Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Podnikové hospodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Podnikové hospodářství"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ľ T-f * t \ ^ ^ "ľ/s MAS^ OUTSOURCING V PODNIKOVÉM OPATROVANÍ r r Outsourcing in the enterprise procurement Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Jiří NOVOTNÝ, CSc. Autor: Vít PROKŮPEK Brno, duben 2006 V digitálne podepsáno středisko vědeckých informací Digitally signed by SVI(Jiri Polaček) Date: :27:09+01'00'

2 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2004/2005 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: PRO KÚPE K Vít Podnikové hospodářství Název tématu: Outsourcing v podnikovém opatřování Outsourcing in the enterprise procurement Zásady pro vypracování Problémová oblast: Outsourcing, jako proces převedení určitých aktivit, které dosud podnik prováděl sám, na externí subjekty, od kterých výsledky těchto aktivit bude nakupovat, si klade za cíl zvýšit hospodářskou efektivnost podnikání. Důvodem k tomu může být potřeba finančních úspor, nebo nedostatek zdrojů (kapitálu, prostorů, pracovníků apod.). Cíl práce: Popis a analýza outsourcingu v reálném podniku a vyvození doporučení pro uplatnění získaných poznatků v praxi. Postup práce a použité metody: I.Úvod: Kontextuální vřazení předmětné problematiky, vymezení cíle práce a použitých metod. Věnovat pozornost využití matematicko-statistických metod při zpracování empirických dat. II. Teoretická část: Zpracování teoretického konceptu zkoumané problematiky jako argumentačního východiska pro vlastní analýzu v praktické části. III. Praktická část: Popis a analýza outsourcingu v reálném podniku. Strukturální členění této části opřít o systémové rozvržení v teoretickém konceptu.

3 IV. Závěr: Shrnutí výsledků práce do zobecňující podoby, včetně návrhu na jejich uplatnění v praxi. Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: předpoklad cca 15 tabulek a grafů stran Seznam odborné literatury: NOVOTNÝ, J. Nauka o podniku I. 1. vyd. Brno : ESF MU, s. ISBN SYNEK, M.A KOL. Podniková ekonomika. 1 vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN a další Relevantní legislativa Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce: edoucí katedry V Brně dne:

4 Jméno a příjmení autora: Vít Prokůpek Název diplomové práce: Outsourcing v podnikovém opatřování Název v angličtině: Outsourcing in the enterprise procurement Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. Rok obhajoby: 2006 Anotace v češtině: Cílem diplomové práce je analyzovat outsourcing ve vybrané společnosti a vyhodnotit nákladovou efektivnost konkrétního outsourcingového projektu. Teoretická část se zaměřuje na moderní poznání v oblasti outsourcingu. Praktická část poskytuje společnosti PARAMO, a. s. analýzu nákladů a doporučení, která zlepší implementaci a vyhodnocování budoucích projektů outsourcingu. Anotace v angličtině: The objective of the submitted thesis is to analyse the process of outsourcing in a selected company and to evaluate the effectiveness of an outsourcing decision. The theoretical part is focused on modern approaches to outsourcing. The practical part provides the company PARAMO, a. s. with a cost analysis and recommendations which will improve the implementation and evaluation of future outsourcing projects. Klíčová slova v češtině: Outsourcing, poskytovatel, náklady příležitosti, průměrné vážené náklady kapitálu, snižování nákladů Klíčová slova v angličtině: Outsourcing, provider, opportunity costs, weighted average costs of capital, cost reduction

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením Doc. Ing. Jiřího Novotného, CSc. a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne: 18. dubna 2006 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Touto cestou bych rád vyjádřil poděkování doc. Ing. Jiřímu Novotnému, CSc. za cenné připomínky, ochotu a trpělivost při vedení mé diplomové práce. Děkuji také managementu společnosti PARAMO, a. s. za poskytnuté informace a ochotný přístup, který mi velmi pomohl při zpracování aplikační části této práce.

