Jaké vlastnosti má obal mít, závisí na funkcích, které má obal plnit. V zásadě jsou tři základní skupiny funkcí:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaké vlastnosti má obal mít, závisí na funkcích, které má obal plnit. V zásadě jsou tři základní skupiny funkcí:"

Transkript

1 T 4 Balení a přepravní prostředky 4.1 Definice a funkce obalu Obalem (balením) se rozumí odstranitelné zahalení materiálu, které slouží k tomu, aby tento mohl být chráněn, nebo mohly být plněny i další funkce. Obal je jednotka skládající se z balicího prostředku, balící látky a balicích pomocných prostředků. Balicí látka je surovina, ze které se balení vyrábí. Balicí prostředek je výrobek z balicí látky, který je určen k tomu, aby bylo možné balenou látku uzavřít nebo držet pohromadě. Balicí pomocné prostředky je souhrnný název pro pomocné prostředky, které spolu s balicími prostředky slouží pro zabaleni, uzavření, přípravu na odeslání apod. daného baleného materiálu. Balicí postup je rovněž označován jako balicí proces. Balený materiál, balení (obal) a balicí proces vytvářejí dohromady balicí systém. Výše uvedené jednotlivé elementy balicího systému je potřebné často rozlišovat, neboť každý z nich může mít na tento systém svůj specifický vliv. Použití nové lepící pásky může např. usnadnit uzavření balicího prostředku v balicím procesu, nebezpečí úrazu při uchopování balení za obalové pásky může být podstatně zmenšeno použitím pásků z plastické látky místo pásků ocelových apod. Jaké vlastnosti má obal mít, závisí na funkcích, které má obal plnit. V zásadě jsou tři základní skupiny funkcí: 1. Výrobní funkce: Balení umožňuje vhodný způsob vstupu surovin a výstupu hotových výrobků do a z procesu výroby. Volbou vhodného balení (např. paleta) může být zajištěno, že odpadnou další manipulační operace spojené s meziskladováním, když výroba je zásobována přímo z tohoto balení a zboží produkováno do tohoto balení (výrobní balení). 2. Marketingové funkce: U většiny výrobků je balení důležitou součástí výrobní politiky, pomocí které je výrobek odlišován od konkurenčních produktů. Ale rovněž v oblasti komunikační politiky může balení jako nosič reklamy plnit důležitou funkci. 3. Uživatelské funkce: Zde lze jmenovat především informační funkci pro zákazníka (např. u potravinových výrobků hmotnost, složeni výrobku, nutriční hodnota, doporučená doba spotřeby apod.). Patří sem rovněž takové vlastnosti, jako schopnost jednoduché likvidace použitého obalu, která by byla pro životní prostředí nezávadná i možnost víceúčelového použití obalu zákazníky - možnost využití pro jiné účely než obalové. 1

2 4. Logistické funkce: V rámci této skupiny funkci balení je dále možné jmenovat: 1. Ochranná funkce: Na ochranu zboží je často pohlíženo jako na nejdůležitější logistickou funkci. Patří k dobrému servisu, odevzdat objednané zboží u zákazníka v neporušeném stavu. Balení má chránit zboží při dodávce proti mechanickému (tlak, náraz) a klimatickému (vlhkost, teplota) zatížení. Ochrana zboží balením se neomezuje jen na kvalitativní stránky, ale zaměřuje se rovněž na kvantitativní ztráty. Zde se jedná především o to, aby zboží bylo pokud možno dobře chráněno i před odcizením. Vedle ochrany zboží musí plnit obal i funkci ochrany okolí (životního prostředí). Balení má při dodávce zboží chránit rovněž obslužný personál a použité manipulační a pomocné technické prostředky před nežádoucími účinky, které by mohly být vyvolány, jestliže by zboží baleno nebylo. 2. Skladovací funkce: Od obalu je požadováno, aby umožňoval snadné skladování zboží. To v první řadě znamená, že zboží musí být stohovatelné. Tvar a rozměry musí umožňovat přímé postavení jednotlivých skladovacích jednotek na sebe. Silové poměry mezi stohovanými balenými jednotkami musí být takové, aby stohování bylo stabilní. Obaly musí dále splňovat všechny další podmínky pro skladování ve skladech. Musí umožňovat dobré využití skladovacího prostoru. Je proto žádoucí, aby rozměry obalů byly v souladu s rozměry používaných přepravních a skladovacích prostředků. Často podceňovaný aspekt skladovací funkce obalu je požadavek po racionálním způsobu uložení zásoby balících prostředků. 3. Dopravní funkce: Obal má za úlohu usnadňovat přepravu zboží, resp. činit zboží schopným přepravy, při zachování co nejmenší hmotnosti obalu. Tvar a rozměry obalu musí dovolovat optimální využívání ložné plochy a ložného prostoru dopravního prostředku. 4. Manipulační funkce: Balením má být zboží tvarováno do takových jednotek, které jsou dobře uchopitelné při manipulacích v průběhu realizace dodávky. Tvar a rozměry balených jednotek musí umožňovat použití technických prostředků jako např. vidlicových vozíků nebo regálových zakladačů apod., aby bylo možné manipulační úkony racionalizovat. Manipulační úkony se vyskytují vždy mezi skladovací a přepravní fází, takže tvorba balených jednotek se musí provádět vždy při zohlednění skladovacích a přepravních funkcí. Je-li třeba se zbožím rovněž manipulovat ručně, je potřebné obal přizpůsobit pro snadnou ruční manipulaci (uchopovací otvory, držadla, drsný obalový papír,... ). 5. Informační funkce: Informační funkce je důležitá především pro sestavovatele zakázek. Obaly je potřebné rozlišovat (např. podle barvy, nápisu), aby sestavovatel zakázky ve skladu mohl snadno identifikovat žádaný sortiment, ze kterého se expedovaná zásilka sestavuje. Dále je potřebné výrazně, pomocí piktogramů, různých znaků či nápisů označit obaly výrobků křehkých, rychlozkazitelných, a jiných, které vyžadují zvláštní způsob manipulace či zacházení. Informace uvedené na obalech mohou také zmenšit rozsah doprovodných papírů a dokumentace. Při automatizaci přepravních a překládkových procesů umožňují vhodným způsobem na obalech umístěné informace automatické rozpoznávání výrobků. Informační funkce pro spotřebitele se zařazuje zpravidla mezi funkce spotřebitelské. 2

