Jaké vlastnosti má obal mít, závisí na funkcích, které má obal plnit. V zásadě jsou tři základní skupiny funkcí:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaké vlastnosti má obal mít, závisí na funkcích, které má obal plnit. V zásadě jsou tři základní skupiny funkcí:"

Transkript

1 T 4 Balení a přepravní prostředky 4.1 Definice a funkce obalu Obalem (balením) se rozumí odstranitelné zahalení materiálu, které slouží k tomu, aby tento mohl být chráněn, nebo mohly být plněny i další funkce. Obal je jednotka skládající se z balicího prostředku, balící látky a balicích pomocných prostředků. Balicí látka je surovina, ze které se balení vyrábí. Balicí prostředek je výrobek z balicí látky, který je určen k tomu, aby bylo možné balenou látku uzavřít nebo držet pohromadě. Balicí pomocné prostředky je souhrnný název pro pomocné prostředky, které spolu s balicími prostředky slouží pro zabaleni, uzavření, přípravu na odeslání apod. daného baleného materiálu. Balicí postup je rovněž označován jako balicí proces. Balený materiál, balení (obal) a balicí proces vytvářejí dohromady balicí systém. Výše uvedené jednotlivé elementy balicího systému je potřebné často rozlišovat, neboť každý z nich může mít na tento systém svůj specifický vliv. Použití nové lepící pásky může např. usnadnit uzavření balicího prostředku v balicím procesu, nebezpečí úrazu při uchopování balení za obalové pásky může být podstatně zmenšeno použitím pásků z plastické látky místo pásků ocelových apod. Jaké vlastnosti má obal mít, závisí na funkcích, které má obal plnit. V zásadě jsou tři základní skupiny funkcí: 1. Výrobní funkce: Balení umožňuje vhodný způsob vstupu surovin a výstupu hotových výrobků do a z procesu výroby. Volbou vhodného balení (např. paleta) může být zajištěno, že odpadnou další manipulační operace spojené s meziskladováním, když výroba je zásobována přímo z tohoto balení a zboží produkováno do tohoto balení (výrobní balení). 2. Marketingové funkce: U většiny výrobků je balení důležitou součástí výrobní politiky, pomocí které je výrobek odlišován od konkurenčních produktů. Ale rovněž v oblasti komunikační politiky může balení jako nosič reklamy plnit důležitou funkci. 3. Uživatelské funkce: Zde lze jmenovat především informační funkci pro zákazníka (např. u potravinových výrobků hmotnost, složeni výrobku, nutriční hodnota, doporučená doba spotřeby apod.). Patří sem rovněž takové vlastnosti, jako schopnost jednoduché likvidace použitého obalu, která by byla pro životní prostředí nezávadná i možnost víceúčelového použití obalu zákazníky - možnost využití pro jiné účely než obalové. 1

2 4. Logistické funkce: V rámci této skupiny funkci balení je dále možné jmenovat: 1. Ochranná funkce: Na ochranu zboží je často pohlíženo jako na nejdůležitější logistickou funkci. Patří k dobrému servisu, odevzdat objednané zboží u zákazníka v neporušeném stavu. Balení má chránit zboží při dodávce proti mechanickému (tlak, náraz) a klimatickému (vlhkost, teplota) zatížení. Ochrana zboží balením se neomezuje jen na kvalitativní stránky, ale zaměřuje se rovněž na kvantitativní ztráty. Zde se jedná především o to, aby zboží bylo pokud možno dobře chráněno i před odcizením. Vedle ochrany zboží musí plnit obal i funkci ochrany okolí (životního prostředí). Balení má při dodávce zboží chránit rovněž obslužný personál a použité manipulační a pomocné technické prostředky před nežádoucími účinky, které by mohly být vyvolány, jestliže by zboží baleno nebylo. 2. Skladovací funkce: Od obalu je požadováno, aby umožňoval snadné skladování zboží. To v první řadě znamená, že zboží musí být stohovatelné. Tvar a rozměry musí umožňovat přímé postavení jednotlivých skladovacích jednotek na sebe. Silové poměry mezi stohovanými balenými jednotkami musí být takové, aby stohování bylo stabilní. Obaly musí dále splňovat všechny další podmínky pro skladování ve skladech. Musí umožňovat dobré využití skladovacího prostoru. Je proto žádoucí, aby rozměry obalů byly v souladu s rozměry používaných přepravních a skladovacích prostředků. Často podceňovaný aspekt skladovací funkce obalu je požadavek po racionálním způsobu uložení zásoby balících prostředků. 3. Dopravní funkce: Obal má za úlohu usnadňovat přepravu zboží, resp. činit zboží schopným přepravy, při zachování co nejmenší hmotnosti obalu. Tvar a rozměry obalu musí dovolovat optimální využívání ložné plochy a ložného prostoru dopravního prostředku. 4. Manipulační funkce: Balením má být zboží tvarováno do takových jednotek, které jsou dobře uchopitelné při manipulacích v průběhu realizace dodávky. Tvar a rozměry balených jednotek musí umožňovat použití technických prostředků jako např. vidlicových vozíků nebo regálových zakladačů apod., aby bylo možné manipulační úkony racionalizovat. Manipulační úkony se vyskytují vždy mezi skladovací a přepravní fází, takže tvorba balených jednotek se musí provádět vždy při zohlednění skladovacích a přepravních funkcí. Je-li třeba se zbožím rovněž manipulovat ručně, je potřebné obal přizpůsobit pro snadnou ruční manipulaci (uchopovací otvory, držadla, drsný obalový papír,... ). 5. Informační funkce: Informační funkce je důležitá především pro sestavovatele zakázek. Obaly je potřebné rozlišovat (např. podle barvy, nápisu), aby sestavovatel zakázky ve skladu mohl snadno identifikovat žádaný sortiment, ze kterého se expedovaná zásilka sestavuje. Dále je potřebné výrazně, pomocí piktogramů, různých znaků či nápisů označit obaly výrobků křehkých, rychlozkazitelných, a jiných, které vyžadují zvláštní způsob manipulace či zacházení. Informace uvedené na obalech mohou také zmenšit rozsah doprovodných papírů a dokumentace. Při automatizaci přepravních a překládkových procesů umožňují vhodným způsobem na obalech umístěné informace automatické rozpoznávání výrobků. Informační funkce pro spotřebitele se zařazuje zpravidla mezi funkce spotřebitelské. 2