7 OBSAH ÚVOD 9 1 POJEM OUTSOURCINGU VYMEZENÍ DALŠÍCH ZÁKLADNÍCH POJMŮ 12 2 HISTORICKÝ VÝVOJ OUTSOURCINGU A TRENDY GLOBÁLNÍ SOUVISLOSTI OUTSOURCINGU Podmínky outsourcingu Důsledky outsourcingu ROZVOJ OUTSOURCINGU VE SVĚTĚ VÝVOJ v ČESKÉ REPUBLICE 18 3 DŮVODY PRO APLIKACI OUTSOURCINGU OBLASTI DŮVODŮ PRO APLIKACI OUTSOURCINGU KONKRÉTNÍ DŮVODY PRO APLIKACI OUTSOURCINGU Snížení nákladů a jejich lepší kontrola Soustředění na hlavní činnost podniku Získání přístupu k schopnostem a možnostem na vysoké (světové) úrovni Uvolnění interních zdrojů pro jiné účely Zdroje nejsou dostupné interně Akcelerace přínosů z reengineeringu Činnosti jsou těžko ovladatelné nebo zcela mimo kontrolu Uvolnění kapitálových prostředků Sdílení rizik Přísun peněz (cash infusion) 25 4 PROCES OUTSOURCINGU STRATEGICKÁ ANALÝZA FUNKČNÍCH OBLASTÍ URČENÍ OBLASTÍ, KTERÉ MAJÍ BÝT VYTESNENÝ Rozlišení nákladů podle formy zajištění činnosti Druhy outsourcingu a možnosti spolupráce DEFINICE ROZHRANÍ "PODNIK - POSKYTOVATEL" A DEFINICE POŽADAVKŮ NA POSKYTOVATELE VÝBĚR POSKYTOVATELE Nejčastější problémy outsourcingových projektů TRANSFORMACE OBLASTI ŘÍZENÍ VZTAHU ZADAVATEL - POSKYTOVATEL" 34 5 SUMARIZACE VÝHOD A NEVÝHOD OUTSOURCINGU PRO ZADAVATELE 35 6 APLIKAČNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODNIKU Stručný profil společnosti PARAMO, a. s 37

8 6.1.2 Organizační struktura Výkony a hospodářské výsledky ANALÝZA PROCESU OUTSOURCINGU A DOPORUČENÍ PRO JEDNOTLIVÉ FÁZE Kontextuální vymezení projektu outsourcingu Strategická analýza funkčních oblastí Určení oblastí, které budou vytesnený Analýza užitku Nákladové srovnání externího a interního zajištění Definice rozhraní podnik - poskytovatel" a definice požadavků na poskytovatele Výběr poskytovatele Transformace oblasti Řízení vztahu zadavatel - poskytovatel" ANALÝZA DŮVODŮ, VÝHOD, NEVÝHOD OUTSOURCINGU PRO SPOLEČNOST PARAMO Důvody outsourcingu Výhody a nevýhody outsourcingu 57 ZÁVĚR 59 SEZNAM OBRÁZKŮ 61 SEZNAM GRAFŮ 61 SEZNAM TABULEK 61 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A DALŠÍCH PRAMENŮ 62

9 ÚVOD Dnešní rychle se měnící svět, kde je kladen velký důraz na znalosti, flexibilitu a výkonnost, způsobuje, že podniky jsou nuceny přehodnotit svá paradigmata. Změny podnikatelského prostředí, se kterými se v poslední době stále častěji setkáváme v ekonomické praxi, ovlivňují ve velké míře organizační strukturu podniku a způsoby nazírání na organizaci. Mění se nejen podmínky pro podnikání, ale i manažerské nástroje, které se s jistotou aplikovaly v minulosti. Každá organizace je dříve či později postavena před rozhodovací dilema, zda je vlastnictví výrobních faktorů spolehlivějším prostředkem k dosažení konkurenční výhody, nebo jestli k dosažení jejích strategických cílů lépe napomůže externí opatření zdrojů. Tato diplomová práce se zabývá druhým případem - outsourcingem jakožto nástrojem, kterým podnik určitou činnost vytěsní a zdroj si opatří dodavatelsky. Na proces outsourcingu však nelze nahlížet izolovaně, svůj smysl získává právě v komparaci s jinými alternativami. Idea outsourcingu pramení z elementárních poznatků ekonomické teorie, tedy zjištění, že dělba práce přináší zvýšení celkového blahobytu společnosti a zdroje by měl obhospodařovat ten, kdo je schopen je efektivně alokovat, kdo má při hospodaření s nimi komparativní výhodu. Outsourcing však představuje velmi dvojsečnou zbraň v cestě za vyšší efektivitou podnikání. Původně jednoznačně převažující pozitivní ohlasy, které byly ovlivněny dost často referenčními zakázkami, byly u mnohých podniků vystřídány negativními zjištěními. Nejnovější výzkumy ukazují, že zhruba pouze polovina podniků, které aplikovaly outsourcing, doznala nákladových úspor a mnoho podniků se přesvědčilo o tom, že outsourcing přináší nejen rizika nákladová, ale i četná další. Úkolem diplomové práce bude ověření těchto pracovních hypotéz: Aplikací outsourcingu lze dospět k vyšší efektivitě podnikání z důvodu úspory nákladů. Sledovaný podnik nemá žádnou standardizovanou metodiku pro posuzování a vyhodnocování outsourcingu. Cílem mé diplomové práce je analyzovat proces outsourcingu v podniku a vyvodit doporučení pro praxi plynoucí ze zjištěných skutečností. Konkrétně se bude jednat o 9