3 Různé logistické funkce obalů jsou příkladem vzájemných souvislostí, které existují v oblasti logistiky. Obal je tedy třeba vždy chápat jako nedílnou součást celkového logistického systému. Výběr správného obalu může přinést efekty jak z titulu snížení celkových logistických nákladů, tak také zvýšení úrovně obstaravatelského a dodavatelského servisu. Obal, jako velmi důležitý komponent služeb, nemá vliv jen na stav dodávaného zboží, může také umožňovat racionální a rychlé dodání zboží, tzn. ovlivňovat úroveň servisu zkracováním dodací doby. V neposlední řadě bude rovněž zákazník posuzovat, jak tyto vzájemné závislosti jsou respektovány z hlediska specifických požadavků ze strany zákazníka (např. návaznost přepravních a spotřebitelských obalů). Přehled funkcí a požadavků na obaly viz též obrázek Úlohy spojené s balením Zohlednění funkčních požadavků Protože obal musí plnit své funkce ve výrobě, marketingu, sféře spotřeby i logistice, musí být veškeré problémy spojené s problematikou balení řešeny týmem odborníků, ve kterém budou zastoupeny všechny potřebné profese. K analýze systému balení patří v prvé řadě zjištění: a) všech požadavků, které jsou na tento systém kladeny ve všech čtyřech výše uvedených funkčních oblastech. b) dále musí být přezkoušeno, jak dalece jsou tyto funkce plněny a jaké náklady jsou s tím spojeny. Požadavky kladené na obal mohou být v některých případech protikladné, jak rovněž vyplývá z obrázku 4.1. (Přehled funkcí a požadavků na obaly) Potom je třeba: najít kompromis, který úměrně zohledňuje požadavky všech funkčních oblastí. Přehled vlastností balících prostředků a balicích látek je uveden v tabulce Balené zboží a požadavky na obal Mezi baleným zbožím, obalem a balícím procesem existuje velmi úzká závislost. Již při tvorbě nového výrobku je proto potřebné domýšlet vznikající logistické souvislosti. Vlastnosti zboží mají velký vliv na celkový systém balení. Již poměrně malé změny ve vlastnostech zboží mohou mít velký vliv na celý systém baleni. Obal a jeho vlastnosti by se tedy vždy měly adekvátně přizpůsobovat měnicím se vlastnostem zboží. V závislosti na druhu baleného materiálu či zboží existuje řada zákonných či kvázizákonných omezujících faktorů, které musí být při tvorbě obalu zohledněny. Jsou to např. různé předpisy a směrnice vyplývající většinou z různých vnitrostátních či mezinárodních norem, které upravují tvar a rozměry a obalů výrobků, bližší požadavky na vlastnosti materiálů použitých k výrobě obalů 3

