Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Podnikové hospodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Podnikové hospodářství"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ľ T-f * t \ ^ ^ "ľ/s MAS^ OUTSOURCING V PODNIKOVÉM OPATROVANÍ r r Outsourcing in the enterprise procurement Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Jiří NOVOTNÝ, CSc. Autor: Vít PROKŮPEK Brno, duben 2006 V digitálne podepsáno středisko vědeckých informací Digitally signed by SVI(Jiri Polaček) Date: :27:09+01'00'

2 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2004/2005 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: PRO KÚPE K Vít Podnikové hospodářství Název tématu: Outsourcing v podnikovém opatřování Outsourcing in the enterprise procurement Zásady pro vypracování Problémová oblast: Outsourcing, jako proces převedení určitých aktivit, které dosud podnik prováděl sám, na externí subjekty, od kterých výsledky těchto aktivit bude nakupovat, si klade za cíl zvýšit hospodářskou efektivnost podnikání. Důvodem k tomu může být potřeba finančních úspor, nebo nedostatek zdrojů (kapitálu, prostorů, pracovníků apod.). Cíl práce: Popis a analýza outsourcingu v reálném podniku a vyvození doporučení pro uplatnění získaných poznatků v praxi. Postup práce a použité metody: I.Úvod: Kontextuální vřazení předmětné problematiky, vymezení cíle práce a použitých metod. Věnovat pozornost využití matematicko-statistických metod při zpracování empirických dat. II. Teoretická část: Zpracování teoretického konceptu zkoumané problematiky jako argumentačního východiska pro vlastní analýzu v praktické části. III. Praktická část: Popis a analýza outsourcingu v reálném podniku. Strukturální členění této části opřít o systémové rozvržení v teoretickém konceptu.

3 IV. Závěr: Shrnutí výsledků práce do zobecňující podoby, včetně návrhu na jejich uplatnění v praxi. Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: předpoklad cca 15 tabulek a grafů stran Seznam odborné literatury: NOVOTNÝ, J. Nauka o podniku I. 1. vyd. Brno : ESF MU, s. ISBN SYNEK, M.A KOL. Podniková ekonomika. 1 vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN a další Relevantní legislativa Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce: edoucí katedry V Brně dne:

4 Jméno a příjmení autora: Vít Prokůpek Název diplomové práce: Outsourcing v podnikovém opatřování Název v angličtině: Outsourcing in the enterprise procurement Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. Rok obhajoby: 2006 Anotace v češtině: Cílem diplomové práce je analyzovat outsourcing ve vybrané společnosti a vyhodnotit nákladovou efektivnost konkrétního outsourcingového projektu. Teoretická část se zaměřuje na moderní poznání v oblasti outsourcingu. Praktická část poskytuje společnosti PARAMO, a. s. analýzu nákladů a doporučení, která zlepší implementaci a vyhodnocování budoucích projektů outsourcingu. Anotace v angličtině: The objective of the submitted thesis is to analyse the process of outsourcing in a selected company and to evaluate the effectiveness of an outsourcing decision. The theoretical part is focused on modern approaches to outsourcing. The practical part provides the company PARAMO, a. s. with a cost analysis and recommendations which will improve the implementation and evaluation of future outsourcing projects. Klíčová slova v češtině: Outsourcing, poskytovatel, náklady příležitosti, průměrné vážené náklady kapitálu, snižování nákladů Klíčová slova v angličtině: Outsourcing, provider, opportunity costs, weighted average costs of capital, cost reduction

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením Doc. Ing. Jiřího Novotného, CSc. a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne: 18. dubna 2006 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Touto cestou bych rád vyjádřil poděkování doc. Ing. Jiřímu Novotnému, CSc. za cenné připomínky, ochotu a trpělivost při vedení mé diplomové práce. Děkuji také managementu společnosti PARAMO, a. s. za poskytnuté informace a ochotný přístup, který mi velmi pomohl při zpracování aplikační části této práce.

