Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit"

Transkript

1 è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: , , mail: Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli uskuteènila vernisáž netradièní výstavy Kateøiny Vincourové, laureátky Ceny Jindøicha Chalupeckého za rok 1996, s názvem "Poslouchej oèima." Vystoupili na ní èlenové Prague Modern v èele s producentem, pedagogem, interpretem a zakladatelem tohoto tìlesa Davidem Danielem, aby zde pøedstavili skladby souèasného skladatele vážné hudby Miroslava Srnky. Úvodní slovo pronesl bývalý øeditelem Francouzského institutu v Praze, nyní øeditel kulturního ateliéru Kairos Didier Montagne. Výstava konèí 18. ledna. Více na str. 13. Foto: MIO Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit (red)nekoneèný pøíbìh s názvem rušení ZŠ Žerotínova mìl na prosincovém jednání zastupitelstva další pokraèování. Po zasedání v listopadu to vypadalo, že zastupitelé (alespoò jejich vìtšina) dostali rozum a rozhodli se vyslyšet hlasy obèanù a volièù, podepøené zatím nejvìtší polistopadovou petièní akcí (5000 podpisù). ZŠ Žerotínova tak mìla zùstat jak je a postupný útlum byl urèen pro ZŠ Masarykova, která trpí nedostatkem žákù. Poté ovšem nastal obrat. Postarali se o nìj pøekvapivì lidovci, jejichž vedení a aktivitu po svém nedávném nástupu do zastupitelstva (za odstoupivšího MUDr. Lva) evidentnì pøevzal nìkdejší místostarosta Bohdan Mikušek. Ten podle informací naší redakce nabídl ODS, že jeho strana podpoøí zrušení ZŠ Žerotínova v rámci nìkolika pøesunù (Stavební uèilištì do budovy ZŠ Žerotínova, èást Mìstského úøadu ze Zašovské a ZUŠ do budovy uèilištì na Komenského ulici a ZŠ Salvátor do budovy nìkdejší Zemìdìlské školy). Pøestìhování ZŠ Salvátor v podstatì na úkor ZŠ Žerotínova pøitom již døíve jmenovitì vylouèil jiný lidovecký zastupitel Ing. Ladislav Denk. Bìhem nìkolika ani ne týdnù, ale spíše dnù tak byl pøipraven zámìr, dotýkající se zásadnì šesti institucí rùzných zøizovatelù, stovek dìtí a pohybu financí a majetku v øádu desítek milionù, starostou oznaèený jako "kulový blesk". Nejtìsnìjší možnou vìtšinou tøinácti hlasù, pøes nesouhlas pøítomných rodièù a zástupcù ZŠ Žerotínova, pøes jednoznaènou nepøipravenost a pochybnou kvalitu podkladù ( nebyli pøítomni zástupci dotèených institucí, odhady finanèních nákladù nebyly fundovanì podloženy), byl tento zámìr zastupitelstvem nakonec po dvouhodinové diskuzi vzat na vìdomí. Skuteènost, že zastupitelé vzali uvedený zámìr na vìdomí ještì neznamená, že bude nakonec realizován. 24. ledna budou zastupitelé jednat o dalším postupu. Jeden z dùvodù, proè s touto akcí tak narychlo vedení mìsta pøispìchalo, je i to, že chce zastrašit rodièe, aby nedávali 1. února své dìti k zápisu právì na ZŠ Žerotínova, a mohlo následnì argumentovat poklesem zájmu o tuto školu. Rodièe stávajících žákù této školy proto vyzývají rodièe budoucích prvòáèkù, aby se takového nátlaku nezalekli a své potomky naopak k zápisu pøivedli. "Zavøení školy nedopustíme, i kdybychom mìli jít demonstrovat a zvonit klíèi na námìstí", øekla pøi odchodu z jednacího sálu jedna z rozhoøèených maminek. Pøekvapivý obrat ze strany zastupitelù za KDU-ÈSL pøitom pøichází v nejménì vhodnou dobu. Spoleènost, která je stavìna nìkterými politickými silami proti tak tìžce a po tak dlouhé dobì prosazeným církevním resti-tucím, je na církevní problematiku mimoøádnì citlivá. Jestliže lidoveètí zastupitelé takto pøes masový ne-souhlas veøejnosti a v rozporu s pøedchozími sliby po-mùžou ZŠ Žerotínova zlikvidovat, riskují, že se umìle živená nenávist a odpor k církvi pøenese i na instituce s ní spojené, v tomtomto pøípadì na ZŠ Salvátor. A nic na tom nezmìní ani fakt, že se jedná o velmi kvalitní školu, která by si už dávno lepší prostory pro svou èinnost zasloužila. Ovšem ne na úkor školy jiné, úspìšné a rodièi i žáky oblíbené. Vždy v obou pøípadech jde pøedevším o dìti, kvalitu jejih výuky i jejich spokojenost. Na školu peníze nejsou, na populismus ano (red.)jen pár hodin poté, co se pod starostovým vedením jednalo o zrušení ZŠ Žerotínova kvùli nedostatku financí (provoz školy stojí mìsto roènì necelé 3 miliony Kè a vynakládat je prý luxus, když školy nejsou naplnìny), vystoupil starosta mìsta Èásteèka s návrhem, který nedostatek financí v mìstské pokladnì a tím i rušení jakékoliv školy ve mìstì postavil na hlavu. Aniž by pøedložil jakýkoliv písemný materiál, bez pøedchozího projednání ve finanèním výboru MÚ, ale i s vedoucími odborù MÚ, navrhl zrušit poplatky za svoz odpadù. Svùj ryze populistický návrh zdùvodnil tím, že mìsto vzhledem k letošnímu dvojnásobnému zvýšení danì z nemovitosti vybralo o sedm milionù více a tak by k nim mìlo pøidat ještì dalších pìt z rozpoètu a zaplatit za svoz odpadù, aniž by tyto peníze (490 Kè roènì na osobu) chtìlo po obèanech. Návrh neprošel o jediný hlas!

