OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY"

Transkript

1

2 OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Údaje o školní jídelně 9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 10. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti 11. Základní údaje o hospodaření školy 12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 16. Závěr 2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ŠKOLA Název školy Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Adresa školy Provodov 90, Březůvky Právní forma příspěvková organizace IČO Identifikátor školy Ředitelka školy Mgr. Jana Černá Kontakt tel.: , ZŘIZOVATEL Název zřizovatele Obec Provodov Adresa zřizovatele Provodov 233, Březůvky Kontakt tel.: ŠKOLSKÁ RADA Datum zřízení Počet členů 3 Kontakt tel.: p. Dagmar Žižková SOUČÁSTI ŠKOLY IZO POČET TŘÍD/ODDĚLENÍ POČET ŽÁKU/DĚTÍ Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna X 46 3

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Jsme málotřídní školou se dvěma třídami prvního stupně, jedním oddělením školní družiny a jednou třídou mateřské školy, se kterou tvoříme právní subjekt. Škola je vnímána veřejností i pedagogy jako škola s rodinnou atmosférou. Není zde místo pro anonymitu dětí, která by mohla být potenciálním zdrojem sociálně patologických jevů. Právě sloučení školáků s dětmi mateřské školy umožňuje jejich každodenní kontakt, vzájemné poznávání a vede také k bezproblémové adaptaci na nové prostředí při vstupu do 1. třídy základní školy. Jsme si vědomi toho, jak velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra. Proto klademe důraz na estetičnost prostředí, mezilidské vztahy a láskyplný přístup. Chceme vychovávat děti k přátelství, ke vzájemné spolupráci, toleranci a komunikaci. Snažíme se pro ně vytvářet takové prostředí důvěry a bezpečí, které v nich bude rozvíjet nejen tvořivost a radost z poznávání nového, ale také poznávání druhých a především sebe.. 4

5 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY OBOR VZDĚLÁNÍ KÓD ZAŘAZENÉ TŘÍDY Základní škola C/01 I. (1. ročník), II. (2. ročník) Do dalších dvou ročníků (3. a 4. ročníku) dojíždí naši žáci do 3 km vzdálené Základní školy v Březůvkách. Přepravu žáků zajišťuje školní autobus. Školy v obou obcích spolupracují, jejich vzájemnou kooperací je zajištěna úplnost tříd v jednotlivých ročnících, což se stalo východiskem při vytváření vlastního školního vzdělávacího programu Dvě školy, jedna cesta. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠVP ZŠ - Dvě školy, jedna cesta Nepovinný předmět Římskokatolické náboženství ŠVP ŠD ŠVP MŠ Rok ZAŘAZENÉ TŘÍDY I. (1. ročník), II. (2. ročník) 1. a 2. ročník 1. až 4. ročník třída MŠ 5

6 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH Poř. č. Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace, vzdělání Funkce 1. Ředitelka 1,0 Úplná kvalifikace Učitelka ZŠ vysokoškolské PdF, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ s rozšíř. studiem speciální pedagogiky 2. Učitelka ZŠ 1,0 Úplná kvalifikace vysokoškolské PdF, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 3. Učitelka ZŠ 0,4 Úplná kvalifikace vysokoškolské PdF, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 4. Vychovatelka ve ŠD 0,5 Úplná kvalifikace vysokoškolské PdF, obor Rekreologie-pedagogika volného času 5. Učitelka MŠ 1,0 Úplná kvalifikace středoškolské SPgŠ, obor učitelství pro MŠ 6. Učitelka MŠ 1,0 Neúplná kvalifikace střední odborné s maturitou SOU 7. Katechetka DPČ vysokoškolské V pedagogickém sboru došlo ve školním roce 2013/2014 k personálním změnám. Za učitelku MŠ odcházející do starobního důchodu byla přijata nová neaprobovaná pracovnice, která si však od září 2014 potřebnou kvalifikaci doplňuje studiem. Druhou odcházející učitelku MŠ nahradila v novém školním roce kvalifikovaná pracovnice s plnou odbornou a pedagogickou způsobilostí. ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH Poř. č. Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 1. Školnice 0,88 Střední odborné 2. Vedoucí školní jídelny 0,25 Středoškolské 3. Kuchařka 0,81 Střední odborné 4. Kuchařka 0,63 Střední odborné 5. Uklizečka 0,31 Střední odborné 6. Účetní DPČ Bakalářské 6

