SOFTSTARTER ESB ESB-LC. Elektronický omezovaè zapínacího proudu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOFTSTARTER ESB ESB-LC. Elektronický omezovaè zapínacího proudu"

Transkript

1 SOFTSTARTER ESB ESB-LC Elektronický omezovaè zapínacího proudu Mìkké zapnutí hydraulických výtahù, èerpadel, ventilátorù atd. OBSAH A Dùležité pokyny B Normy C Technické údaje 1. Elektrické údaje 1.1 Dimenzování pøístrojù u hydraulických výtahù 1.2 Dimenzování pøi jiných použitích Jiná použití bez bypasového stykaèe Jiná použití s bypasovým stykaèem 1.3 Komutaèní tlumivka 1.4 Souèinitel zapínacího proudu 2. Mechanické údaje 2.1 Rozmìry a hmotnosti 2.2 Upevnìní pøístrojù D Všeobecný popis pøístrojù 1. Všeobecnì 1

2 2. Oblasti použití 3. Výhody 4 Provedení 5. Funkce 6. Standartní a W3 zapojení 7. Pøedem propojené pøístroje ESB-xxx E F Montáž 1. Všeobecnì 2. Zabudování 2.1 Upevòovací otvory ESB-LC Upevòovací otvory ESB-LC 6 3. Pøipojení 3.1 Pokyny pro propojení pro ESB-LC Pøipojení ve standartním zapojení 3.3 Pøipojení ve W zapojení Stykaèe v pøívodu Stykaèe ve vedení motoru 3.4 Provoz s jedním stykaèem Standartní zapojení W3 zapojení Návod pro uvedení do provozu 1. Bezpeènostní pokyny 2. Všeobecnì 3. Provoz se spínaèem FI 4. Uvedení do provozu 4.1 Indikaèní a obsluhovací prvky 4.2 Nastavení 5. Návod pro hledání chyb 5.1 Všeobecnì k hledání chyb 5.2 Úèinek chyb a odstranìní G H Ošetøování a údržba Pøíloha * Prohlášení výrobce * Popis pro 1-stykaèový provoz pøezkoušený TÙV * Rozmìry komutaèních tlumivek * Spoleèný vrtací plán ESB-LC 1 5 2

3 A Dùležité pokyny 1. Bude-li pøístroj provozován bez krytu, je toto pøípustné pouze nachází-li se v uzavøeném rozvadìèi. 2. Bìhem provozu proudového usmìrñovaèe pøíslušnì dle jejich krytí mohou mít proud vedoucí holé a rovnìž horké povrchy. 3. Pøi nepøípustném odstranìní potøebného zakrytí, pøi nesprávném použití, pøi chybné instalaci, nebo obsluze vzniká nebezpeèí usmrcení nebo tìžkých zdravotních nebo materiálních škod. 4. Všechny práce pro dopravu, instalaci a uvedení do provozu a rovnìž údržbu nutno provádìt kvalifikovaným odborným personálem. Kvalifikovaným odborným personálem ve smyslu tìchto zásadních bezpeènostních pokynù jsou osoby, které jsou povìøeny ustavením, montáží, uvedením do provozu a provozem výrobku a disponují pro svou èinnost pøíslušnou kvalifikaci. 5. Proudové usmìròovaèe jsou komponenty urèené pro zástavbu do elektrických zaøízení a strojù. Uvedení do provozu (tj. použití pro provoz dle urèení) je dovoleno pouze pø i dodržení EMV smìrnice (89/336 EHS). 6. Technické údaje a rovnìž údaje pro podmínky pøipojení jsou uvedeny na typovém štítku a v dokumentaci a nutno je bezpodmíneènì dodržet. 7. Motory nutno z bezpeènostních dùvodù vždy vybavit termistorovou ochranou. 8 Výtahové zaøízení nemá být pokud možno provozováno pøes ochranný spínaè chybného proudu (FI-spínaè). Toto platí zejména bìhem etapy stavby, kde dle zkušenosti výtahy jsou nìjak pomocnì napájeny proudem èasto ze stavebního rozvadìèe, z kterého odebírají proud také pracovníci stavby pro ruèní nástroje, V takovém pøípadì rezervujte si vlastní rozvadìè pro výtahová zaøízení. Viz k tomu kapitolu F (Návod k uvedení do provozu). 9. Postarejte se o dostateèné vìtrání v rozvadìèi. Nad a pod chladicím tìlesem musí být minimálnì 5 cm volného prostoru, pro zajištìní vyhovujícího vìtrání. Ponechte mimoto ve dnu a zakrytí rozvadìèe vìtrací otvory, kupø. použitím dìrovaného plechu, jak je nabízeno vìtšinou výrobcù rozvadìèù u jejich modelù. Toto podporuje výmìnu vzduchu s vnìjším ovzduším a zabraòuje ve vysokém létì tepelnému selhání elektroniky. 10. Kondenzátory ke korekci úèiníku, je-li to vùbec nutné musí být pøipojeny pøed hlavním spínaèem silového proudového obvodu (EN 81 èást 2, odst ). 3

4 11. Záruka a záruèní nároky jsou upraveny našimi Všeobecnými obchodními podmínkami. Nároky nad tyto uvedené vyžadují zvláštní ujednání. Pøi dotazech se obracejte prosíme pøímo na nás, rádi Vám poradíme. B Normy. Pøístroje øady ESB-LC a ESB-xxx splòují následující národní a mezinárodní pøedpisy: CE znaèky DIN IEC 38 DIN EN 81 èást 2 DIN VDE 0160 DIN VDE 0660 èást 500 DIN EN ISO 9001:1994 Mìøicí protokol (RST-Elektronik) Mìøicí protokol (RST-Elektronik) Mìøicí protokol (S-TEAM) Mìøicí protokol (S-TEAM) Normovaná napìtí Bezpeènostní pravidla pro konstrukci a montáž osobních a nákladních výtahù a rovnìž malých nákladních výtahù, hydraulicky pohánìných výtahù Vybavení silnoproudých zaøízení elektronickými provozními prostøedky Spínací pøístroje nízkého napìtí kombinace spínacích pøístrojù Zajištìní jakosti v konstrukci, vývoji, výrobì, montáži a servisu Pro splnìní pøíslušných EMV-ustanovení je zapotøebí u velikosti 1 5 pøedøazení trojfázové komutaèní tlumivky. U velikosti 6 jsou pøedepsané EMV mezní hodnoty dodrženy také bez tlumivky. U pøedem propojených pøístrojù ESB-xxx je potøebná tlumivka již umístìna na montážní desce pøístroje. Vhodné tlumivky lze od nás pøíslušnì ke každé velikosti pøístroje obdržet. 4

