Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit"

Transkript

1 è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: , , mail: Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli uskuteènila vernisáž netradièní výstavy Kateøiny Vincourové, laureátky Ceny Jindøicha Chalupeckého za rok 1996, s názvem "Poslouchej oèima." Vystoupili na ní èlenové Prague Modern v èele s producentem, pedagogem, interpretem a zakladatelem tohoto tìlesa Davidem Danielem, aby zde pøedstavili skladby souèasného skladatele vážné hudby Miroslava Srnky. Úvodní slovo pronesl bývalý øeditelem Francouzského institutu v Praze, nyní øeditel kulturního ateliéru Kairos Didier Montagne. Výstava konèí 18. ledna. Více na str. 13. Foto: MIO Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit (red)nekoneèný pøíbìh s názvem rušení ZŠ Žerotínova mìl na prosincovém jednání zastupitelstva další pokraèování. Po zasedání v listopadu to vypadalo, že zastupitelé (alespoò jejich vìtšina) dostali rozum a rozhodli se vyslyšet hlasy obèanù a volièù, podepøené zatím nejvìtší polistopadovou petièní akcí (5000 podpisù). ZŠ Žerotínova tak mìla zùstat jak je a postupný útlum byl urèen pro ZŠ Masarykova, která trpí nedostatkem žákù. Poté ovšem nastal obrat. Postarali se o nìj pøekvapivì lidovci, jejichž vedení a aktivitu po svém nedávném nástupu do zastupitelstva (za odstoupivšího MUDr. Lva) evidentnì pøevzal nìkdejší místostarosta Bohdan Mikušek. Ten podle informací naší redakce nabídl ODS, že jeho strana podpoøí zrušení ZŠ Žerotínova v rámci nìkolika pøesunù (Stavební uèilištì do budovy ZŠ Žerotínova, èást Mìstského úøadu ze Zašovské a ZUŠ do budovy uèilištì na Komenského ulici a ZŠ Salvátor do budovy nìkdejší Zemìdìlské školy). Pøestìhování ZŠ Salvátor v podstatì na úkor ZŠ Žerotínova pøitom již døíve jmenovitì vylouèil jiný lidovecký zastupitel Ing. Ladislav Denk. Bìhem nìkolika ani ne týdnù, ale spíše dnù tak byl pøipraven zámìr, dotýkající se zásadnì šesti institucí rùzných zøizovatelù, stovek dìtí a pohybu financí a majetku v øádu desítek milionù, starostou oznaèený jako "kulový blesk". Nejtìsnìjší možnou vìtšinou tøinácti hlasù, pøes nesouhlas pøítomných rodièù a zástupcù ZŠ Žerotínova, pøes jednoznaènou nepøipravenost a pochybnou kvalitu podkladù ( nebyli pøítomni zástupci dotèených institucí, odhady finanèních nákladù nebyly fundovanì podloženy), byl tento zámìr zastupitelstvem nakonec po dvouhodinové diskuzi vzat na vìdomí. Skuteènost, že zastupitelé vzali uvedený zámìr na vìdomí ještì neznamená, že bude nakonec realizován. 24. ledna budou zastupitelé jednat o dalším postupu. Jeden z dùvodù, proè s touto akcí tak narychlo vedení mìsta pøispìchalo, je i to, že chce zastrašit rodièe, aby nedávali 1. února své dìti k zápisu právì na ZŠ Žerotínova, a mohlo následnì argumentovat poklesem zájmu o tuto školu. Rodièe stávajících žákù této školy proto vyzývají rodièe budoucích prvòáèkù, aby se takového nátlaku nezalekli a své potomky naopak k zápisu pøivedli. "Zavøení školy nedopustíme, i kdybychom mìli jít demonstrovat a zvonit klíèi na námìstí", øekla pøi odchodu z jednacího sálu jedna z rozhoøèených maminek. Pøekvapivý obrat ze strany zastupitelù za KDU-ÈSL pøitom pøichází v nejménì vhodnou dobu. Spoleènost, která je stavìna nìkterými politickými silami proti tak tìžce a po tak dlouhé dobì prosazeným církevním resti-tucím, je na církevní problematiku mimoøádnì citlivá. Jestliže lidoveètí zastupitelé takto pøes masový ne-souhlas veøejnosti a v rozporu s pøedchozími sliby po-mùžou ZŠ Žerotínova zlikvidovat, riskují, že se umìle živená nenávist a odpor k církvi pøenese i na instituce s ní spojené, v tomtomto pøípadì na ZŠ Salvátor. A nic na tom nezmìní ani fakt, že se jedná o velmi kvalitní školu, která by si už dávno lepší prostory pro svou èinnost zasloužila. Ovšem ne na úkor školy jiné, úspìšné a rodièi i žáky oblíbené. Vždy v obou pøípadech jde pøedevším o dìti, kvalitu jejih výuky i jejich spokojenost. Na školu peníze nejsou, na populismus ano (red.)jen pár hodin poté, co se pod starostovým vedením jednalo o zrušení ZŠ Žerotínova kvùli nedostatku financí (provoz školy stojí mìsto roènì necelé 3 miliony Kè a vynakládat je prý luxus, když školy nejsou naplnìny), vystoupil starosta mìsta Èásteèka s návrhem, který nedostatek financí v mìstské pokladnì a tím i rušení jakékoliv školy ve mìstì postavil na hlavu. Aniž by pøedložil jakýkoliv písemný materiál, bez pøedchozího projednání ve finanèním výboru MÚ, ale i s vedoucími odborù MÚ, navrhl zrušit poplatky za svoz odpadù. Svùj ryze populistický návrh zdùvodnil tím, že mìsto vzhledem k letošnímu dvojnásobnému zvýšení danì z nemovitosti vybralo o sedm milionù více a tak by k nim mìlo pøidat ještì dalších pìt z rozpoètu a zaplatit za svoz odpadù, aniž by tyto peníze (490 Kè roènì na osobu) chtìlo po obèanech. Návrh neprošel o jediný hlas!

