Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Podnikové hospodářství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Podnikové hospodářství"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ľ T-f * t \ ^ ^ "ľ/s MAS^ OUTSOURCING V PODNIKOVÉM OPATROVANÍ r r Outsourcing in the enterprise procurement Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Jiří NOVOTNÝ, CSc. Autor: Vít PROKŮPEK Brno, duben 2006 V digitálne podepsáno středisko vědeckých informací Digitally signed by SVI(Jiri Polaček) Date: :27:09+01'00'

2 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2004/2005 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: PRO KÚPE K Vít Podnikové hospodářství Název tématu: Outsourcing v podnikovém opatřování Outsourcing in the enterprise procurement Zásady pro vypracování Problémová oblast: Outsourcing, jako proces převedení určitých aktivit, které dosud podnik prováděl sám, na externí subjekty, od kterých výsledky těchto aktivit bude nakupovat, si klade za cíl zvýšit hospodářskou efektivnost podnikání. Důvodem k tomu může být potřeba finančních úspor, nebo nedostatek zdrojů (kapitálu, prostorů, pracovníků apod.). Cíl práce: Popis a analýza outsourcingu v reálném podniku a vyvození doporučení pro uplatnění získaných poznatků v praxi. Postup práce a použité metody: I.Úvod: Kontextuální vřazení předmětné problematiky, vymezení cíle práce a použitých metod. Věnovat pozornost využití matematicko-statistických metod při zpracování empirických dat. II. Teoretická část: Zpracování teoretického konceptu zkoumané problematiky jako argumentačního východiska pro vlastní analýzu v praktické části. III. Praktická část: Popis a analýza outsourcingu v reálném podniku. Strukturální členění této části opřít o systémové rozvržení v teoretickém konceptu.

3 IV. Závěr: Shrnutí výsledků práce do zobecňující podoby, včetně návrhu na jejich uplatnění v praxi. Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: předpoklad cca 15 tabulek a grafů stran Seznam odborné literatury: NOVOTNÝ, J. Nauka o podniku I. 1. vyd. Brno : ESF MU, s. ISBN SYNEK, M.A KOL. Podniková ekonomika. 1 vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN a další Relevantní legislativa Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce: edoucí katedry V Brně dne:

4 Jméno a příjmení autora: Vít Prokůpek Název diplomové práce: Outsourcing v podnikovém opatřování Název v angličtině: Outsourcing in the enterprise procurement Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. Rok obhajoby: 2006 Anotace v češtině: Cílem diplomové práce je analyzovat outsourcing ve vybrané společnosti a vyhodnotit nákladovou efektivnost konkrétního outsourcingového projektu. Teoretická část se zaměřuje na moderní poznání v oblasti outsourcingu. Praktická část poskytuje společnosti PARAMO, a. s. analýzu nákladů a doporučení, která zlepší implementaci a vyhodnocování budoucích projektů outsourcingu. Anotace v angličtině: The objective of the submitted thesis is to analyse the process of outsourcing in a selected company and to evaluate the effectiveness of an outsourcing decision. The theoretical part is focused on modern approaches to outsourcing. The practical part provides the company PARAMO, a. s. with a cost analysis and recommendations which will improve the implementation and evaluation of future outsourcing projects. Klíčová slova v češtině: Outsourcing, poskytovatel, náklady příležitosti, průměrné vážené náklady kapitálu, snižování nákladů Klíčová slova v angličtině: Outsourcing, provider, opportunity costs, weighted average costs of capital, cost reduction

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením Doc. Ing. Jiřího Novotného, CSc. a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne: 18. dubna 2006 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Touto cestou bych rád vyjádřil poděkování doc. Ing. Jiřímu Novotnému, CSc. za cenné připomínky, ochotu a trpělivost při vedení mé diplomové práce. Děkuji také managementu společnosti PARAMO, a. s. za poskytnuté informace a ochotný přístup, který mi velmi pomohl při zpracování aplikační části této práce.

