32001R1788 Úřední věstník L 243, 13/09/2001, strany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "32001R1788 Úřední věstník L 243, 13/09/2001, strany 0003 0014"

Transkript

1 Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 ze 7. září 2001 stanovující podrobná pravidla pro implementaci ustanovení týkajících se certifikátu o kontrole dovozů ze třetích zemí dle Článku 11 Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o organické výrobě zemědělských výrobků a údajích odkazujících na takové zemědělské výrobky a potraviny KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, Se zřetelem na Dohodu ustavující Evropské společenství, Se zřetelem na Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. června 1991 o organické výrobě zemědělských výrobků a údajích odkazujících na takové zemědělské výrobky a potraviny (1), jak bylo naposledy upraveno Nařízením Rady (ES) č. 436/2001 (2) a zejména Článkem 11 (3)(b) a (4) tohoto Nařízení, Vzhledem k tomu, že: (1) Je nezbytné vytvořit postup pro to, aby byly na úrovni Společenství koordinovány určité kontroly výrobků dovážených ze třetích zemí v tom smyslu, kdy jsou tyto výrobky umísťovány na trh s údaji odkazujícími na organickou výrobní metodu. (2) Pro výrobky dovážené dle postupu stanoveném v Článku 11(1) Nařízení (EHS) č. 2092/91 je obsah certifikátu o kontrole popsán v tomto článku. Pro výrobky dovážené dle postupu stanoveném ve Článku 11(6) Nařízení (EHS) č. 2092/91 takové ustanovení neexistuje. Je proto nezbytné rozšířit použití tohoto certifikátu na výrobky dovážené v rámci Článku 11(6) tak, aby byla zajištěna skutečnost, že tyto výrobky byly vyrobeny dle výrobních pravidel ekvivalentních s pravidly stanovenými v Článku 6 Nařízení (EHS) č. 2092/91 a podléhaly kontrolním opatřením účinnosti ekvivalence s pravidly stanovenými v Článcích 8 a 9 a taková kontrolní opatření byla neustále a účinně aplikována v dané třetí zemi. (3) Nařízení Komise (EHS) č. 3457/92(3) vytvořilo certifikát o kontrole pro výrobky dovážené ze třetích zemí dle ustanovení stanovených v Článku 11(1) Nařízení (EHS) č. 2092/91. Za účelem jasnosti bude uvedené Nařízení (EHS) č. 3457/92 nahrazeno tímto Nařízením. (4) Toto Nařízení se bude vztahovat bez prejudice na kontrolní systém v Článcích 8 a 9 Nařízení (EHS) č. 2092/91 a v Příloze III, Oddíly B a C tohoto Nařízení. (5) Toto Nařízení se bude vztahovat bez prejudice na celní ustanovení Společenství a všechna další ustanovení řídící dovoz výrobků uvedených v Článku 1 Nařízení (EHS) č. 2092/91 pro umísťování na trh Společenství. (6) Opatření uvedená v tomto Nařízení jsou ve shodě se stanoviskem Komise uvedeném v Článku 14 Nařízení (EHS) č. 2092/91, PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