2 Geodetické práce. Ladislav Vrána, Svìrákova , , 2 Halloweenský turnaj vyhrál Výbìr z bobulí Jako každý rok, konal se na ZŠ Vyhlídka již 6. Halloweenský volejbalový turnaj smíšených družstev. Díky øeditelce školy D. Miklové a uèitelùm J. Stránské a P. Skovránkovi byly zajištìny prostory k akci. Zúèastnilo se 12 družstev, na které èekaly za celodenní snažení a sportovní výkony ceny od sponzorù turnaje. Dìkujeme firmám ELEKTROSLUŽBY a NOLEX, které letos slaví 20.let od svého vzniku, za pìkné V Polièné a Krhové se chystají na volby dárky. Velký dík patøí také firmám ROBE, RETIGO, A. Zábranský, PRODEZ, rodinì Schlauchovì a paní Havelkové. Turnaj vyhrálo po velké bitvì družstvo Výbìr z bobulí, 2. místo patøilo Kuèerovcùm a krásné 3. místo vybojovali Køováci. Dìkuji všem sportovcùm za velké výkony na turnaji a tìším se na 7. Velikonoèní turnaj s heslem Sportem k trvalé invaliditì". Soòa Baèová 5. ledna probìhnou již v samostatných obcích Polièná a Krhová volby do obecních zastupitelstev. V Polièné si budou volit tøináct zastupitelù a v Krhové patnáct. Stejnì jako u komunálních voleb do mìstského zastupitelstva si voliè mùže vybírat z více kandidátek a sestavit si tak svých tøináct nebo patnáct nejdùvìryhodnìjších kandidátù. Rozdílem je to, že se volí jen na èást volebního období, necelé dva roky do podzimu 2014, kdy probìhnou celoplošnì øád-né komunální volby. V Polièné se o zvolení ucházejí dvì kompletní volební kandidátky a jedna samostatná osobnost. Vladimír Místecký je lídrem kandidátky s názvem Rodáci, Ing. Stanislav Pernický pak kandidátky s názvem Nezávislí pro Poliènou. Samostatná je pak kandidatura Ing. Luïka Èernocha, zkušeného ekonoma, který by pro obec svými zkušenostmi bezesporu znamenal pøínos. Aby byl zvolen, musela by mu dát ale svùj hlas valná vìtšina volièù. V Krhové jsou kompletní kandidátky tøi a dvì solitérní. První dvì s názvem Krhovjané I a Krhovjané II. organizují lidé, kteøí se angažovali pro osamostatnìní obce. Obì tyto kandidátky zastøešuje spoleèné heslo "Dvì kandidátky, jeden tým". Lídry jsou Ing. Alois Bayer a Sylva Kristková. Kompletní kandidátku, jedinou pod hlavièkou konkrétní politické strany, postavila i sociální demokracie, lídrem je Ing. Ladislav Bìlaška. Samostatnými uchazeèi o místo v zastupitelstvu jsou pak Ing. Vítìzslav Kotas a MVDr. Miroslav Krùpa. Nutno dodat, že se jednotlivé kandidátky v obou obcích od sebe programovì pøíliš neliší, rozhodovat tedy bude síla osobností a známost jednotlivých tváøí. Kampaò samotná pak probíhá relativnì klidnì, za výraznìjší útok na nìkterou ze stran se dají považovat anonymní výhrady, které se objevily na webových stránkách vùèi kandidátu sociální demokracie Bìlaškovi. Tato strana si naopak stìžuje na nevstøícnost, když ji nebylo umožnìno pøedvolební setkání v budovì školy, a zároveò i tvrdí, že si konkurenèní kandidáti již mezi sebou rozdìluji obecní zakázky a funkce. Vašek už má svùj pomníèek V podobì tašky. Více na str (ji)hned v úvodu schvalování nového znìní obecnì závazné vyhlášky o komunálním odpadu, jejíž návrh projednávali zastupitelé v listopadu, pøekvapil vìtšinu zastupitelù i úøedníkù starosta Èásteèka. Vybírání poplatkù je administrativnì nesmírnì nároèné, zabývá se tím jeden pracovník, 300 tisíc korun stojí složenky. Víme, že bychom dokázali zhruba 2,5 milionu pøi snížení èetnosti vývozu z celkové èástky, kterou predikuje platná smlouva s dodavatelem, ušetøit. Letos nám pøišlo z daní z nemovitostí o 7 milionù více než je pùvodnì alokováno v rozpoètu. Mohli bychom ji použít na odpady. Z tìchto ale i jiných dùvodù bych si dovolil navrhnout relativnì divnou vìc - úplnì zrušit poplatky za odpady ve mìstì, navrhl bez pøedchozího projednání starosta. Nìkteøí zastupitelé byli tímto gestem starosty, oznaèeným za populismus, zaskoèeni. Toto gesto, které by nás stálo 12 milionù, kterými zatížíme rozpoèet, mi pøipadá divné, když tady øešíme každou padesátitisícovou položku, která chybí. Najednou, bez jakéhokoliv projednání na finanèním výboru nebo zastupitelstvu, se máme rozhodnout o zrušení poplatkù. S tím nemohu souhlasit a takto by zastupitelstvo nemìlo pracovat. Poplatky za odpady mají i výchovný charakter., reagoval Vlastislav Navrátil. Ve stejném duchu promluvil Ing. Mikušek: Je to služba, která mìsto stojí tisíc korun na obèana, který platí necelou polovinu. Jsme v situaci, kdy se dohadujeme o stovkách tisíc, komu dáme pøíspìvek, máme za sebou dvì ostudná jednání pøed obèany o optimalizaci základního školství, kdy argumentujeme tím, že nemáme peníze. Na stejném zastupitelstvu jim øekneme, že 12 milionù pro nás nejsou žádné peníze a mùžeme se jich vzdát, protože mìsto je bohaté. Jeho stranická kolegynì Odstrèilová jej doplnila, že pokud obèané platí za odpady, pak si uvìdomují, jaké odpady produkují a že je tøeba chovat Starostùv fantaskní návrh neprošel o jeden hlas se ekologicky, tøídit odpady apod. Starostùv návrh naopak pøivítal Zdenìk Petroš, který smekl klobouk pøed pravicovou stranou, která dìlá takové vìci, i Daniel Vodák: Není tolik návrhù, které bych podpoøil, ale vzor pana senátora Kubery se mi zdá natolik zajímavým z hlediska gesta pro obèany, že jej podpoøím. Zároveò odmítl oznaèení z populismu. Populismus by byl, kdyby si to politická strana dala do volebního programu. Starostùv návrh na zrušení poplatkù v zastupitelstvu neprošel, chybìl mu jeden hlas. Schválena ale nebyla ani nová vyhláška, pro kterou hlasovalo pouze 11 zastupitelù, a tak došlo na dohadovací øízení. Po nìm tajemník Matocha sdìlil, že pokud není schválena nová vyhláška, platí ta stará. Ta je ale od 1. ledna protizákonná. Ministerstvo pak vyzve obec ke sjednání nápravy. Nesjedná-li obec nápravu do 60 dnù od obdržení výzvy (bøezen), rozhodne o pozastavení úèinnosti vyhlášky a vìc pøedá soudu, sdìlil Matocha. Rozhodnuto, tím pádem další hlasování nemusí být, uzavøel jednání starosta. Zastupitel Urbánek chtìl ještì pøedložit návrh, ale starosta mu sdìlil, že už je projednávání bodu ukonèeno. Pøesto se k tomu Urbánek vrátil na závìr zasedání a trval na pøijetí usnesení, a už bude jakékoliv, aby se mìsto po novém roce nedostalo do problémù. Nìco se schválit musí, jinak je to nezákonné. I obce, které se oddìlí, by s tím mìly problém, protože nemohou pøevzít nezákonnou vyhlášku a vybírat poplatky za odpady, potvrdil vedoucí finanèního odboru Studeník. Znovu tedy došlo na hlasování. Starostùv návrh neprošel ani napodruhé a tak od 1. ledna zaène platit upravená vyhláška o odpadech, která napø. rozšiøuje okruh poplatníkù o cizince nebo posunuje termín, dokdy se musí pøedložit doklady pro osvobození od poplatkù, do konce kalendáøního roku. Èástka 490,- Kè na obèana za rok zùstala nezmìnìna. Mìsto darovalo pozemky za korun Na prosincovém zasedání schválili zastupitelé 15 hlasy vyhlášení zámìru na prodej pozemku o výmìøe 1075 m 2 a pøilehlé budovy - bývalé ubytovny na ul. M.Alše, kterou mìsto až do øíjna loòského roku využívalo jako bytový dùm, Charitì. Nemovitost byla vyklizena kvùli špatnému technickému stavu a Rada naøídila demolici. Dostali jsme žádost Charity, která má objekt v pronájmu, na prodej budovy a pozemkù na vybudování azylového domu pro lidi bez pøístøeší, informovala vedoucí majetkové správy Schattke s tím, že Rada navrhla prodej za symbolickou jednu korunu. Odbor komunálních služeb namítl, aby v pøípadì prodeje byla jiná funkce objektu než bydlení, protože oblast se nachází v koridoru budoucího obchvatu. Objekt bydlení je chránìn z hlediska hluku. Náklady na odhluènìní pùjdou na úèet investora obchvatu, takže náklady jedné stavby ovlivní náklady druhé. Problém mùže vzniknout následnì pøi získávání stavebního povolení, uvedl vedoucí odboru Mgr. Chajdrna. Bývalá øeditelka Charity, nyní Diakonie, Odstrèilová informovala zastupitele, že azylový dùm je v mikroregionu dlouhodobì plánován. Pøestože je mìsto nadstandardnì vybavené ubytovnami a jsou zde i a noclehárny pro lidi bez domova, chybí tu zaøízení, kde by na sobì tito lidé mohli více pracovat, aby se mohli vrátit do normálního života. Azylový dùm doplní systém bydlení pro lidi bez domova na našem území, takže se pøedpokládá, že služba bude dotována z krajského ale urèitì i z mìstského rozpoètu, uvedla Odstrèilová a zároveò odmítla naøèení nìkterých lidí, že Charita stahuje bezdomovce: Ono to tak není. Pøirozenì jsme železnièní uzel a lidé se tu pøirozenì pohybují, jsme první velké mìsto u hranic. Ing. Brouwerová se zajímala, jaká je hodnota pozemku, který Mìsto daruje Charitì. Žerotínovu školu jako nadstandard, jak ji nazvala kolegynì Odstrèilová, si dovolit nemùžeme a tento nadstandard ano. Zároveò upozornila zastupitele, že vybudováním azylového domu se zvýší náklady mìsta na sociální oblast. Vedoucí majetkové správy poté spoèítala, že se jedná o 274 tisíc za pozemky podle hodnotové mapy, které vìnuje Charitì s tím, že náklady na demolici budovy na pozemku umístìné by byly velké. Jak velké ale neuvedla.