4 apod. Rovněž přepravní řády dopravců stanovují podmínky, týkající se druhu, velikosti, barvy, označení apod., které musí být dodrženy při přepravě nebezpečného zboží. Obdobně podmínky pro označování zboží platí i pro přepravu potravin, různá omezení platí i pro používání různých druhů balení a obalů v závislosti na druhu přepravovaného zboží Proces balení Proces balení obsahuje souhrn potřebných kroků pro balení zboží, od přivezení prázdných obalů a zboží k místu balení, přes nejrůznější stupně vlastního balícího postupu, až k přípravě obalové jednotky k odtransportování z místa balení. K úlohám, které spolu s vlastním balením musí být zabezpečeny, patří rovněž označování resp. etiketování. Pomocí analýzy organizace chodu celého balícího procesu, úkolem které je dát detailní přehled o všech elementárních pracovních úkonech na všech pracovních místech a pomocí zpětné návazné syntézy těchto pracovních postupů na jednotlivých zúčastněných postech a přiřazením těchto postupů jejich nosičům (člověku nebo stroji), se mohou docílit značné racionalizační efekty. Tak je např. možné, pomocí jiného uspořádání pracovních kroků v procesu balení, dosáhnout kratší obslužné doby balícího stroje, což vede k lepšímu využití jeho kapacity a k celkovému urychlení balícího procesu. Samozřejmě je přitom také třeba přezkoušet, zda mechanické vlastnosti balící látky připouští rychlejší chod balícího stroje. Již tento malý příklad ukazuje, na úzkou vzájemnou závislost mezi jednotlivými prvky systému balení. Použití balících strojů pro plnění a tvarování obalů, pro provádění plnícího a uzavíracího procesu, až k automatickému balení podstatně závisí na vlastnostech baleného zboží a jeho množství. Na druhé straně vyžadují balící stroje také přesné přizpůsobení tvaru obalu a kladou zcela jiné požadavky na rozměrové tolerance obalu než balení ruční. Při použití balících strojů mohou již malé odchylky od stanoveného tvaru a rozměru vést k neprůchodnosti systému. 4.3 Druhy obalu Dle toho, ve které fázi logistického řetězce se obal požívá rozlišujeme obaly spotřebitelské, distribuční a přepravní. Spotřebitelský obal může sloužit pro jeden výrobek (jednotlivý obal), pro malý počet kusů téhož výrobku určených ke konečné spotřebě (skupinový obal, např. tenisové míče) nebo pro sadu výrobků (sdružený obal, např. sada nádobí). Plní funkci ochrannou, dominující se však stává funkce prodejní kombinovaná s funkcí informační, obě zaměřené na kupujícího (spotřebitele). Specifická je informační funkce využívaná maloobchodem k identifikaci zboží u pokladních terminálů, při níž se v široké míře uplatňuje označování spotřebitelských obalů čárovým kódem (tiskem na obaly, samolepicími etiketami, visačkami). Význam těchto dvou funkcí vzrůstá s orientací na samoobslužné formy prodeje v maloobchodě. Platí, že ve stále větším rozsahu přecházejí ze samotného výrobku na jeho spotřebitelský obal. Funkce spotřebitelského obalu jsou výrazně diferencovány podle charakteru výrobku (luxusní zboží - levné zboží, zboží určené k dlouhodobějšímu uchování a k postupné spotřebě - zboží k okamžité, jednorázové spotřebě apod.). Pod tlakem na ochranu životního 4