2 Geodetické práce. Ladislav Vrána, Svìrákova , , 2 Halloweenský turnaj vyhrál Výbìr z bobulí Jako každý rok, konal se na ZŠ Vyhlídka již 6. Halloweenský volejbalový turnaj smíšených družstev. Díky øeditelce školy D. Miklové a uèitelùm J. Stránské a P. Skovránkovi byly zajištìny prostory k akci. Zúèastnilo se 12 družstev, na které èekaly za celodenní snažení a sportovní výkony ceny od sponzorù turnaje. Dìkujeme firmám ELEKTROSLUŽBY a NOLEX, které letos slaví 20.let od svého vzniku, za pìkné V Polièné a Krhové se chystají na volby dárky. Velký dík patøí také firmám ROBE, RETIGO, A. Zábranský, PRODEZ, rodinì Schlauchovì a paní Havelkové. Turnaj vyhrálo po velké bitvì družstvo Výbìr z bobulí, 2. místo patøilo Kuèerovcùm a krásné 3. místo vybojovali Køováci. Dìkuji všem sportovcùm za velké výkony na turnaji a tìším se na 7. Velikonoèní turnaj s heslem Sportem k trvalé invaliditì". Soòa Baèová 5. ledna probìhnou již v samostatných obcích Polièná a Krhová volby do obecních zastupitelstev. V Polièné si budou volit tøináct zastupitelù a v Krhové patnáct. Stejnì jako u komunálních voleb do mìstského zastupitelstva si voliè mùže vybírat z více kandidátek a sestavit si tak svých tøináct nebo patnáct nejdùvìryhodnìjších kandidátù. Rozdílem je to, že se volí jen na èást volebního období, necelé dva roky do podzimu 2014, kdy probìhnou celoplošnì øád-né komunální volby. V Polièné se o zvolení ucházejí dvì kompletní volební kandidátky a jedna samostatná osobnost. Vladimír Místecký je lídrem kandidátky s názvem Rodáci, Ing. Stanislav Pernický pak kandidátky s názvem Nezávislí pro Poliènou. Samostatná je pak kandidatura Ing. Luïka Èernocha, zkušeného ekonoma, který by pro obec svými zkušenostmi bezesporu znamenal pøínos. Aby byl zvolen, musela by mu dát ale svùj hlas valná vìtšina volièù. V Krhové jsou kompletní kandidátky tøi a dvì solitérní. První dvì s názvem Krhovjané I a Krhovjané II. organizují lidé, kteøí se angažovali pro osamostatnìní obce. Obì tyto kandidátky zastøešuje spoleèné heslo "Dvì kandidátky, jeden tým". Lídry jsou Ing. Alois Bayer a Sylva Kristková. Kompletní kandidátku, jedinou pod hlavièkou konkrétní politické strany, postavila i sociální demokracie, lídrem je Ing. Ladislav Bìlaška. Samostatnými uchazeèi o místo v zastupitelstvu jsou pak Ing. Vítìzslav Kotas a MVDr. Miroslav Krùpa. Nutno dodat, že se jednotlivé kandidátky v obou obcích od sebe programovì pøíliš neliší, rozhodovat tedy bude síla osobností a známost jednotlivých tváøí. Kampaò samotná pak probíhá relativnì klidnì, za výraznìjší útok na nìkterou ze stran se dají považovat anonymní výhrady, které se objevily na webových stránkách vùèi kandidátu sociální demokracie Bìlaškovi. Tato strana si naopak stìžuje na nevstøícnost, když ji nebylo umožnìno pøedvolební setkání v budovì školy, a zároveò i tvrdí, že si konkurenèní kandidáti již mezi sebou rozdìluji obecní zakázky a funkce. Vašek už má svùj pomníèek V podobì tašky. Více na str (ji)hned v úvodu schvalování nového znìní obecnì závazné vyhlášky o komunálním odpadu, jejíž návrh projednávali zastupitelé v listopadu, pøekvapil vìtšinu zastupitelù i úøedníkù starosta Èásteèka. Vybírání poplatkù je administrativnì nesmírnì nároèné, zabývá se tím jeden pracovník, 300 tisíc korun stojí složenky. Víme, že bychom dokázali zhruba 2,5 milionu pøi snížení èetnosti vývozu z celkové èástky, kterou predikuje platná smlouva s dodavatelem, ušetøit. Letos nám pøišlo z daní z nemovitostí o 7 milionù více než je pùvodnì alokováno v rozpoètu. Mohli bychom ji použít na odpady. Z tìchto ale i jiných dùvodù bych si dovolil navrhnout relativnì divnou vìc - úplnì zrušit poplatky za odpady ve mìstì, navrhl bez pøedchozího projednání starosta. Nìkteøí zastupitelé byli tímto gestem starosty, oznaèeným za populismus, zaskoèeni. Toto gesto, které by nás stálo 12 milionù, kterými zatížíme rozpoèet, mi pøipadá divné, když tady øešíme každou padesátitisícovou položku, která chybí. Najednou, bez jakéhokoliv projednání na finanèním výboru nebo zastupitelstvu, se máme rozhodnout o zrušení poplatkù. S tím nemohu souhlasit a takto by zastupitelstvo nemìlo pracovat. Poplatky za odpady mají i výchovný charakter., reagoval Vlastislav Navrátil. Ve stejném duchu promluvil Ing. Mikušek: Je to služba, která mìsto stojí tisíc korun na obèana, který platí necelou polovinu. Jsme v situaci, kdy se dohadujeme o stovkách tisíc, komu dáme pøíspìvek, máme za sebou dvì ostudná jednání pøed obèany o optimalizaci základního školství, kdy argumentujeme tím, že nemáme peníze. Na stejném zastupitelstvu jim øekneme, že 12 milionù pro nás nejsou žádné peníze a mùžeme se jich vzdát, protože mìsto je bohaté. Jeho stranická kolegynì Odstrèilová jej doplnila, že pokud obèané platí za odpady, pak si uvìdomují, jaké odpady produkují a že je tøeba chovat Starostùv fantaskní návrh neprošel o jeden hlas se ekologicky, tøídit odpady apod. Starostùv návrh naopak pøivítal Zdenìk Petroš, který smekl klobouk pøed pravicovou stranou, která dìlá takové vìci, i Daniel Vodák: Není tolik návrhù, které bych podpoøil, ale vzor pana senátora Kubery se mi zdá natolik zajímavým z hlediska gesta pro obèany, že jej podpoøím. Zároveò odmítl oznaèení z populismu. Populismus by byl, kdyby si to politická strana dala do volebního programu. Starostùv návrh na zrušení poplatkù v zastupitelstvu neprošel, chybìl mu jeden hlas. Schválena ale nebyla ani nová vyhláška, pro kterou hlasovalo pouze 11 zastupitelù, a tak došlo na dohadovací øízení. Po nìm tajemník Matocha sdìlil, že pokud není schválena nová vyhláška, platí ta stará. Ta je ale od 1. ledna protizákonná. Ministerstvo pak vyzve obec ke sjednání nápravy. Nesjedná-li obec nápravu do 60 dnù od obdržení výzvy (bøezen), rozhodne o pozastavení úèinnosti vyhlášky a vìc pøedá soudu, sdìlil Matocha. Rozhodnuto, tím pádem další hlasování nemusí být, uzavøel jednání starosta. Zastupitel Urbánek chtìl ještì pøedložit návrh, ale starosta mu sdìlil, že už je projednávání bodu ukonèeno. Pøesto se k tomu Urbánek vrátil na závìr zasedání a trval na pøijetí usnesení, a už bude jakékoliv, aby se mìsto po novém roce nedostalo do problémù. Nìco se schválit musí, jinak je to nezákonné. I obce, které se oddìlí, by s tím mìly problém, protože nemohou pøevzít nezákonnou vyhlášku a vybírat poplatky za odpady, potvrdil vedoucí finanèního odboru Studeník. Znovu tedy došlo na hlasování. Starostùv návrh neprošel ani napodruhé a tak od 1. ledna zaène platit upravená vyhláška o odpadech, která napø. rozšiøuje okruh poplatníkù o cizince nebo posunuje termín, dokdy se musí pøedložit doklady pro osvobození od poplatkù, do konce kalendáøního roku. Èástka 490,- Kè na obèana za rok zùstala nezmìnìna. Mìsto darovalo pozemky za korun Na prosincovém zasedání schválili zastupitelé 15 hlasy vyhlášení zámìru na prodej pozemku o výmìøe 1075 m 2 a pøilehlé budovy - bývalé ubytovny na ul. M.Alše, kterou mìsto až do øíjna loòského roku využívalo jako bytový dùm, Charitì. Nemovitost byla vyklizena kvùli špatnému technickému stavu a Rada naøídila demolici. Dostali jsme žádost Charity, která má objekt v pronájmu, na prodej budovy a pozemkù na vybudování azylového domu pro lidi bez pøístøeší, informovala vedoucí majetkové správy Schattke s tím, že Rada navrhla prodej za symbolickou jednu korunu. Odbor komunálních služeb namítl, aby v pøípadì prodeje byla jiná funkce objektu než bydlení, protože oblast se nachází v koridoru budoucího obchvatu. Objekt bydlení je chránìn z hlediska hluku. Náklady na odhluènìní pùjdou na úèet investora obchvatu, takže náklady jedné stavby ovlivní náklady druhé. Problém mùže vzniknout následnì pøi získávání stavebního povolení, uvedl vedoucí odboru Mgr. Chajdrna. Bývalá øeditelka Charity, nyní Diakonie, Odstrèilová informovala zastupitele, že azylový dùm je v mikroregionu dlouhodobì plánován. Pøestože je mìsto nadstandardnì vybavené ubytovnami a jsou zde i a noclehárny pro lidi bez domova, chybí tu zaøízení, kde by na sobì tito lidé mohli více pracovat, aby se mohli vrátit do normálního života. Azylový dùm doplní systém bydlení pro lidi bez domova na našem území, takže se pøedpokládá, že služba bude dotována z krajského ale urèitì i z mìstského rozpoètu, uvedla Odstrèilová a zároveò odmítla naøèení nìkterých lidí, že Charita stahuje bezdomovce: Ono to tak není. Pøirozenì jsme železnièní uzel a lidé se tu pøirozenì pohybují, jsme první velké mìsto u hranic. Ing. Brouwerová se zajímala, jaká je hodnota pozemku, který Mìsto daruje Charitì. Žerotínovu školu jako nadstandard, jak ji nazvala kolegynì Odstrèilová, si dovolit nemùžeme a tento nadstandard ano. Zároveò upozornila zastupitele, že vybudováním azylového domu se zvýší náklady mìsta na sociální oblast. Vedoucí majetkové správy poté spoèítala, že se jedná o 274 tisíc za pozemky podle hodnotové mapy, které vìnuje Charitì s tím, že náklady na demolici budovy na pozemku umístìné by byly velké. Jak velké ale neuvedla.