3 3

4 4 ROZLOUÈENÍ ANEB O JEDNOM DOBRÉM BEZDOMOVCI Jmenoval se Václav Kulhánek a už se o nìm dost napsalo. Tedy na to, že byl spíše osùbkou neviditelnou a nezáslužnou, ale žil svým zpùsobem života, který si sám zvolil a svobodný se asi i na ulici cítil. Jeho život mnozí neznáme a vlastnì je pro nás zajímavá jen ta èást života, kdy jsme se s ním potkali tu na vlakovém nádraží nebo v Pøístavu. Nevím o nìm o nic víc než Vy, a tak to asi i jemu staèilo. Vždy tichý, malý s ohnutými zády, zarostlý nebo oholený, hubený a vrásèitý, vždycky obklopen rùznými taškami.moc nemluvil nebo asi mluvil, když se mu chtìlo. Jednou si takhle v sobotním dopoledni pøišel postát do vinotéky. Byl to pro mne šok ale zároveò první pøímé støetnutí. Nic však neøekl, jen tak stál a já pochopila, že nepohrdne sklenkou vína. Opøel se o pult, tašky na zem vedle nohou a celý pøikrèený pocucával víno. Jakmile pøišel nìjaký zákazník, tak se ještì více do sebe schoulil, jako by chtìl být ještì menší, ještì nenápadnìjší. V tu chvíli vstupuje pro víno starosta (byly taky doby, kdy se naše politické cesty sbližovaly) a ze své výšky, navíc s pøehnanì prkenným postojem, zhlédne dolù a všimne si malièkosti bezdomovce: Nalij mu, prosím Tì, nìco na mì... Dodnes mne mrzí, že jsem nemìla pøi sobì fo ák nebo mobil, abych ty dvì postavièky vyfotila. Mám je pouze ve své hlavì a ještì dnes je živì oba vidím stát za pultem. Nic víc se nestalo, byla to jen taková dopolední epizodka. No, snad jen taková drobnost: Vašek Taška, jak tiše pøišel, tak se taky vypaøil. Když jsem chtìla zavírat, málem jsem pøi odchodu zakopla o ètyøi nákupní ošuntìlé tašky. Co teï? Vyletím ven, nikde nikdo, ulice prázdná... Co dìlat? Byla jsem bezradná. Kamarád, co pøijel autem, mne odvezl i s tìmi taškami do Pøístavu. A já (s tìmi ètyømi taškami) jsem lítala od jednoho vchodu k druhému, jestli už mají otevøeno. Tašky neustále v ruce, jako bych je snad právì Vencovi èmajzla. Pravdìpodobnì pohled z auta na zastupitelku mìsta trdlující kolem Pøístavu se starými taškami musel být nezapomenutelným zážitkem, když jsem slyšela smích linoucí se z vozu. Opìt jsme pøejeli k vinotéce a na Mostní jsme koneènì narazili na vyplašenou postavièku, která si ráda pøevzala svùj domov ukrytý v igelitkách. Když tento èlovíèek zemøel, našla se rodina Fabíkova, která se chopila iniciativy a vyøídila si potøebné náležitosti, aby mohla pøevzít Vaškovy ostatky do svých rukou. Vaška znali a hlavnì za ním chodili, když už ležel v posledních dnech svého života v eldéence. Spolu s dalšími kamarády zorganizovali sbírku, jejíž hlavní fáze spoèívala v koncertì pro Vaška, kde se vystøídalo nìkolik kapel a taky zazpíval a promluvil náš nekorunovaný, ale král, Karel Koòaøík. V letním dni se sešlo spousta lidí v pøístavní zahrádce a vzpomínalo se a hrálo až do noci. Vybralo se úctyhodných korun a byli osloveni i zastupitelé a nìkteøí z nich také pøispìli.výtìžek se vìnoval na zaplacení nájmu hrobového místa na úctyhodných 25 let na místním høbitovì. Zakoupil se náhrobní kámen, který byl zpracován ve tvaru, jak jinak, nákupní tašky, kde bylo vytesáno jeho jméno i pøezdívky, životní data a fotka. Minulý týden, ve støedu , jsme jej s nìkolika pøáteli spoleènì uložili na místo odpoèinku. Král Karel zazpíval, Marek Belante pøednesl svùj projev o Vaškovi, kterého asi znal z nás nejlíp. Byl krásný zimní den, všude bílo a ticho. Dali jsme si po štamprli na jeho památku a vzduch kolem zavonìl valašskou domácí trnkovou. Vìtšina se odebrala do krásenského Pøístavu, kde jsme si dali Vaškovu oblíbenou tlaèenku od øezníka Machaèe. A jako poctu jsme nad jeho místo, kde rád u krbu sedával, pøipevnili fotku s jeho sbírkou hodinek, která byla objevena ve Vaškovì sejfu v úschovnì na vlakovém nádraží a která sice propadla ve prospìch státu, ale bude navždy vedle portrétu pøipomínat hodináøe bezdomovce, který nikomu nevadil, nikoho neobtìžoval, jen obèas se svými taškami mìstem prošel a døímal na lavièkách. Jeho kamarád Marek B. se rozlouèil tìmito slovy v závìru: Jistì jednou pøijde doba, kdy životopis nebude konèit smrtí, ale dalšími inkarnacemi pøejde do života nového, vedeného zpravidla v nìkteré jiné zemi. Kdybychom byli v Rusku, Kanadì, Èínì nebo Spojených státech, možná, že bych teï mluvil jinak. Vašku, buï v tìch dalších životech š astnìjší, než si byl s námi a nevzpomínej na nás ve zlém tak, jako i my na Tebe vzpomínáme v dobrém, jako jsme Tì vždy mìli a máme rádi. Dìkuji všem kamarádùm za to, že se postarali o pozùstatky Vaška Tašky a všem obèanùm za pøíspìvky, které umožnily našeho místního bezdomovce pohøbít na dùstojné místo. Považuji tento akt za krásný dùkaz prosté lidské vøelosti a podpory, což mi dává velkou nadìji, že pøeci jen nejsme jeden k druhému lhostejní, a pokud je nìkdo dobrý èlovìk, lidé v okolí to vidí a ocení. Co více než víru v dobro a lásku k bližním i prapodivným samotáøùm si mùžeme letos o Vánocích pøát? Krásné Vánoce pøeje Irena Brouwerová Smutný odchod zastupitele Místeckého Komunista Vladimír Místecký po tøiceti letech èlenství v mìstském zastupitelstvu z tohoto nejvyššího orgánu mìsta v lednu odchází. Dùvodem je skuteènost, že má trvalé bydlištì v Polièné a ta se od nového roku stane samostatnou obcí. Je smutné, že si Vladimír Místecký na samotný konec své poslanecké èi zastupitelské kariéry neodpustil ránu pod pás všem rodièùm a dìtem ze ZŠ Žerotínova, když na svém posledním zasedání MZ hlasoval pro návrh vedení mìsta, který má vést ke zrušení této školy. A byl to právì jeho, tøináctý hlas, díky kterému návrh, znamenající zahájení jednání o zrušení školy, nakonec prošel. Vladimír Místecký se pøitom již nebude na dalším øešení tohoto problému podílet. Na místì tedy bylo, aby se v tak závažné záležitosti mìsta, ke kterému již za pár týdnù nebude patøit, pøi hlasování zdržel. Situace je o to kurióznìjší, že pøed pùl rokem si Vladimír Místecký zaèal budovat svou novou politickou kariéru v odštìpující se Polièné právì na záchranì školy v této místní èásti. Hájil právo polièenských dìtí navštìvovat školské zaøízení co nejblíže svému bydlišti, dle vlastní volby, právo na vyšší bezpeènost pøi cestì do školy a lepší, domácí prostøedí pro žáky. Vždy i volební program jeho polièenské volební strany s názvem Rodáci uvádí jako první tuto vìtu: Naším cílem bude zabezpeèit existenci základní a mateøské školy a pracovat na jejich rozvoji... Svým hlasováním ale totéž Vladimír Místecký upøel ètyøem stovkám dìtí, navštìvujícím ZŠ Žerotínova a stejnì tak i jejich rodièùm. Vladimír Místecký je komunista a vždy se vyjadøoval v tom smyslu, že na prvním místì má být obèan a že je nutno naslouchat jeho hlasu. V pøípadì pìti tisíc podpisù pod peticí za zachování ZŠ Žerotínova ale tento hlas slyšet nechtìl. Otázkou je, co ho k tomu vedlo. Vzhledem k jeho kandidatuøe v obecních volbách v Polièné a snaze stát se starostou v této osamostatnìné obci není vylouèeno, že jeho motivace byla èistì úèelová - udržet si pøízeò starosty Èásteèky a vedení mìsta, nebo se to mùže v budoucnu hodit. A to je smutný konec dlouhé kariéry tohoto politika v našem mìstì. Až pùjdou volièi v Polièné k urnám, mìli by i toto mít na pamìti. Marek Irgl O prodeji Køižné 250 rozhodnuto "omylem" Prodejem objektu Køižná 250 se opìt zabývali zastupitelé na svém prosincovém zasedání. Bìhem letošního roku opustili objekt další 3 nájemci. Objekt chátrá, neinvestujeme do nìj a minimální kupní cena 14 milionù se znovu ukazuje jako vysoká s ohledem na investici do rekonstrukce. Proto snižujeme kupní cenu na min. 10 milionù, navrhla vedoucí majetkové správy Schattke s tím, že prodej se uskuteèní formou on-line výbìrového øízení s uzávìrkou do konce bøezna Ladislav Denk namítl, že prodávat objekt v dobì, kdy hodnota nemovitostí je nejnižší na trhu, mu nepøipadá rozumné, navíc s pøihlédnutím k hodnotì pozemku. Na jedné stranì chceme prominout x milionù, na stranì druhé za každou cenu chceme objekt prodat. Moc tomu nerozumím a prodej se mi nelíbí, proto pro nìj nebudu hlasovat. Také Zdenìk Petroš se zajímal, zda by nebylo možné snížit nájemné, aby mohly být prostory lépe využívány. Dneska prodávat nemovitosti je to nejhorší, souhlasil Petroš. Ve stejném duchu se vyjádøil i Vlastislav Navrátil: Když už jsme na deseti milionech, nestálo by za to, abychom si ten barák nechali a každý rok vybrané peníze z nájmu do nìj investovali? Vedoucí majetkové správy ale namítla, Robin Hood z Oznice Valašské Meziøíèí má nejvyšší danì z nemovitostí v širokém okolí, oproti nìkterým mìstùm dvojnásobné. Vdìèí za to starostovi Èásteèkovi a zastupitelstvu, které pøed rokem tuto daò drasticky zvýšilo. Jiøímu Èásteèkovi to nevadí, on ze svého domu na Oznici, kde bydlí, nadále platí daò podstatnì nižší než obèané našeho mìsta. V praxi tak napø. mùj známý, malý živnostník, který si poøídil na úvìr menší zchátralý objekt na kraji mìsta, aby v nìm mohl podnikat, vytáhl letos z kapsy za daò z nemovitosti navíc korun. Takto mìsto naplnilo pokladnu ještì o sedm milionù více, než plánovalo. Rozumný èlovìk by èekal, že navíc vybrané peníze takøka od všech rodin ve mìstì pùjdou na nìjaký bohulibý úèel, tøeba na zachování škol nebo že se daò zase sníží, když je tak vysoká. Nestalo se. Starosta hrdinsky navrhl, aby mìsto k pøebytku sedmi milionù pøidalo ještì dalších pìt z rozpoètu a zaplatilo za odpady, aby už je neplatili obèané. Takže ten mùj známý živnostník, který zaplatil navíc , by (kdyby návrh prošel) ušetøil za popelnici korun (on, manželka a dvì dìti). V souètu stále mínus Kè. A tyto peníze chtìl starosta rozdat obèanùm jako dar. Že by touha bohatým brát a chudým dávat? Akorát, že by se nebralo jen bohatým a nedávalo jen chudým... M.Irgl že si nedovede pøedstavit, že by objekt nadále zùstal mìstu. Nedokážeme odhadnout, kdy se tam stane havarijní záležitost a my budeme muset objekt vystìhovat a investovat miliony. Pøed 3 lety byla vypracována studie, která øešila využitelnost, a pøedpokládané náklady byly kolem 25 milionù. Prodej podpoøil i JanTrèka: Pøed malou chvílí jsme vzali na vìdomí investici do škol milionù korun. Nenechávejme si majetky v dezolátním stavu a když mìsto neumí podnikat. Pøi hlasování však prodej podpoøila pouze menšina 12 zastupitelù. Jako správce majetku musím øíct, že z toho nemám radost. Stav, kdy to není tak ani tak, je pro mì neudržitelný a prosím, abyste se k tomu co nejdøíve vrátili, aby mohlo dojít k rozhodnutí, protože se obávám havarijního stavu, reagovala Mgr. Schattke. Poté Petroš prohlásil, že se spletl a vyžádal si prohlásit hlasování za zmateèné a hlasovat znovu s tím, že má jednu podmínku. Pokud by se to neprodalo za 10 milionù do poloviny pøíštího roku, mìsto pøistoupí k rekonstrukci. Mezitím došel Trèka pro svého nepøítomného stranického kolegu Netolièku a v novém hlasování prošel prodej tìsnou vìtšinou 13 hlasù (Petroš pøitom hlasoval stejnì jako v tom prvním - zdržel se).

