Česká spořitelna, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká spořitelna, a.s."

Transkript

1 Česká spořitelna, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejvýše10 let EMISNÍ DODATEK dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ Emisní kurz: 100,00 % Administrátor Česká spořitelna, a.s. Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. Kotační agent Česká spořitelna, a.s. Datum tohoto Emisního dodatku je

2 EMISNÍ DODATEK Tento emisní dodatek je tvořen (i) doplňkem ke společným emisním podmínkám (dále také jen "Doplněk Emisních podmínek") dluhopisového programu společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále také jen "Emitent"), v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč (desetmiliard korun českých), s dobou trvání programu 10 (deset) let a se splatností kterékoli emise vydané v rámci tohoto programu nejvýše 10 (deset) let (dále také jen "Dluhopisový program") schváleným rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/971/2004/2, ze dne , které nabylo právní moci dne (společné emisní podmínky Dluhopisového programu schválené rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/875/2003/2, ze dne , které nabylo právní moci dne , dále také jen "Emisní podmínky") a (ii) doplňkem prospektu Dluhopisového programu schváleným rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/971/2004/2, ze dne , které nabylo právní moci dne (prospekt Dluhopisového programu schválený rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/875/2003/2, ze dne , které nabylo právní moci dne , dále také jen "Prospekt") (Doplněk Emisních podmínek a doplněk Prospektu dále společně také jen "Emisní dodatek"). Tento Emisní dodatek ani Dluhopisy (jak je tento pojem definován níže) nebyly schváleny či registrovány ze strany jakéhokoli správního či samosprávného orgánu jakékoli jurisdikce s výjimkou Komise pro cenné papíry v souladu s právními předpisy České republiky. Distribuce tohoto Emisního dodatku a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů mohou být v rámci některých jurisdikcí omezeny právními předpisy. Emitent žádá osoby, do jejichž držení se tento Emisní dodatek dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a aby je dodržovaly. Nabídka Dluhopisů se provádí na základě Prospektu a tohoto Emisního dodatku. Jakékoli rozhodnutí o upsání a koupi nabízených Dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v těchto dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v Prospektu a Emisním dodatku platí informace uvedené v Emisním dodatku. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE DLUHOPISŮ Níže specifikované Dluhopisy jsou sofistikovaným dluhopisovým instrumentem, u nichž je část výnosu závislá na vývoji vybraných úrokových sazeb, a to s cílem zvýšit jejich výnosový potenciál. Investování do těchto Dluhopisů s sebou však nese riziko, které není spojováno s obdobným investováním do běžných dluhopisů, a to že výsledný výnos Dluhopisů bude nižší, než výnos běžných dluhopisů za stejné období. Tento odstavec nepopisuje všechna rizika investování do Dluhopisů. Potenciální zájemci o koupi Dluhopisů by měli konzultovat se svými odbornými poradci rizika spojená s takovou investicí a vhodnost této investice s ohledem na jejich specifické podmínky. Veškeré podstatné informace týkající se Emitenta k datu tohoto Emisního dodatku, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Emitenta a/nebo Dluhopisového programu a/nebo Dluhopisů jsou obsaženy (i) v Prospektu, (ii) v tomto Emisním dodatku a (iii) ve výročních a pololetních zprávách Emitenta (pokud je relevantní), příp. účetních výkazech a dalších dokumentech Emitenta uveřejněných po datu Prospektu v souladu s platnými právními předpisy a závaznými pravidly organizátorů Veřejných trhů (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách), na něž byly Dluhopisy přijaty k obchodování. Prospekt, Emisní dodatek a všechny výroční a pololetní zprávy Emitenta uveřejněné po datu Prospektu jsou všem zájemcům k dispozici v běžné pracovní době k nahlédnutí u Emitenta v jeho sídle na adrese Olbrachtova 1929/62, Praha 4. 2

3 Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v tomto Emisním dodatku k datu jeho vyhotovení dle nejlepšího vědomí Emitenta ve všech podstatných ohledech odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Emitenta, Dluhopisového programu a Dluhopisů nebyly vynechány. Emitent dále prohlašuje, že uveřejňoval všechny informace vyžadované příslušnými obecně závaznými právními předpisy a pravidly veřejných trhů, na nichž jsou obchodovány jakékoliv dluhopisy vydané v rámci Dluhopisového programu v souladu s těmito předpisy a pravidly. 3