3 3

4 4 ROZLOUÈENÍ ANEB O JEDNOM DOBRÉM BEZDOMOVCI Jmenoval se Václav Kulhánek a už se o nìm dost napsalo. Tedy na to, že byl spíše osùbkou neviditelnou a nezáslužnou, ale žil svým zpùsobem života, který si sám zvolil a svobodný se asi i na ulici cítil. Jeho život mnozí neznáme a vlastnì je pro nás zajímavá jen ta èást života, kdy jsme se s ním potkali tu na vlakovém nádraží nebo v Pøístavu. Nevím o nìm o nic víc než Vy, a tak to asi i jemu staèilo. Vždy tichý, malý s ohnutými zády, zarostlý nebo oholený, hubený a vrásèitý, vždycky obklopen rùznými taškami.moc nemluvil nebo asi mluvil, když se mu chtìlo. Jednou si takhle v sobotním dopoledni pøišel postát do vinotéky. Byl to pro mne šok ale zároveò první pøímé støetnutí. Nic však neøekl, jen tak stál a já pochopila, že nepohrdne sklenkou vína. Opøel se o pult, tašky na zem vedle nohou a celý pøikrèený pocucával víno. Jakmile pøišel nìjaký zákazník, tak se ještì více do sebe schoulil, jako by chtìl být ještì menší, ještì nenápadnìjší. V tu chvíli vstupuje pro víno starosta (byly taky doby, kdy se naše politické cesty sbližovaly) a ze své výšky, navíc s pøehnanì prkenným postojem, zhlédne dolù a všimne si malièkosti bezdomovce: Nalij mu, prosím Tì, nìco na mì... Dodnes mne mrzí, že jsem nemìla pøi sobì fo ák nebo mobil, abych ty dvì postavièky vyfotila. Mám je pouze ve své hlavì a ještì dnes je živì oba vidím stát za pultem. Nic víc se nestalo, byla to jen taková dopolední epizodka. No, snad jen taková drobnost: Vašek Taška, jak tiše pøišel, tak se taky vypaøil. Když jsem chtìla zavírat, málem jsem pøi odchodu zakopla o ètyøi nákupní ošuntìlé tašky. Co teï? Vyletím ven, nikde nikdo, ulice prázdná... Co dìlat? Byla jsem bezradná. Kamarád, co pøijel autem, mne odvezl i s tìmi taškami do Pøístavu. A já (s tìmi ètyømi taškami) jsem lítala od jednoho vchodu k druhému, jestli už mají otevøeno. Tašky neustále v ruce, jako bych je snad právì Vencovi èmajzla. Pravdìpodobnì pohled z auta na zastupitelku mìsta trdlující kolem Pøístavu se starými taškami musel být nezapomenutelným zážitkem, když jsem slyšela smích linoucí se z vozu. Opìt jsme pøejeli k vinotéce a na Mostní jsme koneènì narazili na vyplašenou postavièku, která si ráda pøevzala svùj domov ukrytý v igelitkách. Když tento èlovíèek zemøel, našla se rodina Fabíkova, která se chopila iniciativy a vyøídila si potøebné náležitosti, aby mohla pøevzít Vaškovy ostatky do svých rukou. Vaška znali a hlavnì za ním chodili, když už ležel v posledních dnech svého života v eldéence. Spolu s dalšími kamarády zorganizovali sbírku, jejíž hlavní fáze spoèívala v koncertì pro Vaška, kde se vystøídalo nìkolik kapel a taky zazpíval a promluvil náš nekorunovaný, ale král, Karel Koòaøík. V letním dni se sešlo spousta lidí v pøístavní zahrádce a vzpomínalo se a hrálo až do noci. Vybralo se úctyhodných korun a byli osloveni i zastupitelé a nìkteøí z nich také pøispìli.výtìžek se vìnoval na zaplacení nájmu hrobového místa na úctyhodných 25 let na místním høbitovì. Zakoupil se náhrobní kámen, který byl zpracován ve tvaru, jak jinak, nákupní tašky, kde bylo vytesáno jeho jméno i pøezdívky, životní data a fotka. Minulý týden, ve støedu , jsme jej s nìkolika pøáteli spoleènì uložili na místo odpoèinku. Král Karel zazpíval, Marek Belante pøednesl svùj projev o Vaškovi, kterého asi znal z nás nejlíp. Byl krásný zimní den, všude bílo a ticho. Dali jsme si po štamprli na jeho památku a vzduch kolem zavonìl valašskou domácí trnkovou. Vìtšina se odebrala do krásenského Pøístavu, kde jsme si dali Vaškovu oblíbenou tlaèenku od øezníka Machaèe. A jako poctu jsme nad jeho místo, kde rád u krbu sedával, pøipevnili fotku s jeho sbírkou hodinek, která byla objevena ve Vaškovì sejfu v úschovnì na vlakovém nádraží a která sice propadla ve prospìch státu, ale bude navždy vedle portrétu pøipomínat hodináøe bezdomovce, který nikomu nevadil, nikoho neobtìžoval, jen obèas se svými taškami mìstem prošel a døímal na lavièkách. Jeho kamarád Marek B. se rozlouèil tìmito slovy v závìru: Jistì jednou pøijde doba, kdy životopis nebude konèit smrtí, ale dalšími inkarnacemi pøejde do života nového, vedeného zpravidla v nìkteré jiné zemi. Kdybychom byli v Rusku, Kanadì, Èínì nebo Spojených státech, možná, že bych teï mluvil jinak. Vašku, buï v tìch dalších životech š astnìjší, než si byl s námi a nevzpomínej na nás ve zlém tak, jako i my na Tebe vzpomínáme v dobrém, jako jsme Tì vždy mìli a máme rádi. Dìkuji všem kamarádùm za to, že se postarali o pozùstatky Vaška Tašky a všem obèanùm za pøíspìvky, které umožnily našeho místního bezdomovce pohøbít na dùstojné místo. Považuji tento akt za krásný dùkaz prosté lidské vøelosti a podpory, což mi dává velkou nadìji, že pøeci jen nejsme jeden k druhému lhostejní, a pokud je nìkdo dobrý èlovìk, lidé v okolí to vidí a ocení. Co více než víru v dobro a lásku k bližním i prapodivným samotáøùm si mùžeme letos o Vánocích pøát? Krásné Vánoce pøeje Irena Brouwerová Smutný odchod zastupitele Místeckého Komunista Vladimír Místecký po tøiceti letech èlenství v mìstském zastupitelstvu z tohoto nejvyššího orgánu mìsta v lednu odchází. Dùvodem je skuteènost, že má trvalé bydlištì v Polièné a ta se od nového roku stane samostatnou obcí. Je smutné, že si Vladimír Místecký na samotný konec své poslanecké èi zastupitelské kariéry neodpustil ránu pod pás všem rodièùm a dìtem ze ZŠ Žerotínova, když na svém posledním zasedání MZ hlasoval pro návrh vedení mìsta, který má vést ke zrušení této školy. A byl to právì jeho, tøináctý hlas, díky kterému návrh, znamenající zahájení jednání o zrušení školy, nakonec prošel. Vladimír Místecký se pøitom již nebude na dalším øešení tohoto problému podílet. Na místì tedy bylo, aby se v tak závažné záležitosti mìsta, ke kterému již za pár týdnù nebude patøit, pøi hlasování zdržel. Situace je o to kurióznìjší, že pøed pùl rokem si Vladimír Místecký zaèal budovat svou novou politickou kariéru v odštìpující se Polièné právì na záchranì školy v této místní èásti. Hájil právo polièenských dìtí navštìvovat školské zaøízení co nejblíže svému bydlišti, dle vlastní volby, právo na vyšší bezpeènost pøi cestì do školy a lepší, domácí prostøedí pro žáky. Vždy i volební program jeho polièenské volební strany s názvem Rodáci uvádí jako první tuto vìtu: Naším cílem bude zabezpeèit existenci základní a mateøské školy a pracovat na jejich rozvoji... Svým hlasováním ale totéž Vladimír Místecký upøel ètyøem stovkám dìtí, navštìvujícím ZŠ Žerotínova a stejnì tak i jejich rodièùm. Vladimír Místecký je komunista a vždy se vyjadøoval v tom smyslu, že na prvním místì má být obèan a že je nutno naslouchat jeho hlasu. V pøípadì pìti tisíc podpisù pod peticí za zachování ZŠ Žerotínova ale tento hlas slyšet nechtìl. Otázkou je, co ho k tomu vedlo. Vzhledem k jeho kandidatuøe v obecních volbách v Polièné a snaze stát se starostou v této osamostatnìné obci není vylouèeno, že jeho motivace byla èistì úèelová - udržet si pøízeò starosty Èásteèky a vedení mìsta, nebo se to mùže v budoucnu hodit. A to je smutný konec dlouhé kariéry tohoto politika v našem mìstì. Až pùjdou volièi v Polièné k urnám, mìli by i toto mít na pamìti. Marek Irgl O prodeji Køižné 250 rozhodnuto "omylem" Prodejem objektu Køižná 250 se opìt zabývali zastupitelé na svém prosincovém zasedání. Bìhem letošního roku opustili objekt další 3 nájemci. Objekt chátrá, neinvestujeme do nìj a minimální kupní cena 14 milionù se znovu ukazuje jako vysoká s ohledem na investici do rekonstrukce. Proto snižujeme kupní cenu na min. 10 milionù, navrhla vedoucí majetkové správy Schattke s tím, že prodej se uskuteèní formou on-line výbìrového øízení s uzávìrkou do konce bøezna Ladislav Denk namítl, že prodávat objekt v dobì, kdy hodnota nemovitostí je nejnižší na trhu, mu nepøipadá rozumné, navíc s pøihlédnutím k hodnotì pozemku. Na jedné stranì chceme prominout x milionù, na stranì druhé za každou cenu chceme objekt prodat. Moc tomu nerozumím a prodej se mi nelíbí, proto pro nìj nebudu hlasovat. Také Zdenìk Petroš se zajímal, zda by nebylo možné snížit nájemné, aby mohly být prostory lépe využívány. Dneska prodávat nemovitosti je to nejhorší, souhlasil Petroš. Ve stejném duchu se vyjádøil i Vlastislav Navrátil: Když už jsme na deseti milionech, nestálo by za to, abychom si ten barák nechali a každý rok vybrané peníze z nájmu do nìj investovali? Vedoucí majetkové správy ale namítla, Robin Hood z Oznice Valašské Meziøíèí má nejvyšší danì z nemovitostí v širokém okolí, oproti nìkterým mìstùm dvojnásobné. Vdìèí za to starostovi Èásteèkovi a zastupitelstvu, které pøed rokem tuto daò drasticky zvýšilo. Jiøímu Èásteèkovi to nevadí, on ze svého domu na Oznici, kde bydlí, nadále platí daò podstatnì nižší než obèané našeho mìsta. V praxi tak napø. mùj známý, malý živnostník, který si poøídil na úvìr menší zchátralý objekt na kraji mìsta, aby v nìm mohl podnikat, vytáhl letos z kapsy za daò z nemovitosti navíc korun. Takto mìsto naplnilo pokladnu ještì o sedm milionù více, než plánovalo. Rozumný èlovìk by èekal, že navíc vybrané peníze takøka od všech rodin ve mìstì pùjdou na nìjaký bohulibý úèel, tøeba na zachování škol nebo že se daò zase sníží, když je tak vysoká. Nestalo se. Starosta hrdinsky navrhl, aby mìsto k pøebytku sedmi milionù pøidalo ještì dalších pìt z rozpoètu a zaplatilo za odpady, aby už je neplatili obèané. Takže ten mùj známý živnostník, který zaplatil navíc , by (kdyby návrh prošel) ušetøil za popelnici korun (on, manželka a dvì dìti). V souètu stále mínus Kè. A tyto peníze chtìl starosta rozdat obèanùm jako dar. Že by touha bohatým brát a chudým dávat? Akorát, že by se nebralo jen bohatým a nedávalo jen chudým... M.Irgl že si nedovede pøedstavit, že by objekt nadále zùstal mìstu. Nedokážeme odhadnout, kdy se tam stane havarijní záležitost a my budeme muset objekt vystìhovat a investovat miliony. Pøed 3 lety byla vypracována studie, která øešila využitelnost, a pøedpokládané náklady byly kolem 25 milionù. Prodej podpoøil i JanTrèka: Pøed malou chvílí jsme vzali na vìdomí investici do škol milionù korun. Nenechávejme si majetky v dezolátním stavu a když mìsto neumí podnikat. Pøi hlasování však prodej podpoøila pouze menšina 12 zastupitelù. Jako správce majetku musím øíct, že z toho nemám radost. Stav, kdy to není tak ani tak, je pro mì neudržitelný a prosím, abyste se k tomu co nejdøíve vrátili, aby mohlo dojít k rozhodnutí, protože se obávám havarijního stavu, reagovala Mgr. Schattke. Poté Petroš prohlásil, že se spletl a vyžádal si prohlásit hlasování za zmateèné a hlasovat znovu s tím, že má jednu podmínku. Pokud by se to neprodalo za 10 milionù do poloviny pøíštího roku, mìsto pøistoupí k rekonstrukci. Mezitím došel Trèka pro svého nepøítomného stranického kolegu Netolièku a v novém hlasování prošel prodej tìsnou vìtšinou 13 hlasù (Petroš pøitom hlasoval stejnì jako v tom prvním - zdržel se).