5 5

6 6 Nová RC dráha v prostoru letištì Juøinka Dopisy Otevøený dopis starostovi mìsta Obracím se na Vás, pane starosto, coby pøímého nadøízeného Mìstské policie - strážníkù. Na telefonu jsem Vás bohužel nezastihla, pøes poèítaè to neumím. Pan Kadora mne odkázal na písemnou stížnost a tak èiním. Jde o klasifikaci pøestupkù, co podstoupí ke komisi a co ne. Takže vyplynulo z jejich mluvy, že zneèištìní veøejného prostranství - založení skládky, je povolené, mùže si to dovolit každý obèan a není to žádný pøestupek. Ovšem telefonní volání na balkonì soukromého bytu ano, dotyèný stìžovatel poslouchal a obsah hovoru vztáhl na sebe a oznámení bylo postoupeno k pøestupkové komisi. Dále jsem se dozvìdìla, že jak dopadla moje stížnost, mì nemusí zajímat, je to prý tajné. To už mì bral vztek a nemohoucnost racionálnì reagovat na další tvrzení. Sklepní prostory domu v soukromém vlastnictví jsou prostory veøejné a tudíž si mì tam mùže fotografovat ze vzdálenosti 40 cm kdo chce. Je (strážníky) si prý fotí taky kdo chce. Rozdíl veøejné a soukromé osoby jim splývá, není žádný. Následnì se dovídám, že nahlášení zastavování spoleèného uzávìru vody ve sklepì V areálu bývalého zemìdìlského letištì na pomezí Polièné a Juøinky, nyní ve správì Valašského leteckého klubu, byla díky obìtavosti èlenù vybudována dráha pro RC auta a elektrické buggy. Tra má rozmìr 40mx30m a délku 160m. Dráha byla po pøedchozích terénních úpravách pokryta kobercem a doplnìna mantinely, které jsou z chránièky elektrických kabelù. V prùbìhu zimních mìsícù budeme pracovat na pøekážkách a vybudování tribuny na støeše buòky, která souèasnì bude sloužit technickému zázemí pøi závodech, jak pro poøadatele, rozhodèí, tak i pro jezdce. Na dráze bude následnì instalovaná èasomíra a také další technické zaøízení jako napø. zdroj pro nabíjení baterií, kompresor, a další vybavení, díky èemuž budou mít modeláøi možnost provádìt drobné opravy svých modelù. V zázemí areálu je vybudováno obèerstvení s posezením pod pergolou, udírna, gril, sociální zaøízení vybavené sprchovým koutem i klasickým WC. Pro zájemce je tu možnost i vícedenního pobytu, kdy lze v areálu postavit stan, karavan, èi obytný vùz, vše s možností pøipojení k elektrické síti. Areál je kompletnì osvìtlen, což umožní pohodlné ježdìní i ve dnech, kdy se hodnì brzo stmívá. Dráha byla vybudována za finanèní pomoci sponzorù (nástrojárna MATRIX s.r.o., pneuservis David a dalších) a nezištných pøíspìvkù èlenù Valašského leteckého klubu. Naším pøáním je, aby dráha sloužila a dìlala radost všem lidem bez rozdílu dovednosti, techniky èi vìku. Neváhejte využít možnost zajezdit si na profesionální dráze jediné v okolí 50 km. Rádi Vám poradíme s výbìrem modelù, nebo jejich nastavením. Vy i vaše modely urèitì poznáte rozdíl mezi jízdou na obyèejné cestì a jízdou na závodní dráze. Umožòujeme rovnìž možnost zapùjèení našich vlastních modelù. Na sezónu 2013 plánujeme také uspoøádat nìkolik neoficiálních závodù pro laickou veøejnost, jakož i nìkolik veselých soutìží (noèní závod, závody pozpátku, štafetu, nebo vytrvalostní závod týmu i jednotlivcù). Pro další informace navštivte internetové stránky pište na nebo volejte na tel Velmi rádi rozšíøíme naše øady a poznáme další pøíznivce RC aut. Tuto informaci mùžete brát tøeba jako tip na nákup vánoèních dárkù pro malé i velké kluky, protože kdo si hraje, ten nezlobí. Jiøí David, správce RC dráhy Dan Jícha, pøedseda Valašského leteckého klubu Foto: práce na výstavbì buggydromu jen blokuje telefonní linku a oni nejsou VaK. Opravdu nevím, na kterém místì se doberu nápravy tohoto podlého poèínání sousedù. Nechce se mi vìøit, že takové jednání je norma Mìstské policie a je tomu tak v poøádku. I když jeden nikdy neví. V jejich øadách je strážník, který obývá jak obecní tak svùj soukromý byt. Po dotazu na bytové komisi mi bylo odpovìzeno, že je to v poøádku. Zcela jistì to neovìøovala úøednice, nýbrž MP asi jen ústním dotazem. A vy si myslíte, že ten strážník bydlí v obou? Nebo že ten soukromý má vedený jako chatu? Pochybuju a vím, že v obecním bytì bydlí fakticky nìkdo jiný. Pro MP platí jiné zásady a pravidla pro užívání obecního bytu? Mùj zdravotní stav je dlouhodobì nepøíznivý, po jednání s MP mám tlak 190/ 110, glykemii 30,6 mmol a jsem blízko kolapsu. Po telefonické konzultaci mi lékaø navrhl hospitalizaci. Jste pyšný na své strážníky? Tøes v rukou a silný pocit nevolnosti mám i pøi psaní tohoto listu. S pozdravem A se vám daøí v práci i na Oznici. Božena Hýblová, VM, Janáèkova 592 Ve dnech 17.,18., 24. a 25. listopadu se v Ostravì, Krnovì, Brnì a Kutné Hoøe uskuteènily v rámci Èeské republiky soutìže v kondièní kulturistice, což jsou soutìže pro zaèínající kulturisty, bodyfitness ženy a bikiny ženy, kde více než kdekoliv jinde platí pravidlo: Není dùležité vyhrát, ale zúèastnit se. Tìchto soutìží se letos zúèastnila spousta závodníkù a závodnic ze všech koutù Èeské republiky a také dva kulturisté z Valašského Meziøíèí Miroslav Dopirák a Petr Král. Oba kulturisté se zúèastnili všech ètyø soutìží, což je vzhledem k velmi nároènému konci pøedsoutìžní kulturistické pøípravy bezpochyby úctyhodný výkon. Jejich celková pøíprava na soutìž zahrnovala posilovací trénink v kombinaci s aerobním cvièením, kulturistickou pøedsoutìžní dietu a závìreènou superkompenzaci, pøièemž ke cvièení oba kulturisté využívali posilovnu ve Fitness a Welness centru Abácie a ohlednì diety a superkompenzace jim dávali cenné rady taktéž závodníci v kulturistice Jan Machaè, Miroslav Kalich a Lukáš Beèièka, kteøí se na své závody pøipravují taktéž ve Fitness a Welness centru Abácie. Zmínìní borci dávali obìma kulturistùm také cenné rady ohlednì soutìžního pózingu a projevu na pódiu. Na soutìžích oba kulturisté reprezentovali svùj domovský klub TJ Valašské Meziøíèí, konkrétnì oddíl Petr Král kulturistiky, a vzhledem k dosaženým výsledkùm na všech ètyøech soutìžích, kde o velmi kvalitní konkurenci nebyla nouze, reprezentovali bezpochyby na výbornou. První soutìž se uskuteènila v Ostravì pod názvem Grand prix Ostrava. Petr Král zde reprezentoval v kategoriích kondièní kulturistiky juniorù a mužù do 30 let, pøedvedl velmi dobrou formu a mezi juniory se umístil ve velmi slušné konkurenci na krásném 4. místì a mezi muži do 30 let se v našlapané konkurenci umístil na 6. místì, pøièemž Úspìšná reprezentace na soutìžích v kulturistice Miroslav Dopirák už postup do finále byl vzhledem k úrovni pøipravenosti soupeøù pro tohoto závodníka úspìch. Miroslav Dopirák reprezentoval v kategorii kondièní kulturistiky mužù nad 30 let, kde potvrdil své skvìlé kvality a pøipravenost a obsadil skvìlé 2. místo. Druhá soutìž se uskuteènila v Krnovì pod názvem Grand prix Jalex Krnov. Petr Král na této soutìži reprezentoval mezi juniory a Miroslav Dopirák mezi muži nad 30 let. Forma obou závodníkù se pøed tímto závodem oproti prvnímu závodu ještì zlepšila, ale vzhledem k pøítomnosti soupeøù z prvního závodu, kteøí také ve svých formách nezaváhali, obsadil Petr Král opìt 4. místo a Miroslav Dopirák 2. místo, pøièemž výkony obou závodníkù na pódiu byly ještì lepší, než v Ostravì. Tøetí soutìž probìhla v Brnì pod názvem Smartlabs cup Brno. Složení soupeøù se na tomto závodì v nìkterých kategoriích výraznì zmìnilo, pøibyli noví závodníci, soutìž nabyla ještì na vyšší kvalitì a stala se nejkvalitnìjší ze všech ètyø soutìží. Petr Král zde reprezentoval mezi juniory a Miroslav Dopirák mezi muži nad 30 let, kde v našlapané konkurenci oba závodníci ve svých kategoriích po skvìlých výkonech obsadili 5. místo. Potìšující pro oba závodníky ovšem bylo, že jejich forma byla oproti pøedchozím soutìžím stále vzrùstající, což vytváøelo dobré pøedpoklady pro úspìšnou poslední soutìž. Poslední, ètvrté soutìže s názvem Golem classic se oba závodníci zúèastnili v Kutné Hoøe. Pøedvedli zde to nejlepší, co ze sebe dokázali vydat, jejich formy, pøipravenost i projev na pódiu byly rozhodnì nejlepší ze všech ètyø závodù a prožitek z posledního závodu byl u obou závodníkù více než zjevný. Petr Král ve své kategorii mezi juniory pøedvedl krásný souboj se soupeøi, který korunoval skvìlým 4. místem a Miroslav Dopirák ve své kategorii mezi muži nad 30 let také ve velmi nároèné konkurenci ukázal skvìlou formu a pøipravenost, která ho vynesla na úžasné 3. místo. Tímto závodem pro oba borce celá nároèná cesta zahrnující dlouhou pøípravu a soutìžení skonèila, pøièemž úleva byla hned po soutìži vzhledem k nároènosti této cesty na obou borcích více než znát. Zanedlouho ovšem oba kulturisté již hýøili úsmìvy a užívali si poslední chvíle na poslední soutìži ze ètyø soutìží, pøi kterých nejen že nabyli bohaté zkušenosti, ale také si užili krásné chvíle a pøedevším získali nezapomenutelné vzpomínky. Touto cestou by také oba kulturisté Miroslav Dopirák a Petr Král rádi podìkovali TJ Valašské Meziøíèí, oddílu kulturistiky za možnost reprezentace a poskytnuté výhody, dále Fitness a Welness centru Abácie za poskytování prostor posilovny pro trénink a nácvik pózingu, a také klukùm, co s nimi jezdili po závodech a zastávali funkce trenérù (natìraèù), jmenovitì Lukáši Beèièkovi, Martinu Fabiánovi a Miroslavu Kalichovi.