10 vyhodnocení nákladové výhodnosti specifického outsourcingového projektu a zobecnění uplatněného přístupu, stanovení kritérií do budoucna pro vytesnení oblastí tak, aby byly zpřehledněny a přesněji posuzovány budoucí outsourcingové projekty. Tyto dílčí cíle konkretizují a zužují cíl stanovený v zadání. V teoretické části diplomové práce nastíním moderní poznatky v oblasti outsourcingu, pro přehlednost a lepší logickou návaznost je rozčlením do pěti kapitol, hlavním smyslem teoretické části však bude vytvoření argumentačního aparátu pro část praktickou. V aplikační části se zaměřím na vyhodnocování procesu outsourcingu ve společnosti PARAMO. Rozeberu v ní jednotlivé fáze procesu outsourcingu a vyhodnotím nákladovou výhodnost pro tento podnik. K některým fázím outsourcingového procesu navrhnu určité modifikace, případná možná zlepšení. Tato část vyústí v návrh určité zobecněné standardizované metodiky a způsobu posuzování a hodnocení budoucích outsourcingových projektů podniku. V teoretické části budou využity metody literární rešerše a deskripce. Dalším nástrojem bude analýza získaných poznatků a jejich syntéza. V praktické části aplikuji při zpracovávání informací metodu deskripce, komparace, přičemž se budu opírat o výsledky empirických šetření a hloubkových rozhovorů a analytické poznatky této části se pokusím syntetizovat do obecnější roviny. 10

11 1 POJEM OUTSOURCINGU Outsourcing je slovo převzaté z americké obchodní angličtiny a nemá přesný český ekvivalent, proto se budu ve své práci držet původního anglického pojmu. Termín vznikl složením slov outside" (vnější) a resource" (zdroj). V češtině je outsourcing většinou vyjadřován jako vytesnení nebo odsunutí, případně jako vyčleňování činností, někdy také siřeji jako využívání externích služeb či využívání vnějších zdrojů. Jako ekvivalent anglického slovesa to outsource" budu používat blízký český výraz odsunout" nebo vytěsnit". V anglicky psané literatuře je outsourcing nejčastěji vymezen jako akt přenesení některých opakujících se vnitřních činností organizace a práv rozhodovat na vnější poskytovatele, jak je vymezeno ve smlouvě." 1 Této definice se budu držet při chápání slova outsrourcing ve své práci. Protože většina dostupné literatury o outsourcingu je v anglickém jazyce, budu u klíčových pojmů uvádět v závorce i jejich anglický ekvivalent. Podnik potřebuje pro výkon své činnosti zdroje a vstupy z těchto zdrojů. Outsourcing je takový stav, kdy podnik místo toho, aby si vstup ze zdroje zajišťoval sám, koupí tento vstup od externího dodavatele. Tímto není zapotřebí obhospodařovat zdroje interně, ale mezi podnik a zdroj se vloží další subjekt. Zdroj je z podniku odsunut. Obrázek 1: Princip outsourcingu OUTSOURCING "jposkytpvatet obhospodarení W zdroje výstup služba zdroje výstup Zdroj: BRUKNER, T. a VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů str. 10. Např. GREAVER, M. F. Strategie Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives. New York : AMACOM, s. ISBN