2 Článek 1 1. Toto Nařízení definuje podrobná pravidla týkající se certifikátu o kontrole požadovaném dle Článku 11 (1)(b) a (3) Nařízení (EHS) č. 2092/91 a týkající se podání takového certifikátu pro dovozy vypracovaného ve shodě s ustanoveními Článku 11(6) tohoto Nařízení. 2. Toto Nařízení se nebude vztahovat na výrobky, které: - nejsou určeny pro uvolnění do volného oběhu ve Společenství v nezměněném stavu nebo po zpracování, - jsou uznány jako prosté dovozního cla ve shodě s Nařízením Rady (EHS) č. 918/83 (4) ustavující systém úlev Společenství pro celní povinnost. Přesto však se bude Nařízení vztahovat na výrobky uznané jako osvobozené od cla ve shodě se Články 39 a 43 Nařízení (EHS) č. 918/83. Pro účely tohoto Nařízení: Článek 2 1. Certifikát o kontrole : bude znamenat certifikát o kontrole, který pokrývá zásilku a je popsán v Článku I tohoto Nařízení; 2. Zásilka : bude znamenat množství výrobku začleněné pod jedním nebo více kódy kombinované nomenklatury, pokryté jedním certifikátem o kontrole, dopravované stejným způsobem dopravy a přicházející z téže třetí země; 3. Ověření zásilky : bude znamenat ověření certifikátu o kontrole odpovídajícími úřady členských států tak, aby byl splněn Článek 4(2), a tam, kde to tyto úřady považují za vhodné, ověření výrobků ve vztahu k požadavkům Nařízení (EHS) č. 2092/91; 4. Uvolnění do volného oběhu společenství : bude znamenat povolení udělené celními úřady pro volný pohyb zásilky v rámci Společenství; 5. Příslušné úřady členských států : budou znamenat celní úřady nebo jiné úřady definované členským státem. Článek 3 Článek 11(1)(b) týkající se požadavků pro vydání certifikátu o kontrole a Článek 11(3) Nařízení (EHS) č. 2092/91 se budou vztahovat na uvolnění do volného oběhu ve Společenství výrobků uvedených ve Článku 1 Nařízení (EHS) č. 2092/91, pokud jsou tyto výrobky dováženy za účelem umístění na trh dle Článku 11(1) nebo (6) tohoto Nařízení. Článek 4 1. Uvolnění do volného oběhu ve společenství zásilky výrobků uvedených v Článku 1 Nařízení (EHS) č. 2092/91 bude podmíněno následujícím: (a) předložením původního certifikátu o kontrole příslušnému úřadu členského státu a (b) ověřením zásilky příslušným úřadem členského státu a schválením certifikátu o kontrole ve shodě s odstavcem Původní certifikát o kontrole bude vytvořen ve shodě s odstavci 3 až 10 jak dále uvedeno a se vzorem a poznámkami v Příloze I.

3 3. Certifikát o kontrole bude vydán: (a) úřadem nebo orgánem ve třetí zemi uvedeném pro danou třetí zemi v Příloze k Nařízení Komise (EHS) č. 94/92(5) nebo (b) úřadem nebo orgánem, které byly odsouhlaseny pro vydávání certifikátu o kontrole dle postupu stanoveného v Článku 11(6) Nařízení (EHS) č. 2092/ Úřad nebo orgán vydávající certifikát o kontrole: (a) vydá certifikát o kontrole a schválí prohlášení v kolonce 15 pouze poté, co byla vykonána kontrola dokumentů na základě příslušných kontrolních dokumentů včetně zejména výrobního plánu pro dané výrobky, přepravních dokumentů a obchodních dokumentů a poté, co úřad nebo orgán vykonal fyzickou kontrolu dané zásilky před její expedicí ze třetí země, ze které byla odeslána, nebo schválil výslovné prohlášení vývozce uvádějící, že daná zásilka byla vyrobena a/nebo připravena ve shodě s ustanoveními, která jsou implementována daným úřadem nebo orgánem ve vztahu k dovozům a umísťování výrobků na trh v Evropském společenství, uvedených v Článku 1 Nařízení (EHS) č. 2092/91 ve shodě se Článkem 11(1) nebo (6) tohoto Nařízení; (b) přidělí pořadové číslo každému vydanému certifikátu a povede registr dodaných certifikátů. 5. Certifikát o kontrole bude vypracován v jednom z oficiálních jazyků Společenství a proveden, s výjimkou razítek a podpisů, celý v hůlkovém písmu nebo strojopisně. Certifikát o kontrole bude přednostně v jednom z oficiálních jazyků cílového členského státu. Tam, kde je to nezbytné, příslušné úřady členského státu mohou požádat o překlad certifikátu o kontrole do jednoho z jeho oficiálních jazyků. Necertifikované změny nebo výmazy povedou k neplatnosti certifikátu. 6. Certifikát o inspekci bude vypracován v jediném originále. První příjemce nebo tam, ke je to vhodné, dovozce může pořídit kopii za účelem informování kontrolního úřadu nebo orgánu ve shodě s Oddílem C, bod 3 Přílohy III k Nařízení (EHS) č. 2092/91. Všechny takové kopie ponesou označení KOPIE nebo DUPLIKÁT na nich vytištěné nebo vyznačené razítkem. 7. Certifikát o kontrole v odstavci 3(b) bude, pokud je podáván ve shodě odstavcem 1, obsahovat v kolonce 16 prohlášení kompetentního úřadu ve členském státě, který udělil povolení dle postupu v Článku 11(6) Nařízení (EHS) č. 2092/ Kompetentní úřad v členském státě, který udělil povolení, může delegovat kompetenci pro prohlášení v kolonce 16 kontrolnímu úřadu nebo orgánu kontrolujícímu dovozce ve shodě se Články 8 a 9 Nařízení (EHS) č. 2092/91 nebo úřadům definovaným jako příslušné úřady členského státu. 9. Prohlášení v kolonce 16 není požadováno: (a) pokud dovozce předkládá původní dokument, vydaný kompetentním úřadem členského státu, který udělil povolení ve shodě se Článkem 11(6) Nařízení (EHS) č. 2092/91 a dokládající, že zásilka je pokryta tímto povolením, nebo