4 A. Doplněk Emisních podmínek Doplněk Emisních podmínek spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže podrobněji specifikovaných dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu (dále také jen "Dluhopisy"). Výrazy zde nedefinované, kterým je přisuzován určitý význam v Emisních podmínkách, budou mít význam v nich uvedený, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v tomto Emisním dodatku jinak. V případě jakýchkoli rozporů mezi Emisními podmínkami a zde uvedeným Doplňkem Emisních podmínek mají přednost ustanovení tohoto Doplňku Emisních podmínek. Tím však není dotčeno znění Emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné konkrétní emisi dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu. Níže uvedené podmínky Dluhopisů upřesňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky uvedené v Prospektu tak, jak je popsáno výše. 1. ISIN Dluhopisů : CZ ISIN Kupónů (je-li požadováno): Registrace Dluhopisů/příslušný veřejný trh/veřejná nabídka: 4. Podoba Dluhopisů: Zaknihovaná 5. Forma Dluhopisů: Na doručitele 6. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Kč 7. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Dluhopisů: Kč 8. Počet Dluhopisů: Číslování Dluhopisů: Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna česká (CZK) 11. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: Ano / volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s. / Emitent nepředpokládá, že by úpis Dluhopisů byl uskutečněn na základě veřejné nabídky v souladu s 78c Zákona o cenných papírech; Emitent si nicméně vyhrazuje právo veřejnou nabídku v souladu s příslušnými právními předpisy uskutečnit. Ano; v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o cenných papírech a Zákona o dluhopisech 12. Předkupní a výměnná práva spojená s Dluhopisy (pokud jiná, než jak je uvedeno v článku 1.1 Emisních podmínek): Název Dluhopisů: Dluhopis Česká spořitelna, a.s. s pohyblivým výnosem / Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku Emisních podmínek): Omezení převoditelnosti Dluhopisů a/nebo Kupónů (jsou-li vydávány): Ne 16. Jedná-li se o listinné Dluhopisy, jsou-li představovány podílem na Sběrném dluhopisu (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku (a) Emisních podmínek): Jedná-li se o listinné Dluhopisy představované Sběrným dluhopisem, případy a lhůty vydání konkrétních kusů Dluhopisů (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku (a) Emisních podmínek): Datum emise: Způsob a lhůta vydávání Dluhopisů (Emisní lhůta) (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 2.1 Datum emise 4

5 Emisních podmínek): 20. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise nebo způsob jeho určení: 100,00 % 21. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: 22. Výnos: Pohyblivý 23. Zlomek dní: Act/ Jedná-li se o Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem: 24.1 Úroková sazba Dluhopisů: Narůstání úrokových výnosů (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 5.1 (b) Emisních podmínek): Výplata úrokových výnosů: Den výplaty úroků: Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 5.1 (d) Emisních podmínek): Jedná-li se o Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem: 25.1 Referenční sazba (pokud jiná, než jak je uvedeno v článku 15. Emisních podmínek): Dluhopisy budou nabídnuty ke koupi v České republice především institucionálním, případně i dalším investorům v souladu s příslušnými právními předpisy. Činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, obvykle obstarávané vedoucím manažerem emise, zajišťuje Emitent sám. / Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkové účty prvonabyvatelů ve Středisku. 6M PRIBOR přičemž "6M PRIBOR" znamená (A) úrokovou sazbu v procentech p.a., která je uvedena na obrazovce "Reuter Screen Service" strana PRBO (nebo případné nástupnické straně nebo v jiném oficiálním zdroji, kde bude sazba uváděna) jako hodnota fixingu úrokových sazeb prodeje na pražském trhu českých korunových mezibankovních depozit pro šestiměsíční období, stanovená Českou národní bankou jako sazba platná pro Den stanovení Referenční sazby. Pokud není možno 6M PRIBOR zjistit způsobem uvedeným v tomto odstavci (A), použije se níže uvedený odstavec (B). (B) Pokud nebude v kterýkoli příslušný den možné určit sazbu 6M PRIBOR podle výše uvedeného odstavce (A), pak 6M PRIBOR určí Agent pro výpočty na základě PRIBORu pro nejbližší delší období, pro které je PRIBOR na zmíněné straně PRBO (nebo jiném oficiálním zdroji) uveden a PRIBORu pro nejbližší kratší období, pro které je PRIBOR na zmíněné straně PRBO (nebo jiném oficiálním zdroji) uveden. Pokud nebude 5