5 C Technické údaje 1. Elektrické údaje Jmenovité napìtí pøístrojù L1-L2-L3: 400 V +/-10%, 50/60 Hz 230 V, +/-10%, 50/60 Hz (zvláštní provedení) jiná napìtí na dotaz Trvání pøestávky pøed dalším zapnutím: cca 2 sek (pouze je-li stykaè pøed pøístrojem u L1, L2, L3) Teplotní rozsah +10 C.+50 C Hlásicí relé (vrch rampy) 1 pøepínací pomocný kontakt, max. 6 A, jmen.napìtí dle VDE: 250 V AC 1.1 Dimenzování pøístrojù u hydraulických výtahových zaøízeních a jiných Dimenzování pøístrojù se provádí zásadnì dle jmenovitého motorového proudu. Maximální jmenovité proudy jsou uvedeny v tab.c01: Tab. C01: maximální jmenovitý motorový proud pro hydraulické výtahy a jiná použití Velikost Max.jmenovitý.motorový proud u hydraulických výtahù 1) Max.jmenovitý motorový proud pøi jiných použitích(èerpadla,ventilátory) bez bypasového stykaèe s dobou zapnutí až 100% 2) standartní zapojení zapojení W 3 standartní zapojení zapojení W 3 ESB-LC 1 25 A 37,5 A 20 A 30 A ESB-LC 2 33 A 49,5 A 27 A 40 A ESB-LC 3 46 A 69 A 34 A 51 A ESB-LC 4 65 A 97,5 A 50 A 75 A ESB-LC 5 90 A 135 A 62 A 93 A ESB-LC A 200 A 100 A 150 A 1) max èetnost sepnutí 60 / hod 2) max èetnost sepnutí 10 / hod Rozhodující je vždy motorový proud. Výše uvedené jmen. motorové proudy jsou maximální hodnoty, které nesmí být pøekroèeny! 5

6 1.2 Dimenzování pøi jiných použitích Omezovaèe zapínacího proudu ESB-LC byly vyvinuty v první øadì pro hydraulické výtahy (provoz pouze ve smìru nahoru). Proto jsou tyto z tepelného hlediska navrženy pro krátkodobý provoz. Existuje však pøesto možnost provozovat také motory pro jiná použití (ventilátory, èerpadla, ). Zde pøichází v úvahu použití bypasového stykaèe, nebo snížení pøípustných proudù v pøístroji Jiná použití bez bypasového stykaèe Je-li omezovaè zapínacího proud u ESB-LC použit pro motory s dobou zapnutí (ED) až 100% bez bypasového stykaèe, pak se vhodný pøístroj volí dle pravého sloupce v tabulce C Jiná použití s bypasovým stykaèem Je-li omezovaè zapínacího proudu ESB-LC použit pro motory s dobou zapnutí (ED) až 100% s bypasovým stykaèem, mohou být pøístroje dimenzovány dle tabulky C01 jako pro hydraulické výtahy. Pøedpokladem je však že pøístroj ihned po rozbìhu je pøeklenut tøípólovým bypasovým stykaèem (L1 s U, L2 s V a L3 s W). To platí jak pro standartní zapojení, tak také pro W3-zapojení. Po pøitažení bypasového stykaèe je úèelné, bezpotenciálový kontakt na ssvstupu (uvolòovací vstup) rozpojit a tak zablokovat zapalovací impulzy. Z bezpeènostních dùvodù by mìlo být pøitažení bypasového stykaèe kontrolováno kupø. øízením, pro zamzení pøehøátí pøístroje. 1.3 Komutaèní tlumivka Bìhem pochodu zapnutí vznikají v dùsledku narušení fáze jiskrová rušivá napìtí. Pro splnìní EMV-pøedpisù (DIN EN 12015) je tøeba u ESB-LC 1 5 zapojit tøífázovou komutaèní tlumivku do sí ového pøívodu. Volba potøebné tlumivky se provádí zásadnì dle jmenovitého motorového proudu. Maximální jmenovité motorové proudy jsou uvedeny v tab. C02. Tab. C02: komutaèní tlumivky Typ ESB-KDR-1 ESB-KDR-2 ESB-KDR-3 ESB-KDR-4 ESB-KDR-5 ESB-KDR-6 ESB-KDR-7 Jmenovitý motorový proud max. 25,0 A max. 37,5 A max. 49,5 A max. 69,0 A max. 98,0 A max. 135,0 A max. 155,0 A 6

7 1.4 Souèinitel zapínacího proudu Souèinitel mezi omezeným zapínacím proudem a jmenovitým motorovým proudem smí se pøi úèelném nastavení pohybovat mezi 1,0 a 2,0. Tato hodnota je však silnì závislá od motoru a nastavení ESB-LC: * u ESB-LC bude napìtí trvale zvýšeno. Proud nebude evidován a regulován. Snížení proudu pøi zapnutí vzniká na základì fyzikálních zásad. * krátká doba zapnutí zpùsobuje vyšší zapínací proudy. Pøi extrémnì chybném nastavení (Time = min a Offset = max) zpùsobuje podobnì vysoké rozbìhové proudy, jako pøi pøímém zapnutí Z tohoto dùvodu nemùže být udán žádný konkretní souèinitel pro omezený zapínací proud. Pøi mìøeních na hydraulickém výtahu s jmen.motorovým proudem 33 A byl urèen souèinitel zapínacího proudu 1,07. Hodnota nemùže však z výše uvedených dùvodù být pøenášena na jiná zaøízení. Zprávu z tohoto mìøení lze v pøípadì zájmu vyžádat. 2. Mechanické údaje 2.1 Rozmìry a hmotnosti Tab. C03: Rozmìry a hmotnosti Tab. C03: Rozmìry a hmotnost Velikost Šíøka Výška Hloubka Hmotnost ESB-LC mm 230 mm 115 mm cca.2,6 kg ESB-LC mm 230 mm 115 mm cca.2,6 kg ESB-LC mm 230 mm 130 mm cca.3,8 kg ESB-LC mm 230 mm 173 mm cca.5,9 kg ESB-LC mm 230 mm 173 mm cca.7,3 kg ESB-LC mm 400 mm 210 mm cca.19,2 kg 2.2 Upevnìní pøístrojù Pøístroje ESB-LC 1.5 jsou upevnìny v rozvadìèi 3-mi imbus-šrouby. U velikosti ESB-LC 6 je upevnìní 4-mi šrouby. Na pøání jsou kdykoliv realizovatelné odlišné technické údaje. Oslovte nás. Tìšíme se na Vaše zadání! 7

8 D Všeobecný popis pøístroje 1. Všeobecnì Pøi pøímém zapnutí asynchronních strojù a rovnìž zapnutí hvìzda-trojúhelník vznikají zpìtné úèinky v síti. Proudový náraz v okamžiku zapnutí a pøepnutí vyvolává v napájecí síti krátkodobý pokles a poruchy napìtí v milisekundovém rozsahu dùsledky jsou menší èi vìtší ovlivnìní jiných spotøebièù, pøíkladnì poruchy rozhlasových a televizních pøijímaèù, blikání svìtel, ztráta údajù u poèítaèù, nebo chybná zapojení v pøístrojích. Pro vyøešení této problematiky se zkouší pomocí zaøízení mìkkého rozbìhu ovlivòovat chování motorù. Cílem je podstatné snížení zapínacího proudu a zlepšení chování v provozu a rovnìž životnosti zaøízení. U elektronického omezovaèe zapínacího proudu ESB-LC napìtí na asynchronním stroji bìhem jisté doby vyskoèí na jmenovité napìtí. Protože motor na omezovaèi zapínacího proudu je vždy pøipojen v zapojení do trojúhelníka, trvale roste krouticí moment. Pohon se spouští pomalu a mìkce urychluje. 2. Oblast použití Oblast použití øady ESB-LC a ESB-xxx zahrnuje hydraulická výtahová zaøízení a zdvihací plošiny. Jiná použití s dobou zapnutí až do 100%, jako kupø. pohony pohyblivých schodù, ventilátory a èerpadla jsou rovnìž možná. 3. Výhody Mimo výše uvedené pozitivní vlastnosti nabizí omezovaè zapínacího proudu ESB-LC následující další výhody: * kompaktní provedení a malá potøeba místa v dùsledku procesorovì øízeného provozu * jednoduché zapojení do pøívodu motoru (standartní zapojení) * motor se zapne pøi zapojení tøífázového sí ového napìtí. Mùže alternativnì kupø. být pøipojen externí uvolòovací kontakt (zapínací signál) 8