4 (b) pokud úřad členského státu, který vydal povolení v Článku 11(6), podal dostačující důkaz o tom, že zásilka je pokryta tímto povolením, přímo úřadu odpovědnému za ověření zásilky. Tento postup přímé informace je volitelný pro členský stát, který udělil povolení. 10. Dokument podávající důkaz požadovaný v pododstavcích 9(a) a (b) bude zahrnovat: - evidenční číslo dovozního povolení a datum skončení platnosti povolení, - název a adresu dovozce, - třetí zemi původu, - podrobnosti vydávajícího orgánu nebo úřadu a tam, kde se toto liší, podrobnosti kontrolního orgánu nebo úřadu ve třetí zemi, - názvy daných výrobků. 11. Při ověřování zásilky výrobků uvedených v Článku 1 Nařízení (EHS) č. 2092/91 bude původní certifikát o kontrole podepsán příslušnými úřady členského státu v kolonce 17 a navrácen osobě, která předložila certifikát. 12. První příjemce při přijetí zásilky doplní kolonku 18 původního certifikátu o kontrole pro stvrzení toho, že přijetí zásilky bylo vykonáno ve shodě s Oddílem C, bod 7 Přílohy III k Nařízení (EHS) č. 2092/91. První příjemce zašle poté původní kopii certifikátu dovozci uvedenému v kolonce 11 certifikátu dle požadavku Článku 11(3)(a) Nařízení (EHS) č. 2092/91, pokud certifikát nemusí dále doprovázet zásilku pro přípravu uvedenou v Článku 5(1) Nařízení. Článek 5 1. Tam, kde v rámci odkladného celního postupu v rámci Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92(6) stanovující Celní řád Společenství, zásilka přicházející ze třetí země má být postoupena v členském státě, před jejím uvolněním do volného oběhu ve Společenství, do jednoho nebo více přípravků tak, jak je definováno v Článku 4(3) Nařízení (EHS) č. 2092/91, a což může být vykonáno dle Článků 522(1) a 552(1)(a)(iv) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93/(7) stanovující ustanovení pro implementaci Nařízení (EHS) č. 2913/92, zásilka musí podléhat, předtím, než je vykonána první příprava, opatřením uvedeným v Článku 4(1) Nařízení. Příprava může zahrnovat operace jako například: - balení a opětovné balení, nebo - označování týkající se podání informace o organické výrobní metodě. Po této přípravě bude podepsaná originální kopie certifikátu o kontrole doprovázet zásilku a bude předložena příslušným úřadům členského státu ve shodě se Článkem 4(1) ve vztahu k uvolnění zásilky do volného oběhu. Po tomto kroku je původní kopie certifikátu o kontrole tam, kde je to vhodné, navrácena dovozci zásilky, uvedenému v kolonce 11 certifikátu, aby byl splněn požadavek Článku 11(3)(a) Nařízení (EHS) č. 2092/ Tam, kde má být v rámci odkladného celního postupu dle Nařízení Rady (EHS) č.