12 Podnik tedy řeší rozhodovací dilema, zda udělat nebo koupit" (make versus buy) nebo vlastnit nebo pronajmout si" (own versus lease). Outsourcing je podle mého názoru spíše strategickým než operativním nástrojem rozhodování, může podniku pomoci dlouhodobě efektivně alokovat zdroje. Obecně lze říci, že v dnešní době úzké specializace je pro podnik, který chce přežít v konkurenčním boji často nezbytné, aby vytěsnil činnosti, ve kterých nemá komparativní výhodu a soustředil se na svou hlavní činnost (core business). 1.1 Vymezení dalších základních pojmů Pojem insourcing budeme chápat jako protiklad ke slovu outsourcing a budeme jím označovat stav (případně činnost vedoucí k tomu stavu), kdy podnik obhospodařuje zdroje interně. Termín insourcing může být zúžen i na situaci, kdy podnik obhospodařuje zdroj interně a služby tohoto zdroje jsou vstupem nejen do jeho hlavní činnosti, ale také je poskytuje podnikům jiným. Poskytovatel outsourcingu (provider) bude synonymně nazýván dodavatelem (supplier, vendor). Jelikož ve své práci uplatňuji hledisko zákaznického (zadavatelského) podniku, budeme slovy organizace či podnik chápat zadavatelský podnik. 12

13 2 HISTORICKY VÝVOJ OUTSOURCINGU A TRENDY I když slovo outsourcing" je poměrně nové (bylo poprvé použito v pozdních osmdesátých letech), jeho historické kořeny lze spatřovat již od vzniku samotné dělby práce. Systematičtěji se jím však podniky začínají zabývat až v šedesátých letech minulého století. Proč se outsourcing stal důležitým nástrojem restrukturalizace? Na tuto otázku se nám podaří odpovědět, když si uvědomíme, co ho objektivně vyvolává, neboli jaké změny nastaly v ekonomice (výčet má spíše ilustrativní charakter a zdůrazněny jsou ty změny, které vyvolaly outsourcing, neaspiruje tedy na úplnost): Konkurenční tlaky j sou v globální ekonomice stále zřetelněj ší. Velikost organizace již není konkurenční výhodou. Pružný, malý konkurent, který využije mezery na trhu, může změnit odvětví a strukturu nákladů přes noc". Cyklus životnosti výrobků a služeb se dramaticky zkrátil. Investoři a analytici požadují rozhodný management s konkrétním zaměřením a jasnými cíli, který je schopen dostát závazkům. Výrazná zlepšení v provozní a finanční výkonnosti jsou velmi důležitá pro úspěch a dlouhodobé přežití. Počet technických specialistů je adekvátně vysoký, avšak jejich interní zaměstnávání není nezbytné k tomu, aby byli pro organizaci dostupní. Špičkové technologie a znalosti lze v dnešní době považovat za konkurenční zbraň, ale jejich získání je nákladné a úspěšných výsledků se těžko dosahuje, pokud jsou implementovány interně. 2.1 Globální souvislosti outsourcingu V této části bude nazíráno na outsourcing z celospolečenského hlediska, bude pojednáno o příčinách, které jej umožňují a o důsledcích, které outsourcing může přinést. Je důležité na outsourcing nahlížet nejen z hlediska konkrétního podniku, ale chápat jeho širší makroekonomické a společenské souvislosti a důsledky. Širší makroekonomické a mikroekonomické pojetí problematiky outsourcingu pak napomáhá právě jeho lepšímu porozumění na úrovni jednotlivých podniků. Globální příčiny a důsledky outsourcingu j sou 13