7 4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zápis do 1. ročníku se konal 29. ledna 2014 a v doprovodu svých rodičů se dostavilo 17 dětí. Dvěma žákům byl na základě žádosti zákonných zástupců a posouzení školní zralosti v PPP udělen odklad školní docházky. Přijato k základnímu vzdělávání bylo 15 dětí. 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně I. II. I. II. I. II. I. II. I. II Škola celkem Snížené stupně z chování: 0 Neomluvená absence: 0 7

8 Výsledky vzdělávání našich žáků jsme pravidelně vyhodnocovali na čtvrtletních pedagogických radách. Rodičům jsme informace o výsledcích žáků předávali v průběhu celého školního roku prostřednictvím žákovských deníčků a knížek, dále na třídních schůzkách, pohovorech či při neformálních setkáních. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka jsme rodiče informovali bezprostředně. V závěru školního roku proběhly také tzv. třídní schůzky ve třech. Tímto způsobem chceme podporovat partnerství mezi žákem, rodičem a učitelem. Předmětem této schůzky je nejen společné hodnocení, ale i dosažení užší spolupráce rodiny a školy. Snažili jsme se o to, aby známka pro žáky nebyla jediným zdrojem motivace. Proto jsme je průběžně vedli k vlastnímu sebehodnocení, a to jak ústnímu, tak i písemnému, při kterém se snažili vyjádřit, co se jim v jednotlivých předmětech podařilo, v čem mají rezervy, co udělají pro zlepšení svých výsledků. 8

9 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Naše škola v tomto roce nezaznamenala žádný výskyt sociálně patologických jevů. Drobné nežádoucí formy chování, které se vyskytly v běžných situacích školního života, jsme využili jako modelové situace ke společnému řešení v třídním kolektivu. K eliminaci těchto jevů nám samozřejmě nahrává nízký věk dětí, malý počet žáků v ročnících i samotné prostředí školy s rodinným zázemím. K posílení správného chování a jednání spolu s dětmi vytváříme třídní pravidla, podporujeme jejich zdravý životní styl, rozvíjíme v nich empatii a přátelství. Spolupracujeme s rodiči, s Obcí Provodov, Pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín, Plaveckou školou Zlín, Policií ČR, Centrem pro rodinu a Unií Kompas. Nejlepší prevencí sociálně patologických jevů je také vhodné využití volného času, což se nám daří zajištěním nabídky různých školních i mimoškolních aktivit a kroužků. V kroužku angličtiny, vedeného učitelkou ZŠ, se hravou formou se základy anglického jazyka seznamovali žáci 2. ročníku. Velký zájem ze strany žáků ZŠ i dětí MŠ byl o hudební obor ZUŠ Morava. Denně na naší škole probíhala výuka na klavír, housle či dechové nástroje. Možnost navštěvovat tanečně pohybový kroužek v rámci sdružení Rytmik měly rovněž i děti MŠ. V tomto školním roce byl v 1. a 2. ročníku vyučován nepovinný předmět Římskokatolické náboženství. Prostory naší školy byly jednou týdně ve večerních hodinách využity také pro výuku náboženství žáků vyšších ročníků. 9

10 7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI PŘEHLED ŠKOLNÍCH AKCÍ Společné aktivity ZŠ a MŠ: Plavecký výcvik pro 1. a 2. ročník a předškolní děti MŠ Ukázka záchranného integrovaného systému v Luhačovicích Divadelní představení v naší škole O ptáku Ohniváku Mikulášské nadělování Návštěva předškoláků v 1. třídě Zápis do 1. třídy ZŠ Loutkové divadelní představení Krtkův dárek Návštěva kouzelníka Návštěva Muzea JV Moravy výstava Děti Indiánských rodičů Hrajeme si na Afriku výchovný koncert Miloše Dvořáčka Návštěva Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Divadelní představení v Městském divadle ve Zlíně O pejskovi a kočičce Škola žonglování 10