9 * napìtí na motoru se bìhem zapnutí zvýší na 100%. Doba rozbìhu a rovnìž napìtí pøi zapnutí jsou nastavitelné potenciometrem * pøi dosažení jmenovitého napìtí pøitáhne hlásicí relé (vrch rampy) na vodièové desce. Tì mito kontakty lze zapnout externí zatížení (kupø. ventily). * jednoduchá montáž a bezproblémové uvedení do provozu 4. Provedení Omezovaèe zapínacího proudu øady ESB-LC jsou tvoøeny silnoproudou èástí a elektronickou øídicí platinou. Silnoproudá èást sestává z výkonového chladicího tìlesa s našroubovanými tyristorovými moduly, tvoøícími plnì øízený støídavý regulátor. Vodièová deska, obsahující vedle napájení všechny potøebné komponenty pro nabuzení tyristorové sady, je montována pøímo na tyristory. Na pøední stranì platiny se nachází dvoupólový a tøípólový pøípoj. Na dvoupólovém pøípoji GS (GS1 a GS2) mùže být pøipojen externí zapínací signál (bezpotenciálový kontakt). Tøípólový pøípoj (11, 12, 14) vyvádí kontakty hlásicího relé ven. 5. Funkce Po pøipojení 3-fázového napájení jsou tyristorový soubor, tak také platina pod napájením. Vytvoøí se vnitøní napájecí napìtí a indikuje se zelenou svìtelnou diodou Power. Po uvolnìní pochodu zapnutí (mùstek na GS-svorce nebo sepnutý externí uvolòovací kontakt), rozsvítí se žlutá LED GS. Pak se provede nastavení dvou potenciometrù. Napìtí na motoru se bìhem jisté doby zvýší na 100%. Trvání doby rozbìhu se øídí dle nastavení potenciometru Time. Napìtí pøi zapnutí na motoru mùže být nastaveno potenciometrem Offset mezi 0 a cca 40%. D01: Blokové schema zapojení ESB-LC (standartní zapojení) Po dosažení plného napìtí sepne hlásicí relé (vrch rampy), rozpoznatelné rozsvícením èervené svìtelné diody Relé. Po vypnutí tøífázového napájení se elektronika nastaví zpìt (cca 2 sek. po vypnutí). Je-li uvolòovací kontakt GS pøi zapojeném napájecím napìtí rozepnut, elektronika se rovnìž nataví zpìt. 6. Standartní a W3-zapojení Motory lze propojit jak ve standartním tak i W3- zapojení. 9

10 D02: Standartní zapojení U standartního zapojení se zapojuje omezovaè zapínacího proudu ESB-LC mezi napájení a motor. Motor je pøipojen 3-žílovì. V každém pøívodu je jeden pár tyristorù (viz obr.d02). Motor mùže být pøi standartním zapojení také zapojen do hvìzdy. D03: W3-zapojení U tzv. W3-zapojení je jeden pár tyristorù zapojen v serii k vinutí motoru (viz obr. D03). Tímto zapojením protéká tyristory menší proud a lze použít menší velikost. Motor musí být však pøipojen 6-ti žílovì, což má za dùsledek vyšší náklady na pøipojení U W3-zapojení je motor zapojen do trojúhelníka. 7. Pøedem propojené pøístroje ESB-xxx. U pøístrojù ESB-xxx se jedná o pøístroje mìkkého zapnutí u kterých vždy dle pøístrojové varianty jsou na montážní desce montovány a ve standartním, nebo W3-zapojení propojeny následující èásti: * omezovaè zapínacího proudu ESB-LC * 1 *) pøíp. 2 stykaèe (kategorie použití AC3 dle EN 81 a TRA 200), stykaèové cívky jsou zapojeny s RC-èleny * komutaèní tlumivka Rozbìh se zapne automaticky po pøipojení øídicího napìtí na stykaèe. U 1-stykaèového provedení musí z bezpeènostních dùvodù ze strany stavby být zapojen pracovní kontakt pøídavného relé nebo optokopler do uvolòovacího vedení. *) Provoz s jedním stykaèem není u všech hydraulických výtahových zaøízeních dovolen. Rozhodující je provedení øídicího bloku. Øídicí blok musí být proveden tak, že kabina se zastaví jestliže jsou vypnuty ventily jízdy nahoru. Oznaèení pøedem propojených pøístrojù je následující: ESB-ESK 3 - Velikost - Tlumivka K: komutaèní tlumivka O: bez komutaèní tlumivky 10

11 E Montáž - Propojení S: standartní zapojení W: W3-zapojení - Poèet stykaèù E: jednostykaèové provedení Z: dvoustykaèové provedení 1. Všeobecnì Proudové usmìròovaèe nutno chránit pøed nepøípustným namáháním. Zejména nesmí být pøi pøepravì a manipulaci žádné èásti ohnuty a/nebo zmìnìny izolaèní vzdálenosti. Nutno zabránit dotyku elektronických prvkù a kontaktù. Usmìròovaèe obsahují elektrostaticky ohrozitelné prvky, které snadno mohou být poškozeny nesprávným zacházením. Osoby, které pracují na pøístrojích se musí dotykem s uzemnìnými pøedmìty vybít. Elektrické komponenty nesmí být mechanicky poškozeny nebo znièeny (dle okolností ohrožení zdraví). Pøi práci na usmìròovaèích pod napìtím nutno dbát platných národních pøedpisù pro zabránìní úrazù (kupø. VBG 4). Elektrická instalaci provést dle platných pøedpisù (kupø. prùøezy vodièù, jištìní, napojení ochranných vodièù). Dodržení dle EMV- pøedpisù požadovaných mezních hodnot je na odpovìdnosti provozovatele výtahu. 1. Montáž * Pøístroj musí být montován svisle (tj. žebra chladicího tìlesa musí stát kolmo), pro zajištìní optimálního odvodu tepla. * Mimoto pro lepší vìtrání výkonové èásti musí být nahoøe a dole od pøístroje ponechán volný prostor min. 5 cm. 2.1 Upevòovací otvory ESB-LC 1.5 E01: Mechanické rozmìry ESB-LC

12 Tab. E01: Upevòovací body ESB-LC 1 5 Velikost a b c d e f g Výška chladicího tìlesa Tab. Míry uvedené v závorkách jsou míry døíve vyrábìných pøístrojù. Pro získání sjednocených upevòovacích rozmìrù jsou u novìjších pøístrojù pøídavné upevòovací otvory. Prosím používejte v budoucnu pouze ještì nové upevòovací otvory. Má-li být v rozvadìèi použita spoleèná montážní deska pro ESB-LC 1 5, mohou být závity provedeny dle výkresu 5,199.xx (v pøíloze popisu). 2. Upevòovací otvory ESB-LC 6 E02: Mechanické rozmìry ESB-LC 6 Tab. E02: Mechanické rozmìry ESB-LC 6 velikost a b c d e ESB-LC Pøipojení * pøívod støídavého proudu musí být spojen se svorkami L1, L2, L3. Ochranný vodiè (PE) pøipojit na zemnicí šroub M5 pøíp. na svorku ochranného vodièe. * kontakty hlásicího relé (vrch rampy) jsou k dispozici na tøípólovém pøipojení S1 na pøední stranì platiny ESB-LC k pøipojení externích zatížení (kupø. ventily) * má-li být pøístroj zapnut pøídavným signálem, nutno pøemostìní na dvoupólovém pøipojení GS odstranit a pøipojit tam bezpotenciálový uvolòovací kontakt. 3.1 Pokyny pro propojení u ESB-LC 1 5 U ESB-LC 1 5 na tištìné svorky pøipojená lanka (GS1, GS2, 11, 12, 14) nutno vést z pøístroje nad levou koncovou podpìrkou 12