3 Různé logistické funkce obalů jsou příkladem vzájemných souvislostí, které existují v oblasti logistiky. Obal je tedy třeba vždy chápat jako nedílnou součást celkového logistického systému. Výběr správného obalu může přinést efekty jak z titulu snížení celkových logistických nákladů, tak také zvýšení úrovně obstaravatelského a dodavatelského servisu. Obal, jako velmi důležitý komponent služeb, nemá vliv jen na stav dodávaného zboží, může také umožňovat racionální a rychlé dodání zboží, tzn. ovlivňovat úroveň servisu zkracováním dodací doby. V neposlední řadě bude rovněž zákazník posuzovat, jak tyto vzájemné závislosti jsou respektovány z hlediska specifických požadavků ze strany zákazníka (např. návaznost přepravních a spotřebitelských obalů). Přehled funkcí a požadavků na obaly viz též obrázek Úlohy spojené s balením Zohlednění funkčních požadavků Protože obal musí plnit své funkce ve výrobě, marketingu, sféře spotřeby i logistice, musí být veškeré problémy spojené s problematikou balení řešeny týmem odborníků, ve kterém budou zastoupeny všechny potřebné profese. K analýze systému balení patří v prvé řadě zjištění: a) všech požadavků, které jsou na tento systém kladeny ve všech čtyřech výše uvedených funkčních oblastech. b) dále musí být přezkoušeno, jak dalece jsou tyto funkce plněny a jaké náklady jsou s tím spojeny. Požadavky kladené na obal mohou být v některých případech protikladné, jak rovněž vyplývá z obrázku 4.1. (Přehled funkcí a požadavků na obaly) Potom je třeba: najít kompromis, který úměrně zohledňuje požadavky všech funkčních oblastí. Přehled vlastností balících prostředků a balicích látek je uveden v tabulce Balené zboží a požadavky na obal Mezi baleným zbožím, obalem a balícím procesem existuje velmi úzká závislost. Již při tvorbě nového výrobku je proto potřebné domýšlet vznikající logistické souvislosti. Vlastnosti zboží mají velký vliv na celkový systém balení. Již poměrně malé změny ve vlastnostech zboží mohou mít velký vliv na celý systém baleni. Obal a jeho vlastnosti by se tedy vždy měly adekvátně přizpůsobovat měnicím se vlastnostem zboží. V závislosti na druhu baleného materiálu či zboží existuje řada zákonných či kvázizákonných omezujících faktorů, které musí být při tvorbě obalu zohledněny. Jsou to např. různé předpisy a směrnice vyplývající většinou z různých vnitrostátních či mezinárodních norem, které upravují tvar a rozměry a obalů výrobků, bližší požadavky na vlastnosti materiálů použitých k výrobě obalů 3

4 apod. Rovněž přepravní řády dopravců stanovují podmínky, týkající se druhu, velikosti, barvy, označení apod., které musí být dodrženy při přepravě nebezpečného zboží. Obdobně podmínky pro označování zboží platí i pro přepravu potravin, různá omezení platí i pro používání různých druhů balení a obalů v závislosti na druhu přepravovaného zboží Proces balení Proces balení obsahuje souhrn potřebných kroků pro balení zboží, od přivezení prázdných obalů a zboží k místu balení, přes nejrůznější stupně vlastního balícího postupu, až k přípravě obalové jednotky k odtransportování z místa balení. K úlohám, které spolu s vlastním balením musí být zabezpečeny, patří rovněž označování resp. etiketování. Pomocí analýzy organizace chodu celého balícího procesu, úkolem které je dát detailní přehled o všech elementárních pracovních úkonech na všech pracovních místech a pomocí zpětné návazné syntézy těchto pracovních postupů na jednotlivých zúčastněných postech a přiřazením těchto postupů jejich nosičům (člověku nebo stroji), se mohou docílit značné racionalizační efekty. Tak je např. možné, pomocí jiného uspořádání pracovních kroků v procesu balení, dosáhnout kratší obslužné doby balícího stroje, což vede k lepšímu využití jeho kapacity a k celkovému urychlení balícího procesu. Samozřejmě je přitom také třeba přezkoušet, zda mechanické vlastnosti balící látky připouští rychlejší chod balícího stroje. Již tento malý příklad ukazuje, na úzkou vzájemnou závislost mezi jednotlivými prvky systému balení. Použití balících strojů pro plnění a tvarování obalů, pro provádění plnícího a uzavíracího procesu, až k automatickému balení podstatně závisí na vlastnostech baleného zboží a jeho množství. Na druhé straně vyžadují balící stroje také přesné přizpůsobení tvaru obalu a kladou zcela jiné požadavky na rozměrové tolerance obalu než balení ruční. Při použití balících strojů mohou již malé odchylky od stanoveného tvaru a rozměru vést k neprůchodnosti systému. 4.3 Druhy obalu Dle toho, ve které fázi logistického řetězce se obal požívá rozlišujeme obaly spotřebitelské, distribuční a přepravní. Spotřebitelský obal může sloužit pro jeden výrobek (jednotlivý obal), pro malý počet kusů téhož výrobku určených ke konečné spotřebě (skupinový obal, např. tenisové míče) nebo pro sadu výrobků (sdružený obal, např. sada nádobí). Plní funkci ochrannou, dominující se však stává funkce prodejní kombinovaná s funkcí informační, obě zaměřené na kupujícího (spotřebitele). Specifická je informační funkce využívaná maloobchodem k identifikaci zboží u pokladních terminálů, při níž se v široké míře uplatňuje označování spotřebitelských obalů čárovým kódem (tiskem na obaly, samolepicími etiketami, visačkami). Význam těchto dvou funkcí vzrůstá s orientací na samoobslužné formy prodeje v maloobchodě. Platí, že ve stále větším rozsahu přecházejí ze samotného výrobku na jeho spotřebitelský obal. Funkce spotřebitelského obalu jsou výrazně diferencovány podle charakteru výrobku (luxusní zboží - levné zboží, zboží určené k dlouhodobějšímu uchování a k postupné spotřebě - zboží k okamžité, jednorázové spotřebě apod.). Pod tlakem na ochranu životního 4