7 OBSAH ÚVOD 9 1 POJEM OUTSOURCINGU VYMEZENÍ DALŠÍCH ZÁKLADNÍCH POJMŮ 12 2 HISTORICKÝ VÝVOJ OUTSOURCINGU A TRENDY GLOBÁLNÍ SOUVISLOSTI OUTSOURCINGU Podmínky outsourcingu Důsledky outsourcingu ROZVOJ OUTSOURCINGU VE SVĚTĚ VÝVOJ v ČESKÉ REPUBLICE 18 3 DŮVODY PRO APLIKACI OUTSOURCINGU OBLASTI DŮVODŮ PRO APLIKACI OUTSOURCINGU KONKRÉTNÍ DŮVODY PRO APLIKACI OUTSOURCINGU Snížení nákladů a jejich lepší kontrola Soustředění na hlavní činnost podniku Získání přístupu k schopnostem a možnostem na vysoké (světové) úrovni Uvolnění interních zdrojů pro jiné účely Zdroje nejsou dostupné interně Akcelerace přínosů z reengineeringu Činnosti jsou těžko ovladatelné nebo zcela mimo kontrolu Uvolnění kapitálových prostředků Sdílení rizik Přísun peněz (cash infusion) 25 4 PROCES OUTSOURCINGU STRATEGICKÁ ANALÝZA FUNKČNÍCH OBLASTÍ URČENÍ OBLASTÍ, KTERÉ MAJÍ BÝT VYTESNENÝ Rozlišení nákladů podle formy zajištění činnosti Druhy outsourcingu a možnosti spolupráce DEFINICE ROZHRANÍ "PODNIK - POSKYTOVATEL" A DEFINICE POŽADAVKŮ NA POSKYTOVATELE VÝBĚR POSKYTOVATELE Nejčastější problémy outsourcingových projektů TRANSFORMACE OBLASTI ŘÍZENÍ VZTAHU ZADAVATEL - POSKYTOVATEL" 34 5 SUMARIZACE VÝHOD A NEVÝHOD OUTSOURCINGU PRO ZADAVATELE 35 6 APLIKAČNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODNIKU Stručný profil společnosti PARAMO, a. s 37

8 6.1.2 Organizační struktura Výkony a hospodářské výsledky ANALÝZA PROCESU OUTSOURCINGU A DOPORUČENÍ PRO JEDNOTLIVÉ FÁZE Kontextuální vymezení projektu outsourcingu Strategická analýza funkčních oblastí Určení oblastí, které budou vytesnený Analýza užitku Nákladové srovnání externího a interního zajištění Definice rozhraní podnik - poskytovatel" a definice požadavků na poskytovatele Výběr poskytovatele Transformace oblasti Řízení vztahu zadavatel - poskytovatel" ANALÝZA DŮVODŮ, VÝHOD, NEVÝHOD OUTSOURCINGU PRO SPOLEČNOST PARAMO Důvody outsourcingu Výhody a nevýhody outsourcingu 57 ZÁVĚR 59 SEZNAM OBRÁZKŮ 61 SEZNAM GRAFŮ 61 SEZNAM TABULEK 61 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A DALŠÍCH PRAMENŮ 62

9 ÚVOD Dnešní rychle se měnící svět, kde je kladen velký důraz na znalosti, flexibilitu a výkonnost, způsobuje, že podniky jsou nuceny přehodnotit svá paradigmata. Změny podnikatelského prostředí, se kterými se v poslední době stále častěji setkáváme v ekonomické praxi, ovlivňují ve velké míře organizační strukturu podniku a způsoby nazírání na organizaci. Mění se nejen podmínky pro podnikání, ale i manažerské nástroje, které se s jistotou aplikovaly v minulosti. Každá organizace je dříve či později postavena před rozhodovací dilema, zda je vlastnictví výrobních faktorů spolehlivějším prostředkem k dosažení konkurenční výhody, nebo jestli k dosažení jejích strategických cílů lépe napomůže externí opatření zdrojů. Tato diplomová práce se zabývá druhým případem - outsourcingem jakožto nástrojem, kterým podnik určitou činnost vytěsní a zdroj si opatří dodavatelsky. Na proces outsourcingu však nelze nahlížet izolovaně, svůj smysl získává právě v komparaci s jinými alternativami. Idea outsourcingu pramení z elementárních poznatků ekonomické teorie, tedy zjištění, že dělba práce přináší zvýšení celkového blahobytu společnosti a zdroje by měl obhospodařovat ten, kdo je schopen je efektivně alokovat, kdo má při hospodaření s nimi komparativní výhodu. Outsourcing však představuje velmi dvojsečnou zbraň v cestě za vyšší efektivitou podnikání. Původně jednoznačně převažující pozitivní ohlasy, které byly ovlivněny dost často referenčními zakázkami, byly u mnohých podniků vystřídány negativními zjištěními. Nejnovější výzkumy ukazují, že zhruba pouze polovina podniků, které aplikovaly outsourcing, doznala nákladových úspor a mnoho podniků se přesvědčilo o tom, že outsourcing přináší nejen rizika nákladová, ale i četná další. Úkolem diplomové práce bude ověření těchto pracovních hypotéz: Aplikací outsourcingu lze dospět k vyšší efektivitě podnikání z důvodu úspory nákladů. Sledovaný podnik nemá žádnou standardizovanou metodiku pro posuzování a vyhodnocování outsourcingu. Cílem mé diplomové práce je analyzovat proces outsourcingu v podniku a vyvodit doporučení pro praxi plynoucí ze zjištěných skutečností. Konkrétně se bude jednat o 9

