Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, Zlín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín"

Transkript

1 ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, Zlín tel./fax: , Velkoobchodní sklad betonářského zboží Hluková studie Zlín, duben 2013

2 2 1. Obecné údaje Hluková studie byla vypracována jako podklad pro proces hodnocení vlivů stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění. V předložené hlukové studii je vyhodnocena hluková situace bez provozování navrhované stavby a vlivy hluku spojené s výstavbou a provozem tohoto záměru. Výpočty jsou provedeny pro denní dobu. Název akce: Investor: Projektant: Kraj: Obec: Katastrální území: Velkoobchodní sklad betonářského zboží PRESBETON NOVA s.r.o. U Panelárny 594/6, Olomouc Ing. Kasal Miroslav Grygov 164 Zlínský Staré Město, ul. Kostelanská Staré Město u Uherského Hradiště Záměrem je stavba prodejního velkoskladu betonářského zboží. Stavba bude sestávat ze zpevněných skladovacích ploch, administrativní a sociální budovy, odstavného parkoviště osobních automobilů a plochy pro výstavu sortimentu. Stavba je situována do uzavřeného areálu bývalého cukrovaru v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 2. Zdroje hluku 2.1. Dopravní zdroje hluku stávající V následující tabulce jsou uvedeny výsledky sčítání dopravy na komunikacích v dotčené lokalitě dle výsledků celostátního sčítání ŘSD ČR v r Hodnoty z r jsou přepočteny na základě výhledových koeficientů ŘSD na r dle materiálu ŘSD Výhled růstu počtu vozidel, proběhů a dopravních výkonů Hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. Celoroční průměry intenzit za 24 hod rok 2010 č. kom. Úsek lehká nákladní těžká nákladní osobní motocykly celkem LNA TNA O M S II/ I/50H I/50H I/ I/

3 3 Situování sčítacích úseků mapa města Situování sčítacích úseků krajská mapa Koeficienty růstu dopravy komunikace I. a II. třídy rok Třída komunikace Těžká vozidla (lehká, střední a těžká nákladní, autobusy, traktory) Lehká vozidla (osobní, dodávková, motocykly) 2014 I. 1,02 1, II. 1,01 1,06

4 4 Celoroční průměry intenzit za 24 hod rok 2014 č. kom. Úsek lehká nákladní těžká nákladní osobní motocykly celkem LNA TNA O M S II/ I/50H I/50H I/ I/ Stávající doprava do areálu Hamé v sousedství záměru je zadána v počtu 100 osobních a 40 nákladních aut v denní době. Dále je do výpočtu zadán provoz na přilehlé železniční trati č. 330 Přerov Břeclav v počtu 120 vlaků/24 hod, průměrný počet vozů Dopravní zdroje hluku související se záměrem Dle záměru investora budou do areálu velkoobchodního skladu přijíždět denně max. 2 návěsové soupravy s betonářským zbožím ze závodů investora (tj. celkem 4 příjezdy a odjezdy). Dále je uvažován příjezd 5 lehkých nákladních aut (10 příjezdů a odjezdů) a 20 osobních aut zaměstnanců a zákazníků (40 příjezdů a odjezdů). Pohyb dopravy kamionů je uvažován po kom. II/427, I/50H a I/55 ve směru na sever (na Olomouc), ostatní doprava je rozdělena do 3 možných směrů příjezdu a odjezdu. Provoz skladu má tento postup: - Zboží je z výrobních závodů stavebníka naváženo do skladu kamiony. Z kamionů do štosů je ukládáno vysokozdvižnými vozíky. - Odběr zboží zákazníkem je organizován z úseku prodeje v ASB. - Zboží, uvolněné k prodeji, je nakládáno na dopravní prostředky zákazníků. Zboží je na zapůjčených paletách, manipulace pomocí VZV. Pohyb dopravních prostředků zákazníků ve skladu není volný, je řízen obsluhou VZV. - Část skládkovací plochy je určena ke skladování vrácených palet do doby, než jsou odeslány k vrácení do výrobního závodu. Další část je vyčleněna k manipulaci se zbožím pro potřeby maloobchodu, kdy si zákazníci odváží pouze sjednané množství zboží. Do výpočtů je zadán provoz dvou vysokozdvižných vozíků v areálu skladu Stacionární zdroje hluku související se záměrem Do výpočtu v programu Hluk+ jsou zadány jako venkovní stacionární zdroje hluku manipulace se zbožím Zadávaný akustický výkon uvedených zdrojů Lw = 70 db.