5 prostředí se v rostoucí míře používají racionální zjednodušené obaly z recyklovatelných materiálů. Manipulační funkce je u spotřebitelských obalů redukována a v plné míře se uplatňuje až na úrovni základních manipulačních jednotek (tj. u distribučních obalů), které většinou sdružují několik spotřebitelsky balených výrobků. Výjimkou jsou výrobky větších rozměrů, manipulované jednotlivě. Distribuční obal má charakter přechodného obalu mezi obalem spotřebitelským a přepravním. Je to vnější, zpravidla skupinový, řidčeji sdružený obal. Obsahuje jeden typ spotřebitelského balení, popřípadě několik odlišných typů spotřebitelského balení (v tomto případě je smíšeným balením - kolekcí). Obvykle mívá podobu kartonu nebo podložky kryté smrštitelnou fólií. Mezi spotřebitelskými obaly a distribučním obalem ještě mohou být vnitřní (skupinové) obaly. Dominují funkce ochranné a manipulační, které se uplatňují ve skladech, během přepravy a manipulace až po doplňování zboží v prodejních prostorech maloobchodních prodejen. Distribuční obaly spoluvytvářejí základní manipulační jednotky (jednotky I. řádu), event. odvozené manipulační (přepravní) jednotky (jednotky II. řádu). Informační funkce distribučního obalu je zaměřena na potřeby identifikace zboží v článcích logistických distribučních řetězců, jimiž prochází (hlavně ve skladech velkoobchodu, při rozvozu a v zázemí maloobchodních prodejen). Informace jsou stále častěji kódovány ve formě čárového kódu, přičemž jako nosiče mohou sloužit samolepicí štítky (etikety), což umožňuje používat standardní obaly (např. kartony), a to i opakovaně (vratné obaly). Přepravní obal je vnější obal přizpůsobený přepravě. Během přepravy, včetně ložných operací plní funkci ochrannou, při ložných operacích plní funkci manipulační. Jako vnější obal bývá vystaven déle trvajícímu nebo opakovanému působení mnoha mechanických, povětrnostních a dalších vlivů a jeho konstrukce tedy musí být robustnější než u ostatních druhů obalů. Nejčastěji mívá podobu bedny nebo většího kartonu, zhotoveného z vlnité lepenky (obvykle vícevrstevné, popř. nepropustné). Přepravní obaly spoluvytvářejí přepravní jednotky (odvozené manipulační - přepravní jednotky II. řádu) zpravidla na bázi palet. V informační funkci přepravních obalů se uplatňují stanovené (normované) formy označení odesílatele a příjemce, obsahu, hmotnosti, vizuálních znaků pro správný způsob manipulace a další. Přepravní obal vystavený očím veřejnosti, pokud nese výrazný grafický symbol a jméno firmy, působí i jako propagační médium. Různé druhy obalů kládou různé požadavky na vlastnosti balicích prostředků a balicích látek. Pevnost na přetrhnutí balicí látky ovlivňuje zřejmě možnost použití balicího stroje v balicím procesu a na třecích poměrech závisí zčásti schopnost stohování obalu. Jednotný tvar a rozměry balicího prostředku usnadňují jak balicí proces, tak dopravu a skladování baleného zboží. Přednosti jednotného tvaru a rozměru balicího prostředku je možné dokumentovat na příkladě evropské palety prosté, která je u nás nejrozšířenějším a 5

6 nejznámějším prostředkem pro vytváření logistických jednotek. Zdůraznit je třeba, že výše uvedené různé druhy obalů mohou být v některých případech identické a některé se nemusí ve všech případech vyskytovat. Někdy se můžeme setkat s pojmy: - Souhrnný obal - obsahuje množinu nějakého určitého zboží, ve kterém je toto v normálním případě skladováno. - Zasilatelský obal - vztahuje se na jednu zakázku a může tak obsahovat různé druhy zboží, tedy různé jednotlivé nebo souhrnné obaly Aktuální požadavky na přepravní a manipulační obaly Na mezinárodní úrovni byly v nedávné době formulovány nové požadavky na přepravní a manipulační obaly: Estetickou a marketingovou funkci proto musí zastávat i přepravní obal. Umožňuje to rovněž úspory manipulačních nákladů v prodejnách. Přepravní obaly musí být otevřené nebo snadno otevíratelné. Kartónové krabice nemají horní část nebo je odstranitelná odtrhovací páskou. Efektem je opět snížení pracnosti. Výrobek by měl být prezentován už v přepravním obalu. To umožňuje umisťovat zboží do regálů v prodejnách přímo v upravených přepravních obalech. Estetickou a marketingovou funkci proto musí zastávat i přepravní obal. Umožňuje to rovněž úspory manipulačních nákladů v prodejnách. Otevřené obaly musí být dostatečně pevné, aby nedošlo k jejich poškození. Hmotnost přepravních a manipulačních balení by neměla překročit 12 až 15 kg. Důvodem jsou předpisy na ochranu zdraví pracovníků, kdy je ve stále více zemích omezována hmotnost břemen, která lze manuálně manipulovat. Obaly musí mít vhodnou barevnost. Opouští se tradiční světle hnědá barva kartonů, kartony mají na povrchu barevnou vrstvu. Jde o podporu propagace výrobků už v přepravních obalech a jejich estetický vzhled. Přední strana obalu je strana nejužší. Tím lze dosáhnout co nejefektivnějšího využití prodejních ploch, v regálech lze vedle sebe umístit co nejvíce výrobků. Výrobky by měly být v přepravním obalu v jediné vrstvě. To usnadňuje označování a snadné vyjímání z přepravního obalu. Hmotnost přepravních a manipulačních balení by neměla překročit 12 až 15 kg. 6

