7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU"

Transkript

1 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 26 Rizika z potravin 29 Nové výrobky 32 Legislativa 35 Konference a veletrhy 43 Glukavin Krátké zprávy Èervený jetel proti nedostatku estrogenu Nové orgány z tukových bunìk Bylinami proti Alzheimerovi Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, Praha 2, v elektronické podobì pouze jako soubor PDF. Vychází mìsíènì, cena 60 Kè, celoroèní pøedplatné 660 Kè ISSN Glukavin vyrábìný Pražskými pivovary pøedstavuje ojedinìlou kombinaci pøírodních látek. Jedná se o sušené pivovarské kvasnice a extrakty získané z èerstvé hlívy ústøièné a z rostliny Echinacea purpurea. Pivovarské kvasnice poskytují vitaminy skupiny B, minerální látky, stopové prvky a další biologicky aktivní látky s preventivnì ochranným úèinkem. Hlíva ústøièná obsahuje zejména imunostimulátor β-1,3-d glukan, který je úèinný proti virovým, bakteriálním a plísòovým onemocnìním. Echinosid pùsobí proti virùm chøipek a oparù a má protizánìtlivý a protirevmatický úèinek. Moderní obchod, 2000, è. 12, s. 72 (oldø) Rakouští vìdci vyvinuli nový rostlinný preparát z èerveného jetele pro zmírnìní potíží žen v klimakteriu. Zjistili, že úèinná látka z èerveného jetele má schopnost vyrovnat potíže zpùsobené nedostatkem estrogenu v organismu, tzn. má úèinek jako klasická hormonální terapie a pøitom je bez vedlejších úèinkù. Studie, které se zúèastnilo 110 pacientek, potvrdila úèinek. Snížily se návaly, napìtí a nespavost, ale i riziko rakoviny. Preparát je v lékárnách k dispozici pod názvem Menoflavon. Gordian, 2001, è. 5, s. 71 (sk) Tukové polstáøe na stehnech, bøiše a hýždích skrývají nevídané možnosti. Ameriètí vìdci na univerzitì v Kalifornii (L. A.) izolovali z odsátého pøebyteèného tuku (po zkrášlovacím zásahu) tzv. zralé kmenové buòky. Z tìchto bunìk se v laboratoøi podaøilo vypìstovat buòky kostí, chrupavek a svalù. Tuk je ideálním zdrojem kmenových bunìk. Ze ètvrt kilogramu tuku lze získat mil. nediferencovaných kmenových bunìk, které jsou rezervou dospìlého organismu pro pøípadné opravy. Podle potøeby se z nich mohou vyvinout nejrùznìjší bunìèné typy. Vìdci by rádi využili tento potenciál k vyvinutí nových tkání k léèení nemocí jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova. Gordian, 2001, è. 5, s. 70 (sk) Když ve støedovìku èlovìk trpìl staøeckou zapomnìtlivostí, šel ke koøenáøce a tato moudrá žena mu naordinovala meduòku a šalvìj. Studie univerzity v Newcastle nyní potvrzuje, že tyto byliny jsou skuteènì úèinné proti nemoci dnes oznaèované jako Alzheimerova. Pomáhá i další rostlina pelynìk, kterou doporuèoval již pøed lety øecký lékaø Hippokrates. Po klinických testech, pøi nichž pacienti inhalovali alkoholové extrakty této rostliny, se pamì ové schopnosti nemocných zlepšily. Gordian, 2001, è. 5, s (sk) (sk)

2 Arginin a taurin preventivní výživové faktory y pøi kardiovaskulárním onemocnìní? Krátké zprávy Dva nové tokotrienoly s antioxidaèními, antikancerogenními a hypocholesterolemickými úèinky Kapsle z akáciové gumy Použití imobilizovaného laktoferinu jako antimikrobiálního èinidla Dekontaminace potravin ozonem Zøízení Národní referenèní laboratoøe pro moøské živoèichy Riziko kardiovaskulárního onemocnìní lze snížit zmìnou výživových návykù. Doporuèuje se výživa s obsahem tuku do 30 % energie, podílem nasycených mastných kyselin do 10 % energie a pøíjmem cholesterolu do 300 mg/den. Novìjší výsledky experimentálních výzkumù, epidemiologických a klinických studií ukazují, že také aminokyseliny L-arginin (prekurzor oxidu dusnatého) a taurin (aminokyselina obsahující síru) mají vliv na ochranu srdce. Zdá se, že pestrá a vyvážená strava, která obsahuje pøimìøené množství moøských ryb, masa a sýrù, rovnìž oøechù a luštìnin zajiš uje dostateèný pøísun argininu a taurinu. V souèasné dobì není ještì dostatek informací o tom, zda se preventivní aplikace L-argininu a taurinu u osob s rizikem kardiovaskulárního onemocnìní projeví. To ukáží až prospektivní intervenèní studie. (kv) Dva dosud neznámé tokotrienoly, a to: D-desmetyl- a D-didesmetyltokotrienol byly izolovány z rýžových otrub. Vykazují ze všech tokotrienolù nejvyšší antioxidaèní a antikancerogenní aktivitu a schopnost snižovat hladinu cholesterolu. Tokotrienoly se dají získat z oleje ve vyšším množství po tepelné aktivaci lipázy v otrubách. Prostøednictvím speciálního mutantu kvasinek se obdrží tokotrienoly, ve kterých pøedstavuje D-desmetyltokotrienol více než 40 % celkového podílu tokolu. (kv) Na krizi BSE doplatila svou povìstí i želatina, která se mj. používá i na vitaminové kapsle nebo cukrovinky. Firma CNI (Colloides Maturels Int., Frankfurt) vyvinula øadu výrobkù Instantgum urèenou k stabilizaci, emulgaci a zapouzdøování vitaminù rozpustných v tucích, oleoresinù a barviv. Speciálnì pro výrobu žvýkacích bonbonù a dalších cukrovinek je dále vyvinut pøípravek Whipgum, který je doporuèován díky vlivu na tvarovatelnost a mìkkou texturu již pøi dávkování 1 2 % v koneèném výrobku. Food Design, 2001, è. 2, s. 47 (sk) Opracování potravin, napø. masných výrobkù imobilizovaným laktoferinem (US patent è ) vede ke snížení mikrobiální kontaminace. Laktoferin se imobilizuje na pøirozenì se vyskytující substrát, pøièemž se upøednostòují polysacharidy bohaté na galaktózu. V nìkterých uspoøádáních se laktoferin aplikuje jako vodný roztok obsahující smìs imobilizovaného laktoferinu a nativního laktoferinu a pufrovací systém, který obsahuje fyziologicky tolerovatelnou: kyselinu (napø. citronovou), zásadu (napø. hydrogenuhlièitan sodný) a sùl (napø. chlorid sodný). Trends in Food Sciencew & Technology echnology, 11,, 2000, è. 8, s. 300 (kv) US patent è popisuje systém pro dekontaminaci zemìdìlských produktù reakcí toxinù a mikroorganismù, které kontaminují výrobek, ozonem. Ozon se vytváøí na místì a podle potøeby, èímž se eliminuje ozonový odpad spojený s dlouhodobým skladováním ozonu. Jde o úèinné, nezávadné a pro životní prostøedí pøijatelné použití ozonu. Trends in Food Sciencew & Technology echnology, 11,, 2000, è. 8, s. 300 (kv) Ministerstvo zdravotnictví ÈR schválilo zøízení Národní referenèní laboratoøe pro moøské ryby a živoèichy a výrobky z nich ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavì. Vìstník Ministerstva zdravotnictví ÈR, èástka 5, kvìten (sk) (sk)

3 Strava a poruchy vidìní Oèi pøedstavují orgán, kte- rý má jednu z nejvìtších potøeb energie v tìle. K dobré funkci zraku zvláštì v dobì vizuálního stresu, musí být oèi dostateènì zásobovány vhodný- mi výživovými faktory. Výživa ARMD (Age related macular degeneration) Degenerace makuly je obecný termín, který se používá k popisu skupiny poruch, které ovlivòují centrální èást retiny (sítnice) známé jako makula. Sítnice je tkáò, která vystýlá zadní vnitøní stìnu oka. Tato tkáò funguje jako film a kamera. Makula pøedstavuje malou støední èást sítnice, která je odpovìdná za jemné detailní vidìní. Velká plocha sítnice obklopující makulu se nazývá periferální sítnice a je odpovìdná za boèní vidìní. Na vývoji makulární degenerace se podílí øada faktorù. Nejèastìjší pøíèinou je aterosklerotický proces, který souvisí se stárnutím. Aby makula dobøe fungovala, je zapotøebí dodávat jí vhodné výživové faktory, kyslík a eliminovat odpadní produkty. Ateroskleróza snižuje pøívod kyslíku a nutrièních faktorù do makuly a zpùsobuje poruchu èinnosti (disfunkci) makuly a nakonec její degeneraci. Zvýšené hladiny volných radikálù souvisejí s vývojem degenerace makuly. Volné radikály zpùsobují poruchy dùležitých bunìèných struktur, které jsou nezbytné pro správné fungování makuly. Pøi poèáteèních zmìnách dochází ke vzniku tzv. drúz. Ty jsou èasto doprovázeny zmìnami pigmentace, pøièemž mùže dojít k hyponebo hyperpigmentaèním zmìnám. Tyto zmìny se pak dále vyvíjejí do atrofie (zmenšení) makuly neboli suché makulární degenerace. Suchý typ vede k pomalému postupování ztráty vidìní. Pøi druhém typu ARMD se vyvíjejí malé krevní cévky, ze kterých se uvolòuje krev nebo tekutina. Jde o mokrou makulární degeneraci, která èasto vede k rychlé ztrátì vidìní. Uvádí se, že asi 88 % pøípadù tìžké ztráty vidìní v dùsledku ARMD je zpùsobeno mokrou formou. Hledají se rùzné postupy, jak degeneraci makuly zamezit. Vedle metod, pøi kterých se aplikuje velmi slabý elektrický proud, který stimuluje sítnici, se zkoumají úèinky rùzných faktorù ve stravì. Byla již provedena øada studií, ve kterých se ovìøovaly rùzné výživové faktory z pøirozených zdrojù nebo konzumované ve formì výživových doplòkù. Výsledky nìkterých studií lze shrnout do následujícího pøehledu: 1. Pøedbìžná studie ukázala, že po konzumaci luteinu ze špenátu nebo ve formì výživových doplòkù došlo ke zlepšení u nìkterých pøípadù ztráty zraku v dùsledku suché makulární degenerace (J. Amer. Optom. Assoc, leden 1999). 2. Denní konzumace luteinu (dávka odpovídající 4 8 uncím špenátu; 1 unce odpovídá asi 30 g) po dobu 5 mìsícù vedla ke zvýšení obsahu pigmentu v makule, který chrání pøed škodlivou vlnovou délkou modrého svìtla, o které se pøedpokládá, že je nejvíce odpovìdná za makulární degeneraci (Exp. Eye Res. 65, 1997, è. 1, s ) 3. Vysoký obsah pigmentu v makule pravdìpodobnì zpomaluje s vìkem spojený pokles vizuální funkce (Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 38, 1997, è. 9, s ). 4. Osoby s nejnižšími hladinami sérového lykopenu (nejrozšíøenìjšího karotenoidu v séru) byly dvakrát náchylnìjší k makulární degeneraci než osoby s nejvyššími hladinami (Arch. Ophthalmol., 113, 1995, è. 12, s ). 5. U osob, které konzumovaly potraviny bohaté na lutein (špenát a listovou zeleninu) pìt dnù v týdnu, došlo osmkrát ménì k vývoji makulární degenerace než u osob, které je konzumovaly jedenkrát za mìsíc (JAMA, 272, 1994, è. 18, s ). Poznámka: Konzumace velkého množství špenátu se dává do souvislosti s ledvinovými kameny v dùsledku vysokého obsahu š avelové kyseliny a zakazuje se tìm, kteøí užívají prostøedky na øedìní krve, nebo špenát obsahuje vitamin K. Dává se pøednost standardizovaným preparátùm luteinu. 3

4 Výživa 6. U osob s ARMD byl zjištìn nízký pøíjem vitaminu E, hoøèíku, zinku, vitaminu B 6 a kyseliny listové. U pacientù s pokroèilou ARMD, kteøí dvakrát dennì pøijímali antioxidanty, se podstatnì zlepšilo fungování oèí než u pacientù konzumujících place bo (J. Am. Optom.Assoc., 67, 1996, è. 1, s , 30 49). 7. Kuøáci s poèáteèní degenerací makuly, kteøí konzumovali nejnižší množství karotenoidù, byli šestkrát náchylnìjší k vývoji pokroèilé makulární degenerace než ti, kteøí konzumovali nejvyšší množství (JAMA, 1994). 8. V klinických pokusech 60 % osob s ARMD nebo diabetickým makulárním edémem, které dostávaly 500 mg vitaminu C, 400 IU vitaminu E, IU β-karotenu a selen vykazovalo buï zlepše ní, nebo u nich nedošlo k další progresi tohoto onemocnìní (Med. J., 1987). Poznámka: Nic nenaznaèovalo, že ostatní karotenoidy jsou úèinnìjší než β-karoten. 9. Výsledky studie naznaèují, že karotenoidy a antioxidaèní vitaminy mohou napomáhat zvrátit nìkteré destruktivní procesy v sítnici a epitelu sítnicového pigmentu, které jsou odpovìdné za degeneraci makuly spojené s vìkem (Am. J. Clin. Nutr., 62, 1995, Suppl. 6, s. 1448S 1461S). 10.Minerální prvky mìï a zinek jsou nezbytné pro syntézu superoxiddismutázy a jiných enzymù v sítnici, které vychytávají volné radikály, a zamezují tak oxidaènímu poškození, které hraje úlohu ve vývoji drúz, tj. poèáteèního signálu ARMD (Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 208, 1995, è. 4, s ). 11.Glutathion a jemu pøíbuzné aminokyseliny jako enzymové prekurzory (N-acetyl-cystein, L-glycin a glutamin) a selen chrání pøed poškozením bunìk epitelu pigmentu sítnice u èlovìka (Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 34, 1993, è. 13, s ). 12.Kvercetin chránil bovinní retinu in vitro pøed indukovanou peroxidací lipidù, zvláštì ve spojení s vitaminem E, což naznaèuje pravdìpodobný ochranný úèinek v souvislosti s ARMD (Ophthalmic. Res., 28, 1996, è. 3, s ). 13.Ukázalo se, že nedostatek taurinu, tj. aminokyseliny, vedl k degeneraci retiny. Po suplementaci došlo èásteènì k zamezení zhoršování a ke stabilizaci zmìn retiny (Altern. Med. Rev., 3, 1998, è. 2, s , Oftalmol. Zh., 1989, è. 8, s , Brai Res. Rev., 16, 1991, è. 2, s , J. Neurosci. Res., 18, 1987, è. 4, s ). 14.Po 18 mìsících, bìhem kterých osoby s makulární degenerací konzumovaly antioxidanty v urèitém stálém množství, došlo 2,5krát ke zlepšení ostrosti vidìní (J. Cat. Refr. Surg., bøezen 1991). 15.U pacientù s poèáteèními stadii mokré formy ARMD byl zjištìn nedostatek vitaminu B 6 (Ann. Mtg. Amer. Coll. of Nutrition, 1991). 16.Obecná doporuèení pacientùm s ARMD jsou: doplòky stopových prvkù, antioxidantù a ostatních vitaminù, ozonová terapie, zvyšování fyzické zdatnosti, úprava výživy (napø. vylouèení hydrogenovaných olejù), pøestat kouøit a chránit se pøed nadmìrným pùsobením svìtla (Eur. J. Med. Res., 2, 1997, è. 10, s ). 17.Existuje spojení mezi nízkými hladinami sérového selenu a vývojem ARMD (Acta Ophthalmol. Scand., 76, 1998, è. 1, s. 62 až 67). 18.Existuje nepøímá úmìra mezi konzumací dietetických karotenoidù s aktivitou provitaminu A a vitaminu E a výskytem velkých makulárních drúz, ale také mezi hladinami zinku a odchylkami v pigmentaci retiny (Am. J. Epidemiol., 148, 1998, è. 2, s. 204 až 214). 4

5 Výživa 19.Na základì výsledkù se pøedpokládá, že karotenoidy a antioxidaèní vitaminy mohou napomáhat zvrátit nìkteré destruktivní procesy v retinì a epitelu retinového pigmentu), které vedou k ARMD (Am. J. Cli. Nutr., 62, 1995, Suppl. 6, s.1448s 1461S). 20.Nedostateèné hladiny zinku anebo vitaminu E mohou zvyšovat riziko pokroèilé ARMD až o 82 %. Vitamin C a kyselina lipoová napomáhají recirkulaci vitaminu E ve tkáních retiny (Nippon Ganka Gakkai Zasshi, 101, 1997, è. 3, s , Arch. Ophthalmol., 117, 1999, è. 10, s , Curr. Eye Res., 14, 1995, è. 3, s ). 21.Vyšetøováním osob ve vìku nad 60 let se zjistilo, že existuje významné spojení mezi rizikem makulární degenerace a nízkými hladinami vitaminu E v krvi a zvýšeným vystavováním se slunci (Mech. Ageomg Dev., 107, 1999, è. 2, s ). 22.U pacientù s ARMD došlo ke statisticky významnému zlepšení ostrosti vidìní po konzumaci extraktu z byliny Ginkgo biloba (Presse Med., 15, 1986, è. 31, s ). 23.U osob, které konzumovaly ryby èastìji než jedenkrát týdnì, byla pravdìpodobnost vývoje ARMD pouze polovièní ve srovnání s tìmy, které je konzumovaly ryby jedenkrát za mìsíc. U osob, které pøijímaly nejvyšší množství cholesterolu ve stravì, byla pravdìpodobnost vývoje pokroèilé ARMD 2,7krát vyšší (Arch. Ophthalmol., 118, 2000, è. 3, s ). Zelený oèní zákal (glaukom) 1. U pacientù s glaukomem (open angle glaucoma), kteøí dostávali 150 mg α-lipoové kyseliny dennì, došlo ve % ke zlepšení vidìní ve srovnání s tìmi, kteøí dostávali pouze léky (Vestn. Oftalmol., 111, 1995, è. 4, s. 6 8). 2. Prokázalo se, že kyselina lipoová chrání velmi úèinnì nervovou tkáò pøed poškozením ionty kyanidù, glutamanù a železa (J. Cereb. Blood Flow. Metab., 15, 1995, è. 4, s a øada dalších ALA studií). Poznámka: Neuroprotektivní úèinek vùèi glutamanu má velký význam u pacientù s glaukomem, kterým jsou aplikovány léky. 3. Pacienti s glaukomem (open angle glaucoma) mìli významnì nižší hladiny vitaminu C a vyšší hladiny vedlejších produktù peroxidace lipidù ve srovnání s bìžnými hladinami (Oftalmol. Zh., 1989, è. 2, s ). 4. U pacientù s rùzným typem glaukomu (open angle glaucoma a normal-tension glaucoma), kteøí dostávali dvakrát dennì hoøèík, došlo po ètyøech týdnech ke zlepšení vidìní a snížení periferního angiospasmu, který zpùsobuje glaukom, mrtvici a srdeèní infarkt. (Ophthalmologica, 209, 1995, è. 1, s ). 5. U pacientù s glaukomem, kterým byl aplikován vitamin B 12 po dobu pìti let, došlo ke zlepšení ostrosti vidìní (Klin. Oczna, 44, 1974, è. 11, s ). 6. Pro kvalitu vidìní jsou pravdìpodobnì nezbytné vedle β-karotenu i ostatní karotenoidy obsažené v tmavé zelené listové zeleninì. Øada studií ukazuje, že doplòky luteinu a zeaxantinu zpomalují ztrátu vidìní v dùsledku glaukomu a v nìkterých pøípadech vidìní zlepšují (Science News, vol. 416). 7. Ukázalo se, že antokyanosidy, slouèeniny obsažené v borùvkách, znaènì zvyšují odolnost kapilární stìny u øasinkového aparátu oèí (zdroj nadmìrné produkce tekutiny) (Boll. Ocul. 65, 1986, s ). 8. Pacienti s chronickým glaukomem (open angle glaucoma) mìli statisticky významnì nižší hladiny thiaminu v krvi než kontrolní skupina i jeho špatnou absorpci (Ophthalmol., 11, 1979, è. 7, s ). 5

6 Výživa 9. Lipoová kyselina se ukazuje užiteèná pøi léèení glaukomu a pravdìpodobnì zamezuje ischemickému poškození oèního nervu (Altern. Med. Rev., 3, 1998, è. 4, s ). 10.Na základì literárních údajù se doporuèuje pacientùm s glaukomem aplikovat lipoovou kyselinu spoleènì s vitaminy B 1, B 2, B 5, B 6 (pyridoxalfosfát) a vitaminem C (Vestn. Oftalmol., 107, 1991, è. 3, s ). Poznámka: vitamin B 5 nespadá do skupiny oficiálnì uznávaných vitaminù, ve farmacii oznaèuje kyselinu pantotenovou. 11.Zjistilo se, že mastná kyselina DHA spoleènì s B-komplexem a vitaminem E pomáhá zamezovat nebo oddalovat ztrátu vidìní spojovanou s glaukomem (Acta Ophthalmol. Scand. Suppl., 1998, è. 227, s. 41). 12.Extrakt z Ginkgo biloba (40 mg, 3krát dennì) zvyšuje u pacientù s glaukomem tok krve o 23 % v cévách oka a napomáhá chránit oèní nerv pøed dalším poškozením a následnou ztrátou vidìní. (J. Ocul. Pharmacol. Ther., 15, 1999, è. 3, s ). Poznámka: Osoby, které užívají pøípravky na øedìní krve, by mìly používat Ginkgo biloba s opatrností, nebo mùže zvyšovat úèinky tìchto preparátù. Diabetes 1. Kyselina α-lipoová významnì snižuje tvorbu diabetického zákalu (katarakty) i neuropatie a zdá se být ideální neuroprotektivní látkou pøi léèení všech oxidaèních poškození mozku a nervù zpùsobených volnými radikály (Free Radic. Biol. Med., 22, 1997, è. 1 2, s ). 2. Vitamin E významnì zvyšuje toleranci glukózy u pacientù s diabetem nezávislým na insulinu, což se projevuje v menších obtížích souvisejících s diabetem (Am. J. Clin. Nutr., 57, 1993, s ). 3. Diabetici s vysokými hladinami hoøèíku v séru jsou pravdìpodobnì ménì náchylní k vývoji vážného diabetického onemocnìní sítnice (retinopatie) (Diabetes, 1978, è. 11, s ). 4. Zdá se, že chróm, vysoké dávky vitaminu E, hoøèíku, rozpustné vlákniny a pravdìpodobnì i taurinu snižují náchylnost k vývoji onemocnìní sítnice u diabetikù (Med. Hypotheses, 49, 1997, è. 2, s ). 5. Zjistilo se, že bioflavonoidy normalizují permeabilitu krevních cév u diabetikù (Diabet. Med., 13, 1996, è. 10, s ). 6. U sedmi pacientù z patnácti s onemocnìním sítnice souvisejícím s diabetem typu I došlo po dvanácti mìsících ke zlepšení, pokud se aplikoval spoleènì s injekcemi insulinu vitamin B 12 (Acta Paediatr., 1958). 7. U ca 80 % pacientù z 37 se zøetelnými odchylkami na sítnici v dùsledku diabetu došlo k výraznému zlepšení, pokud se aplikovalo dvakrát dennì 160 mg extraktu borùvek (Ann. Ottalmol. Clin. Ocul, 1987). 8. U 73 % diabetikù s diabetem typu I a II, kteøí pøijímali suplementy chrómu, se snížila potøeba insulinu nebo orálních hypoglykemických preparátù. Spoleèný pøíjem chrómu a niacinu snižoval hladiny cukru v krvi a zvyšoval toleranci glukózy (Metabolism., 36, 1987, s ). 9. Nízké hladiny hoøèíku mohou zvyšovat riziko ischemického onemocnìní srdce a vážného poškození sítnice u diabetikù, zatímco chróm zvyšuje citlivost k insulinu a zvyšuje dobrý HDL-cholesterol (Pediatrician, 12, , è. 4, s ). 10.Zjistilo se, že nízké hladiny karotenoidù v séru pøímo souvisejí se zvýšeným rizikem vývoje insulinové rezistence a diabetu (Am. J. Epidemiol., 149, 1999, è. 2, s ). 6