6 možné 6M PRIBOR stanovit ani tímto způsobem, bude v takový den 6M PRIBOR určen Agentem pro výpočty jako aritmetický průměr kotací úrokové sazby prodej českých korunových mezibankovních depozit pro šestiměsíční období v tento den po 11:00 (jedenácté) hodině pražského času od alespoň 3 (tří) bank dle volby Agenta pro výpočty působících na pražském mezibankovním trhu. V případě, že se nepodaří 6M PRIBOR stanovit ani tímto postupem, bude se 6M PRIBOR rovnat 6M PRIBORu zjištěnému v souladu s odstavcem (A) výše v nejbližším předchozímu Obchodním dnu (jak je tento pojem definován v článku tohoto Doplňku Emisních podmínek), v němž byl 6M PRIBOR takto zjistitelný. Pro vyloučení pochybností platí, že v případě, že v důsledku vstupu České republiky do Evropské unie 6M PRIBOR zanikne nebo se přestane obecně na trhu mezibankovních depozit používat, použije se namísto 6M PRIBORu sazba, která se bude namísto něj běžně používat na trhu mezibankovních depozit v České republice Marže: 0,85% p.a Způsob stanovení pohyblivého úrokového výnosu pro každé Výnosové období: (6M PRIBOR + Marže)*n/N přičemž "n" znamená počet Obchodních dní v období počínajícím dnem (včetně tohoto dne), který předchází o 2 (dva) Obchodní dny den a končícím dnem (tento den vyjímaje), který předchází o 2 (dva) Obchodní dny den , a dále vždy v období počínajícím dnem (včetně tohoto dne), který předchází o 2 (dva) Obchodní dny den každého roku, a končícím dnem (tento den vyjímaje), který předchází o 2 (dva) Obchodní dny den každého roku a v období počínajícím dnem (včetně tohoto dne), který předchází o 2 (dva) Obchodní dny den každého roku, a končícím dnem (tento den vyjímaje), který předchází o 2 (dva) Obchodní dny den každého roku konče dnem (tento den vyjímaje), který předchází o 2 (dva) Obchodní dny Dnu splatnosti dluhopisů, pro které platí, že (CMS 10Y CMS 2Y) > 0,25%. "N" znamená celkový počet Obchodních dní v období počínajícím dnem (včetně tohoto dne), který předchází o 2 (dva) Obchodní dny den a končícím dnem (tento den vyjímaje), který předchází o 2 (dva) Obchodní 6

7 dny den , a dále vždy v období počínajícím dnem (včetně tohoto dne), který předchází o 2 (dva) Obchodní dny den každého roku, a končícím dnem (tento den vyjímaje), který předchází o 2 (dva) Obchodní dny den každého roku a v období počínajícím dnem (včetně tohoto dne), který předchází o 2 (dva) Obchodní dny den každého roku, a končícím dnem (tento den vyjímaje), který předchází o 2 (dva) Obchodní dny den každého roku konče dnem (tento den vyjímaje), který předchází o 2 (dva) Obchodní dny Dnu splatnosti dluhopisů. "CMS 10Y" znamená hodnotu stanovenou jako aritmetický průměr aktuálních kotací Bid desetiletého úrokového swapu pro korunu českou zjištěného kolem 11:00 (jedenácté) hodiny pražského času v příslušný den, kdy má být zjišťována, Agentem pro výpočty z příslušného Zdroje. Není-li v příslušný den, kdy má být zjišťována, sazba CMS 10Y k dispozici a není-li k dispozici žádná dle výhradního názoru Agenta pro výpočty rozumně přijatelná sazba, která by sazbu CMS 10Y v podstatných ohledech nahradila a která by byla se sazbou CMS 10Y porovnatelná, pak hodnotu CMS 10Y určí Agent pro výpočty dle svého výhradního uvážení tak, aby takto stanovená hodnota byla v podstatných ohledech porovnatelná s hodnotou CMS 10Y. Pro vyloučení pochybností platí, že v případě, že v důsledku vstupu České republiky do Evropské unie sazba CMS 10Y zanikne nebo se přestane obecně používat, použije se namísto CMS 10Y sazba, která se bude namísto ní běžně používat na trhu úrokových swapů v České republice. Při výkonu svého výhradního uvážení a názoru ve všech případech uvedených výše je Agent pro výpočty povinen jednat s odbornou péčí obchodníka s cennými papíry a v souladu s praxí obvyklou v dané době na kapitálových trzích. "CMS 2Y" znamená hodnotu stanovenou jako aritmetický průměr aktuálních kotací Offer dvouletého úrokového swapu pro korunu českou zjištěného kolem 11:00 (jedenácté) hodiny pražského času v příslušný den, kdy má být zjišťována, Agentem pro výpočty z příslušného Zdroje. Pro sazbu CMS 2Y platí rovněž přiměřeně ustanovení uvedená výše pro sazbu CMS 10Y. "Zdroj" znamená relevantní stranu "Reuter Screen Service", na které budou v příslušný den, kdy mají být zjišťovány, uváděny aktuální 7