5 prostředí se v rostoucí míře používají racionální zjednodušené obaly z recyklovatelných materiálů. Manipulační funkce je u spotřebitelských obalů redukována a v plné míře se uplatňuje až na úrovni základních manipulačních jednotek (tj. u distribučních obalů), které většinou sdružují několik spotřebitelsky balených výrobků. Výjimkou jsou výrobky větších rozměrů, manipulované jednotlivě. Distribuční obal má charakter přechodného obalu mezi obalem spotřebitelským a přepravním. Je to vnější, zpravidla skupinový, řidčeji sdružený obal. Obsahuje jeden typ spotřebitelského balení, popřípadě několik odlišných typů spotřebitelského balení (v tomto případě je smíšeným balením - kolekcí). Obvykle mívá podobu kartonu nebo podložky kryté smrštitelnou fólií. Mezi spotřebitelskými obaly a distribučním obalem ještě mohou být vnitřní (skupinové) obaly. Dominují funkce ochranné a manipulační, které se uplatňují ve skladech, během přepravy a manipulace až po doplňování zboží v prodejních prostorech maloobchodních prodejen. Distribuční obaly spoluvytvářejí základní manipulační jednotky (jednotky I. řádu), event. odvozené manipulační (přepravní) jednotky (jednotky II. řádu). Informační funkce distribučního obalu je zaměřena na potřeby identifikace zboží v článcích logistických distribučních řetězců, jimiž prochází (hlavně ve skladech velkoobchodu, při rozvozu a v zázemí maloobchodních prodejen). Informace jsou stále častěji kódovány ve formě čárového kódu, přičemž jako nosiče mohou sloužit samolepicí štítky (etikety), což umožňuje používat standardní obaly (např. kartony), a to i opakovaně (vratné obaly). Přepravní obal je vnější obal přizpůsobený přepravě. Během přepravy, včetně ložných operací plní funkci ochrannou, při ložných operacích plní funkci manipulační. Jako vnější obal bývá vystaven déle trvajícímu nebo opakovanému působení mnoha mechanických, povětrnostních a dalších vlivů a jeho konstrukce tedy musí být robustnější než u ostatních druhů obalů. Nejčastěji mívá podobu bedny nebo většího kartonu, zhotoveného z vlnité lepenky (obvykle vícevrstevné, popř. nepropustné). Přepravní obaly spoluvytvářejí přepravní jednotky (odvozené manipulační - přepravní jednotky II. řádu) zpravidla na bázi palet. V informační funkci přepravních obalů se uplatňují stanovené (normované) formy označení odesílatele a příjemce, obsahu, hmotnosti, vizuálních znaků pro správný způsob manipulace a další. Přepravní obal vystavený očím veřejnosti, pokud nese výrazný grafický symbol a jméno firmy, působí i jako propagační médium. Různé druhy obalů kládou různé požadavky na vlastnosti balicích prostředků a balicích látek. Pevnost na přetrhnutí balicí látky ovlivňuje zřejmě možnost použití balicího stroje v balicím procesu a na třecích poměrech závisí zčásti schopnost stohování obalu. Jednotný tvar a rozměry balicího prostředku usnadňují jak balicí proces, tak dopravu a skladování baleného zboží. Přednosti jednotného tvaru a rozměru balicího prostředku je možné dokumentovat na příkladě evropské palety prosté, která je u nás nejrozšířenějším a 5

6 nejznámějším prostředkem pro vytváření logistických jednotek. Zdůraznit je třeba, že výše uvedené různé druhy obalů mohou být v některých případech identické a některé se nemusí ve všech případech vyskytovat. Někdy se můžeme setkat s pojmy: - Souhrnný obal - obsahuje množinu nějakého určitého zboží, ve kterém je toto v normálním případě skladováno. - Zasilatelský obal - vztahuje se na jednu zakázku a může tak obsahovat různé druhy zboží, tedy různé jednotlivé nebo souhrnné obaly Aktuální požadavky na přepravní a manipulační obaly Na mezinárodní úrovni byly v nedávné době formulovány nové požadavky na přepravní a manipulační obaly: Estetickou a marketingovou funkci proto musí zastávat i přepravní obal. Umožňuje to rovněž úspory manipulačních nákladů v prodejnách. Přepravní obaly musí být otevřené nebo snadno otevíratelné. Kartónové krabice nemají horní část nebo je odstranitelná odtrhovací páskou. Efektem je opět snížení pracnosti. Výrobek by měl být prezentován už v přepravním obalu. To umožňuje umisťovat zboží do regálů v prodejnách přímo v upravených přepravních obalech. Estetickou a marketingovou funkci proto musí zastávat i přepravní obal. Umožňuje to rovněž úspory manipulačních nákladů v prodejnách. Otevřené obaly musí být dostatečně pevné, aby nedošlo k jejich poškození. Hmotnost přepravních a manipulačních balení by neměla překročit 12 až 15 kg. Důvodem jsou předpisy na ochranu zdraví pracovníků, kdy je ve stále více zemích omezována hmotnost břemen, která lze manuálně manipulovat. Obaly musí mít vhodnou barevnost. Opouští se tradiční světle hnědá barva kartonů, kartony mají na povrchu barevnou vrstvu. Jde o podporu propagace výrobků už v přepravních obalech a jejich estetický vzhled. Přední strana obalu je strana nejužší. Tím lze dosáhnout co nejefektivnějšího využití prodejních ploch, v regálech lze vedle sebe umístit co nejvíce výrobků. Výrobky by měly být v přepravním obalu v jediné vrstvě. To usnadňuje označování a snadné vyjímání z přepravního obalu. Hmotnost přepravních a manipulačních balení by neměla překročit 12 až 15 kg. 6