5 2913/92, zásilka přicházející ze třetí země ve členském státě postoupena, před svým uvolněním do volného oběhu Společenství, rozdělení na různé části, musí být předmětem, před vykonáním takového rozdělení, opatření uvedených v Článku 4(1). Pro každou takovou část zásilky, která je výsledkem rozdělení, bude postoupen výtah z certifikátu o kontrole příslušnému úřadu členského státu ve shodě se vzorem a poznámkami v Příloze II. Výtah z certifikátu o kontrole bude podepsán příslušnými úřady členského státu v kolonce 14. Kopie každého podepsaného výtahu certifikátu o kontrole bude uchovávána společně s původní kopií certifikátu o kontrole osobou označenou jako původní dovozce zásilky a uvedenou v kolonce 11 certifikátu o kontrole. Taková kopie ponese označení KOPIE nebo DUPLIKÁT ve vytištěné nebo razítkové podobě. Po rozdělení bude podepsaná původní kopie každého výtahu certifikátu o kontrole doprovázet danou část zásilky a bude předložena příslušnému úřadu členského státu za účelem splnění Článku 4(1) ve vztahu k uvolnění do volného oběhu dané části zásilky. Příjemce části zásilky při jejím přijetí doplní původní kopii výtahu certifikátu o kontrole v kolonce 15 tak, aby potvrdil, že přijetí části zásilky bylo vykonáno ve shodě s Oddílem B, bod 6 Přílohy III k Nařízení (EHS) č. 2092/91. Příjemce části zásilky uchová výtah z certifikátu o kontrole pro potřeby kontrolního orgánu a/nebo kontrolního úřadu po dobu nejméně dvou let. 3. Přípravné a dělící operace uvedené v odstavcích 1 a 2 budou vykonány ve shodě s příslušnými ustanoveními Článků 8 a 9 Nařízení (EHS) č. 2092/91 stejně jako Přílohy III, Oddílů B a C k Nařízení a zejména bodů 3 a 7 Oddílu C. Operace budou vykonány ve shodě se Článkem 5 Nařízení (EHS) č. 2092/91. Článek 6 Bez prejudice k jakýmkoliv opatřením nebo krokům přijatým ve shodě se Články 9(9) a/nebo 10 a Nařízení (EHS) č. 2092/91, uvolnění do volného oběhu ve Společenství výrobků, které nevyhovují požadavkům tohoto Nařízení, bude podmíněné odstraněním odkazů na organickou výrobní metodu ze značení, propagačních a doprovodných dokumentů. Článek 7 Příslušné úřady členského státu a úřady ve členských státech odpovědné za implementaci Nařízení (EHS) č. 2092/91 stejně jako kontrolní úřady a kontrolní orgány budou nápomocné při aplikaci tohoto Nařízení. Před 1. dubnem 2002 se budou členské státy navzájem informovat a budou informovat Komisi o úřadech, které definovaly v kontextu Článku 2(5), stejně jako o pravomocích, které udělily pro implementaci Článku 4(8) a o postupech, pokud nějaké existují, dle Článku 4(9)(b). Tato informace bude členskými státy aktualizována, jakmile a pokud nastanou nějaké změny. Článek 8 Nařízení Komise (EHS) č. 3457/92 bude zrušeno počínaje dnem 1. července 2002.

6 Článek 9 Toto Nařízení vstoupí v platnost sedmý den následující po jeho vydání v Úředním věstníku Evropských společenství a bude platit od 1. července Toto Nařízení bude závazné v celé své šíři a přímo aplikovatelné ve všech členských státech. Vypracováno V Bruselu, 7. září Za Komisi Franz Fischler Člen Komise (1) OJ L 198, , p. 1. (2) OJ l 63, p. 16. (3) OJ L 350, , p. 56. (4) OJ L 105, , p. 1. (5) OJ L 11, , p. 14. (6) OJ L 302, , p. 1. (7) OJ L 253, , p. 1. PŘÍLOHA I VZOR CERTIFIKÁTU O KONTROLE PRO DOVOZY VÝROBKŮ Z ORGANICKÉ VÝROBY DO EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Vzor certifikátu je vyhotoven s ohledem na: - text, - formát, na jednom listě, - rozvržení a rozměry kolonek. PŘÍLOHA II VZOR VÝTAHU Z CERTIFIKÁTU O KONTROLE Vzor výtahu je vyhotoven s ohledem na: - text, - formát, - rozvržení a rozměry kolonek EN Úřední věstník Evropského společenství L 243/7 PŘÍLOHA I VZOR CERTIFIKÁTU O KONTROLE PRO DOVOZY VÝROBKŮ Z ORGANICKÉ VÝROBY DO EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Vzor certifikátu je vyhotoven s ohledem na: - text, - formát, na jediném listě, - rozmístění kolonek a rozměry kolonek.