10 vyhodnocení nákladové výhodnosti specifického outsourcingového projektu a zobecnění uplatněného přístupu, stanovení kritérií do budoucna pro vytesnení oblastí tak, aby byly zpřehledněny a přesněji posuzovány budoucí outsourcingové projekty. Tyto dílčí cíle konkretizují a zužují cíl stanovený v zadání. V teoretické části diplomové práce nastíním moderní poznatky v oblasti outsourcingu, pro přehlednost a lepší logickou návaznost je rozčlením do pěti kapitol, hlavním smyslem teoretické části však bude vytvoření argumentačního aparátu pro část praktickou. V aplikační části se zaměřím na vyhodnocování procesu outsourcingu ve společnosti PARAMO. Rozeberu v ní jednotlivé fáze procesu outsourcingu a vyhodnotím nákladovou výhodnost pro tento podnik. K některým fázím outsourcingového procesu navrhnu určité modifikace, případná možná zlepšení. Tato část vyústí v návrh určité zobecněné standardizované metodiky a způsobu posuzování a hodnocení budoucích outsourcingových projektů podniku. V teoretické části budou využity metody literární rešerše a deskripce. Dalším nástrojem bude analýza získaných poznatků a jejich syntéza. V praktické části aplikuji při zpracovávání informací metodu deskripce, komparace, přičemž se budu opírat o výsledky empirických šetření a hloubkových rozhovorů a analytické poznatky této části se pokusím syntetizovat do obecnější roviny. 10

11 1 POJEM OUTSOURCINGU Outsourcing je slovo převzaté z americké obchodní angličtiny a nemá přesný český ekvivalent, proto se budu ve své práci držet původního anglického pojmu. Termín vznikl složením slov outside" (vnější) a resource" (zdroj). V češtině je outsourcing většinou vyjadřován jako vytesnení nebo odsunutí, případně jako vyčleňování činností, někdy také siřeji jako využívání externích služeb či využívání vnějších zdrojů. Jako ekvivalent anglického slovesa to outsource" budu používat blízký český výraz odsunout" nebo vytěsnit". V anglicky psané literatuře je outsourcing nejčastěji vymezen jako akt přenesení některých opakujících se vnitřních činností organizace a práv rozhodovat na vnější poskytovatele, jak je vymezeno ve smlouvě." 1 Této definice se budu držet při chápání slova outsrourcing ve své práci. Protože většina dostupné literatury o outsourcingu je v anglickém jazyce, budu u klíčových pojmů uvádět v závorce i jejich anglický ekvivalent. Podnik potřebuje pro výkon své činnosti zdroje a vstupy z těchto zdrojů. Outsourcing je takový stav, kdy podnik místo toho, aby si vstup ze zdroje zajišťoval sám, koupí tento vstup od externího dodavatele. Tímto není zapotřebí obhospodařovat zdroje interně, ale mezi podnik a zdroj se vloží další subjekt. Zdroj je z podniku odsunut. Obrázek 1: Princip outsourcingu OUTSOURCING "jposkytpvatet obhospodarení W zdroje výstup služba zdroje výstup Zdroj: BRUKNER, T. a VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů str. 10. Např. GREAVER, M. F. Strategie Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives. New York : AMACOM, s. ISBN

12 Podnik tedy řeší rozhodovací dilema, zda udělat nebo koupit" (make versus buy) nebo vlastnit nebo pronajmout si" (own versus lease). Outsourcing je podle mého názoru spíše strategickým než operativním nástrojem rozhodování, může podniku pomoci dlouhodobě efektivně alokovat zdroje. Obecně lze říci, že v dnešní době úzké specializace je pro podnik, který chce přežít v konkurenčním boji často nezbytné, aby vytěsnil činnosti, ve kterých nemá komparativní výhodu a soustředil se na svou hlavní činnost (core business). 1.1 Vymezení dalších základních pojmů Pojem insourcing budeme chápat jako protiklad ke slovu outsourcing a budeme jím označovat stav (případně činnost vedoucí k tomu stavu), kdy podnik obhospodařuje zdroje interně. Termín insourcing může být zúžen i na situaci, kdy podnik obhospodařuje zdroj interně a služby tohoto zdroje jsou vstupem nejen do jeho hlavní činnosti, ale také je poskytuje podnikům jiným. Poskytovatel outsourcingu (provider) bude synonymně nazýván dodavatelem (supplier, vendor). Jelikož ve své práci uplatňuji hledisko zákaznického (zadavatelského) podniku, budeme slovy organizace či podnik chápat zadavatelský podnik. 12