5 5 Přehled zadávaných stacionárních zdrojů hluku v denní době výstup z programu Hluk+ Označení zdroje Objekt č. (je-li zdroj Souřadnice Výška zdroje na objektu) x Y [m] Q L 2 [db] Plocha [m 2 ] L W [db] Rmin[m] P ; P ; P ; P ; P ; P ; Q L 2 L W Rmin činitel směrovosti zdroje zvuku v daném prostředí a směru hladina akustického tlaku na ploše hladina akustického výkonu (na zdroji) kritická vzdálenost Umístění stacionárních zdrojů hluku a nejbližších výpočtových bodů č. 1 4 (Ubytovna U Cukrovaru) V blízkosti záměru není situována souvislá obytná zástavba. V bezprostředním sousedství je umístěna Ubytovna U Cukrovaru (na obrázku níže červeně vyznačeno). Nejmenší vzdálenost od areálu záměru je 15 m (vzdálenost od severního rohu ubytovny k hranici pozemku skladu). V okolních budovách jsou umístěny provozy firem a průmyslových podniků.

6 6 Situace záměru Nejbližší obytný dům je vzdálen směrem severním za kom. I/50 cca 460 m od hranice areálu v ul. Nádražní. Další obytné domy jsou situovány podél ul. Tovární a Brněnská severovýchodně od záměru. 3. Výpočty hluku 3.1. Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru Hodnocení výsledků výpočtů je prováděno podle platného právního předpisu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, platného od V tomto nařízení jsou stanoveny hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor. V části třetí tohoto nařízení vlády v 11 a 12 jsou uvedeny hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb ( 11), venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru ( 12). Hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru se stanoví podle 12 odst. (3) V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (L Aeq,8h ), v noční době pro nejhlučnější 1hodinu (L Aeq,1h ). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T stanoví pro celou denní (L Aeq,16h ) a celou noční dobu (L Aeq,8h ).

7 7 Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T = 50 db a korekcí, přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době - podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte s další korekce - 5 db. Dle přílohy č. 3 nařízení vlády se pro stanovení hodnot hluku ve venkovních chráněných prostorech mohou uplatňovat korekce uvedené v následující tabulce. Hlukové korekce v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru Druh chráněného prostoru Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Korekce db (A) 1) 2) 3) 4) Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory Poznámky: 1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 2) Použije se pro hluk z dopravy na silnici III. třídy a místních komunikacích III. třídy a drahách. 3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy. 4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací a drahách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 db s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 db.

8 8 Stavbami pro bydlení jsou stavby, které slouží byť i jen z části pro bydlení. Chráněným venkovním prostorem stavby se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m od objektu pro bydlení, chráněným venkovním prostorem je podle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění je prostor, který je užíván k rekreaci, sportu, zájmové a jiné činnosti. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti Posuzovaná doba [hod.] Korekce [db] od 6:00 do 7: od 7:00 do 21: od 21:00 do 22: od 22:00 do 6: Způsob výpočtu hygienického limitu L Aeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti L Aeq,s se vypočte ze vztahu L Aeq,s = L Aeq,T + 10.lg [(429 + t 1 )/t 1 ], kde t 1 L Aeq,T je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hod. je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle 11 odst. 3 Hygienický limit hluku pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy: - chráněný venkovní prostor stavby - denní doba - hygienický limit L Aeq,16h = 60 db - v případě staré hlukové zátěže L Aeq,16h = 70 db Hygienický limit hluku pro hluk ze stacionárních hlukových zdrojů v areálu záměru - chráněný venkovní prostor stavby - denní doba - hygienický limit L Aeq,8h = 50 db Hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti v době od 7:00 do 21:00: - chráněný venkovní prostor stavby hygienický limit L Aeq,S = 65 db 3.2. Výpočty hluku Výpočtové zpracování dosahu hlukových emisí z hodnocených dopravních zdrojů a celkového hlukového zatížení venkovního prostoru ve sledované lokalitě dopravním hlukem a hlukem stacionárních zdrojů je provedeno výpočetním programem HLUK+, verze 9.15 profi (reg.č. 5162). Program je plně kompatibilní Novelou metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2004 (publikované MŽP v časopisu Planeta č. 2/2005) a umožňuje v přiměřené míře zadávání technických parametrů komunikací, intenzit i skladeb liniových zdrojů hluku,