7 Výživa Kyselina α-lipoová Kyselina α-lipoová (též známa jako thiooktanová kyse- lina) je antioxidaèní látka obsahující síru s aktivitou podobnou vitaminùm. 11.Ukázalo se, že americký ženšen snižuje po konzumaci roztoku cukru maxima cukru v krvi u diabetu typu II (Arch. Intern. Med., 160, 2000, è. 7, s ). Katarakta (zákal) 1. U osob, které konzumovaly suplementy vitaminu C déle než 10 let, bylo o % nižší riziko poèáteèního zákalu èoèky (katarakty) a o 83 % nižší riziko mírného zákalu èoèky. Èím vyšší byly hladiny v séru, tím nižší bylo riziko katarakty (The American Journal of Clinical Nutrition, øíjen 1997, J. Clin. Epidemiol., 52, 1999, è. 12, s ). 2. Vitamin E, vitamin C, α-lipoová kyselina a taurin pravdìpodobnì chrání pøed poškozením èoèky zpùsobeném nízkoúrovòovým záøením (Biochem. Mol. Biol. Int., 43, 1997, è. 6, s ). 3. Dietetický lutein a kryptoxanthin souvisel u osob ve vìku nad 65 let se 70% snížením rizika nukleárních katarakt (Am. J. Clin. Nutr., 69, 1999, è. 2, s ). 4. Dietetický pøíjem proteinù, vitaminu A, C, E a karotenu, niacinu, riboflavinu a thiaminu významnì snižuje riziko všech typù katarakty (kombinací rùzných antioxidaèních nutrientù se do sáhlo nejvyššího úèinku) (Ophthalmology, 107, 2000, è. 3, s , Arch. Ophthalmol., 109, 1991, è. 2, s ). 5. Vitamin E spoleènì s extraktem borùvek zastavil progresi senilní kortikální (vnìjší) katarakty u 97 % osob (Ann. Ottalmol. Clin. Ocul., 1989). 6. Nízké hladiny vitaminu E byly spojeny, ve srovnání se støedními nebo vysokými hladinami, pøibližnì s dvojnásobným zvýšením rizika obou typù, tj. kortikální i nukleární katarakty (Epidemiology, 4, 1993, è. 3, s ). 7. Kuøáci byli 2,6krát náchylnìjší k vývoji katarakty než nekuøáci (JAMA, 268, 1992, è. 8, s ). 8. U pacientù se senilní kataraktou byly zjištìny významnì nižší hladiny krevního a nitrooèního selenu než u kontrolní skupiny (Acta Ophthalmol. Scand., 73, 1995, è. 4, s ). 9. Kyselina α-lipoová napomáhá zamezovat tvorbì katarakty, dále degeneraci nervù a radiaènímu poškození (Free Radic. Biol. Med., 19, 1995, è. 2, s ). Pigmentová zvrhlost sítnice 1. Zdá se, že pacienti s pigmentovou zvrhlostí sítnice mají špatnou bunìènou absorpci aminokyseliny taurin. Narušené využívání vitaminu A hraje pravdìpodobnì také úlohu v pigmentové zvrhlosti sítnice. U èásti pacientù se ukázala prospìšná suplementace (Altern. Med. Rev., 4, 1999, è. 5, s ). 2. Pro osoby s pigmentovou zvrhlostí sítnice jsou prospìšné mastné kyseliny a-linolenová a DHA. Podporují normální funkèní vývoj sítnice (Lipids, 1996, Suppl.31, s. S167 S176). (kv) Kyselina α-lipoová vzniká pøirozenì v tìle. Hlavními potravináøskými zdroji jsou játra, pivovarské kvasinky a brambory. V tìle èlovìka hraje dvì úlohy. Je to úèinný antioxidant a klíèová složka pro produkci bunìèné energie. Jako antioxidant je kyselina α-lipoová jedineèná v tom, že je rozpustná ve vodì i v tuku, takže ji mùže využívat celý organismus. Prodlužuje a zvyšuje úèinek ostatních antioxidantù, které se podílejí na obranì organismu proti poškození volnými radikály. Kyselina α-lipoová je nezbytná pro metabolismus sacharidù, je základním koenzymem ve dvou dùležitých reakcích, které vedou k produkci bunìèné energie (ATP). 7

8 Výživa Kyselina α-lipoová byla prvnì izolována v r a pùvodnì se myslelo, že jde o látku ze skupiny B-vitaminù. Byla by tak prvním vitaminem B-skupiny rozpustným v tuku. Kyselina α-lipoová však nepatøí mezi vitaminy a oznaèuje se jako podmínìnì esenciální nutrièní faktor, a to proto, nebo organismus buï produkuje dostateèné množství, nebo dostateèné množství získává z potravin. Lidský organismus produkuje dostatek kyseliny α-lipoové k zamezení zøetelného onemocnìní, ne však dostatek ke splnìní všech jejích funkcí. Optimální hladina kyseliny α-lipoové je u rùzných osob rùzná a závisí na biochemických rozdílech, životním stylu, fyzické aktivitì a aktuálním oxidaèním stresu. Nìkterá onemocnìní, stav životního prostøedí a vìk mohou pøispívat ke zvýšené potøebì kyseliny α-lipoové, a tak organismus èasto nevytváøí dostateèné množství pro uspokojení všech jejích metabolických a antioxidaèních potøeb. Zpùsob pùsobení Kyselina α-lipoová se zapojuje do metabolického procesu pøemìny sacharidù na energii. Pokud se pro získávání energie metabolizuje cukr, mìní se na pyrohroznovou kyselinu, která se štìpí enzymovým komplexem, který obsahuje lipoovou kyselinu, niacin a thiamin. Protože lidský organismus má tendenci mít pouze minimální množství α-lipoové kyseliny k zamezení zøetelnému onemocnìní, suplementace mùže napomáhat zlepšení energetického metabolismu. To platí zejména u osob s nižšími než bìžnými hladinami kyseliny α-lipoové, napø. u osob s diabetem, cirhózou jater, onemocnìním srdce a HIV. Vzhledem k tomu, že je kyselina α-lipoová rozpustná ve vodì i v tuku, je úèinná proti širšímu okruhu volných radikálù než vitamin C (rozpustný ve vodì) a vitamin E (rozpustný v tuku). Velikost molekuly a její chemická struktura umožòuje, že se kyselina α-lipoová dostává skuteènì do celého organismu, zatímco vìtšina antioxidantù chrání pouze urèité oblasti tìla. Uvnitø buòky se kyselina a-lipoová rychle odbourává na dihydrolipoovou kyselinu, která je ještì úèinnìjší lapaè volných radikálù. Suplementací kyseliny α-lipoové se zamezuje kurdìjím (deficit vitaminu C). Terapeutické úèinky Hlavní oblastí použití kyseliny α-lipoové je léèení diabetu a HIV/ AIDS. Používá se také pøi cirhóze jater, onemocnìní srdce, kataraktì, otravì tìžkými kovy a detoxikaci. Jako suplement je kyselina α-lipoová k dispozici ve formì tablet a kapslí. Pokud se používá obecnì jako antioxidant, doporuèuje se dávka mg/den. Pøi léèení diabetu se doporuèuje dávka mg/den, pøi léèení AIDS 150 mg tøikrát dennì. Aèkoliv u èlovìka nebyl zjištìn stav deficitu kyseliny lipoové, studie na zvíøatech ukazují, že její deficit vede ke snížení svaloviny, atrofii mozku, poruše rùstu a zvýšené akumulaci kyseliny mléèné. Diabetes Kyselina α-lipoová se používá v Evropì více než 30 let k léèení diabetické neuropatie, napomáhá regulovat hladiny cukru v krvi a zamezuje diabetickému onemocnìní sítnice (retinopatii) a srdce (kardiopatii). Kyselina α-lipoová je schválena v Nìmecku jako lék pro léèení diabetické neuropatie. Používá se pøi léèení diabetu závislém i nezávislém na insulinu. Kyselina α-lipoová potlaèuje glykaci (také známa jako glykosylace), což je proces, pøi kterém proteiny reagují s nadmìrnou glukózou. Tato reakce cukrù s proteiny je právì tak škodlivá, jako poškození volnými radikály. Kyselina α-lipoová napomáhá udržovat hladiny krevního cukru pod kontrolou, pøièemž snížené hladiny glukózy znamenají ménì glykace. To je dùležité pro potlaèování vedlejších úèinkù 8

9 Výživa Výživová doporuèení USA pro vitaminy C a E, selen a karotenoidy Pro USA a Kanadu byl vydán další soubor výživo- vých doporuèení. diabetu a zpomalování stárnutí. Obecnì lze konstatovat, že kyselina α-lipoová ovlivòuje diabetes prostøednictvím svých silných antioxidaèních vlastností, dále zlepšením metabolismu krevního cukru, snížením glykosylace proteinù, zvýšením toku krve k periferním nervùm a aktuálnì stimulováním regenerace nervových vláken. AIDS U osob infikovaných virem HIV je tendence mít ohrožený antioxidaèní obranný systém. Bìhem infekce HIV ztrácejí klíèové buòky imunitního systému nazvané CD lymfocyty svoji schopnost vytváøet a transportovat glutathion. Antioxidanty, napø. glutathion zamezují replikaci viru HIV, zatímco reaktivní oxidaèní èinidla mají tendenci virus stimulovat. Glutathion je hlavní bunìèný antioxidant, a tak jsou CD lymfocyty vystavovány nadmìrnému oxidaènímu stresu, který pøispívá k selhání imunitního systému. Kyselina α-lipoová je úèinný antioxidant, který usnadòuje produkci glutathionu. Rakovina Kyselina α-lipoová je prospìšná pro pacienty s rakovinou trpící periferní neuropatií, což je vedlejší úèinek chemoterapie. Vzhledem k tomu, že má silné antioxidaèní úèinky, chrání pøed rakovinou. Kyselina α-lipoová chrání komplex nazvaný Nuclear Factor kappa-b a zamezuje mu aktivovat onkogeny. Onkogeny jsou geny, které pøispívají k proliferaci rakovinných bunìk. Jestliže jsou tyto geny zmìnìny buï NF kappa-b nebo karcinogenem, zpùsobují, že se buòka stává maligní. Kyselina lipoová vstupuje do cytosolu bunìk a chrání NF kappa-b pøed aktivací volnými radikály, záøením nebo i sluneèním svìtlem. Ostatní nemoci Kyselina α-lipoová je užiteèná i pøi jiných zdravotních problémech, napø. cirhóze jater, hepatitidì, onemocnìní srdce, oèních zákalech, otravách tìžkými kovy, aplikuje se bìhem detoxikace, nebo má schopnost tvoøit cheláty, èímž napomáhá odstraòování tìžkých kovù a toxických látek z organismu. Kyselina α-lipoová chrání nervový systém a lze používat pøi regeneraci nervù. Ovìøovala se pøi léèení Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby. U zvíøat se prokázal vliv na zvýšení imunity. (kv) Washingtonský Úøad pro potraviny a výživu (FNB) a Lékaøský institut (IOM) pøedložil 3. zprávu o výživových referenèních dávkách (DRI), která se zabývá složkami stravy, které jsou ve støedu zájmu veøejnosti jako antioxidanty s ochrannými úèinky proti srdeènì-cévním onemocnìním a rakovinì. Antioxidanty stravy jsou však konvenènì generickým pojmem pro multifunkèní složky, jejichž úèinek in vivo nemá nebo nemá vždy antioxidaèní podstatu. Pøesto i v rámci koncepce vytváøení DRI byly vitaminy C a E, selen a karotenoidy pojaty jako jedna skupina. O nìkterých složkách stravy ovlivòujících zdraví byly souhrnné zprávy zpracovány již døíve. První zpráva zahrnovala Ca, P, Mg, F, vitamin D (publikováno v Ernährungs-Umschau, 44, 1997, è. 11, s , resp. v Potravináøských aktualitách, øada Výživa a legislativa, 41, 1998, è. 2, s ). Druhá zpráva zahrnovala kyselinu listovou a ostatní vitaminy skupiny B (publikováno v Ernährungs-Umschau, 45, 1998, s ). Protože pro rùzné látky živiny jsou dostupné rùzné podklady, jsou stanoveny buï AI nebo RDA nebo EAR nebo UL. Vysvìtlivky: DRI Dietary Reference Intake = referenèní výživové dávky 9

10 Výživa EAR Estimated Average Requirement = prùmìrný požadavek (pøíjem, který je pokryt u 50 % osob ve sledované skupinì) RDA Recomended dietary Allowance = doporuèená výživová dávka (pøíjem, který je pokryt u % osob ve sledované skupinì) AI Adequate Intake = pøimìøený pøíjem (sledovaný prùmìrný nebo experimentálnì zjištìný pøíjem u urèité definované skupiny populace, která podle urèitých funkèních indikátorù zdraví oèividnì splòuje požadavek na výživu; napø. podle rychlosti rùstu nebo podle normálního kolobìhu živin) UL Tolerable Upper Intake level = nejvyšší pøijatelná hodnota pøíjmu (nejvyšší každodenní výše pøíjmu živiny, pøi níž pøíslušník obvyklé populace s nejvìtší pravdìpodobností nepodstupuje riziko nežádoucího úèinku; pokud to není blíže specifikováno, je do hodnoty UL zahrnut pøívod živin z potravin, vody i doplòkù stravy). V tabulce jsou uvedeny hodnoty pro vitaminy C a E a pro selen. Chybìjí hodnoty pro β-karoten a další karotenoidy. Tyto látky totiž neodpovídají definici antioxidantù, i když ovlivòují biochemické reakce, které zasahují do procesu oxidace. Na fyziologickou potøebu tìchto látek je nahlíženo v rámci jejich funkce jako provitaminu A. Vitamin C Vitamin E Selen Skupina (mg/den) (mg/den) (µg/den) osob AI RDA EAR UL AI RDA EAR UL AI RDA EAR UL Kojenci 0 6 mìsícù vè. 40 n.m. 4 n.m mìsícù vè. 50 n.m. 6 n.m Dìti 1 3 roky vè let vè Muži 9 13 let vè let vè Nad 19 let Ženy 9 13 let vè let vè Nad 19 let Tìhotné do 18 let let vè Kojící Do 18 let let vè n.m. = stanovení není možné Vitamin C Nejpodstatnìjší funkcí vitaminu C je z hlediska doporuèených dávek podle názoru odpovìdného výboru zachycování reaktivních oxidovadel v aktivovaných leukocytech, v plicích a ve støevní sliznici a také ochrana proti peroxidaci lipidù. Jako biomarker pro vyèíslení prùmìrné potøeby vitaminu C byly použity tytéž velièiny jako pøi stanovení doporuèených dávek DACH (stanovených spoleènostmi pro výživu Nìmecka, Rakouska a Švýcarska): max. koncentrace vitaminu C v leukocytech, minimální vyluèování vitaminu C moèí, hladina v plazmì 50 µmol/l. Za EAR pro dospìlé je považována dávka 75 mg/den. Pøi této dávce se po zanedbatelných ztrátách moèí dosáhlo 80% nasycení neurotrofilních leukocytù a hladiny v plazmì 38 µmol/l. Základem pro stanovení tìchto hodnot byla studie NHANES III z období Pøi použití variaèního koeficientu 10 % vyjde RDA pro muže 90 mg/den, a tím 96% nasycení leukocytù, a hladiny v plazmì 45,6 µmol/l bez pozorovatelného zvýšení 10

11 Výživa vyluèování moèí. Proti døívìjším doporuèeným dávkám došlo k zvýšení u mužù o 30 mg/den a u žen o 15 mg/den. Pøi stanovování hodnot DACH se vycházelo z výsledkù studie VERA, kde se u nekuøákù považovala za žádoucí hodnota v plazmì µmol/l, èemuž odpovídala u mužù pøijímaná dávka 82 mg/den (støední hodnota). Z toho se pøi použití variaèního koeficientu potøeby získala hodnota doporuèeného pøívodu 100 mg/den. Vezme-li se v úvahu menší tìlesná výška, beztuková hmotnost a koncentrace vody v tìle žen, vychází podle doporuèení DACH pro ženy hodnota EAR 60 mg/den a RDA 75 mg/ den. Jsou to tedy hodnoty nižší než nová doporuèení pro USA a Kanadu.Pro kuøáky bylo døíve doporuèováno navíc 40 mg/den, zatímco dnes jen 35 mg/den. Nebyly zohlednìny výsledky døívìjší studie NHANES II, že u kuøákù hladina vitaminu C v plazmì odpovídá pøi pøívodu 200 mg/den hladinì, které se dosáhne u nekuøákù pøívodem 60 mg/den. Pro tìhotné se doporuèuje dávka vitaminu C vyšší o 5 resp. 10 mg/den (obdobnì jako tomu bylo v døívìjších doporuèeních a jak to odpovídá hodnotám DACH), pro kojící se doporuèuje zvýšení o 40 resp. 45 mg/den (døíve se doporuèovalo zvýšení proti ostatním ženám o %; blíží se to doporuèeným hodnotám DACH, kde se požaduje denní pøívod zvýšený o 50 %). Dùvodem pro zvýšení doporuèené dávky u kojících žen je zjištìní, že kyselina askorbová pøechází do mléka v menší míøe. Za nejvyšší pøijatelnou hodnotu je považována dávka 2 g vitaminu C/den (zatímco v hodnotách DACH je maximální dávka polovièní). Pøed vysokým pøíjmem se varuje hlavnì v pøípadì hematochromatózy, nedostatku glukózo-6-fosfátu a pøi poruchách funkce ledvin. Podle vyjádøení pracovního výboru nejsou podle dnešního stavu znalostí zjištìny pøíèinné souvislosti mezi tvorbou ledvinových kamenù, nadmìrnou absorpcí železa, sníženou hladinou vitaminu B 12 a mìdi, zvýšenou spotøebou kyslíku, systemickým kondicionováním, prooxidaèními efekty, erozí zubní skloviny, alergickými reakcemi a nadmìrným pøívodem vitaminu C u viditelnì zdravých osob. To výslovnì platí i o vztahu k oxidaènímu poškození DNA, zvýšenému riziku rakoviny, statutu železa vèetnì hladiny feritinu v séru, nebezpeèí pøedávkování železem, oxidaènímu poškozování kvùli nahromadìní železa a oxidaci lipidù a bílkovin. Ani v pøípadì kuøákù nejsou tyto negativní vlastnosti prokázány. Vitamin E V souèasné dobì nastává odklon od termínu α-tokoferol-ekvivalent (α-te). Pro stanovení RDA se definice vitaminu E omezuje jen na 2R- stereoizomerní formy α-tokoferolu, tzn. na RRR-, RSR-,RRS-, RSS-α-tokoferol. Z nich jen RRR- α-tokoferol se nachází pøirozenì v potravinách. Ostatní tøi formy jsou složkami syntetického all-rac-α-tokoferolu, a jako takové jsou obsaženy v doplòcích stravy. Takto stanovená definice vitaminu E je uzancí, pomocí které se autoøi vypoøádali s problematickou záležitostí. Dalo by se diskutovat o tom, zda aktivita pøirozených tokoferolù a tokotrienolù pøijatých stravou spoleènì s α-tokoferolem je skuteènì zanedbatelná. A také se ukazuje, že napø. RRR-γ-tokoferol se vyznaèuje zvláštními vlastnostmi, které nemá žádný z ostatních, a sice, že odchytává elektrofilní oxidy dusíku a jiné elektrofilní mutageny rozpustné v bunìèných membránách. Na základì výsledkù studie NHANES III by mìly být všechny údaje o obsahu a spotøebì z potravin uvedené jako α-te násobeny faktorem 0,8 k pøepoètu na α-tokoferol, zatímco pokud jde o jejich obsah ve výživových doplòcích, mìlo by se pøepoèítávat 11

12 Výživa mg α-tokoferolu = IU složky RRR-α-tokoferolu x 0,67 nebo mg α-tokoferolu = IU složky all-rac-α-tokoferolu x 0,45. Problematické je hodnocení rostlinných olejù jako zdrojù vitaminu E, protože napø. klíèkový kukuøièný olej nebo sójový olej obsahují hodnì γ- a málo α-tokoferolu. (V èlánku jsou porovnávány postupy, kterými se došlo ke stanovení uvedených mezních hodnot a hodnot DACH a porovnávají se mezní hodnoty, které se pro nìkteré skupiny obyvatel mírnì liší.) Selen Na rozdíl od referenèních hodnot DACH se koncepce DRI ani u selenu neomezuje na zjištìné hodnoty (AI), ale stanovuje i doporuèené dávky (RDA). Hodnota prùmìrné potøeby, která je potøebná k jejich stanovení, je definovaná jako množství selenu potøebné k tomu, aby se maximalizovala syntéza plazmatické glutathionoxidázy (GSHP x -3). Tento enzym je dobrým obrazem aktivity selenových enzymù v tkáních. Pøívod selenu potøebný pro maximální aktivitu GSHP x -3 byl odvozen z údajù dvou intervenèních studií v Èínì a na Novém Zélandu. Hodnota namìøená v Èínì (41 µg/den) byla pøepoètena na americkou tìlesnou velikost a hmotnost (52 µg/den)a zprùmìrována s hodnotou z Nového Zélandu (38 µg/den). Tak se získala hodnota 45 µg/den, která se považuje za EAR pro dospìlé (z toho vypoètena RDA 55 µg/den). Tento postup samozøejmì není nesporný. β-karoten a další karotenoidy Z hlediska biologických efektù je tøeba rozlišovat mezi funkcí, úèinkem a souvislostmi: 1. Funkce: V rostlinách a k tomu uzpùsobených bakteriích karotenoidy fungují pøi fotosyntéze jako doprovodné pigmenty. Chrání bakterie, rostliny a zvíøata pøed fotosenzibilizací. U èlovìka jsou nìkteré z nich známy pouze aktivitou provitaminu A. To se týká pøedevším all-trans-ß- a all-trans-α-karotenu a také all-transß-kryptoxantinu a 13-cis-ß-karotenu. Nepatøí k nim lutein, lykopen a zeaxantin. 2. Úèinky: Pøichází v úvahu mnoho rùzných úèinkù možná podmí nìných antioxidaèní aktivitou, jako je zvýšení imunitní obrany, snižování mutageneze a transformace bunìk, zeslabování premaligních poškození, zachycování fluorescence nefotochemické povahy a ochrana sítnice primátù pøed svìtlem. 3. Souvislosti: Karotenoidy jsou dávány do souvislosti se snížením rizika degenerace sítnice a tvorby zákalu a také s nìkterými rakovinami a srdeènì-cévními chorobami. V pøípadì dostateèného zásobování vitaminem A nemá nedostatek karotenoidù žádné klinické dùsledky. Pouze stoupá náchylnost k oxidaci. Je však nanejvýš nejisté, zda se to projeví klinicky prokazatelným ovlivnìním zdraví, hlavnì u chronických chorob. Odpovìdný výbor proto nemìl žádné podklady, aby potøebu vyèíslil (a to ani pro ß-karoten). Celkem bylo v krevním séru a v mateøském mléce zjištìno 34 rùzných karotenoidù. V krvi je hlavnì α- a ß-karoten, lykopen a zeaxantin, ve tkáních je hlavnì ß-karoten, lutein a lykopen. Obsah karotenoidù v krvi je biomarkerem spotøeby ovoce a zeleniny. Zvýšení pøíjmu ß-karotenu obohacením stravy se projeví jen tehdy ve velièinách antioxidaèní kapacity, když byl pøedchozí stav zásobení nepatrný, tzn. když tìlesné zásoby a koncentrace v séru byly nízké nebo když zkoumané osoby byly právì v oxidaèním stresu. Žádný z biomarkerù antioxidaèní kapacity nelze považovat za ovìøenou pøedzvìst zdravotního úèinku karotenoidù. Není ob- 12