5 5

6 6 Nová RC dráha v prostoru letištì Juøinka Dopisy Otevøený dopis starostovi mìsta Obracím se na Vás, pane starosto, coby pøímého nadøízeného Mìstské policie - strážníkù. Na telefonu jsem Vás bohužel nezastihla, pøes poèítaè to neumím. Pan Kadora mne odkázal na písemnou stížnost a tak èiním. Jde o klasifikaci pøestupkù, co podstoupí ke komisi a co ne. Takže vyplynulo z jejich mluvy, že zneèištìní veøejného prostranství - založení skládky, je povolené, mùže si to dovolit každý obèan a není to žádný pøestupek. Ovšem telefonní volání na balkonì soukromého bytu ano, dotyèný stìžovatel poslouchal a obsah hovoru vztáhl na sebe a oznámení bylo postoupeno k pøestupkové komisi. Dále jsem se dozvìdìla, že jak dopadla moje stížnost, mì nemusí zajímat, je to prý tajné. To už mì bral vztek a nemohoucnost racionálnì reagovat na další tvrzení. Sklepní prostory domu v soukromém vlastnictví jsou prostory veøejné a tudíž si mì tam mùže fotografovat ze vzdálenosti 40 cm kdo chce. Je (strážníky) si prý fotí taky kdo chce. Rozdíl veøejné a soukromé osoby jim splývá, není žádný. Následnì se dovídám, že nahlášení zastavování spoleèného uzávìru vody ve sklepì V areálu bývalého zemìdìlského letištì na pomezí Polièné a Juøinky, nyní ve správì Valašského leteckého klubu, byla díky obìtavosti èlenù vybudována dráha pro RC auta a elektrické buggy. Tra má rozmìr 40mx30m a délku 160m. Dráha byla po pøedchozích terénních úpravách pokryta kobercem a doplnìna mantinely, které jsou z chránièky elektrických kabelù. V prùbìhu zimních mìsícù budeme pracovat na pøekážkách a vybudování tribuny na støeše buòky, která souèasnì bude sloužit technickému zázemí pøi závodech, jak pro poøadatele, rozhodèí, tak i pro jezdce. Na dráze bude následnì instalovaná èasomíra a také další technické zaøízení jako napø. zdroj pro nabíjení baterií, kompresor, a další vybavení, díky èemuž budou mít modeláøi možnost provádìt drobné opravy svých modelù. V zázemí areálu je vybudováno obèerstvení s posezením pod pergolou, udírna, gril, sociální zaøízení vybavené sprchovým koutem i klasickým WC. Pro zájemce je tu možnost i vícedenního pobytu, kdy lze v areálu postavit stan, karavan, èi obytný vùz, vše s možností pøipojení k elektrické síti. Areál je kompletnì osvìtlen, což umožní pohodlné ježdìní i ve dnech, kdy se hodnì brzo stmívá. Dráha byla vybudována za finanèní pomoci sponzorù (nástrojárna MATRIX s.r.o., pneuservis David a dalších) a nezištných pøíspìvkù èlenù Valašského leteckého klubu. Naším pøáním je, aby dráha sloužila a dìlala radost všem lidem bez rozdílu dovednosti, techniky èi vìku. Neváhejte využít možnost zajezdit si na profesionální dráze jediné v okolí 50 km. Rádi Vám poradíme s výbìrem modelù, nebo jejich nastavením. Vy i vaše modely urèitì poznáte rozdíl mezi jízdou na obyèejné cestì a jízdou na závodní dráze. Umožòujeme rovnìž možnost zapùjèení našich vlastních modelù. Na sezónu 2013 plánujeme také uspoøádat nìkolik neoficiálních závodù pro laickou veøejnost, jakož i nìkolik veselých soutìží (noèní závod, závody pozpátku, štafetu, nebo vytrvalostní závod týmu i jednotlivcù). Pro další informace navštivte internetové stránky pište na nebo volejte na tel Velmi rádi rozšíøíme naše øady a poznáme další pøíznivce RC aut. Tuto informaci mùžete brát tøeba jako tip na nákup vánoèních dárkù pro malé i velké kluky, protože kdo si hraje, ten nezlobí. Jiøí David, správce RC dráhy Dan Jícha, pøedseda Valašského leteckého klubu Foto: práce na výstavbì buggydromu jen blokuje telefonní linku a oni nejsou VaK. Opravdu nevím, na kterém místì se doberu nápravy tohoto podlého poèínání sousedù. Nechce se mi vìøit, že takové jednání je norma Mìstské policie a je tomu tak v poøádku. I když jeden nikdy neví. V jejich øadách je strážník, který obývá jak obecní tak svùj soukromý byt. Po dotazu na bytové komisi mi bylo odpovìzeno, že je to v poøádku. Zcela jistì to neovìøovala úøednice, nýbrž MP asi jen ústním dotazem. A vy si myslíte, že ten strážník bydlí v obou? Nebo že ten soukromý má vedený jako chatu? Pochybuju a vím, že v obecním bytì bydlí fakticky nìkdo jiný. Pro MP platí jiné zásady a pravidla pro užívání obecního bytu? Mùj zdravotní stav je dlouhodobì nepøíznivý, po jednání s MP mám tlak 190/ 110, glykemii 30,6 mmol a jsem blízko kolapsu. Po telefonické konzultaci mi lékaø navrhl hospitalizaci. Jste pyšný na své strážníky? Tøes v rukou a silný pocit nevolnosti mám i pøi psaní tohoto listu. S pozdravem A se vám daøí v práci i na Oznici. Božena Hýblová, VM, Janáèkova 592 Ve dnech 17.,18., 24. a 25. listopadu se v Ostravì, Krnovì, Brnì a Kutné Hoøe uskuteènily v rámci Èeské republiky soutìže v kondièní kulturistice, což jsou soutìže pro zaèínající kulturisty, bodyfitness ženy a bikiny ženy, kde více než kdekoliv jinde platí pravidlo: Není dùležité vyhrát, ale zúèastnit se. Tìchto soutìží se letos zúèastnila spousta závodníkù a závodnic ze všech koutù Èeské republiky a také dva kulturisté z Valašského Meziøíèí Miroslav Dopirák a Petr Král. Oba kulturisté se zúèastnili všech ètyø soutìží, což je vzhledem k velmi nároènému konci pøedsoutìžní kulturistické pøípravy bezpochyby úctyhodný výkon. Jejich celková pøíprava na soutìž zahrnovala posilovací trénink v kombinaci s aerobním cvièením, kulturistickou pøedsoutìžní dietu a závìreènou superkompenzaci, pøièemž ke cvièení oba kulturisté využívali posilovnu ve Fitness a Welness centru Abácie a ohlednì diety a superkompenzace jim dávali cenné rady taktéž závodníci v kulturistice Jan Machaè, Miroslav Kalich a Lukáš Beèièka, kteøí se na své závody pøipravují taktéž ve Fitness a Welness centru Abácie. Zmínìní borci dávali obìma kulturistùm také cenné rady ohlednì soutìžního pózingu a projevu na pódiu. Na soutìžích oba kulturisté reprezentovali svùj domovský klub TJ Valašské Meziøíèí, konkrétnì oddíl Petr Král kulturistiky, a vzhledem k dosaženým výsledkùm na všech ètyøech soutìžích, kde o velmi kvalitní konkurenci nebyla nouze, reprezentovali bezpochyby na výbornou. První soutìž se uskuteènila v Ostravì pod názvem Grand prix Ostrava. Petr Král zde reprezentoval v kategoriích kondièní kulturistiky juniorù a mužù do 30 let, pøedvedl velmi dobrou formu a mezi juniory se umístil ve velmi slušné konkurenci na krásném 4. místì a mezi muži do 30 let se v našlapané konkurenci umístil na 6. místì, pøièemž Úspìšná reprezentace na soutìžích v kulturistice Miroslav Dopirák už postup do finále byl vzhledem k úrovni pøipravenosti soupeøù pro tohoto závodníka úspìch. Miroslav Dopirák reprezentoval v kategorii kondièní kulturistiky mužù nad 30 let, kde potvrdil své skvìlé kvality a pøipravenost a obsadil skvìlé 2. místo. Druhá soutìž se uskuteènila v Krnovì pod názvem Grand prix Jalex Krnov. Petr Král na této soutìži reprezentoval mezi juniory a Miroslav Dopirák mezi muži nad 30 let. Forma obou závodníkù se pøed tímto závodem oproti prvnímu závodu ještì zlepšila, ale vzhledem k pøítomnosti soupeøù z prvního závodu, kteøí také ve svých formách nezaváhali, obsadil Petr Král opìt 4. místo a Miroslav Dopirák 2. místo, pøièemž výkony obou závodníkù na pódiu byly ještì lepší, než v Ostravì. Tøetí soutìž probìhla v Brnì pod názvem Smartlabs cup Brno. Složení soupeøù se na tomto závodì v nìkterých kategoriích výraznì zmìnilo, pøibyli noví závodníci, soutìž nabyla ještì na vyšší kvalitì a stala se nejkvalitnìjší ze všech ètyø soutìží. Petr Král zde reprezentoval mezi juniory a Miroslav Dopirák mezi muži nad 30 let, kde v našlapané konkurenci oba závodníci ve svých kategoriích po skvìlých výkonech obsadili 5. místo. Potìšující pro oba závodníky ovšem bylo, že jejich forma byla oproti pøedchozím soutìžím stále vzrùstající, což vytváøelo dobré pøedpoklady pro úspìšnou poslední soutìž. Poslední, ètvrté soutìže s názvem Golem classic se oba závodníci zúèastnili v Kutné Hoøe. Pøedvedli zde to nejlepší, co ze sebe dokázali vydat, jejich formy, pøipravenost i projev na pódiu byly rozhodnì nejlepší ze všech ètyø závodù a prožitek z posledního závodu byl u obou závodníkù více než zjevný. Petr Král ve své kategorii mezi juniory pøedvedl krásný souboj se soupeøi, který korunoval skvìlým 4. místem a Miroslav Dopirák ve své kategorii mezi muži nad 30 let také ve velmi nároèné konkurenci ukázal skvìlou formu a pøipravenost, která ho vynesla na úžasné 3. místo. Tímto závodem pro oba borce celá nároèná cesta zahrnující dlouhou pøípravu a soutìžení skonèila, pøièemž úleva byla hned po soutìži vzhledem k nároènosti této cesty na obou borcích více než znát. Zanedlouho ovšem oba kulturisté již hýøili úsmìvy a užívali si poslední chvíle na poslední soutìži ze ètyø soutìží, pøi kterých nejen že nabyli bohaté zkušenosti, ale také si užili krásné chvíle a pøedevším získali nezapomenutelné vzpomínky. Touto cestou by také oba kulturisté Miroslav Dopirák a Petr Král rádi podìkovali TJ Valašské Meziøíèí, oddílu kulturistiky za možnost reprezentace a poskytnuté výhody, dále Fitness a Welness centru Abácie za poskytování prostor posilovny pro trénink a nácvik pózingu, a také klukùm, co s nimi jezdili po závodech a zastávali funkce trenérù (natìraèù), jmenovitì Lukáši Beèièkovi, Martinu Fabiánovi a Miroslavu Kalichovi.