7 Důvodem jsou předpisy na ochranu zdraví pracovníků, kdy je ve stále více zemích omezována hmotnost břemen, která lze manuálně manipulovat. EAN čarové kódy má být na přepravních obalech na přední a jedné podélné straně (někdy i na dně) pro usnadnění automatizace skladových a manipulačních operaci. Materiál použitý na konstrukci by měl vyhovovat požadavkům na snadnou recyklovatelnost použitých obalů. Proto zcela převažuje lepenka a papír. Moderní obaly jsou označovány jako recyklovatelné a stupeň jejich recyklovatelnosti dosahuje až 90 %. Rozměry přepravních a manipulačních obalů mají být v souladu s normami ISO (základní rozměrový modul 400 x 600 mm - viz modulárnost obalů). Prodávané maloobchodní množství by tedy nemělo být hlavním kritériem pro volbu velikosti dopravních a manipulačních obalů. 4.5 Rozměrová unifikace Rozměrová unifikace je podmínkou skladebnosti základních a odvozených logistických jednotek. Vychází ze standardů ISO (International Organisation for Standardisation). Standardy ISO jsou respektovány při vytváření národních norem. Prostřednictvím celosvětově uznávaných normalizačních zásad je tak možno postupně slaďovat procesy balení, tvorby logistických jednotek, zajišťovat rozměrovou návaznost přepravních jednotek a ložných prostorů dopravních prostředků, slaďovat procesy manipulace s materiálem s procesy jeho přepravy atd. Díky tomu je také možná homogenizace a konsolidace zásilek a daří se snižovat potřebu času na provedení nezbytných operací v článcích logistických řetězců, zvyšovat využití kapacity skladů a dopravních prostředků a tím snižovat logistické náklady. V dopravě je rozměrová unifikace přepravovaného zboží často vyžadována přímo jako podmínka a může mít i vliv na stanovení ceny (tarifní sazby, zvýhodnění) Modulární balení (obaly) Potřeba vzájemně odsouhlaseného, modulárního balícího systému vyplývá ze skutečnosti, že v přepravních řetězcích je velmi často potřebné přepravovat společně zboží nejrůznějších druhů a rozměrů. Standardizace vzájemně rozměrově navazujících modulů pro to vytváří předpoklady. S problematikou standardizace rozměrů úzce souvisí problematika modulárnosti obalů. Podle velikosti obsahu obalu mohou existovat různé obalové stupně: (např. vnější a vnitřní obal). 7

8 Vnitřní rozměry a nosnost větších (vnějších) obalů (např. kontejnerů) musí být v souladu s vnějšími rozměry a nosností menších (vnitřních) obalů, v nich umístěných (např. palety). Problematikou modulárních obalů a jejich normalizací se zabývala řada institucí v různých zemích. S ohledem na modulární, paletám přizpůsobenou tvorbu jednotlivých, souhrnných a zasilatelských obalů, byl v oblasti obalového hospodářství vyvinut základní obalový modul 400x600 mm. Tento modul je v souladu jak s rozměry evropské palety prosté (1200x800 mm), tak s paletami o rozměrech 1200xl000 mm, které jsou rovněž značně rozšířené. Z násobků nebo podílů základního modulu vzniká celkový modulární balící systém Logistické (manipulační a přepravní) jednotky Při přechodu logistickými řetězci se materiál (zboží) sdružuje do ucelených jednotek. Podle toho, v kterém článku řetězce se nachází, nazýváme tyto jednotky - manipulační, - - přepravní, - skladovací, - ložné, - výrobní, - expediční, - evidenční, - statistické atd., přičemž ideální případ je, když všechny tyto jednotky jsou identické. V tomto případě můžeme také použít společného názvu - logistická jednotka. Dosáhnout toho, aby v praxi, v různých za sebou následujících fázích toku materiálu tyto jednotky byly identické není vždy důsledně možné. Snaha by však k tomuto cíli měla vždy směřovat. Pod vytvářením logistických jednotek máme na mysli takový proces, při kterém se vytvářejí větší ucelené jednotky, zpravidla baleného zboží, které vytvářejí dobré výchozí předpoklady pro realizaci skladovacích, přepravních, manipulačních i jiných operací s materiálem, či zbožím. S vytvářením logistických jednotek souvisí i činnost unifikační, která se snaží sjednocením základních rozměrů obalů a přepravních prostředků dosáhnout jejich vzájemné návaznosti tak, aby bylo možné maximální využití skladového, ložného i manipulačního prostoru. Logistické jednotky mohou být nejrůznějších rozměrů a velikostí. 1. logistická jednotka (manipulační) I. řádu (ukládací bedny a přepravky): Základní logistická jednotka přizpůsobená k ruční manipulaci. Podmínkou její hospodárnosti je, aby procházela všemi navazujícími články logistického řetězce, aniž by 8

9 byla dělena na menší jednotky. Představuje tedy zároveň minimální objednací, odběrné a dodací množství. Hmotnost maximálně 15 kg (hmotnost je limitována s ohledem na ruční manipulaci, pokud ji provádějí ženy). Přepravní prostředky mohou být ukládací bedny, přepravky apod. Základní manipulační jednotky jsou rovněž často vytvářeny bez pomoci přepravního prostředku - pouze obalem (např. lepenkové kartonové podložky kryté smrštitelnou fólií, pytle, demižony, sudy, apod.). Způsob manipulace může být ruční nebo pomocí dopravníků, plošinových vozíků aj. 2. logistická jednotka (manipulační a přepravní) II. řádu: Odvozená logistická jednotka přizpůsobená k mechanizované nebo automatizované manipulaci (přepravě), k ukládání ve skladech, k mezioperační manipulaci, k meziobjektové a vnější přepravě apod. Při její tvorbě musí být respektováno nejen hledisko maximálního využití kapacity (užitečné hmotnosti. resp. ložného prostoru) dopravního prostředku při bezprostředně navazující dopravě, ale též hlediska dalších distribučních článků logistického řetězce (např. hledisko užitečné hmotnosti manipulačních prostředků, hledisko kapacity regálových buněk ve skladech atd.). Hmotnost je zpravidla v rozmezí kg, v některých případech může dosahovat až kg. Jako přepravní prostředky v této kategorii mohou být použity palety, roltejnery, malé kontejnery (přepravní skříně) apod. V některých případech může být jednotka tohoto řádu vytvářena i bez přepravního prostředku - ve formě paketu, tj. kompaktní, jako celek fixované jednotky, určené k mechanizované nebo automatizované manipulaci či přepravě. Pro manipulaci se používají nízkozdvižné nebo vysokozdvižné vozíky, regálové zakladače, stohovací jeřáby, dopravníky atd., o užitečné hmotnosti (nosnosti) do kg (event. až do kg). V případě roltejnerů je možná manipulace na kratší vzdálenosti ručním odtlačením. 3. logistická jednotka (přepravní a manipulační) III. řádu: Odvozená logistická jednotka sloužící výhradně k dálkové vnější přepravě v kombinované železniční, silniční, vodní vnitrozemské a námořní, nákladní letecké a související mechanizované nebo automatizované manipulaci. Hmotnost může být až do kg. Jednotka III. řádu může být tvořena 10 až 44 jednotkami II. řádu. Přepravní prostředky jsou zpravidla velké kontejnery (ISO řady 1 D - A letecké 9