9 9 modelování rozmístění objektů zástavby a dalších charakteristik terénu, součtové výpočty celkové hlukové zátěže od jednotlivých zdrojů hluku při zohlednění dalších ovlivňujících podmínek pro šíření zvuku ve vzdušném prostředí. Výstupem hlukových výpočtů je výpočet konkrétních hodnot ekvivalentních hladin hluku ve výpočtových bodech určených zadanými souřadnicemi. Výsledky výpočtů v programu Hluk+ lze na základě provedených ověření terénními měřeními zařadit do II. třídy přesnosti s chybou vypočtené hodnoty 2,0 db. Hluková pásma jsou vypočtena pro výšku 2 m nad terénem, výpočet pro výpočtové body u nejbližší zástavby je proveden ve výšce 2 a 5 m. Ve venkovním prostoru jsou zadány a vypočteny konkrétní hodnoty hladin L Aeq ve výpočtových bodech 2,0 m před fasádami obytných objektů. Situování výpočtových bodů Charakteristika výpočtových bodů Výpočtový bod č. Charakteristika 1-4 Ubytovna U Cukrovaru, Kostelanská Nádražní Tovární Tovární Brněnská 490

10 10 Ubytovna U Cukrovaru Hluk ze stavební činnosti V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem z činnosti stavebních strojů. Stavební činnost bude prováděna výhradně v denní době. Výpočty hluku při výstavbě jsou provedeny pro nejméně příznivou situaci, kdy byly zadány 3 zdroje hluku nejblíže obytné zástavbě spolu se stavební dopravou v počtu 8 nákladních automobilů za den (celkem 16 jízd). Hodnoty hluku zadané do výpočtu pro uvažované stacionární zdroje hluku: L WA = 90 db. Přehled zadávaných stacionárních zdrojů hluku výstup z programu Hluk+ Označení zdroje Objekt č. (je-li zdroj souřadnice Výška zdroje na objektu) x y [m] Q L 2 [db] Plocha [m 2 ] L W [db] Rmin[m] P ; P ; P ; Q L 2 L W Rmin činitel směrovosti zdroje zvuku v daném prostředí a směru hladina akustického tlaku na ploše hladina akustického výkonu (na zdroji) kritická vzdálenost Umístění výpočtových bodů a situace hlukových pásem je uvedena na následujícím výstupu z programu Hluk+. Situace má poměrné měřítko.

11 11 Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku L Aeq,S pro denní dobu při provádění stavebních prací jsou v uvedeny v následující tabulce. Situace výpočtových bodů, zdrojů hluku a hlukových pásem v denní době při výstavbě Výpočet ekvivalentní hladiny hluku L Aeq,S pro denní dobu při provádění stavebních prací HLUK+ verze 9.15b profi9 Uživatel: 5162/RNDr. Zuzana Kadlecová Soubor: C:\SKLAD STARé M. STAVBA.ZAD Vytišt ěno: 4/17/2013 3:56:1M T A B U L K A B O D Ů V Ý P O Č T U ( D E N ) LAeq (db) Č. výška Souřadnice doprava průmysl měření ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