8 25.4 Narůstání úrokových výnosů (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 5.2 (b) Emisních podmínek): 25.5 Den stanovení Referenční sazby (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 15. Emisních podmínek): kotace úrokových swapů pro stanovení sazby CMS 10Y a CMS 2Y (nebo případnou nástupnickou stranu nebo jinou stranu nástupnického informačního systému nebo jiný oficiální zdroj, kde bude sazba CMS 10Y, resp. CMS 2Y uváděna). Úrokové výnosy na Dluhopisech nebudou narůstat v průběhu jednotlivých Výnosových období. Úrokový výnos z Dluhopisů pro příslušné Výnosové období bude vždy stanoven 2 (dva) Obchodní dny přede Dnem výplaty způsobem uvedeným v článku 25.3 tohoto Doplňku Emisních podmínek. 2 (dva) Obchodní dny před začátkem příslušného Výnosového období; první hodnota Referenční sazby bude stanovena k Způsob stanovení úrokové sazby platné pro každé Výnosové období (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 5.2 (c) Emisních podmínek): Výplata úrokových výnosů: Zpětně 25.8 Den výplaty úroků: a každý rok 25.9 Zaokrouhlení úrokové sazby pro Výnosová období (pokud jiné než, jak je uvedeno v článku 5.2 (c) Emisních podmínek): Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný než, jak je uvedeno v článku 5.2 (e) Emisních podmínek): Obchodní den: "Obchodním dnem" se rozumí jakýkoli den, pro který je uveřejňována každá z hodnot 6M PRIBOR, CMS 10Y a CMS 2Y. 26. Jedná-li se o Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu: Diskontní sazba: Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 5.3 (b) Emisních podmínek): Jedná-li se o Dluhopisy s jiným výnosem: 27.1 Sazba Dluhopisů nebo způsob jejího stanovení nebo jiný způsob určení výnosu pro každé Výnosové období: Narůstání výnosů (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 5.4 (b) Emisních podmínek): Výplata výnosů: Den výplaty úroků: Zaokrouhlení sazby pro Výnosová období (pokud jiné než, jak je uvedeno v článku 5.4 (c) Emisních podmínek): Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný než, jak je uvedeno v článku 5.4 (e) Emisních podmínek): Stanovení částky výnosu za období jednoho běžného roku / za období kratší --- 8

9 jednoho běžného roku (pokud jiné než, jak uvedeno v článku 5.4 (f) Emisních podmínek): 28. Jiná než jmenovitá hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům Dluhopisů při splatnosti ("Jiná hodnota"): Den konečné splatnosti Dluhopisů: Způsob splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, popřípadě jiné hodnoty (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 6.1 Emisních podmínek): Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta: Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny: 31.2 Oznámení o předčasném splacení (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku Emisních podmínek): 31.3 Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty dluhopisů v případě předčasné splatnosti Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 15 Emisních podmínek): 31.4 Provádění plateb v případě předčasné splatnosti Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta (pokud pro případ předčasné splatnosti Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta jiné, než jak je uvedeno v článku (a) Emisních podmínek): Dluhopisy mohou být z rozhodnutí Emitenta předčasně splatné, a to ve výši 100,00% jejich jmenovité hodnoty, každý půlrok ke dni a 16.8., počínaje Emitent oznámí Majitelům Dluhopisů předčasné splacení Dluhopisů 15 (patnáct) Pracovních dní přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisů. Má se za to, že oznámení Majitelům Dluhopisů bylo řádně učiněno, pokud bude uveřejněno v českém jazyce prostřednictvím informačního systému Bloomberg (nebo případně prostřednictvím nástupnického informačního systému). Emitent oznámení dále uveřejní bez zbytečného odkladu v souladu s článkem 13 Emisních podmínek, přičemž však za datum oznámení se bude považovat datum jeho prvního uveřejnění prostřednictvím informačního systému Bloomberg (nebo případně prostřednictvím nástupnického informačního systému). Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty v případě předčasné splatnosti Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta znamená den, který o 5 (pět) Prachovních dní předchází Den předčasné splatnosti dluhopisů. V případě předčasné splatnosti Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta bude Administrátor provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u banky v České republice podle pokynu, který příslušná Oprávněná osoba udělí Administrátorovi na adresu Určené provozovny Administrátora věrohodným způsobem nejpozději 3 (tři) Pracovní dny přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisů. Pokyn bude mít formu podepsaného písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem nebo podpisy, které bude obsahovat dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Administrátorovi platbu provést a bude doloženo originálem nebo úředně ověřenou kopií potvrzení o daňovém domicilu příjemce platby pro příslušné daňové období a v případě právnických osob dále originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku příjemce platby ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů ne starší 9

10 32. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Majitelů Dluhopisů: Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Majitelů Dluhopisů / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny: Odkoupení Dluhopisů Emitentem (pokud jiné než jak je uvedeno v článku Emisních podmínek): Měna, v níž bude vyplácen úrokový či jiný výnos a/nebo splacena jmenovitá hodnota (popřípadě Diskontovaná hodnota či jiná hodnota) Dluhopisů (pokud jiná, než měna, ve které jsou Dluhopisy denominovány): Konvence Pracovního dne pro stanovení Dne výplaty: "Upravená následující" 3 (tří) měsíců (takový pokyn spolu s výpisem z obchodního rejstříku (pokud relevantní) a potvrzením o daňovém domicilu a ostatními případně příslušnými přílohami dále také jen "Instrukce"). V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině se vyžaduje připojení příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci (podle toho, co je relevantní). Instrukce musí být v obsahu a formě vyhovující rozumným požadavkům Administrátora, přičemž Administrátor bude oprávněn vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Administrátorovi doručen taktéž nejpozději 3 (tři) Pracovní dny přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisů. V tomto ohledu bude Administrátor zejména oprávněn požadovat (i) předložení plné moci v případě, že Oprávněná osoba bude zastupována (v případě potřeby s úředně ověřeným překladem do českého jazyka) a (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby. Bez ohledu na toto své oprávnění nebudou Administrátor ani Emitent povinni jakkoli prověřovat správnost, úplnost nebo pravost takových Instrukcí a neponesou žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce. Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto článku, je Administrátorovi sdělena v souladu s tímto článkem a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkům tohoto článku, je považována za řádnou. 36. Platba úroku nebo jakýchkoli jiných dodatečných částek za jakýkoli časový odklad (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 7.2 Emisních podmínek): Způsob provádění plateb: Bezhotovostní v souladu s článkem Emisních podmínek a v případě předčasné splatnosti Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta bezhotovostní v souladu s článkem 31.4 tohoto 10