10 kontejnery) a výměnné nástavby. Manipulace se provádí pomocí jeřábů, speciálních vysokozdvižných vozíků, portálových (obkročných) zdvižných vozů, bočních překladačů atd., o užitečné hmotnosti (nosnosti) do cca kg. U leteckých kontejnerů především dopravníky, speciálními vozy se zdvižnou ložnou plochou aj. 4. logistická jednotka (přepravní a manipulační) IV. řádu: Odvozená logistická jednotka pro dálkovou kombinovanu vodní vnitrozemskou a námořní přepravu v bárkových systémech včetně související mechanizované manipulace. Hmotnost zhruba od 400 t do t. Přepravní prostředky bárky, lichtery (člunové kontejnery). Manipulace s pomocí portálových jeřábů nebo zdvižných plošin o užitečné hmotnosti (nosnosti) do cca t na námořních nosičích nebo přímým vplouváním bárek do námořního nosiče. Možnosti tvorby logistických jednotek Pojem logistická jednotka má zvýraznit celkový logistický systém. Sdružování zboží do určitých jednotek, které se mají pohybovat po logistické síti je problém logistický a nejenom přepravní a manipulační. Logistický systém podniku není uzavřený systém. Existují četné vazby na jeho okolí (zákazníci, partnerské podniky, podniky služeb atd.). Sdružování zboží do větších jednotek proto vždy vyžaduje dohodu mezi zúčastněnými partnery. Logistické jednotky vznikají sdružováním zboží do jednotek standardizovaných ve svém tvaru i rozměrech s cílem zjednodušit tok materiálu a snížit náklady s tím spojené. Tok materiálu logistickou sítí vzniká tak, že výrobní, skladovací, balící, manipulační 10

11 kontrolní a přepravní procesy na sebe n a v a z u j í. Vznikají tak logistické řetězce. Tvorba logistických jednotek je předpokladem pro vznik logistických řetězců. Logistické jednotky musí usnadňovat: - sdružování zboží do větších jednotek, - standardizaci jednotek ve tvaru i rozměrech, - používáni mechanizačních prostředků při manipulačních operacích, - stohovatelnost jednotek, - volbu jednotek tak, aby bylo možné realizovat nepřetržité přepravní řetězce od dodavatelů k zákazníkům atd. 11

12 Logistické jednotky V zásadě může každý obal sloužit pro vytváření logistických jednotek. V krajním případě může vytvoření logistické jednotky představovat pouhé zabalení zboží, které má dostačující objem, hmotnost, tvar a rozměry umožňující manipulaci s pomocí mechanizačních prostředků i stohování, do balící fólie. U pytlovaného zboží se nabízí tvorba logistických jednotek pomocí zpevňovacích fólií z plastické hmoty, čímž vzniknou stejně dobře uchopitelné jednotky jako při použití palet. Dále je např. u stavebních materiálů možné vytvářet standardizované logistické jednotky paketováním pomocí různých šňůr a popruhů. Podobné paketované jednotky se mohou vytvářet při použití různých podstavců (např. nohy), takže vzniká logistická jednotka velmi podobná jednotce paletové. Nejrůznější druhy palet, přepravek, malých i velkých kontejnerů vy tváři tlak na možnost tvorby logistických jednotek. 12

13 4.8 Logistické přepravní prostředky K důležitým prostředkům, z nichž většina může být používána i jako obaly (většinou vnější) a které slouží pro vytváření logistických jednotek, patří přepravní prostředky. Jsou to prostředky s vícenásobným použitím Ukládací bedny a přepravky Ukládací bedny jsou přepravní prostředky na úrovni základních logistických (jednotek I. řádu), určené pro skladování materiálu (skladové operace) a pro mezioperační manipulaci, a to jak ve výrobě (pro drobné součástky, výrobky malých rozměrů, náhradní díly nebo nářadí, atd.) a v servisních střediscích, tak ve skladech velkoobchodu (např. pro sortiment železářského zboží, elektroinstalačního materiálu apod.). Přepravky jsou přepravní prostředky na úrovni základních logistických jednotek (jednotek I. řádu) určené především k rozvozu spotřebního zboží z výrobních závodů a ze skladů velkoobchodu do prodejen maloobchodu. Vyhovují ucelenému souboru přepravních a ložných operací, ale též operacím, které rozvozu předcházejí nebo po něm následují, tj. mezioperační manipulaci, skladovým a kompletačním operacím. Jsou vhodné i pro mezioperační manipulaci v textilním nebo potravinářském průmyslu Palety Palety jsou přepravní prostředky na úrovni logistických jednotek II. řádu, s ložnou a opornou podlahou pro vidlicovou manipulaci, s určením pro mezioperační manipulaci, skladové operace, kompletační operace, ložné operace a meziobjektovou a vnější přepravu v takřka celém rozsahu logistických řetězců. Velké uplatnění nacházejí též v kombinované dopravě. Jednotky vytvořené na jejich bázi (paletové jednotky) jsou vhodné k vidlicovému způsobu manipulace pomoci nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíků, regálových zakladačů a jiných manipulačních prostředků. Palety lze opatřit pevnými nebo snímatelnými podvozky a přemísťovat je ručně, podlahovými dopravníky anebo tahači. 13

14 Přepravky Uložení plných a prázdných přepravek na podvozku Palety prosté Palety, paletové nástavby a nástavbové rámy Palety ohradové 14

15 Paleta skříňová Paleta na sudy Paleta výsypná Paleta ohradová (stohování přes sloupky) Paleta sloupková (stohování přes palety) 15

16 4.8.3 Velkoobjemové vaky V poslední době, při přepravě sypkých, pastovitých i kapalných hmot, stále většího uplatnění nacházejí velkoobjemové vaky. Jedná se zpravidla o přepravní prostředek na úrovni logistické jednotky 2. řádu. Základem je velký vak ve tvaru tašky opatřené manipulačními uchy a snadno ovladatelným patentním uzávěrem. Je to vratný obal, vhodný i pro balení potravin. Snadno se ukládá do výškových regálů a jeho základna nepřesahuje rozměry evropské palety prosté. Lze ho používat i pro skladování ve venkovních nekrytých skladech. Vaky jsou vyráběny v ruzných typech, tvarech a variantách. lelo je ušito z polypropylénové, kašírované (neprodyšné) nebo nekašírované (režné) tkaniny. Některé typy mají ocelové zdvihací kruhy, které napomáhají k rovnoměrnějšímu rozložení přepravovaného materiálu, či skládací lešení pro usnadnění stohováni. Další vybrané charakteristiky jsou: - výška těla od 40 do 200 cm, s odstupňovánim po 5 cm, - objem cca dm 3, - nosnost cca kg, - poměr objemu prázdného a plného vaku cca 1:10. K největším přednostem patří: - dobré využití přepravního a skladovacího prostoru, - mimořádná stabilita vaku při přepravě a stohování, - možnost několikanásobného použití, - možnost různého materiálového provedení, - možnost efektního potisku, který může být informací i vizitkou podniku, který ho používá. 16

