovací komory parních kotlů, řešilo výpočty tepelně namáhaných strojních částí i návrh a výpočet převodových skříní, dynamiku válcovací stolice i vývoj systému Astra (Automatická Strukturální Analýza). Zvládalo analýzy dynamické simulace sekundárního okruhu jaderné elektrárny i matematický model parního generátoru jaderné elektrárny nebo znečištění ovzduší. V roce 1990 společnost mimo jiné instalovala pilotní projekt CAD/CAM, jehož název se dostal i do tehdejšího názvu firmy. Vznikem akciové společnosti VÍT VÍTKOVICE ITS KOVICE ITS bylo v rámci holdingu VÍTKOVICE vytvořeno jedno strategické centrum pro zajišťování a koordinaci IT a komunikačních služeb. V současné době je záměrem společnosti VÍTKOVICE ITS rozšiřovat posky tování služeb ICT ve všech hlavních oblastech činnosti, a to v systémové Profesionalita, kvalita, reakce na potřeby zákazníků podpoře, vývoji SW, CAD/CAM systémech i v oblastech trade a telekomu nikace. Cílem je kvantitativní (meziroční nárůst tržeb minimálně o 30 %) i kvalitativní rozvoj včetně budování služeb nových a poskytování služeb na profesionální úrovni. Záměrem je také zvyšování podílu vlastních výkonů z celkového objemu tržeb a navyšování tržeb od externích zákazníků. Hlav ním zákazníkem společnosti je holding VÍTKOVICE, nicméně společnost se orientuje i na externí klienty, například EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, skupinu Geofin. MEDIM SOFT a MEDIUMSOFT ICS Klíčovou činností společnosti MEDIUM SOFT je tvorba ucelených ICT řešení pro podporu složek integrovaného záchranného systému za po mocí moderních nástrojů informačních a komunikačních technologií. S tímto směrem úzce souvisí vývoj a implementace systémů pro pod poru efektivního rozhodování v rámci procesů krizového plánování a řízení a systémů pro podporu vnitřních organizačních procesů organizací poskytujících domácí, terénní sociální a zdravotní služby. Člen skupiny působí zejména na středoevropském trhu jako významný tvůrce a dodavatel informačních a komunikačních systémů. Významným projektem, který pomáhá obyvatelům a návštěvníkům České republiky v nouzových situacích, je systém pro příjem jednotného tís ňového volání na číslo 112. Společnost MEDIUM SOFT vytvořila pro tento projekt kompletní softwarové řešení a neustále pracuje na jeho dalším vývoji. Pro město Ostrava dodala společnost ucelený informační systém pro Centrum tísňového volání (CTV), kde se přijímají tísňové zprávy z telefonních čísel 150, 155, 156, 158 a 112 a koordinují se zá chranné akce z jednoho místa. Souvisejícím produktem z dílny společ nosti MEDIUM SOFT je software pro krajské dispečinky Zdravotních záchranných služeb. Jeden z lídrů v oboru komunikačních technologií NETPROSYS Společnost NETPROSYS je zamě řena na služby spojené s budo váním komunikačních infrastruktur zejména v oblasti metalických a optických sítí LAN, značkových aktivních technologií včetně jejich správy a diagnostiky. Jde o systémového integrá tora, který svým zákazníkům poskytuje kompletní zajištění implementace a dodávky od