13 Výživa Novì definované ekvivalenty folátu v Nìmecku Ve výživì èlovìka hrají významnou roli rùzné folá- tové slouèeniny,, které se mj. liší i poètem na nì vázaných glutamových kyse- lin. jasnìno zdali a jak karotenoidy zlepšují komunikaci mezi buòkami (Gap-Junction) a jak tedy mají vliv na zdraví. Jisté podle epidemiologického vyšetøení je, že hladina ß-karotenu v krvi 0,28 µmol/l souvisí se zvýšeným rizikem onemocnìní rakovinou. Teprve koncentrace mezi 0,28 a 0,37 µmol/l jsou proto spojovány se sníženým rizikem øady rakovin. Míra snížení rizika kardiovaskulárních onemocnìní souvisí ve výše uvedeném rozmezí se stoupající hodnotou karotenoidù v krvi. Koncentrace v plazmì spojované se snížením rizika staøecké degenerace sítnice jsou podle druhu karotenoidu buï 0,19 µmol/l (β-karotenu), nebo 0,74 µmol/l (ß-karotenu). Inverzní korelace vùèi zákalùm je prokázána nejvýraznìji v pøípadì dobrého zásobení luteinem a zeaxantinem. Po vyhodnocení všech tìchto dostupných informací však pracovní skupina došla pouze k tomu závìru, že pro snížení rizika chronických onemocnìní je užiteèné pøijímat dennì prostøednictvím stravy 3 6 mg ß-karotenu. O doplòování stravy o karotenoidy se nemluví. Nepovažuje se to za užiteèné zvláštì pøi nadmìrném pøíjmu nikotinu a alkoholu, aèkoliv snížená hladina karotenoidù v séru a u kuøákù také prokázaná vazba metabolitù benzo(a)pyrenù na DNA se jeví, jako že tu musí být souvislost. Dùsledkem pøíjmu ß-karotenù a ostatních karotenoidù stravou jsou karotenové projevy na kùži, které však v žádném pøípadì neznamenají zdravotní poruchy. Dosavadní výsledky, které si protiøeèí (studie CARET, ATBC, PHS, Linxan), nedovolují udìlat definitivní závìr o možném negativním vlivu doplòkù s ß-karotenem resp. jejich vysokých dávek na zdraví kuøákù. S vìtší pravdìpodobností se suplementace nepøíznivì projevuje u kuøákù, kteøí zpravidla pijí alkohol nebo zacházejí s azbestem. Zatímco pøíjem 20 mg ß-karotenu/den formou doplòku staèí k tomu, aby se dosáhlo takové hladiny v krvi, která mùže u kuøákù vést ke zvýšení rizika rakoviny plic, nedojde k tomu v pøípadì pøíjmu 30 mg ß-karotenu z karotky. Proto nebyla pro ß-karoten nebo jiné karotenoidy stanovena hodnota UL a zpracovatelé DRI se omezili na doporuèení bohatého pøíjmu karotenoidù, ale formou stravy. V porovnání s doporuèeními DACH se zvláštì v kapitole Preventivní aspekty živin a složek stravy ukazuje, že obì pojetí jsou v souladu. Týká se to jak vitaminu A, tak i doporuèené dávky ß-karotenu 2 4 mg/den. Vydavatelství Washington DC, Academy Press 2000 nabízí následující materiál za cenu 54 USD: Stálý výbor pro vìdecké hodnocení referenèních výživových dávek, Úøad pro potraviny a výživu, Institut mediciny: Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Beta-Carotene, and other Carotenoids. Gassmann, B.: Dietary Reference Intakes, Report 3: Vitamine C und E, Selen, Carotinoide. Ernährungs-Umschau, 47, 2000, è. 7, s (sk) Termín kyselina listová se používá jen pro monoglutamát, pøesnìji pro kyselinu pteroylmonoglutamovou (PGA). Prostøednictvím stravy jsou pod souhrnným názvem foláty (NF) pøijímány mono- i polyglutamáty. Aby bylo možno poèítat s rùznou absorpèní rychlostí mono- a polyglutamátù, byl zaveden folátový ekvivalent (FE) èasto oznaèovaný jako ekvivalent volné kyseliny listové. Monoglutamáty se v tìle absorbují z 90 %, zatímco polyglutamáty, které musí být nejprve enzymovì štìpeny, vykazují nižší míru absorpce. Pomìr mono- a polyglutamátù se v jednotlivých potravinách znaènì liší a nelze jej dostateènì pøesnì stanovit. Pod- 13

14 Výživa Stanovisko FDA ke glutamanu Glutaman sodný (MSG) se používá jako zvýrazòovaè chuti pøi pøípravì pokrmù v domácnostech, v restau- racích a pøi prùmyslové výrobì potravin. le nových referenèních hodnot DACH (referenèní hodnoty pro pøívod živin, na nichž se dohodly spoleènosti pro výživu Nìmecka, Rakouska a Švýcarska) se poèítá s pomìrem 50 : 50. K této nepøesnosti pøistupují i obtížnì vypoèitatelné ztráty pøi kulinárním zpracování (v prùmìru 35 %, ale mohou vystoupit i na 70 %), dále znaèné kolísání hodnot v jednotlivých potravinách a nejednoznaèná analytika. Z tìchto dùvodù je obtížné stanovit závazné výživové tabulky. Pøi stanovení dosavadních referenèních hodnot DACH se folátový ekvivalent dosud pøepoèítával následovnì: FE = PGA + 0,2 x polyglutamát Kvùli sjednocení a zamezení rùzným nedorozumìním se nyní pøepoèet folátového ekvivalentu mìní a pøizpùsobuje americké definici DRI, podle níž 1 µg FE = 1 µg NF nebo 0,5 µg PGA. V aktuálních referenèních hodnotách se vychází z 50% míry absorpce folátových slouèenin obsažených ve stravì. Ernährungs-Umschau, 48,, 2001, è. 3, s. 113 (sk) Jeho používání se stalo bìhem posledních 30 let pøedmìtem øady dohadù, nebo se objevily zprávy, že vyvolává u osob, které konzumovaly potraviny s obsahem MSG, nežádoucí reakce. Výzkum, který se zamìøil na sledování vlivu glutamanu (skupiny chemikálií, která zahrnuje i MSG) na nervový systém, vedl k formulování øady otázek týkajících se nezávadnosti této chemikálie. Studie ukazovaly, že tìlo využívá glutaman (aminokyselinu) jako pøenašeè nervového impulzu v mozku, a že i v jiných èástech tìla existují tkánì, které reagují na glutaman. Abnormální funkce receptorù glutamanu se dávala do souvislosti s nìkterými nervovými onemocnìními, napø. Alzheimerovou chorobou a Hungtingtonovou choreou. Injekèní aplikace glutamanu laboratorním zvíøatùm vedla k poškození nervových bunìk v mozku. Konzumace glutamanu v potravinách však tento úèinek nemìla. Protože lidé bìžnì konzumují dietetický glutaman ve velkých dávkách a organismus dokáže glutaman úèinnì vytváøet i metabolizovat, vedly výsledky z pokusù na zvíøatech v 80. letech k položení dùležité otázky: Je MSG a pravdìpodobnì i nìkteré jiné glutamany nebezpeèný pro nervový systém? V r Federace amerických spoleèností pro experimentální biologii (FASEB), která je nezávislým orgánem vìdcù, vydala stanovisko k bezpeènosti glutamanu a potvrdila názor FDA, že MSG a pøíbuzné látky jsou bezpeèné potravináøské pøísady pro vìtšinu osob, pokud se konzumují v obvyklých dávkách. Podle zprávy FASEB existují dvì skupiny osob, u kterých se mùže vytvoøit stav, který zpráva oznaèuje jako komplex symptomu MSG. Jednu skupinu tvoøí osoby intolerantní k MSG (s nesnášenlivostí MSG), pokud ho konzumují ve velkém množství. Do druhé skupiny patøí osoby s vážným, špatnì kontrolovatelným astmatem. U tìchto osob dochází po konzumaci MSG k pøechodnému zhoršení astmatických symptomù. Dávka MSG, která vyvolává u tìchto lidí reakce, se pohybuje v rozmezí 0,5 2,5 g. Na základì této zprávy došla FDA k názoru, že pøítomnost glutamanu je tøeba oznaèovat. Podle FDA by se mìlo uvádìt na etiketách, že potravina obsahuje významné množství volného glutamanu (ne vázaného v bílkovinách spoleènì s ostatními aminokyselinami). To umožní spotøebitelùm rozlišovat mezi potravinami s nevýznamnými hladinami volného glutamanu a tìmi, které mohou pøispívat k reakci. 14

15 Výživa Co je MSG? MSG je sodná sùl kyseliny glutamové (tj. aminokyseliny) a jedna z forem glutamanu. Vzhledovì se podobá soli nebo cukru, nebo jde o jemnou bílou krystalickou látku. Samotný MSG nemá zøetelnou chu. Dosud nejsou zcela objasnìny mechanismy, kterými tato látka dodává chu a vùni ostatním potravinám. Podle øady vìdcù MSG stimuluje receptory glutamanu na jazyku, èímž se zvýší vjem masové chuti. V Asii se pùvodnì používaly moøské øasy k získávání zvýrazòujícího úèinku MSG. Dnes se však MSG vyrábí pomocí fermentace ze škrobu, cukrové øepy, tøtiny nebo melasy. Glutaman se vyskytuje pøirozenì v našem tìle a v potravinách obsahujících bílkoviny, napø. v sýru, mléku, masu, hrachu a houbách. Urèitá èást glutamanu v potravinách je ve volné formì. Pouze tato volná forma funguje jako zvýrazòovaè chuti potravin. Vliv rajèat, nìkterých sýrù a fermentovaných nebo hydrolyzovaných bílkovinných produktù (napø. sójové omáèky) na zvýraznìní chuti je dán pøítomností volného glutamanu. Hydrolyzované bílkoviny neboli bílkovinné hydrolyzáty vznikají opracováním bílkovin z urèitých potravin kyselinami nebo enzymy. Obsahují soli volných aminokyselin, napø. glutaman v koncentraci 5 20 %. Hydrolyzované proteiny se používají v øadì potravin stejným zpùsobem jako MSG, napø. v konzervované zeleninì, polévkách, masných výrobcích. Historie ovìøování nezávadnosti MSG V r FDA klasifikovala MSG jako látku se statutem GRAS, tj.obecnì považovanou za nezávadnou, a to spoleènì s øadou dalších bìžných potravináøských pøísad, jako je sùl, ocet, prášek do peèiva. FDA vydala toto stanovisko na základì historie bezpeèného používání MSG. Od r FDA financovala rozsáhlý výzkum zamìøený na ovìøení nezávadnosti MSG, ostatních glutamanù a hydrolyzovaných proteinù, a to v rámci programu pøezkoumání údajù o nezávadnosti látek se statutem GRAS používaných pøi výrobì potravin. Zvolený výbor pro GRAS látky v rámci FASEB, který se rovnìž podílel na tomto prošetøování, došel v r k závìru, že MSG je nezávadný, pokud se používá ve stanovených dávkách, avšak doporuèil další testování, které by urèilo nezávadnost MSG pøi konzumaci podstatnì vyšších dávek. O to se pokoušely další zprávy. V r FDA, Poradní výbor pro pøecitlivìlost na složky potravin, došel k závìru, že MSG není hrozbou pro celkovou populaci, avšak u nìkterých jedincù mohou nastat krátkodobé reakce. Ostatní zprávy došly k podobným zjištìním. V r zpráva Vìdecké komise pro potraviny Evropských spoleèenství potvrdila nezávadnost MSG a klasifikovala jeho pøijatelný denní pøíjem (ADI) jako nespecifikován, to znamená, že MSG dostal nejpøíznivìjší hodnocení pro potravináøskou pøísadu. Komise dále konstatovala, že se u kojencù, vèetnì pøedèasnì narozených dìtí, ukázalo, že metabolizují glutaman stejnì úèinnì jako dospìlí a tím nejsou nijak speciálnì citliví ke zvýšenému orálnímu pøíjmu glutamanu. Ve zprávì z r Výboru pro vìdecké záležitosti Americké lékaøské asociace se konstatovalo, že glutaman v jakékoliv formì nepøedstavuje významné zdravotní riziko. V r JECFA, Spojený výbor expertù FAO/WHO, umístil MSG do kategorie potravin s nejvìtší bezpeèností. Bìhem 80. let rychle pøibývalo vìdeckých poznatkù o metabolismu glutamanu v tìle. Studie ukazovaly, že glutaman v tìle hraje dùležitou úlohu pro normální fungování nervového systému. Vý- 15

16 Výživa zkum se soustøedil na to, jakou úlohu v tìchto funkcích hraje glutaman obsažený v potravinách a zda tento glutaman pøispívá k urèitým neurologickým onemocnìním. Øada z tìchto ovìøování nezávadnosti byla iniciována nepodloženými zprávami o nepøíznivých reakcích souvisejících s MSG. Systém monitorování nepøíznivých reakcí v Centru pro nezávadnost potravin a aplikovanou výživu FDA obdržel v l celkem 622 oznámení týkajících se MSG. Nejèastìji uvádìným symptomem byla bolest hlavy. Žádné vážné reakce nebyly zaznamenány. Nìkterá oznámení však naznaèila, že u osob s astmatem došlo ke zhoršení poté, co konzumovaly MSG. U nìkterých z tìchto pøípadù došlo ke zhoršení astmatu až po mnoha hodinách od konzumace. V øadì knih i zprávách ve sdìlovacích prostøedcích se uvádí, že MSG je velmi èasto pøíèinou nepøíznivých reakcí, které mohou ohrožovat život, a že dokonce již malé dávky MSG zpùsobují nepøíznivé reakce. Problém s tìmito nepodloženými zprávami je v tom, že je obtížné spojovat tyto reakce specificky s MSG. Vìtšinou jde o pøípady, ve kterých lidé reagovali následnì po požití, ale ne nezbytnì v dùsledku konzumace potravin obsahujících MSG. Zatímco tato oznámení jsou užiteèná z hlediska upozornìní na problém, neposkytují takový druh informací, který je nezbytný ke zjištìní, kdo bude s nejvìtší pravdìpodobností ovlivòován, za jakých podmínek dojde k ovlivnìní a s jakým množstvím MSG. Neexistují øízené studie provádìné vìdecky dùvìryhodným zpùsobem. Zpráva FA SEB 1995 FDA se v r obrátila na FASEB, aby byly pøezkoumány dostupné vìdecké údaje, pøedevším se zamìøením na okruh 18 otázek týkajících se: možné úlohy MSG ve vyvolávání komplexu symptomù MSG, možného vlivu dietetických glutamanù na tvorbu lézí v mozku a poškozování nervových bunìk u lidí, urèení podmínek, za kterých mùže osoba reagovat nepøíznivì na MSG, zkonzumovaného množství a dalších faktorù, které mohou ovlivòovat odezvu osoby na MSG, kvality vìdeckých údajù a pøedchozích ovìøování nezávadnosti. FASEB uspoøádal dvoudenní konferenci, na které panel expertù dùkladnì pøezkoumal všechny dostupné informace ve vìdecké literatuøe na toto téma. FASEB vyhotovil závìreènou zprávu o více než 350 stranách a pøedal ji FDA. Nejde o novou studii, nýbrž o nové vìdecké zhodnocení, které nevyèerpávajícím zpùsobem pøehodnocuje dosud získané vìdecké poznatky o úèincích glutamanu. Ve zprávì se konstatují tato hlavním zjištìní: Neznámé procento populace mùže reagovat na MSG a mùže se u nìho projevovat komplex symptomù MSG, což je stav charakterizovaný jedním nebo nìkolika z následujících pøíznakù: pocit pálení v zadní èásti krku, na pøedloktí a na prsou, pocit necitlivosti v zadní èásti krku, vystøelování do rukou a zad, mravenèení, teplo a slabost ve tváøi a na spáncích, v horní èásti zad, krku a pažích, tlak nebo napìtí v oblièeji, bolest na prsou, bolest hlavy, nevolnost, rychlé bušení srdce, obtížné dýchání u osob s astmatem intolerantních vùèi MSG, ospalost, slabost. 16

17 Výživa Výživa a rakovina tlustého støeva Rakovina tlustého støeva je jednou z nejèastìjších pøíèin úmrtí ve vyspìlých ze- mích. U jinak zdravých osob s intolerancí k MSG je tendence, aby se komplex symptomù MSG vyskytl do jedné hodiny po konzumaci minimálnì 3 g MSG na prázdný žaludek nebo bez jiné potraviny. Typická porce potraviny s pøidaným glutamanem obsahuje ménì než 0,5 g MSG. K reakci s nejvìtší pravdìpodobností dochází, pokud se MSG konzumuje ve velkých dávkách nebo v tekuté formì (napø. èirá polévka). Vážné, špatnì potlaèované astma mùže vytváøet podmínky pro komplex symptomù MSG. Neexistuje dùkaz, že dietetický MSG pøispívá k Alzheimerovì chorobì, Hungtingtonovì chorei, amyotrofní laterální skleróze, ke komplexu AIDS demence nebo jakémukoliv dlouhotrvajícímu chronickému onemocnìní. Neexistuje dùkaz pro pøedpoklad, že dietetický MSG zpùsobuje léze na mozku nebo poškození nervových bunìk u lidí. Hladina vitaminu B 6 v tìle èlovìka hraje dùležitou úlohu v metabolismu glutamanu a možný vliv nedostateèného pøíjmu vitaminu B 6 je tøeba vyšetøovat. Neexistuje žádný vìdecký dùkaz, že hladiny glutamanu v hydrolyzovaných proteinech zpùsobují nepøíznivé úèinky nebo že jiný vytvoøený glutaman má úèinky odlišné od glutamanu bìžnì se vyskytujícího v potravinách. Uvádìní MSG na seznamu pøísad Podle platných naøízení FDA, pokud se pøidává MSG do potravin, musí se identifikovat jako monosodium glutamate na seznamu pøísad na obalu. Protože technicky MSG je pouze jednou z èetných forem volného glutamanu používaného v potravinách, spotøebitelé se èasto domnívají, že termín MSG pøedstavuje veškerý volný glutaman. Z tohoto dùvodu považuje FDA oznaèení potravin, jejichž etiketa uvádí žádný MSG nebo žádný pøidaný MSG, za zavádìjící (klamné), jestliže tato potravina obsahuje pøísady, které jsou zdrojem volných glutamanù, napø. bílkovinné hydrolyzáty. V r FDA navrhla, aby se k bìžným nebo obvyklým názvùm urèitých bílkovinných hydrolyzátù, které obsahují podstatné množství glutamanu, pøidávala fráze (obsahuje glutaman ). Pokud by tento návrh byl pøijat, musel by napø. hydrolyzovaný sójový protein být deklarován na etiketì potraviny jako hydrolyzovaný sójový protein (obsahuje glutaman). V r obdržela FDA petici spotøebitelù, ve které vyžadovali zmìny požadavkù na znaèení potravin obsahujících MSG nebo pøíbuzné látky. V petici se požadovalo povinné uvádìní MSG jako pøísady na etiketì vyrábìné potraviny, která obsahuje technologickým procesem vzniklou volnou kyselinu glutamovou. Dále požadovala, aby množství volné glutamové kyseliny nebo MSG v tìchto výrobcích bylo uvedeno na etiketì spoleènì s varováním, že MSG mùže být pro urèité skupiny osob nebezpeèný. FDA dosud na tuto petici nereagovala. Poznámka: V USA probíhá mohutná kampaò, která varuje pøed konzumací MSG. Aktuální informace lze sledovat na internetových stránkách: a (kv) Moderní diagnostické postupy v medicínì založené na monitorování tlustého støeva dokáží již velmi úspìšnì odhalovat nežádoucí mìny ve støevech, které následnì mohou vést k vývoji rakoviny. Je zøejmé, že na vývoj rakoviny tlustého støeva má, kromì zdìdìné náchylnosti, strava. Existují nìkteré výživové faktory, jejichž nedostatek ve stravì mùže vést k èastìjšímu výskytu rakoviny tlustého støeva. 17