7 EN Úředník věstník Evropského společenství L 243/9 EVROPSKÉ SPOLEČENTSVÍ CERTIFIKÁT O KONTROLE PRO DOVOZ VÝROBKŮ Z ORGANICKÉ VÝROBY 1. Vydávající orgán nebo úřad (název a adresa) 2. Nařízení Rady (EHS) č.2092/91 a Nařízení Komise (ES) č.1788/2001 Článek 11(1) nebo Článek 11(6) 3. Evidenční číslo certifikátu o kontrole 4. Evidenční číslo povolení v rámci Článku 11(6) 5. Vývozce (název a adresa) 6. Kontrolní orgán nebo úřad (název a adresa) 7. Výrobce nebo přípravce výrobků (název a adresa) 8. Země nakládky 9. Země určení 10. Značky a čísla. Číslo(a) kontejneru(ů) a jejich druh. Obchodní název výrobku. 13. Kódy konosamentů 14. Deklarované množství 15. Prohlášení orgánu nebo úřadu vdávající certifikát uvedeného v kolonce 1. Tímto potvrzujeme, že tento certifikát byl vydán na základě kontrol požadovaných dle Článku 4(4) Nařízení (ES) č. 1788/2001 a že výrobky výše popsané byly získány ve shodě s pravidly pro výrobu a kontrolu organické výrobní metody, které jsou považovány za ekvivalentní ve shodě s ustanoveními Nařízení (EHS) č. 2092/91. Datum: Název a podpis oprávněné osoby Razítko vydávajícího úřadu nebo orgánu:

8 L 243/10 EN Úřední věstník Evropského společenství Prohlášení kompetentního úřadu členského státu Evropské unie, který udělil povolení nebo jeho zástupce. Tímto potvrzujeme, že výrobek výše popsaný byl schválen pro umístění na trh Evropského společenství ve shodě s postupem ve Článku 11(6) Nařízení (EHS) č. 2092/91 pod číslem povolení uvedeném v kolonce 4. Datum Název a podpis oprávněné osoby Razítko kompetentního úřadu nebo jeho zástupce ve členském státě 17. Ověření zásilky příslušným úřadem členského státu. Členský stát: Registrace dovozu (typ, číslo, datum a kancelář celní deklarace): Název a podpis oprávněné osoby Razítko 18. Prohlášení prvního příjemce Tímto potvrzujeme, že příjem zboží byl vykonán ve shodě s ustanoveními Přílohy III, Oddíl C, bod 7 k Nařízení (EHS) č. 2092/91. Název společnosti Datum Název a podpis oprávněné osoby

9 EN Úřední věstník Evropského společenství L 243/11 Poznámky: Kolonka 1: Úřad nebo orgán nebo jiný určený úřad nebo orgán tak, jak je uvedeno v Článku 4(3) Nařízení (ES) č. 1788/2001. Tento orgán vyplňuje také kolonku 3 a 15. Kolonka 2: Tato kolonka uvádí Nařízení ES, která jsou odpovídající pro vydání a použití tohoto certifikátu; udává s ohledem na Článek 11 Nařízení (EHS) č. 2092/91 příslušné ustanovení: Článek 11(1) nebo Článek 11(6). Kolonka 3: Evidenční číslo certifikátu vydané vydávajícím orgánem nebo úřadem ve shodě se Článkem 4(4) Nařízení (ES) č. 1788/2001. Kolonka 4: Číslo povolení v případě dovozu v rámci Článku 11(6). Tato kolonka je vyplňována vydávajícím orgánem nebo, pokud není informace dostupná v době, kdy vydávající orgán podepisuje kolonku 15, dovozcem. Kolonka 5: Název a adresa vývozce. Kolonka 6: Kontrolní úřad nebo orgán pro sledování shody poslední operace (výroba, příprava, včetně balení a Značení tak, jak je definováno v Článku 4(2) a (3) Nařízení (EHS) č. 2092/91) s pravidly organické výrobní metody ve třetí zemi nakládky. Kolonka 7: Operátor, který vykonal poslední operaci (výroba, příprava, včetně balení a značení tak, jak je definováno v Článku 4(2) a (3) Nařízení (EHS) č. 2092/91 u zásilky ve třetí zemi uvedené v kolonce 6. Kolonka 9: Země určení znamená zemi prvního příjemce ve Společenství. Kolonka 10: Název a adresa prvního příjemce zásilky ve Společenství. První příjemce bude znamenat fyzickou nebo právnickou osobu, ke které je zásilka doručena a kde s ní bude nakládáno pro další přípravu a/nebo umístění na trh. První příjemce rovněž vyplní kolonku 18. Kolonka 11: Název a adresa dovozce. Dovozce bude znamenat fyzickou nebo právnickou osobu z Evropského společenství, která předkládá zásilku pro uvolnění do volného oběhu v Evropském společenství, buď sama nebo prostřednictvím svého zástupce. Kolonka 13: Kódy kombinované nomenklatury pro dané výrobky. Kolonka 14: Deklarované množství, vyjádřené v příslušných jednotkách (kg, litr, atd.). Kolonka 15: Prohlášení orgánu nebo úřadu vydávající certifikát. Podpis a razítko musí být v odlišné barvě než je barva tisku. Kolonka 16: Pouze pro dovozy dle postupu stanoveného ve Článku 11(6) Nařízení EHS) č. 2092/91. Bude vyplněno kompetentním úřadem v členském státě, který udělil povolení, nebo pověřeným orgánem nebo úřadem v případě udělení pověření ve shodě se Článkem 4(8) Nařízení č. 1788/2001. Nebude vyplněno tam, kde platí derogace Článku 4(9) Nařízení (ES) č. 1788/2001. Kolonka 17: Bude vyplněna příslušným úřadem členského státu při ověřování zásilky ve shodě se Článkem 4(1) nebo před operací přípravy nebo rozdělení za okolností uvedených ve Článku 5 Nařízení (ES) č. 1788/2001. Kolonka 18: Bude vyplněna prvním příjemcem při přijetí výrobků, pokud příjemce vykonal kontroly uvedené v Příloze III, oddíl C, bod 7 k Nařízení (EHS) č. 2092/91.