úvodní analýzy problémů přes projekční činnosti, realizace do dávek systémů až po zaškolení obsluhy a následné servisní služby. Po produk tové a technologické stránce se spo lečnost soustřeďuje na renomované Partner pro střední či velké společnosti z oblasti průmyslu a státní správy značky v oblastech aktivních síťových technologií, bezpečnosti, metalických a optických systémů LAN a WAN i v rámci systémové integrace slaboprou dých technologií. NETPROSYS nabízí pasivní i aktivní technologie, soft warové technologie, ostatní slaboproudé technologie, datové komunikace (WAN linky), systémové integrace, bezpečnost, systémovou a servisní podporu, projekční činnost, outsourcing. V rámci služeb poskytuje technické konzultace, projektové poradenství, služby hot line i přímou servisní pod poru zákazníků. Díky zkušenostem společnost expandovala i na trhy Visegrádské čtyřky, kde se stala dodavatelem řešení významných projektů. MEDIUM SOFT v pravidelných intervalech úspěšně obhajuje certifikáty ISO 9001 a další. Souběžným směrem podnikání, reprezentovaným zejména společností MEDIUMSOFT ICS, je systé mová integrace, řízení projektů, implementace soft ware, systémové služby, poradenství, konzultace, školení a komplexní dodávka a servis hardware, UPS, technické služby v oblasti přístupu a zabezpe čení firemních informačních systémů. S více než 25 kvalifikovanými pracovníky firma působí na domácím trhu samostatně a taktéž podporuje projekty své mateřské společnosti a společností sesterských. Společnost je významným certifikovaným partnerem světových lídrů IT. Má důležité zákazníky mezi průmyslovými podniky a státní správou, kam dodává své služby a poskytuje outsourcing. Špičková reference nejvyšší kvality Co možná nevíte NETPROSYS byl založen v roce 1997, už v druhém roce svého působení společnost podle hodnocení Deloitte & Touche postoupila mezi 50 nejdynamičtěji se rozvíjejí cích firem v regionu Moravy, během prvních dvou let svého působení na českém trhu se NET PROSYS zařadil mezi přední společnosti v oblasti telekomunikací s pravidelným obratem přes 100 mil. Kč (v současnosti roční obrat převyšuje 170 mil. Kč), společnost má hlavní sídlo v Brně, pobočky v Praze a Ostravě, společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO 27001:2005, úspěšné prověření NBÚ na stupeň D ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací, součástí holdingu VÍTKOVICE se společnost stala v roce Fúzí se silným partnerem v podobě společnosti VÍTKOVICE získává NETPROSYS větší jistotu a stabilitu, otevírají se jí nové možnosti, stává se konkurenceschopnější, může snáze vstupovat do zakázek většího rozsahu a nabídnout svým zákazníkům více služeb, významné reference z poslední doby: ČEPRO, Telefónica 02 Czech Republic, Státní ústav pro kontrolu léčiv, statutární město Brno, RWE Interní služby, Skanska CZ, UNIVERZITA PARDUBICE. VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. NETPROSYS, s.r.o. VÍTKOVICE REVMONT a.s. VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS, s.r.o. MEDIUM SOFT a.s. 3