7 7

8 8 Ze života meziøíèských škol Vánoce,Vánoce pøicházejí i na ZŠ Masarykova SPŠ stavební obhájila prvenství v soutìži na VUT Brno Ondra Ondøej s vítìznou prací. Vedení Stavební fakulty VUT v Brnì ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu (SKAS) poøádalo 6. prosince 9. roèník Studentské vìdecké odborné konference STAVOKS Základním cílem konference je umožnit studentùm støedních škol, kteøí se chtìjí ve své budoucnosti orientovat na technické obory, prezentaci své práce, seznámit je navzájem a pøedstavit jim Stavební fakultu VUT v Brnì. V letošní soutìžní pøehlídce bylo prezentováno 19 prací studentù rùzných støedních škol z celé ÈR (Brno, Jihlava, Havlíèkùv Brod, Ostrava, Opava, Dìèín, Kadaò, Hradec Králové, Èeské Budìjovice) i ze slovenského Trenèína. Byly zastoupeny školy pøedevším technického charakteru se zamìøením na stavebnictví a pøírodní vìdy, zúèastnili se i studenti gymnázií. Odborná porota udìlila celkem tøi zvláštní ceny, tøi tøetí místa, dvì druhá a jedno první místo. Studenti SPŠ stavební Valašské Meziøíèí se pravidelnì zúèastòují této konference se svými pracemi z oblasti stavebnictví a architektury a v každém roèníku soutìže zaujímají pøední místa. Po loòském vítìzství dosáhla SPŠ stavební Val. Meziøíèí ve velmi silné konkurenci opìtovnì pozoruhodného výsledku a ocenìní odborné poroty: 1. místo Ondøej Ondøej (3. roèník) Studie pøístavby sídla firmy Petra. Odborná porota vysoce ocenila odbornou úroveò prezentace, velmi dobré zpracování a zpùsob obhajoby práce našeho studenta. Dìkan Stavební fakulty pøedal všem studentùm, umístìným na 1. až 3. místì, rozhodnutí o pøijetí na fakultu, a to bez pøijímacích zkoušek - jako výraz ohodnocení jejich prací a zájem fakulty o nadané studenty, kteøí se bìhem støedoškolského studia vìnují technickým oborùm nad rámec svých bìžných školních povinností. Podle vyjádøení odborné poroty zanechal náš student na Stavební fakultì velmi dobrý dojem a pøíkladným zpùsobem reprezentoval školu. Ing. Miroslav Maòas ZŠ a MŠ Køižná se zúèastnila výstavy V ZŠ a MŠ se žehlilo netradièní metodou V uplynulých dvou letech pracoval tým speciálních pedagogù naší školy na projektu Šance pro všechny. Jednalo se o metodické listy s netradièními technikami pro výuku výtvarné výchovy a pracovního vyuèování. Prostøednictvím kurzù se metodici i tvùrci seznámili s novými netradièními trendy ve výuce, které následnì aplikovali do jednotlivých vyuèovacích hodin. Zájem o tyto techniky projevily i maminky ze speciální tøídy a v prvním prosincovém týdnu si vybraly enkaustiku. Pomocí speciálních voskovek, papíru a žehlièek se úèastnice kurzu uèily základním tahùm. Vznikaly abstraktní obrázky i zajímavé mandaly. Za zvukù koled, u šálku dobré kávy se dílo daøilo. Musím napsat, že 5. prosince probìhlo zahájení výstavy V NAŠEM SVÌTÌ, kterou každoroènì poøádá sdružení Èlovìk èlovìku ve spolupráci s KZ. Na této výstavì, která je prodejní, prezentovaly organizace poskytující služby lidem se zdravotním postižením výrobky svých klientù. Letos se této akce zúèastnila i naše škola. V hodinách pracovní a výtvarné výchovy vytvoøili žáci naší školy pod vedením pedagogù výrobky, které bylo možné na výstavì zakoupit. Výstava trvala do pátku Výtìžek z prodeje bude použit na nákup materiálù v hodinách pracovní a výtvarné výchovy. Vìøíme, že výrobky našich žákù potìšily všechny, kteøí si je zakoupili nebo je dostali jako dárek. Alena Nejedlá moje maminky jsou moc šikovné. Každá si odnášela nìkolik originálních výtvorù. Co budeme dìlat pøíštì? Sledujte tyto noviny nebo naše webové stránky, budu vás opìt informovat. Mgr. Dagmar Gomo¾ová Nastupující èas adventu jsme na naší škole ZŠ Masarykova chtìli dìtem pøiblížit nìkterými vánoèními zvyky. Proto se ve støedu 5. prosince setkali naši žáci s Mikulášem, andìlem i èertem.tato Mikulášská návštìva v nìkterých tøídách navodila pøíjemnou atmosféru klidu a pokoje, v nìkterých o- všem zpùsobila trošku neklidu a strachu. To podle toho, jaké zkušenosti mají dìti s tìmito nebeskými a pekelnými postavami. Uèitelé si ovšem mohou oddychnout, nebo všechny dìti slíbily, že již budou hodné a budou se poctivì uèit. Tato støeda nebyla u nás jen dnem návštìvy Mikuláše, ale všichni žáci pod vedením svých tøídních uèitelù vyrábìli rùzné vánoèní ozdoby, adventní vìnce,vánoèní pøáníèka, èi pekli cukroví. Bylo to prostì neuvìøitelné Vánoèní tvoøení. Všichni do této práce dali mnoho nápadù, umu, peèlivosti i trpìlivosti. Tak vznikly pøekrásné vánoèní dárky. Byla by ovšem škoda se takovými pìknými vìcmi nepochlubit. Proto jsme se rozhodli vystavit naše výrobky druhý den v respiriu školy. Každá tøída si pøipravila a vyzdobila své místeèko, kde tyto práce naaranžovala tak, aby to lahodilo oku na první pohled. Tento Vánoèní jarmark nebyl urèen jen pro žáky a zamìstnance školy, ale pro širokou veøejnost. Tak si maminky, babièky, tety, tatínkové, strýcové i docela cizí lidé prohlédli, co žáci vyrobili, a mnoho vìcí si také odnášeli domù spoleènì s dobrou náladou. Všechny nás potìšila slova chvály z úst všech návštìvníkù. Dìti byly š astné a spokojené s celým tímto pøedvánoèním tvoøením. A o to šlo všem pedagogickým pracovníkùm, kteøí se na pøípravì i realizaci podíleli. Aneta Holešovská Projekt Comenius slibuje cestování žákù do zahranièí I když jsou hranice státù EU pro nás otevøeny, mnohé žáky brzdí v cestování a poznávání jiných kultur nedostatek financí. Jisté øešení tohoto problému nabízí multilaterální projekt partnerství škol Comenius, který v souèasné dobì na ZŠ Šafaøíkova pøipravujeme. Projekt I, European? je koordinován finskou školou z Kiiminki poblíž mìsta Oulu, kterou jsem v minulém týdnu navštívila v rámci pøípravné návštìvy projektu. Aè bylo ve Finsku již mrazivé poèasí, pøivítalo nás útulné teplo milé menší školy uprostøed lesù a také vøelost a vstøícnost tamìjších pedagogù, se kterými jsme naplánovali základní strukturu projektu. Do nìj se vedle nás a Finska zapojuje Slovensko, Chorvatsko a Guadeloupe - ostrov v Karibiku patøící Francii. Uèitele z Chorvatska a Guadeloupe jsem již ve Finsku poznala také osobnì a mohu øíci, že na nás èekají velmi schopní a nadšení uèitelé, odhodlaní udìlat pro žáky to nejlepší. V letošním školním roce probìhne komunikace mezi tìmito státy pouze pomocí aplikace e-twinning. Pokud poté dostaneme grant na projekt samotný, umožní to dìtem setkávat se s žáky z tìchto zemí o- sobnì. Již v prosinci 2013 by pøijeli zástupci tìchto škol k nám, poté bychom v druhém pololetí s nìkterými dìtmi mohli vycestovat do Finska a ve školním roce by nás èekala návštìva Slovenska a Chorvatska. V prùbìhu celých dvou let však budou pracovat dìti na rùzných tématech ve škole nejen v angliètinì, ale tøeba i v hudební, výtvarné nebo tìlesné výchovì, hodinách vaøení atd. Témata projektu jsou totiž hudba a móda, tradièní kuchynì, architektura, pohádky, sport a hry. Držme projektu palce, abychom na nìj získali potøebné finance a dali tak žákùm možnost podívat se na místa, kam by se mnozí z nich nikdy nedostali, možnost poznávat kulturní odlišnosti jednotlivých zemí a hlavnì vyzkoušet si anglický jazyk v praxi, protože ten bude pojítkem a dorozumívacím prostøedkem celé akce. Mgr. Hana Bøoušková