17 4.8.4 Roltejnery Roltejnery jsou přepravní prostředky na úrovni odvozených logistických jednotek (jednotek II. řádu), opatřené čtyřkolovým podvozkem. Vyhovují pro mezioperační manipulaci, skladové operace, kompletační operace, ložné operace a meziobjektovou a vnější přepravu. Malé kontejnery 17

18 4.8.5 Kontejner je přepravní prostředek, tvořící zcela nebo zčásti uzavřený prostor, určený k přemísťování materiálu. Mezinárodní norma ISO 688/1976 definuje kontejner jako přepravní prostředek stálého charakteru a dostatečné pevnosti pro opakované použití, konstruovaný tak, aby umožňoval přepravu jedním nebo více druhy doprav bez překládání jeho obsahu, který lze pohotově manipulovat a přemisťovat z jednoho dopravního prostředku na dru 3 hý, snadno plnit a vyprazdňovat a který má vnitřní obsah 1 m nebo více. Obdobně definuje kontejnery i norma ČSN Dle velikosti je možné je rozdělovat na [52]: - malé o objemu 1-3 m 3, 3 - střední o objemu 3 až 15 m - velké, mající objem nad 15 m. Malé kontejnery Malé kontejnery jsou přepravní prostředky na úrovni odvozených logistických jednotek (jednotek II. řádu). Řadíme mezi ně například tzv. přepravní skříně (valivé kontejnery), které byly dříve, v bývalém Československu, hojně používané v systému přeprav kusových zásilek (řada A,B,C.) 18

19 Velké kontejnery Univerzální Cisternový Plošinový se sklopnými čely Chladírenský Způsob plnění KONTEJNERU ISO 1C, CC PALETAMI 800 x 1200 mm 19

20 4.8.6 Výměnné nástavby Výměnné nástavby jsou přepravní prostředky na ~rovni logistických jednotek III. řádu. Podobně jako kontejnery tvoří zcela nebo zčásti uzavřený prostor určený k přemísťování materiálu, mají také trvalé technické charakteristiky a dostatečnou pevnost pro opakované používání i konstrukci usnadňující přepravu, a to v silniční dopravě nebo ke kombinované silniční a železniční dopravě. Jsou určeny především k přepravě silničními nákladními vozidly - univerzálními nosiči (nákladními automobily, přívěsy nebo návěsy), s jejichž podvozky jsou kompatibilní, event. k přepravě železničními nákladními (plošinovými) vozy. 20

Jaké vlastnosti má obal mít, závisí na funkcích, které má obal plnit. V zásadě jsou tři základní skupiny funkcí:

Jaké vlastnosti má obal mít, závisí na funkcích, které má obal plnit. V zásadě jsou tři základní skupiny funkcí: T 4 Balení a přepravní prostředky 4.1 Definice a funkce obalu Obalem (balením) se rozumí odstranitelné zahalení materiálu, které slouží k tomu, aby tento mohl být chráněn, nebo mohly být plněny i další

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKY VY_32_INOVACE_07_2_11_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKA je jakýkoliv materiál (balený

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY VY_32_INOVACE_07_2_12_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY Obal je prostředek nebo soubor prostředků chránící materiál

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

Manipulační jednotky Přepravní jednotky. Manipulační prostředky

Manipulační jednotky Přepravní jednotky. Manipulační prostředky Manipulační jednotky Přepravní jednotky Manipulační prostředky Manipulační a přepravní jednotky - slouží k snadné manipulaci a přepravě materiálu, - některé z nich plní funkci ochrany přemísťovaného materiálu

Více

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE.

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Důležitou činností v řízení materiálového toku je přesná znalost pohybu materiálů, polotovarů a výrobků umístěných v různých

Více

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Vojenská doprava Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 27

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._55 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické KONTEJNERY ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické ISO kontejner je článek přepravního vybavení: a) trvalé technické charakteristiky a dostatečné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SKLADY VY_32_INOVACE_07_2_13_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SKLADY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podřízený prvek

Více

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické KONTEJNERY ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické ISO kontejner je článek přepravního vybavení: a) trvalé technické charakteristiky a dostatečné

Více

Prostá paleta nevratná technická dokumentace

Prostá paleta nevratná technická dokumentace Prostá nevratná technická dokumentace Podle zákona č. 10/001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku PALETA PROSTÁ NEVRATNÁ Obsah : I. Všeobecný popis výrobku II. Technické parametry

Více

Automatizované sklady pro hutní materiál

Automatizované sklady pro hutní materiál Automatizované sklady pro hutní materiál schwab TLI Páternosterový sklad pro hutní a tyčový materiál Systémy schwab představují moderní a technicky dokonalé řešení logistických celků v oblasti skladování

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství TAL 2009 Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství Vliv logistiky na náklady obalového hospodářství a vliv obalů na logistiku Ing. Miroslav Špaček Logistika versus obaly

Více

Přeprava nebezpečných

Přeprava nebezpečných Přeprava nebezpečných ných věcí v kontejnerech Dr. Ing. Jiří Došek 1 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 TDG a kontejnery Předpisy o přepravp epravě nebezpečných ných věcív umožň žňují přepravu

Více

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Označování přípravků na ochranu rostlin a požadavky na nakládání s obaly od použitých přípravků na ochranu rostlin 14. listopadu 2013, Praha Lukáš Beránek

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5.