11 Aktivity základní školy: Zážitkový program Unie Kompas na téma Mezilidské vztahy Aktivní beseda p. Domanské z Poradny pro ženy na téma Rodina a Jak jsme přišli na svět Vánoční vystoupení žáků pro rodiče Exkurze v ZŠ Želechovice s připraveným programem Matematická soutěž Klokánek kategorie Cvrček žáci 2. ročníku Besídka žáků ke Dni matek Výchovný koncert O kouzelné mošně v kongresovém centru Zlín Školní výlet do Punkevních jeskyní a na Macochu Beseda Policie ČR ve škole na téma Pomáhat a chránit Návštěva žáků 2. ročníku v ZŠ Březůvky prohlídka školy a společná vycházka s žáky 3. ročníku Vycházka na koňskou farmu v Provodově a projížďky na koni 11

12 Obohacení vzdělávacího programu: Celoročně nás provází projekty Náš region a Životní prostředí, v rámci nichž do výuky zařazujeme poznávání nejbližšího okolí a získávání zodpovědného vztahu k prostředí, ve kterém žijeme a k přírodě Účast žáků 2. ročníku v charitativním projektu Čtení pománá Vánoce ve škole vycházka ke krmelci, pečení vánoček, vánoční tradice, dárkování Účast v projektu Naše hřiště (návrhy žáků na dětské hřiště) ve spolupráci s Obcí Provodov První jarní den ve škole klíčení obilí, výroba keramických misek, velikonoční pečení, barvení vajíček, velikonoční tradice Čarodějnický den se soutěžně laděnou vycházkou Celodenní pobyt na Maleniskách v rámci školního projektu Můj region den plný sportovních aktivit, seznamování se s okolní přírodou, historií a památkami v místě pobytu Ovoce do škol V tomto školním roce jsme se zapojili do akce Ovoce do škol ve spolupráci s firmou Wastex, s. r. o. Holešov. Žákům je 2x měsíčně distribuováno ovoce, zelenina nebo vitaminové nápoje. Kvalita dodávaného zboží je na velmi dobré úrovni. Školní mléko Ve školním roce 2013/2014 žáci naší školy opět odebírali dotované školní mléko. Děti si mohly vybírat ze čtyř příchutí mléka. Průměrně si odebíralo mléko 18 žáků. 12

13 Veselé zoubky Za velký úspěch považujeme vyhodnocení celorepublikové soutěže pro 1. třídy základních škol s názvem Veselé zoubky, do které se zapojili i naši prvňáčci. Z velkého počtu (71) zúčastněných škol bylo odbornou komisí odměněno prvních deset nejlepších, mezi které jsme patřili i my a za odměnu náš čekal zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze. 13

14 Aktivity školní družiny: Naše školní družina je určena pro žáky od 1. do 4. ročníku. Ve školním roce 2013/2014 byla v provozu denně od do hodin. Činnosti se střídaly tak, aby byly respektovány biorytmy dětí a splněny školní kompetence pro ŠD. Děvčata se spíše věnovala tvořivým činnostem a chlapci dávali přednost sportovním hrám. Jelikož hodně dětí navštěvuje zájmové kroužky (především ZUŠ Moravu) a dochází ke střídání žáků, i z tohoto důvodu zařazujeme ve ŠD týdenní projekty, např. jablíčkový či keramický týden. Věnování se celý týden jednomu projektu umožňuje všem dětem se účastnit na připravených pracovních činnostech. Mezi oblíbené činnosti u dětí patřily vánoční a velikonoční tvoření, pečení a vaření. Nejžádanější akcí bylo spaní ve školní družině u příležitosti mezinárodního projektu Noc s Andersenem. Jablíčkový týden Keramický týden Týden hraček Výroba dárečků k zápisu budoucích prvňáčků Vánoční tvořivý týden Kresba do výtvarné soutěže s s názvem: Cesta dvou bratří Noc s Andersenem - spaní ve školní družině Školní družině se také dařila spolupráce s obcí i rodiči při přípravě akcí pro děti a veřejnost: Výroba odměn na Drakiádu Tvořívá dílna dětí na Provodovský jarmark Vystoupení dětí na Provodovském jarmarku Výzdoba sálu na Dětský karneval Návrhy dětí na dětské hřiště (dotační projekt obce) Pečení tradičního velikonočního pečiva na dětský folklorní festival Hore Provodovem 14