10 L 243/12 EN Úřední věstník Evropských společenství PŘÍLOHA II VZOR VÝTAHU Z CERTIFIKÁTU O KONTROLE Vzor výtahu je vyhotoven ohledem na: - text, - formát, - rozvržení a rozměry kolonek.

11 EN Úřední věstník Evropských společenství L 243/13 EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ VÝTAH Č. Z CERTIFIKÁTU O KONTROLE 1. Orgán nebo úřad, který vydal původní certifikát o kontrole (název a adresa) 2. Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 a Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 Článek 11(1) nebo Článek 11(6) 3. Evidenční číslo původního certifikátu o kontrole 4. Evidenční číslo povolení dle Článku 11(6) 5. Operátor, který rozdělil původní zásilku do částí (název a adresa) 6. Kontrolní orgán nebo úřad (název a adresa) 7. Název a adresa dovozce původní zásilky 8. Země nakládky původní zásilky 9. Celkové deklarované množství původní zásilky 10. Příjemce části zásilky získané rozdělením (název a adresa) 11. Značky a čísla. Číslo(a) kontejneru(ů). Číslo a druh. Obchodní značka části zásilky. 12. Kód konosamentu. 13. Deklarované množství části zásilky. 14. Prohlášení příslušného úřadu členského státu potvrzující výtah z certifikátu Tento výtah odpovídá části zásilky popsané výše a získané rozdělením zásilky, která byla kryta původním certifikátem o kontrole s evidenčním číslem uvedeným v kolonce 3. Členský stát: Datum:. Název a adresa oprávněné osoby 15. Prohlášení příjemce části zásilky Tímto potvrzujeme, že příjem části zásilky byl vykonán ve shodě s ustanoveními Přílohy III, Oddíl B, bod 6, k Nařízení (EHS) č. 2092/91. Název společnosti Datum: Název a podpis oprávněné osoby