13 E03: Vyvedení lanek šroub M5 lanka od hlásicího relé lanka k externímu kontaktu (signál zapnutí) 3.2 Pøipojení ve standartním zapojení E04: Pøipojovací schema standartního zapojení kontakty hlásicího relé signál zapnutí tøífázová komutaèní tlumivka rozepnutí = stop sepnutí = zapnutí pøeklenutí Principielní uspoøádání pøístroje se dvìmi stykaèi ve výtahovém zaøízení ukazuje pøipojovací schema obr. E04. Je také možné zapojit jeden z obou stykaèù nebo oba mezi svorky U, V, W a motor. Zde se doporuèuje zavést pomocný kontakt (pracovní kontakt) pøíslušného stykaèe do uvolòovacího vedení (GS1 GS2). 3.3 Pøipojení ve W3-zapojení * motor musí v porovnání se standartním zapojením být pøídavcnì spojen se tøemi fázemi L1, L2 a L3 * je-li použita komutaèní tlumivka, musí celkový motorový proud skrze ní protékat. Musí být navržena pro jmenovitý motorový proud! 13

14 * u W3-zapojení je motor zapojen v trojúhelníkovém zapojení Stykaèe v pøívodu Principielní uspoøádání pøístroje se dvìmi stykaèi ve výtahovém zaøízení ukazuje pøipojovací schema obr.e05. E05: Pøipojovací schema W3-zapojení (stykaèe v pøívodu) kontakty hlásicího relé signál zapnutí tøífázová komutaèní tlumivka rozepnutí = stop sepnutí = zapnutí zapnutí u zaøízení od L1, L2, L Stykaèe v motorovém vedení Principielnì je možné aby stykaèe byly zapojeny v motorovém vedení. Proud pøes kontakty stykaèù je pøitom o souèinitel 3 menší než jmenovitý motorový proud. Uspoøádání stykaèù v tomto zapojení ukazuje obr. E06. E06: Pøipojovací schema W3-zapojení (stykaèe v motorovém vedení) kontakty hlásicího relé signál zapnutí tøífázová komutaèní tlumivka rozepnutí = stop sepnutí = zapnutí 3.4 Provoz s jedním stykaèem 14

15 Provoz s jedním stykaèem není dovolen u všech hydraulických výtahových zaøízeních. Rozhodující je provedení øídicího bloku. Øídicí blok musí být vytvoøen tak, aby kabina zùstala stát jestliže je vypnut ventil jízdy nahoru. Pøístroj ESB-LC je koncipován tak, že dle EN 81 a TRA 200 smí být provo zován s jedním stykaèem. Pøi provozu s jedním stykaèem musí být dodrženy následující podmínky: 1. Omezovaè zapínacího proudu ESB-LC musí být vybaven nejnovìjším software (èíslo software u ESB-LC 1 5 pøíp u ESB-LC 6). 2. Øídicí blok musí být vytvoøen tak, aby kabina zùstala stát, jestliže ventil pro jízdu nahoru je vypnut. Existující seøizovací orgány (kupø. tlakové obtokové ventily) musí být zajištìny proti pøestavení (kupø. stavìcí šroub zalakován) 3. Stykaè jízdy K1 smí být pøitažen pouze bìhem jízdy. Stejné platí pro ventily jízdy nahoru. Øídicí napìtí pro K1, Y1 a Y2 se odebírá za posledním bezpeènostním spínaèem. 4. Relé K2 musí být pro jízdu nahoru pøitaženo, aby bylo zajištìno napájení elektroniky èerpadlového motoru ze sítì. Nemusí být napájení z bezpeènostního obvodu. Dostaèuje signální spojení k bezpeènostnímu obvodu. Mohou být pro vypínací funkci použity signály Teplota oleje, Teplota motoru a Doba bìhu. Alternativnì lze namísto relé K2 použít optokopler (OK1). 5. Není-li øídicí napìtí pro K1, Y1 a Y2 odebíráno z bezpeènostního obvodu, musí øídicí napìtí být pøerušeno prostøednictvím minimálnì dvou nezávislých elektrických provozních prostøedkù, které jsou seriovì zapojeny do napájení tìchto spínacích èlenù (pøedøazené øídicí stykaèe bezpeènostní obvod). 6. Pøi zapùsobení hlídání doby bìhu, nebo teploty mají být K1 a K2 (pøíp. OK1) vypnuty, aby bylo zabránìno vznícení oleje chybou (kupø, neodpadnutím K1). 7. Dodržení propojení dle následujícího schema Standartní zapojení Principielní uspoøádání pøístroje s jedním stykaèem ve výtahovém zaøízení ukazuje pøipojovací schema obr. E07. Stykaè mùže být alternativnì zapojen do motorového vedení (mezi svorky U, V, W a motor). Zde se doporuèuje pøídavnì zavést pomocný kontakt K1 do uvolòovacího vedení (GS1 GS2). 15

16 E07: Pøipojovací schema standartního zapojení s jedním stykaèem (stykaè v pøívodu) kontakty hlásicího relé releový kontakt nebo optokopler KDR: tøífázová komutaèní tlumivka (dle EMW) K1: stykaè jízdy dle kategorie použití AC3 K2: relé nebo stykaè OK1: optokopler Y1, Y2: elmag. ventil pro smìr jízdy nahoru (vypnut = zastavení kabiny, poèet ventilù závislý od øídicího bloku) Øízení výtahu napájení z bezpeènostního obvodu (poslední bezpeènostní spínaè) W3-zapojení U W3-zapojení je rovnìž možný provoz s jedním stykaèem. Principielní uspoøádání pøístroje s jedním stykaèem ve W3-zapojení ukazuje pøipojovací schema obr. E08. Stykaè mùže být alternativnì zapojen do motorového vedení. Proud pøes kontakty stykaèe je pøitom o souèinitel 3 menší než jmenovitý motorový proud. Uspoøádání stykaèù v tomto zapojení ukazuje pøipojovací schema obr. E09. Zde je úèelné, jestliže je zavést pomocný kontakt K1 do uvolòovacího vedení (GS1 GS2). * motor v porovnání ke standartnímu zapojení musí být pøídavnì spojen se tøemi fázemi L1, L2 a L3 * je-li použita koémutativní tlumivka, musí skrz ní protékat celkový motorový proud. Musí být navržena pro jmenovitý motorový proud.! * u W3-zapojení je motor zapojen v trojúhelníku 16