KAPITOLA 3.4. POZNÁMKA: Mezní hodnota pro skupinové obaly se nepoužije u LQ5. KAPITOLA 3.4 NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH 3.4.1 Všeobecná ustanovení 3.4.1.1 Obaly použité v souladu s oddíly 3.4.3 až 3.4.6 musí odpovídat pouze všeobecným ustanovením pododdílů 4.1.1.1,

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání

Více

BalanceLift Manipulace s břemeny bez námahy ve zcela přirozených pohybech

BalanceLift Manipulace s břemeny bez námahy ve zcela přirozených pohybech BalanceLift Manipulace s břemeny bez námahy ve zcela přirozených pohybech IN MADE GERMANY 25 50 75 100 150 300 BalanceLift Vám nabízí jedinečné výhody: Manipulace zavěšeného zboží bez použití proudu Manipulace

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály

KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály ČESKÁ NORMA ICS 55.180.10 Červenec 1996 KONTEJNERY ŘADY 1 - TECHNICKÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ - Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály ČSN ISO 1496-3 26 9355 Series

Více

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program)

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program) Výroba výroba je základní hodnotvorný proces, ovšem než začneme vyrábět, potřebujeme s pomocí marketingu dobře zvážit, jak výrobek řeší tři základní otázky º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.798:620.197 Říjen 1992 ČSN 77 0100. OCHRANNÉ BALENÍ Všeobecná ustanovení. Protective packaging. General specifications

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.798:620.197 Říjen 1992 ČSN 77 0100. OCHRANNÉ BALENÍ Všeobecná ustanovení. Protective packaging. General specifications ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.798:620.197 Říjen 1992 OCHRANNÉ BALENÍ Všeobecná ustanovení ČSN 77 0100 Protective packaging. General specifications Emballage de protection. Règlements générales Schutzpackung

Více

Psí pisoár s odpadkovým košem 2) - 1 400 99

Psí pisoár s odpadkovým košem 2) - 1 400 99 TECHNICKÝ LIST PSÍ PISOÁR PSÍ PISOÁR Psí pisoár Solitair, Psí pisoár s odpadkovým košem betonový prvek (Psí pisoár) je vyráběn z prostého betonu na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky

Více

Paleta prostá vratná technická dokumentace

Paleta prostá vratná technická dokumentace Paleta prostá vratná technická dokumentace Podle zákona č. 102/2001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku PALETA PROSTÁ VRATNÁ Obsah: I. Všeobecný popis výrobku II. Technické

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 9 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. KLASIFIKACE A ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. PRŮVODNÍ DOKLADY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Analýza zpětné logistiky obalů a balících prostředků. Viktor Müller

Analýza zpětné logistiky obalů a balících prostředků. Viktor Müller Analýza zpětné logistiky obalů a balících prostředků Viktor Müller Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato práce pojednává o pohybu obalů a přepravních prostředků se zaměřením na jejich zpětné toky. Práce

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Ruční přepravní přístroje ve značkové kvalitě

Ruční přepravní přístroje ve značkové kvalitě Ruční přepravní přístroje ve značkové kvalitě Značková kvalita Made in Germany Nekonvenční individuální řešení! Vzhled a funkčnost Vašeho profesionálního přístroje neurčuje standardní vozík pro všechny

Více

OBSAH. Obsah. 1. Úvod 7

OBSAH. Obsah. 1. Úvod 7 Obsah OBSAH 1. Úvod 7 2. Obaly z papíru, kartónu a lepenek 11 2.1. Členění obalů z papíru, kartónu a lepenek 11 2.2. Členění podle použití 13 2.2.1. Přepravní obaly 13 2.2.2. Skupinové obaly 13 2.2.3.

Více

Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) Ústí nad Labem 4/2012 Ing. Jaromír Vachta Účel a předmět zákona Předcházení vzniku odpadů z obalů (

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 55. 020 Aplikace RFID pro dodavatelské řetězce Vratné přepravní jednotky (RTIs)

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 26

Více

DRIVE IN. optimální využití skladovacích prostorů.

DRIVE IN. optimální využití skladovacích prostorů. DRIVE IN Utilisation Vysoce kvalitní optimale systém de pro l espace skladování palet umožňující optimální využití skladovacích prostorů. VJEZDOVÝ REGÁL Vjezdové regály jsou konstruované pro skladování

Více

GS1 BarCodes. Identifikace obchodních jednotek

GS1 BarCodes. Identifikace obchodních jednotek Identifikace obchodních jednotek GS1 BarCodes Standardní, jednoznačná identifikace obchodních jednotek, tj. nejčastěji různých variant distribučních balení spotřebitelských jednotek, je důležitým předpokladem

Více

EUR palety technická dokumentace

EUR palety technická dokumentace EUR palety technická dokumentace Podle zákona č. 102/2001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta EUR s rozměry 800 mm x 1200 mm Obsah:

Více

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6.

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. PLECHOVÉ SKŘÍNĚ REGÁLY KOŠE Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. základní provedení 8 druhů barev, viz. popis Regály Jsou nabízeny ve třech výrobkových řadách ve

Více

Bezpečná logistika. Ing. Jan Polter, MBA. Ing. Evžen Babůrek, Ph.D. EUROSEAL Chairman of the Board

Bezpečná logistika. Ing. Jan Polter, MBA. Ing. Evžen Babůrek, Ph.D. EUROSEAL Chairman of the Board Ing. Jan Polter, MBA DACHSER Czech Republic Business & Marketing Director Ing. Evžen Babůrek, Ph.D. EUROSEAL Chairman of the Board Témata IT systémy Ochrana zásilek speciální balení Zboží ve skladech Transport

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Montážní příručka. Vario-Guard

Montážní příručka. Vario-Guard Montážní příručka Montážní příručka podle normy 1317 5 pro zádržný systém vozidel Výrobce: SPIG GmbH & Co. KG Schmelzer Str. 7 66839 Schmelz Spolková republika Německo Dovozce: AGROZET ZS,s.r.o. Šumavská

Více

T 7 Odpadová logistika podniku

T 7 Odpadová logistika podniku T 7 Odpadová logistika podniku 7.1 Výchozí situace Následkem hospodářského růstu v posledních létech, stoupajících konzumních požadavků společnosti i zrychlujících se výrobních cyklů stojí hospodářství

Více

OBOROVÉ ČLENĚNÍ. 14. 18. 9. 2015 Brno Výstaviště. 7. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

OBOROVÉ ČLENĚNÍ. 14. 18. 9. 2015 Brno Výstaviště. 7. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky 7. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky OBOROVÉ ČLENĚNÍ 14. 18. 9. 2015 Brno Výstaviště Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 405/1 603 00 Brno Tel.: +420 541 152 926 Fax: +420 541 153 044 msv@bvv.cz, translog@bvv.cz

Více

ZAKÁZKOVÉ EXPORTNÍ A ZÁMOŘSKĚ BALENÍ

ZAKÁZKOVÉ EXPORTNÍ A ZÁMOŘSKĚ BALENÍ ZAKÁZKOVÉ EXPORTNÍ A ZÁMOŘSKĚ BALENÍ Dlouholeté zkušenosti v oblasti balicích materiálů a obalových řešení nám umožňují nabídnout zákazníkovi komplexní službu i v tak náročné oblasti, jakou je exportní

Více

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s.