18 Výživa Genetické odchylky Zdá se, že øada osob s rakovinou tlustého støeva má jednu nebo nìkolik genetických odchylek, které mohou zvýšit náchylnost k vývoji rakoviny tlustého støeva. Tyto genetické poruchy mohou být zdìdìné, jak je tomu v pøípadì osob, v jejichž rodinì se vyskytla rakovina tlustého støeva, nebo indukované poškozením DNA bunìk tlustého støeva. Pøíèinou poškození bunìk tlustého støeva je pøedevším oxidaèní stres z vnìjšího prostøedí nebo stravy, pøièemž tìlo mùže na stres odpovídat øadou reakcí. Dnes je známo, že vìtšina pøípadù rakoviny tlustého støeva zaèíná jako polypy, což jsou malé výrùstky prekancerogenní tkánì, ze kterých se mùže, pokud se vèas neodstraní, vyvinout rakovina. Vèasné odstranìní polypù je proto velmi dùležité. Jednou z možností, jak zamezovat vzniku polypù, je zamezovat poškození DNA zpùsobenému oxidací. V tìle probíhá øada enzymových reakcí, které napomáhají opravovat DNA. Tyto reakce jsou závislé na urèitých nutrièních faktorech, napø. vitaminech a minerálních látkách. Pøi jejich nedostatku v tìle jsou osoby více náchylné k tomu, že vnìjší podnìty povedou ve vývoj rakoviny. Výživové faktory Mezi výživové faktory, které jsou prospìšné z hlediska prevence vzniku rakoviny tlustého støeva, patøí napø.: Vláknina Doporuèuje se strava s vysokým obsahem vlákniny. Existují rùzné typy vlákniny, které se v tìle mohou projevovat rùznì (vliv na èetnost a objem stolice, snížení sérového cholesterolu, absorpce žluèových solí aj.) Doporuèuje se denní pøíjem g vlákniny. Kromì vlivu na vyprazdòování, absorpci nežádoucích složek, snížení cholesterolu, vyvolává vláknina pocit nasycení, což mùže vést ke snížení hmotnosti. n-3 mastné kyseliny U osob se zvýšeným pøíjmem tuku, zvláštì nasycených mastných kyselin v tuku, je zvýšené riziko rakoviny tlustého støeva. Údaje z epidemiologických studií ukazují, že nižší výskyt rakoviny tlustého støeva je u osob, které konzumují vysoké dávky rybího oleje (obsahuje prospìšné n-3 mastné kyseliny). Vápník Dostateèný pøívod vápníku snižuje tvorbu polypù. Úèinnost vápníku závisí rovnìž na formì, ve které se pøijímá. Jako úèinný ve výživových doplòcích se ukazuje napø. ve formì vápenaté soli kyseliny citronové a jableèné. Absorpci vápníku podporuje vitamin D, který má rovnìž vliv na prevenci rakoviny tlustého støeva. Kyselina listová Pøedpokládá se, že kyselina listová stabilizuje DNA v buòkách tlustého støeva a zvyšuje odolnost bunìk proti poškození danému genetickou náchylností i v dùsledku vnìjších faktorù. Antioxidaèní vitaminy Pøi aplikaci antioxidaèních vitaminù (ACE-vitaminy, tj. vitamin A ve formì β-karotenu, vitamin C a E) je tøeba brát do úvahy synergické úèinky mezi vitaminy. Zelený èaj V asijských zemích s vysokou spotøebou zeleného èaje je výskyt rakoviny tlustého støeva nízký. Za aktivní složku v èaji se považuje pøedevším epigallokatechin. Selen Jde o nezbytný kofaktor enzymových reakcí v tìle, které vedou k posílení imunity. Nízký pøíjem selenu se dává do souvislosti se 18

19 Výživa Vitamin B 12 v tìhotenství Zásobování vitaminem B 12 bìhem tìhotenství je považováno za nezávislý riziko- vý faktor vzniku defektu nervové trubice a má pro vývoj plodu zásadní vý- znam. Víno jako antioxidant Nezvykle nízký výskyt ate- rosklerózy a jejích kompli- kací v oblastech s pravi- delným pøíjmem èerveného vína je znám øadu let jako tzv.. francouzský paradox. zvýšeným výskytem rakoviny. Jedna z velkých studií (1 300 osob) naznaèila, že obohacováním stravy o 200 mg selenomethioninu za den se snížilo riziko rakoviny tlustého støeva až o 40 %, ale také plic a prostaty. Na základì souèasných poznatkù je zøejmé, že strava hraje dùležitou úlohu ve vývoji rakoviny tlustého støeva. Pokud se prostøednictvím bìžných složek stravy nezajistí doporuèovaný denní pøíjem výživových faktorù, které pùsobí preventivnì, doporuèuje se aplikovat je ve formì výživových doplòkù. (kv) Protože pøívod tohoto vitaminu pøi obvyklé smíšené stravì vysoko pøevyšuje výživová doporuèení, nebývá toto zásobování problematické. Nìkteré výzkumy však ukázaly, že pro vývoj plodu nejsou rozhodující celkové zásoby vitaminu B 12 v tìle, ale že pro zásobování plodu a sekreci vitaminù do mléka má význam i prùbìžný pøívod vitaminu B 12. Zvýšenou pozornost je tøeba bìhem tìhotenství vìnovat tomuto zásobování v pøípadì vegetariánù a speciálnì veganù, dále v pøípadì dlouhodobých nevolností v prvních mìsících, jejichž dùsledkem je jednostranný nebo snížený pøíjem potravin a také v pøípadech zvláštního odporu vùèi potravinám živoèišného pùvodu. V takových situacích je vhodné sáhnout k suplementaci vitaminem B 12. Ernährungs-Umschau, 48,, 2001, è. 3, s (sk) Denní dávka ml èerveného vína chrání pøed aterosklerózou, riziko koronární srdeèní choroby se snižuje o 40 %. Je tøeba rozlišit úèinek alkoholu a dalších látek obsažených ve vínì. Alkohol je sice považován za škodlivý, ale pøesto mùže mít nìkteré pøíznivé úèinky: zvyšuje obsah HDL-cholesterolu a fibrinolýzu, snižuje reaktivitu krevních destièek a hladinu fibrinogenu. Dále podporuje vstøebávání polyfenolù ve støevì, což vysvìtluje vyšší antioxidaèní úèinek vína ve srovnání s hroznovou š ávou. Autoøi podrobnì rozebírají obsah nealkoholických souèástí vína jako látek, pøedevším odpovìdných za snižování rizika kardiovaskulárních chorob. Jedná se hlavnì o polyfenolové látky, zhruba 17 slouèenin (trans- a cis-polydatin, kyseliny vanilinová, n-kumarová, kávová a gallová, katechin, epikatechin, kvercetin, myricetin, trans-resveratrol, rutin aj.). Jejich obsah ve 100 ml standardního èerveného vína èiní 150 mg, Jsou pøíèinou vysoké antioxidaèní kapacity (AOK) èervených vín (6,6 28,6 mmol/l), která stárnutím prakticky neklesá. AOK u bílých vín dosahuje jen 2 4 mmol/l. Po požití vína se dosáhne maximální koncentrace polyfenolù v plazmì za 11,5 h. Mechanismus pùsobení AOK spoèívá v ochranì LDL pøed oxidací volnými radikály a v regeneraci oxidovaných forem vitaminù E a C. Nìkteré rostlinné fenoly ale mají opaèný efekt. Polyfenoly pùsobí také proti zánìtùm, tumorùm a trombózám a podporují vasodilataci ovlivnìním produkce oxidu dusnatého v cévním endotelu. Úèinek polyfenolù závisí na typu látky. Nìkteré mají i slabý negativní vliv. Napø. kvercetin vykazuje podle nìkterých autorù i mírnou mutagenní aktivitu, což je øešitelné použitím polyvinylpolypyrolidonu jako èiøicího prostøedku. Pøehled ukazuje, že problematika pùsobení vína a jeho úèinných látek je složitá. Kombinuje se zde antioxidaèní úèinek s úèinkem naopak podporujícím oxidaèní stres. Pøi pravidelném mírném konzumu èerveného vína nejspíše pøevládají pøíznivé vlivy, jak dokazují výsledky sledování populace ve Francii a Irsku (francouzský paradox). Èes. a slov Gastroent. a Hepatol., 55,, 2001, è.3. s (per) 19

20 Lignany v žitu Enterolakton (ENL) je savèí lignan, který vzniká v tìle z rostlinných prekurzorù pùsobením bakte- rií tlustého støeva. Jde o po- tenciální biomarker er,, pomocí kterého se dá odha- dovat riziko urèitých typù rakoviny a kardiovaskulár- ního onemocnìní. Výživa Již døíve se zjistilo, že žito obsahuje dva lignany, sekoizolariciresinol (SECO) a matairesinol (MAT), které jsou prekurzory ENL. Jsou obsaženy pøedevším ve vnìjší vrstvì žita. Novì byly v žitu identifikovány další lignany, a to: izolariciresinol, lariciresinol, pinoresinol a syringaresinol. Obsah jednotlivých lignanù v otrubách žita je uveden v tabulce. Obsah lignanù v žitì Slouèenina Obsah v otrubách (nmol/g) Matairesinol 2 Sekoizolariciresinol 2 Izolariciresinol 5 Lariciresinol 3 Pinoresinoldiglukosid 6 Syringaresinoldiglukosid 3 Celkem 21 Ve studiích in vitro se zjistilo, že se lariciresinol a pinoresinol a v menší míøe i syringaresinol mìní pùsobením bakterií tlustého støeva na ENL a END (enterodiol), zatímco izolariciresinol zùstává nezmìnìn. Konverze lignanù žita na savèí lignany enterolakton a enterodiol bìhem 24hodinové fermentace in vitro bakteriemi tlustého støeva je uvedena v tabulce. Slouèenina Konverze za 24 h (%) Matairesinol 62 Sekoizolariciresinol 72 Izolariciresinol 0 Lariciresinol 100 Pinoresinoldiglukosid 55 Syringaresinoldiglukosid 4 Na základì tìchto výsledkù došli výzkumní pracovníci ve Finsku k závìru, že: Žito je dùležitý zdroj lignanù. Øada z tìchto tzv. fytoestrogenù se mìní bìhem fermentace v tlustém støevu na savèí lignany enterolakton a enterodiol. Novì identifikované prekurzory enterolaktonu, tj. pinoresinol, syringaresinol a lariciresinol jsou v žitu více zastoupeny, než lignany, které byly známy již døíve, tj. matairesinol a sekolariciresinol. Je tøeba další výzkum, který pøinese více poznatkù o obsahu lignanù v žitì a ve výrobcích ze žita, dále o jejich metabolismu a celkových úèinkù na lidský organismus. Poznámka: O lignanech ze lnìného semínka, které se považuje za jejich nejbohatší zdroj, jsme již informovali v PA, øada Ekonomika, technologie, technika a obaly, 1999, è (kv) Lignany ze lnìného semene z hlediska funkèních potravin Zdravotní úèinky lnìného semene se vztahují k jeho antihypercholesterolemic- kým a antikancerogenním efektùm. Protože lignany mohou napadnout metabolismus pohlavního hormonu, pùsobí preventivnì proti druhùm rakoviny citlivým na hormony, jako je rakovina prsu, dìlohy, prostaty a tlustého støeva. Lignany vyskytující se ve lnìném semenu (secoizolariciresinol SECO a matairesinol) jsou pøijímány stravou a jsou po odštìpení cukru, dvou metylových a dvou hydroxylových skupin pøemìnìny na živoèišné lignany (enterolakton a enterodiol). SECO se pøemìòuje na enterodiol, který mùže být oxidován na enterolakton. Ve lnìných semenech je obsah SECO pøes 5 mg/100 g, matairesinolu kolem 1,3 mg/100 g, což je 75 až 800krát více než v jiných produktech. 20

21 Výživa Vysoká výživová hodnota konopného oleje Konopí (Cannabis sativa L.) je zdrojem oleje vyso- ké výživové hodnoty,, kte- rý kromì esenciálních mastných kyselin obsahu- je farmakologicky aktivní látky s kladnými úèinky na zdraví. V intervenèní studii provádìné s osmi muži po dobu ètyø týdnù bylo dennì pøidáváno 40 g výliskù (odtuènìných, s 8 % tuku) do 200 g chleba. Celkový cholesterol klesl prùmìrnì o 3,9 % a LDLcholesterol o 4,8 %. Dùvodem mùže být vysoký obsah vlákniny a lignanu. Bìhem studie byl sledován obsah enterolaktonu a enterodiolu v moèi. Vyluèování lignanù však závisí na støevní flóøe. Ernährung, 25,, 2001, è. 3, s. 124 (sk) Semena konopí obsahují % oleje, % bílkovin, % sacharidù, % vlákniny a øadu stopových minerálních látek. Obsah hlavních složek konopného oleje ze semen konopí (francouzská odrùda Fedora-19, dodavatel CGP Canada Ltd), která se pìstovala v Kanadì, se zjiš oval pomocí GC-MS a LC-MS analýzy (viz tabulka). Složení oleje ze semen konopí Údaje uvádìné Namìøené Složka v literatuøe hodnoty Mastné kyseliny: (% hmotn.) (% hmotn.) Linolová (18:2n6) α-linolenová (18:3n3) Olejová (18:1n9) Palmitová (16:0) Stearová (18:0) g-linolenová (18:3n6) Ikosanová (20:0) 0,79 0,81 0,39 0,79 Ikosenová (20:1) 0,39 0,41 0,51 Ikosadienová (20:2) 0,00 0,09 0,00 Pøirozené produkty Kannabidiol neuvádí se v oleji 10 mg/kg lisovaném za studena 9 -Tetrahydrokannabinol 50 mg/kg nezjistitelné Myrcen neuvádí se v oleji 160 mg/l lisovaném za studena β-karyofyllen neuvádí se v oleji 740 mg/l lisovaném za studena β-sitosterol neuvádí se v oleji g/l lisovaném za studena α-tokoferol 7 80 mg/kg stopy γ-tokoferol mg/kg 468 mg/l Metylsalicylát neuvádí se v oleji stopy lisovaném za studena Kladné úèinky esenciálních mastných kyselin Olej ze semen konopí obsahuje linolovou kyselinu (LA) a α-linolenovou kyselinu (LNA), které jsou hlavním zdrojem n-6 (LA) a n-3 (LNA) polynenasycených mastných kyselin (PUFA). Pomìr LA:LNA je 3:1, což se považuje z výživového hlediska za optimální. Pøítomnost γ-linolenové kyseliny (GLA) v oleji zvyšuje nutrièní hodnotu konopného oleje (je vyšší než vìtšiny srovnatelných olejù ze semen). Bìhem minulého století se podstatnì zvýšil pøíjem trans-mastných kyselin, o nichž je známo, že zvyšují hladiny celkového cholesterolu a snižují hladiny dobrého lipoproteinu vysoké hustoty (HDL-cholesterolu). Obohacováním stravy o velké množství nenasycených cis-mastných kyselin se nìkteré negativní úèinky mohou zvrátit. Bìhem posledních let se rovnìž znaènì zvýšila konzumace LA ve srovnání s LNA, èímž se narušil výživovì optimální pomìr mastných kyselin. Nedostatek esenciálních mastných kyselin ve stravì a pùsobení nìkterých faktorù, napø. 21

22 Výživa stresu a nemocí zeslabuje enzymovou aktivitu, která zajiš uje konverzi LA a GLA. Suplementace LA je proto užiteèná, nebo zmíròuje tento potenciální deficit. Uvádí se, že pøi optimálním stravování by denní pøíjem tukù nemìl pøesahovat % celkového energetického pøíjmu. Asi 1/3 z tìchto tukù by mìly tvoøit esenciální mastné kyseliny ve vhodném pomìru. Pøi dietì kcal/den ( kj/den) by mìl být pøíjem LA 9 18 g/den, LNA 6 7 g/den. Tento pøíjem lze snadno zajistit denní konzumací 3 5 polévkových lžic konopného oleje. Uvedené množství se považuje za ideální pro zajištìní zdravé, vyvážené stravy. Avšak pùsobením nìkterých stresových faktorù na organismus se potøeba esenciálních mastných kyselin, zvláštì n-3 PUFA (napø. LNA), zvyšuje. Uvádí se, že n-3 PUFA inhibují rùst rakoviny a nádorù, snižují krevní tlak a hladiny cholesterolu v krvi, napomáhají normalizovat metabolismus tukù a snižují insulinovou závislost u diabetikù, zvyšují celkový stupeò metabolismu a fluidity membrány a vykazují protizánìtlivé úèinky, zvláštì v souvislosti s artritidou. Prospìch n-3 PUFA se neprojevuje pouze tehdy, když se konzumují ve velkém množství, ale pravidelný pøíjem doporuèeného množství (2 2,5 % energetického pøíjmu/den) je dostateèný k získání prospìchu. Dosud se neprokázalo, že zvýšený pøíjem n-3 PUFA má jakýkoliv negativní vedlejší úèinek. Esenciální úloha LA a LNA ve výživì èlovìka se týká meziproduktù i koneèných produktù, které vznikají rùznými biochemickými cestami. Bìhem metabolismu LNA a LA vzniká øada dùležitých meziproduktù, a to v tomto sledu: LNA: stearidonová kyselina (SDA, 18:4n3) ikosatetraenová kyselina (20:4n3) EPA A (ikosapentaenová kyselina, 20:5n3) klupanodonová kyselina (22:5n3) dokosahexaenová kyselina (DHA, 22:6n3) LA: α-linolenová kyselina (GLA, 18:3n6) DGLA (dihomogam- ma-linolenová kyselina, 20:3n6) AA (arachidonová ky- selina, 20:4n6) adrenová kyselina (22:4n6) dokosapentaenová kyselina (22:5n6) EPA a AA organismus metabolizuje na ikosanoidy, z nichž nakonec vznikají prostaglandiny, které ovlivòují øadu funkcí v organismu, napø. srážení krve, odezvu na zánìt, regulaci imunity. Bìhem syntézy prostaglandinù z AA a EPA dochází uvnitø bunìèné membrány k biochemické soutìži. AA má tendenci opustit bunìènou membránu a tvoøit typ 2 prostaglandinù. EPA má tendenci podporovat udržení AA uvnitø bunìèných membrán, èímž zamezuje tvorbì nežádoucích prostaglandinù typu 2. Pokud se pomìr pùvodních výchozích slouèenin posune ve prospìch LA, je pro produkty z LNA obtížnìjší dostateènì podporovat zachování AA uvnitø bunìèné membrány. Výsledná zvýšená produkce prostaglandinù typu 2 vede ke zvýšenému shlukování krevních destièek a zánìtu. Správný pomìr mastných kyselin je proto velmi dùležitý. Kannabinoidy Aèkoliv explicitnì nevznikají v semenech, jejich stopy se dostávají do oleje pøi lisování. Z kannabinoidù se zájem soustøeïuje pøedevším na kannabidiol (CBD) a 9 -tetrahydrokannabinol (THC), kterého mùže být v oleji až 50 µg/g. K produkci a akumulaci CBD a THC dochází ve žlázovitých strukturách rostliny a ve vìtšinì vláknitých i olejnatých odrùd konopí jsou koncentrace CBD typicky mnohem vyšší než THC. 22

23 Výživa Kannabidiol Kannabidiol (CBD) má øadu kladných farmakologických úèinkù, které se projevují, pokud není pøítomna psychoaktivní látka THC, se kterou jsou kannabinoidy obvykle spojovány. I pøi nízkých hladinách CBD v oleji (10 mg/kg) se jeho pøítomnost stále ještì projevuje kladnì. Uvádí se, že CBD snižuje tøes (chvìní) pøi dystonických (dystonie = porucha napìtí) pohybových poruchách s minimálními vedlejšími úèinky. U pacientù, kteøí dostávají mg CBD/den se tøes snižuje o %. O CBD se dále uvádí, že má antikonvulzívní (protikøeèové) a antiepileptické úèinky. Na rozdíl od THC pùsobí CBD na centrální nervový systém relativnì selektivnì, neprojevuje se psychoaktivita jako u THC. Antiepileptické úèinky CBD (bez vedlejších vlivù na psychiku) mají z hlediska farmakologického velký potenciál. Ve studiích na zvíøatech se zjistilo, že CBD má analgetické a protizánìtlivé úèinky. Protizánìtlivé úèinky CBD pravdìpodobnì souvisejí s vlivem na metabolismus arachidonové kyseliny. CBD má dále antimikrobiální úèinky. Inhibuje specificky grampozitivní bakterie, napø. Streptomyces griseus a Staphylococcus aureus. Obecnì se má za to, že biosyntéza kannabinoidù zaèíná kondenzací geranylpyrofosfátu s olivetolovou kyselinou. Koneèným produktem biosyntézy je kannabinolová kyselina. Pomìr specifických kanabinoidù se využívá ke stanovení chemotypu jednotlivých plodin konopí. Prokázalo se, že chemotyp souvisí s oblastí kultivace konopí. Zvýšené UV-záøení urychluje zrání Cannabis. V tropických oblastech dochází bìhem zrání Cannabis témìø k úplné konverzi CBD na THC. UV-záøení pravdìpodobnì urychluje produkci THC z CBD, pøièemž THC se akumuluje v rostlinì a chrání ji pøed UVsvìtlem. Konopí pìstované v severnìjších oblastech vykazuje chemotyp o vysokém CBD/nízkém THC. V tìchto nedozrálých odrùdách je možné využít výhodu relativnì vysokých hladin CBD ve srovnání s THC, tj. využít prospìch CBD bez rizika psychoaktivity. V tabulce na str. 21 je uvedeno složení oleje z konopí pìstovaného v Kanadì. Má významný obsah CBD, ale pøítomnost THC nebyla zjištìna. β -Sitosterol Další aktivní složkou oleje ze semen konopí je β-sitosterol. Na základì øady studií se prokázalo, že snižuje hypercholesterolemii. O rostlinných sterolech je známo, že ovlivòují hladiny cholesterolu v plazmì blokováním absorpce cholesterolu prostøednictvím krystalizace a koprecipitace. Ve støevech fytosteroly snižují rozpustnost cholesterolu jeho vytìsòováním z micel, èímž zamezují jeho absorpci. Existuje kromì toho soutìžení mezi steroly a cholesterolem o absorpci do støevní mukózy. Dokazuje to studie na lidech. U pacientù, kteøí dostávali 500 mg cholesterolu dennì ve stravì a k tomu 1 g β-sitosterolu, došlo ke snížení absorpce cholesterolu v prùmìru o 42 %, což ukazuje, že β-sitosterol je úèinný i v nízkých dávkách. Z tabulky na str. 21 je zøejmé, že v oleji je dostateèné množství ( g/l) β-sitosterolu. Kromì β-sitosterolu, který je hlavním sterolem, jsou v oleji obsaženy v malém množství i jiné steroly. Zdá se, že β-sitosterol je zvláštì úèinný v inhibici absorpce cholesterolu, pokud se dodává prostøednictvím dietetických tukù. K výraznìjšímu snížení úèinnosti nedochází ani tehdy, pokud se podává dlouhodobì. β-sitosterol se považuje za netoxický, nemá témìø žádné vedlejší úèinky, a proto je vhodné ho aplikovat pøi dlouhodobém snižování cholesterolu. Kromì hypocholesterolemického úèinku, který se studoval nejvíce, má β-sitosterol antivirové a protizánìtlivé úèinky. 23