15 Aktivity mateřské školy: Kroužek Kuliferda tematická příprava předškoláků od října do června Hraní rodičů s dětmi jednou za měsíc ve třídě MŠ Vánoční vystoupení dětí pro rodiče Výlet všech dětí MŠ na Pindulu Besídka ke Dni matek Výlet předškoláků do ZOO Lešná Výlet na ludkovickou přehradu společně s MŠ Březůvky Vycházky do okolní přírody Maleniska, Čertův kámen 15

16 PŘEHLED MIMOŠKOLNÍCH AKCÍ Prioritou vesnické školy našeho typu je užší propojení činnosti školy a spolupráce rodičů. Rodiče našich žáků měli možnost nejen se podílet na přípravách mimoškolních akcí, ale svou bohatou účastí je i přímo podpořit. Tato neformální setkávání jsou přínosná nejen k prohlubování vzájemných vztahů (učitelé rodiče - děti), ale poskytují i zpětnou vazbu našemu počínání, že škola má v naší obci nezastupitelné místo. o Drakiáda o Lampiónový průvod světlušek o Provodovský jarmark o Dětský karneval o Dětský den o Sběr papíru a železa 16

17 8. ÚDAJE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ Ve školním roce 2013/2014 se ve školní jídelně stravovalo celkem 63 strávníků. Z toho: Mateřská škola 24 dětí Základní škola 22 žáků Zaměstnanci 10 Cizí strávníci 7 Na přípravě stravy se podílely: 1 hlavní kuchařka 1 pomocná kuchařka 1 vedoucí školní jídelny Zaměstnankyně školní jídelny se pravidelně účastní školení BOZP, PO, školení o hygieně na pracovišti, osobní hygieně. Účastní se také školení pořádaných metodičkami školského úřadu. Školní jídelna připravuje teplou a studenou kuchyni, teplé a studené nápoje, moučníky, saláty. Vaří se zde podle norem školního stravování tak, aby byl naplněn tzv. spotřební koš. ŠJ poskytuje stravování také cizím strávníkům. Pokrmy jsou jim vydávány do jídlonosičů v určeném čase. Posláním školní jídelny je učit děti již od útlého věku správným stravovacím návykům a vnést do jejich stravy pestrost, chutnost a kvalitu. Zapojili jsme se do projektu Potravina z regionu, čímž chceme jednak zvýšit kvalitu stravování, ale také podpořit lidové tradice a odbyt regionálních výrobků ve Zlínském kraji. Mottem naší jídelny je Kvalitní stravování klíč ke zdraví a Kdo zdravě jí, dobře se učí. 17