12 12 Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti je v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. v době od 7:00 do 21:00 hod. 65 db. Tato hodnota není v žádném případě při provádění prací v bezprostřední blízkosti zástavby překročena. Nejvyšší vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny hluku L Aeq,S pro dobu 7-21 hod při provádění stavebních prací je 57,8 db u bodu č Výpočty hluku před a po realizaci záměru V hlukové studii jsou hodnoceny tyto varianty: Varianta 0 rok 2014 Výpočet šíření hluku pro situaci bez provozování navrhované stavby. Do výpočtu v této variantě je zahrnut provoz na komunikacích v posuzovaném území s intenzitou dopravy pro rok Výpočty jsou provedeny pro denní dobu. Varianta 1 rok 2014 Výpočet šíření hluku pro výhledový stav, tj. po výstavbě záměru. Do výpočtu je zahrnut provoz stávajících zdrojů hluku a provoz na nově navržených manipulačních plochách a zvýšený provoz na přilehlých komunikacích s intenzitou dopravy pro rok Výpočty jsou provedeny pro denní dobu. Provoz areálu je pouze v denní době. Varianta 2 rok 2014 Do výpočtu v této variantě jsou zadány pouze stacionární a liniové zdroje hluku spojené s provozem v rámci areálu záměru. Výpočty jsou provedeny pro denní dobu (pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin). Na následujících situacích jsou výstupy z programu Hluk+ se zobrazením zadaných komunikací, objektů, výpočtových bodů, zdrojů hluku a vypočtených hlukových pásem. V dalších tabulkách jsou uvedeny konkrétní výsledky výpočtů pro referenční body zadané u zástavby.

13 13 Varianta 0 rok 2014 denní doba Varianta 0 situace hlukových pásem a výpočtových bodů bez výstavby záměru denní doba Výpočet ekvivalentní hladiny hluku L Aeq pro denní dobu varianta 0 - bez výstavby záměru HLUK+ verze 9.15b profi9 Soubor: SKLAD STARé M. 0.ZAD Uživatel: 5162/RNDr. Zuzana Kadlecová Vytiš t ěno: 4/17/2013 3:07:1M T A B U L K A B O D Ů V Ý P O Č T U ( D E N ) LAeq (db) Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

14 14 Varianta 1 rok 2014 denní doba Varianta 1 situace hlukových pásem a výpočtových bodů po výstavbě záměru denní doba Výpočet ekvivalentní hladiny hluku L Aeq pro denní dobu varianta 1 - po výstavbě záměru HLUK+ verze 9.15b profi9 Soubor: C:\ SKLAD STARé M..ZAD Uživatel: 5162/RNDr. Zuzana Kadlecová Vytišt ěno: 4/17/2013 3:00:1M T A B U L K A B O D Ů V Ý P O Č T U ( D E N ) LAeq (db) Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

15 15 Srovnání variant 0 a 1 rok 2014 Výpočet ekv. hladiny hluku L Aeq pro denní dobu srovnání variant 0 a 1 r Výška Var. 0 Var. 1 Změna Výp. bodu L Aeq L Aeq db bod m db db ,0 50, ,5 51,6 + 0, ,5 49,6 + 0, ,8 45,0 + 0, ,7 46,8 + 0, ,0 46,1 + 0, ,7 49, ,5 51, ,5 60, ,3 61, ,2 63, ,6 63, ,8 58, ,9 59,9 0 Po uvedení záměru do provozu v r (varianta 1) dochází k minimální změně hlukové situace.u nejbližšího objektu ubytovny (body č. 1-4) byl vypočten nárůst o max. 0,2 db.

16 16 Varianta 2 rok 2014 denní doba Varianta 2 situace hlukových pásem a výpočtových bodů po výstavbě záměru denní doba Výpočet ekvivalentní hladiny hluku L Aeq,8h pro denní dobu varianta 2 areál jako stacionární zdroj hluku HLUK+ verze 9.15b profi9 Soubor: C:\ SKLAD STARé M. 2.ZAD Uživatel: 5162/RNDr. Zuzana Kadlecová Vytiš t ěno: 4/17/2013 3:32:2M T A B U L K A B O D Ů V Ý P O Č T U ( D E N ) LAeq (db) Č. výška Souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