13 2 HISTORICKY VÝVOJ OUTSOURCINGU A TRENDY I když slovo outsourcing" je poměrně nové (bylo poprvé použito v pozdních osmdesátých letech), jeho historické kořeny lze spatřovat již od vzniku samotné dělby práce. Systematičtěji se jím však podniky začínají zabývat až v šedesátých letech minulého století. Proč se outsourcing stal důležitým nástrojem restrukturalizace? Na tuto otázku se nám podaří odpovědět, když si uvědomíme, co ho objektivně vyvolává, neboli jaké změny nastaly v ekonomice (výčet má spíše ilustrativní charakter a zdůrazněny jsou ty změny, které vyvolaly outsourcing, neaspiruje tedy na úplnost): Konkurenční tlaky j sou v globální ekonomice stále zřetelněj ší. Velikost organizace již není konkurenční výhodou. Pružný, malý konkurent, který využije mezery na trhu, může změnit odvětví a strukturu nákladů přes noc". Cyklus životnosti výrobků a služeb se dramaticky zkrátil. Investoři a analytici požadují rozhodný management s konkrétním zaměřením a jasnými cíli, který je schopen dostát závazkům. Výrazná zlepšení v provozní a finanční výkonnosti jsou velmi důležitá pro úspěch a dlouhodobé přežití. Počet technických specialistů je adekvátně vysoký, avšak jejich interní zaměstnávání není nezbytné k tomu, aby byli pro organizaci dostupní. Špičkové technologie a znalosti lze v dnešní době považovat za konkurenční zbraň, ale jejich získání je nákladné a úspěšných výsledků se těžko dosahuje, pokud jsou implementovány interně. 2.1 Globální souvislosti outsourcingu V této části bude nazíráno na outsourcing z celospolečenského hlediska, bude pojednáno o příčinách, které jej umožňují a o důsledcích, které outsourcing může přinést. Je důležité na outsourcing nahlížet nejen z hlediska konkrétního podniku, ale chápat jeho širší makroekonomické a společenské souvislosti a důsledky. Širší makroekonomické a mikroekonomické pojetí problematiky outsourcingu pak napomáhá právě jeho lepšímu porozumění na úrovni jednotlivých podniků. Globální příčiny a důsledky outsourcingu j sou 13

14 v podstatě velmi podobné, lze tedy říci, že outsourcing vlastně produkuje totéž, co je podmínkou nebo příčinou jeho vzniku Podmínky outsourcingu Příčiny outsourcingu j sou zcela konkrétní - mikroekonomické, které jsou nastíněny v úvodu a dále rozebírány v dalších částech textu, proto tedy dále z globálního hlediska budeme hovořit pouze o jeho podmínkách. Vychází z podmínek současné doby, zejména technologických, konkurenčních a společenských 2. Z technologických předpokladů je třeba uvést zejména rozvoj komunikací a informačních technologií, které umožňují snadno řiditelnou a koordinovatelnou geografickou distribuci podnikových struktur, která je nezbytnou pro vytesnení určité oblasti. Díky současné úrovni informačních a komunikačních technologií je možné propojit geograficky oddělená pracoviště do informačního systému, přičemž tato pracoviště jsou technologicky i nákladově srovnatelně řiditelná a koordinovatelné s podnikem umístěným v jedné budově. Konkurenční předpoklady jsou především reprezentovány nutností (případně trendem) snižování nákladů na organizaci, neboli redukce a zplošťování organizačních struktur a v souvislosti s tím vznik samostatných organizačních jednotek v podniku. Globalizace konkurence také vznáší požadavek světové úrovně v produkci vně i uvnitř podniku. Podmínkou stability outsourcingových vazeb jsou však důvěra, společenské klima a kladná očekávání ve společnosti (především v podnikatelské sféře), díky tomu se i zvyšuje specializace ve všech sférách. Další předpoklady jsou společenské. Nejde jen o outsourcing, ale o celkový trend vytváření kooperativní společnosti", čili dochází k vytváření strategických aliancí a kooperujících týmů. Dochází tedy k posunu od klasické nestrukturované" konkurence ke konkurenci aliancí, v jejichž rámci se naopak výrazně posiluje kooperativnost. Rozsah kooperací roste nejen v lokálním, ale především v globálním měřítku. Přínosem aliancí je skutečnost, že zúčastnění partneři přinášejí do aliance své silné stránky a své zdroje, kterými nedisponují 2 BRUKNER, T.; VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů l.vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN

15 ostatní partneři, vzájemnou kooperací tím partneři významně posilují svou konkurenceschopnost. Růst kooperací a vznik aliancí je podmíněn řadou důvodů: vývoj nových produktů a služeb je velmi náročný na rychlost, finance i jiné zdroje, čímž si vynucuje rozsáhlé kooperace různorodých vysoce specializovaných subjektů, informační a komunikační infrastruktura vytváří nové a příznivé prostředí pro rozvoj nových, intenzivních a vysoce efektivních forem kooperací, například virtuální týmy, logistické řetězce v dnešní době již výrazně překračují svou integrací hranice jedné firmy, zasahují stále větší spektrum ekonomických subjektů, toto propojení bylo podpořeno mimo jiné také vývoje standardů EDI (Electronic Data Interchange - elektronická výměna dat). Nezbytnou podmínkou úspěšnosti jak jednotlivců, tak ekonomických subjektů je permanentní osvojování nových znalostí vytvořených někým jiným a tvorba vlastních znalostí. Podrobněji se tímto tématem zabývá P. F. Drucker 3. Další podmínkou je co nejvyšší flexibilita, neboť aliance mají často dočasnou povahu a zanikají, pokud společná vize není dostatečně nosnou nebo se splní jejich účel, pro který byly dočasně vytvořeny. Současně však vznikají nové aliance a podniky se musí změněným podmínkám přizpůsobit, flexibilně se rozhodnout, s kým alianci vytvoří a za jakých podmínek. Třetí nezbytnou podmínkou úspěšného zapojení do kooperativní společnosti je informovat ostatní o znalostech, dovednostech a zdrojích, kterými organizace disponuje a které nabízí Důsledky outsourcingu Významné důsledky outsourcingu logicky vyplývají ze skutečností, které byly výše naznačeny. Outsourcing posiluje trendy globalizace a specializace. Zrovna tak můžeme outsourcing velkých funkčních oblastí považovat za další stupeň dělby práce, i jeho důsledky jsou patrně pokračováním a rozšířením důsledků vývoje dělby práce. Vytesnení určité podnikové oblasti mnoha podniky jednomu poskytovateli vytváří u poskytovatele geograficky distribuované horizontální organizační struktury, neboli síťové organizace. Vlivem outsourcingu se zadavatelské podniky více specializují a stávají se více konkurenceschopnými. Zároveň outsourcingem v mnohých případech dochází k odstranění 3 DRUCKER, P. F. Postkapitalistická společnost. Praha : Management Press, s. ISBN

16 organizačních mezistupňů (střední management). Na druhé straně poskytovatelé získávají síťovou strukturu a rozšiřují svou působnost, někdy se dá hovořit až o celosvětové globalizaci. Díky vysoké konkurenci se snaží poskytovat své služby na světové úrovni. Po makroekonomické stránce má outsourcing pozitivní, ale pro mnohé státy i negativní důsledky. Mezi pozitivní lze zařadit celkovou vyšší efektivnost, a to především díky úspoře nákladů z rozsahu, díky zvýšené efektivnosti dochází k posunu hranice produkčních možností. Outsourcing se v některých zemích (zejména vyspělých) negativně dotýká pracovníků s nízkou kvalifikací, mnoho činností je vytěsňování do zemí s nízkými mzdovými náklady. Zajímavé jsou postřehy B. Gatese 4, který jde ve svých vizích o kooperativní společnosti (a tedy i outsourcingu) poměrně daleko. Podle jeho názoru vysoké komunikační možnosti, změny v odvětvích a stále se rozšiřující formy virtuálních organizací a virtuálních týmů povedou k vylidňování měst, pomine tedy jedno z hlavních poslání města jako koncentrátora pracovní síly. 2.2 Rozvoj outsourcingu ve světě Koncepce outsourcingu je v podstatě podobná subdodávkám, joint ventures a různým formám strategického partnerství, která se datují stovky let zpět. Podle M. F. Greavera byla tato praxe patrná zejména: 5 pro farmáře, kteří si najímali skupiny migrujících dělníků, aby doplnili počet pracovníků v době sklizně, pro stavební firmy, které subdodávkami řešily prvky výstavby subsystémů (např. rozvod elektřiny, kanalizace), pro stát, který uzavíral smlouvy o výrobě vojenského vybavení se svými strategickými partnery. Outsourcing od jemu podobných konceptů odlišuje skutečnost, že vnitřní činnosti jsou vytesnený, což nemusí platit u subdodávek a joint ventures. 4 GATES, B. Informační dálnice. Praha : Management Press, s. ISBN X. 5 GREAVER, M. F. Strategie Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives. New York : AMACOM, s. ISBN