18 9. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí plánem DVPP naší školy pro aktuální školní rok. Vzdělávací agentury a přímo i některé školy zasílají množství nabídek, o kterých jsou naši pedagogičtí zaměstnanci informováni a mají možnost se na vybraný seminář či kurz přihlásit. Škola jim vzdělávání plně hradí z příspěvku ze státního rozpočtu určeného na DVPP, případně z provozního rozpočtu školy. Kurzy, semináře - pedagogičtí pracovníci Počet zúčastněných Pohádka nás učí výuka AJ nejen v hodinách cizího jazyka 1 Den s matematikou jak ji neznáte 3 Výukové programy pro první stupeň ZŠ (genetická metoda čtení, výukové metody v prvouce, hudební poznání a 2 čtenářská gramotnost) Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 - nepedagogičtí pracovníci Řešení aktuálních problémů v účetnictví příspěvkových org. 1 Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování 1 Školení pracovníků stravovacích služeb v otázkách hygieny 1 potravin Do budoucna bychom chtěli vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřovat na moderní metody ve vyučování, výchovu ke zdraví, používání informačních technologií a audiovizuální techniky ve výuce Pedagogové si své odborné a metodologické znalosti a dovednosti rozšiřují nejen návštěvou seminářů a kurzů, ale také samostudiem. 10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI Ve školním roce 2013/2014 v naší škole kontrola ČŠI provedena nebyla. V únoru se uskutečnila ze strany ČMOS kontrola v oblasti BOZP. Ze zprávy vyplývá, že agenda vedená v této oblasti je úplná a odpovídá platným předpisům. Bylo doporučeno odstranit závady z dřívějších revizních zpráv v oblasti elektroinstalace a hromosvodů. Tyto nedostatky již byly odstraněny. Dále bylo fyzickou kontrolou pracoviště poukázáno na nevhodné osvětlení v MŠ a tělocvičně a opadávající fasádu budovu školy před vstupem do školního zařízení. Fasáda budovy školy již byla opravena, osvětlení plánujeme v co nejbližším možném časovém horizontu vyměnit. Dne byla provedena kontrola pracovnicí KHS ZK. Předmětem kontroly bylo dodržování hygienických požadavků ve stravovací části školy, osobní a provozní hygiena, skladovací podmínky potravin a jejich manipulace, zásobování pitnou vodou a stavebně technický stav. Skutkový stav kontrolního zjištění 18

19 nevykazoval žádné nedostatky v osobní hygieně personálu. I předměty a zařízení byly v čistotě a pořádku. Požadavkem provozní hygieny byla výměna pákové baterie, což bylo provedeno. Kontrolou stavebně technického stavu bylo poukázáno na požadavek opatření varny dveřmi, aby bylo zabráněno vniknutí škůdců a kontaminace. I tento požadavek byl splněn. Problematičtější stavebně technický požadavek byl v umístění skladu potravin, který nenavazuje na příjem potravin. I tento požadavek byl vyřešen úpravou postupu přenášení přijatého zboží přes varnou část kuchyně. Ze strany KHS ZK nebyla naší škole uložena žádná bloková pokuta podle zákona o přestupcích. Ve dnech a proběhla v sídle OSSZ Zlín kontrola plnění povinností naší organizace v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od do Kontrolou předložených dokladů bylo jediným nedostatkem v plnění povinnosti v oblasti pojistného za měsíc květen neoznámení důchodového spoření u jednoho zaměstnance na Přehledech o výši pojistného. Tímto vznikl přeplatek, který bude naší organizaci vrácen. V ostatních kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny žádné nedostatky. S ohledem na výsledek kontroly nebyla tedy uložena žádná opatření k nápravě. Všechny kontrolní zprávy a protokoly jsou k dispozici u zřizovatele a ředitelky školy. 11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok Rozbor hospodaření státní rozpočet Příjmy Od do Dotace Dotace Použití rezervního fondu 0.- Použití fondu odměn 0.- Příjmy celkem ,- Výdaje Od do Neinvestiční nákl.celkem ,- Z toho platy OON, odstupné, DNP ,- OON nep.zaměstnanci ,- Zákonné odvody FKSP Učebnice a UP Vzdělávání ped.prac Ostatní náklady Výsledek hospodaření

20 Rozbor hospodaření obecní rozpočet Příjmy Od do Dotace ,- Použití rezervního fondu ,- Příjmy - stravné,školné ,40 Úroky 34,56 Ostatní příjmy ,- Celkem ,96 Výdaje Od do Spotřeba materiálu, potravin ,95 Opravy a udržování 5.248,- Cestovné 3.496,- Ostatní služby ,53 Ostatní náklady DDHIM ,- Platy ,- Zákonné soc. pojištění ,- Zákonné soc. náklady 2.256,- Celkem ,48 Výsledek hospodaření ,48 Hospodářská činnost Od do Příjmy ,- Výdaje ,- Výsledek hospodaření 0,- V roce 2013 byl výsledek hospodaření z hlavní činnosti ,48 Kč a z hospodářské činnosti 0,- Kč. Výsledek hospodaření byl předložen spolu s účetní závěrkou zřizovateli s žádostí o převedení HV do rezervního fondu. 12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Ve školním roce 2013/2014 nebyla naše škola zapojena do žádného rozvojového a mezinárodního programu. 20