7 7

8 8 Ze života meziøíèských škol Vánoce,Vánoce pøicházejí i na ZŠ Masarykova SPŠ stavební obhájila prvenství v soutìži na VUT Brno Ondra Ondøej s vítìznou prací. Vedení Stavební fakulty VUT v Brnì ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu (SKAS) poøádalo 6. prosince 9. roèník Studentské vìdecké odborné konference STAVOKS Základním cílem konference je umožnit studentùm støedních škol, kteøí se chtìjí ve své budoucnosti orientovat na technické obory, prezentaci své práce, seznámit je navzájem a pøedstavit jim Stavební fakultu VUT v Brnì. V letošní soutìžní pøehlídce bylo prezentováno 19 prací studentù rùzných støedních škol z celé ÈR (Brno, Jihlava, Havlíèkùv Brod, Ostrava, Opava, Dìèín, Kadaò, Hradec Králové, Èeské Budìjovice) i ze slovenského Trenèína. Byly zastoupeny školy pøedevším technického charakteru se zamìøením na stavebnictví a pøírodní vìdy, zúèastnili se i studenti gymnázií. Odborná porota udìlila celkem tøi zvláštní ceny, tøi tøetí místa, dvì druhá a jedno první místo. Studenti SPŠ stavební Valašské Meziøíèí se pravidelnì zúèastòují této konference se svými pracemi z oblasti stavebnictví a architektury a v každém roèníku soutìže zaujímají pøední místa. Po loòském vítìzství dosáhla SPŠ stavební Val. Meziøíèí ve velmi silné konkurenci opìtovnì pozoruhodného výsledku a ocenìní odborné poroty: 1. místo Ondøej Ondøej (3. roèník) Studie pøístavby sídla firmy Petra. Odborná porota vysoce ocenila odbornou úroveò prezentace, velmi dobré zpracování a zpùsob obhajoby práce našeho studenta. Dìkan Stavební fakulty pøedal všem studentùm, umístìným na 1. až 3. místì, rozhodnutí o pøijetí na fakultu, a to bez pøijímacích zkoušek - jako výraz ohodnocení jejich prací a zájem fakulty o nadané studenty, kteøí se bìhem støedoškolského studia vìnují technickým oborùm nad rámec svých bìžných školních povinností. Podle vyjádøení odborné poroty zanechal náš student na Stavební fakultì velmi dobrý dojem a pøíkladným zpùsobem reprezentoval školu. Ing. Miroslav Maòas ZŠ a MŠ Køižná se zúèastnila výstavy V ZŠ a MŠ se žehlilo netradièní metodou V uplynulých dvou letech pracoval tým speciálních pedagogù naší školy na projektu Šance pro všechny. Jednalo se o metodické listy s netradièními technikami pro výuku výtvarné výchovy a pracovního vyuèování. Prostøednictvím kurzù se metodici i tvùrci seznámili s novými netradièními trendy ve výuce, které následnì aplikovali do jednotlivých vyuèovacích hodin. Zájem o tyto techniky projevily i maminky ze speciální tøídy a v prvním prosincovém týdnu si vybraly enkaustiku. Pomocí speciálních voskovek, papíru a žehlièek se úèastnice kurzu uèily základním tahùm. Vznikaly abstraktní obrázky i zajímavé mandaly. Za zvukù koled, u šálku dobré kávy se dílo daøilo. Musím napsat, že 5. prosince probìhlo zahájení výstavy V NAŠEM SVÌTÌ, kterou každoroènì poøádá sdružení Èlovìk èlovìku ve spolupráci s KZ. Na této výstavì, která je prodejní, prezentovaly organizace poskytující služby lidem se zdravotním postižením výrobky svých klientù. Letos se této akce zúèastnila i naše škola. V hodinách pracovní a výtvarné výchovy vytvoøili žáci naší školy pod vedením pedagogù výrobky, které bylo možné na výstavì zakoupit. Výstava trvala do pátku Výtìžek z prodeje bude použit na nákup materiálù v hodinách pracovní a výtvarné výchovy. Vìøíme, že výrobky našich žákù potìšily všechny, kteøí si je zakoupili nebo je dostali jako dárek. Alena Nejedlá moje maminky jsou moc šikovné. Každá si odnášela nìkolik originálních výtvorù. Co budeme dìlat pøíštì? Sledujte tyto noviny nebo naše webové stránky, budu vás opìt informovat. Mgr. Dagmar Gomo¾ová Nastupující èas adventu jsme na naší škole ZŠ Masarykova chtìli dìtem pøiblížit nìkterými vánoèními zvyky. Proto se ve støedu 5. prosince setkali naši žáci s Mikulášem, andìlem i èertem.tato Mikulášská návštìva v nìkterých tøídách navodila pøíjemnou atmosféru klidu a pokoje, v nìkterých o- všem zpùsobila trošku neklidu a strachu. To podle toho, jaké zkušenosti mají dìti s tìmito nebeskými a pekelnými postavami. Uèitelé si ovšem mohou oddychnout, nebo všechny dìti slíbily, že již budou hodné a budou se poctivì uèit. Tato støeda nebyla u nás jen dnem návštìvy Mikuláše, ale všichni žáci pod vedením svých tøídních uèitelù vyrábìli rùzné vánoèní ozdoby, adventní vìnce,vánoèní pøáníèka, èi pekli cukroví. Bylo to prostì neuvìøitelné Vánoèní tvoøení. Všichni do této práce dali mnoho nápadù, umu, peèlivosti i trpìlivosti. Tak vznikly pøekrásné vánoèní dárky. Byla by ovšem škoda se takovými pìknými vìcmi nepochlubit. Proto jsme se rozhodli vystavit naše výrobky druhý den v respiriu školy. Každá tøída si pøipravila a vyzdobila své místeèko, kde tyto práce naaranžovala tak, aby to lahodilo oku na první pohled. Tento Vánoèní jarmark nebyl urèen jen pro žáky a zamìstnance školy, ale pro širokou veøejnost. Tak si maminky, babièky, tety, tatínkové, strýcové i docela cizí lidé prohlédli, co žáci vyrobili, a mnoho vìcí si také odnášeli domù spoleènì s dobrou náladou. Všechny nás potìšila slova chvály z úst všech návštìvníkù. Dìti byly š astné a spokojené s celým tímto pøedvánoèním tvoøením. A o to šlo všem pedagogickým pracovníkùm, kteøí se na pøípravì i realizaci podíleli. Aneta Holešovská Projekt Comenius slibuje cestování žákù do zahranièí I když jsou hranice státù EU pro nás otevøeny, mnohé žáky brzdí v cestování a poznávání jiných kultur nedostatek financí. Jisté øešení tohoto problému nabízí multilaterální projekt partnerství škol Comenius, který v souèasné dobì na ZŠ Šafaøíkova pøipravujeme. Projekt I, European? je koordinován finskou školou z Kiiminki poblíž mìsta Oulu, kterou jsem v minulém týdnu navštívila v rámci pøípravné návštìvy projektu. Aè bylo ve Finsku již mrazivé poèasí, pøivítalo nás útulné teplo milé menší školy uprostøed lesù a také vøelost a vstøícnost tamìjších pedagogù, se kterými jsme naplánovali základní strukturu projektu. Do nìj se vedle nás a Finska zapojuje Slovensko, Chorvatsko a Guadeloupe - ostrov v Karibiku patøící Francii. Uèitele z Chorvatska a Guadeloupe jsem již ve Finsku poznala také osobnì a mohu øíci, že na nás èekají velmi schopní a nadšení uèitelé, odhodlaní udìlat pro žáky to nejlepší. V letošním školním roce probìhne komunikace mezi tìmito státy pouze pomocí aplikace e-twinning. Pokud poté dostaneme grant na projekt samotný, umožní to dìtem setkávat se s žáky z tìchto zemí o- sobnì. Již v prosinci 2013 by pøijeli zástupci tìchto škol k nám, poté bychom v druhém pololetí s nìkterými dìtmi mohli vycestovat do Finska a ve školním roce by nás èekala návštìva Slovenska a Chorvatska. V prùbìhu celých dvou let však budou pracovat dìti na rùzných tématech ve škole nejen v angliètinì, ale tøeba i v hudební, výtvarné nebo tìlesné výchovì, hodinách vaøení atd. Témata projektu jsou totiž hudba a móda, tradièní kuchynì, architektura, pohádky, sport a hry. Držme projektu palce, abychom na nìj získali potøebné finance a dali tak žákùm možnost podívat se na místa, kam by se mnozí z nich nikdy nedostali, možnost poznávat kulturní odlišnosti jednotlivých zemí a hlavnì vyzkoušet si anglický jazyk v praxi, protože ten bude pojítkem a dorozumívacím prostøedkem celé akce. Mgr. Hana Bøoušková