7 OBSAH ÚVOD 9 1 POJEM OUTSOURCINGU VYMEZENÍ DALŠÍCH ZÁKLADNÍCH POJMŮ 12 2 HISTORICKÝ VÝVOJ OUTSOURCINGU A TRENDY GLOBÁLNÍ SOUVISLOSTI OUTSOURCINGU Podmínky outsourcingu Důsledky outsourcingu ROZVOJ OUTSOURCINGU VE SVĚTĚ VÝVOJ v ČESKÉ REPUBLICE 18 3 DŮVODY PRO APLIKACI OUTSOURCINGU OBLASTI DŮVODŮ PRO APLIKACI OUTSOURCINGU KONKRÉTNÍ DŮVODY PRO APLIKACI OUTSOURCINGU Snížení nákladů a jejich lepší kontrola Soustředění na hlavní činnost podniku Získání přístupu k schopnostem a možnostem na vysoké (světové) úrovni Uvolnění interních zdrojů pro jiné účely Zdroje nejsou dostupné interně Akcelerace přínosů z reengineeringu Činnosti jsou těžko ovladatelné nebo zcela mimo kontrolu Uvolnění kapitálových prostředků Sdílení rizik Přísun peněz (cash infusion) 25 4 PROCES OUTSOURCINGU STRATEGICKÁ ANALÝZA FUNKČNÍCH OBLASTÍ URČENÍ OBLASTÍ, KTERÉ MAJÍ BÝT VYTESNENÝ Rozlišení nákladů podle formy zajištění činnosti Druhy outsourcingu a možnosti spolupráce DEFINICE ROZHRANÍ "PODNIK - POSKYTOVATEL" A DEFINICE POŽADAVKŮ NA POSKYTOVATELE VÝBĚR POSKYTOVATELE Nejčastější problémy outsourcingových projektů TRANSFORMACE OBLASTI ŘÍZENÍ VZTAHU ZADAVATEL - POSKYTOVATEL" 34 5 SUMARIZACE VÝHOD A NEVÝHOD OUTSOURCINGU PRO ZADAVATELE 35 6 APLIKAČNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODNIKU Stručný profil společnosti PARAMO, a. s 37

8 6.1.2 Organizační struktura Výkony a hospodářské výsledky ANALÝZA PROCESU OUTSOURCINGU A DOPORUČENÍ PRO JEDNOTLIVÉ FÁZE Kontextuální vymezení projektu outsourcingu Strategická analýza funkčních oblastí Určení oblastí, které budou vytesnený Analýza užitku Nákladové srovnání externího a interního zajištění Definice rozhraní podnik - poskytovatel" a definice požadavků na poskytovatele Výběr poskytovatele Transformace oblasti Řízení vztahu zadavatel - poskytovatel" ANALÝZA DŮVODŮ, VÝHOD, NEVÝHOD OUTSOURCINGU PRO SPOLEČNOST PARAMO Důvody outsourcingu Výhody a nevýhody outsourcingu 57 ZÁVĚR 59 SEZNAM OBRÁZKŮ 61 SEZNAM GRAFŮ 61 SEZNAM TABULEK 61 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A DALŠÍCH PRAMENŮ 62

9 ÚVOD Dnešní rychle se měnící svět, kde je kladen velký důraz na znalosti, flexibilitu a výkonnost, způsobuje, že podniky jsou nuceny přehodnotit svá paradigmata. Změny podnikatelského prostředí, se kterými se v poslední době stále častěji setkáváme v ekonomické praxi, ovlivňují ve velké míře organizační strukturu podniku a způsoby nazírání na organizaci. Mění se nejen podmínky pro podnikání, ale i manažerské nástroje, které se s jistotou aplikovaly v minulosti. Každá organizace je dříve či později postavena před rozhodovací dilema, zda je vlastnictví výrobních faktorů spolehlivějším prostředkem k dosažení konkurenční výhody, nebo jestli k dosažení jejích strategických cílů lépe napomůže externí opatření zdrojů. Tato diplomová práce se zabývá druhým případem - outsourcingem jakožto nástrojem, kterým podnik určitou činnost vytěsní a zdroj si opatří dodavatelsky. Na proces outsourcingu však nelze nahlížet izolovaně, svůj smysl získává právě v komparaci s jinými alternativami. Idea outsourcingu pramení z elementárních poznatků ekonomické teorie, tedy zjištění, že dělba práce přináší zvýšení celkového blahobytu společnosti a zdroje by měl obhospodařovat ten, kdo je schopen je efektivně alokovat, kdo má při hospodaření s nimi komparativní výhodu. Outsourcing však představuje velmi dvojsečnou zbraň v cestě za vyšší efektivitou podnikání. Původně jednoznačně převažující pozitivní ohlasy, které byly ovlivněny dost často referenčními zakázkami, byly u mnohých podniků vystřídány negativními zjištěními. Nejnovější výzkumy ukazují, že zhruba pouze polovina podniků, které aplikovaly outsourcing, doznala nákladových úspor a mnoho podniků se přesvědčilo o tom, že outsourcing přináší nejen rizika nákladová, ale i četná další. Úkolem diplomové práce bude ověření těchto pracovních hypotéz: Aplikací outsourcingu lze dospět k vyšší efektivitě podnikání z důvodu úspory nákladů. Sledovaný podnik nemá žádnou standardizovanou metodiku pro posuzování a vyhodnocování outsourcingu. Cílem mé diplomové práce je analyzovat proces outsourcingu v podniku a vyvodit doporučení pro praxi plynoucí ze zjištěných skutečností. Konkrétně se bude jednat o 9