17 Outsourcing v čisté podobě se začal uplatňovat na přelomu 80. a 90. let v USA, kdy mnohé společnosti začaly vytěsňovat informační systémy. Nejznámější je případ Kodaku na straně zadavatele a IBM na straně poskytovatele. Většina odborníků (D. Minoli, M. C. Lacity, R. Hirschem, M. F. Corbett) označuje za zlom v rozšíření outsourcingu a za začátek jeho masového užití (v USA), outsourcing informačního systému firmou Kodak (1989). Mluví se dokonce o éře před Kodakem" a o éře po Kodaku". Masovost outsourcingu tedy začíná vytěsněním informačního systému." 6 Outsourcingové aktivity se v posledních letech těší značné oblibě. To, že outsourcing je aktuálním tématem, dokazuje skutečnost, že celkem 75% amerických a evropských nadnárodních společností v současné době využívá, a i v příštím roce až dvou letech hodlá využívat outsourcing pro své podpůrné procesy. Američtí i evropští vedoucí pracovníci se shodují v tom, že využívání outsourcingu je důležité pro růst jejich společnosti." 7. V USA jsou vytěsňovány zejména vedení mezd, fakturace a zpracování závazků, dále správa zaměstnaneckých výhod a nároků. V Evropě jsou předmětem outsourcingu zejména podpora IT a informačních systémů a daňové záležitosti. Následující grafy obsahují srovnání situace v USA a Evropě z hlediska celkové hodnoty kontraktů. Z grafů je dobře vidět tendence časového zaostávání Evropy v nástupu outsourcingu. 6 BRUKNER, T.; VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů l.vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN % nadnárodních společností v současnosti využívá outsourcing [online]. Dostupný na WWW: <http://www.zpravodaj.cz> 17

18 Graf 1: Vývoj outsourcingu v Evropě a v USA (objem kontraktů v miliardách eur) Rok 2002 USA Evropa 23,5 Rok 2003 DUSÁ Evropa 28,2 Rok 2004 USA D Evropa 14,1 30,74 26,4 24,33 Pramen: Fridrich, M. a Kaláb, V. Evropské firmy objevily outsourcing. Lidové noviny, , s Vývoj v České republice V ČR je však situace rozdílná. Outsourcing je v podnikatelské praxi stále opomíjen. Ačkoliv je v západní Evropě běžně aplikován, v ČR mu manažen stále nevěří. Hlavní brzdou je zde psychologicky podmíněná tržní nedůvěra, nedostatečná informovanost a výše transakčních nákladů. 8 Rozvoj cíleného outsourcingu počal v ČR s přechodem na tržní hospodářství, podniky se začaly restrukturalizovat a docházelo ke snižování rozsahu činností zajišťovaných interně. Mezi první oblasti, kde došlo ke specializaci firem, patří stravování zaměstnanců. Přestože se podle výzkumů potvrzuje, že outsourcing většinou nabízí kvalitnější a levnější provádění služeb, není tento nástroj v ČR tak často využíván. Pozadu zůstává především outsourcing služeb, které mají podobu duševního vlastnictví. Na druhé straně roste ve světě poptávka po českých outsourcingových službách, a to především v oblasti outsourcingu informačních technologií. České firmy jsou schopny zajistit služby na úrovni světové kvality, a to o 10 až 30 % levněji než zahraniční konkurenti. 9 Kubátová, E. Pozitiva a negativa outsourcingu. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno : VUT FP Brno, Sborník je ve formě CR-ROM. ISBN HLAVÁČ, J. Zájem o outsourcing roste. Komunikace a trendy, 2004, č