9 9 ZŠ Vyhlídka se pøipojila ke sbírce pro Lucku Dìti na Salvátoru pracovaly s hlínou Pøedvánoèní èas s sebou nese pøípravu nejrùznìjších dárkù, pøání a vánoèních ozdob. Paní uèitelka H. Vojkùvková, která Tak jako každý rok navštívili naši školu Mikuláš, andìl a horda èertù. Vše probíhalo tradiènì, jen pekelníkù pøibylo. Asi je u nás více zlobivcù než loni. Mikuláš rozdal všem dìtem sladkost, pochválil za dobré chování a høíšníkùm vyèinil. Èertíci postrašili nehodné dìti a nìkteré dokonce chtìli odnést v pytli do pekla. Naštìstí po pøíslibu polepšení je Mikuláš od pekelných muk zachránil. Jako vždy nejvìtší provinilci ze strachu do školy ani nepøišli! Zøejmì tušili proè... Takže Mikuláši, andìli a èerti, za rok opìt nashledanou v ZŠ a MŠ Køižná. Mgr. Magda Kuliš áková ZŠ Vyhlídka se zapojila do celorepublikové akce Víèka pro Lucku. V mìsíci øíjnu odvysílala Tv Nova reportáž o rodinì postižené holèièky, která potøebuje odbornou péèi. Rodina potøebuje získat finance pro léèebný lázeòský pobyt 16-ti mìsíèní dcery. Po odvysílání této reportáže se pedagogové i žáci naší školy rozhodli do akce pøihlásit. Zapojili se žáci I. a II. stupnì, rodièe i pøátelé školy. Pro úspìšnou léèbu je potøeba nasbírat 28 tun plastových víèek. Sbìr probíhal celý listopad a v Olomouci bylo pøedáno 12 pytlù víèek otci této postižené holèièky. Chtìla bych touto cestou podìkovat a zároveò pøedat osobní podìkování otce všem, kterým tento pøíbìh nezùstal cizí a sbìrem víèek pomohli. Mgr. Jarmila Malíková vyuèuje 1. roèník, právì v tomto èase pozvala do pracovních èinností keramièku K. Cábovou. Naši prvòáèci pod jejím vedením vyrábìli keramického andílka. Dìti mìly možnost setkat se s tímto druhem hlíny poprvé, pøesto však se tvoøivého úkolu velmi pìknì zhostily a andìlíèci se jim skuteènì podaøili. Nyní již pøemýšlejí, koho svým dárkem potìší. Paní keramièce patøí naše podìkování za èas i odborné vedení. Ètenáøùm Obelisku pøejeme pìkné Vánoce a vše dobré v novém roce. Za ZŠ Salvátor L. Èernochová Ani letos na nás èerti nezapomnìli Ze života meziøíèských škol Vánoèní Habsburská Vídeò V pátek 7. prosince se žáci 8. a 9. roèníku ZŠ Masarykova zúèastnili dìjepisnì vzdìlávacího programu pro žáky základních škol nazvaný Vánoèní Habsburská Vídeò. Po pøíjezdu do hlavního mìsta Rakouska jsme nejprve navštívili letní sídlo Habsburkù, zámek Schönbrunn. Tam nás pøivítalo trochu mrazivé, ale sluneèné poèasí, které napovídalo, že den ve Vídni se nám urèitì vydaøí. Po prohlídce zámku a kolonády Gloriette jsme se pøemístili do centra mìsta, kde jsme si prohlédli všechny nejvýznamnìjší historické i kulturní památky napø. Operu, památník Marie Terezie, Hofburg - zimní sídlo Habsburkù, chrám sv. Štìpána, Parlament, Burgtheater, památník Sisi. Prùvodce vše doplnil zajímavým a vtipným výkladem. Kromì památek žáky nejvíce zaujaly všudypøítomné fiakry (koèáry s koòmi) a živé sochy (lidé stojící na ulici jako sochy). Nejpìknìjší podívanou jsme si nechali až na veèer. Program jsme totiž zakonèili na nejvìtším a zároveò nejstarším vánoèním trhu ve Vídni. Byl krásnì osvìtlen a ozdoben a odevšud se linula vánoèní nálada. Trochu promrzlí a zdravì unavení jsme se pak krátce pøed pùlnocí vrátili zpìt do Valašského Meziøíèí. Mgr. Michaela Zemanová ZŠ Šafaøíkova již 3. rok podporuje studentky v Keni V keòském hlavním mìstì Nairobi se nachází pøes 200 slumù, tedy nejchudších oblastí, ve kterých žije asi 2,5 až 5 milionù lidí. Tito obyvatelé Nairobi pøedstavují až 60 % celkové populace mìsta, pøestože jsou natìsnáni pouze na 5 % jeho celkové rozlohy. Vìtšina z nich je nezamìstnaná, ti š astnìjší prodávají ovoce a zeleninu. Všude, kam se podíváte, bída, ale bohužel i vyšší kriminalita, nezletilé matky, sirotci, nelegální palírny a nemoci. Naši školu 4. kvìtna 2010 navštívil Dr. Phanuel Osweto, Ph.D., duchovní Církve èeskoslovenské husitské z Pražské diecéze, který sám pochází ze slumu Mukuru v Nairobi, aby nám jako hlavní koordinátor projektu Afrika Africe pøedstavil poslání tohoto projektu. Formou besedy, videa a hudby jsme se tak mohli seznámit s tìžkými podmínkami dìtí, které v tomto prostøedí žijí, uèí se a èasto živoøí. Jen málo š astných dokonèí školu a mùže pokraèovat ve studiu díky sponzorùm charitativních organizací z celého svìta. Jsou to dìti nadané a vdìèné za každou pomoc, dìti, které by bez pomoci druhých neobstály. Dr. Osweto mìl to štìstí, že mohl vystudovat díky tìmto organizacím, a cítí jako morální povinnost pomáhat také. Besedy se tenkrát zúèastnila i naše bývalá žákynì Monika Hrabovská, která v té dobì studovala Husitskou teologickou fakultu v Praze a vìnovala se humanitární èinnosti. Byla to právì ona, kdo se na nás obrátil s žádostí o pomoc pro 15 letou Pauline Syomiti Mutuku, která studovala støední školu, ale nemìla prostøedky na dokonèení. Rozhodli jsme se. Budeme Pauline podporovat v jejím studiu. Staneme se jejími patrony - sponzory. Vždy èástka na její vzdìlání není tak velká, abychom to nezvládli. První semestr má již za sebou, další jsme zaplatili my, uèitelé, no a dál? Zapojily se všechny dìti. Sbìr papíru, výtìžek z kulturních a sportovních akcí atd. Pauline byla výbornou studentkou a získala stipendium na státní škole. My jsme ale chtìli pokraèovat dál a pomáhat. Stali jsme se tak sponzory další dívky z Nairobi - Jessicy Nasimiuy. Také ona toužila po vzdìlání, ale kvùli špatným sociálním podmínkám si to nemohla dovolit. Starala se o nemocnou matku a o dvì další sestry a tøi bratry. V jednom ze svých dopisù nám napsala:,,budu pracovat, jak nejlépe dovedu, abych potìšila Vás, svou rodinu i sebe. V dnešní dobì platí, že vzdìlání je klíèem k úspìchu a bez nìj by byl život opravdu tìžký. Jsem opravdu š astná, že jste mé žádosti o podporu vyhovìli. Jessica nám svými studijními výsledky dìlá opravdovou radost. Vždy nám zašle své vysvìdèení a milý dopis. Svým úsilím a snahou tak mùže být vzorem a pøíkladem našim žákùm. Mgr. A. Erbanová Polociková