6 3500 ZALOMENÝCH HŘÍDELÍ K rozhodujícím druhům produkce společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY patří zalomené lodní hřídele pro dvoutaktní dieselové lodní motory. V letošním roce společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY expedovala jubilejní zalomenou hřídel s pořadovým číslem Strategie dceřiné firmy skupiny VÍTKOVICE HOLDING smě řuje k udržení a posílení pozice na trhu dodávek pro lodní průmysl, který roste převážně v Asii, zejména v Číně, Koreji a Japonsku. V závěru roku 2009 by měla být vyrobena již čtyřtisící zalomená hřídel se značkou VÍTKOVICE. Ocenění pro unikátní stavbu Opravárenské centrum pro Boeingy v Mošnově se v rámci soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2007 stalo vítěznou průmyslovou stavbou roku Dodávky holdingu VÍTKOVICE řídila společnost VÍTKOVICE REV MONT, ocelové konstrukce byly vyrobeny ve společnostech VÍTKOVICE HARD a VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY. Nový hangár v areálu Letiště Leoše Janáčka je z hlediska konstrukčního řešení zcela atypickou a ojedinělou stavbou v České republice. Unikátní stavba s unikátním provedením realizovaná pro obor budoucnosti ROZVÍJÍME OBOR ENERGETIKA Zakázka, kterou společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (VHM) v sou časné době realizuje v elektrárně Tušimice, je jednou z nejvýznamnějších vítkovických referencí v oboru energetika. V roce 2004 byl ve VHM přijat strategický záměr realizace na klíč dodávek práškových a granulačních kotlů s výkonem nad 100 MW dle vlastního technického řešení. Záměr vycházel z referencí vítkovických kotlů 330 t páry/hod., 640 t páry/hod. o celkovém instalovaném výkonu zhruba 4000 MW. Na základě této strategie přijalo VHM v roce 2005 poptávku společnosti ČEZ na vy pracování nabídky na komplexní obnovu Elek trárny Tušimice II pro kotle K23 a K24 (I. etapa) Nabízíme komplexní dodávky na klíč dle vítkovického know how a K21 a K22 (II. etapa). Původním výrobcem a dodavatelem všech čtyř elektrárenských kotlů v tušimické elektrárně byly VÍTKOVICE. K podpisu smlouvy o dílo na realizaci díla komplexní obnovy ETU II OB 02 kotelna, došlo v květnu Pro VÍTKOVICE a všechny okolo soustředěné dodava telské firmy byl úspěch v této soutěži velkou příležitostí pro další rozvoj oboru energetika. Po celý rok 2006 probíhaly intenzivní práce na zpracování projektové doku mentace tak, aby již od října 2006 mohla být ve VHM zahájena výroba tlakových částí obou kotlů. V červnu 2007 byla zahájena plánována od stávka bloků B23 a B24 a ihned byly zahájeny práce na demontážích kotlů K23 a K24. Montáž nových kotlů, kte rou provádějí Hutní montáže Ostrava, byla zahájena v září 2007 zesílením nosného roštu kotle K23. Souběžně s montáží kotle probíhala i montáž elektroodlučovačů. Montáž tlakové části obou kotlů trvala 10 měsíců a v jejím závěru byly provedeny úspěšné tlakové zkoušky zařízení. V současné době probíhají na kotlích dokončovací montážní práce a příprava technologického zařízení k individuálním a komplexním zkouškám. Po úspěšném uvedení kotlů K23 a K24 do provozu bude zahájena II. etapa výstavby komplexní obnovy odstavením kotlů K21 a K22. Paralelně probíhají další projekční práce na kontrahovaných zakázkách pro ener getiku, Obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250 MW bloky a projekční práce zakázky Elektroodlučovač pro nadkritický kotel Elektrárny Ledvice. Vizí do budoucna je výstavba kotlů a kotelen na fosilní paliva bez rozdílů parametrů a výkonu. V současné době se připravují modifikace projektů kotlů na uhlí, výkonová řada do 500 MW. V předkontaktačním stádiu jsou závěrečná jednání s význam nými zahraničními firmami vlastnícími know how na kotle s nadkritickými parametry. Jde o dodávky částí kotlů a kotelen včetně montáže a zpracování detail engineeringu s pozicí klíčového, kom plexního dodavatele těchto zařízení. Dvousetmilionová zakázka Společnost MEDIUM SOFT v těchto dnech začala s přípravnými pracemi na dodávky informačních