12 L 243/12 EN Úřední věstník Evropských společenství Poznámky: Výtah č. : Číslo výtahu odpovídá číslu části zásilky vzniklé rozdělením původní zásilky. Kolonka 1: Kolonka 2. Kolonka 3: Kolonka 4: Kolonka 6: Název orgánu nebo úřadu ve třetí zemi, který vydal původní certifikát o kontrole. Tato kolonka udává Nařízení ES, které jsou odpovídající pro vydání a použití tohoto výtahu, udávají ve vztahu k Článku 11 režim, za kterého byla zásilka dovezena, viz kolonka 2 původního certifikátu o kontrole. Evidenční číslo původního certifikátu o kontrole, které bylo vydáno vydávajícím orgánem nebo úřadem ve shodě se Článkem 4(4) Nařízení ES č. 1788/2001. Evidenční číslo povolení uděleného dle Článku 11(6) Nařízení (EHS) č. 2092/91, viz kolonku 4 původního certifikátu o kontrole. Kontrolní orgán nebo úřad odpovědný za kontrolu rozdělení zásilky operátorem. Kolonky 7, 8, 9: Viz příslušnou informaci v původním certifikátu o kontrole. Kolonka 10: Kolonka 12: Kolonka 13: Kolonka 14: Kolonka 15: Příjemce části zásilky (získané rozdělením) v Evropském společenství. Kódy kombinované nomenklatury pro část zásilky daných výrobků. Deklarované množství, vyjádřené v příslušných jednotkách (kg, litr, atd.). Bude vyplněna příslušným úřadem členského státu pro každou část zásilky vzniklou operací rozdělení tak, jak je uvedeno v Článku 5(2)(b) Nařízení (ES) č. 1788/2001. Bude vyplněna při přijetí části zásilky, pokud příjemce vykonal kontroly uvedené v Příloze II, oddíl 8, bod 6, k Nařízení (EHS) č. 2092/91..

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony 121 9 121 Návrh zákona, kterým o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o související zákony 717 z 6 uplyne 17. 2013 2013 ZÁKON ze dne.. 2013, kterým se m ní zákon. 56/2001 Sb., o podmínkách

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

VÝVOZNÍ SUBVENCE PRO MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

VÝVOZNÍ SUBVENCE PRO MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY VÝVOZNÍ SUBVENCE PRO MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY Vývozcům ze Společenství jsou z Evropského zemědělského orientačního a garančního fondu poskytovány subvence při vývozu (vývozní subvence, vývozní náhrady),

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ č. 19/2015 O cestovních náhradách Vydalo Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne Zpracovali Odborný garant Dotčené orgány a organizace 7. 12.

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 56335/2016 V Jeseníku dne 2. června 2016 Sp.Zn: KÚOK/54969/2016/ODSH-SH/7745 Vyřizuje:

Více

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění V. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. I Zákon č. 56/2001 Sb., o

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

Co poskytuje Czech POINT

Co poskytuje Czech POINT Co poskytuje Czech POINT Výpis z Katastru nemovitostí O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Více

205/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002,

205/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002, 205/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2016-2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2016-2017 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), mimo režim tohoto zákona

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

Dotaz: Omylem jsem zaslal data ze žádosti do systému dvakrát. Je to problém?

Dotaz: Omylem jsem zaslal data ze žádosti do systému dvakrát. Je to problém? FAQ - Často kladené dotazy Dotaz: Kde všude mohu požádat o dotaci na včelařství? Odpověď: Včelaři mají k dispozici následující možnosti: - podpora včelařů podle zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN. Předmět úpravy 58 VYHLÁŠKA ze dne 10. února 2016 o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření Citace pův. předpisu: 262/2000 Sb. Částka: 77/2000

Více

NÁVRH NA SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

NÁVRH NA SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, NÁVRH NA SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KTEROU SE MĚNÍ SMĚRNICE RADY 67/548/EHS PRO ÚČELY JEJÍHO PŘIZPŮSOBENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) O REGISTRACI, VYHODNOCOVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU

SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU Město Městský úřad Česká Třebová SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU Městského úřadu Česká Třebová vydaný v souladu s 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sudice vydává přijetím usnesení č. 03/03/2014 na svém 3. zasedání konaném dne 10.12.2014

Více

58/2016 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN

58/2016 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN 58/2016 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. února 2016 o státních zkoukách z grafických disciplín a o změně vyhláky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo kolství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jankov. se na svém zasedání dne 6.12.2012 usnesením č. 08/2012

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 15.8.2012 Telefon: 318 822 742, linka 241 R O Z H O D N U T Í Dne 4.7.2012 podal pan Petr Pelikán, nar.

Více

Připravované změny právní úpravy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Ministerstvo vnitra odbor správních činností

Připravované změny právní úpravy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Ministerstvo vnitra odbor správních činností Připravované změny právní úpravy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Ministerstvo vnitra odbor správních činností 1 Ú V O D Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Benešov Odbor výstavby a územního plánování Silniční správní úřad Ulice: Masarykovo náměstí č.p. 100 PSČ, obec: 256 01 Benešov Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134),

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134), P7_TA-PROV(2013)0397 Povinnosti státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

STUDNY a jejich právní náležitosti.