14 v podstatě velmi podobné, lze tedy říci, že outsourcing vlastně produkuje totéž, co je podmínkou nebo příčinou jeho vzniku Podmínky outsourcingu Příčiny outsourcingu j sou zcela konkrétní - mikroekonomické, které jsou nastíněny v úvodu a dále rozebírány v dalších částech textu, proto tedy dále z globálního hlediska budeme hovořit pouze o jeho podmínkách. Vychází z podmínek současné doby, zejména technologických, konkurenčních a společenských 2. Z technologických předpokladů je třeba uvést zejména rozvoj komunikací a informačních technologií, které umožňují snadno řiditelnou a koordinovatelnou geografickou distribuci podnikových struktur, která je nezbytnou pro vytesnení určité oblasti. Díky současné úrovni informačních a komunikačních technologií je možné propojit geograficky oddělená pracoviště do informačního systému, přičemž tato pracoviště jsou technologicky i nákladově srovnatelně řiditelná a koordinovatelné s podnikem umístěným v jedné budově. Konkurenční předpoklady jsou především reprezentovány nutností (případně trendem) snižování nákladů na organizaci, neboli redukce a zplošťování organizačních struktur a v souvislosti s tím vznik samostatných organizačních jednotek v podniku. Globalizace konkurence také vznáší požadavek světové úrovně v produkci vně i uvnitř podniku. Podmínkou stability outsourcingových vazeb jsou však důvěra, společenské klima a kladná očekávání ve společnosti (především v podnikatelské sféře), díky tomu se i zvyšuje specializace ve všech sférách. Další předpoklady jsou společenské. Nejde jen o outsourcing, ale o celkový trend vytváření kooperativní společnosti", čili dochází k vytváření strategických aliancí a kooperujících týmů. Dochází tedy k posunu od klasické nestrukturované" konkurence ke konkurenci aliancí, v jejichž rámci se naopak výrazně posiluje kooperativnost. Rozsah kooperací roste nejen v lokálním, ale především v globálním měřítku. Přínosem aliancí je skutečnost, že zúčastnění partneři přinášejí do aliance své silné stránky a své zdroje, kterými nedisponují 2 BRUKNER, T.; VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů l.vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN

15 ostatní partneři, vzájemnou kooperací tím partneři významně posilují svou konkurenceschopnost. Růst kooperací a vznik aliancí je podmíněn řadou důvodů: vývoj nových produktů a služeb je velmi náročný na rychlost, finance i jiné zdroje, čímž si vynucuje rozsáhlé kooperace různorodých vysoce specializovaných subjektů, informační a komunikační infrastruktura vytváří nové a příznivé prostředí pro rozvoj nových, intenzivních a vysoce efektivních forem kooperací, například virtuální týmy, logistické řetězce v dnešní době již výrazně překračují svou integrací hranice jedné firmy, zasahují stále větší spektrum ekonomických subjektů, toto propojení bylo podpořeno mimo jiné také vývoje standardů EDI (Electronic Data Interchange - elektronická výměna dat). Nezbytnou podmínkou úspěšnosti jak jednotlivců, tak ekonomických subjektů je permanentní osvojování nových znalostí vytvořených někým jiným a tvorba vlastních znalostí. Podrobněji se tímto tématem zabývá P. F. Drucker 3. Další podmínkou je co nejvyšší flexibilita, neboť aliance mají často dočasnou povahu a zanikají, pokud společná vize není dostatečně nosnou nebo se splní jejich účel, pro který byly dočasně vytvořeny. Současně však vznikají nové aliance a podniky se musí změněným podmínkám přizpůsobit, flexibilně se rozhodnout, s kým alianci vytvoří a za jakých podmínek. Třetí nezbytnou podmínkou úspěšného zapojení do kooperativní společnosti je informovat ostatní o znalostech, dovednostech a zdrojích, kterými organizace disponuje a které nabízí Důsledky outsourcingu Významné důsledky outsourcingu logicky vyplývají ze skutečností, které byly výše naznačeny. Outsourcing posiluje trendy globalizace a specializace. Zrovna tak můžeme outsourcing velkých funkčních oblastí považovat za další stupeň dělby práce, i jeho důsledky jsou patrně pokračováním a rozšířením důsledků vývoje dělby práce. Vytesnení určité podnikové oblasti mnoha podniky jednomu poskytovateli vytváří u poskytovatele geograficky distribuované horizontální organizační struktury, neboli síťové organizace. Vlivem outsourcingu se zadavatelské podniky více specializují a stávají se více konkurenceschopnými. Zároveň outsourcingem v mnohých případech dochází k odstranění 3 DRUCKER, P. F. Postkapitalistická společnost. Praha : Management Press, s. ISBN