9 9 ZŠ Vyhlídka se pøipojila ke sbírce pro Lucku Dìti na Salvátoru pracovaly s hlínou Pøedvánoèní èas s sebou nese pøípravu nejrùznìjších dárkù, pøání a vánoèních ozdob. Paní uèitelka H. Vojkùvková, která Tak jako každý rok navštívili naši školu Mikuláš, andìl a horda èertù. Vše probíhalo tradiènì, jen pekelníkù pøibylo. Asi je u nás více zlobivcù než loni. Mikuláš rozdal všem dìtem sladkost, pochválil za dobré chování a høíšníkùm vyèinil. Èertíci postrašili nehodné dìti a nìkteré dokonce chtìli odnést v pytli do pekla. Naštìstí po pøíslibu polepšení je Mikuláš od pekelných muk zachránil. Jako vždy nejvìtší provinilci ze strachu do školy ani nepøišli! Zøejmì tušili proè... Takže Mikuláši, andìli a èerti, za rok opìt nashledanou v ZŠ a MŠ Køižná. Mgr. Magda Kuliš áková ZŠ Vyhlídka se zapojila do celorepublikové akce Víèka pro Lucku. V mìsíci øíjnu odvysílala Tv Nova reportáž o rodinì postižené holèièky, která potøebuje odbornou péèi. Rodina potøebuje získat finance pro léèebný lázeòský pobyt 16-ti mìsíèní dcery. Po odvysílání této reportáže se pedagogové i žáci naší školy rozhodli do akce pøihlásit. Zapojili se žáci I. a II. stupnì, rodièe i pøátelé školy. Pro úspìšnou léèbu je potøeba nasbírat 28 tun plastových víèek. Sbìr probíhal celý listopad a v Olomouci bylo pøedáno 12 pytlù víèek otci této postižené holèièky. Chtìla bych touto cestou podìkovat a zároveò pøedat osobní podìkování otce všem, kterým tento pøíbìh nezùstal cizí a sbìrem víèek pomohli. Mgr. Jarmila Malíková vyuèuje 1. roèník, právì v tomto èase pozvala do pracovních èinností keramièku K. Cábovou. Naši prvòáèci pod jejím vedením vyrábìli keramického andílka. Dìti mìly možnost setkat se s tímto druhem hlíny poprvé, pøesto však se tvoøivého úkolu velmi pìknì zhostily a andìlíèci se jim skuteènì podaøili. Nyní již pøemýšlejí, koho svým dárkem potìší. Paní keramièce patøí naše podìkování za èas i odborné vedení. Ètenáøùm Obelisku pøejeme pìkné Vánoce a vše dobré v novém roce. Za ZŠ Salvátor L. Èernochová Ani letos na nás èerti nezapomnìli Ze života meziøíèských škol Vánoèní Habsburská Vídeò V pátek 7. prosince se žáci 8. a 9. roèníku ZŠ Masarykova zúèastnili dìjepisnì vzdìlávacího programu pro žáky základních škol nazvaný Vánoèní Habsburská Vídeò. Po pøíjezdu do hlavního mìsta Rakouska jsme nejprve navštívili letní sídlo Habsburkù, zámek Schönbrunn. Tam nás pøivítalo trochu mrazivé, ale sluneèné poèasí, které napovídalo, že den ve Vídni se nám urèitì vydaøí. Po prohlídce zámku a kolonády Gloriette jsme se pøemístili do centra mìsta, kde jsme si prohlédli všechny nejvýznamnìjší historické i kulturní památky napø. Operu, památník Marie Terezie, Hofburg - zimní sídlo Habsburkù, chrám sv. Štìpána, Parlament, Burgtheater, památník Sisi. Prùvodce vše doplnil zajímavým a vtipným výkladem. Kromì památek žáky nejvíce zaujaly všudypøítomné fiakry (koèáry s koòmi) a živé sochy (lidé stojící na ulici jako sochy). Nejpìknìjší podívanou jsme si nechali až na veèer. Program jsme totiž zakonèili na nejvìtším a zároveò nejstarším vánoèním trhu ve Vídni. Byl krásnì osvìtlen a ozdoben a odevšud se linula vánoèní nálada. Trochu promrzlí a zdravì unavení jsme se pak krátce pøed pùlnocí vrátili zpìt do Valašského Meziøíèí. Mgr. Michaela Zemanová ZŠ Šafaøíkova již 3. rok podporuje studentky v Keni V keòském hlavním mìstì Nairobi se nachází pøes 200 slumù, tedy nejchudších oblastí, ve kterých žije asi 2,5 až 5 milionù lidí. Tito obyvatelé Nairobi pøedstavují až 60 % celkové populace mìsta, pøestože jsou natìsnáni pouze na 5 % jeho celkové rozlohy. Vìtšina z nich je nezamìstnaná, ti š astnìjší prodávají ovoce a zeleninu. Všude, kam se podíváte, bída, ale bohužel i vyšší kriminalita, nezletilé matky, sirotci, nelegální palírny a nemoci. Naši školu 4. kvìtna 2010 navštívil Dr. Phanuel Osweto, Ph.D., duchovní Církve èeskoslovenské husitské z Pražské diecéze, který sám pochází ze slumu Mukuru v Nairobi, aby nám jako hlavní koordinátor projektu Afrika Africe pøedstavil poslání tohoto projektu. Formou besedy, videa a hudby jsme se tak mohli seznámit s tìžkými podmínkami dìtí, které v tomto prostøedí žijí, uèí se a èasto živoøí. Jen málo š astných dokonèí školu a mùže pokraèovat ve studiu díky sponzorùm charitativních organizací z celého svìta. Jsou to dìti nadané a vdìèné za každou pomoc, dìti, které by bez pomoci druhých neobstály. Dr. Osweto mìl to štìstí, že mohl vystudovat díky tìmto organizacím, a cítí jako morální povinnost pomáhat také. Besedy se tenkrát zúèastnila i naše bývalá žákynì Monika Hrabovská, která v té dobì studovala Husitskou teologickou fakultu v Praze a vìnovala se humanitární èinnosti. Byla to právì ona, kdo se na nás obrátil s žádostí o pomoc pro 15 letou Pauline Syomiti Mutuku, která studovala støední školu, ale nemìla prostøedky na dokonèení. Rozhodli jsme se. Budeme Pauline podporovat v jejím studiu. Staneme se jejími patrony - sponzory. Vždy èástka na její vzdìlání není tak velká, abychom to nezvládli. První semestr má již za sebou, další jsme zaplatili my, uèitelé, no a dál? Zapojily se všechny dìti. Sbìr papíru, výtìžek z kulturních a sportovních akcí atd. Pauline byla výbornou studentkou a získala stipendium na státní škole. My jsme ale chtìli pokraèovat dál a pomáhat. Stali jsme se tak sponzory další dívky z Nairobi - Jessicy Nasimiuy. Také ona toužila po vzdìlání, ale kvùli špatným sociálním podmínkám si to nemohla dovolit. Starala se o nemocnou matku a o dvì další sestry a tøi bratry. V jednom ze svých dopisù nám napsala:,,budu pracovat, jak nejlépe dovedu, abych potìšila Vás, svou rodinu i sebe. V dnešní dobì platí, že vzdìlání je klíèem k úspìchu a bez nìj by byl život opravdu tìžký. Jsem opravdu š astná, že jste mé žádosti o podporu vyhovìli. Jessica nám svými studijními výsledky dìlá opravdovou radost. Vždy nám zašle své vysvìdèení a milý dopis. Svým úsilím a snahou tak mùže být vzorem a pøíkladem našim žákùm. Mgr. A. Erbanová Polociková