19 Následující graf ukazuje srovnání roku 2002 a 2003 v procentním vyjádření podílu na vytěsňovaných oblastech: Graf 2: Oblasti outsourcingu Nejčastěji outsourcované oblasti - komparace 2002/03 Zdroj: BLAŽEK, L., ČADA, R, GOLEC, R, KUBÁTOVÁ, E, ŠLŠKA, L. Vývojové tendence podniků. Ekonomicko-správní fakulta, (závěrečná zpráva v rámci specifického výzkumu KPH) 19

20 3 DŮVODY PRO APLIKACI OUTSOURCINGU Nezbytným předpokladem úspěšného zavedení outsourcingu do podniku je přesné stanovení cílů podniku. Outsourcing tedy slouží k naplnění podnikových cílů, které můžeme rozdělit do konkurenční, finanční, věcné či organizační oblasti. 3.1 Oblasti důvodů pro aplikaci outsourcingu M. F. Greaver 10 a v mírné modifikaci i T. Bruckner a J. Voříšek 11 rozlišují čtyři základní oblasti důvodů, které jsou významné při rozhodování o zavedení outsourcingu ve společnosti a které se často v konkrétních případech vzájemně prolínají. Jedná se o tyto oblasti: konkurenční, věcná, finanční, organizační. Konkurenční důvody jsou zaměřené na získávání konkurenční výhody, náskoku před konkurencí. Rozhodování v této oblasti je orientováno na vzdálenou budoucnost (politickostrategicky). Věcné důvody se týkají zdokonalení v oblasti hlavní činnosti. Díky outsourcingu jsou uvolněny zdroje pro rozvoj hlavní činnosti na vyšší úroveň. Finanční důvody představují snížení nákladů a zvýšení výnosů. Většina autorů nedoporučuje tento cíl považovat za hlavní. Lze výstižně říci, že finanční důvody doprovázejí (někdy implicitně) ostatní cíle a důvody a finanční (zejména nákladové) hledisko je důležitým hodnotícím faktorem úspěšnosti outsourcingu aplikovaného z jiných důvodů než finančních. Empirické výzkumy (viz dále) však jednoznačně prokazují, že nákladové důvody jsou při rozhodování podniku o outsourcingu prvotní a hlavní. Jako organizační důvody lze především označit zjednodušení manažerské práce a zploštění organizační struktury podniku. S tím souvisí růst specializace celého podniku, všech jeho zaměstnanců, ale i středního managementu. 10 GREAVER, M. F. Strategie Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives. New York : AMACOM, s. ISBN BRUKNER, T.; VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů l.vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN

21 3.2 Konkrétní důvody pro aplikaci outsourcingu The Outsourcing Institute (organizace zaměřená na výzkum trendů outsourcingu na trhu v USA) provádí mnoho studií týkajících se outsourcingu. Na základě empirických průzkumů bylo vyhodnoceno deset nejčastějších podnikových důvodů pro outsourcing a potenciální výhody, které uvedenými cestami mohou být získány. Důvody jsou uváděny v pořadí podle strategické důležitosti a zároveň podle míry jejich úspěšnosti Snížení a kontrola operativních nákladů 2. Soustředění na hlavní činnost podniku 3. Získání přístupu k technologiím světové úrovně 4. Uvolnění interních zdrojů pro jiné účely 5. Zdroj e nej sou dostupné interně 6. Akcelerace přínosů z reengineeringu 7. Činnosti j sou těžko ovladatelné nebo zcela mimo kontrolu 8. Uvolnění kapitálových prostředků 9. Sdílení rizik 10. Přísun peněz Rozeberme si nyní jednotlivé položky podrobněji Snížení nákladů a jejich lepší kontrola je nejdůležitějším spíše taktickým důvodem outsourcingu. Podnik, který všechny zdroje obhospodařuje interně, většinou vynakládá větší výdaje na výzkum, vývoj, marketing (a jiné), než by zaplatil vnějšímu podniku, který se specializuje a má nižší náklady. Poskytovatel, který obstarává více podniků, je schopen tzv. úspor nákladů z rozsahu 13. Dochází tedy především k úspoře nákladů, které mají fixní charakter (náklady nutné pro provozovaní funkční oblasti, ale pokrývající širší využití, než kterého je schopen jeden konkrétní podnik). Poskytovatel se tak stává prostředníkem sdílení nákladů na budovy, stroje a zařízení, ale 12 Top Ten Outsourcing Survey, Outsourcing Institute Dostupný na WWW: <www. outsourcing.com> 13 Úspory nákladů z rozsahu jsou úspory těch nákladů, jejichž výše na jednotku poskytovaných služeb (průměrné náklady) s rostoucím rozsahem poskytovaným služeb (s rostoucím objemem výroby oblasti) klesá. Jedná se většinou o fixní náklady, které pokryjí širší využití, než kterého je schopen jeden podnik. 21