17 E08: Pøipojovací schema W3-zapojení s jedním stykaèem (stykaè v pøívodu) kontakty hlásicího relé releový kontakt nebo optokopler KDR: tøífázová komutaèní tlumivka (dle EMW) K1: stykaè jízdy dle kategorie použití AC3 K2: relé nebo stykaè OK1: optokopler Y1, Y2: elmag. ventil pro smìr jízdy nahoru (vypnut = zastavení kabiny, poèet ventilù závislý od øídicího bloku) Øízení výtahu napájení z bezpeènostního obvodu (poslední bezpeènostní spínaè) E09: Pøipojovací schema W3-zapojení s jedním stykaèem (stykaè v motorovém vedení) kontakty hlásicího relé releový kontakt nebo optokopler KDR: tøífázová komutaèní tlumivka (dle EMW) K1: stykaè jízdy dle kategorie použití AC3 K2: relé nebo stykaè OK1: optokopler Y1, Y2: elmag. ventil pro smìr jízdy nahoru (vypnut = zastavení kabiny, poèet ventilù závislý od øídicího bloku) Øízení výtahu napájení z bezpeènostního obvodu (poslední bezpeènostní spínaè) Návod k uvedení do provozu 17

18 1. Bezpeènostní pokyny Zaøízení do kterých je zabudován proudový usmìròovaè musí být vybaveny pøíp. pøídavnými hlídacími a ochrannými zaøízeními podle pøíslušných platných bezpeènostních ustanovení, kupø. zákona o technických pracovních prostøedcích, pøedpisù pro zabránìní úrazù apod. Po oddìlení usmìròovaèe od napájecího napìtí nesmí se napìtí vodicích pøístrojových èástí a vodicích pøípojù ihned dotýkat vzhledem k možným nabitým kondenzátorùm. Bìhem provozu nutno udržovat všechny zakrytí a dvíøka zavøená. 2. Všeobecnì Pøístroj je ze závodu nastaven tak, že pøi správném pøipojení vedení motor mùže být ihned zapnut. Po pøivedení tøí fází na pøístroj je pøítomnost vnitøního napájecího napìtí indikována zelenou svìtelnou diodou Power na platinì. Je-li vstup uvolnìní pøeklenut, pøíp. externí kontakt zapnutí sepnut, tak svítí žlutá svìtelná dioda GS. Pøi základním nastavení (Time = max, Offset = min) se napìtí na motoru bìhem cca 5 sek. zvýší z 0 na 100%. Pøi pøístrojovém provedení s pøedmontovanými stykaèi (ESB-xxx) probíhá uvolnìní nabuzením stykaèe jízdy (uvolòovací vedení se zavede pøes pomocné k ontakty stykaèe jízdy). Pøi jednostykaèovém provedení musí pøídavnì být nabuzeno ze strany stavby existující relé K2 pøíp.optokopler Ok1, pro uvolnìní zapnutí. Po dosažení plného napìtí pøitáhne hlásicí relé na platinì a èervená svìtelná dioda Relé se rozsvítí. 3. Provoz s FI-spínaèem Elektronické omezovaèe zapínacího ESB-LC má potlaèení rušení, klíè EMV, RC-èleny vùèi zemi. Pøitom vzniklý svodový proud cca 5 ma mùže pøi zapínacím momentu a pøi nesymetrii sítì být vyšší, takže tento mùže vést pøi FI-spínaèích se spínacím prahem 30 ma k vybavení. Možnosti øešení: a) Použití specielnì pro elektrické pohony koncipovaného FI-ochranného spínaèe s vyšším vybavovacím prahem, jaký nabízí kupø. fa. Siemens b) U ESC-LC je zemnící vedení vedeno od zabudovaného filtru pøes tištìnou svorku. Pøi problémech s FI-spínaèi, zejména pøi provozu se stavebním proudem, mùže být vložené 18

19 pøeklenutí pøedbìžnì odstranìno (viz obr. F01). Po koneèném uvedení do provozu musí být pak opìt umístìno pro dodržení EMV-mezních hodnot. F01: PE-svorka filtr zap. filtr vyp. 4. Uvedení do provozu Nastavení se provádí na otevøeném pøístroji. Všechny souèásti platiny mohou vést k život ohrožujícím napìtím. Proto smí být nastavení provádìno pouze na vypnutém pøístroji! 4.1 Indikaèní a obsluhovací prvky F02: Indikaèní a obsluhovací prvky ESB-LC 1 5 Zkušební zástrèka, kontakty nepøeklenovat! F03: Indikaèní a obsluhovací prvky ESB-LC 6 Zkušební zástrèka: kontakty nepøeklenovat! X1 Pokyn: Kolíková lišta X1 u potenciometrù slouží pouze pro koneèné odzkoušení pøi výrobì pøístroje. kontakty nesmí být pøeklenuty (kupø. spojkou nebo ohnutím kolíku)! 4.2 Nastavení Nejprve se potenciometrem Offset nastaví zapínací napìtí rampy tak, aby tok motorového proudu zaèínal krátce po pøivedení napìtí, pro zamezení zbyteèného zpoždìní. K tomu se potenciometr natáèí po malých krocích ve smìru pohybu hodinových ruèièek a motor se zapne. Postup se opakuje tak dlouho, až se dosáhne uspokojivého nastavení. F04: Nastavení potenciometru Offset 19

20 Zvýšením offsetu (zapínacího napìtí) se automaticky zkrátí doba rozbìhu. Je-li doba rozbìhu ještì pøíliš dlouhá, lze tuto zkrátit následovnì: Potenciometr Time natáèet po malých krocích proti smìru pohybu hodinových ruèièek a motor zapnout. Postup opakovat tak dlouho, až je doba rozbìhu dostateènì malá. F06: Nastavení potenciometru Time Poznámky: Doba rozbìhu by mìla být nastavena pouze tak malá, jak bezpodmíneènì nutno. Èím kratší je doba rozbìhu, tím vyšší je rozbìhový proud! Úèinek nastavené hodnoty potenciometru Offset je závislý od druhu propojení (standartní nebo W3-zapojení) a rovnìž toèivého pole u W3-zapojení. Pøi W3-zapojení pøi pravotoèivém toèivém poli zapíná motor pøi stejném nastavení o nìco pozdìji než jako pøi standartním zapojení. Máme-li levotoèivé toèivé pole pøi W3-zapojení, motor zapne pøi stejném nastavení o nìco døíve než jako pøi standartním nastavení. 5. Návod pro hledání chyb 5.1 Všeobecnì k hledání chyb Není pøirozenì možné v rámci provozního návodu popsat všechny myslitelné pøípady poruch a jejich odstranìní. Úèinek Pøíèina Odstranìní Motor se nerozbìhne Chybí jedna èi více fází Pøekontrolovat pojistky Pøekontrolovat propojení Stykaè jízdy nepøitáhne LED Power nesvítí Pøekontrolovat propojení Pøekontrolovat propojení LED uvolòovacího signálu Externí uvolòovací kontakt (GS) nesvítí sepnut, pøíp. doplnit chybìjící pøeklenutí na pøípoji GS (Relé K2 pøíp. optokopler Ok1 u jednostykaèové varianty 20