24 Výživa Tok okoferoly oferoly U tokoferolù se využívají antioxidaèní vlastnosti. Tradièní suplementace tokoferolù se zamìøuje pøedevším na jeho α-formu. Øada rostlin, vèetnì konopí, má významné množství γ-tokoferolu. Aèkoliv obì formy mají antioxidaèní aktivitu, liší se v metabolismu a tím i v dalších specifických úèincích, které závisejí na izomerické formì. α-tokoferol je primární (obvykle výhradní) tokoferol v suplementech vitaminu E. Pøednostnì se vyluèuje do plazmy na rozdíl od γ-tokoferolu, který má tendenci se vyskytoval ve støevech. Koncetrace α-tokoferolu v plazmì má vliv i na jiné vlastnosti, než antioxidaèní, napø. mùže indukovat zvýšenou membránovou fluiditu (tekutost). Údaje naznaèují, že existuje pøímá úmìra mezi zvýšenou fluiditou a obsahem α-tokoferolu v membránì. Biologická aktivita α-tokoferolu je výraznì vyšší než γ-tokoferolu, nebo má vìtší tendenci být vyluèován játry do lipoproteinù velmi nízké hustoty. Tato zvýšená biologická aktivita však nevede k tomu, že α-tokoferol je úèinnìjší antioxidant. Ukázalo se, že γ-tokoferol má významný antioxidaèní úèinek in vitro dokonce pøi koncentraci nižší než 50 mg/kg. Kromì toho je γ-tokoferol, ve srovnání se suplementací α-tokoferolu, celkovì úèinnìjší v ochranì proti koronárnímu onemocnìní srdce,. Pravdìpodobnì nejzajímavìjší aktivitou γ-tokoferolu, která se dosud pøíliš nestudovala, je schopnost pùsobit jako protirakovinné èinidlo, zvláštì v souvislosti s rakovinou tlustého støeva. Protože se γ-tokoferol vyluèuje prostøednictvím žluèi do støev a výkalù, mùže inhibovat peroxidaci lipidù a snižovat tvorbu mutagenních peroxidaèních produktù ve støevech. Koneèným dùsledkem toho, že je vyluèován do tlustého støeva, což kontrastuje tomu, aby byl aktivní v plazmì, je γ-tokoferol schopný minimalizovat poškození DNA zpùsobené reaktivními species oxidù dusíku. V konopném oleji je γ-tokoferol zastoupen ve výraznì vyšším množství než α-tokoferol (uvádí se napø. 468 mg/l γ-tokoferolu a pouze stopy α-tokoferolu). Oba však hrají dùležitou úlohu jako antioxidanty ve fyziologických systémech. Terpeny V oleji byla potvrzena pøítomnost nìkterých terpenù, z nichž nejrozšíøenìjší je β-karyofyllen a myrcen (740 mg/l a 160 mg/l). Obecnì se terpenové slouèeniny vyskytují více v silici Cannabis než v oleji ze semen, nebo vznikají ve žlázovitých strukturách vzdušných èástí rostliny. Terpeny mají charakteristické aroma Cannabis, které mohou pøedat oleji ze semen. Farmakologické vlastnosti β-karyofyllenu jsou protizánìtlivá aktivita a ochrana buòky. Myrcen vykazuje rovnìž antioxidaèní úèinky. Pøítomnost β-karyofylenu a myrcenu tak zvyšuje hodnotu konopného oleje. Metylsalicylát Zdravotní prospìch rostlinných salicylátù je znám po staletí. Aspirin (acetylsalicylová kyselina) patøí k nejrozšíøenìjším lékùm na svìtì, protože má antipyretické, protizánìtlivé a analgetické úèinky. Metylsalicylát se hydrolyzuje na salicylovou kyselinu, bìžnou aktivní složku aspirinu a vìtšiny dalších salicylátù. Farmakologické úèinky metylsalicylátu jsou tak podobné úèinkùm aspirinu. Miliony lidí na svìtì pravidelnì konzumují nízké dávky salicylátù (aspirinu) ke snížení rizika srdeèního infarktu, mrtvice a rakoviny. I když je metylsalicylát pøítomen v konopném oleji ve stopových množstvích, zasluhuje si zvláštní pozornost jako prospìšná složka tohoto oleje. Na základì souèasných poznatkù se olej ze semen konopí považuje za vysoce hodnotný a našel by jistì široké uplatnìní na trhu. 24

25 Výživa Zdravotní rizika ika a pøednosti rostlinných bílkovin Složení bílkovin má velký význam pøedevším v dobì rùstu, gravidity a laktace. Standardizace pøípravkù Echinacei Echinacea se používá ke zvýšení imunity.. Pøípravky s jejím obsahem patøí v USA k nejprodávanìj- ším. Poznámka: Uvedené sdìlení není propagací konopí, pouze seznamuje se souèasnými poznatky vìdy. Journal of Nutraceuticals, Functional & Medical Foods, 3, 2001, è. 2, s (kv) Rostlinné bílkoviny jsou v porovnání s živoèišnými chudé na methionin a lyzin a obsahují ve vìtším množství nìkteré neesenciální aminokyseliny. Esenciální aminokyseliny jsou dùležité pro syntézu bílkovin a pro øadu metabolických procesù, kde fungují jako substráty nebo jako donory chemických skupin. Omezení výživy jen na rostlinnou stravu mùže znamenat snížení pøíjmu potøebných aminokyselin, ale nìkteré prameny uvádìjí, že vzhledem k tomu, že vegani dávají pøednost celozrnným produktùm a technologicky a kulinárnì neupravené stravì, mùže být obsah esenciálních živin ve stravì i vyšší. Byla provedena studie, pøi níž byl na základì frekvenèních stravovacích dotazníkù porovnáván pøíjem urèitých aminokyselin skupinou veganù a skupinou konzumující tradièní stravu. Pøíjem všech esenciálních aminokyselin je u veganù znaènì snížený. Pøíjem methioninu a cystinu dosahuje u veganù 67 % spodního limitu optimální potøeby, u omnivorù 110 %, pøíjem lyzinu a tryptofanu je u veganù na úrovni optimálního rozpìtí, u omnivorù je vyšší. U veganù byla v 18 % zjištìna hypoproteinémie. Nedostatek methioninu má negativní vliv i na biosyntézu karnitinu a glutathionu nedostatek byl zjištìn u tøetiny veganù, zatímco u omnivorù jen u 3 resp. 5 %. Pøíjem neesenciálních aminokyselin (argininu a glycinu) je u veganù významnì zvýšený a dùsledkem mùže být ochranný úèinek pøed kardiovaskulárními chorobami a rakovinou. Hygiena, 46,, 2001, è.2, s (sk) Národní støedisko pro komplementární a alternativní medicínu v USA (Národní instituty zdraví) prohlásilo Echinaceu za bylinu, která opravòuje k dalšímu testování ve fázi II a fázi III klinických pokusù. Døíve, než se budou tyto pokusy provádìt, je tøeba pøípravky Echinacei standardizovat z hlediska obsahu lipofilních alkamidù a polárnìjších fenolových slouèenin. K léèebným úèelùm se používají tøi druhy Echinacei (èeleï Asteraceae): E. angustifolia DC, koøeny (podzemní èást), E. pallida (Nutt.) Nutt., koøeny a E. purpurea (L.) Moench, koøeny a nadzemní èásti (vzdušné èásti). Hlavními fenolovými slouèeninami jsou deriváty kávové kyseliny: chicoric kyselina, caftaric kyselina, echinakosid, cynarin a chlorogenová kyselina. V rùzných èástech byliny se nacházejí rùzné slouèeniny. Chicoric kyselina (dikafeoyltartarová kyselina, též známá jako cichoric kyselina) je hlavní fenolovou slouèeninou v E. purpurea: v koøenech (2,27 % léto, 1,68 % podzim) i nadzemních èástech (2,02 % léto, 0,52 % podzim), zatímco echinakosid je hlavní fenolovou slouèeninou v E. angustigolia (1,04 %) a E. pallida (0,34 %). Chicorová kyselina vykazuje bio-logickou aktivitu, která by mohla pøispívat ke zvýšení imunity. Zdá se však, že vliv na imunitu nemá echinakosid. Caftarová kyselina je další hlavní fenolovou kyselinou v E. purpuracea: v koøenech (0,40 % léto, 0,35 % podzim) a horních èástech (0,82 % léto, 0,18 % podzim). Cynarin je charakteristickou složkou koøenù E. angustifolie (0,12 %). J. Agric.Food Chem., 49,, 2001, è. 4, s (kv) 25

26 Školní mléko v Rakousku pøímo ze statku V minulých letech postup- nì pøebírali zásobování školním mlékem v Rakou- sku pøímo farmáøi. Výživa Jakost potravin Senzorické testování potravin pro dìti Øada potravin a nápojù vy- víjených speciálnì pro dìti se musí na dìtech také ovì- øovat. Dìti se tak zapojují do programù vývoje potra- vin pro dìti. Zavádìní HACCP v mlékárenském prùmyslu Stejnì jako v jiných potra- vináøských odvìtvích, musí být i v mlékárenském prùmyslu zaveden preventiv- ní systém kontroly a øízení HACCP. Zavedení systému HACCP v Polsku V Polsk olsku je ve 42 % zpracovatelských potravináø- ských závodù systém HACCP zaveden nebo se právì za- vádí. Jejich pozice je nejsilnìjší v Niederösterreich (NÖ), kde 50 zemìdìlských podnikù ovládá asi 95 % tohoto trhu. V této spolkové zemi odebírá asi 100 škol dennì mléko pøímo ze statkù. Již v r si projekt školního mléka ze statku stanovil za cíl, zajistit celoplošné zásobování škol a mateøských škol v NÖ. V souèasnosti je to již témìø splnìno. Kolem dìtí dostává dennì pasterované školní mléko od ca 50 zemìdìlských dodavatelù. Dalším cílem je rozšíøení dodávek i do Vídnì. V r byla v NÖ založena spoleènost dodavatelù školního mléka. Prostøednictvím Zemské zemìdìlské komory byli tito producenti na 18 semináøích vyškoleni, aby mohli pùsobit jako pøímí dodavatelé s odpovídající odpovìdností. Pøitom nepøišly zkrátka ani marketingové programy. Za podpory AMA Marketing GmbH se dospìlo k rakouskému jednotnému balení do lahví, kelímkù a kartonù. Prùvodním sloganem školního mléka se stalo Mléko bílá energie. Zájem o toto školní mléko stoupá i v ostatních spolkových zemích Rakouska. Znaèný zájem je o tento zpùsob i v øadì evropských zemí, kde spotøeba mléka stále klesá. Rámcové podmínky se v posledních létech postupnì mìní. Podpora školního mléka financovaná EU (1 šilink/l) musela být lépe zpøístupnìna zemìdìlským podnikùm. Kromì toho je v naøízení o hygienì mléka speciální ustanovení o pasteraci mléka urèeného školám. Dtsch. Milchwirtsch., 52,, 2001, è. 10, s. 415 (sk) Senzorické testování vyvíjených potravin pro dìti pomocí dìtí poskytuje výrobcùm velmi cenné informace. Dìti musí být pro tento úèel proškoleny jako speciální populace, musí se zvolit vhodné prostøedí pro testování a protokol. Pro monitorování odezvy u novorozencù, kojencù a batolat se používá semikvantitativní analýza, napø. výraz ve tváøi, chování pøi sání, vyjádøení pìstounù k projevùm dítìte na daný výrobek. Dìti starší dvou let spolehlivì provádìjí srovnávací test, ve kterém upøednostòují urèitý výrobek pøed jiným. S dìtmi staršími ètyø let lze již provádìt komplexní testy s využitím hedonické stupnice (existují rùzná uspoøádání stupnice doprovázená slovem). Dìti ve vìku 6 10 let již dokáží rozlišovat intenzitu, napø. porovnání párù, duo-trio test, seøazení podle intenzity. Trends in Food Sciencew & Technology echnology, 11,, 2000, è. 8, s (kv) V pøípadì pasterovaného mléka patøí mezi kritické kontrolní body (CCP): skladování mléka na farmì, pøeprava do zpracovatelského závodu, chlazení a skladování syrového mléka, standardizace a homogenizace, pasterace, chlazení a skladování (pøíp. pøídavek vitaminù), balení, mrazírenské skladování, distribuce k prodejci, spotøebitel. V pøípadì UHT-mléka jsou stanoveny následující CCP: syrové mléko, ohøev, homogenizace, chlazení, plnìní a aseptické balení. V pøípadì sušeného mléka jsou stanoveny následující CCP: syrové mléko, pasterace, zahuš ování, sprejové sušení a chlazení, balení. Èlánek uvádí podrobné zdùvodnìní rizik v jednotlivých bodech. Podobnì jsou navrženy i CCP pro jogurty, smetanu, máslo, smetanové krémy, sýr èedar a feta. F ood Rev ev.. Int., 16,, 2001, è. 1, s (sk) Ostatní uvádìjí, že poèítají s jeho zavedením v prùbìhu nìkolika nejbližších let. V prùmyslu zpracovávajícím drùbež jsou pøedpisy EU z hlediska HACCP splnìny z 94 %. Nejmenší poèet závodù se zavedeným systémem kritických kontrolních bodù je v prùmyslu zpracovávajícím obiloviny (9 %) a ve výrobì nápojù 26

27 Jakost potravin Semináø o správné hygienické praxi Základním pøedpokladem jakéhokoli zacházení s potravinami je dodržování zá- kladních principù hygieny. (33 %). Ve 34 % závodù je surovina považována za CCP, protože zemìdìlci dosud systém HACCP nezavedli. Hlavním dùvodem zavedení systému HACCP je v 88 % závodù zlepšení jakosti a nezávadnosti potravin. Vedle dalších výhod znamená zavedení HACCP snížení poètu stížností na vadné výrobky také uzavírání kontraktù v EU a USA. Przemysl Spožywczy, 55,, 2001, è. 5, s (sk) Ve dnech 25. a 26. èervna uspoøádala Potravináøská komora ÈR spoleènì s Konfederací potravinového a nápojového prùmyslu (CIAA) s finanèní podporou Evropské komise (PHARE) semináø seznamující na všeobecné bázi s problematikou správné hygienické praxe (GHP). Pøednášejícími byli zástupci federací potravinového a nápojového prùmyslu Belgie a Maïarska. GHP je základním pøedpokladem pro plnìní požadavkù legislativy, jejímž cílem je nezávadnost potravin. Zahrnuje všechny praktiky týkající se podmínek a opatøení nutných k zajištìní nezávadnosti potravin, a to na všech stupních potravinového øetìzce. Vedle základního poslání dochází pøi splnìní pravidel GHP k posílení konkurenceschopnosti podniku a posílení dùvìry spotøebitele. Ve výrobì potravin je GHP základní souèástí tzv. správné výrobní praxe (GMP) zamìøenou na vnìjší podmínky. Další specifickou souèástí GMP je v souèasné dobì zavádìný systém HACCP. GHP i HACCP jsou praktiky, které mají preventivní úèinek v souvislosti s nezávadností výrobkù. Rozdíl mezi nimi spoèívá v tom, že pravidla GHP jsou obecnìjší, stanovují se pro celý podnik (pøíp. celou provozovnu, celý systém pøepravy èi distribuce apod.) a jejich splnìní lze v podstatì posoudit vizuálnì, zatímco pravidla HACCP se stanovují pro konkrétní výrobní postup èi konkrétní výrobek a jejich plnìní lze posoudit na základì záznamù o namìøených parametrech. Spoleèným výsledkem obojího je nezávadný výrobek. V pøípadì výrobních zaøízení jsou nìkteré základní parametry (napø. èistitelnost, napojení na pøívodní èi odpadní systém) souèástí GHP, zatímco nìkteré specifické parametry (související napø. s citlivostí nebo agresivitou zpracovávané suroviny) jsou souèástí HACCP. Z uvedeného je zøejmé, že pravidla GHP jsou tím prvním, co má být øešeno. Ve skuteènosti jsou tato pravidla rámcovì obecnì známa, ale není jim vìtšinou ani øídicími pracovníky ani ostatním personálem vìnována dostateèná pozornost a péèe. Skuteènost, že jsou obecnì známa však neznamená, že jejich splnìní je snadné. Lze øíci, že i v každém sebelépe vedeném podniku je vždy co zlepšit. Konkrétnì se GHP týká vzájemného uspoøádání a návazností jednotlivých prostorù (napø. èistá a neèistá výroba, balírny a sklady, šatny a hygienická zaøízení), vnitøní úpravy prostor (kanalizace, osvìtlení, ventilace, materiály stìn a podlah, zajištìní oken a dveøí), èištìní a dezinfekce, zacházení s odpady, zabezpeèení proti hlodavcùm, hmyzu, ptákùm, cizím pøedmìtùm, základních vlastností výrobních zaøízení a jejich uspoøádání, osobní hygieny aj. V rámci EU existuje smìrnice è. 93/43 o hygienì pøi zpracování potravin a zacházení s nimi. Tato smìrnice sice v pøíloze obsahuje pokyny pro GHP, ale nezahrnuje celý potravinový øetìzec a pro nìkteré pøípady je nedostaèující. Kriticky je hodnocena i skuteènost, že se jedná o formu smìrnice, tzn. pøedpisu, který stanovuje cíle, pøièemž zpùsob, jak jich dosáhnout, je ponechán na vùli èlenských státù. To zpùsobuje nejednotnost legislativy v EU. Proto je v souèasné dobì zpracováván nový pøedpis, a sice ve formì naøízení, které je v okamžiku nabytí úèinnosti pøímo plat- 27

28 Jakost potravin Schválené biopotraviny èeských zpracovatelù Podle zákona 242/2000 o ekologickém zemìdìl- ství, který nabyl úèinnosti 1. ledna 2001 se musí každý zájemce o výrobu, distribuci nebo dovoz bio- potravin ohlásit na MZe. né ve všech èlenských státech. Tento návrh (2000/0178/COD) na rozdíl od pùvodní smìrnice novì zahrnuje i: požadavky na primární výrobu, požadavek na registraci všech výrobcù, odvolací postup, požadavek na zpìtnou vysledovatelnost výrobkù, povinnosti a pravomoci Komise i èlenských státù, specifická pravidla pro maso a ryby. Navrhované naøízení je na rozdíl od dosavadní smìrnice pøísnìjší, obsahuje specifická opatøení pro pøípady, kdy se v urèitém èlenském státì vyskytne nìjaké zvýšené riziko, a obsahuje požadavky na živoèišné výrobky, pro které jsou obecná ustanovení nedostaèující. Navrhované naøízení má obsahovat dvì pøílohy: první se bude týkat primární produkce, druhá bude obsahovat pokyny pro praxi, které byly obsaženy i v pøíloze dosavadní smìrnice. Optimistický názor poèítá, že nové naøízení by nabylo úèinnosti I pøes urèité zpøesnìní bude pøedpis EU tvoøit jen základní rámec. Pravidla správné hygienické praxe nelze do podrobností pøedepsat tak, aby byla univerzálnì použitelná a pøitom úplná. Proto je úèelné, aby pravidla GHP byla zpracována konkrétnì v každém závodì podle místních podmínek a jako souèást systému zabezpeèení nezávadnosti a jakosti. Vytvoøení takových pravidel musí být prací týmu zkušených pracovníkù a v návaznosti na to musí být vìnována dostateèná pozornost školení personálu, aby vytvoøená pravidla byla prùbìžnì plnìna. V takovém kódu musí být pro každou oblast pùsobení (napø. surovina, dispozièní øešení a vybavení závodu, údržba, osobní hygiena) vymezen cíl a stanovena pøíslušná opatøení. Jako vodítko k vytvoøení vlastních pravidel GHP v øadì zemí slouží kódy GHP zpracované oborovými svazy, federacemi výrobcù apod. Na semináøi byly úèastníkùm k dispozici následující dokumenty: pravidla GHP pøijatá v r Evropským svazem výrobcù džusù a nektarù, pravidla GHP pro výrobce tìstovin pøijatá v r Italským svazem výrobcù tìstovin, pravidla GHP pøijatá v r Evropským svazem mlýnského prùmyslu. Potravináøská komora ÈR poèítá s koordinací èinností pøi vytváøení vzorových kódù GHP pro jednotlivé obory. Na semináøi bylo dále pojednáno o významu pravidel GHP pro spoleènosti a státní správu a o možnosti jejich využívání a poskytnuty praktické rady pro jejich pøípravu, zavádìní a kontrolu. V návaznosti na tento úvodní semináø budou Potravináøskou komorou organizovány další s konkrétnìjším zamìøením. Praha, hotel Èechie, èervna 2001 (sk) Povinnost platí i pro podniky, které byly pøihlášeny a kontrolovány v r Seznam výrobcù, distributorù a prodejcù biopotravin bude MZe prùbìžnì zveøejòovat ve Vìstníku MZe. Dále je zákonem zakázáno oznaèovat slovem BIO nebo EKO produkty, které nemají osvìdèení. Totéž platí i pro grafický znak znamenající produkt ekologického zemìdìlství. Žádost o vydání osvìdèení je podávána rovnìž na MZe a výrobky jsou schvalovány Certifikaèním výborem pro ekologické zemìdìlství. Uvádí se seznam certifikovaných biopotravin, které byly schváleny do Jsou zahrnuty èaje (pravé i bylinné), byliny a koøení, obiloviny, luštìniny, mouky, vloèky, tìstoviny, chléb, peèivo, 28

29 Rizika z potravin Mírná ná konzumace alkoholu a nadváha I mírná konzumace alko- holu mùže vést k nadváze. musli, maso hovìzí, vepøové, mléko, máslo, jogurty a sýry (vè. kozích), š ávy a další výrobky. Informace o ekologických podnicích, certifikované produkci, schválených výrobcích a vydaných prodejních osvìdèeních lze získat na adrese: Bio, 5, 2001, è. 6, pøíloha (sk) Je známo, že alkoholické nápoje obsahují znaèné množství energie (tabulka ). Energetický obsah alkoholických nápojù Nápoj Energie (kcal/kj) Champagner (1 dl) 79/332 Bílé víno (1 dl) 71/298 Èervené víno (1 dl) 66/277 Pivo (3 dl) 130/546 Aperitiv (0,4 dl) 45 55/ Destilát (0,2 dl) 39/164 Na základì novì provádìných výzkumù se ukazuje, že alkohol navíc silnì zamezuje odbourávání tuku. Konzumace alkoholu pøi problémech s nadváhou proto hraje pravdìpodobnì daleko vìtší úlohu, než se døíve usuzovalo. Podle nových studií mùže dokonce mírná konzumace alkoholu napomáhat vzniku nadváhy. Na jedné stranì se musí pøihlédnout k nadbyteèným kaloriím v dietním programu, na stranì druhé je odbourávání tuku omezeno, a to ne nepatrnì, takže se pøi pravidelném požívání alkoholu zhoršuje bilance tuku. Podle jedné hypotézy by mohly být èasto nastávající pøírùstky hmotnosti mezi 20. a 40. rokem podmínìny pravidelnou konzumací alkoholu v této fázi života. Pro osoby, které mají problémy s nadváhou, je proto dùležité vìnovat pozornost konzumaci nápojù s obsahem alkoholu. Zvláštì v souvislosti s redukèní dietou by se mìl alkohol vylouèit, jinak veškeré úsilí zbavit se tuku bude zmaøeno. Pokud se konzumuje strava chudá na tuky, mohly by alkoholické nápoje vést k pálení žáhy, což vytváøí opìt pocit hladu. Obecnì platí, že i pøi mírné konzumaci alkoholu se každý gram tuku, který se pøijme prostøednictvím stravy, projeví na hmotnosti jinak než bìžnì. Ernährungs-Umschau, 48,, 2001, è. 4, s. 168 (kv) Rozlišení ryb podle obsahu rtuti Konzumace ryb je obzvláš v tìhotenství dùležitá kvùli obsahu bílkovin, n-3mast- ných kyselin, vitaminu D a dalších živin. Dvì americké spoleènosti hájící zájmy spotøebitelù Pracovní skupina pro životní prostøedí (EWG) a Skupina pro výzkum ve veøejném zájmu (USPIRG) stanovovaly rtu v vzorcích (asi 100 druhù ryb). Kromì toho analyzovaly i rozdílnou expozici u žen s rùznou hmotností, rùzným množstvím krve a dalšími biologickými rozdíly. V dubnu 2001 vydaly zprávu s názvem Co mají ženy vìdìt o kontaminaci rtutí rozlišující ryby podle obsahu rtuti, která má napomoci tìhotným ženám vybrat si k potøebné konzumaci ryb vhodné druhy. Nìkteré obchodní organizace tuto zprávu kritizovaly s tím, že naopak u tìchto žen vyvolá strach z ryb. Prùzkum ukázal, že asi 25 % žen, které ve své stravì bìhem tìhotenství konzumují podle doporuèení FDA asi 240 g ryb týdnì, vystavilo své dosud nenarozené dìti po dobu nejménì jednoho mìsíce tìhotenství dávkám metylrtuti, která je o 5,8 µg/kg vyšší než bezpeèná dávka stanovená Národní akademií vìd. Za bezpeèné moøské produkty byly urèeny: chovaný pstruh nebo sumec, garnát, platýz ulovený v létì, pacifický losos, støedoatlantický modrý krab a treska skvrnitá. Dále se tìhotným ženám doporuèuje, aby nekonzumovaly více než jednu porci následujících 29