7 Důvodem jsou předpisy na ochranu zdraví pracovníků, kdy je ve stále více zemích omezována hmotnost břemen, která lze manuálně manipulovat. EAN čarové kódy má být na přepravních obalech na přední a jedné podélné straně (někdy i na dně) pro usnadnění automatizace skladových a manipulačních operaci. Materiál použitý na konstrukci by měl vyhovovat požadavkům na snadnou recyklovatelnost použitých obalů. Proto zcela převažuje lepenka a papír. Moderní obaly jsou označovány jako recyklovatelné a stupeň jejich recyklovatelnosti dosahuje až 90 %. Rozměry přepravních a manipulačních obalů mají být v souladu s normami ISO (základní rozměrový modul 400 x 600 mm - viz modulárnost obalů). Prodávané maloobchodní množství by tedy nemělo být hlavním kritériem pro volbu velikosti dopravních a manipulačních obalů. 4.5 Rozměrová unifikace Rozměrová unifikace je podmínkou skladebnosti základních a odvozených logistických jednotek. Vychází ze standardů ISO (International Organisation for Standardisation). Standardy ISO jsou respektovány při vytváření národních norem. Prostřednictvím celosvětově uznávaných normalizačních zásad je tak možno postupně slaďovat procesy balení, tvorby logistických jednotek, zajišťovat rozměrovou návaznost přepravních jednotek a ložných prostorů dopravních prostředků, slaďovat procesy manipulace s materiálem s procesy jeho přepravy atd. Díky tomu je také možná homogenizace a konsolidace zásilek a daří se snižovat potřebu času na provedení nezbytných operací v článcích logistických řetězců, zvyšovat využití kapacity skladů a dopravních prostředků a tím snižovat logistické náklady. V dopravě je rozměrová unifikace přepravovaného zboží často vyžadována přímo jako podmínka a může mít i vliv na stanovení ceny (tarifní sazby, zvýhodnění) Modulární balení (obaly) Potřeba vzájemně odsouhlaseného, modulárního balícího systému vyplývá ze skutečnosti, že v přepravních řetězcích je velmi často potřebné přepravovat společně zboží nejrůznějších druhů a rozměrů. Standardizace vzájemně rozměrově navazujících modulů pro to vytváří předpoklady. S problematikou standardizace rozměrů úzce souvisí problematika modulárnosti obalů. Podle velikosti obsahu obalu mohou existovat různé obalové stupně: (např. vnější a vnitřní obal). 7

8 Vnitřní rozměry a nosnost větších (vnějších) obalů (např. kontejnerů) musí být v souladu s vnějšími rozměry a nosností menších (vnitřních) obalů, v nich umístěných (např. palety). Problematikou modulárních obalů a jejich normalizací se zabývala řada institucí v různých zemích. S ohledem na modulární, paletám přizpůsobenou tvorbu jednotlivých, souhrnných a zasilatelských obalů, byl v oblasti obalového hospodářství vyvinut základní obalový modul 400x600 mm. Tento modul je v souladu jak s rozměry evropské palety prosté (1200x800 mm), tak s paletami o rozměrech 1200xl000 mm, které jsou rovněž značně rozšířené. Z násobků nebo podílů základního modulu vzniká celkový modulární balící systém Logistické (manipulační a přepravní) jednotky Při přechodu logistickými řetězci se materiál (zboží) sdružuje do ucelených jednotek. Podle toho, v kterém článku řetězce se nachází, nazýváme tyto jednotky - manipulační, - - přepravní, - skladovací, - ložné, - výrobní, - expediční, - evidenční, - statistické atd., přičemž ideální případ je, když všechny tyto jednotky jsou identické. V tomto případě můžeme také použít společného názvu - logistická jednotka. Dosáhnout toho, aby v praxi, v různých za sebou následujících fázích toku materiálu tyto jednotky byly identické není vždy důsledně možné. Snaha by však k tomuto cíli měla vždy směřovat. Pod vytvářením logistických jednotek máme na mysli takový proces, při kterém se vytvářejí větší ucelené jednotky, zpravidla baleného zboží, které vytvářejí dobré výchozí předpoklady pro realizaci skladovacích, přepravních, manipulačních i jiných operací s materiálem, či zbožím. S vytvářením logistických jednotek souvisí i činnost unifikační, která se snaží sjednocením základních rozměrů obalů a přepravních prostředků dosáhnout jejich vzájemné návaznosti tak, aby bylo možné maximální využití skladového, ložného i manipulačního prostoru. Logistické jednotky mohou být nejrůznějších rozměrů a velikostí. 1. logistická jednotka (manipulační) I. řádu (ukládací bedny a přepravky): Základní logistická jednotka přizpůsobená k ruční manipulaci. Podmínkou její hospodárnosti je, aby procházela všemi navazujícími články logistického řetězce, aniž by 8