21 nabudit) Škubnutí pøi zapnutí Chybné nastavení poten- Potenciometr znovu nastavit (avšak nikoliv pøi ciometru Offset a/nebo základním nastavení) Time Doba rozbìhu motoru Chybné nastavení poten- Potenciometr znovu nastavit pøíliš malá/velká ciometru Offset nebo Time Pøedøazený FI-spínaè Svodový proud filtru Viz kapitolu F-3 (provoz s pøed pøístrojem vybavil základního odrušení FI-spínaèem) G Ošetøování a údržba Protože moderní elektronické prvky jsou velmi dlouhodobì stabilní a pøirozenì nepodléhají žádnému mechanickému opotøebení, v normálním pøípadì nejsou zapotøebí žádné zvláštní práce ošetøování a údržby na omezovaèi zapínacího proudu. V rámci obvyklé údržby výtahu mají však být provádìny následující kontroly: a) Chladicí tìleso ESB-LC * nutno dbát, aby žebra chladicího tìlesa nebyla ucpána neèistotami. V normálních obytných a obèanských budovách však zpravidla takové problémy nevznikají b) Platina ESB-LC * v neèistém a prašném prostøedí, zejména u prùmyslových výtahù (kupø. v oboru chemie a podobném prùmyslu) musí být k zamezení plíživých proudù a pøeskokù napìtí provádìno pøíležitostné ofukování usazenin prachu na platinì * releové kontakty a vodicí dráhy mezi hlásicím relé a pøipojovacími svorkami S1 kontrolovat na opal * lanka pøipojená na tištìné svorky kontrolovat na pevné sezení (GS1, GS2, 11, 12, 14) c) Výkonová èást 21

22 * pøipojovací svorky kontrolovat na pevné sezení d) Stykaèe (pouze u ESB-xxx) * u pøedem propojených pøístrojù ESB-xxx kontrolovat stykaèové kontakty na opal e) U jednostykaèového provozu * u pøístrojù v jedno stykaèovém provozu kontrolovat funkci uvolòovacího vstupu GS. K tomu pøerušit GS-vedení motor se nesmí zapnout, pøíp. musí se zastavit. 22

Wilo-Control EC Drain 1x4,0

Wilo-Control EC Drain 1x4,0 Návod k montáži a obsluze EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Technické změny vyhrazeny! WILO AG Nortkirchenstraße 100 D-44263 Dortmund Tel. (0231) 41 02-0 Telex

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

frenomat / frenostat Elektronické brzdy

frenomat / frenostat Elektronické brzdy Industrieelektronik frenomat / frenostat Elektronické brzdy Hilger u. Kern Industrietechnik Obecně Registrace v cul Důležité upozornění pro všechny společnosti orientující se na export. Brzdy frenostat

Více

Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC160N. Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC160N. Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC6N Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. D Modeion BC6N OBCHODNÍ INFORMACE Jističe...D4 Odpínače...D5,

Více

EMJ-01 odmagnetovací jednotka

EMJ-01 odmagnetovací jednotka EMJ-01 odmagnetovací jednotka 1. Parametry - Vstupní napájecí napětí 230VAC, pojistka F1A nad přívodní vývodkou. - Pojistky F1.6A pro magnetku a F400mA chránící modul DM2.3E. - Prosvětlený zelený vypínač

Více

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa Prov. Bild Centrála M-Bus OZW Centrála M-Bus OZW slouží k dálkovému odečtu, obsluze a sledování M-Bus zařízení s maximálně měřiči spotřeb nebo regulátory s rozhraním M-Bus podle normy EN-. Použití Centrála

Více

NORDAC vector mc Návod k obsluze 1 Všeobecné

NORDAC vector mc Návod k obsluze 1 Všeobecné NODAC Návod k obsluze 1 Všeobecné Měniče frekvence NODAC jsou měniče s napěťovým meziobvodem, řízené mikroprocesorem, určené k řízení otáček třífázových elektromotorů ve výkonech 250W až 750W, jakož i

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Pozor: - nikdy nezapínat prázdné čerpadlo (bez vody)! Obsah písku ve vodě značně poškozuje čerpadlo! 1. / Použití Ponorná čerpadla označení BP vyráběné firmou

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

Výkonové jističe NZM, PMC Výkonové vypínače PN, N, PSC

Výkonové jističe NZM, PMC Výkonové vypínače PN, N, PSC www.moeller.cz Výkonové jističe NZM, PMC Výkonové vypínače PN, N, PSC Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2006-2007 Platnost od 1.8.2006 Jističe NZM Jističe IZM

Více

Regulátor rozdílu teplot

Regulátor rozdílu teplot 3 337 Synco 100 Regulátor rozdílu teplot R27 Regulátor rozdílu teplot pro solární systémy s akumulačním zásobníkem Kompaktní provedení se dvěma 2-bodovými výstupy AC 24230 V Použití ypy zařízení: Solární

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly.

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly. Motorový jistící spouštěč (MPCB) J7MN ) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Rotační a palcové typy Jmenovitý provozní proud = 12 A, 25 A, 50 A a 100 A Spínací výkon do 12,5 A = 100 ka/400 V Pevné vypínání

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-0104 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

Textový popis energosloupku MS SEH 50 Standard (30kW)

Textový popis energosloupku MS SEH 50 Standard (30kW) Textový popis energosloupku Je výsuvný, lze ho přejíždět, odpovídá požadavkům VDE a ČSN pro elektrické spoje a sloupky rozvaděčů na volných prostorách. Je vestavěný do podkladu, jeho vydlážděné víko je

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1300/I

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1300/I Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR1300/I Verze: 2.9 Červenec 2015 OBSAH 1. Technické

Více

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A Význam kontrolek (LED) na desce LD1 zelená led svítí při stisku tlačítka START pro zapínání magnetování (SB10) LD2 červená led svítí při stisku tlačítka STOP

Více

035/14 Platné od: 28.02.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VRATOVÁ CLONA AIRSTREAM

035/14 Platné od: 28.02.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VRATOVÁ CLONA AIRSTREAM Platné od: 28.02.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VRATOVÁ CLONA AIRSTREAM OBSAH 1. VŠEOBECNÝ POPIS. 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY. 3 3. ROZMĚRY A NÁZVOSLOVÍ 4 4. SCHÉMA ELEKTROZAPOJENÍ.. 5 5. POPIS

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

ZON 3 M pro inteligentní řízení elektrických ohřívačů Návod na projektování, instalaci a servis. www.wilkop.eu

ZON 3 M pro inteligentní řízení elektrických ohřívačů Návod na projektování, instalaci a servis. www.wilkop.eu ZON 3 M pro inteligentní řízení elektrických ohřívačů Návod na projektování, instalaci a servis. www.wilkop.eu OBSAH strana 1. ÚVOD.. 1 2. KONCEPCE.. 1 3. FUNKČNÍ POPIS.. 1 4. DOPORUČENÁ APLIKACE 3 5.

Více

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Provozní předpis 1115.85-64 Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Prohlášení o shodě s normami EU Tímto prohlašujeme, že konstrukce typů: Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D v dodávaném

Více

R1C - monitorovací jednotka odvadìèe kondenzátu Pøedpis instalace a údržby

R1C - monitorovací jednotka odvadìèe kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 0871750/2 IM-P087-33 MIVydání2 R1C - monitorovací jednotka odvadìèe kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 1. Úvod 2. Popis 3. Instalace 4. Uvedení do chodu 5.Spojení s vyšším systémem 6. Práce zaøízení

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JPF - A ¾" DN 100 6/2010 Popis JPF- A ¾" DN 100 Filtr s automatickým

Více

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM 0,25-37 kw Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Obsah Technické informace Struèný

Více

Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161. Návod na montáž, obsluhu a údržbu Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme toto doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

Originální návod k provozu Bezpečnostní spínací přístroj s releovými výstupy G1501S 706326 / 00 01 / 2014

Originální návod k provozu Bezpečnostní spínací přístroj s releovými výstupy G1501S 706326 / 00 01 / 2014 Originální návod k provozu Bezpečnostní spínací přístroj s releovými výstupy G50S 706326 / 00 0 / 204 Obsah Úvodní poznámka 4. Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Rozsah dodávky 6 4 Použití z hlediska