10 10

11 11 Nepodceòujte prevenci a nechte se vyšetøit na rakovinu tlustého støeva a koneèníku Kolorektální karcinom patøí mezi hlavní pøíèiny úmrtí v Èeské republice. V Nemocnici Valašské Meziøíèí mohou lidé, kteøí chtìjí mít jistotu, že jsou naprosto zdraví, podstoupit kolonoskopický screening. Toto vyšetøení je zajímavou alternativou pro ty, kteøí nejsou schopni, nebo ochotni pøistoupit na periodické dlouholeté vyšetøování a preferují jednorázové, by na pøípravu nároènìjší vyšetøení. Screeningová kolonoskopie je po všech stránkách spolehlivìjší vyšetøení než test okultního krvácení do stolice. Bìhem kolonoskopického vyšetøení lze dokonce odstranit i podezøelé výrùstky, zvané polypy, ve støevì, èímž se pacient vyhne klasické operaci, která s sebou pøináší nemálo starostí. Je-li výsledek kolonoskopie negativní, následuje další vyšetøení až za deset let. Mezitím lidé nemusí absolvovat testování na okultní krvácení, které je ménì pøesné a je potøeba ho absolvovat èastìji než kolonoskopický screening, vysvìtluje výhody této metody gastroenterolog MUDr. Martin Liberda s tím, že aèkoliv jsou nádory tlustého støeva a koneèníku velmi dobøe léèitelné, mnoho lidí pøichází k lékaøùm pozdì, ve stádiích nemoci, kdy je šance na vyléèení velmi nízká. Pøitom rakovinu tlustého støeva a koneèníku podchycenou v zaèátcích onemocnìní je možné v 90 procentech vyléèit. Na preventivní kolonoskopické vyšetøení mají zdarma nárok všichni, kdo pøekonali vìkovou hranici 55 let, a také ti, jejichž test stolice na skryté (okultní) krvácení, provádìný od vìku 50let, byl pozitivní. Již po 40. roce života se mohou vyšetøit pøíbuzní I.stupnì (rodièe, sourozenci, dìti) pacientù, kteøí kolorektálním karcinom mají èi v minulosti mìli a hrozí jim tedy zvýšené riziko. Kolonoskopické vyšetøení není pøíliš pøíjemné, ale zpravidla není bolestivé. Hadice s optickým aparátem na konci se zavede koneèníkem do tlustého støeva a opatrnì se jím posouvá až na konec. Pøi prùchodu pøístroje støevem vidíme pøímý pøenos videoendoskopického obrazu støevní stìny, který se pøenáší na monitor, popisuje MUDr. Martin Liberda. Celá procedura obvykle trvá kolem dvaceti minut, dalších minimálnì tøicet minut je pak vyhrazeno pro odpoèinek, pro který by si mìl vyšetøovaný radìji vyhradit i zbytek dne. Gastroenterologická ambulance je pacientùm k dispozici každý všední den od 7.00 do hodin, zájemci se mohou objednávat na telefonním èísle Rozhodli jste se pøestat kouøit? Pomùžeme Vám! Nemocnice Valašské Meziøíèí byla v listopadu tohoto roku zaøazena mezi 42 center pro závislé na tabáku. Odborníci zde poradí a pomohou každému, kdo se bude chtít tohoto zlozvyku (této závislosti) zbavit. Jen v Èeské republice je roènì kouøení pøíèinou 23 tisíc úmrtí. Každá vykouøená cigareta zkracuje život o pìt minut. Kuøáky mnohem èastìji postihují nádorová onemocnìní, nemoci srdce a cév èi chronická plicní onemocnìní. Riziko zdravotního poškození vlivem tabákového kouøe není omezeno pouze na kuøáky, ale jsou mu vystaveni i ti, kteøí vdechují kouø nedobrovolnì - pasivní kuøáci. Odborníci poskytnou kuøákùm profesionální pomoc, porozumìní a podporu pøi pøekonávání abstinenèních pøíznakù v celém prùbìhu léèby. Mnoho kuøákù uvažuje o tom, že by kouøení zanechali, nebo se o to alespoò pokoušejí. Zbavit se tohoto zlozvyku není jednoduché a vyžaduje to velké úsilí. Každý je svým zpùsobem jiný a každému vyhovuje jiný zpùsob odvykání. Proto budeme na našem pracovišti uplatòovat individuální pøístup ke všem klientùm, popsala MUDr. Marie Èernochová s tím, že závislost na nikotinu je nejen fyzická, ale také tzv. psychosociální. Tu poci ují závislí v situacích, kdy si prostì musí zapálit - napøíklad v partì kuøákù, pøi kávì èi v hospodì, doplnila lékaøka. V rámci úvodní návštìvy nového centra odborníci nejprve zhodnotí za pomoci základních vyšetøení zdravotní stav klienta. Základní vyšetøení zahrnuje mìøení krevního MUDr. Martin Liberda pøi vyšetøení tlaku, pulzu, hmotnosti, výpoètu BMI. Pomocí dotazníkù urèí míru závislosti na cigaretách, kuøácké návyky a odhodlanost pøestat kouøit. Dále také stanoví funkci plic, zjistí, jaké nemoci klient prodìlal a jaké léky pravidelnì užívá. Poté odborníci zjistí jednoduchým monitorem koncentraci oxidu uhelnatého (CO) ve vydechovaném vzduchu a spoleènì s klientem navrhne plán pro odvykání kouøení. Kromì základních vyšetøení odborníci pøi vstupní návštìvì klientùm vysvìtlí princip závislosti, který jim pomùže uvìdomit si mnohé souvislosti. Kuøáky se snažíme inspirovat k pøípravì náhradního øešení, jak prožít své typické kuøácké situace bez cigarety. Poradíme, jak zmìnit své denní návyky a prožitky dne. Projdeme si spoleènì situace, pøi jakých jen tìžko pacient odolává cigaretì, a spoleènì budeme hledat øešení, jak se v typicky kuøácké situaci bez cigarety zachovat, pøibližuje MUDr. Marie Èernochová s tím, že klientùm na pracovišti pomùžou zvládat nejen fyzické abstinenèní potíže, ale i ty psychické jako je nespavost, deprese èi zvýšená chu k jídlu. Na øadu mohou pøijít i léky, které nepatøí mezi nejlevnìjší, èasto se však jejich cena dá srovnat s množstvím vykouøených cigaret. Centrum pro závislé na tabáku bude pacientùm plnì k dispozici každé úterý odpoledne od ledna pøíštího roku. Zájemci se mohou objednávat od pondìlí do pátku dopoledne na telefonním èísle