9 byla dělena na menší jednotky. Představuje tedy zároveň minimální objednací, odběrné a dodací množství. Hmotnost maximálně 15 kg (hmotnost je limitována s ohledem na ruční manipulaci, pokud ji provádějí ženy). Přepravní prostředky mohou být ukládací bedny, přepravky apod. Základní manipulační jednotky jsou rovněž často vytvářeny bez pomoci přepravního prostředku - pouze obalem (např. lepenkové kartonové podložky kryté smrštitelnou fólií, pytle, demižony, sudy, apod.). Způsob manipulace může být ruční nebo pomocí dopravníků, plošinových vozíků aj. 2. logistická jednotka (manipulační a přepravní) II. řádu: Odvozená logistická jednotka přizpůsobená k mechanizované nebo automatizované manipulaci (přepravě), k ukládání ve skladech, k mezioperační manipulaci, k meziobjektové a vnější přepravě apod. Při její tvorbě musí být respektováno nejen hledisko maximálního využití kapacity (užitečné hmotnosti. resp. ložného prostoru) dopravního prostředku při bezprostředně navazující dopravě, ale též hlediska dalších distribučních článků logistického řetězce (např. hledisko užitečné hmotnosti manipulačních prostředků, hledisko kapacity regálových buněk ve skladech atd.). Hmotnost je zpravidla v rozmezí kg, v některých případech může dosahovat až kg. Jako přepravní prostředky v této kategorii mohou být použity palety, roltejnery, malé kontejnery (přepravní skříně) apod. V některých případech může být jednotka tohoto řádu vytvářena i bez přepravního prostředku - ve formě paketu, tj. kompaktní, jako celek fixované jednotky, určené k mechanizované nebo automatizované manipulaci či přepravě. Pro manipulaci se používají nízkozdvižné nebo vysokozdvižné vozíky, regálové zakladače, stohovací jeřáby, dopravníky atd., o užitečné hmotnosti (nosnosti) do kg (event. až do kg). V případě roltejnerů je možná manipulace na kratší vzdálenosti ručním odtlačením. 3. logistická jednotka (přepravní a manipulační) III. řádu: Odvozená logistická jednotka sloužící výhradně k dálkové vnější přepravě v kombinované železniční, silniční, vodní vnitrozemské a námořní, nákladní letecké a související mechanizované nebo automatizované manipulaci. Hmotnost může být až do kg. Jednotka III. řádu může být tvořena 10 až 44 jednotkami II. řádu. Přepravní prostředky jsou zpravidla velké kontejnery (ISO řady 1 D - A letecké 9

10 kontejnery) a výměnné nástavby. Manipulace se provádí pomocí jeřábů, speciálních vysokozdvižných vozíků, portálových (obkročných) zdvižných vozů, bočních překladačů atd., o užitečné hmotnosti (nosnosti) do cca kg. U leteckých kontejnerů především dopravníky, speciálními vozy se zdvižnou ložnou plochou aj. 4. logistická jednotka (přepravní a manipulační) IV. řádu: Odvozená logistická jednotka pro dálkovou kombinovanu vodní vnitrozemskou a námořní přepravu v bárkových systémech včetně související mechanizované manipulace. Hmotnost zhruba od 400 t do t. Přepravní prostředky bárky, lichtery (člunové kontejnery). Manipulace s pomocí portálových jeřábů nebo zdvižných plošin o užitečné hmotnosti (nosnosti) do cca t na námořních nosičích nebo přímým vplouváním bárek do námořního nosiče. Možnosti tvorby logistických jednotek Pojem logistická jednotka má zvýraznit celkový logistický systém. Sdružování zboží do určitých jednotek, které se mají pohybovat po logistické síti je problém logistický a nejenom přepravní a manipulační. Logistický systém podniku není uzavřený systém. Existují četné vazby na jeho okolí (zákazníci, partnerské podniky, podniky služeb atd.). Sdružování zboží do větších jednotek proto vždy vyžaduje dohodu mezi zúčastněnými partnery. Logistické jednotky vznikají sdružováním zboží do jednotek standardizovaných ve svém tvaru i rozměrech s cílem zjednodušit tok materiálu a snížit náklady s tím spojené. Tok materiálu logistickou sítí vzniká tak, že výrobní, skladovací, balící, manipulační 10

11 kontrolní a přepravní procesy na sebe n a v a z u j í. Vznikají tak logistické řetězce. Tvorba logistických jednotek je předpokladem pro vznik logistických řetězců. Logistické jednotky musí usnadňovat: - sdružování zboží do větších jednotek, - standardizaci jednotek ve tvaru i rozměrech, - používáni mechanizačních prostředků při manipulačních operacích, - stohovatelnost jednotek, - volbu jednotek tak, aby bylo možné realizovat nepřetržité přepravní řetězce od dodavatelů k zákazníkům atd. 11