16 organizačních mezistupňů (střední management). Na druhé straně poskytovatelé získávají síťovou strukturu a rozšiřují svou působnost, někdy se dá hovořit až o celosvětové globalizaci. Díky vysoké konkurenci se snaží poskytovat své služby na světové úrovni. Po makroekonomické stránce má outsourcing pozitivní, ale pro mnohé státy i negativní důsledky. Mezi pozitivní lze zařadit celkovou vyšší efektivnost, a to především díky úspoře nákladů z rozsahu, díky zvýšené efektivnosti dochází k posunu hranice produkčních možností. Outsourcing se v některých zemích (zejména vyspělých) negativně dotýká pracovníků s nízkou kvalifikací, mnoho činností je vytěsňování do zemí s nízkými mzdovými náklady. Zajímavé jsou postřehy B. Gatese 4, který jde ve svých vizích o kooperativní společnosti (a tedy i outsourcingu) poměrně daleko. Podle jeho názoru vysoké komunikační možnosti, změny v odvětvích a stále se rozšiřující formy virtuálních organizací a virtuálních týmů povedou k vylidňování měst, pomine tedy jedno z hlavních poslání města jako koncentrátora pracovní síly. 2.2 Rozvoj outsourcingu ve světě Koncepce outsourcingu je v podstatě podobná subdodávkám, joint ventures a různým formám strategického partnerství, která se datují stovky let zpět. Podle M. F. Greavera byla tato praxe patrná zejména: 5 pro farmáře, kteří si najímali skupiny migrujících dělníků, aby doplnili počet pracovníků v době sklizně, pro stavební firmy, které subdodávkami řešily prvky výstavby subsystémů (např. rozvod elektřiny, kanalizace), pro stát, který uzavíral smlouvy o výrobě vojenského vybavení se svými strategickými partnery. Outsourcing od jemu podobných konceptů odlišuje skutečnost, že vnitřní činnosti jsou vytesnený, což nemusí platit u subdodávek a joint ventures. 4 GATES, B. Informační dálnice. Praha : Management Press, s. ISBN X. 5 GREAVER, M. F. Strategie Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives. New York : AMACOM, s. ISBN

17 Outsourcing v čisté podobě se začal uplatňovat na přelomu 80. a 90. let v USA, kdy mnohé společnosti začaly vytěsňovat informační systémy. Nejznámější je případ Kodaku na straně zadavatele a IBM na straně poskytovatele. Většina odborníků (D. Minoli, M. C. Lacity, R. Hirschem, M. F. Corbett) označuje za zlom v rozšíření outsourcingu a za začátek jeho masového užití (v USA), outsourcing informačního systému firmou Kodak (1989). Mluví se dokonce o éře před Kodakem" a o éře po Kodaku". Masovost outsourcingu tedy začíná vytěsněním informačního systému." 6 Outsourcingové aktivity se v posledních letech těší značné oblibě. To, že outsourcing je aktuálním tématem, dokazuje skutečnost, že celkem 75% amerických a evropských nadnárodních společností v současné době využívá, a i v příštím roce až dvou letech hodlá využívat outsourcing pro své podpůrné procesy. Američtí i evropští vedoucí pracovníci se shodují v tom, že využívání outsourcingu je důležité pro růst jejich společnosti." 7. V USA jsou vytěsňovány zejména vedení mezd, fakturace a zpracování závazků, dále správa zaměstnaneckých výhod a nároků. V Evropě jsou předmětem outsourcingu zejména podpora IT a informačních systémů a daňové záležitosti. Následující grafy obsahují srovnání situace v USA a Evropě z hlediska celkové hodnoty kontraktů. Z grafů je dobře vidět tendence časového zaostávání Evropy v nástupu outsourcingu. 6 BRUKNER, T.; VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů l.vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN % nadnárodních společností v současnosti využívá outsourcing [online]. Dostupný na WWW: <http://www.zpravodaj.cz> 17

18 Graf 1: Vývoj outsourcingu v Evropě a v USA (objem kontraktů v miliardách eur) Rok 2002 USA Evropa 23,5 Rok 2003 DUSÁ Evropa 28,2 Rok 2004 USA D Evropa 14,1 30,74 26,4 24,33 Pramen: Fridrich, M. a Kaláb, V. Evropské firmy objevily outsourcing. Lidové noviny, , s Vývoj v České republice V ČR je však situace rozdílná. Outsourcing je v podnikatelské praxi stále opomíjen. Ačkoliv je v západní Evropě běžně aplikován, v ČR mu manažen stále nevěří. Hlavní brzdou je zde psychologicky podmíněná tržní nedůvěra, nedostatečná informovanost a výše transakčních nákladů. 8 Rozvoj cíleného outsourcingu počal v ČR s přechodem na tržní hospodářství, podniky se začaly restrukturalizovat a docházelo ke snižování rozsahu činností zajišťovaných interně. Mezi první oblasti, kde došlo ke specializaci firem, patří stravování zaměstnanců. Přestože se podle výzkumů potvrzuje, že outsourcing většinou nabízí kvalitnější a levnější provádění služeb, není tento nástroj v ČR tak často využíván. Pozadu zůstává především outsourcing služeb, které mají podobu duševního vlastnictví. Na druhé straně roste ve světě poptávka po českých outsourcingových službách, a to především v oblasti outsourcingu informačních technologií. České firmy jsou schopny zajistit služby na úrovni světové kvality, a to o 10 až 30 % levněji než zahraniční konkurenti. 9 Kubátová, E. Pozitiva a negativa outsourcingu. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno : VUT FP Brno, Sborník je ve formě CR-ROM. ISBN HLAVÁČ, J. Zájem o outsourcing roste. Komunikace a trendy, 2004, č