30 Rizika z potravin Detekce BSE-rizikového materiálu v masných výrobcích Brainostic je test, který umožòuje stanovit BSE-ri- zikový materiál v masných výrobcích. Zlepšení testu na BSE Pøíspìvkem ke zvýšení cit- livosti testù na stanovení prionových onemocnìní je nová metoda biotechnolo- gické firmy Serono Int. S. A. druhù mìsíènì: konzervovaný tuòák, slávka modrá, východní ústøice, tresky (cod, pollock), losos z Velkých jezer, modrý krab z golfského pobøeží, øíèní sumec a jezerní bìlomasé ryby. FDA doporuèuje, aby se tìhotné ženy vyhnuly konzumaci, žraloka, meèouna a královské makrely. S tím EWG a USPIRG souhlasí, ale doporuèují nekonzumovat ještì další druhy: moøské okouny, ústøice z golfského pobøeží, platýze obrovské, štiky a okouna. Vystavení plodu pùsobení rtuti mùže mít za následek poškození vývoje mozku v dùsledku násobení a migrace bunìk a dalších faktorù. Zpráva vyburcovala kongres k vytvoøení národního monitorovacího systému sledujícího vystavení obyvatel rtuti a negativní zdravotní dopady. Zprávu lze najít na adresách nebo World Food Regulation Review eview, 10,, 2001, è. 12, s. 14 (sk) Na základì souèasných poznatkù se pøedpokládá, že BSE se pøenáší na èlovìka prostøednictvím konzumace mozku a míchy (tkáò centrálního nervového systému, CNST) dobytka a zpùsobuje u èlovìka novou variantu Creutzfeldt-Jakobovy choroby (CJD). Komise EU proto rozhodla od nepoužívat tento materiál do potravin (Rozhodnutí 2000/418/EG). Dosud neexistoval žádný specifický test, pomocí kterého by se kontrolovalo pøidávání tohoto vysoce rizikového materiálu do masných výrobkù. Firma ScheBo Biotech AG (Giessen, Nìmecko) vyvinula ve spolupráci s univerzitou v Giessenu dva nové postupy detekce, které umožòují kontrolovat nahodilé pøimísení mozku a míchy do masných výrobkù. Potravináøský prùmysl, kontrolní orgány i spotøebitelské organizace tak mají možnost dohlížet nad tím, že uzeniny nebo jiné masné výrobky neobsahují tento vysoce rizikový materiál. Firma ScheBo Biotech AG jako jediná drží patenty pro uvedený postup detekce. (kv) Uvedená firma se sídlem v Ženevì vyvinula metodu, která mùže znaènì zlepšit diagnostiku BSE. Tímto postupem se má množení vadných prionových bílkovin v laboratoøi asi stonásobnì zvýšit. Tento koncepèní zásah by mohl zlepšit jak citlivost testù, tak i základní výzkum sloužící k pochopení prionových onemocnìní. Dosavadní testy mozkové tkánì se neprovádìjí u zvíøat mladších 30 mìsícù, která byla teprve infikována, a u kterých je množství vadných prionù vzhledem k poèáteènímu stadiu onemocnìní zatím nepatrné. Pøi vìtším pomnožení bude možno v laboratoøích lépe zkoumat biologické vlastnosti prionù, pøedevším proces pøemìny normálních na vadné. Bude se tak moci potvrdit správnost prionové teorie, podle níž vadné priony jsou skuteènì infekèní. Na stejném základì by mohl být vyvinut postup pro analýzu vzorkù krve a míšní tekutiny, což umožní testovat živá zvíøata a provádìt diagnózy u lidí. Zatím však vùbec není jasné, zda se v krvi infekèní materiál vyskytuje. Øada jiných vìdcù je však skeptická. Stonásobné pomnožení možná nebude dostaèující pro získání prùkazných metod. A pokud jde o krev, nikdy nebyla posouzena jako infekèní materiál. Další pøipomínkou je, že samotná existence infekèních prionù ještì nutnì neznamená infekci. Nový postup musí být nejprve ovìøen, než bude oficiálnì uznán, a to mùže trvat dva až tøi roky. Lebensm. Ztg., , è. 25, s. 20 (sk) 30

31 Mléko a Crohnova choroba Øada vìdcù vznesla podezøení, že se Crohnova cho- roba pøenáší z krav na èlovìka prostøednictvím mléka. Rizika z potravin Kanadští spotøebitelé jsou varováni pøed èokoládou z Evropy Kanadský úøad pro kontrolu potravin (CFIA) varu- je spotøebitele s alergií na podzemnici (burské oøíšky), aby nekonzumovali ta- bulkovou èokoládu, která byla vyrobena v Polsk olsku, na Ukrajinì, v Moldavsku a Nìmecku. Crohnova choroba je nespecifické zánìtlivé onemocnìní støev (viz Èeská a slovenská gastoenterologie a hepatologie, 55, 2001, è. 1, s ), které mùže vést k tvorbì vøedù. Za pùvodce choroby se považuje mikroorganismus Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP), který je bìžný ve stádech v USA a není konvenèní pasterací usmrcen. I když amerièntí producenti mléka a FDA tvrdí, že je mléko v USA bezpeèné, a že pasterace úèinnì odstraòuje jakékoliv potenciální riziko, pøesto nìkteøí velcí distributoøi mléka ve Velké Británii již zmìnili postup pasterace tak, aby se pravdìpodobnost usmrcení tohoto mikroorganismu zvýšila. Možnému spojení mezi MAP a Crohnovou chorobou se ve Velké Británii vìnuje velká pozornost, zatímco v USA žádná. Nìkterá fakta jsou však nepopiratelná. MAP zpùsobuje Johneovu chorobu u dobytka, jejíž symptomy jsou identické se symptomy Crohnovy choroby u èlovìka. Velký poèet dobytka v USA je ovlivòován tímto organismem. Podle studie Národního monitorovacího systému zdravotního stavu zvíøat, která byla provedena v r. 1996, má 22 % mléèných stád v USA infikované krávy. Tyto krávy vyluèují mykobakterium v mléce. Spoleènost v USA je rozdìlena na dvì skupiny. Mlékárenský prùmysl tvrdí, že spojení mezi MAP a Crohnovou chorobou není potvrzeno a i kdyby existovala vazba, pasterací se tento mikroorganismus usmrcuje. Podle FDA nejnovìjší výzkum nezvratnì ukazuje, že komerèní pasterace skuteènì eliminuje toto nebezpeèí. Na druhé stranì jsou aktivisté, kteøí získávají stále vìtší poèet dùkazù o spojení. Podle vyjádøení nìkterých lékaøù není Crohnova choroba rozšíøena po celém svìtì, nýbrž se vyskytuje pouze v oblastech, kde se konzumuje mléko, tj. v Austrálii, jižní Africe, Evropì, USA, Kanadì a na Novém Zélandu. Je zøídkavá v Indii,kde se mléko pøed konzumací pøevaøuje. Ve studii provádìné v Irsku se také prokázalo, že DNA z MAP byla pøítomna v asi 20 % vzorkù mléka z rùzných èástí zemì. Z tìchto vzorkù by se mohly kultivovat živé bakterie. V dosud nepublikované studii Ministerstva zemìdìlství ve Velké Británii se uvádí, že výzkumní pracovníci mohli kultivovat MAP z minimálnì 3 % vzorkù komerèního pasterovaného mléka. To potvrzuje, že mléko na pultech ve Velké Britániii je urèitým zdrojem expozice MAP. MAP je velmi obtížné usmrtit a komerèní pasterace, která spoèívá v ohøevu mléka na 71,7 C po dobu 15 s, není dostateèná. Ohøev na vyšší teplotu až na 90 C po stejný èasový interval rovnìž není úèinný, ale prodloužení doby pasterace na 25 s, dokonce pøi 71,7 C, ano. Øada velkých distributorù mléka ve Velké Británii požádala své dodavatele, aby prodloužili dobu pasterace, a tak se také stalo. Aktivisté v USA požadují to stejné. Nadešla doba, kdy zdraví spotøebitele má pøednost pøed komerèními zájmy. Pokud humánní patogen vstupuje do potravinového øetìzce, je tomu tøeba vìnovat velkou pozornost, øíká Karen Meyer, prezidentka spoleènosti pro paratuberkulózu. (kv) Tato èokoláda mùže obsahovat podzemnici, která není deklarována na etiketì a mùže zpùsobit u alergických osob vážné problémy. Pøehled výrobkù, kterých je tøeba se vyvarovat, je uveden v tabulce na str

32 Rizika z potravin Název výrobku JKV Výrobce Zemì Czekolada Mleczna E. Wedel Polsko Czekolada Mleczna E. Wedel Polsko Kokosowa Chalwa w Czekoladzie Agros-Optima Polsko Svitoch, Chans Svitoch Ukrajina Svitoch, Desertnii Svitoch Ukrajina Svitoch, Osoblivii Svitoch Ukrajina DO RE MI bez JKV S.A.Bucuria Moldavsko Trumpf Siegelmarke Triumpf Nìmecko Alpenvollmilch Vollmilch (555) Bossner Nìmecko Mauxion, Plain Mauxion Nìmecko Chocolate (kv) Roztoèi v potravinách a alergie Problémy,, které zpùsobují roztoèi obsažení v domácím prachu, jsou již pomìr- nì dobøe známy.. U citlivých jedincù dochází ke zdravot- ním obtížím, pokud je vdechují nebo se s nimi dostávají do kontaktu pro- støednictvím pokožky ožky. Úvahy o pøípustnosti nisinu a natamycinu v EU Nisin (E 234 a natamycin (E 235) patøí mezi všeobec- nì zakázané látky,, které lze používat jen v pøípadì vý- slovného schválení. Nové výrobky Peptid snižující cholesterol O sójové bílkovinì je známo, že má schopnost sni- žovat hladiny sérového cholesterolu. Tuto vlast- nost mají i fosfolipidy,, kte- ré jsou rovnìž obsaženy v sóji. Roztoèi však mohou být obsaženi také v nìkterých potravinách, pøedevším na bázi obilovin a v sýrech. Studie provedené v USA, Španìlsku, Itálii a Japonsku ukazují, že po konzumaci velkého množství roztoèù z potravin mùže dojít k vážným alergickým reakcím. Úøad pro potraviny a léky v USA proto zaøadil roztoèe obsažené v potravinách do kategorie I, tzn. s nejvìtším rizikem pro zdraví. Vzhledem k jejich alergenùm, které ohrožují zdraví, byli roztoèi zaøazeni na seznam chemických kontaminantù a ne biologických. Podle studie provedené ve Velké Británii obsahovalo roztoèe 20 % testovaných potravin vyrobených z obilovin. Nìkteré zemì již stanovily, jaký maximální poèet roztoèù smí být obsažen v jednom gramu potravin, napø. USA/Itálie 1,5, Francie 1, Belgie nepovoluje žádného. The European Food & Drink Review eview,, 2001, Spring, s (kv) V souèasné dobì jsou pøípustné ke konzervaci: nisin do zrajících sýrù, tavených sýrù, urèitých druhù pudinkù, mascarpone a husté (clotted) smetany; natamycin k povrchovému ošetøení tvrdých sýrù, plátkových sýrù a osušených nakládaných uzenin. Evropská komise chce zjistit, zda se tyto pøídatné látky stále ještì v povoleném množství používají, nebo zda existuje jiná hospodárná a technologicky použitelná alternativa. Vyzývají proto výrobce, kteøí tyto látky používají, aby o tom a pøíp. o používaném množství informovali (napø. v Nìmecku Spolkové ministerstvo zdravotnictví). Food Design, 2001, è. 2, s.11 (sk) V japonské firmì Kyowa Hakko vyvinuli novou pøísadu pro funkèní potraviny, a to CSPHP: hydrolyzát sójové bílkoviny s vázanými fosfolipidy, který snižuje cholesterol. Uvedená pøísada má lepší vlastnosti než samotné peptidy (odstranìní hoøkosti) a fosfolipidy (odstranìní vysoké hygroskopiènosti). Informace o CSPHP firma Kyowa Hakko oficiálnì zveøejnila Pøísadu poprvé pøedstavila odborné veøejnosti na International Food Technologists Expo 2001, nejvìtší výstavì potravináøského prùmyslu na svìtì, která se konala ve dnech v New Orleans. Pøísada CSPHP byla použita do Choleste Block, tj. nápoje v prášku, který se v Japonsku prodává již od února Uvedený nápoj je zaøazen mezi tzv. FOSHU, tj. potraviny se specifikovaným zdravotním prospìchem. (kv) 32

33 Nové mléko o ULTIMA Firma Tetra Pak vyvinula nový postup opracování mléka. Mléko ošetøené tímto postupem dostalo ozna- èení Ultima a má dlouhou dobu údržnosti, pøièemž si zachovává chu èerstvého mléka. β-karoten rozpustný ve vodì Nové výrobky Bílkovinný hydrolyzát k odstranìní stresu Purifikované rybí oleje Pøi obohacování potravin o n-3 PUF UFA vznikaly až dosud senzorické a techno- logické problémy. Firma Tetra Pak patentovala uvedený postup (WOS 98/57549) již pøed dvìma roky. Postup se skládá z mikrofiltrace a pasterace. Plnotuèné mléko se nejprve separuje na odstøedìné mléko a smetanu. Smetana se ošetøuje UHT (140 C). Odstøedìné mléko se podrobuje membránové mikrofiltraci a následnì se pasteruje pøi teplotì C. Smetana a odstøedìné mléko se opìt spojí a plní se do obalù. Poloprovozní zkoušky se provádìly s plnìním do kartonù. Výrobu prvního mléka tohoto typu zahájí významná francouzská spoleènost vyrábìjící potraviny. Pøedpokládá se, že zavedení výroby potrvá minimálnì 18 mìsícù. Pro mléko ošetøené tímto postupem je tøeba upravit legislativu. Více informací: fax P ackrepor eport. European Packaging, 2001, è. 4, s. 53 (kv) β-karoten používaný v potravináøství jako barvivo i jako provitamin je rozpustný v tucích. Kvùli pøídavku do potravin obsahujících vodu je nyní nabízen ve formì rozpustné ve vodì, a sice pod názvem CaroPur CWS (firma DSM Food Specialities, Nizozemí). Pøídavkem maltodextrinu a emulgátoru se dosáhne toho, že je dispergovatelný ve studené vodì a rozpustný v horké vodì. Navíc je tato varianta stabilnìjší vùèi ph, teplotì a UV-záøení. Pøípravek obsahuje kolem 1 % β-karotenu a podle koncentrace je schopen barvit výrobek od žluta po oranžovo. β-karoten, který se takto upravuje, je získáván z mikroorganismu Blakeslea trispora. Food Design, 2001, è. 2, s.46 (sk) Francouzská spoleènost Ingredia pøichází na trh s bílkovinným hydrolyzátem na bázi mléka s oznaèením Prodiet F 200. Tento patentovaný výrobek obsahuje peptid zmíròující napìtí, který snižuje pùsobení stresu. Jeho pozitivní úèinek byl potvrzen pokusy na zvíøatech i pøi klinických studiích na lidech. Nebyly zjištìny žádné negativní úèinky jako spavost, ztráta pamìti nebo závislost. Prodiet F 200 je nabízen ve formì snadno rozpustného prášku a mùže být pøidáván do nápojù, mléèných výrobkù nebo èokolády. ingrediaingredia.com Food Design, 2001, è. 2, s.46 (sk) Ve vìdecké sféøe zásadnì existuje konsenzus ohlednì nutnosti snížení celkového obsahu tukù ve stravì. Panuje rovnìž shoda ohlednì zmìny pomìru mezi n-6 a n-3 polynenasycenými mastnými kyselinami (PUFA), jako jsou kyselina ikosapentaenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA). Odborníci se shodují v tom, že n-3 PUFA s dlouhým øetìzcem pomáhají snižovat riziko srdeènì-cévních chorob. Neexistuje však oficiální doporuèené množství pro n-3 PUFA (èasto oznaèované omega-3). Je však zøejmé, že díky naší západní stravì dochází k výživovému nedostatku tìchto kyselin, který lze limitovat hodnotou 0,5 1,0 g/den. Existují tøi hlavní cesty, jak tento nedostatek doplnit. Vzácnì dochází k tomu, že se podaøí konzumovat dennì g tuèných ryb (makrely èi sledi). Pokud se však u nás ryby konzumují, jedná se vìtšinou o bílou svalovinu, v níž je obsah n-3 PUFA pomìrnì nízký. Navíc od konzumace vhodných ryb odrazuje zápach, kosti a nedostatek znalostí ohlednì možností kuchyòské úpravy. Druhou možností je doplòování stravy o kapsle s rybím olejem, což má však také omezenou efektivnost, pokud nejde o pravidelné užívání. 33

34 Nové výrobky Sýr s n-3 mastnou kyselinou Pøirozenìjším postupem, než je pøídavek této potøebné složky do mléèného vý- robku, je její pøídavek do krmiva. Etiketa pøímo na mase Na základì spotøebitelské- ho obalu se musí zjistit, ze kterých jatek maso pochá- zí. K tomu musí pøíslušná etiketa poskytovat celou øadu informací. Firma Fasson Roll nyní vyvinula le- pidlo pro etikety ety,, které lze aplikovat pøímo na maso i na spotøebitelský obal. Káva z horké plechovky Švýcarská skupina Nestlé v souèasné dobì testuje na britském trhu kávový ná- poj v plechovkách, který se sám ohøeje po stisknutí tlaèítka na dnì plechovky. Tøetí možností je každodenní konzumace obvyklého sortimentu potravin obohaceného o n-3 PUFA. Problémem dosud bylo, že takové výrobky získávaly pøídavkem rybího oleje nepøíjemnou chu a vùni, protože EPA a DHA velmi snadno podléhají oxidaci. Pokroky v technologii rafinace pomohly tyto pøekážky pøekonat. Rybí olej bez rybího pachu Vìtšina konvenènì rafinovaných a deodorizovaných rybích olejù není vhodná pro aplikaci do potravin vzhledem k jejich malé odolnosti vùèi výrobním podmínkám používaným v prùmyslu. Jejich peroxidové a anisidinové èíslo vìtšinou pøedurèuje nevhodnost rafinovaných rybích olejù pro potravináøský prùmysl. Novinkou nìkolika posledních let jsou purifikované rybí oleje (napø. ROPUFA od firmy Roche), které jsou speciálnì zapouzdøené v prášku a které byly vyvinuty pro aplikaci do suchých potravin. Fortifikace potravin n-3 polynenasycenými mastnými kyselinami pomocí uvedených pøípravkù mùže být pøíležitostí pro výrobce. Eur.. Food and Drink Rev ev., 2001, è. 3, s. 27 (sk) Kanadský mlékárenský závod PurNutra Inc. pøedvedl zaèátkem roku 2001 tvrdý sýr s jemnou chutí podobnou èedaru a mozarele, vyrobený patentovaným postupem z mléka obsahujícího n-3 mastnou kyselinu. Krávy byly krmeny mouèkou z tuèných ryb, která byla bohatá na n-3 mastné kyseliny. Kyselina dokosahaexenová (DHA) je primární n-3 mastnou kyselinou zjištìnou v lidském mozku a lidské sítnici. Její úlohou je snižování rizikových faktorù souvisejících s kardiovaskulárními chorobami a zabraòování neurologickým poruchám, jako jsou deprese a nervozita. Je známo, že se pøirozenì vyskytuje v mateøském mléce a je dùležitá pøi vytváøení mozkové tkánì lidského plodu. Nìkteré studie ukázaly, že kojené dìti mají lepší výsledky testù inteligence a vidìní v porovnání s dìtmi živenými umìle. To vedlo v Evropì a v Japonsku k obohacování kojenecké výživy. Vzhledem k tomu, že lidé stále nekonzumují dostatek ryb obsahujících DHA, je sýr s názvem OmegaSmart pøíspìvkem pro zdravou výživu (www.purnutra.com). Dairy Foods, 102,, 2001, è. 4, s. L (sk) Od 1. záøí 2000 vstoupila v platnost nová EU-smìrnice (1760/ 2000), která má napomáhat tomu, aby byla zajištìna transparentnost celého procesu produkce hovìzího masa. V souèasné dobì používané metody identifikace hovìzích kusù nejsou vyhovující. Firma Fasson Roll Europe ve spolupráci s výrobcem etiket Bizerba GmbH & Co. vyvinula lepidlo, které lze používat pøímo na maso, a které snáší nároèné výrobní podmínky. Lepidlo S2800 vyrábí Bizerba GmbH & Co., je na bázi akrylu a snáší teploty v rozmezí od 25 do +70 C. Lepidlo není toxické a vyhovuje nìmeckým požadavkùm na látky pøicházející do kontaktu s potravinami, na mase nezanechává žádné skvrny. Etiketu lze nanášet pøímo na tìlo zvíøete, masné kusy i na obchodní balení. Neue Verpackung, 54,, 2001, è. 5, s. 52 (kv) Jedná se o tøíkomorový systém plechovky, pøièemž nápoj je umístìn ve vnitøním prostoru. Na dno navazuje dvoudílný válcovitý pláš, jehož spodní èást obsahuje nehašené vápno a v horním je voda. Po stisknutí tlaèítka se látky v plášti smísí a vyvolá se chemická reakce, pøi které vzniká teplo. Teplota nápoje ve vnitøním prostoru stoupne na 60 oc bìhem necelých 3 minut. Pak mùže 34