12 Logistické jednotky V zásadě může každý obal sloužit pro vytváření logistických jednotek. V krajním případě může vytvoření logistické jednotky představovat pouhé zabalení zboží, které má dostačující objem, hmotnost, tvar a rozměry umožňující manipulaci s pomocí mechanizačních prostředků i stohování, do balící fólie. U pytlovaného zboží se nabízí tvorba logistických jednotek pomocí zpevňovacích fólií z plastické hmoty, čímž vzniknou stejně dobře uchopitelné jednotky jako při použití palet. Dále je např. u stavebních materiálů možné vytvářet standardizované logistické jednotky paketováním pomocí různých šňůr a popruhů. Podobné paketované jednotky se mohou vytvářet při použití různých podstavců (např. nohy), takže vzniká logistická jednotka velmi podobná jednotce paletové. Nejrůznější druhy palet, přepravek, malých i velkých kontejnerů vy tváři tlak na možnost tvorby logistických jednotek. 12

13 4.8 Logistické přepravní prostředky K důležitým prostředkům, z nichž většina může být používána i jako obaly (většinou vnější) a které slouží pro vytváření logistických jednotek, patří přepravní prostředky. Jsou to prostředky s vícenásobným použitím Ukládací bedny a přepravky Ukládací bedny jsou přepravní prostředky na úrovni základních logistických (jednotek I. řádu), určené pro skladování materiálu (skladové operace) a pro mezioperační manipulaci, a to jak ve výrobě (pro drobné součástky, výrobky malých rozměrů, náhradní díly nebo nářadí, atd.) a v servisních střediscích, tak ve skladech velkoobchodu (např. pro sortiment železářského zboží, elektroinstalačního materiálu apod.). Přepravky jsou přepravní prostředky na úrovni základních logistických jednotek (jednotek I. řádu) určené především k rozvozu spotřebního zboží z výrobních závodů a ze skladů velkoobchodu do prodejen maloobchodu. Vyhovují ucelenému souboru přepravních a ložných operací, ale též operacím, které rozvozu předcházejí nebo po něm následují, tj. mezioperační manipulaci, skladovým a kompletačním operacím. Jsou vhodné i pro mezioperační manipulaci v textilním nebo potravinářském průmyslu Palety Palety jsou přepravní prostředky na úrovni logistických jednotek II. řádu, s ložnou a opornou podlahou pro vidlicovou manipulaci, s určením pro mezioperační manipulaci, skladové operace, kompletační operace, ložné operace a meziobjektovou a vnější přepravu v takřka celém rozsahu logistických řetězců. Velké uplatnění nacházejí též v kombinované dopravě. Jednotky vytvořené na jejich bázi (paletové jednotky) jsou vhodné k vidlicovému způsobu manipulace pomoci nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíků, regálových zakladačů a jiných manipulačních prostředků. Palety lze opatřit pevnými nebo snímatelnými podvozky a přemísťovat je ručně, podlahovými dopravníky anebo tahači. 13

14 Přepravky Uložení plných a prázdných přepravek na podvozku Palety prosté Palety, paletové nástavby a nástavbové rámy Palety ohradové 14

15 Paleta skříňová Paleta na sudy Paleta výsypná Paleta ohradová (stohování přes sloupky) Paleta sloupková (stohování přes palety) 15

16 4.8.3 Velkoobjemové vaky V poslední době, při přepravě sypkých, pastovitých i kapalných hmot, stále většího uplatnění nacházejí velkoobjemové vaky. Jedná se zpravidla o přepravní prostředek na úrovni logistické jednotky 2. řádu. Základem je velký vak ve tvaru tašky opatřené manipulačními uchy a snadno ovladatelným patentním uzávěrem. Je to vratný obal, vhodný i pro balení potravin. Snadno se ukládá do výškových regálů a jeho základna nepřesahuje rozměry evropské palety prosté. Lze ho používat i pro skladování ve venkovních nekrytých skladech. Vaky jsou vyráběny v ruzných typech, tvarech a variantách. lelo je ušito z polypropylénové, kašírované (neprodyšné) nebo nekašírované (režné) tkaniny. Některé typy mají ocelové zdvihací kruhy, které napomáhají k rovnoměrnějšímu rozložení přepravovaného materiálu, či skládací lešení pro usnadnění stohováni. Další vybrané charakteristiky jsou: - výška těla od 40 do 200 cm, s odstupňovánim po 5 cm, - objem cca dm 3, - nosnost cca kg, - poměr objemu prázdného a plného vaku cca 1:10. K největším přednostem patří: - dobré využití přepravního a skladovacího prostoru, - mimořádná stabilita vaku při přepravě a stohování, - možnost několikanásobného použití, - možnost různého materiálového provedení, - možnost efektního potisku, který může být informací i vizitkou podniku, který ho používá. 16