technologií pro nově vznikající Integrované bez pečnostní centrum Moravskoslezského kraje, které podle slov Ing. Evžena Tošenovského, hejtmana Moravskoslezského kraje, nebude mít obdobu v celé České republice, ani v Evropě. " Centrum vznikne jako kvalitativně vyšší varianta ostravského Centra tísňového volání, které bylo uvedeno do provozu již v roce 1995 a díky němuž všechny složky IZS (hasiči, zdravotní záchranná služba, Policie ČR a Městská policie) sdílejí stejné prostory a všechna tísňová volání na linky 150, 155, 156, 158 a 112 jsou tak při jímána pod jednou střechou. Tím došlo k výrazné úspoře nákladů a na hlášené problémové situace jsou řešeny bez zbytečných infor mačních šumů a průtahů," vysvětluje Ing. Kamil Drobek, předseda Integrované bezpečnostní centrum MSK nemá obdobu v celé České republice, ani v Evropě představenstva a ředitel společnosti MEDIUM SOFT, která se na vybudování ostravského centra významně podí lela. Po třinácti letech nepřetržitého provozu však již toto centrum pomalu přestává stačit, především kapacitně. Dbáme na kvalitu komponentů pro elektrárny Ve společnosti VÍTKOVICE TESTING CENTER, v největší metalografické zkušebně v České republice, bylo pro urychlení zkoušení zavedeno v srpnu 2008 unikátní spojení několika poloautomatických strojů a přístrojů do jednoho celku. Po téměř automatické přípravě na stroji RotoPol + RotoCom s Multidoserem je mikrostrukturní výbrus analy zován pomocí poloautomatického obrazového analyzátoru LECO A32. Na něm probíhá stanovení strukturních a mikrostrukturních stavů a para metrů komponentů nejen pro klasické, ale i jaderné elektrárny. Do celku je zapojen i poloautomatický mikrotvrdoměr LECO LM 247AT s automa tickým nastavením normovaných odběrů. Spojení s počítačovým zá zemím zkušebně umožní přesnější diagnostiku pro zajištění prediktivní údržby jednotlivých komponentů nejen velkých tepelných energetických celků, ale i extrémně namáhaných součástí větrných elektráren, zalome ných hřídelí, výkovků. Zkušebna akreditovanými postupy posuzuje podle příslušných norem jakostní parametry výroby hutních polotovarů a stro jírenské metalurgie, provádí posuzování příčin provozních poruch strojírenských výrobků pro zvýšení jejich jakosti. Téměř analogické zkoušení je zkušebna schopna provádět i v provozních podmínkách na samotných energetických, hutních a strojírenských celcích. ilustrační foto Měníme tvář města V pondělí zrušila společnost VÍTKOVICE Doprava, která zajišťuje provoz firemních tratí a obsluhuje všechny společnosti holdingu VÍTKOVICE i huť EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, po více než sto letech provozu takzvanou horkou kolej pro přepravu horkého tekutého železa vedoucí přes frekventovanou Ruskou ulici v Ostravě Vítkovicích. " Motoristé jistě přivítají zrušení jednoho železničního přejezdu, který byl úzkým místem pro plynulý průjezd spojnicí mezi centrem města a městskou částí Ostrava Vítkovice k ČEZ Aréně," uvedl ředitel společnosti VÍTKOVICE Doprava Ing. Jaromír Scelavík. Doplnil, že zru šení přejezdu, které významně přispěje k větší plynulosti silniční dopravy na Ruské ulici v Ostravě, přišlo společnost zhruba na 8 mil. korun. Vzhledem k tomu, že se ale v praxi velmi osvědčilo, dojde k jeho přemístění do nových prostor a k rozšíření jeho působnosti na celý MS kraj. Vznikne tak jediné místo pro příjem všech linek tísňového volání z území celého kraje. " Naše společnost v rámci tohoto pro jektu zajistí kompletní dodávky IT technologií včetně souvisejících doplňkových dodávek a služeb," říká Ing. Drobek. Společnost MEDIUM SOFT tak bude na této ojedinělé zakázce nepřetržitě pracovat až do , kdy bude zahájen rutinní provoz tohoto nového centra. 4 VÍTKOVICKÉ NOVINY vydává vedení VÍTKOVICE, a.s., IČ: , evidenční číslo MK ČR E 12764, Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice, tel.: , fax: , Redakce, sazba a grafika: LITERA, Porážková 1424/20, Ostrava Moravská Ostrava, tel./fax: , foto: archiv, Jiří Zerzoň