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s. LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY DŘEVOŠROT a.s. DŘEVOŠROT, A.S. WWW.DREVOSROT.CZ Prezentace je určená zaměstnancům společností zabývajících se výrobou

Více

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží

12. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží MINIMÁLNÍ SPOTŘEA LEPENEK PŘI ÝROĚ KARTONÁŽÍ 47. Příloha - Minimální spotřeba lepenek při výrobě kartonáží Potřebnou plochu lepenky na výrobu krabice ovlivňuje jednak typ krabice, jednak její rozměry,

Více

Náhrada jednorázového balení vratným balením

Náhrada jednorázového balení vratným balením Náhrada jednorázového balení vratným balením Koncept balení pro projekt: F1C Ducato - Continental Bohuslav Černý Sales Manager CZ + SK LEDEN 2013 Dva hlavní hráči ve světě vratných obalů se spojili Schoeller

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA

Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha Obsah úvod vlnitá lepenka výroba vlnité lepenky simulační model linky pro výrobu a zpracování

Více

Systémové přepravky High-Tech

Systémové přepravky High-Tech Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Systémové přepravky High-Tech 72 EUROTEC EUROTEC 73 Vybavení Upevňovací otvory Přepravky EUROTEC jsou zejména vhodné pro moderní, automatické, skladovací a transportní

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.99; 55.020; 35.040 2007 Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek ČSN ISO 22742 77 0055 Únor Packaging - Linear bar code and two-dimensional

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 55.180.10 Říjen 2009 Kontejnery řady 1 Technické požadavky a zkoušení Část 2: Termické kontejnery ČSN ISO 1496-2 26 9347 Series 1 freight containers Specification and testing

Více

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s.

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Představení společnosti CELogis a.s. Rychlost, kvalita a přesnost je pro nás samozřejmostí! Firma CELogis byla založena v roce 1999 jako

Více

STORAGE FACILITIES FOR THE MODERN LOGISTICS CENTERS

STORAGE FACILITIES FOR THE MODERN LOGISTICS CENTERS STORAGE FACILITIES FOR THE MODERN LOGISTICS CENTERS Ján Ližbetin 1 ABSTRACT The article deals with the modern trends of storage and warehouse facilities used in modern logistics centers. The article concisely

Více

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD ӏ Svařování ӏ Manipulace ӏ Broušení, frézování, řezání ӏ Lepení ӏ Robotické buňky ӏ Jednotlivá pracoviště ӏ Robotické

Více

Skladová řešení. Nabízíme nejlepší řešení pro uskladnění jakéhokoli vašeho výrobku

Skladová řešení. Nabízíme nejlepší řešení pro uskladnění jakéhokoli vašeho výrobku Skladová řešení Nabízíme nejlepší řešení pro uskladnění jakéhokoli vašeho výrobku 50 let nabízíme Skladová řešení 3 Působnost ve více než 70 zemích 3 11 výrobních závodů 3 4 technologická centra Maximální

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 55. 020 materiálem o normě. Aplikace RFID pro dodavatelské řetězce Nákladní kontejnery ISO 17363 01

Více

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad základním

Více

BeA technika pro automatizaci přístroje a řešení pro každou oblast použití

BeA technika pro automatizaci přístroje a řešení pro každou oblast použití BeA technika pro automatizaci přístroje a řešení pro každou oblast použití BeA technika pro automatizaci přístroje řešení servis Inovační systém BeA MODUL je speciálně vyvinut a vyráběn pro stacionární

Více

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání Balení pomocí volných inhibitorů koroze ( VCI ) Výhody VCI balení Úspora času + Snadné a rychlé používání. + Produkty mohou být použity ihned po rozbalení. Nízké náklady + Možnost kombinace balení a antikorozního

Více

Doporučené balení zásilek

Doporučené balení zásilek Doporučené balení zásilek Hlavní zásady balení zásilek Maximální rozměry Vyplnění volného prostoru Povolené parametry zásilky Max. hmotnost tuzemské zásilky a zásilky na Slovensko: 50 kg Max. hmotnost

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE > STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE SPOLEÈNÌ SE STAVÍ LÉPE Charakteristika konstrukce Žebírkový stropní systém RECTOLIGHT je určen pro obytnou výstavbu a veřejně přístupné budovy. Dosahované rozpětí

Více

Plnící stanice velkoobjemových vaků BIG-BAG

Plnící stanice velkoobjemových vaků BIG-BAG Plnící stanice velkoobjemových vaků BIG-BAG Použití: zařízení je určeno pro plnění sypkých popř. granulovaných surovin do velkoobjemových vaků Big-Bag. Jako plnící články mohou být použity šnekové, vibrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

RXA RXA. rozvaděč dodávaný v rozloženém stavu jako flat-pack, IP20, nosnost 800 kg

RXA RXA. rozvaděč dodávaný v rozloženém stavu jako flat-pack, IP20, nosnost 800 kg 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 rozvaděč dodávaný v rozloženém stavu jako flat-pack, IP20, nosnost 800 kg 49 Snížené náklady na dopravu a skladování, snadná montáž i v místech s

Více

Vsakovací a retenční systémy

Vsakovací a retenční systémy hold: pozdržet a zadržovat release: čerpat, odvádět a opětovně využít Vsakovací a retenční systémy 196 Vsakovací a retenční systémy ACO Stormbrixx Základní prvky 200 Příslušenství 201 197 Vsakovací a retenční

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Vojenská doprava Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.1/2004/25/Add.2.

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.1/2004/25/Add.2. POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.1/2004/25/Add.2. NORMA EHK OSN FFV-24 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti PĚSTOVANÝCH ŽAMPIONŮ (Agaricus) I. DEFINICE

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více