22 rovněž získání a udržování kvalifikace potřebné pracovní síly. Na druhou stranu však každá transakce uzavřená mimo podnik nese určité náklady spojené s vyjednáváním, přípravou kontraktu, jeho ochranou, ale i náklady ze špatně uzavřeného kontraktu a jeho porušení. Takové náklady označujeme jako transakční. Celkové náklady transakce jsou tedy tvořeny výrobními (cenou za služby) a transakčními náklady. 14 Outsourcing s sebou tedy přináší na jednu stranu snížení výrobních nákladů vytesnené funkční oblasti, na druhou stranu dochází ke zvýšení transakčních nákladů, do kterých patří například: náklady spojené s uzavřením kontraktu a s kontrolou jeho plnění náklady na komunikaci mezi podnikem a poskytovatelem náklady na expertní a konzultační služby spojené např. s výběrovým řízením nebo s řešením sporů poskytovatele a zákazníka Je však možné, že transakční náklady funkční oblasti dokonce poklesnou, zejména nahradí-li tržně obchodní vztah v podobě outsourcingu složitou organizační strukturu Soustředění na hlavní činnost podniku lze zařadit mezi dlouhodobé, čili strategické důvody. Jedná se o odsunutí komplementárních podnikových činností vně podnik za účelem aktivace vlastních zdrojů pro hlavní činnost. Organizování podpůrných procesů jako integrované zákaznicky orientované služby přináší výraznou úsporu času a kapacit. Podnik se může soustředit na hlavní předmět podnikání, může se rozšiřovat, zaměřit se na širší obchodní témata či úkoly, snižuje se počet operativních úkolů, o kterých musí management rozhodovat. Outsourcing tak umožňuje efektivnější využití podnikových zdrojů, vede ke změně organizační struktury, která umožňuje podniku lépe reagovat na potřeby zákazníků Získání přístupu k schopnostem a možnostem na vysoké (světové) úrovni patří opět mezi strategické důvody zavedení outsourcingu. Pokud podnik v určité oblasti nemá konkurenční výhodu, je udržení světové úrovně velmi nákladné a obtížné a podnik vykazuje spíše tendenci ke stagnaci v takové oblasti. Podobně jako zadavatel vytěsňuje určitou funkční oblast, aby se zaměřil na svou hlavní činnost, poskytovatel všechny své možnosti a prostředky vkládá do poskytování služeb plynoucích z jeho zaměření. Produkt 14 COASE, R.H. The firm, the market and the law. Chicago : The University of Chicago Press, s. ISBN

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ LOGISTIKŮ 2012 Šiklův Mlýn 17. 18. května 2012 OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ jako konkurenční výhoda Ing. MarFn D U B O V Ý, ALog. Mo#o: Ten, kdo dělá to, co nemá, nedělá to, co má. A-N? OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Audit managementu údržby

Audit managementu údržby Audit managementu údržby Benchmarking a outsourcing v údržbě Etapy životního cyklu 1 Audit integrity majetku a jeho údržby - otázky 1. Je uplatňována správná a moderní politika na majetku a intenzita využívání

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Procesní management veřejné správy

Procesní management veřejné správy Procesní management veřejné správy Václav Řepa Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Projekt PARMA (Public Administration Reference Model and Architecture) repa@vse.cz vaclav@panrepa.com http://parma.vse.cz/w

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

V IS/ICT jsou dva trendy

V IS/ICT jsou dva trendy Sourcing v podnikové informatice Úvod Výrazným rysem současného hospodářství je kooperativní společnost Propojení podniků do aliancí, dodavatelských řetězců, V IS/ICT jsou dva trendy Roste význam Roste

Více

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS

BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS BUSINESS COMUNICATION IN LOGISTIC FIRMS Helena Becková 1 ABSTRACT The paper deals with business communication with a focus on logistic firms. It characterises forms of business communication, both classic

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

1.5.2 âlenûní procesû

1.5.2 âlenûní procesû PROCESNÍ ÍZENÍ V PRAXI PODNIKÒ A VYSOK CH KOL Otázky, které si vedení organizace musí zodpovědět, znějí: proč organizace existuje a jak vydělává peníze. Jsou to základní existenční otázky a je pozoruhodné,

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Členění nákladů a rozhodování Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Pojem nákladů a jeho rozdílná interpretace z hlediska uživatelů

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více