10 vyhodnocení nákladové výhodnosti specifického outsourcingového projektu a zobecnění uplatněného přístupu, stanovení kritérií do budoucna pro vytesnení oblastí tak, aby byly zpřehledněny a přesněji posuzovány budoucí outsourcingové projekty. Tyto dílčí cíle konkretizují a zužují cíl stanovený v zadání. V teoretické části diplomové práce nastíním moderní poznatky v oblasti outsourcingu, pro přehlednost a lepší logickou návaznost je rozčlením do pěti kapitol, hlavním smyslem teoretické části však bude vytvoření argumentačního aparátu pro část praktickou. V aplikační části se zaměřím na vyhodnocování procesu outsourcingu ve společnosti PARAMO. Rozeberu v ní jednotlivé fáze procesu outsourcingu a vyhodnotím nákladovou výhodnost pro tento podnik. K některým fázím outsourcingového procesu navrhnu určité modifikace, případná možná zlepšení. Tato část vyústí v návrh určité zobecněné standardizované metodiky a způsobu posuzování a hodnocení budoucích outsourcingových projektů podniku. V teoretické části budou využity metody literární rešerše a deskripce. Dalším nástrojem bude analýza získaných poznatků a jejich syntéza. V praktické části aplikuji při zpracovávání informací metodu deskripce, komparace, přičemž se budu opírat o výsledky empirických šetření a hloubkových rozhovorů a analytické poznatky této části se pokusím syntetizovat do obecnější roviny. 10

11 1 POJEM OUTSOURCINGU Outsourcing je slovo převzaté z americké obchodní angličtiny a nemá přesný český ekvivalent, proto se budu ve své práci držet původního anglického pojmu. Termín vznikl složením slov outside" (vnější) a resource" (zdroj). V češtině je outsourcing většinou vyjadřován jako vytesnení nebo odsunutí, případně jako vyčleňování činností, někdy také siřeji jako využívání externích služeb či využívání vnějších zdrojů. Jako ekvivalent anglického slovesa to outsource" budu používat blízký český výraz odsunout" nebo vytěsnit". V anglicky psané literatuře je outsourcing nejčastěji vymezen jako akt přenesení některých opakujících se vnitřních činností organizace a práv rozhodovat na vnější poskytovatele, jak je vymezeno ve smlouvě." 1 Této definice se budu držet při chápání slova outsrourcing ve své práci. Protože většina dostupné literatury o outsourcingu je v anglickém jazyce, budu u klíčových pojmů uvádět v závorce i jejich anglický ekvivalent. Podnik potřebuje pro výkon své činnosti zdroje a vstupy z těchto zdrojů. Outsourcing je takový stav, kdy podnik místo toho, aby si vstup ze zdroje zajišťoval sám, koupí tento vstup od externího dodavatele. Tímto není zapotřebí obhospodařovat zdroje interně, ale mezi podnik a zdroj se vloží další subjekt. Zdroj je z podniku odsunut. Obrázek 1: Princip outsourcingu OUTSOURCING "jposkytpvatet obhospodarení W zdroje výstup služba zdroje výstup Zdroj: BRUKNER, T. a VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů str. 10. Např. GREAVER, M. F. Strategie Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives. New York : AMACOM, s. ISBN