35 Legislativa Nový èeský zákon o odpadech Parlamentem ÈR vydaný nový zákon è. 185/2001 Sb., který rámcovì øeší na- kládání s odpady,, nahradí zákon 125/1997 Sb. Zmìna vyhlášky o vinaøství být odtrhávací uzávìr odstranìn a obsah konzumován. Plechovka o objemu 210 ml má momentálnì stát ca 3,60 DEM. Pøed nìkolika lety byl nabízen výrobek italské produkce na podobném principu. Odezva spotøebitelù byla nepatrná. Nestlé se však domnívá, že výrobek odpovídá souèasnému trendu života spojenému s cestováním. Zatím nejsou zkušenosti s tím, v kterých zemích a za jakou cenu bude možno výrobek prodávat. Lebensm. Ztg., 2001, è. 20, s. 43 (sk) Do pùsobnosti zákona nespadají speciální druhy odpadù (napø. odpadní vody, radioaktivní odpady), které jsou øešeny samostatnými pøedpisy. Za odpad je považována každá movitá vìc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se zbavit, a která pøísluší do nìkteré ze skupin uvedených v pøíloze. 1. èást: základní ustanovení, mezi nimiž jsou definovány napø. termíny: nebezpeèný odpad, komunální odpad, nakládání s odpady, úprava odpadù, odstraòování odpadù, materiálové využití nebo energetické využití odpadù. 2. èást: zaøazování odpadù a hodnocení jejich nebezpeèných vlastností. 3. èást: povinnosti pøi nakládání s odpady (pøedcházení vzniku odpadù, pøednostní využívání odpadù, povinnosti pùvodcù odpadù, balení a oznaèování nebezpeèných odpadù, provozování sbìru nebo výkupu, nakládání s komunálním odpadem). 4. èást: povinnosti pøi nakládání s vybranými výrobky, odpady a zaøízeními (odpady s PCB, odpadní oleje, baterie a akumulátory, kaly z èistíren odpadních vod, odpady z výroby oxidu titanièitého, odpady z azbestu, autovraky). 5. èást: zpìtný odbìr nìkterých výrobkù. Pro urèité výrobky je tato povinnost zákonem stanovena (napø. minerální oleje, pneumatiky, chladnièky), pro další výrobky mùže vláda tuto povinnost stanovit v mezích pøedpisù EU. 6. èást: zpùsob evidence a ohlašování odpadù a zaøízení. 7. èást: plány odpadového hospodáøství, jejichž cílem je pøedcházení vzniku odpadù. Tyto plány jsou sestavovány ministerstvem životního prostøedí nebo kraji v samostatné pùsobnosti nebo samotnými pùvodci odpadù. 8. èást: ekonomické nástroje (poplatky za ukládání odpadù, rezervy pro rekultivaci skládek. 9. èást: vývoz, dovoz a tranzit odpadù). 10. èást: sankce. 11. èást: výkon veøejné správy (MŽP, MZ, MZe, inspekce, okresní úøady aj.). Jsou stanoveny povinnosti a pravomoci jednotlivých orgánù. Zákon nabývá úèinnosti a pro rozhodnutí vydaná podle dosavadního zákona è. 125/1997 platí pøechodná ustanovení. Dále se tímto zákonem mìní nìkterá ustanovení zákona è. 565/ 1990 Sb. o místních poplatcích, zákona 157/1998 Sb. o chemických látkách, zákona 167/1998 Sb. o návykových látkách a zákona 130/1974 Sb. o státní správì ve vodním hospodáøství. Sbírka zákonù, èástka 71, (sk) Dne byla Ministerstvem zemìdìlství ÈR vydána vyhláška è. 228/2001 Sb., kterou se mìní nebo doplòují nìkterá jména míst v pøíloze è. 1 vyhlášky è. 298/2000 Sb. se seznamem vinaøských obcí, seznamem vinièních tratí a seznamem odrùd vinné révy pro výrobu vína s pøívlastkem. Vyhláška nabývá úèinnosti dnem vyhlášení, tj Sbírka zákonù, 2001, èástka 84, (sk)

36 Naøízení o clech a celních sazbách pøi dovozu z EU Legislativa Aplikace systému pro øízení životního prostøedí a ISO Tzv.. zelená revoluce moti- vovala spotøebitele, aby se zamìøili na výrobky šetr- nìjší z hlediska životního prostøedí. Pikolinát chrómu zcela zakázán Prevence BSE v USA Administrativní orgány FDA a USDA vydaly legis- lativní opatøení týkající se testování dobytka a regu- laci vedlejších živoèišných produktù pro potravináø- ské úèely. Dne 20. èervna 2001 bylo vydáno naøízení vlády è. 217/2001 Sb., kterým se stanoví preferenèní cla pro dovoz nìkterých zemìdìlských a potravináøských výrobkù pocházejících z EU. Naøízení umožòuje bez cla a bez omezení celní kvótou dovážet do ÈR droby rùzných zvíøat, sazenice a semena øady rostlin a rùzné druhy tropického a drobného ovoce. Pro dovoz nìkterých kvìtin je stanovena celní sazba 2 %. Pro vepøové a drùbeží maso, sýry, tvaroh, med, nìkteré výrobky z masa, okurky, jableènou š ávu a pøípravky s obsahem cukru nad 13 % jsou stanoveny celní kvóty na 2. pololetí r a 1. pololetí r Úèinnost naøízení trvá od do Sbírka zákonù, 2001, èástka 84, (sk) Silný tlak veøejnosti v Evropì i USA pøimìl spoleènosti, aby si vytvoøily systém øízení životního prostøedí (EMS). Cílem vytvoøení norem øady ISO je harmonizace existujících národních technických norem týkajících se životního prostøedí. Øízení záležitostí životního prostøedí se radikálnì mìní. Dosavadní chápání vìci jako formálního plnìní legislativy pøechází k vytváøení proaktivního øízení životního prostøedí. Znamená to, že organizace a èinnost spoleènosti jsou ohleduplné k životnímu prostøedí. Organizace uvažující o zavedení ISO by nejprve mìly posoudit nároky, jaké bude mít systém EMS na vnitøní strukturu a na její schopnost zajistit požadovaný rozsah. Oèekává se, že tyto normy budou prosazovány obdobnì, jako tomu bylo pøi zavádìní norem týkajících se všeobecného øízení jakosti. Normy øady ISO jsou nováèkem v systému øízení životního prostøedí (EMS), ale již se staly celosvìtovì pøijímanými ( certifikátù do èervna 1999). Jsou pøijaty ve 130 èlenských zemích. Aèkoli potravináøský prùmysl nepatøil k prvním prùmyslovým sektorùm, které je zaèaly zavádìt, je norma ISO již zavedena celosvìtovì ve více než spoleènostech. Všeobecnì se pøedpokládá, že legislativní požadavky týkající se oblasti zneèištìní životního prostøedí bude postupnì pøecházet k povinnému zavedení systému, který je rozpracován v uvedených normách ISO. F ood Rev ev.. Int., 16,, 2000, è. 2, s (sk) Pikolinát chrómu není povolen jako všeobecnì použitelný pøídavek do potravin. Pøesto se stalo, že byl v Nìmecku ve tøech pøípadech (nejèastìji do výživových doplòkù) povolen, což znamenalo, že jej mohli v pøíslušných výrobcích používat i výrobci, kteøí výslovnì o schválení nežádali. Protože však podle nejnovìjších vìdeckých poznatkù nejsou vylouèeny jeho negativní úèinky byla uvedená schválení odvolána (podle 47 LMBG). Food Design, 2001, è. 2, s. 11 (sk) Podle nedávného šetøení FDA se však tìmito smìrnicemi urèenými výrobcùm potravin a doplòkù øídí jen 28 % výrobcù. Podle porovnání roèní statistiky porážek a poètu testù je zøejmé, že by se choroba mohla dostat do potravinového øetìzce. V USA ani v jiných zemích, do kterých se již tradiènì nedováží dobytek nebo hovìzí produkty z Velké Británie, se však choroba BSE zatím neprojevila. (Jedním z ochranných opatøení je, že USA a další zemì nepøipouštìjí dárcovství krve od osob, které žily v UK déle než 6 mìsícù v období ) 36

37 Legislativa Nový potravinový kodex pro Austrálii a Nový Zéland Austrálie a Nový Zéland o sobì tvrdí, že jsou doda- vateli nejbezpeènìjších potravin na svìtì. Pøehled dosavadních preventivních opatøení v USA V r byl zakázán dovoz dobytka a pøíslušných produktù urèených ke konzumaci ze zemí, v nichž byl hlášen výskyt BSE. V kvìtnu 1990 USDA provedl testování podezøelých kusù dobytka na BSE. V r USDA inicioval namátkový odbìr vzorkù neduživých krav na jatkách. V r rozšíøilo USA zákaz dovozu na všechny pøežvýkavce a výrobky z nich. V øíjnu 2000 uvedl USDA zprávu o negativním výsledku testování mozkù kusù dobytka na BSE. V lednu 2001 navrhl FDA nový plán detekce a sledování zamìøený na TSE. Další opatøení v USA bude nyní nutno zamìøit na: likvidaci scrapie u ovcí, podporu dalšího výzkumu za úèelem lepšího pochopení epidemiologie chronických zhoubných chorob zvìøe a jejich pøípadného rozšíøení na skot, vývoj citlivìjších a specifiètìjších testù in-vivo a in-vitro za úèelem zjiš ování infekèních prionù v humánních vakcinách, humánních i veterinárních léèivech a v potravinách; a za úèelem umožnìní zdravotním a státním orgánùm realizovat dokonalejší celosvìtový program dozoru, zlepšení dozoru a zákazù dovozu u masa a vnitøností nevhodných pro lidskou spotøebu a vývoj lepšího systému vystopování rizikových dovezených hovìzích materiálù, zavedení povinné notifikace BSE a pøíslušných TSE, zavedení povinného uvádìní složek, jako jsou hovìzí hormony hypofýzy a nadledvinek v rámci oznaèování, zlepšení partnerství s WHO a dalšími organizacemi za úèelem koordinace dozoru. V oblasti prionových onemocnìní je celosvìtovì nutný intenzivní výzkum rychlých a spolehlivých metod detekce, výzkum týkající se epidemiologie u rùzných druhù zvíøat i èlovìka a také zdokonalení organizace dozoru. F ood Technol., 55,, 2001, è. 5, s. 26 (sk) Je to údajnì zpùsobeno sofistikovaným regulaèním systémem vyvíjeným tìmito dvìma zemìmi spoleènì od r a také ochotou potravináøského prùmyslu spolupracovat s vládou na vytváøení a zavádìní potravináøských pøedpisù. Potravinový úøad Austrálie a Nového Zélandu (ANZFA) strávil nìkolik let provìøováním pøedpisù obsažených v australském Food Standards Code a v New Zealand Food Regulations, pøièemž provedl rozsáhlou reformu tìchto pøedpisù. Výsledkem se stal soubor Australia New Zealand Food Standards Code navržený výborem pro australské a novozélandské normy (ANZFSC) v listopadu 2000 a zahrnující ve 29 obsáhlých pøedpisech pravidla pro všechny potravinové komodity. Tyto pøedpisy vznikaly zapracováním 76 pøedpisù pùvodnì australských a 223 pùvodnì novozélandských. Nosnými principy pøi sestavování tìchto pøedpisù byla ochrana zdraví spotøebitele, ochrana pøed falšováním a souèasnì nevyvíjení nepøimìøeného tlaku na náklady vydané prùmyslem, které by se pak nežádoucím zpùsobem odrazily ve spotøebitelských cenách. Novì navržené pøedpisy jsou moderní a jsou v nich skloubeny pozitivní požadavky všech zúèastnìných skupin. Pomocí tìchto pøedpisù se zvýší informovanost spotøebitelù v dùsledku uvádìní øady údajù na obalech, zmenší se svázanost výrobcù zrušením dlouhá léta používaných pøedepsaných receptur. Velký dùraz se pøi revidování dosavadních norem kladl na jejich zjednodušení, které 37

38 Legislativa Oznaèování hovìzího masa podle naøízení EU è. 1760/2000 Kvùli možnosti zpìtného vysledování pùvodu masa bylo v EU vydáno nìkolik naøízení. spoèívá v nepøedepisování podrobností a umožòující inovace. S tím souvisí pøesun významnosti z vertikálních pøedpisù (obsahujících pøedevším definice, minimální obsahy významných složek) spíše na horizontální pøedpisy. Je vytváøen tlak na využívání kódù pro praxi a na vlastní øízení jakosti. Je snaha o kompatibilitu s Codex Alimentarius a dalšími mezinárodními pøedpisy. Vedle tohoto souboru norem existují v jednotlivých státních útvarech Austrálie a Nového Zélandu nìkterá další naøízení, kterými se napø. regulují nìkteré prùøezové otázky (zacházení se zvíøaty, obsah pesticidù aj.). Požadavky na oznaèování patøí k nejpøísnìjším. Poprvé bude požadováno, aby na všech potravinách byla uvedena nutrièní hodnota (obsah bílkovin, sacharidù, tukù, energie a sodíku). Rovnìž bude povinné upozoròovat na složky, které jsou známy svým alergizujícím úèinkem (napø. arašídy). Novì navržený kodex sestává ze tøí èástí. První èást obsahuje všeobecné pøedpisy týkající se všech potravin (oznaèování, aditiva, GMO, potraviny nového typu, ozaøování) a pouze pro Austrálii mikrobiologické limity, limity kontaminantù a reziduí a normy pro nìkteré procesy. Ve druhé èásti jsou zahrnuty výrobkové pøedpisy pro potraviny (a výrobky z nich): obiloviny, maso, ryby, vejce, ovoce, zelenina, mléko, cukr, oleje, nápoje, ocet, sùl a také potraviny pro zvláštní výživu. Tøetí èást platí jen pro Austrálii a obsahuje pøedpisy pro zajištìní nezávadnosti. Pro tuto oblast má Nový Zéland vlastní soubor požadavkù. Pokud ANZFSC schválí tento spojený kodex a lhùtu dva roky pro jeho zavedení, budou mít výrobci dost èasu na provedení potøebných zmìn. V pøechodné fázi bude možno pro každou potravinu používat buï dosavadní, nebo nové pøedpisy, ale nikoli obojí dohromady. Návrh kodexu lze nalézt na stránkách Ve snaze o vytvoøení jednotných národních norem, které budou shodnì interpretovány a prosazovány, v prùbìhu doby vznikly: Výbor pro potravinové normy Národní rady pro zdraví a lékaøský výzkum (NHMRC) (1955) pøedvoj národních norem; Potraviny jinde nenormalizované široce pojatá norma ze 70. let vytvoøená pro snížení poètu potravinových norem, které pøesnì vymezují podstatu potraviny, povolující širokou škálu adi tiv, Modelový potravinový zákon (1980) vytváøející právní rámec i pro pøijetí potravinových norem, a to bez rozdílù v jednotlivých státech Austrálie; Národní potravinový úøad (NFA) (1991), který se v r pøemìnil na Australský a novozélandský potravinový úøad (ANZFA) v návaznosti na formální smlouvu s Novým Zélandem. Také v prùmyslu docházelo k vytváøení úèelových formací. Uprostøed 90. let vznikla Australská rada potravináøù a koncem 90. let Australská rada potravináøù a obchodníkù (AFGC). AFGC sdružuje 185 spoleèností, subjektù a asociací pøedstavující 85 % sektoru potravin a obchodu v Austrálii. Tento sektor je s obratem 58 mil. USD nejvìtším výrobním sektorem v Austrálii. AFGC se v posledních letech spoleènì s ANZFA podílel na revizi norem. Food Austral., 52,, 2000, è. 12, s (sk) Naøízení EU è. 1760/2000 vydané , které bylo doplnìno provádìcím naøízením è. 1825/2000 objasòujícím nìkteré podrobnosti, reguluje v èásti I povinné a v èásti II dobrovolné oznaèování hovìzího masa. Týká se to výrobkù spadajících pod následující kódy celního sazebníku: 0201, 0202, a Povinné oznaèování se týká hovìzího masa vèetnì masa koòovitých zvíøat, které se uvádí do obìhu v èerstvém sta- 38

39 Legislativa Opatøení pro snížení spotøeby alkoholu mládeží v EU Výrobci a distributoøi al- koholických nápojù již brzy nebudou moci uplatòovat reklamu na sportovních akcích. vu, chlazené nebo zmrazené, a to na každém stupni bez ohledu na to, zda je urèen spotøebiteli nebo dalšímu zpracovateli, a bez ohledu na velikost podniku. Netýká se to masa koøenìného nebo soleného. Termín oznaèení znamená pøipojení etikety k jednotlivému kusu masa nebo k více kusùm nebo k jejich obalu a v pøípadì nebalených výrobkù vhodné písemné a dobøe èitelné údaje pro spotøebitele v místì prodeje. Od 1. záøí 2000 mají èlenské státy povinnost zavést první stupeò oznaèování hovìzího masa, který nevyžaduje žádné údaje z databanky hovìzího. Jedná se o: referenèní èíslo nebo kód zvíøete nebo skupiny zvíøat èíslo schválení jateèného závodu a jméno zemì (údaj musí znít: Poraženo v: jméno zemì, èíslo schválení závodu), èíslo schválení závodu, kde došlo k bourání jateèného tìla nebo skupiny jateèných tìl. Od 1. ledna 2002 bude dále povinné uvádìt i: stát, v nìmž se zvíøe narodilo, stát, v nìmž bylo chováno, stát, v nìmž bylo poraženo. Pokud jsou všechny tøi údaje stejné, uvádí se: zemì pùvodu jméno státu. Mleté maso. Zvláštním pøípadem je mleté maso, které musí být obdobnì oznaèeno, pokud není koøenìné nebo solené a pokud podíl hovìzího není menší než 50 %. Registraèní systém Pro úèely oznaèování musí zúèastnìný podnik nebo organizovaná skupina podnikù mít zavedený oznaèovací a registraèní systém, který slouží pøedevším k podchycení vstupu a výstupu zvíøat, jateèných tìl nebo jejich èástí, aby se zajistilo, že mezi vstupem a výstupem je souvislost. K tomu, aby byla zajištìna vysledovatelnost pùvodu, je stanoven nejvyšší poèet zvíøat ve skupinì s jedním kódem, a sice poèet nesmí pøekroèit denní produkci. Dobrovolné oznaèování Pro umožnìní uvádìní dalších dobrovolných údajù musí být podána žádost se specifikací u pøíslušného úøadu. Ve specifikaci jsou uvedeny druhy údajù a opatøení, která zaruèují správnost tìchto údajù. Úøad povolí uvádìní dalších údajù jen pokud bude dobøe fungovat kontrolní systém a bude možno zjistit spojitost mezi masem a zvíøetem. Nepovoluje se napø. uvádìní nejasného údaje jakostní maso, protože to mùže znamenat dobrou nebo støední kuchyòskou upravitelnost nebo tøeba nízký obsah tuku. Údaje, které získají jednotlivá povolení k jejich dobrovolnému uvádìní na mase by mìly být povolovány všeobecnì. Kranner, P. Mahmood, A.: Die Rindfleischkennzeichnung gemäss der Verordnung (EG) 1760/2000 Ernährung, 25,, 2001, è. 5, s (sk) Podle Evropského parlamentu výrobci a prodejci alkoholu budou moci sponzorovat mládežnické organizace a sportovní svazy jen, budou-li se pøísnì držet pøíslušného kodexu chování. Tím chtìjí evropští úøedníci zabránit tomu, aby svazy s napjatým rozpoètem nemusely své finanèní potøeby omezit ve prospìch veøejného zdraví. V odpovìdi na doporuèení Komise ES ohlednì ochrany dìtí a mládeže pøed spotøebou alkoholu vyžadují úøedníci Parlamentu, že musí být ve všech restauracích v EU nabízen nejménì jeden nealkoholický nápoj, který není dražší než nejlevnìjší alkoholický nápoj. Totéž platí pro výèepy. 39

40 Legislativa Zákaz tabákové reklamy v EU Pøi pøíležitosti Dne neku- øákù zveøejnil komisaø pro ochranu spotøebitele D. Byrne nový návrh smìr- nice vypracované Komisí EU zakazující tabákovou reklamu. Velké diference v cenách potravin v EU V nìkterých zemích jsou ceny urèitých produktù až trojnásobné proti zemím, v nichž jsou stejné pro- dukty nejlevnìjší. Èlenské státy požadují, aby bylo vyhodnoceno, jaký vliv má na spotøebu alkoholu mládeží rùzné daòové zatížení alkoholických nápojù v rùzných státech. Na koupalištích a plovárnách mají být umístìny výrazné tabule upozoròující na nebezpeèí, jaké znamená plavání po konzumaci alkoholu. Pøes veškeré toto úsilí jsou úøedníci toho názoru, že mírné pití vína pøi jídle patøí k evropské kultuøe a nemá nic spoleèného s alkoholovým problémem. Lebensm. Ztg., , è. 21, s. 29 (sk) Je to asi pùl roku poté, co Evropský soudní dvùr obdobnou smìrnici zamítl. V dalším kroku bude smìrnice pøedložena Evropskému Parlamentu a Radì. Nový návrh dává prostor pro rùzné interpretace. Hlavním dùvodem pøedchozího zamítnutí bylo, že smìrnice zasahovala pøíliš daleko a pùsobila ve smyslu zdravotní politiky, což nemá být oblast, kterou reguluje Komise EU. Úplný zákaz tabákové reklamy je po výroku Strassburgského soudu vylouèen. Nelze zakázat reklamu spoèívající ve sponzorování sportovních zápasù, reklamu prostøednictvím internetu, rozhlasu a tiskovin. Podle nové strategie je zákaz reklamy pojat velmi úzce a vztahuje se jen na tiskoviny, které jsou rozšiøovány do zahranièí. Z pùvodního návrhu byl napø. vyjmut zákaz reklamy v kinech a na plakátech. Formálním dùvodem pro vytvoøení pøedpisu je nestejná úroveò možností tabákové reklamy v rùzných zemích, která mùže být pøekážkou spoleèného trhu. Skuteèné dùvody budou spíše politické. Jednotný názor na zákaz reklamy nemají ani výrobci. Velké firmy jako Philip Morris, B.A.T. a Reemtsma by byly srozumìny s tím, že bude zakonzervován podíl na trhu, který mají pøed zákazem reklamy. Nejde jim o získávání nových klientù z øad mládeže. Proto podporují i zákaz prodeje tabákových výrobkù mládeži pod 18 let. Lebensm. Ztg., , è. 21, s. 29 (sk) Poslední dvouletý pøehled Evropské komise o skóre jednotného trhu (Single Market Scoreboard) uveøejnìný 28. kvìtna 2001 uvádí, že ceny èerstvých potravin v supermarketech se v jednotlivých èlenských státech Evropské unie znaènì rozcházejí. Pøehled cen potravin v deseti èlenských státech za období srpen 1999 až srpen 2000 ukazuje, že rozdíly se týkají všech sledovaných druhù potravin. Z deseti èlenských státù zapojených do prùzkumu je koš èerstvých potravin nejdražší v Dánsku, nejlevnìjší ve Španìlsku. V poøadí nejvyšších cen potravin za sebou následují Dánsko, Nizozemsko, Francie, Švédsko a Belgie, kde náklady na nákup potravinového koše pøevyšují prùmìr EU, zatímco ve Spojeném království, Itálii, Nìmecku, Irsku a Španìlsku jsou pod prùmìrem EU. Potravinový koš zahrnuje následující zboží: 6 vajec, 250 g sýra gouda, 2 litry mléka, 500 g vepøových øízkù, 1 litr ovocného jogurtu místní znaèky, 250 g šunky, 500 g peèeného lososa, 250 g lososovité ryby, 1 kg banánù, l kg broskví, 500 g ovoce kiwi. Prùmìrná cena takového koše je 25 EUR vèetnì DPH resp. 22 EUR (bez DPH) a pohybuje se od 31 resp. 25 EUR v Dánsku do 18 resp. 17 EUR ve Španìlsku. Podle komisaøe EU pro vnitøní trh Fritze Bolkensteina je tato situace neúnosná. Je nutné zjistit a definovat pøíèiny tìchto rozsáhlých diferencí a zkoumat, zda jsou zpùsobeny nedostateènou konkurencí nebo pøekážkami v distribuci a marketingu. Zjištìné pøíèiny musí být urychlenì odstraòovány, aby se rozdíly v cenách postupnì vyrovnaly. Obyvatelé 40