11 Doplňku Emisních podmínek a články (b), (c) a (d) Emisních podmínek. 38. Platební místo (pouze v případě hotovostních plateb): Náhrada srážek daní nebo poplatků Emitentem (pokud je jiné, než jak je uvedeno v článku 8. Emisních podmínek): Specifické Případy neplnění závazků (jiné, než jak je uvedeno v článku 9.1 Emisních podmínek): Administrátor: Česká spořitelna, a.s. 42. Určená provozovna Administrátora: Národní 27, Praha Agent pro výpočty: Česká spořitelna, a.s. 44. Kotační agent: Česká spořitelna, a.s. 45. Způsob uveřejnění oznámení o svolání Schůze / obsah oznámení o svolání Schůze (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku Emisních podmínek): Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 12.2 Emisních podmínek): Okamžik rozhodný pro účast na Schůzi (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 12.2 Emisních podmínek): Kvórum pro usnášeníschopnost Schůze (pokud je jiné, než jak je uvedeno v článku Emisních podmínek) / většina hlasů Majitelů Dluhopisů přítomných na Schůzi potřebná pro přijetí ostatních usnesení (pokud je jiná, než jak je uvedeno v článku Emisních podmínek): Údaje o zveřejnění oznámení o uveřejnění Prospektu a Emisního dodatku a příp. oznámení o vydání Dluhopisů (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 13. Emisních podmínek): Den předčasné splatnosti dluhopisů (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 15. Emisních podmínek): Finanční centrum (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 15. Emisních podmínek): Posun počátku běhu Výnosového období (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 15. Emisních podmínek): 53. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating): 54. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): Není relevantní Fitch - dlouhodobý rating: A-, krátkodobý rating: F2, individuální rating: C/D, podpora: 1, výhled: stabilní Moody s - dlouhodobý rating: A2, krátkodobý rating: Prime-1, finanční síla: D+, výhled: stabilní Standard & Poor s - dlouhodobý rating: BBB, krátkodobý rating: A-2, výhled: pozitivní 55. Použití výnosu emise: Čistý výnos emise bude použit na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta 56. Údaje o všech dalších doplňcích, upřesněních nebo změnách Emisních podmínek ve vztahu k této emisi Dluhopisů: --- Ne 11

12 B. Doplněk Prospektu: Prospekt byl vyhotoven dne a následně uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy České republiky. V období od data vyhotovení Prospektu do data tohoto Emisního dodatku nedošlo k žádným podstatným změnám v údajích a informacích uvedených v Prospektu, které jsou způsobilé ovlivnit přesné a správné posouzení kvality Dluhopisů a Emitenta vyjma těch, které jsou uvedeny níže v části B. tohoto Emisního dodatku. B.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI B.1.1 Akcionáři Emitenta Následující tabulka uvádí kompletní přehled akcionářů České spořitelny ke dni Tab. č. 1: Struktura akcionářů Emitenta k Podíl v % na základním kapitálu Podíl v % na hlasovacích právech Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, Wien 92,16 99,49 Ostatní právnické osoby 0,05 0,06 Fyzické osoby 0,42 0,45 Města a obce České republiky (prioritní akcie) 1,57 - Ostatní právnické osoby (prioritní akcie) 5,80 - Zdroj: Česká spořitelna, a.s B.1.2 Majetkové účasti Emitenta k Níže uvedený graf uvádí přehled právnických osob, v nichž má Emitent přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech ve výši 20% a více. Graf č. 1: Přehled právnických osob, v nichž má Emitent přímý nebo nepřímý podíl ke dni Česká spořitelna. a.s. Consulting České spořitelny, a.s. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Penzijní fond České spořitelny, a.s. Pojištovna České spořitelny, a.s. CDI Corporate Advisory, a.s. Investiční společnost České spořitelny, a.s. Factoring České spořitelny, a.s. Informatika České spořitelny, a.s. Realitní společnost České spořitelny, a.s. CS Investment Limited Genesis Private Equity Fund 'B' L.P. Leasing České spořitelny, a.s. Czech TOP Venture Fund B.V. CORFINA TRADE s.r.o. CD Danube Leasing s.r.o. AMTEX Radiátory s.r.o. Servis 1 - ČS, a.s. Hotelová společnost, spol. s r.o. CBCB - Czech banking Credit Bureau, a.s. Legenda: Člen Finanční skupiny ČS společnost s rozhodujícím vlivem Společnost s podstatným vlivem Nepřímý podíl Zdroj: Česká spořitelna, a.s. 12