12 Podnik tedy řeší rozhodovací dilema, zda udělat nebo koupit" (make versus buy) nebo vlastnit nebo pronajmout si" (own versus lease). Outsourcing je podle mého názoru spíše strategickým než operativním nástrojem rozhodování, může podniku pomoci dlouhodobě efektivně alokovat zdroje. Obecně lze říci, že v dnešní době úzké specializace je pro podnik, který chce přežít v konkurenčním boji často nezbytné, aby vytěsnil činnosti, ve kterých nemá komparativní výhodu a soustředil se na svou hlavní činnost (core business). 1.1 Vymezení dalších základních pojmů Pojem insourcing budeme chápat jako protiklad ke slovu outsourcing a budeme jím označovat stav (případně činnost vedoucí k tomu stavu), kdy podnik obhospodařuje zdroje interně. Termín insourcing může být zúžen i na situaci, kdy podnik obhospodařuje zdroj interně a služby tohoto zdroje jsou vstupem nejen do jeho hlavní činnosti, ale také je poskytuje podnikům jiným. Poskytovatel outsourcingu (provider) bude synonymně nazýván dodavatelem (supplier, vendor). Jelikož ve své práci uplatňuji hledisko zákaznického (zadavatelského) podniku, budeme slovy organizace či podnik chápat zadavatelský podnik. 12

13 2 HISTORICKY VÝVOJ OUTSOURCINGU A TRENDY I když slovo outsourcing" je poměrně nové (bylo poprvé použito v pozdních osmdesátých letech), jeho historické kořeny lze spatřovat již od vzniku samotné dělby práce. Systematičtěji se jím však podniky začínají zabývat až v šedesátých letech minulého století. Proč se outsourcing stal důležitým nástrojem restrukturalizace? Na tuto otázku se nám podaří odpovědět, když si uvědomíme, co ho objektivně vyvolává, neboli jaké změny nastaly v ekonomice (výčet má spíše ilustrativní charakter a zdůrazněny jsou ty změny, které vyvolaly outsourcing, neaspiruje tedy na úplnost): Konkurenční tlaky j sou v globální ekonomice stále zřetelněj ší. Velikost organizace již není konkurenční výhodou. Pružný, malý konkurent, který využije mezery na trhu, může změnit odvětví a strukturu nákladů přes noc". Cyklus životnosti výrobků a služeb se dramaticky zkrátil. Investoři a analytici požadují rozhodný management s konkrétním zaměřením a jasnými cíli, který je schopen dostát závazkům. Výrazná zlepšení v provozní a finanční výkonnosti jsou velmi důležitá pro úspěch a dlouhodobé přežití. Počet technických specialistů je adekvátně vysoký, avšak jejich interní zaměstnávání není nezbytné k tomu, aby byli pro organizaci dostupní. Špičkové technologie a znalosti lze v dnešní době považovat za konkurenční zbraň, ale jejich získání je nákladné a úspěšných výsledků se těžko dosahuje, pokud jsou implementovány interně. 2.1 Globální souvislosti outsourcingu V této části bude nazíráno na outsourcing z celospolečenského hlediska, bude pojednáno o příčinách, které jej umožňují a o důsledcích, které outsourcing může přinést. Je důležité na outsourcing nahlížet nejen z hlediska konkrétního podniku, ale chápat jeho širší makroekonomické a společenské souvislosti a důsledky. Širší makroekonomické a mikroekonomické pojetí problematiky outsourcingu pak napomáhá právě jeho lepšímu porozumění na úrovni jednotlivých podniků. Globální příčiny a důsledky outsourcingu j sou 13

14 v podstatě velmi podobné, lze tedy říci, že outsourcing vlastně produkuje totéž, co je podmínkou nebo příčinou jeho vzniku Podmínky outsourcingu Příčiny outsourcingu j sou zcela konkrétní - mikroekonomické, které jsou nastíněny v úvodu a dále rozebírány v dalších částech textu, proto tedy dále z globálního hlediska budeme hovořit pouze o jeho podmínkách. Vychází z podmínek současné doby, zejména technologických, konkurenčních a společenských 2. Z technologických předpokladů je třeba uvést zejména rozvoj komunikací a informačních technologií, které umožňují snadno řiditelnou a koordinovatelnou geografickou distribuci podnikových struktur, která je nezbytnou pro vytesnení určité oblasti. Díky současné úrovni informačních a komunikačních technologií je možné propojit geograficky oddělená pracoviště do informačního systému, přičemž tato pracoviště jsou technologicky i nákladově srovnatelně řiditelná a koordinovatelné s podnikem umístěným v jedné budově. Konkurenční předpoklady jsou především reprezentovány nutností (případně trendem) snižování nákladů na organizaci, neboli redukce a zplošťování organizačních struktur a v souvislosti s tím vznik samostatných organizačních jednotek v podniku. Globalizace konkurence také vznáší požadavek světové úrovně v produkci vně i uvnitř podniku. Podmínkou stability outsourcingových vazeb jsou však důvěra, společenské klima a kladná očekávání ve společnosti (především v podnikatelské sféře), díky tomu se i zvyšuje specializace ve všech sférách. Další předpoklady jsou společenské. Nejde jen o outsourcing, ale o celkový trend vytváření kooperativní společnosti", čili dochází k vytváření strategických aliancí a kooperujících týmů. Dochází tedy k posunu od klasické nestrukturované" konkurence ke konkurenci aliancí, v jejichž rámci se naopak výrazně posiluje kooperativnost. Rozsah kooperací roste nejen v lokálním, ale především v globálním měřítku. Přínosem aliancí je skutečnost, že zúčastnění partneři přinášejí do aliance své silné stránky a své zdroje, kterými nedisponují 2 BRUKNER, T.; VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů l.vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN

15 ostatní partneři, vzájemnou kooperací tím partneři významně posilují svou konkurenceschopnost. Růst kooperací a vznik aliancí je podmíněn řadou důvodů: vývoj nových produktů a služeb je velmi náročný na rychlost, finance i jiné zdroje, čímž si vynucuje rozsáhlé kooperace různorodých vysoce specializovaných subjektů, informační a komunikační infrastruktura vytváří nové a příznivé prostředí pro rozvoj nových, intenzivních a vysoce efektivních forem kooperací, například virtuální týmy, logistické řetězce v dnešní době již výrazně překračují svou integrací hranice jedné firmy, zasahují stále větší spektrum ekonomických subjektů, toto propojení bylo podpořeno mimo jiné také vývoje standardů EDI (Electronic Data Interchange - elektronická výměna dat). Nezbytnou podmínkou úspěšnosti jak jednotlivců, tak ekonomických subjektů je permanentní osvojování nových znalostí vytvořených někým jiným a tvorba vlastních znalostí. Podrobněji se tímto tématem zabývá P. F. Drucker 3. Další podmínkou je co nejvyšší flexibilita, neboť aliance mají často dočasnou povahu a zanikají, pokud společná vize není dostatečně nosnou nebo se splní jejich účel, pro který byly dočasně vytvořeny. Současně však vznikají nové aliance a podniky se musí změněným podmínkám přizpůsobit, flexibilně se rozhodnout, s kým alianci vytvoří a za jakých podmínek. Třetí nezbytnou podmínkou úspěšného zapojení do kooperativní společnosti je informovat ostatní o znalostech, dovednostech a zdrojích, kterými organizace disponuje a které nabízí Důsledky outsourcingu Významné důsledky outsourcingu logicky vyplývají ze skutečností, které byly výše naznačeny. Outsourcing posiluje trendy globalizace a specializace. Zrovna tak můžeme outsourcing velkých funkčních oblastí považovat za další stupeň dělby práce, i jeho důsledky jsou patrně pokračováním a rozšířením důsledků vývoje dělby práce. Vytesnení určité podnikové oblasti mnoha podniky jednomu poskytovateli vytváří u poskytovatele geograficky distribuované horizontální organizační struktury, neboli síťové organizace. Vlivem outsourcingu se zadavatelské podniky více specializují a stávají se více konkurenceschopnými. Zároveň outsourcingem v mnohých případech dochází k odstranění 3 DRUCKER, P. F. Postkapitalistická společnost. Praha : Management Press, s. ISBN