Více

E C - s t ř e š n í v e n t i l á t o r y

E C - s t ř e š n í v e n t i l á t o r y E C - s t ř e š n í v e n t i l á t o r y OBSAH 1. Bezpečnost... 2 2. Popis 3 3. Podmínky použití 3 4. Skladování a doprava.. 3 5. Montáž. 3 6. Provoz. 5 7. Komponenty EC střešního ventilátoru. 5 8. Druhy

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP POUŽITÍ Mazací přístroj PMP je užíván jako zdroj tlakového maziva pro centrální mazací systémy s progresivními rozdělovači řady BVA, PRA a PRB, pro trvalé, pravidelné mazání různých

Více

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích 1. Úvod Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích prof. Ing. Jiøí Pavelka, DrSc., ÈVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra elektrických pohonù a trakce Mìnièe výkonové

Více

Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b

Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Zdroje

Více

Regulátor prostorové teploty

Regulátor prostorové teploty 3 331 SYNCO 100 Regulátor prostorové teploty se 2 výstupy DC 0...10 V RLA162 Regulátor prostorové teploty pro jednoduchá zařízení určená pro větrání, klimatizaci a vytápění. Kompaktní provedení. Dva analogové

Více

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu UniGear typ ZS1 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze

Více

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž

Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž 12, 17,5, 25 a 36 kv, 400A, 630A a 1250A pro vnitřní montáž Obsah NAL/NALF 12-17,5-25 1. Všeobecně... 3 2. Standardní

Více

Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla

Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1 Všeobecné informace...2 2 Bezpečnost...2 3 Přeprava a skladování...2 4 Popis výrobku a příslušenství...2

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 243 Spínací hodiny SEH62.1 Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) 1. Použití POZOR! Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití ne na komerční! Zahradní čerpadla JPV 900 a JPV 1300 vyráběné firmou ELPUMPS KFT. jsou

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric. jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric. jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A Vakuové vypínače OSM/TEL Venkovní vypínač (recloser) typu

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

Ochranné relé STE, STD. Katalog ST-05Cz

Ochranné relé STE, STD. Katalog ST-05Cz Ochranné relé STE, STD Katalog ST-05Cz OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití...3 Popis, materiál a konstrukce...3 Podmínky provozu...3 Značení...3 NÁVRH OCHRANNÉHO RELÉ...4 Základní parametry,

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, èást 1 v koupelnách, sprchách

Více

HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice PRŮTOČNÝ OHŘÍVAČ V - 01 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice PRŮTOČNÝ OHŘÍVAČ V - 01 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice PRŮTOČNÝ OHŘÍVAČ V - 01 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 03/2011 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 1.3 POPIS... 3 1.4 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Příklady PLC - STR. Autoři: Ing. Josef Kovář a) Ing. Zuzana Prokopová b) Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu:

Příklady PLC - STR. Autoři: Ing. Josef Kovář a) Ing. Zuzana Prokopová b) Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Příklady PLC - STR Autoři: Ing. Josef Kovář a) Ing. Zuzana Prokopová b) Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Rostra s.r.o. Trimill, a.s. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Implementace

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

Servisní služby. Preventivní prohlídky

Servisní služby. Preventivní prohlídky Servisní služby Preventivní prohlídky www.oez.cz www.oez.sk Preventivní prohlídky přístrojů OEZ OBSAH 1. SPOLEČNÁ DOPORUČENÍ PRO PŘÍSTROJE OEZ... 2 2. KOMPAKTNÍ JISTIČE Modeion... 3 3. VZDUCHOVÉ JISTIČE

Více

Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček

Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček DK 500 VIA Obj. č. H 609 050 DK 3000 VIA Obj. č. H 609 300 DK 000 VIA Obj. č. H 609 00 DK 4000 VIA Obj. č. H 609 400 DK 600 VIA Obj. č. H 609 60

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače řady Fla 15/60 GB byly firmou DRIBO vyvinuty jako aplikace

Více

Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem

Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem FC013 Komunikativní regulátor fancoilu s ventilátorem Shrnutí FC013 je komunikativní regulátor pro topné a chladicí panely řízené signálem 0...10 V ss a řízení otáček EC (elektronicky komutovaného) motoru

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA ( V stab., 12 V, 24 V) -2 PWM-03 Zdroj 0 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje 3 VA -4 XDC-01 Tøífázový usmìròovaè - XDC-02

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 10, UM 20, UM 30 a UM 50. pro vnitřní spínací přístroje

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 10, UM 20, UM 30 a UM 50. pro vnitřní spínací přístroje Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 10, UM 20, UM 30 a UM 50 pro vnitřní spínací přístroje 1 Universální motorové pohony UM Slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů

Více

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6

Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Jednofázové bezpeãnostní transformátory dle VDE 0570, EN 61558 ãást 2-6 Typová fiada W 40 aï W 160 (Série FTE) Plá Èov transformátor / EI - plechy Rozsah u 63-250 VA. Frekvence 50 / 60 Hz El. krytí IP

Více

Vysokofrekvenční licí zařízení FINO FLOWCAST

Vysokofrekvenční licí zařízení FINO FLOWCAST NÁVOD K OBSLUZE Vysokofrekvenční licí zařízení FINO FLOWCAST FINO G M B H Mangelsfeld 18 D-97708 Bad Bocklet Verze 01/2005 Obsah 1. Bezpečnost...3 1.1 Stanovený účel použití...3 1.2 Symboly k označení

Více

maxon motor maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006

maxon motor maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006 maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006 ADS 50/10 je výkonná řídicí jednotka pro řízení stejnosměrných DC motorů s permanentními magnety a výkony

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Napájecí modul Sběrnicový modul

Napájecí modul Sběrnicový modul s 8 183 8183p01, p02 TX-I/O Napájecí modul Sběrnicový modul TXS1.12F10 TXS1.EF10 Napájecí modul TXS1.12F10 je možno paralelně zapojit až 4 napájecí moduly Napájecí napětí AC 24 V Převodník na DC 24 V,

Více

Návod k použití. Deska krmení FASTOP BOX2-TI. AGROSOFT Tábor s.r.o.

Návod k použití. Deska krmení FASTOP BOX2-TI. AGROSOFT Tábor s.r.o. Návod k použití Deska krmení FASTOP BOX2-TI AGROSOFT Tábor s.r.o. AGROSOFT Tábor s.r.o. BOX2-TI Strana: 2 Deska krmení FASTOP BOX2-TI verze procesoru 13 verze desky 1.0 verze dokumentace 1.0.0 Autor: Petr

Více

Návod na montáž, provoz a servis Ovládání nakládacích můstků

Návod na montáž, provoz a servis Ovládání nakládacích můstků Návod na montáž, provoz a servis Ovládání nakládacích můstků 445 S/T 460 S/T TR25E182 O b s a h /T Kapitola strana Kapitola strana 0 Přehledové stránky vepředu Obsah..............................................................