13 B.1.2.A Obchodní společnosti s rozhodujícím vlivem Tab. č. 1: Obchodní společnosti s rozhodujícím vlivem Obchodní firma Sídlo Základní kapitál (v tis. Kč, není-li uvedeno jinak) Informatika České spořitelny, a.s. Majetková účast Emitenta (v tis. Kč, není-li uvedeno jinak) Podíl Emitenta na ZK nebo hlas. právech (v %) Bubenská 1477/1 Praha ,00 CDI Corporate Advisory, a.s. Na Perštýně 1/342, Praha ,17 Investiční společnost České Poláčkova 1976/2, Praha ,00 spořitelny, a.s. Factoring České spořitelny, a.s. Pobřežní 46, čp. 249, Praha ,00 Leasing České spořitelny, a.s. Střelničná 8/1680, Praha ,00 Penzijní fond České spořitelny, Poláčkova 1976/2, Praha ,00 a.s. Stavební spořitelna České Vinohradská 180/1632, ,50 spořitelny, a.s. Praha 3 Pojišťovna České spořitelny, a.s. nám. Republiky 115, ,25 Pardubice Consulting České spořitelny, a.s. Vinohradská 1632/180, ,00 Praha 3 Realitní společnost České Vinohradská 1889/112, ,00 spořitelny, a.s. Praha 3 Czech TOP Venture Fund B.V. Postweg 11, 6561KJ EUR EUR 84,25 (v EUR) Groesbeek, Nizozemí CS Investment Limited Coutts House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WD EUR EUR 99,93 Zdroj: Česká spořitelna, a.s. B.1.2.B Obchodní společnosti s podstatným vlivem Tab. č. 2: Obchodní společnosti s podstatným vlivem Obchodní firma Sídlo Základní kapitál (v tis. Kč) Majet. účast Emitenta (v tis. Kč) Podíl Emitenta na ZK nebo hlas. právech (v %) Hotelová společnost, s.r.o. Plzeňská 103/215a, Praha ,00 Servis 1 ČS, a.s. Bubenská 1477/1, Praha ,83 CBCB-Czech Banking Credit Bureau, a.s. Sokolovská 192/79, Praha ,00 Zdroj: Česká spořitelna, a.s. B.1.2.C Ostatní obchodní společnosti Obchodní společnosti, ve kterých má Emitent nepřímý podíl na základním kapitálu uvádí následující tabulka. Tab. č. 3: Ostatní obchodní společnosti Obchodní firma Sídlo Základní kapitál (v tis. Kč, není-li uvedeno jinak) CF Danube Leasing, s.r.o. (v tis. SKK) Majet. účast Emitenta (v tis. Kč, není-li uvedeno jinak) Podíl Emitenta na ZK nebo hlas. právech (v %) Cintorínská 21, Bratislava ,00 CORFINA TRADE, s.r.o. Střelničná 8/1680, Praha ,00 AMTEX Radiátory s.r.o. Radlas 5, Brno ,60 Genesis Private Equity Fund B L.P. (v EUR) Alexander House, Victoria Road, St Peter Port, Guernsey EUR EUR 99,93 Zdroj: Česká spořitelna, a.s. 13