16 organizačních mezistupňů (střední management). Na druhé straně poskytovatelé získávají síťovou strukturu a rozšiřují svou působnost, někdy se dá hovořit až o celosvětové globalizaci. Díky vysoké konkurenci se snaží poskytovat své služby na světové úrovni. Po makroekonomické stránce má outsourcing pozitivní, ale pro mnohé státy i negativní důsledky. Mezi pozitivní lze zařadit celkovou vyšší efektivnost, a to především díky úspoře nákladů z rozsahu, díky zvýšené efektivnosti dochází k posunu hranice produkčních možností. Outsourcing se v některých zemích (zejména vyspělých) negativně dotýká pracovníků s nízkou kvalifikací, mnoho činností je vytěsňování do zemí s nízkými mzdovými náklady. Zajímavé jsou postřehy B. Gatese 4, který jde ve svých vizích o kooperativní společnosti (a tedy i outsourcingu) poměrně daleko. Podle jeho názoru vysoké komunikační možnosti, změny v odvětvích a stále se rozšiřující formy virtuálních organizací a virtuálních týmů povedou k vylidňování měst, pomine tedy jedno z hlavních poslání města jako koncentrátora pracovní síly. 2.2 Rozvoj outsourcingu ve světě Koncepce outsourcingu je v podstatě podobná subdodávkám, joint ventures a různým formám strategického partnerství, která se datují stovky let zpět. Podle M. F. Greavera byla tato praxe patrná zejména: 5 pro farmáře, kteří si najímali skupiny migrujících dělníků, aby doplnili počet pracovníků v době sklizně, pro stavební firmy, které subdodávkami řešily prvky výstavby subsystémů (např. rozvod elektřiny, kanalizace), pro stát, který uzavíral smlouvy o výrobě vojenského vybavení se svými strategickými partnery. Outsourcing od jemu podobných konceptů odlišuje skutečnost, že vnitřní činnosti jsou vytesnený, což nemusí platit u subdodávek a joint ventures. 4 GATES, B. Informační dálnice. Praha : Management Press, s. ISBN X. 5 GREAVER, M. F. Strategie Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives. New York : AMACOM, s. ISBN

17 Outsourcing v čisté podobě se začal uplatňovat na přelomu 80. a 90. let v USA, kdy mnohé společnosti začaly vytěsňovat informační systémy. Nejznámější je případ Kodaku na straně zadavatele a IBM na straně poskytovatele. Většina odborníků (D. Minoli, M. C. Lacity, R. Hirschem, M. F. Corbett) označuje za zlom v rozšíření outsourcingu a za začátek jeho masového užití (v USA), outsourcing informačního systému firmou Kodak (1989). Mluví se dokonce o éře před Kodakem" a o éře po Kodaku". Masovost outsourcingu tedy začíná vytěsněním informačního systému." 6 Outsourcingové aktivity se v posledních letech těší značné oblibě. To, že outsourcing je aktuálním tématem, dokazuje skutečnost, že celkem 75% amerických a evropských nadnárodních společností v současné době využívá, a i v příštím roce až dvou letech hodlá využívat outsourcing pro své podpůrné procesy. Američtí i evropští vedoucí pracovníci se shodují v tom, že využívání outsourcingu je důležité pro růst jejich společnosti." 7. V USA jsou vytěsňovány zejména vedení mezd, fakturace a zpracování závazků, dále správa zaměstnaneckých výhod a nároků. V Evropě jsou předmětem outsourcingu zejména podpora IT a informačních systémů a daňové záležitosti. Následující grafy obsahují srovnání situace v USA a Evropě z hlediska celkové hodnoty kontraktů. Z grafů je dobře vidět tendence časového zaostávání Evropy v nástupu outsourcingu. 6 BRUKNER, T.; VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů l.vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN % nadnárodních společností v současnosti využívá outsourcing [online]. Dostupný na WWW: <http://www.zpravodaj.cz> 17

18 Graf 1: Vývoj outsourcingu v Evropě a v USA (objem kontraktů v miliardách eur) Rok 2002 USA Evropa 23,5 Rok 2003 DUSÁ Evropa 28,2 Rok 2004 USA D Evropa 14,1 30,74 26,4 24,33 Pramen: Fridrich, M. a Kaláb, V. Evropské firmy objevily outsourcing. Lidové noviny, , s Vývoj v České republice V ČR je však situace rozdílná. Outsourcing je v podnikatelské praxi stále opomíjen. Ačkoliv je v západní Evropě běžně aplikován, v ČR mu manažen stále nevěří. Hlavní brzdou je zde psychologicky podmíněná tržní nedůvěra, nedostatečná informovanost a výše transakčních nákladů. 8 Rozvoj cíleného outsourcingu počal v ČR s přechodem na tržní hospodářství, podniky se začaly restrukturalizovat a docházelo ke snižování rozsahu činností zajišťovaných interně. Mezi první oblasti, kde došlo ke specializaci firem, patří stravování zaměstnanců. Přestože se podle výzkumů potvrzuje, že outsourcing většinou nabízí kvalitnější a levnější provádění služeb, není tento nástroj v ČR tak často využíván. Pozadu zůstává především outsourcing služeb, které mají podobu duševního vlastnictví. Na druhé straně roste ve světě poptávka po českých outsourcingových službách, a to především v oblasti outsourcingu informačních technologií. České firmy jsou schopny zajistit služby na úrovni světové kvality, a to o 10 až 30 % levněji než zahraniční konkurenti. 9 Kubátová, E. Pozitiva a negativa outsourcingu. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno : VUT FP Brno, Sborník je ve formě CR-ROM. ISBN HLAVÁČ, J. Zájem o outsourcing roste. Komunikace a trendy, 2004, č