12 12

13 OBELISK. Toto èíslo vyšlo 18.prosince Vydává Marek IRGL, šéfredaktor, Tolstého 466/1, V.M. Tel./fax , Náklad ks, MK ÈR E 13230, IÈO ,vychází min. 12 x roènì 13 Kateøina Vincourová - Poslouchat oèima Výstava v galerii Kaple jedineènì propojuje vizuální a hudební vnímání. Projekt Poslouchat oèima vznikl na základì výzvy Didiera Montagny a jeho iniciativy propojení a spolupráce dvou tvùrcù. Skladatele souèasné vážné hudby Miroslava Srnky a tvùrce souèasného vizuálního umìní Kateøiny Vincourové. Galerie Kaple vystavila velkorozmìrnou nafukovací bílou strukturu, objekt, jenž zprostøedkuje nový akt poslechu. Cílem je poukázat na to, co se stane, když zrak už není orgánem predikce, a jaké odhalení nastane, když je oko fyzicky umístìno ve stavu poslouchat. Putovní, koncertní sál malé tornádo dává možnost prùbìžnì vstupovat i vystupovat z události koncertu a to jak posluchaèùm, tak i hudebníkùm. K tomu úèelu byla složena skladba Miroslavem Srnkou, která se toèí v kruhu prostoru a nemá opravdový ani konec ani zaèátek. Nevyhnutelná blízkost tìl divákù posluchaèù a interpretù, konfrontace jejich pohledù, pohybù a hudby, která se kolem toèí, zpùsobuje okamžité odtržení úèastníka od okolní reality a vtahuje ho do víru tornáda. Kruhovité otvory-vstupy pro tìla posluchaèù i muzikantù pùlí ve dví a oddìlují ty èásti tìl, které náš zážitek mohou jen rozptylovat. Lidské postavy tak spolu s objektem tvoøí jedno tìlo. Pro mne to samozøejmì byla výzva, Tradièní Rybova mše v Lapidáriu Trojice (sš)èeská mše vánoèní Jakuba Jana Ryby je u nás bezesporu nejznámìjší vánoèní skladbou. Bìhem vánoèních svátkù zazní v rùzných úpravách ve stovkách kostelù i koncertních síní. Již oèekávanou tradicí se stalo uvádìní této slavné mše v Lapidáriu Trojice. Bývalý kostelík Trojice má totiž neopakovatelnou autentickou atmosféru, øíká Rùžena Dìcká, sbormistrynì poøádajícího pìveckého sboru Hedvika a hlavní organizátorka meziøíèských mší. Aby se mše každý rok stala zajímavou a diváci se stále mohli na koncert tìšit, zvolili poøadatelé ze sboru Hedvika nezvyklý zpùsob. Každý rok zveme do role dirigenta jinou osobnost z umìleckého muzikantského svìta. Každý dirigent má totiž své vlastní pojetí této známé krok do neznáma a nebylo lehké se dobýt výsledku. Tìší mne, že ve Valašském Meziøíèí mùžu pøedstavit tento náš projekt a pøizvat místní spoleènost k vdechnutí života objektu poøádáním koncertù bez zábrany a to jak nahodilým jednotlivcùm vstupujícím do galerijního prostoru tak osloveným hudebníkùm napøíè generacemi. Tvùrci rùzných úrovní si mohou poøádat v prùbìhu výstavy koncerty a zvát na nì své publikum. Rodiny, pøátele, uèitele, kamarády milence. Každý se mùže stát koncertujícím a každý divákem. Jedinou podmínkou bude dùstojné chování a opatrné zacházení s bílým objektem, sdìlila Kateøina Vincourová. Kateøina Vincourová studovala na Surikovì akademii výtvarných umìní v Moskvì, AVU v Praze v ateliérech grafiky u Ladislava Èepeláka, konceptuálních tendencí u Miloše Šejna a multimediální tvorbu u Milana Knížáka. Absolvovala studijní pobyt v Headlands Center for Arts v San Francisku, získala stipendium v proslulé DAAD v Berlínì. V roce 1996 se stala laureátkou Ceny Jindøicha Chalupeckého. Své obrazy, instalace a sochy vystavuje v nejznámìjších evropských stáncích kultury. Vytváøí vzduchem naplnìné objekty, díla mnohdy nároèná na prostor a technologické postupy, jež se v jejích rukách promìní ve velkoryse dimenzovaná zpodobení estetizovaného balastu. skladby a tak je meziøíèská mše každý rok trochu jiná. V roli dirigentù už vystoupily uznávané osobnosti, jako Pavel Hryzák z pražského Komorního orchestru Akademie nebo Jan Mikušek, umìlecký vedoucí souboru Affetto, èi mladí umìlci, jako Daniel Skála. I na letošní rok je pøipraveno pøekvapení v podobì osobnosti dirigenta. Prozradím jen tolik, že dirigent letošního uvedení Èeské mše vánoèní do Meziøíèí pøiletí z Francie, uzavøela Rùžena Dìcká. Èeskou mši vánoèní Jakuba Jana Ryby uvádí sbor Hedvika v úzké spolupráci se ZUŠ Alréda Radoka, Muzeem regionu Valašsko, sborem Beseda a hosty za podpory Mìsta Valašské Meziøíèí. 21. prosince 2012 v a hod. Kafáèi nadìlí valmezákùm pod stromeèek (smo)slovenská punkrocková hudební skupina INEKAFE nadìlí valašskomeziøíèskému publiku poøádný vánoèní dárek v podobì koncertu v sále Kulturního zaøízení. Ten se uskuteèní 28. prosince od hodin a už teï jsou lístky k dostání v pøedprodeji. V listopadu loòského roku vydala skupina Inekafe dlouho oèekávanou a doposud poslední desku, která nese název Právo na š astie. Celých osm rokù museli fanoušci téhle punkrockové slovenské skupiny èekat na její vydání, což se ale vyplatilo. Kritici ji oznaèují za to nejlepší, co dosud vydali. O tom všem také svìdèí vyprodané únorové turné napøíè Èeskou republikou a Slovenskem. Skupina IneKafe vznikla v roce 1995 a za dobu svého pùsobení, jenž ukonèili v roce 2006 vydala pìt studiových alb debutové Vítaj!, Èumil, Je tu niekto?, Priebeh, Bez udania dôvodu a spoustu vynikajících hitù, ze kterých mùžeme vybrat napøíklad Alef Zero v M-klubu ALEF ZERO je kapela, jejíž èlenové se již témìø dvì dekády pohybují na taneèní, punkové, rockové i jazzové scénì. Stylovì lze jejich tvorbu zaøadit mezi lámané beaty, jako je drum n bass èi breakbeat. Jednotlivé tracky však nejsou postaveny èistì taneènì, ALEF ZERO kladou velký dùraz na propojení elektronické hudby s živými nástroji. Nechu èlenù kapely uzavøít se v jednom jednoduše definovatelném stylu dala vzniknout osobité fùzi mnoha stylù (drum n bass, reggae, breakbeat, jazz, punk, rock, folk), a proto koncertní podoba jejich skladeb slibuje vskutku eklektický náøez. Kapela se zaèala formovat na jaøe r. 2004, kdy ve studiu vznikají první demo skladby. Na podzim téhož roku pak celá koncertní sestava nazkoušela program pro živá vystoupení. Úspìšný premiérový koncert probìhl v klubu Žlutý pes v Pardubicích, v Praze pak v klubu Roxy. V roce 2007 kapela svépomocí vydává první CD pod názvem Olive. Èlenové skupiny mají velké zkušenosti s živým hraním v klubech po celé republice i na všech hlavních festivalech (Jelení Pøíkop, Go Planet Roxy, Creamfields, Summer Of Love, Zámostí, Rock For People, atd.), hudebníci tvoøící dechovou sekci hrají ve swingových a jazzových projektech, duchovní otec kapely - Teochar Bakardžiev byl snad u všeho, co se v hudbì odehrálo. Pátek :00 - M-klub, 60 Kè známou píseò Ráno, Ružová záhrada, Spomienky na budúcnost nebo Èumil. Poté se na nìkolik rokù odmlèeli a každý ze èlenù se vydal vlastní cestou. Dohromady se znovu dali v roce 2011, kdy vydali nové album Právo na š astie a do éteru radii vypustili skladby Petra po rokoch, pohodovou skladbu s nádechem SKA Ani minútu èi Špinavé objatie. Kromì nìkolika koncertù v rámci letních festivalù oznámili, že další turné plánují až v roce 2015, kdy oslaví dvacetileté výroèí založení kapely. Mezi tím vším si však naplánovali nìkolik málo koncertù a právì jeden z nich bude i ve Valašském Meziøíèí, kde rozhodnì zazní všechny zmiòované skladby, takže se fanoušci mají na co tìšit! Vstupenky na prosincový koncert Inekafe jsou již v pøedprodeji v Informaèním centru nebo online na stránkách M-klubu na U zvonu se hraje ke kávì Restaurace kavárna U zvonu zahájila pravidelnì nedìlní odpoledne s hudbou. Návštìvníci mají možnost si dobrou kávu èi jídlo zpøíjemnit poslechem klavíristy Patrika Kaèo nebo pop jazzového dua DeLea, které tvoøí kytarista José De La Hoz a zpìvaèka Leona Smetanová. Na pøíští rok chystá Zvon nìkolik hudebních pøekvapení jak pro sklepní prostory, tak i horní èást. Stejnì tak se chystají zajímavé kulináøské akce, mj. opakování úspìšného sushi menu.

14 14

15 15 Kino leden/prosinec Ètvrtek - nedìle v LADÍME! (Pitch Perfect) Americká hudební komedie. Režie: Jason Moore. Zpívá se tu jako o život, zásadnì a capella, sex je zakázaný, protože škodí hlasivkám. Hrají: Anna Kendrick, Brittany Snow, Rebel Wilson. Od 12 let, 100 Kè, 112 min., titulky. Sobota nedìle v 15.00, støeda ètvrtek v RAUBÍØ RALF (Wreck-It Ralph) Americká animovaná komedie. Režie: Rich Moore.. Pøístupno, 80 Kè, 100 min., èesky. Støeda nedìle v hod. ve 3D PÍ A JEHO ŽIVOT (Life of Pi) Americké dobrodružné drama. Režie: Ang Lee. Hrají: Irrfan Khan, Gérard Depardieu. Od 12 let, 150 Kè, 127 min., èesky. Ètvrtek nedìle v JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTØEL Americký thriller. Režie: Christopher McQuarrie. Hrají: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard Jenkins. Od 15 let, 100 Kè, 130 min., titulky. Pátek nedìle v SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 (Sammy s Adventures 2) Belgický animovaný film. Režie: Ben Stassen. Pøístupno, 90 Kè, 93 min, èesky. Ètvrtek pátek v17.30, pondìlí støeda v ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Americká animovaná komedie. Režie: Mike Mitchell. Pøístupno, 90 Kè, 87 min., èesky. Úterý støeda v POUPATA Èeská drama. Režie: Zdenìk Jiráský. Pøíbìh Poupat vypráví o postupném rozkladu rodiny, žijící na malém mìstì. Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká, Josef Láska, Aneta Krejèíková. Od 12 let, 90 Kè, 94 min., èesky. Ètvrtek nedìle v 17.00, ètvrtek støeda v SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNÙ (Sherlock Holmes: A Game of Shadows) Americký akèní film. Režie: Guy Ritchie. Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law. Pøístupno, 90 Kè, 129 min., titulky. Pondìlí støeda v ŠMOULOVÉ (The Smurfs) Americký rodinný film. Režie: Raja Gosnell. Central Parku. Hrají: Neil Patrick Harris. Pøístupno, 80 Kè, 102 min., èesky. Kosmetické studio bez bariér a v klidové zónì Komplex služeb Krejèovství Radany Bílíkové a Pedikúry/manikúry v moderních novì zrekonstruovaných prostorách na Nádražní ulici (bývalý soud, katastrální úøad) se rozrostl o kosmetické studio, které pøedchozí 2 roky mìlo sídlo na Svìrákovì ulici. Mezi pøednosti této lokality patøí to, že se jedná o klidovou zóna u parku s bezplatným parkováním a bezbariérovým pøístupem. V moderním, vkusnì zaøízeném interiéru si zákazník mùže dopøát mimo kompletního ošetøení pleti i jasmínovou terapii, rubínové znovuzrození èi detoxikaèní masáž bylinnými mìšci z orientu. Kosmetické studio se zamìøuje i na pøírodní aromaterapeutickou kosmetiku z orientu, má regionální zastoupení yasminka, kterou znáte z TV poøadu Sama doma Majitelka líèí nevìsty, maturantky na tablo, módní pøehlídky a poøádá pro ženy kurzy sebelíèení. Z dekorativní kosmetiky používá profesionální kosmetiku Mary Kay, která je zde i k prodeji. Tøešinkou na dortu jsou velmi oblíbené fotopromìny.více na Nejprodávanìjší knihy týden: 1. Lunární kalendáø krásné paní Padesát odstínù šedi, James E.L. 3. Toulky èeskou minulostí 13, Hora P. 4. Zhubnìte jednou provždy, Maèingová A. 5. Ekonomie dobra a zla, Sedláèek P. Knižní novinky Toulavá kamera 15 - pokraèování turistických zajímavostí 1Q84:Murakami H. - jaký vliv na vztahy mùže mít budocnost? Dallas 63, King S. - nejasnosti vraždy J.Kennedyho pøetrvávají Milý pane kníže - Karlu Schwanzerbergovi k narozeninám Atlas mrakù, Mitchell D. - velmi dobrý pøíbìh z USA pøed 100 lety

16 16

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více