41 Evropy mají právo na výhody plynoucí z cenové konkurence v rámci mezinárodního trhu. Agra Focus, 2001, è. 64, s (Jav) Nové potravináøské pøedpisy EU Legislativa OBECNÉ PØEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY Doporuèení Rady ES è. [2001/458] z ohlednì konzumace alkoholu mladými lidmi, pøedevším dìtmi a dospívajícími. OJ L 161, , s.38 Doporuèení Komise ES è. [2001/459] z ohlednì koordinovaného programu inspekcí výživy zvíøat pro r podle smìrnice 95/53. OJ L 161, , s.42 ÚØEDNÍ KONTROLA Rozhodnutí Komise ES è. [2001/499] z , kterým se mìní rozhodnutí 2000/639 a 2000/773 o finanèních pøíspìvcích èlenským státùm na monitorizaèní program BSE pro r OJ L 181, , s.36 PØÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY Naøízení Komise ES è /2001 z týkající se provizorního schválení nových aditiv do krmiv. OJ L 180, , s.18 REZIDUA, A, KONT ONTAMINANTY AMINANTY,, RADIOAKTIVITA Smìrnice Komise ES è. 2001/39 z , kterou se mìní pøílohy smìrnic 86/362, 86/363 a 90/642 stanovující max. hladiny reziduí pesticidù v a na cereáliích, potravinách živoèišného pùvodu a nìkterých produktech rostlinného pùvodu vèetnì ovoce a zeleniny. OJ L 148, , s.70 Naøízení Komise ES è. 1274/2001 a z a 1322/ 2001 z , kterými se mìní pøílohy I a III naøízení 2377/ 90 stanovující postup Spoleèenství pøi urèování max. limitu reziduí veterinárních léèiv v potravinách živoèišného pùvodu. OJ L 175, s.14 OJ L 177, , s.52 Smìrnice Komise ES è. 2001/48 z , kterou se mìní pøílohy smìrnic 86/362 a 90/642 stanovující maximální limity reziduí pesticidù na obilovinách a nìkterých produktech rostlinného pùvodu vèetnì ovoce a zeleniny. OJ L 180, , s.26 OZNAÈOVÁNÍ Naøízení Komise ES è. 1285/2001 z zamítající seznam aplikací týkajících se registrace oznaèení podle èl. 17 naøízení 2081/92 o ochranì geografických údajù a oznaèení pùvodu zemìdìlských produktù a potravin. OJ L 176, , s.27 Naøízení Komise ES è. 1356/2001 z doplòující pøílohu k naøízení 2400/96 o zapsání urèitých oznaèení pùvodu do Registru chránìných geografických údajù a oznaèení pùvodu podle naøízení 2081/92. OJ L 182, , s.25 MASO A MASNÉ VÝROBKY Naøízení Komise ES è. 1082/2001 z , kterým se mìní naøízení 562/2000 s podrobnými pravidly pro aplikaci naøízení 1254/1999 ohlednì nákupu hovìzího, a kterým se opravuje naøízení 590/2001 s derogací a opravou naøízení 562/2000. OJ L 149, , s.19 41

42 Legislativa Rozhodnutí Komise ES è. [2001/415] z , kterým se podruhé mìní rozhodnutí [2001/356] týkající se urèitých ochranných opatøení ohlednì SLAK ve Velké Británii. OJ L 149, , s. 38 Rozhodnutí Komise ES è. [2001/416] a [2001/416] z 1. a , kterými se poètvrté a popáté mìní rozhodnutí [2001/327] týkající se omezení pohybu zvíøat urèitých druhù z hlediska SLAK. OJ L 149, , s. 40 OJ L 176, , s.75 Naøízení Komise ES è. 1096/2001 z , kterým se mìní naøízení 1143/1999, 1081/1999, 1128/1999 a 1247/1999 pro sektor hovìzího a telecího masa. OJ L 150, , s.33 Rozhodnutí Komise ES è. [2001/426] a [2001/456] z 6. a , kterými se poosmé a podeváté mìní rozhodnutí 2001/ 223 týkající se urèitých ochranných opatøení ohlednì SLAK v Nizozemí. OJ L 151, , s.45 OJ L 157, , s.19 Rozhodnutí Komise ES è. [2001/430], [2001/437] a [2001/ 518] z 7. a a , kterými se potøetí, poètvrté a popáté mìní rozhodnutí [2001/356] týkající se urèitých ochranných opatøení ohlednì SLAK ve Velké Británii. OJ L 153, , s.33 OJ L 154, , s.66 OJ L 186, , s.58 Rozhodnutí Komise ES è. [2001/471] z stanovující pravidla pro pravidelnou kontrolu dodržování všeobecné hygieny pracovníky v provozech podle smìrnice 64/433 o zdravotních podmínkách výroby a trhu s èerstvým masem a smìrnice 71/118 o zdravotních problémech ovlivòujících výrobu a uvádìní na trh èerstvého drùbežího masa. OJ L 165, , s.48 Naøízení Komise ES è. 1248/2001 z , kterým se mìní pøílohy III, X a XI naøízení 999/2001 ohlednì epidemiologického dozoru a testování TSE. OJ L 173, , s.12 Naøízení Komise ES è. 1358/2001 z stanovující specifická opatøení ohlednì komunikace v sektoru hovìzího a telecího masa. OJ L 182, , s.34 OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH Rozhodnutí Komise ES è. [2001/424] z schvalující uvedení výrobkù na bázi ovoce pasterovaných vysokotlakým postupem na trh a sice podle naøízení 258/97. OJ L 151, , s.42 Naøízení Komise ES è. 1135/2001 z , kterým se mìní ustanovení týkající se velikostního tøídìní, prezentace a oznaèování, uvedená v tržních normách pro urèité druhy èerstvé zeleniny, a kterými se dále mìní naøízení 659/97. OJ L 154, , s.9 Naøízení Komise ES è. 1148/2001 z o kontrole shody s tržními normami u èerstvého ovoce a zeleniny. OJ L 156, , s.9 42

43 Legislativa Konference a veletrhy Výstavy a veletrhy v listopadu 2001 CUKR, MED, ÈOKOLÁDOVÉ VÝROBKY Naøízení Komise ES è. 1260/2001 z o spoleèné organizaci trhu v sektoru cukru. OJ L 178, , s.1 Naøízení Komise ES è. 1336/2001 z , kterým se mìní naøízení 2300/97 s podrobnými pravidly pro aplikaci naøízení 1221/97 na podporu produkce a trhu s medem. OJ L 180, , s.21 VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA Naøízení Komise ES è. 1099/2001 z , kterým se mìní naøízení 1608/2000 stanovující pøechodná opatøení s odkladem trvalých opatøení zavádìjících naøízení 1493/1999 o spoleèné organizaci trhu s vínem. OJ L 150, , s.38 Naøízení Komise ES è. 1253/2001 z , kterým se mìní naøízení 1227/2000 s podrobnými pravidly pro používání naøízení 1493/1999 o spoleèné organizaci trhu s vínem z hlediska produkèního potenciálu. OJ L 173, , s.31 Naøízení Komise ES è. 1282/2001 z s podrobnými pravidly pro aplikaci naøízení 1493/1999 týkajícího se shromažïování informací identifikujících vinaøské produkty a monitorizace trhu s vínem a mìnící naøízení 1623/2000. OJ L 176, , s.14 Pramen: Official Journal of European Communities, od do (sk) VÝSTAVY VY A VELETRHY V LISTOPADU 2001 IDF Svìtový mlékárenský summmit Auckland, Nový Zéland kontakt: Vinaøská výstava Curych (Švýcarsko) kontakt: EQUIP HOTEL Výstava zaøízení a managementu pro hotely, restaurace a služby Paøíž (Francie) kontakt: FOOd Circus Gastronomický veletrh Dortmund (SRN) kontakt: fax: Food Ingredients Europe Londýn (Velká Británie) kontakt: 4. mezinárodní symposium o úloze sóji v prevenci a léèe- ní chronických onemocnìní Hyatt Islandia, San Diego, Kalifornie (USA) 43

44 Legislativa kontakt: CoFE 2001 Konference o potravináøském strojírenství Reno (Nevada, USA) kontakt: Fish-Delta Mezinárodní výstava pro rybolov, rybáøství a ochranu vod Bukureš (Rumunsko) kontakt: ALLES FÜR DEN GÄST HERBST Veletrh pro obchod a technologie spojené s provozováním gastronomických služeb Salcburk (Rakousko) kontakt: FLEI-FA Veletrh masného prùmyslu Drážïany (SRN) kontakt: IUPAC AC mezinárodní symposium o sladidlech Hiroshima (Japonsko) kontakt: Obalové dny Odborné setkání pracovníkù prùmyslu obalù Brno (ÈR) kontakt: Elma Potravináøský a zemìdìlský veletrh Helsinky (Finsko) kontakt: GOURMENT DRESDEN Výstava lahùdkových potravin a vína Drážïany (SRN) * kontakt: fax: +351/ Tecnocarnica Výstava technologií zpracování masa Barcelona (Španìlsko) listopad 2001 kontakt: fax: SITEVI Mezinárodní výstava vinohradnictví a zaøízení pro vinaøe Montpellier (Francie) listopad 2001 kontakt: fax:

45 Nabídka Nové normy my ISO a jejich návrhy hy Prionová onemocnìní BTA/TECNOALIMENT A/TECNOALIMENTARIA ARIA Mezinárodní výstava technologií a strojù pro zpracování potravin Barcelona (Španìlsko) listopad 2001 kontakt: fax: ÚZPI nabízí v elektronické formì pøehled nových norem ISO pro potraviny, který je dodatkem k pøíruèce Seznam mezinárodních norem ISO pro potraviny vydané v r Jsou v nìm uvedeny normy ISO, jejich návrhy (ISO/DIS) a koneèné návrhy (ISO/ FDIS) publikované od dubna 1998 do prosince V tištìné nebo elektronické formì lze získat i pùvodní výše uvedenou pøíruèku (cena 40 Kè). Normy ISO, stejnì jako jiné zahranièní a mezinárodní normy, jsou pøedmìtem autorsko-právní ochrany a nelze je volnì kopírovat. V ÈR umožòuje prezenèní studium norem a zprostøedkovává jejich obstarání Èeský normalizaèní institut (ÈSNI), Biskupský Dvùr 5, Praha 1. Cena dodatku: 60 Kè Materiál lze objednat a obdržet prostøednictvím nebo na disketì (cena zvýšena o poštovné a balné). Dtsch. Lebensm. Rdsch., 95,, 1999, è. 1 12, 96,, 2000, è. 1 12, 97, 2001, è. 1 (sk) Ve fondu Ústøední zemìdìlské knihovny je kniha John Collinge a Mark S. Palmera (ed.): Prion Diseases (D 87805), kterou vydal v r Oxford University Press. Jednotlivé kapitoly: Úvod do prionových onemocnìní (pøenosné spongiformní encefalopatie). Prionová onemocnìní u lidí. Patologie prionových onemocnìní. Prionová onemocnìní zvíøat. Bunìèná biologie a transgenní modely prionových onemocnìní. Neurofysiologie prionových onemocnìní. Strukturální vlastnosti prionového proteinu. (kv) Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Øídí redakèní rada: PhDr. J. Rydlo øeditel Ing. P. Michal Redaktoøi: Ing. O. Kopáèová Ing. A. Kvasnièková Ing. I. Lepešková Ing. S. Mihulka, CSc. Ing. C. Perlín, CSc. Ing. I. Suková L.Masáková (tech. redakce) tel.: 02/

46 Právì vyšel pátý (poslední) díl Zahradnického slovníku nauèného (ZSN) moderní zahradnické encyklopedie, která by nemìla chybìt v knihovnì žádného za- hradníka, zahrádkáøe i milovníka pøírody. Pátý díl vychází v rozsahu zhruba 1,5 dílu. Ústav zemìdìlských a potravináøských in- formací nabízí kompletní ZSN, všech pìt dílù, za sníženou cenu Kè Ceny jednotlivých dílù jsou 1. díl 298 Kè 2. díl 345 Kè 3. díl 385 Kè 4. díl 425 Kè 5. díl 650 Kè Objednávky na adrese: 46

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích *

DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Factor Base NO DÙVODY: * Od roku 1900 je každoroènì KVO (kardiovaskulární onemocnìní) na 1. místì v úmrtí v USA a podobnì také v ostatních civilizovaných zemích * Na KVO zemøe tolik lidí, jako na dalších

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Krátké zprávy. Možnosti inzerce. naleznete na posledních stranách. Výživové návyky kanadských kuøákù. Konzumace alkoholu a výživové návyky Z OBSAHU

Krátké zprávy. Možnosti inzerce. naleznete na posledních stranách. Výživové návyky kanadských kuøákù. Konzumace alkoholu a výživové návyky Z OBSAHU 11 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 6 Jakost potravin 17 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 24 Legislativa 27 Výživové návyky kanadských kuøákù Krátké zprávy Konzumace alkoholu a výživové návyky Možnosti

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí All-in-one Pure 365 doplněk stravy * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Vitaminy. lidský organismus si je většinou v vytvořit. Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor hormonů kových. Hypovitaminóza Avitaminóza

Vitaminy. lidský organismus si je většinou v vytvořit. Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor hormonů kových. Hypovitaminóza Avitaminóza Vitaminy Vitaminy lidský organismus si je většinou v nedovede sám s vytvořit musí být přijp ijímány stravou Hlavní funkce vitaminů: Prekurzory biokatalyzátor torů - součásti sti koenzymů, hormonů Antioxidační

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Zdroj: Zdravá výživa. Co je glutamát sodný?

Zdroj: Zdravá výživa. Co je glutamát sodný? Glutamát sodný Umělý orgasmus jazyku Čtvrtek, 28 Duben 2011 07:29 Aktualizováno Neděle, 08 Květen 2011 17:32 Zdroj: Zdravá výživa Dříve než do sebe nalijete další "pytlíkovou" (správně prý polévku v sáčku)

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Vitaminy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

Vitaminy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter. Vitaminy Tato přednáška pochází z informačního systému Masarykovy univerzity v Brně, kde byla zveřejněna jako studijní materiál pro studenty předmětu Fyziologie výživy. Autorem přednášky je Mgr. Lucie

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací EUNIKÉ SILVER Výrobek EUNIKÉ SILVER je kombinací mikronizované sladkovodní řasy česká chlorela SP (Chlorella sp.) a extraktu léčivé rostliny šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis). Obě složky jsou

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Příčina Smrtí ve Světě

Příčina Smrtí ve Světě Příčina Smrtí ve Světě Sebevrařda MVA Vrařda Játra Venkovní Dýchací Mrtvice Infekce Zažívání Kardiovaskulární Rakovi na Data: World Health Organization PROČ SE O TO ZAJÍMAT? DNES SE TO TÝKÁ 5TI VĚCÍ Srdce

Více

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty Vejce představují významný zdroj bílkovin a dalších živin. Nové poznatky potvrzují, že konzumace vajec je spojena se zlepšením kvality stravy, zvýšením pocitu plnosti po jídle a může ovlivňovat a upravovat

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE Chutný, zdravý nápoj pro energii, soustředění a úpravu hmotnosti Obsahuje uhlohydráty s pomalým uvolňováním, díky tomu má nízký glykemický index a udržuje

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 10 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 12 Rizika z potravin 15 Analýzy a pøístroje 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 23 Nové výrobky 26 Legislativa 30 Akce 38 Nové knihy 39 Výživové doplòky

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

Plodinová burza Brno obchody promptní ve vybraných týdnech 2013 a 2014, cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo dodání

Plodinová burza Brno obchody promptní ve vybraných týdnech 2013 a 2014, cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo dodání FOOD FORUM 2014 Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2013 Plodinová burza Brno obchody promptní ve vybraných týdnech 2013 a 2014, cena Kè/t, bez DPH, parita DDP = místo

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu 9 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 15 Rizika z potravin 18 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Konference a veletrhy 31 Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím Krátké

Více

2009/2010 2009/2010. novinky v sortimentu

2009/2010 2009/2010. novinky v sortimentu 2009/2010 2009/2010 novinky v sortimentu PØÍRODNÍ VÝTA KY 17 Tøezalka teèkovaná extrakt hypericin 40 mcg Tøezalka teèkovaná (hypericum perforatum) je vytrvalá léèivá bylina hojnì rozšíøená i v našich klimatických

Více

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem Čistá výživa pro mozek Výborná chuť s maximálním účinkem Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita. Již déle než 20

Více

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Úvod do problematiky

Více

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V KVALITA A CENY Výsledky skliznì v ÈR Odhady svìtové produkce cereálií 2014 (v mil. tun) Pramen: IGC k 29.8.2014 Dosavadní výsledky skliznì zemìdìlských plodin podle stavu k 2. záøí 2014 Svìtové trhy -

Více

AKCE VITAKLUB (-15%)

AKCE VITAKLUB (-15%) A - Multivitamíny CentralVita Classic - 100 tbl., multivitaminy Komplexní složení od A do Z! Receptura složená ze 30 vitaminů a minerálů odpovídá místním výživovým poměrům. Jediná tableta denně zaručí

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek Využijte maximum díky pufrování Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita.

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 2 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 4 Jakost potravin 17 Nové výrobky 20 Legislativa 23 Výstavy a veletrhy 33 Již se nemusíme obávat vajec Lze využít fermentace jako metody ke snižování glykemického

Více

Nutria. Unikátní směs výtažků z ovoce a zeleniny doplněných o SelenoExcel a další nezbytné látky.

Nutria. Unikátní směs výtažků z ovoce a zeleniny doplněných o SelenoExcel a další nezbytné látky. Nutria Unikátní směs výtažků z ovoce a zeleniny doplněných o SelenoExcel a další nezbytné látky. Název produktu: Nutria Složení: Využití jako prevence: Využití jako podpora léčby: Definice působení v organizmu:

Více

SPECIÁLNÍ DRUHY POTRAVIN A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

SPECIÁLNÍ DRUHY POTRAVIN A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ SPECIÁLNÍ DRUHY POTRAVIN A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ Daniela Winklerová Státní zdravotní ústav Praha Potraviny pro zvláštní výživu Doplňky stravy Obohacené potraviny Legislativa Označování EFSA Reklama Zdravotní

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa

Potravináøské aktuality výživa, trendy v potravináøství, legislativa 4 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 2 Jakost potravin 6 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 16 Legislativa 19 Potravináøské konference a výstavy 27 Lecitinem proti tvrdnutí jater Krátké zprávy Cukry a

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU zdraví a vitalita BETA KAROTEN PUP LKA A» účinné látky z přírodních zdrojů» chrání organizmus před volnými radikály» chrání kůži a zrak při opalování na slunci a v soláriích» pupalka vhodně působí při

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy MUDr. Jan Piťha, CSc. prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. a kolektiv FÓRUM ZDRAVÉ VÝŽIVY ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy Autorský kolektiv: doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. doc. MUDr. Pavel Kohout,

Více

Maso West s.r.o. Za Mototechnou 1619 155 00 Praha 5 Výrobna Klatovy Maxima Gorkého 682 339 01 Klatovy Druh výrobku: Skupina výrobku: Podskupina výrobku: Název výrobku: Chyba! Nebyl zadán název záložky.

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN,

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, CHRÓM, Calcium, Magnesium Organické Minerály ORGANICKÉ MINERÁLY Zásadní zvláštností všech přípravků linie «Organické minerály»

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

Pracovníci lékárny budou připraveni poradit klientům s řešením jejich zdravotních problémů a poskytnou odborné informace o nabízených produktech.

Pracovníci lékárny budou připraveni poradit klientům s řešením jejich zdravotních problémů a poskytnou odborné informace o nabízených produktech. Nemocniční lékárna si v rámci Dnů zdraví připravila pro své klienty soubor přípravků, které budou po celý týden k dispozici za speciální, sníženou cenu. Přípravky byly pečlivě vybrány s ohledem na blížící

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Trouby jsou jedním z pøístrojù pro domácnost, jejichž vývoj se dostal skuteènì velmi daleko. Abyste si ze široké škály tìchto výrobkù vybrali skuteènì

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy

Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy Dietetická potravina pro zvláštní lékařské účely Informace pro pacienty Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy Vážíme si Vašeho zdraví. Výrobce: Orthomol GmbH, Herzogstraβe 30, 40764 Langenfeld Německo www.orthomol.com

Více

Diaskor. Prodlužuje délku kvalitního života diabetiků. Účinná pomoc pro diabetiky. až o 29% (1)

Diaskor. Prodlužuje délku kvalitního života diabetiků. Účinná pomoc pro diabetiky. až o 29% (1) Diaskor Účinná pomoc pro diabetiky Prodlužuje délku kvalitního života diabetiků. Skořicový extrakt snižuje krevní cukr. Prokázaná účinnost až o 29% (1) Skofiicov extrakt s obsahem MHCP pfiírodní látky

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 4 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost 15 Rizika 15 Analýzy 24 Zaøízení a technologie 26 Podniky a trhy 28 Nové výrobky 31 Legislativa 34 Akce 43 Tryptofan Do informaèních fondù ÚZPI pøibyla nová publikace monografie

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ Akce 2+1 ZDARMA a Sleva 22 % nelze vzájemně kombinovat. Doporučené ceny. / Platí od 1. 1. 2015

PŘEHLED PRODUKTŮ Akce 2+1 ZDARMA a Sleva 22 % nelze vzájemně kombinovat. Doporučené ceny. / Platí od 1. 1. 2015 zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Akce 2+1 ZDARMA a Sleva 22 % nelze vzájemně kombinovat. Doporučené ceny. / Platí od 1. 1. 2015 AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

CASA-FERA Puppy Štěně 3 KG 12,5 KG

CASA-FERA Puppy Štěně 3 KG 12,5 KG Puppy Štěně 12,5 KG CASA-FERA Puppy je přímo ušito na míru vysokým nárokům na živiny štěňat všech plemen: Malá plemena : od 4 do 21 týdnů Středně velká plemena: od 4 do 26 týdnů Velká plemena: od 4 do

Více