19 Následující graf ukazuje srovnání roku 2002 a 2003 v procentním vyjádření podílu na vytěsňovaných oblastech: Graf 2: Oblasti outsourcingu Nejčastěji outsourcované oblasti - komparace 2002/03 Zdroj: BLAŽEK, L., ČADA, R, GOLEC, R, KUBÁTOVÁ, E, ŠLŠKA, L. Vývojové tendence podniků. Ekonomicko-správní fakulta, (závěrečná zpráva v rámci specifického výzkumu KPH) 19

20 3 DŮVODY PRO APLIKACI OUTSOURCINGU Nezbytným předpokladem úspěšného zavedení outsourcingu do podniku je přesné stanovení cílů podniku. Outsourcing tedy slouží k naplnění podnikových cílů, které můžeme rozdělit do konkurenční, finanční, věcné či organizační oblasti. 3.1 Oblasti důvodů pro aplikaci outsourcingu M. F. Greaver 10 a v mírné modifikaci i T. Bruckner a J. Voříšek 11 rozlišují čtyři základní oblasti důvodů, které jsou významné při rozhodování o zavedení outsourcingu ve společnosti a které se často v konkrétních případech vzájemně prolínají. Jedná se o tyto oblasti: konkurenční, věcná, finanční, organizační. Konkurenční důvody jsou zaměřené na získávání konkurenční výhody, náskoku před konkurencí. Rozhodování v této oblasti je orientováno na vzdálenou budoucnost (politickostrategicky). Věcné důvody se týkají zdokonalení v oblasti hlavní činnosti. Díky outsourcingu jsou uvolněny zdroje pro rozvoj hlavní činnosti na vyšší úroveň. Finanční důvody představují snížení nákladů a zvýšení výnosů. Většina autorů nedoporučuje tento cíl považovat za hlavní. Lze výstižně říci, že finanční důvody doprovázejí (někdy implicitně) ostatní cíle a důvody a finanční (zejména nákladové) hledisko je důležitým hodnotícím faktorem úspěšnosti outsourcingu aplikovaného z jiných důvodů než finančních. Empirické výzkumy (viz dále) však jednoznačně prokazují, že nákladové důvody jsou při rozhodování podniku o outsourcingu prvotní a hlavní. Jako organizační důvody lze především označit zjednodušení manažerské práce a zploštění organizační struktury podniku. S tím souvisí růst specializace celého podniku, všech jeho zaměstnanců, ale i středního managementu. 10 GREAVER, M. F. Strategie Outsourcing: A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives. New York : AMACOM, s. ISBN BRUKNER, T.; VOŘÍŠEK, J. Outsourcing informačních systémů l.vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN

21 3.2 Konkrétní důvody pro aplikaci outsourcingu The Outsourcing Institute (organizace zaměřená na výzkum trendů outsourcingu na trhu v USA) provádí mnoho studií týkajících se outsourcingu. Na základě empirických průzkumů bylo vyhodnoceno deset nejčastějších podnikových důvodů pro outsourcing a potenciální výhody, které uvedenými cestami mohou být získány. Důvody jsou uváděny v pořadí podle strategické důležitosti a zároveň podle míry jejich úspěšnosti Snížení a kontrola operativních nákladů 2. Soustředění na hlavní činnost podniku 3. Získání přístupu k technologiím světové úrovně 4. Uvolnění interních zdrojů pro jiné účely 5. Zdroj e nej sou dostupné interně 6. Akcelerace přínosů z reengineeringu 7. Činnosti j sou těžko ovladatelné nebo zcela mimo kontrolu 8. Uvolnění kapitálových prostředků 9. Sdílení rizik 10. Přísun peněz Rozeberme si nyní jednotlivé položky podrobněji Snížení nákladů a jejich lepší kontrola je nejdůležitějším spíše taktickým důvodem outsourcingu. Podnik, který všechny zdroje obhospodařuje interně, většinou vynakládá větší výdaje na výzkum, vývoj, marketing (a jiné), než by zaplatil vnějšímu podniku, který se specializuje a má nižší náklady. Poskytovatel, který obstarává více podniků, je schopen tzv. úspor nákladů z rozsahu 13. Dochází tedy především k úspoře nákladů, které mají fixní charakter (náklady nutné pro provozovaní funkční oblasti, ale pokrývající širší využití, než kterého je schopen jeden konkrétní podnik). Poskytovatel se tak stává prostředníkem sdílení nákladů na budovy, stroje a zařízení, ale 12 Top Ten Outsourcing Survey, Outsourcing Institute Dostupný na WWW: <www. outsourcing.com> 13 Úspory nákladů z rozsahu jsou úspory těch nákladů, jejichž výše na jednotku poskytovaných služeb (průměrné náklady) s rostoucím rozsahem poskytovaným služeb (s rostoucím objemem výroby oblasti) klesá. Jedná se většinou o fixní náklady, které pokryjí širší využití, než kterého je schopen jeden podnik. 21