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV profil / partnerství / aplikace Since 1899 800 zaměstnanců Profil export do 26 zemí 1,3 mld. obrat Kč Amerika Asie Evropa Oceánie Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG obecně CNG = Compressed Natural Gas = stlačený zemní plyn Dosahuje běžně úspory cca 50 % v porovnání

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Evropské seskupení pro územní spolupráci. Strategie systémov. Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství.

Evropské seskupení pro územní spolupráci. Strategie systémov. Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství. Strategie systémov mové spolupráce veřejných ejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství oblast Energetika Výstupy ze zasedání 6.9.2011 v Opole Opatření 4.1 Společné aktivity

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Růstové faktory českého strojírenství Ostrava, 17.4.2014 Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje Klíčový význam strojírenství pro kraj Tradiční odvětví,

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Ing. Jiří Klenk Linde Material Handling ČR Zástupce obchodního ředitele Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG palivo pro manipulační techniku

Více

e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/

e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/ Adresa společnosti: Poláškova 100/3 716 00 Ostrava IČO: 25879081 DIČ: CZ25879081 Tel:(+420) 602-561-821 Tel./fax:(+420) 596-232-485 e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/ O SPOLEČNOSTI

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

Strojírenské dodavatelské řetězce v oblasti dopravy. Jan Světlík, prezident NSK Ostrava 10. 05. 2012

Strojírenské dodavatelské řetězce v oblasti dopravy. Jan Světlík, prezident NSK Ostrava 10. 05. 2012 Strojírenské dodavatelské řetězce v oblasti dopravy Jan Světlík, prezident NSK Ostrava 10. 05. 2012 NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR je dobrovolné sdružení organizací, založené v

Více

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil Podnikání základ prosperity Mgr. Pavel Drobil 1. Základní rámec Naše východiska - snížený počet legislativních norem /vyhlášky, živ.zákon, kniha jízd, paušály/, - díky proexportní politice se vracíme na

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o.

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Obsah prezentace: > Představení RWE Energo; > Trh CNG v ČR a ve světě aktuální stav; > Nabídka spolupráce s RWE

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

BONETT CNG OUTSOURCING

BONETT CNG OUTSOURCING BONETT CNG OUTSOURCING Dodávky & Investice CNG stanice na čerpacích stanicích PHM Bonett Gas Investment, a.s. ing. Václav Holovčák Místopředseda představenstva POHLED EVROPSKÉ UNIE AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Růstové faktory českého strojírenství. Ing. Jan Světlík, prezident NSK 17. 04. 2014

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Růstové faktory českého strojírenství. Ing. Jan Světlík, prezident NSK 17. 04. 2014 Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Růstové faktory českého strojírenství Ing. Jan Světlík, prezident NSK 17. 04. 2014 Limitující faktory: Osvědčené motory růstu: inovace a obchod Energetická strategie

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem

Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem Tradiční průmysl je tradiční pouze názvem 19. 6. 2014, GONG, Ostrava The ArcelorMittal Orbit Budoucnost průmyslu a ArcelorMittal v kraji Tradiční Železo se v Pobeskydí vyrábí již od 17. století Další rozvoj

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Novinky ze světa CNG. Den s Fleetem, Kunětická hora, 12.9.2013. Lubomír Kolman, RWE Energo, s.r.o. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE ČR, a.s.

Novinky ze světa CNG. Den s Fleetem, Kunětická hora, 12.9.2013. Lubomír Kolman, RWE Energo, s.r.o. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE ČR, a.s. Novinky ze světa CNG Den s Fleetem, Kunětická hora, 12.9.2013 Lubomír Kolman, RWE Energo, s.r.o. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE ČR, a.s. RWE str. 1 Stávající alternativy která vyhraje? Strategie automobilového

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG Král Václav Ing. Manažer prodeje CNG MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s. SÍŤ VEŘEJNÝCH ČERPACÍCH STANIC 61 stanic v ČR výhody Flexibilita a rychlost výstavby Dostupnost CNG i v místech,

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Pozice Řídícího orgánu OPPI JUDr. Ing. Břetislav Grégr Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů, MPO Co máme k dispozici Externí výstupy kolektivu okolo RNDr.

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 0 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Šance pohnout světem k

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen CO 2, ale

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie. 16.5.2012, Den s Fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie. 16.5.2012, Den s Fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová manager, Česká plynárenská unie 16.5.2012, Den s Fleetem CNG vozidla statistika svět - přes 14,5 mil. CNG vozidel, Evropa - 1,5 mil. CNG vozidel, ČR 3 730

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Novinky ze světa CNG. Den s Fleetem, Kuřim, 15.5.2013. Lubomír Kolman, RWE Energo s.r.o. RWE str. 1

Novinky ze světa CNG. Den s Fleetem, Kuřim, 15.5.2013. Lubomír Kolman, RWE Energo s.r.o. RWE str. 1 Novinky ze světa CNG Den s Fleetem, Kuřim, 15.5.2013 Lubomír Kolman, RWE Energo s.r.o. RWE str. 1 Stávající alternativy která vyhraje? Strategie automobilového průmyslu je zaměřena na snižování emisí CO