17 17 4. Závěry hlukové studie V předložené hlukové studii byla vyhodnocena hluková situace bez provozování navrhované stavby Velkoobchodní sklad betonářského zboží a vlivy hluku spojené s výstavbou a provozem tohoto záměru. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti je v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. v době od 7:00 do 21:00 hod. 65 db. Tato hodnota není v žádném případě při provádění prací v bezprostřední blízkosti zástavby překročena. Nejvyšší vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny hluku L Aeq,S pro dobu 7-21 hod při provádění stavebních prací je 57,8 db u bodu č. 2. Stávající hluková situace (varianta 0 - v r. 2014) nejblíže posuzovanému záměru se v denní době pohybuje u výpočtových bodů č. 1 4 u objektů ubytovny mezi 44,8 51,5 db. U objektů podél kom. I. třídy byly vypočteny hodnoty v rozmezí 58,8 63,6 db. Z hlediska srovnání vypočtených hladin hluku s limitními hodnotami nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku L Aeqp z dopravy podél silnic I. a II. třídy (60 db v denní době) dochází u objektů situovaných podél kom. I/55 (ul. Tovární) k překračování této limitní hodnoty. V případě uplatnění korekce pro starou hlukovou zátěž (70 db v denní době) nedochází v žádném případě k překročení této limitní hodnoty. Po uvedení záměru do provozu v r (varianta 1) dochází k minimální změně hlukové situace. Pouze u bodů č. 1 4 (ubytovna) byl vypočten nárůst hluku o max. 0,2 db. Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s provozem v areálu záměru (provoz na plochách areálu a provoz stacionárních zdrojů hluku) jako stacionárního zdroje (varianta 2) nedochází u nejbližší zástavby k překročení limitní hodnoty hluku 50 db ve dne. Nejvyšší vypočtená hladina hluku v denní době L Aekv,8h činí 38,6 db u bodu č. 2. V případě realizace zdrojů hluku v souladu s parametry zadanými v této hlukové studii, provoz nových zdrojů hluku (stacionárních včetně dopravních) splňuje požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vypracovala: RNDr. Zuzana Kadlecová Ve Zlíně dne

18 18 Použitá literatura a podklady: 1. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 2. Novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2004 (publikovaná MŽP v časopisu Planeta č. 2/2005) 3. Liberko, M., Polášek, J.: HLUK+, verze 9.15, profi. ENVICONSULT, JpSoft, Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2010, Ředitelství silnic a dálnic ČR 5. Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, vydalo dne Ministerstvo zdravotnictví - Hlavní hygienik České republiky 6. Hodnocení výpočtových akustických studií - dopis hlavního hygienika ČR č.j. 4074/2008-Ovz ze dne

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí podle přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu březen 2010 U-24 s.r.o. Objednatel: Městys Nehvizdy

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3338 Sbírka zákonů č. 272 / 2011 Částka 97 272 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/ /2000

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty 1/43 Dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Řešení energetického využití

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace Červenec 2008 AP AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace STŘEDOČESKÝ KRAJ Pořizovatel: Ministerstvo dopravy ČR nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 Pověřená org. zpracováním: Ředitelství silnic

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A.

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A. Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, 709 00 UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY"

Část I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY záměru Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření

Více

příloha územního plánu DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

příloha územního plánu DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ příloha územního plánu DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ prosinec 2009 příloha ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ PROSINEC 2009

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ENVIRONMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko Zdroj: ENVIGEA, s.r.o. Zpracovatelka: Ing. Dana Potužníková autorizovaná osoba k hodnocení zdravotních

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

1. Úvodem, co je to vlastně hluk?

1. Úvodem, co je to vlastně hluk? OBSAH 1. Úvodem, co je to vlastně hluk?... 2 1. 1. Vymezení hluku... 2 1. 2. Účinky hluku... 3 1. 3. Zdroje hluku... 3 1. 4. Jak hluk omezovat?... 3 1. 5. Prameny právní úpravy... 4 2. Ochrana před hlukovými

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

SZn. S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO

SZn. S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO , HLAVNí MESTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTRED( Váš dopis zn. SZn. Vyrizujeninka S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911 Datum 30.10.2009 ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO RíZENí

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.)

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Mošnov - MOBIS - EIA Číslo úkolu : 534078 Objednatel : Technoprojekt, a.s. Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE (podle

Více

Ing. Milena Morávková projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie. Ing. Morávková SEA DOKUMENTACE

Ing. Milena Morávková projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie. Ing. Morávková SEA DOKUMENTACE Ing. Milena Morávková projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie SEA DOKUMENTACE VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPTU ÚP LYSÁ NAD LABEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ paré č. * Kreslil Vypracoval Vypracoval Projektant

Více