14 B.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI B.2.1 Postavení Emitenta na trhu Níže uvedený graf podává přehled o postavení Emitenta na trhu. Graf č. 2: Podíl Emitenta na trhu ke dni Hypoteční úvěry 28,8% Retailové úvěry 26,5% Celkové primární vklady Trh deposit obyvatel 22,5% 28,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Zdroj: Česká spořitelna, a.s. B.2.2 Obchodní a finanční smlouvy mající zásadní význam pro podnikatelskou činnost nebo ziskovost Emitenta K datu vyhotovení tohoto Emisního dodatku měl Emitent uzavřeny následující obchodní a finanční smlouvy, které mají zásadní význam pro jeho podnikatelskou činnost: Smlouva o restrukturalizaci a ručení V souvislosti s privatizací a prodejem majoritního balíku akcií České spořitelny, a.s., který byl ve vlastnictví České republiky, společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG byla, na základě rozhodnutí vlády ČR, dne uzavřena Smlouva o restrukturalizaci a ručení (dále také jen Smlouva nebo ring fencing ) mezi Českou spořitelnou, a.s., společností CORFINA, a.s. (nyní Leasing České spořitelny, a.s.) a Konsolidační bankou Praha s.p.ú. (dále také jen KOB ), jejímž universálním právním nástupcem se s účinností od stala Česká konsolidační agentura (dále také jen ČKA ). Podle Smlouvy ručila ČKA za čistou účetní hodnotu tzv. Vyčleněných položek podle stavu zachyceného v účetnictví České spořitelny, a.s. k a za vybrané finanční deriváty. Podle Smlouvy měl Emitent právo postoupit, resp. ČKA uplatnit právo opce na postoupení Vyčleněných položek za předem dohodnutou Realizační cenu (úplatu za postoupení pohledávek) rovnou čisté účetní hodnotě, a to v souhrnných částkách nepřesahujících smluvně stanovené roční limity. Smlouva také umožňovala Emitentovi jednorázově ke dni postoupit ČKA všechny Vyčleněné položky, s výjimkou těch, u nichž postoupení bránila právní překážka. Toto právo (tzv. všeobecnou put opci ) Česká spořitelna, a.s. uplatnila, takže v současné době zbývá postoupit Emitentovi na ČKA poslední pohledávku, což bude realizováno v prvním čtvrtletí Vedle této jediné pohledávky nadále trvá ručení ČKA již jen za podrozvahové závazky České spořitelny, a.s. (bankovní záruky). Zůstatek portfolia v režimu Ring fencing k je uveden v následující tabulce. Tab.č. 4: Portfolio emitenta v režimu ring fencing ke (v mil. Kč) Stav K Úvěry v Kč 9,8 Úvěry v cizí měně 0 Dluhopisy 0 Celkem skupina I 9,8 Kontokorentní úvěry 0 Celkem skupina II 0 Podrozvahové položky 4,4 Celkem skupina III 4,4 Celkem 14,2 14

15 Společnost Leasing České spořitelny, a.s. a její dceřiné společnosti v roce 2003 obdržely od ČKA plnění ve výši 209 mil. Kč. V této částce je zahrnuto i plnění poskytnuté dceřiné společnosti CF Danube Leasing, s.r.o. se sídlem ve Slovenské republice. Ze záruky bylo v období let vyčerpáno 585 mil. Kč, v současné době zbývá vyčerpat 615 mil. Kč, neboť celková možná výše plnění z poskytnuté záruky ČKA činí 1,2 mld. Kč. B.3 ÚDAJE O MAJETKU, ZÁVAZCÍCH A FINANČNÍ SITUACI EMITENTA B.3.1 Nekonsolidované finanční výkazy Emitenta dle CAS Následující tabulka uvádí nekonsolidované neauditované rozvahy Emitenta ke dni a Rozvahy byly připraveny v souladu s CAS. Nekonsolidované neauditované účetní výkazy dle CAS k jsou uvedeny ve struktuře platné pro rok 2003 z důvodů srovnatelnosti údajů. Všechny údaje jsou v tis. Kč. Tab. č. 5: Zkrácená nekonsolidovaná rozvaha Emitenta dle CAS k a Čís. pol. AKTIVA K K Netto Netto 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování a) vydané vládními institucemi b) ostatní Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za klienty, za členy družstevních záložen a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami n6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem z toho v bankách Účasti s rozhodujícím vlivem z toho v bankách Dlouhodobý nehmotný majetek z toho zřizovací výdaje goodwill Dlouhodobý hmotný majetek z toho pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a příjmy příštích období AKTIVA CELKEM

16 Čís. pol. PASIVA K K Závazky vůči bankám, družstevním záložnám a) splatné na požádání b) ostatní závazky Závazky vůči klientům, členům družstevních záložen a) splatné na požádání b) ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy a) na důchody a podobné závazky b) na daně c) ostatní Podřízené závazky Základní kapitál z toho: splacený základní kapitál vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy c) ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly a) z majetku a závazků b) ze zajišťovacích derivátů c) z přepočtu účastí Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období PASIVA CELKEM Čís. pol. PODROZVAHA K K Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty převzaté k obhospodařování Zdroj: Nekonsolidované neauditované účetní výkazy České spořitelny, a.s. dle CAS k a Následující tabulka uvádí nekonsolidované neauditované výkazy zisků a ztrát Emitenta za účetní období končící dnem a Výkazy zisků a ztrát byly připraveny v souladu s CAS. Nekonsolidované neauditované účetní výkazy dle CAS k jsou uvedeny ve struktuře platné pro rok 2003 z důvodů srovnatelnosti údajů. Všechny údaje jsou v tis. Kč. 16

17 Tab. č. 6: Zkrácený nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Emitenta dle CAS za období končící a Číslo Položka K K Výnosy z úroků a podobné výnosy v tom: úroky z dluhových cenných papírů Náklady na úroky a podobné náklady v tom: náklady na úroky z dluhových cenných papírů Výnosy z akcií a podílů a) výnosy z účastí s podstatným vlivem b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem c) ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a) náklady na zaměstnance aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní pojištění ac) ostatní náklady na zaměstnance b) ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a dlouhodobému nehmotnému majetku Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění Zdroj: Nekonsolidované neauditované účetní výkazy České spořitelny, a.s. dle CAS k a