17 4.8.4 Roltejnery Roltejnery jsou přepravní prostředky na úrovni odvozených logistických jednotek (jednotek II. řádu), opatřené čtyřkolovým podvozkem. Vyhovují pro mezioperační manipulaci, skladové operace, kompletační operace, ložné operace a meziobjektovou a vnější přepravu. Malé kontejnery 17

18 4.8.5 Kontejner je přepravní prostředek, tvořící zcela nebo zčásti uzavřený prostor, určený k přemísťování materiálu. Mezinárodní norma ISO 688/1976 definuje kontejner jako přepravní prostředek stálého charakteru a dostatečné pevnosti pro opakované použití, konstruovaný tak, aby umožňoval přepravu jedním nebo více druhy doprav bez překládání jeho obsahu, který lze pohotově manipulovat a přemisťovat z jednoho dopravního prostředku na dru 3 hý, snadno plnit a vyprazdňovat a který má vnitřní obsah 1 m nebo více. Obdobně definuje kontejnery i norma ČSN Dle velikosti je možné je rozdělovat na [52]: - malé o objemu 1-3 m 3, 3 - střední o objemu 3 až 15 m - velké, mající objem nad 15 m. Malé kontejnery Malé kontejnery jsou přepravní prostředky na úrovni odvozených logistických jednotek (jednotek II. řádu). Řadíme mezi ně například tzv. přepravní skříně (valivé kontejnery), které byly dříve, v bývalém Československu, hojně používané v systému přeprav kusových zásilek (řada A,B,C.) 18

19 Velké kontejnery Univerzální Cisternový Plošinový se sklopnými čely Chladírenský Způsob plnění KONTEJNERU ISO 1C, CC PALETAMI 800 x 1200 mm 19

20 4.8.6 Výměnné nástavby Výměnné nástavby jsou přepravní prostředky na ~rovni logistických jednotek III. řádu. Podobně jako kontejnery tvoří zcela nebo zčásti uzavřený prostor určený k přemísťování materiálu, mají také trvalé technické charakteristiky a dostatečnou pevnost pro opakované používání i konstrukci usnadňující přepravu, a to v silniční dopravě nebo ke kombinované silniční a železniční dopravě. Jsou určeny především k přepravě silničními nákladními vozidly - univerzálními nosiči (nákladními automobily, přívěsy nebo návěsy), s jejichž podvozky jsou kompatibilní, event. k přepravě železničními nákladními (plošinovými) vozy. 20

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Městská nákladní doprava a logistika 1

Městská nákladní doprava a logistika 1 Městská nákladní doprava a logistika 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je urychlit rozšíření výsledků výzkumu EU v oblasti místní a regionální dopravy vytvořením nových vzdělávacích a

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Obchodní nauka

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Obchodní nauka 7. INFRASTRUKTURA VNITŘNÍHO OBCHODU Cíl Podstatou infrastruktury vnitřního obchodu je vyjádření její potenciální poptávkové a nabídkové síly v prostorovém uspořádání. V současném rozšiřování tržních prostorů

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více

Zpracování vlnitých lepenek

Zpracování vlnitých lepenek Zpracování vlnitých lepenek Obsah 1. Hladké a vlnité lepenky nejrozšířenější obalové materiály 2. Výroba vlnitých lepenek 3. Potisk vlnitých lepenek 4. Zařízení na provádění výseku vlnitých lepenek 5.

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU

emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU I. vydání 7 8/2015 www.packagingherald.cz TRENDY V EXPORTNÍM BALENÍ GS1 DATABAR STŘEDEM POZORNOSTI ICC PROFILY A JEJICH UŽITÍ MOŽNOSTI A LIMITY

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2012 Eva Heřmanská TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

Otázky k písemné zkoušce z LOGISTIKY

Otázky k písemné zkoušce z LOGISTIKY Otázky k písemné zkoušce z LOGISTIKY Přednáška č. 1 1. Co značí v řečtině slovo LOGOS? Logos řeč, rozum, počítání 2. Co bylo impulsem k rychlému rozvoji logistiky? Válka zabezpečování vojenských operací.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Jakub Kostelecký

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Jakub Kostelecký UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Jakub Kostelecký Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Optimalizace výběru regálového zakladače pro sklad hutního

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inţenýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inţenýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Logistický koncept výroby elektromotorů

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost SKLADOVÁNÍ POTRAVINAŘSKÉHO ZBOŢÍ A MANIPULACE S NÁKLADEM Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více