22 rovněž získání a udržování kvalifikace potřebné pracovní síly. Na druhou stranu však každá transakce uzavřená mimo podnik nese určité náklady spojené s vyjednáváním, přípravou kontraktu, jeho ochranou, ale i náklady ze špatně uzavřeného kontraktu a jeho porušení. Takové náklady označujeme jako transakční. Celkové náklady transakce jsou tedy tvořeny výrobními (cenou za služby) a transakčními náklady. 14 Outsourcing s sebou tedy přináší na jednu stranu snížení výrobních nákladů vytesnené funkční oblasti, na druhou stranu dochází ke zvýšení transakčních nákladů, do kterých patří například: náklady spojené s uzavřením kontraktu a s kontrolou jeho plnění náklady na komunikaci mezi podnikem a poskytovatelem náklady na expertní a konzultační služby spojené např. s výběrovým řízením nebo s řešením sporů poskytovatele a zákazníka Je však možné, že transakční náklady funkční oblasti dokonce poklesnou, zejména nahradí-li tržně obchodní vztah v podobě outsourcingu složitou organizační strukturu Soustředění na hlavní činnost podniku lze zařadit mezi dlouhodobé, čili strategické důvody. Jedná se o odsunutí komplementárních podnikových činností vně podnik za účelem aktivace vlastních zdrojů pro hlavní činnost. Organizování podpůrných procesů jako integrované zákaznicky orientované služby přináší výraznou úsporu času a kapacit. Podnik se může soustředit na hlavní předmět podnikání, může se rozšiřovat, zaměřit se na širší obchodní témata či úkoly, snižuje se počet operativních úkolů, o kterých musí management rozhodovat. Outsourcing tak umožňuje efektivnější využití podnikových zdrojů, vede ke změně organizační struktury, která umožňuje podniku lépe reagovat na potřeby zákazníků Získání přístupu k schopnostem a možnostem na vysoké (světové) úrovni patří opět mezi strategické důvody zavedení outsourcingu. Pokud podnik v určité oblasti nemá konkurenční výhodu, je udržení světové úrovně velmi nákladné a obtížné a podnik vykazuje spíše tendenci ke stagnaci v takové oblasti. Podobně jako zadavatel vytěsňuje určitou funkční oblast, aby se zaměřil na svou hlavní činnost, poskytovatel všechny své možnosti a prostředky vkládá do poskytování služeb plynoucích z jeho zaměření. Produkt 14 COASE, R.H. The firm, the market and the law. Chicago : The University of Chicago Press, s. ISBN

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ LOGISTIKŮ 2012 Šiklův Mlýn 17. 18. května 2012 OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ jako konkurenční výhoda Ing. MarFn D U B O V Ý, ALog. Mo#o: Ten, kdo dělá to, co nemá, nedělá to, co má. A-N? OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute www.fminstitute.cz 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 1 Vstupní informace ohledně průzkumu

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

6. KOMPLEXNÍ STRATEGICKÉ PLÁNY, DRUHY STRATEGIÍ

6. KOMPLEXNÍ STRATEGICKÉ PLÁNY, DRUHY STRATEGIÍ 6. KOMPLEXNÍ STRATEGICKÉ PLÁNY, DRUHY STRATEGIÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Masarykova univerzita. Outsourcing jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Masarykova univerzita. Outsourcing jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Outsourcing jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Kubátová Autor:

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Procesní management veřejné správy

Procesní management veřejné správy Procesní management veřejné správy Václav Řepa Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Projekt PARMA (Public Administration Reference Model and Architecture) repa@vse.cz vaclav@panrepa.com http://parma.vse.cz/w

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit Purchasing - nákup Základní funkcí nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více