21 13. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce 2013/2014 nebyla škola zapojena do dalšího celoživotního vzdělávání. 14. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Ve školním roce 2013/2014 jsme se zapojili do projektu MZ Ovoce do škol a pokračovali jsme v projektu Školní mléko. Byl ukončen projekt EU peníze školám v oblasti zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Předložili jsme ve spolupráci s Obcí Provodov žádost o schválení projektu vyhlášeného Nadací partnerství na tvorbu přírodních zahrad a výsadbu ve veřejných prostorech. 15. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Ve škole nepůsobí odborová organizace. Základní škola spolupracuje zejména s těmito institucemi: o Obec Provodov o ZŠ a MŠ Březůvky o Knihovna Františka Bartoše Zlín o Pedagogicko-psychologická poradna Zlín o Muzeum Jihovýchodní Moravy Zlín o Městské divadlo Zlín o Plavecká škola Zlín o Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín o Poradna pro ženy a dívky o Unie Kompas 21

22 16. ZÁVĚR V uplynulém školním roce se nám podařilo splnit několik našich záměrů: Prostranství před budovou školy díky spolupráci s obcí získalo nový ráz. Nově byl vytvořen bezbariérový přístup, přistavěna lavička, staré stromy byly nahrazeny novými, lépe udržovatelnými a bylo vytvořeno místo pro každoroční vsazení symbolického vánočního stromu. Odstraněním plotu škola nyní působí větší otevřeností a přístupností. S cílem dokončit celkovou úpravu před budovou školy jsme se zapojili do nového projektu, vyhlášeného Nadací partnerství, na tvorbu přírodních zahrad a výsadbu trvalek a keřů. V tomto projektu se počítá se spoluúčastí dětí, žáků školy i jejich rodičů. Uvidíme, zda bude tento projekt ze strany nadace podpořen. Máme nové webové stránky školy a tím je umožněna větší informovanost nejen rodičů, ale i širší veřejnosti. Pro zkvalitnění a rozšíření možností výuky byla do jedné třídy ZŠ zakoupena nová interaktivní tabule s projektorem. Školní knihovna je obohacena o nové knižní tituly. Do budoucna ještě plánujeme vyřešit jejich důstojnější a přehlednější umístění. Byly pořízeny nové telefonní přístroje do ZŠ, MŠ i ŠJ a změnou operátora došlo k velmi výrazné úspoře finančních prostředků. Rodičům byla nabídnuta a většinově využita možnost bezhotovostní platby stravného a školného. Díky spolupráci rodičů a obyvatelů naší obce ve sběru starého papíru a železa jsme z vytěžených finančních prostředků mohli zakoupit: o nové židle do ŠD o chybějící lehátka na spaní pro děti MŠ o TV nářadí a pomůcky o didaktické pomůcky o 2 nové CD přehrávače o 2 tematické koberce o hry a hračky do ŠD a MŠ Samozřejmě se škola potýká i s některými problémy. Jsme si vědomi s ohledem na stáří budovy a jejího vybavení nutnosti oprav. Plánujeme výměnu nevyhovujícího osvětlení ve třídách a tělocvičně, výměnu podlahové krytiny ve ŠJ. Rádi bychom vybavili třídy i školní jídelnu novým nábytkem. Potýkáme se také s nedostatečnou velikostí prostorů pro pobyt dětí, jako např. místnosti určené pro polední spánek a odpočinek dětí MŠ, dolní třídy ZŠ, hygienických prostorů. Z tohoto důvodu disponujeme omezenou kapacitou pro přijímání dětí do MŠ a žáků do ZŠ. 22