Více

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC PSBSH 2012B v.1.0 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Tlumivý, impulsní napájecí zdroj CZ* Vydání: 3 ze dne 12.12.2013 Nahrazuje vydání: 2 ze dne 16.09.2013 Charakteristika napájecího zdroje: nepřerušované napájení

Více

Napájecí zdroj Supply MEg101.5

Napájecí zdroj Supply MEg101.5 Napájecí zdroj Supply MEg101.5 MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Napájecí zdroj Supply MEg101.5 Napájecí zdroj Supply MEg101.5 1/ Charakteristika Napájecí zdroj Supply

Více

FILTRY PÁSOVÉ FPC 1. POPIS

FILTRY PÁSOVÉ FPC 1. POPIS TOVÁRNÍ ULICE, 463 31 CHRASTAVA TEL.:048/514 31 14, FAX :048/5143103 1. POPIS FILTRY PÁSOVÉ FPC PC 12 5149 Základní částí pásového filtru FPC je masivní rám vyrobený z ocelových plechů, tvarované oceli

Více

Drehstrommotoren ÊíàòñÙãêùà ÞÛåÝÙïàèå Trojfázové motory Betriebsanleitung Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè Provozní návod 1LA6, 1LA7/9, 1LP7/9, 1PP7/9 1MA7, 1MF7 BG 56... 90 L - IM B3 BG 100... 160 L - IM B3

Více

Modi. Záskokové automaty

Modi. Záskokové automaty wwwoezcz OBSAH ZA POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ FUNKCE A REŽIMY ČASOVÉ DIAGRAMY PARAMETRY0 VYBAVENÍ JISTIČŮ0 TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ JISTIČŮ MODEION SCHÉMA Zapojení

Více

Elektropneumatické převodníky Převodník i/p, typ 6111

Elektropneumatické převodníky Převodník i/p, typ 6111 Elektropneumatické převodníky Převodník i/p, typ 6111 Obrázek 1 - Typ 6111, standardní provedení Obrázek 2 - Typ 6111, montován na rozvaděč přiváděného vzduchu Obrázek 3 - Typ 6111 polní provedení Návod

Více

Vnější škody nahlásit okamžitě u dodavatele. Spojte se s vaší dodavatelskou firmou.

Vnější škody nahlásit okamžitě u dodavatele. Spojte se s vaší dodavatelskou firmou. Návod k obsluze KALOVÉ ČEPRADLO PONTEC Obj.č.: 572000 Obsah: Vybalení... 1 Rozsah dodávky... 2 Oblast použití... 2 Montáž, instalace (str. 32)... 2 Uvedení do provozu... 3 Důležité uživatelské pokyny...

Více

OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE

OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE DOPLNĚK NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ PRO MODELY STW OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE Traktor může být vybavený přídavným hydraulickým ventilem s joystickovým ovladačem pro snazší

Více

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy šeobecné pokyny Suchý provoz/mokrý provoz Elektrická schémata Usměrňovače Přívody proudu Zhášecí kondenzátor Ochrana proti indukčním napěťovým špičkám Spínací

Více

revi 100 Typ: R0041 Regulátor pro vibrační zásobník Návod k obsluze EVAS CZ s.r.o. Brožíkova 873 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ

revi 100 Typ: R0041 Regulátor pro vibrační zásobník Návod k obsluze EVAS CZ s.r.o. Brožíkova 873 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ Regulátor pro vibrační zásobník revi 100 Typ: R0041 Návod k obsluze EVAS CZ s.r.o. Brožíkova 873 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ Telefon: +420 465 534118 +420 465 530165 Fax: +420 465 530166 +420 465 534118 E-mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE ATH 2.32H2/2.42H2/2.32HL/2.42HL

NÁVOD K OBSLUZE ATH 2.32H2/2.42H2/2.32HL/2.42HL NÁVOD K OBSLUZE ATH 2.32H2/2.42H2/2.32HL/2.42HL 1.3 Bezpečnostní předpisy pro podnik Návod k použití musí být pořád přístupný a musí si ho všimnout každý uživatel. Právní předpisy k ochraně před úrazem

Více

Nájezdová (průjezdová) váha Typ: KPZ 2DN V provedení NEREZ DIN 1.4301 IP 67/68 Nízká nájezdová výška! Včetně nájezdu

Nájezdová (průjezdová) váha Typ: KPZ 2DN V provedení NEREZ DIN 1.4301 IP 67/68 Nízká nájezdová výška! Včetně nájezdu Kvalitní německá konstrukce Povrch zhotovený bez nerovností Nájezdová (průjezdová) váha Typ: KPZ 2DN V provedení IP 67/68 Nízká nájezdová výška! Včetně nájezdu Hladký povrch zhotovený ohýbáním bez nerovností

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

NAPÁJECÍ MODUL MN2 ZDROJ MN2 4.14.1

NAPÁJECÍ MODUL MN2 ZDROJ MN2 4.14.1 NAPÁJECÍ MODUL MN2 Popis MN2 Modul slouží k posílení napájecí soustavy systému Dominus Millennium. Zajišťuje vysokou účinnost a nízké oteplení díky moderní konstrukci dobře odrušeného spínaného zdroje.

Více

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE Návod na montáž, obsluhu a údržbu ABB Power Distribution Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu.

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16

ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16 ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16 Návod k obsluze EKOTEZ, spol. s r.o. 130 00 Praha 3 Koněvova 47 Česká republika tel.: + 420 222 582 291-4 fax: + 420 222 586 265 e-mail: ekotez@ekotez.cz edit 07/03/2007/t -

Více

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ZDROJE BZN3/BZC3

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ZDROJE BZN3/BZC3 Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ZDROJE BZN3/BZC3 T 71993 č.v.: 71993 TP SM HK 2/02 SKP 316 211 719 939 00. Vydání

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

Skříňové VN rozváděče

Skříňové VN rozváděče Portfolia tech. řešení Skříňové VN rozváděče se vzduchovou izolací Aparamenta Compacta Divize VN rozváděčů Efacec Efacec je největší portugalskou průmyslovou skupinou světového významu, zaměřenou na vývoj

Více

Pohon na Točnu Návod k Použití (software v. 8)

Pohon na Točnu Návod k Použití (software v. 8) I Pohon na Točnu Návod k Použití (software v. 8) Model Railway Accessories IM Minitrains Berliner Straße 236 D-63067 Offenbach Tel: +49 (0) 160 5829 645 info@railmodels.eu http://www.railmodels.eu 1. Obsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA ( V stab., 12 V, ) -2 PWM-03 Zdroj 0 VA (12 V,, stab. nebo ) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje 3 V A -4 XDC-01 Tøífázový usmìròovaè - XDC-02 Univerzální dvoucestný

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Domovní elektroinstalační přístroje

Domovní elektroinstalační přístroje Domovní elektroinstalační přístroje Milí přátelé a partneři, Vaše potřeby jsou podkladem pro naše jednání. Proto Vaše přání ovlivňují nejen vývoj výrobků, ale též naši koncepci při vytváření katalogů.

Více

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 OBSAH: 1 Určení... 3 2 Typové vlastnosti... 3 3 Technické parametry... 3 4 Základní aplikace... 4 5 Popis funkcí

Více

Automatické jištění kotelny AJK 5

Automatické jištění kotelny AJK 5 Automatické jištění kotelny AJK 5 - Instalační příručka - verze 5.5 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Termické pohony. pro radiátorové, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové, malé a zónové ventily 4 876 Termické pohony STP72E... pro radiátorové, malé a zónové ventily Napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídicí signál nebo PDM (pulsní modulace) Ovládací síla 105 N Přímá montáž na ventil převlečnou

Více

Odvlhčovač D 950 EH. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03

Odvlhčovač D 950 EH. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Odvlhčovač D 950 EH - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3.

Více

Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812. (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku. Manuál technika systému

Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812. (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku. Manuál technika systému Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812 (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku Manuál technika systému 2 ASSET 804, 808, 812 Popis výrobku Obsah 1 Popis skříně...3 1.1 Skříň...3 1.2 Výrobní štítek...3 1.3

Více