Více

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky www.it4innovations.eu 1 Obsah 1. Projekty VaVpI

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED STROJÍRENSKÁ VÝROBA STROJÍRENSKÁ VÝROBA VÍTKOVICE MECHANIKA se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní firmou schopnou vyrábět díly a zařízení na základě své i

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA CNG autobusy Chcete zlepšit ovzduší ve svém městě? Chcete dát svým občanům čistou a levnou veřejnou dopravu? Chcete snížit dotace dopravním podnikům a využít je lépe? Chcete ušetřit

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Představení Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií Současná podpora v období 2007 2013 Návrhy na roky 2014-2020 Založen starostou spolku

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky Systémový partner v hydraulice Systémový partner v hydraulice Vše z jedné ruky Hydraulika znamená HANSA-FLEX. Dnes více než kdy jindy. Firma HANSA-FLEX se vyvinula ve vedoucí evropský podnik v oblasti

Více

VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky

VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz http://vondrak.vsb.cz 21. dubna 2011 Hlavní

Více

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Česká republika je členem úzkého elitního klubu zemí, které jsou schopny

Více

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1 Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 2 Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti se spektrum naší činnosti

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE Vám přináší efektivní řešení servisu Vašeho vozového parku: Prokazatelné snížení nákladů na servis vozidel Provádění oprav a pravidelného

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Možnosti rozvoje CNG v České republice. Partner

Možnosti rozvoje CNG v České republice. Partner Partner 1 Fakta Vozový park na CNG (10/2013) Evropa: 1,85 miliónu vozů Meziroční nárůst + 7% Česká Republika: 6 300 vozů Meziroční nárůst + 47% Procento CNG vozů: 0,11% 2 Fakta Trend spotřeby CNG v České

Více

JSME GENERÁLNÍM DODAVATELEM A PROJEKTANTEM ENERGETICKÝCH INVESTIČNÍCH CELKŮ

JSME GENERÁLNÍM DODAVATELEM A PROJEKTANTEM ENERGETICKÝCH INVESTIČNÍCH CELKŮ DĚLÁME VELKÉ VĚCI JSME GENERÁLNÍM DODAVATELEM A PROJEKTANTEM ENERGETICKÝCH INVESTIČNÍCH CELKŮ JEDINEČNÉ KNOW-HOW Naší současnou klíčovou referencí je realizace programu obnovy výrobní kapacity Skupiny

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín,

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, 2. mezinárodní konference Trendy Evropské Dopravy Praha,6. 6. 2013 Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, www.chartindustries.com IGU, Mezinárodní Plynárenská

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Tisková informace. září 2002 PI3766

Tisková informace. září 2002 PI3766 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava 75 let naftového vstřikování Bosch: sériová výroba vstřikovacích čerpadel způsobila revoluci ve výrobě dieselových motorů září 2002 PI3766 Právě si připomínáme

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip Praha 10. září 2015 Klíčové parametry projektu PE3 Unipetrol reaguje na světový trend rostoucí poptávky po vysokohustotním polyetylénu (HDPE).

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Firma a strategie. Firma založena v roce 2007. Úzká spolupráce s renomovanými firmami v oboru CNG. Dovoz ověřené technologie CNG do ČR

Firma a strategie. Firma založena v roce 2007. Úzká spolupráce s renomovanými firmami v oboru CNG. Dovoz ověřené technologie CNG do ČR Firma a strategie Firma založena v roce 2007 Úzká spolupráce s renomovanými firmami v oboru CNG Dovoz ověřené technologie CNG do ČR C N G Zemní plyn je přírodní látka, která je tvořena z 98 % metanem (CH

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

Zkušenosti s výstavbou a provozováním plnicích stanic na stlačený zemní plyn

Zkušenosti s výstavbou a provozováním plnicích stanic na stlačený zemní plyn Zkušenosti s výstavbou a provozováním plnicích stanic na stlačený zemní plyn 2 Zkušenosti s výstavbou a provozováním plnicích stanic na stlačený zemní plyn Obsah - Historie naší společnosti - CNG ve světě

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více