10 10

11 11 Nepodceòujte prevenci a nechte se vyšetøit na rakovinu tlustého støeva a koneèníku Kolorektální karcinom patøí mezi hlavní pøíèiny úmrtí v Èeské republice. V Nemocnici Valašské Meziøíèí mohou lidé, kteøí chtìjí mít jistotu, že jsou naprosto zdraví, podstoupit kolonoskopický screening. Toto vyšetøení je zajímavou alternativou pro ty, kteøí nejsou schopni, nebo ochotni pøistoupit na periodické dlouholeté vyšetøování a preferují jednorázové, by na pøípravu nároènìjší vyšetøení. Screeningová kolonoskopie je po všech stránkách spolehlivìjší vyšetøení než test okultního krvácení do stolice. Bìhem kolonoskopického vyšetøení lze dokonce odstranit i podezøelé výrùstky, zvané polypy, ve støevì, èímž se pacient vyhne klasické operaci, která s sebou pøináší nemálo starostí. Je-li výsledek kolonoskopie negativní, následuje další vyšetøení až za deset let. Mezitím lidé nemusí absolvovat testování na okultní krvácení, které je ménì pøesné a je potøeba ho absolvovat èastìji než kolonoskopický screening, vysvìtluje výhody této metody gastroenterolog MUDr. Martin Liberda s tím, že aèkoliv jsou nádory tlustého støeva a koneèníku velmi dobøe léèitelné, mnoho lidí pøichází k lékaøùm pozdì, ve stádiích nemoci, kdy je šance na vyléèení velmi nízká. Pøitom rakovinu tlustého støeva a koneèníku podchycenou v zaèátcích onemocnìní je možné v 90 procentech vyléèit. Na preventivní kolonoskopické vyšetøení mají zdarma nárok všichni, kdo pøekonali vìkovou hranici 55 let, a také ti, jejichž test stolice na skryté (okultní) krvácení, provádìný od vìku 50let, byl pozitivní. Již po 40. roce života se mohou vyšetøit pøíbuzní I.stupnì (rodièe, sourozenci, dìti) pacientù, kteøí kolorektálním karcinom mají èi v minulosti mìli a hrozí jim tedy zvýšené riziko. Kolonoskopické vyšetøení není pøíliš pøíjemné, ale zpravidla není bolestivé. Hadice s optickým aparátem na konci se zavede koneèníkem do tlustého støeva a opatrnì se jím posouvá až na konec. Pøi prùchodu pøístroje støevem vidíme pøímý pøenos videoendoskopického obrazu støevní stìny, který se pøenáší na monitor, popisuje MUDr. Martin Liberda. Celá procedura obvykle trvá kolem dvaceti minut, dalších minimálnì tøicet minut je pak vyhrazeno pro odpoèinek, pro který by si mìl vyšetøovaný radìji vyhradit i zbytek dne. Gastroenterologická ambulance je pacientùm k dispozici každý všední den od 7.00 do hodin, zájemci se mohou objednávat na telefonním èísle Rozhodli jste se pøestat kouøit? Pomùžeme Vám! Nemocnice Valašské Meziøíèí byla v listopadu tohoto roku zaøazena mezi 42 center pro závislé na tabáku. Odborníci zde poradí a pomohou každému, kdo se bude chtít tohoto zlozvyku (této závislosti) zbavit. Jen v Èeské republice je roènì kouøení pøíèinou 23 tisíc úmrtí. Každá vykouøená cigareta zkracuje život o pìt minut. Kuøáky mnohem èastìji postihují nádorová onemocnìní, nemoci srdce a cév èi chronická plicní onemocnìní. Riziko zdravotního poškození vlivem tabákového kouøe není omezeno pouze na kuøáky, ale jsou mu vystaveni i ti, kteøí vdechují kouø nedobrovolnì - pasivní kuøáci. Odborníci poskytnou kuøákùm profesionální pomoc, porozumìní a podporu pøi pøekonávání abstinenèních pøíznakù v celém prùbìhu léèby. Mnoho kuøákù uvažuje o tom, že by kouøení zanechali, nebo se o to alespoò pokoušejí. Zbavit se tohoto zlozvyku není jednoduché a vyžaduje to velké úsilí. Každý je svým zpùsobem jiný a každému vyhovuje jiný zpùsob odvykání. Proto budeme na našem pracovišti uplatòovat individuální pøístup ke všem klientùm, popsala MUDr. Marie Èernochová s tím, že závislost na nikotinu je nejen fyzická, ale také tzv. psychosociální. Tu poci ují závislí v situacích, kdy si prostì musí zapálit - napøíklad v partì kuøákù, pøi kávì èi v hospodì, doplnila lékaøka. V rámci úvodní návštìvy nového centra odborníci nejprve zhodnotí za pomoci základních vyšetøení zdravotní stav klienta. Základní vyšetøení zahrnuje mìøení krevního MUDr. Martin Liberda pøi vyšetøení tlaku, pulzu, hmotnosti, výpoètu BMI. Pomocí dotazníkù urèí míru závislosti na cigaretách, kuøácké návyky a odhodlanost pøestat kouøit. Dále také stanoví funkci plic, zjistí, jaké nemoci klient prodìlal a jaké léky pravidelnì užívá. Poté odborníci zjistí jednoduchým monitorem koncentraci oxidu uhelnatého (CO) ve vydechovaném vzduchu a spoleènì s klientem navrhne plán pro odvykání kouøení. Kromì základních vyšetøení odborníci pøi vstupní návštìvì klientùm vysvìtlí princip závislosti, který jim pomùže uvìdomit si mnohé souvislosti. Kuøáky se snažíme inspirovat k pøípravì náhradního øešení, jak prožít své typické kuøácké situace bez cigarety. Poradíme, jak zmìnit své denní návyky a prožitky dne. Projdeme si spoleènì situace, pøi jakých jen tìžko pacient odolává cigaretì, a spoleènì budeme hledat øešení, jak se v typicky kuøácké situaci bez cigarety zachovat, pøibližuje MUDr. Marie Èernochová s tím, že klientùm na pracovišti pomùžou zvládat nejen fyzické abstinenèní potíže, ale i ty psychické jako je nespavost, deprese èi zvýšená chu k jídlu. Na øadu mohou pøijít i léky, které nepatøí mezi nejlevnìjší, èasto se však jejich cena dá srovnat s množstvím vykouøených cigaret. Centrum pro závislé na tabáku bude pacientùm plnì k dispozici každé úterý odpoledne od ledna pøíštího roku. Zájemci se mohou objednávat od pondìlí do pátku dopoledne na telefonním èísle