18 Následující tabulka uvádí konsolidované neauditované rozvahy Emitenta ke dni a Rozvahy byly připraveny v souladu s IFRS. Všechny údaje jsou v mil. Kč. Tab. č. 7: Zkrácená konsolidovaná rozvaha Emitenta dle IFRS k a Aktiva K K Pokladní hotovost, vklady u ČNB Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Rezervy a opravné položky k úvěrům Cenné papíry a ostatní aktiva k obchodování Cenné papíry na prodej Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti Nehmotný majetek Hmotný majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem Závazky k bankám Závazky ke klientům Emitované dluhopisy Rezervy Ostatní pasiva Podřízený dluh Menšinové podíly Vlastní kapitál Pasiva celkem Zdroj: Konsolidované neauditované účetní výkazy České spořitelny, a.s. dle IFRS k a Následující tabulka uvádí konsolidované neauditované výkazy zisků a ztrát Emitenta za účetní období končící dnem a Výkazy zisků a ztrát byly připraveny v souladu s IFRS. Všechny údaje jsou v mil. Kč. Tab. č. 8: Zkrácený konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Emitenta dle IFRS za období končící a K K Čistý úrokový výnos Čisté příjmy z poplatků a provizí Čistý zisk z obchodních operací Výnosy z pojišťovnictví Všeobecné správní náklady Provozní zisk Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Ostatní provozní náklady, netto Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk po zdanění Menšinové podíly Čistý zisk za účetní období Zdroj: Konsolidované neauditované účetní výkazy České spořitelny, a.s. dle IFRS k a B.3.2 Významné změny, které nastaly od data poslední účetní závěrky Dne vyhlásil Emitent výběrové řízení na prodej vybrané části portfolia svých pohledávek. Dne obdržela Česká spořitelna, a.s. tři závazné nabídky na odkup pohledávek v nominální hodnotě 12,4 mld. Kč. Nejlepší nabídku předložila společnost J. P. Morgan Securities Ltd, která se stala nabyvatelem prodávaného portfolia pohledávek. Transakce byla vypořádána včetně převedení portfolia pohledávek na nového nabyvatele ve třetím čtvrtletí roku Dne vyhlásil Emitent výběrové řízení na kupce souboru nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a.s. určených k prodeji. Vítězem výběrového řízení se stala společnost ze Gutmann & CIE Advisors, a.s. 18

19 V současné době probíhají jednání s vítězem výběrového řízení tak, aby během ledna 2004 mohla být podepsána transakční dokumentace. Dceřiná společnost Emitenta Pojišťovna České spořitelny, a.s. prodala neživotní část podniku v rámci výběrového řízení, jehož vítězem se stala společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s. Ta se zároveň stane strategickým partnerem České spořitelny, a.s. V současné době probíhá realizace převodu neživotní části podniku na nového nabyvatele. Očekává se, že celá transakce včetně zaplacení kupní ceny bude dokončena do června roku

20 C. Právní poradce Emitenta: WHITE & CASE advokátní kancelář Na Příkopě Praha 1 20

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s.

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s. Hlavní město Praha předpokládaná celková jmenovitá hodnota Kč 3 000 000 000 dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v r. 2011 ISIN CZ0001500094 Dluhopisy, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě

Více

6. EMISNÍ PODMÍNKY 37 / 111

6. EMISNÍ PODMÍNKY 37 / 111 6. EMISNÍ PODMÍNKY Tyto emisní podmínky (dále jen Emisní podmínky ) upravují práva a povinnosti Emitenta (jak je tento pojem definován níže) a Vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován níže), jakož

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s.

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s. ŽS Brno a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let. a Prospekt dluhopisů Na základě tohoto dluhopisového

Více

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.)

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.) CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS, a.s.) celková jmenovitá hodnota 350 000 000 Kč nesoucí pevný úrokový výnos 5,25% p.a. splatné v r. 2013 ISIN 0003501371 Dluhopisy, v celkové jmenovité hodnotě 350

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. z důvodu novelizace zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Více

Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017 Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017 Společnost LEO Express a.s., se sídlem Praha 5 - Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00, IČ 290 16 002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu efi Palace, s.r.o. Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 110.000.000,-Kč

Více

Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let

Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

ORCO PROPERTY GROUP S.A. PROSPEKT 1 500 000 000 Kč ORCO PROPERTY GROUP S.A. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2011 ISIN CZ0000000195 Dluhopisy pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané celkové

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pevným výnosem 6,05 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1500000000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003510646 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH Základní prospekt pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument je základním prospektem (dále

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s.

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s. PEGAS NONWOVENS SA Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,85% p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 2.500.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000559 Tento dokument představuje prospekt (dále

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a.

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a. CPI BYTY, a.s. Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více