19 Následující graf ukazuje srovnání roku 2002 a 2003 v procentním vyjádření podílu na vytěsňovaných oblastech: Graf 2: Oblasti outsourcingu Nejčastěji outsourcované oblasti - komparace 2002/03 Zdroj: BLAŽEK, L., ČADA, R, GOLEC, R, KUBÁTOVÁ, E, ŠLŠKA, L. Vývojové tendence podniků. Ekonomicko-správní fakulta, (závěrečná zpráva v rámci specifického výzkumu KPH) 19

20 3 DŮVODY PRO APLIKACI OUTSOURCINGU Nezbytným předpokladem úspěšného zavedení outsourcingu do podniku je přesné stanovení cílů podniku. Outsourcing tedy slouží k naplnění podnikových cílů, které můžeme rozdělit do konkurenční, finanční, věcné či organizační oblasti. 3.1 Oblasti důvodů pro aplikaci outsourcingu M. F. Greaver 10 a v mírné modifikaci i T. Bruckner a J. Voříšek 11 rozlišují čtyři základní oblasti důvodů, které jsou významné při rozhodování o zavedení outsourcingu ve společnosti a které se často v konkrétních případech vzájemně prolínají. Jedná se o tyto oblasti: konkurenční, věcná, finanční, organizační. Konkurenční důvody jsou zaměřené na získávání konkurenční výhody, náskoku před konkurencí. Rozhodování v této oblasti je orientováno na vzdálenou budoucnost (politickostrategicky). Věcné důvody se týkají zdokonalení v oblasti hlavní činnosti. Díky outsourcingu jsou uvolněny zdroje pro rozvoj hlavní činnosti na vyšší úroveň. Finanční důvody představují snížení nákladů a zvýšení výnosů. Většina autorů nedoporučuje tento cíl považovat za hlavní. Lze výstižně říci, že finanční důvody doprovázejí (někdy implicitně) ostatní cíle a důvody a finanční (zejména nákladové) hledisko je důležitým hodnotícím faktorem úspěšnosti outsourcingu aplikovaného z jiných důvodů než finančních. Empirické výzkumy (viz dále) však jednoznačně prokazují, že nákladové důvody jsou při rozhodování podniku o outsourcingu prvotní a hlavní. Jako organizační důvody lze především označit zjednodušení manažerské práce a zploštění organizační struktury podniku. S tím souvisí růst specializace celého podniku, všech jeho zaměstnanců, ale i středního managementu. 10 GREAVER, M. F. Strategie Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives. New York : AMACOM, s. ISBN BRUKNER, T.; VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů l.vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN

21 3.2 Konkrétní důvody pro aplikaci outsourcingu The Outsourcing Institute (organizace zaměřená na výzkum trendů outsourcingu na trhu v USA) provádí mnoho studií týkajících se outsourcingu. Na základě empirických průzkumů bylo vyhodnoceno deset nejčastějších podnikových důvodů pro outsourcing a potenciální výhody, které uvedenými cestami mohou být získány. Důvody jsou uváděny v pořadí podle strategické důležitosti a zároveň podle míry jejich úspěšnosti Snížení a kontrola operativních nákladů 2. Soustředění na hlavní činnost podniku 3. Získání přístupu k technologiím světové úrovně 4. Uvolnění interních zdrojů pro jiné účely 5. Zdroj e nej sou dostupné interně 6. Akcelerace přínosů z reengineeringu 7. Činnosti j sou těžko ovladatelné nebo zcela mimo kontrolu 8. Uvolnění kapitálových prostředků 9. Sdílení rizik 10. Přísun peněz Rozeberme si nyní jednotlivé položky podrobněji Snížení nákladů a jejich lepší kontrola je nejdůležitějším spíše taktickým důvodem outsourcingu. Podnik, který všechny zdroje obhospodařuje interně, většinou vynakládá větší výdaje na výzkum, vývoj, marketing (a jiné), než by zaplatil vnějšímu podniku, který se specializuje a má nižší náklady. Poskytovatel, který obstarává více podniků, je schopen tzv. úspor nákladů z rozsahu 13. Dochází tedy především k úspoře nákladů, které mají fixní charakter (náklady nutné pro provozovaní funkční oblasti, ale pokrývající širší využití, než kterého je schopen jeden konkrétní podnik). Poskytovatel se tak stává prostředníkem sdílení nákladů na budovy, stroje a zařízení, ale 12 Top Ten Outsourcing Survey, Outsourcing Institute Dostupný na WWW: <www. outsourcing.com> 13 Úspory nákladů z rozsahu jsou úspory těch nákladů, jejichž výše na jednotku poskytovaných služeb (průměrné náklady) s rostoucím rozsahem poskytovaným služeb (s rostoucím objemem výroby oblasti) klesá. Jedná se většinou o fixní náklady, které pokryjí širší využití, než kterého je schopen jeden podnik. 21

22 rovněž získání a udržování kvalifikace potřebné pracovní síly. Na druhou stranu však každá transakce uzavřená mimo podnik nese určité náklady spojené s vyjednáváním, přípravou kontraktu, jeho ochranou, ale i náklady ze špatně uzavřeného kontraktu a jeho porušení. Takové náklady označujeme jako transakční. Celkové náklady transakce jsou tedy tvořeny výrobními (cenou za služby) a transakčními náklady. 14 Outsourcing s sebou tedy přináší na jednu stranu snížení výrobních nákladů vytesnené funkční oblasti, na druhou stranu dochází ke zvýšení transakčních nákladů, do kterých patří například: náklady spojené s uzavřením kontraktu a s kontrolou jeho plnění náklady na komunikaci mezi podnikem a poskytovatelem náklady na expertní a konzultační služby spojené např. s výběrovým řízením nebo s řešením sporů poskytovatele a zákazníka Je však možné, že transakční náklady funkční oblasti dokonce poklesnou, zejména nahradí-li tržně obchodní vztah v podobě outsourcingu složitou organizační strukturu Soustředění na hlavní činnost podniku lze zařadit mezi dlouhodobé, čili strategické důvody. Jedná se o odsunutí komplementárních podnikových činností vně podnik za účelem aktivace vlastních zdrojů pro hlavní činnost. Organizování podpůrných procesů jako integrované zákaznicky orientované služby přináší výraznou úsporu času a kapacit. Podnik se může soustředit na hlavní předmět podnikání, může se rozšiřovat, zaměřit se na širší obchodní témata či úkoly, snižuje se počet operativních úkolů, o kterých musí management rozhodovat. Outsourcing tak umožňuje efektivnější využití podnikových zdrojů, vede ke změně organizační struktury, která umožňuje podniku lépe reagovat na potřeby zákazníků Získání přístupu k schopnostem a možnostem na vysoké (světové) úrovni patří opět mezi strategické důvody zavedení outsourcingu. Pokud podnik v určité oblasti nemá konkurenční výhodu, je udržení světové úrovně velmi nákladné a obtížné a podnik vykazuje spíše tendenci ke stagnaci v takové oblasti. Podobně jako zadavatel vytěsňuje určitou funkční oblast, aby se zaměřil na svou hlavní činnost, poskytovatel všechny své možnosti a prostředky vkládá do poskytování služeb plynoucích z jeho zaměření. Produkt 14 COASE, R.H. The firm, the market and the law. Chicago : The University of Chicago Press, s. ISBN

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Obsah. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská. Outsourcing

Obsah. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská. Outsourcing Obsah Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Outsourcing Autoreferát k doktorské disertační práci, 2004 Vypracoval: Vedoucí doktorské disertační práce: Ing. Petr Fanta Prof. Ing. Eva

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o.

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. , Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Michaela Ždánská Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Hlavním cílem je

Více

Marketingová strategie vybraného podniku

Marketingová strategie vybraného podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Marketingová strategie vybraného podniku bakalářská práce Tomáš Pantůček Vedoucí práce: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více