12 12

13 OBELISK. Toto èíslo vyšlo 18.prosince Vydává Marek IRGL, šéfredaktor, Tolstého 466/1, V.M. Tel./fax , Náklad ks, MK ÈR E 13230, IÈO ,vychází min. 12 x roènì 13 Kateøina Vincourová - Poslouchat oèima Výstava v galerii Kaple jedineènì propojuje vizuální a hudební vnímání. Projekt Poslouchat oèima vznikl na základì výzvy Didiera Montagny a jeho iniciativy propojení a spolupráce dvou tvùrcù. Skladatele souèasné vážné hudby Miroslava Srnky a tvùrce souèasného vizuálního umìní Kateøiny Vincourové. Galerie Kaple vystavila velkorozmìrnou nafukovací bílou strukturu, objekt, jenž zprostøedkuje nový akt poslechu. Cílem je poukázat na to, co se stane, když zrak už není orgánem predikce, a jaké odhalení nastane, když je oko fyzicky umístìno ve stavu poslouchat. Putovní, koncertní sál malé tornádo dává možnost prùbìžnì vstupovat i vystupovat z události koncertu a to jak posluchaèùm, tak i hudebníkùm. K tomu úèelu byla složena skladba Miroslavem Srnkou, která se toèí v kruhu prostoru a nemá opravdový ani konec ani zaèátek. Nevyhnutelná blízkost tìl divákù posluchaèù a interpretù, konfrontace jejich pohledù, pohybù a hudby, která se kolem toèí, zpùsobuje okamžité odtržení úèastníka od okolní reality a vtahuje ho do víru tornáda. Kruhovité otvory-vstupy pro tìla posluchaèù i muzikantù pùlí ve dví a oddìlují ty èásti tìl, které náš zážitek mohou jen rozptylovat. Lidské postavy tak spolu s objektem tvoøí jedno tìlo. Pro mne to samozøejmì byla výzva, Tradièní Rybova mše v Lapidáriu Trojice (sš)èeská mše vánoèní Jakuba Jana Ryby je u nás bezesporu nejznámìjší vánoèní skladbou. Bìhem vánoèních svátkù zazní v rùzných úpravách ve stovkách kostelù i koncertních síní. Již oèekávanou tradicí se stalo uvádìní této slavné mše v Lapidáriu Trojice. Bývalý kostelík Trojice má totiž neopakovatelnou autentickou atmosféru, øíká Rùžena Dìcká, sbormistrynì poøádajícího pìveckého sboru Hedvika a hlavní organizátorka meziøíèských mší. Aby se mše každý rok stala zajímavou a diváci se stále mohli na koncert tìšit, zvolili poøadatelé ze sboru Hedvika nezvyklý zpùsob. Každý rok zveme do role dirigenta jinou osobnost z umìleckého muzikantského svìta. Každý dirigent má totiž své vlastní pojetí této známé krok do neznáma a nebylo lehké se dobýt výsledku. Tìší mne, že ve Valašském Meziøíèí mùžu pøedstavit tento náš projekt a pøizvat místní spoleènost k vdechnutí života objektu poøádáním koncertù bez zábrany a to jak nahodilým jednotlivcùm vstupujícím do galerijního prostoru tak osloveným hudebníkùm napøíè generacemi. Tvùrci rùzných úrovní si mohou poøádat v prùbìhu výstavy koncerty a zvát na nì své publikum. Rodiny, pøátele, uèitele, kamarády milence. Každý se mùže stát koncertujícím a každý divákem. Jedinou podmínkou bude dùstojné chování a opatrné zacházení s bílým objektem, sdìlila Kateøina Vincourová. Kateøina Vincourová studovala na Surikovì akademii výtvarných umìní v Moskvì, AVU v Praze v ateliérech grafiky u Ladislava Èepeláka, konceptuálních tendencí u Miloše Šejna a multimediální tvorbu u Milana Knížáka. Absolvovala studijní pobyt v Headlands Center for Arts v San Francisku, získala stipendium v proslulé DAAD v Berlínì. V roce 1996 se stala laureátkou Ceny Jindøicha Chalupeckého. Své obrazy, instalace a sochy vystavuje v nejznámìjších evropských stáncích kultury. Vytváøí vzduchem naplnìné objekty, díla mnohdy nároèná na prostor a technologické postupy, jež se v jejích rukách promìní ve velkoryse dimenzovaná zpodobení estetizovaného balastu. skladby a tak je meziøíèská mše každý rok trochu jiná. V roli dirigentù už vystoupily uznávané osobnosti, jako Pavel Hryzák z pražského Komorního orchestru Akademie nebo Jan Mikušek, umìlecký vedoucí souboru Affetto, èi mladí umìlci, jako Daniel Skála. I na letošní rok je pøipraveno pøekvapení v podobì osobnosti dirigenta. Prozradím jen tolik, že dirigent letošního uvedení Èeské mše vánoèní do Meziøíèí pøiletí z Francie, uzavøela Rùžena Dìcká. Èeskou mši vánoèní Jakuba Jana Ryby uvádí sbor Hedvika v úzké spolupráci se ZUŠ Alréda Radoka, Muzeem regionu Valašsko, sborem Beseda a hosty za podpory Mìsta Valašské Meziøíèí. 21. prosince 2012 v a hod. Kafáèi nadìlí valmezákùm pod stromeèek (smo)slovenská punkrocková hudební skupina INEKAFE nadìlí valašskomeziøíèskému publiku poøádný vánoèní dárek v podobì koncertu v sále Kulturního zaøízení. Ten se uskuteèní 28. prosince od hodin a už teï jsou lístky k dostání v pøedprodeji. V listopadu loòského roku vydala skupina Inekafe dlouho oèekávanou a doposud poslední desku, která nese název Právo na š astie. Celých osm rokù museli fanoušci téhle punkrockové slovenské skupiny èekat na její vydání, což se ale vyplatilo. Kritici ji oznaèují za to nejlepší, co dosud vydali. O tom všem také svìdèí vyprodané únorové turné napøíè Èeskou republikou a Slovenskem. Skupina IneKafe vznikla v roce 1995 a za dobu svého pùsobení, jenž ukonèili v roce 2006 vydala pìt studiových alb debutové Vítaj!, Èumil, Je tu niekto?, Priebeh, Bez udania dôvodu a spoustu vynikajících hitù, ze kterých mùžeme vybrat napøíklad Alef Zero v M-klubu ALEF ZERO je kapela, jejíž èlenové se již témìø dvì dekády pohybují na taneèní, punkové, rockové i jazzové scénì. Stylovì lze jejich tvorbu zaøadit mezi lámané beaty, jako je drum n bass èi breakbeat. Jednotlivé tracky však nejsou postaveny èistì taneènì, ALEF ZERO kladou velký dùraz na propojení elektronické hudby s živými nástroji. Nechu èlenù kapely uzavøít se v jednom jednoduše definovatelném stylu dala vzniknout osobité fùzi mnoha stylù (drum n bass, reggae, breakbeat, jazz, punk, rock, folk), a proto koncertní podoba jejich skladeb slibuje vskutku eklektický náøez. Kapela se zaèala formovat na jaøe r. 2004, kdy ve studiu vznikají první demo skladby. Na podzim téhož roku pak celá koncertní sestava nazkoušela program pro živá vystoupení. Úspìšný premiérový koncert probìhl v klubu Žlutý pes v Pardubicích, v Praze pak v klubu Roxy. V roce 2007 kapela svépomocí vydává první CD pod názvem Olive. Èlenové skupiny mají velké zkušenosti s živým hraním v klubech po celé republice i na všech hlavních festivalech (Jelení Pøíkop, Go Planet Roxy, Creamfields, Summer Of Love, Zámostí, Rock For People, atd.), hudebníci tvoøící dechovou sekci hrají ve swingových a jazzových projektech, duchovní otec kapely - Teochar Bakardžiev byl snad u všeho, co se v hudbì odehrálo. Pátek :00 - M-klub, 60 Kè známou píseò Ráno, Ružová záhrada, Spomienky na budúcnost nebo Èumil. Poté se na nìkolik rokù odmlèeli a každý ze èlenù se vydal vlastní cestou. Dohromady se znovu dali v roce 2011, kdy vydali nové album Právo na š astie a do éteru radii vypustili skladby Petra po rokoch, pohodovou skladbu s nádechem SKA Ani minútu èi Špinavé objatie. Kromì nìkolika koncertù v rámci letních festivalù oznámili, že další turné plánují až v roce 2015, kdy oslaví dvacetileté výroèí založení kapely. Mezi tím vším si však naplánovali nìkolik málo koncertù a právì jeden z nich bude i ve Valašském Meziøíèí, kde rozhodnì zazní všechny zmiòované skladby, takže se fanoušci mají na co tìšit! Vstupenky na prosincový koncert Inekafe jsou již v pøedprodeji v Informaèním centru nebo online na stránkách M-klubu na U zvonu se hraje ke kávì Restaurace kavárna U zvonu zahájila pravidelnì nedìlní odpoledne s hudbou. Návštìvníci mají možnost si dobrou kávu èi jídlo zpøíjemnit poslechem klavíristy Patrika Kaèo nebo pop jazzového dua DeLea, které tvoøí kytarista José De La Hoz a zpìvaèka Leona Smetanová. Na pøíští rok chystá Zvon nìkolik hudebních pøekvapení jak pro sklepní prostory, tak i horní èást. Stejnì tak se chystají zajímavé kulináøské akce, mj. opakování úspìšného sushi menu.

14 14

15 15 Kino leden/prosinec Ètvrtek - nedìle v LADÍME! (Pitch Perfect) Americká hudební komedie. Režie: Jason Moore. Zpívá se tu jako o život, zásadnì a capella, sex je zakázaný, protože škodí hlasivkám. Hrají: Anna Kendrick, Brittany Snow, Rebel Wilson. Od 12 let, 100 Kè, 112 min., titulky. Sobota nedìle v 15.00, støeda ètvrtek v RAUBÍØ RALF (Wreck-It Ralph) Americká animovaná komedie. Režie: Rich Moore.. Pøístupno, 80 Kè, 100 min., èesky. Støeda nedìle v hod. ve 3D PÍ A JEHO ŽIVOT (Life of Pi) Americké dobrodružné drama. Režie: Ang Lee. Hrají: Irrfan Khan, Gérard Depardieu. Od 12 let, 150 Kè, 127 min., èesky. Ètvrtek nedìle v JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTØEL Americký thriller. Režie: Christopher McQuarrie. Hrají: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard Jenkins. Od 15 let, 100 Kè, 130 min., titulky. Pátek nedìle v SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 (Sammy s Adventures 2) Belgický animovaný film. Režie: Ben Stassen. Pøístupno, 90 Kè, 93 min, èesky. Ètvrtek pátek v17.30, pondìlí støeda v ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Americká animovaná komedie. Režie: Mike Mitchell. Pøístupno, 90 Kè, 87 min., èesky. Úterý støeda v POUPATA Èeská drama. Režie: Zdenìk Jiráský. Pøíbìh Poupat vypráví o postupném rozkladu rodiny, žijící na malém mìstì. Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká, Josef Láska, Aneta Krejèíková. Od 12 let, 90 Kè, 94 min., èesky. Ètvrtek nedìle v 17.00, ètvrtek støeda v SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNÙ (Sherlock Holmes: A Game of Shadows) Americký akèní film. Režie: Guy Ritchie. Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law. Pøístupno, 90 Kè, 129 min., titulky. Pondìlí støeda v ŠMOULOVÉ (The Smurfs) Americký rodinný film. Režie: Raja Gosnell. Central Parku. Hrají: Neil Patrick Harris. Pøístupno, 80 Kè, 102 min., èesky. Kosmetické studio bez bariér a v klidové zónì Komplex služeb Krejèovství Radany Bílíkové a Pedikúry/manikúry v moderních novì zrekonstruovaných prostorách na Nádražní ulici (bývalý soud, katastrální úøad) se rozrostl o kosmetické studio, které pøedchozí 2 roky mìlo sídlo na Svìrákovì ulici. Mezi pøednosti této lokality patøí to, že se jedná o klidovou zóna u parku s bezplatným parkováním a bezbariérovým pøístupem. V moderním, vkusnì zaøízeném interiéru si zákazník mùže dopøát mimo kompletního ošetøení pleti i jasmínovou terapii, rubínové znovuzrození èi detoxikaèní masáž bylinnými mìšci z orientu. Kosmetické studio se zamìøuje i na pøírodní aromaterapeutickou kosmetiku z orientu, má regionální zastoupení yasminka, kterou znáte z TV poøadu Sama doma Majitelka líèí nevìsty, maturantky na tablo, módní pøehlídky a poøádá pro ženy kurzy sebelíèení. Z dekorativní kosmetiky používá profesionální kosmetiku Mary Kay, která je zde i k prodeji. Tøešinkou na dortu jsou velmi oblíbené fotopromìny.více na Nejprodávanìjší knihy týden: 1. Lunární kalendáø krásné paní Padesát odstínù šedi, James E.L. 3. Toulky èeskou minulostí 13, Hora P. 4. Zhubnìte jednou provždy, Maèingová A. 5. Ekonomie dobra a zla, Sedláèek P. Knižní novinky Toulavá kamera 15 - pokraèování turistických zajímavostí 1Q84:Murakami H. - jaký vliv na vztahy mùže mít budocnost? Dallas 63, King S. - nejasnosti vraždy J.Kennedyho pøetrvávají Milý pane kníže - Karlu Schwanzerbergovi k narozeninám Atlas mrakù, Mitchell D. - velmi dobrý pøíbìh z USA pøed 100 lety

16 16

Základní školy Žerotínova, kterou

Základní školy Žerotínova, kterou Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù PRAHA 1 MÌSÍÈNÍK MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 1 WWW.PRAHA1.CZ ØÍJEN 2010 Volební období konèí UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010 VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù ZMÌNA 30 Finanèní výbor

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více