STUDNY a jejich právní náležitosti. STUDNY a jejich právní náležitosti. V současné době je toto téma velmi aktuální, a to na základě mediální kampaně, která však je, jako obvykle, silně poznamenána povrchními znalostmi a řadou nepřesností,

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Geometrické plány (1)

Geometrické plány (1) Geometrické plány (1) Geometrické plány Ing. Tomáš Vacek - VÚGTK, v.v.i. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

I. D o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit tisk 316 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:

I. D o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit tisk 316 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů: Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2003 4. volební období 129 USNESENÍ hospodářského výboru z 19. schůze konané dne 1. října 2003 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,

Více

Jak zahájit podnikání: rozhodli jste se podnikat a nevíte kam se obrátit.

Jak zahájit podnikání: rozhodli jste se podnikat a nevíte kam se obrátit. Jak zahájit podnikání: rozhodli jste se podnikat a nevíte kam se obrátit. Pokud hodláte podnikat v oboru, který je živností, musíte ohlásit živnost nebo požádat o udělení koncese u živnostenského úřadu.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH):

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní?

Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní? Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní? 2016_01_14 UP_01_2016_01_26 31. 1. 2016 to je termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2015! Pojďme si v článku Bc. Martina Mikuše připomenout,

Více

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis

Více

ZÁKON ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 505/1990 Sb.,

Více

Adresa školy: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082

Adresa školy: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082 č.j. 032 / 2007 Základní škola Mladá Boleslav Václavkova 1082 SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Adresa školy: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082 Václavkova 1082 293 01 Mladá Boleslav IČO: 750

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Vás vyzývá k podání nabídky na zakázku Oprava okapu střechy schodiště na východním průčelí BD Horácké Nám. 6 a 7 v Brně - Řečkovicích.

Vás vyzývá k podání nabídky na zakázku Oprava okapu střechy schodiště na východním průčelí BD Horácké Nám. 6 a 7 v Brně - Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.9.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Zadávací podmínky zakázky: Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51 294 02 Kněžmost. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51 294 02 Kněžmost. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51 294 02 Kněžmost OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kněžmost se na svém zasedání dne 16. 6. 2015 usnesením č. 55/2015 usneslo vydat na

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY SE VZTAHEM K NEBEZPEČNÝM VLASTNOSTEM CHEMICKÝCH LÁTEK

PŘEHLED LEGISLATIVY SE VZTAHEM K NEBEZPEČNÝM VLASTNOSTEM CHEMICKÝCH LÁTEK PŘEHLED LEGISLATIVY SE VZTAHEM K NEBEZPEČNÝM VLASTNOSTEM CHEMICKÝCH LÁTEK Ing. Hana Věžníková, Ph. D. NEBEZPEČNÁ LÁTKA? Rozpoznání nebezpečných vlastností je předmětem různých systémů, které na základě

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Obsah a text 499/2004 Sb. - stav k 31.12.2013 Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) 12263/13. Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) ENV 700 ENT 221

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) 12263/13. Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) ENV 700 ENT 221 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) 12263/13 ENV 700 ENT 221 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 9. července 2013 Č. dok. Komise:

Více

Název: Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Název: Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 907/20110012 Augustinová/4374 21. 7. 2011 V Ě C Poptávka -

Více

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011,

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011, Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.03.2005 KOM(2005) 80 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o další změně nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých

Více

oprávněného: Česká spořitelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, IČ 45244782 proti povinnému:

oprávněného: Česká spořitelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, IČ 45244782 proti povinnému: U s n e s e n í o nařízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 024 EX 1457/10-553 VS opr.: 4272465803 Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pověřený soudním exekutorem: Mgr.

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště Prostějov

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště Prostějov Katastrální úřad pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště Prostějov Komenského 82/14, 796 01 Prostějov Prostějov 1 tel.: 582302511, fax: 585552401, e-mail: kp.prostejov@cuzk.cz V Prostějově dne 21.12.2015

Více

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz Obchodní podmínky Obchodní společnost : H&H ESHOP s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 identifikační číslo: 045 35 545 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 o odm nách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn ní vyhlášky. 235/1997 Sb., vyhlášky.

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: Pořízení technologií do masné výroby - Přerovské jatky,

Více

Smlouva o dodávce pitné vody.

Smlouva o dodávce pitné vody. Smlouva o dodávce pitné vody. Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Strašnov, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 1. Smluvní strany

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2013 Roman Slavík předseda ČGF

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více