23 Jednou z možností, jak navýšit kapacitu MŠ, se jeví přestěhování třídy mateřské školy do nových prostor v bývalé budově MŠ. Je však nutné začít se stavebními a rekonstrukčními pracemi na stávajícím objektu a v jeho okolí. Obec s tímto záměrem využila dotační projekt a pokud bude schválen, třída MŠ by získala nové a větší prostory. Do uvolněných prostor budovy školy by mohla být přestěhována obecní knihovna, čímž by se škola mohla ještě více otevřít širší veřejnosti. V plánu je také zřízení počítačové učebny s možností využití ke kurzům pro zájemce z řad obyvatelů obce. Na závěr bych ráda upřímně poděkovala všem zaměstnancům školy za spoluvytváření přátelského, pomáhajícího a vstřícného klima školy. Poděkování patří také zřizovateli za spolupráci založenou na dobré komunikaci a vzájemné důvěře. V Provodově dne Mgr. Jana Černá ředitelka 23

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Výroční zpráva Mateřské školy Tismice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok:2013/2014 Zpracovala: Markéta Vedralová, ředitelka MŠ 1. Základní údaje o škole Název školy:

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-11/09-05. okres Sokolov

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-11/09-05. okres Sokolov Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-11/09-05 Název školy: Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov Adresa: Školní 525, 357 51 Kynšperk nad Ohří Identifikátor:

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-457/13-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 378 73 Dešná 17 E-mail právnické osoby Základní

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne 15.9.2013 Obsah: Charakteristika školy..3 Plnění učebních plánů a učebních osnov.... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIK-628/10-K Název kontrolované osoby: Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Sídlo: Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov IČO: 70 834 598 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Havířov - Město 1. máje 10 a okres Karviná 1. máje 10 a, 736

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY za školní rok 2014-2015 /dle 7 v.č. 15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví obsah a zpracování výročních zpráv o činnosti školy/ 31. srpna 2015

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-133/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 884 064 Základní škola, Heřmanův Městec, okres Chrudim Náměstí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY čp. 148, 512 42 Poniklá IČO: 72743077 tel. 481585206 email: zs@ponikla.cz Charakteristika: Úplná základní škola- 9

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1326/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace 9. května 97, 277 06 Lužec nad

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příloha výroční zprávy školy 1 Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-573/09-02. Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-573/09-02. Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-573/09-02 Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ Adresa: Bašť čp. 142, 250 65 Líbeznice Identifikátor: 600 051 714

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2007 2008 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚTOV. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚTOV. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚTOV Výroční zpráva Školní rok 2014 2015 Základní škola v Chotětově je organizována jako trojtřídní s jedním oddělením družiny. Rozhodnutím MŠMT byla škola zařazena do sítě škol, předškolních

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12 Zvonková 12/2901 106 00 Praha 10, Záběhlice Identifikátor školy: 600 040 828 Termín konání komplexní inspekce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-1101/10-H. Mateřská škola Police nad Metují

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-1101/10-H. Mateřská škola Police nad Metují Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-1101/10-H Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Police nad Metují Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují IČO: 71

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Hodnocení školy. Za školní rok 2012 13. Mateřská škola Veltruby, okres Kolín Sportovní 326 280 02 Veltruby Kolín

Hodnocení školy. Za školní rok 2012 13. Mateřská škola Veltruby, okres Kolín Sportovní 326 280 02 Veltruby Kolín Hodnocení školy Za školní rok 2012 13 Mateřská škola Veltruby, okres Kolín Sportovní 326 280 02 Veltruby Kolín Zpracovala : Marcela Tesaříková, ředitelka školy Projednáno na pedagogické radě 30.8.2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Libštát, okres Semily. Adresa: 512 03 Libštát 212. Identifikátor školy: 600 098 745

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Libštát, okres Semily. Adresa: 512 03 Libštát 212. Identifikátor školy: 600 098 745 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Libštát, okres Semily Adresa: 512 03 Libštát 212 Identifikátor školy: 600 098 745 Termín konání inspekce: 2. 3. června 2004 Čj.:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ Signatura: bc3cs101 Okresní pracoviště : Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy adresa školy: ředitelka školy: Součásti školy: ZŠ a MŠ Chodovice Chodovice 2 508 01 Hořice Mgr. Lenka Doležalová 724 985 324 základní škola mateřská škola školní jídelna

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 177/09-01 Mateřská škola Hellichova, Praha 1-Malá Strana, Hellichova 13/300 Adresa: Hellichova 13/300, 118 00 Praha 1 Identifikátor:

Více